ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 171

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
2 juli 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1027/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1028/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 166e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1029/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van magere melkpoeder voor de 85e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

5

 

 

Verordening (EG) nr. 1030/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 betreffende de 338e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90

6

 

 

Verordening (EG) nr. 1031/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de 21e deelinschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 214/2001

7

 

 

Verordening (EG) nr. 1032/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 166e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

8

 

 

Verordening (EG) nr. 1033/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 22e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1034/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 betreffende de opening en de wijze van beheer van een autonoom tariefcontingent voor knoflook met ingang van 1 juli 2005

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1035/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 betreffende de opening en de wijze van beheer van een autonoom tariefcontingent voor conserven van paddestoelen met ingang van 1 juli 2005

15

 

*

Verordening (EG) nr. 1036/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

19

 

 

Verordening (EG) nr. 1037/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 tot vaststelling van noodmaatregelen voor de bescherming en het herstel van het ansjovisbestand in ICES-deelgebied VIII

24

 

 

Verordening (EG) nr. 1038/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

25

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 24 juni 2005 houdende benoeming van een lid in het Comité van de Regio's

26

 

*

Besluit van de Raad van 24 juni 2005 houdende benoeming van een plaatsvervangend lid in het Comité van de Regio's

27

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2004 betreffende zaken COMP/D2/32448 en 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Follow-up na het arrest van het Hof van Justie van 16 maart 2000) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1779)

28

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/1


VERORDENING (EG) Nr. 1027/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 juli 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1947/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 1 juli 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

60,2

999

60,2

0707 00 05

052

80,7

999

80,7

0709 90 70

052

87,3

999

87,3

0805 50 10

382

71,1

388

64,9

528

59,9

999

65,3

0808 10 80

388

91,7

400

88,3

508

78,2

512

72,2

524

62,4

528

73,7

720

98,8

804

99,3

999

83,1

0809 10 00

052

179,2

999

179,2

0809 20 95

052

272,5

068

218,2

400

307,0

999

265,9

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/3


VERORDENING (EG) Nr. 1028/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 166e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij openbare inschrijving verkopen de interventiebureaus bepaalde hoeveelheden boter uit interventievoorraden die in hun bezit zijn, en kennen steun toe voor room, boter en boterconcentraat, een en ander overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15 december 1997 betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (2). In artikel 18 van die verordening is bepaald dat, rekening houdend met de voor elke bijzondere inschrijving ontvangen offertes, een minimumverkoopprijs voor boter en een maximumbedrag van de steun voor room, boter en boterconcentraat worden vastgesteld, die kunnen worden gedifferentieerd volgens de bestemming, het vetgehalte van de boter en de verwerkingsmethode, of wordt besloten aan de inschrijving geen gevolg te geven. De bedragen van de verwerkingszekerheden moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld.

(2)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 166e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 2571/97, worden de minimumverkoopprijzen voor boter uit interventievoorraden alsmede de bedragen van de verwerkingszekerheden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 juli 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2250/2004 (PB L 381 van 28.12.2004, blz. 25).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 1 juli 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 166e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Verwerkingsmethode

Met verklikstoffen

Zonder verklikstoffen

Met verklikstoffen

Zonder verklikstoffen

Minimumverkoopprijs

Boter ≥ 82 %

In ongewijzigde staat

206,1

210

Concentraat

204,1

Verwerkingszekerheid

In ongewijzigde staat

73

73

Concentraat

73


2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/5


VERORDENING (EG) Nr. 1029/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van magere melkpoeder voor de 85e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 26 van Verordening (EG) nr. 2799/1999 van de Commissie van 17 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en magere melkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd magere melkpoeder (2), houden de interventiebureaus voor bepaalde in hun bezit zijnde hoeveelheden magere melkpoeder een permanente verkoop bij inschrijving.

(2)

Volgens de voorwaarden van artikel 30 van deze verordening, met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen voor iedere bijzondere inschrijving, wordt een minimumverkoopprijs vastgesteld of wordt besloten de verkoop bij inschrijving geen doorgang te laten vinden. Het bedrag van de verwerkingszekerheid moet worden vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met het verschil tussen de marktprijs van magere melkpoeder en de minimumverkoopprijs.

(3)

Het verdient aanbeveling, met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen, de minimumverkoopprijs op de hiernavolgende hoogte vast te stellen en dienovereenkomstig de verwerkingszekerheid te bepalen.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 85e bijzondere inschrijving in het kader van Verordening (EG) nr. 2799/1999, waarvoor de termijn voor indiening van de offertes is afgelopen op 28 juni 2005, worden de minimumverkoopprijs en de verwerkingszekerheid als volgt vastgesteld:

minimumverkoopprijs:

195,24 EUR/100 kg,

verwerkingszekerheid:

35,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 juli 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 340 van 31.12.1999, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2250/2004 (PB L 381 van 28.12.2004, blz. 25).


2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/6


VERORDENING (EG) Nr. 1030/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

betreffende de 338e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 429/90 van de Commissie van 20 februari 1990 betreffende de toekenning, via openbare inschrijving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (2), houden de interventiebureaus een permanente verkoop bij inschrijving voor de toekenning van steun voor boterconcentraat. In artikel 6 van die verordening is bepaald dat, rekening houdend met de voor elke bijzondere inschrijving ontvangen offertes, voor boterconcentraat met een botervetgehalte van ten minste 96 % een maximumbedrag voor de steun wordt vastgesteld of wordt besloten om aan de inschrijving geen gevolg te geven. De bestemmingszekerheid moet dienovereenkomstig worden vastgesteld.

(2)

Het onderzoek van de offertes heeft ertoe geleid geen gevolg te geven aan de inschriijving,

(3)

Het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan de 338e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90, wordt geen gevolg gegeven.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 juli 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 45 van 21.2.1990, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2250/2004 (PB L 381 van 28.12.2004, blz. 25).


2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/7


VERORDENING (EG) Nr. 1031/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de 21e deelinschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 214/2001

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 10, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 214/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor mageremelkpoeder (2) hebben interventiebureaus bepaalde hoeveelheden mageremelkpoeder die in hun bezit zijn, te koop aangeboden door middel van een permanente openbare inschrijving.

(2)

Krachtens artikel 24 bis van Verordening (EG) nr. 214/2001 wordt op basis van de voor elke bijzondere inschrijving ontvangen biedingen een minimumverkoopprijs vastgesteld of besloten geen mageremelkpoeder toe te wijzen.

(3)

Gezien de ontvangen biedingen, dient een minimumverkoopprijs te worden vastgesteld.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 21e deelinschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 214/2001, waarvoor de termijn voor het indienen van biedingen is verstreken op 28 juni 2005, wordt de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder vastgesteld op 196,24 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 juli 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 37 van 7.2.2001, blz. 100. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2250/2004 (PB L 381 van 28.12.2004, blz. 25).


2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/8


VERORDENING (EG) Nr. 1032/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 166e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij openbare inschrijving verkopen de interventiebureaus bepaalde hoeveelheden boter uit interventievoorraden die in hun bezit zijn, en kennen steun toe voor room, boter en boterconcentraat, een en ander overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15 december 1997 betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (2). In artikel 18 van die verordening is bepaald dat, rekening houdend met de voor elke bijzondere inschrijving ontvangen offertes, een minimumverkoopprijs voor boter en een maximumbedrag van de steun voor room, boter en boterconcentraat worden vastgesteld, die kunnen worden gedifferentieerd volgens de bestemming, het vetgehalte van de boter en de verwerkingsmethode, of wordt besloten aan de inschrijving geen gevolg te geven. De bedragen van de verwerkingszekerheden moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld.

(2)

Het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 166e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 2571/97, worden de maximumbedragen van de steun alsmede de bedragen van de verwerkingszekerheden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 juli 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2250/2004 (PB L 381 van 28.12.2004, blz. 25).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 1 juli 2005 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 166e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Verwerkingsmethode

Met verklikstoffen

Zonder verklikstoffen

Met verklikstoffen

Zonder verklikstoffen

Maximumbedrag van de steun

Boter ≥ 82 %

41

37,5

Boter < 82 %

36,1

Boterconcentraat

Room

20

16

Verwerkingszekerheid

Boter

45

Boterconcentraat

Room

22


2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/10


VERORDENING (EG) Nr. 1033/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 22e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 10, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (2) hebben interventiebureaus bepaalde hoeveelheden boter die in hun bezit zijn, te koop aangeboden door middel van een permanente openbare inschrijving.

(2)

Krachtens artikel 24 bis van Verordening (EG) nr. 2771/1999 wordt op basis van de voor elke bijzondere inschrijving ontvangen biedingen een minimumverkoopprijs vastgesteld of besloten geen boter toe te wijzen.

(3)

Gezien de ontvangen biedingen, dient een minimumverkoopprijs te worden vastgesteld.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 22e bijzondere inschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 2771/1999, waarvoor de termijn voor het indienen van biedingen is verstreken op 28 juni 2005, wordt de minimumverkoopprijs voor boter vastgesteld op 275 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 juli 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 333 van 24.12.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2250/2004 (PB L 381 van 28.12.2004, blz. 25).


2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/11


VERORDENING (EG) Nr. 1034/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

betreffende de opening en de wijze van beheer van een autonoom tariefcontingent voor knoflook met ingang van 1 juli 2005

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 565/2002 van de Commissie (1) is de wijze van beheer van tariefcontingenten vastgesteld en een stelsel van oorsprongscertificaten ingevoerd voor uit derde landen ingevoerde knoflook.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 228/2004 van de Commissie van 3 februari 2004 houdende vaststelling van overgangsmaatregelen voor Verordening (EG) nr. 565/2002 in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (2) zijn maatregelen vastgesteld om de importeurs uit die landen (hierna „de nieuwe lidstaten” genoemd) in staat te stellen gebruik te maken van Verordening (EG) nr. 565/2002. Met deze maatregelen werd beoogd onderscheid te maken tussen traditionele en nieuwe importeurs uit de nieuwe lidstaten, en het begrip „referentiehoeveelheid” zo aan te passen dat ook die importeurs van het betrokken systeem gebruik kunnen maken.

(3)

Om de continuïteit van de marktvoorziening in de uitgebreide Gemeenschap te waarborgen met inachtneming van de economische voorzieningsvoorwaarden die in de nieuwe lidstaten bestonden vóór hun toetreding tot de Europese Unie, dient een tijdelijk en autonoom tariefcontingent voor de invoer van verse of gekoelde knoflook van GN-code 0703 20 00 te worden geopend. Dit nieuwe tariefcontingent komt bovenop de contingenten die zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 1077/2004 van de Commissie (3), Verordening (EG) nr. 1743/2004 van de Commissie (4) en Verordening (EG) nr. 218/2005 van de Commissie (5).

(4)

Het nieuwe tariefcontingent moet op een tijdelijke basis worden geopend en met de opening ervan mag niet worden vooruitgelopen op het resultaat van de onderhandelingen die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aan de gang zijn ten gevolge van de toetreding van de nieuwe lidstaten.

(5)

Het Comité van beheer van groenten en fruit heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Met ingang van 1 juli 2005 wordt een autonoom tariefcontingent van 4 400 t (met volgnummer 09.4018), hierna „het autonome contingent” genoemd, geopend voor de communautaire invoer van verse of gekoelde knoflook van GN-code 0703 20 00.

2.   Het ad-valoremrecht voor de in het kader van het autonome contingent ingevoerde producten bedraagt 9,6 %.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 565/2002 en Verordening (EG) nr. 228/2004 zijn van toepassing voor het beheer van het autonome contingent onder voorbehoud van het bepaalde in de onderhavige verordening.

Artikel 1, artikel 5, lid 5, en artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 565/2002 zijn evenwel niet van toepassing voor het beheer van het autonome contingent.

Artikel 3

De in het kader van het autonome contingent afgegeven invoercertificaten, hierna „de certificaten” genoemd, zijn slechts geldig tot en met 30 september 2005.

In vak 24 van de certificaten wordt een van de in bijlage I opgenomen vermeldingen aangebracht.

Artikel 4

1.   De importeurs kunnen bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten certificaataanvragen indienen gedurende vijf werkdagen na de datum van inwerkingtreding van de onderhavige verordening.

In vak 20 van de certificaten moet een van de in bijlage II opgenomen vermeldingen worden aangebracht.

2.   De door een importeur ingediende certificaataanvragen mogen betrekking hebben op ten hoogste 10 % van het autonome contingent.

Artikel 5

Het autonome contingent wordt als volgt verdeeld:

70 % voor de traditionele importeurs,

30 % voor de nieuwe importeurs.

Indien de aan een categorie importeurs toegewezen hoeveelheid door deze categorie niet volledig wordt gebruikt, kan het saldo aan de andere categorie worden toegewezen.

Artikel 6

1.   De lidstaten delen de Commissie op de zevende werkdag na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening mee voor welke hoeveelheden certificaten zijn aangevraagd.

2.   De certificaten worden afgegeven op de twaalfde werkdag na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening voorzover de Commissie geen bijzondere maatregelen zoals bedoeld in lid 3 heeft genomen.

3.   Wanneer de Commissie op basis van de overeenkomstig lid 1 aan haar meegedeelde gegevens constateert dat de certificaataanvragen de overeenkomstig artikel 5 voor een categorie importeurs beschikbare hoeveelheden overschrijden, stelt zij bij verordening een uniform verlagingspercentage voor de betrokken aanvragen vast.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 86 van 3.4.2002, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 537/2004 (PB L 86 van 24.3.2004, blz. 9).

(2)  PB L 39 van 11.2.2004, blz. 10.

(3)  PB L 203 van 8.6.2004, blz. 7.

(4)  PB L 311 van 8.10.2004, blz. 19.

(5)  PB L 39 van 11.2.2005, blz. 5.


BIJLAGE I

In artikel 3 bedoelde vermeldingen

:

in het Spaans

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1034/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

in het Tsjechisch

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

in het Deens

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

in het Duits

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

in het Ests

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

in het Grieks

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

in het Engels

:

licence issued under Regulation (EC) No 1034/2005 and valid only until 30 September 2005

:

in het Frans

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1034/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

in het Italiaans

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

in het Lets

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

in het Litouws

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

in het Hongaars

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

in het Nederlands

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

in het Pools

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

in het Portugees

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

in het Slowaaks

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

in het Sloveens

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

in het Fins

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

in het Zweeds

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1034/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


BIJLAGE II

In artikel 4, lid 1, bedoelde vermeldingen

:

in het Spaans

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1034/2005

:

in het Tsjechisch

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005

:

in het Deens

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005

:

in het Duits

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005

:

in het Ests

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

in het Grieks

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005

:

in het Engels

:

licence application under Regulation (EC) No 1034/2005

:

in het Frans

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1034/2005

:

in het Italiaans

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005

:

in het Lets

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

:

in het Litouws

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1034/2005

:

in het Hongaars

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

in het Nederlands

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 ingediende certificaataanvraag

:

in het Pools

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005

:

in het Portugees

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005

:

in het Slowaaks

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005

:

in het Sloveens

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005

:

in het Fins

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistushakemus

:

in het Zweeds

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1034/2005


2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/15


VERORDENING (EG) Nr. 1035/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

betreffende de opening en de wijze van beheer van een autonoom tariefcontingent voor conserven van paddestoelen met ingang van 1 juli 2005

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1864/2004 van de Commissie (1) zijn tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen geopend en is de wijze van beheer daarvan vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1864/2004 zijn overgangsbepalingen vastgesteld om de importeurs uit Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna „de nieuwe lidstaten” genoemd) in staat te stellen gebruik te maken van deze contingenten. Met deze bepalingen wordt beoogd onderscheid te maken tussen traditionele en nieuwe importeurs uit de nieuwe lidstaten, en de hoeveelheden waarvoor traditionele importeurs uit de nieuwe lidstaten certificaataanvragen kunnen indienen, zo aan te passen dat ook die importeurs gebruik kunnen maken van het betrokken systeem.

(3)

Om de continuïteit van de marktvoorziening in de uitgebreide Gemeenschap te waarborgen met inachtneming van de economische voorzieningsvoorwaarden die in de nieuwe lidstaten bestonden vóór hun toetreding tot de Europese Unie, dient een tijdelijk en autonoom tariefcontingent voor de invoer van conserven van paddestoelen van het geslacht Agaricus van de GN-codes 0711 51 00, 2003 10 20 en 2003 10 30 te worden geopend. Dit nieuwe tariefcontingent komt bovenop de contingenten die zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 1076/2004 van de Commissie (2), Verordening (EG) nr. 1749/2004 van de Commissie (3) en Verordening (EG) nr. 220/2005 van de Commissie (4).

(4)

Het nieuwe tariefcontingent moet op een tijdelijke basis worden geopend en met de opening ervan mag niet worden vooruitgelopen op het resultaat van de onderhandelingen die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aan de gang zijn ten gevolge van de toetreding van de nieuwe lidstaten.

(5)

Het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte producten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Met ingang van 1 juli 2005 wordt een autonoom tariefcontingent van 1 200 ton (uitgelekt gewicht) met volgnummer 094019, hierna „autonoom contingent” genoemd, geopend voor de communautaire invoer van conserven van paddestoelen van het geslacht Agaricus spp. van de GN-codes 0711 51 00, 2003 10 20 en 2003 10 30.

2.   Het ad-valoremrecht voor de in het kader van het autonome contingent ingevoerde producten bedraagt 12 % voor de producten van GN-code 0711 51 00 en 23 % voor de producten van de GN-codes 2003 10 20 en 2003 10 30.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1864/2004 is van toepassing voor het beheer van het autonome contingent onder voorbehoud van het bepaalde in de onderhavige verordening.

Artikel 1, artikel 5, leden 2 en 5, artikel 6, leden 2, 3 en 4, artikel 7, artikel 8, lid 2, artikel 9 en artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1864/2004 zijn evenwel niet van toepassing voor het beheer van het autonome contingent.

Artikel 3

De in het kader van het autonome contingent afgegeven invoercertificaten, hierna „certificaten” genoemd, zijn slechts geldig tot en met 30 september 2005.

In vak 24 van de certificaten wordt een van de in bijlage I opgenomen vermeldingen aangebracht.

Artikel 4

1.   De importeurs kunnen bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten certificaataanvragen indienen gedurende vijf werkdagen na de datum van inwerkingtreding van de onderhavige verordening.

In vak 20 van de certificaten moet een van de in bijlage II opgenomen vermeldingen worden aangebracht.

2.   De door een traditionele importeur ingediende certificaataanvragen mogen betrekking hebben op ten hoogste 9 % van het autonome contingent.

3.   De door een nieuwe importeur ingediende certificaataanvragen mogen betrekking hebben op ten hoogste 1 % van het autonome contingent.

Artikel 5

Het autonome contingent wordt als volgt verdeeld:

95 % voor de traditionele importeurs,

5 % voor de nieuwe importeurs.

Indien de aan een categorie importeurs toegewezen hoeveelheid door deze categorie niet volledig wordt gebruikt, kan het saldo aan de andere categorie worden toegewezen.

Artikel 6

1.   De lidstaten delen de Commissie op de zevende werkdag na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening mee voor welke hoeveelheden certificaten zijn aangevraagd.

2.   De certificaten worden afgegeven op de twaalfde werkdag na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening voorzover de Commissie geen bijzondere maatregelen als bedoeld in lid 3 heeft genomen.

3.   Wanneer de Commissie op basis van de overeenkomstig lid 1 aan haar meegedeelde gegevens constateert dat de certificaataanvragen de overeenkomstig artikel 5 voor een categorie importeurs beschikbare hoeveelheden overschrijden, stelt zij bij verordening een uniform verlagingspercentage voor de betrokken aanvragen vast.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 325 van 28.10.2004, blz. 30.

(2)  PB L 203 van 8.6.2004, blz. 3.

(3)  PB L 312 van 9.10.2004, blz. 3.

(4)  PB L 39 van 11.2.2005, blz. 11.


BIJLAGE I

In artikel 3 bedoelde vermeldingen

:

in het Spaans

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1035/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

in het Tsjechisch

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

in het Deens

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

in het Duits

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

in het Ests

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

in het Grieks

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

in het Engels

:

licence issued under Regulation (EC) No 1035/2005 and valid only until 30 September 2005

:

in het Frans

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1035/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

in het Italiaans

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

in het Lets

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

in het Litouws

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

in het Hongaars

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

in het Nederlands

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

in het Pools

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

in het Portugees

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

in het Slowaaks

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

in het Sloveens

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

in het Fins

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

in het Zweeds

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1035/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


BIJLAGE II

In artikel 4, lid 1, bedoelde vermeldingen

:

in het Spaans

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1035/2005

:

in het Tsjechisch

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005

:

in het Deens

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005

:

in het Duits

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005

:

in het Ests

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

in het Grieks

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005

:

in het Engels

:

licence application under Regulation (EC) No 1035/2005

:

in het Frans

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1035/2005

:

in het Italiaans

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005

:

in het Lets

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

:

in het Litouws

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1035/2005

:

in het Hongaars

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

in het Nederlands

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 ingediende certificaataanvraag

:

in het Pools

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005

:

in het Portugees

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005

:

in het Slowaaks

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005

:

in het Sloveens

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005

:

in het Fins

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistushakemus

:

in het Zweeds

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1035/2005


2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/19


VERORDENING (EG) Nr. 1036/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 29, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie (2) zijn, onder andere, bepalingen vastgesteld voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelproducten, van de invoerregelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen de Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en bepaalde landen van Midden- en Oost-Europa anderzijds. Voor de uitvoering van de concessies die zijn vastgesteld bij de Besluiten 2005/430/EG (3) en 2005/431/EG (4) van de Raad en van de Commissie betreffende de sluiting van Aanvullende Protocollen bij de Europaovereenkomsten waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bulgarije en Roemenië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, moeten de nieuwe tariefcontingenten worden geopend en moeten sommige bestaande contingenten worden verhoogd met ingang van 1 juli 2005, de datum van inwerkingtreding van de aanvullende protocollen.

(2)

In Verordening (EG) nr. 747/2001 (5) van de Raad is bepaald dat contingent nr. 09.1302 betreffende bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Israël wordt beheerd volgens het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (6). Het is dienstig bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 rekening te houden met dat contingent.

(3)

Bijlage XII bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 bevat een verwijzing naar de met de afgifte van certificaten belaste instelling in Cyprus, die moet worden geschrapt vanwege de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie.

(4)

Verordening (EG) nr. 2535/2001 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2535/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5, onder b), komt als volgt te luiden:

„b)

de in de Besluiten 2005/430/EG (7) en 2005/431/EG (8) van de Raad en van de Commissie bedoelde contingenten,

2)

Artikel 19 bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

Lid 1 komt als volgt te luiden:

„1.   In het kader van de contingenten die zijn bedoeld in de Verordeningen (EG) nr. 312/2003 (9) en (EG) nr. 747/2001 (10) van de Raad en die zijn opgenomen in bijlage VII bis bij de onderhavige verordening, zijn de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van toepassing.

b)

Lid 4 komt als volgt te luiden:

„4.   Het verlaagde recht wordt slechts toegepast na overlegging van het ter uitvoering van bijlage III bij de overeenkomst met Chili of protocol nr. 4 bij de Overeenkomst met Israël afgegeven bewijs van oorsprong.”.

3)

Deel B van bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening.

4)

Bijlage VII bis wordt vervangen door bijlage II bij deze verordening.

5)

In bijlage XII wordt de rij betreffende Cyprus geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De punten 1 en 3 van artikel 1 zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 341 van 22.12.2001, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 810/2004 (PB L 149 van 30.4.2004, blz. 138).

(3)  PB L 155 van 17.6.2005, blz. 1.

(4)  PB L 155 van 17.6.2005, blz. 26.

(5)  PB L 109 van 19.4.2001, blz. 2. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 503/2005 van de Commissie (PB L 83 van 1.4.2005, blz. 13).

(6)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 883/2005 (PB L 148 van 11.6.2005, blz. 5).

(7)  PB L 155 van 17.6.2005, blz. 1.

(8)  PB L 155 van 17.6.2005, blz. 26.”.

(9)  PB L 46 van 20.2.2003, blz. 1.

(10)  PB L 109 van 19.4.2001, blz. 2.”.


BIJLAGE I

„I, deel B

TARIEFCONTINGENTEN IN HET KADER VAN DE EUROPAOVEREENKOMSTEN TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN BULGARIJE EN ROEMENIË

1.   Producten van oorsprong uit Roemenië

Contingentnummer

GN-code

Omschrijving (1)

Recht (% van MFN)

Hoeveelheden (in t)

Jaarlijks contingent

van 1.7.2005 tot 30.6.2006

Jaarlijkse toename vanaf 1 juli 2006

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Mageremelkpoeder

Vrijstelling

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Vollemelkpoeder

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Yoghurt, niet gearomatiseerd

Vrijstelling

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Overige, niet gearomatiseerd

09.4758

0406

Kaas en wrongel

Vrijstelling (2)

3 000

200


2.   Producten van oorsprong uit Bulgarije

Contingentnummer

GN-code

Omschrijving (1)

Recht (% van MFN)

Hoeveelheden (in t)

Jaarlijks contingent

van 1.7.2005 tot 30.6.2006

Jaarlijkse toename vanaf 1 juli 2006

09.4773

0402 10

Mageremelkpoeder

Vrijstelling (2)

3 300

300

0402 21

Vollemelkpoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Yoghurt, niet gearomatiseerd

Vrijstelling

770

70

09.4660

0406

Kaas en wrongel

Vrijstelling (2)

7 000

300


(1)  Onverminderd de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien de preferentiële regeling in het kader van deze bijlage wordt bepaald door de draagwijdte van de GN-codes. Wanneer ex GN-codes zijn vermeld, is de GN-code tezamen met de daarbijbehorende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.

(2)  Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor enige vorm van exportsubsidie.”


BIJLAGE II

„BIJLAGE VII bis

1.   Tariefcontingent in het kader van bijlage I bij de associatieovereenkomst met de Republiek Chili

 

Jaarlijkse hoeveelheden (in t)

(basis = kalenderjaar)

 

Contingentnummer

GN-code

Omschrijving (1)

Recht (% van het MFN-recht)

van 1.2.2003

tot 31.12.2003

2004

Jaarlijkse toename vanaf 2005

09.1924

0406

Kaas en wrongel

Vrijstelling

1 375

1 500

75


2.   Tariefcontingent in het kader van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 747/2001 betreffende bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Israël

 

Jaarlijkse hoeveelheden (in t)

(basis = kalenderjaar)

Contingentnummer

GN-code

Omschrijving (1)

Recht

2004

2005

2006

vanaf 2007

09.1302

0404 10

Wei en gewijzigde wei

Vrijstelling

824

848

872

896


(1)  Onverminderd de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien de preferentiële regeling in het kader van deze bijlage wordt bepaald door de draagwijdte van de GN-codes. Wanneer ex GN-codes zijn vermeld, is de GN-code tezamen met de daarbijbehorende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.”


2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/24


VERORDENING (EG) Nr. 1037/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

tot vaststelling van noodmaatregelen voor de bescherming en het herstel van het ansjovisbestand in ICES-deelgebied VIII

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 7, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uit nieuwe wetenschappelijke gegevens van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) blijkt dat dringende maatregelen nodig zijn om het ansjovisbestand in ICES-deelgebied VIII te beschermen en te herstellen. De visserij moet derhalve met onmiddellijke ingang voor een periode van drie maanden worden verboden.

(2)

De Commissie zal in deze periode na raadpleging van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) beoordelen of het verbod kan worden herzien.

(3)

Het is derhalve dienstig dat de Commissie op eigen initiatief noodmaatregelen neemt om het ansjovisbestand te beschermen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De visserij op ansjovis in ICES-deelgebied VIII is verboden. Het is tevens verboden om na de datum van inwerkingtreding van deze verordening in ICES-deelgebied VIII gevangen ansjovis aan boord te houden, over te laden of aan te voeren.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is gedurende drie maanden van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.


2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/25


VERORDENING (EG) Nr. 1038/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (2), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 is bepaald dat de Commissie de aankopen in een lidstaat opent, respectievelijk schorst, zodra is geconstateerd dat de marktprijs daar gedurende twee opeenvolgende weken beneden, respectievelijk op of boven, 92 % van de interventieprijs ligt.

(2)

De meest recente lijst van lidstaten waar de interventie wordt geschorst, is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 947/2005 van de Commissie (3). Deze lijst moet worden aangepast om rekening te houden met de nieuwe marktprijzen die door Zweden zijn meegedeeld op grond van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2771/1999. Duidelijkheidshalve moet de lijst worden vervangen en Verordening (EG) nr. 947/2005 worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 bedoelde aankopen van boter worden in België, Denemarken, Cyprus, Hongarije, Malta, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Slovenië, Finland en het Verenigd Koninkrijk geschorst.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 947/2005 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 2 juli 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 333 van 24.12.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2250/2004 (PB L 381 van 28.12.2004, blz. 25).

(3)  PB L 160 van 23.6.2005, blz. 12.


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Raad

2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/26


BESLUIT VAN DE RAAD

van 24 juni 2005

houdende benoeming van een lid in het Comité van de Regio's

(2005/478/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Britse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 januari 2002 heeft de Raad Besluit 2002/60/EG (1) aangenomen, houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2002 tot en met 25 januari 2006.

(2)

In het Comité van de Regio's is een zetel van lid vrijgekomen door het aftreden van de heer Derek BODEN,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Dave QUAYLE, Member of the North West Regional Assembly Trafford Metropolitan Borough Council, wordt tot lid in het Comité van de Regio’s benoemd ter vervanging van de heer Derek BODEN, voor de verdere duur van de ambtstermijn, dit wil zeggen tot en met 25 januari 2006.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Luxemburg, 24 juni 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

L. LUX


(1)  PB L 24 van 26.1.2002, blz. 38.


2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/27


BESLUIT VAN DE RAAD

van 24 juni 2005

houdende benoeming van een plaatsvervangend lid in het Comité van de Regio's

(2005/479/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Britse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 januari 2002 heeft de Raad Besluit 2002/60/EG (1) aangenomen, houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2002 tot en met 25 januari 2006.

(2)

In het Comité van de Regio's is een zetel van plaatsvervangend lid vrijgekomen door het overlijden van mevrouw Ruth BAGNALL,

BESLUIT:

Artikel 1

Mevrouw TAYLOR

Member of the East of England Regional Assembly

(Stevenage Borough Council),

wordt tot plaatsvervangend lid in het Comité van de Regio’s benoemd ter vervanging van mevrouw Ruth BAGNALL, voor de verdere duur van de ambtstermijn, dit wil zeggen tot en met 25 januari 2006.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Luxemburg, 24 juni 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

L. LUX


(1)  PB L 24 van 26.1.2002, blz. 38.


Commissie

2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/28


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 april 2004

betreffende zaken COMP/D2/32448 en 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Follow-up na het arrest van het Hof van Justie van 16 maart 2000)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1779)

(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

(2005/480/EG)

I.   INLEIDING

(1)

Op 30 april 2004 nam de Commissie een beschikking aan betreffende een procedure krachtens artikel 82 van het EG-Verdrag, waarbij zij de Antwerpse scheepvaartmaatschappij Compagnie Maritime Belge, SA (hierna CMB) een boete van 3 400 000 EUR oplegde. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (1), publiceert de Commissie hierbij de naam van de partij en de belangrijkste punten van de beschikking, rekening houdend met het rechtmatige belang van de ondernemingen inzake de bescherming van hun bedrijfsgeheimen. Een niet-vertrouwelijke versie van de volledige tekst van de beschikking is te vinden in de authentieke talen van de zaak en in de werktalen van de Commissie op de website van het directoraat-generaal Concurrentie op het volgende adres: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   PROCEDURE

(2)

De beschikking is de follow-up van de zogenaamde Cewal-zaak, waarin de Commissie de leden van een lijnvaartconference, Associated Central West Africa Lines (hierna „Cewal”) genaamd, boeten heeft opgelegd omdat zij inbreuk hadden gemaakt op artikel 86 van het EG-Verdrag (thans artikel 82 en hieronder zo genoemd).

(3)

In Beschikking 93/82/EEG (2) (hierna „de oorspronkelijke beschikking”) stelde de Commissie onder andere vast dat Cewal en twee andere lijnvaartconferences, Cowac en Ukwal, en de daarbij aangesloten ondernemingen, inbreuk hadden gemaakt op de bepalingen van artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag (thans artikel 81, lid 1, en hieronder zo genoemd). Bovendien hebben de ondernemingen die lid van Cewal waren, door op drie verschillende manieren misbruik te maken van hun machtspositie, eveneens inbreuk gemaakt op artikel 82 van het EG-Verdrag. De ondernemingen werden gelast de inbreuken te beëindigen.

(4)

In de oorspronkelijke beschikking legde de Commissie vier van de bij Cewal aangesloten ondernemingen boeten op wegens inbreuk op artikel 82 van het EG-Verdrag. CMB werd een boete van 9,6 miljoen ECU opgelegd.

(5)

Alle vier de ondernemingen en de dochteronderneming van CMB, CMBT, verzochten bij het Gerecht van eerste aanleg om nietigverklaring van de oorspronkelijke beschikking. In zijn arrest van 8 oktober 1996 (3) (hierna „het arrest van het Gerecht”), wees het Gerecht de verzoeken af, maar verminderde niettemin de boeten. De boete voor CMB werd gereduceerd tot 8 640 000 ECU.

(6)

CMB, CMBT en een tweede onderneming die een boete had gekregen, Dafra-Lines A/S, gingen in hoger beroep tegen het arrest van het Gerecht. In zijn arrest van 16 maart 2000 (4) (hierna „het arrest van het Hof van Justitie”), verwierp het Hof van Justitie alle grieven die ten aanzien van de grond van de oorspronkelijke beschikking waren ingediend;

maar vernietigde de overwegingen van de oorspronkelijke beschikking waarin de boeten werden opgelegd, en

wees de hogere voorziening voor het overige af.

(7)

De reden voor de nietigverklaring was dat de Commissie had nagelaten in de mededeling van bezwaar duidelijk aan te geven:

dat zij overwoog aan elk van de leden van Cewal geldboeten op te leggen, en

dat de bedragen van de geldboeten zouden worden vastgesteld aan de hand van een evaluatie van de deelneming van iedere onderneming aan het gedrag dat de vermeende inbreuk vormde.

(8)

Op 16 april 2003 zond de Commissie CMB een nieuwe mededeling van bezwaar waarin zij de onderneming van haar voornemen in kennis stelde om een nieuwe beschikking aan te nemen, waarin boeten zouden worden opgelegd voor de in de oorspronkelijke beschikking vastgestelde inbreuken. In de mededeling van punten van bezwaar waarschuwde de Commissie CMB ook expliciet dat zij voornemens was haar individueel boeten op te leggen en dat het bedrag van de op te leggen geldboeten zou worden bepaald aan de hand van een beoordeling van de mate van betrokkenheid van elke onderneming bij de gedraging die tot de inbreuk had geleid.

III.   DE BESCHIKKING

(9)

De onderhavige beschikking heeft betrekking op de inhoudelijke vaststellingen van de oorspronkelijke beschikking. Zij bevat de expliciete verklaring dat met de beschikking niet wordt beoogd de voorgestelde feiten of de in de oorspronkelijke beschikking vastgestelde inbreuken aan te vullen of te wijzigen. Daartoe bevat de beschikking alleen een beschrijvende samenvatting van de elementen van de oorspronkelijke beschikking die de basis vormen van de geconstateerde inbreuken alsook een beschrijving van de beoordeling van deze elementen door het Gerecht en het Hof van Justitie.

(10)

In de oorspronkelijke beschikking stelde de Commissie vast dat de leden van Cewal gezamenlijk een machtspositie hadden op de zeeroutes tussen de Zaïrese en de Noord-Europese havens. Zij hadden misbruik gemaakt van die machtspositie om de concurrentie van twee andere scheepvaartmaatschappijen uit te schakelen door:

aan te dringen op de uitvoering van een exclusiviteitsovereenkomst tussen Cewal en een Zaïrese semi-overheidsinstelling (Ogefrem);

systematisch gebruik te maken van „fighting ships”; en

100 %-getrouwheidsregelingen op te leggen en zwarte lijsten te gebruiken om represailles mogelijk te maken tegen verladers die een beroep deden op onafhankelijke rederijen.

(11)

In de juridische beoordeling wordt vastgesteld dat de Commissie van mening is dat de elementen van de originele beschikking, wat het bestaan, de aard en de omvang van de inbreuken betreft, hetzij

res judicata zijn, of

een definitief karakter hebben gekregen omdat de termijn om er beroep tegen in te stellen reeds lang geleden verstreken is.

(12)

Wat betreft de juridische beoordeling aangaande de geldboeten was het standpunt van de Commissie dat CMB zich naar behoren heeft kunnen verdedigen wat betreft de aan haar op te leggen boete en de elementen ter staving van de boete.

(13)

Wat de verjaring betreft, wordt vastgesteld dat noch de verjaringstermijn van vijf jaar, noch de verjaringstermijn van tien jaar in de zin van Verordening (EEG) nr. 2988/74 van de Raad (5) zijn verstreken, zodat de Commissie een nieuwe boete mag opleggen.

IV.   BOETE

(14)

De Commissie acht het noodzakelijk CMB een boete op te leggen overeenkomstig artikel 19, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4056/86 van de Raad (6) voor de inbreuken op artikel 82 van het EG-Verdrag die zijn vastgesteld in de originele beschikking.

(15)

Onderhavige beschikking is gebaseerd op de overwegingen in verband met het opleggen, de hoogte en de toerekening van de boeten in de oorspronkelijke beschikking, en op de overwegingen van het Gerecht in dit verband.

(16)

De opgelegde boete is ook gebaseerd op de richtsnoeren van 1998. Wat het vaststellen van de ernst van de inbreuken betreft, werd rekening gehouden met de aard van de inbreuken, hun daadwerkelijke gevolgen voor de markt en de relevante geografische markt.

(17)

De relevante geografische markt is de markt voor lijndiensten tussen Zaïre en havens in Noord-Europa.

(18)

De inbreuken op artikel 82 van het EG-Verdrag die door CMB en de overige leden van Cewal zijn gepleegd, zijn ernstig van aard, omdat zij het Cewal mogelijk hebben gemaakt op zijn routes van en naar Zaïre vrijwel het monopolie te houden. Bovendien werden deze praktijken toegepast om de enige op de markt aanwezige concurrent te verdrijven.

(19)

Voorts werd rekening gehouden met het feit dat de voorzitter en de secretaris van Cewal stafleden van CMB waren en dat de kantoren van Cewal op dezelfde plaats gevestigd waren als die van CMB.

(20)

In zijn arrest heeft het Gerecht verklaard dat de Commissie, met het oog op het afschrikkingseffect, rekening mocht houden met de omstandigheid dat de schepen van de CMB-groep, ten tijde van de vaststelling van de oorspronkelijke beschikking, nagenoeg alle ladingen van de conference vervoerden. Aangezien er op het ogenblik van de vaststelling van onderhavige beschikking geen dergelijke specifieke omstandigheden gelden, werd hiermee evenwel geen rekening gehouden bij de berekening van de boete in de onderhavige beschikking.

(21)

Op basis van voorgaande overwegingen heeft de Commissie een basisbedrag van 1 miljoen EUR voor elk van de inbreuken vastgesteld.

(22)

Deze basisbedragen werden verhoogd met 20 %, 15 % en 20 % respectievelijk, rekening houdend met de duur van de inbreuken.

(23)

Gezien de tijd die is verlopen sinds de gedraging werd beëindigd, en gezien de tijd die is verlopen tussen het arrest van het Hof en het toezenden van de mededelingen van punten van bezwaar in april 2003, werd van elk van de drie geldboeten een bedrag van 50 000 EUR afgetrokken.

(24)

Dit bracht de Commissie ertoe een boete van 3,4 miljoen EUR op te leggen.


(1)  PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2004 (PB L 68 van 6.3.2004, blz. 1).

(2)  PB L 34 van 10.2.1993, blz. 20.

(3)  Gevoegde zaken T-24/93, T-25/93, T-26/93 en T-28/93, CMB, CMBT en Dafra-Lines/Commissie, Jurispr. 1996, blz. II-1201.

(4)  Gevoegde zaken C 395/96 P en C 396/96 P, CMB, CMBT en Dafra-Lines/Commissie, Jurispr. 2000, blz. I-1365.

(5)  PB L 319 van 29.11.1974, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1/2003.

(6)  PB L 378 van 31.12.1986, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1/2003.