31961G1203

Resolutie van de Raad betreffende de versnelde uitvoering van het Algemeen Programma

Publicatieblad Nr. 002 van 15/01/1962 blz. 0046 - 0046


++++

Resolutie van de Raad betreffende de versnelde uitvoering

van het Algemeen Programma

De Raad ,

Gelet op het Algemeen Programma voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging binnen de Gemeenschap , met name Titel IV daarvan ,

Gezien de verklaring van intentie inzake de interne versnelling , aangenomen op 12 mei 1960 door de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten der Europese Economische Gemeenschap , in het kader van de Raad bijeen , bij de aanvaarding van een besluit over de versnelling van het tempo van verwezenlijking der doelstellingen van het Verdrag ,

Na raadpleging van de Commissie ,

a ) verzoekt deze , met het oog op het afleggen van de etappes , bedoeld in artikel 54 , lid 1 , tweede alinea van het Verdrag en opgenomen in het vastgestelde tijdschema voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging , hem zo spoedig mogelijk de in artikel 54 , lid 2 , bedoelde voorstellen voor richtlijnen voor te leggen , teneinde de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging te versnellen , met name inzake de werkzaamheden waarvoor de vrijheid van vestiging een bijzonder nuttige bijdrage levert tot de ontwikkeling van de produktie en van het handelsverkeer ;

b ) verzoekt de Commissie hem voorstellen te doen , telkens wanneer haar dit uitvoerbaar en wenselijk voorkomt , tot wijziging van het Algemeen Programma , die ertoe strekken de desbetreffende werkzaamheden over te brengen van de bijlage waarin zij zijn opgenomen , naar een voorgaande bijlage .

Gedaan te Brussel , 18 december 1961 .

Voor de Raad

De Voorzitter

Ludwig ERHARD