ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 86

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
5 april 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 529/2005 van de Commissie van 4 april 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 530/2005 van de Commissie van 4 april 2005 tot wijziging van de vanaf 5 april 2005 geldende invoerrechten in de sector granen

3

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 maart 2005 tot vaststelling van de tabellen voor het databanksysteem overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 854)  ( 1 )

6

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 maart 2005 tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat betreft bepaalde inrichtingen in de vis-, vlees- en melksector in Polen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 967)  ( 1 )

13

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

5.4.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 86/1


VERORDENING (EG) Nr. 529/2005 VAN DE COMMISSIE

van 4 april 2005

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 april 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 april 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1947/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 4 april 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

111,1

204

50,4

212

126,1

624

166,8

999

113,6

0707 00 05

052

147,8

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

52,2

220

155,5

999

94,1

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

127,1

204

43,7

999

85,4

0805 10 20

052

50,4

204

53,0

212

51,9

220

51,1

400

60,3

512

118,1

624

59,8

999

63,5

0805 50 10

052

53,5

400

72,9

624

66,5

999

64,3

0808 10 80

388

78,7

400

115,2

404

120,2

508

64,7

512

74,0

524

73,3

528

76,8

720

78,5

999

85,2

0808 20 50

388

70,3

508

129,9

512

60,2

528

68,1

720

39,7

999

73,6


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


5.4.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 86/3


VERORDENING (EG) Nr. 530/2005 VAN DE COMMISSIE

van 4 april 2005

tot wijziging van de vanaf 5 april 2005 geldende invoerrechten in de sector granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen (2), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De invoerrechten in de sector granen zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 513/2005 van de Commissie (3).

(2)

In artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is bepaald dat, indien in de loop van een toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de invoerrechten 5 EUR per ton verschilt van het vastgestelde recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd. Dit verschil heeft zich voorgedaan. De in Verordening (EG) nr. 513/2005 vastgestelde invoerrechten moeten derhalve worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij de Verordening (EG) nr. 513/2005 worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 april 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 april 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 270 van 29.9.2003, blz. 78.

(2)  PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1110/2003 (PB L 158 van 27.6.2003, blz. 12).

(3)  PB L 83 van 1.4.2005, blz. 35.


BIJLAGE I

Vanaf 5 april 2005 geldende invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003 bedoelde producten

GN-code

Omschrijving

Invoerrecht (1)

(in EUR/ton)

1001 10 00

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

3,48

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

ex 1001 90 99

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan voor zaaidoeleinden

0,00

1002 00 00

Rogge

24,75

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

51,56

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (2)

51,56

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

24,75


(1)  Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96) komt de importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:

3 EUR/t, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of

2 EUR/t, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Estland, Letland, Litouen, Polen, Finland, Zweden of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.

(2)  De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96 vastgestelde voorwaarden is voldaan.


BIJLAGE II

Berekeningselementen

periode van 31.3.2005-1.4.2005

1)

Gemiddelden over de referentieperiode bepaald in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96:

Beursnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Product (eiwitgehalte bij 12 % vocht)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

Van gemiddelde kwaliteit (1)

Van lage kwaliteit (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

90,27

Golfpremie (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Grote-Merenpremie (EUR/t)

 

 

2)

Gemiddelden over de referentieperiode bepaald in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96:

Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico–Rotterdam: 33,06 EUR/t; Grote Meren–Rotterdam: 46,29 EUR/t.

3)

Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Een korting van 10 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

(2)  Een korting van 30 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

(3)  Premie van 14 EUR/t inbegrepen (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Commissie

5.4.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 86/6


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 maart 2005

tot vaststelling van de tabellen voor het databanksysteem overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 854)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/270/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (1), en met name op artikel 12, lid 3,

Overwegerde hetgeervolgt:

(1)

De bij Beschikking 97/138/EG van de Commissie (2) vastgestelde tabellen voor het verstrekken van geharmoniseerde gegevens in het kader van Richtlijn 94/62/EG moet worden herzien en vereenvoudigd, rekening houdend met de bij de toepassing ervan opgedane ervaring.

(2)

De vorm van deze tabellen moet de doelstellingen weergeven van Richtlijn 94/62/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2004/12/EG.

(3)

Om de vergelijkbaarheid van gegevens van verschillende lidstaten te waarborgen dienen nadere regels te worden vastgesteld aangaande de in deze tabellen op te nemen gegevens en om de lidstaten in staat te stellen op vrijwillige basis aanvullende gegevens te verstrekken.

(4)

Gelet op het aantal wijzigingen dat daarom in Beschikking 97/138/EG moet worden aangebracht, moet die beschikking ter wille van de duidelijkheid worden vervangen.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 21 van Richtlijn 94/62/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bij deze beschikking worden de tabellen vastgesteld voor het in artikel 12 van Richtlijn 94/62/EG bedoelde databanksysteem met betrekking tot verpakking en verpakkingsafval.

Artikel 2

1.   Naast de relevante definities in artikel 3 van Richtlijn 94/62/EG, worden de volgende definities gebruikt:

a)

„samengestelde verpakking”, een verpakking bestaande uit verschillende materialen die niet met de hand kunnen worden gescheiden en waarvan geen enkele een bepaald gewichtspercentage overschrijdt;

b)

„geproduceerd verpakkingsafval”: de hoeveelheid verpakking die op het grondgebied van een lidstaat afval wordt in de zin van artikel 1 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad (3), na te zijn gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren of aanbieden van goederen;

c)

„teruggewonnen verpakkingsafval”: de hoeveelheid in een lidstaat geproduceerd verpakkingsafval die wordt teruggewonnen, ongeacht of het verpakkingsafval in de betrokken lidstaat, in een andere lidstaat of buiten de Gemeenschap wordt teruggewonnen;

d)

„teruggewonnen of met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties verbrand verpakkingsafval”: de hoeveelheid in een lidstaat geproduceerd verpakkingsafval die wordt teruggewonnen of met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties wordt verbrand, ongeacht of het verpakkingsafval in de betrokken lidstaat, in een andere lidstaat of buiten de Gemeenschap wordt teruggewonnen of met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties wordt verbrand;

e)

„gerecycleerd verpakkingsafval”: de hoeveelheid in een lidstaat geproduceerd verpakkingsafval die wordt gerecycleerd, ongeacht of het verpakkingsafval in de betrokken lidstaat, in een andere lidstaat of buiten de Gemeenschap wordt gerecycleerd;

f)

„percentage terugwinning of verbranding met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties” voor de toepassing van artikel 6, lid 1, van Richtlijn 94/62/EG: de totale hoeveelheid teruggewonnen of met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties verbrand verpakkingsafval gedeeld door de totale hoeveelheid geproduceerd verpakkingsafval;

g)

„recycleringspercentage” voor de toepassing van artikel 6, lid 1, van Richtlijn 94/62/EG: de totale hoeveelheid gerecycleerd verpakkingsafval gedeeld door de totale hoeveelheid geproduceerd verpakkingsafval.

2.   Geproduceerd verpakkingsafval zoals bedoeld in lid 1, onder b), omvat geen enkele soort residuen van de productie van verpakking of verpakkingsmateriaal of van andere productieprocessen.

Voor de toepassing van deze beschikking mag het in een lidstaat geproduceerde verpakkingsafval worden geacht gelijk te zijn aan de hoeveelheid verpakking die in die lidstaat in hetzelfde jaar in de handel is gebracht.

Artikel 3

1.   De gegevens inzake de totale verpakking omvatten alle verpakkingen die in artikel 2, lid 1, en in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 94/62/EG zijn omschreven.

Met name voor materialen die in kleinere hoeveelheden voorkomen en voor niet in deze beschikking genoemde materialen mogen schattingen worden gebruikt. Deze schattingen worden gebaseerd op de beste beschikbare gegevens en worden overeenkomstig artikel 7 beschreven.

2.   Herbruikbare verpakkingen worden geacht in de handel gebracht te zijn wanneer zij voor de eerste keer, samen met de goederen die zij beogen in te sluiten, te beschermen, te verladen, af te leveren of aan te bieden, beschikbaar worden gesteld.

Herbruikbare verpakkingen worden niet als verpakkingsafval beschouwd wanneer zij voor hergebruik worden teruggezonden. Herbruikbare verpakkingen worden niet als in de handel gebrachte verpakkingen beschouwd wanneer zij opnieuw zijn gebruikt en weer beschikbaar worden gesteld.

Herbruikbare verpakkingen die aan het einde van hun nuttige levensduur worden afgedankt, worden als verpakkingsafval beschouwd.

Voor de toepassing van deze beschikking mag het in een lidstaat uit herbruikbare verpakkingen geproduceerde verpakkingsafval worden geacht gelijk te zijn aan de hoeveelheid herbruikbare verpakkingen die in die lidstaat in hetzelfde jaar in de handel zijn gebracht.

3.   Samengestelde verpakking wordt vermeld onder het belangrijkste materiaal naar gewicht.

Ter aanvulling kunnen afzonderlijke gegevens over de terugwinning en recycling van samengestelde materialen op vrijwillige basis worden verstrekt.

4.   Het gewicht van het teruggewonnen of gerecycleerde verpakkingsafval is de inbreng van het verpakkingsafval in een daadwerkelijk recyclings- of terugwinningsproces. Wanneer de productie van een sorteerinstallatie zonder significant verlies in een daadwerkelijk recyclings- of terugwinningsproces wordt ingebracht, is het aanvaardbaar deze productie als het gewicht van het teruggewonnen of gerecycleerde verpakkingsafval te beschouwen.

Artikel 4

1.   Uit de Gemeenschap uitgevoerd verpakkingsafval wordt alleen als teruggewonnen of gerecycleerd geteld indien er harde bewijzen zijn dat de terugwinning en/of de recycling plaatsgevonden heeft onder omstandigheden die bij benadering gelijkwaardig zijn aan de door de communautaire regelgeving hierover voorgeschreven omstandigheden.

2.   Grensoverschrijdend verkeer van verpakkingsafval moet voldoen aan de Verordeningen (EEG) nr. 259/93 (4) en (EG) nr. 1420/1999 van de Raad (5) en aan Verordening (EG) nr. 1547/1999 van de Commissie (6).

3.   In een andere lidstaat of buiten de Gemeenschap geproduceerd verpakkingsafval dat voor terugwinning of recycling naar een lidstaat wordt verzonden, wordt niet als teruggewonnen of gerecycleerd geteld in de lidstaat waarnaar dit verpakkingsafval is verzonden.

Artikel 5

1.   Het gewicht van het teruggewonnen of gerecycleerd verpakkingsafval wordt gemeten door gebruikmaking van een natuurlijke vochtigheidsgraad van het verpakkingsafval dat vergelijkbaar is met dat van soortgelijke verpakking die in de handel is gebracht.

Correcties worden aangebracht in de gemeten gegevens betreffende het gewicht van het teruggewonnen of gerecycleerde verpakkingsafval, indien de vochtigheidsgraad van dat verpakkingsafval regelmatig en significant verschilt van dat van de in de handel gebrachte verpakking en indien die factor zou kunnen leiden tot een aanzienlijke overschatting of onderschatting van het terugwinnings- of recycleringspercentage van het afval.

Deze correcties worden beperkt tot uitzonderlijke gevallen die door specifieke klimatologische of andere omstandigheden zijn veroorzaakt.

Aanzienlijke correcties worden vermeld in de in artikel 7, vierde alinea, bedoelde beschrijvingen van het verzamelen van de gegevens.

2.   Het gewicht van teruggewonnen of gerecycleerd verpakkingsafval bevat, voorzover dit doenlijk is, geen niet-verpakkingsmateriaal dat samen met het verpakkingsafval is opgehaald.

Correcties worden aangebracht in de gegevens betreffende het gewicht van teruggewonnen of gerecycleerd verpakkingsafval wanneer niet-verpakkingsmaterialen in het afval dat naar het daadwerkelijke terugwinnings- of recyclingsproces is verzonden, dreigen te leiden tot een aanzienlijke overschatting of onderschatting van het terugwinnings- of recycleringspercentage van het afval.

Geen correcties worden aangebracht in het geval van kleine hoeveelheden niet-verpakkingsmaterialen of verontreinigingen die regelmatig in verpakkingsafval kunnen worden aangetroffen.

Significante correcties worden vermeld in de in artikel 7, vierde alinea, bedoelde beschrijvingen van het verzamelen van de gegevens.

Artikel 6

In de artikelen 3, 4 en 5 zijn de bepalingen over terugwinning van overeenkomstige toepassing op verpakkingsafval dat met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties wordt verbrand.

Artikel 7

De lidstaten vullen de in de bijlagen opgenomen tabellen jaarlijks in en zenden deze elektronisch aan de Commissie toe.

De tabellen hebben telkens betrekking op een volledig kalenderjaar en worden de Commissie binnen een termijn van 18 maanden na het einde van het betrokken jaar toegezonden, onverminderd Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad (7).

De Commissie stelt deze gegevens beschikbaar op een openbare internetsite.

De lidstaten zenden tezamen met de ingevulde tabellen een passende beschrijving toe van de wijze waarop de gegevens zijn verzameld. Deze beschrijving bevat ook een toelichting bij gebruikte schattingen.

Artikel 8

De lidstaten mogen op vrijwillige basis, indien beschikbaar, aanvullende gegevens over verpakking en verpakkingsafval verstrekken.

Deze gegevens mogen bestaan uit:

a)

gegevens over de productie, uitvoer en invoer van lege verpakking;

b)

gegevens over herbruikbare verpakkingen;

c)

specifieke deelfracties van verpakking, zoals samengestelde verpakking;

d)

concentraties van zware metalen in verpakking in de zin van artikel 11 van Richtlijn 94/62/EG en de aanwezigheid van schadelijke en andere gevaarlijke stoffen en materialen in de zin van bijlage II, punt 1, derde streepje, bij die richtlijn;

e)

verpakkingsafval dat als gevaarlijk wordt beschouwd ten gevolge van verontreiniging door de daarin verpakte producten in de zin van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad (8) en Beschikking 2000/532/EG van de Commissie (9).

Artikel 9

De lidstaten verstrekken de gegevens door gebruikmaking van de in de bijlage opgenomen tabellen, te beginnen met de gegevens over 2003.

Artikel 10

Beschikking 97/138/EG wordt ingetrokken.

Artikel 11

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 maart 2005.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/12/EG (PB L 47 van 18.2.2004, blz. 26).

(2)  PB L 52 van 22.2.1997, blz. 22.

(3)  PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39.

(4)  PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1.

(5)  PB L 166 van 1.7.1999, blz. 6.

(6)  PB L 185 van 17.7.1999, blz. 1.

(7)  PB L 332 van 9.12.2002, blz. 1.

(8)  PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20.

(9)  PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3.


BIJLAGE

TABEL 1

Hoeveelheden in de lidstaat geproduceerd en in of buiten de lidstaat teruggewonnen of met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties verbrand verpakkingsafval

(in ton)

Materiaal

Geproduceerd verpakkingsafval

Teruggewonnen of met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties verbrand

Recycling van materialen

Andere vormen van recycling

Totaal recycling

Terugwinning van energie

Andere vormen van terugwinning

Verbranding met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties

Totaal teruggewonnen en met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties verbrand

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Glas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunststoffen

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier/karton

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalen

aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

staal

 

 

 

 

 

 

 

 

totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

Hout

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Witte vakken: Het invullen van gegevens is verplicht. Schattingen zijn toegestaan mits zij zijn gebaseerd op empirische gegevens en worden toegelicht in de beschrijving van de methoden.

2.

Licht gearceerde vakken: Het invullen van gegevens is verplicht, maar ruwe schattingen zijn toegestaan. Deze schattingen moeten worden toegelicht in de beschrijving van de methoden.

3.

Donker gearceerde vakken: Het verstrekken van gegevens is facultatief.

4.

Voor de toepassing van deze beschikking omvat de categorie „recycling van materialen” voor plastic al het materiaal dat weer tot plastic is gerecycleerd.

5.

Kolom (c) omvat alle vormen van recycling met inbegrip van organische recycling, maar met uitzondering van recycling van materialen.

6.

Kolom (d) moet de som zijn van de kolommen (b) en (c).

7.

Kolom (f) omvat alle vormen van terugwinning met uitzondering van recycling en terugwinning van energie.

8.

Kolom (h) moet de som zijn van de kolommen (d), (e), (f) en (g).

9.

Kolom (h)/kolom (a): Percentage terugwinning of verbranding in afvalverbrandingsinstallaties met terugwinning van energie, voor de toepassing van artikel 6, lid 1, van Richtlijn 94/62/EG.

10.

Kolom (d)/kolom (a): Recycleringspercentage voor de toepassing van artikel 6, lid 1, van Richtlijn 94/62/EG.

11.

De gegevens voor hout mogen niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de doelstelling van minimaal 15 gewichtsprocent voor elk verpakkingsmateriaal zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder c), van Richtlijn 94/62/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2004/12/EG.


TABEL 2

Hoeveelheden voor terugwinning of verbranding met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties naar andere lidstaten verzonden of uit de Gemeenschap uitgevoerd verpakkingsmateriaal

(in ton)

Materiaal

Naar andere lidstaten verzonden of uit de Gemeenschap uitgevoerd verpakkingsafval voor

Recycling van materialen

Andere vormen van recycling

Terugwinning van energie

Andere vormen van terugwinning

Verbranding met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties

Glas

 

 

 

 

 

Kunststoffen

 

 

 

 

 

Papier/karton

 

 

 

 

 

Metalen

aluminium

 

 

 

 

 

staal

 

 

 

 

 

totaal

 

 

 

 

 

Hout

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

1.

De gegevens in deze tabel hebben uitsluitend betrekking op de hoeveelheden die op grond van Richtlijn 94/62/EG verplicht moeten worden gemeten. Deze gegevens maken deel uit van de reeds in tabel 1 verstrekte gegevens. Deze tabel dient uitsluitend ter kennisgeving.

2.

Licht gearceerde vakken: Het verstrekken van gegevens is verplicht, maar ruwe schattingen zijn toegestaan. Deze schattingen moeten worden toegelicht in de beschrijving van de methoden.

3.

Donker gearceerde vakken: Het verstrekken van gegevens is facultatief.

4.

Voor de toepassing van deze beschikking omvat de categorie „recycling van materialen” voor plastic al het materiaal dat weer tot plastic is gerecycleerd.


TABEL 3

Hoeveelheden in andere lidstaten geproduceerd of van buiten de Gemeenschap ingevoerd en naar een lidstaat voor terugwinning of verbranding in afvalverbrandingsinstallaties met terugwinning van energie verzonden verpakkingsafval

(in ton)

Materiaal

In een andere lidstaat geproduceerd of van buiten de Gemeenschap ingevoerd verpakkingsafval dat naar een lidstaat is verzonden voor

Recycling van materiaal

Andere vormen van recycling

Terugwinning van energie

Andere vormen van terugwinning

Verbranding in afvalverbrandingsinstallaties met terugwinning van energie

Glas

 

 

 

 

 

Kunststoffen

 

 

 

 

 

Papier/karton

 

 

 

 

 

Metalen

aluminium

 

 

 

 

 

staal

 

 

 

 

 

totaal

 

 

 

 

 

Hout

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

1.

De gegevens in deze tabel dienen uitsluitend ter kennisgeving. De betrokken hoeveelheden zijn niet opgenomen in tabel 1 en mogen evenmin worden meegerekend voor het beoordelen van de naleving van de doelstellingen door de betrokken lidstaat.

2.

Donker gearceerde vakken: Het verstrekken van gegevens is facultatief.

3.

Voor de toepassing van deze beschikking omvat de categorie „recycling van materialen” voor plastic al het materiaal dat weer tot plastic is gerecycleerd.


5.4.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 86/13


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 maart 2005

tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat betreft bepaalde inrichtingen in de vis-, vlees- en melksector in Polen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 967)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/271/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (1), en met name op bijlage XII, hoofdstuk 6, afdeling B, onderafdeling I, punt 1, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aan Polen is voor bepaalde in bijlage XII, aanhangsel B, bij de Toetredingsakte van 2003 vermelde inrichtingen een overgangsperiode toegestaan.

(2)

Bijlage XII, aanhangsel B, bij de Toetredingsakte van 2003 is gewijzigd bij de Beschikkingen 2004/458/EG (2), 2004/471/EG (3) en 2004/474/EG (4) van de Commissie.

(3)

Volgens een officiële verklaring van de bevoegde Poolse autoriteit hebben bepaalde inrichtingen in de vis-, vlees- en melksector hun moderniseringsproces voltooid en voldoen ze nu volledig aan de communautaire wetgeving. Bovendien zullen bepaalde inrichtingen in de melksector die EU-conforme en niet-EU-conforme melk mochten verwerken, uitsluitend EU-conforme melk verwerken. Deze inrichtingen moeten daarom worden geschrapt van de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt.

(4)

In de vis-, vlees- en melksector hebben bepaalde inrichtingen hun activiteiten gestaakt. Ook deze inrichtingen moeten worden geschrapt van de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt.

(5)

Bijlage XII, aanhangsel B, bij de Toetredingsakte van 2003 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is van de in deze beschikking vervatte maatregelen in kennis gesteld,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze beschikking vermelde inrichtingen worden geschrapt uit bijlage XII, aanhangsel B, bij de Toetredingsakte van 2003.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33.

(2)  PB L 156 van 30.4.2004, blz. 53. Beschikking 2004/458/EG gerectificeerd in PB L 202 van 7.6.2004, blz. 39.

(3)  PB L 160 van 30.4.2004, blz. 56. Beschikking 2004/471/EG gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 31.

(4)  PB L 160 van 30.4.2004, blz. 73. Beschikking 2004/474/EG gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 44.


BIJLAGE

Lijst van inrichtingen die geschrapt moeten worden uit bijlage XII, aanhangsel B, bij de Toetredingsakte van 2003

VLEESINRICHTINGEN

Initiële lijst

Nr.

Vet. nr.

Naam van de inrichting

3

02190319

PEKPOL – Wytwórnia Wędlin i Konserw Sp. z o.o.

36

08040306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sława” Sp. z o.o

46

10060105

ZPM „GROT” Ubojnia Trzody

47

10060315

ZPM „GROT” S.J.

73

12180303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J. Wolas, M. Kastelik, Sp. z o.o.

79

12190202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wieliczce Sp. z o.o.

110

16010201

„Wojbórz” Sp. z o.o.

118

18030301

Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów Sp. z o.o.

119

18030309

Przetwórnia Mięsa PPM „Taurus”

120

18050304

Zakład Masarski „Trio” Spółka jawna

125

18110307

Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o.

128

18630307

Zakład Produkcji Masarskiej „Społem” PSS

130

20040201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zagłoba” Sp. J.

132

20080101

Rzeźnia Braci Szypcio Sp. Jawna

136

20140204

Zakłady Mięsne „NETTER”

137

20610202

Zakład Mięsny „LUX” SC JTR. Kazimierowicz

152

24020320

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Spółka Jawna F. Czernin, U. Skrokol

177

24160301

Zakład „JAF” II Z.P. Mięsnego Sp. j.

180

24170202

Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy Jerzy Wolas

198

30030102

PPHU „Jaślikowscy” SC

199

30030106

„JUTAR” SC, Łagiewniki Kościelne 3

207

30080213

Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.

229

30220302

„Matro” Masarnia T.R.M.A. Pietruszka Sp. j.

237

30270307

Zakład Mięsny „SMOLIŃSKI” Zbigniew Smoliński

250

32050302

ZPM „Elda” SC Dankiewicz & Dankiewicz

255

32110301

„Byk” spółka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

257

32150101

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „Przybkowo” Sp. z o.o.

259

32180302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dodatków Masarskich SC B. Niedźwiedzki, H. Niedźwiedzka

260

32630301

Masarnia „Społem” PSS Sp. z o.o.


Aanvullende lijst

Nr.

Vet. nr.

Naam van de inrichting

1

02010202

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AD. POL, Sp. j.

4

04140307

Przedsiębiorstwo Rolno-Drobiarskie „Sawdrob” w Gródku Z. P. M. Ubojnia Drobiu w Osiu

5

04090203

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie

7

04090105

P.P.M. Marwoj, Sp. j., Mielcarek Przybylski

8

04040202

Zakład Mięsny Ritter, Kazimierz Ritter

18

10030205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j. Karol Chachulski, Wincenty Chachulski

22

10120213

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bak. Pol Jan Bakalarz

23

10120215

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik” – Andrzej Gaik

24

10140204

Janina Stanisław Zalewscy P.P.H.U. Zakład Mięsny Borowina

29

10190205

Zakład Mięsno-Wędliniarski POL.MAT, Sp. z o.o.

33

12070316

Zakład Produkcji Mięsno-Wędliniarskiej, Marek Florczak

34

12100101

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski

39

12100108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon

41

12110111

FIRMA KOJS, Mirosław Kojs

42

12110201

„BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela

54

14310352

Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o.o.

55

14340314

SOBSMAK Sp. z o.o.

57

16610101

„Ubojnia” A.J.K. Matejka Sp. j.

61

18040205

Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37-550 Radymno FPH Sp. j.

64

18150201

ZPM H.A. Paśko Sp. j.

68

20110104

Rolsad Sp. z o.o.

78

24700302

Rzeźnictwo. Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej

83

26040202

Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego „JANPOL” Jan i Grażyna Słomka, Sp. j.

85

26043804

Handel Mięsem – Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela

89

28030204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski

96

30090302

Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak

109

24050302

Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a

110

24704201

Firma Mięsno-Wędliniarska „AJPI”, Filia nr 1, 2, 3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

111

24163801

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G. Pałucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

112

24170308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040

120

04143806

Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock

121

04140305

CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o.o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie

122

04140207

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o.o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz

123

10010202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4

125

12160207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice

127

14110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor” Tadeusz Mroczkowski Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie

129

14240101

Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórznice 32, 06-120 Winnica

130

18170201

ZM „Beef-San” SA w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej

146

24690306

P.P.H. „ROJBER”, Tomasz Rojek Sp. J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

150

24080201

RSP „PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144

155

24080307

Z.P.M. „KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a

162

30050212

Waldi ZPM Sp. j. Rzeźnia Ptaszkowo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A

163

30050304

ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b

164

30260103

Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5

166

30020207

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39

177

24063903

„Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór

189

24010401

Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2

194

30290401

PPHU Indrol Sp. j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

WIT VLEES

Initiële lijst

Nr.

Vet. nr.

Naam van de inrichting

1

02090601

Animex Południe w Dębicy, Oddział w Prochowicach

2

02190518

Rolpek-2 Sp. z o.o. Zakład Produkcji Chronionej

9

10060502

Ubojnia Drobiu Jerzy Piórkowski

10

10160501

TZD „Roldrob” S.A. 97-200 Tomaszów Maz.

12

10010401

Przedsiębiorstwo Drobiarskie M & R Sp. J.

21

14620501

Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A.

26

14250605

„ALBO” Sp. z o.o.

37

24640402

Skup i Ubój Drobiu Adam Korbela

43

30050502

Ubojnia Drobiu – Leszek i Jerzy Smolarek


Aanvullende lijst

Nr.

Vet. nr.

Naam van de inrichting

180

30180601

Drop S.A. w Ostrowiu Wlkp.

192

30293903

Ubojnia Drobiu Florian Merda

ROOD VLEES, LAGE CAPACITEIT

Initiële lijst

Nr.

Vet. nr.

Naam van de inrichting

6

 

Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny „Dul” Sp. z o.o., Rzędzianowice 92, 39-300 Mielec


GEMENGD VLEES, LAGE CAPACITEIT

Initiële lijst

Nr.

Vet. nr.

Naam van de inrichting

1

 

Z.P.G. Zakład Przetwórstwa Garmażeryjnego „Bono”; ul. Beskidzka 22, 30-622 Kraków


KOELHUIZEN

Initiële lijst

Nr.

Vet. nr.

Naam van de inrichting

1

02641101

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o

3

06631102

„AGRAM” Chłodnia S.A.

VIS

Initiële lijst

Nr.

Vet. nr.

Naam van de inrichting

10

18041801

„Rekin” Sp. z o.o.

19

24021801

PHP „Krybekx”

37

32081821

ZPR „Baltic-Fish”

38

32081822

PAS „Alta”

40

32091804

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLRYB w Maszkowie


Aanvullende lijst

Nr.

Vet. nr.

Naam van de inrichting

1

02251801

Firma Produkcyjno-Handlowa „HELENA”

2

06621801

P.P.H. „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego

6

26611801

PPH „HORN”, Sp. z o.o.

8

32161803

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Sp. Jawna, E. i M. Dziobak

9

32161807

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEST”

MELK

Initiële lijst

Nr.

Vet. nr.

Naam van de inrichting

7

02221601

OSM Wołów

49

16041602

„Kaniak” Sp. z o.o.

70

24101601

OSM Pszczyna

73

24161601

OSM w Pilicy


BESCHIKKING

Aanvullende lijst

Nr.

Vet. nr.

Naam van de inrichting

2

06071601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; 23-200 Kraśnik

4

06081602

Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”; Michów

7

12051604

Spółdzielnia Mleczarska w Łużnej

9

12631604

„MLEKTAR” S.A.

13

14151602

OSM Ostrołęka

14

16091601

„JAL” Zakład Produkcyjno-Usługowy Sp. j.

15

24091601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie

30

30631601

OSM Rawicz Zakład Produkcyjno-Handlowy w Lesznie

32

32151603

Mleczarnia, Irena Kostyła 78-445 Łubowo, ul. Strzelecka 5


EU-CONFORME EN NIET-EU-CONFORME MELK

Nr.

Vet. nr.

Naam van de inrichting

5

A04121601

SM „ROTR”

6

B104021603

„AGROCOMEX” Sp. z o.o.

13

A30091601

OSM Koło

24

B120111602

SM „SOMLEK”

32

A20631602

PPHU „Lactopol” Sp. z o.o. w Suwałkach

35

B114161601

Mazowiecka SM „OSTROWIA”

42

B114101601

ZM „Laktopol A”

45

B110631602

OSM Skierniewice

55

B112621601

OSM Nowy Sącz

56

A06181602

ZM Łaszczów