European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

C-serie


C/2024/2628

22.4.2024

Beschikking van de president van het Gerecht van 29 februari 2024 – Neuraxpharm Pharmaceuticals/Commissie

(Zaak T-1182/23 R)

(Kort geding - Geneesmiddelen voor menselijk gebruik - Vergunning voor het in de handel brengen van Dimethyl fumarate Neuraxpharm - Dimethylfumaraat - Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging - Geen spoedeisendheid)

(C/2024/2628)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Neuraxpharm Pharmaceuticals SL (Barcelona, Spanje) (vertegenwoordigers: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck en C. Dumont, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Spina en E. Mathieu, gemachtigden)

Voorwerp

Met haar verzoek op grond van de artikelen 278 en 279 VWEU vordert verzoekster de opschorting van de tenuitvoerlegging van uitvoeringsbesluit C(2023) 8921 final van de Commissie van 13 december 2023 tot intrekking van uitvoeringsbesluit C(2022) 3254 final van 13 mei 2022 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van Dimethyl fumarate Neuraxpharm – dimethylfumaraat, een geneesmiddel voor menselijk gebruik, krachtens verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van procedures van de Unie voor het verlenen van vergunningen en het toezicht met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB 2004, L 136, blz. 1), zoals gewijzigd.

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2628/oj

ISSN 1977-0995 (electronic edition)