ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 16

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
20 januari 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 76/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 77/2005 van de Commissie van 13 januari 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

3

 

*

Verordening (EG) nr. 78/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 466/2001 wat zware metalen betreft ( 1 )

43

 

*

Verordening (EG) nr. 79/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van melk, melkproducten en melkderivaten die in die verordening zijn omschreven als categorie 3-materiaal ( 1 )

46

 

*

Verordening (EG) nr. 80/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1517/77 tot vaststelling van de lijst van de verschillende groepen in de Gemeenschap geteelde hoprassen

51

 

*

Verordening (EG) nr. 81/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3077/78 houdende constatering van de gelijkwaardigheid van de verklaringen waarvan uit derde landen ingevoerde hop vergezeld gaat, met de communautaire certificaten

52

 

 

Verordening (EG) nr. 82/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 inzake de afgifte van invoercertificaten voor suiker en mengsels van suiker en cacao met oorsprongscumulatie ACS/LGO en EG/LGO

55

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2005/30/EG, Euratom:Besluit van de Raad van 24 september 2004 houdende benoeming van een Brits lid van het Economisch en Sociaal Comité

56

 

*

2005/31/EG:Besluit van de Raad van 24 september 2004 houdende benoeming van een Nederlands lid en van een Nederlands plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's

57

 

*

2005/32/EG:Besluit van de Raad van 24 september 2004 houdende benoeming van een Duits lid van het Comité van de Regio's

58

 

 

Commissie

 

*

2005/33/EG:Beschikking van de Commissie van 14 januari 2005 tot wijziging van Beschikking 2001/556/EG teneinde inrichtingen in India op te nemen op voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten voor menselijke consumptie bestemde gelatine mogen invoeren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4543)  ( 1 )

59

 

*

2005/34/EG:Beschikking van de Commissie van 11 januari 2005 tot vaststelling van geharmoniseerde normen voor analyses op bepaalde residuen in producten van dierlijke oorsprong die uit derde landen worden ingevoerd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4992)  ( 1 )

61

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

20.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 16/1


VERORDENING (EG) Nr. 76/2005 VAN DE COMMISSIE

van 19 januari 2005

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 januari 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1947/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 januari 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

105,6

204

91,3

212

176,1

248

157,0

999

132,5

0707 00 05

052

166,2

220

229,0

999

197,6

0709 90 70

052

169,9

204

148,3

999

159,1

0805 10 20

052

68,7

204

45,4

212

53,1

220

49,6

448

35,9

999

50,5

0805 20 10

204

64,6

999

64,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,1

204

83,9

400

76,6

464

149,6

624

59,2

999

88,7

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

91,3

404

69,9

720

75,1

999

78,8

0808 20 50

400

90,1

999

90,1


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


20.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 16/3


VERORDENING (EG) Nr. 77/2005 VAN DE COMMISSIE

van 13 januari 2005

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (1), en met name op artikel 122,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bepaalde lidstaten of hun bevoegde autoriteiten hebben om wijzigingen in de bijlagen van Verordening (EEG) nr. 574/72 gevraagd, volgens de procedure die hierin is uiteengezet.

(2)

De voorgestelde wijzigingen zijn het gevolg van besluiten van deze lidstaten of hun bevoegde autoriteiten die de instanties aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake sociale zekerheid overeenkomstig de communautaire wetgeving.

(3)

Bijlage 9 vermeldt welke regelingen in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen, overeenkomstig de artikelen 94 en 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72.

(4)

De Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers heeft een unaniem advies gegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen 1 tot en met 5 en 7, 9 en 10 bij Verordening (EEG) nr. 574/72 worden overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 januari 2005.

Voor de Commissie

Vladimir ŠPIDLA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 631/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 100 van 6.4.2004, blz. 1).


BIJLAGE

1.

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

„F. GRIEKENLAND” wordt als volgt gewijzigd:

De punten 1 en 2 worden vervangen door:

„1.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (minister van Werkgelegenheid en Sociale Bescherming, Athene).

2.

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (minister van Volksgezondheid en Maatschappelijke Solidariteit, Athene).”

b)

„P. MALTA” wordt vervangen door:

„P.   MALTA

1.

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (ministerie van Gezinsbeleid en Maatschappelijke Solidariteit)

2.

Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (ministerie van Volksgezondheid, Ouderen en Gemeenschapszorg)”.

c)

„S. POLEN” wordt als volgt gewijzigd:

Punt 1 wordt vervangen door:

„1.

Minister Polityki Spolecznej (minister van Sociaal Beleid), Warschau”.

2.

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

„B. TSJECHIË” wordt als volgt gewijzigd:

i)

Punt 1, letter b), onder ii), wordt vervangen door:

„ii)

voor leden van de strijdkrachten:

beroepsmilitairen: dienst Sociale zekerheid van het ministerie van Defensie

leden van de politie en de brandweer: dienst Sociale zekerheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken

leden van het gevangenispersoneel: dienst Sociale zekerheid van het ministerie van Justitie

leden van de douaneadministratie: dienst Sociale zekerheid van het ministerie van Financiën”.

ii)

Punt 2, letter b), ii), wordt vervangen door:

„ii)

voor leden van de strijdkrachten:

beroepsmilitairen: dienst Sociale zekerheid van het ministerie van Defensie

leden van de politie en de brandweer: dienst Sociale zekerheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken

leden van het gevangenispersoneel: dienst Sociale zekerheid van het ministerie van Justitie

leden van de douaneadministratie: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Financiën”.

iii)

Punt 3, letter b), onder ii), wordt vervangen door:

„ii)

voor leden van de strijdkrachten:

beroepsmilitairen: dienst Sociale zekerheid van het ministerie van Defensie

leden van de politie en de brandweer: dienst Sociale zekerheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken

leden van het gevangenispersoneel: dienst Sociale zekerheid van het ministerie van Justitie

leden van de douaneadministratie: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Financiën”.

iv)

Punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Uitkeringen bij overlijden: overheidsdiensten voor sociale steun van de plaats waar de betrokkene woont/verblijft”.

v)

Punt 6 wordt vervangen door:

„6.

Gezinsbijslagen: overheidsdiensten voor sociale steun van de plaats waar de betrokkene woont/verblijft”.

b)

„D. DUITSLAND” wordt als volgt gewijzigd:

i)

Punt 2, letter a), onder i), wordt vervangen door:

„i)

indien de laatste premie aan de pensioenverzekering voor arbeiders is betaald:

indien de belanghebbende in Nederland woont of als Nederlands onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (regionale verzekeringsinstelling voor Westfalen), Münster

indien de belanghebbende in België of Spanje woont of als Belgisch of Spaans onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (regionale verzekeringsinstelling voor Rheinprovinz), Düsseldorf

indien de belanghebbende in Italië of Malta woont of als Italiaans of Maltees onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (regionale verzekeringsinstelling voor Zwaben), Augsburg

indien de belanghebbende in Frankrijk of Luxemburg woont of als Frans of Luxemburgs onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (regionale verzekeringsinstelling voor Rijnland-Palts), Speyer

indien de belanghebbende in Denemarken, Finland of Zweden woont of als Deens, Fins of Zweeds onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (regionale verzekeringsinstelling voor Sleeswijk-Holstein), Lübeck

indien de belanghebbende in Estland, Letland of Litouwen woont of als Ests, Lets of Litouws onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (regionale verzekeringsinstelling voor Mecklenburg-Voor-Pommeren), Neubrandenburg

indien de belanghebbende in Ierland of in het Verenigd Koninkrijk woont of als Iers onderdaan of onderdaan van het Verenigd Koninkrijk op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (regionale verzekeringsinstelling voor de Vrije Hanzestad Hamburg), Hamburg

indien de belanghebbende in Griekenland of Cyprus woont of als Grieks of Cypriotisch onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (regionale verzekeringsinstelling voor Baden-Württemberg), Karlsruhe

indien de belanghebbende in Portugal woont of als Portugees onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (regionale verzekeringsinstelling voor Unterfranken), Würzburg

indien de belanghebbende in Oostenrijk woont of als Oostenrijks onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (regionale verzekeringsinstelling voor Oberbayern), München

indien de belanghebbende in Polen woont of als Pools onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Berlin (regionale verzekeringsinstelling voor Berlijn), Berlijn

indien de belanghebbende in Slowakije, Slovenië of Tsjechië woont of als Slowaaks, Sloveens of Tsjechisch onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (regionale verzekeringsinstelling voor Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

indien de belanghebbende in Hongarije woont of als Hongaars onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (regionale verzekeringsinstelling voor Thüringen), Erfurt

indien evenwel de laatste premie betaald is aan:

de Landesversicherungsanstalt für das Saarland (regionale verzekeringsinstelling voor het Saarland), Saarbrücken, en indien de belanghebbende in Frankrijk, Italië of Luxemburg woont of als Frans, Italiaans of Luxemburgs onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (regionale verzekeringsinstelling voor het Saarland), Saarbrücken

de Bahnversicherungsanstalt (verzekeringsinstelling van de spoorwegen), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (verzekeringsinstelling van de spoorwegen), Frankfurt am Main

de Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (verzekeringsfonds voor zeelieden (pensioenverzekering voor arbeiders of bedienden)), Hamburg of indien premies voor ten minste 60 maanden aldaar zijn betaald:

Seekasse (verzekeringsfonds voor zeelieden), Hamburg”.

ii)

Punt 2, letter b), onder i), wordt vervangen door:

„i)

indien de laatste krachtens de Duitse wetgeving betaalde premie aan de pensioenverzekering voor arbeiders is betaald:

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Nederlandse pensioenverzekeringsinstelling is betaald:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (regionale verzekeringsinstelling voor Westfalen), Münster

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Belgische of Spaanse pensioenverzekeringsinstelling is betaald:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (regionale verzekeringsinstelling voor Rheinprovinz), Düsseldorf

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Italiaanse of Maltese pensioenverzekeringsinstelling is betaald:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (regionale verzekeringsinstelling voor Zwaben), Augsburg

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Franse of Luxemburgse pensioenverzekeringsinstelling is betaald:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (regionale verzekeringsinstelling voor Rijnland-Palts), Speyer

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Deense, Finse of Zweedse pensioenverzekeringsinstelling is betaald:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (regionale verzekeringsinstelling voor Sleeswijk-Holstein), Lübeck

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Estse, Letse of Litouwse pensioenverzekeringsinstelling is betaald:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (regionale verzekeringsinstelling voor Mecklenburg-Voor-Pommeren), Neubrandenburg

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Ierse pensioenverzekeringsinstelling of een pensioenverzekeringsinstelling van het Verenigd Koninkrijk is betaald:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (regionale verzekeringsinstelling voor de Vrije Hanzestad Hamburg), Hamburg

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Griekse of Cypriotische pensioenverzekeringsinstelling is betaald:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (regionale verzekeringsinstelling voor Baden-Württemberg), Karlsruhe

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Portugese pensioenverzekeringsinstelling is betaald:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (regionale verzekeringsinstelling voor Unterfranken), Würzburg

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Oostenrijkse pensioenverzekeringsinstelling is betaald:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (regionale verzekeringsinstelling voor Oberbayern), München

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Poolse pensioenverzekeringsinstelling is betaald:

Landesversicherungsanstalt Berlin (regionale verzekeringsinstelling voor Berlijn), Berlijn, of

in gevallen waarin alleen de overeenkomst van 9 oktober 1975 betreffende pensioen- en ongevallenverzekering van toepassing is: de krachtens de Duitse wetgeving op lokaal niveau bevoegde regionale verzekeringsinstelling

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Slowaakse, Sloveense of Tsjechische pensioenverzekeringsinstelling is betaald:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (regionale verzekeringsinstelling voor Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een Hongaarse pensioenverzekeringsinstelling is betaald:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (regionale verzekeringsinstelling voor Thüringen), Erfurt

indien evenwel de belanghebbende op het grondgebied van Duitsland in het Saarland woont of als Duits onderdaan op het grondgebied woont van een staat die geen lidstaat is, indien de laatste krachtens de Duitse wetgeving betaalde premie aan een pensioenverzekeringsinstelling in het Saarland is betaald en indien de laatste krachtens de wetgeving van een andere lidstaat betaalde premie aan een orgaan van de Franse, de Italiaanse of de Luxemburgse pensioenverzekering is betaald:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (regionale verzekeringsinstelling voor het Saarland), Saarbrücken

indien evenwel de laatste krachtens de Duitse wetgeving betaalde premie betaald is aan:

de Seekasse (verzekeringsfonds voor zeelieden), Hamburg,

of indien premies voor ten minste 60 maanden betaald zijn uit hoofde van een betrekking bij de Duitse koopvaardij of bij die van een ander land:

Seekasse (verzekeringsfonds voor zeelieden), Hamburg

de Bahnversicherungsanstalt (verzekeringsinstelling van de spoorwegen), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (verzekeringsinstelling van de spoorwegen), Frankfurt am Main”.

c)

„E. ESTLAND” wordt als volgt gewijzigd:

Punt 5 wordt vervangen door:

„5.

Werkloosheid: Eesti Töötukassa (Ests werkloosheidsverzekeringsfonds)”.

d)

„F. GRIEKENLAND” wordt als volgt gewijzigd:

i)

Punt 1, letter a), wordt vervangen door:

„a)

in het algemeen:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene), of de verzekeringsinstelling waarbij de werknemer is of was aangesloten”.

ii)

Punt 1, letter d), onder i), wordt vervangen door:

„i)

ambtenaren:

 

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (ziekenfonds voor ambtenaren (OPAD), Athene)”.

iii)

Punt 2, letter a), wordt vervangen door:

„a)

in het algemeen:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene), of de verzekeringsinstelling waarbij de werknemer is of was aangesloten”.

iv)

Punt 3, letter a), wordt vervangen door:

„a)

In het algemeen:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene), of de verzekeringsinstelling waarbij de werknemer is of was aangesloten”.

v)

Punt 4, letter a), wordt vervangen door:

„a)

In het algemeen:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene), of de verzekeringsinstelling waarbij de werknemer is of was aangesloten”.

e)

„G. SPANJE” wordt als volgt gewijzigd:

i)

Punt 1, letter b), wordt vervangen door:

„b)

voor werkloosheid: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (provinciale directies van de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling. INEM)”.

ii)

Punt 3 wordt vervangen door:

„3.

voor premievrije ouderdoms- en invaliditeitspensioenen: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Nationaal instituut voor ouderen en sociale diensten”.

f)

„J. ITALIË” wordt vervangen door:

„J.   ITALIË

1.

Ziekte (met inbegrip van tuberculose) en moederschap:

A.

Werknemers:

a)

verstrekkingen:

i)

in het algemeen:

ASL (plaatselijke gezondheidsdienst waarbij de betrokkene is ingeschreven)

Regione (regio)

ii)

voor bepaalde categorieën ambtenaren, personen werkzaam in de privésector en gelijkgestelde personen, voor gepensioneerden en hun gezinsleden:

SSN — MIN SALUTE (Nationaal Gezondheidsstelsel — ministerie van Volksgezondheid), Rome

Regione (regio)

iii)

voor zeelieden en vliegend personeel van de burgerluchtvaart:

SSN — MIN SALUTE (Nationaal Gezondheidsstelsel — ministerie van Volksgezondheid) (gezondheidsdienst van de scheep- of luchtvaart voor het desbetreffende gebied)

Regione (regio)

b)

uitkeringen:

i)

in het algemeen:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nationaal instituut voor sociale voorzieningen), provinciale bureaus

ii)

voor zeelieden en vliegend personeel van de burgerluchtvaart:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — Instituut voor sociale voorzieningen voor zeelieden)

c)

verklaringen betreffende tijdvakken van verzekering:

i)

in het algemeen:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nationaal instituut voor sociale voorzieningen), provinciale bureaus

ii)

voor zeelieden en vliegend personeel van de burgerluchtvaart:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — Instituut voor sociale voorzieningen voor zeelieden).

B.

Zelfstandigen:

a)

verstrekkingen:

ASL (plaatselijke gezondheidsdienst waarbij de betrokkene is ingeschreven)

Regione (Regio).

2.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten:

A.

Werknemers:

a)

verstrekkingen:

i)

in het algemeen:

ASL (plaatselijke gezondheidsdienst waarbij de betrokkene is ingeschreven)

Regione (Regio)

ii)

voor zeelieden en vliegend personeel van de burgerluchtvaart:

SSN — MIN SALUTE (Nationaal Gezondheidsstelsel — ministerie van Volksgezondheid) (gezondheidsdienst van de scheep- of luchtvaart voor het desbetreffende gebied)

Regione (regio)

b)

prothesen en grote hulpmiddelen, gerechtelijk geneeskundige prestaties en desbetreffende onderzoeken en certificaten:

i)

in het algemeen:

Istituto nationale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nationaal instituut voor arbeidsongevallenverzekering), provinciale bureaus

ii)

voor zeelieden en vliegend personeel van de burgerluchtvaart:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — Instituut voor sociale voorzieningen voor zeelieden)

c)

uitkeringen:

i)

in het algemeen:

Istituto nationale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nationaal instituut voor arbeidsongevallenverzekering), provinciale bureaus

ii)

voor zeelieden en vliegend personeel van de burgerluchtvaart:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — Instituut voor sociale voorzieningen voor zeelieden)

iii)

eventueel ook, voor geschoolde land- en bosarbeiders:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati agricoli (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor werknemers in de landbouw).

B.

Zelfstandigen (alleen voor radiologen):

a)

verstrekkingen:

ASL (plaatselijke gezondheidsdienst waarbij de betrokkene is ingeschreven)

Regione (regio)

b)

prothesen en grote hulpmiddelen, gerechtelijk geneeskundige prestaties en desbetreffende onderzoeken en certificaten:

Istituto nationale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nationaal Instituut voor arbeidsongevallenverzekering), provinciale bureaus

c)

uitkeringen: Istituto nationale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nationaal instituut voor arbeidsongevallenverzekering), provinciale bureaus.

3.

Invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen:

A.

Werknemers:

a)

in het algemeen:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nationaal instituut voor sociale voorzieningen), provinciale bureaus

b)

voor werknemers in de showbusiness:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Nationale Bond voor voorzieningen en bijstand voor werknemers in de showbusiness), Rome

c)

voor leidinggevend personeel in industriële ondernemingen:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Nationaal instituut voor voorzieningen voor leidinggevend personeel in industriële ondernemingen), Rome

d)

voor journalisten:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola” (Nationaal instituut voor voorzieningen voor Italiaanse journalisten „G. Amendola”), Rome

B.

Zelfstandigen:

a)

voor artsen:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor artsen)

b)

voor apothekers:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor apothekers)

c)

voor dierenartsen:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor dierenartsen)

d)

voor verpleegkundigen, verpleeghulpen en kinderverzorg(st)ers:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor verpleegkundigen, verpleeghulpen en kinderverzorg(st)ers)

e)

voor ingenieurs en architecten:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor ingenieurs en architecten)

f)

voor landmeters:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor landmeters in vrij beroep)

g)

voor advocaten en procureurs:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor de advocatuur)

h)

voor economen:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dotori commercialisti (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor economen)

i)

voor accountants:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Nationaal Fonds voor voorzieningen en bijstand voor accountants)

j)

voor arbeidsconsulenten:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor arbeidsconsulenten)

k)

voor notarissen:

Cassa nazionale notariato (Nationaal Fonds voor notarissen)

l)

voor douane-expediteurs:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC) (Nationaal Fonds voor voorzieningen voor werknemers van expeditiebedrijven en scheepsagenturen)

m)

voor biologen:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Nationaal Bureau voor voorzieningen en bijstand voor biologen)

n)

voor landbouwtechnici en -wetenschappers:

Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Nationaal Bureau voor voorzieningen voor specialisten en werknemers in de landbouw)

o)

voor vertegenwoordigers:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Nationaal bureau voor bijstand voor vertegenwoordigers)

p)

voor bedrijfsdeskundigen:

Ente Nazionale di previdenza dei periti industriali (Nationaal Bureau voor voorzieningen voor bedrijfsdeskundigen)

q)

voor verzekeringsdeskundigen, land- en bosbouwdeskundigen, chemici en geologen:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Nationaal Burau voor voorzieningen en bijstand voor land- en bosbouwdeskundigen, verzekeringsdeskundigen, chemici en geologen).

4.

Uitkeringen bij overlijden:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nationaal instituut voor sociale voorzieningen), provinciale bureaus

Istituto nationale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nationaal instituut voor arbeidsongevallenverzekering), provinciale bureaus

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — Instituut voor sociale voorzieningen voor zeelieden).

5.

Werkloosheid (voor werknemers):

a)

in het algemeen:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nationaal instituut voor sociale voorzieningen), provinciale bureaus

b)

voor journalisten:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola” (Nationaal instituut voor voorzieningen voor Italiaanse journalisten „G. Amendola”), Rome.

6.

Gezinsbijslagen (werknemers):

a)

in het algemeen:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nationaal instituut voor sociale voorzieningen), provinciale bureaus

b)

voor journalisten:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola” (Nationaal instituut voor voorzieningen voor Italiaanse journalisten „G. Amendola”), Rome.

7.

Pensioenen voor ambtenaren:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (Nationaal instituut voor voorzieningen voor overheidspersoneel), Rome”.

g)

„M. LITOUWEN” wordt als volgt gewijzigd:

Punt 6 wordt vervangen door:

„6.

Werkloosheid: Lietuvos darbo birža (Litouwse arbeidsbemiddeling)”.

h)

„S. POLEN” wordt als volgt gewijzigd:

i)

Punt 1, letter a), wordt vervangen door:

„a)

verstrekkingen: Narodowy Fundusz Zdrowia (Nationaal Gezondheidsfonds), Warschau”.

ii)

Punt 2, letters a) tot en met e), wordt vervangen door:

„a)

voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, met uitzondering van zelfstandige landbouwers, en voor beroepsmilitairen en functionarissen die andere tijdvakken van dienst hebben vervuld dan vermeld in letter c), onder i) en ii), letter d), onder i) en ii), en letter e), onder i) en ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Łódź — voor personen die:

a)

uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Cyprus of Malta

b)

in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Cyprus of Malta vervulde tijdvakken

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Nowy Sącz — voor personen die:

a)

uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Tsjechië of Slowakije

b)

in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Tsjechië of Slowakije vervulde tijdvakken

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Opole — voor personen die:

a)

uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Duitsland

b)

in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland vervulde tijdvakken

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Szczecin — voor personen die:

a)

uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Denemarken, Finland, Zweden, Litouwen, Letland of Estland

b)

in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Denemarken, Finland, Zweden, Litouwen, Letland of Estland vervulde tijdvakken

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Tarnów — voor personen die:

a)

uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Oostenrijk, Hongarije of Slovenië

b)

in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Hongarije of Slovenië vervulde tijdvakken

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (afdeling I, Warschau — Centraal Bureau voor internationale overeenkomsten) — voor personen die:

a)

uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Ierland of het Verenigd Koninkrijk

b)

in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Ierland of het Verenigd Koninkrijk vervulde tijdvakken

b)

voor personen die recentelijk als zelfstandige landbouwer hebben gewerkt en geen tijdvakken van dienst hebben vervuld die vermeld zijn in letter c), onder i) en ii), letter d), onder i) en ii), en letter e), onder i) en ii):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling van Warschau — voor personen die:

a)

uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Oostenrijk, Denemarken, Finland of Zweden

b)

in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Denemarken, Finland of Zweden vervulde tijdvakken

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling van Tomaszów Mazowiecki — voor personen die:

a)

uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Spanje, Italië of Portugal

b)

in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Italië of Portugal vervulde tijdvakken

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling van Częstochowa — voor personen die:

a)

uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Frankrijk, België, Luxemburg of Nederland

b)

in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Frankrijk, België, Luxemburg of Nederland vervulde tijdvakken

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling van Nowy Sącz — voor personen die:

a)

uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Tsjechië, Estland, Letland, Hongarije, Slovenië, Slowakije of Litouwen

b)

in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Tsjechië, Estland, Letland, Hongarije, Slovenië, Slowakije of Litouwen vervulde tijdvakken

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling van Poznań — voor personen die:

a)

uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Griekenland, Malta of Cyprus

b)

in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Griekenland, Malta of Cyprus vervulde tijdvakken

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling van Ostrów Wielkopolski — voor personen die:

a)

uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Duitsland

b)

in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland vervulde tijdvakken

c)

voor beroepsmilitairen:

i)

voor invaliditeitspensioenen, indien het laatste tijdvak het tijdvak van militaire dienst was,

ii)

voor ouderdomspensioenen, indien de in de letters c) tot en met e) vermelde tijdvakken van dienst in totaal ten minste:

tien jaar bedragen indien de betrokkene vóór 1 januari 1983 uit de dienst is ontslagen, of

15 jaar bedragen indien de betrokkene na 31 december 1982 uit de dienst is ontslagen

iii)

voor nabestaandenpensioenen, indien aan de voorwaarde van letter c), onder i) of ii), voldaan is:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire pensioenen, Warschau)

d)

voor functionarissen van de politie, de staatsveiligheid, de interne veiligheidsdienst, de buitenlandse inlichtingendienst (openbare veiligheidsdiensten), de grenswacht, het gouvernementele veiligheidsbureau en de nationale brandweer:

i)

voor invaliditeitspensioenen, indien het laatste tijdvak het tijdvak van dienst in een van bovengenoemde corpsen was,

ii)

voor ouderdomspensioenen, indien de in de letters c) tot en met e) vermelde tijdvakken van dienst in totaal ten minste:

tien jaar bedragen indien de betrokkene vóór 1 april 1983 uit de dienst is ontslagen, of

15 jaar bedragen indien de betrokkene na 31 maart 1983 uit de dienst is ontslagen

iii)

voor nabestaandenpensioenen, indien aan de voorwaarde van letter d), onder i) of ii), voldaan is:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau)

e)

voor gevangenisbewakers:

i)

voor invaliditeitspensioenen, indien het laatste tijdvak het tijdvak in deze dienst was

ii)

voor ouderdomspensioenen, indien de in de letters c) tot en met e) vermelde tijdvakken van dienst in totaal ten minste:

tien jaar bedragen indien de betrokkene vóór 1 april 1983 uit de dienst is ontslagen, of

15 jaar bedragen indien de betrokkene na 31 maart 1983 uit de dienst is ontslagen

iii)

voor nabestaandenpensioenen, indien aan de voorwaarde van letter e), onder i) of ii), voldaan is:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen gevangenispersoneel, Warschau)”.

i)

„U. SLOVENIË” wordt als volgt gewijzigd:

Punt 1, letter d), wordt vervangen door:

„d)

gezins- en moederschapsbijslagen: Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad — Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Centrum voor sociaal werk Ljubljana Bežigrad — centrale eenheid Ouderbescherming en gezinsbijslagen)”

j)

„V. SLOWAKIJE” wordt vervangen door:

„1.

Ziekte en moederschap:

A.

Uitkeringen:

a)

in het algemeen:

Sociálna poisťovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava

b)

voor beroepsmilitairen van de strijdkrachten van de Slowaakse Republiek:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (dienst Sociale zekerheid van de strijdkrachten), Bratislava

c)

voor leden van de politie:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budgettaire en voor de bijdragen bevoegde diensten van de politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek)

d)

voor leden van de spoorwegpolitie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (directoraat-generaal Spoorwegpolitie), Bratislava

e)

voor personeel van de Slowaakse inlichtingendienst:

Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava

f)

voor parketwachters en gevangenisbewakers:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (directoraat-generaal Parketwacht en gevangeniswezen, afdeling Sociale zekerheid), Bratislava

g)

voor douanepersoneel:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (directoraat Douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava

h)

voor leden van de nationale veiligheidsdienst:

Národný bezpečnostný úrad (Nationale veiligheidsdienst), Bratislava.

B.

Verstrekkingen: ziektekostenverzekeraars

2.

Invaliditeit, ouderdomsuitkeringen en uitkeringen voor nabestaanden:

a)

in het algemeen:

Sociálna poisťovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava

b)

voor beroepsmilitairen van de strijdkrachten van de Slowaakse republiek en spoorwegtroepen:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (dienst Sociale zekerheid van de strijdkrachten), Bratislava

c)

voor leden van de politie:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ministerie van Binnenlandse Zaken), Bratislava

d)

voor leden van de spoorwegpolitie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (directoraat-generaal Spoorwegpolitie), Bratislava

e)

voor personeel van de Slowaakse inlichtingendienst:

Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava;

f)

voor parketwachters en gevangenisbewakers:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (directoraat-generaal Parketwacht en gevangeniswezen, afdeling Sociale zekerheid), Bratislava

g)

voor douanepersoneel:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (directoraat Douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava

h)

voor leden van de nationale veiligheidsdienst:

Národný bezpečnostný úrad (Nationale veiligheidsdienst), Bratislava.

3.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten:

A.

Uitkeringen:

a)

in het algemeen:

Sociálna poist’ovňa (dienst Sociale zekerheid), Bratislava

b)

voor beroepsmilitairen van de strijdkrachten van de Slowaakse Republiek en spoorwegtroepen:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (dienst Sociale zekerheid van de strijdkrachten), Bratislava

c)

voor leden van de politie:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budgettaire en voor de bijdragen bevoegde diensten van de politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek)

d)

voor leden van de spoorwegpolitie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (directoraat-generaal Spoorwegpolitie), Bratislava

e)

voor personeel van de Slowaakse inlichtingendienst:

Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava

f)

voor parketwachters en gevangenisbewakers:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (directoraat-generaal Parketwacht en gevangeniswezen, afdeling Sociale zekerheid), Bratislava

g)

voor douanepersoneel:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (directoraat Douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava

h)

voor leden van de nationale veiligheidsdienst:

Národný bezpečnostný úrad (Nationale veiligheidsdienst), Bratislava.

B.

Verstrekkingen: ziektekostenverzekeraars

Sociálna poisťovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava

4.

Uitkeringen bij overlijden:

a)

begrafenisuitkeringen in het algemeen:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (bureaus voor arbeid, sociale zaken en gezin)

b)

voor beroepsmilitairen van de strijdkrachten van de Slowaakse Republiek:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (dienst Sociale zekerheid van de strijdkrachten), Bratislava

c)

voor leden van de politie:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budgettaire en voor de bijdragen bevoegde diensten van de politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek)

d)

voor leden van de spoorwegpolitie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (directoraat-generaal Spoorwegpolitie), Bratislava

e)

voor personeel van de Slowaakse inlichtingendienst:

Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava

f)

voor parketwachters en gevangenisbewakers:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (directoraat-generaal Parketwacht en gevangeniswezen, afdeling Sociale zekerheid), Bratislava

g)

voor douanepersoneel:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (directoraat Douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava

h)

voor leden van de nationale veiligheidsdienst:

Národný bezpečnostný úrad (Nationale veiligheidsdienst), Bratislava.

5.

Werkloosheid:

Sociálna poisťovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava.

6.

Gezinsbijslagen:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (bureaus voor arbeid, sociale zaken en gezin)”.

k)

„X. ZWEDEN” wordt als volgt gewijzigd:

i)

Punt 1, letters b) en c), wordt vervangen door:

„b)

voor niet in Zweden woonachtige zeelieden:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (Nationale Dienst voor sociale zekerheid, afdeling Zeelieden)

c)

voor de toepassing van de artikelen 35 tot en met 59 van de toepassingsverordening voor niet in Zweden woonachtige personen:

 

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (Nationale Dienst voor sociale zekerheid, lokaal kantoor van Gotland, afdeling Internationaal)”.

ii)

Punt 2 wordt vervangen door:

„2.

voor werkloosheidsuitkeringen:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Inspectie werkloosheidsverzekering)”.

3.

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

„B. TSJECHIË” wordt als volgt gewijzigd:

Punt 2, letter e), wordt vervangen door:

„e)

gezins- en overige bijslagen:

overheidsdiensten voor sociale steun van de plaats waar de betrokkene woont/verblijft”.

b)

„D. DUITSLAND” wordt als volgt gewijzigd:

Punt 3 wordt vervangen door:

„3.

Pensioenverzekering:

a)

pensioenverzekering voor arbeiders

i)

in de betrekkingen met België en Spanje:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (regionale verzekeringsinstelling voor Rheinprovinz), Düsseldorf

ii)

in de betrekkingen met Frankrijk:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (regionale verzekeringsinstelling voor Rijnland-Palts), Speyer, of,

in het kader van de in bijlage 2 bedoelde bevoegdheid, de Landesversicherungsanstalt für das Saarland (regionale verzekeringsinstelling voor het Saarland), Saarbrücken

iii)

in de betrekkingen met Italië:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (regionale verzekeringsinstelling voor Zwaben), Augsburg, of,

in het kader van de in bijlage 2 bedoelde bevoegdheid, de Landesversicherungsanstalt für das Saarland (regionale verzekeringsinstelling voor het Saarland), Saarbrücken

iv)

in de betrekkingen met Luxemburg:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (regionale verzekeringsinstelling voor Rijnland-Palts), Speyer, of,

in het kader van de in bijlage 2 bedoelde bevoegdheid, de Landesversicherungsanstalt für das Saarland (regionale verzekeringsinstelling voor het Saarland), Saarbrücken

v)

in de betrekkingen met Malta:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (regionale verzekeringsinstelling voor Zwaben), Augsburg

vi)

in de betrekkingen met Nederland:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (regionale verzekeringsinstelling voor Westfalen), Münster

vii)

in de betrekkingen met Denemarken, Finland en Zweden:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (regionale verzekeringsinstelling voor Sleeswijk-Holstein), Lübeck

viii)

in de betrekkingen met Estland, Letland en Litouwen:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (regionale verzekeringsinstelling voor Mecklenburg-Voor-Pommeren), Neubrandenburg

ix)

in de betrekkingen met Ierland en het Verenigd Koninkrijk:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (regionale verzekeringsinstelling voor de Vrije Hanzestad Hamburg), Hamburg

x)

in de betrekkingen met Griekenland en Cyprus:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (regionale verzekeringsinstelling voor Baden-Wurtemberg), Karlsruhe

xi)

in de betrekkingen met Portugal:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (regionale verzekeringsinstelling voor Unterfranken), Würzburg

xii)

in de betrekkingen met Oostenrijk:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (regionale verzekeringsinstelling voor Oberbayern), München

xiii)

in de betrekkingen met Polen:

Landesversicherungsanstalt Berlin (regionale verzekeringsinstelling voor Berlijn), Berlijn, of,

in gevallen waarin alleen de overeenkomst van 9 oktober 1975 betreffende pensioen- en ongevallenverzekering van toepassing is: de krachtens de Duitse wetgeving op lokaal niveau bevoegde regionale verzekeringsinstelling

xiv)

in de betrekkingen met Slowakije, Slovenië en Tsjechië:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (regionale verzekeringsinstelling voor Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

xv)

in de betrekkingen met Hongarije:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (regionale verzekeringsinstelling voor Thüringen), Erfurt”.

c)

„E. ESTLAND” wordt vervangen door:

„E.   ESTLAND

1.

Ziekte en moederschap:

Eesti Haigekassa (Ests ziekteverzekeringsfonds)

2.

Invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, uitkeringen bij overlijden, gezinsbijslagen en ouderschapsuitkeringen:

Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering)

3.

Werkloosheid:

Tööhõiveamet (het plaatselijke arbeidsbureau van de woon- of verblijfplaats van de betrokkene)”.

d)

„F. GRIEKENLAND” wordt als volgt gewijzigd:

Punt 2 wordt vervangen door:

„2.

Andere prestaties:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene)”.

e)

„G. SPANJE” wordt als volgt gewijzigd:

Punt 2, letter c), wordt vervangen door:

„c)

werkloosheid, behalve voor zeelieden: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (provinciale directies van de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling. INEM)”.

f)

„M. LITOUWEN” wordt als volgt gewijzigd:

Punt 6 wordt vervangen door:

„6.

Werkloosheid: Teritorinės darbo biržos (plaatselijke arbeidsbureaus)”,

g)

„S. POLEN” wordt als volgt gewijzigd:

i)

Punt 1, letter a), wordt vervangen door:

„a)

verstrekkingen:

Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Nationaal Gezondheidsfonds — regionale afdeling) van de regio waar de betrokkene woont of verblijft”.

ii)

Punt 2 wordt vervangen door:

„2.

Invaliditeit, ouderdom en overlijden (pensioenen):

a)

voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, met uitzondering van zelfstandige landbouwers, en voor beroepsmilitairen en functionarissen die andere tijdvakken van dienst hebben vervuld dan vermeld in de letters c), d) en e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Łódź — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Cyprus of Malta vervulde tijdvakken

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Nowy Sącz — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Tsjechië of Slowakije vervulde tijdvakken

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Opole — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland vervulde tijdvakken

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Szczecin — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Denemarken, Finland, Zweden, Litouwen, Letland of Estland vervulde tijdvakken

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Tarnów — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Hongarije of Slovenië vervulde tijdvakken

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (afdeling I, Warschau — Centraal Bureau voor internationale overeenkomsten) — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Ierland of het Verenigd Koninkrijk vervulde tijdvakken

b)

voor personen die recentelijk als zelfstandig landbouwer hebben gewerkt en geen tijdvakken van dienst hebben vervuld die vermeld zijn in de letters c), d) en e):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling van Warschau — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Denemarken, Finland of Zweden vervulde tijdvakken

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling van Tomaszów Mazowiecki — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Italië of Portugal vervulde tijdvakken

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling van Częstochowa — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Frankrijk, België, Luxemburg of Nederland vervulde tijdvakken

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling van Nowy Sącz — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Tsjechië, Estland, Letland, Hongarije, Slovenië, Slowakije of Litouwen vervulde tijdvakken

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling van Poznań — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Griekenland, Malta of Cyprus vervulde tijdvakken

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling van Ostrów Wielkopolski — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland vervulde tijdvakken

c)

voor beroepsmilitairen, in geval van tijdvakken van dienst in Polen en tijdvakken van verzekering in het buitenland: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire pensioenen, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 2, letter c), van bijlage 2

d)

voor functionarissen van de politie, de staatsveiligheid, de interne veiligheidsdienst, de buitenlandse inlichtingendienst (openbare veiligheidsdiensten), de grenswacht, het gouvernementele veiligheidsbureau en de nationale brandweer, in geval van tijdvakken van dienst in Polen en tijdvakken van verzekering in het buitenland: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 2, letter d), van bijlage 2

e)

voor gevangenisbewakers, in geval van tijdvakken van dienst in Polen en tijdvakken van verzekering in het buitenland: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen gevangenispersoneel, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 2, letter e), van bijlage 2

f)

voor rechters en openbare aanklagers: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie

g)

voor personen die uitsluitend in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Łódź — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Cyprus of Malta vervulde tijdvakken

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Nowy Sącz — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Tsjechië of Slowakije vervulde tijdvakken

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Opole — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland vervulde tijdvakken

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Szczecin — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Denemarken, Finland, Zweden, Litouwen, Letland of Estland vervulde tijdvakken

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Tarnów — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Hongarije of Slovenië vervulde tijdvakken

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (afdeling I, Warschau — Centraal Bureau voor internationale overeenkomsten) — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in België, Nederland, Luxemburg, Ierland of het Verenigd Koninkrijk vervulde tijdvakken”.

iii)

Punt 3 wordt vervangen door:

„3.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten:

a)

verstrekkingen: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Nationaal Gezondheidsfonds — regionale afdeling) van de regio waar de betrokkene woont of verblijft

b)

uitkeringen:

i)

bij ziekte:

plaatselijke bureaus van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats

regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw — KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats

ii)

invaliditeit of overlijden van de voornaamste kostwinner:

voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, met uitzondering van zelfstandige landbouwers: de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń

Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, letter a)

voor personen die recentelijk als zelfstandig landbouwer hebben gewerkt:

de afdelingen van de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw) zoals bedoeld in punt 2, letter b)

beroepsmilitairen, in geval van Poolse tijdvakken van militaire dienst, indien het laatste tijdvak het tijdvak van militaire dienst was, en buitenlandse tijdvakken van verzekering:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire pensioenen, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 3, letter b), onder ii), derde streepje, van bijlage 2

voor functionarissen zoals bedoeld in punt 2, letter d), in geval van Poolse tijdvakken van militaire dienst, indien het laatste tijdvak het tijdvak van dienst in een van de corpsen zoals bedoeld in punt 2, letter d), was, en buitenlandse tijdvakken van verzekering:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 3, letter b), onder ii), vierde streepje, van bijlage 2

voor gevangenisbewakers, in geval van Poolse tijdvakken van militaire dienst, indien het laatste tijdvak het tijdvak in deze dienst was, en buitenlandse tijdvakken van verzekering:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen gevangenispersoneel, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 3, letter b), onder ii), vijfde streepje, van bijlage 2

voor rechters en openbare aanklagers:

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie

voor personen die uitsluitend in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld:

de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, letter g)”.

iv)

Punt 4, letters c), d) en e), wordt vervangen door:

„c)

voor beroepsmilitairen:

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Defensie

d)

voor functionarissen van de politie, de nationale brandweer, de grenswacht, de interne veiligheidsdienst, de buitenlandse inlichtingendienst en het gouvernementele veiligheidsbureau:

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken

e)

voor gevangenisbewakers:

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie”

v)

Punt 4, letter g), wordt vervangen door:

„g)

voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het socialeverzekeringsstelsel voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers:

de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, letter a)

voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het socialezekerheidsstelsel voor landbouwers:

de afdelingen van de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw) zoals bedoeld in punt 2, letter b)

voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor beroepsmilitairen:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire pensioenen, Warschau)

voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor functionarissen zoals bedoeld in punt 2, letter d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau)

voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor gevangenisbewakers:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen gevangenispersoneel, Warschau)

voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor rechters en openbare aanklagers:

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie

voor personen die uitsluitend een buitenlands pensioen ontvangen:

de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, letter g)”.

vi)

Punt 5, letter a), wordt vervangen door:

„a)

verstrekkingen: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Nationaal Gezondheidsfonds — regionale afdeling) van de regio waar de betrokkene woont of verblijft”.

vii)

Punt 6 wordt vervangen door:

„6.

Gezinsbijslagen: het regionale centrum voor sociaal beleid dat bevoegd is voor de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende”

h)

„U. SLOVENIË” wordt als volgt gewijzigd:

Punt 1, letter d), wordt vervangen door:

„d)

gezins- en moederschapsbijslagen:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad — Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Centrum voor sociaal werk Ljubljana Bežigrad — centrale eenheid Ouderbescherming en gezinsbijslagen)”.

i)

„V. SLOWAKIJE” wordt vervangen door:

„V.   SLOWAKIJE

1.

Ziekte, moederschap en invaliditeit:

A.

Uitkeringen:

a)

in het algemeen:

 

Sociálna poisťovňa (dienst Sociale zekerheid), Bratislava

b)

voor beroepsmilitairen van de strijdkrachten van de Slowaakse republiek:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (dienst Sociale zekerheid van de strijdkrachten), Bratislava

c)

voor leden van de politie:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budgettaire en voor de bijdragen bevoegde diensten van de politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek)

d)

voor leden van de spoorwegpolitie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (directoraat-generaal Spoorwegpolitie), Bratislava

e)

voor personeel van de Slowaakse inlichtingendienst:

Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava

f)

voor parketwachters en gevangenisbewakers:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (directoraat-generaal Parketwacht en gevangeniswezen, afdeling Sociale zekerheid), Bratislava

g)

voor douanepersoneel:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (directoraat Douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava

h)

voor leden van de nationale veiligheidsdienst:

Národný bezpeènostný úrad (Nationale veiligheidsdienst), Bratislava.

B.

Verstrekkingen:

 

Ziekteverzekeringsmaatschappijen

2.

Ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen:

a)

in het algemeen:

Sociálna poisťovňa (dienst Sociale zekerheid), Bratislava

b)

voor beroepsmilitairen van de strijdkrachten van de Slowaakse republiek en spoorwegtroepen:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (dienst Sociale zekerheid van de strijdkrachten), Bratislava

c)

voor leden van de politie:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek), Bratislava

d)

voor leden van de spoorwegpolitie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (directoraat-generaal Spoorwegpolitie), Bratislava

e)

voor personeel van de Slowaakse inlichtingendienst:

Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava

f)

voor parketwachters en gevangenisbewakers:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (directoraat-generaal Parketwacht en gevangeniswezen, afdeling Sociale zekerheid), Bratislava

g)

voor douanepersoneel:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (directoraat Douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava

h)

voor leden van de nationale veiligheidsdienst:

Národný bezpeènostný úrad (Nationale veiligheidsdienst), Bratislava.

3.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten:

A.

Uitkeringen:

a)

in het algemeen:

 

Sociálna poisťovňa (dienst Sociale zekerheid), Bratislava

b)

voor beroepsmilitairen van de strijdkrachten van de Slowaakse Republiek en spoorwegtroepen:

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (dienst Sociale zekerheid van de strijdkrachten), Bratislava

c)

voor leden van de politie

 

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budgettaire en voor de bijdragen bevoegde diensten van de politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek)

d)

voor leden van de spoorwegpolitie:

 

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (directoraat-generaal Spoorwegpolitie), Bratislava

e)

voor personeel van de Slowaakse inlichtingendienst:

 

Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava

f)

voor parketwachters en gevangenisbewakers:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justiènej stráže, Útvar sociálneho zabezpeèenia zboru (directoraat-generaal Parketwacht en gevangeniswezen, afdeling Sociale zekerheid), Bratislava

g)

voor douanepersoneel:

 

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (directoraat Douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava

h)

voor leden van de nationale veiligheidsdienst:

 

Národný bezpečnostný úrad (Nationale veiligheidsdienst), Bratislava.

4.

Uitkeringen bij overlijden:

a)

begrafenisuitkeringen in het algemeen:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (bureaus voor arbeid, sociale zaken en gezin) van de woon- of verblijfplaats van de overledene

b)

voor beroepsmilitairen van de strijdkrachten van de Slowaakse Republiek:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (dienst Sociale zekerheid van de strijdkrachten), Bratislava

c)

voor leden van de politie:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budgettaire en voor de bijdragen bevoegde diensten van de politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek)

d)

voor leden van de spoorwegpolitie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (directoraat-generaal Spoorwegpolitie), Bratislava

e)

voor personeel van de Slowaakse inlichtingendienst:

Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava

f)

voor parketwachters en gevangenisbewakers:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (directoraat-generaal Parketwacht en gevangeniswezen, afdeling Sociale zekerheid), Bratislava

g)

voor douanepersoneel:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republik (directoraat Douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava

h)

voor leden van de nationale veiligheidsdienst:

Národný bezpeènostný úrad (Nationale veiligheidsdienst), Bratislava.

5.

Werkloosheid:

Sociálna poist’ovňa (dienst Sociale zekerheid), Bratislava.

6.

Gezinsbijslagen:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (het bureau voor arbeid, sociale zaken en gezin) dat bevoegd is voor de woon- of verblijfplaats van de aanvrager”.

4.

Bijlage 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)

„D. DUITSLAND” wordt als volgt gewijzigd:

Punt 3, letter b, wordt vervangen door:

„b)

voor de toepassing van artikel 51 en artikel 53, lid 1, van de toepassingsverordening en als „uitbetalend orgaan” zoals bedoeld in artikel 55 van de toepassingsverordening:

i)

in de betrekkingen met België en Spanje:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (regionale verzekeringsinstelling voor Rheinprovinz), Düsseldorf

ii)

in de betrekkingen met Denemarken, Finland en Zweden:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (regionale verzekeringsinstelling voor Sleeswijk-Holstein), Lübeck

iii)

in de betrekkingen met Estland, Letland en Litouwen:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (regionale verzekeringsinstelling voor Mecklenburg-Voor-Pommeren), Neubrandenburg

iv)

in de betrekkingen met Frankrijk:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (regionale verzekeringsinstelling voor Rijnland-Palts), Speyer, of,

in het kader van de in bijlage 2 bedoelde bevoegdheid, de Landesversicherungsanstalt für das Saarland (regionale verzekeringsinstelling voor het Saarland), Saarbrücken

v)

in de betrekkingen met Griekenland en Cyprus:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (regionale verzekeringsinstelling voor Baden-Wurtemberg), Karlsruhe

vi)

in de betrekkingen met Italië:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (regionale verzekeringsinstelling voor Zwaben), Augsburg, of,

in het kader van de in bijlage 2 bedoelde bevoegdheid, de Landesversicherungsanstalt für das Saarland (regionale verzekeringsinstelling voor het Saarland), Saarbrücken

vii)

in de betrekkingen met Luxemburg:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (regionale verzekeringsinstelling voor Rijnland-Palts), Speyer, of,

in het kader van de in bijlage 2 bedoelde bevoegdheid, de Landesversicherungsanstalt für das Saarland (regionale verzekeringsinstelling voor het Saarland), Saarbrücken

viii)

in de betrekkingen met Malta:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (regionale verzekeringsinstelling voor Zwaben), Augsburg

ix)

in de betrekkingen met Nederland:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (regionale verzekeringsinstelling voor Westfalen), Münster

x)

in de betrekkingen met Ierland en het Verenigd Koninkrijk:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (regionale verzekeringsinstelling voor de Vrije Hanzestad Hamburg), Hamburg.

xi)

in de betrekkingen met Polen:

Landesversicherungsanstalt Berlin (regionale verzekeringsinstelling voor Berlijn), Berlijn

xii)

in de betrekkingen met Portugal:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (regionale verzekeringsinstelling voor Unterfranken), Würzburg

xiii)

in de betrekkingen met Oostenrijk:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (regionale verzekeringsinstelling voor Oberbayern), München

xiv)

in de betrekkingen met Slowakije, Slovenië en Tsjechië:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (regionale verzekeringsinstelling voor Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

xv)

in de betrekkingen met Hongarije:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (regionale verzekeringsinstelling voor Thüringen), Erfurt”.

b)

„E. ESTLAND” wordt vervangen door:

„E.   ESTLAND

1.

Ziekte en moederschap: Eesti Haigekassa (Ests ziekteverzekeringsfonds)

2.

Invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, uitkeringen bij overlijden, gezinsbijslagen en ouderschapsuitkeringen:

Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering)

3.

Werkloosheid:

Eesti Töötukassa (Ests werkloosheidsverzekeringsfonds), Tallinn”.

c)

„F. GRIEKENLAND”wordt als volgt gewijzigd:

Punt 1 wordt vervangen door:

„1.

In het algemeen:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene)”.

d)

„G. SPANJE” wordt als volgt gewijzigd:

De punten 3 en 4 worden vervangen door:

„3.

Voor werkloosheidsuitkeringen, behalve voor zeelieden:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling. INEM), Madrid

4.

Voor premievrije ouderdoms- en invaliditeitspensioenen:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Nationaal instituut voor ouderen en sociale diensten, Madrid)”.

e)

„H. FRANKRIJK” wordt vervangen door:

„H.   FRANKRIJK

Voor alle takken en risico's:

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Europees en internationaal verbindingscentrum voor de sociale zekerheid) (het vroegere Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centrum voor sociale zekerheid van migrerende werknemers)), Parijs”.

f)

„M. LITOUWEN” wordt als volgt gewijzigd:

De punten 4, 5 en 6 worden vervangen door:

„4.

Uitkering bij overlijden: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering)

5.

Werkloosheid: Lietuvos darbo birža (Litouwse arbeidsbemiddeling)

6.

Gezinsbijslagen: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering)”.

g)

„S. POLEN” wordt vervangen door:

„S.   POLEN

1.

Verstrekkingen: Narodowy Fundusz Zdrowia (Nationaal Gezondheidsfonds), Warschau.

2.

Uitkeringen:

a)

bij ziekte, moederschap, invaliditeit, ouderdom, overlijden, arbeidsongevallen en beroepsziekten:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS — hoofdbureau), Warschau

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo3ecznego — Centrala (Socialeverzekeringsinstelling voor de landbouw — KRUS -hoofdbureau), Warschau

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau)

b)

werkloosheidsuitkeringen:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (ministerie van Economie en Arbeid), Warschau

c)

gezinsbijslagen en andere premievrije uitkeringen:

Ministerstwo Polityki Społecznej (ministerie van Sociaal Beleid), Warschau”.

h)

„V. SLOWAKIJE” wordt vervangen door:

„V.   SLOWAKIJE

1.

Uitkeringen:

a)

ziekte en moederschap:

Sociálna poist’ovňa (dienst Sociale zekerheid), Bratislava

b)

invaliditeitsuitkeringen:

Sociálna poist’ovňa (dienst Sociale zekerheid), Bratislava

c)

ouderdomsuitkeringen:

Sociálna poist’ovňa (dienst Sociale zekerheid), Bratislava

d)

nabestaandenuitkeringen:

Sociálna poist’ovňa (dienst Sociale zekerheid), Bratislava

e)

arbeidsongevallen en beroepsziekten:

Sociálna poist’ovňa (dienst Sociale zekerheid), Bratislava

f)

uitkeringen bij overlijden:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Centraal Bureau voor Arbeid, sociale zaken en gezin), Bratislava

g)

werkloosheid:

Sociálna poist’ovňa (dienst Sociale zekerheid), Bratislava

h)

gezinsbijslagen:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Centraal Bureau voor arbeid, sociale zaken en gezin), Bratislava.

2.

Verstrekkingen:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava”.

i)

„X. ZWEDEN” wordt vervangen door:

„X.   ZWEDEN

1.

Voor alle risico's behalve werkloosheid:

 

Försäkringskassan (Nationale Dienst voor sociale zekerheid)

2.

Voor werkloosheidsuitkeringen: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Inspectie werkloosheidsverzekering)”.

5.

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

a)

„9. BELGIË — ITALIË” wordt als volgt gewijzigd:

De volgende letter f) wordt toegevoegd:

„f)

Overeenkomst van 21 november 2003 betreffende de modaliteiten voor de vereffening van wederzijdse vorderingen uit hoofde van de artikelen 94 en 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72”.

b)

„102. ESTLAND — NEDERLAND” wordt vervangen door:

„102.   ESTLAND — NEDERLAND

Geen”.

c)

„82 DUITSLAND — NEDERLAND” wordt als volgt gewijzigd:

De letters g) en h) worden vervangen door:

„g)

De artikelen 2 tot en met 8 van de Overeenkomst betreffende de toepassing van het socialezekerheidsverdrag van 18 april 2001”.

d)

„87. DUITSLAND — SLOWAKIJE” wordt vervangen door:

„87.   DUITSLAND — SLOWAKIJE

Geen.”

e)

„126. GRIEKENLAND — SLOWAKIJE” wordt vervangen door:

„126.   GRIEKENLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing”.

f)

„144. SPANJE — SLOWAKIJE” wordt vervangen door:

„144.   SPANJE — SLOWAKIJE

Geen.”

g)

„242. LUXEMBURG — SLOWAKIJE ”wordt vervangen door:

„242.   LUXEMBURG — SLOWAKIJE

Geen.”

h)

„276. OOSTENRIJK — SLOWAKIJE” wordt vervangen door:

„276.   OOSTENRIJK — SLOWAKIJE

Geen.”

6.

Bijlage 7 wordt als volgt gewijzigd:

„V. SLOWAKIJE” wordt vervangen door:

„V.

SLOWAKIJE: Národná banka Slovenska (Nationale Bank van Slowakije), Bratislava. Štátna pokladnica (Schatkist), Bratislava”.

7.

Bijlage 9 wordt als volgt gewijzigd:

a)

„E. ESTLAND” wordt vervangen door:

„E.   ESTLAND

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden de verstrekkingen in aanmerking genomen die worden toegekend krachtens de wet op de ziekteverzekering, de wet op de organisatie van de gezondheidsdiensten en artikel 12 van de wet op de sociale voorzieningen (verstrekking van prothesen en orthopedische en andere apparaten).”

b)

„F. GRIEKENLAND” wordt vervangen door:

„F.   GRIEKENLAND

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen wordt het algemene socialezekerheidsstelsel van het Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ) (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ)) in aanmerking genomen”.

8.

Bijlage 10 wordt als volgt gewijzigd:

a)

„E. ESTLAND” wordt vervangen door:

„E.   ESTLAND

1.

Voor de toepassing van artikel 14 quater, artikel 14 quinquies, lid 3, en artikel 17 van de verordening en artikel 6, lid 1, artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 12 bis, artikel 13, leden 2 en 3, artikel 14, leden 1, 2 en 3, artikel 17, artikel 38, lid 1, artikel 70, lid 1, artikel 82, lid 2, en artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening:

Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering).

2.

Voor de toepassing van artikel 8 en artikel 113, lid 2, van de toepassingsverordening:

Eesti Haigekassa (Ests ziekteverzekeringsfonds).

3.

Voor de toepassing van artikel 80, lid 2, en artikel 81 van de toepassingsverordening:

Eesti Töötukassa (Ests werkloosheidsverzekeringsfonds).

4.

Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening:

a)

ziekte, moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten:

Eesti Haigekassa (Ests ziekteverzekeringsfonds)

b)

werkloosheid:

Eesti Töötukassa (Ests werkloosheidsverzekeringsfonds).

5.

Voor de toepassing van artikel 109 van de toepassingsverordening:

Maksuamet (Belastingdienst).

6.

Voor de toepassing van artikel 110 van de toepassingsverordening:

 

de respectievelijke bevoegde instelling”.

b)

„F. GRIEKENLAND” wordt als volgt gewijzigd:

i)

Punt 1 wordt vervangen door:

„1.

Voor de toepassing van artikel 6, lid 1, van de toepassingsverordening:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene)”.

ii)

Punt 2, letter b), onder i), wordt vervangen door:

„i)

in het algemeen: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene)”.

iii)

Punt 3, letters a), b) en c), onder i), wordt vervangen door:

„i)

in het algemeen: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene)”.

iv)

Punt 4, letter a), wordt vervangen door:

„a)

in het algemeen: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene)”.

v)

Punt 6 wordt vervangen door:

„6.

Voor de toepassing van artikel 81 van de toepassingsverordening:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene)”.

vi)

Punt 7, letter c), onder i) en ii), wordt vervangen door:

„i)

werknemers, zelfstandigen en plaatselijke overheidsfunctionarissen:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene)

ii)

ambtenaren:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (ziekenfonds voor ambtenaren (OPAD), Athene)”.

vii)

Punt 8, letter c), wordt vervangen door:

„c)

andere prestaties:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene)”.

viii)

Punt 9, letter b), wordt vervangen door:

„b)

andere prestaties:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instituut voor sociale verzekeringen — Verenigd verzekeringsfonds voor werknemers (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athene”.

c)

„G. SPANJE” wordt als volgt gewijzigd:

De punten 5 en 6 worden vervangen door:

„5.

Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, wat werkloosheidsuitkeringen betreft:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling. INEM), Madrid.

6.

Voor de toepassing van artikel 80, lid 2, artikel 81 en artikel 82, lid 2, van de toepassingsverordening wat werkloosheidsuitkeringen betreft, met uitzondering van zeelieden:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (provinciale directies van de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling. INEM)”

d)

„H. FRANKRIJK” wordt als volgt gewijzigd:

i)

Punt 5 wordt vervangen door:

„5.

Voor de toepassing van artikel 14, lid 1, onder b), artikel 14 bis, lid 1, onder b), en artikel 17 van de verordening:

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Europees en internationaal verbindingscentrum voor de sociale zekerheid) (het vroegere Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centrum voor sociale zekerheid van migrerende werknemers)), Parijs”.

ii)

De punten 8 en 9 worden vervangen door:

„8.

Voor de gezamenlijke toepassing van de artikelen 36 en 63 van de verordening en artikel 102 van de toepassingsverordening:

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Europees en internationaal verbindingscentrum voor de sociale zekerheid) (het vroegere Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centrum voor sociale zekerheid van migrerende werknemers)), Parijs.

9.

Voor de toepassing van artikel 113, lid 2, van de toepassingsverordening:

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Europees en internationaal verbindingscentrum voor de sociale zekerheid) (het vroegere Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centrum voor sociale zekerheid van migrerende werknemers)), Parijs”.

e)

„J. ITALIË” wordt als volgt gewijzigd:

Punt 2 wordt vervangen door:

„2. a)

voor de toepassing van artikel 17 van de verordening:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nationaal instituut voor sociale voorzieningen), regionale bureaus;

b)

voor de toepassing van artikel 11, lid 1, artikel 13, leden 2 en 3, en artikel 14, leden 1, 2 en 3, van de toepassingsverordening:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nationaal instituut voor sociale voorzieningen), provinciale bureaus”.

f)

„M. LITOUWEN” wordt als volgt gewijzigd:

i)

Punt 3 wordt vervangen door:

„3.

Voor de toepassing van artikel 80, lid 2, artikel 81 en artikel 82, lid 2, van de toepassingsverordening:

Lietuvos darbo birža (Litouwse arbeidsbemiddeling)”.

ii)

Punt 4, letter b), wordt vervangen door:

„b)

vergoedingen uit hoofde van artikel 70, lid 2:

Lietuvos darbo birža (Litouwse arbeidsbemiddeling)”.

iii)

Punt 5, letter c), wordt vervangen door:

„c)

uitkeringen uit hoofde van hoofdstuk 6 van titel III van de verordening:

Lietuvos darbo birža (Litouwse arbeidsbemiddeling)”

g)

„S. POLEN” wordt als volgt gewijzigd:

i)

Punt 3, letter a), wordt vervangen door:

„a)

verstrekkingen:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Nationaal Gezondheidsfonds), Warschau”.

ii)

Punt 4, letter a), wordt vervangen door:

„a)

verstrekkingen:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Nationaal Gezondheidsfonds), Warschau”.

iii)

Punt 5 wordt vervangen door:

„5.

Voor de toepassing van artikel 38, lid 1, van de toepassingsverordening:

a)

voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, met uitzondering van zelfstandige landbouwers, en voor beroepsmilitairen en functionarissen die andere tijdvakken van dienst hebben vervuld dan vermeld in punt 2, letter c), onder i) en ii), letter d), onder i) en ii), en letter e), onder i) en ii), van bijlage 2:

de in punt 2, letter a), van bijlage 3 vermelde afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling)

b)

voor personen die recentelijk als zelfstandig landbouwer hebben gewerkt en geen tijdvakken van dienst hebben vervuld die vermeld zijn in punt 2, letter c), onder i) en ii), letter d), onder i) en ii), en letter e), onder i) en ii), van bijlage 2:

de afdelingen van de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw) zoals bedoeld in punt 2, letter b), van bijlage 3

c)

voor beroepsmilitairen:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire pensioenen, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld punt 2, letter c), van bijlage 2

d)

functionarissen van de politie, de staatsveiligheid, de interne veiligheidsdienst, de buitenlandse inlichtingendienst (openbare veiligheidsdiensten), de grenswacht, het gouvernementele veiligheidsbureau en de nationale brandweer:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 2, letter d), van bijlage 2

e)

voor gevangenisbewakers:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen gevangenispersoneel, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 2, letter e), van bijlage 2

f)

voor rechters en openbare aanklagers:

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie

g)

voor personen die uitsluitend in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld:

de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, letter g), van bijlage 3”;

iv)

Punt 6 wordt vervangen door:

„6.

Voor de toepassing van artikel 70, lid 1, van de toepassingsverordening:

a)

langlopende uitkeringen:

i)

voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, met uitzondering van zelfstandige landbouwers, en voor beroepsmilitairen en functionarissen die andere tijdvakken van dienst hebben vervuld dan vermeld in punt 2, letter c), onder i) en ii), letter d), onder i) en ii), en letter e), onder i) en ii), van bijlage 2:

de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, letter a), van bijlage 3

ii)