26.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 23/17


BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 december 2004

betreffende het sluiten en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft

(2005/45/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133 juncto artikel 300, leden 2 en 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft de Commissie gemachtigd onderhandelingen met de Zwitserse Bondsstaat aan te gaan over een Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen voor verwerkte landbouwproducten betreft.

(2)

Bij Besluit is van de Raad van 20 oktober 2004 (1), en onder voorbehoud van de sluiting op een latere datum, werd de overeenkomst op 26 oktober 2004 namens de Gemeenschap ondertekend.

(3)

In de overeenkomst is bepaald dat zij, in afwachting van haar inwerkingtreding, voorlopig wordt toegepast.

(4)

De overeenkomst moet worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft, wordt bij dezen namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

Het door de Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van besluiten of aanbevelingen van het gemengd comité die zijn gebaseerd op artikel 7 van Protocol nr. 2 bij de overeenkomst zal door de Commissie worden vastgesteld.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad doet namens de Europese Gemeenschap de in artikel 5, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving (2).

Artikel 4

Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van de overeenkomst wordt de overeenkomst, in afwachting van haar inwerkingtreding, met ingang van 1 februari 2005 op voorlopige basis toegepast, mits de in artikel 5, lid 4, van Protocol nr. 2 bedoelde uitvoeringsmaatregelen terzelfder tijd worden aangenomen.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 december 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

C. VEERMANN


(1)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(2)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna „de Gemeenschap” genoemd,

enerzijds, en

DE ZWITSERSE BONDSSTAAT, hierna „Zwitserland” genoemd,

anderzijds,

hierna samen „de overeenkomstsluitende partijen” genoemd,

GELET OP de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 en de Gemeenschappelijke Verklaring over toekomstige verdere onderhandelingen, die is gehecht aan de slotaktes van de op 21 juni 1999 te Luxemburg ondertekende overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds,

OVERWEGENDE dat Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, hierna „de Overeenkomst” genoemd, conform de resultaten van de Uruguay-ronde moet worden bijgewerkt en moet worden aangepast wat de lijst van producten betreft,

OVERWEGENDE dat de handelsstromen tussen Zwitserland en de nieuwe lidstaten na de uitbreiding van de Europese Unie moeten worden gehandhaafd,

VERLANGENDE de wederzijdse toegang tot de markt voor verwerkte landbouwproducten te verbeteren,

GELET OP de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling van 17 maart 2000 tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, betreffende Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

De overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

Bijlage I bij de overeenkomst wordt vervangen door de nieuwe bijlage I, die als bijlage 1 aan deze overeenkomst is gehecht.

2.

Protocol nr. 2 bij de overeenkomst wordt vervangen door het nieuwe Protocol nr. 2, dat als bijlage 2 aan deze overeenkomst is gehecht.

Artikel 2

Met ingang van de inwerkingtreding van deze overeenkomst worden de volgende overeenkomsten ingetrokken:

de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling van 17 maart 2000 tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, betreffende Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat,

de briefwisseling tussen de Europese Commissie en de Zwitserse federale regering van 29 november 1988 over regelingen ter verbetering van de transparantie van de verschillende prijscompensatiemaatregelen die door de Europese Gemeenschap en Zwitserland worden toegepast en die van invloed zijn op de door Protocol nr. 2 bestreken handel in verwerkte landbouwproducten.

Artikel 3

De bijlagen bij deze overeenkomst, met inbegrip van de tabellen, de aanhangsels van de tabellen en het aanhangsel van Protocol nr. 2, vormen een integrerend bestanddeel daarvan.

Artikel 4

1.   Deze overeenkomst is van toepassing op het grondgebied waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is, enerzijds, en op het grondgebied van Zwitserland, anderzijds.

2.   Deze overeenkomst is ook van toepassing op het grondgebied van het Vorstendom Liechtenstein zolang de douane-unie met Zwitserland in stand blijft.

Artikel 5

1.   Deze overeenkomst wordt door de overeenkomstsluitende partijen goedgekeurd volgens hun eigen procedures. Zij treedt in werking op de dag volgende op die waarop de overeenkomstsluitende partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat zij hun hiervoor noodzakelijke interne procedure hebben voltooid.

2.   Hangende de in lid 1 bedoelde ratificatieprocedures passen de overeenkomstsluitende partijen deze overeenkomst toe vanaf de eerste dag van de vierde maand volgende op de datum van ondertekening, mits de in artikel 5, lid 4, van Protocol nr. 2 vastgestelde uitvoeringsmaatregelen op dezelfde datum worden goedgekeurd.

Artikel 6

1.   Deze overeenkomst is in tweevoud opgesteld in de Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Nederlandse, Poolse, Portugese, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische en Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

2.   De versie van deze overeenkomst in de Maltese taal wordt op basis van een briefwisseling authentiek verklaard door de overeenkomstsluitende partijen. Die versie zal gelijkelijk authentiek zijn, op dezelfde wijze als de in lid 1 genoemde talen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder de overeenkomst hebben geplaatst.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

BIJLAGE 1

„BIJLAGE 1

Lijst van de in artikel 2, onder i), van de Overeenkomst bedoelde producten:

GS-code

Omschrijving

2905 43

– – Mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne:

3501 10

– caseïne

ex 3501 90

– andere:

– andere dan lijm van caseïne

3502

Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof), albuminaten en andere derivaten van albuminen:

– ovoalbumine:

3502 11

– – gedroogd

3502 19

– – andere

3502 20

– lactoalbumine, concentraten van twee of meer weiproteïnen daaronder begrepen

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel

3809

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:

3809 10

– op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen:

– industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils:

3823 11

– – stearinezuur

3823 12

– – oliezuur

3823 19

– – andere

3823 70

– industriële vetalcoholen

3824 60

– sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44

5301

Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van vlas

5302

Hennep (Cannabis sativa L.) ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van hennep”

BIJLAGE 2

PROTOCOL Nr. 2

Betreffende bepaalde verwerkte landbouwproducten

Artikel 1

Algemene beginselen

1.   De bepalingen van de overeenkomst zijn van toepassing op de in de tabellen I en II opgenomen producten, tenzij in dit protocol anderszins wordt bepaald.

2.   Met name mogen de overeenkomstsluitende partijen met betrekking tot deze producten geen invoerrechten of heffingen van gelijke werking, zoals agrarische elementen, opleggen of uitvoerrestituties of andere algehele of gedeeltelijke terugbetaling of vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking verlenen.

3.   Totdat Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is op het Vorstendom Liechtenstein, zijn de bepalingen van dit protocol eveneens van toepassing op het Vorstendom Liechtenstein.

Artikel 2

Toepassing van prijscompenserende maatregelen

1.   Teneinde rekening te houden met kostenverschillen voor de agrarische grondstoffen die voor de vervaardiging van de in tabel I genoemde producten zijn gebruikt, vormt de overeenkomst geen beletsel voor de toepassing van prijscompenserende maatregelen voor deze producten; dit betreft de heffing van agrarische elementen bij invoer en het verlenen van uitvoerrestituties of de algehele of gedeeltelijke terugbetaling of vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking.

2.   Indien een overeenkomstsluitende partij interne maatregelen toepast die de prijs van de grondstoffen voor de verwerkende industrie verlagen, wordt bij de berekening van de prijscompenserende bedragen rekening gehouden met deze maatregelen.

Artikel 3

Prijscompenserende maatregelen bij invoer

1.   De Zwitserse basisbedragen voor de agrarische grondstoffen die bij de berekening van de agrarische elementen bij invoer in aanmerking worden genomen, overschrijden noch het verschil tussen de Zwitserse binnenlandse referentieprijs en de binnenlandse referentieprijs van de Gemeenschap voor de desbetreffende agrarische grondstof, noch het Zwitserse invoerrecht dat thans wordt toegepast bij de invoer van de agrarische grondstof in onverwerkte staat.

2.   De Zwitserse invoerregeling voor de in tabel I genoemde producten is neergelegd in tabel IV.

3.   Indien de Zwitserse binnenlandse referentieprijs lager is dan de binnenlandse referentieprijs van de Gemeenschap, mag de Gemeenschap overeenkomstig artikel 2 prijscompenserende maatregelen invoeren; dit betreft de heffing van agrarische elementen op invoer in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1460/96 en navolgende verordeningen.

Artikel 4

Prijscompenserende maatregelen bij uitvoer

1.   De Zwitserse uitvoerrestituties of de algehele of gedeeltelijke terugbetaling of vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking die worden toegepast op de uitvoer van de in tabel I genoemde producten naar de Gemeenschap, overschrijden niet het verschil tussen de Zwitserse binnenlandse referentieprijs en de binnenlandse referentieprijs van de Gemeenschap voor de agrarische grondstoffen die voor de vervaardiging van deze producten zijn gebruikt, vermenigvuldigd met de feitelijk gebruikte hoeveelheden. Indien de Zwitserse binnenlandse referentieprijs gelijk is aan of lager is dan de binnenlandse referentieprijs van de Gemeenschap, bedraagt de Zwitserse uitvoerrestitutie of de algehele of gedeeltelijke terugbetaling of vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking nul.

2.   Indien de Zwitserse binnenlandse referentieprijs lager is dan de binnenlandse referentieprijs van de Gemeenschap, mag de Gemeenschap overeenkomstig artikel 2 prijscompenserende maatregelen invoeren; dit betreft het verlenen van uitvoerrestituties in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1520/2000 en navolgende verordeningen of het verlenen van uitvoerrestituties of de algehele of gedeeltelijke terugbetaling of vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking.

3.   Voor suiker (GS-codes 1701, 1702 en 1703) die bij de vervaardiging van de in de tabellen I en II genoemde producten wordt gebruikt, mogen de overeenkomstsluitende partijen geen uitvoerrestituties verlenen, noch een algehele of gedeeltelijke terugbetaling of vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking.

Artikel 5

Referentieprijzen

1.   De binnenlandse referentieprijzen van de Gemeenschap en van Zwitserland voor de in de artikelen 3 en 4 bedoelde agrarische grondstoffen zijn opgenomen in tabel III.

2.   De overeenkomstsluitende partijen verstrekken het gemengd comité periodiek, en ten minste eenmaal per jaar, de binnenlandse referentieprijzen van alle grondstoffen waarvoor prijscompenserende maatregelen worden toegepast. De verstrekte binnenlandse referentieprijzen geven een beeld van de feitelijke prijssituatie op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partij. Het gaat om de prijzen die gewoonlijk door de verwerkende industrie in de groothandels- of verwerkingsfase worden betaald. Indien een agrarische grondstof voor de verwerkende industrie of voor een deel daarvan beschikbaar is tegen een prijs die lager is dan die welke voor de rest van de binnenlandse markt geldt, worden de verstrekte binnenlandse referentieprijzen dienovereenkomstig aangepast.

3.   Het gemengd comité stelt voor de in tabel III genoemde agrarische grondstoffen de binnenlandse referentieprijzen en de prijsverschillen vast op basis van de door de diensten van de Commissie en de Zwitserse federale regering verstrekte informatie. Indien het voor het behoud van de relatieve preferentiemarges noodzakelijk is, worden de basisbedragen voor de agrarische grondstoffen in tabel IV aangepast.

4.   Het gemengd comité herziet de in de artikelen 3 en 4 bedoelde binnenlandse prijzen van agrarische grondstoffen, die zijn opgenomen in tabel III, voordat dit protocol wordt toegepast.

Artikel 6

Speciale bepaling over administratieve samenwerking

Speciale bepalingen over administratieve samenwerking zijn neergelegd in het aanhangsel van dit protocol.

Artikel 7

Wijzigingen

Het gemengd comité kan besluiten de tabellen, de aanhangsels van de tabellen en het aanhangsel van dit protocol te wijzigen.

TABEL I

Producten waarvoor prijscompenserende maatregelen gelden

GS Post nr.

Omschrijving

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

.10

– yoghurt:

ex .10

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

.90

– andere:

ex .90

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's:

.20

– zuivelpasta's:

ex .20

– – met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 75 gewichtspercenten

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516:

.10

– margarine, andere dan vloeibare margarine:

ex .10

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

.90

– andere:

ex .90

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

.10

– aardappelen:

ex .10

– – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

.20

– aardappelen:

ex .20

– – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:

.11

– – grondnoten:

ex .11

– – – pindakaas

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan:

– extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie:

.12

– – preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van koffie:

ex .12

– – – bevattende 1,5 of meer gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, 2,5 of meer gewichtspercenten van melk afkomstige proteïnen, 5 of meer gewichtspercenten suiker of 5 of meer gewichtspercenten zetmeel

.20

– extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van thee of van maté:

ex .20

– bevattende 1,5 of meer gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, 2,5 of meer gewichtspercenten van melk afkomstige proteïnen, 5 of meer gewichtspercenten suiker of 5 of meer gewichtspercenten zetmeel

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

.20

– tomatenketchup en andere tomatensausen

.90

– andere:

ex .90

– – andere dan mangochutney, vloeibaar

2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

2105

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

.10

– proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen:

ex .10

– – bevattende meer dan 1 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, meer dan 1 gewichtspercent andere vetstoffen of meer dan 5 gewichtspercenten suiker

.90

– andere

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten:

ex .90

– andere dan ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol en andere dan geconcentreerd druivensap met toegevoegde alcohol

3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne:

.10

– caseïne

.90

– andere:

ex .90

– – andere dan lijm van caseïne

TABEL II

Vrijhandelsproducten

GS Post nr.

Omschrijving

0501

Mensenhaar, onbewerkt, ook indien gewassen of ontvet; afval van mensenhaar

0502

Haar van varkens of van wilde zwijnen; dassenhaar en ander dierlijk haar, voor borstelwerk; afval van dit haar

0503

Paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag

0505

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt; poeder en afval, van veren of van delen van veren:

10

– veren van de soorten die als opvulmateriaal worden gebruikt; dons

ex 90

– andere (andere dan voor voederdoeleinden)

0506

Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen

0507

Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen), horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden; poeder en afval van deze stoffen

0508

Koraal en dergelijke stoffen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet verder bewerkt; schelpen en schalen, van schaaldieren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden, alsmede poeder en afval van deze stoffen:

ex 00

– andere dan voor voederdoeleinden

0509

Echte sponsen

0510

Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien gedroogd; klieren en andere stoffen van dierlijke oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van farmaceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins voorlopig geconserveerd

0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren

40

– suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:

90

– andere groenten en mengsels van groenten:

ex 90

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

0901

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding

0902

Thee, ook indien gearomatiseerd

0903

Maté

1212

Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere plantaardige producten (ongebrande cichoreiwortels van de variëteit „Cichorium intybus sativum” daaronder begrepen) hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

ex 20

– zeewier en andere algen (andere dan voor voederdoeleinden)

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd

1401

Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de mandenmakerij of voor vlechtwerk (bijvoorbeeld bamboe, rotting, riet, bies, teen, raffia, lindebast, alsmede gezuiverd, gebleekt of geverfd stro van graangewassen)

1402

Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt als opvulmateriaal (bijvoorbeeld kapok, plantenhaar („crin végétal”), zeegras), ook indien in vliezen, al dan niet bevestigd op een onderlaag of tussen twee lagen, van andere stof

1403

Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het vervaardigen van bezems en van borstels (bijvoorbeeld sorghopluimen en -stro, piassava, hondsgras, istle), ook indien in wrongen of in bosjes

1404

Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen:

10

– ruw plantaardig materiaal van de soort hoofdzakelijk gebruikt als verf- of looistof

20

– katoenlinters

ex 90

– andere (andere dan voor voederdoeleinden)

1505

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen:

ex 00

– andere dan voor voederdoeleinden

1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid:

20

– plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:

ex 20

– – gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde „opal wax”

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516:

90

– andere:

ex 90

– – mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van de soorten gebruikt als preparaten voor het insmeren van bakvormen

1518

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

ex 00

– linoxyne

1520

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen

1521

Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van andere insecten, alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd

1522

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:

50

– chemisch zuivere fructose

90

– andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 50 gewichtspercenten fructose bevatten:

ex 90

– – chemisch zuivere maltose (andere dan voor voederdoeleinden)

1803

Cacaopasta, ook indien ontvet

1804

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

1805

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

1903

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur:

90

– andere:

ex 90

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata); palmharten; broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen bedoeld bij post 0714

2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

90

– andere groenten en mengsels van groenten:

ex 90

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

80

– suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

2006

Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd):

ex 00

– suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:

11

– – grondnoten:

ex 11

– – – grondnoten, gebrand

– andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008 19, daaronder begrepen:

91

– – palmharten

99

– – andere:

ex 99

– – – maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan:

– extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie:

11

– – extracten, essences of concentraten

12

– – preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van koffie:

ex 12

– – – bevattende geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, geen of minder dan 2,5 gewichtspercenten van melk afkomstige proteïnen, geen of minder dan 5 gewichtspercenten suiker of geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel

20

– extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van thee of van maté:

ex 20

– – bevattende geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, geen of minder dan 2,5 gewichtspercenten van melk afkomstige proteïnen, geen of minder dan 5 gewichtspercenten suiker of geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel

30

– gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan

2102

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins bedoeld bij post 3002); samengesteld bakpoeder:

ex 10

– levende gist (andere dan bakkersgist en andere dan voor voederdoeleinden)

ex 20

– inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan voor voederdoeleinden)

30

– samengesteld bakpoeder

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

10

– sojasaus

30

– mosterdmeel en bereide mosterd:

ex 30

– – mosterdmeel, andere dan voor voederdoeleinden; bereide mosterd

90

– andere:

ex 90

– – mangochutney, vloeibaar

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

10

– proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen:

ex 10

– – andere dan die welke meer dan 1 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, meer dan 1 gewichtspercent andere vetstoffen of meer dan 5 gewichtspercenten suiker bevatten

2201

Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009:

10

– water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd

ex 90

– – andere dan vruchten- of groentesappen verdund met water of met koolzuur verzadigd

2203

Bier van mout

2205

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte:

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten:

20

– dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer

30

– whisky

40

– rum en tafia

50

– gin en jenever

60

– wodka

70

– likeuren

2209

Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur

TABEL III

Binnenlandse referentieprijzen van de Gemeenschap en Zwitserland (4)

Agrarische grondstof

Binnenlandse referentieprijs van Zwitserland

CHF per 100 kg nettogewicht

Binnenlandse referentieprijs van de Gemeenschap

CHF per 100 kg nettogewicht

Verschil referentieprijs Zwitserland / Gemeenschap

CHF per 100 kg nettogewicht

Zachte tarwe

64,00

19,45

44,55

Harde tarwe

43,22

28,46

14,76

Rogge

58,00

15,98

42,02

Gerst

32,46

11,81

20,65

Maïs

38,97

18,87

20,10

Meel van zachte tarwe

105,88

27,23

78,65

Vollemelkpoeder

607,00

382,77

224,23

Mageremelkpoeder

481,04

295,49

185,55

Boter

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Suiker (GS-codes 1701, 1702 en 1703)

0,00

Eieren (2)

250,75

186,70

64,05

Verse aardappelen

42,00

21,14

20,86

Plantaardig vet (3)

360,00

147,25

212,75

TABEL IV

Zwitserse invoerregeling

a)

Het douanerecht voor de in het aanhangsel van deze tabel opgenomen producten is een agrarisch element dat wordt berekend op basis van het nettogewicht. De standaardsamenstellingen worden in het aanhangsel gespecificeerd.

b)

Voor de in het aanhangsel opgenomen producten worden bij de berekening van de agrarische elementen de volgende basisbedragen voor agrarische grondstoffen in aanmerking genomen:

Agrarische grondstof

Basisbedrag bij de inwerkingtreding

Basisbedrag drie jaar na de inwerkingtreding

CHF per 100 kg nettogewicht

CHF per 100 kg nettogewicht

Zachte tarwe

40,00

38,00

Harde tarwe

13,00

12,00

Rogge

37,00

36,00

Gerst

18,00

18,00

Maïs

18,00

18,00

Meel van zachte tarwe

70,00

67,00

Vollemelkpoeder

201,00

191,00

Mageremelkpoeder

167,00

158,00

Boter

466,00

466,00

Suiker (GS-codes 1701, 1702 en 1703)

00,00

00,00

Eieren

36,00

36,00

Verse aardappelen

18,00

18,00

Plantaardig vet

191,00

181,00

c)

Voor de producten in onderstaande tabel bedraagt het douanerecht nul.

Zwitserse tariefpost

Toelichting

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Andere dan mangochutney, vloeibaar

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

Vanaf het moment dat dit protocol wordt toegepast, worden de douanerechten voor de in onderstaande tabel opgenomen producten in drie gelijke jaarlijkse stappen verlaagd tot nul.

Zwitserse tariefpost

Toegepast recht vanaf de inwerkingtreding

Toegepast recht een jaar na de inwerkingtreding

Toegepast recht twee jaar na de inwerkingtreding

CHF per 100 kg brutogewicht

CHF per 100 kg brutogewicht

CHF per 100 kg brutogewicht

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

e)

De tariefposten in deze tabel hebben betrekking op die welke op 1 januari 2002 in Zwitserland van toepassing waren. Niettegenstaande artikel 12 bis van de overeenkomst zijn eventuele wijzigingen in de tariefnomenclatuur niet van invloed op de bepalingen in deze tabel.


(1)  Voor producten die steun voor boter ontvangen in het kader van Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15 december 1997 betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen.

(2)  Afgeleid van de prijzen voor vloeibare vogeleieren uit de schaal, vermenigvuldigd met een factor 0,85.

(3)  Prijzen voor plantaardige vetten (voor bakkerijen en de voedingsmiddelenindustrie) met een vetgehalte van 100 %.

(4)  De in de artikelen 3 en 4 bedoelde binnenlandse referentieprijzen van de Gemeenschap en Zwitserland voor agrarische grondstoffen, die zijn opgenomen in tabel III, zijn gebaseerd op gegevens per 1 januari 2002. Zij worden door het gemengd comité herzien voordat dit protocol wordt toegepast.

Aanhangsel van tabel IV

Zwitserse standaardsamenstellingen

De in tabel IV (Zwitserse invoerregeling), onder a), bedoelde standaardsamenstellingen die voor de berekening van de agrarische elementen worden gebruikt, worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Zwitserse tariefpost

Toelichting

Zachte tarwe

Harde tarwe

Rogge

Gerst

Maïs

Meel van zachte tarwe

Vollemelkpoeder

Mageremelkpoeder

Boter

Suiker

Eieren

Verse aardappelen

Plantaardig vet

kg grondstof per 100 kg nettogewicht van het eindproduct

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 1 doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 3 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Met een vetgehalte van 39 of meer doch minder dan 75 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Met een vetgehalte van 39 of meer doch minder dan 75 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Met een vetgehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Met een vetgehalte van niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Met een vetgehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Met een vetgehalte van meer dan 2 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Met een vetgehalte van meer dan 20 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Met een vetgehalte van meer dan 2 doch niet meer dan 20 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Met een vetgehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Met een vetgehalte van meer dan 8 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Met een vetgehalte van meer dan 2 doch niet meer dan 8 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Met een vetgehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Met een vetgehalte van meer dan 8 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Met een vetgehalte van meer dan 2 doch niet meer dan 8 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 6 doch niet meer dan 12 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 1 doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 1,5 doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 1 doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 6 doch niet meer dan 12 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 1 doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 6 doch niet meer dan 12 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Geen zachte tarwe, rogge, gerst, maïs of aardappelen bevattend; andere dan voor voederdoeleinden

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Andere

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Geen zachte tarwe, rogge, gerst, maïs of aardappelen bevattend; andere dan voor voederdoeleinden

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Andere

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Voor menselijke consumptie

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Andere

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 1 doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 3 doch niet meer dan 9 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 9 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 1 doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 6 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Met een vetgehalte van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Met een vetgehalte van meer dan 6 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Met een vetgehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Paneermeel

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Andere dan paneermeel

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Paneermeel

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Andere dan paneermeel

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

In de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

In de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

In de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

In de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Bevattende 1,5 of meer gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, 2,5 of meer gewichtpercenten van melk afkomstige proteïnen, 5 of meer gewichtspercenten suiker of 5 of meer gewichtspercenten zetmeel

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Bevattende 1,5 of meer gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, 2,5 of meer gewichtspercenten van melk afkomstige proteïnen, 5 of meer gewichtspercenten suiker of 5 of meer gewichtspercenten zetmeel

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Bevattende 1,5 of meer gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, 2,5 of meer gewichtspercenten van melk afkomstige proteïnen, 5 of meer gewichtspercenten suiker of 5 of meer gewichtspercenten zetmeel

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Bevattende 1,5 of meer gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, 2,5 of meer gewichtspercenten van melk afkomstige proteïnen, 5 of meer gewichtspercenten suiker of 5 of meer gewichtspercenten zetmeel

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Bevattende geen of niet meer dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen en geen of niet meer dan 3 gewichtspercenten andere vetstoffen

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Bevattende geen of niet meer dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen en meer dan 3 doch niet meer dan 10 gewichtspercenten andere vetstoffen

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Bevattende geen of niet meer dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen en meer dan 10 gewichtspercenten andere vetstoffen

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 3 doch niet meer dan 7 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 7 doch niet meer dan 10 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 13 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 13 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 20 doch niet meer dan 35 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 35 doch niet meer dan 50 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 20 doch niet meer dan 35 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 35 doch niet meer dan 50 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 6 doch niet meer dan 12 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 12 doch niet meer dan 20 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 1 doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 1,5 doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Met een vetgehalte van meer dan 40 doch niet meer dan 60 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Met een vetgehalte van meer dan 60 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Met een vetgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Met een vetgehalte van meer dan 25 doch niet meer dan 40 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 5 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Met een vetgehalte van meer dan 5 doch niet meer dan 10 gewichtspercenten

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Andere dan lijm van caseïne

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Andere dan lijm van caseïne

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Andere dan lijm van caseïne

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Andere dan lijm van caseïne

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Aanhangsel van Protocol nr. 2

Bepalingen over administratieve samenwerking

1.

De overeenkomstsluitende partijen zijn het erover eens dat administratieve samenwerking cruciaal is voor de tenuitvoerlegging van en het toezicht op de preferentiële behandeling die in het kader van dit protocol wordt verleend. Zij verbinden zich ertoe onregelmatigheden en fraude op het gebied van douane en daarmee verband houdende kwesties te bestrijden.

2.

Indien een overeenkomstsluitende partij op grond van objectieve informatie en in het kader van dit protocol ontbrekende administratieve samenwerking en/of onregelmatigheden of fraude heeft vastgesteld, kan zij de preferentiële behandeling van het betrokken product of de betrokken producten overeenkomstig deze bijlage tijdelijk schorsen.

3.

Voor de toepassing van dit aanhangsel wordt onder ontbrekende administratieve samenwerking onder meer verstaan:

a)

herhaaldelijk de verplichte verificatie van de oorsprong van het betrokken product of de betrokken producten niet uitvoeren;

b)

herhaaldelijk weigeren de controle achteraf van het bewijs van oorsprong uit te voeren en/of de resultaten hiervan mee te delen, dan wel dit herhaaldelijk met onnodige vertraging doen;

c)

herhaaldelijk weigeren vergunning te geven om in het kader van de administratieve samenwerking ter plaatse de authenticiteit van documenten of de juistheid van informatie, die voor het verlenen van een preferentiële behandeling van belang zijn, te verifiëren, dan wel dit herhaaldelijk met onnodige vertraging doen.

In het kader van dit aanhangsel kunnen onregelmatigheden of fraude onder meer worden vastgesteld wanneer er sprake is van een snelle toename, zonder bevredigende verklaring, van de invoer van goederen boven het gebruikelijke productieniveau en de gebruikelijke uitvoercapaciteit van de andere overeenkomstsluitende partij, terwijl er objectieve informatie over onregelmatigheden of fraude is.

4.

Voor een tijdelijke schorsing moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

a)

de overeenkomstsluitende partij die op basis van objectieve informatie ontbrekende administratieve samenwerking en/of onregelmatigheden of fraude op het gebied van douane en daarmee verband houdende kwesties vaststelt, stelt het gemengd comité onverwijld in kennis van zijn bevindingen en van de objectieve informatie, en overlegt binnen het gemengd comité op basis van alle relevante informatie en objectieve bevindingen over een voor beide partijen aanvaardbare oplossing;

b)

wanneer de overeenkomstsluitende partijen binnen het gemengd comité overleg hebben gevoerd, maar binnen drie maanden na de kennisgeving nog geen overeenstemming hebben bereikt over een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, kan de betrokken partij de preferentiële behandeling van het betrokken product of de betrokken producten tijdelijk schorsen. Het gemengd comité wordt onverwijld in kennis gesteld van een tijdelijke schorsing;

(c)

tijdelijke schorsingen in het kader van dit aanhangsel mogen niet langer duren dan nodig is om de financiële belangen van de betrokken overeenkomstsluitende partij te beschermen. Zij mogen een termijn van zes maanden niet overschrijden; verlenging is evenwel mogelijk. Wanneer tot een tijdelijke schorsing wordt besloten, wordt het gemengd comité hiervan onverwijld in kennis gesteld. In het gemengd comité vindt regelmatig overleg plaats, met name om ervoor te zorgen dat tijdelijke schorsingen worden beëindigd zodra niet langer aan de voorwaarden voor de schorsing wordt voldaan.

5.

Tegelijk met de kennisgeving aan het gemengd comité zoals bedoeld onder punt 4a) van dit aanhangsel neemt de betrokken partij in zijn publicatieblad een kennisgeving aan de importeurs op. Hierin wordt voor het desbetreffende product aangegeven dat op grond van objectieve informatie ontbrekende administratieve medewerking en/of onregelmatigheden of fraude zijn vastgesteld.