ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 370

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
17 december 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 2143/2004 van de Raad van 13 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 74/2004 tot instelling van een definitief compenserend recht op katoenhoudend beddenlinnen uit India

1

 

 

Verordening (EG) nr. 2144/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

4

 

*

Verordening (EG) nr. 2145/2004 van de Commissie van 15 december 2004 tot eenenveertigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa’ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

6

 

*

Verordening (EG) nr. 2146/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot opening voor het jaar 2005 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit IJsland die zijn verkregen door verwerking van de in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten

17

 

*

Verordening (EG) nr. 2147/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

19

 

*

Verordening (EG) nr. 2148/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot verlening van permanente en voorlopige vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen en een vergunning voor nieuwe toepassingen van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding ( 1 )

24

 

*

Verordening (EG) nr. 2149/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot opening van tariefcontingenten voor 2005 voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten

34

 

*

Verordening (EG) nr. 2150/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot opening voor het jaar 2005 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen uit Turkije

36

 

*

Verordening (EG) nr. 2151/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot opening voor het jaar 2005 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van de in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten

38

 

*

Verordening (EG) nr. 2152/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 238/2004 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de korting op het recht bij invoer van sorgho, van herkomst uit derde landen, in Spanje

40

 

 

Verordening (EG) nr. 2153/2004 van de Commissie van 16 december 2004 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen

41

 

 

Verordening (EG) nr. 2154/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

44

 

 

Verordening (EG) nr. 2155/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

52

 

 

Verordening (EG) nr. 2156/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004

54

 

 

Verordening (EG) nr. 2157/2004 van de Commissie van 16 december 2004 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië

55

 

 

Verordening (EG) nr. 2158/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

57

 

 

Verordening (EG) nr. 2159/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

60

 

 

Verordening (EG) nr. 2160/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1210/2004 voor het verkoopseizoen 2004/2005 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

62

 

 

Verordening (EG) nr. 2161/2004 van de Commissie van 16 december 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen

64

 

 

Verordening (EG) nr. 2162/2004 van de Commissie van 16 december 2004 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1757/2004

68

 

 

Verordening (EG) nr. 2163/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1565/2004

69

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2004/859/EG:
Besluit van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen over protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen
 ( 1 )

70

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen over protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen

72

 

*

2004/860/EG:
Besluit van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis

78

 

*

2004/861/EG:
Besluit van de Raad van 7 december 2004 tot wijziging van Besluit 2002/883/EG tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan Bosnië en Herzegovina

80

 

*

2004/862/EG:
Besluit van de Raad van 7 december 2004 betreffende macrofinanciële bijstand aan Servië en Montenegro en tot wijziging van Besluit 2002/882/EG tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië

81

 

 

Commissie

 

*

2004/863/EG:
Beschikking van de Commissie van 30 november 2004 tot goedkeuring van de TSE-uitroeiings- en bewakingsprogramma's voor 2005 van een aantal lidstaten en tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4603)

82

 

*

2004/864/EG:
Besluit van de Commissie van 16 december 2004 tot wijziging van Besluit 1999/478/EG inzake vernieuwing van het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur

91

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit 2003/452/EG van de Raad van 26 mei 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies ( PB L 152 van 20.6.2003 )

92

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/1


VERORDENING (EG) Nr. 2143/2004 VAN DE RAAD

van 13 december 2004

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 74/2004 tot instelling van een definitief compenserend recht op katoenhoudend beddenlinnen uit India

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad van 6 oktober 1997 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (1) („de basisverordening”),

Gelet op artikel 2 van Verordening (EG) nr. 74/2004 van de Raad van 13 januari 2004 tot instelling van een definitief compenserend recht op katoenhoudend beddenlinnen uit India (2),

Gelet op het voorstel dat de Commissie na overleg met het Raadgevend Comité heeft ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

A.   VOORAFGAANDE PROCEDURE

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 74/2004 stelde de Raad een definitief compenserend recht in op de invoer in de Gemeenschap van katoenhoudend beddenlinnen van de GN-codes ex 6302 21 00 (TARIC-codes 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (TARIC-code 6302229019), ex 6302 31 10 (TARIC-code 6302311090), ex 6302 31 90 (TARIC-code 6302319090) en ex 6302 32 90 (TARIC-code 6302329019), van oorsprong uit India. Gezien het grote aantal medewerkende partijen werd een steekproef van Indiase producenten/exporteurs getrokken en werden individuele compenserende rechten variërend van 4,4  % tot 10,4 % ingesteld op de producten van de ondernemingen in de steekproef terwijl op de producten van andere medewerkende ondernemingen die niet in de steekproef werden opgenomen een compenserend recht van 7,6 % werd ingesteld. Voorts werd een compenserend recht van 10,4 % ingesteld op de producten van ondernemingen die hetzij zich niet bekendmaakten hetzij geen medewerking aan het onderzoek verleenden.

(2)

In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 74/2004 is bepaald dat wanneer: („het eerste criterium”) een nieuwe producent/exporteur in India ten genoegen van de Commissie aantoont dat hij het in artikel 1, lid 1, omschreven product in het onderzoektijdvak (1 oktober 2001 tot en met 30 september 2002) niet naar de Gemeenschap heeft uitgevoerd; („het tweede criterium”) hij geen banden heeft met exporteurs of producenten in India waarop de bij die verordening ingestelde compenserende maatregelen van toepassing zijn; („het derde criterium”) hij het in artikel 1, lid 1, omschreven product nà het onderzoektijdvak waarop de maatregelen zijn gebaseerd naar de Gemeenschap heeft uitgevoerd of een onherroepelijke contractuele verplichting is aangegaan om een aanzienlijke hoeveelheid van dit product naar de Gemeenschap uit te voeren, de Raad artikel 1, lid 3, van die verordening kan wijzigen door op de producten van de nieuwe producent/exporteur het compenserend recht toe te passen dat geldt voor de medewerkende ondernemingen die niet in de steekproef waren opgenomen, i.e. 7,6 %.

B.   VERZOEKEN VAN NIEUWE PRODUCENTEN/EXPORTEURS

(3)

Vierentwintig Indiase ondernemingen dienden een verzoek in om op dezelfde wijze te worden behandeld als de ondernemingen die aan het oorspronkelijke onderzoek hadden medegewerkt maar niet in de steekproef waren opgenomen („behandeling als nieuwe exporteur”).

(4)

Twee Indiase ondernemingen die om een behandeling als nieuwe exporteur verzochten beantwoordden de vragenlijst niet. Het was derhalve niet mogelijk te verifiëren of deze ondernemingen de criteria van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 74/2004 vervulden en hun verzoek diende dus van de hand te worden gewezen.

(5)

Twee verzoeken om behandeling als nieuwe exporteur liepen te laat binnen en derhalve konden voor deze verzoeken geen conclusies worden getrokken vóór de datum van goedkeuring van onderhavige verordening.

(6)

De overige twintig ondernemingen beantwoordden de vragenlijst die ten doel had te verifiëren of de ondernemingen de criteria van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 74/2004 vervulden.

(7)

De bewijzen die ter beschikking werden gesteld door dertien van de bovenvermelde Indiase producenten/ exporteurs worden toereikend geacht om op de producten van deze nieuwe ondernemingen het compenserend recht toe te passen dat geldt voor de medewerkende ondernemingen die niet in de steekproef zijn opgenomen (i.e. 7,6 %) en om deze dertien Indiase ondernemingen toe te voegen aan de lijst in de bijlage („de bijlage”) bij Verordening (EG) nr. 74/2004.

(8)

Van de zeven resterende Indiase producenten/exporteurs waren er twee gelieerd met ondernemingen waarop de huidige compenserende maatregelen van toepassing zijn, voerden er drie het betrokken product uit naar de Gemeenschap gedurende het oorspronkelijke onderzoektijdvak (i.e. van 1 oktober 2001 tot 30 september 2002) en kon één onderneming geen enkele factuur of geen enkel bewijs voorleggen waaruit bleek dat zij het betrokken product naar de Gemeenschap had uitgevoerd nà het oorspronkelijke onderzoektijdvak dan wel onherroepelijke contractuele verplichtingen was aangegaan om het betrokken product naar de Gemeenschap uit te voeren.

(9)

Ten/slotte wordt er op gewezen dat één verzoek niet in behandeling kon worden genomen in het kader van dit onderzoek omdat de bewijzen die door de onderneming die dat verzoek indiende werden voorgelegd verder onderzoek noodzakelijk maken.

(10)

Derhalve werd geoordeeld dat de zes ondernemingen waarnaar in overweging 8 wordt verwezen minstens één criterium van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 74/2004 niet vervulden. Derhalve werd het verzoek van deze ondernemingen van de hand gewezen.

(11)

De ondernemingen die niet als nieuwe exporteurs werden beschouwd werden van de redenen van dit besluit op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld om hun standpunt schriftelijk bekend te maken.

(12)

Van de twee ondernemingen die gelieerd waren met ondernemingen waarop de momenteel geldende compenserende rechten van toepassing zijn voerde de ene aan dat de onderneming waarmee zij gelieerd was niet meer bestond en de andere dat ze verwachtte dat op haar producten hetzelfde recht als op de onderneming waarmee ze gelieerd was van toepassing zou zijn.

(13)

Wat de eerste onderneming betreft werd geoordeeld dat het feit dat de onderneming waarmee zij gelieerd was niet meer bestond inderdaad een belangrijk element was in onderhavige procedure en dat in dat geval niet geoordeeld kon worden dat de nieuwkomer het tweede criterium niet vervulde. Derhalve werd besloten dat op de producten van deze onderneming ook het recht moest worden toegepast dat geldt voor de medewerkende ondernemingen die niet in de steekproef waren opgenomen (i.e. 7,6 %) en dat de onderneming aan de lijst in de bijlage mocht worden toegevoegd.

(14)

De tweede onderneming die het verzoek indiende was gelieerd met een onderneming waarop maatregelen van toepassing waren en er werd vastgesteld dat dit er niet automatisch toe mocht leiden dat deze onderneming de toepassing van het gewogen gemiddelde recht werd ontzegd dat geldt voor medewerkende ondernemingen die niet in de steekproef waren opgenomen. Er werd nagegaan of beide gelieerde ondernemingen, als geheel beschouwd, geselecteerd geweest zouden zijn voor de steekproef van producenten/exporteurs volgens het selectiecriterium van overweging 11 van Verordening (EG) nr. 74/2004. Toen bleek dat dit niet het geval was werd besloten dat de band tussen beide ondernemingen geen gevolgen had voor de bevindingen van bovenvermelde verordening. Op deze gronden en rekening houdend met de vaste praktijk van de Commissie om alle gelieerde ondernemingen te beschouwen als één enkele entiteit waarop hetzelfde recht van toepassing is werd besloten dat op de producten van deze onderneming ook het recht moest worden toegepast dat geldt voor de medewerkende ondernemingen die niet in de steekproef zijn opgenomen (i.e. 7,6 %) en dat deze onderneming derhalve aan de lijst in de bijlage mocht worden toegevoegd.

(15)

Alle argumenten en standpunten van belanghebbenden werden onderzocht en waar nodig werd er terdege rekening mee gehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende ondernemingen worden toegevoegd aan de lijst van Indiase producenten/exporteurs die in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 74/2004 is opgenomen:

„Alps Industries Ltd

Ghaziabad

Ambaji Marketing Pvt. Ltd

Ahmedabad

At Home India Pvt. Ltd

New Delhi

Balloons

New Delhi

Bhairav India International

Ahmedabad

G-2 International export Ltd

Ahmedabad

Harimann International

Mumbai

Kabra Brothers

Mumbai

Mohan Overseas (P) Ltd

New Delhi

Pradip Overseas Pvt. Ltd.

Ahmedabad

Sarah Exports

Mumbai

S.P. Impex

Indore

Synergy

Mumbai

Texmart Import export

Ahmedabad

Valiant Glass Works Private Ltd

Mumbai”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 december 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

B. R. BOT


(1)  PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 461/2004 (PB L 77 van 13.3.2004, blz. 12).

(2)  PB L 12 van 17.1.2004, blz.1.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/4


VERORDENING (EG) Nr. 2144/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1947/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 december 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

103,1

204

84,0

624

182,9

999

123,3

0707 00 05

052

109,8

999

109,8

0709 90 70

052

105,4

204

68,8

999

87,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

31,2

204

66,2

388

43,2

528

41,6

999

45,6

0805 20 10

204

58,2

999

58,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,7

204

43,0

464

171,7

624

95,5

999

95,5

0805 50 10

052

38,9

528

38,8

999

38,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

92,7

400

71,8

404

97,2

720

75,6

999

84,3

0808 20 50

400

95,8

528

47,4

720

51,0

999

64,7


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/6


VERORDENING (EG) Nr. 2145/2004 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2004

tot eenenveertigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa’ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa‘ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (1), met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden personen, groepen en entiteiten opgesomd van welke de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Op 26 november en 2 december 2004 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten van welke de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(3)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2004.

Voor de Commissie

Benita FERRERO-WALDNER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2034/2004 (PB L 353 van 27.11.2004, blz. 11).


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

De vermelding „Al-Barakat Global Telecommunications (ook bekend als Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië; Hargeysa, Somalië” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany, (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adres: (a) P.O. Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, (b) Mogadishu, Somalië, (c) Hargeysa, Somalië.

(2)

De vermelding „Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens' Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association of Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (i) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (j) Istikamet, (k) In Siratel). Adressen: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnie en Herzegovina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnië-Herzegovina; (c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnie en Herzegovina” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Adressen: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnië en Herzegovina; (c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina.

(3)

De vermelding „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Filiaaladres: Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnië-Herzegovina” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Filiaaladres: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: gesloten door de Bosnische autoriteiten.

(4)

De vermelding „Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalië Ltd., (b) Baraka Bank of Somalië). Adres: (a) Mogadishu, Somalië; (b) Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

(5)

De vermelding „DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel)” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Overige informatie: Er is een filiaal opgericht van de GIA (Groupement islamique armé) als gevolg van de afsplitsing in 1996 toen de Afghanistanveteraan Kada Benchikha Larbi het oneens was met het hoofd van de GIA.

(6)

De vermelding „Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial „World Relief”, (ook bekend als GRF of FSM); United States Federal Employer Identification Number 36-3804626; BTW-nummer: BE 454 419 759; adressen en kantoren, voor zover bekend:

9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Verenigde Staten

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Verenigde Staten

49, rue du Lazaret, F-67100 Strasburg, Frankrijk

Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, België

Batavierenstraat 69, B-1040 Etterbeek, Brussel, België

PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Brussel, België

Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnië-Herzegovina

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnië-Herzegovina

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, FR Joegoslavië

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, FR Joegoslavië

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanië

House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkije”

in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE), (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w., (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Adres:

(a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Verenigde Staten,

(b)

P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Verenigde Staten,

(c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasburg, Frankrijk,

(d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België,

(e)

Batavierenstraat 69, 1040 Etterbeek (Brussel), België,

(f)

P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussel), België,

(g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina,

(h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina,

(i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

(j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

(k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albanië,

(l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan,

(m)

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkije.

Overige informatie: (a) Andere buitenlandse locaties: Afghanistan, Azerbeidzjan, Bangladesh, Tsjetsjenië (Rusland), China, Eritrea, Ethiopië, Georgië, India, Ingoesjetië (Rusland), Irak, Jordanië, Kasjmir, Libanon, Westelijke Jordaanoever en Gazastrook, Sierra Leone, Somalië en Syrië. (b) VS. Federal Employer Identification: 36-3804626. (c) BTW-nummer: BE 454,419,759. (d) de Belgische adressen zijn die van de Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l en Fondation Secours Mondial v.z.w. sinds 1998.

(7)

De vermelding „Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) al-Zarqawi network; (c) al-Tawhid; (d) de Monotheism en Jihad Group)” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) al-Zarqawi network; (c) al-Tawhid; (d) the Monotheism and Jihad Group, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) the Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, (h) the Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) the Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).

(8)

De vermelding „Management Organisation S.A. (vroeger bekend als Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Zwitserland” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

Nada Management Organisation S.A. (aliasAl Taqwa Management Organisation S.A.). Adres: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Zwitserland. Overige information: Geliquideerd en geschrapt in het handelsregister.

(9)

De vermelding „Tunisian Combatant Group (ook bekend als GCT of Groupe Combattant Tunisien” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

Tunisian Combatant Group (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT.

(10)

De vermelding „WALDENBERG AG (alias: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adres: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italië” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

Waldenberg AG (alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adres: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero 2, 22060 Campione d'Italia, Italië. Overige informatie: In liquidatie.

(11)

De vermelding „Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wenen, Oostenrijk” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adres: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wenen, Oostenrijk. Overige informatie: Onderneming hield op te bestaan in oktober 2002, in november 2002 geschrapt in het handelsregister.

(12)

De vermelding „1. Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Brussel, België, (alias a) Emad Abdelhadie, geboren 27 september 1976 in Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, geboren 27 september 1976 in Irbid; c) Shadi Abdallha, geboren 27 september 1976 in Irbid, Jordanië; d) Shadi Abdallah, geboren 27 september 1976 in Irbid; e) Emad Abdekhadie, geboren 27 september 1976 in Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, geboren 27 september 1976 in Alhamza; g) (Gebruikt in België) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, geboren 27 september 1976 in Beje, Irak; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut (English: de haai); k) Emad Al Sitawi). Geboortedatum: 27 september 1976. Geboorteplaats: Irbid, Jordanië. Nationaliteit: Jordaniër van Palestijnse origine. Paspoortnr.: a) Jordaans paspoortnr. D 862 663, afgegeven in Irgid, Jordanië, op 10 augustus 1993; b) Jordaans paspoortnr. H 641 183, afgegeven in Irgid, Jordanië, op 17 april 2002; c) Duits internationaal reisdocument nr. 0770479, afgegeven in Dortmund, Duitsland, op 16 februari 1998. Andere informatie: a) naam van de vader: Mohamed Abdalla; b) naam van de moeder: Jawaher Abdalla, geboren Almadaneie; c) momenteel in detentie in afwachting van rechtszaak” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Shadi Mohamed Mustafa Abdalla (alias (a) Emad Abdelhadie, geboren 27.9.1976 in Alhamza; (b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, geboren 27.9.1976 in Irbid; (c) Shadi Abdallha, geboren 27.9.1976 in Irbid, Jordanië; (d) Shadi Abdallah, geboren 27.9.1976 in Irbid; (e) Emad Abdekhadie, geboren 27.9.1976 in Athamse; (f) Zidan Emad Abdelhadie, geboren 27.9.1976 in Alhamza; (g) (Gebruikt in België) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, geboren 27.9.1976 in Beje, Irak; (h) Zidan; (i) Zaidan; (j) Al Hut (Nederlands: de haai); (k) Emad Al Sitawi). Adres: Paviastraat 42, 1000 Brussel, België. Geboortedatum: 27.9.1976. Geboorteplaats: Irbid, Jordanië. Nationaliteit: Jordaniër van Palestijnse origine. Paspoort: (a) Jordaans paspoortnr. D 862 663, afgegeven in Irgid, Jordanië, op 10.8.1993; (b) Jordaans paspoortnr. H 641 183, afgegeven in Irgid, Jordanië, op 17.4.2002; (c) Duits internationaal reisdocument nr. 0770479, afgegeven in Dortmund, Duitsland op 16.2.1998. Overige informatie: (a) Naam van de vader: Mohamed Abdalla; (b) Naam van de moeder: Jawaher Abdalla, geboren Almadaneie; (c) Veroordeeld en in gevangenis in Duitsland.

(13)

De vermelding „Abd Al Hafiz Abd Al Wahab (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Geboortedatum: 7 september 1967. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Woonplaats: Via Lungotevere Dante — Rome, Italië” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Adres: Via Lungotevere Dante — Rome, Italië. Geboortedatum: 7.9.1967. Geboorteplaats: Algiers, Algerije.

(14)

De vermelding „Kifane Abderrahmane. Geboortedatum: 7 maart 1963. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Verblijfplaats: Via S. Biagio, 32 of 35 — Sant'Anastasia (NA), Italië” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Abderrahmane Kifane. Adres: Via S. Biagio, 32 of 35 — Sant'Anastasia (NA), Italië. Geboortedatum: 7.3.1963. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko.

(15)

De vermelding „Abdullah Ahmed Abdullah (ook bekend als Abu Mariam; ook bekend als Al-Masri, Abu Mohamed; ook bekend als Saleh), Afghanistan; geboren 1963, Egypte; Egyptisch burger” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Geboortedatum: 6.6.1963. Geboorteplaats: Gharbia, Egypte. Egyptische nationaliteit.

(16)

De vermelding „Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias„Abu Jibril”; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); van: Indonesische nationaliteit; geboren in Tirpas Selong, Oost-Lombok, Indonesië” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril”). Geboortedatum: 17.8.1958. Geboorteplaats: Tirpas-Selong, Oost-Lombok, Indonesië; Indonesische nationaliteit. Overige informatie: in december 2003 zou hij zijn aangehouden in Maleisië.

(17)

De vermelding „Shaykh Sai'id (ook bekend als Mustafa Muhammad Ahmad); geboren in Egypte” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai’id). Geboortedatum: 27.2.1955. Geboorteplaats: El Sharkiya, Egypte.

(18)

De vermelding „AL-FAWAZ, Khalid (ook bekend als AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); geboren op 25 augustus 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR (Verenigd Koninkrijk)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Khalid Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled. Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 25.8.1962.

(19)

De vermelding „Fathur Rohman AL-GHOZHI (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter); Geboortedatum: 17 februari 1971; Geboorteplaats: Madiun, Oost-Java, Indonesië; Nationaliteit: Indonesisch; paspoortnr.: Filipijnen GG 672613” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Geboortedatum: 17.2.1971. Geboorteplaats: Madiun, Oost-Java, Indonesië. Indonesische nationaliteit. Paspoortnr.: Filipijnen GG 672613. Overige informatie: Zou in oktober 2003 in de Filipijnen zijn gedood.

(20)

De vermelding „El Heit Ali (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Geboortedatum: (a) 20 maart 1970, (b) 30 januari 1971. Geboorteplaats: Rouba, Algerije. Verblijfplaats: Via D. Fringuello, 20 — Rome, Italië. Woonplaats: Milaan, Italië” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Adres: (a) Via D. Fringuello, 20 — Rome, Italië, (b) Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Geboorteplaats: Rouba, Algerije.

(21)

De vermelding „Jim'ale, Ahmed Nur Ali (ook bekend als Jimale, Ahmed Ali) (ook bekend als Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (ook bekend als Jumale, Ahmed Nur) (ook bekend als Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Adres: PO Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Somalische nationaliteit. Overige informatie: beroep: boekhouder, Mogadishu, Somalië.

(22)

De vermelding „Ahmad Sa'id Al-Kadr; geboren op 1 maart 1948 in Caïro (Egypte); van Canadese en vermoedelijk Egyptische nationaliteit” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Geboortedatum: 1.3.1948. Geboorteplaats: Cairo, Egypte. Canadese nationaliteit.

(23)

De vermelding „Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (ook bekend als Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); geboren op 15 maart 1963 in Alexandrië, Egypte” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Geboortedatum: 15.3.1963. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte.

(24)

De vermelding „Mehrez AMDOUNI (alias (a) Fabio FUSCO, (b) Mohamed HASSAN, (c) Thale ABU). Geboren in Tunis (Tunesië) op 18 december 1969” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Mehrez Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Adres: geen vast adres in Italië. Geboorteplaats: Asima-Tunis (Tunesië). Geboortedatum: 18.12.1969. Bosnisch-Herzegovinische nationaliteit. Paspoort nr.: 0801888. Overige informatie: zou gearresteerd zijn in Turkije en naar Italië gedeporteerd.

(25)

De vermelding „Muhammad Atif (ook bekend als Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Geboren in 1956 in Alexandrië, Egypte, of in 1951” en „Muhammad 'Atif (ook bekend als Abu Hafs). (Waarschijnlijk) geboren in 1944 in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Hooggeplaatst medewerker van Usama Bin Laden” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Geboortedatum: 17.1.1958. Geboorteplaats: El Behira, Egypte. Waarschijnlijk Egyptische nationaliteit. Overige informatie: Hooggeplaatst medewerker van Usama Bin Laden.

(26)

De vermelding „Muhsin Musa Matwalli Atwah (ook bekend als Abdel Rahman; ook bekend als Abdul Rahman; ook bekend als Al-Muhajir, Abdul Rahman; ook bekend als Al-Namer, Mohammed K.A.), Afghanistan; geboren op 19.6.1964 in Egypte; Egyptisch staatsburger” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman). Geboortedatum: 19.6.1964. Geboorteplaats: Dakahliya, Egypte. Egyptische nationaliteit. Overige informatie: Afghanistan.

(27)

De vermelding „Bahaji, Said, voorheen woonachtig op het adres Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg (Duitsland); geboren op 15 juli 1975 in Haselünne (Niedersachsen, Duitsland); voorlopig Duits paspoort nr. 28 642 163 afgegeven door de stad Hamburg” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Said Bahahji. Adres: voorheen woonachtig Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 15.7.1975. Geboorteplaats: Haselünne (Niedersachsen), Duitsland. (a) Duitse, (b) Marokkaanse nationaliteit. Voorlopig Duits paspoort nr. 28 642 163 afgegeven door de stad Hamburg. Nationaal identificatienr. BPA nr. 1336597587.

(28)

De vermelding „Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (ook bekend als Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); adres: a) Via A. Masina 7, Milaan (Italië), b) Via Dopini 3, Gallarati (Italië); geboren op 12 november 1974 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort nr. L 191609, afgegeven op 28 februari 1996; nationaal identificatienummer: 04643632, afgegeven op 18 juni 1999; Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z. Andere informatie: naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adres: (a) Via A. Masina 7, Milaan, Italië, (b) Via Dopini 3, Gallarati, Italië. Geboortedatum: 12.11.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Tunesische nationaliteit. Paspoort nr. L 191609 afgegeven op 28 februari 1996. Nationaal identificatienummer: 04643632 afgegeven op 18 juni 1999. Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z. Overige informatie: (a) naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida, (b) op 11.12.2002 in Italië veroordeeld tot een gevangenisstraf van drieëneenhalf jaar.

(29)

De vermelding „Haddad Fethi Ben Assen. Geboortedatum: a) 28 maart 1963, b) 28 juni 1963. Geboorteplaats: Tataouene, Tunesië. Verblijfplaats: Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Italië. Woonplaats: Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Italië. Fiscale code: HDDFTH63H28Z352V” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Fethi Ben Hassen Haddad. Geboortedatum: (a) 28.3.1963, (b) 28.6.1963. Geboorteplaats: Tataouine, Tunesië. Adres: (a) Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Italië, (b) Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Italië (woonplaats). Italiaans fiscaal nummer: HDDFTH63H28Z352V.

(30)

De vermelding „BEN HENI, Lased; geboren op 5 februari 1969 in Libië” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Lased Ben Heni. Geboortedatum: 5.2.1969. Geboorteplaats: Libië. Overige informatie: Op 11.12.2002 in Italië veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.

(31)

De vermelding „Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland, b) 129 Park Road, NW8, Londen, Engeland, c) 28 Chaussée De Lille, Moeskroen, België, d) Darwingasse 1/2/58-60, Wenen (Oostenrijk)); geboren op 21 maart 1963 in Sfax (Tunesië); van Tunesische, Bosnische, Oostenrijkse nationaliteit; paspoort nr.: E 423362 afgeleverd in Islamabad op 15 mei 1988; nationaal identificatienummer: 1292931; overige informatie: Zijn moeder heet Medina Abid; hij verblijft momenteel in Ierland” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adres: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland, (b) 129 Park Road, NW8, Londen, Engeland, (c) 28 Chaussée De Lille, Moeskroen, België, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (laatst geregistreerd adres in Bosnië en Herzegovina). Geboortedatum: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. (a) Tunesische, (b) Bosnische nationaliteit. Paspoort nr.: (a) E 423362 afgeleverd in Islamabad op 15.5.1988, (b) Bosnisch paspoortnr. 0841438 afgegeven op 30.12.1998, verstreken op 30.12.2003. Nationaal identificatienummer: 1292931. Overige informatie: (a) Adres in België is een postbus, (b) naam van de vader Mohamed, naam van de moeder Medina Abid; (c) zou verblijven in Dublin, Ierland.

(32)

De vermelding „Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (ook bekend als Bushusha, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR) (Italië); geboren op 13 oktober 1969 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoortnr. K/754050, afgegeven op 26 mei 1999; nationaal identificatienummer: 04756904, afgegeven op 14 september 1987; Italiaans fiscaal nummer: BCHMHT69R13Z352T. Andere informatie: Naam van zijn moeder is Bannour Hedia” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias Bushusha, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italië. Geboortedatum: 13.10.1969. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Tunesische nationaliteit. Paspoort nr.: K/754050 afgegeven op 26.5.1999. Nationaal identificatienummer: 04756904 afgegeven op 14.9.1987. Italiaans fiscaal nummer: BCHMHT69R13Z352T. Overige informatie: (a) Naam van de moeder Bannour Hedia, (b) in Italië veroordeeld tot een gevangenisstraf van drieëneenhalf jaar.

(33)

De vermelding „Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (ook bekend als a) Omar El Mouhajer b) Saber). Adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA) (Italië); geboren op 10 februari 1968 in Menzel Jemil Bizerte (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoortnr. K/929139, afgegeven op 14 februari 1995; nationaal identificatienummer: 00319547, afgegeven op 8 december 1994; Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F. Andere informatie: Naam van zijn moeder is Saidani Beya” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italië. Geboortedatum: (a) 2.10.1968, (b) 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Tunesische nationaliteit. Paspoort nr.: K/929139 afgegeven op 14.12.1995; nationaal identificatienummer: 00319547 afgegeven op 8.12.1994; Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F. Overige informatie: (a) Naam van de moeder Saidani Beya, (b) aangehouden in Italië.

(34)

De vermelding „Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (ook bekend als Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; ook bekend als Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; ook bekend als Bin al Shibh, Ramzi; geboren op 1 mei 1972 of 16 september 1973 in Hadramawt (Jemen) of in Khartoum (Soedan); staatsburger van Soedan of van Jemen; Jemenitisch paspoortnr. 00 085 243 afgegeven op 12 november 1997 in Sanaa (Jemen)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Geboortedatum: 1.5.1972 of 16.9.1973. Geboorteplaats: (a) Hadramawt, Jemen, (b) Khartoum, Soedan. (a) Soedanese, (b) Jemenitische nationaliteit. Paspoort van Jemen nr. 00 085 243 afgegeven op 12.11.1997 in Sanaa, Jemen.

(35)

De vermelding „Mamoun DARKAZANLI (ook bekend als a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz); adres: Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg (Duitsland); geboren op 4 augustus 1958 in Damascus (Syrië); van Syrische en Duitse nationaliteit; paspoortnr. 1310636262 (Duitsland), vervalt op 29 oktober 2005; nationaal identificatienummer: Duits identiteitsbewijs nr. 1312072688, vervalt op 20 augustus 2011” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Adres: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Duitsland. Geboortedatum: 4.8.1958. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. (a) Syrische, (b) Duitse nationaliteit. Paspoort nr.: 1310636262 (Duitsland), vervalt op 29.10.2005. Nationaal identificatienummer: Duits identiteitsbewijs nr. 1312072688, vervalt op 29.10.2005.

(36)

De vermelding „Lionel DUMONT (ook bekend als a) Jacques BROUGERE, b) BILAL, c) HAMZA). Adres: geen nader bepaald adres in Italië. Geboren in Roubaix (Frankrijk) op a) 21 januari 1971, b) 29 januari 1975” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza). Adres: geen vast adres in Italië. Geboorteplaats: Roubaix (Frankrijk). Geboortedatum: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975. Overige informatie: Interpol heeft voor hem een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Gearresteerd in Duitsland op 13.12.2003, uitgeleverd aan Frankrijk op 18.5.2004. Wordt sinds oktober 2004 vastgehouden.

(37)

De vermelding „Agus DWIKARNA. Geboortedatum: 11 augustus 1964. Geboorteplaats: Makassar, Zuid-Sulawesi, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Agus Dwikarna. Geboortedatum: 11 augustus 1964. Geboorteplaats: Makassar, Zuid-Sulawesi, Indonesië. Indonesische nationaliteit. Overige informatie: Gearresteerd op 13.3.2002, veroordeeld op 12.7.2002 op de Filipijnen.

(38)

De vermelding „El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg (Duitsland); geboren op 3 april 1974 in Marrakesh (Marokko); staatsburger van Marokko; Marokkaans paspoortnr. H 236 483 afgegeven op 24 oktober 2000 door de Ambassade van Marokko in Berlijn (Duitsland)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Mounir El Motassadeq. Adres: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 3.4.1974. Geboorteplaats: Marrakesh, Marokko. Marokkaanse nationaliteit. Marokkaans paspoortnr. H 236 483.

(39)

De vermelding „ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (ook bekend als ES SAYED, Kader); geboren op 26 december 1962 in Egypte; adres: Via del Fosso di Centocelle 66, Rome (Italië)); Italiaans fiscaal nummer: SSYBLK62T26Z336L” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Adres: Via del Fosso di Centocelle 66, Rome, Italië. Geboortedatum: 26.12.1962. Geboorteplaats: Egypte. Italiaans fiscaal nummer: SSYBLK62T26Z336L.

(40)

De vermelding „Essabar, Zakarya (ook bekend als Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38, D-22419 Hamburg (Duitsland); geboren op 13 april 1977 in Essaouria (Marokko); staatsburger van Marokko; paspoortnr. M 271 351 afgegeven op 24 oktober 2000 door de Ambassade van Marokko in Berlijn (Duitsland)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Zakarya Essabar. Adres: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 13.4.1977. Geboorteplaats: Essaouira, Marokko. Marokkaanse nationaliteit. Paspoort nr. M 271 351 afgegeven op 24.10.2000 door de Ambassade van Marokko in Berlijn, Duitsland. Overige informatie: laatst geregisteerd als woonachtig op dit adres.

(41)

De vermelding „Aider Farid (alias Achour Ali). Geboortedatum: 12 oktober 1964. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Verblijfplaats: Via Milanese, 5 —20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië. Fiscale code: DRAFRD64R12Z301C” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Farid Aider (alias Achour Ali). Adres: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië. Geboortedatum: 12.10.1964. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Fiscaal nummer: DRAFRD64R12Z301C.

(42)

De vermelding „Muhammad Salah (ook bekend als Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Geboortedatum: 30.10.1962. Geboorteplaats: Caïro, Egypte.

(43)

De vermelding „Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia (Italië); geboren op 16 juni 1938 in Damascus (Syrië); van Zwitserse nationaliteit” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Ali Ghaleb Himmat. Adres: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italië, (b) andere plaats in Italië, (c) Syrië. Geboortedatum: 16.6.1938. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. Italiaanse nationaliteit sinds 1990.

(44)

De vermelding „Armand Albert Friedrich HUBER (ook bekend als Huber, Ahmed); Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern (Zwitserland); geboren in 1927; van Zwitserse nationaliteit” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adres: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Zwitserland. Geboortedatum: 1927. Zwitserse nationaliteit. Overige informatie: Op deze naam is geen Zwitsers paspoort afgegeven.

(45)

De vermelding „Nasreddin Ahmed IDRIS (ook bekend als a) Nasreddin, Ahmad I., b) Nasreddin, Hadj Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idriss, d) Ahmed Idris Nasreddin); adres: a) Corso Sempione 69, 20149 Milaan (Italië), b) Piazzale Biancamano, Milaan (Italië), c) Rue de Cap Spartel, Tanger (Marokko), d) no: 10, Rmilat, Villa Nasreddin, Tanger (Marokko); geboren op 22 november 1929 in Adi Ugri (Ethiopië, thans Eritrea); van Italiaanse nationaliteit; nationaal identificatienummer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AG 2028062, vervalt op 7 september 2005; buitenlands identiteitsbewijs K 5249; Italiaans fiscaal nummer: NSRDRS29S22Z315Y. Andere informatie: Nasreddin heeft in 1994 zijn woning in de Via delle Scuole 1 in 6900 Lugano (Zwitserland) verlaten en is verhuisd naar Marokko” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Idris Ahmed Nasreddin (alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin). Adres: (a) Corso Sempione 69, 20149 Milaan, Italië, (b) Piazzale Biancamano, Milaan, Italië, (c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko, (d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tanger, Marokko. Geboortedatum: 22.11.1929. Geboorteplaats: Adi Ugri, Ethiopië (thans Eritrea). Italiaanse nationaliteit. Nationaal identificatienummer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AG 2028062 (vervaldatum 7.9.2005); buitenlands identiteitsbewijs K 5249. Italiaans fiscaal nummer: NSRDRS29S22Z315Y. Overige informatie: De heer Nasreddin heeft in 1994 zijn woning in de Via delle Scuole 1 in 6900 Lugano, Zwitserland, verlaten en is verhuisd naar Marokko.

(46)

De vermelding „Khalil JARRAYA (ook bekend als a) Khalil YARRAYA, b) Aziz Ben Narvan ABDEL', c) AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR). Via Bellaria 10, Bologna (Italië) of Via Lazio 3, Bologna (Italië). Geboren in Sfax (Tunesië) op 8 februari 1969. Ook geïdentificeerd als Ben Narvan Abdel Aziz, geboren in Sereka (voormalig Joegoslavië) op 15 augustus 1970” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Khalil Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Adres: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italië, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italië, (c) Dr. Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Geboortedatum: 8.2.1969. Geboorteplaats: Sfax (Tunisië). Ook geïdentificeerd als Ben Narvan Abdel Aziz, geboren in Sereka (voormalig Joegoslavië) op 15.8.1970.

(47)

De vermelding „Samir Kishk, geboren op 14 mei 1955 in Gharbia (Egypte)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Geboortedatum: 14.5.1955. Geboorteplaats: Gharbia, Egypte.

(48)

De vermelding „Bendebka l'Hadi (alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Geboortedatum: 17 november 1963. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Verblijfplaats: Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italië. Woonplaats: Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italië” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

L'Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adres: (a) Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italië, (b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italië (Woonplaats). Geboortedatum: 17.11.1963. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Overige informatie: onder (a) genoemd adres gebruikt vanaf 17.12.2001.

(49)

De vermelding „Tarek Ben Habib Maaroufi, geboren op 23 november 1965 in Ghardimaou (Tunesië)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Tarek Ben Habib Maaroufi (alias Abu Ismail). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek (Brussel), België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghardimaou, Tunesië. Belgische nationaliteit (sinds 8.11.1993).

(50)

De vermelding „Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italië” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Geboortedatum: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Geboorteplaats: Somalië. Overige informatie: Florence, Italië.

(51)

De vermelding „Mansour MOHAMED (ook bekend als Al-Mansour, Dr. Mohamed); adres: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht ZH (Zürich) (Zwitserland); geboren op 30 augustus 1928 in a) Egypte of b) de Verenigde Arabische Emiraten; van Zwitserse nationaliteit” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Mohamed Mansour (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed). Adres: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, ZH (Zürich), Zwitserland, Geboortedatum: 30.8.1928. Geboorteplaats: (a) Egypte (b) Verenigde Arabische Emiraten. Zwitserse nationaliteit. Overige informatie: (a) Zürich, Zwitserland, (b) Op deze naam is geen Zwitsers paspoort afgegeven.

(52)

De vermelding „Mostafa Kamel MOSTAFA (ook bekend als a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza). 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londen W12 0LW (Verenigd Koninkrijk); 8 Adie Road, Hammersmith, Londen W6 0PW (Verenigd Koninkrijk). Geboren op 15 april 1958” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: (a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londen W12 OLW, Verenigd Koninkrijk; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londen W6 OPW, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 15.4.1958. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Overige informatie: onderzoek gaande in het Verenigd Koninkrijk.

(53)

De vermelding „Abbes Moustafa. Geboortedatum: 5 februari 1962. Geboorteplaats: Osniers, Algerije. Woonplaats: Via Padova, 82 — Milaan, Italië” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Moustafa Abbes. Adres: Via Padova, 82 — Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 5.2.1962. Geboorteplaats: Osniers, Algerije.

(54)

De vermelding „Nada Youssef MUSTAFA (ook bekend als a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.); adres a) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia (Italië), b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia (Italië), c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Italië)); geboren op a) 17 mei 1931 of b) 17 mei 1937 in Alexandrië (Egypte); nationaal identificatienummer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AE 1111288, vervalt op 21 maart 2005” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Youssef Mustapha Nada Ebada (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Adres: (a) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italië, (b) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italië, (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italië. Geboortedatum: 17.5.1931. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaal identificatienumer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AE 1111288 (Vervaldatum 21.3.2005).

(55)

De vermelding „Abdelghani MZOUDI (ook bekend als a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani MAZUTI). Geboren in Marrakesh (Marokko) op 6 december 1972. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoort nr.: a) Marokkaans paspoortnr. F 879567, afgegeven op 29 april 1992 in Marrakesh (Marokko), geldig tot en met 28 april 1997, verlengd tot en met 28 februari 2002; b) Marokkaans paspoortnr. M 271392, afgegeven op 4 december 2000 door het Marokkaans consulaat in Berlijn (Duitsland). Nationale identiteitskaart nr.: Marokkaans persoonsbewijs nr. E 427689, afgegeven op 20 maart 2001 door het Marokkaans consulaat-generaal in Düsseldorf (Duitsland). Aanvullende informatie: Bewaring in Duitsland (juni 2003)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Adres: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 6.12.1972. Geboorteplaats: Marrakesh (Marokko). Marokkaanse nationaliteit. Paspoort nr.: (a) Marokkaans paspoortnr. F 879567, afgegeven 29.4.1992 in Marrakesh, Marokko, geldig tot 28.4.1997, verlengd tot 28.2.2002; (b) Marokkaans paspoortnr. M271392, afgegeven 4.12.2000 door de Marokkaanse Ambassade in Berlijn, Duitsland. Nationaal identificatienummer: Marokkaans persoonsbewijs nr. E 427689, afgegeven op 20 maart 2001 door het Marokkaans consulaat-generaal in Düsseldorf, Duitsland. Aanvullende informatie: (a) In voorlopige hechtenis in Duitsland (juni 2003), (b) laatst geregistreerd op dit adres.

(56)

De vermelding „Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Geboortedatum: 7 juni 1954. Geboorteplaats: Tighennif, Algerije. Verblijfplaats: Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni (MI), Italië. Woonplaats: Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italië. Fiscale code: DRMTMN54H07Z301T” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adres: (a) Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italië, (b) Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 7.6.1954. Geboorteplaats: Tighennif, Algerije. Fiscaal nummer: DRMTMN54H07Z301T.

(57)

De vermelding „Safi, Rahmatullah, Generaal (Vertegenwoordiger van de Taliban in Europa)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Rahmatullah Safi. Titel: Generaal. Geboortedatum: (a) Ongeveer 1948, (b) 21.3.1913. Geboorteplaats: Tagaab district, Provincie Kapisa, Afghanistan. Overige informatie: Vertegenwoordiger van de Taliban in Europa.

(58)

De vermelding „Nedal SALEH (ook bekend als HITEM). Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta) (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Taiz (Jemen) op 1 maart 1970” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Adres: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboorteplaats: Taiz (Jemen). Geboortedatum: 1.3.1970. Overige informatie: Gearresteerd in Italië op 19.8.2003.

(59)

De vermelding „Sayadi, Nabil Abdul Salam (ook bekend als Abu Zeinab); geboren op 1 januari 1966 in El Hadid, Tripoli (Libanon); van Belgische nationaliteit sinds 18 september 2001; Echtgenoot van Patricia Vinck; gehuwd op 29 mei 1992 in Peshawar (Pakistan)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België. Geboortedatum: 1.1.1966. Geboorteplaats: El Hadid, Tripoli, Libanon. Belgische nationaliteit sinds 18.9.2001. Overige informatie: Echtgenoot van Patricia Vinck; gehuwd op 29.5.1992 in Peschawar, Pakistan.

(60)

De vermelding „Thirwat Salah Shihata (ook bekend als Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat; geboren op 29 juni 1960 in Egypte” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Geboortedatum: 29.6.1960. Geboorteplaats: Egypte.

(61)

De vermelding „Vinck, Patricia Rosa (ook bekend als Souraya P. Vinck); geboren op 4 januari 1965 in Berchem, Antwerpen (België); van Belgische nationaliteit; echtgenote van Nabil Sayadi” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België. Geboortedatum: 4.1.1965. Geboorteplaats: Berchem (Antwerpen), België. Belgische nationaliteit. Overige informatie: echtgenote van Nabil Sayadi.

(62)

De vermelding „Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba). Geboortedatum: 2 december 1967. Geboorteplaats: Annaba, Algerije. Verblijfplaats: rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algerije. Woonplaats: Vicolo Duchessa, 16 en Via Genova, 121 — Napels, Italië” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Geboortedatum: 2.12.1967. Geboorteplaats: Annaba, Algerije. Adres: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algerije, (b) Vicolo Duchessa, 16 — Napels, Italië, (c) Via Genova, 121 — Napels, Italië (woonplaats).

(63)

De vermelding „Abbes Youcef (alias Giuseppe). Geboortedatum: 5 januari 1965. Geboorteplaats Bab El Aoued, Algerije. Woonplaats: a) Via Padova, 82 — Milaan (Italië), b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italië” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adres: (a) Via Padova, 82 — Milaan, Italië, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italië (woonplaats). Geboortedatum: 5.1.1965. Geboorteplaats: Bab El Aoued, Algerije.

(64)

De vermelding „Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht ZH (Zwitserland); geboren op 7 mei 1933” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Zeinab Mansour Fattouh. Adres: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, ZH, Zwitserland. Geboortedatum: 7.5.1933.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/17


VERORDENING (EG) Nr. 2146/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot opening voor het jaar 2005 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit IJsland die zijn verkregen door verwerking van de in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (1), en met name op artikel 7, lid 2,

Gelet op Besluit 1999/492/EG van de Raad van 21 juni 1999 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek IJsland, anderzijds, inzake Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland (2), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek IJsland, anderzijds, inzake Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland, die is goedgekeurd bij Besluit 1999/492/EG, voorziet in een jaarlijks tariefcontingent voor de invoer van suikerwerk, chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, van oorsprong uit IJsland. Dat contingent moet worden geopend voor 2005.

(2)

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3) bevat voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten. Het bij deze verordening geopende tariefcontingent moet overeenkomstig deze voorschriften worden beheerd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor horizontale vraagstukken inzake het handelsverkeer in verwerkte landbouwproducten die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Van 1 januari tot en met 31 december 2005 worden op de invoer in de Gemeenschap van de in de bijlage genoemde goederen van oorsprong uit IJsland de in deze bijlage vermelde rechten toegepast binnen de grenzen van het daarin aangegeven jaarlijkse contingent.

Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde tariefcontingent wordt door de Commissie beheerd overeenkomstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter


(1)  PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2580/2000 (PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5).

(2)  PB L 192 van 24.7.1999, blz. 47.

(3)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2286/2003 (PB L 343 van 31.12.2003, blz. 1).


BIJLAGE

Volgnummer

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingent

Toepasselijk recht

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen), van GN-code 1704 90

500 t

50 % van het recht voor derde landen (1) met een maximum van 35,15 EUR/100kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, van de GN-codes 1806 32, 1806 90, 1905 31 en 1905 32 .


(1)  Recht voor derde landen: het totaal van het recht ad valorem plus, eventueel, het agrarisch element, beperkt tot het maximale recht wanneer het gemeenschappelijk douanetarief hierin voorziet.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/19


VERORDENING (EG) Nr. 2147/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen te worden vastgesteld voor de indeling van de in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen goederen.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Met toepassing van genoemde algemene regels, dienen de in kolom 1 van de tabel omschreven goederen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening te worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende GN-codes die zijn vermeld in kolom 2, op grond van de motiveringen die zijn opgenomen in kolom 3.

(4)

Het is wenselijk dat een beroep kan worden gedaan op een door de douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, door de rechthebbende, gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2).

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming zijn met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De goederen omschreven in kolom 1 van de in de bijlage opgenomen tabel worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2 van voornoemde tabel.

Artikel 2

Op de door de douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de bepalingen van de onderhavige verordening, kan gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92, een beroep worden gedaan.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1989/2004 van de Commissie (PB L 344 van 20.11.2004, blz. 5).

(2)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een gehalte aan aluminium van 99,5 gewichtspercenten, een diameter tussen 9 en 14 mm en een lengte per draad van 500 tot 600 meter, aangeboden op rollen met een breedte van ongeveer 1,5 meter en een gewicht van 1,5 ton.

De rollen draad van aluminium zijn gedeeltelijk beschadigd en vervormd.

(Zie foto A) (1)

7605 11 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 1, onder c, op hoofdstuk 76 en de tekst van de GN-codes 7605 en 7605 11 00.

De indeling onder post 7602 is uitgesloten omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden van aantekening 8, onder a, op afdeling XV.

De mate van beschadiging en vervorming van de rollen aluminiumdraad wijzigt niet het karakter van het product, namelijk dat van draad van aluminium, omdat grote delen van de rollen nog steeds voldoen aan de definitie van aantekening 1, onder c, bij hoofdstuk 76.

2.

Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een gehalte aan aluminium van 99,5 gewichtspercenten, een diameter tussen 9 en 14 mm en een lengte per draad van 500 tot 600 meter, aangeboden op rollen met een breedte van ongeveer 1,5 meter en een gewicht van 1,5 ton.

De rollen draad van aluminium zijn gedeeltelijk beschadigd en vervormd alvorens zij aan elke kant van de opening van de rol zijn afgeknipt met een hydraulische krokodillenschaar.

Het product bestaat uit grote stukken aluminiumdraad.

(Zie foto B) (1)

7605 11 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 1, onder c, hoofdstuk 76, en de tekst van de GN-codes 7605 en 7605 11 00.

Aantekening 8, onder a, op afdeling XV is niet van toepassing omdat de rollen aluminiumdraad niet „definitief” als draad van aluminium onbruikbaar zijn; indeling onder post 7602 is derhalve uitgesloten.

Aangezien grote stukken op de rollen nog voldoen aan de definitie voor draad van aluminium in aantekening 1, onder c, hoofdstuk 76, blijft het product ingedeeld onder GN-code 7605 11 00.

3.

Een 42-inch-plasmascherm met een verhouding breedte/hoogte van 16:9 en met 852 x 480 beeldpunten.

Het product is samengesteld uit een aluminium frame, bevattende een laag plasmacellen tussen twee platen van glas en sturings- en weergave-elektroden.

Het product is voorzien van elektrische kabels maar bevat geen andere elektronische componenten (bijvoorbeeld een stroomvoorziening of besturingseenheden) of interfaces voor de aansluiting van andere toestellen.

Het product wordt gebruikt als deel bij de vervaardiging van videomonitors.

(zie foto C) (1)

8529 90 81

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2, onder b, afdeling XVI, en de tekst van de GN-codes 8529, 8529 90 en 8529 90 81.

De indeling als een product in niet-complete staat is uitgesloten op grond van algemene regel 2a voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur omdat het product slechts voorzien is van elektrische kabels.

De indeling onder post 8473 als een deel van een beeldscherm of onder post 8531 als een deel van een signaalbord is uitgesloten, omdat het niet geschikt is om uitsluitend of hoofdzakelijk te worden gebruikt met een geautomatiseerde gegevensverwerkende machine als bedoeld bij post 8471 of een signaalbord als bedoeld bij post 8531.

Gelet op de afmetingen en kenmerken, moet het product worden ingedeeld onder post 8529 als een deel van een videomonitor als bedoeld bij post 8528.

4.

Een 42-inch-plasmamonitor, voor kleurenweergave, met een verhouding breedte/hoogte van 16:9 en met 1 024 x 768 beeldpunten.

Het product is voorzien van een slot-in kaart met de volgende interfaces:

een RGB-aansluiting;

een seriële RS-232C interface;

een audio-ingang;

een mogelijkheid voor een tweede slot-in kaart.

De mogelijkheid voor de tweede slot-in type interface voorziet in de mogelijkheid tot aansluiting van een verscheidenheid aan optionele terminal boards met een breed scala aan invoerbronnen, bijvoorbeeld composite video, S-video en componentvideosignalen.

8528 21 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8528, 8528 21 en 8528 21 90.

De indeling onder post 8471 is uitgesloten omdat het product niet van de soort is die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt met een geautomatiseerde gegevensverwerkende machine (zie aantekening 5.B, onder a, hoofdstuk 84, en de GS-toelichting op 8471, deel I, punt D).

De indeling onder post 8531 is uitgesloten, omdat de functie van het product niet is het weergeven van zichtbare signalen (zie de GS-toelichting op post 8531, onder D).

Het product is een videomonitor als bedoeld bij post 8528 omdat het ontworpen is om op het beeldscherm een grote verscheidenheid aan videosignalen weer te geven.

5.

Nieuw vierwielig motorvoertuig, met een motor met zelfontsteking met een cilinderinhoud van 954 cm3, een maximaal toegelaten gewicht van ongeveer 1 800 kg (gewicht van het voertuig van 720 kg en een laadcapaciteit van 1 080 kg) en afmetingen van ongeveer 2,9 m (lengte) x 1,6 m (breedte).

Het motorvoertuig is voorzien van twee stoelen, waarvan één stoel bestemd is voor de bestuurder.

Achter de stoelen bevindt zich een gedeelte met afmetingen van ongeveer 1,2 m lengte en 1,4 m breedte, dat voorzien is van een hydraulische kiepinrichting. Het gedeelte is ontworpen voor het bevestigen van een achterbak om mechanische werktuigen of soortgelijke apparatuur.

Het zitgedeelte voor de personen is kleiner dan het gedeelte achter de stoelen.

Het voertuig wordt aangeboden zonder dat het is voorzien van een achterbak of enig ander toebehoren.

(zie foto D) (1)

8704 21 91

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8704, 8704 21 en 8704 21 91.

Het voertuig is niet speciaal gemaakt om andere voertuigen, werktuigen of lasten te trekken of voort te duwen en voldoet dus niet aan de voorwaarden van aantekening 2, hoofdstuk 87.

Het motorvoertuig is niet hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer.

Het motorvoertuig is geen dumper (zie de aanvullende GS-toelichting op onderverdeling 8704 10).

Door zijn inrichting (bijvoorbeeld de kiepinrichting) is het voertuig hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.

A)

Image

B)

Image

C)

Image

D)

Image


(1)  De foto dient slechts ter informatie.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/24


VERORDENING (EG) Nr. 2148/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot verlening van permanente en voorlopige vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen en een vergunning voor nieuwe toepassingen van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1), en met name op artikel 3, artikel 9.D, lid 1, en artikel 9.E, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (2), en met name op artikel 25,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 wordt in de verlening van een vergunning voor het gebruik van toevoegingsmiddelen in diervoeding in de Europese Unie voorzien.

(2)

Artikel 25 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 legt de overgangsmaatregelen inzake de aanvragen om een vergunning voor toevoegingsmiddelen vast die in overeenstemming met Richtlijn 70/524/EEG vóór de datum van toepassing van die verordening zijn ingediend.

(3)

De aanvragen om een vergunning voor in de bijlagen bij deze verordening vermelde toevoegingsmiddelen werden vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingediend.

(4)

De eerste opmerkingen betreffende deze aanvragen werden krachtens artikel 4, lid 4, van Richtlijn 70/524/EEG door de lidstaten meegedeeld en vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 aan de Commissie toegezonden. Dergelijke aanvragen worden derhalve ook in de toekomst in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 70/524/EEG behandeld.

(5)

Voor het gebruik van clinoptiloliet van vulkanische oorsprong, een toevoegingsmiddel in diervoeder dat behoort tot de groep „Bindmiddelen, antiklontermiddelen en coagulanten”, werd bij Verordening (EG) nr. 1245/1999 van de Commissie (3) voor het eerst een voorlopige vergunning verleend voor varkens, konijnen en pluimvee.

(6)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van de aanvraag om een vergunning zonder tijdsbeperking. Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning wordt voldaan.

(7)

Dienovereenkomstig dient het gebruik van clinoptiloliet van vulkanische oorsprong onder bepaalde, in bijlage I bij deze verordening vastgelegde voorwaarden voor onbeperkte duur te worden toegestaan.

(8)

Voor het gebruik van het preparaat van micro-organismen Bacillus licheniformis (DSM 5749) en Bacillus subtilis (DSM 5750) is bij Verordening (EG) nr. 2437/2000 van de Commissie (4) een voorlopige vergunning verleend voor mestvarkens en een vergunning voor onbeperkte duur voor biggen.

(9)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om een vergunning voor onbeperkte duur voor dat preparaat van micro-organismen voor mestvarkens. Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning is voldaan. Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om wijziging van de maximumleeftijd van biggen voor dat preparaat van micro-organismen. Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden voor een dergelijke wijziging van de vergunning is voldaan.

(10)

Voor het gebruik van het preparaat van micro-organismen Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) werd bij Verordening (EG) nr. 1436/98 van de Commissie (5) voor het eerst een voorlopige vergunning verleend voor biggen.

(11)

Het gebruik van het preparaat van micro-organismen Enterococcus faecium (DSM 7134) en Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) werd voor het eerst voorlopig toegestaan voor biggen bij Verordening (EG) nr. 2690/99 van de Commissie (6).

(12)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om een vergunning voor onbeperkte duur voor deze beide preparaten van micro-organismen. Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning is voldaan.

(13)

Het gebruik van deze drie enzympreparaten, zoals omschreven in bijlage II, moet daarom voor onbeperkte duur worden toegestaan.

(14)

Ter staving van een aanvraag van een vergunning voor een nieuw toevoegingsmiddel van de groep micro-organismen Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 (BCCM/MUCL 39434) voor melkkoeien werden gegevens ingediend.

(15)

Uit de beoordeling van de ingediende vergunningaanvraag voor het in bijlage III vermelde preparaat van micro-organismen blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 9.E, lid 1, van Richtlijn 70/524/EEG wordt voldaan.

(16)

Het Wetenschappelijk Comité voor de diervoeding (SCAN) heeft op 25 april 2003 een advies over het gebruik van bepaalde micro-organismen als toevoegingsmiddelen in diervoeders uitgebracht, waarin wordt geconcludeerd dat dit toevoegingsmiddel onder de in bijlage III bij deze verordening vermelde voorwaarden geen risico voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu inhoudt.

(17)

Voor het gebruik van het preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), is bij Verordening (EG) nr. 1436/98 voor het eerst een voorlopige vergunning verleend voor mestkippen.

(18)

Voor het gebruik van het enzympreparaat endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142), is voor het eerst een voorlopige vergunning verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1436/98 (vloeibare vorm) en bij Verordening (EG) nr. 1353/2000 van de Commissie (7) (vaste vorm).

(19)

Voor het gebruik van het enzympreparaat endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), is voor het eerst een voorlopige vergunning verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1436/98 (vloeibare vorm) en bij Verordening (EG) nr. 1353/2000 (vaste vorm).

(20)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van de aanvraag om een vergunning zonder tijdsbeperking voor deze drie enzympreparaten. Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning is voldaan.

(21)

Het gebruik van deze drie enzympreparaten, zoals omschreven in bijlage IV, moet daarom zonder tijdsbeperking worden toegestaan.

(22)

Voor het gebruik van het enzympreparaat endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Penicillium funiculosum (IMI SD 101), is bij Verordening (EG) nr. 1259/2004 van de Commissie (8) voor het eerst een voorlopige vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor mestkippen. Voor het gebruik van dit preparaat is bij Verordening (EG) nr. 418/2001 van de Commissie (9) een voorlopige vergunning verleend voor mestkalkoenen, leghennen en mestvarkens.

(23)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving om de aanvraag van een uitbreiding van de vergunning voor het gebruik van dit enzympreparaat tot biggen en mesteenden.

(24)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een advies uitgebracht over het gebruik van dit preparaat, waarin wordt geconcludeerd dat het onder de in bijlage V bij deze verordening vermelde voorwaarden geen risico voor deze extra categorieën dieren inhoudt.

(25)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 9.E, lid 1, van Richtlijn 70/524/EEG voor een vergunning voor een dergelijk preparaat wordt voldaan.

(26)

Voor het gebruik van dit enzympreparaat, zoals omschreven in bijlage V, moet derhalve een voorlopige vergunning voor vier jaar worden verleend.

(27)

Uit de beoordeling van deze aanvragen blijkt dat er bepaalde procedures nodig zijn om de werknemers tegen blootstelling aan de in de bijlagen opgenomen toevoegingsmiddelen te beschermen. Die bescherming dient te worden gewaarborgd door toepassing van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (10).

(28)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD

Artikel 1

Voor het tot de groep „Bindmiddelen, antiklontermiddelen en coagulanten” behorende preparaat dat in bijlage I wordt vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

Artikel 2

Voor de tot de groep „Micro-organismen” behorende preparaten die in bijlage II worden vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

Artikel 3

Voor het tot de groep „Micro-organismen” behorende preparaat dat in bijlage III wordt vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een voorlopige vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

Artikel 4

Voor de tot de groep „Enzymen” behorende preparaten die in bijlage IV worden vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

Artikel 5

Voor het tot de groep „Enzymen” behorende preparaat dat in bijlage V wordt vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een voorlopige vergunning voor vier jaar voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1800/2004 van de Commissie (PB L 317 van 16.10.2004, blz. 37).

(2)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(3)  PB L 150 van 17.6.1999, blz. 15.

(4)  PB L 280 van 4.11.2000, blz. 28.

(5)  PB L 191 van 7.7.1998, blz. 15.

(6)  PB L 326 van 18.12.1999, blz. 33.

(7)  PB L 155 van 28.6.2000, blz. 15.

(8)  PB L 239 van 9.7.2004, blz. 8.

(9)  PB L 62 van 2.3.2001, blz. 3.

(10)  PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.


BIJLAGE I

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

mg/kg volledig diervoeder

Bindmiddelen, antiklontermiddelen en coagulanten

E 567

Clinoptiloliet van vulkanische oorsprong

Gehydrateerd calciumaluminosilicaat van vulkanische oorsprong met ten minste 85 % clinoptiloliet en ten hoogste 15 % veldspaat, mica en klei, zonder vezels en kwarts

Maximaal loodgehalte: 80 mg/kg

Varkens

20 000

Alle diervoeders

Onbeperkt

Konijnen

20 000

Alle diervoeders

Onbeperkt

Pluimvee

20 000

Alle diervoeders

Onbeperkt


BIJLAGE II

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

CFU/kg volledig diervoeder

Micro-organismen

E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(in een verhouding van 1/1)

Mengsel van Bacillus licheniformis en Bacillus subtilis met ten minste:

3,2 × 109 CFU/g toevoegingsmiddel (1,6 × 109 CFU/g van elke bacterie)

Mestvarkens

1,28 × 109

1,28 × 109

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

Onbeperkt

Biggen

1,28 × 109

3,2 × 109

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

Voor gebruik bij biggen tot ongeveer 35 kg.

Onbeperkt

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Bereiding van Saccharomyces cerevisiae met ten minste:

5 × 109 CFU/g toevoegingsmiddel

Biggen

(gespeend)

5 × 109

1 × 1010

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

Voor gebruik bij gespeende biggen tot ongeveer 35 kg.

Onbeperkt

E 1706

Enterococcus faecium

DSM 7134

Lactobacillus rhamnosus

DSM 7133

Mengsel van:

Enterococcus faecium met ten minste: 7 × 109 CFU/g

en van

Lactobacillus rhamnosus met ten minste: 3 × 109 CFU/g

Biggen

(gespeend)

2,5 × 109

5 × 109

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

Voor gebruik bij gespeende biggen tot ongeveer 35 kg.

Onbeperkt


BIJLAGE III

Nr. (of EG-nr.)

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of categorie

Maximum-leeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

CFU/kg volledig diervoeder

Micro-organismen

24

Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 BCCM/MUCL 39434

Preparaat van Kluyveromyces marxianus var. lactisK1, met een minimale activiteit van: 1,0 × 108 CFU/g

Melkkoeien

0,25 × 106

1,0 × 106

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsels de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden.

Niet voor gebruik in voormengsels en diervoeders die tot pellets zijn verwerkt.

Voor gebruik bij melkkoeien, met name wanneer zij de maximale dagelijkse melkproductie bereiken, gedurende een periode van ten minste 14 dagen.

De aan iedere koe toe te dienen dagelijkse portie bedraagt 1,0 × 107 CFU.

20 december 2008


BIJLAGE IV

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Aantal activiteitseenheden/kg volledig diervoeder

Enzymen

E 1615

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6

Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), met een minimale activiteit van:

 

vast: 70 000 BGN (1)/g

 

vloeibaar: 14 000 BGN/ml

Mestkippen

1 050 BGN

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

2 800 BGN.

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen), bv. voeders die meer dan 35 % gerst bevatten.

Onbeperkt

E 1616

Endo-1,4-bèta-glucanase EC 3.2.1.4

Bereiding van endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142), met een minimale activiteit van:

 

vast: 2 000 CU (2)/g

 

vloeibaar: 2 000 CU/ml

Mestkippen

500 CU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

500-1 000 CU.

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen), bv. voeders die meer dan 40 % gerst bevatten.

Onbeperkt

E 1617

Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), met een minimale activiteit van:

 

vast: 6 000 EPU (3)/g

 

vloeibaar: 6 000 EPU/ml

Mestkippen

1 500 EPU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

1 500-3 000 EPU.

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral arabinoxylanen), bv. voeders die meer dan 40 % tarwe bevatten.

Onbeperkt


(1)  1 BGN is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,8 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.

(2)  1 CU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,5 en een temperatuur van 30 °C 0,128 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.

(3)  1 EPU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,7 en een temperatuur van 30 °C 0,0083 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit haverxylaan.


BIJLAGE V

Nr.

(of EG-nr.)

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Aantal activiteitseenheden/kg volledig diervoeder

Enzymen

30 (of E 1604)

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8

Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Penicillium funiculosum (IMI SD 101) met een minimale activiteit van:

 

vast:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase:

2 000 U (1)/g

 

endo-1,4-bèta-xylanase:

1 400 U (2)/g

 

In vloeibare vorm:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase:

500 U/ml

 

endo-1,4-bèta-xylanase:

350 U/ml

Biggen (gespeend)

 

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U

 

endo-1,4-bèta-xylanase: 70 U.

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen), bv. voeders die meer dan 30 % gerst of 20 % tarwe bevatten.

4.

Voor gespeende biggen tot maximaal ongeveer 35 kg.

20 december 2008

endo-1,4-bèta-xylanase: 70 U

Mesteenden

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U

 

endo-1,4-bèta-xylanase: 70 U.

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen), bv. voeders die meer dan 50 % gerst of 60 % tarwe bevatten.

20 december 2008

endo-1,4-bèta-xylanase: 70 U


(1)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,0 en een temperatuur van 50 °C 5,55 micromol reducerende suikers (maltose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.

(2)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,5 en een temperatuur van 50 °C 4,00 micromol reducerende suikers (maltose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit berkenhoutxylaan.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/34


VERORDENING (EG) Nr. 2149/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot opening van tariefcontingenten voor 2005 voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (1), en met name op artikel 7, lid 2,

Gelet op Besluit 2004/859/EG van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen betreffende Protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (2), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen betreffende Protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen voorziet in punt III in jaarlijkse tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen. Deze contingenten moeten worden geopend voor 2005.

(2)

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3) bevat voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten. De bij deze verordening geopende tariefcontingenten moeten overeenkomstig deze voorschriften worden beheerd.

(3)

De maatregelen waarin deze verordening voorziet, zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor horizontale vraagstukken inzake het handelsverkeer in verwerkte landbouwproducten die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage genoemde communautaire tariefcontingenten voor goederen van oorsprong uit Noorwegen worden geopend voor het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december 2005.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde communautaire tariefcontingenten worden door de Commissie beheerd overeenkomstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter


(1)  PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2580/2000 (PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5).

(2)  Zie bladzijde 70 van dit Publicatieblad.

(3)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2286/2003 (PB L 343 van 31.12.2003, blz. 1).


BIJLAGE

Jaarlijkse tariefcontingenten die van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit Noorwegen

Volgnummer

GN-code

Omschrijving

Omvang van het aanvullende contingent vanaf 1.1.2005

Recht dat van toepassing is binnen het contingent

09.0765

1517 10 90

Margarine, andere dan vloeibare margarine, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van niet meer dan 10 gewichtspercenten

2 470 t

Vrij

09.0771

ex 2207 10 00

(Taric-code 90)

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol. of hoger, andere dan die welke is verkregen uit in bijlage I bij het EG-Verdrag genoemde landbouwproducten

164 000 hl

Vrij

09.0772

ex 2207 20 00

(Taric-code 90)

Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte, andere dan die welke zijn verkregen uit in bijlage I bij het EG-Verdrag genoemde landbouwproducten

14 340 hl

Vrij

09.0774

2403 10

Rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding

370 t

Vrij


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/36


VERORDENING (EG) Nr. 2150/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot opening voor het jaar 2005 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen uit Turkije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (1), en met name op artikel 7, lid 2,

Gelet op Besluit nr. 1/97 van de Associatieraad EG-Turkije van 29 april 1997 betreffende de regeling voor bepaalde verwerkte landbouwproducten (2), en met name op artikel 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit nr. 1/97 van de Associatieraad EG-Turkije is, met het oog op de bevordering van de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen overeenkomstig de doelstellingen van de douane-unie, een jaarlijks in waarde uitgedrukt contingent vastgesteld voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde deegwaren uit Turkije. Dit contingent moet worden geopend voor 2005. Om er gebruik van te kunnen maken, dient, overeenkomstig Besluit nr. 1/2001 van het Comité douanesamenwerking EG-Turkije van 28 maart 2001 houdende wijziging van Besluit nr. 1/96 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije (3), een certificaat inzake goederenverkeer A.TR te worden overgelegd.

(2)

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (4) bevat voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten. De bij deze verordening geopende tariefcontingenten moeten overeenkomstig deze voorschriften worden beheerd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer van horizontale vraagstukken inzake het handelsverkeer in verwerkte landbouwproducten die niet onder bijlage I vallen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het in de bijlage gespecificeerde gemeenschappelijke tariefcontingent voor de uit Turkije ingevoerde goederen die in die bijlage worden vermeld, wordt geopend van 1 januari tot en met 31 december 2005.

Om van dit tariefcontingent gebruik te kunnen maken, dient, overeenkomstig Besluit nr. 1/2001 van het Comité douanesamenwerking EG-Turkije, een certificaat inzake goederenverkeer A.TR te worden overgelegd.

Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde communautaire tariefcontingent wordt door de Commissie beheerd overeenkomstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter


(1)  PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2580/2000 (PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5).

(2)  PB L 126 van 17.5.1997, blz. 26.

(3)  PB L 98 van 7.4.2001, blz. 31.

(4)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2286/2003 (PB L 343 van 31.12.2003, blz. 1).


BIJLAGE

Volgnummer

GN-code

Omschrijving van de goederen

Omvang van het contingent

Toepasselijk recht

09.0205

1902 11 00

1902 19

Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid

2,5 miljoen EUR

10,67 EUR/100 kg net


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/38


VERORDENING (EG) Nr. 2151/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot opening voor het jaar 2005 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van de in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (1), en met name op artikel 7, lid 2,

Gelet op Besluit 96/753/EG van de Raad van 6 december 1996 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, betreffende Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (2), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, betreffende Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen, goedgekeurd bij Besluit 96/753/EG, voorziet in een jaarlijks tariefcontingent voor de invoer van chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, van oorsprong uit Noorwegen. Dat contingent moet worden geopend voor 2005.

(2)

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3) bevat voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten. Het bij deze verordening geopende tariefcontingent moet overeenkomstig deze voorschriften worden beheerd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer van horizontale vraagstukken inzake het handelsverkeer in verwerkte landbouwproducten die niet onder bijlage I vallen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Van 1 januari tot en met 31 december 2005 worden op de invoer in de Gemeenschap van de in de bijlage genoemde goederen van oorsprong uit Noorwegen de in die bijlage vermelde rechten toegepast binnen de grenzen van het daarin aangegeven jaarlijkse contingent.

Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde tariefcontingent wordt door de Commissie beheerd overeenkomstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter


(1)  PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2580/2000 (PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5).

(2)  PB L 345 van 31.12.1996, blz. 78.

(3)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2286/2003 (PB L 343 van 31.12.2003, blz. 1).


BIJLAGE

Volgnummer

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingent

Toepasselijk recht

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, met uitzondering van cacaopoeder waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd van GN-code 1806 10

5 500 t

35,15 EUR/100kg


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/40


VERORDENING (EG) Nr. 2152/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot intrekking van Verordening (EG) nr. 238/2004 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de korting op het recht bij invoer van sorgho, van herkomst uit derde landen, in Spanje

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 12, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1839/95 van de Commissie van 26 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de tariefcontingenten voor de invoer van maïs en sorgho in Spanje enerzijds en maïs in Portugal anderzijds (2) zijn de voor de uitvoering van de openbare inschrijving vereiste bijzondere bepalingen vastgesteld.

(2)

Om economische redenen blijkt het dienstig om de in Verordening (EG) nr. 238/2004 van de Commissie (3) bedoelde inschrijving in te trekken.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 238/2004 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78.

(2)  PB L 177 van 28.7.1995, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 777/2004 (PB L 123 van 27.4.2004, blz. 50).

(3)  PB L 40 van 12.2.2004, blz. 23.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/41


VERORDENING (EG) Nr. 2153/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 15 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 31, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 kan het verschil tussen de prijzen in de internationale handel van de in artikel 1, onder a), b), c), d), e) en g), van deze verordening bedoelde producten en de prijzen in de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer.

(2)

In Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen (2), zijn die producten aangegeven waarvoor een restitutie dient te worden vastgesteld welke van toepassing is bij de uitvoer ervan in de vorm van goederen welke in bijlage II van Verordening (EG) nr. 1255/1999 zijn genoemd.

(3)

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 moet de restitutie per 100 kg van elk van de betrokken basisproducten voor iedere maand worden vastgesteld.

(4)

Voor bepaalde melkproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen, bestaat evenwel het gevaar dat, indien vooraf hoge restituties worden vastgesteld, de verplichtingen die met betrekking tot deze restituties zijn aangegaan, op het spel worden gezet. Om dat gevaar te voorkomen, dienen passende voorzorgsmaatregelen te worden genomen, zonder evenwel contracten op lange termijn uit te sluiten. De vaststelling van specifieke restitutiebedragen voor het vooraf vaststellen van de restituties voor deze producten moet het mogelijk maken beide doelstellingen te verwezenlijken.

(5)

In artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 is bepaald dat voor de vaststelling van de restitutie in voorkomend geval rekening moet worden gehouden met de restituties bij de productie en de steunmaatregelen of andere maatregelen van gelijke werking die voor de in bijlage A van Verordening (EG) nr. 1520/2000 vermelde basisproducten of de daarmee gelijkgestelde producten in alle lidstaten worden toegepast uit hoofde van de verordening houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de betrokken sector.

(6)

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 wordt steun verleend aan in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseïne verwerkte ondermelk, indien deze melk en de daarvan vervaardigde caseïne aan bepaalde eisen voldoen.

(7)

Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15 december 1997 betreffende de verkoop tegen verlaagde prijs van boter en de toekenning van de steun voor room, boter en boterconcentraat bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (3) staat de levering van boter en room tegen verlaagde prijs toe aan de fabrikanten van bepaalde koopwaren.

(8)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1676/2004 van de Raad van 24 september 2004 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Bulgarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Bulgarije (4) komen verwerkte landbouwproducten die niet zijn genoemd in bijlage I van het Verdrag en die naar Bulgarije worden uitgevoerd met ingang van 1 oktober 2004 niet in aanmerking voor uitvoerrestituties.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restitutiebedragen die van toepassing zijn op de basisproducten genoemd in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 1520/2000 en bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 en die worden uitgevoerd in de vorm van in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 genoemde goederen, worden vastgesteld zoals bepaald in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 en met ingang van 1 oktober 2004 zijn de in de bijlage vastgestelde restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Bulgarije worden uitgevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 17 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 886/2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 14).

(3)  PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 921/2004 van de Commissie (PB L 163 van 30.4.2004, blz. 94).

(4)  PB L 301 van 28.9.2004, blz. 1.


BIJLAGE

Restituties welke van toepassing zijn vanaf 17 december 2004 op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het verdrag vallen

(EUR/100 kg)

GN-code

Omschrijving

Restituties

Bij vaststelling vooraf van de restituties

Overige gevallen

ex 0402 10 19

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van minder dan 1,5 gewichtspercenten (PG 2):

 

 

a)

in geval van uitvoer van goederen van GN-code 3501

b)

in geval van uitvoer van andere goederen

27,00

27,00

ex 0402 21 19

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van 26 gewichtspercenten (PG 3):

 

 

a)

bij uitvoer van producten, bevattende boter of room in de vorm van een aan PG 3 gelijkgesteld product, tegen verlaagde prijs krachtens Verordening (EG) nr. 2571/97

34,57

34,57

b)

in geval van uitvoer van andere goederen

70,00

70,00

ex 0405 10

Boter met een vetgehalte van 82 gewichtspercenten (PG 6):

 

 

a)

bij uitvoer van producten, bevattende boter of room tegen verlaagde prijs, vervaardigd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2571/97

46,00

46,00

b)

in geval van uitvoer van goederen behorende tot GN-code 2106 90 98, met een vetgehalte van 40 of meer gewichtspercenten

138,25

138,25

c)

in geval van uitvoer van andere goederen

131,00

131,00


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/44


VERORDENING (EG) Nr. 2154/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), inzonderheid op artikel 31, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 kan het verschil tussen de in de internationale handel geldende prijzen van de producten als bedoeld in artikel 1 van genoemde verordening en de prijzen van deze producten in de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer voorzover de akkoorden gesloten overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag dat toestaan.

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1255/1999 moeten de restituties voor de producten als bedoeld in artikel 1 van die verordening, die als zodanig worden uitgevoerd, worden vastgesteld rekening houdend met:

de situatie en de verwachte ontwikkeling op de markt van de Gemeenschap met betrekking tot de prijzen voor melk en zuivelproducten en de beschikbare hoeveelheden, evenals met de prijzen voor melk en zuivelproducten in de internationale handel,

de afzetkosten en de meest gunstige vervoerskosten, berekend vanaf de markten van de Gemeenschap tot aan de havens of andere plaatsen van uitvoer van de Gemeenschap, evenals met de aanvoerkosten tot aan de landen van bestemming,

de doelstellingen van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten, zijnde het verzekeren van een evenwichtige en een natuurlijke ontwikkeling van de prijzen en het handelsverkeer op deze markten,

de beperkingen die resulteren uit de akkoorden gesloten overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag,

het belang dat erin gelegen is om verstoringen op de markt van de Gemeenschap te voorkomen,

het economisch aspect van de beoogde uitvoer.

(3)

Krachtens artikel 31, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 worden de prijzen in de Gemeenschap bepaald met inachtneming van de toegepaste prijzen die met het oog op de uitvoer het gunstigst blijken te zijn. Bij de bepaling van de prijzen in de internationale handel wordt met name rekening gehouden met:

a)

de prijzen die op de markten in derde landen worden toegepast,

b)

de gunstigste prijzen bij invoer in de derde landen van bestemming uit andere derde landen,

c)

de producentenprijzen die in de uitvoerende derde landen worden geconstateerd en, in voorkomend geval, met inachtneming van de subsidies die door deze landen worden toegekend,

d)

de aanbiedingsprijzen franco grens van de Gemeenschap.

(4)

Krachtens artikel 31, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 kunnen de situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van bepaalde markten het noodzakelijk maken dat voor de producten als bedoeld in artikel 1 van genoemde verordening naar gelang van hun bestemming een verschillend restitutiebedrag wordt vastgesteld.

(5)

Artikel 31, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 voorziet erin dat de lijst van producten waarvoor een restitutie wordt verleend bij uitvoer, en het bedrag van deze restitutie ten minste eenmaal per vier weken worden vastgesteld. Het bedrag van de restitutie kan echter gedurende meer dan vier weken op hetzelfde niveau gehandhaafd blijven.

(6)

Krachtens artikel 16 van Verordening (EG) nr. 174/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de invoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten (2), is de verleende restitutie voor zuivelproducten met toegevoegde suiker gelijk aan de som van twee elementen. Het ene element dient om rekening te houden met de hoeveelheid zuivelproducten en wordt berekend door het basisbedrag te vermenigvuldigen met het gehalte aan zuivelproducten van het betrokken product, het andere element dient om rekening te houden met de hoeveelheid toegevoegde sacharose en wordt berekend door het basisbedrag van de restitutie die op de dag van uitvoer geldt voor de producten als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (3), te vermenigvuldigen met het sacharosegehalte van het gehele product. Dit laatste element evenwel wordt uitsluitend in aanmerking genomen als de sacharose is geproduceerd uit in de Gemeenschap geteelde suikerbieten of in de Gemeenschap geteeld suikerriet.

(7)

Bij Verordening (EEG) nr. 896/84 van de Commissie (4), zijn aanvullende bepalingen ingesteld inzake de toekenning van de restituties in geval van wijziging van het verkoopseizoen. Deze bepalingen voorzien in de mogelijkheid de restituties naar gelang van de datum waarop de producten zijn vervaardigd, te differentiëren.

(8)

Voor de berekening van het restitutiebedrag voor smeltkaas moet worden bepaald dat de eventueel toegevoegde hoeveelheid aan caseïne en/of caseïnaten niet in aanmerking wordt genomen.

(9)

De toepassing van deze regels op de huidige marktsituatie in de zuivelsector, in het bijzonder op de prijzen van deze producten in de Gemeenschap en op de wereldmarkt, leidt tot het vaststellen van de restitutie voor de producten op de bedragen aangegeven in de bijlage.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 voor de uitgevoerde producten in ongewijzigde staat worden vastgesteld op de bedragen als aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 20 van 27.1.1999, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1846/2003 (PB L 322 van 22.10.2004, blz. 16).

(3)  PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 39/2004 (PB L 6 van 10.1.2004, blz. 16).

(4)  PB L 91 van 1.4.1984, blz. 71. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 222/88 (PB L 28 van 1.2.1988, blz. 1).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 december 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,85

A01

EUR/100 kg

75,55

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,15

A01

EUR/100 kg

82,35

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,54

A01

EUR/100 kg

85,43

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,32

A01

EUR/100 kg

88,97

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5885

A01

EUR/kg

0,7555

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

48,59

A01

EUR/100 kg

62,37

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,72

A01

EUR/100 kg

65,10

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,05

A01

EUR/100 kg

69,37

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,38

A01

EUR/100 kg

69,80

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4859

A01

EUR/kg

0,6237

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5405

A01

EUR/kg

0,6937

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,08

A01

EUR/100 kg

23,03

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

127,49

L02

EUR/100 kg

100,71

A01

EUR/100 kg

135,79

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

112,50

L02

EUR/100 kg

88,87

A01

EUR/100 kg

119,83

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

116,99

L02

EUR/100 kg

92,42

A01

EUR/100 kg

124,61

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

153,96

L02

EUR/100 kg

121,63

A01

EUR/100 kg

164,00

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

123,15

L02

EUR/100 kg

97,28

A01

EUR/100 kg

131,16

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

16,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

20,48

0406 10 20 9290

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,05

0406 10 20 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

8,36

0406 10 20 9610

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,22

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,79

0406 10 20 9620

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

28,18

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

25,17

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

31,46

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,98

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,22

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,82

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

38,52

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

11,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

14,29

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

13,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

17,33

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

28,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

35,49

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,47

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,84

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,77

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,50

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,63

0406 30 31 9710

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,03

0406 30 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,51

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,96

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

54,36

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,66

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,82

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,00

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,09

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,24

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,48

0406 90 33 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,50

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

78,30

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

53,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

77,65

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,58

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,58

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,60

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,88

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,77

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,02

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,03

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,11

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,64

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,76

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,41

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,87

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,45

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,78

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,31

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,18

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,57

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,26

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

68,37

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,13

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,44

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11).

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

L01

Heilige Stoel (gebruikelijke naam: Vaticaanstad), de Verenigde Staten van Amerika en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.

L02

Andorra en Gibraltar.

L03

Ceuta, Melilla, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein, Kroatië, Andorra, Gibraltar, Heilige Stoel (gebruikelijke naam: Vaticaanstad), Turkije, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.

L04

Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

„970” omvat de uitvoer zoals bedoeld in artikel 36, lid 1, onder a) en c), en artikel 44, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie (PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11) en de uitvoer op basis van contracten met op het grondgebied van een lidstaat gestationeerde maar niet onder zijn gezag vallende strijdkrachten.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/52


VERORDENING (EG) Nr. 2155/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 31, lid 3, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 581/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter (2) voorziet in een permanente inschrijving.

(2)

Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 580/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 houdende een inschrijvingsprocedure tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten (3) moet, na bestudering van de offertes die in het kader van de inschrijving zijn ingediend, een maximumuitvoerrestitutie worden vastgesteld voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 15 december 2004.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de bij Verordening (EG) nr. 581/2004 geopende permanente inschrijving wordt voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 15 december 2004, de maximumuitvoerrestitutie toegepast op de in artikel 1, lid 1, van die verordening vermelde producten, zoals vermeld in de bijlage van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 64.

(3)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 58.


BIJLAGE

(EUR/100 kg)

Product

Productcodes

Maximumuitvoerrestitutie

Voor uitvoer naar de in artikel 1, lid 1, eerste streepje, van Verordening (EG) nr. 581/2004 vermelde bestemming

Voor uitvoer naar de in artikel 1, lid 1, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 581/2004 vermelde bestemmingen

Boter

ex ex 0405 10 19 9500

135,00

Boter

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

139,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

169,00


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/54


VERORDENING (EG) Nr. 2156/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 31, lid 3, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 582/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder (2) voorziet in een permanente inschrijving.

(2)

Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 580/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 houdende een inschrijvingsprocedure tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten (3) moet, na bestudering van de offertes die in het kader van de inschrijving zijn ingediend, een maximumuitvoerrestitutie worden vastgesteld voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 15 december 2004.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de bij Verordening (EG) nr. 582/2004 geopende permanente inschrijving wordt voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 15 december 2004, een maximaal restitutiebedrag van 31,00 EUR/100 kg toegepast op het product en de bestemmingen als vermeld in artikel 1, lid 1, van die verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 67.

(3)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 58.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/55


VERORDENING (EG) Nr. 2157/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad van 10 december 2002 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1706/98 (2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2247/2003 van de Commissie van 19 december 2003 houdende bepalingen ter uitvoering, in de sector rundvlees, van Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) (3), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2247/2003 kunnen voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië invoercertificaten worden afgegeven. De invoer mag evenwel de voor ieder van de betrokken uitvoerende derde landen vastgestelde hoeveelheid niet overschrijden.

(2)

Voor producten van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië overstijgen de hoeveelheden, uitgedrukt in vlees zonder been, waarvoor van 1 tot en met 10 december 2004 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2247/2003 certificaten zijn aangevraagd, niet de voor deze landen beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg kunnen voor de aangevraagde hoeveelheden invoercertificaten worden afgegeven.

(3)

De hoeveelheden, waarvoor met ingang van 1 januari 2005 certificaten kunnen worden aangevraagd binnen de totale hoeveelheid van 52 100 t, dienen te worden vastgesteld.

(4)

Er dient op te worden gewezen dat deze verordening Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen (4) onverlet laat,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hieronder vermelde lidstaten geven op 21 december 2004 voor de onderstaande hoeveelheden producten van de sector rundvlees, uitgedrukt in vlees zonder been, van oorsprong uit sommige staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, invoercertificaten af voor de daarbij vermelde landen van oorsprong:

 

Verenigd Koninkrijk:

183,5 t van oorsprong uit Botswana,

104 t van oorsprong uit Namibië;

 

Duitsland:

196,5 t van oorsprong uit Botswana,

15,3 t van oorsprong uit Namibië.

Artikel 2

Certificaataanvragen kunnen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2247/2003 in de eerste tien dagen van de maand januari 2005 worden ingediend voor de volgende hoeveelheden rundvlees zonder been:

Botswana:

18 916 t,

Kenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Swaziland:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibië:

13 000 t.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 21 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 348 van 21.12.2002, blz. 5.

(3)  PB L 333 van 20.12.2003, blz. 37. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1118/2004 (PB L 217 van 17.6.2004, blz. 10).

(4)  PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/57


VERORDENING (EG) Nr. 2158/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), inzonderheid op artikel 13, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (2), inzonderheid op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1784/2003 en artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze verordeningen genoemde producten en de prijzen van deze producten in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer.

(2)

Krachtens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 moeten de restituties worden vastgesteld met inachtneming van de bestaande situatie en de vooruitzichten voor de ontwikkeling, enerzijds van de beschikbare hoeveelheden granen, rijst en breukrijst, evenals van hun prijzen op de markt van de Gemeenschap, en anderzijds van de prijzen van granen, rijst en breukrijst en de producten in de sector granen op de wereldmarkt. Krachtens deze artikelen moeten ook waarborgen worden geschapen dat op de graan- en rijstmarkten een evenwichtige toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op het gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt en moet bovendien rekening worden gehouden met het economische aspect van de bedoelde uitvoer en de noodzaak verstoringen op de markt van de Gemeenschap te vermijden.

(3)

Verordening (EG) nr. 1518/95 van de Commissie (3) betreffende de regeling voor de invoer en de uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten heeft in artikel 4 de specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden voor de berekening van de restitutie voor deze producten.

(4)

Het is wenselijk de aan bepaalde verwerkte producten toe te kennen restitutie, al naar gelang van het product, hoger of lager vast te stellen volgens het asgehalte, het gehalte aan ruwe celstof, het gehalte aan doppen, het eiwitgehalte, het vetgehalte of het zetmeelgehalte, daar deze gehaltes van bijzondere betekenis zijn voor de hoeveelheid basisproduct die werkelijk voor de vervaardiging van het verwerkte product is gebruikt.

(5)

Ten aanzien van maniokwortel en andere tropische wortels en knollen en het daarvan vervaardigde meel behoeft het economische aspect van de uitvoeren die zouden kunnen worden overwogen, in het bijzonder gezien de aard en de herkomst van deze producten, op het ogenblik geen vaststelling van een restitutie bij uitvoer. Voor bepaalde verwerkte producten is het, gezien het geringe aandeel van de Gemeenschap aan de wereldhandel, op het ogenblik niet noodzakelijk een restitutie bij uitvoer vast te stellen.

(6)

De situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere producten kunnen een differentiatie van de restitutie, naar gelang van de bestemming, nodig maken.

(7)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zij kan in de tussentijd worden gewijzigd.

(8)

Bepaalde verwerkte producten op basis van maïs kunnen een warmtebehandeling ondergaan, waardoor een restitutie zou kunnen worden uitgekeerd die niet overeenstemt met de kwaliteit van het product. Duidelijk moet worden aangegeven dat deze producten, die voorgegelatineerd zetmeel bevatten, niet in aanmerking komen voor uitvoerrestituties.

(9)

Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1784/2003 en in artikel 1, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 3072/95 bedoelde producten, waarop Verordening (EG) nr. 1518/95 van toepassing is, worden vastgesteld in overeenstemming met de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78.

(2)  PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie (PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27).

(3)  PB L 147 van 30.6.1995, blz. 55. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2993/95 (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 25).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 december 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

73,67

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

65,49

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,21

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

61,40

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,07

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,23

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

64,16

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

49,12

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

64,16

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

64,16

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

49,12

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

67,23

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

46,66

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,12


(1)  Er worden geen restituties toegekend voor producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan waardoor het zetmeel is voorgegelatineerd.

(2)  De restituties worden toegekend overeenkomstig de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2730/75 van de Raad (PB L 281 van 1.11.1975, blz. 20).

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2081/2003 (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11).

De andere bestemmingen zijn als volgt gedefinieerd:

C10

:

Alle bestemmingen

C11

:

Alle bestemmingen, uitgezonderd Bulgarije

C12

:

Alle bestemmingen, uitgezonderd Roemenië

C13

:

Alle bestemmingen, uitgezonderd Bulgarije en Roemenië


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/60


VERORDENING (EG) Nr. 2159/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1784/2003 kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van die verordening genoemde producten en de prijzen van deze producten in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer.

(2)

Verordening (EG) nr. 1517/95 van de Commissie van 29 juni 1995 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad ten aanzien van de invoer- en uitvoerregeling voor mengvoeders op basis van granen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (2) heeft in artikel 2 de specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden voor de berekening van de restitutie voor deze producten.

(3)

Bij de berekening moet ook rekening worden gehouden met het gehalte aan graanproducten. Gemakshalve zou de restitutie moeten worden betaald voor twee categorieën „graanproducten”, namelijk voor maïs, de meest gebruikte component van uitgevoerde mengvoeders, en maïsproducten, en voor „andere granen”, dat wil zeggen voor restitutie in aanmerking komende graanproducten, andere dan maïs en maïsproducten. Een restitutie zou moeten worden toegekend voor de hoeveelheid graanproducten in het mengvoeder.

(4)

Anderzijds moet het bedrag van de restitutie eveneens rekening houden met de afzetmogelijkheden en verkoopvoorwaarden voor de betrokken producten op de wereldmarkt, het belang dat men erbij heeft om verstoringen op de markt van de Gemeenschap te voorkomen en het economisch aspect van de uitvoer.

(5)

Op grond van de huidige situatie op de markt voor granen, en met name de vooruitzichten inzake de voorziening, moeten de uitvoerrestituties worden geschrapt.

(6)

Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties bij uitvoer voor de in Verordening (EG) nr. 1784/2003 bedoelde mengvoeders waarop Verordening (EG) nr. 1517/95 van toepassing is, worden overeenkomstig de bijlage bij deze verordening vastgesteld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78.

(2)  PB L 147 van 30.6.1995, blz. 51.


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 december 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

Productcodes van de producten die in aanmerking komen voor een restitutie bij uitvoer:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Graanproducten

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie

Maïs en maïsproducten

GN-codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Graanproducten, met uitzondering van maïs en maïsproducten

C10

EUR/t

0,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

C10

:

Alle bestemmingen.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/62


VERORDENING (EG) Nr. 2160/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1210/2004 voor het verkoopseizoen 2004/2005 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van producten uit de sector suiker, andere dan melasse (2), en met name op artikel 1, lid 2, tweede alinea, tweede zin, en artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde stropen voor het verkoopseizoen 2004/2005 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1210/2004 van de Commissie (3). Deze prijzen en invoerrechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1918/2004 van de Commissie (4).

(2)

De bovenbedoelde prijzen en invoerrechten moeten op grond van de gegevens waarover de Commissie nu beschikt, overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1423/95 worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EG) nr. 1210/2004 voor het verkoopseizoen 2004/2005 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1423/95 bedoelde producten worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van 10.1.2004, blz. 16).

(2)  PB L 141 van 24.6.1995, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 624/98 (PB L 85 van 20.3.1998, blz. 5).

(3)  PB L 232 van 1.7.2004, blz. 11.

(4)  PB L 329 van 4.11.2004, blz. 9.


BIJLAGE

Met ingang van 17 december 2004 geldende gewijzigde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en de producten van GN-code 1702 90 99

(EUR)

GN-code

Representatieve prijs per 100 kg nettogewicht van het betrokken product

Aanvullend invoerrecht per 100 kg nettogewicht van het betrokken product

1701 11 10 (1)

18,24

7,18

1701 11 90 (1)

18,24

13,18

1701 12 10 (1)

18,24

6,99

1701 12 90 (1)

18,24

12,66

1701 91 00 (2)

17,88

17,89

1701 99 10 (2)

17,88

12,44

1701 99 90 (2)

17,88

12,44

1702 90 99 (3)

0,18

0,46


(1)  Vastgesteld voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt II, bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad (PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1).

(2)  Vastgesteld voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt I, bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 (PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1).

(3)  Vastgesteld per procentpunt sacharosegehalte.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/64


VERORDENING (EG) Nr. 2161/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 13, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (2), en met name op artikel 14, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1784/2003 en artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1785/2003 kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze beide verordeningen bedoelde producten enerzijds en de prijzen in de Gemeenschap anderzijds door een restitutie bij de uitvoer worden overbrugd.

(2)

In Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen (3), is omschreven voor welke van die producten een restitutie dient te worden vastgesteld bij uitvoer in de vorm van goederen, bedoeld naar gelang van het geval in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1784/2003 of bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1785/2003.

(3)

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 moet de restitutie per 100 kg van elk van de betrokken basisproducten voor iedere maand worden vastgesteld.

(4)

De naleving van de verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot de restitutie die kan worden toegekend bij uitvoer van landbouwproducten die zijn verwerkt in niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen, kan in het gedrang komen door de vaststelling vooraf van hoge restituties. In deze situatie moeten derhalve vrijwaringsmaatregelen worden genomen zonder dat daardoor de sluiting van langetermijncontracten wordt verhinderd. De vaststelling van een specifieke restitutie voor de voorfixatie van restituties is een maatregel die aan deze verschillende doelstellingen beantwoordt.

(5)

Rekening houdend met de regeling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot de uitvoer van deegwaren uit de Gemeenschap naar de Verenigde Staten, goedgekeurd bij Besluit 87/482/EEG van de Raad (4), dient de restitutie voor goederen van de GN-codes 1902 11 00 en 1902 19 naar gelang van de bestemming te worden gedifferentieerd.

(6)

Overeenkomstig artikel 4, leden 3 en 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000, moet een verlaagde restitutievoet worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met het bedrag van de restitutie bij de productie, dat krachtens Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de Commissie (5) van toepassing is op het verwerkte basisproduct, en dat geldig is tijdens de veronderstelde periode van de vervaardiging van de goederen.

(7)

Alcoholhoudende dranken worden geacht minder gevoelig te zijn voor de prijs van de granen die voor de vervaardiging ervan worden gebruikt. In Protocol 19 van het Verdrag betreffende de toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken wordt evenwel bepaald dat de noodzakelijke maatregelen moeten worden vastgesteld om het gebruik van granen uit de Gemeenschap voor de vervaardiging van alcoholhoudende dranken uit granen te vergemakkelijken. Daarom moet de restitutie die wordt toegepast op granen die in de vorm van alcoholhoudende dranken worden uitgevoerd, worden aangepast.

(8)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1676/2004 van de Raad van 24 september 2004 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Bulgarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Bulgarije (6) komen verwerkte landbouwproducten die niet zein genoemd in bijlage I het Verdrag en die naar Bulgarije worden uitgevoerd met ingang van 1 oktober 2004 niet in anmerking voot uitvoerrestituties.

(9)

Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde basisproducten die tevens zijn bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1784/2003 of artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1785/2003 en die worden uitgevoerd in de vorm van goederen vermeld in bijlage III van Verordening (EG) nr. 1784/2003, respectievelijk bijlage IV van Verordening (EG) nr. 1785/2003, worden vastgesteld zoals in de bijlage bij deze verordening is aangegeven.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 en met ingang van 1 oktober 2004 zijn de in de bijlage vastgestelde restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Bulgarije worden uitgevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 17 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78.

(2)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96.

(3)  PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 886/2004 van de Commissie (PB L 163 van 1.5.2004, blz. 14).

(4)  PB L 275 van 29.9.1987, blz. 36.

(5)  PB L 159 van 1.7.1993, blz. 112. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1548/2004 (PB L 280 van 31.8.2004, blz. 11).

(6)  PB L 301 van 28.9.2004, blz. 1.


BIJLAGE

Restituties die worden toegepast vanaf 17 december 2004 voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen

(EUR/100 kg)

GN-code

Omschrijving (1)

Restitutievoet per 100 kg basisproduct

Bij vaststelling vooraf van de restituties

Overige gevallen

1001 10 00

Harde tarwe:

 

 

– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika

– in andere gevallen

1001 90 99

Zachte tarwe en mengkoren:

 

 

– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika

– in andere gevallen:

 

 

– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 (2)

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

– – in andere gevallen

1002 00 00

Rogge

1003 00 90

Gerst

 

 

– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

– in andere gevallen

1004 00 00

Haver

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:

 

 

– zetmeel:

 

 

– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 (2)

4,093

4,093

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

0,696

0,696

– – in andere gevallen

4,093

4,093

– glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van de GN-codes 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 (2)

3,070

3,070

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

0,522

0,522

– – in andere gevallen

3,070

3,070

– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

0,696

0,696

– andere (als zodanig)

4,093

4,093

Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelijkgesteld aan een verwerkingsproduct van maïs:

 

 

– in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 (2)

4,093

4,093

– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

0,696

0,696

– in andere gevallen

4,093

4,093

ex 1006 30

Volwitte rijst:

 

 

– rondkorrelig

– halflangkorrelig

– langkorrelig

1006 40 00

Breukrijst

1007 00 90

Graansorgho m.u.v. hybriden van graansorgho, bestemd voor zaaidoeleinden


(1)  Voor de landbouwproducten verkregen door verwerking van het basisproduct en/of gelijkgesteld, moeten de coëfficiënten vermeld in bijlage E bij Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de Commissie (PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1), worden gebruikt.

(2)  De betrokken goederen vallen onder GN-code 3505 10 50.

(3)  Goederen opgenomen in bijlage III van Verordening (EG) nr. 1784/2003 of bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2825/93 (PB L 258 van 16.10.1993, blz. 6).

(4)  Voor stropen van de GN-codes 1702 30 99, 1702 40 90 en 1702 60 90, verkregen door het mengen van glucose- en fructosestropen, geeft alleen glucosestroop recht op uitvoerrestitutie.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/68


VERORDENING (EG) Nr. 2162/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1757/2004

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 13, lid 3, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1757/2004 van de Commissie (2) is een inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van gerst naar bepaalde derde landen opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3) kan de Commissie op grond van de meegedeelde offertes besluiten niet tot toewijzing over te gaan.

(3)

Het is, met name rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 genoemde criteria, niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes van 10 tot en met 16 december 2004 zijn meegedeeld in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1757/2004 bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van gerst.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78.

(2)  PB L 313 van 12.10.2004, blz. 10.

(3)  PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 777/2004 (PB L 123 van 27.4.2004, blz. 50).


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/69


VERORDENING (EG) Nr. 2163/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1565/2004

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 7,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (2), en met name op artikel 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1565/2004 van de Commissie van 3 september 2004 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor haver in Finland en Zweden voor het verkoopseizoen 2004-2005 voa het verkoopseizoen 2004-2005 (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Er is een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer uit Finland en Zweden van in die landen geproduceerd haver naar alle derde landen, met uitzondering van Bulgarije, Noorwegen, Roemenië en Zwitserland, opengesteld bij Verordening (EG) nr. 1565/2004.

(2)

Het is, met name rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 genoemde criteria, wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de offertes die van 10 tot en met 16 december 2004 in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1565/2004 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bij uitvoer van haver vastgesteld op 29,46 EUR/t.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 december 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78.

(2)  PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1431/2003 (PB L 203 van 12.8.2003, blz. 16).

(3)  PB L 285 van 4.9.2004, blz. 3.


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Raad

17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/70


BESLUIT VAN DE RAAD

van 25 oktober 2004

betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen over protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/859/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (1), enerzijds en protocol 3 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij Besluit nr. 140/2001 van het Gemengd Comité van de EER (2) anderzijds, zijn bepalend voor de handelsregelingen voor bepaalde landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten tussen beide partijen.

(2)

Bij de vaststelling van Besluit nr. 140/2001 stelden de EG en Noorwegen in een gemeenschappelijke verklaring dat het niet-agrarische element van de douanerechten op de producten in tabel I van protocol 3 moet worden afgeschaft. Op basis hiervan werd het overleg tussen ambtenaren van de Commissie en van Noorwegen op 11 maart 2004 afgesloten. De nieuwe tariefconcessies worden uitgevoerd bij een besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van protocol 3 bij de EER-Overeenkomst.

(3)

Er is ook afgesproken om de resultaten van het overleg neer te leggen in een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen over protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen.

(4)

De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (3).

(5)

De overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen over protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de overeenkomst te ondertekenen teneinde de Gemeenschap te binden.

Artikel 3

De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen worden vastgesteld volgens de in artikel 4, lid 2, vastgestelde procedure.

Artikel 4

1.   De Commissie, die wordt bijgestaan door het in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad (4) bedoelde Comité van beheer van horizontale vraagstukken inzake het handelsverkeer van verwerkte landbouwproducten („het Comité”).

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG van toepassing bedoelde termijn bedraagt één maand.

3.   Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Gedaan te Luxemburg, 25 oktober 2004.

Voor de Raad

De voorzitster

R. VERDONK


(1)  PB L 171 van 27.6.1973, blz. 2.

(2)  PB L 22 van 24.1.2002, blz. 34.

(3)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(4)  PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2580/2000 (PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5).


OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen over protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen

Geachte heer,

Ik heb de eer te bevestigen dat de Europese Gemeenschap instemt met bijgaand „Goedgekeurd proces-verbaal” betreffende protocol nr. 2 van de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen.

Ik moge u verzoeken mij te willen bevestigen dat de regering van het Koninkrijk Noorwegen met de inhoud van deze brief instemt.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

GOEDGEKEURD PROCES-VERBAAL

I.   Inleiding

Na diverse vergaderingen tussen Noorse ambtenaren en ambtenaren van de Commissie werd op 11 maart 2004 een compromis bereikt over de verlaging of afschaffing van de tarieven voor een aantal verwerkte landbouwproducten die vallen onder protocol 3 bij de EER-Overeenkomst (1) of onder protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen uit 1973 (2).

Deze concessies moeten leiden tot een verbetering van de markttoegang voor Noorwegen en de Gemeenschap en vereisen de aanpassing van protocol 3 bij de EER-Overeenkomst en van protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst. De twee partijen zijn dan ook overeengekomen om enkele aanpassingen van de invoerregelingen van de partijen inzake bepaalde verwerkte landbouwproducten ter goedkeuring aan hun respectieve autoriteiten voor te leggen. De aanpassingen zullen ten uitvoer worden gelegd door een besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van protocol 3 bij de EER-Overeenkomst en door deze overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen.

De aanpassingen van Protocol nr. 1 gaan in op 1 januari 2005.

De twee partijen komen overeen dat de invoerregelingen de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling van 27 november 2002 vervangen.

II.   Noorse invoerregeling

Vanaf 1 januari 2005 opent Noorwegen jaarlijks de volgende tariefcontingenten voor de Gemeenschap:

Noorse tariefcode

Omschrijving

Hoeveelheid

Toepasselijk recht

1506.0021

Beendervet, beenderolie en ossenpootolie

2,360 ton

vrij

1518.0041

Lijnolie

100 ton

vrij

III.   Communautaire invoerregeling

Vanaf 1 januari 2005 opent de Gemeenschap jaarlijks de volgende tariefcontingenten voor Noorwegen:

Volgnummer

GN-code

Omschrijving

Hoeveelheid

Toepasselijk recht

09.0765

1517 10 90

Margarine, andere dan vloeibare margarine, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van niet meer dan 10 gewichtspercenten

2 470 ton

vrij

09.0771

ex 2207 10 00

(TARIC-code 90)

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80% vol of meer, andere dan die welke zijn verkregen uit in bijlage I bij het EEG-Verdrag genoemde landbouwproducten

164 000 hectoliter

vrij

09.0772

ex 2207 20 00

(TARIC-code 90)

Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte, andere dan die welke zijn verkregen uit in bijlage I bij het EEG-Verdrag genoemde landbouwproducten

14 340 hectoliter

vrij

09.0774

2403 10

Rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding

370 ton

vrij

IV.   Communautaire regeling betreffende bepaalde frisdranken

Deze regeling behelst met ingang van 1 januari 2005 de tijdelijke schorsing van de vrijstellingsregeling die krachtens protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst van toepassing is op goederen met GN-code 2202 10 00 (water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd) en ex 2202 90 10 (andere niet-alcoholische dranken bevattende suiker (sacharose of invertsuiker)).

De Gemeenschap zal van 1 januari tot en met 31 december een jaarlijks rechtenvrij tariefcontingent openen voor goederen van oorsprong uit Noorwegen die zijn ingedeeld onder de GN-codes 2202 10 00 (water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd) en ex 2202 90 10 (andere niet-alcoholische dranken bevattende suiker (sacharose of invertsuiker)), voor de volgende hoeveelheid: 14,3 miljoen liter in 2005. Buiten het contingent geldt een recht van EUR 0,047 per liter. Het invoerrecht kan jaarlijks worden aangepast op basis van het verschil in de suikerprijs tussen de Gemeenschap en Noorwegen.

Indien het tariefcontingent op 31 oktober 2005, en op 31 oktober van elk volgend jaar, is uitgeput, zal het vanaf 1 januari van het volgende jaar toepasselijke tariefcontingent met 10% worden verhoogd. Indien het contingent op die datum niet is uitgeput, zullen de onder het eerste streepje genoemde producten vanaf 1 januari tot en met 31 december van het volgende jaar onbeperkt en rechtenvrij toegang tot de Gemeenschap hebben.

V.   De onder II, III en IV genoemde tariefcontingenten worden verleend voor producten van oorsprong, in overeenstemming met de oorsprongsregels van protocol 3 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst uit 1973 tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen.

Geachte heer,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, welke als volgt luidt:

„Ik heb de eer te bevestigen dat de Europese Gemeenschap instemt met bijgaand „Goedgekeurd proces-verbaal” betreffende protocol nr. 2 van de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen.”.

Ik heb de eer te bevestigen dat mijn regering instemt met de inhoud van uw brief en met de datum die is voorgesteld voor de inwerkingtreding van de aanpassingen.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Done at Brussels,

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

For the Government of the Kingdom of Norway

Por el Gobierno del Reino de Noruega

Za vládu Norského království

På vegne af Kongeriget Norges regering

Im Namen des Königreichs Norwegen

Norra Kuningriigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας

Pour le gouvernement du Royaume de Norvège

Per il Governo del Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes valdības vārdā

Norvegijos Karalystės Vyriausybės vardu

A Norvég Királyság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Renju tan-Norveġja

Voor de Regering van het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Rządu Królestwa Norwegii

Pelo Governo do Reino da Noruega

Za vládu Nórskeho kráľovstva

Za vlado Kraljevine Norveške

Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Norges regering

Image


(1)  PB L 22 van 24.1.2002, blz. 34.

(2)  PB L 171 van 27.6.1973, blz. 2.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/78


BESLUIT VAN DE RAAD

van 25 oktober 2004

betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis

(2004/860/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 62, artikel 63, eerste alinea, punt 3, en de artikelen 66 en 95, in samenhang met artikel 300, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Na de op 17 juni 2002 aan de Commissie verleende machtiging zijn de met de Zwitserse autoriteiten gevoerde onderhandelingen over de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis afgerond.

(2)

Behoudens eventuele sluiting op een later tijdstip, is het wenselijk de op 25 juni 2004 geparafeerde overeenkomst te ondertekenen.

(3)

De overeenkomst voorziet in de voorlopige toepassing van enkele bepalingen. Deze bepalingen dienen voorlopig te worden toegepast in afwachting van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

(4)

Wat de ontwikkeling van het Schengenacquis betreft dat onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap valt, dienen de bepalingen van Besluit 1999/437/EG (1) van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, vanaf de ondertekening van de overeenkomst mutatis mutandis te worden toegepast op de betrekkingen met Zwitserland.

(5)

Dit besluit laat de positie van het Verenigd Koninkrijk onverlet, overeenkomstig het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, en Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele bepalingen van het Schengenacquis (2).

(6)

Dit besluit laat de positie van Ierland onverlet, overeenkomstig het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, en Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengenacquis (3).

(7)

Dit besluit laat de positie van Denemarken onverlet, overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht,

BESLUIT:

Artikel 1

De ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis en de daarmee verband houdende documenten, de slotakte, de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over de comités die de Commissie van de Europese Gemeenschappen zullen bijstaan bij de uitoefening van haar uitvoerende bevoegdheden en de gemeenschappelijke verklaring over de gezamenlijke vergaderingen van de gemengde comités, wordt namens de Europese gemeenschap goedgekeurd.

De teksten van de overeenkomst en de bijbehorende documenten zijn aan dit besluit gehecht (4).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt hierbij gemachtigd om de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn om de overeenkomst en de bijbehorende documenten namens de Europese Gemeenschap te ondertekenen, onder voorbehoud van de sluiting ervan.

Artikel 3

Dit besluit is van toepassing op de gebieden die onder de in de bijlagen A en B bij de overeenkomst opgenomen bepalingen vallen alsmede op de ontwikkeling daarvan voorzover deze bepalingen hun rechtsgrondslag in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap hebben of krachtens Besluit 1999/436/EG (5) is vastgesteld dat zij een dergelijke rechtsgrondslag hebben.

Artikel 4

1.   De bepalingen van de artikelen 1 tot en met 4 van Besluit 1999/437/EG van de Raad zijn op dezelfde manier van toepassing op de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis dat onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap valt.

2.   Alvorens de delegaties die de leden van de Raad vertegenwoordigen, deelnemen aan een besluit van het gemengd comité dat overeenkomstig artikel 7, leden 4 en 5, en artikel 10 van de overeenkomst is ingesteld, komen zij in het kader van de Raad bijeen, teneinde vast te stellen of een gemeenschappelijk standpunt kan worden aangenomen.

Artikel 5

Overeenkomstig artikel 14, lid 2, van de overeenkomst worden de artikelen 1, 3, 4, 5 en 6 en artikel 7, lid 2, onder a), eerste zin, van de overeenkomst voorlopig toegepast in afwachting van de inwerkingtreding ervan.

Gedaan te Luxemburg, 25 oktober 2004.

Voor de Raad

De voorzister

R. VERDONK


(1)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31.

(2)  PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43.

(3)  PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20.

(4)  Raadsdoc. 13054/04 beschikbaar op http://register.consilium.eu.int

(5)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 17.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/80


BESLUIT VAN DE RAAD

van 7 december 2004

tot wijziging van Besluit 2002/883/EG tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan Bosnië en Herzegovina

(2004/861/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit 2002/883/EG van de Raad van 5 november 2002 tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan Bosnië en Herzegovina (3) omvat een leningcomponent met een hoofdsom van maximaal 20 miljoen EUR en een giftcomponent van maximaal 40 miljoen EUR.

(2)

Door vertragingen bij het doorvoeren van de vereiste beleidshervormingen die tussen Bosnië en Herzegovina en de Commissie waren overeengekomen, konden tot dusver alleen de eerste tranche (15 miljoen EUR) en de tweede tranche (20 miljoen EUR) worden uitgekeerd. De derde en laatste tranche van maximaal 25 miljoen EUR moet nog betaalbaar worden gesteld.

(3)

Bosnië en Herzegovina wil doorgaan op de ingeslagen weg van economische stabilisatie en hervormingen. Nadat het eindoordeel over de uitvoering van de vorige stand-by-overeenkomst met het IMF in februari 2004 positief was uitgevallen, zijn nu onderhandelingen gaande over een nieuw door het IMF gesteund programma.

(4)

Het land blijft, naast de middelen die door internationale financiële instellingen kunnen worden verstrekt, externe financiële hulp behoeven.

(5)

Besluit 2002/883/EG moet worden gewijzigd om vastlegging van middelen in de vorm van een gift na 9 november 2004 mogelijk te maken.

(6)

Het EG-Verdrag kent voor de goedkeuring van dit besluit geen andere bevoegdheden toe dan die van artikel 308.

(7)

Na raadpleging van het Economisch en Financieel Comité,

BESLUIT:

Enig artikel

Artikel 6, tweede alinea, van Besluit 2002/883/EG wordt vervangen door:

„Het is van toepassing van 8 november 2004 tot en met 30 juni 2005.”.

Gedaan te Brussel, 7 december 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

G. ZALM


(1)  PB C 290 van 27.11.2004, blz. 6.

(2)  Advies uitgebracht op 28 oktober 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  PB L 308 van 9.11.2002, blz. 28.


17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/81


BESLUIT VAN DE RAAD

van 7 december 2004

betreffende macrofinanciële bijstand aan Servië en Montenegro en tot wijziging van Besluit 2002/882/EG tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië

(2004/862/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit 2002/882/EG van de Raad van 5 november 2002 tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië (3) is bedoeld om ervoor te zorgen dat de betalingsbalans van het land houdbaar blijft, en om de nationale reservepositie te verstevigen.

(2)

In 2002 en 2003 zijn in het kader van deze bijstand twee tranches van in totaal 105 miljoen EUR uitgekeerd. Door vertragingen bij de uitvoering van het overeengekomen structurele beleid is nog niet overgegaan tot uitkering van de derde tranche (25 miljoen EUR). Over de algemene en beleidsvoorwaarden ten aanzien van het aanvullende bedrag van 70 miljoen EUR waartoe in 2003 is besloten, moet nog worden onderhandeld en een akkoord worden gesloten.

(3)

De autoriteiten van Servië en Montenegro zetten zich in voor economische hervormingen en stabilisatie in het kader van het huidige IMF-programma. De tekenen die erop wijzen dat de structurele hervormingen opnieuw ter hand worden genomen, zijn bemoedigend.

(4)

Het land heeft alle mogelijke middelen van de internationale financiële instellingen nodig, maar het blijft daarnaast aangewezen op externe financiële hulp.

(5)

Besluit 2002/882/EG moet worden gewijzigd om vastlegging van middelen in de vorm van een gift na 9 november 2004 mogelijk te maken.

(6)

Het EG-Verdrag kent voor de goedkeuring van dit besluit geen andere bevoegdheden toe dan die van artikel 308.

(7)

Na raadpleging van het Economisch en Financieel Comité,

BESLUIT:

Enig artikel

Artikel 6, tweede alinea, van Besluit 2002/882/EG wordt vervangen door:

„Het is van toepassing vanaf 8 november 2004 tot en met 30 juni 2006.”.

Gedaan te Brussel, 7 december 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

G. ZALM


(1)  PB C 290 van 27.11.2004, blz. 6.

(2)  Advies uitgebracht op 28 oktober 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  PB L 308 van 9.11.2002, blz. 25. Besluit gewijzigd bij Besluit 2003/825/EG (PB L 311 van 27.11.2003, blz. 28).


Commissie

17.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 370/82


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 november 2004

tot goedkeuring van de TSE-uitroeiings- en bewakingsprogramma's voor 2005 van een aantal lidstaten en tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4603)

(2004/863/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name op artikel 24, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Gemeenschap kan op grond van Beschikking 90/424/EEG een financiële bijdrage verlenen voor de uitroeiing en de bewaking van bepaalde dierziekten.

(2)

De meeste lidstaten hebben bij de Commissie programma's ingediend voor de uitroeiing en de bewaking van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's).

(3)

Uit onderzoek is gebleken dat de door de lidstaten ingediende programma's voor de uitroeiing en de bewaking van TSE's voldoen aan Beschikking 90/638/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten (2).

(4)

Deze programma's zijn opgenomen in de lijst van prioritaire programma's voor de uitroeiing en de bewaking van bepaalde TSE's waaraan in 2005 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend. Deze lijst is vastgesteld bij Beschikking 2004/696/EG van de Commissie van 14 oktober 2004 betreffende de lijst van programma's voor de uitroeiing en de bewaking van bepaalde TSE's waaraan in 2005 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend (3).

(5)

Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (4) voorziet in jaarlijkse programma's voor de uitroeiing en de bewaking van TSE's bij runderen, schapen en geiten.

(6)

Aangezien het voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Gemeenschap op het gebied van dier- en volksgezondheid belangrijk is TSE's uit te roeien en te bewaken, moeten de door de lidstaten betaalde kosten voor de uitgevoerde TSE-sneltests 100 % worden vergoed tot een maximumbedrag per test en per TSE-bewakingsprogramma.

(7)

Om dezelfde reden moeten de door de lidstaten betaalde laboratoriumkosten voor het uitvoeren van genotyperingstests 100 % worden vergoed tot een maximumbedrag per test en per scrapie-uitroeiingsprogramma.

(8)

Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (5) bepaalt dat programma's voor de uitroeiing en de bewaking van dierziekten worden gefinancierd uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. De artikelen 8 en 9 van deze verordening gelden voor de financiële controle.

(9)

De financiële bijdrage van de Gemeenschap mag alleen worden verleend als de programma's voor de uitroeiing en de bewaking van TSE's efficiënt worden uitgevoerd en de lidstaten alle nodige gegevens binnen de bij deze beschikking vastgestelde termijnen verstrekken.

(10)

Het is zaak de koers te verduidelijken voor de omrekening van de betalingsaanvragen in nationale valuta als omschreven in artikel 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro (6).

(11)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

Goedkeuring van en financiële bijdrage voor TSE-bewakingsprogramma's

Artikel 1

1.   Het door België ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 3 550 000 EUR.

Artikel 2

1.   Het door Tsjechië ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 1 700 000 EUR.

Artikel 3

1.   Het door Denemarken ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 2 375 000 EUR.

Artikel 4

1.   Het door Duitsland ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 15 020 000 EUR.

Artikel 5

1.   Het door Estland ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 290 000 EUR.

Artikel 6

1.   Het door Griekenland ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 585 000 EUR.

Artikel 7

1.   Het door Spanje ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 4 780 000 EUR.

Artikel 8

1.   Het door Frankrijk ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 24 045 000 EUR.

Artikel 9

1.   Het door Ierland ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 6 170 000 EUR.

Artikel 10

1.   Het door Italië ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 6 660 000 EUR.

Artikel 11

1.   Het door Cyprus ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 85 000 EUR.

Artikel 12

1.   Het door Litouwen ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 835 000 EUR.

Artikel 13

1.   Het door Luxemburg ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 145 000 EUR.

Artikel 14

1.   Het door Hongarije ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 1 085 000 EUR.

Artikel 15

1.   Het door Malta ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 35 000 EUR.

Artikel 16

1.   Het door Nederland ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 4 270 000 EUR.

Artikel 17

1.   Het door Oostenrijk ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 1 920 000 EUR.

Artikel 18

1.   Het door Portugal ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 1 135 000 EUR.

Artikel 19

1.   Het door Slovenië ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 435 000 EUR.

Artikel 20

1.   Het door Finland ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 1 160 000 EUR.

Artikel 21

1.   Het door Zweden ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 305 000 EUR.

Artikel 22

1.   Het door het Verenigd Koninkrijk ingediende TSE-bewakingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 5 570 000 EUR.

Artikel 23

De financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de in de artikelen 1 tot en met 22 bedoelde TSE-bewakingsprogramma's bedraagt 100 % van de door de betrokken lidstaten betaalde kosten (exclusief BTW) voor de uitgevoerde tests, tot een maximum van 8 EUR per test. Vergoed worden alleen tests die worden uitgevoerd tussen 1 januari en 31 december 2005 bij runderen, schapen en geiten als bedoeld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 999/2001.

HOOFDSTUK II

Goedkeuring van en financiële bijdrage voor BSE-uitroeiingsprogramma's

Artikel 24

1.   Het door België ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 250 000 EUR.

Artikel 25

1.   Het door Tsjechië ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 2 500 000 EUR.

Artikel 26

1.   Het door Denemarken ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 200 000 EUR.

Artikel 27

1.   Het door Duitsland ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 875 000 EUR.

Artikel 28

1.   Het door Estland ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 25 000 EUR.

Artikel 29

1.   Het door Griekenland ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 150 000 EUR.

Artikel 30

1.   Het door Spanje ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 1 320 000 EUR.

Artikel 31

1.   Het door Frankrijk ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 500 000 EUR.

Artikel 32

1.   Het door Ierland ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 4 000 000 EUR.

Artikel 33

1.   Het door Italië ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 205 000 EUR.

Artikel 34

1.   Het door Cyprus ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 25 000 EUR.

Artikel 35

1.   Het door Luxemburg ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 150 000 EUR.

Artikel 36

1.   Het door Nederland ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 450 000 EUR.

Artikel 37

1.   Het door Oostenrijk ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 10 000 EUR.

Artikel 38

1.   Het door Portugal ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 975 000 EUR.

Artikel 39

1.   Het door Slovenië ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 25 000 EUR.

Artikel 40

1.   Het door Slowakije ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 25 000 EUR.

Artikel 41

1.   Het door Finland ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 25 000 EUR.

Artikel 42

1.   Het door het Verenigd Koninkrijk ingediende BSE-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 4 235 000 EUR.

Artikel 43

De financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de in de artikelen 24 tot en met 42 bedoelde BSE-uitroeiingsprogramma's bedraagt 50 % van het bedrag dat de betrokken lidstaten aan de eigenaars uitbetalen ter compensatie van de waarde van de overeenkomstig het uitroeiingsprogramma gedode en vernietigde dieren. Per dier wordt maximaal 500 EUR betaald.

HOOFDSTUK III

Goedkeuring van en financiële bijdrage voor scrapie-uitroeiingsprogramma's

Artikel 44

1.   Het door België ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 105 000 EUR.

Artikel 45

1.   Het door Tsjechië ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 20 000 EUR.

Artikel 46

1.   Het door Denemarken ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 5 000 EUR.

Artikel 47

1.   Het door Duitsland ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 2 275 000 EUR.

Artikel 48

1.   Het door Estland ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 10 000 EUR.

Artikel 49

1.   Het door Griekenland ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 1 555 000 EUR.

Artikel 50

1.   Het door Spanje ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 9 525 000 EUR.

Artikel 51

1.   Het door Frankrijk ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 1 300 000 EUR.

Artikel 52

1.   Het door Ierland ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 800 000 EUR.

Artikel 53

1.   Het door Italië ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 2 485 000 EUR.

Artikel 54

1.   Het door Cyprus ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 5 565 000 EUR.

Artikel 55

1.   Het door Letland ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 5 000 EUR.

Artikel 56

1.   Het door Litouwen ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 5 000 EUR.

Artikel 57

1.   Het door Luxemburg ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 35 000 EUR.

Artikel 58

1.   Het door Hongarije ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 5 000 EUR.

Artikel 59

1.   Het door Nederland ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 575 000 EUR.

Artikel 60

1.   Het door Oostenrijk ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 10 000 EUR.

Artikel 61

1.   Het door Portugal ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 695 000 EUR.

Artikel 62

1.   Het door Slovenië ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 65 000 EUR.

Artikel 63

1.   Het door Slowakije ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 340 000 EUR.

Artikel 64

1.   Het door Finland ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 5 000 EUR.

Artikel 65

1.   Het door Zweden ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 10 000 EUR.

Artikel 66

1.   Het door het Verenigd Koninkrijk ingediende scrapie-uitroeiingsprogramma wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

2.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 7 380 000 EUR.

Artikel 67

De financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de in de artikelen 44 tot en met 66 bedoelde scrapie-uitroeiingsprogramma's bedraagt 50 % van het bedrag dat de betrokken lidstaten aan de eigenaars uitbetalen ter compensatie van de waarde van de overeenkomstig het uitroeiingsprogramma gedode en vernietigde dieren, tot een maximum van 50 EUR per dier, en 100 % van de kosten (exclusief BTW) voor monsteranalyses voor genotypering, tot een maximum van 10 EUR per genotyperingstest.

HOOFDSTUK IV

Voorwaarden voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap

Artikel 68

De omrekeningskoers voor in maand „n” ingediende aanvragen in nationale valuta is die van de tiende dag van maand „n+1” of die van de eerste voorafgaande dag waarvoor een koers is genoteerd.

Artikel 69

1.   De financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de in de artikelen 1 tot en met 66 bedoelde TSE-uitroeiings- en bewakingsprogramma's wordt verleend op voorwaarde dat deze programma's worden uitgevoerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Gemeenschapsrecht (inclusief de voorschriften inzake mededinging en de gunning van overheidscontracten) en op voorwaarde dat de betrokken lidstaat:

a)

uiterlijk 1 januari 2005 de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de uitvoering van de TSE-uitroeiings- en bewakingsprogramma's in werking doet treden;

b)

uiterlijk 1 juni 2005 een eerste technische en financiële evaluatie van het programma indient overeenkomstig artikel 24, lid 7, van Beschikking 90/424/EEG;

c)

maandelijks, uiterlijk vier weken na afloop van elke maand, bij de Commissie een verslag indient over de voortgang van het programma en de betaalde kosten. De betaalde kosten worden in elektronische vorm meegedeeld met behulp van de in de bijlage bij deze beschikking gevoegde tabel;

d)

uiterlijk 1 juni 2006 een eindverslag indient over de technische uitvoering van de TSE-uitroeiings- en bewakingsprogramma's, samen met bewijsstukken van de betaalde kosten en de resultaten tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005;

e)

de programma's efficiënt uitvoert;

f)

geen andere communautaire bijstand voor deze maatregelen heeft gevraagd of zal vragen.

2.   Indien de lidstaat deze voorschriften niet nakomt, verlaagt de Commissie de bijdrage van de Gemeenschap, rekening houdend met de aard en de ernst van de overtreding en met eventuele financiële verliezen voor de Gemeenschap.

HOOFDSTUK V

Slotbepalingen

Artikel 70

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2005.

Artikel 71

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 november 2004.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2)  PB L 347 van 12.12.1990, blz. 27. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/65/EEG (PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54).

(3)  PB L 316 van 15.10.2004, blz. 91.

(4)  PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1492/2004 van de Commissie (PB L 274 van 24.8.2004, blz. 3).

(5)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

(6)  PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.


BIJLAGE

BSE

SCRAPIE

 

Tests bij dieren als bedoeld in bijlage III, hoofdstuk A, deel I, punten 2.1, 3 en 4.1, bij Verordening (EG) nr. 999/2001

Tests bij dieren als bedoeld in bijlage III, hoofdstuk A, deel I, punten 2.2, 4.2 en 4.3, bij Verordening (EG) nr. 999/2001

Tests bij dieren als bedoeld in bijlage III, hoofdstuk A, deel II, punt 2, bij Verordening (EG) nr. 999/2001

Tests bij dieren als bedoeld in bijlage III, hoofdstuk A, deel II, punt 3, bij Verordening (EG) nr. 999/2001

Tests bij dieren als bedoeld in bijlage III, hoofdstuk A, deel II, punt 4, bij Verordening (EG) nr. 999/2001

Regio (1)

Aantal tests

Kosten per eenheid

Totale kosten

Aantal tests