32002D0220

2002/220/EG: Besluit van de Raad van 1 maart 2002 betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie in het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de kust van Gabon voor de periode van 3 december 2001 tot en met 2 december 2005

Publicatieblad Nr. L 073 van 15/03/2002 blz. 0016 - 0017


Besluit van de Raad

van 1 maart 2002

betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiƫle tegenprestatie in het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de kust van Gabon voor de periode van 3 december 2001 tot en met 2 december 2005

(2002/220/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 300, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 14, tweede alinea, van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de kust van Gabon(1), hebben de Gemeenschap en de Republiek Gabon onderhandelingen gevoerd om te bepalen welke wijzigingen of toevoegingen aan het einde van de toepassingstermijn van het aan de overeenkomst gehechte protocol in de overeenkomst dienden te worden aangebracht.

(2) Ter afronding van dit overleg is op 20 september 2001 een nieuw protocol geparafeerd.

(3) Op grond van dit protocol krijgen de vissers van de Gemeenschap voor de periode van 3 december 2001 tot en met 2 december 2005 vangstmogelijkheden toegewezen in de wateren onder de soevereiniteit of de jurisdictie van de Republiek Gabon.

(4) Om een onderbreking van de visserijactiviteiten van de communautaire vaartuigen te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk dat het nieuwe protocol zo spoedig mogelijk wordt goedgekeurd. Daarom hebben de twee partijen een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling geparafeerd die voorziet in de voorlopige toepassing van het geparafeerde protocol vanaf 3 december 2001.

(5) Het is belangrijk dat de sleutel voor de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten wordt vastgesteld,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiƫle tegenprestatie in het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de kust van Gabon in de periode van 3 december 2001 tot en met 2 december 2005 wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De teksten van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling en van het protocol zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Indien met de door deze lidstaten ingediende vergunningaanvragen niet alle in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningaanvragen van andere lidstaten in aanmerking nemen.

Artikel 3

De lidstaten waarvan de vaartuigen in het kader van dit protocol vissen, dienen de Commissie de hoeveelheden van elk bestand die in de visserijzone van Gabon zijn gevangen, mee te delen overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 500/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad wat betreft de controle op de vangsten van de vissersvaartuigen van de Gemeenschap in de wateren van derde landen en in volle zee(2).

Artikel 4

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling te ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

R. de Miguel

(1) PB L 308 van 18.11.1998, blz. 4.

(2) PB L 73 van 15.3.2001, blz. 8.