ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 119

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
11 mei 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 707/2005 van de Commissie van 10 mei 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 708/2005 van de Commissie van 10 mei 2005 tot wijziging van elementen van het productdossier van een oorsprongsbenaming die is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (BOB)

3

 

 

Verordening (EG) nr. 709/2005 van de Commissie van 10 mei 2005 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit

8

 

 

Verordening (EG) nr. 710/2005 van de Commissie van 10 mei 2005 tot vaststelling van de communautaire producentenprijzen en de communautaire invoerprijzen voor anjers en rozen in het kader van de toepassing van de regeling voor de invoer van bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Jordanië

9

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 26 april 2005 houdende benoeming van drie Letse leden in het Comité van de Regio’s

11

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 3 mei 2005 tot vaststelling van regels voor het toezicht op de naleving door de lidstaten en tot vaststelling van rapportageformulieren voor de toepassing van Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1355)

13

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

11.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 119/1


VERORDENING (EG) Nr. 707/2005 VAN DE COMMISSIE

van 10 mei 2005

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 mei 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 mei 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1947/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 10 mei 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

114,6

204

112,3

212

122,7

999

116,5

0707 00 05

052

146,6

204

64,6

999

105,6

0709 90 70

052

70,3

204

35,2

999

52,8

0805 10 20

052

41,5

204

47,6

212

58,6

220

47,4

388

66,8

400

50,3

624

56,7

999

52,7

0805 50 10

052

49,5

388

60,0

400

57,3

528

54,4

624

70,4

999

58,3

0808 10 80

388

93,9

400

143,8

404

128,4

508

78,8

512

70,4

524

63,3

528

69,7

720

67,5

804

106,8

999

91,4


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


11.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 119/3


VERORDENING (EG) Nr. 708/2005 VAN DE COMMISSIE

van 10 mei 2005

tot wijziging van elementen van het productdossier van een oorsprongsbenaming die is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (BOB)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 9 en artikel 6, lid 3 en lid 4, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 is het door Portugal ingediende verzoek om wijziging van elementen van het productdossier van de bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie (2) geregistreerde beschermde oorsprongsbenaming „Azeites do Norte Alentejano” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (3).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen enkel bezwaar als bedoeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 is ingediend, moeten deze wijzigingen worden geregistreerd en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het productdossier voor de beschermde oorsprongsbenaming „Azeites do Norte Alentejano” wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De geconsolideerde samenvatting met de belangrijkste wijzigingen van het productdossier is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 mei 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1 Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2)  PB L 148 van 21.6.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1345/2004 (PB L 249 van 23.7.2004, blz. 14).

(3)  PB C 262 van 31.10.2003, blz.17 („Azeites do Norte Alentejano”).


BIJLAGE I

PORTUGAL

„Azeites do Norte Alentejano”

Aangebrachte wijzigingen:

Betrokken rubriek van het productdossier:

Naam

Image

Beschrijving

Image

Geografisch gebied

Bewijs van oorsprong

Wijze waarop het product wordt verkregen

Verband

Etikettering

Nationale eisen

Wijzigingen:

Beschrijving— „Azeite do Norte Alentejano” is een vrij dikke, fruitige olie met een geelgroene kleur die voldoet aan het minimumcriterium van 6,5 voor extra olijfolie van eerste persing en 6,0 voor olijfolie van eerste persing.

Na diepgaande onderzoeken naar de kenmerken van deze olijfolie is het noodzakelijk gebleken bepaalde parameters te corrigeren, met name Delta K, Triglyceriden LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; vetzuren C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 en C18:3; transvetzuren, Cholesterol, Campestanol en Delta 7 — Stigmasterol.

Aan de toegestane soorten worden de regionale soorten Carrasquenha, Redondil en Azeiteira (of Azeitoneira) toegevoegd.

Geografisch gebied— Uitbreiding van het geografisch productiegebied met de gemeenten Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora (deelgemeenten Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede en S. Bento do Mato) en Mourão (deelgemeenten Luz en Mourão), omdat:

de bodemkundige en klimatologische omstandigheden in deze gemeenten en deelgemeenten identiek zijn;

de aldaar geproduceerde olijfolie dezelfde fysieke, chemische en organoleptische kenmerken vertoont als de olijfolie die in het huidige geografisch gebied wordt geproduceerd;

de inwoners van deze gemeenten voortbouwen op dezelfde tradities en dezelfde degelijke, eeuwenoude knowhow als de inwoners in de rest van het gebied.


BIJLAGE II

VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 VAN DE RAAD

„AZEITES DO NORTE ALENTEJANO”

(EG-Nr. PO/0266/24.1.1994)

BOB (X) BGA ( )

Deze samenvatting is opgesteld voor informatieve doeleinden. Voor volledige informatie, met name over de producenten van de bedoelde producten, kunt u het volledige productdossier opvragen bij de nationale autoriteiten of bij de diensten van de Europese Commissie (1).

1.

   Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adres:

Av. Afonso Costa, 3 — P-1949-002 Lisboa

Tel.

(351-21) 844 22 00

Fax

(351-21) 844 22 02

E-mail:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Groepering

2.1.

Naam

:

APAFNA — AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DO NORTE ALENTEJANO

2.2.

Adres:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901 Portalegre

Tel.

(351-245) 33 10 64

Fax

(351-245) 20 75 21

E-mail:

aadp1@iol.pt

2.3.

Samenstelling

:

producenten/verwerkers (X) anderen ( )

3.

   Productcategorie Categorie 1.5 — Oliën en vetten — olijfolie

4.

   Overzicht van het productdossier (samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens):

4.1.   Naam: „Azeites do Norte Alentejano”

4.2.   Beschrijving: Met de benaming „Azeite do Norte Alentejano” wordt een oliehoudende vloeistof aangeduid die mechanisch wordt geëxtraheerd uit vruchten van de variëteiten Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira of Azeitoneira, Blanqueta of Branquita en Cobrançosa van de soort Olea europea sativa, na verwijdering van het restwater en de stukjes schil, vruchtvlees en pit. De vruchten zijn afkomstig van olijfgaarden in het hierna beschreven geografische gebied en worden ook daar verwerkt en verpakt.

Olijfolie van Noord-Alentejo is een vrij dikke, fruitige olie met een geelgroene kleur die voldoet aan het minimumcriterium van 6,5 voor extra olijfolie van eerste persing en 6,0 voor olijfolie van eerste persing.

4.3.   Geografisch gebied: Het gebied omvat de gemeenten Alandroal, Borba, Estremoz, de deelgemeenten Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede en S. Bento do Mato van de gemeente Evora, de deelgemeenten Luz en Mourão van de gemeente Mourão, de gemeenten Redondo, Reguengos de Monsaraz en Vila Viçosa in het district Evora, de gemeenten Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre en Sousel in het district Portalegre.

4.4.   Bewijs van oorsprong: Ingeburgerd door het gebruik, gelet op met name de regionale culinaire traditie en de eeuwenoude knowhow.

Voor de productie van deze olijfolie mogen verwerkers alleen van geregistreerde producenten afkomstige olijven van de toegestane soorten gebruiken.

Voor elke marktdeelnemer die is erkend door de vereniging voor het beheer („agrupamento gestor”) van de BOB wordt een beschrijvend register bijgehouden met gegevens betreffende de herkomst van de gebruikte olijven, de daadwerkelijke omstandigheden inzake productie/ontvangst en de geldende technologische voorwaarden.

In dit dagelijks bijgehouden register moet de naam van de leveranciers van olijven worden vermeld, evenals de van elke producent ontvangen hoeveelheden en de geproduceerde hoeveelheid olijfolie.

De variëteiten moeten door de olijventelers of hun vertegenwoordigers (coöperaties) worden geregistreerd.

De producenten moeten een register bijhouden waarin de voor de productie van olijfolie met de BOB Norte Alentejano bestemde hoeveelheden olijven worden vermeld.

4.5.   Werkwijze voor het verkrijgen van het product: Het product wordt verkregen door de van de hierna genoemde variëteiten afkomstige olie te mengen in de volgende verhoudingen:

Gezien de bijzondere omstandigheden die de gemeenten Campo Maior en Elvas kenmerken (en die bijzonder gunstig zijn voor de productie van geconserveerde olijven), mogen in het kleine resterende gebied met voor de productie van olijfolie bestemde olijfgaarden bij wijze van uitzondering de onderstaande variëteiten worden gebruikt in de volgende verhoudingen:

De variëteit Picual is in alle gevallen verboden; er mogen wel andere traditionele variëteiten worden gebruikt, voor maximaal 5 %, voorzover het variëteiten betreft die zijn toegestaan door de vereniging voor het beheer van de BOB.

De vruchten moeten worden geplukt wanneer ze hun ideale rijpingsgraad bezitten; op de grond gevallen olijven mogen niet worden gebruikt voor de productie van olie met deze oorsprongsbenaming; het vervoer gebeurt in stapelbare kisten die naar behoren moeten worden belucht.

De variëteiten moeten worden geregistreerd door de olijventelers of hun vertegenwoordigers en de olieslagerijen mogen in het kader van deze productie alleen olijven van geregistreerde telers en van toegestane variëteiten ontvangen, in onberispelijke hygiënische omstandigheden.

De temperatuur van de pasta in de kneedmachine of de decanteermachine en van het mengsel water/olie in de centrifuge mag in geen geval meer dan 35 °C bedragen.

Aangezien olijfolie een mengbaar product is, en om elk verlies aan traceerbaarheid te vermijden, mag het product slechts worden verpakt door officieel erkende marktdeelnemers in het oorsprongsgebied, zodat de kwaliteit en de authenticiteit van het product worden gegarandeerd en de consument niet wordt misleid. Het verpakkingsmateriaal moet ondoorlaatbaar, inert en onschadelijk zijn en voldoen aan alle hygiënische en gezondheidsvoorschriften.

4.6.   Verband: De bodemkundige en klimatologische omstandigheden van dit gebied liggen ten grondslag aan de specifieke kenmerken van deze olijfolie.

4.7.   Controlestructuur

Naam:

AADP — Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre

Adres:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901, Portalegre

Tel.

(351-245) 20 12 96/33 10 64

Fax

(351-245) 20 75 21

E-mail:

aadp1@iol.pt

4.8.   Etikettering: Op het etiket moet de vermelding „AZEITES DO NORTE ALENTEJANO — Denominação de Origem Protegida” worden aangebracht, evenals het door de vereniging voor het beheer van de BOB voor olijfolie van Noord-Alentejo goedgekeurde logo en het voor BOB’s goedgekeurde communautaire logo.

4.9.   Nationale eisen:


(1)  Europese Commissie, directoraat-generaal Landbouw, eenheid Kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten — B-1049 Brussel.


11.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 119/8


VERORDENING (EG) Nr. 709/2005 VAN DE COMMISSIE

van 10 mei 2005

betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van 27 mei 1997 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 936/97 voorziet in de artikelen 4 en 5 de bepalingen voor het indienen en voor het afgeven van de invoercertificaten voor vlees zoals bedoeld in artikel 2, onder f).

(2)

In artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97 is de hoeveelheid met de omschrijving in die bepaling overeenstemmend vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, die in het tijdvak van 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005 onder bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, vastgesteld op 11 500 t.

(3)

Er moet aan herinnerd worden dat de in deze verordening bedoelde certificaten slechts tijdens de gehele geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen worden voorzover de veterinairrechtelijke voorschriften in acht worden genomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en met 5 mei 2005 is ingediend voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar geheel ingewilligd.

2.   Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 936/97 gedurende de eerste vijf dagen van de maand juni 2005 voor 10 240,847 t worden ingediend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 mei 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 mei 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1118/2004 (PB L 217 van 17.6.2004, blz. 10).


11.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 119/9


VERORDENING (EG) Nr. 710/2005 VAN DE COMMISSIE

van 10 mei 2005

tot vaststelling van de communautaire producentenprijzen en de communautaire invoerprijzen voor anjers en rozen in het kader van de toepassing van de regeling voor de invoer van bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Jordanië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van preferentiële douanerechten bij invoer van bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië, Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook (1), en met name op artikel 5, lid 2, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 2, lid 2, en artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4088/87 is bepaald dat voor eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros), grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen om de twee weken communautaire invoerprijzen en communautaire producentenprijzen worden vastgesteld die telkens voor twee weken gelden. Overeenkomstig artikel 1 ter van Verordening (EEG) nr. 700/88 van de Commissie van 17 maart 1988 houdende een aantal uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook (2) worden deze prijzen vastgesteld voor perioden van twee weken op basis van de door de lidstaten verstrekte gewogen gegevens.

(2)

De bovengenoemde prijzen dienen onverwijld te worden vastgesteld opdat de toe te passen douanerechten kunnen worden bepaald.

(3)

Als gevolg van de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie per 1 mei 2004 hoeft voor dat land niet langer een invoerprijs te worden vastgesteld.

(4)

Voor Israël, Marokko en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook hoeft evenmin nog een invoerprijs te worden vastgesteld in verband met de overeenkomsten die zijn goedgekeurd bij Besluit 2003/917/EG van de Raad van 22 december 2003 inzake de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 bij de Associatieovereenkomst EG-Israël (3), Besluit 2003/914/EG van de Raad van 22 december 2003 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nr. 1 en nr. 3 bij de Associatieovereenkomst tussen de EG en het Koninkrijk Marokko (4) en Besluit 2005/4/EG van de Raad van 22 december 2004 inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 bij de interim associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit (5).

(5)

In de perioden tussen de vergaderingen van het Comité van beheer voor levende planten en producten van de bloementeelt moet de Commissie deze maatregelen vaststellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De communautaire producentenprijzen en de communautaire invoerprijzen voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 4088/87 bedoelde eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros), grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen worden in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgesteld voor de periode van 11 tot en met 25 mei 2005.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 mei 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1300/97 (PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1).

(2)  PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2062/97 (PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1).

(3)  PB L 346 van 31.12.2003, blz. 65.

(4)  PB L 345 van 31.12.2003, blz. 117.

(5)  PB L 2 van 5.1.2005, blz. 4.


BIJLAGE

(EUR/100 stuks)

Periode: van 11 tot en met 25 mei 2005

Communautaire producentenprijzen

Eenbloemige anjers

(standaard)

Veelbloemige anjers

(tros)

Grootbloemige rozen

Kleinbloemige rozen

 

18,79

12,03

47,35

20,59

Communautaire invoerprijzen

Eenbloemige anjers

(standaard)

Veelbloemige anjers

(tros)

Grootbloemige rozen

Kleinbloemige rozen

Jordanië


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Raad

11.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 119/11


BESLUIT VAN DE RAAD

van 26 april 2005

houdende benoeming van drie Letse leden in het Comité van de Regio’s

(2005/368/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Letse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 januari 2002 heeft de Raad Besluit 2002/60/EG van de Raad (1) aangenomen houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor het tijdvak van 26 januari 2002 tot en met 25 januari 2006.

(2)

Door het verstrijken van de ambtstermijn van de heren Andris JAUNSLEINIS, Jānis KALNAČS en Arvīds KUCINS, waarvan de Raad op 6 april 2005 in kennis is gesteld, zijn in het Comité van de Regio’s drie zetels van een lid vrijgekomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In het Comité van de Regio’s worden de volgende personen tot lid benoemd voor het resterende deel van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2006:

de heer Andris ELKSNĪTIS

(Dobeles pilsētas Domes priekšsēdētājs)

(voorzitter van de Gemeenteraad van Dobele);

de heer Edmunds KRASTIŅŠ

(Rīgas domes deputāts)

(lid van de Raad van de stad Riga);

de heer Tālis PUĶĪTIS

(Siguldas novada domes priekšsēdētājs)

(voorzitter van de Raad van de stad Sigulda).

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Luxemburg, 26 april 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

F. BODEN


(1)  PB L 24 van 26.1.2002, blz. 38.


Commissie

11.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 119/13


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 3 mei 2005

tot vaststelling van regels voor het toezicht op de naleving door de lidstaten en tot vaststelling van rapportageformulieren voor de toepassing van Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1355)

(2005/369/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (1), en met name op artikel 7, lid 3, tweede alinea, en artikel 12, lid 1, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om ervoor te zorgen dat de door de lidstaten verstrekte gegevens vergelijkbaar zijn, dient de wijze waarop wordt berekend of de streefcijfers van artikel 7, lid 2, van Richtlijn 2002/96/EG werden bereikt, te worden geharmoniseerd wat de presentatie betreft.

(2)

In het kader van een afweging van het risico van onnauwkeurigheden tegen de administratieve lasten die aan het verkrijgen van precieze informatie zijn verbonden, dient het de lidstaten te zijn toegestaan ramingen te hanteren bij de bepaling van de hoeveelheid materialen en onderdelen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die nuttig wordt toegepast, wordt hergebruikt of wordt gerecycleerd.

(3)

Overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Richtlijn 2002/96/EG mogen de verwerkingshandelingen ook buiten de betrokken lidstaat of buiten de Gemeenschap plaatsvinden, mits het transport van de afgedankte apparatuur in overeenstemming is met Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (2). Lidstaten die afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ter verwerking naar een andere lidstaat verzenden of die dergelijke apparatuur ter verwerking naar derde landen uitvoeren, dienen de uitgevoerde hoeveelheid in aanmerking te kunnen nemen met het oog op het bereiken van de streefcijfers van artikel 7, lid 2, van Richtlijn 2002/96/EG, op voorwaarde dat de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur door de uitvoerende lidstaat werd ingezameld.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad (3) ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De lidstaten verstrekken de krachtens artikel 12, lid 1, van Richtlijn 2002/96/EG vereiste informatie door middel van het rapportageformulier dat als tabel 1 in de bijlage bij deze beschikking is opgenomen.

Artikel 2

1.   De lidstaten tonen door het invullen van tabel 2 van de bijlage bij deze beschikking aan dat zij de in artikel 7, lid 2, van Richtlijn 2002/96/EG genoemde percentages voor nuttige toepassing, hergebruik en recycling naleven.

Bij het invullen van deze tabel mogen de lidstaten zich baseren op een raming betreffende het gemiddelde percentage hergebruikte, gerecycleerde en nuttig toegepaste materialen, zoals metalen, glas en kunststoffen, en onderdelen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

2.   Wanneer afgedankte elektrische en elektronische apparatuur overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Richtlijn 2002/96/EG ter verwerking naar een derde land wordt uitgevoerd of ter verwerking naar een andere lidstaat wordt verzonden, kan alleen de lidstaat die de afgedankte apparatuur heeft ingezameld en uitgevoerd deze meetellen ten behoeve van de streefcijfers van artikel 7, lid 2, van die richtlijn.

3.   De lidstaten bepalen of naast het krachtens artikel 6, lid 5, tweede alinea, van Richtlijn 2002/96/EG vereiste bewijsmateriaal nog aanvullende bescheiden vereist zijn.

Artikel 3

Wanneer de lidstaten de tabellen 1 en 2 van de bijlage aan de Commissie toezenden, verstrekken zij haar een uitvoerige beschrijving van de wijze waarop de gegevens werden vergaard en geven zij een toelichting bij de gebruikte ramingen en methoden.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2005.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 37 van 13.2.2003, blz. 24. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2003/108/EG (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 106).

(2)  PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2557/2001 van de Commissie (PB L 349 van 31.12.2001, blz. 1).

(3)  PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).


BIJLAGE

Tabel 1

Ingezamelde en uitgevoerde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (artikelen 5 en 12 van Richtlijn 2002/96/EG)

Kolomnummer

1

2

3

4

5

6

7

Productcategorie

Op de markt gebracht

Afkomstig van particuliere huishoudens

Niet afkomstig van particuliere huishoudens

Totaal ingezamelde AEEA

Verwerkt in de lidstaat zelf

Verwerkt in een andere lidstaat

Verwerkt buiten de EG

Totaalgewicht (1)

(in ton)

Totaalgewicht

(in ton)

Totaalgewicht

(in ton)

Totaalgewicht

(in ton)

Totaalgewicht

(in ton)

Totaalgewicht

(in ton)

Totaalgewicht

(in ton)

1.

Grote huishoudelijke apparaten

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kleine huishoudelijke apparaten

 

 

 

 

 

 

 

3.

IT- en telecommunicatieapparatuur

 

 

 

 

 

 

 

4.

Consumentenapparatuur

 

 

 

 

 

 

 

5.

Verlichtingsapparatuur

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Gasontladingslampen

 

 

 

 

 

 

 

6.

Elektrisch en elektronisch gereedschap

 

 

 

 

 

 

 

7.

Speelgoed, apparatuur voor sport en ontspanning

 

 

 

 

 

 

 

8.

Medische hulpmiddelen

 

 

 

 

 

 

 

9.

Meet- en controle-instrumenten

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automaten

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Streefcijfers inzake nuttige toepassing, recycling en hergebruik (artikel 7, lid 2, van Richtlijn 2002/96/EG)

Kolomnummer

1

2

3

4

5

Productcategorie

Nuttige toepassing

Percentage nuttige toepassing

Hergebruik en recycling

Percentage hergebruik en recycling

Als compleet toestel hergebruikte AEEA

Totaalgewicht (2)

(in ton)

%

Totaalgewicht

(in ton)

%

Totaalgewicht

(in ton)

1.

Grote huishoudelijke apparaten

 

 

 

 

 

2.

Kleine huishoudelijke apparaten

 

 

 

 

 

3.

IT- en telecommunicatieapparatuur

 

 

 

 

 

4.

Consumentenapparatuur

 

 

 

 

 

5.

Verlichtingsapparatuur

 

 

 

 

 

5a.

Gasontladingslampen

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

6.

Elektrisch en elektronisch gereedschap

 

 

 

 

 

7.

Speelgoed, apparatuur voor sport en ontspanning

 

 

 

 

 

8.

Medische hulpmiddelen

 

 

 

 

 

9.

Meet- en controle-instrumenten

 

 

 

 

 

10.

Automaten

 

 

 

 

 

NB: De grijze vakken zijn bestemd voor gegevens die op vrijwillige basis moeten worden verstrekt.


(1)  Als een opgave van het totaalgewicht niet mogelijk is, vermeld dan de aantallen.

(2)  Als een opgave van het totaalgewicht niet mogelijk is, vermeld dan de aantallen.