32003D0263

2003/263/EG: Besluit van de Raad van 27 maart 2003 inzake de ondertekening en sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies

Publicatieblad Nr. L 097 van 15/04/2003 blz. 0053 - 0056


Besluit van de Raad

van 27 maart 2003

inzake de ondertekening en sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies

(2003/263/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133 in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste volzin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds(1) ("de Europaovereenkomst"), voorziet in wederzijdse handelsconcessies voor bepaalde landbouwproducten.

(2) In artikel 20, lid 5, van de Europaovereenkomst is bepaald dat de Gemeenschap en Polen per product systematisch en op basis van wederkerigheid de mogelijkheden onderzoeken om elkaar verdere concessies te verlenen.

(3) In de eerste verbeteringen van de preferentiële regelingen van de Europaovereenkomst was voorzien bij het protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst in verband met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie en de resultaten van de landbouwonderhandelingen van de Uruguayronde, met inbegrip van de verbeteringen van de huidige preferentieregeling, goedgekeurd bij Besluit 2002/63/EG(2).

(4) De preferentiële regelingen zijn ook verbeterd nadat bij onderhandelingen in 2000 overeenstemming was bereikt over de liberalisering van de handel in landbouwproducten. Aan Gemeenschapszijde zijn de verbeteringen met ingang van 1 januari 2001 ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 2851/2000(3) tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Polen. Deze tweede aanpassing van de preferentiële regelingen is nog niet in de Europaovereenkomst verwerkt in de vorm van een aanvullend protocol.

(5) Op 23 december 2002 zijn de onderhandelingen over verdere verbeteringen van de preferentiële regelingen van de Europaovereenkomst afgerond.

(6) Het nieuwe aanvullende protocol bij de Europaovereenkomst tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Polen, anderzijds, ("het protocol") dient te worden goedgekeurd, teneinde alle concessies op het gebied van de handel in landbouwproducten tussen de twee partijen, met inbegrip van de resultaten van de in 2000 en 2002 gevoerde onderhandelingen, te consolideren.

(7) Bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek(4) zijn de voorschriften inzake het beheer van de tariefcontingenten vastgelegd die bepalen dat de chronologische volgorde van de data van de douaneaangiften moet worden gevolgd. Bepaalde bij dit besluit vastgestelde tariefcontingenten moeten derhalve volgens deze voorschriften worden beheerd.

(8) De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(5).

(9) Als gevolg van bovengenoemde onderhandelingen is Verordening (EG) nr. 2851/2000 overbodig geworden en deze moet derhalve worden ingetrokken,

BESLUIT:

Artikel 1

Het aangehechte protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om het protocol namens de Gemeenschap te ondertekenen en de in artikel 3 van het protocol bedoelde kennisgeving te verrichten.

Artikel 3

De Commissie stelt volgens de in artikel 5, lid 2, bedoelde procedure de uitvoeringsbepalingen voor het protocol vast.

Artikel 4

De Commissie kan de aan de tariefcontingenten toegekende volgnummers in de bijlage bij dit besluit wijzigen overeenkomstig de in artikel 5, lid 2, bedoelde procedure. De tariefcontingenten met een volgnummer hoger dan 09.5100 worden beheerd door de Commissie overeenkomstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 5

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor suiker dat is ingesteld bij artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1260/2001(6) of, in voorkomend geval, door het comité dat is ingesteld bij de relevante bepalingen van de andere verordeningen betreffende gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 6

Verordening (EG) nr. 2851/2000 wordt ingetrokken vanaf de inwerkingtreding van het protocol.

Gedaan te Brussel, 27 maart 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Stratakis

(1) PB L 348 van 31.12.1993, blz. 2.

(2) PB L 27 van 30.1.2002, blz. 1.

(3) PB L 332 van 28.12.2000, blz. 7.

(4) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 444/2002 (PB L 68 van 12.3.2002, blz. 11).

(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(6) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 680/2002 van de Commissie (PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26).

BIJLAGE

Volgnummers voor de EU-tariefcontingenten voor producten van oorsprong uit Polen

(zie artikel 4)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>