European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie C


C/2023/1021

17.11.2023

Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.11352 - SVP / APCOA)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(C/2023/1021)

1.   

Op 10 november 2023 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad ontvangen (1).

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Strategic Value Partners LLC (“SVP”, Verenigde Staten),

APCOA Parking Holdings GmbH (“APCOA”, Duitsland) dat onder zeggenschap staat van Centerbridge Partners, L.P. (“Centerbridge”, Verenigde Staten).

SVP zal uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening verkrijgen over het geheel van APCOA.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

SVP is een beleggingsonderneming die voornamelijk actief is in Europa en de Verenigde Staten en zich richt op het beheer van een hedgefondsvehikel en hybride private-equityfondsen die investeren in aandelen- en private-equitymarkten, schuldmarkten en andere alternatieve beleggingen,

Apcoa is een pan-Europese aanbieder van diensten op het gebied van parkeerbeheer, parkeerconsultancy, controle op betalend parkeren en oplossingen voor taxi- of shuttlebeheer.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor behandeling volgens de procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie inzake een vereenvoudigde behandeling van bepaalde concentraties op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet steeds worden vermeld:

M.11352 - SVP / APCOA

Opmerkingen kunnen per e-mail of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)   PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)   PB C 160 van 5.5.2023, blz. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1021/oj

ISSN 1977-0995 (electronic edition)