European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie C


C/2023/1432

18.12.2023

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanje) op 12 juli 2023 — LM / Omnitel Comunicaciones SL e.a.

(Zaak C-441/23, Omnitel Comunicaciones e.a.)

(C/2023/1432)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Partijen in het hoofdgeding

Appellante: LM

Geappelleerden: Omnitel Comunicaciones SL, Microsoft Ibérica SRL, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), Indi Marketers SL, Leadmarket SL, Fiscalía

Prejudiciële vragen

A)

Is richtlijn 2008/104/EG (1) van toepassing op een onderneming die een werkneemster ter beschikking stelt van een andere onderneming, ook al is de eerstgenoemde onderneming naar nationaal recht niet erkend als uitzendbureau omdat zij niet over een administratieve vergunning daartoe beschikt?

B)

Indien richtlijn 2008/104/EG van toepassing is op ondernemingen die werknemers ter beschikking stellen zonder dat zij naar nationaal recht als uitzendbureau zijn erkend, geldt dan in een situatie zoals hierboven beschreven, dat de werkneemster moet worden beschouwd als uitzendkracht in de zin van artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/104/EG, dat de onderneming Leadmarket SL moet worden beschouwd als uitzendbureau in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van deze richtlijn en dat de onderneming Microsoft Ibérica moet worden beschouwd als inlenende onderneming in de zin van artikel 3, lid 1, onder d), van deze richtlijn? Kan in het bijzonder worden aangenomen dat de onderneming Leadmarket SL de leiding over en het toezicht op de beroepsactiviteit behield (waardoor er geen sprake is van een terbeschikkingstelling van de werkneemster), doordat de bestuurder van die onderneming een maandelijks activiteitenverslag van de werkneemster ontving en ook haar verlof, vakantiedagen en werktijden goedkeurde, hoewel haar dagelijkse werkzaamheden erin bestonden de klanten van Microsoft te helpen, waarbij zij problemen oploste door vaak contact op te nemen met de verantwoordelijken bij Microsoft en van thuis uit werkte met behulp van een computer die Microsoft haar ter beschikking had gesteld en eenmaal per week naar de vestiging van Microsoft ging?

C)

Indien richtlijn 2008/104/EG van toepassing is en er sprake is van een terbeschikkingstelling van de werkneemster, heeft de toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/104/EG dan tot gevolg dat het salaris van de werkneemster ten minste gelijk moet zijn aan het salaris dat zij zou hebben ontvangen indien zij rechtstreeks door Microsoft Ibérica SL in dienst was genomen?

D)

Geldt in de omstandigheden van het onderhavige geval het recht van de werkneemster om na afloop van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof naar haar baan of naar een gelijkwaardige functie terug te keren overeenkomstig artikel 15 van richtlijn 2006/54/EG (2) van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep? En moet de terugkeer bij Microsoft Ibérica SL plaatsvinden, ook al is het contract tussen Microsoft Ibérica SL en Leadmarket SL beëindigd en is er geen gelijkwaardige functie bij Leadmarket SL?

E)

Indien richtlijn 2008/104/EG van toepassing is omdat er sprake is van een terbeschikkingstelling, heeft de toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/104/EG dan tot gevolg dat de Spaanse wettelijke bepalingen betreffende de nietigheid van het ontslag in het geval van zwangere werkneemsters en werkneemsters tijdens de lactatie, ertoe moeten leiden dat het uitzendbureau en de inlenende onderneming hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijk vastgestelde gevolgen van een nietig ontslag, namelijk: — de wederindienstneming van de werkneemster met herstel in haar functie, de betaling van het niet-ontvangen loon vanaf het ontslag tot de wederindienstneming, en — de verplichting tot betaling van schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag?


(1)  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (PB 2008, L 327, blz. 9).

(2)   PB 2006, L 204, blz. 23.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1432/oj

ISSN 1977-0995 (electronic edition)