ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 183

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
29 mei 2018


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 183/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8856 — Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt) ( 1 )

1

2018/C 183/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8764 — Sedgwick/Cunningham Lindsey) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2018/C 183/03

Kennisgeving ter attentie van de personen en entiteiten op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

2

2018/C 183/04

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

3

 

Europese Commissie

2018/C 183/05

Wisselkoersen van de euro

4

 

Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

2018/C 183/06

Aanbeveling A1 van 18 oktober 2017 inzake de afgifte van de in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad genoemde verklaring ( 2 )

5


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2018/C 183/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8919 — Permira/Exclusive Group) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

15

2018/C 183/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8496 — Strabag/Max Bögl International/SMB) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

17


 

Rectificaties

2018/C 183/09

Rectificatie van het bericht van opening van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van gegoten hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van smeedbaar gietijzer, met schroefdraad, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Thailand ( PB C 162 van 8.5.2018 )

18


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

 

(2)   Voor de EER en Zwitserland relevante tekst.

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

29.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.8856 — Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt)

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 183/01)

Op 18 mei 2018 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32018M8856. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


29.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.8764 — Sedgwick/Cunningham Lindsey)

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 183/02)

Op 12 april 2018 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32018M8764. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

29.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/2


Kennisgeving ter attentie van de personen en entiteiten op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

(2018/C 183/03)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen en entiteiten die genoemd worden in bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB van de Raad (1), als gewijzigd bij Besluit 2018/778 van de Raad (2), en in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad (3), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2018/774 van de Raad (4), betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië.

De Raad van de Europese Unie heeft, na evaluatie van de lijst van personen en entiteiten die in bovengenoemde bijlagen worden aangewezen, vastgesteld dat de beperkende maatregelen van Besluit 2013/255/GBVB en Verordening (EU) nr. 36/2012 van toepassing moeten blijven op die personen en entiteiten.

De betrokken personen en entiteiten worden erop geattendeerd dat zij aan de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat (lidstaten), vermeld op de websites in bijlage II bis van Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad, een verzoek kunnen richten om een machtiging te verkrijgen voor het gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 16 van de verordening).

De betrokken personen en entiteiten kunnen, onder overlegging van bewijsstukken, vóór 1 maart 2019 op onderstaand adres een verzoek bij de Raad indienen tot heroverweging van het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG C 1

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Met eventuele ontvangen opmerkingen zal rekening worden gehouden bij de volgende evaluatie door de Raad, overeenkomstig artikel 34 van Besluit 2013/255/GBVB en artikel 32, lid 4, van Verordening (EU) nr. 36/2012, van de lijst van aangewezen personen en entiteiten.


(1)  PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14.

(2)  PB L 131 van 29.5.2018, blz. 16.

(3)  PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.

(4)  PB L 131 van 29.5.2018, blz. 1.


29.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/3


Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

(2018/C 183/04)

De aandacht van de betrokkenen wordt gevestigd op onderstaande informatie, overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (1):

De rechtsgrondslag voor deze verwerking wordt gevormd door Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad (2).

De verantwoordelijke voor de verwerking is de Raad van de Europese Unie, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van DG C (Buitenlandse Zaken, Uitbreiding, Civiele Bescherming) van het secretariaat-generaal van de Raad en door eenheid 1C van DG C, de dienst die belast is met de verwerking en bereikbaar is op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG C 1

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Het doel van de verwerking is het opstellen en actualiseren van de lijst van personen op wie beperkende maatregelen van toepassing zijn in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 36/2012.

De betrokkenen zijn de natuurlijke personen die voldoen aan de criteria voor plaatsing op de lijst als vastgesteld in die verordening.

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die nodig zijn voor de correcte identificatie van de betrokken persoon, de motivering en eventuele andere daarmee verband houdende gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zo nodig worden uitgewisseld met de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie.

Onverminderd de beperkingen bedoeld in artikel 20, lid 1, punten a) en d), van Verordening (EG) nr. 45/2001 zullen verzoeken om toegang, alsmede verzoeken om rectificatie of bezwaarschriften worden beantwoord in overeenstemming met afdeling 5 van Besluit 2004/644/EG van de Raad (3).

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf het moment waarop de betrokkene is geschrapt van de lijst van personen op wie de bevriezing van tegoeden van toepassing is of totdat de geldigheidsduur van de maatregel is verstreken, of voor de duur van eventueel begonnen gerechtelijke procedures.

De betrokkenen kunnen zich overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.


(1)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(2)  PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.

(3)  PB L 296 van 21.9.2004, blz. 16.


Europese Commissie

29.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/4


Wisselkoersen van de euro (1)

28 mei 2018

(2018/C 183/05)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,1644

JPY

Japanse yen

127,33

DKK

Deense kroon

7,4474

GBP

Pond sterling

0,87465

SEK

Zweedse kroon

10,2373

CHF

Zwitserse frank

1,1577

ISK

IJslandse kroon

123,20

NOK

Noorse kroon

9,5113

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

25,731

HUF

Hongaarse forint

319,42

PLN

Poolse zloty

4,3053

RON

Roemeense leu

4,6360

TRY

Turkse lira

5,3482

AUD

Australische dollar

1,5410

CAD

Canadese dollar

1,5114

HKD

Hongkongse dollar

9,1354

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,6756

SGD

Singaporese dollar

1,5615

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 250,83

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

14,4979

CNY

Chinese yuan renminbi

7,4508

HRK

Kroatische kuna

7,3950

IDR

Indonesische roepia

16 324,88

MYR

Maleisische ringgit

4,6316

PHP

Filipijnse peso

61,112

RUB

Russische roebel

72,6316

THB

Thaise baht

37,272

BRL

Braziliaanse real

4,2953

MXN

Mexicaanse peso

22,7650

INR

Indiase roepie

78,5280


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

29.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/5


AANBEVELING A1

van 18 oktober 2017

inzake de afgifte van de in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad genoemde verklaring

(Voor de EER en Zwitserland relevante tekst)

(2018/C 183/06)

DE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS,

Gezien artikel 72, onder a), van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (1), uit hoofde waarvan de Administratieve Commissie verantwoordelijk is voor de behandeling van alle vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard die voortvloeien uit de bepalingen van deze verordening en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (2),

Gezien artikel 5 van Verordening (EG) nr. 987/2009 betreffende de juridische waarde van documenten en bewijsstukken over iemands situatie,

Gezien artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 987/2009 betreffende de verklaring van de wetgeving die op grond van titel II van Verordening (EG) nr. 883/2004 van toepassing is,

Handelend overeenkomstig de voorwaarden neergelegd in artikel 71, lid 2, van Verordening (EG) nr. 883/2004,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 987/2009 is bepaald dat op verzoek van de betrokkene of de werkgever het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving op grond van titel II van Verordening (EG) nr. 883/2004 van toepassing is, een verklaring verstrekt dat die wetgeving van toepassing is en eventueel vermeldt tot welke datum en onder welke voorwaarden.

(2)

De Administratieve Commissie bepaalt de structuur en de inhoud van het draagbaar document A1 betreffende de toepasselijke wetgeving die van toepassing is op de houder.

(3)

In artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 987/2009 is bepaald dat dit document voor de organen van de andere lidstaten bindend is zolang het document niet door de lidstaat waar het is afgegeven, is ingetrokken of ongeldig is verklaard.

(4)

Het beginsel van loyale samenwerking, zoals ook vastgelegd in artikel 4, lid 3, van het Verdrag van de Europese Unie en opgenomen in artikel 76 van Verordening (EG) nr. 883/2004, vereist dat organen de voor de bepaling van de toepasselijke wetgeving op het gebied van sociale zekerheid relevante feiten zorgvuldig en juist moeten vaststellen en bijgevolg bevestigen dat de informatie in het draagbaar document A1 correct is..

(5)

Met deze documenten mag ervan worden uitgegaan dat de houder ervan is aangesloten bij het socialezekerheidsstelsel van de lidstaat waar het orgaan dat het document heeft afgegeven, is gevestigd,

BEVEELT DE BEVOEGDE INSTELLINGEN EN ORGANEN AAN:

1.

Om vervalsing van het draagbaar document A1, door bijvoorbeeld de onderlinge verwisseling van bladzijden van verschillende documenten, te voorkomen, wordt aanbevolen authenticatiemaatregelen te nemen voor de af te geven stukken, met name:

a)

wanneer de documenten elektronisch worden uitgegeven, moeten deze zijn voorzien van een serienummer of identificatienummer op elke bladzijde. In dit geval is een fysieke handtekening of stempel niet meer nodig;

b)

wanneer de documenten handmatig worden uitgegeven, moeten deze dubbelzijdig worden afgedrukt en de bladen zodanig met elkaar verbonden dat ze niet gemakkelijk kunnen worden gescheiden. Dit kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd door de linkerbovenhoek om te vouwen, in die hoek te nieten en een stempel aan te brengen op de achterzijde.

2.

Daarnaast is het aanbevolen om elk afgegeven draagbaar document A1 zodanig te registreren dat de echtheid ervan gemakkelijk en snel kan worden gecontroleerd.

3.

De lidstaten moeten de Administratieve Commissie inlichten over de verschillende manieren waarop hun organen de draagbare documenten A1 afgeven. De delegaties in de Administratieve Commissie moeten deze informatie delen met hun respectieve inspectiediensten.

4.

Het is aanbevolen dat de organen, vóór het afgeven van een draagbaar document A1, alle relevante feiten beoordelen dan wel aan de hand van de gegevens in officiële bronnen dan wel door de aanvrager te verzoeken de nodige informatie te verstrekken. Als hulp voor de organen is in de bijlage een niet-uitputtende, gestandaardiseerde lijst opgenomen van algemene vragen en vragen die specifiek betrekking hebben op de verschillende relevante artikelen van Verordening (EG) nr. 883/2004. Deze vragen kunnen indien nodig worden aangepast aan het specifieke geval.

5.

In de aanvraagformulieren zou een afwijzing van aansprakelijkheid moeten worden opgenomen waarin de aanvrager verklaart dat hij/zij alle vragen correct naar beste weten heeft beantwoord, en dat hij/zij ervan op de hoogte is dat de antwoorden kunnen worden gecontroleerd en op basis daarvan het document met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken.

6.

Het is aanbevolen dat de bevoegde organen de informatie over het afgegeven draagbaar document A1 beschikbaar hebben, bij voorkeur in een elektronische gegevensbank. Zij moeten elkaar door middel van het systeem voor de elektronische uitwisseling van gegevens betreffende sociale zekerheid (EESSI) in kennis stellen van beslissingen betreffende de toepasselijke wetgeving wanneer een persoon zijn/haar werkzaamheid uitoefent in de andere lidstaat op grond van artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 987/2009.

7.

Deze aanbeveling wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan.

De voorzitter van de Administratieve Commissie

Agne NETTAN-SEPP


(1)  PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.


BIJLAGE

Gestandaardiseerde reeksen vragen voor de aanvraag van een draagbaar document A1

A.   ALGEMENE VRAGEN BETREFFENDE DE PERSOON WAAROP HET DRAAGBAAR DOCUMENT A1 (PD A1) BETREKKING HEEFT

De volgende vragen moeten in elk aanvraagformulier worden gesteld en door het afgevende orgaan worden gecontroleerd:

Achternaam/Familienaam

Voornaam

Geboortedatum

Geslacht: man/vrouw/onbekend

Persoonlijk identificatienummer

Geboorteplaats

Nationaliteit

De persoon verblijft legaal in een lidstaat (voor een onderdaan van een derde land)

Adres in staat van woonplaats (ten minste stad, postcode, land)

Adres in staat van verblijfplaats (ten minste stad, postcode, land)

Contactadres van de persoon

Functie/Beroep/Vak

B.   SPECIFIEKE VRAGEN DIE AFHANKELIJK ZIJN VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN HET PD A1 WORDT AANGEVRAAGD

Daarnaast zijn hieronder specifieke vragen opgenomen die kunnen worden gesteld afhankelijk van de verschillende omstandigheden waarin een PD A1 kan worden aangevraagd op basis van titel II van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (1).

1.   Aanvraag op grond van artikel 11, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 883/2004 (werkzaamheden al dan niet in loondienst in één lidstaat)

Werkgever

Naam

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Werkzaamheden anders dan in loondienst

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Start-/einddatum van de werkzaamheden

2.   Aanvraag op grond van artikel 11, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 883/2004 (ambtenaren)

Werkgever (dienst waar aanvrager werkzaam is)

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Plaats(en) van werkzaamheden in het buitenland (herhaal zo vaak als nodig is)

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Geen vast adres in de staat van de werkzaamheden

Begindatum van werkzaamheden in het buitenland

Einddatum van werkzaamheden in het buitenland

3.   Aanvraag op grond van artikel 11, lid 4, van Verordening (EG) nr. 883/2004 (werkzaamheden aan boord van een zeeschip)

Werkgever

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Geen vast adres in de staat van de werkzaamheden

Naam van het schip

De staat onder de vlag waarvan het schip vaart

De persoon wordt betaald door de onderneming die zijn zetel of domicilie in een andere staat heeft: ja/nee

Begindatum van werkzaamheden

Einddatum van werkzaamheden

4.   Aanvraag op grond van artikel 11, lid 5, van Verordening (EG) nr. 883/2004 (cockpit- of cabinepersoneel)

Werkgever

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Plaats waar de thuisbasis is gelegen

Begindatum van werkzaamheden

Einddatum van werkzaamheden

5.   Aanvraag op grond van artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 (detachering van werknemers)

Werkgever in detacherende lidstaat

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Statistische classificatie van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap volgens NACE

Onderneming(en) in de ontvangende staat/plaats(en) van detachering

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Geen vast adres in de staat van de werkzaamheden

Begindatum van detachering

Einddatum van detachering

Op de werknemer is de wetgeving van de detacherende staat van toepassing in de maand voorafgaand aan de detachering: ja/nee

Details van de werkzaamheden die in de maand net voor de detachering werden verricht

Aard van de werkzaamheden in de detacherende staat

Aard van de werkzaamheden in de ontvangende staat

De werknemer wordt gedetacheerd om een andere gedetacheerde werknemer te vervangen: ja/nee

Indien ja, geef aan waarom deze vervanging noodzakelijk wordt geacht

De werknemer heeft al in de betreffende ontvangende lidstaat gewerkt: ja/nee

Indien ja, vermeld de voorgaande perioden van detachering (start- en einddatum)

Aantal werknemers van de werkgever in de detacherende staat (uitgezonderd administratieve werknemers)

Aantal administratieve werknemers in de detacherende staat

Aantal gedetacheerde werknemers

Aantal uitgeoefende overeenkomsten in de detacherende staat

Aantal uitgeoefende overeenkomsten in de ontvangende staat

Omzet in de detacherende staat (in %)

Omzet in de ontvangende lidstaat (in %)

De werkgever in de detacherende staat kan beslissen de overeenkomst met de werknemers tijdens de detachering te beëindigen: ja/nee

De werkgever in de detacherende staat kan beslissen over de belangrijkste aspecten van de werkzaamheden die in de ontvangende staat worden verricht: ja/nee

De arbeidsovereenkomst is gesloten met: de werkgever in de detacherende lidstaat/de onderneming in de ontvangende staat

De werknemer zal worden betaald door: de werkgever in de detacherende lidstaat/de onderneming in de ontvangende staat

Zal de arbeidsverhouding blijven bestaan tijdens de detacheringsperiode: ja/nee

Zal de onderneming waarin de werknemer wordt gedetacheerd hem/haar ter beschikking stellen van een andere onderneming: ja/nee

6.   Aanvraag op grond van artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 883/2004 (detachering van personen die werkzaamheden anders dan in loondienst verrichten)

Werkzaamheden anders dan in loondienst in de detacherende staat

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Werkzaamheden anders dan in loondienst in de ontvangende staat/plaats van detachering

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Geen vast adres in de staat van de werkzaamheden

Begindatum van detachering

Einddatum van detachering

De persoon die werkzaamheden anders dan in loondienst verricht, heeft al in de ontvangende lidstaat gewerkt: ja/nee

Indien ja, vermeld de voorgaande perioden van detachering (start- en einddatum)

Tijdens de detachering zal een bedrijfsstructuur worden behouden in de detacherende staat, zodat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden hervat bij terugkeer uit het buitenland: ja/nee

De bedrijfsactiviteiten zullen worden hervat bij terugkeer uit de ontvangende lidstaat

Aard van de werkzaamheden in de detacherende staat

Aard van de werkzaamheden in de ontvangende staat

7.   Aanvraag op grond van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 (werkzaamheden in loondienst in twee of meer lidstaten wanneer de werkgever(s) is/zijn gevestigd in de staat waar de persoon woont)

Werkgever

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Staten waar de werkzaamheden worden verricht

Meer informatie over de plaats(en) van werkzaamheden (herhaal zo vaak als nodig is)

Naam onderneming

Identificatienummer(s)

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Geen vast adres in de staat van de werkzaamheden

Staten waar de werkzaamheden goed zijn voor minder dan 5 % van de normale arbeidstijd en/of minder dan 5 % van het totale loon van de werknemer

Begindatum van de werkzaamheden in elke onderneming

Einddatum van de werkzaamheden in elke onderneming

8.   Aanvraag op grond van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 (werkzaamheden in loondienst in twee of meer lidstaten — andere situaties)

Werkgever(s) (herhaal zo vaak als nodig is)

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Statistische classificatie van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap van de werkgever volgens NACE

Staten waar de werkzaamheden worden verricht

Meer informatie over de plaats(en) van werkzaamheden (herhaal zo vaak als nodig is)

Naam onderneming

Identificatienummer(s)

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Geen vast adres in de staat van de werkzaamheden

Staten waar de werkzaamheden goed zijn voor minder dan 5 % van de normale arbeidstijd en/of minder dan 5 % van het totale loon van de werknemer

Staten waar de werkzaamheden goed zijn voor ten minste 25 % van de normale arbeidstijd en/of ten minste 25 % van het totale loon van de werknemer

Begindatum van de werkzaamheden in elke onderneming

Einddatum van de werkzaamheden in elke onderneming

9.   Aanvraag op grond van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 883/2004 (werkzaamheden anders dan in loondienst in twee of meer lidstaten)

Werkzaamheden anders dan in loondienst

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Statistische classificatie van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap van de werkzaamheden anders dan in loondienst volgens NACE

Staten waar de werkzaamheden worden verricht

Meer informatie over de plaats(en) van werkzaamheden anders dan in loondienst (herhaal zo vaak als nodig is)

Naam onderneming (indien van toepassing)

Identificatienummer(s) (indien van toepassing)

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Geen vast adres in de staat van de werkzaamheden

Omzet en/of inkomen in elke lidstaat waar de werkzaamheden worden verricht

Arbeidstijd in elke lidstaat waar de werkzaamheden worden verricht

Aantal verleende diensten in elke lidstaat waar de werkzaamheden worden verricht

Begindatum werkzaamheden

Einddatum werkzaamheden

10.   Aanvraag op grond van artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 883/2004 (werkzaamheden in loondienst en anders dan in loondienst in twee of meer lidstaten)

Werkzaamheden anders dan in loondienst (herhaal zo vaak als nodig is)

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Werkgever (herhaal zo vaak als nodig is)

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Statistische classificatie van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap van de werkgever volgens NACE

Staten waar de werkzaamheden worden verricht

Meer informatie over de plaatsen van werkzaamheden (herhaal zo vaak als nodig is)

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Geen vast adres in de staat van de werkzaamheden

Staten waar de werkzaamheden goed zijn voor minder dan 5 % van de normale arbeidstijd en/of minder dan 5 % van het totale loon van de werknemer

Staten waar de werkzaamheden goed zijn voor ten minste 25 % van de normale arbeidstijd en/of ten minste 25 % van het totale loon van de werknemer

Begindatum werkzaamheden

Einddatum werkzaamheden

11.   Aanvraag op grond van artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 883/2004 (ambtenaar in één lidstaat en al dan niet in loondienst werkzaam in een andere lidstaat)

Werkgever (dienst waar aanvrager werkzaam is)

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Werkzaamheden anders dan in loondienst en/of werkzaamheden in loondienst (herhaal zo vaak als nodig is)

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Begindatum van werkzaamheden

Einddatum van werkzaamheden

12.   Aanvraag op grond van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 883/2004 (arbeidscontractanten van de Europese Unie)

Werkgever (EU-instelling of -orgaan waarbij hij/zij werkzaam is)

Naam

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Plaats van werkzaamheden in het buitenland

Naam

Registratienummer

Socialezekerheidsnummer

Fiscaal nummer

Adres (ten minste stad, postcode, land)

Geen vast adres in de staat van de werkzaamheden

Begindatum van werkzaamheden als arbeidscontractant van de Europese Unie

De wetgeving die de betrokkene heeft gekozen: de wetgeving van de staat waarin hij/zij werkzaam is of de wetgeving van de staat die het laatst van toepassing was op de betrokkene of de wetgeving van de staat waarvan hij/zij de nationaliteit heeft

C.   VOORBEELDEN VAN DISCLAIMERS DIE IN AANVRAAGFORMULIEREN MOETEN WORDEN GEBRUIKT

1.   Algemeen:

„Ik verklaar dat de informatie in dit formulier waarheidsgetrouw en volledig is.”

„Ik heb alle vragen correct en naar mijn beste weten beantwoord.”

2.   Detachering van personen in loondienst:

„Ik verklaar ervan op de hoogte te zijn dat tijdens de detacheringsperiode controles kunnen worden uitgevoerd om na te gaan of deze periode niet is afgelopen. Dergelijke controles kunnen met name betrekking hebben op de betaling van bijdragen en de instandhouding van de rechtstreekse verhouding.”

„Als werkgever van de gedetacheerde werknemer verklaar ik dat de informatie volledig en correct is. Ik ben me ervan bewust dat de verstrekte informatie kan worden onderzocht in <naam van de detacherende lidstaat> alsook in de ontvangende lidstaat door het bevoegde orgaan. Als de verstrekte informatie niet in overeenstemming is met de feitelijke situatie kan het document betreffende de toepasselijke wetgeving met terugwerkende kracht worden ingetrokken. De wetgeving van de ontvangende staat waar de werkzaamheden daadwerkelijk worden verricht, is in dit geval van toepassing. Ik verbind me ertoe om het bevoegde orgaan in <naam van de detacherende lidstaat> in te lichten: i) indien de werknemer niet is gedetacheerd of als de detacheringsperiode is onderbroken gedurende meer dan twee maanden, of ii) indien de detachering is beëindigd vóór het einde van de veronderstelde detacheringsperiode.”

3.   Detachering van personen anders dan in loondienst:

„Ik verklaar ervan op de hoogte te zijn dat tijdens de periode waarin ik tijdelijke werkzaamheden verricht in de staat waarin ik actief ben, controles kunnen worden uitgevoerd om na te gaan of de voorwaarden voor die werkzaamheden niet zijn gewijzigd. Dergelijke controles kunnen met name betrekking hebben op de betaling van bijdragen en de instandhouding van de infrastructuur die nodig is om de werkzaamheden in de staat waarin ik ben gevestigd, te verrichten.”

4.   Werkzaamheden voor één werkgever in twee of meer lidstaten — disclaimer voor de werkgever:

„Ik verklaar dat de informatie volledig en correct is. Ik ben me ervan bewust dat de verstrekte informatie kan worden onderzocht in <naam van de detacherende lidstaat> alsook in de ontvangende lidstaat waar de werkzaamheden plaatsvinden door het bevoegde orgaan. Als de verstrekte informatie niet in overeenstemming is met de feitelijke situatie, kan het document betreffende de toepasselijke wetgeving met terugwerkende kracht worden ingetrokken. In dat geval zal opnieuw moeten worden vastgesteld welke wetgeving van toepassing is op basis van de feitelijke omstandigheden. Ik verbind me ertoe om het bevoegde orgaan in <naam van de detacherende lidstaat> in te lichten over alle wijzigingen met betrekking tot de arbeidsverhouding (d.w.z. wijziging van werkgever, wijziging van centrum van belangen, gewijzigde arbeidsuren, nieuwe werkzaamheden).”


(1)  PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.


V Bekendmakingen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

29.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8919 — Permira/Exclusive Group)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 183/07)

1.   

Op 22 mei 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Permira VI G.P. Limited (Verenigd Koninkrijk), dat onder zeggenschap staat van Permira Holdings Limited (Verenigd Koninkrijk);

Exclusive France Holding en Exclusive Management SAS (Frankrijk).

Permira VI G.P. Limited verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Exclusive France Holding en Exclusive Management SAS.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Permira VI G.P.: private-equityfonds dat onder uiteindelijke zeggenschap staat van Permira Holdings Limited met private-equityinvesteringen in ondernemingen die actief zijn in verschillende sectoren;

—   Exclusive Group France Holding en Exclusive Management SAS: ondernemingen die zich bezighouden met de groothandel in IT-producten, meer bepaald hardware, software, cloudoplossingen en diensten op het gebied van IT-beveiliging voor ondernemingen en virtueledatacentra.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8919 — Permira/Exclusive Group

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


29.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/17


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8496 — Strabag/Max Bögl International/SMB)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 183/08)

1.   

Op 22 mei 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Strabag AG („Strabag”, Oostenrijk);

Max Bögl International SE („Bögl”, Duitsland);

SMB Construction International GmbH („SMB”, Duitsland).

Strabag en Bögl verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over SMB.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte onderneming die een joint venture vormt.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Strabag: actief in alle segmenten van de bouwnijverheid, meer bepaald wegenbouw, civieltechnische werkzaamheden, projectbeheer en bouwmaterialen;

—   Bögl: verschillende segmenten van de bouwnijverheid, meer bepaald bouw van openbare gebouwen, civieltechnische werkzaamheden en infrastructuur;

—   SMB: bouw van hellende testbanen voor auto’s.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8496 — Strabag/Max Bögl International/SMB

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


Rectificaties

29.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/18


Rectificatie van het bericht van opening van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van gegoten hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van smeedbaar gietijzer, met schroefdraad, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Thailand

( Publicatieblad van de Europese Unie C 162 van 8 mei 2018 )

(2018/C 183/09)

Bladzijde 16:

in plaats van:

„E-mailadressen:

Voor dumpingaspecten:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Voor schadeaspecten:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”,

lezen:

„E-mailadressen:

Voor dumpingaspecten:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Voor schadeaspecten:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”.