ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 29

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
28 januari 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2017/C 29/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8311 — Altor Fund IV/Transcom WorldWide AB) ( 1 )

1

2017/C 29/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8340 — Riverstone/AMCI/Fitzroy) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2017/C 29/03

Overzicht van benoemingen door de Raad — Juli-december 2016 (sociale zaken)

2

2017/C 29/04

Kennisgeving aan de personen, groepen en entiteiten die zijn geplaatst op de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (Zie de bijlage bij Verordening (EU) 2017/150 van de Raad)

6

2017/C 29/05

Kennisgeving aan de personen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme van toepassing zijn

7

2017/C 29/06

Kennisgeving aan de personen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2011/172/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 270/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Egypte van toepassing zijn

8

2017/C 29/07

Kennisgeving aan de personen die onderworpen zijn aan de restrictieve maatregelen van Besluit 2011/72/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2017/153 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/149 van de Raad, betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

9

2017/C 29/08

Kennisgeving aan de betrokkenen die onderworpen zijn aan de restrictieve maatregelen van Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/149 van de Raad, betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

10

 

Europese Commissie

2017/C 29/09

Wisselkoersen van de euro

11

2017/C 29/10

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad, inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006)  ( 1 )

12

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2017/C 29/11

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Wijziging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten ( 1 )

13

2017/C 29/12

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen ( 1 )

14

2017/C 29/13

Bijwerking van de lijst van douanekantoren waarbij de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1635/2006 van de Commissie vermelde goederen voor het vrije verkeer in de Europese Gemeenschap kunnen worden aangegeven

15

2017/C 29/14

Bindende oorsprongsinlichting

19


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2017/C 29/15

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/05/2017 — Programma voor intra-Afrikaanse academische mobiliteit

25

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2017/C 29/16

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

27

2017/C 29/17

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

32


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.8311 — Altor Fund IV/Transcom WorldWide AB)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 29/01)

Op 24 januari 2017 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32017M8311. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.8340 — Riverstone/AMCI/Fitzroy)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 29/02)

Op 23 januari 2017 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32017M8340. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/2


Overzicht van benoemingen door de Raad

Juli-december 2016 (sociale zaken)

(2017/C 29/03)

Comité

Einde ambtstermijn

Bekendmaking in het PB

Vervangen persoon

Afgetreden/benoemd

Lid/Plaatsvervangend lid

Categorie

Land

Benoemde persoon

Verbonden aan

Datum Raadsbesluit

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

Mevrouw Margaret LAWLOR

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Regering

Ierland

De heer Paul CULLEN

Safety, Health and Chemicals Policy

20.9.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 Van 1.3.2016

De heer Paweł PETTKE

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Werkgevers

Polen

De heer Rafał HRYNYK

3M Wrocław Sp. z o.o

29.9.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

De heer Etbin TRATNIK

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Regering

Slovenië

Mevrouw Vladka KOMEL

Ministry of Labour, Family, Social Affair and Equal Opportunities

17.10.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

De heer Olivier MEUNIER

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Regering

Frankrijk

De heer Arnaud PUJAL

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

17.10.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

Mevrouw Bénédicte LEGRAND-JUNG

Afgetreden

Lid

Regering

Frankrijk

De heer Patrick MADDALONE

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

17.10.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

Mevrouw Kristel PLANGI

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Regering

Estland

Mevrouw Eva PÕLDIS

Ministry of Social Affairs of Estonia

17.10.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

De heer Andrew Agius MUSCAT

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Werkgevers

Malta

De heer Brian ZAHRA

Malta Hotels and Restaurants Association

17.10.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

De heer John SCICLUNA

Afgetreden

Lid

Werkgevers

Malta

De heer Lawrence MIZZI

Malta Employers Association

17.10.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

Mevrouw Anne-Sofie DALENG

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Regering

Zweden

Mevrouw Jonna JONSSON

Ministry of Employment

8.11.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

De heer Vladimir TEJBUS

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Regering

Slowakije

De heer Jozef KSINAN

Permanente vertegenwoordiging van de Slowaakse Republiek bij de EU

28.11.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

De heer Dominic FROST

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Werkgevers

Verenigd Koninkrijk

De heer Terry WOOLMER

EEF — the manufacturers’ organisation

12.12.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

Mevrouw Jana MALÁ

Afgetreden

Lid

Werkgevers

Tsjechische Republiek

Mevrouw Nora ŠEJDOVÁ

Confederation of Industry of the Czech Republic

12.12.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

De heer František HROBSKÝ

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Werkgevers

Tsjechische Republiek

Mevrouw Jana MALÁ

Czech Association of Energy Sector Employers

12.12.2016

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

28.2.2019

PB C 79 van 1.3.2016

De heer Jozef KSINAN

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Regering

Slowakije

Mevrouw Lucia SABOVA DANKOVA

National Labour Inspectorate

12.12.2016

Raadgevend Comité voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

19.10.2020

PB C 341 van 16.10.2015

De heer Michał MENES

Afgetreden

Lid

Werknemers

Polen

De heer Stanisław RÓŻYCKI

OPZZ

20.9.2016

Raadgevend Comité voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

19.10.2020

PB C 341 van 16.10.2015

De heer Koen MEESTERS

Afgetreden

Lid

Werknemers

België

Mevrouw Nathalie DIESBECQ

Studiedienst ACV

29.9.2016

Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers

24.9.2018

PB C 348 van 20.9.2016

Mevrouw Stefanie RIEDER

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Werkgevers

Oostenrijk

Mevrouw Barbara DALLINGER

Wirtschaftskammer Österreich, EU-Büro Brüssel

17.10.2016

Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers

24.9.2018

PB C 348 van 20.9.2016

Mevrouw Paloma MARTÍNEZ GAMO

Afgetreden

Lid

Regering

Spanje

Mevrouw Sara CORRES ARMENDARIZ

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

28.11.2016

Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers

24.9.2018

PB C 348 van 20.9.2016

Mevrouw Alexandra KRAMER

Afgetreden

Lid

Werknemers

Duitsland

De heer Robert SPILLER

DGB Bundesvorstand

28.11.2016

Raad van bestuur van het Europees Instituut voor gendergelijkheid

31.5.2019

PB C 199 van 4.6.2016

Mevrouw Maria de Fátima DUARTE

Afgetreden

Lid

Regering

Portugal

De heer Carlos Miguel RODRIGUES DUARTE

CIG

29.9.2016

Raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

7.11.2016

PB C 360 van 10.12.2013

De heer Octavian Alexandru BOJAN

Afgetreden

Plaatsvervangend lid

Werkgevers

Roemenië

Mevrouw Daniela SÂRBU

UGIR — Uniunea Generală a Industriaşilor din România

18.7.2016


28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/6


Kennisgeving aan de personen, groepen en entiteiten die zijn geplaatst op de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme

(Zie de bijlage bij Verordening (EU) 2017/150 van de Raad)

(2017/C 29/04)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen, groepen en entiteiten die op de lijst in Verordening (EU) 2017/150 van de Raad (1) zijn geplaatst.

De Raad van de Europese Unie heeft vastgesteld dat de redenen voor de plaatsing van de personen, groepen en entiteiten op de bovengenoemde lijst van personen, groepen en entiteiten die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (2), nog altijd geldig zijn. De Raad heeft derhalve besloten om die personen, groepen en entiteiten op de lijst te handhaven.

In Verordening (EG) nr. 2580/2001 is bepaald dat alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die in het bezit zijn van de betrokken personen, groepen en entiteiten worden bevroren, en dat aan deze personen, groepen en entiteiten noch direct, noch indirect tegoeden, andere financiële activa of economische middelen ter beschikking mogen worden gesteld.

De betrokken personen, groepen en entiteiten worden erop geattendeerd dat zij bij de in de bijlage bij de verordening vermelde bevoegde instanties van de betrokken lidstaat (lidstaten) een machtiging tot het gebruik van bevroren tegoeden voor essentiële behoeften of specifieke betalingen kunnen aanvragen (zie artikel 5, lid 2, van de verordening).

De personen, groepen en entiteiten die op de lijst worden gehandhaafd, kunnen de Raad verzoeken zijn motivering ter zake aan hen mede te delen (voor zover deze niet reeds aan hen is medegedeeld). Dit verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht:

Raad van de Europese Unie (t.a.v.: COMET designations)

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

De betrokken personen, groepen en entiteiten kunnen te allen tijde, onder overlegging van eventuele bewijsstukken, de Raad verzoeken het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen en te handhaven, te heroverwegen; dat verzoek dient aan bovengenoemd adres te worden gericht. Het verzoek zal bij ontvangst worden behandeld. In dat verband worden de betrokken personen, groepen en entiteiten geattendeerd op de regelmatige evaluatie van de lijst door de Raad overeenkomstig artikel 1, lid 6, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB (3). Om bij de volgende toetsing te kunnen worden behandeld, dienen verzoeken uiterlijk op 24 maart 2017 te worden ingediend.

De betrokken personen, groepen en entiteiten wordt er voorts op gewezen dat zij tegen de verordening van de Raad beroep kunnen instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)  PB L 23 van 28.1.2017, blz. 3.

(2)  PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.

(3)  PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93.


28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/7


Kennisgeving aan de personen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme van toepassing zijn

(2017/C 29/05)

De aandacht van de betrokkenen wordt gevestigd op onderstaande informatie, overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (1):

De rechtsgrondslag voor deze verwerking wordt gevormd door Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad (2).

De verantwoordelijke voor de verwerking is de Raad van de Europese Unie, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van DG C (Buitenlandse Zaken, Uitbreiding en Civiele Bescherming) van het secretariaat-generaal van de Raad, en de dienst belast met de verwerking is eenheid 1C van DG C, waarmee contact kan worden opgenomen op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG C 1C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Het doel van de verwerking is het opstellen en actualiseren van de lijst van personen op wie beperkende maatregelen van toepassing zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 2580/2001.

De betrokkenen zijn de natuurlijke personen die voldoen aan de criteria voor plaatsing op de lijst als vastgesteld in die verordening.

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die nodig zijn voor de correcte identificatie van de betrokken persoon, de motivering en eventuele andere daarmee verband houdende gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zo nodig worden uitgewisseld met de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie.

Onverminderd de beperkingen bedoeld in artikel 20, lid 1, onder a) en d), van Verordening (EG) nr. 45/2001 zullen verzoeken om toegang, alsmede verzoeken om rectificatie of bezwaarschriften worden beantwoord in overeenstemming met afdeling 5 van Besluit 2004/644/EG van de Raad (3).

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar na het moment waarop de betrokkene is geschrapt van de lijst van personen op wie de bevriezing van tegoeden van toepassing is of de geldigheidsduur van de maatregel is verstreken, of voor de duur van eventueel begonnen gerechtelijke procedures.

De betrokkenen kunnen zich overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.


(1)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(2)  PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.

(3)  PB L 296 van 21.9.2004, blz. 16.


28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/8


Kennisgeving aan de personen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2011/172/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 270/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Egypte van toepassing zijn

(2017/C 29/06)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen die worden genoemd in de bijlage bij Besluit 2011/172/GBVB van de Raad (1) en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 270/2011 van de Raad (2) betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Egypte.

De Raad beschikt over nieuwe elementen over alle personen die worden vermeld in de bijlage bij Besluit 2011/172/GBVB en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 270/2011. De betrokkenen wordt hierbij meegedeeld dat zij vóór 17 februari 2017 bij de Raad een verzoek tot verkrijging van de hen betreffende informatie kunnen indienen op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG C 1C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Met eventuele ontvangen opmerkingen zal rekening worden gehouden in het kader van de regelmatige toetsing door de Raad, overeenkomstig artikel 5 van Besluit 2011/172/GBVB en artikel 12 van Verordening (EU) nr. 270/2011.


(1)  PB L 76 van 22.3.2011, blz. 63.

(2)  PB L 76 van 22.3.2011, blz. 4.


28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/9


Kennisgeving aan de personen die onderworpen zijn aan de restrictieve maatregelen van Besluit 2011/72/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2017/153 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/149 van de Raad, betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

(2017/C 29/07)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen die worden genoemd in de bijlage bij Besluit 2011/72/GBVB van de Raad (1), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2017/153 van de Raad (2), en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad (3), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/149 van de Raad (4).

De Raad van de Europese Unie heeft, na de lijst van aangewezen personen te hebben geëvalueerd, besloten dat de personen die in de bovengenoemde bijlagen worden genoemd, opgenomen moeten blijven in de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de restrictieve maatregelen van Besluit 2011/72/GBVB en Verordening (EU) nr. 101/2011.

De betrokken personen worden erop geattendeerd dat zij een verzoek kunnen richten tot de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat (lidstaten), als vermeld op de websites in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 101/2011, om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 4 van de verordening).

De betrokken personen kunnen vóór 31 oktober 2017, onder overlegging van bewijsstukken, op onderstaand adres een verzoek bij de Raad indienen tot heroverweging van het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Met eventuele ontvangen opmerkingen zal rekening worden gehouden bij de volgende evaluatie door de Raad, overeenkomstig artikel 5 van Besluit 2011/72/GBVB en artikel 12, lid 4, van Verordening (EU) nr. 101/2011, van de lijst van aangewezen personen.


(1)  PB L 28 van 2.2.2011, blz. 62.

(2)  PB L 23 van 28.1.2017, blz. 19.

(3)  PB L 31 van 5.2.2011, blz. 1.

(4)  PB L 23 van 28.1.2017, blz. 1.


28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/10


Kennisgeving aan de betrokkenen die onderworpen zijn aan de restrictieve maatregelen van Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/149 van de Raad, betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

(2017/C 29/08)

De aandacht van de betrokkenen wordt gevestigd op onderstaande informatie, overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (1):

De rechtsgrondslag voor deze verwerking wordt gevormd door Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad (2), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/149 van de Raad (3).

De verantwoordelijke voor de verwerking is de Raad van de Europese Unie, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van DG C (Buitenlandse Zaken, Uitbreiding, Civiele Bescherming) van het secretariaat-generaal van de Raad, en de dienst belast met de verwerking is eenheid 1C van DG C, waarmee contact kan worden opgenomen op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG C 1

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Het doel van de verwerking is het opstellen en actualiseren van de lijst van personen die aan restrictieve maatregelen onderworpen zijn in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 101/2011, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/149.

De betrokkenen zijn de natuurlijke personen die voldoen aan de criteria voor plaatsing op de lijst als vastgesteld in die verordening.

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die nodig zijn voor de correcte identificatie van de betrokken persoon, de motivering en eventuele andere daarmee verband houdende gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zo nodig worden uitgewisseld met de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie.

Onverminderd de beperkingen bedoeld in artikel 20, lid 1, onder a) en d), van Verordening (EG) nr. 45/2001, zullen verzoeken om toegang, alsmede verzoeken om rectificatie of bezwaarschriften, worden beantwoord in overeenstemming met afdeling 5 van Besluit 2004/644/EG van de Raad (4).

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar na het moment waarop de betrokkene is geschrapt van de lijst van personen op wie de bevriezing van tegoeden van toepassing is of de geldigheidsduur van de maatregel is verstreken, of voor de duur van eventueel begonnen gerechtelijke procedures.

De betrokkenen kunnen zich overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.


(1)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(2)  PB L 31 van 5.2.2011, blz. 1.

(3)  PB L 23 van 28.1.2017, blz. 1.

(4)  PB L 296 van 21.9.2004, blz. 16.


Europese Commissie

28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/11


Wisselkoersen van de euro (1)

27 januari 2017

(2017/C 29/09)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,0681

JPY

Japanse yen

123,01

DKK

Deense kroon

7,4369

GBP

Pond sterling

0,85170

SEK

Zweedse kroon

9,4528

CHF

Zwitserse frank

1,0689

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

8,9190

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

27,021

HUF

Hongaarse forint

311,63

PLN

Poolse zloty

4,3400

RON

Roemeense leu

4,5058

TRY

Turkse lira

4,1416

AUD

Australische dollar

1,4169

CAD

Canadese dollar

1,4012

HKD

Hongkongse dollar

8,2873

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,4726

SGD

Singaporese dollar

1,5250

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 253,96

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

14,4471

CNY

Chinese yuan renminbi

7,3654

HRK

Kroatische kuna

7,4818

IDR

Indonesische roepia

14 276,89

MYR

Maleisische ringgit

4,7333

PHP

Filipijnse peso

53,221

RUB

Russische roebel

64,1625

THB

Thaise baht

37,683

BRL

Braziliaanse real

3,3834

MXN

Mexicaanse peso

22,5452

INR

Indiase roepie

72,7030


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/12


Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad, inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

(Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1))

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 29/10)

Besluiten tot verlening van een autorisatie

Referentie van het besluit (2)

Datum van het besluit

Naam van de stof

Houder van de autorisatie

Nummer van de autorisatie

Toegestaan gebruik

Datum van verstrijken van de herbeoordelingstermijn

Gronden voor het besluit

C(2016) 8596

3 januari 2017

Trichloorethyleen

EG-nr. 201-167-4

CAS-nr. 79-01-6

Parker Hannifin Manufacturing Nederland (Filtration & Separation) BV, Oude Kerkstraat 4, 4870 AG Etten-Leur, Nederland

REACH/16/7/0

Industrieel gebruik als procesoplosmiddel voor de productie van modules die hollevezelmembranen voor gasscheiding bevatten

21 april 2028

Overeenkomstig artikel 60, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 wegen bij het gebruik van de stof de sociaaleconomische voordelen zwaarder dan het risico voor de gezondheid van de mens en zijn er geen geschikte alternatieve stoffen of technieken die technisch of economisch haalbaar zijn.


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  Het besluit is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_nl


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/13


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Wijziging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 29/11)

Lidstaat

Frankrijk

Betrokken route

Lannion (Côte-de-Granit) — Parijs (Orly)

Oorspronkelijke datum waarop de openbaredienstverplichtingen van kracht zijn geworden

27 oktober 2003

Datum van inwerkingtreding van de wijzigingen

23 september 2017

Adres waar de tekst en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbaredienstverplichting kunnen worden verkregen

Arrêté du 23 décembre 2016 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Lannion et Paris (Orly)

NOR: DEVA1638280A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Meer informatie:

Direction Générale de l’Aviation Civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75 720 Paris cedex 15

FRANKRIJK

Tel. +33 158094321

E-mail: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/14


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 29/12)

Lidstaat

Frankrijk

Betrokken route

Lannion-Parijs (Orly)

Looptijd van het contract

Van 23 september 2017 tot en met 22 september 2021

Uiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen en de offertes

3 april 2017 (17.00 uur plaatselijke tijd)

Adres waar de tekst van de aanbesteding en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbare aanbesteding en de openbaredienstverplichting kunnen worden verkregen

Aéroport de Lannion — Côte de Granit

Syndicat Mixte de l’Aéroport — EPIC

Avenue Pierre Marzin

22300 Lannion

FRANKRIJK

Tel. +33 296058234

Fax +33 296058299

E-mail: akguegan.aeroportlannion@orange.fr


28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/15


Bijwerking van de lijst van douanekantoren (1) waarbij de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1635/2006 van de Commissie (2) vermelde goederen voor het vrije verkeer in de Europese Gemeenschap kunnen worden aangegeven

(2017/C 29/13)

Lidstaat

Douanekantoren

BELGIQUE/BELGIË

Antwerpen D.E. — over zee

Bierset — (Grâce-Hollogne) D.E. — door de lucht en/of over land

Brussel D.E. — door de lucht

Zaventem D. — door de lucht

БЪЛГАРИЯ

ТМУ Варна

МП Варна-запад

МП Пристанище Варна

ТМУ Бургас

МП Пристанище Бургас център

ТМУ Столична

ČESKÁ REPUBLIKA

Alle douanekantoren

DANMARK

Iedere haven en luchthaven in Denemarken

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn

HZA Stuttgart — ZA Flughafen

HZA Ulm — ZA Aalen

 

Bayern

HZA München — ZA Flughafen

HZA Regensburg — ZA Furth-im-Wald-Schafberg

HZA Schweinfurt — ZA Bayreuth

HZA Nürnberg — ZA Erlangen — Tennenlohe

 

Berlin

HZA Berlin — ZA Marzahn

HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Tegel

Brandenburg

Bereich HZA Frankfurt (Oder)

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Frankfurt (Oder) Autobahn

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Forst-Autobahn

Bereich HZA Potsdam

HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld

Bremen

HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen

HZA Bremerhaven — ZA Bremerhaven

 

Hamburg

HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe

HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof

HZA Itzehoe -Hamburg-Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Stralsund — ZA Rostock-Grenzkontrollstelle Rostock

 

Niedersachsen

HZA Hannover — ZA Hannover-Nord

HZA Braunschweig — ZA Braunschweig-Broitzem

Nordrhein-Westfalen

HZA Dortmund — ZA Ost

HZA Düsseldorf — ZA Flughafen

Rheinland-Pfalz

HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen

Schleswig-Holstein

HZA Kiel — ZA Lübeck Abfertigungsstelle Hafen

EESTI

Narva, Koidula, Luhamaa Frontier Posts, Tallinn Airport, Tallinn, Paljassaare and Muuga Ports

ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιμένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Barcelona (Aeropuerto), Barcelona (Puerto), Irun (Carretera), La Junquera (Carretera), Madrid (Aeropuerto)

FRANCE

Alle douanekantoren

IRELAND

Alle douanekantoren

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste

Ufficio di Sanità aerea di Torino — Caselle

Ufficio di Sanità aerea di Roma — Fiumicino

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova

Ufficio di Sanità marittima di Livorno

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi

Ufficio di Sanità aerea di Varese — Malpensa

Ufficio di Sanità aerea di Bologna — Panicale

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari

Posto d’Ispezione frontaliera di Chiasso

ΚΥΠΡΟΣ

Alle douanekantoren

LATVIJA

Roads: Grebneva, Pāternieki, Terehova; Railways: Daugavpils, Rēzekne-2; Seaports: Liepāja, Rīga, Ventspils; Airport: Rīga; Post: Rīga International branch of the Latvian Post Office

LIETUVA

Alle douanekantoren

LUXEMBOURG

Bureau des Douanes et Accises

Centre douanier — Luxembourg

Bureau des Douanes et Accises

Luxembourg-Aéroport — Niederanven

MAGYARORSZÁG

Alle douanekantoren

MALTA

The Air Freight Section at Malta International Airport, Luqa

The Sea Freight Entry Processing Unit at Customs House, Valletta

The Parcel Post Office at Customs Office, Qormi

NEDERLAND

Alle douanekantoren

ÖSTERREICH

Nickelsdorf

Heiligenkreuz

Spielfeld

Tissis

Wien — Flughafen Schwechat

POLSKA

Alle douanekantoren

PORTUGAL

Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

Portos de Lisboa e Leixões

ROMÂNIA

Alle douanekantoren

SLOVENIJA

Obrežje (road border crossing), Koper (port border crossing), Dobova (railway border crossing), Gruškovje (road border crossing), Jelšane (road border crossing), Brnik (air border crossing), Ljubljana (road and railway)

SLOVENSKO

Alle douanekantoren

SUOMI — FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi, Helsinki-Vantaan lentoasema

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Glasgow Prestwick Airport, Manchester Airport, Port of Hull and Goole, Port of London, Port of Southampton


(1)  Wijzigingen zijn cursief gedrukt.

(2)  PB L 306 van 7.11.2006, blz. 3.


28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/19


Bindende oorsprongsinlichting

(2017/C 29/14)

Lijst van autoriteiten die door de lidstaten zijn aangewezen voor het in ontvangst nemen van aanvragen voor of voor het verstrekken van een bindende oorsprongsinlichting

Lidstaat

Douaneautoriteit

Telefoon

E-mail:

BELGIË

 

 

 

Niet-preferentiële oorsprong

Service Public Fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Intersectoriel - Politique Commerciale

bâtiment Atrium C

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Intersectoraal - Handelspolitiek

City Atrium C

Vooruitgangsstraat 50

1210 Brussel

België

+32 22778467

marc.wegnez@economie.fgov.be

Preferentiële oorsprong

Service Public Fédéral Finances

Administration Centrale des Douanes et Accises

Services des Procédures Douanières - direction 9

North Galaxy - Tour A (NG A9)

Boulevard du Roi Albert II, 33 - boîte 37

1030 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Financiën

Centrale Administratie der Douane en Accijnzen

Dienst Douaneprocedures - directie 9

North Galaxy - Toren A (NG A9)

Koning Albert II - laan 33, bus 37

1030 Brussel

België

+32 225763103

luc.verhaeghe@minfin.fed.be

BULGARIJE

National Customs Agency

Central Customs Directorate

47, G.S.Rakovski street

BG-1040 Sofia

+359 298594313

+359 298594145

origin@customs.bg

KROATIË

Customs Directorate of the Ministry of Finance of the Republic of Croatia

Central Office

Sector for customs tariff, value and origin Service for customs value and origin

Carinska uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske

Središnji ured

Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

Alexandera Von Humboldta 4a,

10000 Zagreb

+385 1 6211 308

+385 1 6211 321

podrijetlo@carina.hr

origin@carina.hr

TSJECHIË

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Oddělení - Závazných informací

Blanická 19

772 71 Olomouc

+420 585 111 111

podatelna580000@cs.mfcr.cz

DENEMARKEN

SKAT København

Sluseholmen 8B

DK-2450 København SV

+45 723 74204

Keld.Mikkelsen@Skat.dk

DUITSLAND

 

 

 

Preferentiële oorsprong

en

Niet-preferentiële oorsprong,

voor zover de laatste be- of verwerking buiten de EU plaatsvindt

of

indien het goederen betreft waarvoor gemeenschappelijke marktordeningen bestaan, waarbij de toekenning van voordelen afhangt van de vastgestelde niet-preferentiële oorsprong.

Hauptzollamt Hannover

Waterloostraße 5

30169 Hannover

+49 511101 2480

poststelle.vzta-hza-hannover@zoll.bund.de

Niet-preferentiële oorsprong,

voor zover de goederen geheel in de EU zijn verkregen of in de EU worden vervaardigd, be- of verwerkt.

Dit geldt niet voor goederen waarvoor gemeenschappelijke marktordeningen bestaan, waarbij de toekenning van voordelen afhangt van de vastgestelde niet-preferentiële oorsprong.

Industrie- und Handelskammern

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Breite Straße 29

10178 Berlin

+49 302030 82321

behm.steffen@dihk.de

IERLAND

Office of the Revenue Commissioners

Classification, Origin and Valuation Section

Customs Division

St Conlon’s Road

Nenagh

County Tipperary

+353 6744260

origin&valuationsection@revenue.ie

ESTLAND

Maksu-ja Tolliamet

Tolliosakond

Tollitalitus

Lõõtsa 8A

15176 Tallinn

+372 6762607

emta@emta.ee

GRIEKENLAND

Ministry of Finance

General Secretariat for Public Revenue

General Directorate of Customs and Excise

Section B Tariff

Preferential Regimes & Origin

10, Karageorgi Servias Str.

101 84 Athens

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσίωυ Εσόδωυ

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων

Τμήμα Β Προτιμησιακών Δασμολογικών

Καθεστώτων και Καταγωγής

Καρ. Σερβίας 10

101 84 Αθήνα

+30 2106987491

+30 2106987493

+30 2106987541

+30 2106987513

d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

SPANJE

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

+34 917289854/55/35

gesadu@aeat.es

FRANKRIJK

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

Bureau E/1

11, rue des Deux-Communes

93558 Montreuil CEDEX

+33 157534374

+33 157534278

dg-e1@douane.finances.gouv.fr

ITALIË

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali

Ufficio applicazione tributi doganali

Via Mario Carucci, 71

00143 Roma

+39 0650245216

dogane.legislazionedogane.applicazione@agenziadogane.it

CYPRUS

Department of Customs and Excise

Ministry of Finance

M. Karaoli Str.

1096 Nicosia

Postal address:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Μ. Καραολή

1096 Λευκωσία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Αρχιτελωνείο

1440 Λευκωσία

+357 22601651

+357 22601703

headquarters@customs.mof.gov.cy

LETLAND

State Revenue Service of the Republic of Latvia

National Customs Board

Talejas Street 1

Riga, LV-1978

Latvijas Republikas

Valsts ieņēmumu dienesta

Muitas pārvalde

Talejas iela 1,

Rīga, LV-1978

+371 67121007

+371 67121011

MP.lietvediba@vid.gov.lv

LITOUWEN

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

A. Jakšto g. 1/25

01105 Vilnius

+370 52666067

+370 52666068

muitine@lrmuitine.lt

LUXEMBURG

Direction des douanes et accises

Division TAXUD

BP 1605

1016 Luxembourg

+352 28182246

+352 28182347

Jean-Claude.Nilles@do.etat.lu

Laurent.Thilges@do.etat.lu

HONGARIJE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete

Hősök fasora 20-24

1163 Budapest

+36 14022233

szi@nav.gov.hu

MALTA

Customs Department

Lascaris Wharf

Valletta. CMR02

+356 25685186

saviour.grima@gov.mt

NEDERLAND

Douane Nederland/Kantoor Nijmegen

Landelijk Team Oorsprongszaken

PB 1537

6501 BM Nijmegen

+31 243813701

helpdesk.oorsprongszaken@belastingdienst.nl

OOSTENRIJK

Bundesministerium für Finanzen

Johannesgasse 5

1010 Wien

+43 151433/504189

origin@bmf.gv.at

POLEN

Izba Celna w Warszawie

Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP

ul. Erazma Ciołka 14 A

01-443 Warszawa

+48 225447540

wip@war.mofnet.gov.pl

PORTUGAL

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua de Alfãndega no 5 r/c

1149-006 Lisboa

+351 218813765

dsta@at.gov.pt

ROEMENIË

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală a Vămilor

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6

cod 060305

Bucuresti

+40 213155858

+40 213112456

origine@customs.ro

SLOVENIË

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

1523 Ljubljana

+386 14783921

ana.macek@gov.si

SLOWAKIJE

Colný úrad Bratislava

Miletičova 42

824 59 Bratislava 26

+421 250263963

martin.strbik@financnasprava.sk

FINLAND

Tulli

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tullen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

+358 2955200

leena.lehtinen@tulli.fi

minna.raitanen@tulli.fi

ZWEDEN

Tullverket

Box 12854

112 98 Stockholm

+46 84565244

+46 84565522

anna.folkesson@tullverket.se

elisabet.andersson@tullverket.se

VERENIGD KONINKRIJK

HM Revenue & Customs

Excise, Customs, Stamps and Money

Duty Liability Team

10th Floor South-East

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 1AA

+44 1702367721

ken.sherlock@hmrc.gsi.gov.uk

dutyliability.policy@hmrc.gsi.gov.uk


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europese Commissie

28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/25


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/05/2017

Programma voor intra-Afrikaanse academische mobiliteit

(2017/C 29/15)

1.   Doelstellingen en beschrijving

Het algemene doel van het programma is om duurzame ontwikkeling te bevorderen en uiteindelijk bij te dragen aan armoedeverlichting door het vergroten van de beschikbaarheid van opgeleide en hoogwaardig gekwalificeerde beroepskrachten in Afrika.

Het programma is specifiek gericht op het verbeteren van de vaardigheden en competenties van studenten en personeel via een grotere intra-Afrikaanse mobiliteit. Het intensiveren van de samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs in Afrika zal de toegang tot kwaliteitsonderwijs vergroten en Afrikaanse studenten in staat stellen en stimuleren om postdoctoraal onderwijs te volgen op het Afrikaanse continent. Bovendien zal de mobiliteit van (academisch en administratief) personeel de mogelijkheden voor internationale samenwerking van de instellingen voor hoger onderwijs in Afrika vergroten.

Meer specifiek beoogt het programma:

a)

een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van hoger onderwijs door het bevorderen van internationalisering en het harmoniseren van programma’s en curricula binnen deelnemende instellingen;

b)

het studenten, academici en medewerkers mogelijk te maken op taalkundig, cultureel en professioneel gebied te profiteren van opgedane ervaring in een ander Afrikaans land in het kader van mobiliteit.

2.   In aanmerking komende kandidaten en samenstelling van het partnerschap

Het partnerschap moet bestaan uit minimaal vier en maximaal zes Afrikaanse instellingen voor hoger onderwijs als partners (inclusief de aanvragende instelling) en één technische partner uit de EU.

Kandidaten en partners die voor subsidie in aanmerking komende zijn in Afrika geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs die cursussen op postdoctoraal niveau (master en/of doctorsgraad) verzorgen die leiden tot een kwalificatie die wordt erkend door de bevoegde instanties in hun eigen land. Alleen instellingen voor hoger onderwijs die erkend zijn door de relevante nationale autoriteiten in Afrika komen voor subsidie in aanmerking. Afdelingen van instellingen voor hoger onderwijs buiten Afrika komen niet voor subsidie in aanmerking.

De technische partner is een instelling voor hoger onderwijs uit een van de lidstaten van de EU, waaraan een Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs is toegekend.

3.   Subsidiabele activiteiten en duur

Het project omvat het organiseren en het uitvoeren van studenten- en personeelsmobiliteit in master- en doctoraalprogramma’s van hoge kwaliteit, evenals het verschaffen van onderwijs/opleiding en andere diensten aan buitenlandse studenten alsook onderricht/opleiding en onderzoeksopdrachten en andere diensten aan personeel van de aan het project deelnemende landen. De mobiliteit moet plaatsvinden in een van de landen die in aanmerking komen voor deze oproep tot het indienen van voorstellen.

De duur van het project moet 60 maanden zijn.

4.   Gunningscriteria

Alle aanvragen worden door externe deskundigen getoetst op de volgende drie gunningscriteria:

Criteria

Punten

1.

Relevantie

20

2.

Kwaliteit

70

2.1.

Academische kwaliteit

15

2.2.

Samenstelling van het partnerschap en samenwerkingsmechanismen

15

2.3.

Organisatie en tenuitvoerlegging van de mobiliteit

20

2.4.

Studenten-/personeelsfaciliteiten en follow-up

10

2.5.

Genderevenwicht

10

3.

Duurzaamheid

10

Totaal

100

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten voorstellen tenminste 50 van de 100 punten behalen.

5.   Begroting en subsidiebedragen

Het totale indicatieve bedrag dat in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen beschikbaar wordt gesteld, wordt geraamd op 9 900 000 EUR en moet ongeveer 350 mobiliteitsstromen mogelijk maken.

Iedere subsidie bedraagt minimaal 1 000 000 EUR en maximaal 1 400 000 EUR.

De subsidie van de EU is gebaseerd op de toepassing van vaste bedragen voor het organiseren van mobiliteit en kosten per eenheid voor het uitvoeren van mobiliteit.

6.   Indiening van voorstellen en uiterste datum

De uiterste datum voor het indienen van voorstellen in het kader van het programma voor intra-Afrikaanse academische mobiliteit is 2 mei 2017 om 12.00 uur (’s middags), Midden-Europese tijd.

Voor de indiening van een subsidieaanvraag moet gebruik worden gemaakt van het elektronische formulier (eForm) en de bijlagen die speciaal voor dit doel zijn ontwikkeld. Deze zijn te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en).

Alleen aanvragen die op elektronische wijze (eForm met bijlagen) zijn ingediend, worden als geldige aanvragen beschouwd.

Daarnaast moeten aanvragers, onder duidelijke vermelding van het projectregistratienummer verkregen bij indiening van het elektronische formulier, een kopie van hun aanvraag (eForm met bijlagen) per e-mail naar het volgende adres verzenden: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu.

Alleen aanvragen die binnen de vastgestelde termijn zijn ingediend en die in overeenstemming zijn met de in de oproep tot het indienen van voorstellen aangegeven vereisten, zullen worden aanvaard. Aanvragen die uitsluitend per e-mail worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

7.   Volledige informatie

De richtlijnen van de oproep tot het indienen van voorstellen en alle relevante informatie en documenten voor de indiening van voorstellen in het kader van deze oproep zijn te vinden op de website van het Agentschap: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en


ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/27


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(2017/C 29/16)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

ENIG DOCUMENT

„TRADITIONAL WELSH CIDER”

EU-nr.: UK-PGI-0005-01251-7.8.2014

BOB ( ) BGA ( X )

1.   Naam/Namen

„Traditional Welsh Cider”

2.   Lidstaat of derde land

Verenigd Koninkrijk

3.   Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1.   Productcategorie

Categorie 1.8 Andere in bijlage I bij het Verdrag genoemde producten (specerijen enz.)

3.2.   Beschrijving van het product waarop de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

„Traditional Welsh Cider” (in het Welsh „Seidr Cymreig Traddodiadol”) is cider gemaakt van het sap van de eerste persing van ciderappels van volgens traditionele methode in Wales geteelde inheemse en niet-inheemse appelvariëteiten. „Traditional Welsh Cider” kan worden gemaakt uit een mengsel of een enkele variëteit appelsap van de eerste persing. „Traditional Welsh Cider” wordt uitsluitend bereid uit 100 % puur appelsap.

De in „Traditional Welsh Cider” gebruikte ciderappelvariëteiten kunnen worden gekenmerkt als bitterzoet, scherp, zoet en bitter-scherp. Voor het mengen is deskundigheid vereist om de tannine van de „bitterzoete” variëteiten in balans te brengen met de zuurgraad van de „scherpe”. „Bitterzoete” variëteiten bevatten tannine dat een bittere smaak geeft en een donkerdere kleur, en produceren een drank met een volle smaak. Scherpe variëteiten bevatten een hoog appelzuurgehalte en geven de cider een scherpe „beet”. „Zoete” variëteiten hebben een laag tanninegehalte en lagere zuurgraad maar kunnen een fruitige smaak geven en het effect van de wat scherpe tannine verdunnen. „Bitter-scherpe” variëteiten bevatten zowel zuren als tannine. Het mengen van deze kenmerken vereist deskundigheid en varieert naargelang de smaak van de ciderbereider.

De kleur van „Traditional Welsh Cider” varieert van licht- tot donkergoud met tinten rood en brons afhankelijk van de gebruikte appelvariëteiten. De cider kan helder of troebel zijn maar is meestal halfdekkend met een heldere prikkelende smaak die kan variëren van zeer droog tot zeer zoet. Hij is overwegend fruitig met een evenwicht in appelzuur en tannine en een alcoholgehalte van 3,00-8,49 %.

„Traditional Welsh Cider” heeft een heldere prikkelende smaak die kan variëren van zeer droog tot zeer zoet. Hij is overwegend fruitig met een evenwicht in appelzuur en tannine. Tannines en zuurtegraad worden gewoonlijk niet gemeten, maar beoordeeld volgens de stijl en voorkeur van de individuele ciderbereider.

„Traditional Welsh Cider” wordt in drie vormen vervaardigd: niet-mousserende, op fles hergiste en op fles gegiste cider zoals beschreven.

Niet-mousserend: dit is cider zonder vorming van koolzuurgas boven de atmosferische druk. Opgeslagen in een luchtdicht vat is de partiële koolzuurgasdruk (CO2) lager dan 1 bar (100 kPa) en in een poreuzer, zoals een houten, vat is de partiële druk aanzienlijk lager dan 1 bar. Cider die ofwel rechtstreeks geschonken of geheveld wordt uit dit type vaten, is niet-mousserend (stil), zonder zichtbare bruising maar met mogelijke vorming van enkele bubbels als de temperatuur van de cider boven de opslagtemperatuur uitkomt, aangezien de oplosbaarheid van CO2 afneemt bij hogere temperaturen.

Nagegist op fles: het op natuurlijke wijze ontstaan van koolzuurgas wordt bereikt door de cider te bottelen voordat de hoofdvergisting is voltooid. De cider wordt gebotteld bij een door de producent bepaalde dichtheid die de gewenste graad van koolzuurgasvorming en zoetheid geeft. Hoe meer koolzuurgasvorming wordt bereikt, hoe minder zoetheid overblijft als residu. Voor geklaarde cider wordt het gewenste niveau van koolzuurvorming bereikt door het aantal gistcellen te verminderen en de gist te ontdoen van voedingsstof, hetgeen voorkomt dat de vergisting zo ver doorgaat dat de cider droog wordt. De koolzuurgasdruk die bij gebottelde cider wordt bereikt, varieert van 1,5 tot 3,0 bar (150-300 kPa) bij 0 °C en aangezien het gistbezinksel bevat, kan hij er troebel uitzien indien de fles niet voorzichtig wordt geopend en uitgeschonken. Hij heeft een droge smaak tenzij hij wordt „geklaard”. Slechts in de fles nagegiste „Traditional Welsh Cider” kan worden „geklaard”. De bereider kan het bereikte niveau van koolzuurgasvorming berekenen uit het verschil tussen de dichtheid (Δ SG) vóór bottelen en de dichtheid na voltooiing van het proces van nagisting op fles.

Hoewel het alcoholgehalte van in de fles nagegiste „Traditional Welsh Cider” van een vergelijkbaar bereik zal zijn als dat van niet-mousserende cider (van 3,00 % tot een maximum van 8,49 %), zal in de fles nagegiste cider, vooral indien „geklaard”, gemiddeld dichter bij de ondergrens van dit bereik liggen (3,0-5,5 %) aangezien het klaren onvolledige vergisting van de vruchtensuikers tot gevolg heeft.

Gegist op fles: een natuurlijke vorming van koolzuurgas wordt bereikt door de cider te bottelen nadat de hoofdvergisting is voltooid en door een tweede gisting te veroorzaken door toevoeging van fermenteerbare suiker en gist. Op fles gegiste cider heeft een hogere koolzuurgraad dan op fles nagegiste cider en is helder van uiterlijk na het degorgeren. Hij heeft een droge smaak aangezien alle suikers zijn gefermenteerd tijdens de tweede gisting en toevoeging na het degorgeren niet is toegestaan. De koolzuurdruk bereikt in op fles gegiste cider ligt tussen de 4,0 en 6,0 bar (400-600 kPa) bij 0 °C. De producent kan de graad van koolzuurvorming voorspellen aan de hand van de hoeveelheid toegevoegde fermenteerbare suiker en hij kan dit uitrekenen door de na toevoeging gemeten dichtheidsgraad Δ SG te vergelijken met die na voltooiing van het gistingsproces op fles.

Hoewel het alcoholgehalte van op fles gegiste cider vergelijkbaar is met dat van niet-mousserende „Traditional Welsh Cider” (van 3,00 % tot een maximum van 8,49 %), ligt op fles gegiste cider gemiddeld dichter bij de bovengrens van dit bereik vanwege de tweede gisting tot droogheid (5,5-8,49 %).

3.3.   Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

De grondstoffen voor de vervaardiging van „Traditional Welsh Cider” zijn:

het sap van de eerste persing van ciderappels van volgens traditionele methode in Wales geteelde inheemse en niet-inheemse appelvariëteiten;

toegestane additieven:

gistculturen zoals S. bayanus, S. cerevisiae;

sulfiet in de vorm van natrium- of kaliummetabisulfiet is niet altijd noodzakelijk maar is toegestaan om de microbiologische standaard te waarborgen. Wanneer een producent ervoor kiest om sulfiet toe te voegen, mag dit niet meer dan 200 mg/liter SO2 zijn, en de toevoeging ervan moet volgens de wettelijke vereisten vermeld worden op het etiket;

zout van calciumchloride en pectinase-enzym bij gebruik van de klaringsmethode teneinde het gehalte gist en gistvoeding te verminderen.

3.4.   Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

De volgende specifieke onderdelen van het productieproces moeten in het afgebakende geografische gebied plaatsvinden:

telen van de appels,

persen/verwerking tot sap van de appels,

productie van cider,

gisting,

bottelen en opslag in vaten.

3.5.   Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Niet-mousserende cider

Voor de uiteindelijke verpakking van niet-mousserende perencider worden flessen of vaten gebruikt.

Het bottelen en in vaten opslaan van de „Traditional Welsh Cider” mogen uitsluitend plaatsvinden binnen het afgebakende geografische gebied; de cider is een ongepasteuriseerd „levend” product en met het oog op de kwaliteit, traceerbaarheid, temperatuurbeheersing en preventie van verontreiniging dient transport in deze fase tot een minimum beperkt te worden. De productie van „Traditional Welsh Cider” vertrouwt op de multifactoriële invloeden van de lokale natuurlijke omgeving op het uiteindelijke product en hierbij is bulktransport op grote schaal uitgesloten vóór uiteindelijke verpakking.

Mousserend: op fles nagegiste en op fles gegiste cider

Mousserende cider wordt in flessen geproduceerd. Het mousseren wordt veroorzaakt door opgeloste kooldioxide dat slechts op natuurlijke wijze kan worden verkregen (door middel van vergisting in de afgesloten fles) en niet door kunstmatige toevoeging van koolzuurgas.

Voor op fles nagegiste cider: (voltooiing van hoofdvergisting in de fles)

De al dan niet geklaarde cider wordt gebotteld bij de vereiste dichtheid om de vereiste nagisting en zoetheid in de fles te creëren.

Voor cider gegist op fles: (tweede gisting op fles)

Vergisting op fles is het proces van tweede gisting van niet-mousserende cider in een afgesloten fles.

De cider die voor deze processen wordt gebruikt, wordt volgens exact dezelfde specificaties vervaardigd als niet-mousserende cider tot het moment van bottelen. Flessen moeten zwaarder zijn met een gewelfde bodem en zij moeten kunnen worden afgesloten met een kroonkurk van 29 mm of met een natuurlijke kurk of plastic draaidop en een aanhoudende interne druk van 6-12 bar bij 25 °C kunnen weerstaan.

3.6.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

4.   Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het land Wales

5.   Verband met het afgebakende geografische gebied

De unieke individuele eigenschappen van „Traditional Welsh Cider” zijn te danken aan het sap van eerste persing van een of meer inheemse en niet-inheemse appelvariëteiten die in het afgebakende gebied worden geteeld en waarvan cider wordt gemaakt volgens een traditionele methode. De gebruikte variëteit appels beïnvloedt de smaak en het uiterlijk van de cider met het juiste niveau van smaak, aroma en uiterlijk, dat wordt verkregen door een deskundige en vakkundige ambachtelijke opleiding.

De bodem en het klimaat in het afgebakende productiegebied zetten de faam van „Traditional Welsh Cider” kracht bij. Het karakter en het aroma van „Traditional Welsh Cider” variëren afhankelijk van de gebieden in Wales waar de cider wordt geproduceerd.

Dankzij zijn bodem en klimaat zijn de laagvlakten van Wales zeer geschikt voor het telen van ciderappels aangezien het mogelijk is hier locaties voor boomgaarden te kiezen waarmee vorstgevoelige plaatsen in de vroege lente tijdens de bloeitijd worden vermeden. Het Welshe klimaat kent ook overvloedige regenval, essentieel tijdens de bloeitijd en tijdens de herfst alvorens de oogst begint. Het karakter van „Traditional Welsh Cider” varieert afhankelijk van de gebieden in Wales waar de cider wordt geproduceerd. Bij hoger gelegen gebieden is er sprake van bevriezingsgevaar in de bloeiperiode, hetgeen leidt tot verminderde opbrengst, maar anderzijds is de fermentatie trager, hetgeen wordt geacht de smaak van de cider te verbeteren. Het Welshe klimaat is warm en zonnig genoeg op de juiste momenten om voldoende vruchtsuikers te kunnen produceren, en nat genoeg om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan water van gevestigde ciderappelbomen en om in de behoeften van nieuw aangeplante bomen te voorzien.

Het Welshe graafschap dat de grootste hoeveelheid appels voor „Traditional Welsh Cider” levert, is oostelijk Monmouthshire. De diepe alluviale gronden van rode zandsteen hebben uitstekende vochtvasthoudende eigenschappen terwijl zij uitstekende afwateringseigenschappen behouden tijdens perioden waarin er meer dan gemiddeld veel regen valt. Deze combinatie staat bekend om de hogere kwaliteit fruit die het geeft, hetgeen men ook terugziet in de cider. Er zijn ciderappelbomen in Monmouthshire die wel 150 jaar oud zijn.

„Traditional Welsh Cider” wordt gemaakt door vergisting van sap van in Wales geteelde appels van inheemse en niet-inheemse variëteiten. De gebruikte variëteit ciderappels beïnvloedt de smaak en het uiterlijk van de cider. De kleur van „Traditional Welsh Cider” varieert van licht- tot donkergoud met tinten rood en brons afhankelijk van de gebruikte appelvariëteiten. Het karakter en het aroma variëren ook afhankelijk van de gebieden in Wales waar de cider wordt geteeld. Bij hoger gelegen gebieden is de vergisting trager, hetgeen wordt geacht de smaak van de cider te verbeteren met een heldere prikkelende smaak als gevolg.

„Traditional Welsh Cider” kan variëren van zeer droog tot zeer zoet. De toevoeging van fermenteerbare suikers zoals glucose, fructose en sucrose is alleen toegestaan bij de productie van op fles gegiste cider om het tweede gistingsproces in gang te zetten. Bij alle andere „Traditional Welsh Ciders” wordt geen extra suiker toegevoegd aangezien de Welshe ciderappels van zichzelf voldoende natuurlijke vruchtensuikers bevatten.

Het sap voor „Traditional Welsh Cider” bestaat uit 100 % appelsap van de eerste persing uit een mengsel of één enkele variëteit, terwijl in andere delen van het VK een tweede persing kan voorkomen. Bovendien kunnen aan het sap in andere delen van het VK suikers worden toegevoegd hetgeen vervolgens leidt tot vergisting en tot een hogere alcoholgehalte, om dan te worden verdund met water met als gevolg een meer homogeen product. Daarentegen zijn er geen twee partijen „Traditional Welsh Cider” ooit precies hetzelfde. Dit draagt bij aan het unieke karakter van dit ambachtelijke product.

Voor het maken van „Traditional Welsh Cider” zijn specifieke traditionele vaardigheden vereist. Deze kennis en deskundigheid worden van de ene producent van „Traditional Welsh Cider” op de andere overgedragen. Voor het mengen van de variëteiten is deskundigheid vereist om de tannine van de „bitterzoete” variëteiten in balans te brengen met de zuurgraad van de „scherpe”. „Bitterzoete” variëteiten bevatten tannine dat een bittere smaak geeft en een donkerdere kleur, en produceren een drank met een volle smaak. Scherpe variëteiten bevatten een hoog appelzuurgehalte en geven de cider een scherpe „beet”. „Zoete” variëteiten hebben een laag tanninegehalte en een lagere zuurgraad, maar kunnen een fruitige smaak geven en het effect van de wat scherpe tannine verdunnen. „Bitter-scherpe” variëteiten bevatten zowel tannine als zuur. Tannine wordt normaliter niet gemeten maar het sap wordt veeleer gemengd volgens de smaak van de ciderbereider, hetgeen een specifieke deskundigheid vergt. Nieuwe ciderbereiders leren hun vaardigheden vaak van elkaar en delen vaak hun uitrusting totdat zij in staat zijn om hun eigen uitrusting te betalen.

„Traditional Welsh Cider” gaat terug op de traditie van Welshe boeren in de negentiende eeuw die genoeg cider voor eigen gebruik produceerden en als een manier om hun inkomen aan te vullen. „Traditional Welsh Cider” werd vaak gegeven aan landarbeiders, vaak als een deel van hun loon. Het ging uitsluitend om een huisnijverheid en de weinige handel die er was, vond plaats tussen naburige boerderijen of met nabijgelegen drankgelegenheden. Commerciële ciderproductie op enigerlei schaal bestond eenvoudig niet in Wales.

In 2001 werd de „Welsh Perry and Cider Society” gevormd en nu zijn er ongeveer vijftig producenten van cider in Wales. In 2003 werd de „Welsh Perry and Cider Society” onderscheiden door de Campaign for Real Ale (CAMRA) met de Pomona Award voor „zijn uitstekende werk voor de opwaardering van echte Welshe cider”. In 2009 ontving de „Welsh Perry and Cider Society” de jaarlijkse waarderingsprijs van de Asturische ciderstichting in Spanje. Dit was voor de verdiensten en vernieuwingen van het genootschap bij de bevordering van de productie van ambachtelijke cider; zijn voorlichting over traditionele cider en zijn toewijding bij het in stand houden van het culturele erfgoed dat met het behoud en herstel van inheemse appelvariëteiten samenhangt, door het creëren van een genenbank in zijn museum. „Traditional Welsh Cider” is bezig een gevestigd product te worden dat alom erkend wordt door de voedingsindustrie, zowel in het VK als wereldwijd. Als kwaliteitsproduct wordt het door vele topchefs en gastronomen gebruikt en verschijnt het regelmatig als ingrediënt op hun menu’s. In 2005 haalden Welshe ciderbereiders alle belangrijke prijzen binnen op de kampioenschappen voor het VK in Reading, met het winnen van de prijzen voor „Kampioen Cider en Gebottelde Cider”.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de onderhavige verordening)

https://www.gov.uk/government/publications/protected-food-name-welsh-cider


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.


28.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 29/32


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(2017/C 29/17)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

ENIG DOCUMENT

„TRADITIONAL WELSH PERRY”

EU-nr.: UK-PGI-0005-01250 — 6.8.2014

BOB ( ) BGA ( X )

1.   Naam

„Traditional Welsh Perry”

2.   Lidstaat of derde land

Verenigd Koninkrijk

3.   Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1.   Productcategorie

Categorie 1.8 Andere in bijlage I van het Verdrag genoemde producten (specerijen enz.)

3.2.   Beschrijving van het product waarop de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

„Traditional Welsh Perry” (in het Welsh „Perai Cymreig Traddodiadol”) is de naam die wordt gegeven aan mostperensap van de eerste persing van in Wales met een traditionele productiemethode geteelde inheemse en niet-inheemse perenvariëteiten. „Traditional Welsh Perry” wordt bereid uit sap van de eerste persing van één enkele variëteit mostperen of uit een mengsel van verschillende variëteiten. „Traditional Welsh Perry” wordt uitsluitend bereid uit 100 % puur mostperensap.

De kleur van „Traditional Welsh Perry” varieert van bleekgeel tot donkergoud en is helder of troebel met een opvallende lichte of volfruitige perensmaak uitgebalanceerd met een natuurlijke zoete smaak vanwege het sorbitolgehalte in de gebruikte mostperen, en een delicaat fruitig aroma met het zuur van citrusvrucht. De smaak wordt aangevuld met de door de tannine gegeven „body” en is ofwel beendroog of overheersend zoet van afdronk. Het heeft een alcoholgehalte van 3,00-8,49 %.

„Traditional Welsh Perry” wordt in drie vormen vervaardigd: niet-mousserende, op fles nagegiste en op fles gegiste perencider zoals beschreven.

Niet-mousserend: dit is perencider zonder vorming van koolzuurgas boven de atmosferische druk. Opgeslagen in een luchtdicht vat is de partiële koolzuurgasdruk (CO2) lager dan 1 bar (100 kPa) en in een poreuzer, zoals een houten, vat is de partiële druk aanzienlijk lager dan 1 bar. Perencider die ofwel rechtstreeks geschonken of geheveld wordt uit dit type vaten, is niet-mousserend (stil), zonder zichtbaar bruisen maar met de mogelijke vorming van enkele bubbels als de temperatuur van de perencider boven de opslagtemperatuur uitkomt, aangezien de oplosbaarheid van CO2 afneemt bij hogere temperaturen.

Nagegist op fles: het op natuurlijke wijze ontstaan van koolzuurgas wordt bereikt door de perencider te bottelen voordat de hoofdvergisting is voltooid. De perencider wordt gebotteld bij een door de producent bepaalde dichtheid die de gewenste graad van koolzuurgasvorming en zoetheid geeft. Hoe meer koolzuurgasvorming wordt bereikt, hoe minder zoetheid overblijft als residu. Voor geklaarde perencider wordt het gewenste niveau van koolzuurvorming bereikt door het aantal gistcellen te verminderen en de gist te ontdoen van voedingsstof, hetgeen voorkomt dat de vergisting zo ver doorgaat dat de cider droog wordt. De koolzuurgasdruk die bij op fles nagegiste perencider wordt bereikt, varieert van 1,5 tot 3,0 bar (150-300 kPa) bij 0 °C en aangezien hij gistbezinksel bevat, kan hij er troebel uitzien indien de fles niet voorzichtig wordt geopend en uitgeschonken. Hij heeft een droge smaak tenzij hij wordt „geklaard”. Slechts in de fles nagegiste „Traditional Welsh Perry” kan worden „geklaard”. De producent kan het bereikte niveau van koolzuurgasvorming berekenen uit het verschil tussen de dichtheid (Δ SG) vóór bottelen en de dichtheid na voltooiing van het proces van nagisting op fles.

Hoewel het alcoholgehalte van in de fles nagegiste „Traditional Welsh Perry” van een vergelijkbaar bereik is als dat van niet-mousserende perencider (van 3,00 % tot een maximum van 8,49 %), ligt in de fles nagegiste perencider, vooral indien „geklaard”, gemiddeld dichter bij de ondergrens van dit bereik (3,0-5,5 %) aangezien het klaren onvolledige vergisting van de vruchtensuikers tot gevolg heeft.

Gegist op fles: een natuurlijke vorming van koolzuurgas wordt bereikt door de perencider te bottelen nadat de hoofdvergisting is voltooid, en door een tweede gisting te veroorzaken door toevoeging van fermenteerbare suiker en gist. Op fles gegiste perencider heeft een hogere koolzuurgraad dan op fles nagegiste cider en is helder van uiterlijk na het degorgeren. Hij heeft een droge smaak aangezien alle suikers zijn gefermenteerd tijdens de tweede gisting en toevoeging na het degorgeren niet is toegestaan. De koolzuurdruk bereikt in op fles gegiste perencider ligt tussen de 4,0 en 6,0 bar (400-600 kPa) bij 0 °C. De producent kan de graad van koolzuurvorming voorspellen aan de hand van de hoeveelheid toegevoegde fermenteerbare suiker en hij kan dit uitrekenen door de na toevoeging gemeten dichtheidsgraad Δ SG te vergelijken met die na voltooiing van de gisting op fles.

Hoewel het alcoholgehalte van op fles gegiste perencider vergelijkbaar is met dat van niet-mousserende „Traditional Welsh Perry” (van 3,00 % tot een maximum van 8,49 %), ligt op fles gegiste perencider gemiddeld dichter bij de bovengrens van dit bereik vanwege de tweede gisting tot droogheid (5,5-8,49 %).

3.3.   Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

De grondstoffen voor de vervaardiging van „Traditional Welsh Perry” zijn:

mostperensap van de eerste persing van in Wales met een traditionele productiemethode geteelde inheemse en niet-inheemse perenvariëteiten;

toegestane additieven:

gistculturen zoals S. bayanus, S. cerevisiae;

sulfiet in de vorm van natrium- of kaliummetabisulfiet is niet altijd noodzakelijk maar is toegestaan om de microbiologische standaard te waarborgen. Wanneer een producent ervoor kiest om sulfiet toe te voegen, mag dit niet meer dan 200 mg/liter te zijn, en de toevoeging ervan moet volgens de wettelijke vereisten vermeld worden op het etiket;

zout van calciumchloride en pectinase-enzym bij gebruik van de klaringsmethode teneinde het gehalte gist en gistvoeding te verminderen.

3.4.   Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

De volgende specifieke onderdelen van het productieproces moeten in het afgebakende geografische gebied plaatsvinden:

telen van de peren,

persen/verwerking tot sap van de peren,

productie van perencider,

vergisting,

bottelen en opslag in vaten.

3.5.   Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Niet-mousserende perencider

Voor de uiteindelijke verpakking van niet-mousserende perencider worden flessen of vaten gebruikt.

Het bottelen en in vaten opslaan van de „Traditional Welsh Perry” mogen uitsluitend plaatsvinden binnen het afgebakende geografische gebied; de cider is een ongepasteuriseerd „levend” product en met het oog op de kwaliteit, traceerbaarheid, temperatuurbeheersing en preventie van verontreiniging dient transport in deze fase tot een minimum beperkt te worden zodat bulktransport op grote schaal is uitgesloten vóór de uiteindelijke verpakking.

Mousserend: op fles nagegiste en op fles gegiste perencider

Mousserende perencider wordt in flessen geproduceerd. Het mousseren wordt veroorzaakt door opgeloste kooldioxide dat slechts op natuurlijke wijze kan worden verkregen (door middel van vergisting in de afgesloten fles) en niet door kunstmatige toevoeging van koolzuurgas.

Voor op fles nagegiste perencider: (voltooiing van hoofdvergisting in de fles)

De al dan niet geklaarde perencider wordt gebotteld bij de vereiste dichtheid om de vereiste nagisting en zoetheid in de fles te creëren.

Voor perencider gegist op fles: (tweede gisting op fles). Vergisting op fles is het proces van tweede gisting van niet-mousserende perencider in een afgesloten fles.

De perencider die voor deze processen wordt gebruikt, wordt volgens exact dezelfde specificaties vervaardigd als niet-mousserende perencider tot de botteling. Flessen moeten zwaarder zijn met een gewelfde bodem en zij moeten kunnen worden afgesloten met een kroonkurk van 29 mm of met een natuurlijke kurk of plastic draaidop en een aanhoudende interne druk van 6-12 bar bij 25 °C kunnen weerstaan.

3.6.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

4.   Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het land Wales

5.   Verband met het afgebakende geografische gebied

De unieke eigenschappen van „Traditional Welsh Perry” zijn te danken aan het sap van eerste persing van inheemse en niet-inheemse mostperenvariëteiten die in het afgebakende gebied worden geteeld. De perencider wordt geproduceerd door middel van een traditionele methode in het afgebakende gebied die voortkomt uit een reservoir aan kennis en ervaring die zijn ontwikkeld in Wales, zoals blijkt uit de huidige geografische spreiding van leden van de „Welsh Perry and Cider Society”. Het gebruik van afzonderlijke perenvariëteiten en combinaties daarvan beïnvloedt de smaak en het uiterlijk van de perencider. Daarom bestaat er een grote verscheidenheid aan producten hetgeen het unieke karakter van deze ambachtelijke drank vergroot. Het juiste niveau van smaak, aroma en uiterlijk wordt verkregen door een deskundige en vakkundige ambachtelijke opleiding.

De gronden en het klimaat in het afgebakende productiegebied zetten de faam van „Traditional Welsh Perry” kracht bij. Het karakter en het aroma van „Traditional Welsh Perry” variëren afhankelijk van de gebieden in Wales waar de mostperen geteeld worden en waar de perencider wordt geproduceerd.

Dankzij zijn bodem en klimaat zijn de laagvlakten van Wales zeer geschikt voor het telen van mostperen aangezien het mogelijk is hier locaties voor boomgaarden te kiezen waarmee vorstgevoelige plaatsen in de vroege lente tijdens de bloeitijd worden vermeden. Het Welshe klimaat kent ook overvloedige regenval, essentieel tijdens de bloeitijd en tijdens de herfst alvorens de oogst begint. Het Welshe klimaat is warm en zonnig genoeg op de juiste momenten om voldoende vruchtsuikers te kunnen produceren, en nat genoeg om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan water van gevestigde mostperenbomen en in de behoeften van nieuw aangeplante bomen te voorzien. Het Welshe graafschap dat de grootste hoeveelheid peren voor „Traditional Welsh Perry” levert, is oostelijk Monmouthshire. De diepe alluviale gronden van rode zandsteen hebben uitstekende vochtvasthoudende eigenschappen terwijl zij uitstekende afwateringseigenschappen behouden tijdens perioden waarin er meer dan gemiddeld veel regen valt. Deze combinatie staat erom bekend een hogere kwaliteit fruit op te leveren, hetgeen men ook terugziet in de perencider. Er zijn mostperenbomen in Monmouthshire die wel driehonderd jaar oud zijn.

„Traditional Welsh Perry” wordt gemaakt door vergisting van sap van in Wales geteelde peren van inheemse en niet-inheemse variëteiten. Het karakter van „Traditional Welsh Perry” kan ook subtiele nuances vertonen afhankelijk van waar de perencider is vergist. Bij lagere temperaturen, die afhankelijk kunnen zijn van breedtegraad, microklimaat en hoogteligging, verloopt de vergisting langzamer aangezien natuurlijk voorkomende vluchtige aromatische verbindingen daar veel meer worden vastgehouden, hetgeen geacht wordt de smaak en het aroma van de perencider te verbeteren met als resultaat een opvallend licht of volfruitig perenaroma met een heldere, prikkelende smaak. De gebruikte perenvariëteiten kunnen de smaak en het uiterlijk van de perencider beïnvloeden. De kleur van „Traditional Welsh Perry” varieert van bijna kleurloos geel tot donkergoud.

„Traditional Welsh Perry” kan variëren van zeer droog tot zeer zoet. De toevoeging van fermenteerbare suikers zoals glucose, fructose en sucrose is alleen toegestaan bij de productie van op fles gegiste perencider om het tweede gistingsproces in gang te zetten. Bij alle andere „Traditional Welsh Perry’s” wordt geen extra suiker toegevoegd aangezien de Welshe mostperen van zichzelf voldoende natuurlijke vruchtensuikers bevatten.

Het sap voor „Traditional Welsh Perry” bestaat uit 100 % perensap van de eerste persing uit een mengsel of een enkele variëteit, terwijl in andere delen van het VK een tweede persing kan voorkomen. Bovendien kunnen aan het sap in andere delen van het VK suikers worden toegevoegd, hetgeen vervolgens leidt tot vergisting en tot een hoger alcoholgehalte, om dan te worden verdund met water met als gevolg een meer homogeen product. Daarentegen zijn er geen twee partijen „Traditional Welsh Perry” ooit precies hetzelfde. Dit draagt bij aan het unieke en bijzondere karakter van dit ambachtelijke product.

„Traditional Welsh Perry” wordt geproduceerd dankzij een reservoir aan kennis en ervaring in heel Wales zoals blijkt uit de huidige geografische spreiding van leden van de „Welsh Perry and Cider Society”. Voor de vervaardiging van „Traditional Welsh Perry” zijn specifieke traditionele vaardigheden vereist. Deze kennis en deskundigheid worden van de ene producent van „Traditional Welsh Perry” op de andere overgedragen. De timing van het oogsten van het fruit, het malen en verwerken kan cruciaal zijn aangezien sommige perenvariëteiten snel zacht worden en tijdens rijping autolyse ondergaan, en opslag van het fruit problematisch kan zijn. Deze timing wordt vooral beïnvloed door de fruitvariëteit. De perenciderbereider moet een grondige kennis hebben van de fruitvariëteiten die worden gebruikt en van de gedetailleerde chronologische volgorde van de oogst. Perencider wordt geproduceerd met één enkele variëteit of kan uit een mengsel van verschillende variëteiten worden geproduceerd. Het mengen van verschillende variëteiten vóór en na gisting vereist specifieke vaardigheden. Bovendien zijn specifieke vaardigheden nodig om vast te stellen of mostperen met een hoog tanninegehalte langere opslag van gefermenteerd sap vereisen om sedimentatie te laten plaatsvinden, of, indien het fruit aan oxidatie moet worden onderworpen middels inweken (het gemalen pulp laten staan voordat het wordt geperst), het geschikte gereedschap beschikbaar is. De „Welsh Perry and Cider Society” moedigt de verspreiding van kennis, deskundigheid en knowhow onder de leden aan.

Historisch gezien was het maken van „Traditional Welsh Perry” deel van het werk op de boerderij maar perencider was meer een verfijnde drank die grotendeels was voorbehouden aan de herenboer en zijn familie, en dus niet voor landarbeiders bestemd was. De productie van perencider op boerderijen nam af in de 19e eeuw toen de productie van cider op boerderijen terugliep en er ciderfabrieken ontstonden. Het maken van perencider leende zich niet voor fabrieksproductiemethoden aangezien veel van de fabrieksmethoden, zoals het in waterbassins laten drijven van het fruit, niet voor peren kon worden gebruikt omdat peren in water zinken en op een andere wijze behandeld moeten worden. Zo stierf de traditie van perencider maken vrijwel uit maar veel mostperenbomen overleefden deze ontwikkeling. Een langzame heropleving kwam op gang in 2001 toen de „Welsh Perry and Cider Society” werd opgericht en nu is er een hernieuwde belangstelling voor het maken van „Traditional Welsh Perry” in heel Wales met ongeveer twintig producenten van perencider. In delen van Wales waar het klimaat en de geografische factoren niet geschikt zijn voor het telen van mostperen, kopen de producenten fruit van Welshe telers in de gebieden van Wales die gunstiger zijn voor de teelt van mostperen. Het genootschap organiseert nu een jaarlijks Welsh Perry-kampioenschap.

„Traditional Welsh Perry” is een gevestigd product aan het worden dat alom erkend wordt door de voedingsindustrie, zowel in het VK als wereldwijd. Als kwaliteitsproduct wordt het door vele topchefs en gastronomen gebruikt en verschijnt het regelmatig als ingrediënt op hun menu’s. In 2008 won „Traditional Welsh Perry” de True Taste of Wales in de categorie „Alcoholische dranken” en in 2012 de „Laurence Riley”-beker voor de beste perencider in de „Bath and West Show”.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de onderhavige verordening)

https://www.gov.uk/government/publications/protected-food-name-welsh-perry-pdo


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.