ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 316

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
15 oktober 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1769/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2390/1999 tot vaststelling van vorm en inhoud van de boekhoudkundige informatie die aan de Commissie moet worden verstrekt met het oog op de goedkeuring van de rekeningen van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, alsmede ten behoeve van monitoring en het opstellen van prognoses

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1770/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

54

 

 

Verordening (EG) nr. 1771/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de vanaf 15 oktober 2004 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

56

 

 

Verordening (EG) nr. 1772/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

58

 

 

Verordening (EG) nr. 1773/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 9e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1327/2004

60

 

*

Verordening (EG) nr. 1774/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

61

 

*

Verordening (EG) nr. 1775/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 tot vaststelling van de bedragen van de productieheffingen in de sector suiker voor het verkoopseizoen 2003/2004

64

 

*

Verordening (EG) nr. 1776/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2003/2004, van het door de suikerfabrikanten aan de suikerbietenverkopers uit te keren bedrag wegens het verschil tussen het maximumbedrag van de B-heffing en het bedrag van die heffing

65

 

*

Verordening (EG) nr. 1777/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 houdende aanpassing van Verordening (EG) nr. 2342/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot de premieregelingen in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

66

 

*

Verordening (EG) nr. 1778/2004 van de Commissie van 13 oktober 2004 inzake de stopzetting van de visserij op blauwe leng door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

72

 

*

Verordening (EG) nr. 1779/2004 van de Commissie van 13 oktober 2004 inzake de stopzetting van de visserij op leng door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren

73

 

 

Verordening (EG) nr. 1780/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

74

 

 

Verordening (EG) nr. 1781/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

82

 

 

Verordening (EG) nr. 1782/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004

84

 

 

Verordening (EG) nr. 1783/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1757/2004

85

 

 

Verordening (EG) nr. 1784/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1565/2004

86

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

2004/695/EG:
Beschikking van de Commissie van 14 oktober 2004 betreffende de lijsten van programma’s voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en van controleprogramma’s ter voorkoming van zoönoses die in 2005 in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4010)

87

 

*

2004/696/EG:
Beschikking van de Commissie van 14 oktober 2004 betreffende de lijst van programma's voor de uitroeiing en de bewaking van bepaalde TSE's waaraan in 2005 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4011)

91

 

*

2004/697/EG:
Beschikking van de Commissie van 14 oktober 2004 tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen bluetongue in Spanje (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4055)
 ( 1 )

96

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

15.10.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 316/1


VERORDENING (EG) Nr. 1769/2004 VAN DE COMMISSIE

van 14 oktober 2004

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2390/1999 tot vaststelling van vorm en inhoud van de boekhoudkundige informatie die aan de Commissie moet worden verstrekt met het oog op de goedkeuring van de rekeningen van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, alsmede ten behoeve van monitoring en het opstellen van prognoses

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1), en met name op artikel 4, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1663/95 van de Commissie van 7 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie (2), is bepaald dat vorm en inhoud van de in artikel 4, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1663/95 bedoelde boekhoudkundige informatie worden vastgesteld volgens de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 bedoelde procedure.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3), die geldt voor de communautaire instellingen en organen, en bij de in nationaal recht omgezette Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (4), die geldt voor de lidstaten, wordt de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen beschermd wat de verwerking van persoonsgegevens betreft.

(3)

Alle persoonsgegevens die deel uitmaken van de in het kader van Verordening (EG) nr. 2390/1999 van de Commissie (5) verzamelde informatie, moeten worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld in Verordening (EG) nr. 45/2001, waarin met name is bepaald dat de betrokkenen in kennis dienen te worden gesteld van hun rechten, met inbegrip van het recht om op verzoek de eigen persoonsgegevens meegedeeld te krijgen, het recht om onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te rectificeren en het recht om de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te allen tijde aan te zoeken. Op grond van artikel 248, lid 3, van het Verdrag heeft de Europese Rekenkamer recht van toegang tot de in artikel 4, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1663/95 bedoelde boekhoudkundige informatie en mag zij persoonsgegevens verwerken overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, onder b), en artikel 7 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

(4)

Voor verificaties in het kader van de goedkeuring van de rekeningen betreffende de afdeling Garantie van het EOGFL heeft ook het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) recht van toegang tot de in artikel 4, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1663/95 bedoelde boekhoudkundige informatie en mag het persoonsgegevens verwerken overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, onder a), en artikel 7, punt 1, van Verordening (EG) nr. 45/2001.

(5)

Vorm en inhoud van de boekhoudkundige informatie die aan de Commissie moet worden verstrekt met het oog op de goedkeuring van de rekeningen betreffende de afdeling Garantie van het EOGFL en ten behoeve van monitoring en het opstellen van prognoses, zijn momenteel vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2390/1999. Die verordening moet worden aangepast.

(6)

Om rekening te houden met in de begrotingsnomenclatuur aangebrachte wijzigingen en om de informatieoverdracht tussen de lidstaten en de Commissie optimaal en bijgewerkt te houden, moeten de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 2390/1999 met ingang van 16 oktober 2004 worden aangepast.

(7)

Verordening (EG) nr. 2390/1999 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van het Fonds,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2390/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt vervangen door:

„Artikel 2

1.   De in artikel 4, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1663/95 bedoelde boekhoudkundige informatie mag door de Commissie uitsluitend worden gebruikt voor:

a)

de uitvoering van haar taken op het gebied van de goedkeuring van de rekeningen betreffende de afdeling Garantie van het EOGFL overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1258/1999;

b)

de monitoring van ontwikkelingen en het opstellen van prognoses in de landbouwsector.

In dit verband wordt de Europese Rekenkamer en het OLAF toegang tot deze informatie verleend.

2.   Persoonsgegevens die deel uitmaken van de verzamelde informatie, mogen uitsluitend voor de in lid 1 genoemde doeleinden worden verwerkt. Met name geldt dat, indien de Commissie boekhoudkundige informatie voor het in lid 1, onder b), bedoelde doel gebruikt, zij de daarin opgenomen persoonsgegevens moet anonimiseren en uitsluitend in geaggregeerde vorm mag verwerken.

3.   De betrokkene dient eventuele vragen over de verwerking van zijn persoonsgegevens toe te zenden aan het directoraat-generaal Landbouw van de Europese Commissie: AGRI-J1@cec.eu.int

4.   De Commissie zorgt ervoor dat de in artikel 4, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1663/95 bedoelde boekhoudkundige informatie vertrouwelijk blijft en veilig wordt bewaard.”.

2)

De bijlagen I, II en III bij Verordening (EG) nr. 2390/1999 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 16 oktober 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 2004.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

(2)  PB L 158 van 8.7.1995, blz. 6. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2025/2001 (PB L 274 van 17.10.2001, blz. 3).

(3)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(4)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(5)  PB L 295 van 16.11.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1747/2003 (PB L 259 van 10.10.2003, blz. 1).


BIJLAGE

De bijlagen I, II en III bij Verordening (EG) nr. 2390/1999 worden vervangen door:

BIJLAGE I

X-TABEL — Boekjaar 2005

ONM

ABB

A

Image

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F205A

F206

F207

F211

F212

F213

F214

F215

F216

F217

F218

F220

F221

F222A

F222B

F222C

B01-1000

05020101

1000

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

D

D

 

D

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

D

D

 

D

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F400

F402

F403

F404

F500

F501

F502

F503

F507

F508A

F508B

F508C

F508D

F508E

F508F

F509A

F509B

F510

F510A

F511

F511A

F512

F513

F515

F516

F517

F518

B01-1000

05020101

1000

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

X

 

 

X

X

X

X

 

X

D

D

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

 

 

 

 

 

 

 

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

X

 

 

X

X

X

X

 

X

D

D

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

A

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

A

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F519

F519B

F519C

F520

F521

F522

F523

F530

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F602B

F603

F604

F604B

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

F900

F901

F902

B01-1000

05020101

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F903

F904

F905

F906

F907

F908

F909

F910

F911

F920

F921

F922

F930

F950

F951

F952

F953

F954

F955

F957

F960

F961

F962

F970

F980

F990

B01-1000

05020101

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

 

D

 

D

 

D

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

 

D

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F205A

F206

F207

F211

F212

F213

F214

F215

F216

F217

F218

F220

F221

F222A

F222B

F222C

B01-1046

05020307

1046

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1057

05020307

1057

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1040

05020310

1040

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1041

05020310

1041

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1042

05020310

1042

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1043

05020310

1043

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1044

05020310

1044

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1047

05020310

1047

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1049

05020310

1049

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1050

05020310

1050

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1051

05020310

1051

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1052

05020310

1052

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1053

05020310

1053

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1054

05020310

1054

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1058

05020310

1058

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1060

05020310

1060

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1062

05020310

1062

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020310

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020311

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020312

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020313

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020314

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020315

0000

A

A

 

A

 

 

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020315

1021

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020399

1090

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3100

05020401

3100

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3110

05020402

3110

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3111

05020402

3111

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3112

05020402

3112

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3113

05020402

3113

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3119

05020402

3119

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020499

0000

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F400

F402

F403

F404

F500

F501

F502

F503

F507

F508A

F508B

F508C

F508D

F508E

F508F

F509A

F509B

F510

F510A

F511

F511A

F512

F513

F515

F516

F517

F518

B01-1046

05020307

1046

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1057

05020307

1057

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1040

05020310

1040

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1041

05020310

1041

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1042

05020310

1042

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1043

05020310

1043

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1044

05020310

1044

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1047

05020310

1047

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1049

05020310

1049

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1050

05020310

1050

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1051

05020310

1051

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1052

05020310

1052

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1053

05020310

1053

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1054

05020310

1054

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1058

05020310

1058

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1060

05020310

1060

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X