ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 435

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
15 december 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2017/C 435/01

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)  ( 1 )

1

2017/C 435/02

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)  ( 1 )

6

2017/C 435/03

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)  ( 1 )

41

2017/C 435/04

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)  ( 1 )

93

2017/C 435/05

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit en Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)  ( 1 )

111

2017/C 435/06

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)  ( 1 )

144

2017/C 435/07

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (Bekendmaking van referentienummers van Europese beoordelingsdocumenten overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EU) nr. 305/2011)  ( 1 )

152


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

15.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 435/1


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 435/01)

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Eerste bekendmaking PB

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Inspectie voor oplevering, onderhoud, bedrijfsinspecties en -controles

26.4.2005

 

 

CEN

EN 1908:2015

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Spaninrichtingen

11.12.2015

EN 1908:2004

Noot 2.1

19.5.2016

CEN

EN 1909:2017

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Redding en evacuatie

Dit is de eerste bekendmaking

EN 1909:2004

Noot 2.1

31.3.2018

CEN

EN 12385-8:2002

Staalkabels — Veiligheid — Deel 8: Strengentrekkabels en -draagkabels voor kabelbaaninstallaties ontworpen voor personenvervoer

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Staalkabels — Veiligheid — Deel 9: Gesloten draagkabels voor kabelbaaninstallaties ontworpen voor personenvervoer

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12397:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Gebruik

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 1: Keuzecriteria voor kabels en hun eindbevestigingen

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-2:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaan installaties voor vervoer van personen — Kabels — Deel 2: Veiligheidsfactoren

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor vervoer van personen — Kabels — Deel 3: Lange-splitsen van 6-strengige trek- en draagkabels

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 4: Eindbevestigingen

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 5: Opslag, vervoer, installatie en spannen

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-6:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 6: Criteria voor het buitengebruikstellen

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-7:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 7: Inspectie, reparatie en onderhoud

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 8: Magnetisch kabelonderzoek (MRT)

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12929-1:2015

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Algemene eisen — Deel 1: Eisen voor alle installaties

14.8.2015

EN 12929-1:2004

Noot 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12929-2:2015

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Algemene eisen — Deel 2: Aanvullende eisen voor pendelbanen zonder kabelrem

14.8.2015

EN 12929-2:2004

Noot 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12930:2015

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Berekeningen

14.8.2015

EN 12930:2004

Noot 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13107:2015

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Bouwwerken

11.12.2015

EN 13107:2004

Noot 2.1

19.5.2016

 

EN 13107:2015.AC:2016

 

 

 

CEN

EN 13223:2015

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Aandrijfsystemen en andere mechanische uitrusting

11.12.2015

EN 13223:2004

Noot 2.1

19.5.2016

CEN

EN 13243:2015

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor vervoer van personen — Elektrische uitrusting anders dan voor aandrijfsystemen

14.8.2015

EN 13243:2004

Noot 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13796-1:2017

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Dragers — Deel 1: Kabelgrepen, loopwerken, remmen aan boord, cabines, stoelen, wagens, onderhoudsdragers, sleepkabeltuigage

Dit is de eerste bekendmaking

EN 13796-1:2005

Noot 2.1

31.3.2018

CEN

EN 13796-2:2005

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Dragers — Deel 2: Slipweerstandsbeproeving voor kabelgrepen

20.9.2005

 

 

CEN

EN 13796-3:2005

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Dragers — Deel 3: Vermoeiingsproeven

20.9.2005

 

 

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 (2) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden .

Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ENO: Europese normalisatieorganisatie:

CEN: Marnixlaan 17, 1000, Brussel, België, tel. +32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Marnixlaan 17, 1000, Brussel, België, tel. +32 25196871; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrijk, tel. +33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  PB C 338 van 27.9.2014, blz. 31.


15.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 435/6


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 435/02)

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Eerste bekendmaking PB

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Definities van termen en pictogrammen

4.6.1999

EN 132:1990

Noot 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Classificatie

10.8.2002

EN 133:1990

Noot 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Benaming van onderdelen

13.6.1998

EN 134:1990

Noot 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Lijst van gelijkwaardige termen

4.6.1999

EN 135:1990

Noot 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Volgelaatmaskers — Eisen, beproevingsmethoden, merken

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Noot 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijk ademluchttoestel met een volgelaatmasker — Eisen, beproeving en merken

23.11.2007

EN 137:1993

Noot 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Zelfaanzuigende slangmaskers voor gebruik met volgelaatmasker, halfmasker of mondstukgarnituur — Eisen, beproevingsmethoden, merken

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Halfmaskers en kwartmaskers — Eisen, beproevingsmethoden, merken

6.11.1998

EN 140:1989

Noot 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Mondstukgarnituren — Eisen, beproeving, merken

10.4.2003

EN 142:1989

Noot 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Deeltjesfilters — Eisen, beproeving, merken

24.1.2001

EN 143:1990

Noot 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Noot 3

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Afsluiters voor gasflessen — Deel 1: Schroefdraadverbindingen voor aansluiting

24.1.2001

EN 144-1:1991

Noot 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Noot 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Noot 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Afsluiters voor gasflessen — Deel 2: Schroefdraadverbindingen voor uitlaataansluitingen

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Afsluiters voor gasflessen — Deel 3: Uitlaatverbindingen voor Nitrox en zuurstof duikgas

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijk kringloopademhalingstoestel met samengeperste zuurstof of samengeperste zuurstof-stikstof — Eisen, beproeving, merken

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Noot 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Noot 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Schroefdraad voor gelaatstukken — Deel 1: Standaardschroefdraadverbinding

4.6.1999

EN 148-1:1987

Noot 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Schroefdraad voor gelaatstukken — Deel 2: Centrale schroefkoppeling

4.6.1999

EN 148-2:1987

Noot 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Schroefdraad voor gelaatstukken — Deel 3: Schroefkoppeling M 45 <maal> 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Noot 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes — Eisen, beproeving, merken

6.5.2010

EN 149:2001

Noot 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Oogbescherming — Specificaties

10.8.2002

EN 166:1995

Noot 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Oogbescherming — Optische beproevingsmethoden

10.8.2002

EN 167:1995

Noot 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Oogbescherming — Niet-optische beproevingsmethoden

10.8.2002

EN 168:1995

Noot 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Oogbescherming — Filters voor lassen en verwante technieken — Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

28.8.2003

EN 169:1992

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Oogbescherming — Ultravioletfilters — Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

28.8.2003

EN 170:1992

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Oogbescherming — Infrarood filters — Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

10.4.2003

EN 171:1992

Noot 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Oogbescherming — Zonlichtfilters voor industrieel gebruik

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Noot 3

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Noot 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Oogbescherming — Skibrillen voor alpineskiën

21.12.2001

EN 174:1996

Noot 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Persoonlijke bescherming — Middelen voor oog- en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Oogbescherminguitrusting — Filters en oogbeschermers tegen laserstraling (laser oogbescherming)

13.10.2017

EN 207:2009

Noot 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Oogbescherming — Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan lasers en lasersystemen (oogbeschermers voor laserinstelling)

6.5.2010

EN 208:1998

Noot 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Ademhalingstoestellen — Onafhankelijke duiktoestellen met gecomprimeerd ademgas — Eisen, beproeven en merken

12.12.2014

EN 250:2000

Noot 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Ademhalingsbeschermiddelen — Aangedreven slangademhalingstoestellen met een kap — Eisen, beproevingsmethoden, merken

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2004

Beschermende kleding — Pakken en kledingstukken voor bescherming tegen kou

6.10.2005

 

 

 

EN 342:2004/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Beschermende kleding — Bescherming tegen regen

8.3.2008

EN 343:2003

Noot 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Beschermende kleding — Beproevingsmethode: Bepaling van het gedrag van materialen onder invloed van kleine spetters van gesmolten metaal

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 1: Gehoorkappen

28.8.2003

EN 352-1:1993

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 2: Oorproppen

28.8.2003

EN 352-2:1993

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 3: Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen

28.8.2003

EN 352-3:1996

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Gehoorbescherming — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 4: Niveau-afhankelijke gehoorkappen

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Noot 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 5: Actieve geluidsreducerende oorkappen

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Noot 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 6: Gehoorkappen met elektrische audio input

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevensmethoden — Deel 7: Niveau-afhankelijke oorproppen

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 8: Gehoorkappen met muziekvoorziening

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Meelopende valbeveiliger met een ankerlijn — Deel 1: Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn

11.12.2015

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Deel 2: Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn

28.8.2003

EN 353-2:1992

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Veiligheidslijnen

9.7.2011

EN 354:2002

Noot 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Schokdempers

28.8.2003

EN 355:1992

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Persoonlijke uitrusting voor werkplekpositionering en ter voorkoming van vallen — Gordels voor werkplekpositionering en -behoud en verbindingsmiddelen voor gordels

21.12.2001

EN 358:1992

Noot 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Valbeveiligers met automatische lijnspanner

28.8.2003

EN 360:1992

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Harnasgordels

28.8.2003

EN 361:1992

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Koppelingen

6.10.2005

EN 362:1992

Noot 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen

20.6.2008

EN 363:2002

Noot 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Beproevingsmethoden

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

6.10.2005

EN 365:1992

Noot 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen — Deel 1: Terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico’s (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

Noot 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen — Deel 2: Bepaling van de weerstand tegen indringen

6.10.2005

EN 374-2:1994

Noot 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen — Deel 3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën

6.10.2005

EN 374-3:1994

Noot 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen — Deel 4: Bepaling van de weestand tegen afbraak door chemicaliën

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen — Deel 5: Terminologie en prestatie-eisen voor het risico op micro-organismen (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Oogbescherming — Automatische lasfilters

6.5.2010

EN 379:2003

Noot 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 1: Testbank voor de beproeving van de weerstand tegen doorsnijden met een kettingzaag

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 2: Beproevingsmethode voor beenbeschermers

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 3: Beproevingsmethoden voor schoeisel

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 4: Beproevingsmethoden voor beschermende handschoenen

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 5: Eisen voor beenbeschermers

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 7: Eisen voor beschermende handschoenen

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 8: Beproevingsmethode voor beenkappen voor kettingzagen

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 9: Eisen voor beenkappen voor kettingzagen

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 10: Beproevingsmethoden voor beschermers voor het bovenlichaam

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 11: Eisen voor beschermers voor het bovenlichaam

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

12.4.2017

EN 388:2003

Noot 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Industriële veiligheidshelmen

20.12.2012

EN 397:2012

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Door de longen aangestuurde onafhankelijke persluchtademhalingstoestellen met een volgelaatmasker of mondstukgarnituur voor vluchtdoeleinden — Eisen, beproeving, merken

21.2.2004

EN 402:1993

Noot 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vluchtdoeleinden — Filtrerende toestellen met kap voor vluchtdoeleinden bij brand — Eisen, beproeving, merken

6.10.2005

EN 403:1993

Noot 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vluchtdoeleinden — Zelf-redmiddel met filter tegen koolmonoxide met een mondstukgarnituur

6.10.2005

EN 404:1993

Noot 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Filtrerend halfmasker ter bescherming tegen gassen of gassen en stof — Eisen, beproeving, merken

6.5.2010

EN 405:2001

Noot 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur)

6.10.2005

EN 407:1994

Noot 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Beschermende handschoenen — Algemene eisen en beproevingsmethoden

6.5.2010

EN 420:2003

Noot 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Beschermende handschoenen tegen ionizerende straling en radioactieve besmetting

9.7.2011

EN 421:1994

Noot 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere constructies

20.6.2008

EN 443:1997

Noot 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Gehoorbeschermers — Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud — Praktijkrichtlijn

6.10.2005

EN 458:1993

Noot 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Beschermende kleding tegen vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeistof aerosolen en vaste deeltjes — Beproevingsmethode: Bepaling van de lekdichtheid van gasdichte pakken (Inwendige overdruktest)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Beschermende kleding voor brandweerlieden — Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding

19.4.2006

EN 469:1995

Noot 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Noot 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Beschermende kleding tegen het risico gegrepen te worden door bewegende delen

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Beschermende handschoenen tegen koude

21.12.2006

EN 511:1994

Noot 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Schuurvastheid van materiaal voor beschermende kleding — Beproevingsmethoden

9.7.2011

EN 530:1994

Noot 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Bergbeklimmersuitrusting — Hulplijnen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

11.12.2015

EN 564:2006

Noot 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Bergbeklimmersuitrusting — Band — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

Dit is de eerste bekendmaking

EN 565:2006

Noot 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Bergbeklimmersuitrusting — Lussen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

13.10.2017

EN 566:2006

Noot 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Bergbeklimmersuitrusting — Stijgklemmen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

28.6.2013

EN 567:1997

Noot 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Bergbeklimmersuitrusting — IJshaken — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

9.9.2016

EN 568:2007

Noot 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Bergbeklimmersuitrusting — Pitons — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

8.3.2008

EN 569:1997

Noot 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Beschermende handschoenen voor brandweerlieden

20.6.2008

EN 659:2003

Noot 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Verankeringsvoorzieningen

11.12.2015

EN 795:1996

Noot 2.1

9.9.2016

Waarschuwing: Deze bekendmaking heeft geen betrekking op de uitrusting beschreven in:

type A (verankeringsvoorzieningen die uitgerust zijn met één of meer vaste ankerpunten en waarvoor structurele verankeringen of bevestigingselementen nodig zijn om aan de structuur vast te maken) als bedoeld in de punten 3.2.1, 4.4.1, 5.3;

type C (verankeringsvoorzieningen die zijn uitgerust met horizontale flexibele ankerlijnen) als bedoeld in de punten 3.2.3, 4.4.3 en 5.5;

type D (verankeringsvoorzieningen die zijn uitgerust met horizontale starre ankerlijnen) als bedoeld in de punten 3.2.4, 4.4.4 en 5.6;

eender welke combinatie van bovengenoemde uitrustingen.

Ten aanzien van de typen A, C en D heeft deze publicatie geen betrekking op de volgende punten: 4.5, 5.2.2, 6, 7 noch op bijlage A of bijlage ZA.

De bovengenoemde uitrusting wordt niet beschouwd als PBM, en dus is er geen vermoeden van overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 89/686/EEG.

CEN

EN 812:2012

Industriële stootpetten

20.12.2012

EN 812:1997

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Zitgordels

28.1.2009

EN 813:1997

Noot 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Beschermende kleding — Mechanische eigenschappen — Beproevingsmethode: Weerstand tegen perforatie

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Bergbeklimmersuitrusting — Dynamische klimtouwen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

12.4.2017

EN 892:2012

Noot 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Bergbeklimmersuitrusting — Stijgijzers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

9.7.2011

EN 893:1999

Noot 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Beschermende kleding tegen gevaarlijke vaste, vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeibare en vaste aerosolen — Deel 1: Prestatie-eisen voor Type 1 (gasdichte) chemiepakken

9.9.2016

EN 943-1:2002

Noot 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Beschermende kleding tegen vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeistofaerosolen en vaste deeltjes — Deel 2: Prestatie-eisen voor gasdichte (Type 1) beschermende pakken tegen chemicaliën voor reddingsploegen (ET)

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Bergbeklimmersuitrusting — Energieabsorptiesystemen voor gebruik in „klettersteig” — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Noot 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Kunsthoofden voor het beproeven van veiligheidshelmen

21.12.2006

EN 960:1994

Noot 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Helmen voor luchtsporten

20.12.2012

EN 966:2012

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting — Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor geventileerde beschermende kleding tegen radioactieve besmetting door vaste deeltjes

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting — Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden voor niet-geventileerde beschermende kleding tegen radioactieve besmetting door vaste deeltjes

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Helmen voor alpineskiërs en snowboarders

8.3.2008

EN 1077:1996

Noot 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Helmen voor fietsers en voor gebruikers van skateboards en rolschaatsen

20.12.2012

EN 1078:2012

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Veiligheidshelmen voor jonge kinderen

28.6.2013

EN 1080:1997

Noot 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Beschermende kleding — Handschoenen en armkappen tegen snij- en steekverwondingen door handmessen — Deel 1: Handschoenen en armkappen van metaalringen

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Beschermende kleding — Handschoenen en armkappen tegen snij- en steekverwondingen door handmessen — Deel 2: Handschoenen en armkappen gemaakt van ander materiaal dan metaalringen

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Beschermende kleding — Handschoenen en armkappen tegen snij- en steekverwondingen door handmessen — Deel 3: Beproeving van snijden door stoten voor stof, leer en andere materialen

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijke ademluchttoestellen met een kap voor vluchtdoeleinden — Eisen, beproeving en merken

19.4.2006

EN 1146:1997

Noot 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Beschermende kleding — Elektrostatische eigenschappen — Deel 1: Beproevingsmethode voor het meten van oppervlakteweerstand

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Noot 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Beschermende kleding — Elektrostatische eigenschappen — Deel 2: Beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Beschermende kleding — Elektrostatische eigenschappen — Deel 3: Beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Beschermende kleding — Elektrostatische eigenschappen — Deel 5: Materiaalprestatie en ontwerpeisen

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Beschermende kleding — Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor niet-professioneel gebruik — Beproevingsmethoden en eisen

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Helmen voor kanovaren en wildwatersporten

20.12.2012

EN 1385:1997

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Beschermende kleding voor brandweerlieden — Beproevingsmethoden en eisen voor reflecterende kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding

8.3.2008

EN 1486:1996

Noot 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Reddingsgordels

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Beschermende kleding tegen mechanische belastingen voor motorrijders — Deel 1: Bescherming voor de gewrichten van ledematen van de motorrijder tegen schokken — Eisen en beproevingsmethoden

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Noot 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Beschermende kleding tegen mechanische belasting voor motorrijders — Deel 2: Rugbeschermers voor motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Noot 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Persoonlijke oogbescherming — Oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen van geweven metaaldraad

23.11.2007

EN 1731:1997

Noot 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Duikapparatuur — Trimhulpmiddelen — Functionele- en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

9.9.2016

EN 1809:2014

Noot 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Halfmaskers zonder inademventiel en met deelbare filters ter bescherming tegen gas of gas en deeltjes of tegen alleen deeltjes — Eisen, beproeving, merken

6.5.2010

EN 1827:1999

Noot 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Lijst van gelijkwaardige termen

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Kernmanteltouwen met geringe rek

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Oogbescherming — Beschermende brillen voor gebruikers van motor- en bromfietsen

9.7.2011

EN 1938:1998

Noot 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akoestiek — Gehoorbeschermingsmiddelen — Deel 2: Schatting van bij het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen effectieve A-gewogen geluiddrukniveau (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akoestiek — Gehoorbeschermingsmiddelen — Deel 3: Meting van de demping van gehoorbeschermers van het type „oorkap” met behulp van een akoestische testopstelling (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Noot 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Beschermende kleding — Bescherming tegen chemicaliën — Bepaling van de weerstand van materialen voor beschermende kleding tegen permeatie van vloeistoffen en gassen (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Noot 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Beschermende kleding — Bescherming tegen vloeibare chemicaliën — Bepaling van de weerstand van materialen tegen doordringen van vloeistoffen (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Noot 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Beschermende kleding — Bescherming tegen hitte en vuur — Beproevingsmethode: Beoordeling van materialen en samenstellingen van materialen bij blootstelling aan warmtestraling (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Beschermende kleding tegen hitte en vlammen — Bepaling van hitte-overbrenging na blootstelling aan vlammen (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Noot 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Beschermende kleding — Beoordeling van de weerstand van materialen tegen spetters van vloeibaar metaal (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Noot 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Hoofd- en gezichtsbescherming voor ijshockeyspelers (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Noot 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Mechanische trillingen en schok — Hand-armtrillingen — Methode voor het meten en beoordelen van de overdraagbaarheid van trillingen door handschoenen ter plaatse van de handpalm (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Noot 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Kleine vaartuigen — Snel vrijgavesysteem voor de trapezeharnas (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Noot 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Beschermende kleding — Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen — Minimale prestatie-eisen (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Noot 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Ademgas voor ademhalingstoestellen

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Niet op de ademluchtaansluiting gemonteerde filters — Deeltjesfilters, gasfilters en gecombineerde filters — Eisen, beproeving, merken

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Beschermende kleding tegen hitte en vuur — Bepaling van de geleidbaarheid voor contactwarmte door beschermende kleding of onderdelen daarvan — Deel 1: Contactwarmte die wordt geproduceerd door verwarmingscilinder (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Noot 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Beschermende kleding tegen hitte en vuur — Bepaling van de geleidbaarheid voor contactwarmte door beschermende kleding of onderdelen daarvan — Deel 2: Contacthitte geproduceerd door een neervallende cilinder (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Bergklimmersuitrusting — Klampen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

11.4.2014

EN 12270:1998

Noot 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Bergbeklimmersuitrusting — Verbindingsstukken — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

13.12.2013

EN 12275:1998

Noot 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Bergklimmersuitrusting — Wrijvingsankers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

11.4.2014

EN 12276:1998

Noot 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Bergbeklimmersuitrusting — Harnasgordels — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

12.4.2017

EN 12277:2007

Noot 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Bergbeklimmersuitrusting — Katrollen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

23.11.2007

EN 12278:1998

Noot 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden voor zonnebrillen en aanverwante benodigdheden (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Oog- en gezichtsbescherming — Zonnebrillen en daarmee samenhangende oogproducten — Deel 1: Zonnebrillen voor algemeen gebruik (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Noot 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

Dit is de eerste bekendmaking

Noot 3

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Oog- en gezichtsbescherming — Zonnebrillen en daarmee samenhangende producten — Deel 2: Filters voor directe observatie van de zon (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Kleine vaartuigen — Veiligheidsgordel en veiligheidslijn — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Noot 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 2: Reddingsvesten, prestatieniveau 275 — Veiligheidseisen (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Noot 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Noot 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 3: Reddingsvesten, prestatieniveau 150 — Veiligheidseisen (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Noot 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Noot 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 4: Reddingsvesten, prestatieniveau 100 — Veiligheidseisen (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Noot 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Noot 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 5: Zwemvesten (niveau 50) — Veiligheidseisen (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Noot 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Noot 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 6: Redding- en zwemvesten voor bijzondere doeleinden — Veiligheidseisen en aanvullende beproevingsmethoden (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Noot 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 8: Toebehoren — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Noot 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Noot 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 9: Beproevingsmethoden (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

Noot 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 10: Keuze en toepassing van persoonlijke drijfmiddelen en andere relevante middelen (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Beschermende handschoenen voor lassers

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Noot 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Bergbeklimmersuitrusting — Helmen voor bergbeklimmers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

20.12.2012

EN 12492:2000

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Duiktoebehoren — Gecombineerde trimhulp- en reddingsmiddelen — Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Systemen ten behoeve van werkzaamheden met een geborgde lijn — Instelapparaat voor lijnen

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Aangedreven filters gecombineerd met een helm of een kap — Eisen, beproeving, merken

4.6.1999

EN 146:1991

Noot 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Noot 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Noot 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Aangedreven filters gecombineerd met volgelaatmaskers, halfgelaatmaskers of kwartgelaatmaskers — Eisen, beproeving, merken

4.6.1999

EN 147:1991

Noot 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Noot 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Noot 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën — Prestatie-eisen voor beschermende kleding tegen chemicaliën die beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën biedt (Type 6 en Type PB uitrusting)

6.5.2010

EN 13034:2005

Noot 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Beschermende kleding — Scheenbeschermers voor voetbalspelers — Eisen en beproevingsmethoden

6.5.2010

EN 13061:2001

Noot 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 1: Voorwaarden en conditionering

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Noot 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 2: Dempingseigenschappen

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 3: Weerstand tegen doordringen

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Noot 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 4: Effectiviteit van het bevestigingssysteem

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 5: Sterkte van het bevestigingssysteem

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 6: Gezichtsveld

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 7: Vlambestendigheid

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Noot 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 8: Elektrische eigenschappen

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Noot 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 10: Bescherming tegen warmtestraling

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Bergbeklimmersuitrusting — IJsgereedschappen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Drijfhulpmiddelen voor zwemles — Deel 1: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor drijfhulpmiddelen die moeten worden gedragen

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Noot 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Beschermende kleding — Beschermende jassen, lichaams- en schouderbeschermers voor ruiters: voor paardrijders en voor diegene die met paarden werken — Eisen en beproevingsmethoden

6.5.2010

EN 13158:2000

Noot 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Persoonlijke oogbescherming — Oogbeschermers voor gebruikers van sneeuwscooters

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 1: Bepaling van lekkage naar binnen en totale lekkage naar binnen

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 2: Praktische prestatieproeven

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 3: Bepaling van de ademhalingsweerstand

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 4: Vlambestendigheid

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 5: Klimaatomstandigheden

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 6: Bepaling van het kooldioxidegehalte van de inhalatielucht

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 7: Bepaling van het doordringingsvermogen van deeltjesfilters

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Noot 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 8: Bepaling van verstopping door dolomietstof

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 2: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor wreefbeschermers, scheenbeschermers en onderarmbeschermers

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 3: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor rompbeschermers

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Noot 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 4: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor hoofdbeschermers

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Noot 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 5: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor genitale en buikbeschermers

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 6: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor borstbeschermers voor vrouwen

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 7: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor hand- en voetbeschermers

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Schoeisel — Beproevingsmethode voor de bepaling van slipweerstand (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Zichtbaarheidsaccessoires voor niet-professioneel gebruik — Beproevingsmethoden en eisen

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Helmen voor gebruikers van rodelsleeën

20.12.2012

EN 13484:2001

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Beschermende kleding tegen hitte en vlammen — Deel 1: Beproevingsmethode voor de complete kledinguitrusting — Bepaling van de overgedragen energie met gebruik van een geïnstrumenteerde beproevingspop (ISO 13506-1:2017)

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Beschermende kleding — Hand-, arm-, borst-, buik-, been-, voet- en genitale beschermers voor veldhockey keepers, en beenbeschermers voor veldspelers — Eisen en beproevingsmethoden

23.11.2007

EN 13546:2002

Noot 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Beschermende kleding — Hand-, arm-, borst-, buik-, been-, genitale en gezichtbeschermers voor schermers — Eisen en beproevingsmethoden

23.11.2007

EN 13567:2002

Noot 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Beschermende handschoenen voor beroepsmatige motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden

11.12.2015

EN 13594:2002

Noot 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken — Deel 1: Algemene eisen

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken — Deel 2: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de weerstand tegen schuren

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken — Deel 3: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de barststerkte

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken — Deel 4: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de weerstand tegen snijden bij het vallen

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2010

Beschermschoeisel voor motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden

9.7.2011

EN 13634:2002

Noot 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 13688:2013

Beschermende kleding — Algemene eisen (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Noot 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Veiligheidshelmen voor bestuurders en passagiers van sneeuwscooters en bobsleeën

20.12.2012

EN 13781:2001

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijke kringloopademhalingstoestellen voor vluchtdoeleinden — Eisen, beproeving, merken

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Gehoorbeschermers — Beproeving — Deel 1: Fysische beproevingsmethoden

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Gehoorbeschermers — Beproeving — Deel 2: Akoestische beproevingsmethoden

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën — Deel 1: Terminologie en beproevingsmethoden

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën — Deel 2:Eisen voor schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën onder laboratoriumomstandigheden

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën — Deel 3: Eisen voor schoeisel dat in hoge mate beschermt tegen chemicaliën onder laboratoriumomstandigheden

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Beschermende kleding voor brandweerlieden — Eisen en beproevingsmethoden voor brandweerkappen voor brandweerlieden

Dit is de eerste bekendmaking

EN 13911:2004

Noot 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Ergonomische principes

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Ademhalingstoestellen — Onafhankelijke duiktoestellen met gecomprimeerde Nitrox en zuurstof — Eisen, beproevingsmethoden, merken

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Beschermende kleding voor gebruik tegen uit vaste deeltjes bestaande chemicaliën — Deel 1: Prestatie-eisen voor tegen chemicaliën beschermende kleding die het volledige lichaam beschermt tegen door de lucht verspreide vaste deeltjes bestaande chemicaliën (type 5 kleding) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

Noot 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Beschermende kleding voor gebruik tegen vaste deeltjes — Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van binnenwaartse lekkage in beschermende pakken van uit fijne deeltjes bestaande aerosolen (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Beschermende kleding — Mechanische eigenschappen — Beproevingsmethode voor het bepalen van de weerstand tegen perforatie en dynamisch verder scheuren van materialen (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Beschermende kleding — Mechanische eigenschappen — Bepaling van de weerstand tegen het snijden met een scherp voorwerp (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Beschermende kleding — Schorten, broeken en vesten voor de bescherming tegen snij- en steekverwondingen door handmessen (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Beschermkappen tegen stenen voor motorcrossen geschikt voor bescherming van rijders tegen stenen en puin — Eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Industriële helmen met een hoog beschermingsniveau

20.12.2012

EN 14052:2012

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2004

Beschermende kleding — Kledingstukken voor bescherming tegen een koele omgeving

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14116:2015

Beschermende kleding — Bescherming tegen vlammen — Materialen, samengestelde materialen en kleding met een beperkte vlamverspreiding (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Noot 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Beschermende kleding — Pols-, handpalm-, knie- en elleboogbeschermers voor gebruikers van rolsportmaterieel — Eisen en beproevingsmethoden

23.11.2007

EN 14120:2003

Noot 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Beschermende kleding — Prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Ademhalingstoestellen — Onafhankelijke duikapparatuur met gesloten kringloopsysteem

13.12.2013

EN 14143:2003

Noot 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2005

Duikpakken — Deel 1: Wetsuits — Eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-2:2005

Duikpakken — Deel 2: Drysuits — Eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-3:2005

Duikpakken — Deel 3: Actief verwarmde of gekoelde pakken — Eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-4:2005

Duikpakken — Deel 4: Pakken voor één atmosfeer(ADS) — Ergonomische eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Beschermende kleding tegen chemicaliën — Beproevingsmethoden en prestatieclassificatie van tegen chemicaliën beschermende kledingmaterialen, naden, verbindingen en samenstellingen

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Beschermende kleding — Handschoenen en armkappen ter bescherming tegen snijverwondingen door aangedreven messen — Eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Beschermende kleding tegen regen — Beproevingsmethode voor confectiekleding — Invloed van hevige regendruppels

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Ademhalingsbeschermingsmiddelen; Gasfilter(s) en combinatiefilter(s);Eisen, beproeving, merken

20.6.2008

EN 14387:2004

Noot 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Kniebeschermers voor werk in knielende positie

6.5.2010

EN 14404:2004

Noot 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijk ademluchttoestel (open-circuit) met een halfmasker ontworpen om te worden gebruikt by overdruk — Eisen, beproeving en merken

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Persoonlijke oogbescherming — Gezichtsbeschermkappen en vizieren voor helmen voor de brandweer, en veiligheidshelmen met een hoog beschermingsniveau voor gebruik door brandweer, ambulance- en hulpdiensten

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Beschermende kleding voor autocoureurs — Prestatie-eisen en beproevingsmethoden (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Noot 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijk ademluchttoestel (open circuit) met een halfmasker ontworpen als overdruklong-automaat uitsluitend voor vluchtdoeleinden

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Slangentoestel voorzien van een ademhalingsautomaat — Deel 1: Toestel met een volgelaatmasker — Eisen, beproeving en merken

6.10.2005

EN 139:1994

Noot 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Slangentoestel voorzien van een ademhalingsautomaat — Deel 2: Toestel met een halfmasker, te gebruiken bij overdruk — Eisen, beproeving en merken

6.10.2005

EN 139:1994

Noot 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Slangentoestel geschikt voor continu stromende samengeperste ademlucht — Eisen, beproeving, merken

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Noot 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën — Prestatie-eisen voor kleding met vloeistofdichte (Type 3) of spraydichte (Type 4) verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden tegen afzonderlijke delen van het lichaam (Typen PB [3] en PB [4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Noot 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Beschermende kleding — Bepaling van de weerstand tegen indringing door verstuivende vloeibare chemicaliën, emulsies en dispersies — Verstuivingstest

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Beschermende kleding voor straalwerkzaamheden met korrelvormige schuurmaterialen (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Beschermende kleding — Bescherming tegen hitte en vlammen — Beproevingsmethode voor beperkte vlamverspreiding (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Noot 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Beschermende kleding tegen onderkoeling in water — Deel 1: Pakken om continu te dragen, inclusief veiligheidseisen (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Noot 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Beschermende kleding tegen onderkoeling in water — Deel 2: Bescherming tegen onderkoeling bij drenkelingen, inclusief veiligheidseisen (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Noot 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Beschermende kleding tegen onderkoeling in water — Deel 3: Beproevingsmethoden (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Noot 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Schoeisel voor brandweerlieden

20.12.2012

EN 15090:2006

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Bergbeklimmersuitrusting — Reminrichtingen — Deel 1: Reminrichtingen met vergrendeling, veiligheidseisen en beproevingsmethoden

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Ademhalingstoestellen — Duikgassysteem dat naar behoefte ademgas toevoert van de oppervlakte

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Ademhalingstoestellen — Duikgassysteem dat naar behoefte ademgas toevoert van de oppervlakte — Deel 2: Vrije toevoer apparatuur

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Knie- en elleboogbeschermers voor zaalsporten — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Beschermende kleding voor brandweerlieden — Laboratoriumbeproevingsmethoden en prestatie-eisen voor brandweerkleding voor bosbrandbestrijding

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Kleding — Fysiologische effecten — Meting van thermische isolatie door middel van een thermische beproevingspop (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Beschermende kleding — Handschoenen met beschermend effect voor voetbal keepers

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Beschermende handschoenen voor elektrostatische risico’s

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Helmen voor brandweerlieden — Helmen voor technische hulpverlening

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Beschermende kleding voor de brandweer — Prestatie eisen voor beschermende kleding voor technische hulpverlening

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Bergbeklimmersuitrusting — Lawine airbagsystemen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Veiligheidsschoeisel ter bescherming tegen verwonding door kettingzagen (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Noot 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Beschermende kleding — Beproevingsmethoden voor tegen chemicaliën beschermende kleding — Deel 3: Bepaling van de weerstand tegen het binnendringen door een vloeistofstraal (jet test) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Noot 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Beschermende kleding — Beproevingsmethoden voor tegen chemicaliën beschermende kleding — Deel 4: Bepaling van de weerstand tegen binnendringen door een vloeistofnevel (neveltest) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Noot 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 20344:2011

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden voor schoeisel (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Noot 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Veiligheidsschoeisel (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Noot 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Beschermend schoeisel (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Noot 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Werkschoenen (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Schoeisel ter bescherming in gieterijen tegen spetters van vloeibaar metaal — Deel 1: Eisen en beproevingsmethode ter bescherming van risico’s in gieterijen (ISO 20349-1:2017)

Dit is de eerste bekendmaking

EN ISO 20349:2010

Noot 2.1

23.8.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Schoeisel ter beschermen tegen risico’s in gieterijen en bij lassen — Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden tegen risico’s bij lassen en verwante processen (ISO 20349-2:2017)

Dit is de eerste bekendmaking

EN ISO 20349:2010

Noot 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid — Beproevingsmethoden en eisen (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Noot 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Noot 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akoestiek — Gehoorbeschermingsmiddelen — Deel 1: Subjectieve methode voor het meten van de geluidverzwakking (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektrisch isolerende beschermende kleding voor gebruik bij laagspanningsinstallaties

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Elektrisch isolerend schoeisel voor gebruik bij laagspanningsinstallaties

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Onder spanning werken — Terminologie voor gereedschap, apparatuur en uitrustingen

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Noot 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Noot 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Onder spanning werken — Geleidende kleding voor gebruik bij nominale spanning tot en met 800 kV wisselspanning of +/- 400 kV gelijkspanning

IEC

IEC 60895:2002 (Gewijzigd)

6.10.2005

EN 60895:1996

Noot 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Onder spanning werken — Handschoenen van geïsoleerd materiaal

IEC

IEC 60903:2002 (Gewijzigd)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Noot 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Mouwen van isolerend materiaal voor onder spanning werken

IEC 60984:1990 (Gewijzigd)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Noot 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Noot 3

6.10.2005

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 (2) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden .

Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ENO: Europese normalisatieorganisatie:

CEN: Marnixlaan 17, 1000, Brussel, België, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Marnixlaan 17, 1000, Brussel, België, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrijk, tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  PB C 338 van 27.9.2014, blz. 31.


15.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 435/41


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 435/03)

Verordening (EU) nr. 305.2011 heeft voorrang op alle daarmee strijdige bepalingen in de geharmoniseerde normen.

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum van inwerkingtreding van de norm als geharmoniseerde norm

Einddatum van de coëxistentieperiode Noot 4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Met olie gestookte ovens met verdampingsbranders

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 1:1998.A1:2007

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 40-4:2005

Lichtmasten — Deel 4: Eisen voor lichtmasten van gewapend en voorgespannen beton

 

1.10.2006

1.10.2007

 

EN 40-4:2005.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002

Lichtmasten — Deel 5: Eisen voor stalen lichtmasten

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002

Lichtmasten — Deel 6: Eisen voor aluminium lichtmasten

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002

Lichtmasten — Deel 7: Eisen voor composiet lichtmasten van met vezel versterkte polymeren

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997

Automatische brandmeldingsinstallaties — Deel 2: Brandmeldcentrale

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997.AC:1999

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 54-2:1997.A1:2006

 

1.1.2008

1.8.2009

CEN

EN 54-3:2001

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 3: Brandalarmeringsapparatuur — Akoestische signaalgevers

 

1.4.2003

1.6.2009

 

EN 54-3:201.A2:2006

 

1.3.2007

1.6.2009

 

EN 54-3:201.A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-4:1997

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 4: Energievoorziening

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997.AC:1999

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 54-4:1997.A1:2002

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997.A2:2006

 

1.6.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-5:2000

Brandmeldinstallaties — Deel 5: Thermische melders — Puntmelders

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-5:2000.A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-7:2000

Brandmeldinstallatie — Deel 7: Rookmelders — Puntmelders werkend volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatieprincipe

 

1.4.2003

1.8.2009

 

EN 54-7:2000.A2:2006

 

1.5.2007

1.8.2009

 

EN 54-7:2000.A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-10:2002

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 10: Vlamdetectoren — Puntmelders

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-10:2002.A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-11:2001

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 11: Handbrandmelders

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-11:201.A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-12:2015

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 12: Rookmelders — Lijnvormige, optische detectoren met lichtstraal

EN 54-12:2002

8.4.2016

8.4.2019

CEN

EN 54-16:2008

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 16: Ontruimingsalarmcentrale

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 17: Kortsluit-isolatoren

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-17:2005.AC:2007

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 54-18:2005

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 18: Input.output-elementen

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-18:2005.AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-20:2006

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 20: Aspiratie rookmelders

 

1.4.2007

1.7.2009

 

EN 54-20:2006.AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 21: Doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-23:2010

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 23: Brandalarmeringsapparatuur — Visuele alarmgevers

 

1.12.2010

31.12.2013

CEN

EN 54-24:2008

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 24: Alarminstallaties met gesproken woord — Luidsprekers

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 25: Componenten die gebruikmaken van radiografische verbindingen en hieraan gerelateerde systeemeisen

 

1.1.2009

1.4.2011

 

EN 54-25:208.AC:2012

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 179:2008

Hang- en sluitwerk — Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik van vluchtroutes — Eisen en beproevingsmethoden

EN 179:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011

Cement — Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten

EN 197-1:2000

EN 197-4:2004

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013

Keramische buissystemen voor rioleringen — Deel 1: Eisen voor pijpen, montage en verbindingsstukken

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen — Deel 4: Eisen aan verloopstukken, koppelstukken en flexibele koppelingen

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen — Deel 5: Eisen aan geperforeerde buizen en hulpstukken

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen — Deel 6: Eisen aan onderdelen van putten en inspectieruimten

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013

Keramische buissystemen voor rioleringen — Deel 7: Eisen voor buizen en koppelingen voor buis

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998

Met de hand bediende kogelkranen en plugkranen met gesloten bodem voor gasinstallaties in gebouwen

 

1.9.2011

1.9.2012

 

EN 331:1998.A1:2010

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 413-1:2011

Metselcement — Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria

EN 413-1:2004

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 416-1:2009

Met gas gestookte donkerstralers met één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 1: Veiligheid

 

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005

Decoratief hoge-druk laminaat (HPL) — Platen gebaseerd op thermohardende harsen (gewoonlijk Laminaat genoemd) — Deel 7: Compact laminaat en samengestelde panelen van HPL voor wand- en plafondafwerking binnen en buiten

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:2014

Radiatoren en convectoren — Deel 1: Technische specificaties en eisen

EN 442-1:1995

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 450-1:2012

Vliegas voor beton — Deel 1: Definitie, specificaties en conformiteitscriteria

EN 450-1:2005+A1:2007

1.5.2013

1.5.2014

CEN

EN 459-1:2010

Bouwkalk — Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria

EN 459-1:2001

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 490:2011

Betonnen dakpannen en hulpstukken voor dakbedekking bekledingselementen — Productspecificaties

EN 490:2004

1.8.2012

1.8.2012

CEN

EN 492:2012

Vezelcement leien en hulpstukken — Productspecificatie en beproevingsmethoden

EN 492:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 494:2012+A1:2015

Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement voor daken — Productspecificatie en beproevingsmethoden

EN 494:2012

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 516:2006

Geprefabriceerde toebehoren voor daken — Voorzieningen voor het betreden van daken — Looppaden, loopvlakken en treden

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006

Geprefabriceerde toebehoren voor daken — Dak(veiligheids)haken

 

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden

EN 520:2004

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003

Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels — Termen, eisen, kwaliteitsbeheersing

 

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Golfplaten van bitumen — Productspecificatie en beproevingsmethoden

EN 534:2006

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 544:2011

Bitumen shingles met minerale en.of synthetische inlage — Productspecificatie en beproevingsmethoden

EN 544:2005

1.4.2012

1.4.2012

CEN

EN 572-9:2004

Glas voor gebouwen — Basisproducten van natronkalkglas producten — Deel 9: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001

Vezelcementbuizen voor rioleringen onder vrij verval — Deel 2: Putten

 

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor afvalwatertoepassingen — Eisen en beproevingsmethoden

EN 598:2007

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 621:2009

Niet-huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers met gedwongen convectie voor ruimteverwarming met een belasting op onderwaarde van 300 kW zonder ventilator voor de aanvoer van verbrandingslucht en.of de afvoer van verbrandingsgassen

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 671-1:2012

Vaste brandblusinstallaties — Brandslangsystemen — Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang

EN 671-1:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 671-2:2012

Vaste brandblusinstallaties — Brandslangsystemen — Deel 2: Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

EN 671-2:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 681-1:1996

Afdichtingen van elastomeer — Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen — Deel 1: Gevulkaniseerde rubber

 

1.1.2003

1.1.2009

 

EN 681-1:1996.A2:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996.A3:2005

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 681-1:1996.A1:1998

 

1.1.2003

1.1.2004

CEN

EN 681-2:2000

Afdichtingen van elastomeer — Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen — Deel 2: Thermoplastische elastomeren

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000.A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000.A2:2005

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Afdichtingen van elastomeer — Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen — Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000.A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000.A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 681-4:2000

Afdichtingen van elastomeer — Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen — Deel 4: Afdichtingselementen uit gegoten polyurethaan

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000.A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000.A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 682:2002

Afdichtingen van elastomeer — Materiaaleisen voor afdichtingen van verbindingen in buizen en hulpstukken voor gas en vloeibare koolwaterstoffen

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 682:2002.A1:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 771-1:2011+A1:2015

Specificaties voor metselstenen — Deel 1: Baksteen

EN 771-1:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-2:2011+A1:2015

Specificaties voor metselstenen — Deel 2: Kalkzandsteen

EN 771-2:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-3:2011+A1:2015

Specificaties voor metselstenen — Deel 3: Bouwblokken en -stenen van grind- en lichtbeton

EN 771-3:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-4:2011+A1:2015

Specificaties voor metselstenen — Deel 4: Cellenbeton

EN 771-4:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-5:2011+A1:2015

Specificaties voor metselstenen — Deel 5: Geprefabriceerde bouwblokken en -stenen van speciaal beton

EN 771-5:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-6:2011+A1:2015

Specificatie voor metselstenen — Deel 6: Natuursteen

EN 771-6:2011

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 777-1:2009

Met gas gestookte donkerstalers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 1: Systeem D, veiligheid

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 2: Systeem E — Veiligheid

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 3: Systeem F — Veiligheid

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één branders voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 4: Systeem H — Veiligheid

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009

Eisen voor huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers voor ruimteverwarming met een nettowarmtebelasting van 70 kW, zonder een ventilator voor de aanvoer van verbrandingslucht en.of afvoer van verbrandingsgassen

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013+A1:2016

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies — Deel 1: Spouwankers, muurankers, raveel-.gordingschoenen en ondersteuningsproducten

EN 845-1:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 845-2:2013+A1:2016

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies — Deel 2: Lateien

EN 845-2:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 845-3:2013+A1:2016

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies — Deel 3: Lintvoegwapening van staal

EN 845-3:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 858-1:2002

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) — Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 858-1:2002.A1:2004

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 877:1999

Gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor rioleringssystemen — Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999.A1:2006

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999.A1:2006.AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel — Deel 2: Hulpstoffen voor beton — Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding

EN 934-2:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel — Deel 3: Hulpstoffen voor mortel voor metselwerk — Definities, eisen, conformiteit en markering en aanduidingen

EN 934-3:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-4:2009

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel — Deel 4: Hulpstoffen voor injectiemortel voor voorspankabels — Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding

EN 934-4:2001

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel — Deel 5: Hulpstoffen voor spuitbeton — Definities, eisen, conformiteit, merken en labellen

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor gasleidingen — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012

WC-potten en closetcombinaties met ingebouwde stankafsluiter

EN 997:2003

1.12.2012

1.6.2013

 

EN 997:2012.AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 998-1:2016

Specificaties voor mortels voor metselwerk — Deel 1: Stukadoormortel voor binnen- en buitentoepassingen

EN 998-1:2010

11.8.2017

11.8.2017

CEN

EN 998-2:2016

Specificaties voor mortels voor metselwerk — Deel 2: Mortels voor metselwerk

EN 998-2:2010

11.8.2017

11.8.2017

CEN

EN 1013:2012+A1:2014

Geprofileerde lichtdoorlatende enkelwandige platen van kunststof voor interne en externe daken, muren en plafonds — Eisen en beproevingsmethoden

EN 1013:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 1020:2009

Niet-huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers voor ruimteverwarming met een netto-warmtebelasting tot 300 kW en een ventilator voor het transport van de verbrandingslucht en.of verbrandingsgassen

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Glas in gebouwen — Verzilverde floatglazen spiegels voor intern gebruik — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling — productnorm

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Glas voor gebouwen — Glazen stenen en glazen vloertegels — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Koper en koperlegeringen — Naadloze koperen buizen voor gas- en waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen

EN 1057:2006

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies — Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen

EN 1090-1:2009

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004

Glas voor gebouwen — Gecoat glas — Deel 4: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste, stalen buizen — thermisch verzinkt — met spie-mofverbinding voor riolering — Deel 1: Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1123-1:1999.A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor riolering — Deel 1: Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1124-1:1999.A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Hang- en sluitwerk — Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes — Eisen en beproevingsmethoden

EN 1125:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996

Hang- en sluitwerk — Deurdrangers — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996.A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996.A1:2002.AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1155:1997

Hang- en sluitwerk — Elektrische open-standhouders voor draaideuren — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997.A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997.A1:2002.AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1158:1997

Hang- en sluitwerk — Regelaars voor de sluitvolgorde van deuren — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997.A1:2002.AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

 

EN 1158:1997.A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Vooraf vervaardigde betonproducten — Kanaalplaatvloeren

EN 1168:2005+A2:2009

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Glas voor gebouwen — Isolerend glas — Deel 5: Conformiteitsbeoordeling

EN 1279-5:2005+A1:2008

1.2.2011

1.2.2012

CEN

EN 1304:2005

Keramische dakpannen en hulpstukken — Definities en productspecificaties

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Afschermende constructies voor wegen — Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen

EN 1317-5:2007+A1:2008

1.1.2013

1.1.2013

 

EN 1317-5:2007+A2:2012.AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 1319:2009

Met gas gestookte luchtverwarmers voor ruimteverwarming voor huishoudelijk gebruik, met door een ventilator ondersteunde branders en een belasting op onderwaarde tot 70 kW

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen — Deel 3: Opleggingen van elastomeren

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen — Deel 4: Rolopleggingen

 

1.2.2005

1.2.2006

 

EN 1337-4:2004.AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen — Deel 5: Potopleggingen

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen — Deel 6: Taatsopleggingen

 

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen — Deel 7: Bolvormige en cilindrische opleggingen van PTFE

EN 1337-7:2000

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen — Deel 8: Geleide Opleggingen en Geremde Opleggingen

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003

Betonstraatstenen — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1338:2003.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003

Betontegels — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1339:2003.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003

Betonbanden — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.2.2004

1.2.2005

 

EN 1340:2003.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012

Platen van natuursteen voor buitenbestrating — Eisen en beproevingsmethoden

EN 1341:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012

Keien van natuursteen voor buitenbestrating — Eisen en beproevingsmethoden

EN 1342:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012

Banden van natuursteen voor buitenbestrating — Eisen en beproevingsmethoden

EN 1343:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013

Straatklinkers — Eisen en beproevingsmethoden

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2016

 

EN 1344:2013.AC:2015

 

 

 

CEN

EN 1423:2012

Wegmarkeringsmaterialen — Nastrooimateriaal — Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide

EN 1423:1997

1.11.2012

1.11.2012

 

EN 1423:2012.AC:2013

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 1433:2002

Afwateringsgoten voor verkeersgebieden — Classificatie, ontwerp- en beproevingseisen, merken en conformiteitsbeoordeling

 

1.8.2003

1.8.2004

 

EN 1433:2002.A1:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 1457-1:2012

Schoorstenen — Keramische binnenbuizen — Deel 1: Gebruik binnenbuizen onder droge condities — Eisen en beproevingsmethoden

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1457-2:2012

Schoorstenen — Keramische binnenbuizen — Deel 2: Gebruik binnenbuizen onder natte condities — Eisen en beproevingsmethoden

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1463-1:2009

Wegmarkeringsmaterialen — Retroreflecterende wegdekreflectoren — Deel 1: Initiële producteisen

EN 1463-1:1997

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2015

Natuursteenproducten — Wandplaten — Eisen

EN 1469:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 1504-2:2004

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies — Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling — Deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies — Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling — Deel 3: Constructieve en niet-constructieve reparatie

 

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies — Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling — Deel 4: Constructieve hechting

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies — Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling — Deel 5: Injecteren van beton

 

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies — Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling — Deel 6: Verankeren van betonstaal

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies — Definities, eisen, kwaliteisborging en conformiteitsbeoordeling — Deel 7: Bescherming tegen wapeningscorrosie

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011

Geprefabriceerde versterkte elementen van lichtbeton met open structuur met structurele of niet-structurele versterking

EN 1520:2002

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004

Glas voor gebouwen — Bijzondere basisproducten — Borosilicaatglas — Deel 1-2: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Glas voor gebouwen — Bijzondere basisproducten — Glaskeramiek — Deel: 2-2: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006

Schoorstenen — Keramische blokken voor enkelwandige schoorstenen — Eisen en beproevingsmethodes

 

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Vetafscheiders en slibvangputten — Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 1825-1:2004.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009

Schoorstenen — Eisen voor metalen schoorstenen — Deel 1: Producten voor systeemschoorstenen

EN 1856-1:2003

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Schoorstenen — Eisen voor metalen schoorstenen — Deel 2: Metalen voering en en aansluitleidingen

EN 1856-2:2004

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2010

Schoorstenen — Componenten — Betonnen binnenbuizen

EN 1857:2003+A1:2008

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Schoorstenen — Onderdelen — Betonnen blokken voor schoorstenen

EN 1858:2008

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 1863-2:2004

Glas voor gebouwen — Thermisch versterkt natronkalkglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005

Accessoires voor daken — Kunststof lichtkoepels met opstanden — Productspecificatie en beproevingsmethoden

 

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1916:2002.AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1917:2002

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1917:2002.AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1935:2002

Hang- en sluitwerk — Klepscharnieren met enkelvoudige as — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 1935:2002.AC:2003

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 10025-1:2004

Warmgewalste producten van constructiestaal; Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009

Roestvaste staalsoorten — Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor plaat en band van corrosievast staal voor constructief gebruik

 

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009

Roestvast staal — Deel 5: Technische leveringsvoorwaarden voor staven, draad, profielen en producten van corrosievast blank staal voor constructie doeleinden

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006

Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig staal; Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig staal; Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het transport van waterige vloeistoffen, inclusief drinkwater — Technische leveringsvoorwaarden

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10224:2002.A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en draadsnijden — Technische leveringsvoorwaarden

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005

Verbindingen voor stalen buizen en hulpstukken voor het transport van water en andere waterige vloeistoffen

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport van waterige vloeistoffen inclusief drinkwater — Technische leveringsvoorwaarden

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10312:2002.A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007

Gietstaal voor constructief gebruik

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 10340:2007.AC:2008

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009

Veredelstaal voor constructiedoeleinden — Technische leveringsvoorwaarden

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Lijmen voor tegels — Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

EN 12004:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 12050-1:2001

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen — Eisen en beproevingsmethoden — Deel 1: Rioolwaterpompen

 

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen — Eisen en beproevingsmethoden — Deel 2: Pompen voor afvalwater zonder fecaliën

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen — Eisen en beproevingsmethoden — Deel 3: Rioolwaterpompen voor beperkte toepassing

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen — Eisen en beproevingsmethoden — Deel 4: Terugslagkleppen voor afvalwater met en zonder fecaliën

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004

Natuursteenproducten — Modulaire tegels — Eisen

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004

Natuursteenproducten — Platen voor vloeren en trappen — Eisen

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor automatische elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden voor automatische niet-elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor installaties met handbediening voor activeren en stoppen

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 4: Eisen en beproevingsmethoden voor regelkleppen voor drukvaten en bijbehorende bedieningsmechanismen

 

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 5: Eisen en beproevingsmethoden voor verdeelafsluiters voor hoge en lage druk en bijbehorende actuatoren

EN 12094-5:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 6: Eisen en beproevingsmethoden voor niet-elektrische blokkeerinrichtingen

EN 12094-6:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor CO<(inf)2>-systemen — Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor afblaasmonden

 

1.10.2001

1.4.2004

 

EN 12094-7:2000.A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 8: Eisen en beproevingsmethoden voor koppelingen

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 9: Eisen en beproevingsmethoden voor speciale branddetectors

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 10: Eisen en beproevingsmethoden voor drukmeters en schakelaars voor het regelen van de druk

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 11: Eisen en beproevingsmethoden voor mechanische weegmiddelen

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 12: Eisen en beproevingsmethoden voor pneumatische alarmapparatuur

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 13: Eisen en beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en keerkleppen

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12094-13:201.AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005

Installaties voor rook- en warmtebeheersing — Deel 1: Specificatie voor rookgordijnen

 

1.6.2006

1.9.2008

 

EN 12101-1:2005.A1:2006

 

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Installaties voor rook- en warmtebeheersing — Deel 2: Specificatie voor natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties

 

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2015

Installaties voor rook- en warmtebeheersing — Deel 3: Specificaties voor mechanische rook- en warmteventilatoren

EN 12101-3:2002

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 12101-6:2005

Installaties voor rook- en warmtebeheersing — Deel 6: Specificatie voor systeemsamenstelling van overdrukinstallaties

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 12101-6:2005.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011

Installaties voor rook- en warmtebeheersing — Deel 7: Rookkanaalsecties

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011

Installaties voor rook- en warmtebeheersing — Deel 8: Rookregelkleppen

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005

Installaties voor rook- en warmtebeheersing — Deel 10: Energievoorziening

 

1.10.2006

1.5.2012

 

EN 12101-10:2005.AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Glas voor gebouwen — Thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Hang- en sluitwerk — Sloten en grendels — Mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.12.2004

1.6.2006

 

EN 12209:2003.AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen — Deel 1: Sprinklers

 

1.4.2002

1.9.2005

 

EN 12259-1:1999 + A1:201.A2:2004

 

1.3.2005

1.3.2006

 

EN 12259-1:1999 + A1:201.A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 12259-2:1999

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor sprinkler- en watersproeisystemen — Deel 2: Natte alarmkleppen

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999.A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999.AC:2002

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 12259-2:1999.A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-3:2000

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen — Deel 3: Droog-alarmkleppen, inclusief versnellers en ontluchters

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000.A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000.A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-4:2000

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen — Deel 4: Waterturbine aangedreven alarmbellen

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12259-4:2000.A1:2001

 

1.1.2002

1.4.2004

CEN

EN 12259-5:2002

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen — Deel 5: Waterstroomschakelaars

 

1.7.2003

1.9.2005

CEN

EN 12271:2006

Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken — Eisen

 

1.1.2008

1.1.2011

CEN

EN 12273:2008

Emulsieasfaltbeton — Voorschriften

 

1.1.2009

1.1.2011

CEN

EN 12285-2:2005

Fabrieksmatig vervaardigde stalen tanks — Deel 2: Horizontale cylindrische enkelwandige en dubbelwandige tanks voor de bovengrondse opslag van brandbare en niet-brandbare watervervuilende vloeistoffen

 

1.1.2006

1.1.2008

CEN

EN 12326-1:2014

Producten van lei en andere natuursteen voor dakbedekkingen en buitenmuurbekledingen — Deel 1: Productspecificatie

EN 12326-1:2004

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 12337-2:2004

Glas voor gebouwen — Chemisch versterkt natronkalkglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12352:2006

Verkeersregelinstallaties — Waarschuwings- en veiligheidslichten

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12368:2006

Verkeersregelinstallaties — Verkeerslantaarns

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002

Beluchtingsventielen voor de binnenriolering — Eisen, beproevingsmethoden en conformiteitsbeoordeling

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12446:2011

Schoorstenen — Onderdelen — Betonnen buitendelen

EN 12446:2003

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 12467:2012

Vlakke vezelcement platen — Productspecificaties en beproevingsmethoden

EN 12467:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 12566-1:2000

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE — Deel 1: Geprefabriceerde septictanks

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 12566-1:2000.A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 12566-3:2005+A2:2013

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE — Deel 3: Vooraf en.of ter plaatse geassembleerde afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater

EN 12566-3:2005+A1:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12566-4:2007

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE; Deel 4: Ter plaatse geassembleerde septictanks van geprefabriceerde onderdelen

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12566-6:2013

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor tot en met 50 IE — Deel 6: Geprefabriceerde eenheden voor de zuivering van het effluent van septictanks

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 12566-7:2013

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE — Deel 7: Geprefabriceerde tertiaire zuiveringselementen

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12591:2009

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen — Specificaties voor penetratiebitumen

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12602:2016

Geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton

EN 12602:2008+A1:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 12620:2002+A1:2008

Toeslagmateriaal voor beton

EN 12620:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12676-1:2000

Anti-verblindingssystemen voor wegen — Deel 1: Eisen en eigenschappen

 

1.2.2004

1.2.2006

 

EN 12676-1:2000.A1:2003

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 12737:2004+A1:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten — Roostervloeren voor stalgebouwen

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12764:2004+A1:2008

Sanitaire toestellen — Specificatie voor whirlpoolbaden

EN 12764:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12794:2005+A1:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten — Heipalen

EN 12794:2005

1.2.2008

1.2.2009

 

EN 12794:2005+A1:2007.AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 12809:2001

Met vaste brandstof gestookte ketels — Nominale belasting tot 50 kW — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:201.A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:201.A1:2004.AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12809:201.AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12815:2001

Met vaste brandstof gestookte huishoudelijke kooktoestellen — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12815:201.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 12815:201.A1:2004.AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12815:201.A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

CEN

EN 12839:2012

Vooraf vervaardigde betonproducten — Elementen voor hekken

EN 12839:2001

1.10.2012

1.10.2013

CEN

EN 12843:2004

Vooraf vervaardigde betonproducten — Masten en palen

 

1.9.2005

1.9.2007

CEN

EN 12859:2011

Gipsblokken — Definities, eisen en beproevingsmethoden

EN 12859:2008

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 12860:2001

Lijmen op basis van gips voor gipsblokken — Termen en definities, eisen en beproevingsmethoden

 

1.4.2002

1.4.2003

 

EN 12860:201.AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12878:2005

Pigmenten voor het kleuren van bouwmaterialen gebaseerd op cement en.of kalk — Specificaties en beproevingsmethoden

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 12878:2005.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12899-1:2007

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens — Deel 1: Verkeersborden

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-2:2007

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens; Deel 2: Verkeerszuilen met binnenverlichting (TTB)

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-3:2007

Vaste verticale verkeerstekens; Deel 3: Reflectorpaaltjes en retro-reflectoren

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12951:2004

Geprefabriceerd toebehoren voor daken — Vast opgestelde dakladders — Produktspecificatie en testmethoden

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12966-1:2005+A1:2009

Verticale verkeerstekens — Variabele verkeersborden — Deel 1: Productnorm

 

1.8.2010

1.8.2010

CEN

EN 13024-2:2004

Glas voor gebouwen — Thermisch gehard borosilicaat veiligheidsglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13043:2002

Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

 

1.7.2003

1.6.2004

 

EN 13043:2002.AC:2004

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13055-1:2002

Lichte toeslagmaterialen — Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en injectiemortel

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13055-1:2002.AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13055-2:2004

Lichte toeslagmaterialen — Deel 2: Lichte toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingen

 

1.5.2005

1.5.2006

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Schoorstenen — Systeemschoorstenen met klei.keramische binnenbuizen — Eisen en beproevingsmethoden voor roetweerstand

EN 13063-1:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Schoorstenen — Systeemschoorstenen met klei.keramische binnenbuizen — Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden voor condenserende systemen

EN 13063-2:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-3:2007

Schoorstenen — Systeemschoorstenen met klei.keramische binnenbuizen — Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor gecombineerde luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoersystemen

 

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13069:2005

Schoorstenen — Klei.keramische buitendelen voor systeemschoorstenen — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 13084-5:2005

Vrijstaande schoorstenen — Deel 5: Materialen voor binnenmantels van steen — Productspecificaties

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 13084-5:2005.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13084-7:2012

Vrijstaande schoorstenen — Deel 7: Productspecificaties voor cilindrische stalen constructies voor gebruik in enkelwandige stalen schoorstenen en stalen schoorsteenvoeringen

EN 13084-7:2005

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13101:2002

Klimijzers voor mantoegankelijke ondergrondse putten — Eisen, markering, beproeving en conformiteitsbeoordeling

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13108-1:2006

Bitumineuze mengsels; Materiaalspecificaties — Deel 1: Asfaltbeton

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-1:2006.AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-2:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificaties — Deel 2: Asfaltbeton voor zeer dunne lagen

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-2:2006.AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-3:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificatie — Deel 3: Zacht asfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-3:2006.AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-4:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificaties — Deel 4: Warmgewalst asfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-4:2006.AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-5:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificaties — Deel 5: Steenmastiekasfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-5:2006.AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-6:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificaties — Deel 6: Gietasfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-6:2006.AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-7:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificaties — Deel 7: Zeer open asfaltbeton

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-7:2006.AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13139:2002

Toeslagmaterialen voor mortel

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13139:2002.AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13160-1:2003

Lekdetectiesystemen — Deel 1: Algemene principes

 

1.3.2004

1.3.2005

CEN

EN 13162:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) — Specificaties

EN 13162:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13163:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) — Specificatie

EN 13163:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13164:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) — Specificatie

EN 13164:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13165:2012+A2:2016

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) — Specificatie

EN 13165:2012+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

CEN

EN 13166:2012+A2:2016

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim — Specificatie

EN 13166:2012+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

CEN

EN 13167:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas (CG) — Specificatie

EN 13167:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13168:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol — Specificatie

EN 13168:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13169:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd perliet (EPB) — Specificatie

EN 13169:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13170:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerde kurk (ICB) — Specificatie

EN 13170:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13171:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde (WF) producten van houtvezel — Specificatie

EN 13171:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13224:2011

Vooraf vervaardigde betonproducten — Ribbenvloeren

EN 13224:2004+A1:2007

1.8.2012

1.8.2013

CEN

EN 13225:2013

Vooraf vervaardigde betonproducten — Balken en kolommen

EN 13225:2004

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13229:2001

Voorzetkachels inclusief open haarden voor vaste brandstoffen — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:201.AC:2006

 

1.7.2007

1.7.2007

 

EN 13229:201.A2:2004.AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 13229:201.A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:201.A1:2003

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13240:2001

Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarmingen — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:201.A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:201.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 13240:201.A2:2004.AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13241:2003+A2:2016

Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten — Productnorm, prestatiekenmerken

EN 13241-1:2003+A1:2011

1.11.2016

1.11.2019

CEN

EN 13242:2002+A1:2007

Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw

EN 13242:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 13245-2:2008

Kunststoffen — Ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U) profielen voor toepassing in de bouw — Deel 2: PVC-U profielen en PVC-UE profilen voor wand- en plafondafwerking binnen en buiten

 

1.7.2010

1.7.2012

 

EN 13245-2:208.AC:2009

 

1.7.2010

1.7.2010

CEN

EN 13249:2016

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen (exclusief spoorwegen en asfaltlagen)

EN 13249:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13250:2016

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in de spoorwegbouw

EN 13250:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13251:2016

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren

EN 13251:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13252:2016

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen

EN 13252:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13253:2016

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken)

EN 13253:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13254:2016

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen

EN 13254:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13255:2016

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in de kanaalbouw

EN 13255:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13256:2016

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse werken

EN 13256:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13257:2016

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

EN 13257:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009

Silicafume voor beton — Deel 1: Definities, eisen en conformiteitsbeheersing

EN 13263-1:2005

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13265:2016

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

EN 13265:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13279-1:2008

Gipsbindmiddelen en gipsmortel — Deel 1: Definities en eisen

EN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

CEN

EN 13282-1:2013

Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw — Deel 1: Snelle wegverharding met hydraulische bindmiddelen — Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 13310:2003

Keukenspoelbakken — Functionele eisen en beproevingsmethoden

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Niet-verplaatsbare thermoplastische tanks voor bovengrondse opslag van huisbrandstookolie, kerosine en dieselbrandstof — Spuit- en rotatiegegoten polyetheen tanks en rotatiegegoten tanks van anionisch gepolymeriseerd polyamide 6 — Eisen en beproevingsmethoden

EN 13341:2005

1.10.2011

1.10.2011

CEN

EN 13361:2004

Afdichtingen van geokunststof — Vereiste eigenschappen voor gebruik in de bouw van reservoirs en stuwdammen

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13361:2004.A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13362:2005

Afdichtingen van geokunststof — Vereiste eigenschappen voor gebruik in de bouw van kanalen

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 13383-1:2002

Waterbouwsteen — Deel 1: Specificatie

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13383-1:2002.AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

De drempelwaarde voor de dichtheid in clausule 5.2 (van EN 13383-1:2002) is uitgesloten van het toepassingsgebied van de referentie. (Besluit 2016.1610 van de Commissie)

CEN

EN 13407:2006

Urinoirs voor wandbevestiging — Functionele eisen en beproevingsmethoden

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13450:2002

Toeslagmaterialen voor spoorwegballast

 

1.10.2003

1.6.2004

 

EN 13450:2002.AC:2004

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13454-1:2004

Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren gebaseerd op calciumsulfaat — Deel 1: Definities en eisen

 

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 13479:2004

Lastoevoegmaterialen — Algemene productnorm voor toevoegmaterialen en poeders voor smeltlassen van metalen

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 13491:2004

Geokunststof-afdichtingen — Vereiste eigenschappen voor gebruik als vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13491:2004.A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13492:2004

Geokunststof-afdichtingen — Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de bouw van stortplaatsen, overslagstations of opvangbekkens voor vloeibare afvalstoffen

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13492:2004.A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13493:2005

Geokunststof-afdichtingen — Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de bouw van opslag- en stortplaatsen voor vaste afvalstoffen

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13502:2002

Schoorstenen — Eisen en beproevingen voor keramische aansluitingen

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Zonneschermen — Prestatie-eisen inclusief veiligheid

EN 13561:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13564-1:2002

Terugslagkleppen voor afvoerleidingen — Deel 1: Eisen

 

1.5.2003

1.5.2004

CEN

EN 13616:2004

Overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks voor vloeibare brandstoffen

 

1.5.2005

1.5.2006

 

EN 13616:2004.AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13658-1:2005

Metalen regelwerk en hoekprofielen — Definities, eisen en beproevingsmethoden — Deel 1: Binnenpleisterwerk

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13658-2:2005

Metalen regelwerk en hoekprofielen — Definities, eisen en beproevingsmethoden — Deel 2: Buitenpleisterwerk

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Luiken — Prestatie-eisen inclusief veiligheid

EN 13659:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13693:2004+A1:2009

Vooraf vervaardigde betonproducten — Dakelementen

EN 13693:2004

1.5.2010

1.5.2011

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Flexibele banen voor waterafdichting — Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen — Definities en eigenschappen

 

1.4.2010

1.10.2010

CEN

EN 13747:2005+A2:2010

Vooraf vervaardigde betonproducten — Breedplaatvloeren

EN 13747:2005+A1:2008

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 13748-1:2004

Terrazzo tegels — Deel 1: Terrazzo tegels voor gebruik binnenshuis

 

1.6.2005

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004.A1:2005

 

1.4.2006

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004.AC:2005

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 13748-2:2004

Terrazzo tegels — Deel 2: Terrazzo tegels voor toepassing buitenshuis

 

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 13808:2013

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen — Raamwerk voor de specificatie van kationische bitumenemulsies

EN 13808:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13813:2002

Dekvloermortel en dekvloeren — Dekvloermortels — Eigenschappen en eisen

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13815:2006

Vezelversterkte gipsproducten — Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13830:2003

Vliesgevels — Productnorm

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 13859-1:2010

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Definities en eigenschappen voor onderlagen — Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13859-2:2010

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Definities en eigenschappen van folies — Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13877-3:2004

Betonverhardingen — Deel 3: Specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13915:2007

Vooraf gefabriceerde gipswandplaten met kartonnen kern — Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

1.6.2008

1.6.2009

CEN

EN 13924:2006

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen — Specificaties voor harde penetratiebitumen

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 13924:2006.AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13950:2014

Samengestelde panelen van gipsplaten voor thermische en geluidisolatie — Definities, eisen en beproevingsmethoden

EN 13950:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 13956:2012

Flexibele banen voor waterafdichting — Kunststof en rubber banen voor waterafdichting voor daken — Definities en eigenschappen

EN 13956:2005

1.10.2013

1.10.2013

CEN

EN 13963:2005

Voegvulmaterialen voor gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 13963:2005.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13964:2014

Verlaagde plafonds — Eisen en beproevingsmethoden

EN 13964:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 13967:2012

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Kunststof en rubber banen tegen optrekkend vocht inclusief kunststof en rubber banen voor kelder en fundatie afdichtingen — Definities en eigenschappen

EN 13967:2004

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 13969:2004

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Bitumen banen tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen — Definities en eigenschappen

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13969:2004.A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13970:2004

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Dampremmende lagen van bitumen — Definities en eigenschappen

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13970:2004.A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13978-1:2005

Vooraf vervaardigde betonproducten — Vooraf vervaardigde garages — Deel 1: Garages van gewapend beton, monolithisch of bestaande uit enkele elementen met kamerafmetingen

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 13984:2013

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Kunststof en rubber dampremmende lagen — Definities en eigenschappen

EN 13984:2004

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 13986:2004+A1:2015

Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw — Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

EN 13986:2004

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 14016-1:2004

Bindmiddelen voor magnesietvloeren — Magnesiumoxide en magnesiumchloride — Deel 1: Definities en eisen

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14023:2010

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen — Specificaties voor met polymeren gemodificeerd bitumen

 

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 14037-1:2016

Vrijhangende verwarmings- en koelingsoppervlakken voor water met een temperatuur van minder dan 120 oC — Deel 1: Geprefabriceerde aan het plafond gemonteerde stralingspanelen voor ruimteverwarming — Technische specificaties en eisen

EN 14037-1:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 14041:2004

Veerkrachtige vloerbdekkingen, tapijten en laminaatvloerbedekkingen — Essentiële eigenschappen

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14041:2004.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14055:2010

Sanitaire toestellen — WC-potten en urinoirs met stortbak

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14063-1:2004

Materialen voor de thermische isolatie en producten — In-situ gevormde geëxpandeerd lichtgewicht kleiproducten (LWA) — Deel 1: Specificatie voor los gestorte producten vóór de installatie

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 14063-1:2004.AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14064-1:2010

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen — In-situ gevormde los gestorte minerale wol producten — Deel 1: Specificatie voor los gestorte producten vóór de installatie

 

1.12.2010

1.12.2011

CEN

EN 14080:2013

Houtconstructies — Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout

EN 14080:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14081-1:2005+A1:2011

Houtconstructies — Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede — Deel 1: Algemene eisen

EN 14081-1:2005

1.10.2011

31.12.2011

CEN

EN 14178-2:2004

Glas voor gebouwen — Basisproducten van aardalkalimetaalsilicaatglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14179-2:2005

Glas voor gebouwen — Heat soaked thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 14188-1:2004

Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen — Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte afdichtingsmaterialen

 

1.7.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-2:2004

Voegafdichtingsmaterialen — Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen

 

1.10.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-3:2006

Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen — Deel 3: Specificaties voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14190:2014

Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan — Definities, eisen en beproevingsmethoden

EN 14190:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 14195:2005

Onderdelen voor metalen raamwerken voor scheidingswandsystemen — Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14195:2005.AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14209:2005

Voorgevormde kroonlijsten van gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14216:2015

Cement — Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor bijzondere cementsoorten met erg lage hydratatiewarmte

EN 14216:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14229:2010

Hout voor constructieve toepassingen — Houten palen voor bovengrondse leidingen

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14246:2006

Gipselementen voor verlaagde plafonds — Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

1.4.2007

1.4.2008

 

EN 14246:2006.AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14250:2010

Houtconstructies — Producteisen voor vooraf vervaardigde onderdelen met metalen hechtplaten

EN 14250:2004

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14296:2005

Sanitaire toestellen — Collectieve wasgoten

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) — Specificatie

EN 14303:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — Fabrieksmatig vervaardigde producten van flexibel elastomeerschuim (FEF) — Specificatie

EN 14304:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas (CG) — Specificatie

EN 14305:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — Fabrieksmatig vervaardigde producten van calciumsilicaat (CS) — Specificatie

EN 14306:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) — Specificatie

EN 14307:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraatschuim (PIR) — Specificatie

EN 14308:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) — Specificatie

EN 14309:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — Fabrieksmatig vervaardigde producten van polyethyleenschuim (PEF) — Specificatie

EN 14313:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim (PF) — Specificatie

EN 14314:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14315-1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen — In-situ gevormde producten van gespoten hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanurate- (PIR) schuim — Deel 1: Specificatie voor het gespoten hardschuimsysteem vóór installatie

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14316-1:2004

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen — In-situ gevormde thermische isolatie producten van geëxpandeerd perliet (EP) — Deel 1: Specificatie voor gelijmde en los gestorte producten vóór de installatie

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen — In-situ gevormde thermische isolatieproducten van geëxfolieerd vermiculiet (EV) — Deel 1: Specificatie voor gelijmde en los gestorte producten vóór de installatie

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14318-1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen — In-situ gevormde producten van gegoten hard polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraat schuim (PIR) — Deel 1: Specificatie voor het gegoten hard polyurethaansysteem vóór installatie

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14319-1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — In-situ gevormde producten van gegoten hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) schuim — Deel 1: Specificatie voor het gegoten hardschuimsysteem vóór installatie

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14320-1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — In-situ gevormde producten van gespoten hard polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraat schuim (PIR) — Deel 1: Specificatie voor het gespoten hardschuimsysteem vóór de installatie

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14321-2:2005

Glas voor gebouwen — Thermisch gehard aardalkalisilicaat veiligheidsglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14339:2005

Ondergrondse brandkranen

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14342:2013

Houten vloeren — Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

EN 14342:2005+A1:2008

8.8.2014

8.8.2015

Punt 4.4 van norm EN 14342:2013 is uitgesloten van de werkingssfeer van de gepubliceerde referentie.

CEN

EN 14351-1:2006+A2:2016

Ramen en deuren — Productnorm — Prestatie-eisen — Deel 1: Ramen en buitendeuren

EN 14351-1:2006+A1:2010

1.11.2016

1.11.2019

De zin over „ability to release” (mogelijkheid tot opening) in clausule 1, reikwijdte (van EN 14351-1:2006+A2:2016) is uitgesloten van het toepassingsgebied van de referentie.

CEN

EN 14353:2007+A1:2010

Metalen profielen voor gebruik met gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden

EN 14353:2007

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14374:2004

Houtconstructies — Gelamineerd fineerhout voor constructieve toepassingen — Eisen

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14384:2005

Brandkranen

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14388:2005

Verkeersgeluidbeperkende constructies — Specificaties

 

1.5.2006

1.5.2007

 

EN 14388:2005.AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 14396:2004

Vaste ladders voor putten

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14399-1:2015

Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt voor voorspanning — Deel 1: Algemene eisen

EN 14399-1:2005

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14411:2012

Keramische tegels — Definities, classificatie, eigenschappen, evaluatie van conformiteiten en merken

EN 14411:2006

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 14428:2004+A1:2008

Doucheafscheidingen; Functionele eisen en beproevingsmethoden

EN 14428:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14449:2005

Glas voor gebouwen — Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas — Conformiteitsbeoordeling.Produktnorm

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 14449:2005.AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 14471:2013+A1:2015

Schoorstenen — Systeemschoorstenen met kunststoffen binnenbuizen — Eisen en beproevingsmethoden

EN 14471:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 14496:2005

Op gips gebaseerde lijmen voor samengestelde thermisch.akoestische isolatiepanelen en gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14509:2013

Zelfdragende metalen sandwichpanelen — Fabrieksproducten — Specificaties

EN 14509:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14516:2006+A1:2010

Baden voor huishoudelijk gebruik

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14527:2006+A1:2010

Douchebakken voor huishoudelijk gebruik

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14528:2007

Bidets — Functionele eisen en beproevingsmethoden

EN 14528:2005

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008

Houtconstructies — Verbindingsmiddelen — Eisen

 

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Mechanische bevestigingsmiddelen voor gipsplatensystemen — Definities, eisen en beproevingsmethoden

EN 14566:2008

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008+A1:2012

Houtconstructies — Stiftvormige verbindingsmiddelen — Eisen

EN 14592:2008

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14604:2005

Rookmelders

 

1.5.2006

1.8.2008

 

EN 14604:2005.AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 14647:2005

Calciumaluminaatcement — Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria

 

1.8.2006

1.8.2007

 

EN 14647:2005.AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14680:2006

Lijmen voor drukloze thermoplastische leidingsystemen — Specificaties

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14688:2006

Sanitaire toestellen — Wastafels — Functionele eisen en beproevingsmethoden

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14695:2010

Flexibele banen voor waterafdichting — Gewapende bitumen banen voor waterafdichtingssystemen voor betonnen brugdekken en andere betonnen oppervlakken bestemd voor voertuigen — Definities en eigenschappen

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 14716:2004

Spanplafonds — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 14782:2006

Zelfdragende metaalplaten voor dakbedekking en bekledingselementen — Product specificatie en eisen

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14783:2013

Volledig ondersteund staalplaat en band voor dakbedekking, bekledingselementen — Productspecificatie en eisen

EN 14783:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14785:2006

Huishoudelijke ruimteverwarmingstoestellen gestookt met geperst hout — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 14800:2007

Gegolfde metalen veiligheidsslangsamenstellen voor de aansluiting van huishoudelijke vloeibaargastoestellen

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14814:2007

Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen voor gassen en vloeistoffen onder druk — Specificaties

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14843:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten — Trappen

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14844:2006+A2:2011

Vooraf vervaardigde betonproducten — Duikers

EN 14844:2006+A1:2008

1.9.2012

1.9.2013

CEN

EN 14846:2008

Hang- en sluitwerk — Sloten en grendels — Elektromagnetisch bediende sloten en sluitplaten — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14889-1:2006

Vezels in beton — Deel 1: Staalvezels — Definities, specificaties en conformiteit

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14889-2:2006

Vezels in beton — Deel 2: Polymeervezels — Definities, specificaties en conformiteit

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14891:2012

Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik onder verlijmde keramische tegels — Eisen, beproevingsmethoden, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

 

1.3.2013

1.3.2014

 

EN 14891:2012.AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 14904:2006

Sportvloeren en sportvelden — Binnensportvloeren voor verschillende sporten — Specificatie

 

1.2.2007

1.2.2008

Noot 1 in bijlage ZA.1 bij norm EN 14904:2006 is uitgesloten van de werkingssfeer van de gepubliceerde referentie.

CEN

EN 14909:2012

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Kunststof en rubber banen voor vochtwerende lagen — Definities en eigenschappen

EN 14909:2006

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14915:2013

Wand- en gevelbekleding van massief hout — Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

EN 14915:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14933:2007

Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreen (EPS) — Specificatie

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14934:2007

Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrodeerd polystyreen schuim (XPS) — Specificatie

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14963:2006

Dakbedekkingen — Lichtstraat van kunststof met of zonder dakopstanden — Classificatie, eisen en beproevingsmethoden

 

1.8.2009

1.8.2012

CEN

EN 14964:2006

Onbuigzame onderlagen voor dakbedekkingen — Definities en eigenschappen

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14967:2006

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Bitumenfolie voor toepassing in muren ter voorkoming van het optrekken van vocht — Definities en eigenschappen

 

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 14989-1:2007

Schoorstenen — Eisen en beproevingsmethoden voor metalen schoorstenen en afvoer- en toevoersystemen voor gesloten verwarmingstoestellen — Deel 1: Verticale luchttoevoer terminals voor C6 toestellen

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14989-2:2007

Schoorstenen — Eisen en beproevingsmethoden voor metalen schoorstenen en afvoer- en toevoersystemen voor gesloten verwarmingstoestellen — Deel 2: Verbrandingsgasafvoer en luchttoevoersystemen voor individuele gesloten toestellen

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14991:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten — Funderingselementen

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14992:2007+A1:2012

Vooraf vervaardigde betonproducten — Wandelementen

EN 14992:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 15037-1:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten — Combinatievloeren — Deel 1: Balken

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15037-2:2009+A1:2011

Vooraf vervaardigde betonproducten — Combinatievloeren — Deel 2: Betonnen vulelementen

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-3:2009+A1:2011

Vooraf vervaardigde betonproducten — Combinatievloeren — Deel 3: Kleiblokken

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-4:2010+A1:2013

Vooraf vervaardigde betonproducten — Combinatievloeren — Deel 4: Geëxpandeerde polystyreenblokken

EN 15037-4:2010

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15037-5:2013

Vooraf vervaardigde betonproducten -Combinatievloeren — Deel 5: Lichte blokken voor eenvoudige bekisting

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15048-1:2007

Niet-voorgespannen boutverbinding voor staalconstructies — Deel 1: Algemene eisen

 

1.1.2008

1.10.2009

CEN

EN 15050:2007+A1:2012

Vooraf vervaardigde betonproducten — Brugelementen

EN 15050:2007

1.12.2012

1.12.2012

CEN

EN 15069:2008

Gasaansluitkranen voor metalen aansluitleidingen voor huishoudelijke gastoestellen

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 15088:2005

Aluminium en aluminium legeringen — Constructie producten voor constructiewerken — Technische leveringsvoorwaarden

 

1.10.2006

1.10.2007

CEN

EN 15102:2007+A1:2011

Decoratieve wandbekleding — Wandbekleding op rollen en panelen

EN 15102:2007

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 15129:2009

Seismische dempers

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 15167-1:2006

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en injectiemortel — Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 15250:2007

Accumulerende toestellen gestookt met vaste brandstof — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.1.2008

1.1.2010

CEN

EN 15258:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten — Keerwanden

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15274:2015

Constructielijmen voor algemeen gebruik — Eisen en beproevingsmethoden

EN 15274:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15275:2015

Lijmen voor constructiedoeleinden — Karakterisering van anaerobe lijmen voor coaxiale metallische assemblage in gebouwen en civiele techniek

EN 15275:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15283-1:2008+A1:2009

Met vezel versterkte gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden — Deel 1: Met matten versterkte gipsplaten

EN 15283-1:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15283-2:2008+A1:2009

Met vezel versterkte gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden Deel 2: Met vezel versterkte gipsplaten

EN 15283-2:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15285:2008

Steen van agglomeraat — Modulaire tegels voor vloeren en trappen (binnen en buiten)

 

1.1.2009

1.1.2010

 

EN 15285:208.AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 15286:2013

Geperste steen — Platen en tegels voor de afwerking van muren (binnen en buiten)

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15322:2013

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen — Raamwerk voor de specificatie van vloeibitumen

EN 15322:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15368:2008+A1:2010

Hydraulische bindmiddelen voor niet-structurele toepassingen: Definitie, specificaties en conformiteitscriteria

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15381:2008

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor het gebruik in wegverhardingen en asfaltdeklagen

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15382:2013

Afdichtingen van geokunststof — Vereiste eigenschappen voor gebruik bij transportinfrastructuur

EN 15382:2008

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15435:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten — Bekistingsblokken van normaal- en lichtbeton — Producteigenschappen en prestaties

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15497:2014

Gevingerlast gezaagd hout voor constructieve toepassingen — Prestatie-eisen en minimale eisen voor de vervaardiging

 

10.10.2014

10.10.2015

CEN

EN 15498:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten — Bekistingsblokken van beton met houtsnippers — Product eigenschappen en prestaties

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15501:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — Fabrieksmatig geëxpandeerde perliet (EP) en geëxfolieerd vermiculiet (EV) producten — Specificatie

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15599-1:2010

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — In-situ gevormde thermische isolatie van geëxpandeerd perliet (EP) producten — Deel 1: Specificatie voor de verlijmde en los gestorte producten vóór installatie

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15600-1:2010

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties — In-situ gevormde geëxfolieerd vermiculiet (EV) producten — Deel 1: Specificatie voor de verlijmde en los gestorte producten vóór installatie

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15650:2010

Ventilatie van gebouwen — Brandkleppen in kanalen

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15651-1:2012

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken — Deel 1: Voegkitten voor gevelelementen

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-2:2012

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken — Deel 2: Beglazingskitten

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-3:2012

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken — Deel 3: Voegkitten voor sanitaire toepassing

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-4:2012

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken — Deel 4: Voegkitten voor beloopbare oppervlakken

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15681-2:2017

Glas in gebouwen — Basisproducten van aluminiumsilicaatglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

11.8.2017

11.8.2018

De derde zin in clausule 4.2.2.10 is uitgesloten van het toepassingsgebied van de referentie.

CEN

EN 15682-2:2013

Glas in gebouwen — Hitte doordrenkt thermisch gehard aardalkalisilicaat veiligheidsglas — Deel 2: Evaluatie van de conformiteitsbeoordeling.productnorm

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15683-2:2013

Glas in gebouwen — Thermisch gehard profielbouwglas van natronkalk veiligheidsglas — Deel 2: Evaluatie van de conformiteitsbeoordeling.Productnorm

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15732:2012

Lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek (CEA) — Geëxpandeerde lichtgewicht kleiproducten (LWA)

 

1.8.2013

1.8.2014

CEN

EN 15743:2010+A1:2015

Gesulfateerd cement — Samenstelling, specificaties en conformiteitsbeoordeling

EN 15743:2010

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15814:2011+A2:2014

Polymeer gemodificeerde bitumineuze waterdichte dikke deklagen — Definities en eisen

EN 15814:2011+A1:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 15821:2010

Met houtblokken gestookte sauna kachels — Eisen en beproevingsmethoden

 

1.7.2011

1.7.2012

CEN

EN 15824:2009

Specificaties voor mortels met binnen- en buitentoepassingen voor organische bindingsmiddelen

 

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 16034:2014

Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en garagedeuren, en ramen die open kunnen — Productnorm, prestatiekenmerken -Brandwerende en.of rookbeperkende kenmerken

 

1.11.2016

1.11.2019

Noot: EN 16034:2014 mag alleen samen met EN 13241:2003+A2:2016 of EN 14351-1:2006+A2:2016 worden toegepast.

CEN

EN 16069:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van polyetheenschuim (PEF) — Specificatie

EN 16069:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16153:2013+A1:2015

Lichtdoorlatende platte meerwandige polycarbonaat (PC) platen voor de interne en externe daken, muren en plafonds — Eisen en beproevingsmethoden

EN 16153:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16240:2013

Geprofileerde lichtdoorlatende vaste vlakke platen van polycarbonaat (PC) voor interne en externe daken, muren en plafonds — Voorschriften en beproevingsmethoden

 

10.3.2017

10.3.2018

Cenelec

EN 50575:2014

Elektrische leidingen voor voeding en elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of communicatie — Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

 

10.6.2016

1.7.2017

 

EN 50575:2014.A1:2016

 

10.6.2016

1.7.2017

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 (2) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden .

Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ENO: Europese normalisatieorganisatie:

CEN: Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrijk, tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  PB C 338 van 27.9.2014, blz. 31.


15.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 435/93


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 435/04)

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Railtoepassingen — Akoestiek — Meting van geluid binnen railgebonden voertuigen (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Railtoepassingen — Aspotten — Wentellagers

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Railtoepassingen — Aspotten — Smeervetten

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Spoorwegtoepassingen — Aspotten — Prestatiebeproeving

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Railtoepassingen — Eisen aan de constructie van de opbouw van railvoertuigen — Deel 1: Locomotieven en personenvoertuigen (en een alternatieve methode voor goederenwagons)

EN 12663-1:2010

Noot 2.1

8.7.2016

CEN

EN 12663-2:2010

Railtoepassingen — Eisen aan de constructie van de opbouw van railvoertuigen — Deel 2: Goederenwagons

 

 

CEN

EN 12665:2011

Licht en verlichting — Basistermen en -criteria voor het vastleggen van eisen aan de verlichting

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Railtoepassingen — Wielen en draaistellen — Niet-aangedreven assen — Ontwerp richtlijn

EN 13103:2009+A1:2010

Noot 2.1

31.1.2013

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Railtoepassingen — Wielen en draaistellen — Aangedreven assen — Leidraad voor het ontwerp

EN 13104:2009+A1:2010

Noot 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13129:2016

Railtoepassingen — Air conditioning voor rollend materieel voor de lange afstand — Comfort parameters en typebeproevingen

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Railverkeertoepassingen — Bovenbouw — Dwarsliggers en dragers van hout

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Railtoepassingen — Bovenbouw — Dwarsliggers en dragers van beton — Deel 1: Algemene eisen

EN 13230-1:2009

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 13230-2:2016

Railtoepassingen — Dwarsliggers en dragers van beton — Deel 2: Voorgespannen dwarsliggers uit een stuk

EN 13230-2:2009

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 13230-3:2016

Railtoepassingen — Bovenbouw — Dwarsliggers en dragers van beton — Deel 3: Voorgespannen dwarsliggers uit twee delen

EN 13230-3:2009

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 13230-4:2009

Railtoepassingen — Bovenbouw — Dwarsliggers en dragers van beton — Deel 4: Voorgespannen dragers voor wissels en kruisingen

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Railtoepassingen — Bovenbouw — Wissels en kruisingen — Deel 2: Vereisten voor geometrisch ontwerp

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Railtoepassingen — Bovenbouw — Wissels en kruisingen — Deel 3: Eisen voor wiel/rail-wisselwerking

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Railtoepassingen — Bovenbouw — Wissels en kruisingen — Deel 4: Bediening, vergrendeling en detectie

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Railtoepassingen — Bovenbouw — Wissels en kruisingen — Deel 5: Wissels

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Railtoepassingen — Bovenbouw — Wissels en kruisingen — Deel 6: Vaste algemene kruisingen en kruisstukken

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Railtoepassingen — Spoor — Wissels en kruisingen — Deel 7: Kruisingen met beweegbare delen

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Railtoepassingen — Bovenbouw — Wissels en kruisingen — Deel 8: Compensatieinrichting

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Railtoepassingen — Spoor — Bovenbouw — Wissels en kruisingen — Deel 9: Overzichtsplan

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Railtoepassingen — Wielstellen en draaistellen — Wielstellen — Producteisen

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Railtoepassingen — Wielen en draaistellen — Assen — Producteisen

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Railtoepassingen — Wielen en draaistellen — Wielen — Producteisen

 

 

CEN

EN 13272:2012

Railtoepassingen — Elektrische verlichting in railvoertuigen voor het openbaar vervoer

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Railtoepassingen — Bovenbouw — Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen — Deel 2: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van beton

EN 13481-2:2012

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 13481-3:2012

Railtoepassingen — Bovenbouw — Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen — Deel 3: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van hout

 

 

CEN

EN 13481-5:2012+A1:2017

Railtoepassingen — Bovenbouw — Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen — Deel 5: Bevestigingssystemen voor ballastloos spoor met de spoorstaven op het oppervlak of verzonken in een goot

EN 13481-5:2012

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 13481-7:2012

Railtoepassingen — Bovenbouw — Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen — Deel 7: Speciale bevestigingssystemen voor wissels en kruisingen en strijkregels

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Railtoepassingen — Bovenbouw — Rail — Deel 1: Vignole spoorwegrails 46 kg/m en daarboven

EN 13674-1:2011

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Railtoepassingen — Bovenbouw — Spoorstaven — Deel 2:Spoorstaven voor wissels en kruisingen die in combinatie met Vinole rails 46 kg/m en hoger worden gebruikt

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Railtoepassingen — Bovenbouw — Spoorstaven — Deel 3: Strijkregels

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Railtoepassingen — Wielstellen en draaistellen — Wielen — Wielprofiel

 

 

CEN

EN 13749:2011

Railtoepassingen — Wielen en draaistellen — Specificatiemethoden van constructieve eisen van frames voor draaistellen

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Railtoepassingen — Bovenbouw — Ontwerpparameters voor het uitlijnen van het spoor — Spoorwijdte 1 435  mm en groter — Deel 1: Doorlopend spoor

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Railtoepassingen — Bovenbouw — Ontwerpparameters voor het uitlijnen van spoor — Spoorwijdte 1 435  mm en groter — Deel 2: Wissels en kruisingen en vergelijkbare situaties met abrupte verandering van boogstraal

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Railtoepassingen — Bovenbouw — Geometrische kwaliteit van het spoor — Deel 5: Geometrische kwaliteitsniveaus — Lopend spoor

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Railtoepassingen — Wielen en draaistellen — Wielen uit een stuk — Technische goedkeuringsprocedure — Deel 1: Gesmede en gewalste wielen

EN 13979-1:2003+A1:2009

Noot 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2017

Railtoepassingen — Bovenbouw — Railgebonden constructie- en onderhoudsmachines — Deel 1: Technische eisen voor het rijden in treindienst

EN 14033-1:2011

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Railtoepassingen — Aerodynamica — Deel 4: Eisen en beproevingsprocedures voor aerodynamica op open spoor

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Railtoepassingen — Aerodynamica — Deel 5: Eisen en beproevingsprocedures voor aerodynamica in tunnels

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Railtoepassingen — Aerodynamica — Deel 6: Eisen en beproevingsprocedures voor zijwind beoordeling

 

 

CEN

EN 14198:2016

Railtoepassingen — Remmen — Eisen voor remsystemen voor door locomotieven getrokken treinen

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Railtoepassingen — Methoden voor de berekening van remafstanden voor stoppen en vertragen en voor de berekening van de parkeerrem — Deel 1: Algemene algoritmen met gebruik van gemiddelde waarden voor treinstellen of afzonderlijke voertuigen

EN 14531-6:2009

Noot 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14531-2:2015

Railtoepassingen — Methoden voor de berekening van remafstanden voor stoppen en vertragen en voor de berekening van de parkeerrem — Deel 2: Stapsgewijze berekeningen voor treinen en afzonderlijke voertuigen

EN 14531-6:2009

Noot 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Railtoepassingen — Remschijven voor rollend materieel — Deel 1: Remschijven geperst of gekrompen op de as of aandrijfas, afmetingen en kwaliteitseisen

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Railtoepassingen — Remschijven voor rollend materieel — Deel 2: Remschijven bevestigd aan het wiel, afmetingen en kwaliteitseisen

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Railtoepassingen — Remschijven voor rollend materieel — Deel 3: Remschijven, prestatie van de schijf en de wrijvingsclassificatie

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Railtoepassingen — Spoor — Afbrandstuiklassen van spoorstaven — Deel 2: Afbrandstuiklassen van nieuwe spoorstaven van klassen R220, R260, R260MN en R350HT door mobiele lasmachines in het veld

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Railtoepassingen — Rechte en gehoekte eindkranen voor rempijp en hoofdreservoirpijp

 

 

CEN

EN 14752:2015

Railtoepassingen — Toegangssystemen aan de zijkant van railvoertuigen

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Railtoepassingen — Klimaatregeling voor stuurcabines — Deel 1: Comfortparameters

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Railtoepassingen — Klimaatregeling voor stuurcabines — Deel 2: Typekeuringen

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Railtoepassingen — Asblok smeervetten — Deel 1: Methode voor het beproeven van het smeervermogen

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Railtoepassingen — Asblok smeervetten — Deel 2:Methode voor de beproeving van mechanische stabiliteit voor snelheden tot 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Railtoepassingen — Sleepkoppeling — Prestatie-eisen, specifieke koppelgeometrie en beproevingsmethoden

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Railtoepassingen — Akoestische en optische waarschuwingsapparatuur voor treinen — Deel 1: Frontseinen, markeringslichten en sluitseinen

EN 15153-1:2013

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 15153-2:2013

Railtoepassingen- Akoestische en optische waarschuwingsapparatuur voor hogesnelheidstreinen — Deel 2: Signaalhoorns

 

 

CEN

EN 15220:2016

Spoorwegtoepassingen — Remsignalering

EN 15220-1:2008+A1:2011

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Railtoepassingen — Eisen aan de botsbestendigheid van bakken van railvoertuigen

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Railtoepassingen — Omgrenzingsprofiel — Deel 2: Rollend omgrenzingsprofiel

EN 15273-2:2013

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 15273-3:2013+A1:2016

Railtoepassingen — Omgrenzingsprofiel — Deel 3: Samenstelling van het omgrenzingsprofiel

EN 15273-3:2013

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Railtoepassingen — Methode voor de bepaling van de equivalente coniliteit

 

 

CEN

EN 15313:2016

Railtoepassingen — Wielstellen en draaistellen — Onderhoud van wielstellen

EN 15313:2010

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Railtoepassingen — Remmen — Regelkleppen en scheidingskranen

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Railtoepassingen — Behandeling van de wrijving tussen wiel en spoorstaaf — Flenssmering

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Railtoepassingen — Toestandsbewaking van asblokken — Interface- en ontwerpeisen — Deel 1: Spoorzijdige detectoren en asblok van rollend materieel

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Railtoepassingen — Toestandsbewaking van asblokken — Interface en ontwerpeisen — Deel 2: Prestatie- en ontwerpeisen voor boordsystemen voor temperatuurbewaking

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Railtoepassingen — Geluidemissie — Typering van de dynamische eigenschappen van spoor secties voor geluidsmetingen van voorbij rijdende treinen

 

 

CEN

EN 15528:2015

Railtoepassingen — Baanvakcategoriën — Aansluiting tussen belastbaarheid van voertuigen en baanvak

EN 15528:2008+A1:2012

Noot 2.1

8.7.2016

CEN

EN 15551:2017

Railtoepassingen — Railvoertuigen — Buffers

EN 15551:2009+A1:2010

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 15566:2016

Railtoepassingen — Railvoertuigen — Trekwerk en schroefkoppeling

EN 15566:2009+A1:2010

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 15594:2009

Railtoepassingen — Bovenbouw — Restauratie van rails door elektrisch booglassen

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Railtoepassingen — Remmen — Wielslipvoorkomingsmaterieel

 

 

CEN

EN 15610:2009

Railtoepassingen — Geluidemissie — Meting van de railruwheid gerelateerd aan rolgeluidgeneratie

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Railtoepassingen — Remmen — Relaiskleppen

EN 15611:2008

Noot 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Railtoepassingen — Remmen — Klep voor rem- of versnellingspijp

EN 15612:2008

Noot 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Spoorwegtoepassingen — Remmen — Leeg-beladen omschakelapparatuur

EN 15624:2008

Noot 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Spoorwegtoepassingen — Remmen — Automatisch continue belastingsmeting

EN 15625:2008

Noot 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15663:2009

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Rollend materieel — Definitie

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Railtoepassingen — Afnameproeven voor de loopkarateristieken van railvoertuigen met met een compensatiesysteem voor het verkantingstekort en/of voertuigen bedoeld te functioneren met grotere verkantingstekorten dan aangegeven in EN 14363:2005, Annex G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Railtoepassingen — Afnameproeven voor de loopkarateristieken van goederenvoertuigen met stationaire wieldruk hoger dan 112,5  kN tot 125 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Railtoepassingen — Vergrendelinrichtingen voor beschermingsmiddelen van lading tegen omgevingsinvloeden — Eisen voor duurzaamheid, bediening, signalering, onderhoud, hergebruik

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Railtoepassingen — Remsystemen van hogesnelheidstreinen — Deel 1: Eisen en definities

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Railtoepassingen — Remsystemen van hogesnelheidstreinen — Deel 2: Beproevingsmethoden

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Railtoepassingen — Bovenbouw — Weg-, railmachines en bijbehorende uitrusting — Deel 1: Technische eisen voor rijden en werkinzet

EN 15746-1:2010

Noot 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Railtoepassingen — Bovenbouw — Weg-, spoormachines en bijbehorende uitrusting — Deel 2: Algemene veiligheidseisen

EN 15746-2:2010

Noot 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15806:2010

Railtoepassingen — Remmen — Statische remtest

 

 

CEN

EN 15807:2011

Railtoepassingen — Pneumatische halfkoppelingen

 

 

CEN

EN 15827:2011

Railtoepassingen — Draaistellen en onderstellen

 

 

CEN

EN 15839:2012

Railtoepassingen — Beproeving in verband met de acceptatie van loop-eigenschappen van railvoertuigen — Goederenwagons — Beproeving van rij-veiligheid onder drukklachten in langsrichting

 

 

Datum waarop de verwijzing naar deze verouderde geharmoniseerde norm in het PB wordt geschrapt: 31.1.2018. De verwijzing naar de norm wordt geschrapt omdat deze norm door de betrokken Europese normalisatieorganisatie is ingetrokken, waardoor zij niet langer een vastgestelde Europese norm in de zin van artikel 2, punt 1, c), van Verordening (EU) nr. 1025/2012 is (PB L 316 van 14.11.2012).

CEN

EN 15877-1:2012

Railtoepassingen — Markeringen op railvoertuigen — Deel 1: Goederenwagons

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Railtoepassingen — Markeringen op railvoertuigen — Deel 2: Uitwendige markeringen op rijtuigen, treinstellen, locomotieven en railbouwmachines

 

 

CEN

EN 15892:2011

Railtoepassingen — Geluidsemissie — Meting van het geluid binnen de bestuurders cabine

 

 

CEN

EN 16019:2014

Railtoepassingen — Automatische koppeling — Prestatie-eisen, koppelingsgeometrie en beproevingsmethoden

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Railtoepassingen — Ontwerpeisen voor treden, leuningen en verwante personeelstoegangen — Deel 1: Passagiersvoertuigen, bagagewagens en locomotieven

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Railtoepassingen — Ontwerpeisen voor treden, leuningen en verwante personeelstoegangen — Deel 2: Vrachtwagons

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Railtoepassingen — Remsystemen van treinstellen — Deel 1: Eisen en definities

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Railtoepassingen — Remsystemen van treinstellen- Deel 2: Beproevingsmethoden

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Railtoepassingen — Bestuurderscabine — Deel 3: Ontwerp van informatiemiddelen

 

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 16207:2014

Railtoepassingen — Remmen — Functionele criteria en prestatie-eisen voor magneetremmen in rollend spoorwegmaterieel

 

 

CEN

EN 16235:2013

Railtoepassingen — Afnameproeven voor de loopkarateristieken van railvoertuigen — Goederenwagons — Voorwaarden voor vrijstelling van goederenwagons met nader omschreven kenmerken van proeven op spoor met betrekking tot EN 14363

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Railtoepassingen — Remhefboom

EN 16241:2014

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 16286-1:2013

Railtoepassingen — Overgangsinrichting tussen voertuigen — Deel 1: Belangrijkste toepassingen

 

 

CEN

EN 16334:2014

Railtoepassingen — Alarmsystemen voor passagiers — Systeemeisen

 

 

CEN

EN 16404:2016

Railtoepassingen — Eisen voor hersporing en berging van railvoertuigen

EN 16404:2014

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 16494:2015

Railtoepassingen — Eisen voor langs het spoor geïnstalleerde ERTMS borden

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Railtoepassingen — Ontwerp voor PRM gebruik — Algemene eisen — Deel 1: Contrast

 

 

CEN

EN 16584-2:2017

Railtoepassingen — Ontwerp voor PRM gebruik — Algemene Eisen — Deel 2: Informatie

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Railtoepassingen — Ontwerp voor PRM gebruik — Algemene eisen — Deel 3: Optische kenmerken en slipvastheid

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Railtoepassingen — Ontwerp voor PRM — Inrichtingen en onderdelen aan boord van rollend materieel — Deel 1: Toiletten

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Railtoepassingen — Ontwerp voor PRM gebruik — Apparatuur en onderdelen aan boord van rollend materieel — Deel 2: Handgrepen, zitplaatsen en rolstoelplaatsen

 

 

CEN

EN 16585-3:2017

Railtoepassingen — Ontwerp voor PRM gebruik — Apparatuur en onderdelen aan boord van rollend materieel — Deel 3: Doorgangen en binnendeuren

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Railtoepassingen — Ontwerp voor PRM gebruik — Toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit tot het rollend materieel — Deel 1: Treden voor het in- en uitstappen

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Railtoepassingen — Ontwerp voor PRM gebruik — Toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit tot het rollend materieel — Deel 2: Instaphulp

 

 

CEN

EN 16587:2017

Railtoepassingen — Ontwerp voor PRM gebruik — Eisen voor belemmeringsvrije verkeerspaden in de infrastructuur

 

 

CEN

EN 16683:2015

Railtoepassingen — Noodoproep- en communicatiesysteem — Eisen

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Railtoepassingen — Infrastructuur — In-situ niet-destructief onderzoek van spoorstaven — Deel 1: Eisen voor ultrasoon onderzoek en evaluatie principes

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Railtoepassingen — Brandbescherming van railvoertuigen — Deel 1: Algemeen

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Railtoepassingen — Brandbescherming in railvoertuigen — Deel 2: Eisen aan brandgedrag van materialen en onderdelen

EN 45545-2:2013

Noot 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-3:2013

Railtoepassingen- Brandbescherming in railvoertuigen — Deel 3: Brandveiligheidseisen voor brandschotten

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Railtoepassingen — Brandbescherming in railvoertuigen — Deel 4: Brandveiligheidseisen voor railvoertuigontwerp

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Railtoepassingen — Brandbescherming in railvoertuigen — Deel 5: Brandveiligheidseisen voor elektrische apparatuur inclusief die op trolleybussen, railgeleide bussen en zweefvoertuigen

EN 45545-5:2013

Noot 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-6:2013

Railtoepassingen — Brandbescherming op railvoertuigen — Deel 6: Brandmelding- en brandblussystemen en managementsystemen

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Railtoepassingen — Brandbescherming in railvoertuigen — Deel 7: Brandveiligheidseisen voor installaties met brandbare vloeistoffen en brandbare gassen

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Vaste installaties — Elektrische veiligheid, aarding en retourstromen — Deel 1: Eisen in verband met bescherming tegen elektrische schok

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Vaste installaties — Elektrische veiligheid, aarding en retourstromen — Deel 2: Maatregelen tegen de effecten van zwerfstromen veroorzaakt door met gelijkspanning gevoede tractiestelsels

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Vaste installaties — Elektrische veiligheid, aarding en retourstromen — Deel 3: Wederzijdse beïnvloeding van met wisselspanning gevoede tractiestelsels en met gelijkspanning gevoede tractiestelsels

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Spoorwegtoepassingen — Isolatie-coördinatie — Deel 1: Basiseisen — Slagwijdten en kruipwegen voor alle elektrische en elektronische uitrusting

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Noot 3

1.10.2006

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Noot 3

1.5.2008

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Isolatiecoördinatie — Deel 1: Basiseisen — Slagwijdten en kruipwegen voor alle elektrische en elektronische uitrusting

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

Noot 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50124-2:2001

Spoorwegtoepassingen — Isolatie-coördinatie — Deel 2: Overspanningen en bijbehorende bescherming

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Spoorwegtoepassingen — Isolatie-coördinatie — Deel 2: Overspanningen en bijbehorende bescherming

EN 50124-2:2001

Noot 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50125-2:2002

Railtoepassingen — Omgevingsomstandigheden voor apparatuur — Deel 2: Vaste elektrische installaties

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Railtoepassingen — Omgevingsomstandigheden voor uitrusting — Deel 3:Uitrusting voor signalering en telecommunicatie

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Spoorwegtoepassingen — De specificatie en het bewijs van de bruikbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Spoorwegtoepassingen-Communicatie, signalering en processystemen-Elektronische signaleringssystemen met betrekking tot veiligheid

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Railtoepassingen — Vaste installaties — Elektrische tractie — Speciale eisen voor composiet-isolatoren

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektronische uitrusting voor rollend materieel

EN 50155:2001

Noot 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Communicatie-, sein- en verkeersleidingsystemen — Veiligheidsgerelateerde communicatie in transmissiesystemen

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Noot 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50163:2004

Railtoepassingen — Voedingsspanningen van tractiesystemen

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Noot 3

1.3.2010

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Railtoepassingen — Compatibiliteit tussen rollend materieel en trein detectiesystemen

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Stroomafnamesystemen — Eisen voor en geldigheid van metingen van de dynamische interactie tussen pantografen en de bovenleiding

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Noot 2.1

26.12.2014

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Stroomafnamesystemen — Technische criteria voor de interactie tussen pantograaf en bovenleiding (ter verkrijging van vrije toegang tot het spoorwegnet)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

Noot 3

25.7.2019

Cenelec

EN 50388:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Energievoorziening en rollend materieel — Technische criteria voor de coördinatie tussen energievoorziening (onderstations) en rollend materieel om interoperabiliteit te bereiken

EN 50388:2005

Noot 2.1

13.2.2015

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Stroomafnamesystemen — Pantografen, beproevingsmethoden voor contactstrips

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

Noot 3

De datum van deze bekendmaking

Cenelec

EN 50463-1:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Energiemeting aan boord van railvoertuigen — Deel 1: Algemeen

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Energiemeting aan boord van railvoertuigen — Deel 2: Energiemeting

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Energiemeting aan boord van railvoertuigen — Deel 3: Behandeling van data

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Energiemeting aan boord van railvoertuigen — Deel 4: Communicatie

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Energiemeting aan boord van railvoertuigen — Deel 5: Conformiteitsbeoordeling

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Eigenschappen van het drie-fasenboordnet in railvoertuigen

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

Noot 3

De datum van deze bekendmaking

Cenelec

EN 50553:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Eisen inzake de mogelijkheid om te kunnen (blijven) rijden in geval van brand aan boord van het rollend materieel

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Noot 3

15.2.2019

Cenelec

EN 50592:2016

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Beproeven van rollend materieel op de elektromagnetische compatibiliteit met assentellers

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Basisparameters voor treindetectiesystemen — Deel 1: Spoorstroomlopen

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Basisparameters voor treindetectiesystemen — Deel 2: Assentellers

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Treincommunicatienetwerk (TCN) — Deel 1: Algemene structuur

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Treincommunicatienetwerk (TCN) — Deel 2-1: Bedrade treinbus (WTB)

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Treincommunicatienetwerk (TCN) — Deel 2-2: Beproeven op de conformiteit van een bedrade treinbus (WTB)

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Treincommunicatienetwerk (TCN) — Deel 2-5: Ethernet „backbone” voor treinen

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Treincommunicatienetwerk (TCN) — Deel 3-1: Multifunctionele bus in het voertuig (MVB)

IEC 61375-3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Treincommunicatienetwerk (TCN) — Deel 3-2: Beproeven op de conformiteit van een multifunctionele bus in het voertuig (MVB)

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Treincommunicatienetwerk (TCN) — Deel 3-3: CANopen netwerk voor samengestelde treinen (CCN)

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Multimedia aan boord en telematische subsystemen voor spoorwegen — Deel 1: Algemene architectuur

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Vaste installaties — Elektrische tractie — Bijzondere eisen voor isolatoren van composietmateriaal voor gebruik in bovenleidingsystemen

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

Noot 2.1

21.12.2018

 

EN 62621:2016/A1:2016

Noot 3

21.12.2018

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 (2) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden .

Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ENO: Europese normalisatieorganisatie:

CEN: Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrijk, tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  PB C 338 van 27.9.2014, blz. 31.


15.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 435/111


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit en Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(voor de EER relevante tekst)

(2017/C 435/05)

Richtlijn 1999/5/EG

Overeenkomstig de overgangsbepaling van artikel 48 van Richtlijn 2014/53/EU (1) belemmeren de lidstaten niet dat onder Richtlijn 2014/53/EU vallende radioapparatuur die met Richtlijn 1999/5/EG (2) in overeenstemming is en die vóór 13 juni 2017 in de handel is gebracht, op de markt wordt aangeboden of in gebruik wordt genomen. Bijgevolg blijven de geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers in het kader van Richtlijn 1999/5/EG zijn bekendgemaakt, laatstelijk vermeld in de mededeling van de Commissie in Publicatieblad van de Europese Unie C 249 van 8 juli 2016, blz. 1, en gecorrigeerd bij corrigendum in Publicatieblad van de Europese Unie C 342 van 17 september 2016, blz. 15, en corrigendum in Publicatieblad van de Europese Unie C 403 van 1 november 2016, blz. 26, tot en met 12 juni 2017 een vermoeden van conformiteit met die richtlijn vestigen.

Richtlijn 2014/53/EU

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

ENO (3)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Eerste bekendmaking PB

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

Artikel(en) van Richtlijn 2014/53/EU dat of die de norm beoogt te bestrijken

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Productnorm om de overeenstemming aan te tonen van mobiele telefoons met de maximumnormen voor de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden (300 MHz-3 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50385:2017

Productnorm om de overeenstemming aan te tonen van radio basisstations en vaste eindstations voor draadloze telecommunicatiesystemen met de basiseisen of referentieniveaus voor blootstelling van de mens aan radiofrequente elektromagnetische velden (110 MHz-40 GHz) — Algemeen publiek

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50401:2017

Productnormen om de overeenstemming aan te tonen vaste installaties voor radiotransmissie (110 MHz-40 GHz) bedoeld voor het gebruik in draadloze telecommunicatienetwerken met de basiseisen of referentieniveaus met betrekking tot blootstelling van het algemeen publiek aan radiofrequente elektromagnetische velden

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50566:2017

Productnormen om de overeenstemming aan te tonen van radiofrequente velden van draagbare en op het lichaam gedragen draadloze communicatietoestellen (30 MHz-6 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 55035:2017

Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-uitrusting — Immuniteitseisen

CISPR 35:2016 (Gewijzigd)

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Smalbandtelegrafieapparatuur voor direct printen, voor het ontvangen van meteorologische of navigatie-informatie (Navtex) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 en 3.3, onder g), van Richtlijn 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Landmobiele dienst — Radioapparatuur met een interne of externe RF-connector, primair bedoeld voor analoge spraak — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

9.12.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Landmobiele diensten — Radioapparatuur bedoeld voor de transmissie van data (en/of spraak) bij constante of niet-constante „envelop”-modulatie en met een antenneconnector — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Landmobiele dienst — Radioapparatuur die signalen uitzendt om een specifieke reactie in de ontvanger op te wekken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Radioapparatuur te gebruiken in het 25 MHz tot 1 000  MHz frequentiebereik: Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU voor niet specifieke radioapparatuur

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Radioapparatuur te gebruiken in het 25 MHz tot 1 000  MHz frequentiebereik; Deel 3-1: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU; Laag cyclisch hoog betrouwbare apparatuur, apparatuur voor sociale alarmen werkend in aangewezen frequenties (869,200  MHz tot 869,250  MHz)

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Radioapparatuur te gebruiken in het 25 MHz tot 1 000  MHz frequentiebereik — Deel 3.2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU; Draadloze alarmsystemen werkend in de aangewezen LDC/HR frequentiebanden 868,60  MHz tot 868,70 , 869,25  MHz tot 869,40  MHz, 869,65  MHz tot 869,70  MHz

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Radioapparatuur te gebruiken in het 25 MHz tot 1 000  MHz frequentiebereik; Deel 4: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU; Meetapparatuur werkend in de aangewezen 169,400  MHz tot 169,475  MHz band

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Land mobile service; Radio apparatuur voor het gebruik in een paging systeem werkend in de frequentieband 25 MHz — 470 MHz; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

13.10.2017

EN 300 224-2 V1.1.1

Noot 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Personen oproepdienst op eigen terrein; Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Landmobiele dienst — Radioapparatuur die gebruik maakt van integrale antennes primair bedoeld voor analoge spraak — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Breedband transmissiesystemen — Datatransmissie apparatuur werkend in de 2,4  GHz ISM band die gebruik maakt van breedband modulatie technieken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — Radioapparatuur te gebruiken in het frequentiebereik 9 kHz tot 25 MHz en inductieve loop systemen in frequentiebereik van 9 kHz tot 30 MHz; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Landmobiele diensten — Radioapparatuur gebruikmakend van een geïntegreerde antenne, die signalen uitzendt om een specifieke reactie in de ontvanger op te wekken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Landmobiele dienst — radio apparatuur bedoeld voor het verzenden van data (en spraak), met geïntegreerde antenne — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Draadloze microfoons; Audio PMSE tot 3GHz; Deel 1: Klasse A ontvangers; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Draadloze microfoons; Audio PMSE tot 3 GHz frequentieband — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Draadloze microfoons; Audio PMSE tot 3 GHz frequentieband — Deel 3: Klasse C ontvangers; Geharmoniseerde onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

CB radio apparatuur — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU-richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Radioapparatuur voor gebruik in het 1 GHz tot 40 GHz frequentiegebied — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

14.7.2017

EN 300 440-2 V1.4.1

Noot 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft, voor de in tabel 5 omschreven ontvangers van de categorieën 2 en 3, geen betrekking op de eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) — Kort bereik apparatuur — Radioapparatuur voor gebruik in het 1 GHz tot 40 GHz frequentiegebied — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Breedband audioverbindingen; Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Satelliet grondstations en systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor alleen-ontvangst mobiele grondstations die data communicatie verschaffen werkzaam in 1.5 GHz frequentie band; radio frequentie (RF) specificaties onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Handset, mobiele en vaste VHF zenders, ontvangers en zendontvangers voor grondgebruik, voor mobiele VHF diensten voor de luchtvaart, gebruik makend van AM modulatie — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Radiotelefonie zenders en ontvangers ten behoeve van de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF banden en te gebruiken in de binnenvaart — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 en 3.3(g) van Richtlijn 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Radio telefonie zenders en ontvangers voor de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF-banden voor gebruik op binnenlandse waterwegen — Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 en 3.3 (g) van de Richtlijn 2014/53/EU

Dit is de eerste bekendmaking

EN 300 698 V2.1.1

Noot 2.1

31.5.2018

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Lawinebakens; Zend-ontvangsystemen; Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Lawinebakens; Zend-ontvangsystemen; Deel 3: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.3e van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.3.g

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Communicatiesystemen en uitrusting aan boord van schepen met ultrahoge frequentie (UHF) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

VHF radiotelefonie-apparatuur voor algemene communicatie en aanverwante apparatuur voor Klasse „D” Digital Selective Calling (DSC) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 en 3.3 (g) van Richtlijn 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

VHF radiotelefonie-apparatuur voor algemene communicatie en aanverwante apparatuur voor Klasse „D” Digital Selective Calling (DSC) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 en 3.3 (g) van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Noot 2.1

30.11.2018

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kort bereik apparatuur; Telematica voor wegvervoer- en verkeer (RTTT); Radarapparatuur werkend in de frequentieband van 76 GHz tot 77 GHz; Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Landmobiele dienst — Radioapparatuur voor analoge en/of digitale communicatie (spraak en/of data) en werkend bij smalle band en met een antenne connector — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Draagbare zeer hoogfrequente (VHF) radiotelefonie-apparatuur voor de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF-banden (alleen voor niet-GMDSS toepassingen) — Geharmoniseerde norm onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Draadloze audioapparatuur in het gebied van 25 MHz tot 2 000  MHz — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

14.7.2017

EN 301 357-2 V1.4.1

Noot 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Draadloze audioapparatuur in het gebied van 25 MHz tot 2 000  MHz; Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor interactieve- (SIT) en gebruikers- (SUT) satelliet terminal apparatuur voor het zenden naar geostationaire satellieten in de 27,5  GHz tot 29,5  GHz frequentiebanden onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Geharmoniseerde EN voor digitale draadloze telecommunicatieapparatuur (DECT) onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Satelliet grondstations en systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor Land mobiele satelliet grondstations (LMES) voor lage datasnelheid, niet bedoeld voor nood- en veiligheidsverkeer werkend in de 1,5 /1,6  GHz frequentiebandenonder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor mobiele satellietgrondstations (MES), met uitzondering van mobiele satellietgrondstations aan boord van vliegtuigen, ten behoeve van lage bit snelheden, werkend in de 11/12/14 GHz-bandenonder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor terminals met zeer kleine openingshoek (VSAT) — Zend, zend/ontvang of ontvangstsatellietgrondstations werkzaam in de 11/12/14 GHz-bandenonder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor verplaatsbare satellietgrondstations ten behoeve van reportageverbindingen (SNG TES), werkzaam in de frequentiebanden 11-12/13-14 GHz onder artikel 3.2 van de 214/53/EU richtlijn

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Satelliet grondstations en systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor mobiele grondstations, inclusief handsets voor Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) werkzaam in de banden 1,6 /2,4  GHz als onderdeel van de mobile satellite service (MSS) onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU-richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor mobiele grondstations (MES), waaronder draagbare grondstations voor persoonlijke satellietcommunicatienetwerken (S-PCN) in de 1 980  MHz tot 2 010  MHz (aarde naar ruimte) en 2 170  MHz tot 2 200  MHz (ruimte naar aarde) banden onder de mobiele satellietdienst (MSS) onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor terminals met zeer kleine openingshoek (VSAT) — Zend-, ontvang-, of zend/ontvangapparatuur in satellietgrondstations werkzaam in de frequentiebanden 4 en 6 GHz onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Satelliet grondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor land mobiele grondstations (LMES) werkend in die 1,5  GHz en 1,6  GHz banden ten behoeve van spraak en/of datacommunicatie onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor satellietgrondstations aan boord van schepen (ESVs) in de 4/6 GHz frequentiebanden toegewezen aan de vaste satellietdienst (FSS) onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor interactieve- (SIT) en gebruikers- (SUT) satelliet terminal apparatuur voor het zenden naar satellieten in een geostationaire baan in de 29,5  GHz tot 30,0  GHz frequentiebanden onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Satelliet grondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor vliegtuig grondstations voor aeronautical mobiele satelietdienst (AMSS)/mobiele satelietdienst (MSS) en/of voor de aeronautical mobiele sateliet on route dienst (AMS(R)S)/mobiele satelietdienst (MSS) werkend onder de 3 GHz frequentieband onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Wereldwijd systeem voor mobiele communicatie (GSM) — Basisstation apparatuur; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2. van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Wereldwijd systeem voor mobiele communicatie (GSM); Geharmoniseerde EN voor mobiele apparatuur in de GSM 900- en GSM 1800-frequentiebanden onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn (1999/5/EC)

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Opmerking: deze geharmoniseerde norm vestigt het vermoeden van conformiteit met de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU wanneer ook de ontvangstparameters in de punten 4.2.20, 4.2.21 en 4.2.26 worden toegepast

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Korte afstand apparatuur; Laag vermogen medische implantaten en bijbehorende randapparatuur werkend in het frequentiebereik 2 483,5  MHz tot 2 500  MHz; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

White Space apparatuur (WSD) — Draadloze toegangssystemen werkend in de 470 MHz tot 790 MHz frequentieband — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Satelliet grondstations en systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor Mobiele grondstations (MES) van geostationaire mobiele satellietsystemen, inclusief handsets voor Persoonlijke Communicatie Netwerken via Satelliet (S-PCN) in de banden 1,5 /1,6  GHz als onderdeel van de mobiele satellietdienst (MSS) onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Satelliet grondstations en systemen (SES) — Geharmoniseerde EN ten behoeve van Mobiele grondstations (MES) voor communicatie met lage bitsnelheid (LBRDC), gebruik makend van Low Earth Orbit (LEO) satellieten, werkend op frequenties lager dan 1 GHz onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU-richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Commercieel beschikbare amateur radioapparatuur — Geharmoniseerde norm onder artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Actieve medische implantaten met ultra-laag vermogen en randapparatuur in het frequentiegebied 402 MHz tot 405 MHz — Geharmoniseerde Europese norm onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

VHF lucht-grond Digital Link (VDL) Modus 2 — Technische eigenschappen en meetmethodes voor grondapparatuur — Deel 3: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

VHF air-ground Digital Link(VDL) Modus 4 radio apparatuur; Technische kenmerken en meetmethoden voor grondapparatuur; Deel 5: Geharmoniseerde norm onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 893 V1.8.1

Breedband radiotoegangsnetwerken (BRAN) — 5 GHz hoge-prestatie RLAN — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz hoge-prestatie RLAN — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

8.6.2017

EN 301 893 V1.8.1

Noot 2.1

12.6.2018

Artikel 3.2

Wat de aanpasbaarheid betreft, mag tot en met 12.6.2018 hetzij punt 4.2.7 van deze geharmoniseerde norm, hetzij punt 4.8 van geharmoniseerde norm EN 301 893 v1.8.1 worden gebruikt; na deze datum mag alleen punt 4.2.7 van deze geharmoniseerde norm worden gebruikt.

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 1: Introductie en algemene eisen

9.12.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) gebruikersapparatuur (UE)

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) gebruikersapparatuur (UE)

13.10.2017

EN 301 908-2 V11.1.1

Noot 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 3: CDMA Direct spread (UTRA FDD) Basis Stations (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) — Basisstations (BS), repeaters en gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 derde generatie cellulaire netwerken — Deel 10: Geharmoniseerde EN voor IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (versterkers)

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT cellulaire netwerken; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 12: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (tussenversterkers)

9.9.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 13: Gebruikersapparatuur (UE) voor Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 13: Gebruikersapparatuur (UE) voor Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA)

13.10.2017

EN 301 908-13 V11.1.1

Noot 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 14: Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA) — basisstations (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 15: Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA FDD) versterkers

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 18: E-UTRA, UTRA en GSM/EDGE Multi-Standaard Radio (MSR) basisstation (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD-gebruikersapparatuur (UE)

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 20: OFDMA TDD WMAN (WiMAX) TDD-basisstations (BS)

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 21: OFDMA TDD WMAN (WiMAX) FDD-gebruikersapparatuur (UE)

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 22: OFDMA TDD WMAN (WiMAX) FDD-basisstations (BS)

9.12.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

VHF-zenders en ontvangers zoals „Coast Stations” voor GMDSS en andere toepassingen in de maritieme mobiele dienst — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Zendapparatuur voor de amplitude gemoduleerde (AM) geluidomroepdienst — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Zendapparatuur voor de frequentiegemoduleerde radio-omroepdienst — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Noot 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM) — Zendapparatuur voor frequentiegemoduleerde radio-omroepzenders (FM) — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Meteorologische toestellen (met Airds) — Radiosondes te gebruiken in de frequentieband van 400,15  MHz tot 406 MHz en werkend met een maximaal zendvermogen van 200 mW — Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de Richtlijn 2014/53/EU

Dit is de eerste bekendmaking

EN 302 054-2 V1.2.1

Noot 2.1

31.5.2018

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Meteorologische toestellen (met Airds) — Radiosondes te gebruiken in de frequentieband van 400,15  MHz tot 406 MHz en werkend met een maximaal zendvermogen van 200 mW — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM) — Draadloze videoverbindingen (WVL) werkend in de 1,3 GHz- tot 50GHz-frequentieband — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) met gebruik van Ultra-breedband technologie (UWB) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014-53/EU richtlijn — Deel 1: Eisen voor Algemene UWB toepassingen

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) met gebruik van Ultra-breedband technologie (UWB) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 2: Eisen voor UWB locatie tracering

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Kortbereikapparatuur (SRD) met gebruik van ultra-breedbandtechnologie (UWB) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/EU — Deel 3: Eisen voor UWB apparatuur voor grond gebonden voertuig applicaties

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) gebruikmakend van Ultra-breedband technologie (UWB) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/EU — Deel 4: materiaal registratie apparatuur gebruikmakend van de UWB technologie onder de 10,6  GHz

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Radartoepassingen voor bodem- en wandsondering (GPR/WPR); Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Zendapparatuur voor aardse digitale radio omroep (T-DAB); Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor mobiele vliegtuig satellietgrondstations in de frequentiebanden 11/12/14 GHz onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Navigatieradar voor gebruik op binnenwateren; Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Installaties met kort frequentiebereik (SRD); Radioapparatuur in het frequentiegebied van 9 kHz tot 315 kHz voor actieve medische implantaten met ultra-laag vermogen (ULP-AMI) en toebehoren — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Radiofrequentie identificatie apparatuur werkend in de 865 MHz tot 868 MHz frequentieband, met vermogens tot 2 W en in de 915 MHz tot 921 MHz met vermogens tot 4 W — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Vaste radiosystemen — Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes — Deel 2: Digitale systemen opererend in frequentiebanden van 1,3  GHz tot 86 GHz; Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Noot 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Vaste radiosystemen — Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes — Deel 2-2: Digitale systemen opererend in frequentiebanden waar frequentie co-ordinatie is toegepast — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Opmerking: deze geharmoniseerde norm vestigt het vermoeden van conformiteit met de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU wanneer ook de ontvangstparameters in de punten 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 en 4.3.4 worden toegepast