7.8.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 205/59


BESLUIT VAN DE RAAD

van 23 juli 2007

inzake de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2010, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de overeenkomst tussen de Democratische Republiek São Tomé e Príncipe en de Europese Gemeenschap

(2007/532/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 300, lid 2, in samenhang met artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Gemeenschap en de Democratische Republiek São Tomé e Príncipe hebben onderhandeld over een partnerschapsovereenkomst inzake visserij waarbij aan vissers uit de Gemeenschap vangstmogelijkheden worden toegekend in de wateren waarover de Republiek São Tomé e Príncipe de soevereiniteit of de jurisdictie bezit, en hebben deze overeenkomst geparafeerd.

(2)

Er moet voor worden gezorgd dat de visserijactiviteiten na het verstrijken van het voorgaande protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden voor de kust van São Tomé e Príncipe kunnen worden voortgezet tot de datum van inwerkingtreding van het nieuwe protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin de genoemde partnerschapsovereenkomst voorziet.

(3)

Daartoe hebben de Gemeenschap en de Democratische Republiek São Tomé e Príncipe een overeenkomst geparafeerd in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het nieuwe protocol.

(4)

Het is in het belang van de Gemeenschap deze overeenkomst in de vorm van een briefwisseling goed te keuren.

(5)

Bepaald moet worden hoe de vangstmogelijkheden over de lidstaten moeten worden verdeeld,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2010, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de overeenkomst tussen de Democratische Republiek São Tomé e Príncipe en de Europese Gemeenschap wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De overeenkomst wordt voorlopig toegepast met ingang van 1 juni 2006.

Artikel 3

De in het protocol bij de partnerschapsovereenkomst vastgestelde vangstmogelijkheden worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

Type visserij

Vaartuigtype

Lidstaat

Vergunningen of quota

Tonijnvisserij

Vriesschepen voor de tonijnvisserij met de zegen

Spanje

13

Frankrijk

12

Tonijnvisserij

Vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug

Spanje

13

Portugal

5

Als met de door deze lidstaten ingediende vergunningaanvragen niet alle in het protocol bij de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningaanvragen van andere lidstaten in aanmerking nemen.

Artikel 4

De lidstaten waarvan de vaartuigen in het kader van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling vissen, melden de in de visserijzone van São Tomé e Príncipe gevangen hoeveelheden van elk bestand aan de Commissie op de wijze zoals bepaald bij Verordening (EG) nr. 500/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad wat betreft de controle op de vangsten van de vissersvaartuigen van de Gemeenschap in de wateren van derde landen en in volle zee (1).

Artikel 5

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

L. AMADO


(1)  PB L 73 van 15.3.2001, blz. 8.


OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2010, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de overeenkomst tussen de Democratische Republiek São Tomé e Príncipe en de Europese Economische Gemeenschap

Excellentie,

Onder verwijzing naar het op donderdag 25 mei 2006 geparafeerde protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie voor de periode van 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2010, heb ik de eer u mee te delen dat de Democratische Republiek São Tomé e Príncipe bereid is dit protocol met ingang van 1 juni 2006 voorlopig toe te passen in afwachting van de inwerkingtreding ervan overeenkomstig artikel 12 van dat protocol, op voorwaarde dat de Europese Gemeenschap bereid is hetzelfde te doen.

In dat geval dient de eerste tranche van de in artikel 2 van het protocol vastgestelde financiële bijdrage te worden betaald vóór 15 mei 2007.

Mag ik u vragen te bevestigen dat de Europese Gemeenschap instemt met een dergelijke voorlopige toepassing?

Hoogachtend,

Voor de regering van São Tomé e Príncipe

Excellentie,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden welke als volgt luidt:

„Onder verwijzing naar het op donderdag 25 mei 2006 geparafeerde protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie voor de periode van 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2010, heb ik de eer u mede te delen dat de Democratische Republiek São Tomé e Príncipe bereid is dit protocol met ingang van 1 juni 2006 voorlopig toe te passen in afwachting van de inwerkingtreding ervan overeenkomstig artikel 12 van dat protocol, op voorwaarde dat de Europese Gemeenschap bereid is hetzelfde te doen.

In dat geval dient de eerste tranche van de in artikel 2 van het protocol vastgestelde financiële bijdrage te worden betaald vóór 15 mei 2007.”

Ik heb de eer u te bevestigen dat de Europese Gemeenschap instemt met een dergelijke voorlopige toepassing.

Hoogachtend,

Namens de Raad van de Europese Unie