ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 297

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
15 november 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1853/2005 van de Commissie van 14 november 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1854/2005 van de Commissie van 14 november 2005 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 in verband met de inschrijving van een naam in het Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Miel de Provence (BGA))

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1855/2005 van de Commissie van 14 november 2005 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 wat betreft de inschrijving van een aantal benamingen in het Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Mela Alto Adige of Südtiroler Apfel (BGA), Asperge des Sables des Landes (BGA), Pâtes d’Alsace (BGA), Jamón de Trevélez (BGA), Oliva Ascolana del Piceno (BOB))

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1856/2005 van de Commissie van 14 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1291/2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten ten aanzien van de producten waarvoor een certificaat moet worden overgelegd

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1857/2005 van de Commissie van 14 november 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1864/2004 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor uit derde landen ingevoerde conserven van paddestoelen

9

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 692/2005 van de Raad van 28 april 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2605/2000 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van elektronische weegschalen uit onder andere de Volksrepubliek China (PB L 112 van 3.5.2005)

11

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

15.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 297/1


VERORDENING (EG) Nr. 1853/2005 VAN DE COMMISSIE

van 14 november 2005

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 november 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 november 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 november 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

64,3

096

36,8

204

47,6

999

49,6

0707 00 05

052

110,6

204

23,8

999

67,2

0709 90 70

052

109,0

204

95,7

999

102,4

0805 20 10

204

60,0

999

60,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,7

624

88,6

999

75,7

0805 50 10

052

64,0

388

68,2

999

66,1

0806 10 10

052

118,3

400

246,4

508

267,3

624

162,5

720

99,7

999

178,8

0808 10 80

388

107,2

400

105,4

404

142,5

512

131,2

720

26,7

800

165,3

999

113,1

0808 20 50

052

102,4

720

56,5

999

79,5


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


15.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 297/3


VERORDENING (EG) Nr. 1854/2005 VAN DE COMMISSIE

van 14 november 2005

tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 in verband met de inschrijving van een naam in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen” (Miel de Provence (BGA))

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 7, lid 5, onder b), en artikel 6, leden 3 en 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 is de aanvraag van Frankrijk tot registratie van de naam „Miel de Provence” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Duitsland heeft overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bezwaar tegen de registratie aangetekend. Het bezwaarschrift heeft betrekking op niet naleving van de bij artikel 2 van die verordening vastgestelde voorwaarden en op eventuele schade voor een bestaand product dat sinds ten minste vijf jaar vóór de datum van de in artikel 6, lid 2, van die verordening bedoelde bekendmaking legaal op de markt is.

(3)

Bij schrijven van 11 januari 2005 heeft de Commissie de betrokken lidstaten verzocht om te pogen volgens hun interne procedures onderling tot een akkoord te komen.

(4)

Omdat Frankrijk en Duitsland niet binnen drie maanden een akkoord hebben bereikt, moet de Commissie een besluit nemen volgens de in artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bedoelde procedure.

(5)

In het door Duitsland ingediende bezwaarschrift worden drie argumenten tegen registratie aangevoerd. In de eerste plaats stelt Duitsland dat inschrijving in strijd zou zijn met artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92. Volgens de bezwaarmaker kunnen de organoleptische of de aan de productiemethode te danken kenmerken van het product waarop de aanvraag betrekking heeft, of de kwaliteitscriteria voor dat product niet worden beschouwd als specifiek voor de regio Provence.

(6)

De Commissie is daarentegen van mening dat de registratieaanvraag net zo goed op de faam van Provençaalse honing is gebaseerd, als op een bepaalde hoedanigheid, namelijk de florale herkomst van de honing, die specifiek is voor het botanische milieu in de Provence.

(7)

Vervolgens spreekt Duitsland van eventuele schade voor een bestaande geheel of gedeeltelijk homonieme naam, voor een bestaand merk of voor bestaande producten die sinds ten minste vijf jaar vóór de datum van de in artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bedoelde bekendmaking legaal op de markt zijn. Met name wijst Duitsland op de mogelijkheid dat producenten die nu honing verkopen onder de naam „Miel de Provence”, deze naam na de registratie niet langer zullen kunnen gebruiken als hun producten niet in overeenstemming zijn met het productdossier, hetzij wat de bloemen betreft waarvan de honing afkomstig is, hetzij wat het productiegebied betreft.

(8)

De Commissie is van mening dat dit argument is gebaseerd op veronderstellingen waarvan de juistheid niet is aangetoond. Volgens artikel 7, lid 4, tweede streepje, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 moet de bezwaarmaker de schade waarop hij zich beroept, „aantonen”. Duitsland heeft alleen gewezen op de mogelijkheid van schade zonder aan te tonen dat er daadwerkelijk producenten zijn die door de registratie zouden worden benadeeld.

(9)

Ten slotte betoogt Duitsland dat het gebruik van de naam „Miel de Provence” volgens Richtlijn 2001/110/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake honing (3) is toegestaan voor honing uit de Franse regio Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Deze regio zou verschillen van het geografische gebied waarop het in het kader van Verordening (EEG) nr. 2081/92 opgestelde productdossier betrekking heeft. Bovendien mag het volgens het bij de registratieaanvraag gevoegde productdossier niet gaan om honing van zonnebloemen, koolzaad en luzerne, welke gewassen bronnen van honing zijn die in het geografische gebied voorkomen. Om aan het productdossier te voldoen zullen degenen die dit product momenteel onder de naam „Miel de Provence” verkopen, derhalve honing die afkomstig is van volgens het productdossier niet in aanmerking komende soorten bloemen, moeten uitsluiten. Registratie van „Miel de Provence” in het kader van Verordening (EEG) nr. 2081/92 zou volgens Duitsland in strijd zijn met Richtlijn 2001/110/EG inzake honing.

(10)

Zoals in de achtste overweging is aangegeven, is het bestaan van schade niet aangetoond. Voor het overige behoort de beweerde inbreuk op Richtlijn 2001/110/EG inzake honing niet tot de motieven die in een bezwaarschrift zoals bedoeld in artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 kunnen worden aangevoerd. Voorts staat Richtlijn 2001/110/EG het gebruik van bepaalde namen toe zonder deze verplicht te stellen. Verordening (EEG) nr. 2081/92 daarentegen heeft tot doel het gebruik van de geregistreerde namen te regelen, ook in het geval van namen waarvan het gebruik voorheen vrijer was. Dat het gebruik van een naam ooit niet aan beperkingen onderhevig was, is derhalve geen principiële reden om registratie van die naam af te wijzen.

(11)

In het licht van deze gegevens dient de naam daarom te worden ingeschreven in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen”.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 van de Commissie (4) wordt aangevuld met de in de bijlage bij de onderhavige verordening vermelde naam.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 november 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2)  PB C 261 van 30.10.2003, blz. 4.

(3)  PB L 10 van 12.1.2002, blz. 47.

(4)  PB L 327 van 18.12.1996, blz. 11.


BIJLAGE

In bijlage I bij het Verdrag genoemde producten voor menselijke consumptie

Andere producten van dierlijke oorsprong (eieren, honing, diverse zuivelproducten met uitzondering van boter enz.)

FRANKRIJK

Miel de Provence (BGA)


15.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 297/5


VERORDENING (EG) Nr. 1855/2005 VAN DE COMMISSIE

van 14 november 2005

tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 wat betreft de inschrijving van een aantal benamingen in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen” (Mela Alto Adige of Südtiroler Apfel (BGA), Asperge des Sables des Landes (BGA), Pâtes d’Alsace (BGA), Jamón de Trevélez (BGA), Oliva Ascolana del Piceno (BOB))

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 6, leden 3 en 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 zijn de volgende aanvragen tot registratie van benamingen bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2): twee aanvragen van Italië voor de benamingen „Mela Alto Adige” of „Südtiroler Apfel” en „Oliva Ascolana del Piceno”, twee aanvragen van Frankrijk voor de benamingen „Asperge des Sables des Landes” en „Pâtes d’Alsace” en één aanvraag van Spanje voor „Jamón de Trevélez”.

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2081/92, worden deze benamingen ingeschreven in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen”,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 van de Commissie (3) wordt aangevuld met de benamingen die in de bijlage bij de onderhavige verordening zijn opgenomen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 november 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2)  PB C 12 van 18.1.2005, blz. 20 (Mela Alto Adige of Südtiroler Apfel);

PB C 47 van 23.2.2005, blz. 2 (Asperge des Sables des Landes);

PB C 47 van 23.2.2005, blz. 6 (Pâtes d’Alsace);

PB C 51 van 1.3.2005, blz. 2 (Jamón de Trevélez);

PB C 59 van 9.3.2005, blz. 33 (Oliva Ascolana del Piceno).

(3)  PB L 327 van 18.12.1996, blz. 11.


BIJLAGE

In bijlage I bij het Verdrag genoemde producten voor menselijke consumptie

Vleesproducten (verhit, gezouten, gerookt enz.)

SPANJE

Jamón de Trevélez (BGA)

Groenten en fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

ITALIË

Mela Alto Adige of Südtiroler Apfel (BGA)

Oliva Ascolana del Piceno (BOB)

FRANKRIJK

Asperge des Sables des Landes (BGA)

In bijlage I bij Verordening nr. (EEG) 2081/92 vermelde levensmiddelen

Deegwaren

FRANKRIJK

Pâtes d’Alsace (BGA)


15.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 297/7


VERORDENING (EG) Nr. 1856/2005 VAN DE COMMISSIE

van 14 november 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1291/2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten ten aanzien van de producten waarvoor een certificaat moet worden overgelegd

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (1), en met name op artikel 4, lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 865/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor olijfolie en tafelolijven en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 827/68 (2), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 5, lid 1, vierde streepje, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie (3) is bepaald dat geen certificaat wordt geëist en evenmin een certificaat mag worden overgelegd voor transacties die hoeveelheden betreffen die niet groter zijn dan de in bijlage III bij die verordening vermelde hoeveelheden.

(2)

In de sector zaaizaad is Verordening (EEG) nr. 1117/79 van de Commissie van 6 juni 1979 houdende vaststelling van producten van de sector zaaizaad, die onderworpen zijn aan het stelsel van invoercertificaten (4) ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 2081/2004 van de Commissie van 6 december 2004 tot vaststelling van regels voor het verstrekken van de nodige gegevens voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (5), wat tot gevolg heeft dat maïshybriden voor zaaidoeleinden en sorghohybriden voor zaaidoeleinden niet langer onder het stelsel van invoercertificaten vallen.

(3)

Wat de sector olijfolie en tafelolijven betreft, is in artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 865/2004 bepaald dat, indien dat voor het volgen van de ontwikkelingen op de markt noodzakelijk is, kan worden besloten dat voor uitvoer uit de Gemeenschap van welke dan ook van de in artikel 1, onder a), van die verordening genoemde producten een uitvoercertificaat moet worden overgelegd. Indien zich geen dergelijke situatie voordoet, hoeft bij uitvoer van die producten geen certificaat te worden overgelegd.

(4)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1291/2000 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor zaaizaad en het Comité van beheer voor olijfolie en tafelolijven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1291/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel B — sector oliën en vetten — wordt het onderdeel dat de titel „Uitvoercertificaat al dan niet met vaststelling vooraf van de restitutie (Verordening (EG) nr. 2543/95 van de Commissie)” draagt, geschrapt.

2)

Deel J — sector zaaizaad — wordt geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 november 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 november 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 246 van 5.11.1971, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 161 van 30.4.2004, blz. 97.

(3)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1741/2004 (PB L 311 van 8.10.2004, blz. 17).

(4)  PB L 139 van 7.6.1979, blz. 11.

(5)  PB L 360 van 7.12.2004, blz. 6.


15.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 297/9


VERORDENING (EG) Nr. 1857/2005 VAN DE COMMISSIE

van 14 november 2005

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1864/2004 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor uit derde landen ingevoerde conserven van paddestoelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (1), en met name op artikel 15, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1864/2004 van de Commissie (2) zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer in de Gemeenschap van conserven van paddestoelen van het geslacht „Agaricus”.

(2)

In verband met de sluiting van aanvullende protocollen bij de Europaovereenkomsten met Bulgarije en Roemenië, die zijn goedgekeurd bij de Besluiten 2005/430/EG, Euratom (3) en 2005/431/EG, Euratom (4) van de Raad en de Commissie, moeten de bij Verordening (EG) nr. 1864/2004 vastgestelde douanerechten voor producten van oorsprong uit Roemenië en tariefcontingenten voor producten van oorsprong uit Bulgarije worden gewijzigd.

(3)

De aanvullende protocollen bij de Europaovereenkomsten met Bulgarije en Roemenië, die zijn goedgekeurd bij de Besluiten 2005/430/EG, Euratom en 2005/431/EG, Euratom van de Raad en de Commissie, zijn van toepassing geworden op 1 augustus 2005. De onderhavige verordening moet derhalve worden toegepast met ingang van diezelfde datum.

(4)

Verordening (EG) nr. 1864/2004 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1864/2004 wordt gewijzigd als volgt:

1)

Artikel 1, lid 2, tweede alinea, wordt vervangen door:

„Evenwel wordt geen douanerecht toegepast voor producten van oorsprong uit Roemenië (volgnummer 09.4726) en uit Bulgarije (volgnummer 09.4725).”.

2)

Bijlage I wordt vervangen door:

„BIJLAGE I

Omvang (in ton uitgelekt gewicht) en periode van toepassing van de in artikel 1, lid 1, bedoelde contingenten

Land van oorsprong

Van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar

Bulgarije

2 887,5 (5)

Roemenië

500

China

23 750

Overige landen

3 290

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 november 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2004 van de Commissie (PB L 64 van 2.3.2004, blz. 25).

(2)  PB L 325 van 28.10.2004, blz. 30.

(3)  PB L 155 van 17.6.2005, blz. 1.

(4)  PB L 155 van 17.6.2005, blz. 26.

(5)  Vanaf 1 januari 2006 wordt de toewijzing voor Bulgarije jaarlijks met 275 ton verhoogd.”.


Rectificaties

15.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 297/11


Rectificatie van Verordening (EG) nr. 692/2005 van de Raad van 28 april 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2605/2000 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van elektronische weegschalen uit onder andere de Volksrepubliek China

( Publicatieblad van de Europese Unie L 112 van 3 mei 2005 )

Op bladzijde 7, artikel 1, lid 1, in de kolom „Onderneming” van de tabel:

a)

in plaats van

:

„Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

No. 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

Volksrepubliek China”,

te lezen

:

„Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

No. 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

Volksrepubliek China”;

b)

in plaats van

:

„Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd

No. 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

Volksrepubliek China”,

te lezen

:

„Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd

No. 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

Volksrepubliek China”.