European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie C


C/2023/12

9.10.2023

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 6 juli 2023 — Österreichische Datenschutzbehörde

(Zaak C-416/23, Österreichische Datenschutzbehörde)

(C/2023/12)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Österreichische Datenschutzbehörde

Verwerende partij: FR

Prejudiciële vragen

1.

Moet het begrip “verzoeken” of “verzoek” in artikel 57, lid 4 , van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming — AVG) (1) aldus worden uitgelegd dat daaronder ook “klachten” als bedoeld in artikel 77, lid 1, AVG moeten worden verstaan?

2.

Ingeval de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:

Moet artikel 57, lid 4, AVG aldus worden uitgelegd dat van een “buitensporig verzoek” reeds sprake is wanneer een betrokkene binnen een bepaalde periode een bepaald aantal verzoeken (klachten in de zin van artikel 77, lid 1, AVG) aan een toezichthoudende autoriteit heeft gericht, ongeacht of het om verschillende feiten gaat en/of de verzoeken (klachten) betrekking hebben op verschillende verwerkingsverantwoordelijken, of moeten de verzoeken (klachten) niet alleen een repetitief karakter hebben maar moet er daarnaast ook sprake zijn van opzettelijk misbruik door de betrokkene?

3.

Moet artikel 57, lid 4, AVG aldus worden uitgelegd dat de toezichthoudende autoriteit in geval van “kennelijk ongegronde” of “buitensporige” verzoeken (klachten) vrij is in haar keuze om ofwel een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten van de behandeling van het verzoek ofwel de behandeling bij voorbaat te weigeren? Zoniet, met welke omstandigheden en criteria moet de toezichthoudende autoriteit dan rekening houden? Is zij meer bepaald verplicht om primair als minst ingrijpende middel een redelijke vergoeding te verlangen en heeft zij pas het recht om de behandeling van kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken (klachten) te weigeren wanneer de inning van een vergoeding ter vermijding van dergelijke verzoeken (klachten) geen kans van slagen heeft?


(1)   PB 2016, L 119, blz. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/12/oj

ISSN 1977-0995 (electronic edition)