31999D0258

1999/258/EG: Besluit van de Raad van 30 maart 1999 betreffende de sluiting van het protocol inzake de verlenging van de periode waarin betalingsverplichtingen kunnen worden aangegaan voor de in het kader van het vierde protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus vastgestelde middelen

Publicatieblad Nr. L 100 van 15/04/1999 blz. 0025 - 0025


BESLUIT VAN DE RAAD

van 30 maart 1999

betreffende de sluiting van het protocol inzake de verlenging van de periode waarin betalingsverplichtingen kunnen worden aangegaan voor de in het kader van het vierde protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus vastgestelde middelen

(1999/258/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 238, juncto artikel 228, lid 2, tweede regel, en lid 3, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement(1),

Overwegende dat de periode waarin betalingsverplichtingen moeten worden aangegaan voor de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het kader van het vierde protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus(2), dat op 30 oktober 1995 werd ondertekend, op 31 december 1998 afliep; dat op die datum nog niet voor het gehele bedrag betalingsverplichtingen zijn aangegaan;

Overwegende dat de noodzaak voor financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Cyprus ongewijzigd blijft;

Overwegende dat het protocol inzake de verlenging tot en met 31 december 1999 van de periode waarin betalingsverplichtingen kunnen worden aangegaan voor de in het vierde protocol vastgelegde middelen dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

Het protocol inzake de verlenging van de periode waarin betalingsverplichtingen kunnen worden aangegaan voor de in het vierde protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus vastgelegde middelen, wordt hierbij goedgekeurd.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht de in artikel 3 van het protocol bedoelde kennisgeving.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 30 maart 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

K.-H. FUNKE

(1) Instemming betuigd op 10 maart 1999 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(2) PB L 278 van 21.11.1995, blz. 23.