ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 330

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
6 oktober 2020


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2020/C 330/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9933 — Apollo Capital Management/Chyronhego) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2020/C 330/02

Besluit van de Raad van 30 september 2020 houdende benoeming van een lid van de raad van bestuurvan het Europees Agentschap voor chemische stoffen

2

 

Europese Commissie

2020/C 330/03

Wisselkoersen van de euro — 5 oktober 2020

4

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2020/C 330/04

Bijwerking van de lijst van verblijfsvergunningen bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

5


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2020/C 330/05

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9939 — Sampo/RMI/Hastings) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

13

2020/C 330/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9871 — Telefónica/Liberty Global/JV) ( 1 )

15

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2020/C 330/07

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

17


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

6.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 330/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.9933 — Apollo Capital Management/Chyronhego)

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 330/01)

Op 28 september 2020 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32020M9933. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

6.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 330/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 30 september 2020

houdende benoeming van een lid van de raad van bestuurvan het Europees Agentschap voor chemische stoffen

(2020/C 330/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen en houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name artikel 79,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van artikel 79 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet de Raad één vertegenwoordiger uit elke lidstaat tot lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“de raad van bestuur”) benoemen.

(2)

Bij zijn besluit van 17 december 2018 heeft de Raad een lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen benoemd. (2)

(3)

De regering van Kroatië heeft de Raad in kennis gesteld van haar voornemen de vertegenwoordiger van Kroatië in de raad van bestuur te vervangen en heeft een voordracht ingediend voor een nieuwe vertegenwoordiger, die moet worden benoemd voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 1 oktober 2024,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Mevrouw Dubravka Marija KREKOVIĆ, van Kroatische nationaliteit, geboren op 11 augustus 1973, wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen, ter vervanging van de heer Bojan VIDOVIĆ, voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 1 oktober 2024.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 30 september 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

M. ROTH


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  Besluit van de Raad van 17 december 2018 tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (PB C 460 van 21.12.2018, blz. 11).


Europese Commissie

6.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 330/4


Wisselkoersen van de euro (1)

5 oktober 2020

(2020/C 330/03)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,1768

JPY

Japanse yen

124,25

DKK

Deense kroon

7,4400

GBP

Pond sterling

0,90810

SEK

Zweedse kroon

10,4645

CHF

Zwitserse frank

1,0781

ISK

IJslandse kroon

162,40

NOK

Noorse kroon

10,8855

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

27,096

HUF

Hongaarse forint

358,17

PLN

Poolse zloty

4,4980

RON

Roemeense leu

4,8740

TRY

Turkse lira

9,1614

AUD

Australische dollar

1,6379

CAD

Canadese dollar

1,5614

HKD

Hongkongse dollar

9,1203

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,7703

SGD

Singaporese dollar

1,6007

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 363,72

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

19,3447

CNY

Chinese yuan renminbi

8,0128

HRK

Kroatische kuna

7,5680

IDR

Indonesische roepia

17 324,61

MYR

Maleisische ringgit

4,8867

PHP

Filipijnse peso

56,961

RUB

Russische roebel

92,5353

THB

Thaise baht

36,846

BRL

Braziliaanse real

6,6568

MXN

Mexicaanse peso

25,2551

INR

Indiase roepie

86,0870


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

6.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 330/5


Bijwerking van de lijst van verblijfsvergunningen bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (1)

(2020/C 330/04)

De publicatie van de lijst van verblijfsvergunningen bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (2), is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie is verstrekt overeenkomstig artikel 39 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het Publicatieblad wordt de lijst regelmatig bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken.

LIJST VAN DOOR DE LIDSTATEN AFGEGEVEN VERBLIJFSVERGUNNINGEN

TSJECHIË

Vervanging van de informatie die is gepubliceerd in PB C 100 van 16.3.2018.

1)   Uniform model

A)    Verblijfsvergunning volgens het uniforme model (identiteitskaart)

Volgens het uniforme model afgegeven verblijfsvergunning in de vorm van een identiteitskaart, getiteld “Povolení k pobytu”. De verblijfsvergunning wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen en heeft een maximale geldigheidsduur van tien jaar.

i)

Verblijfsvergunning in de vorm van een identiteitskaart, afgegeven van 4 juli 2011 tot en met 26 juni 2020 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van 18 april 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen. In omloop tot juni 2030.

ii)

Verblijfsvergunning in de vorm van een identiteitskaart, afgegeven sinds 27 juni 2020 overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1954 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen.

B)   Verblijfsvergunning volgens het uniforme model (sticker)

Verblijfsvergunning in de vorm van de uniforme sticker die in het reisdocument wordt aangebracht. Deze sticker werd afgegeven tot 4 juli 2011, heeft een maximale geldigheidsduur van tien jaar en is tot 4 juli 2021 in omloop. Deze sticker wordt ook gebruikt voor verblijfsvergunningen die worden afgegeven aan diplomaten, consulaire beambten en ander personeel van diplomatieke missies.

Soort verblijfsvergunning — lijst van doeleinden

Cijfer(s) in veld 6.4 — soort vergunning

Toelichting op de cijfers

Cijfer(s) in veld 6.4 — soort vergunning

Toelichting op de cijfers

0

Medische doeleinden

49

Internationale bescherming verleend (asiel)

2

Culturele doeleinden

54

Internationale bescherming verleend (subsidiaire bescherming)

4

Uitnodiging

56

Langdurig ingezetene van een andere lidstaat

5

Politieke redenen/officiële uitnodiging

57

Familielid van een langdurig ingezetene van een andere lidstaat

6

Zakelijke doeleinden (zelfstandige)

58

Familielid van een wetenschappelijk onderzoeker

7

Sportgerelateerde activiteiten

59

Familielid van een houder van een blauwe kaart die door een andere lidstaat is afgegeven

17–20

Familiale/persoonlijke redenen

60

Hereniging van onderdanen van derde landen

23

Studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk (Richtlijn 2004/114/EG)

67

Vorige verblijfsvergunning ingetrokken

24

Andere met studie verband houdende redenen die niet zijn opgenomen in Richtlijn 2004/114/EG

68

Langdurig ingezetene (CZ)

25

Wetenschappelijke doeleinden (Richtlijn 2005/71/EG)

69

Langdurig ingezetene (EU)

27

Zakelijke doeleinden (werknemer)

78

Zakelijke doeleinden (investeringen)

28

Houder van een blauwe kaart

79

Informatie- en communicatietechnologie

36

Zakelijke doeleinden (ondernemer)

80

Mobiele ICT

41

Verblijfsrecht toegekend om humanitaire redenen

88

Andere doeleinden

42

Verblijfsrecht toegekend om bijzondere redenen

91

Machtiging tot verblijf (wet nr. 326/1999 Sb. inzake het verblijf van vreemdelingen op het grondgebied van de Tsjechische Republiek)

43

Nationaal belang of internationale verplichting

95‐98

Gezinshereniging

47

Permanent verblijf — voormalig verzoeker om internationale bescherming

99

Andere doeleinden

48

Verblijfsvergunning voor een persoon jonger dan 18 jaar (familiale redenen)

 

 

Alleen de bovenvermelde cijfers komen voor op verblijfsvergunningen volgens het uniforme model. De cijfers zijn bedoeld voor intern gebruik, met name voor statistische doeleinden. Het cijfer wordt op de verblijfsvergunning vermeld, samen met de verplichte opmerkingen die zijn vastgesteld in de desbetreffende richtlijnen (het cijfer staat vóór de opmerkingen). Het cijfer wijzigt echter niets aan de betekenis van de verplichte opmerkingen.

Richtlijn

Verplichte opmerkingen in de taal van de lidstaat

Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan

In het veld “soort vergunning”: “modrá karta EU

In het veld “opmerkingen”: “bývalý držitel modré karty EU

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming

In het veld “soort vergunning”: “ICT” of “mobile ICT

Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen

In het veld “soort vergunning”: “povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta — ES

In het veld “opmerkingen”: “Mezinárodní ochrana poskytnuta [lidstaat] dne [datum]”

2)   Alle andere aan verblijfsvergunningen gelijkgestelde documenten die aan onderdanen van derde landen worden afgegeven

A)    Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie/Verblijfskaart voor een familielid van een burger van de Unie

Donkerblauw enkelvoudig boekje met op de voorzijde de zilverkleurige vermelding “Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie” (titel van het document in het Tsjechisch).

Dit document werd van 1 mei 2004 tot en met 31 december 2012 als tijdelijke verblijfsvergunning afgegeven aan familieleden van EU-burgers. Het document was maximaal vifj jaar geldig en was in omloop tot en met 31 december 2017.

Sinds 1 juli 2013 wordt ter vervanging het in punt B Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie vermelde document afgegeven.

B)    Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie/Verblijfskaart voor een familielid van een burger van de Unie

Donkerblauw enkelvoudig boekje met op de voorzijde de zilverkleurige vermelding “Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie” (titel van het document in het Tsjechisch).

Dit document wordt sinds 1 januari 2013 als tijdelijke verblijfsvergunning afgegeven aan familieleden van EU-burgers (ter vervanging van het in punt A vermelde document).

C)    Průkaz o povolení k trvalému pobytu/Permanente verblijfskaart

Donkergroen enkelvoudig boekje met op de voorzijde de zilverkleurige vermelding “Průkaz o povolení k trvalému pobytu” (titel van het document in het Tsjechisch).

Dit document werd tot 14 augustus 2017 als permanente verblijfsvergunning afgegeven aan familieleden van EU-burgers. Sinds 15 augustus 2017 wordt dit document ook als permanente verblijfsvergunning afgegeven aan burgers van Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en hun familieleden. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit document ook afgegeven aan EU-burgers.

D)    Potvrzení o přechodném pobytu na území (občané EU)/Bewijs van tijdelijk verblijf (EU-burgers)

Vouwbaar document met vier bladzijden, van synthetisch papier, met op de voorzijde in het zwart de vermelding “Potvrzení o přechodném pobytu na území”. Dit document wordt op verzoek als tijdelijke verblijfsvergunning afgegeven aan burgers van de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

E)    Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie/Permanente verblijfsvergunning voor EU-burgers

Paars enkelvoudig boekje met op de voorzijde de zilverkleurige vermelding “Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie” (titel van het document in het Tsjechisch).

Dit document werd tot eind 2017 als permanente verblijfsvergunning afgegeven aan EU-burgers, heeft een maximale geldigheidsduur van tien jaar en is tot 31 december 2027 in omloop. Sinds 1 januari 2018 is dit document vervangen door “Průkaz o povolení k trvalému pobytu” (zie het document in punt C).

F)    Průkaz o povolení k pobytu pro cizince/Verblijfsvergunning voor buitenlanders

Lichtgroen enkelvoudig boekje met op de voorzijde in het rood de vermelding “Průkaz o povolení k pobytu pro cizince” (titel van het document in het Tsjechisch).

Dit document werd tot en met 14 augustus 2017 aan burgers van Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein afgegeven als permanente verblijfsvergunning en aan hun familieleden als tijdelijke verblijfsvergunning. Sinds 15 augustus 2017 wordt het document alleen als tijdelijke verblijfsvergunning afgegeven aan familieleden van burgers van Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

G)    Průkaz povolení k pobytu azylanta/Verblijfsvergunning voor personen aan wie asiel is verleend

Grijs enkelvoudig boekje met op de voorzijde in het zwart de vermelding “Průkaz povolení k pobytu azylanta” (titel van het document in het Tsjechisch). Dit document wordt afgegeven aan personen aan wie asiel is verleend. Sinds 4 juli 2011 wordt het echter alleen in specifieke situaties afgegeven. Meestal wordt in plaats ervan een identiteitskaart volgens het uniforme model afgegeven.

H)    Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany/Verblijfsvergunning voor personen aan wie subsidiaire bescherming is verleend

Geel enkelvoudig boekje met op de voorzijde in het zwart de vermelding “Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany” (titel van het document in het Tsjechisch). Dit document wordt afgegeven aan personen aan wie subsidiaire bescherming is verleend. Sinds 4 juli 2011 wordt het echter alleen in specifieke situaties afgegeven. Meestal wordt in plaats ervan een identiteitskaart volgens het uniforme model afgegeven.

I)    Diplomatický identifikační průkaz/Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatieke identiteitskaart, afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met de volgende vermeldingen:

OPMERKINGEN

TOELICHTING

D

Leden van diplomatieke missies — diplomatiek personeel

K

Leden van een consulaat — consulaire ambtenaren

MO/D

Leden van internationale organisaties die diplomatieke voorrechten en immuniteiten genieten

ATP

Administratief en technisch personeel van diplomatieke missies

KZ

Leden van een consulaat — consulair personeel

МО/ATP

Leden van internationale organisaties die dezelfde voorrechten en immuniteiten genieten als het administratief en technisch personeel van een diplomatieke missie

MO

Leden van internationale organisaties die volgens een desbetreffende overeenkomst voorrechten en immuniteiten genieten

SP, resp. SP/K

Leden van het dienstpersoneel van diplomatieke missies of van consulaten

SSO, resp. SSO/K

Persoonlijk dienstpersoneel van leden van diplomatieke missies of consulaten

iii)

De diplomatieke identiteitskaart die tot en met 14 augustus 2017 werd afgegeven, had op de voorzijde in het zwart de vermelding “Diplomatický identifikační průkaz/Diplomatic Identity Card”, was maximaal vier jaar geldig en is tot augustus 2021 in omloop.

iv)

Sinds 15 augustus 2017 wordt een nieuwe diplomatieke identiteitskaart afgegeven, met op de voorzijde in het zwart de vermelding “Identifikační průkaz a povolení k pobytu/Identity Card and long-term residence permit”.

Het gaat om een gelamineerde papieren kaart (105 × 74 mm). Op de voorzijde staat een foto van de houder, evenals zijn/haar naam, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, beroep en adres en de vervaldatum van de identiteitskaart. Op de achterzijde staat vermeld dat de kaart een officieel document en een identiteitsbewijs is, evenals een bewijs van verblijf van langere duur in Tsjechië.

OOSTENRIJK

Vervanging van de informatie die is gepubliceerd in PB C 345 van 27.9.2018.

Verblijfsvergunningen als bedoeld in artikel 2, punt 16, onder a), van de Schengengrenscode:

I.

Verblijfsvergunningen die overeenkomstig het uniform model van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad zijn afgegeven

Verblijfsvergunning “Niederlassungsnachweis” (bewijs van vestiging) in kaartvorm ID 1 overeenkomstig de gemeenschappelijke optredens op grond van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (in Oostenrijk afgegeven tussen 1 januari 2003 en 31 december 2005).

Verblijfsvergunning in de vorm van een sticker overeenkomstig de gemeenschappelijke optredens op grond van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (in Oostenrijk afgegeven van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005).

Verblijfsvergunningen “Niederlassungsbewilligung” (vestigingsvergunning), “Familienangehöriger” (gezinslid), “Daueraufenthalt — EG” (permanent verblijf — EU), “Daueraufenthalt — Familienangehöriger” (permanent verblijf — gezinslid) en “Aufenthaltsbewilligung” (verblijfsvergunning) in kaartvorm ID 1 overeenkomstig de gemeenschappelijke optredens op grond van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (in Oostenrijk afgegeven sinds 1 januari 2006).

Op de verblijfsvergunning “Aufenthaltsbewilligung” (verblijfsvergunning) wordt telkens het specifieke doel van het verblijf aangegeven.

Een “Aufenthaltsbewilligung” kan voor de volgende doeleinden worden afgegeven: overplaatsing binnen een onderneming, detachering, arbeid als zelfstandige, bijzondere gevallen van arbeid in loondienst, scholier, verlening van sociale diensten, gezinshereniging. De “Aufenthaltsbewilligung” (verblijfsvergunning) voor overplaatsing binnen een onderneming (binnen een onderneming overgeplaatste persoon en mobiele binnen een onderneming overgeplaatste persoon) wordt sinds 1 oktober 2017 afgegeven. De “Aufenthaltsbewilligung” (verblijfsvergunning) voor de doeleinden studie, vrijwilligerswerk en onderzoekersmobiliteit wordt sinds 1 september 2018 afgegeven.

De “Aufenthaltsbewilligung Studierender” (voor studenten) werd tot en met 31 augustus 2018 afgegeven.

De verblijfsvergunning “Niederlassungsbewilligung” (vestigingsvergunning) kan worden verleend zonder nadere bijzonderheden of voor de doeleinden “uitgezonderd beroepsactiviteit” en “gezinslid”. Sinds 1 oktober 2017 kan een “Niederlassungsbewilligung” (vestigingsvergunning) ook voor de categorieën “Forscher” (onderzoeker), “Künstler” (kunstenaar) of “Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit” (bijzondere gevallen van arbeid in loondienst) worden afgegeven.

De verblijfsvergunning “Niederlassungsbewilligung” (vestigingsvergunning) werd in Oostenrijk afgegeven tot en met 30 juni 2011 voor de categorieën “Schlüsselkraft” (buitenlandse werknemer met bijzondere kennis of bekwaamheden), “unbeschränkt” (onbeperkt) en “beschränkt” (beperkt).

De verblijfsvergunningen “Daueraufenthalt — EG” (permanent verblijf — EU) en “Daueraufenthalt — Familienangehöriger” (permanent verblijf — gezinslid) werden in Oostenrijk afgegeven tot en met 31 december 2013.

De verblijfsvergunning “Aufenthaltsbewilligung” (verblijfsvergunning) in de zin van § 69a van de wet vestiging en verblijf (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, NAG) werd in Oostenrijk afgegeven tot en met 31 december 2013.

Tot en met 30 september 2017 werd de “Aufenthaltsbewilligung” (verblijfsvergunning) ook voor de categorieën “Rotationsarbeitskraft” (werknemer met wisselende standplaats), “Künstler” (kunstenaar) en “Forscher” (onderzoeker) afgegeven.

Rot-Weiß-Rot-Karte” (rood-wit-roodkaart), de “Rot-Weiß-Rot-Karte plus” (rood-wit-roodkaart plus) en de “Blaue Karte EU” (Europese blauwe kaart) in kaartvorm ID 1 overeenkomstig de gemeenschappelijke optredens op grond van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (in Oostenrijk afgegeven sinds 1 juli 2011).

Verblijfsvergunning “Daueraufenthalt — EG” (permanent verblijf — EU) overeenkomstig de gemeenschappelijke optredens op grond van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (in Oostenrijk afgegeven sinds 1 januari 2014).

De verblijfsvergunning “Aufenthaltsberechtigung plus” (recht van verblijf plus), in de zin van § 55, lid 1, of § 56, lid 1, van de asielwet (Asylgesetz, AsylG), zoals bekendgemaakt in het Bundesgesetzblatt, deel I, nr. 100/2005, is in overeenstemming met de vroegere bepalingen van § 41a, lid 9, en § 43, lid 3, van de wet vestiging en verblijf (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, NAG), zoals bekendgemaakt in het Bundesgesetzblatt, deel I, nr. 38/2011. In Oostenrijk afgegeven sinds 1 januari 2014.

De verblijfsvergunning “Aufenthaltsberechtigung” (recht van verblijf), in de zin van § 55, lid 2, of § 56, lid 2, van de asielwet (Asylgesetz, AsylG), zoals bekendgemaakt in het Bundesgesetzblatt, deel I, nr. 100/2005, is in overeenstemming met de vroegere “Niederlassungsbewilligung” (vestigingsvergunning), in de zin van § 43, leden 3 en 4, van de wet vestiging en verblijf (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, NAG), zoals bekendgemaakt in het Bundesgesetzblatt, deel I, nr. 38/2011. In Oostenrijk afgegeven sinds 1 januari 2014.

De verblijfsvergunning “Aufenthaltsberechtigung aus besonderem Schutz” (recht van verblijf op grond van speciale bescherming), in de zin van § 57 van de asielwet (Asylgesetz, AsylG), als bekendgemaakt in het Bundesgesetzblatt, deel I, nr. 100/2005, is een nadere omzetting in Oostenrijks recht van de bepalingen van Richtlijn 2004/81/EG van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie. De vroegere bepaling was § 69a, lid 1, van de wet vestiging en verblijf (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, NAG), zoals bekendgemaakt in het Bundesgesetzblatt, deel I, nr. 38/2011. In Oostenrijk afgegeven sinds 1 januari 2014.

II.

Verblijfsvergunningen die, ingevolge Richtlijn 2004/38, niet overeenkomstig het uniform model hoeven te worden afgegeven

De “Aufenthaltskarte für Angehörige eines EWR-Bürgers” (verblijfskaart voor familieleden van een EER-burger) in de zin van Richtlijn 2004/38/EG voor onderdanen van derde landen die familielid van een EER-burger zijn die op grond van het Unierecht een verblijfsrecht heeft, als bewijs van een verblijfsrecht krachtens het recht van de Unie van meer dan drie maanden — stemt niet overeen met het standaardformaat in Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen.

De “Daueraufenthaltskarte” (duurzame verblijfskaart) in de zin van Richtlijn 2004/38/EG voor onderdanen van derde landen die familielid van een EER-burger zijn en het recht op duurzaam verblijf hebben verworven, als bewijs van een duurzaam verblijfsrecht krachtens het recht van de Unie, stemt niet overeen met het standaardformaat in Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen.

Andere documenten die de houder recht geven op verblijf in of terugkeer naar Oostenrijk (in de zin van artikel 2, punt 16, onder b), van de Schengengrenscode

Identiteitsbewijs met foto in kaartvorm voor personen die voorrechten en immuniteiten genieten, in de kleuren rood, geel, blauw, groen, bruin, grijs en oranje, afgegeven door het Ministerie voor Europa, Integratie en Buitenlandse Zaken.

Identiteitsbewijs in kaartvorm voor personen die voorrechten en immuniteiten genieten, in lichtgrijs met verwijzing naar de categorieën rood, oranje, geel, groen, blauw, bruin en grijs, afgegeven door het Ministerie voor Europa, Integratie en Buitenlandse Zaken.

Status des Asylberechtigten” (status van asielgerechtigde) overeenkomstig § 3 van de asielwet (Asylgesetz, AsylG) 2005 of vroegere bepalingen — in de regel gedocumenteerd door middel van een verdragsreisdocument in boekvorm in het formaat ID 3 (in Oostenrijk afgegeven sinds 28 augustus 2006) of een kaart voor asielgerechtigden overeenkomstig § 51a van de asielwet (Asylgesetz, AsylG) 2005 (afgegeven voor vreemdelingen die het verzoek om internationale bescherming na 15 november 2015 hebben ingediend en aan wie deze status vanaf 1 juni 2016 is verleend).

Status des subsidiär Schutzberechtigten” (status van subsidiair beschermde) overeenkomstig § 8 van de asielwet (Asylgesetz, AsylG) 2005 of vroegere bepalingen — in de regel gedocumenteerd door middel van een kaart voor subsidiair beschermden overeenkomstig § 52 van de asielwet (Asylgesetz, AsylG) 2005.

Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie in de zin van het besluit van de Raad van 30 november 1994 betreffende een gemeenschappelijk optreden ter vereenvoudiging van het reizen voor scholieren uit derde landen die in een lidstaat verblijven.

Bestätigung über den rechtmäßigen Aufenthalt gemäß § 31 Abs. 1 Z 5 FPG” (bevestiging van rechtmatig verblijf overeenkomstig § 31, lid 1, punt 5, van de wet vreemdelingenpolitie (Fremdenpolizeigesetz, FGP))/“Verlängerungsantrag § 2 Abs. 4 Z 17a [FPG]” (aanvraag tot verlenging overeenkomstig § 2, lid 4, punt 17a, van de wet vreemdelingenpolitie) in combinatie met een geldig reisdocument.

Werkvergunning overeenkomstig § 32c van de wet werkgelegenheid voor vreemdelingen (Ausländerbeschäftigungsgesetz, AuslBG), in combinatie met een geldig of verstreken visum D voor seizoenarbeiders, of overeenkomstig § 22a van de wet vreemdelingenpolitie (Fremdenpolizeigesetz, FPG), afgegeven door Oostenrijk.

Permanente verblijfsvergunning — afgegeven in de vorm van een gewoon visum op grond van § 6, lid 1, punt 1, van de vreemdelingenwet (Fremdengesetz, FrG) 1992 (tot 31 december 1992 afgegeven door de Oostenrijkse binnenlandse diensten en de buitenlandse vertegenwoordigingen in de vorm van een stempel).

Verblijfsvergunning in de vorm van een groene sticker tot nummer 790000.

Verblijfsvergunning in de vorm van een groen/witte sticker vanaf nummer 790001.

Verblijfsvergunning in de vorm van een sticker overeenkomstig Gemeenschappelijk Optreden 97/11/JBZ van de Raad van 16 december 1996 inzake een uniform model voor verblijfstitels, PB L 7 van 10 januari 1997 (in Oostenrijk afgegeven van 1 januari 1998 tot en met 31 december 2004).

Bestätigung über die Berechtigung zur Einreise nach Österreich gemäß § 24 NAG” (bevestiging van het recht op toegang tot Oostenrijk overeenkomstig § 24 van de wet vestiging en verblijf (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, NAG) of § 59 van de asielwet (Asylgesetz, AsylG)) in de vorm van een groen/blauwe sticker.

LETLAND

Vervanging van de informatie die is gepubliceerd in PB C 304 van 9.9.2014.

1.    Verblijfsvergunningen die onder artikel 2, punt 15, onder a), van Verordening (EG) nr. 562/2006 vallen:

Uzturēšanās atļauja

Verblijfsvergunning in de vorm van een sticker, afgegeven tot en met 31 maart 2012.

Uzturēšanās atļauja

Verblijfsvergunning in de vorm van een elektronische identiteitskaart, afgegeven vanaf 1 april 2012. Dit soort vergunning wordt aan de volgende categorieën personen afgegeven:

onderdanen van derde landen die een recht hebben op grond van Richtlijn 2004/38/EG, met de aanduiding “Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie” of “Permanente verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie”;

onderdanen van derde landen die geen recht hebben op grond van Richtlijn 2004/38/EG.

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

Verblijfsvergunning voor een familielid van een burger van de Unie. Dit is een tijdelijke verblijfsvergunning voor een familielid van een onderdaan van de EU, de EER of Zwitserland die zelf een onderdaan van een derde land is; formaat A5 met erin verwerkte veiligheidskenmerken; afgegeven tot en met 31 maart 2012.

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

Permanente verblijfsvergunning voor een familielid van een burger van de Unie. Dit is een permanente verblijfsvergunning voor een familielid van een onderdaan van de EU, de EER of Zwitserland die zelf een onderdaan van een derde land is; formaat A5 met erin verwerkte veiligheidskenmerken; afgegeven tot en met 31 maart 2012.

2.    Verblijfsvergunningen die onder artikel 2, punt 15, onder b), van Verordening (EG) nr. 562/2006 vallen:

Latvijas Republikas nepilsoņa pase

Lets vreemdelingenpaspoort, kleur: violet. Deze paspoorten worden afgegeven aan niet-Letse staatsburgers en geven overeenkomstig de Letse wetgeving recht op verblijf in en terugkeer naar Letland. De status van niet-staatsburger is gelijkwaardig aan de status van een houder van een Letse permanente verblijfsvergunning. De houder van een vreemdelingenpaspoort heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Letland te verblijven of om ernaar terug te keren na een reis in het buitenland.

Letse identiteitskaart voor vreemdelingen, in de vorm van een elektronische identiteitskaart. Deze kaarten worden afgegeven aan niet-Letse staatsburgers en geven overeenkomstig de Letse wetgeving recht op verblijf in en terugkeer naar Letland. De status van niet-staatsburger is gelijkwaardig aan de status van een houder van een Letse permanente verblijfsvergunning. De houder van een identiteitskaart voor vreemdelingen heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Letland te verblijven of om ernaar terug te keren na een reis in het buitenland.

Bezvalstnieka ceļošanas dokuments

Reisdocument voor staatlozen, kleur: bruin. Deze documenten worden afgegeven aan personen die Letland als staatloze heeft erkend; zij geven krachtens de Letse wetgeving recht op verblijf in en terugkeer naar Letland. De houder van een reisdocument voor staatlozen heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Letland te verblijven of om ernaar terug te keren na een reis in het buitenland.

Bēgļa ceļošanas dokuments

Reisdocument voor vluchtelingen, kleur: blauw. Deze documenten worden afgegeven aan personen die Letland als vluchteling heeft erkend; zij geven krachtens de Letse wetgeving recht op verblijf in en terugkeer naar Letland. De houder van een reisdocument voor vluchtelingen heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Letland te verblijven of om ernaar terug te keren na een reis in het buitenland.

Ceļošanas dokuments (alternatīvais statuss)

Reisdocument voor een persoon aan wie de subsidiaire-beschermingsstatus is toegekend, kleur: blauw. Deze documenten worden uitgereikt aan personen aan wie Letland de subsidiaire-beschermingsstatus heeft toegekend en die geen door hun vorige land van verblijf afgegeven reisdocument kunnen verkrijgen; deze documenten geven krachtens de Letse wetgeving recht op verblijf in en terugkeer naar Letland. De houder van een reisdocument voor personen aan wie de subsidiaire-beschermingsstatus is toegekend, heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Letland te verblijven of om ernaar terug te keren na een reis in het buitenland.

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie.

Nacionālo bruņoto spēku izsniegtā identifikācijas karte

Identiteitskaart afgegeven door de Nationale Strijdkrachten aan militaire personeelsleden van de strijdkrachten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en van de lidstaten van de Europese Unie, civiele personeelsleden die in dienst zijn van de strijdkrachten, personen ten laste van deze militaire of civiele personeelsleden en andere personen die banden hebben met de strijdkrachten.

Identiteitskaarten afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie bijlage 20).

Lijst van eerdere publicaties

PB C 247 van 13.10.2006, blz. 1.

PB C 153 van 6.7.2007, blz. 5.

PB C 192 van 18.8.2007, blz. 11.

PB C 271 van 14.11.2007, blz. 14.

PB C 57 van 1.3.2008, blz. 31.

PB C 134 van 31.5.2008, blz. 14.

PB C 207 van 14.8.2008, blz. 12.

PB C 331 van 21.12.2008, blz. 13.

PB C 3 van 8.1.2009, blz. 5.

PB C 64 van 19.3.2009, blz. 15.

PB C 198 van 22.8.2009, blz. 9.

PB C 239 van 6.10.2009, blz. 2.

PB C 298 van 8.12.2009, blz. 15.

PB C 308 van 18.12.2009, blz. 20.

PB C 35 van 12.2.2010, blz. 5.

PB C 82 van 30.3.2010, blz. 26.

PB C 103 van 22.4.2010, blz. 8.

PB C 108 van 7.4.2011, blz. 6.

PB C 157 van 27.5.2011, blz. 5.

PB C 201 van 8.7.2011, blz. 1.

PB C 216 van 22.7.2011, blz. 26.

PB C 283 van 27.9.2011, blz. 7.

PB C 199 van 7.7.2012, blz. 5.

PB C 214 van 20.7.2012, blz. 7.

PB C 298 van 4.10.2012, blz. 4.

PB C 51 van 22.2.2013, blz. 6.

PB C 75 van 14.3.2013, blz. 8.

PB C 77 van 15.3.2014, blz. 4.

PB C 118 van 17.4.2014, blz. 9.

PB C 200 van 28.6.2014, blz. 59.

PB C 304 van 9.9.2014, blz. 3.

PB C 390 van 5.11.2014, blz. 12.

PB C 210 van 26.6.2015, blz. 5.

PB C 286 van 29.8.2015, blz. 3.

PB C 151 van 28.4.2016, blz. 4.

PB C 16 van 18.1.2017, blz. 5.

PB C 69 van 4.3.2017, blz. 6.

PB C 94 van 25.3.2017, blz. 3.

PB C 297 van 8.9.2017, blz. 3.

PB C 343 van 13.10.2017, blz. 12.

PB C 100 van 16.3.2018, blz. 25.

PB C 144 van 25.4.2018, blz. 8.

PB C 173 van 22.5.2018, blz. 6.

PB C 222 van 26.6.2018, blz. 12.

PB C 248 van 16.7.2018, blz. 4.

PB C 269 van 31.7.2018, blz. 27.

PB C 345 van 27.9.2018, blz. 5.

PB C 27 van 22.1.2019, blz. 8.

PB C 34 van 28.1.2019, blz. 4.

PB C 46 van 5.2.2019, blz. 5.


(1)  Zie de lijst van eerdere publicaties aan het eind van deze bijwerking.

(2)  PB L 77 van 23.3.2016, blz. 1.


V Bekendmakingen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

6.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 330/13


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9939 — Sampo/RMI/Hastings)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 330/05)

1.   

Op 29 september 2020 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Sampo plc (“Sampo”, Finland);

Rant Merchant Investment Holdings Limited (“RMI”, Zuid-Afrika);

Hastings Group Holdings plc (“Hastings”, Verenigd Koninkrijk).

Sampo en RMI verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Hastings.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Sampo: verzekeringsonderneming die actief is in Scandinavië en de Baltische staten. Sampo biedt levens- en schadeverzekeringsproducten aan, alsook vermogensbeheersdiensten, beloningen en persoonlijke risicoverzekeringen;

RMI: financiële investeringsholding die zich bezighoudt met investeringen in verzekeringsmerken, financiële diensten en vermogensbeheersondernemingen;

Hastings: aanbieder en verdeler van schadeverzekeringen, meer bepaald verzekeringen voor auto’s, bestelwagens, fietsen en woningen.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9939 — Sampo/RMI/Hastings

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


6.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 330/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9871 — Telefónica/Liberty Global/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 330/06)

1.   

Op 30 september 2020 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Telefónica S.A. (“Telefónica”, Spanje);

Liberty Global PLC (“Liberty Global”, Verenigd Koninkrijk);

Joint Venture (“JV”, Verenigd Koninkrijk).

Telefónica en Liberty Global verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over een nieuw opgerichte joint venture die de activiteiten van Telefónica UK Limited (“O2”) en Liberty Global Virgin Media combineert (“Virgin Media”).

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte onderneming die een joint venture vormt.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Telefónica: internationaal telecombedrijf dat zich bezighoudt met de exploitatie van vaste en mobiele communicatienetwerken. Zij biedt mobiele en vaste telecommunicatie, internet en televisie aan via een aantal merken, waaronder Movistar, O2 en Vivo. Telefónica staat genoteerd aan de beurs van Madrid, New York, Lima en Buenos Aires. Telefónica O2 is actief in het Verenigd Koninkrijk en biedt mobiele telecommunicatiediensten aan zoals spraak, SMS, MMS, mobiel internet, mobiele breedband, roaming en gespreksafgiftediensten;

Liberty Global: internationale video-, breedband- en communicatieonderneming die genoteerd staat aan de NASDAQ-beurs met geconsolideerde activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Polen en Slowakije. Liberty Global Virgin Media is actief in het Verenigd Koninkrijk. Zij houdt zich hoofdzakelijk bezig met de aanbieding van vaste breedband, telefonie- en betaaltelevisiediensten. Virgin Media biedt ook mobiele communicatiediensten aan als een MVNO (mobiele virtuele netwerkoperator) onder de merknaam Virgin Mobile;

JV: netwerkoperator voor vaste en mobiele communicatie die actief is in het Verenigd Koninkrijk en de activiteiten van Telefónica O2 en Liberty Global Virgin Media combineert. Dit omvat ook de belangen van O2 in de joint venture met Tesco Mobile die actief is als een mobiele virtuele netwerkoperator (“MVNO”) in het Verenigd Koninkrijk en de joint venture gmet Vodafone voor network-sharing van het netwerk CTIL-netwerk.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9871 — Telefónica/Liberty Global/JV

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).


ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

6.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 330/17


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2020/C 330/07)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“EGER/EGRI”

PDO-HU-A1328-AM05

Datum van mededeling: 28.7.2020

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1.   Wijziging van het tijdstip waarop de wijn in de handel wordt gebracht in 1 september van het jaar volgend op de oogst voor classicus bikavér (classicus stierenbloed), 1 november van het jaar volgend op de oogst voor superior en grand superior, en 15 maart van het jaar volgend op de oogst voor superior csillag (ster)

a)

De betrokken hoofdstukken van het productdossier:

VIII. Aanvullende voorwaarden

b)

Betrokken gedeelte van het enig document:

Aanvullende voorwaarden — Vroegste datum voor het in de handel brengen

c)

Redenen: Wegens het schrappen van het tijdstip van botteling en het harmoniseren van de rijpingstijd, en om de frisse, fruitige csillag- (ster-) en bikavér (stierenbloed)-wijnen vroeger bij de consument te krijgen, moeten de tijdstippen voor het in de handel brengen worden vervroegd.

ENIG DOCUMENT

1.   Naam van het product

Eger

Egri

2.   Type geografische aanduiding

BOB — beschermde oorsprongsbenaming

3.   Categorieën wijnbouwproducten

1

— Wijn

4.   Beschrijving van de wijn(en)

Classicus bikavér (Classicus stierenbloed)

Droge rode assemblagewijn op basis van Kékfrankos met een kleur van diepgranaatrood tot donkerrobijnrood, rijke kruidige en fruitige geuren en smaken, zonder nadrukkelijke tannines. De wijn wordt gekenmerkt door de aroma’s van rijping en vers fruit, de complexiteit blijkt goed uit het feit dat in deze wijn van geen enkel druivenras het karakteristieke kenmerk overheerst.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11,5

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

20

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Classicus muskotály (Classicus muskaat)

Frisse, levendige witte wijn, met een kleur die varieert van groenachtig wit tot groenachtig geel en geel, met een karakteristieke muskaatgeur en ‐smaak. Droge, halfdroge, halfzoete of zoete wijn.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

10

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

18

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Classicus siller

Lichtrode wijn uit blauwe druiven, met een kleur die donkerder en dieper is dan roséwijn, naargelang van het druivenras of de samenstelling van druivenrassen. Droge wijn met oranje schijn, redelijk volle en bittere wijn, waarbij zowel in de geur als in de smaak fruit- en kruidenaroma’s te vinden zijn.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

18

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Classicus rozé (Classicus rosé)

Frisse, levendige wijn van blauwe druiven, met de kleur van uienschillen tot roze, met fruitaroma’s en ‐smaken (framboos, perzik, kers, aalbes, aardbei enz.) en eventueel bloemenaroma’s, met lichte en levendige zuren.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

10,5

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

18

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Classicus fehér (Classicus wit)

Frisse, levendige wijn met lange smaak, met een kleur van groenachtig wit tot groenachtig geel en geel, met bij cepagewijn de voor het druivenras kenmerkende kleur en fruit- en andere geuren en ‐smaken. Deze witte wijn kan worden geproduceerd als droge, halfdroge, halfzoete of zoete wijn.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

10,5

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

18

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Classicus csillag (Classicus ster)

Frisse, levendige, droge witte wijn met een kleur van groenachtig wit tot groenachtig geel en geel, met fruit- en/of bloemengeuren en intense fruitsmaak, de complexiteit blijkt goed uit het feit dat in deze wijn van geen enkel druivenras het karakteristieke kenmerk of het karakter van rijping op houten vaten overheerst.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

18

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Classicus vörös (Classicus rood)

De wijn heeft een kleur die varieert van granaatrood tot donkerrobijnrood, en heeft in geval van cepagewijn de voor het druivenras kenmerkende fruit- en kruidengeuren en ‐smaken. Bij assemblagewijnen zijn de geuren, smaken, afgeronde zuren en het tanninegehalte afhankelijk van de assemblageverhouding van de druivenrassen. De wijnen hebben een fluwelige smaak en veel body, en aroma’s van fruit (krieken, frambozen, walnoten, bessen enz.) en specerijen (kaneel, vanille, chocolade, tabak enz.). Ze kunnen droog tot zoet zijn.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

20

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Superior bikavér (Superior stierenbloed)

Droge rode assemblagewijn van excellente kwaliteit op basis van Kékfrankos, met een diepere kleur dan de Egri Classicus-wijnen, van diepgranaatrood tot donkerrobijnrood, rijke kruidige en fruitige geuren en smaken, die geen nadrukkelijke tannines mag bevatten. De wijn wordt gekenmerkt door de aroma’s van rijping en vers fruit, maar door de lange rijping op vat en op de fles wordt het toch een rijpe wijn met veel body. De complexiteit blijkt goed uit het feit dat in deze wijn van geen enkel druivenras het karakteristieke kenmerk overheerst.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12,5

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

20

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Superior fehér (Superior wit)

Goed ontwikkelde, rijpe wijn van hoge kwaliteit en met lange smaak, met een kleur van groenachtig wit tot groenachtig geel en geel, met een relatief hoog alcoholgehalte. Cepagewijnen hebben de voor het druivenras kenmerkende fruit- en andere aroma’s en smaken, assemblagewijnen hebben kenmerken afhankelijk van de assemblageverhouding. De wijn heeft een lange smaak en kan droog, halfdroog, halfzoet of zoet zijn.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

18

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Superior csillag (Superior ster)

Rijke, volle, rijpere, intense en complexe droge witte wijn met een kleur van groenachtig wit tot groenachtig geel en geel, met fruit- en/of bloemengeuren, waarin geen enkel druivenras qua karakter overheerst. De wijn wordt soms gekenmerkt door mineraliteit (karakter van de wijngaard) of door een ander uniek aroma.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

18

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Superior vörös (Superior rood)

De wijn heeft een diepere kleur dan de rode Egri Classicus-wijn die varieert van granaatrood tot donkerrobijnrood, en heeft in geval van cepagewijn de voor het druivenras kenmerkende kleurdiepten en ‐schakeringen. Bij assemblagewijnen zijn de geuren, smaken, afgeronde zuren en het tanninegehalte afhankelijk van de assemblageverhouding van de druivenrassen. De wijnen hebben uitgesproken rijpe aroma’s, een fluwelige smaak en veel body, en aroma’s van fruit (krieken, frambozen, walnoten, bessen enz.) en specerijen (kaneel, vanille, chocolade, tabak enz.). Ze kunnen droog tot zoet zijn.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

20

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Superior késői szüretelésű (Superior late oogst)

Witte wijnen met een kleur van groenachtig wit tot groenachtig geel en geel, en rode wijnen met een kleur die varieert van granaatrood tot donkerrobijnrood. Wanneer slechts één druivenras wordt gebruikt heeft de wijn de voor het druivenras kenmerkende geuren, smaken, kleurdiepte en ‐schakering, wanneer meer rassen worden gebruikt zijn de kenmerken complexer. Zowel in de geur als in de smaak overheersen de geuren en smaken van overrijpe druiven (bijv. rozijnen), maar er kunnen ook door edelrot veroorzaakte Botrytis-aroma’s voorkomen.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

33,33

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Grand superior bikavér (Grand superior stierenbloed)

Volle, rijke rode wijn met veel body, waarvan de diepte en de schakering van de kleur varieert van diepgranaatrood tot donkerrobijnrood. Door het verplichte gebruik van kékfrankos in de assemblage is dit een unieke droge, rode assemblagewijn die zich onderscheidt van andere rode assemblagewijnen. De wijn heeft rijke kruidige en fruitige aroma’s en smaken. Kenmerkend is de lange smaak zonder al te uitgesproken tannines. Vaak hebben wijnen die men onder de naam van de wijngaard in de handel wil brengen vooral een uniek karakter (bijvoorbeeld mineraliteit). Door de lange rijping op vat en op de fles kan de wijn sterke rijpingsaroma’s hebben. De complexiteit blijkt goed uit het feit dat in deze wijn van geen enkel druivenras het karakteristieke kenmerk overheerst.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

20

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Grand superior fehér (Grand superior wit)

Rijke, volle, rijpe witte wijn met veel body met een kleur van groenachtig wit tot groenachtig geel en geel. De betere kwaliteit blijkt uit het feit dat de wijn een rijpe, lange smaak en een relatief hoog alcoholgehalte heeft. Cepagewijnen hebben de voor het druivenras kenmerkende fruit- en andere aroma’s en smaken, assemblagewijnen hebben kenmerken afhankelijk van de assemblageverhouding. De wijn heeft een lange smaak en kan droog, halfdroog, halfzoet of zoet zijn.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

18

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Grand superior csillag (Grand superior ster)

Rijke, volle, droge witte wijn met veel body. De kleur varieert van groenachtig wit tot groenachtig geel en geel. Door de rijpe druiven en de rijping heeft de wijn uitgesproken rijpe geuren en smaken. De complexiteit blijkt uit het feit dat in deze wijn van geen enkel druivenras het karakteristieke kenmerk overheerst. Daarnaast beschikt de wijn over rijke fruitsmaken en kan soms mineraliteit vertonen (kenmerkend voor de wijngaard). De wijn wordt gekenmerkt door een volle, lange smaak en rijping op houten vat.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

18

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

Grand superior vörös (Grand superior rood)

Rijke, volle, rijpe rode wijn met veel body. De kleur varieert van diepgranaatrood tot donkerrobijnrood. Cepagewijn heeft de voor het druivenras kenmerkende kleurdiepte en ‐schakering. Door de uitgesproken lange rijping wordt de wijn in de eerste plaats gekenmerkt door rijpingsaroma’s, rijpe geuren en smaken, rijpe tannines en afgeronde zuren. Bij assemblagewijnen heeft de wijn een tanninegehalte dat varieert naargelang van de assemblageverhouding van de druivenrassen, fluwelige, uitgesproken rijpe smaken en veel body. Zowel in de geur als in de smaak kunnen aroma’s van fruit (krieken, frambozen, walnoten, bessen enz.) en specerijen (kaneel, vanille, chocolade, tabak enz.) voorkomen. De wijn mag in de categorieën droog tot zoet in de handel worden gebracht.

* Inzake maximaal totaal alcoholgehalte en totaal zwaveldioxidegehalte gelden de in de EU-wetgeving bepaalde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12

Minimale totale zuurgraad

4,6 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

20

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

5.   Wijnbereidingsprocedés

a.   Specifieke oenologische procedés

Verplichte oenologische procedés (1)

Specifiek oenologisch procedé

Classicus bikavér (Classicus stierenbloed):

de druivenpulp moet ten minste 8 dagen met de schil worden vergist;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen;

de wijn moet ten minste 6 maanden in houten vaten rijpen, met uitzondering van: wijnen van de rassen Blauburger, Kadarka, Kékoportó en Turán.

Assembleerregels:

de assemblage van ten minste vier druivenrassen is verplicht, en hun aandeel moet telkens ten minste 5 % bedragen;

het aandeel Kékfrankos moet tussen 30 en 65 % liggen en moet het grootste gedeelte van de assemblage uitmaken;

het aandeel in de wijn Turán en Bíborkadarka mag afzonderlijk of gezamenlijk niet meer dan 10 % bedragen.

Classicus muskotály (Classicus muskaat):

de druiven moeten worden verwerkt op de dag waarop ze zijn geoogst;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen;

de most moet worden gezuiverd.

Classicus siller:

de druivenpulp moet met de schil worden vergist;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen.

Classicus rozé (Classicus rosé) en Classicus fehér (Classicus wit):

de druiven moeten worden verwerkt op de dag waarop ze zijn geoogst;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen;

de most moet worden gezuiverd.

Verplichte oenologische procedés (2)

Specifiek oenologisch procedé

Classicus csillag (Classicus ster):

de druiven moeten worden verwerkt op de dag waarop ze zijn geoogst;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen;

de most moet worden gezuiverd.

Assembleerregels:

het aandeel in de wijn van ten minste vier druivenrassen moet telkens ten minste 5 % bedragen;

van geen enkel druivenras mag het aandeel in de wijn meer dan 50 % bedragen;

het gebruik van een of meer van de rassen Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Kabar, Királyleányka, Leányka, Mátrai muskotály, Mézes, Olaszrizling, Zefír, Zenit of Zengő is verplicht en hun aandeel moet gezamenlijk ten minste 50 % bedragen;

het aandeel wijnen uit de rassen Cserszegi fűszeres, Gyöngyrizling, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály en Zefír in de assemblage mag afzonderlijk of gezamenlijk niet meer dan 30 % bedragen.

Classicus vörös (Classicus rood):

de druivenpulp moet met de schil worden vergist;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen.

Verplichte oenologische procedés (3)

Specifiek oenologisch procedé

Superior bikavér (Superior stierenbloed):

de druivenpulp moet ten minste 14 dagen met de schil worden vergist;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen;

de wijn moet ten minste 12 maanden in houten vaten rijpen.

Assembleerregels:

het aandeel in de wijn van ten minste vier druivenrassen moet telkens ten minste 5 % bedragen;

het aandeel Kékfrankos moet tussen 30 en 65 % liggen en moet het grootste gedeelte van de assemblage uitmaken;

het aandeel in de wijn Turán meer niet meer dan 10 % bedragen.

Superior fehér (Superior wit):

de druiven moeten worden verwerkt op de dag waarop ze zijn geoogst;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen;

de most moet worden gezuiverd.

Superior csillag (Superior ster):

de druiven moeten worden verwerkt op de dag waarop ze zijn geoogst;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen;

de most moet worden gezuiverd.

Assembleerregels:

het aandeel in de wijn van ten minste vier druivenrassen moet telkens ten minste 5 % bedragen;

van geen enkel druivenras mag het aandeel in de wijn meer dan 50 % bedragen;

het gebruik van een of meer van de rassen Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Kabar, Királyleányka, Leányka, Mátrai muskotály, Mézes, Olaszrizling, Zefír, Zenit of Zengő is verplicht en hun aandeel moet gezamenlijk ten minste 50 % bedragen;

het aandeel wijnen uit de rassen Cserszegi fűszeres, Gyöngyrizling, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály en Zefír in de assemblage mag afzonderlijk of gezamenlijk niet meer dan 30 % bedragen.

Verplichte oenologische procedés (4)

Specifiek oenologisch procedé

Superior vörös (Superior rood):

de druivenpulp moet met de schil worden vergist;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen.

Superior késői szüretelésű (Superior van late oogst):

de druiven moeten worden verwerkt op de dag waarop ze zijn geoogst;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen;

de most moet worden gezuiverd.

Grand superior bikavér (Grand superior stierenbloed):

de druivenpulp moet ten minste 14 dagen met de schil worden vergist;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen;

de wijn moet ten minste 12 maanden in houten vaten rijpen.

Assembleerregels:

het aandeel in de wijn van ten minste vier druivenrassen moet telkens ten minste 5 % bedragen;

het aandeel Kékfrankos moet tussen 30 en 65 % liggen en moet het grootste gedeelte van de assemblage uitmaken;

het aandeel in de wijn van Turán meer niet meer dan 10 % bedragen.

Grand superior fehér (Grand superior wit):

de druiven moeten worden verwerkt op de dag waarop ze zijn geoogst;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen;

de most moet worden gezuiverd;

ten minste 6 maanden rijping op de fles.

Grand superior vörös (Grand superior rood):

de druivenpulp moet met de schil worden vergist;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen.

Verplichte oenologische procedés (5)

Specifiek oenologisch procedé

Grand superior csillag (Grand superior ster):

de druiven moeten worden verwerkt op de dag waarop ze zijn geoogst;

de persing is alleen maar toegestaan in niet-continupersen;

de most moet worden gezuiverd;

ten minste 6 maanden rijping op de fles.

Assembleerregels:

het aandeel in de wijn van ten minste vier druivenrassen moet telkens ten minste 5 % bedragen;

van geen enkel druivenras mag het aandeel in de wijn meer dan 50 % bedragen;

het gebruik van een of meer van de rassen Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Kabar, Királyleányka, Leányka, Mátrai muskotály, Mézes, Olaszrizling, Zefír, Zenit of Zengő is verplicht en hun aandeel moet gezamenlijk ten minste 50 % bedragen;

het aandeel wijnen uit de rassen Cserszegi fűszeres, Gyöngyrizling, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály en Zefír in de assemblage mag afzonderlijk of gezamenlijk niet meer dan 30 % bedragen.

Niet-toegestane oenologische procedés (buiten de geldende bepalingen)

Voor de wijnbereiding geldende beperking

Het verzoeten van de wijn:

Classicus bikavér (classicus stierenbloed);

Classicus csillag (classicus ster);

alle Superior- en Grand superior-wijnen.

Superior késői szüretelésű (Superior late oogst) en Grand superior csillag (Grand superior ster):

gebruik van stukjes eikenhout;

omgekeerde osmose;

gedeeltelijke desalcoholisatie van de wijn

Regels inzake de teeltwijze (1)

Teeltpraktijk

1.

Regels voor de teeltwijze van de wijngaard

a.

Op 1 augustus 2010 reeds bestaande wijngaarden (classicus-, superior- en grand superior-wijnen): voor de productie van classicus-, superior- en grand superior-wijnen geschikte druiven mogen worden geoogst in om het even welke wijngaard, ongeacht de teeltwijze, zolang de wijngaard bestaat.

b.

Na 1 augustus 2010 aangeplante wijngaarden (classicus-, superior- en grand superior-wijnen):

i.

Guyot,

ii.

middelhoge cordon,

iii.

lage cordon,

iv.

paraplu,

v.

waaier,

vi.

lage stamsnoei,

vii.

gobelet-snoei.

2.

Regels inzake de plantdichtheid van de wijnstokken in de wijngaard

a.

Op 1 augustus 2010 reeds bestaande wijngaarden: voor de productie van classicus-, superior- en grand superior-wijnen geschikte druiven mogen worden geoogst in om het even welke wijngaard, ongeacht de plantdichtheid, zolang de wijngaard bestaat.

b.

Na 1 augustus 2010 aangeplante wijngaarden (classicus-wijnen):

i.

dichtheid van wijnstokken van ten minste 3 700 wijnstokken/ha;

ii.

afstand tussen de wijnstokken ten minste 0,8 m.

c.

Na 1 augustus 2010 aangeplante wijngaarden (superior- en grand superior-wijnen):

i.

dichtheid van wijnstokken: ten minste 4 000 wijnstokken/ha;

ii.

afstand tussen de wijnstokken ten minste 0,8 m.

3.

Oogstwijze: manueel of machinaal

4.

Bepaling van de oogstdatum: De bevoegde functionaris van de wijnberggemeenschap bepaalt de rijpheid van de druivenopbrengst van de verschillende rassen, en bepaalt op basis daarvan de eerste dag van de oogst.

Minimaal suikergehalte van de druiven (uitgedrukt als potentieel alcoholgehalte) (1)

Teeltpraktijk

Classicus bikavér (Classicus stierenbloed):

10,60 % vol (17 °MM): Bíbor kadarka, Blauburger, Kadarka, Kékfrankos, Kékoportó, Turán, Zweigelt;

12,08 % vol (19 °MM): Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Menoire, Merlot, Pinot noir, Syrah.

Classicus muskotály (Classicus muskaat):

9,83 % vol (16 °MM): Chasselas, Csaba gyöngye, Cserszegi Fűszeres, Ezerfürtű, Hamburgi muskotály, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály;

10,57 % vol, (17 °MM), Bouvier, Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Juhfark, Kabar, Kerner, Királyleányka, Leányka, Mézes, Olaszrizling, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zenit, Zengő , Zöldszilváni, Zöld veltelíni.

Classicus siller:

10,60 % vol (17 °MM) Alibernet, Bíborkadarka, , Blauburger, Cabernet dorsa, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kármin, Kékfrankos, Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Turán, Zweigelt.

Classicus rozé (Classicus rosé):

10,60 % vol (17 °MM) Alibernet, Bíborkadarka, Blauburger, Cabernet dorsa, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kármin, Kékfrankos, Kékoportó, Menoire, Merlot, Pinot noir, Syrah, Turán, Zweigelt.

Minimaal suikergehalte van de druiven (uitgedrukt als potentieel alcoholgehalte) (2)

Teeltpraktijk

Classicus fehér (Classicus wit):

9,83 % vol (16 °MM) Chasselas, Cserszegi Fűszeres, Ezerfürtű, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály, Kadarka;

10,60 % vol (17 °MM): Bouvier, Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Juhfark, Kabar, Kerner, Királyleányka, Leányka, Mézes, Olaszrizling, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zenit, Zengő , Zöldszilváni, Zöld veltelíni.

Classicus csillag (Classicus ster):

9,83 % vol (16 °MM) Chasselas, Cserszegi Fűszeres, Ezerfürtű, Chasselas, Irsai Olivér Mátrai muskotály Ottonel muskotály Sárga muskotály;

10,57 % vol, (17 °MM), Bouvier, Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Juhfark, Kabar, Kerner, Királyleányka, Leányka, Mézes, Olaszrizling, Pinot blanc, Rajnai rizling,Rizlingszilváni, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini Viognier, Zefír, Zenit, Zengő,Zöldszilváni, Zöldveltelíni.

Classicus vörös (Classicus rood):

10,60 % vol (17 °MM) Alibernet, Bíborkadarka, Blauburger, Csókaszőlő, Kadarka, Kármin, Kékfrankos, Kékoportó, Turán, Zweigelt;

12,08 % vol (19 °MM) Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Menoire, Merlot, Pinot noir, Syrah.

Alle Superior- en Grand superior-wijnen:

12,83 % vol (20 °MM) voor alle druivenrassen.

b.   Maximumopbrengsten

Classicus-wijnen:

100 hectoliter per hectare

Classicus-wijnen — manuele oogst:

13 600 kg druiven per hectare

Classicus-wijnen — machinale oogst:

13 100 kg druiven per hectare

Superior-wijnen:

60 hectoliter per hectare

Superior-wijnen — manuele oogst:

8 100 kg druiven per hectare

Superior-wijnen — machinale oogst:

7 800 kg druiven per hectare

Grand superior-wijnen:

35 hectoliter per hectare

Grand superior-wijnen — manuele oogst:

6 000 kg druiven per hectare

Grand superior-wijnen — machinale oogst:

5 600 kg druiven per hectare

6.   Afgebakend geografisch gebied

1.   CLASSICUS-WIJNEN:

De volgens het wijngaardkadaster als klasse I en klasse II ingedeelde gebieden van de gemeenten Aldebrő, Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya, Tarnaszentmária, Tófalu en Verpelét.

2.   SUPERIOR- EN GRAND SUPERIOR-WIJNEN:

De volgens het wijngaardkadaster als klasse I en klasse II/1. ingedeelde gebieden van de gemeenten Aldebrő, Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya, Tarnaszentmária, Tófalu en Verpelét.

7.   Voornaamste wijndruivenras(sen)

alibernet

blauburger

bouvier

bíbor kadarka

cabernet franc — cabernet

cabernet franc — carbonet

cabernet franc — carmenet

cabernet franc — gros cabernet

cabernet franc — gros vidur

cabernet franc — kaberne fran

cabernet sauvignon

chardonnay — chardonnay blanc

chardonnay — kereklevelű

chardonnay — morillon blanc

chardonnay — ronci bilé

chasselas — chasselas blanc

chasselas — chasselas dorato

chasselas — chasselas doré

chasselas — chrupka belia

chasselas — fehér fábiánszőlő

chasselas — fehér gyöngyszőlő

chasselas — fendant blanc

chasselas — saszla belaja

chasselas — weisser gutedel

cserszegi fűszeres

csókaszőlő

ezerfürtű

furmint — furmint bianco

furmint — moslavac bijeli

furmint — mosler

furmint — posipel

furmint — som

furmint — szigeti

furmint — zapfner

gyöngyrizling

hamburgi muskotály — miszket hamburgszki

hamburgi muskotály — moscato d'Amburgo

hamburgi muskotály — muscat de hambourg

hamburgi muskotály — muscat de hamburg

hamburgi muskotály — muszkat gamburgszkij

hárslevelű — feuilles de tilleul

hárslevelű — garszleveljü

hárslevelű — lindeblättrige

hárslevelű — lipovina

irsai olivér — irsai

irsai olivér — muskat olivér

irsai olivér — zolotis

irsai olivér — zolotisztüj rannüj

juhfark — fehérboros

juhfark — lämmerschwantz

juhfark — mohácsi

juhfark — tarpai

kabar

kadarka — csetereska

kadarka — fekete budai

kadarka — gamza

kadarka — jenei fekete

kadarka — kadar

kadarka — kadarka negra

kadarka — negru moale

kadarka — szkadarka

kadarka — törökszőlő

kerner

királyleányka — dánosi leányka

királyleányka — erdei sárga

királyleányka — feteasca regale

királyleányka — galbena de ardeal

királyleányka — königliche mädchentraube

királyleányka — königstochter

királyleányka — little princess

kármin

kékfrankos — blauer lemberger

kékfrankos — blauer limberger

kékfrankos — blaufränkisch

kékfrankos — limberger

kékfrankos — moravka

kékoportó — blauer portugieser

kékoportó — modry portugal

kékoportó — portugais bleu

kékoportó — portugalske modré

kékoportó — portugizer

leányka — dievcenske hrozno

leányka — feteasca alba

leányka — leányszőlő

leányka — mädchentraube

menoire

merlot

mátrai muskotály

mézes

olasz rizling — grasevina

olasz rizling — nemes rizling

olasz rizling — olaszrizling

olasz rizling — riesling italien

olasz rizling — risling vlassky

olasz rizling — taljanska grasevina

olasz rizling — welschrieslig

ottonel muskotály — miszket otonel

ottonel muskotály — muscat ottonel

ottonel muskotály — muskat ottonel

pinot blanc — fehér burgundi

pinot blanc — pinot beluj

pinot blanc — pinot bianco

pinot blanc — weissburgunder

pinot noir — blauer burgunder

pinot noir — kisburgundi kék

pinot noir — kék burgundi

pinot noir — kék rulandi

pinot noir — pignula

pinot noir — pino csernüj

pinot noir — pinot cernii

pinot noir — pinot nero

pinot noir — pinot tinto

pinot noir — rulandski modre

pinot noir — savagnin noir

pinot noir — spätburgunder

rajnai rizling — johannisberger

rajnai rizling — rheinriesling

rajnai rizling — rhine riesling

rajnai rizling — riesling

rajnai rizling — riesling blanc

rajnai rizling — weisser riesling

rizlingszilváni — müller thurgau

rizlingszilváni — müller thurgau bijeli

rizlingszilváni — müller thurgau blanc

rizlingszilváni — rivaner

rizlingszilváni — rizvanac

sauvignon — sauvignon bianco

sauvignon — sauvignon bijeli

sauvignon — sauvignon blanc

sauvignon — sovinjon

syrah — blauer syrah

syrah — marsanne noir

syrah — serine noir

syrah — shiraz

syrah — sirac

szürkebarát — auvergans gris

szürkebarát — grauburgunder

szürkebarát — graumönch

szürkebarát — pinot grigio

szürkebarát — pinot gris

szürkebarát — ruländer

sárga muskotály — moscato bianco

sárga muskotály — muscat blanc

sárga muskotály — muscat bélüj

sárga muskotály — muscat de frontignan

sárga muskotály — muscat de lunel

sárga muskotály — muscat lunel

sárga muskotály — muscat sylvaner

sárga muskotály — muscat zlty

sárga muskotály — muskat weisser

sárga muskotály — weiler

sárga muskotály — weisser

tramini — gewürtztraminer

tramini — roter traminer

tramini — savagnin rose

tramini — tramin cervené

tramini — traminer

tramini — traminer rosso

viognier

zefír

zengő

zenit

zweigelt — blauer zweigeltrebe

zweigelt — rotburger

zweigelt — zweigeltrebe

zöld szagos — decsi szagos

zöld szagos — zöld muskotály

zöld szilváni — grüner sylvaner

zöld szilváni — silvanec zeleni

zöld szilváni — sylvánske zelené

zöld veltelíni — grüner muskateller

zöld veltelíni — grüner veltliner

zöld veltelíni — veltlinské zelené

zöld veltelíni — zöldveltelíni

8.   Beschrijving van het (de) verband(en)

“Wijn (1)”

1.   Omschrijving van het afgebakende gebied

Natuurlijke factoren

Eger bevindt zich tussen het Mátra- en het Bükk-gebergte, op de raaklijn van het Noord-Hongaars middelgebergte en de Hongaarse Laagvlakte, op een hoogte van 160‐180 m boven de zeespiegel. In het oosten en het westen wordt de vallei van Eger afgebakend door heuvels van 200 tot 300 meter hoogte.

Ten noordoosten van de stad ligt het massief van de Nagy-Eged, dat meer dan 500 meter hoog is. De Eged strekt zich uit van oost naar west, en zijn flank is gericht op het zuiden.

Bodemtypes van de wijnstreek Eger

Met uitzondering van de alluviale zandgrond aan de rand van de gemeenten Verpelét, Feldebrő, Aldebrő en Tófalu bestaat de bodem van de productiegebieden die onder de geografische benaming Eger vallen uit verschillende soorten bruine bosbodems (ramman, chernozem, kovárvány, geërodeerd) die zich hebben gevormd op ryoliettufsteen van vulkanische oorsprong. Op een of twee uitzonderingen na liggen de wijngaarden op een hoogplateau of op de zachte naar het zuiden, westen en oosten gerichte glooiingen daarvan. Daaruit verrijzen de bergen Nagy-Eged, met een bruine bosbodem op mariene kalksteenafzettingen, en Mész, met een basis van andesiet.

De geschiktheid van de gevormde bodems voor aanplanting van wijnstokken wordt nog versterkt door de gunstige topografische eigenschappen van de stadsrand. De druiven zijn aangeplant op de zuidelijke en zuidwestelijke hellingen van de bergen en de heuvels, op de zogeheten “verő” (zonzijdes). De gemiddelde waarden over 47 jaar van de kenmerkende meteorologische gegevens van de wijnstreek: jaarlijkse gemiddelde temperatuur 10,65 °C, jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid neerslag: 592,6 mm, jaarlijks gemiddeld aantal uren zonneschijn: 1 964 uur. De voor de aanplanting van wijnstokken geschikte gebieden worden volgens de geldende reglementering in het zogeheten wijngaardkadaster als klasse I en klasse II ingedeeld. Zo zijn er in de wijnstreek van Eger 18 431 ha aan gebieden van categorie I en 3 914 ha aan gebieden van categorie II die geschikt zijn voor de aanplanting van wijngaarden. De totale oppervlakte bedraagt 22 345 ha.

Menselijke factoren

Verschijnen van druiven in de omgeving van Eger, druiventeelt in de Middeleeuwen

Op de flank van de Kis-Eged is een versteend fossiel van meer dan 30 miljoen jaar oud aangetroffen van een druivenblad, de “Vitis Hungarica”. Dit heeft echter nog niets te maken met de druiventeelt van vandaag. Op basis van archeologische gegevens waren Eger en zijn omgeving vanaf de 10e eeuw bewoond, en in het begin van de 11e eeuw zou het al een aanzienlijke nederzetting zijn geweest. Volgens een oorkonde van koning Béla IV van Hongarije uit 1261 heeft de eerste koning van Hongarije, Stefanus I de Heilige, aan het bisdom van Eger de wijntienden van de vallei van Eger geschonken. Na de invallen van de Mongolen van 1241 dwongen de gedecimeerde bevolking en het tekort aan arbeidskrachten Béla IV ertoe vreemden het land binnen te halen. Waarschijnlijk zijn op dat moment Walen in Eger aanbeland, waar ze in de Olasz utca (Italiaanse straat) woonden, en Waalse kolonisten in het dorp Tállya in de buurt van Eger, en introduceerden zij de Franse teeltwijze en de bewaring van wijn in vaten.

De bouw van de eerste kelders houdt verband met de kerkelijke instellingen, en de oudste vinden we terug onder de tiendenkelders.

De goede reputatie van de wijnteelt in Eger is al eeuwen oud. Van Gaspar Bouttats, tekenaar en graveur uit de Nederlanden, zijn verschillende kopergravures met Hongaarse onderwerpen bekend, zo komt in het in 1688 in Antwerpen gepubliceerde “Description exacte des Royaumes de Hongrie” een zicht op Eger (“Erlau”) voor. Van G. Hoefnagel is nog een vroegere gravure uit 1617 van Eger (Agria vulgo Erla) bekend waarop de wijnstad wordt afgebeeld die de aanvallen van de Turken heeft afgeslagen. Op beide gravures pronkt de stad met haar burcht en wijngaarden.

Historische bronnen wijzen erop dat de wijnbouw in de 17e eeuw aanzienlijke veranderingen heeft doorgemaakt. Naast de tot dan toe overheersende druiven voor witte wijn, maakten de rassen voor rode wijn opgang.

Om de zware, verdichte gronden te bewerken, ontwikkelden de inwoners van Eger een speciaal type hak, de zogeheten “egri kapa” (Egerse hak). De hoeveelheid wijn werd uitgedrukt in “egri akó” (Egers vat, ongeveer viermaal zo groot als een normaal vat). Voor de juiste zuurgraad en de lange houdbaarheid moesten de wijnen langere tijd rijpen op houten vaten. De wijn van de producenten rijpte in eiken vaten in de kelders en kelderstelsels die werden uitgehouwen in het ryoliettufsteen dat onder de stad door liep en een natuurlijk kelderklimaat (rijpingsklimaat) waarborgde.

Indeling van de wijngaarden in het verleden

De eerste bloeiperiode van de druiven- en wijnproductie in Eger viel in de 15e‐16e eeuw. In de 18e eeuw vond een echte renaissance plaats. Er zijn inventarissen bewaard uit 1760 en 1789, waarin gegevens over de kwaliteit van de wijngaarden zijn opgenomen. In 1760 werden de wijngaarden in drie categorieën onderverdeeld op basis van de kwaliteit van de grond, de helling van het terrein, de hoeveelheid zonneschijn enz. Bijna de helft van de wijngaarden was van eerste categorie.

In 1789 werden de wijngaarden ingedeeld in zes categorieën (in het hele land in acht categorieën, maar binnen de stadsgrenzen waren er helemaal geen wijngaarden in de laatste twee categorieën). De basisprincipes voor de indeling waren vergelijkbaar met die van 1760, met dat verschil dat de voor bereiding van aszú-wijn geschikte wijngaarden eveneens in de eerste categorie werden ingedeeld.

De inwoners van Eger beschikten al sinds de 18e eeuw over wijnbouwreglementering, die werd gehandhaafd door de “wijnrechters” (functionarissen van de wijnberggemeenschap) die op hun beurt onder het toezicht van de magistraat stonden.

“Wijn (2)”

1.   Omschrijving van het afgebakende gebied (vervolg)

Geteelde druiven en daaruit bereide wijnen

Tot de opkomst van de Kadarka (15e eeuw), die naar Eger werd meegenomen door Rasciërs (Serviërs) die wegens de Turkse overheersing hun thuisland waren ontvlucht, werden alleen witte druivenrassen geteeld. De Serviërs brachten niet alleen dit ras mee, maar verspreidden ook de methode voor het bereiden van rode wijn. In de Budai Állami Szőlőiskola (Nationale wijnbouwschool van Buda) werden niet minder dan 56 druivenrassen uit het comitaat Heves verzameld. Qua aantal doen enkel de comitaten Pest en Baranya beter. Vlak voor de phylloxera-plaag bestond het grootste gedeelte van de wijngaarden uit de druivenrassen Lúdtalpú en Kereklevelű. In 1859 schijft “Szőlészeti Lapok” (Wijnbouwblad) dat het nodig is naast Kadarka nog andere “soorten” in voldoende grote aantallen te vermeerderen en looft het Oporto en Fekete muskotály om hun vermogen de wijn kleur te geven.

De naam Bikavér (Stierenbloed), als naam voor een donkerrode soort wijn uit Eger komt voor het eerst voor in 1851, in een boek met zegswijzen: “Bikavér (Stierenbloed) is de naam van sterke rode wijn, bijvoorbeeld van Eger”. Om het belang van druiven- en wijnproductie in Eger aan te tonen werd na de phylloxera-plaag in samenwerking met de School voor Wijnbereiding de afdeling Eger van het Ampelologisch Instituut opgericht, die daarna als onderzoeksinstelling fungeerde en is uitgegroeid tot een van de belangrijkste Hongaarse instituten voor resistentieveredeling, onderzoek naar de waarde van de rassen, evaluatie van de productiegebieden (wijngaarden) en oenologisch onderzoek, en met name technologisch onderzoek naar de bereiding van rode wijn.

Beschermde oorsprongsbenaming Eger

Het belang van de wijnen van Eger en van de bescherming van hun markt wordt onderstreept door het feit dat de oorsprongsbenaming EGER (ERLAU), EGRI (ERLAUER) op 15 september 1970 op grond van de Overeenkomst van Lissabon betreffende de bescherming van herkomstbenamingen en hun internationale inschrijving in categorie 33 (wijn) werd opgenomen.

2.   Beschrijving van de wijnen

De wijnstreek is geschikt voor de productie van zowel lichte wijnen met lange smaak alsook zware volle witte wijnen met veel body. Deze wijnen worden gekenmerkt door rijke aroma’s en mineraliteit, en een hoger natuurlijk zuurgehalte dan bij de wijnen die in de wijnstreken ten zuiden van Eger worden geproduceerd.

In de wijnstreek vinden we daarnaast roséwijnen en sillerwijnen met rijke smaken en een langere bewaartijd dan gebruikelijk is bij in Hongarije geproduceerde wijnen. Hun aroma’s bevatten niet alleen de aroma’s van verse maar ook van droge vruchten.

De rode wijnen hebben een relatief laag tanninegehalte. Doordat de productielocatie dicht bij de noordelijke grens voor druiventeelt en wijnbereiding ligt en door de berg-dalwind, hebben deze wijnen een relatief hoog zuurgehalte, lange smaken en verschillende krachtige fruitige en kruidige aroma’s en kunnen ze lang rijpen.

Het gebruik van een groot aantal rassen is in het bestaan van de wijnstreek steeds gangbaar geweest, en zo is de wijnstreek uitgegroeid tot de bakermat van de assemblagewijnen en met name van de Egri bikavér (Stierenbloed).

3.   Voorstelling en bewijs van het causaal verband

De algemene klimatologische omstandigheden worden voornamelijk bepaald door de nabijheid van het Bükk-gebergte. Dit biedt bescherming tegen de winterse kou, en na de warme zomer- en herfstdagen zorgen dankzij de “bergwind” koele nachten ervoor dat de verfijnde en elegante zuren en de primaire vruchtenaroma’s van onze druiven behouden blijven. Daarom kan men dus in het algemeen stellen dat de wijnen van Eger levendige zuren en lange smaken hebben. Dankzij de goede waterhuishouding van de wijnstreek Eger en het jaarlijkse gemiddelde van 600 mm neerslag kan de wijnstok zich evenwichtig en zonder stressfactoren ontwikkelen. Daardoor ontstaan er in de wijnen geen door watertekort veroorzaakte onrijpe zuren.

Door de uiteenlopende klimatologische omstandigheden en bodemsamenstellingen in de wijnstreek Eger kunnen er qua alcoholgehalte, zuurgehalte en aroma grote verschillen bestaan tussen individuele wijngaarden, vooral in de zwakkere jaren. Uit experimenten van het Egri Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet (Onderzoeksinstituut voor wijnbouw en wijnbereiding) inzake het productiegebied blijkt dat de ligging van de productiegebieden en hun blootstelling meer invloed hebben op het alcoholgehalte en de koppigheid, de samenstelling van de bodem speelt dan weer een grotere rol in de verfijnde samenstelling van het aroma. Door wijngaarden met verschillende geologische eigenschappen kunnen unieke wijnen met een uiteenlopend karakter worden geproduceerd. Wijnen die worden geproduceerd op gronden met een dunnere teeltlaag van vulkanische oorsprong hebben een hoger mineraal gehalte, wijnen die worden geproduceerd op bodems met diepe teeltlagen met een hoog leemgehalte zijn voller en de wijnen van de zandbodems van Debrő zijn door de snelle opwarming van de bodem koppiger.

De tradities en de klimatologische diversiteit vragen om en rechtvaardigen de teelt van een grote hoeveelheid druivenrassen en de productie van veel uiteenlopende wijnsoorten in de wijnstreek. Door de klimatologische en bodemkundige omstandigheden in het afgebakende productiegebied Eger kunnen de lokale producenten hier op unieke wijze, en anders dan in de andere wijnstreken, voor alle soorten wijn een uitstekende kwaliteit produceren.

9.   Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Algemene regels inzake aanduiding (1)

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Beschrijving van de voorwaarde:

a)

In plaats van de beschermde oorsprongsbenaming mag ook de traditionele aanduiding “védett eredetű bor” (wijn van beschermde oorsprong) worden gebruikt in “védett eredetű Classicus bor” (Classicus-wijn van beschermde oorsprong) of “védett eredetű superior bor” (Superior-wijn van beschermde oorsprong) of “védett eredetű grand superior bor” (Grand superior-wijn van beschermde oorsprong).

b)

De namen van druivenrassen, traditionele aanduidingen, andere aan beperkingen onderworpen aanduidingen of uitdrukkingen die naar de kleur van de wijn verwijzen, mogen enkel worden vermeld indien deze door hun lettertype, lettergrootte of kleur niet nadrukkelijker aanwezig zijn dan de oorsprongsbenaming.

c)

Bij Superior-wijnen wordt de naam* van de wijn aangevuld met de aanduiding “Superior”, bij grand superior-wijnen met de aanduiding “Grand superior”, die na de oorsprongsbenaming, met dezelfde typografie op het etiket moet worden aangebracht. Bij vermelding van de naam van de wijngaard moet in elk visueel veld verplicht het classificatieniveau en de naam van de gemeente worden vermeld.

d)

De traditionele aanduiding “Bikavér” (Stierenbloed) mag enkel worden vermeld op wijn uit in de volgende gemeenten geteelde druiven: Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros en Szomolya, ingedeeld als klasse I en klasse II volgens het wijngaardkadaster; de wijngaarden Cinege, Közép–bérc, Ördöngös, Öreg-hegy, Padok en Szirák van de gemeente Verpelét en de wijngaard Dobi tető van Tarnaszentmária.

Algemene regels inzake aanduiding (2)

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

e)

De traditionele aanduiding “Bikavér” (stierenbloed) mag enkel onmiddellijk na de oorsprongsbenaming van Eger “Egri” op het etiket worden vermeld, op dezelfde regel en in hetzelfde lettertype.

f)

De vorm van een stier, een stierenkop, of enige afbeelding die daaraan doet denken, de vertaling van “stierenbloed” in een andere taal of om het even welke uitdrukking in het Hongaars of in een andere taal die naar stierenbloed verwijst, mogen enkel worden aangebracht op de etiketten en flessen van Egri Bikavér-, Egri Bikavér Superior-, en Egri Bikavér Grand Superior-wijnen. De afbeelding van een stierenkop op het handelsmerk van de wijnstreek Eger vormt hierop een uitzondering.

g)

Sterren, van om het even welke afmetingen en in om het even welke vorm, of enige afbeelding die daaraan doet denken, de vertaling van “ster” in een andere taal of om het even welke uitdrukking in het Hongaars of in een andere taal die naar ster verwijst, mogen enkel worden aangebracht op de etiketten en flessen van Egri Csillag-, Egri Csillag Superior-, en Egri Csillag Grand Superior-wijnen.

h)

De namen van druivenrassen mogen bij assemblagewijnen enkel worden vermeld voor druivenrassen die ten minste 5 % van de assemblage uitmaken. In dat geval mag de naam van het druivenras worden vermeld in een lettergrootte die maximaal een vijfde bedraagt van het de lettergrootte die gebruikt wordt voor de oorsprongsbenaming.

i)

De vermelding van het wijnoogstjaar is verplicht.

j)

Bij grand superior-wijnen is de vermelding van de naam van de wijngaard verplicht.

Kleinere geografische eenheden die mogen worden vermeld, omschrijving en regels inzake de vermelding (1)

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

a)

Gemeenten:

i)

bij zowel Classicus-, superior- en grand superior-wijnen, voor alle wijntypes;

ii)

identiteit van oorsprong: ten minste 85 %;

iii)

namen van gemeenten die mogen worden vermeld: Aldebrő, Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya, Tarnaszentmária, Tófalu, Verpelét.

b)

Verband tussen kleinere geografische eenheden en handelsmerk: Bij wijnbouwproducten die zijn gemerkt met handelsmerken die geheel of gedeeltelijk bestaan uit de naam van een kleinere geografische eenheid of een verwijzing naar een geografisch gebied van het land, of met handelsmerken die vóór 11 mei 2002 gevestigd zijn door gebruik, hoeven de regels inzake de herkomst van de voor de wijnbereiding gebruikte druiven niet te worden toegepast.

c)

Wijngaarden:

i)

enkel voor grand superior-wijnen;

ii)

identiteit van oorsprong: ten minste 95 %;

iii)

ook de naam van de gemeente in de wijnstreek moet worden vermeld;

iv)

namen van wijngaarden:

Aldebrő: Káli-völgy, Poharas-dűlő, Sík-hegy, Szent Donát-dűlő, Uraké;

Andornaktálya: Bánya-tető, Cserje, Cserjés-lápa, Dezerta, Felső-rétre járó, Felső-tábla, Gesztenyési-dűlő, Kerek-szilvás, Kétágú-dűlő, Kis-hegy, Málnás, Marinka, Mocsáry, Nagy-parlag, Nagy-völgy, Parti-dűlő, Pesti, Pünkösd-tető, Rózsa-hegy, Schwarcz, Szállás-völgy, Szél-hegy, Zúgó-part;

Demjén: Bodzás-tető, Farkas-hegy, Hangács, Nyitra, Pünkösd-tető, Szőlőhegy, Varjasi-dűlő.

Kleinere geografische eenheden die mogen worden vermeld, omschrijving en regels inzake de vermelding (2)

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

iv)

namen van wijngaarden (vervolg):

Eger: Almagyar, Áfrika, Agárdi, , Almár-völgy, Bajusz, Bajusz-völgy, Bánya-tető, Békési, Benke-lápa, Birka, Braun-völgy, Cigléd, Cinege, Déllés, Dobrányi, Donát, Érseki, Erzsébet-völgy, Fehér-hegy, Felső-galagonyás, Fertő, Gőzmalmos, Grőber, Grőber-völgy, Gyilkos, Hajdú-hegy, Hergyimó, Kerékkötő, Kis-Eged, Kis-galagonyás, Kis-Kocs, Kolompos, Kolompos-völgy, Kőlyuk-tető, Kőporos, Kutya-hegy, Losonci-völgy, Makjány, Marinka, Merengő, Mész-hegy, Mezey alsó, Mezey öreg, Nagy-galagonyás, Nagy-Eged-dűlő, Nagy-Eged-hegy, Nagy-Kocs, Nyerges, Nyúzó, Öreg-hegy, Pap-hegy, Pirittyó, Posta út, Rác-hegy, Rádé, Répás-tető, Rózsás, Sík-hegy, Steiner, Szarkás, Szépasszony-völgy, Szőlőcske, Szőlőske, Tiba, Tibrik, Tihamér, Tót-hegy, Új-fogás, Vécsey-völgy, Vidra, Vizes-hegy;

Egerbakta: Dobos-lápa, Ivánka, Ivánkafő, Magyalos, Muki-lápa, Ortás, Pap-tag, Szőlő-tető, Töviskes, Zsebe-lápa;

Egerszalók: Ádám-völgy, Buk-tető, Ferenc-hegy, Juhkosár, Káptalan-völgy, Kis-határ, Kovászó, Kővágó, Magyalos, Nagy Ádám-tető, Pap-tag, Vágás;

Egerszólát: Alsó-hegy, Birka-tető, Boldogságos, Csutaj-tető, Felső-hegy, Kamra-völgy, Kántor-tag, Szarvas, Tó-bérc;

Feldebrő: Alberki, Bogár-hát, Csepegő, Csonkás, Egri út, Szőlők háta;

Felsőtárkány: Homok-hegy, Homok-lápa, Nyavalyás, Öreg-hegy, Tiba alja.

Kleinere geografische eenheden die mogen worden vermeld, omschrijving en regels inzake de vermelding (3)

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

iv)

namen van wijngaarden (vervolg):

Kerecsend: Nagy-aszó, Öreg-hegy, Tardi-dűlő;

Maklár: Nagy-aszó, Öreg-hegy;

Nagytálya: Kendervát, Nagy-aszó, Öreg-hegy, Pipis, Vitis-dűlő;

Noszvaj: Csókás, Dóc, Herceg, Hosszú-szél, Kőkötő, Nagyfai-dűlő, Nyilas-már, Perzselő, Pipis, Szeles-oldal, Szeles-tető, Tekenő-hát, Zsidó-szél;

Novaj: Halom, Hegyi-tábla, Hermány, Hodály-tető, Juhszalagos, Kis-gyepföld, Mezőkövesdi út tető, Nagy-gyepföld, Nagyút, Öreg-hegy, Pap-föld, Szeszfőzde-tető, Vitéz;

Ostoros: Bikus, Csárda-kert, Gólint, Hermány, Janó, Kutya-hegy, Pajados, Sóderbánya-tető, Szél-hegy, Szilvás-tető, Tag, Verem-part;

Szomolya: Csáj-lapos, Demecs, Galagonyás, Gyűr, Ispán-berki, Jató-tető, Kangyalló, Mácsalma, Nagy-völgy-tető, Pazsag, Proletár, Szilos-oldal, Vas-lápa, Vén-hegy;

Tarnaszentmária: Dobi-oldal, Dobi-tető, Szőlőhegy;

Tófalu: Bogár-hát, Petes alja;

Verpelét: Ácsok, Alberki, Cinege, Fekete-oldal, Hagyóka, Hosszúi-dűlő, Kecske-hát, Kerékkötő, Keresztfa, Királyi-dűlő, Kis-hegy, Kő-hegy, Közép-bérc, Majka, Ördöngős, Öreg-hegy, Padok, Pallagfő, Szent János-völgy, Szirák, Tilalmas, Tölgyes-szél, Túró-mező, Varjas, Veres.

Regels inzake aanduiding met betrekking tot de wijntypes (1)

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Classicus bikavér (Classicus stierenbloed):

de traditionele aanduiding bikavér (stierenbloed) mag enkel onmiddellijk na de oorsprongsbenaming van Eger “Egri” op het etiket worden vermeld, op dezelfde regel en in hetzelfde lettertype;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: barrique, fahordós érlelésű bor (op houden vaten gerijpte wijn), termőhelyen palackozva (op de plaats van productie gebotteld), ó (oud), muzeális bor (museumwijn).

Classicus muskotály (Classicus muskaat):

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: cuvée, “első szüret” (eerste oogst), “virgin vintage”, ”újbor” (nieuwe wijn), “primőr” (primeur), “termőhelyen palackozva” (gebotteld in productiegebied);

de uitdrukking “Muskotály” (Muskaat) mag enkel worden vermeld indien die door het lettertype, de lettergrootte of de kleur niet nadrukkelijker aanwezig is dan de oorsprongsbenaming.

Classicus siller en classicus rozé (classicus rosé):

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: cuvée, “első szüret” (eerste oogst), “virgin vintage”, ”újbor” (nieuwe wijn), “primőr” (primeur), “termőhelyen palackozva” (gebotteld in productiegebied).

Classicus fehér (Classicus wit):

de namen van de druivenrassen mogen enkel worden vermeld indien deze door het lettertype, de lettergrootte of de kleur niet nadrukkelijker aanwezig zijn dan de oorsprongsbenaming;

andere namen van druivenrassen mogen slechts worden vermeld in een lettergrootte die maximaal half zo groot is als de lettergrootte die gebruikt wordt voor de oorsprongsbenaming;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: “barrique”, cuvée, “fahordós érlelésű bor” (in houten vaten gerijpte wijn), “első szüret” (eerste oogst), “virgin vintage”, ”újbor” (nieuwe wijn), “primőr” (primeur), “termőhelyen palackozva” (gebotteld in productiegebied), “ó” (oud), muzeális bor (museumwijn).

Regels inzake aanduiding met betrekking tot de wijntypes (2)

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Classicus csillag (Classicus ster):

de traditionele aanduiding csillag (ster) mag enkel onmiddellijk na de oorsprongsbenaming van Eger “Egri” op het etiket worden vermeld, op dezelfde regel en in hetzelfde lettertype;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: “barrique”, “fahordós érlelésű bor” (in houten vaten gerijpte wijn), “első szüret” (eerste oogst), “virgin vintage”, ”újbor” (nieuwe wijn), “primőr” (primeur), “termőhelyen palackozva” (gebotteld in productiegebied).

Classicus vörös (Classicus rood):

de namen van de druivenrassen mogen enkel worden vermeld indien deze door het lettertype, de lettergrootte of de kleur niet nadrukkelijker aanwezig zijn dan de oorsprongsbenaming;

andere namen van druivenrassen mogen slechts worden vermeld in een lettergrootte die maximaal half zo groot is als de lettergrootte die gebruikt wordt voor de oorsprongsbenaming;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: “barrique”, cuvée, “fahordós érlelésű bor” (in houten vaten gerijpte wijn), “első szüret” (eerste oogst), “virgin vintage”, ”újbor” (nieuwe wijn), “primőr” (primeur), “termőhelyen palackozva” (gebotteld in productiegebied), “ó” (oud), muzeális bor (museumwijn).

Superior bikavér (Superior stierenbloed):

de traditionele aanduiding bikavér (stierenbloed) mag enkel onmiddellijk na de oorsprongsbenaming van Eger “Egri” op het etiket worden vermeld, op dezelfde regel en in hetzelfde lettertype;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: barrique, fahordós érlelésű bor (op houden vaten gerijpte wijn), termőhelyen palackozva (op de plaats van productie gebotteld).

Superior fehér (Superior wit):

de namen van de druivenrassen mogen enkel worden vermeld indien deze door het lettertype, de lettergrootte of de kleur niet nadrukkelijker aanwezig zijn dan de oorsprongsbenaming;

andere namen van druivenrassen mogen slechts worden vermeld in een lettergrootte die maximaal half zo groot is als de lettergrootte die gebruikt wordt voor de oorsprongsbenaming;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: barrique, cuvée, fahordós érlelésű bor (op houden vaten gerijpte wijn), termőhelyen palackozva (op de plaats van productie gebotteld), főbor (hoofdwijn).

Regels inzake aanduiding met betrekking tot de wijntypes (3)

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Superior csillag (Superior ster):

de traditionele aanduiding csillag (ster) mag enkel onmiddellijk na de oorsprongsbenaming van Eger “Egri” op het etiket worden vermeld, op dezelfde regel en in hetzelfde lettertype;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: barrique, fahordós érlelésű bor (op houden vaten gerijpte wijn), termőhelyen palackozva (op de plaats van productie gebotteld).

Superior vörös (Superior rood):

de namen van de druivenrassen mogen enkel worden vermeld indien deze door het lettertype, de lettergrootte of de kleur niet nadrukkelijker aanwezig zijn dan de oorsprongsbenaming;

andere namen van druivenrassen mogen slechts worden vermeld in een lettergrootte die maximaal half zo groot is als de lettergrootte die gebruikt wordt voor de oorsprongsbenaming;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: barrique, cuvée, fahordós érlelésű bor (op houden vaten gerijpte wijn), termőhelyen palackozva (op de plaats van productie gebotteld), főbor (hoofdwijn).

Superior késői szüretelésű (Superior van late oogst):

de namen van de druivenrassen mogen enkel worden vermeld indien deze door het lettertype, de lettergrootte of de kleur niet nadrukkelijker aanwezig zijn dan de oorsprongsbenaming;

andere namen van druivenrassen mogen slechts worden vermeld in een lettergrootte die maximaal half zo groot is als de lettergrootte die gebruikt wordt voor de oorsprongsbenaming;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: barrique, cuvée, fahordós érlelésű bor (op houden vaten gerijpte wijn), termőhelyen palackozva (op de plaats van productie gebotteld).

Grand superior bikavér (Grand superior stierenbloed):

de traditionele aanduiding bikavér (stierenbloed) mag enkel onmiddellijk na de oorsprongsbenaming van Eger “Egri” op het etiket worden vermeld, op dezelfde regel en in hetzelfde lettertype;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: barrique, fahordós érlelésű (op houden vaten gerijpt), termőhelyen palackozva (op de plaats van productie gebotteld).

Regels inzake aanduiding met betrekking tot de wijntypes (4)

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Grand superior fehér (Grand superior wit):

de namen van de druivenrassen mogen enkel worden vermeld indien deze door het lettertype, de lettergrootte of de kleur niet nadrukkelijker aanwezig zijn dan de oorsprongsbenaming;

andere namen van druivenrassen mogen slechts worden vermeld in een lettergrootte die maximaal half zo groot is als de lettergrootte die gebruikt wordt voor de oorsprongsbenaming;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: barrique, cuvée, fahordós érlelésű bor (op houden vaten gerijpte wijn), termőhelyen palackozva (op de plaats van productie gebotteld)

Grand superior csillag (Grand superior ster):

de traditionele aanduiding csillag (ster) mag enkel onmiddellijk na de oorsprongsbenaming van Eger “Egri” op het etiket worden vermeld, op dezelfde regel en in hetzelfde lettertype;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: barrique, fahordós érlelésű (op houden vaten gerijpt), termőhelyen palackozva (op de plaats van productie gebotteld).

Grand superior vörös (Grand superior rood):

de namen van de druivenrassen mogen enkel worden vermeld indien deze door het lettertype, de lettergrootte of de kleur niet nadrukkelijker aanwezig zijn dan de oorsprongsbenaming;

andere namen van druivenrassen mogen slechts worden vermeld in een lettergrootte die maximaal half zo groot is als de lettergrootte die gebruikt wordt voor de oorsprongsbenaming;

traditionele aanduidingen en overige aan beperkingen onderworpen aanduidingen die mogen worden vermeld: barrique, cuvée, fahordós érlelésű bor (op houden vaten gerijpte wijn), termőhelyen palackozva (op de plaats van productie gebotteld).

Regels inzake aanbiedingsvorm

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Verpakking in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

a)

De superior- en grand superior-wijnen (van om het even welk type), classicus Bikavér en Csillag mogen enkel in glazen flessen in de handel worden gebracht. Alle andere wijntypes mogen enkel in glazen flessen of in bag-in box-verpakkingen in de handel worden gebracht.

b)

De wijn mag slechts worden verpakt in een door de wijninstantie vergund en door de Raad van de wijnberggemeenschap van de wijnstreek Eger geregistreerd verpakkingsbedrijf. De verplichting tot bottelen geldt niet voor wijnen die door de producent zelf zijn geproduceerd en ter plaatse in zijn eigen wijnkelder op de plaats van productie worden geconsumeerd.

c)

Verpakking buiten het afgebakende gebied is enkel mogelijk indien daarvoor 48 uur op voorhand aangifte is gedaan. Het verpakken moet gebeuren binnen 90 dagen na verzending van de plaats van productie om de organoleptische kwaliteit te bewaren.

Vroegste datum voor het in de handel brengen

Rechtskader:

Door een organisatie die de BOB’s en BGA’s beheert, indien de lidstaat daarin heeft voorzien

Soort aanvullende voorwaarde:

Afwijking betreffende de productie in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

a)

Classicus-wijnen:

i)

Bikavér: op zijn vroegst op 1 september van het jaar volgend op de oogst;

ii)

Csillag: op zijn vroegst op 15 maart van het jaar volgend op de oogst;

iii)

alle andere wijntypes: niet gereglementeerd.

b)

Superior-wijnen:

i)

Bikavér: op zijn vroegst op 1 november van het jaar volgend op de oogst;

ii)

Csillag: op zijn vroegst op 15 maart van het jaar volgend op de oogst;

iii)

alle andere wijntypes: niet gereglementeerd.

c)

Grand superior-wijnen:

i)

Bikavér: op zijn vroegst op 1 november van het jaar volgend op de oogst;

ii)

Csillag: op zijn vroegst op 1 juli van het jaar volgend op de oogst;

iii)

alle andere wijntypes: niet gereglementeerd.

Productie buiten het afgebakende productiegebied:

Rechtskader:

Door een organisatie die de BOB’s en BGA’s beheert, indien de lidstaat daarin heeft voorzien

Soort aanvullende voorwaarde:

Afwijking betreffende de productie in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

Op het grondgebied van de gemeente Kompolt; op het grondgebied van de gemeenten Bogács, Bükkzsérc en Cserépfalu in geval van druiven die worden geteeld in de Dóc-wijngaard in de gemeente Noszvaj

Overgangsbepalingen

Rechtskader:

Door een organisatie die de BOB’s en BGA’s beheert, indien de lidstaat daarin heeft voorzien

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

a)

Producenten die Egri Bikavér uit vóór 31 december 2009 geteelde druiven in de handel hebben gebracht onder vermelding van de naam van de wijngaard en voldoen aan de voorschriften van § 20 van decreet 102/2009 van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling van 5 augustus 2009 betreffende de wijnen van de beschermde oorsprong van de wijnstreek Eger, moeten in de volgende jaren bij de assemblage van Egri Bikavér die onder vermelding van de wijngaard in de handel wordt gebracht en afkomstig is uit dezelfde wijngaard, zolang de wijngaard bestaat of tot de rassensamenstelling van de wijngaard verandert, de eerdere, op Egri Bikavér toepasselijke regels van Decreet 130/2003 van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling van 31 december 2003 betreffende de wijnen van de beschermde oorsprong van de wijnstreek Eger volgen.

b)

Producenten die classicus Egri Bikavér produceren die afkomstig is van een biowijngaard en die voldoet als bioproduct en die aan de hand van documenten bewijzen dat het in een bepaald jaar niet mogelijk is overeenkomstig punt III wijn van vier druivenrassen te assembleren, mogen in dat jaar een assemblage van drie druivenrassen gebruiken voor de productie van classicus Egri Bikavér-biowijn, waarbij zij de assembleerregels moeten naleven.

c)

De overgangsbepalingen vervallen vanaf het wijnjaar 2021/2022.

Link naar het productdossier

https://boraszat.kormany.hu/download/f/5d/82000/Eger_OEM_v4_boraszat_200215.pdf


(1)  PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.