ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 222

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang
2 juli 2019


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2019/C 222/01

Lijst van de tot directe bevraging van de in het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) opgenomen gegevens overeenkomstig artikel 31, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad, en artikel 46, lid 8, van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

1

2019/C 222/02

Lijst van N.SIS II-instanties en nationale Sirene-bureaus

173


NL

 


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2.7.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 222/1


Lijst van de tot directe bevraging van de in het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) opgenomen gegevens overeenkomstig artikel 31, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad, en artikel 46, lid 8, van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

(2019/C 222/01)

RECHTSGRONDSLAG

Overeenkomstig artikel 31, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (1), hierna de „SIS II-verordening”genoemd, en artikel 46, lid 8, van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (2), hierna het „SIS II-besluit”genoemd, dient iedere lidstaat de beheerautoriteit een lijst te verstrekken van bevoegde autoriteiten die op grond van genoemde rechtsinstrumenten gemachtigd zijn tot directe bevraging van de in SIS II opgenomen gegevens, en haar in kennis te stellen van elke wijziging van die lijst. Daarbij wordt vermeld: i) elke autoriteit; ii) welke gegevens deze mag bevragen, en iii) voor welke doeleinden zij die gegevens mag bevragen.

De huidige geconsolideerde lijst van bevoegde autoriteiten is gebaseerd op informatie die tot 12 april 2019 van de lidstaten is ontvangen.

AUTORITEITEN VAN DE LIDSTATEN WAARVAN DAARTOE GEMACHTIGD PERSONEEL TOEGANG HEEFT TOT SIS II

1.

Autoriteiten die belast zijn met de rechtshandhaving

2.

Autoriteiten die belast zijn met de grensbewaking

3.

Autoriteiten die belast zijn met douanecontroles

4.

Nationale gerechtelijke autoriteiten, waaronder die welke belast zijn met het instellen van openbare strafvervolging en met gerechtelijk onderzoek voorafgaand aan tenlastelegging

5.

Autoriteiten die belast zijn met de afgifte van visa, centrale autoriteiten die belast zijn met het behandelen van visumaanvragen en autoriteiten die belast zijn met de afgifte van verblijfsvergunningen

6.

Autoriteiten die belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen (3)

BELGIË

Autoriteit/Dienst

Police Fédérale

Federale Politie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Police locale

Lokale Politie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Office des Étrangers

Dienst Vreemdelingenzaken

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Ministère des Affaires Étrangères

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Direction de l’Immatriculation des Véhicules

Directie Inschrijving Voertuigen

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

X (4)

X (4)

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

X (4)

X (4)

 

X

BULGARIJE

Autoriteit/Dienst

Министерство на вътрешните работи:

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

Главна дирекция „Национална полиция”

областни дирекции на МВР и СДВР

Ministerie van Binnenlandse Zaken:

directoraat-generaal Bestrijding Georganiseerde Misdaad

directoraat-generaal Nationale Politie

regionale directoraten van het MBZ en hoofdstedelijk directoraat Binnenlandse Zaken Sofia

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

X


Autoriteit/Dienst

Министерство на вътрешните работи

Главна дирекция „Гранична полиция”

Ministerie van Binnenlandse Zaken:

directoraat-generaal Grenspolitie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”

(Sirene; Interpol; Europol)

Ministerie van Binnenlandse Zaken:

directoraat Internationale Samenwerking

— (Sirene; Interpol; Europol)

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Миграция”

Ministerie van Binnenlandse Zaken:

directoraat Migratie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Български документи за самоличност”

Ministerie van Binnenlandse Zaken:

directoraat Bulgaarse Identiteitsdocumenten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Министерство на външните работи

Националният визов център и консулски служби, които издават визи

Ministerie van Buitenlandse zaken (5):

Nationaal Visumcentrum en Bulgaarse consulaten die visa afgegeven

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X (6)

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Държавна агенция за бежанците (ДАБ)

Staatsagentschap voor Vluchtelingen (7)

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X (8)

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Органи на съдебната власт

Съдилища

Прокуратура

Следствени органи

Gerechtelijke autoriteiten (9):

rechtbanken

parketten

opsporingsdiensten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

X

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 


Autoriteit/Dienst

Министерство на правосъдието

Ministerie van Justitie (10)

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Министерство на отбраната

служба „Военна полиция”

Ministerie van Defensie (11):

Militaire Politie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Министерство на финансите

Агенция „Митници”

Ministerie van Financiën (12):

Douaneagentschap

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Държавна агенция за „Национална сигурност”

Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух

Staatsagentschap voor Nationale Veiligheid

Nationale eenheid voor de verzameling en verwerking van luchtvaartpassagiers-gegevens (PNR) in de Republiek Bulgarije

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Държавна агенция за „Национална сигурност”

Структурни звена на

Държавна агенция за „Национална сигурност”,

Staatsagentschap voor Nationale Veiligheid

Structurele eenheden van het Agentschap voor Nationale Veiligheid belast met het coördineren van visumaanvragen

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X (13)

 

 

 

 

TSJECHIË

Autoriteit/Dienst

Policie ČR

Politie van de Tsjechische Republiek

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

X

X

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

X

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

X

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

X

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X

X

X

X

 


Autoriteit/Dienst

Celní správa

Douane van de Tsjechische Republiek

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

X

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

X

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

X

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

X

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

X

 


Autoriteit/Dienst

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

Ministerie van Binnenlandse Zaken:

— Dienst asiel en migratiebeleid

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Obecní úřady

Gemeentebesturen

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

X


Autoriteit/Dienst

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Algemene Inspectie Veiligheidsdiensten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

X

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

X

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

X

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

X

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

X

 

DENEMARKEN

Autoriteit/Dienst

Rigspolitiet

Rijkspolitie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

X

X

X

X

X

X

 

Artikel 26 SIS II-besluit

X

X

X

X

X

X

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

X

X

X

X

X

X

X

 

Artikel 34 SIS II-besluit

X

X

X

X

X

X

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

X

X

X

X

X

X

X

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

X

X

X

X

X

X

X

 

Artikel 38 SIS II-besluit

X

X

X

X

X

X

X

X


Autoriteit/Dienst

SKAT

Belastingdienst

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

X


Autoriteit/Dienst

Udenrigsministeriet

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Udlændinge- og integrationsministeriet

Ministerie van Immigratie en Integratie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X

 

 

 

 

DUITSLAND

Autoriteit/Dienst

Bundeskriminalamt

Federale Recherche

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Polizeidienststellen der Länder

Politiediensten van de deelstaten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Bundespolizeipräsidium

Presidium Federale Politie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Bundespolizeidirektionen

Federale Politiedirecties

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Polizei beim Deutschen Bundestag

Politie bij de Deutsche Bundestag

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Zollkriminalamt

Douanerecherche

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Zollfahndungsdienststellen

Douane-inlichtingendienst

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Hauptzollämter

Hoofddouanekantoren

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

X (14)

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

X (14)

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

X (14)

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

X (15)

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

X (15)

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

X (15)

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Ausländerbehörden der Länder

Vreemdelingendiensten van de deelstaten

Diplomatische und konsularische Vertretungen

Diplomatieke en consulaire posten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X (16)

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X (16)

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Federale Dienst migratie en vluchtelingen

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Bundesverwaltungsamt

Federaal Bureau voor beheer

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38(2)(d),(e) SIS II-besluit

 

 

 

X

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Justizbehörden

Generalbundesanwalt

Gerechtelijke autoriteiten:

Federaal Openbaar Ministerie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Justizbehörden

Staatsanwaltschaften

Gerechtelijke autoriteiten:

parketten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Kraftfahrt-Bundesamt KBA

Federaal Bureau voor het motorvoertuigenverkeer, voertuigregistratie en rijbewijzen

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

X


Autoriteit/Dienst

Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Bureaus voertuigregistratie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

X

ESTLAND

Autoriteit/Dienst

Siseministeerium:

Politsei- ja Piirivalveamet

Ministerie van Binnenlandse Zaken:

— Politie en Grenswacht

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

X

 

X

X

X

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

X

X

 

X

X

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Siseministeerium:

Kaitsepolitseiamet

Ministerie van Binnenlandse Zaken:

— Binnenlandse Veiligheidsdienst

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Rahandusministeerium Maksu- ja Tolliamet

Ministerie van Financiën:

— Douane en Belastingdienst

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

 

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 24 SIS II-verordening

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Justiitsministeerium prokuratuurid

Ministerie van Justitie:

— parketten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 


Autoriteit/Dienst

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium:

Maanteeamet

Ministerie van Economische Zaken en Communicatie:

Dienst voor het Wegverkeer

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

X

GRIEKENLAND

Autoriteit/Dienst

Ελληνική Αστυνομία

Politie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1) (a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

X

 

X

X

X

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

X

X

 

X

X

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Λιμενικό Σώμα — Ελληνική Ακτοφυλακή

Kustwacht

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Τελωνειακή Υπηρεσία

Douane

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1) (a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Υπουργείο Εξωτερικών/Προξενικές Αρχές

Ministerie van Buitenlandse Zaken/Consulaire Aautoriteiten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1) (a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Δικαστικές Αρχές

Ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten/Gerechtelijke Autoriteiten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1) (a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 


Autoriteit/Dienst

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ministerie van Infrastructuur en Vervoer

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1) (a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

X


Autoriteit/Dienst

Υπηρεσία Ασύλου

Asieldienst

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Onthaal- en identificatiedienst

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

SPANJE

Autoriteit/Dienst

Cuerpo Nacional de Policía:

Nationale Politie:

Recherche

Afgifte van verblijfsvergunningen

Openbare veiligheid

Controle bij inreis/uitreis

Afgifte van visa aan de grens

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

X (17)

 

X

X

X (17)

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

X

X

 

 

X

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

X

X

 

X

X

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Guardia Civil:

Guardia Civil:

Recherche

Openbare veiligheid

Douane

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X (18)

 

 

 

X (18)

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Policía Autonómica:

Politie van de autonome regio’s:

Recherche

Openbare veiligheid

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X (19)

 

 

 

X (19)

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Policía Local

Plaatselijke Politie:

Openbare veiligheid

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 


Autoriteit/Dienst

Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA)

Douane-inlichtingendienst

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

X (21)

 

 

 

X (21)

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

X (21)

 

 

 

X (21)

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

X (21)

 

 

 

X (21)

 

 


Autoriteit/Dienst

Autoridades Judiciales:

Gerechtelijke autoriteiten:

Onderzoeksmagistraten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 


Autoriteit/Dienst

Ministerio Asuntos Exteriores y de la Cooperación

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Dienst consulaire zaken

Diplomatieke en consulaire posten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X (23)

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X (23)

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Dirección General de Tráfico

Dienst voor het wegverkeer

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

X (24)


Autoriteit/Dienst

Cuerpo General de la Policía Canaria

Plaatselijke Politie:

Openbare veiligheid

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X (25)

 

 

 

X (25)

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

X (25)

 

 

 

X (25)

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

X (25)

 

 

 

X (25)

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

X (25)

 

 

 

X (25)

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

X (25)

 

 

 

X (25)

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

X (25)

 

 

 

X (25)

 

 

FRANKRIJK

Autoriteit/Dienst

Direction générale de la police nationale

Direction générale de la sécurité intérieure

Direction générale de la gendarmerie nationale

Préfecture de Police

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

Direction générale des douanes et impôts indirects

Handhavingsinstanties

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Direction générale de la police nationale (Direction centrale de la Police aux frontières)

Direction générale des douanes et impôts indirects

Grenspolitie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1) (a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

X

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

X

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

X

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

X

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

X

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

X

 

 

 

X

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Direction générale des douanes et impôts indirects

Autoriteiten die belast zijn met douanecontroles

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

X

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Juges et magistrats de l’ordre judiciaire

Nationale gerechtelijke autoriteiten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

X

 

 

 

X

 


Autoriteit/Dienst

Ministère des Affaires étrangères et du développement international

Ministère de l’intérieur

Direction générale des étrangers en France

Autoriteiten voor afgifte van visa, centrale autoriteiten voor het beoordelen van visumaanvragen en autoriteiten voor afgifte van verblijfsvergunningen

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Préfectures

Diensten voor de afgifte van voertuigregistratiebewijzen

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1) (a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

X

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

X

KROATIË

Autoriteit/Dienst

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

X


Autoriteit/Dienst

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X (26)

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Ministarstvo financija, Carinska uprava

Ministerie van Financiën, Douane

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Ministarstvo pravosuđa  (27)

Ministerie van Justitie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

X

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 


Autoriteit/Dienst

Državno odvjetnišvo Republike Hrvatske  (28)

Staatsraad voor justitie van de Republiek Kroatië

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

X

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

X

 


Autoriteit/Dienst

Centar za vozila Hrvatske

Kroatisch Voertuigencentrum

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

X (29)

ITALIË

Autoriteit/Dienst

Polizia di Stato

Nationale Politie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

X

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Arma dei Carabinieri

Guardia di Finanza — Polizia Penitenziaria

Korps Carabinieri

Financiële/fiscale Politie

Penitentiaire Politie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Ministero Affari Esteri — Ambasciate — Consolati

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

ambassades

consulaire posten

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X (30)

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Motorizzazione Civile

Ministerie van Vervoer:

Nationale Dienst inschrijving voertuigen

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

X (31)


Autoriteit/Dienst

Polizia locale/Vigili Urbani

Plaatselijke Politie/Gemeentepolitie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X

 

X (32)

 

 

LETLAND

Autoriteit/Dienst

Valsts policija

Nationale Politie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Valsts robežsardze

Grenswacht

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

X

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

X

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

X

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Pašvaldības policija

Gemeentepolitie

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Valsts ieņēmumu dienests (t.sk. Finanšu policija, Muita)

Belastingdienst (waaronder de financiële politie, douane)

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

X

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

X

 

 


Autoriteit/Dienst

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Bureau staatsburgerschap en migratiezaken

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

X

 

 

 

 


Autoriteit/Dienst

Ceļu satiksmes drošības direkcija

Directoraat voor de veiligheid van het wegverkeer

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 32 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 34 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(2) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 36(3) SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38 SIS II-besluit

 

 

 

 

 

 

 

X


Autoriteit/Dienst

Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments un Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība

Consulaire afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

Categorie signalering

Toegangsrechten volgens SIS II-verordening

Toegangsrechten volgens SIS II-besluit

Toegangsrechten volgens Verordening (EG) nr. 1986/2006

Artikel 27(1)(a)

Artikel 27(1)(b)

Artikel 27(2)

Artikel 27(3)

Artikel 40(1)(a)

Artikel 40(1)(b)

Artikel 40(2)

Artikel 1(2)

Artikel 24 SIS II-verordening

 

 

 

X