ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 133

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
26 mei 2005


Inhoud

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

 

Gemengd Comité van de EER

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 161/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) van de EER‐overeenkomst

1

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 162/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

3

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 163/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

5

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 164/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

7

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 165/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

9

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 166/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

11

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 167/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst

13

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 168/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage VI (Sociale Zekerheid) bij de EER-overeenkomst

15

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 169/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage VI (Sociale Zekerheid) bij de EER-overeenkomst

17

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 170/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst

19

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 171/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

21

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 172/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

23

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 173/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

25

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 174/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

27

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 175/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

29

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 176/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst

31

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 177/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van Protocol nr. 3 bij de EER-overeenkomst betreffende producten bedoeld in artikel 8, lid 3, onder b), van de Overeenkomst en Protocol nr. 4 bij de EER-overeenkomst betreffende oorsprongsregels

33

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 178/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van Protocol nr. 21 bij de EER-overeenkomst betreffende de tenuitvoerlegging van mededingingsregels ten aanzien van ondernemingen en Protocol nr. 23 bij de EER-overeenkomst betreffende de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten

35

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 179/2004 van 9 december 2004 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

37

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 180/2004 van 16 december 2004 tot wijziging van Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

42

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 181/2004 van 16 december 2004 tot wijziging van Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

44

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 182/2004 van 16 december 2004 tot wijziging van Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

46

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 183/2004 van 16 december 2004 tot wijziging van Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

48

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Gemengd Comité van de EER

26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/1


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 161/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) van de EER‐overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 141/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Richtlijn 2004/55/EG van de Commissie van 20 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen (2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2004/371/EG van de Commissie van 20 april 2004 betreffende voorwaarden voor het in de handel brengen van zaadmengsels bestemd voor gebruik als voedergewas (3) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk III van bijlage I bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel 1 wordt aan punt 2 (Richtlijn 66/401/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32004 L 0055: Richtlijn 2004/55/EG van de Commissie van 20 april 2004 (PB L 114 van 21.4.2004, blz. 18).”.

2)

In deel 2 wordt na punt 34 (Beschikking 2004/297/EG van de Commissie) het volgende punt toegevoegd:

„35.

32004 D 0371: Beschikking 2004/371/EG van de Commissie van 20 april 2004 betreffende voorwaarden voor het in de handel brengen van zaadmengsels bestemd voor gebruik als voedergewas (PB L 116 van 22.4.2004, blz. 39).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2004/55/EG en Beschikking 2004/371/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 6.

(2)  PB L 114 van 21.4.2004, blz. 18.

(3)  PB L 116 van 22.4.2004, blz. 39.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/3


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 162/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 142/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers voor en bij een botsing met een motorvoertuig en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2004/90/EG van de Commissie van 23 december 2003 inzake de technische voorschriften voor de toepassing van artikel 3 van Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers vóór en tijdens een botsing met een motorvoertuig en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG (3) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk I van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan punt 1 (Richtlijn 70/156/EEG van de Raad) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32003 L 0102: Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 (PB L 321 van 6.12.2003, blz. 15),

32004 D 0090: Beschikking 2004/90/EG van de Commissie van 23 december 2003 (PB L 31 van 4.2.2004, blz. 21).”.

2)

Na punt 45zc (Richtlijn 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de volgende punten toegevoegd:

„45zd.

32003 L 0102: Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers voor en bij een botsing met een motorvoertuig en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PB L 321 van 6.12.2003, blz. 15).

45ze.

32004 D 0090: Beschikking 2004/90/EG van de Commissie van 23 december 2003 inzake de technische voorschriften voor de toepassing van artikel 3 van Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers vóór en tijdens een botsing met een motorvoertuig en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG (PB L 31 van 4.2.2004, blz. 21).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2003/102/EG en Beschikking 2004/90/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 8.

(2)  PB L 321 van 6.12.2003, blz. 15.

(3)  PB L 31 van 4.2.2004, blz. 21.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/5


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 163/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 144/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie van 31 maart 2004 inzake de etikettering van voedingsmiddelen en voedingsingrediënten met toegevoegde phytosterolen, phytosterol esters, phytostanolen en/of phytostanol esters (2) dient in de Overeenkomst opgenomen te worden.

(3)

Beschikking 2004/429/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 97/830/EG, 2000/49/EG, 2002/79/EG en 2002/80/EG ten aanzien van de punten van binnenkomst waarlangs de betreffende producten in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd (3), gerectificeerd in PB L 189 van 27.5.2004, blz. 13, dient in de Overeenkomst opgenomen te worden.

(4)

Richtlijn 2004/77/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 94/54/EG wat betreft de etikettering van bepaalde levensmiddelen die glycyrrhizinezuur en het ammoniumzout daarvan bevatten (4) dient in de Overeenkomst opgenomen te worden,

BESLUIT:

Artikel 1

1)

Het volgende streepje wordt toegevoegd aan punt 54zc (Richtlijn 94/54/EG van de Commissie):

„—

32004 L 0077: Richtlijn 2004/77/EG van de Commissie van 29 april 2004 (PB L 162 van 30.4.2004, blz. 76).”.

2)

Het volgende streepje wordt toegevoegd aan de punten 54ze (Beschikking 2000/49/EG), 54zv (Beschikking 2002/79/EG van de Commissie), 54zw (Beschikking 2002/80/EG van de Commissie) en 54zzl (Beschikking 97/830/EG van de Commissie):

„—

32004 D 0429: Beschikking 2004/429/EG van de Commissie van 29 april 2004 (PB L 154 van 30.4.2004, blz. 20), gerectificeerd in PB L 189 van 27.5.2004, blz. 13.”.

3)

Het volgende punt wordt ingevoegd na punt 54zzn (Richtlijn 2004/16/EG van de Commissie):

„54zzo. 32004 R 0608: Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie van 31 maart 2004 inzake de etikettering van voedingsmiddelen en voedingsingrediënten met toegevoegde phytosterolen, phytosterol esters, phytostanolen en/of phytostanol esters (PB L 97 van 1.4.2004, blz. 44).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 608/2004, Richtlijn 2004/77/EG en Beschikking 2004/429EG, gerectificeerd in PB L 189 van 27.5.2004, blz. 13, zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 13.

(2)  PB L 97 van 1.4.2004, blz. 44.

(3)  PB L 154 van 30.4.2004, blz. 20.

(4)  PB L 162 van 30.4.2004, blz. 76.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/7


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 164/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 148/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Richtlijn 2004/73/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot negentwintigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (2), gerectificeerd in PB L 216 van 16.6.2004, blz. 3, en PB L 236 van 7.7.2004, blz. 18, moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt aan punt 1 (Richtlijn 67/548/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32004 L 0073: Richtlijn 2004/73/EG van de Commissie van 29 april 2004 (PB L 152 van 30.4.2004, blz. 1), gerectificeerd in PB L 216 van 16.6.2004, blz. 3, en PB L 236 van 7.7.2004, blz. 18.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2004/73/EG, gerectificeerd in PB L 216 van 16.6.2004, blz. 3, en PB L 236 van 7.7.2004, blz. 18, zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 21.

(2)  PB L 152 van 30.4.2004, blz. 1.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/9


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 165/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 148/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie van 4 november 2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1896/2000 (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2003/112/EG van de Commissie van 1 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde paraquat op te nemen als werkzame stof (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Richtlijn 2003/119/EG van de Commissie van 5 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde mesosulfuron, propoxycarbazon en zoxamide op te nemen als werkzame stof (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan punt 12o (Verordening (EG) nr. 1896/2000 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„, zoals gewijzigd bij:

32003 R 2032: Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie van 4 november 2003 (PB L 307 van 24.11.2003, blz. 1).”.

2)

Aan punt 12a (Richtlijn 91/414/EEG van de Raad) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32003 L 0112: Richtlijn 2003/112/EG van de Commissie van 1 december 2003 (PB L 321 van 6.12.2003, blz. 32),

32003 L 0119: Richtlijn 2003/119/EG van de Commissie van 5 december 2003 (PB L 325 van 12.12.2003, blz. 41).”.

3)

Na punt 12r (Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:

„12s.

32003 R 2032: Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie van 4 november 2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1896/2000 (PB L 307 van 24.11.2003, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 2032/2003 en de Richtlijnen 2003/112/EG en 2003/119/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JOHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 21.

(2)  PB L 307 van 24.11.2003, blz. 1.

(3)  PB L 321 van 06.12.2003, blz. 32.

(4)  PB L 325 van 12.12.2003, blz. 41.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/11


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 166/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 148/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Richtlijn 2003/82/EG van de Commissie van 11 september 2003 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad ten aanzien van de bij gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken standaardzinnen voor bijzondere gevaren en voor veiligheidsadviezen (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt aan punt 12a (Richtlijn 91/414/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32003 L 0082: Richtlijn 2003/82/EG van de Commissie van 11 september 2003 (PB L 228 van 12.9.2003, blz. 11).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2003/82/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 21.

(2)  PB L 228 van 12.9.2003, blz. 11.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/13


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 167/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage IV bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 123/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 24 september 2004 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 2422/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage IV bij de Overeenkomst wordt na punt 17 (Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„18.

32001 R 2422: Verordening (EG) nr. 2422/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (PB L 332 van 15.12.2001, blz. 1).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

Verwijzingen naar de overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap over de coördinatie van programma’s voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur hebben tevens betrekking op de briefwisseling tussen het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en het ministerie van Olie en Energie van Noorwegen, het ministerie van Industrie van IJsland en het bureau Economische Zaken van Liechtenstein, behalve in de artikelen 11 en 14, waarin alleen naar de overeenkomst verwezen wordt.

b)

In artikel 4, lid 4, wordt met „de Gemeenschap en derde landen” bedoeld „de Gemeenschap en EVA-landen enerzijds en derde landen anderzijds”. Met „door de Commissie of een lidstaat getest” wordt bedoeld „door de Commissie, een lidstaat of een EVA-land getest, binnen hun eigen bevoegdheden,”.

c)

In artikel 12, lid 3, eerste zin, wordt met „Commissie” bedoeld „EVA-landen en de Commissie, binnen hun eigen bevoegdheden”.

d)

Artikel 13 is niet van toepassing.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 2422/2001 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 64 van 10.3.2005, blz. 20.

(2)  PB L 332 van 15.12.2001, blz. 1.

(3)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/15


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 168/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage VI (Sociale Zekerheid) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage VI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 102/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 9 juli 2004 (1).

(2)

Besluit nr. 192 van 29 oktober 2003 betreffende de voorwaarden voor de toepassing van artikel 50, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad (2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

Besluit nr. 193 van 29 oktober 2003 betreffende de verwerking van pensioenaanvragen (3) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(4)

Besluit nr. 194 van 17 december 2003 betreffende de uniforme toepassing van artikel 22, lid 1, onder a), i), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad in de lidstaat van verblijf (4) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(5)

Aanbeveling nr. 23 van 29 oktober 2003 betreffende de verwerking van pensioenaanvragen (5) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage VI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 3.67 (Besluit nr. 191) worden de volgende punten ingevoegd:

„3.68.

32004 D 0324: Besluit nr. 192 van 29 oktober 2003 betreffende de voorwaarden voor de toepassing van artikel 50, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad (PB L 104 van 8.4.2004, blz. 114).

De bepalingen van het besluit worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

Aan punt 2, lid 4, wordt het volgende toegevoegd:

„IJSLAND: Tryggingastofnun ríkisins (het Nationale Sociale-Zekerheidsinstituut), Reykjavik.

LIECHTENSTEIN: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Ouderdoms-, Nabestaanden- en Invaliditeitsverzekering van Liechtenstein), Vaduz.

NOORWEGEN: Rikstrygdeverket (de Nationale Verzekeringsbank), Oslo.”.

3.69.

32004 D 0325: Besluit nr. 193 van 29 oktober 2003 betreffende de verwerking van pensioenaanvragen (PB L 104 van 8.4.2004, blz. 123).

3.70.

32004 D 0327: Besluit nr. 194 van 17 december 2003 betreffende de uniforme aanpassing van artikel 22, lid 1, onder a), i), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad in de lidstaat van verblijf (PB L 104 van 8.4.2004, blz. 127).”.

2)

Na punt 4.8 (Aanbeveling nr. 21) wordt het volgende punt ingevoegd:

„4.9.

32004 H 0326: Aanbeveling nr. 23 van 29 oktober 2003 betreffende de verwerking van pensioenaanvragen (PB L 104 van 8.4.2004, blz. 125).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Besluiten nrs. 192, 193 en 194 en Aanbeveling nr. 23 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (6).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 376 van 23.12.2004, blz. 29.

(2)  PB L 104 van 8.4.2004, blz. 114.

(3)  PB L 104 van 8.4.2004, blz. 123.

(4)  PB L 104 van 8.4.2004,blz. 127.

(5)  PB L 104 van 8.4.2004, blz. 125.

(6)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/17


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

nr. 169/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage VI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 102/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 9 juli 2004 (1).

(2)

Besluit nr. 195 van 23 maart 2004 betreffende de uniforme toepassing van artikel 22, lid 1, onder a), i), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad inzake de verstrekkingen in verband met zwangerschap en geboorte (2), gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 82, dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

Besluit nr. 196 van 23 maart 2004 betreffende de interpretatie van artikel 22, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad met betrekking tot personen die een nierdialysebehandeling of een zuurstofbehandeling ondergaan (3), gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 83, dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage VI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

De punten 3.47 (Besluit nr. 163) en 3.61 (Besluit nr. 183) worden geschrapt.

2)

Na punt 3.70 (Besluit nr. 194) worden de volgende punten ingevoegd:

„3.71.

32004 D 0481: Besluit nr. 195 van 23 maart 2004 betreffende de uniforme toepassing van artikel 22, lid 1, onder a), i), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad inzake de verstrekkingen in verband met zwangerschap en geboorte (PB L 160 van 30.4.2004, blz. 143), gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 82.

3.72.

32004 D 0482: Besluit nr. 196 van 23 maart 2004 betreffende de interpretatie van artikel 22, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad met betrekking tot personen die een nierdialysebehandeling of een zuurstofbehandeling ondergaan (PB L 160 van 30.4.2004, blz. 145), gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 83.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Besluiten nrs. 195 en 196 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comite van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 376 van 23.12.2004, blz. 29.

(2)  PB L 160 van 30.4.2004, blz. 143.

(3)  PB L 160 van 30.4.2004, blz. 145.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/19


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 170/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage IX bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 149/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Beschikking 2004/332/EG van de Commissie van 2 april 2004 betreffende de toepassing van Richtlijn 72/166/EEG van de Raad wat betreft de controle op de verzekering tegen de aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage IX bij de Overeenkomst wordt na punt 8a (Beschikking 2003/564/EG van de Commissie) het volgende punt toegevoegd:

„8b.

32004 D 0332: Beschikking 2004/332/EG van de Commissie van 2 april 2004 betreffende de toepassing van Richtlijn 72/166/EEG van de Raad wat betreft de controle op de verzekering tegen de aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (PB L 105 van 14.4.2004, blz. 39).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2004/332/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 23.

(2)  PB L 105 van 14.4.2004, blz. 39.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/21


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 171/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 158/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 van de Raad (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EEG) nr. 295/91 van de Raad (3), die al in de Overeenkomst is opgenomen, wordt bij Verordening (EG) nr. 261/2004 ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 68aa (Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:

„68ab.

32004 R 0261: Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 van de Raad (PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1).”

2)

De tekst van punt 68 (Verordening (EEG) nr. 295/91 van de Raad) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 261/2004 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 41.

(2)  PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1.

(3)  PB L 36 van 8.2.1991, blz. 5.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/23


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 172/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XX bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 135/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 24 september 2004 (1).

(2)

Beschikking 2004/224/EG van de Commissie van 20 februari 2004 tot vaststelling van regelingen voor de indiening van informatie over de krachtens Richtlijn 96/62/EG van de Raad vereiste plannen of programma's met betrekking tot grenswaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XX bij de Overeenkomst wordt na punt 21ah (Beschikking 2004/279/EG van de Commissie) het volgende punt toegevoegd:

„21ai.

32004 D 0224: Beschikking 2004/224/EG van de Commissie van 20 februari 2004 tot vaststelling van regelingen voor de indiening van informatie over de krachtens Richtlijn 96/62/EG van de Raad vereiste plannen of programma's met betrekking tot grenswaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht (PB L 68 van 6.3.2004, blz. 27).

De beschikking wordt voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

De volgende codes „, IJsland: IS, Liechtenstein: LI, Noorwegen: NO” worden toegevoegd na de code „Verenigd Koninkrijk: UK” in de voetnoten bij formulier 1 in de bijlage bij de beschikking.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2004/224/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 64 van 10.3.2005, blz. 76.

(2)  PB L 68 van 6.3.2004, blz. 27.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/25


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 173/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XX bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 135/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 24 september 2004 (1).

(2)

Beschikking 2004/461/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende vaststelling van een vragenlijst voor het jaarlijkse verslag over de beoordeling van de luchtkwaliteit overeenkomstig de Richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/69/EG en 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), gerectificeerd in PB L 202 van 7.6.2004, blz. 63, moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2001/839/EG van de Commissie (3), die al in de Overeenkomst is opgenomen, wordt bij Beschikking 2004/461/EG ingetrokken en dient derhalve uit de Overeenkomst te worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XX bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 21ai (Beschikking 2004/224/EG van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

"21aj.

32004 D 0461: Beschikking 2004/461/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende vaststelling van een vragenlijst voor het jaarlijkse verslag over de beoordeling van de luchtkwaliteit overeenkomstig de Richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/69/EG en 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 156 van 30.4.2004, blz. 84), gerectificeerd in PB L 202 van 7.6.2004, blz. 63.

De beschikking wordt voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

Aan het eind van formulier 25b in de bijlage bij de beschikking wordt het volgende toegevoegd:

„I

C

L

I

N

O”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

De tekst van punt 21af (Beschikking 2001/839/EG van de Commissie) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Beschikking 2004/461/EG, gerectificeerd in PB L 202 van 7.6.2004, blz. 63, zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 64 van 10.3.2005, blz. 76.

(2)  PB L 156 van 30.4.2004, blz. 84.

(3)  PB L 319 van 4.12.2001, blz. 45.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/27


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 174/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 159/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Beschikking 2002/990/EG van de Commissie van 17 december 2002 tot verdere verduidelijking van bijlage A bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad met betrekking tot de beginselen voor prijs- en volumemetingen in de nationale rekeningen (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt na punt 19dd (Verordening (EG) nr. 1889/2002 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„19de.

32002 D 0990: Beschikking 2002/990/EG van de Commissie van 17 december 2002 tot verdere verduidelijking van bijlage A bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad met betrekking tot de beginselen voor prijs- en volumemetingen in de nationale rekeningen (PB L 347 van 20.12.2002, blz. 42).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van deze beschikking als volgt gelezen:

a)

IJsland zal de nieuwe beginselen voor prijs- en volumemetingen vanaf 2006 toepassen.

b)

Noorwegen zal de nieuwe beginselen voor prijs- en volumemetingen als volgt toepassen:

i)

voor CPA 73 en 75 (Collectieve diensten) vanaf 2005;

ii)

voor CPA 70 en 71 vanaf 2006;

iii)

voor CPA 64, 66, 67, 72, 74, 75 (individueel) en 90-93 vanaf 2007;

iv)

voor de uitvoer en invoer van goederen vanaf 2006;

v)

voor de uitvoer en invoer van diensten vanaf 2007.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2002/990/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 43.

(2)  PB L 347 van 20.12.2002, blz. 42.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/29


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 175/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 159/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt na punt 27 (Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende ingevoegd:

STATISTIEKEN OVER DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

28.

32004 R 0808: Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (PB L 143 van 30.4.2004, blz. 49).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

Deze verordening is niet van toepassing op Liechtenstein.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 808/2004 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 43.

(2)  PB L 143 van 30.4.2004, blz. 49.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/31


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 176/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de integratie van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek in de Europese Economische Ruimte, die op 14 oktober 2003 in Luxemburg werd ondertekend (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 1725/2003 van de Commissie van 29 september 2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 707/2004 van de Commissie van 6 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XXII bij de Overeenkomst wordt na punt 10b (Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende ingevoegd:

„10ba.

32003 R 1725: Verordening (EG) nr. 1725/2003 van de Commissie van 29 september 2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 261 van 13.10.2003, blz. 1), zoals gewijzigd bij:

32004 R 0707: Verordening (EG) nr. 707/2004 van de Commissie van 6 april 2004 (PB L 111 van 17.4.2004, blz. 3).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EG) nr. 1725/2003 en (EG) nr. 707/2004 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB nr. L 130 van 29.4.2004, blz. 3.

(2)  PB nr. L 261 van 13.10.2003, blz. 1.

(3)  PB nr. L 111 van 17.4.2004, blz. 3.

(4)  Grondwettelijke vereisten zijn aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/33


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 177/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van Protocol nr. 3 bij de EER-overeenkomst betreffende producten bedoeld in artikel 8, lid 3, onder b), van de Overeenkomst en Protocol nr. 4 bij de EER-overeenkomst betreffende oorsprongsregels

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 138/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 38/2003 van het Gemengd Comité van de EER van 14 maart 2003 (2).

(3)

In Besluit nr. 140/2001 van het Gemengd Comité van de EER van 23 november 2001 (3) wordt de overgangsperiode met betrekking tot Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst voor Liechtenstein verlengd tot 1 januari 2005.

(4)

In Besluit nr. 38/2003 van het Gemengd Comité van de EER van 14 maart 2003 wordt de overgangsperiode met betrekking tot Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst voor Liechtenstein verlengd tot 1 januari 2005.

(5)

Krachtens het Douaneverdrag van 29 maart 1923 vormen het Vorstendom Liechtenstein en de Zwitserse Bondsstaat een douane-unie.

(6)

De Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 (4) is uitgebreid tot Liechtenstein met de Aanvullende Overeenkomst van 22 juli 1972 betreffende de geldigheid voor het Vorstendom Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (5).

(7)

Op 26 oktober 2004 werd een overeenkomst ondertekend tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 betreffende de bepalingen voor bewerkte landbouwproducten (hierna „de overeenkomst tot wijziging” genoemd), met name Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse bondsstaat van 22 juli 1972.

(8)

Op grond van artikel 4, lid 2, van de overeenkomst tot wijziging geldt de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat ook voor het grondgebied van het Vorstendom Liechtenstein zolang er sprake blijft van een douane-unie met Zwitserland.

(9)

In bijlage 2 van de overeenkomst tot wijziging wordt Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 vervangen door een nieuw Protocol nr. 2.

(10)

Op grond van artikel 1, lid 3, van het nieuwe Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 gelden de bepalingen van dit protocol ook voor Liechtenstein zolang Liechtenstein Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst niet hoeft toe te passen.

(11)

Op grond hiervan is het wenselijk de overgangsperiode voor Liechtenstein voor het niet toepassen van Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst om te zetten in een definitieve afspraak en Liechtenstein vrij te stellen van Protocol nr. 3.

(12)

Hetzelfde geldt voor de uitzondering voor Liechtenstein in artikel 2, lid 2, van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst,

BESLUIT:

Artikel 1

In artikel 1, lid 2, van Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst en in artikel 2, lid 2, van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst wordt de tekst „tot 1 januari 2005” geschrapt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (6).

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 342 van 18.11.2004, blz. 30.

(2)  PB L 137 van 5.6.2003, blz. 46.

(3)  PB L 22 van 24.1.2002, blz. 34.

(4)  PB L 300 van 31.12.1972, blz. 189.

(5)  PB L 300 van 31.12.1972, blz. 281.

(6)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/35


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 178/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van Protocol nr. 21 bij de EER-overeenkomst betreffende de tenuitvoerlegging van mededingingsregels ten aanzien van ondernemingen en Protocol nr. 23 bij de EER-overeenkomst betreffende de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol nr. 21 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 130/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 24 september 2004 (1).

(2)

Protocol nr. 23 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 130/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 24 september 2004.

(3)

Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag (2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 773/2004 worden de Verordeningen (EG) nr. 3385/94 (3), (EG) nr. 2842/98 (4) en (EG) nr. 2843/98 (5) van de Commissie ingetrokken, die in de Overeenkomst zijn opgenomen en derhalve uit de Overeenkomst moeten worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 3 van Protocol nr. 21 bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst van punt 1, nummer 4 (Verordening (EG) nr. 3385/94 van de Commissie), wordt vervangen door:

32004 R 0773: Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het EG‐Verdrag (PB L 123 van 27.04.2004, blz. 18).”.

2)

De tekst van punt 1, nummers 5 (Verordening (EG) nr. 2842/98 van de Commissie), 15 (Verordening (EG) nr. 2842/98 van de Commissie) en 16 (Verordening (EG) nr. 2843/98 van de Commissie), wordt geschrapt.

Artikel 2

Het volgende wordt toegevoegd na artikel 10 van Protocol nr. 23 bij de Overeenkomst:

TOEGANG TOT HET DOSSIER

Artikel 10A

Wanneer een toezichthoudende autoriteit toegang tot het dossier verleent aan de partijen waaraan zij een mededeling van punten van bezwaar heeft gericht, geldt het recht van toegang tot het dossier niet voor interne documenten van de andere toezichthoudende autoriteit of van de mededingingsautoriteiten van de EG-lidstaten en de EVA-staten. Het recht van toegang tot het dossier geldt evenmin voor de briefwisseling tussen de toezichthoudende autoriteiten, tussen een toezichthoudende autoriteit en de mededingingsautoriteiten van de EG-lidstaten of de EVA-staten of tussen de mededingingsautoriteiten van de EG-lidstaten of de EVA-staten, wanneer deze briefwisseling in het dossier van de bevoegde toezichthoudende autoriteit is opgenomen.”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 773/2004 zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (6), of op de dag van inwerkingtreding van Besluit nr. 130/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 24 september 2004, als dat later is.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 64 van 10.3.2005, blz. 57.

(2)  PB L 123 van 27.4.2004, blz. 18.

(3)  PB L 377 van 31.12.1994, blz. 28.

(4)  PB L 354 van 30.12.1998, blz. 18.

(5)  PB L 354 van 30.12.1998, blz. 22.

(6)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/37


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 179/2004

van 9 december 2004

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 171/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 3 december 2004 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (2) heeft als belangrijkste doelstelling de totstandbrenging en instandhouding van een hoog uniform veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart in Europa.

(3)

De activiteiten van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart kunnen van invloed zijn op het veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart in de Europese Economische Ruimte.

(4)

Verordening (EG) nr. 1592/2002 dient in de Overeenkomst te worden opgenomen, zodat de EVA-staten volwaardig kunnen deelnemen aan het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 1592/2002 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 10 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 9 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Zie bladzijde 21 van dit Publicatieblad.

(2)  PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1.

(3)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


BIJLAGE

bij Besluit nr. 179/2004 van het Gemengd Comité van de EER

Na punt 66m (Verordening (EG) nr. 1138/2004 van de Commissie) van bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt het volgende punt toegevoegd:

„66n.

32002 R 1592: Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

a)

Tenzij hierna iets anders wordt bepaald, en in afwijking van de bepalingen van Protocol nr. 1 bij de Overeenkomst, staat de in de verordening gebruikte term „lidsta(a)t(en)” niet alleen voor de in de verordening bedoelde lidstaten, maar tevens voor de EVA-staten. Punt 11 van Protocol nr. 1 is van toepassing.

b)

Wat de EVA-staten betreft, staat het Agentschap waar en wanneer nodig de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA of het permanent comité, naar gelang van het geval, bij in de uitvoering van hun respectieve taken.

c)

Niets in deze verordening mag worden uitgelegd als een overdracht aan het Agentschap van bevoegdheid om krachtens internationale overeenkomsten namens de EVA-staten te handelen voor andere doeleinden dan bijstand in de uitvoering van hun verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten.

d)

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

i)

In lid 1 worden na de woorden „de Gemeenschap” de woorden „of een EVA-staat” ingevoegd.

ii)

Lid 2 wordt door de volgende bepaling vervangen:

„Voert de Gemeenschap met een derde land onderhandelingen over de sluiting van een overeenkomst die het mogelijk maakt dat een lidstaat of het Agentschap certificaten aflevert op basis van certificeringen van de luchtvaartautoriteiten van dat derde land, dan streeft zij ernaar dat het betrokken land de EVA-staten een soortgelijke overeenkomst aanbiedt. De EVA-staten streven er op hun beurt naar met derde landen overeenkomsten te sluiten die overeenstemmen met die van de Gemeenschap.”.

e)

Aan artikel 11 wordt het volgende lid toegevoegd:

„5.

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie is voor de toepassing van de verordening tevens van toepassing op alle documenten van het Agentschap in verband met de EVA-staten.”.

f)

Aan artikel 12, lid 2, onder b), wordt het volgende toegevoegd:

„Het Agentschap staat tevens de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bij en biedt haar dezelfde ondersteuning wanneer zij krachtens de Overeenkomst bevoegd is voor dergelijke maatregelen en taken;”.

g)

Artikel 12, lid 2, onder e), wordt door de volgende bepaling vervangen:

„op de onder zijn bevoegdheid vallende gebieden de taken uit te voeren die door de toepasselijke internationale verdragen, met name het Verdrag van Chicago, aan de overeenkomstsluitende partijen zijn toebedeeld. De nationale luchtvaartautoriteiten van de EVA-staten voeren deze taken slechts uit zoals bepaald in deze verordening.”.

h)

De eerste zin van artikel 15 wordt door de volgende vervangen:

„Met betrekking tot producten, onderdelen en uitrustingsstukken zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, verricht het Agentschap in voorkomend geval, overeenkomstig het bepaalde in het Verdrag van Chicago of de bijlagen daarbij, de taken van het land van ontwerp, vervaardiging of registratie, voorzover deze verband houden met de goedkeuring van ontwerpen. De nationale luchtvaartautoriteiten van de EVA-staten verrichten dergelijke taken slechts voorzover deze door dit artikel aan hen zijn toebedeeld.”.

i)

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

Aan lid 1 wordt het volgende toegevoegd:

„Over normalisatie-inspecties in een EVA-staat brengt het Agentschap verslag uit bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.”.

Aan lid 3 wordt het volgende toegevoegd:

„Voor de EVA-staten wordt het Agentschap geraadpleegd door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.”.

j)

Aan artikel 20 wordt het volgende lid toegevoegd:

„4.

In afwijking van artikel 12, lid 2, onder a), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen, kunnen onderdanen van de EVA-staten die over hun volledige burgerrechten beschikken, op basis van een contract door de uitvoerend directeur van het Agentschap in dienst worden genomen.”.

k)

Aan artikel 21 wordt het volgende toegevoegd:

„De EVA-staten passen op het Agentschap en op het personeel daarvan het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen en de toepasselijke, op grond van dit protocol vastgestelde regels toe.”.

l)

In lid 1 van artikel 23 wordt na de woorden „van de Gemeenschap” het volgende ingevoegd:

„en in de IJslandse en de Noorse taal”.

m)

Na artikel 24, lid 2, onder c), wordt het volgende ingevoegd:

ca)

„Het algemene jaarverslag en het werkprogramma van het Agentschap, respectievelijk overeenkomstig punt b) en punt c), worden aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA toegezonden.”.

n)

Aan artikel 25 wordt het volgende lid toegevoegd:

„3.

De EVA-staten nemen volwaardig deel aan de werkzaamheden van de raad van beheer en hebben binnen deze raad dezelfde rechten en plichten als de EU-lidstaten, met uitzondering van stemrecht.”.

o)

Aan artikel 32 wordt het volgende lid toegevoegd:

„6.

Onderdanen van EVA-staten kunnen als lid of voorzitter van de kamers van beroep worden benoemd. Bij de vaststelling van de in lid 3 bedoelde lijst met kandidaten neemt de Commissie tevens geschikte personen met de nationaliteit van de EVA-staten in aanmerking.”.

p)

Op het einde van lid 1 van artikel 45 wordt het volgende ingevoegd:

„Voor de EVA-staten zal het Agentschap de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bijstaan in de uitvoering van genoemde taken.”.

q)

Aan artikel 48 wordt het volgende lid toegevoegd:

„8.

De EVA-staten nemen een gedeelte van de in lid 1, eerste streepje, bedoelde financiële bijdrage van de Gemeenschap voor hun rekening. Te dien einde zijn de procedures van artikel 82, lid 1, onder a), en Protocol nr. 32 bij de Overeenkomst mutatis mutandis van toepassing.”

r)

Aan artikel 54 worden de volgende leden toegevoegd:

„6.

De EVA-staten nemen volwaardig deel aan de werkzaamheden van het in lid 1 genoemde comité en hebben binnen dit comité dezelfde rechten en plichten als de EU-lidstaten, met uitzondering van stemrecht.

7.

Neemt de Raad bij het ontbreken van een akkoord tussen de Commissie en het comité een besluit over de betrokken materie, dan mogen de EVA-staten het vraagstuk overeenkomstig artikel 5 van de Overeenkomst aan de orde stellen in het Gemengd Comité van de EER.”.”.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/42


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 180/2004

van 16 december 2004

tot wijziging van Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 90/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 8 juni 2004 (1).

(2)

De overeenkomstsluitende partijen moeten aangemoedigd worden beter samen te werken met betrekking tot de activiteiten in het kader van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, opgericht bij Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad (2).

(3)

Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd, teneinde bedoelde samenwerking mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

Na artikel 1, lid 7 (Onderzoek en technische ontwikkeling) van Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst wordt het volgende ingevoegd:

„8.

De overeenkomstsluitende partijen zullen goede samenwerking tussen de bevoegde organisaties, instellingen en andere organen op hun grondgebied stimuleren wanneer die bijdraagt tot het versterken en verbreden van de samenwerking inzake de activiteiten in het kader van de gemeenschappelijke onderneming Galileo (3).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (4).

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 349 van 25.11.2004, blz. 52.

(2)  PB L 138 van 28.5.2002, blz. 1.

(3)  32002 R 0876: Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Galileo.”.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/44


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 181/2004

van 16 december 2004

tot wijziging van Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 117/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 6 augustus 2004 (1).

(2)

Het is wenselijk de samenwerking van de overeenkomstsluitende partijen uit te breiden met Besluit nr. 626/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot wijziging van Besluit nr. 508/2000/EG tot oprichting van het programma „Cultuur 2000” (2).

(3)

Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd, teneinde bedoelde uitgebreide samenwerking met ingang van 1 januari 2005 mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

„—

32004 D 0626: Besluit nr. 626/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 (PB L 99 van 3.4.2004, blz. 3).”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (3).

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 64 van 10.3.2005, blz. 5.

(2)  PB L 99 van 3.4.2004, blz. 3.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/46


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 182/2004

van 16 december 2004

tot wijziging van Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 115/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 6 augustus 2004 (1).

(2)

Het is wenselijk de samenwerking van de overeenkomstsluitende partijen uit te breiden met Besluit nr. 791/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van op Europees niveau actieve organisaties en ter ondersteuning van gerichte activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding (2).

(3)

Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd, teneinde bedoelde uitgebreide samenwerking met ingang van 1 januari 2005 mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 4 van Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de inleiding bij lid 2h wordt het woord „programma” vervangen door „programma's”.

2)

Aan lid 2h wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32004 D 0791: Besluit nr. 791/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van op Europees niveau actieve organisaties en ter ondersteuning van gerichte activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding (PB L 138 van 30.4.2004, blz. 31).

Het besluit wordt voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

De EVA-staten zullen deelnemen aan de acties 2, 3A, 3B en 3C van het programma.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (3).

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANSSON


(1)  PB L 64 van 10.3.2005, blz. 1.

(2)  PB L 138 van 30.4.2004, blz. 31.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/48


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 183/2004

van 16 december 2004

tot wijziging van Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 115/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 6 augustus 2004 (1).

(2)

Het is wenselijk de samenwerking van de overeenkomstsluitende partijen uit te breiden met Besluit nr. 790/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter ondersteuning van organisaties die op Europees niveau actief zijn op het terrein van jeugdzaken (2).

(3)

Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd, teneinde bedoelde uitgebreide samenwerking met ingang van 1 januari 2005 mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 4 van Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na lid 2j wordt het volgende ingevoegd:

„2k.

De EVA-staten zullen met ingang van 1 januari 2005 deelnemen aan het volgende programma:

32004 D 0790: Besluit nr. 790/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter ondersteuning van organisaties die op Europees niveau actief zijn op het terrein van jeugdzaken (PB L 138 van 30.4.2004, blz. 24).”.

2)

Lid 3 wordt vervangen door:

„Overeenkomstig artikel 82, lid 1, sub a), van de Overeenkomst leveren de EVA-staten een financiële bijdrage aan de in de leden 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j en 2k vermelde programma's en acties.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (3).

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 64 van 10.3.2005, blz. 1.

(2)  PB L 138 van 30.4.2004, blz. 24.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.