ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 99A

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
30 maart 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

2017/C 99 A/01

Aankondiging van vergelijkend onderzoek — EPSO/AD/338/17 — Administrateurs (AD 5)

1


NL

 


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

30.3.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 99/1


AANKONDIGING VAN VERGELIJKEND ONDERZOEK

EPSO/AD/338/17

Administrateurs (AD 5)

(2017/C 099 A/01)

Uiterste datum voor inschrijving: 3 mei 2017 om 12 uur (’s middags), Midden-Europese Tijd (MET)

Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) organiseert een algemeen vergelijkend onderzoek aan de hand van toetsen om een reservelijst op te stellen waaruit de instellingen van de Europese Unie kunnen putten voor de aanwerving van nieuwe ambtenaren in functiegroep AD („ administrateurs ”).

Deze aankondiging en de bijlagen erbij vormen het juridisch bindende kader voor deze selectieprocedure.

In BIJLAGE II vindt u de algemene bepalingen betreffende vergelijkende onderzoeken.

Aantal geslaagde kandidaten dat op de reservelijst kan worden geplaatst: 124

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

In algemene zin ondersteunen administrateurs beleidsmakers bij het vervullen van de opdracht van hun instelling of orgaan.

AD 5 is de rang waarin academici gewoonlijk een loopbaan als administrateur bij de Europese instellingen beginnen.

Administrateurs in deze rang verrichten, binnen een team, voornamelijk een van de volgende drie soorten taken:

1.

beleidsformulering,

2.

operationele taken,

3.

beheer van middelen.

In BIJLAGE I vindt u meer informatie over de taken.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET IK VOLDOEN?

Het sollicitatieformulier bestaat uit twee delen, elk met een eigen uiterste termijn voor indiening (zie hieronder). Op het ogenblik dat u het eerste deel van uw online-inschrijving valideert, moet u voldoen aan ALLE onderstaande voorwaarden:

1)    Algemene voorwaarden:

uw rechten als staatsburger bezitten als onderdaan van een van de lidstaten van de Europese Unie;

voldaan hebben aan de verplichtingen inzake militaire dienst van uw lidstaat;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de beoogde functie vereist zijn.

2)    Specifieke voorwaarden — talen:

U moet een goede kennis hebben van ten minste twee officiële EU-talen , d.w.z. dat u een grondige kennis moet hebben van één taal (ten minste niveau C1) en voldoende kennis van een andere taal (ten minste niveau B2).

Voor meer informatie over taalvaardigheidsniveaus, zie het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr)

In deze aankondiging van vergelijkend onderzoek wordt als volgt verwezen naar deze talen:

taal 1: taal waarin de meerkeuzetoetsen per computer worden afgelegd;

taal 2: taal waarin het tweede deel van het sollicitatieformulier wordt ingevuld en waarin de elektronischepostbakopdracht en het assessment worden afgelegd. Tevens de taal die gebruikt wordt voor de communicatie tussen EPSO en de kandidaten die een geldige sollicitatie hebben ingediend. Dit moet een andere taal zijn dan taal 1.

In het kader van deze aankondiging geeft EPSO de mogelijkheid, rekening houdend met de behoeften van de dienst (zie hieronder) om taal 2 te kiezen uit de vijf talen die het vaakst door kandidaten worden opgegeven op niveau B2 of hoger in het eerste deel van het sollicitatieformulier.

Waarom moet ik taal 2 uit een beperkt aantal talen kiezen?

Om praktische en organisatorische redenen is het niet haalbaar om de toetsen in alle fasen van het vergelijkend onderzoek in 24 talen af te nemen. Om een gelijke behandeling te waarborgen, moeten de kandidaten bij een assessment in groepen werken en worden zij beoordeeld door een beperkt aantal juryleden.

Bovendien gebruiken EPSO en de jury een beperkt aantal voertalen om een betere uniformiteit te garanderen bij het vergelijken en controleren van de sollicitatiedossiers.

Ten slotte moeten de inspanningen en middelen die voor elke extra toegelaten taal vereist zijn, in verhouding staan tot het extra aantal kandidaten dat daardoor zou kunnen deelnemen aan het vergelijkend onderzoek.

Om deze redenen zijn EPSO en de EU-instellingen overeengekomen dat maximaal vijf talen kunnen worden toegelaten als taal 2.

Om dezelfde redenen is het gerechtvaardigd om voor de communicatie met de kandidaten (die een geldige sollicitatie hebben ingediend) en het opstellen van het sollicitatiedossier alleen de door de kandidaat gekozen taal 2 te gebruiken.

Hoe wordt bepaald welke talen als taal 2 worden toegelaten?

Om in de EU-instellingen te werken, moeten nieuwe personeelsleden in hun dagelijks werk onmiddellijk doeltreffend kunnen communiceren met een brede groep collega’s, belanghebbenden en burgers. Anders zou het functioneren van de instellingen ernstig kunnen worden belemmerd.

De kandidaten wordt verzocht alle officiële EU-talen te vermelden die zij op het minimaal vereiste niveau beheersen, om zo veel mogelijk kandidaten die een van de vijf toegelaten voertalen (zie hierboven) beheersen, de kans te geven deel te nemen aan het vergelijkend onderzoek. Vervolgens bekijkt EPSO alle sollicitatieformulieren die vóór de eerste uiterste termijn zijn gevalideerd, en maakt ze een ranglijst van de talen die op niveau B2 of hoger werden opgegeven. Daarbij controleert zij of dit overeenstemt met de behoeften van de dienst. Op basis hiervan stelt EPSO, in zijn hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd gezag, de vijf talen vast waarin de elektronischepostbakopdracht en het assessment kunnen worden afgelegd (taal 2). Deze talen worden u kort na de uiterste inschrijvingsdatum meegedeeld.

3)    Specifieke voorwaarden — kwalificaties en werkervaring:

U moet een diploma hebben gehaald van een volledige universitaire opleiding van ten minste drie jaar (datum diploma ten laatste 31 juli 2017).

In BIJLAGE III vindt u voorbeelden van minimumkwalificaties.

Werkervaring is niet vereist.

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?

1)    Inschrijvingsprocedure

Het sollicitatieformulier bestaat uit twee delen:

i)

Het eerste deel moet worden ingediend vóór de uiterste inschrijvingsdatum die is vermeld in deze aankondiging van vergelijkend onderzoek. In het eerste deel van het sollicitatieformulier wordt u gevraagd te bevestigen dat u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het vergelijkend onderzoek, en moet u aangeven welke officiële EU-talen u beheerst op niveau B2 of hoger (u moet minstens twee talen opgegeven) . Kort na de uiterste inschrijvingsdatum wordt u meegedeeld welke vijf talen worden toegelaten voor de elektronischepostbakopdracht en het assessment. U kunt dit deel van het sollicitatieformulier in gelijk welke officiële EU-taal invullen.

Door het eerste deel van uw sollicitatie te valideren, verklaart u te voldoen aan alle voorwaarden die zijn vermeld in het onderdeel „Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?”

ii)

Als u in het eerste deel van uw sollicitatieformulier een tweede taal (die u beheerst op niveau B2 of hoger) hebt opgegeven die voorkomt op de lijst van vijf talen die worden toegelaten als taal 2, wordt u verzocht het tweede deel van het sollicitatieformulier in de door u gekozen taal 2 in te vullen (zie het onderdeel „Specifieke voorwaarden — talen”). U ontvangt een brief waarin een bindende termijn voor het invullen van dit deel wordt vermeld. U zal worden verzocht om nadere relevante informatie te verstrekken (bijvoorbeeld diploma’s en werkervaring). U moet ook uw taal 1 en taal 2 kiezen uit de talen die u reeds hebt opgegeven in het eerste deel van het sollicitatieformulier. Taal 1 moet een van de 24 officiële EU-talen zijn en taal 2 moet worden gekozen uit een van de vijf toegelaten talen. Indien u echter geen van de vijf toegelaten talen hebt opgegeven, wordt u gediskwalificeerd.

Wanneer u een van de delen van uw sollicitatieformulier eenmaal hebt gevalideerd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen.

Het is aan u om ervoor te zorgen dat u het eerste en het tweede deel van uw sollicitatie binnen de respectieve gestelde termijnen indient en valideert.

2)    Meerkeuzetoetsen per computer

Als u het tweede deel van uw sollicitatieformulier binnen de gestelde termijn in uw taal 2 valideert, wordt u uitgenodigd voor een aantal meerkeuzetoetsen per computer in een door EPSO erkend testcentrum.

Tenzij anders vermeld, moet u een afspraak boeken voor de meerkeuzetoetsen per computer volgens de instructies van EPSO. Normaal gezien hebt u daarvoor de keuze uit verschillende data en locaties. De periode voor het boeken en het afleggen van de toetsen is beperkt .

De meerkeuzetoetsen zijn als volgt samengesteld:

Toets

Taal

Aantal vragen

Duur

Score

Vereiste minimum-score

Verbaal redeneervermogen

Taal 1

20

35 min.

20 punten

10/20

Numeriek redeneervermogen

Taal 1

10

20 min.

10 punten

5/10

Abstract redeneervermogen

Taal 1

20

20 min.

20 punten

10/20

De behaalde score voor de test numeriek redeneervermogen wordt niet meegeteld in de totaalscore voor de meerkeuzetoetsen. U moet echter wel voor alle toetsen de vereiste minimumscore behalen en behoren tot de kandidaten die de hoogste totaalscores voor de toetsen verbaal en abstract redeneervermogen samen hebben behaald om te kunnen worden toegelaten tot de volgende fase van het vergelijkend onderzoek.

Er worden ongeveer vijftienmaal — en maximaal twintigmaal — zoveel kandidaten toegelaten tot de volgende fase van het vergelijkend onderzoek als het aantal kandidaten dat op de reservelijst kan worden geplaatst. Het precieze aantal wordt vastgesteld door de directeur van EPSO in zijn hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd gezag en wordt bekendgemaakt op de EPSO-website voordat de uitnodigingen voor de elektronischepostbakopdracht worden verstuurd.

3)    Tussentijdse toets: elektronischepostbakopdracht

Als u voor alle meerkeuzetoetsen de vereiste minimumscore hebt behaald en u behoort tot degenen met de hoogste totaalscores voor de toetsen verbaal en abstract redeneervermogen samen, wordt u uitgenodigd voor een elektronischepostbakopdracht in uw taal 2 in een door EPSO erkend testcentrum.

Met deze toets wordt met 15 tot 25 vragen beoordeeld hoe u scoort op vier algemene competenties, zoals weergegeven in punt 5 hieronder. Voor iedere competentie worden ten hoogste 10 punten toegekend. Als u behoort tot degenen met de hoogste totaalscores voor de elektronischepostbakopdracht, wordt u toegelaten tot de volgende fase van het vergelijkend onderzoek.

4)    Controle van de toelatingsvoorwaarden

Op basis van de gegevens in de onlinesollicitatie wordt gecontroleerd of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden die zijn vermeld in het onderdeel „Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?” EPSO gaat na of u voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden. De jury controleert of u voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden.

De dossiers van de kandidaten worden gecontroleerd in afnemende volgorde van de behaalde score voor de elektronischepostbakopdracht, totdat het quotum wordt bereikt van kandidaten die worden toegelaten tot het assessment. De dossiers van de overige kandidaten worden niet onderzocht. Er worden ongeveer tweemaal — en maximaal tweeënhalf maal  — zoveel kandidaten toegelaten tot het assessment als het aantal kandidaten dat op de reservelijst kan worden geplaatst.

5)    Assessment

Als u volgens de gegevens in uw online-inschrijving aan alle voorwaarden voldoet en u behoort tot degenen met de hoogste totaalscores voor de elektronischepostbakopdracht, wordt u uitgenodigd voor een assessment in taal 2 . Het assessment duurt één of twee dagen en vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in Brussel .

Tenzij anders vermeld, moet u uw bewijsstukken (originelen of gewaarmerkte kopieën) meenemen naar het assessment. Tijdens het assessment worden uw documenten gescand en u krijgt ze diezelfde dag terug.

Bij het assessment worden tijdens vier onderdelen (casestudy, mondelinge presentatie, interview over de competenties en groepsopdracht) in totaal acht algemene competenties getoetst. De scores voor deze onderdelen worden gecombineerd met die voor de elektronischepostbakopdracht tot een totaalscore op 80, zoals weergegeven in onderstaand schema:

Competentie

Onderdeel

1.

Problemen analyseren en oplossen

Mondelinge presentatie

Elektronischepostbakopdracht

2.

Communiceren

Mondelinge presentatie

Casestudy

3.

Kwaliteits- en resultaatgericht werken

Casestudy

Elektronischepostbakopdracht

4.

Leren en zich blijven ontwikkelen

Groepsopdracht

Interview over de competenties

5.

Prioriteiten stellen en organiseren

Groepsopdracht

Elektronischepostbakopdracht

6.

Stressbestendigheid

Mondelinge presentatie

Interview over de competenties

7.

Samenwerken

Groepsopdracht

Elektronischepostbakopdracht

8.

Leiding geven

Groepsopdracht

Interview over de competenties

Vereiste minimumscore

3/10 per competentie en 50/80 in totaal

6)    Reservelijst

De jury controleert de bewijsstukken om te bepalen of de kandidaten aan de voorwaarden voldoen. De kandidaten die na afloop van het assessment alle vereiste minimumscores en de hoogste totaalscores hebben behaald, worden op een reservelijst geplaatst totdat het maximumaantal dat op de reservelijst kan worden geplaatst, is bereikt. De reservelijst wordt in alfabetische volgorde opgesteld.

De reservelijst en het competentiepaspoort (met kwalitatieve feedback van de jury) van de geslaagde kandidaten wordt ook aan de EU-instellingen toegezonden voor eventueel gebruik in de aanwervingsprocedure en met het oog op hun verdere loopbaanontwikkeling. Opname op een reservelijst geeft geen recht of garantie op aanwerving.

HOE EN WANNEER KAN IK ME INSCHRIJVEN?

Om u in te schrijven, moet u eerst een EPSO-account aanmaken. U mag slechts één account aanmaken voor al uw EPSO-sollicitaties.

Eerste uiterste inschrijvingstermijn: u kunt zich online inschrijven op de website van EPSO http://jobs.eu-careers.eu

tot 3 mei 2017 om 12 uur (’s middags), Midden-Europese Tijd (MET)

Kort na de eerste uiterste termijn zal de termijn voor het indienen van het tweede deel van het sollicitatieformulier worden meegedeeld, voor de kandidaten die dit betreft.


BIJLAGE I

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De voornaamste taken van een administrateur in rang AD 5 kunnen per EU-instelling verschillen, maar houden onder meer in:

1.   Beleidsformulering en -ontwikkeling

Uitvoeren van analyses en formuleren van beleid op gebieden waarop de EU actief is;

volgen van en proactief bijdragen aan beleidsuitvoering op bepaalde sectorale beleidsdomeinen, opstellen van beleidsanalysenota’s en briefings;

ondersteunen van de beleidsmakers met schriftelijke of mondelinge bijdragen?

2.   Operationele taken

Opzetten, uitvoeren, volgen en controleren van programma’s en actieplannen;

beheren van de betrekkingen met de lidstaten en met externe belangengroepen;

volgen van de coördinatie van en het overleg over Europees beleid binnen en tussen EU-instellingen;

coördineren van werkgroepen die zijn ingesteld door de lidstaten, de instellingen en externe belanghebbenden;

opstellen van contracten, voorbereiden van aanbestedingen en oproepen tot het indienen van voorstellen en deelnemen aan het toezicht op voorstellen en projecten;

bijdragen aan externe communicatie en aan interne rapportering en communicatie.

3.   Beheer van middelen

Beheren van personele, financiële en technische middelen;

toezien op administratieve, financiële en budgettaire procedures;

meewerken aan het opstellen van begrotingsramingen, verslagen en jaarrekeningen;

beheren van operationele, strategische, sociale en budgettaire risico’s.

Einde van BIJLAGE I; klik hier om terug te gaan naar de hoofdtekst.


BIJLAGE II

ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

ALGEMENE INFORMATIE

In het kader van de door EPSO georganiseerde selectieprocedures slaat elke verwijzing naar een persoon van een bepaald geslacht tevens op personen van het andere geslacht.

Wanneer in enige fase van het vergelijkend onderzoek de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten toegelaten tot de volgende fase van het vergelijkend onderzoek. Ook kandidaten die met succes beroep hebben aangetekend, worden toegelaten tot de volgende fase.

Wanneer de laatste plaats op de reservelijst door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten op de reservelijst geplaatst. Ook kandidaten die na een beroep opnieuw tot deze fase van de procedure zijn toegelaten, worden op de reservelijst geplaatst.

1.   TOELATINGSVOORWAARDEN

1.1.   Algemene en specifieke voorwaarden

De algemene en specifieke voorwaarden (waaronder talenkennis) worden voor elk vakgebied of profiel vermeld in de paragraaf „Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?”.

De specifieke voorwaarden betreffende kwalificaties, werkervaring en talenkennis variëren naargelang van het gezochte profiel. Vermeld in uw sollicitatie zo veel mogelijk informatie over uw kwalificaties en werkervaring — indien verplicht — (zie de paragraaf „Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?”) die verband houden met de aard van de functie .

a)

Diploma’s en/of certificaten: Diploma’s die zijn afgegeven in een EU-land of niet-EU-land, moeten worden erkend door een officiële instantie, bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, van een EU-lidstaat. De jury houdt rekening met de verschillende onderwijsstructuren in de lidstaten.

Vermeld voor postsecundair onderwijs en voor technische, specialistische of beroepsopleidingen de vakken, de duur en of het voltijds, deeltijds of avondonderwijs betrof.

b)

Werkervaring (indien verplicht) wordt alleen meegeteld voor zover deze verband houdt met de aard van de functie en als er sprake is van:

een reële en daadwerkelijke arbeidsprestatie,

bezoldiging,

hiërarchische ondergeschiktheid of de verlening van een dienst, en

onder de volgende voorwaarden:

vrijwilligerswerk: indien met betaling van een vergoeding en vergelijkbaar met gewoon werk wat betreft aantal uren en duur;

stages: indien met betaling van een vergoeding;

militaire dienstplicht: vervuld voor of na het vereiste diploma, voor ten hoogste de duur van de wettelijke dienstplicht in uw lidstaat;

ouderschapsverlof/adoptieverlof: als het verlof is opgenomen tijdens een arbeidscontract;

promotie/doctoraat: wordt meegeteld als werkervaring van ten hoogste drie jaar, op voorwaarde dat de doctorsgraad daadwerkelijk is verworven, ongeacht of er sprake was van bezoldiging, en

deeltijdwerk: wordt meegeteld naar rato van de daadwerkelijk gewerkte tijd, dus als u bijvoorbeeld zes maanden halftijds hebt gewerkt, wordt dit meegeteld als drie maanden werkervaring.

1.2.   Bewijsstukken

In de verschillende fasen van de selectieprocedure moet u een officieel document kunnen overleggen waaruit uw staatsburgerschap blijkt, bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart, dat geldig moet zijn op de uiterste datum voor indiening van het eerste deel van uw sollicitatie.

Voor alle beroepsactiviteiten moeten originelen of gewaarmerkte kopieën kunnen worden overgelegd van:

documenten van voormalige en huidige werkgever(s) waarop wordt vermeld: aard, niveau, begin- en einddatum van de verrichte werkzaamheden, officiële briefhoofd en stempel van de onderneming, en naam en handtekening van de bevoegde persoon, of

de arbeidsovereenkomst(en) en het eerste en laatste loonstrookje; voeg hierbij een gedetailleerde beschrijving van de verrichte werkzaamheden;

(voor niet in loondienst verrichte beroepswerkzaamheden, als zelfstandige, in vrije beroepen enz.) facturen of bestelbonnen met specificatie van de verrichte werkzaamheden, of enig ander officieel bewijsstuk;

(voor conferentietolken indien werkervaring vereist is) bewijsstukken waarop het aantal gewerkte dagen wordt vermeld, evenals de talen waarnaar of waaruit is getolkt, en waaruit blijkt dat het specifiek om conferentievertolking gaat.

In de regel zijn geen bewijsstukken vereist om uw talenkennis aan te tonen, behalve voor bepaalde vergelijkende onderzoeken voor linguïsten of specialisten.

Op enig moment in de procedure kan u worden verzocht om aanvullende informatie of documenten te verstrekken. EPSO zal u laten weten welke bewijsstukken u moet indienen en wanneer.

1.3.   Gelijke kansen en bijzondere voorzieningen

Als u een handicap of medische aandoening hebt die uw deelname aan de toetsen belemmert, vermeld dit dan in uw sollicitatieformulier en laat ons weten welke bijzondere voorzieningen u nodig hebt. Indien de handicap of medische aandoening ontstaat na de uiterste datum voor de online-inschrijving, moet u dit zo snel mogelijk aan EPSO melden, met inachtneming van de hieronder vermelde informatie.

U dient een certificaat van een nationale instantie of een medische verklaring naar EPSO te sturen voordat uw verzoek in aanmerking kan worden genomen. De bewijsstukken worden bestudeerd, waarna in gerechtvaardigde gevallen redelijke voorzieningen worden getroffen.

Neem voor meer informatie contact op met het „accessibility team” van EPSO, via

e-mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

fax (+ 32 22998081), of

per post:

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

„EPSO accessibility”

Kortenberglaan 25

1049 Brussel

BELGIË

2.   WIE VOERT DE SELECTIE UIT?

De jury wordt aangesteld om de kandidaten te vergelijken en de beste kandidaten te selecteren op basis van hun competenties, vaardigheden en kwalificaties ten opzichte van de eisen die worden beschreven in deze aankondiging van het vergelijkend onderzoek. De juryleden bepalen ook de moeilijkheidsgraad van de toetsen en keuren de inhoud goed op basis van de voorstellen van EPSO.

Om de onafhankelijkheid van de jury te waarborgen, mogen kandidaten of personen die niet tot de jury behoren, geen contact hebben met de juryleden, behalve in het kader van toetsen die directe interactie tussen de kandidaten en de jury vereisen.

Kandidaten die hun standpunt kenbaar willen maken of hun rechten willen uitoefenen, moeten dit schriftelijk doen. De aan de jury gerichte correspondentie moet worden toegestuurd aan EPSO, dat de correspondentie vervolgens doorstuurt naar de jury. Het is ten strengste verboden om buiten deze procedures enig contact, direct dan wel indirect, met de leden van de jury te hebben. Overtreding van deze regel kan leiden tot diskwalificatie.

Met name een familie- of hiërarchische relatie tussen een kandidaat en een jurylid geeft aanleiding tot een belangenconflict. De juryleden wordt verzocht om dit soort situaties aan EPSO te melden zodra zij hiervan op de hoogte zijn. EPSO zal elk geval afzonderlijk beoordelen en passende maatregelen nemen. Niet-naleving van deze regels kan leiden tot disciplinaire maatregelen jegens juryleden en tot diskwalificatie van de kandidaten van het vergelijkend onderzoek (zie punt 4.4).

De namen van de juryleden worden vóór het assessment bekendgemaakt op de website van EPSO (www.eu-careers.eu).

3.   COMMUNICATIE

3.1.   Communicatie met EPSO

Aangeraden wordt ten minste tweemaal per week uw EPSO-account te raadplegen om het verloop van uw sollicitatie te volgen. Als u uw account niet kunt raadplegen door een technisch probleem op de website van EPSO, moet u dit onmiddellijk melden,

bij voorkeur via „neem contact met ons op” op de website van EPSO (www.eu-careers.eu), of

telefonisch via Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11), of

per post:

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

Kortenberglaan 25

1049 Brussel

BELGIË

EPSO behoudt zich het recht voor geen antwoord te geven als het informatie betreft die al duidelijk wordt vermeld in deze aankondiging van vergelijkend onderzoek of de bijlagen ervan, of op de EPSO-website, inclusief de rubriek „Veelgestelde vragen”.

Vermeld in alle correspondentie uw naam (zoals vermeld op uw EPSO-account), uw inschrijvingsnummer en het referentienummer van de selectieprocedure.

EPSO hanteert de beginselen van de bestuurlijke gedragscode http://ec.europa.eu/transparency/code/index_nl.htm (zoals gepubliceerd in het Publicatieblad). In dat verband behoudt EPSO zich het recht voor ongepaste correspondentie te staken, bijvoorbeeld omdat deze steeds hetzelfde onderwerp betreft, of beledigend en/of irrelevant is.

3.2.   Toegang tot informatie

Kandidaten hebben toegang tot bepaalde individuele persoonsgegevens. Deze specifieke toegangsrechten worden verleend op grond van de verplichting tot motivering, zodat de betrokkene eventueel beroep kan instellen tegen een besluit tot afwijzing.

Deze motiveringsplicht moet echter worden afgewogen tegen het feit dat de werkzaamheden van de jury vertrouwelijk zijn, om de onafhankelijkheid van de jury en de objectiviteit van de selectieprocedure te waarborgen. Wegens vertrouwelijkheidsredenen mogen de opvattingen van de juryleden betreffende de individuele beoordeling van kandidaten en de beoordeling in vergelijking met andere kandidaten niet worden bekendgemaakt.

Deze toegangsrechten gelden specifiek voor kandidaten die deelnemen aan een vergelijkend onderzoek. U kunt niet meer rechten aan de wetgeving inzake de toegang van het publiek tot documenten ontlenen dan de in dit punt beschreven rechten.

3.2.1.   Automatisch beschikbare informatie

Na elke selectiefase van het vergelijkend onderzoek ontvangt u automatisch de volgende informatie via uw EPSO-account:

meerkeuzetoetsen: een overzicht van uw antwoorden en de juiste antwoorden, met de verwijzingsnummers of -letters. De tekst van de vragen en antwoorden wordt nooit meegedeeld;

toelatingsvoorwaarden: of u bent toegelaten. Als u niet bent toegelaten, wordt aangegeven aan welke voorwaarden u niet voldoet;

Talent Screener: uw resultaten, een overzicht met het gewicht van elke vraag, de aan elk antwoord toegekende punten en uw totaalscore;

voorafgaande toetsen: uw resultaten;

tussentijdse toetsen: uw resultaten, als u niet bent toegelaten tot de volgende fase;

assessment: uw competentiepaspoort met uw totaalscores per competentie en de opmerkingen van de jury met kwantitatieve en kwalitatieve feedback over uw prestaties bij het assessment, op voorwaarde dat u niet bent gediskwalificeerd.

EPSO deelt geen teksten of toetsopdrachten mee aan de kandidaten, aangezien deze mogelijk opnieuw worden gebruikt in toekomstige vergelijkende onderzoeken. In sommige uitzonderlijke gevallen kan EPSO de bronteksten of opdrachten op de website publiceren als

de toetsen zijn afgerond;

de resultaten zijn berekend en meegedeeld aan de kandidaten, en

de bronteksten/opdrachten niet opnieuw worden gebruikt in toekomstige vergelijkende onderzoeken.

3.2.2.   Informatie op verzoek

U kunt om een ongecorrigeerde kopie van uw antwoorden op een schriftelijke toets verzoeken, indien de inhoud van de toets niet bedoeld is om opnieuw te worden gebruikt in toekomstige vergelijkende onderzoeken. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor antwoorden op casestudy’s.

De gecorrigeerde antwoorden en de details van de scoreberekening vallen onder de vertrouwelijkheid van de werkzaamheden van de jury en worden niet bekendgemaakt.

EPSO streeft ernaar zo veel mogelijk informatie te verstrekken aan de kandidaten, rekening houdend met zijn motiveringsplicht, de vertrouwelijke aard van de werkzaamheden van de jury en de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Alle verzoeken om informatie worden beoordeeld in het licht van deze verplichtingen.

Een verzoek om informatie moet binnen tien kalenderdagen nadat uw resultaten via uw EPSO-account werden bekendgemaakt, worden ingediend via „neem contact met ons op” op de website van EPSO (www.eu-careers.eu).

4.   KLACHTEN EN PROBLEMEN

4.1.   Technische problemen

Als u tijdens de selectieprocedure met een ernstig technisch of organisatorisch probleem wordt geconfronteerd, neem dan onmiddellijk contact op met EPSO, zodat wij het probleem kunnen onderzoeken en corrigerende maatregelen kunnen nemen. Dit kan

bij voorkeur via „neem contact met ons op” op de website van EPSO (www.eu-careers.eu); of

per post:

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

Kortenberglaan 25

1049 Brussel

BELGIË

Vermeld in alle correspondentie uw naam (zoals vermeld op uw EPSO-account), uw inschrijvingsnummer en het referentienummer van de selectieprocedure.

Als het probleem zich buiten het testcentrum voordoet (bijvoorbeeld in verband met inschrijving of reservering): neem contact op met EPSO (zie punt 3.1) en geef een korte omschrijving van het probleem.

Als het probleem zich in het testcentrum voordoet:

meld het probleem bij de surveillanten en vraag hen uw klacht schriftelijk vast te leggen, en

neem contact op met EPSO via „neem contact met ons op” op de website van EPSO (www.eu-careers.eu) en geef een korte omschrijving van het probleem.

4.2.   Interne heronderzoeksprocedures

4.2.1.   Inhoudelijke fouten in de meerkeuzetoetsen per computer

De databank met de meerkeuzevragen wordt voortdurend en grondig door EPSO en de jury’s gecontroleerd.

Als u van mening bent dat een fout in een van de meerkeuzevragen een negatieve invloed heeft gehad op uw vermogen om het juiste antwoord te geven, kunt u de jury verzoeken de vraag/vragen opnieuw te bekijken (een zogeheten „neutralisatieprocedure”).

Bij deze procedure kan de jury besluiten de vraag te annuleren en de oorspronkelijk aan die vraag toegekende punten te verdelen over de rest van de vragen. De herberekening vindt alleen plaats voor de kandidaten die de foutieve vraag hebben gekregen. De scoreberekening zoals beschreven in de desbetreffende onderdelen van deze aankondiging van vergelijkend onderzoek verandert verder niet.

Voor klachten over de meerkeuzetoetsen geldt de volgende regeling:

procedure: neem contact op met EPSO (zie punt 3.1), uitsluitend via het onlinecontactformulier;

taal: in de door u voor het betrokken vergelijkend onderzoek gekozen taal 2;

termijn: binnen tien kalenderdagen na de datum van de computertoetsen;

aanvullende informatie: geef een beschrijving van de inhoud van de vraag, zodat de vraag in kwestie kan worden geïdentificeerd, en licht de vermeende fout zo duidelijk mogelijk toe.

Verzoeken die te laat worden ingediend, of waarin de betwiste vraag/vragen of de vermeende fout niet wordt/worden toegelicht, worden niet in behandeling genomen.

Met name worden verzoeken waarin enkel wordt gewezen op vermeende vertaalproblemen, zonder dat het probleem duidelijk wordt omschreven, niet aanvaard.

4.2.2.   Verzoek om een heronderzoek

U kunt verzoeken om een heronderzoek van elk besluit van de jury of van EPSO waarbij uw resultaten worden vastgesteld of waarbij wordt bepaald of u naar de volgende fase van het vergelijkend onderzoek mag doorgaan of van verdere deelname wordt uitgesloten.

Verzoeken om een heronderzoek kunnen worden ingediend op grond van een van de volgende redenen:

een materiële onregelmatigheid in de procedure van het vergelijkend onderzoek, en/of

niet-naleving, door de jury of door EPSO, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, de aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de bijlagen erbij en/of de jurisprudentie.

U kunt de geldigheid van de beoordeling door de jury van uw toetsprestatie of van de relevantie van uw kwalificaties en werkervaring niet betwisten. Met deze beoordeling spreekt de jury een waardeoordeel uit. Dat u het niet eens bent met het oordeel van de jury over uw toetsen, kwalificaties en/of werkervaring, bewijst niet dat de jury een fout heeft gemaakt. Een verzoek om heronderzoek dat op deze basis wordt ingediend, wordt niet gehonoreerd.

Voor verzoeken om heronderzoek geldt de volgende regeling:

procedure: neem contact op met EPSO (zie punt 3.1);

taal: in de door u voor het betrokken vergelijkend onderzoek gekozen taal 2;

termijn: binnen tien kalenderdagen nadat het betwiste besluit via uw EPSO-account werd bekendgemaakt;

aanvullende informatie: geef duidelijk aan welk besluit u wilt betwisten en op welke gronden.

Verzoeken die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Binnen 15 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. De instantie die het betwiste besluit heeft genomen (de jury of EPSO), analyseert uw verzoek en neemt een besluit, waarna u zo spoedig mogelijk een gemotiveerd antwoord krijgt.

Als het resultaat positief is, wordt u opnieuw toegelaten tot het vergelijkend onderzoek, in de fase waarvan u eerder werd uitgesloten, ongeacht de fase waarin het vergelijkend onderzoek zich intussen bevindt.

4.3.   Andere wijzen van betwisting

4.3.1.   Administratieve klachten

Als deelnemer aan een vergelijkend onderzoek hebt u het recht om bij de directeur van EPSO in zijn hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd gezag een administratieve klacht in te dienen.

U kunt een klacht indienen tegen een genomen of niet-genomen besluit dat rechtstreeks en onmiddellijk van invloed is op uw rechtspositie als kandidaat, mits er sprake is van een duidelijke schending van de voor de selectieprocedure geldende voorschriften. De directeur van EPSO kan een waardeoordeel van de jury niet terugdraaien (zie punt 4.2.2).

Voor administratieve klachten geldt de volgende regeling:

procedure: neem contact op met EPSO (zie punt 3.1);

taal: in de door u voor het betrokken vergelijkend onderzoek gekozen taal 2;

termijn: binnen drie maanden na de bekendmaking van het betwiste besluit of na de datum waarop het besluit had moeten worden genomen;

aanvullende informatie: geef duidelijk aan welk besluit u wilt betwisten en op welke gronden.

Verzoeken die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

4.3.2.   Gerechtelijk beroep

Als deelnemer aan een vergelijkend onderzoek hebt u het recht om een gerechtelijk beroep in te stellen bij het Gerecht.

Als u beroep wilt instellen tegen een besluit van EPSO, moet u eerst een administratieve klacht indienen (zie punt 4.3.1).

Voor gerechtelijke beroepen geldt de volgende regeling:

procedure: zie de website van het Gerecht (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Europese Ombudsman

Alle burgers en inwoners van de EU kunnen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman.

Alvorens een klacht bij de Europese Ombudsman in te dienen, moet u eerst de passende administratieve stappen bij de betrokken instellingen of organen ondernemen (zie de punten 4.1 tot en met 4.3).

Het indienen van een klacht bij de Europese Ombudsman betekent niet dat de termijn voor het indienen van een administratieve klacht of het instellen van een gerechtelijk beroep wordt verlengd.

Voor klachten aan de Europese Ombudsman geldt de volgende regeling:

procedure: zie de website van de Europese Ombudsman (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Diskwalificatie van de selectieprocedure

Op enig moment in een selectieprocedure kunt u worden gediskwalificeerd als EPSO constateert dat u:

meer dan één EPSO-account hebt aangemaakt;

zich hebt ingeschreven voor een niet-verenigbaar vakgebied of profiel;

niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet;

valse of niet door de nodige documenten gestaafde verklaringen hebt afgelegd;

toetsen niet hebt geboekt of afgelegd;

bij de toetsen hebt gefraudeerd;

in uw sollicitatieformulier geen van de als taal 2 toegelaten taal/talen hebt opgegeven, of niet het vereiste minimumniveau voor taal 2 hebt opgegeven;

hebt getracht om op ongeoorloofde wijze contact op te nemen met een lid van de jury;

EPSO niet hebt geïnformeerd over een potentieel belangenconflict met een jurylid;

het sollicitatieformulier hebt ingevuld in een andere taal dan de taal/talen die in deze aankondiging van vergelijkend onderzoek is/zijn vermeld (voor eigennamen, officiële titels en functiebenamingen, zoals aangegeven in de bewijsstukken of benamingen/titels van diploma’s kan een uitzondering worden gemaakt), en/of

een schriftelijke of praktische toets hebt ondertekend of hierop een onderscheidend merk hebt aangebracht.

De EU-instellingen werven alleen personen aan die blijk geven van de hoogste mate van integriteit. Fraude of poging tot fraude kan worden bestraft met sancties en kan uw deelname aan toekomstige vergelijkende onderzoeken in gevaar brengen.

Einde van BIJLAGE II, klik hier om terug te gaan naar de hoofdtekst.


BIJLAGE III

VOORBEELDEN VAN MINIMUMKWALIFICATIES (PER LAND EN PER RANG) DIE IN BEGINSEL OVEREENKOMEN MET DE VOLGENS DE AANKONDIGINGEN VAN VERGELIJKEND ONDERZOEK VEREISTE KWALIFICATIES

Klik hier voor een gemakkelijk leesbare versie van deze voorbeelden.

 

AST-SC 1 tot en met AST-SC 6

AST 1 tot en met AST 7

AST 3 tot en met AST 11

AD 5 tot en met AD 16

LAND

Middelbaar onderwijs (dat toegang geeft tot hoger onderwijs)

Hoger onderwijs (niet-universitair postsecundair onderwijs of korte universitaire opleiding van ten minste twee jaar)

Universitair onderwijs (of daarmee overeenkomend niveau) (van ten minste drie jaar)

Universitair onderwijs (of daarmee overeenkomend niveau) (van vier jaar of meer)

Belgique —

België —

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120—160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onórach bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi — képesítő

bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1—3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Einde van BIJLAGE III, klik hier om terug te gaan naar de hoofdtekst.