ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 470

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
16 december 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2016/C 470/01

Wisselkoersen van de euro

1


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2016/C 470/02

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt of waarin de maatregel geen steun vormt ( 1 )

2

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2016/C 470/03

Kennisgeving aan Rustam Magomedovich Aselderov, die is toegevoegd aan de lijst bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida, op grond van Verordening (EU) 2016/2262 van de Commissie

3


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

16.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 470/1


Wisselkoersen van de euro (1)

15 december 2016

(2016/C 470/01)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,0419

JPY

Japanse yen

123,03

DKK

Deense kroon

7,4350

GBP

Pond sterling

0,83598

SEK

Zweedse kroon

9,7688

CHF

Zwitserse frank

1,0733

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

8,9993

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

27,021

HUF

Hongaarse forint

313,17

PLN

Poolse zloty

4,4450

RON

Roemeense leu

4,5223

TRY

Turkse lira

3,6840

AUD

Australische dollar

1,4109

CAD

Canadese dollar

1,3902

HKD

Hongkongse dollar

8,0851

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,4752

SGD

Singaporese dollar

1,5008

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 235,83

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

14,6283

CNY

Chinese yuan renminbi

7,2262

HRK

Kroatische kuna

7,5413

IDR

Indonesische roepia

13 987,51

MYR

Maleisische ringgit

4,6596

PHP

Filipijnse peso

52,027

RUB

Russische roebel

64,3953

THB

Thaise baht

37,290

BRL

Braziliaanse real

3,5298

MXN

Mexicaanse peso

21,5200

INR

Indiase roepie

70,6425


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


V Bekendmakingen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

16.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 470/2


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt of waarin de maatregel geen steun vormt

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 470/02)

Datum waarop het besluit is genomen

13.6.2016

Nummer van de steunmaatregel

SA.41193 (15/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

KIEL, KRFR.ST.,

DEUTSCHLAND

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

„Green-Port” Kiel: Landstromanlage Norwegenkai — Seehafen Kiel

GmbH & Co. KG

Rechtsgrondslag

GRW-Koordinierungsrahmen

Richtlinie der Landeshauptstadt Kiel über die finanzielle Förderung außerhalb der

Stadtverwaltung stehender Stellen

Type maatregel

Individuele steun

Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 0,3427 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

60 %

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Diensten in verband met vervoer over water

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Landeshauptstadt Kiel

Fleethörn 9

24103 Kiel

DEUTSCHLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op de site

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

16.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 470/3


Kennisgeving aan Rustam Magomedovich Aselderov, die is toegevoegd aan de lijst bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida, op grond van Verordening (EU) 2016/2262 van de Commissie

(2016/C 470/03)

1.

Besluit (GBVB) 2016/1693 van de Raad (1) roept de Unie op de tegoeden en economische middelen te bevriezen van de leden van de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, als bedoeld in de lijst die is opgesteld op grond van Resolutie 1267(1999) en Resolutie 1333(2000) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die regelmatig wordt bijgewerkt door het VN-comité dat is ingesteld bij Resolutie 1267(1999) van de VN-Veiligheidsraad.

De lijst die is opgesteld door het VN-Comité omvat:

ISIS (Da'esh) en Al Qaida;

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten, lichamen en groepen die banden hebben met Al Qaida, en

rechtspersonen, entiteiten en lichamen die in handen zijn van of gecontroleerd worden door, of op enige andere wijze ondersteuning bieden aan deze personen, entiteiten, lichamen en groepen.

Handelingen of activiteiten die erop wijzen dat een persoon, groep, onderneming of entiteit „banden heeft met” ISIS (Da'esh) en Al Qaida, zijn:

a)

deelnemen aan het financieren, plannen, faciliteren, voorbereiden of uitvoeren van handelingen of activiteiten van, in samenhang met, uit naam van, ten behoeve of ter ondersteuning van ISIS (Da'esh) en Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan;

b)

leveren, verkopen of overdragen van wapens of daarmee verband houdend materieel aan bedoelde personen of organisaties;

c)

aanwerven van personeel voor bedoelde personen of organisaties, of

d)

op andere wijze ondersteunen van handelingen of activiteiten van bedoelde personen of organisaties.

2.

Op 12 december 2016 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten Rustam Magomedovich Aselderov toe te voegen aan de ISIS (Da'esh) en Al Qaida-lijst van het Sanctiecomité.

Rustam Magomedovich Aselderov kan te allen tijde een verzoek richten aan de ombudsman van de Verenigde Naties, met ondersteunende documentatie, tot heroverweging van de gronden waarop hij op de bovengenoemde VN-lijst is geplaatst. Dit verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 212963-1300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Zie voor meer informatie: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.

Naar aanleiding van het in punt 2 genoemde besluit van de VN heeft de Commissie Verordening (EU) 2016/2262 (2) vastgesteld tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida (3). Bij die wijziging, die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 881/2002 is verricht, wordt Rustam Magomedovich Aselderov toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij die verordening (hierna „bijlage I” genoemd).

De onderstaande maatregelen van Verordening (EG) nr. 881/2002 zijn van toepassing op de aan bijlage I toegevoegde personen en entiteiten:

1)

de bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn of in het bezit zijn van deze personen en entiteiten, alsmede het voor iedereen geldende verbod op de terbeschikkingstelling, direct of indirect, van tegoeden en economische middelen aan of ten behoeve van deze personen en entiteiten (artikelen 2 en 2 bis), en

2)

het verbod op de directe of indirecte verstrekking, verkoop, levering of overdracht aan deze personen en entiteiten van technisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten (artikel 3).

4.

Artikel 7 bis van Verordening (EG) nr. 881/2002 voorziet in een toetsing wanneer opmerkingen zijn ingediend over de gronden voor opname op de lijst door wie op de lijst is geplaatst. De personen en entiteiten die bij Verordening (EU) 2016/2262 aan bijlage I zijn toegevoegd, kunnen de Commissie verzoeken om een toelichting over de redenen waarom zij op de lijst zijn opgenomen. Dit verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht:

Europese Commissie

„Beperkende maatregelen”

Wetstraat 200

1049 Brussel

BELGIË

5.

De betrokken personen en entiteiten worden tevens erop geattendeerd dat zij tegen Verordening (EU) 2016/2262 beroep kunnen instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

6.

Voor de goede orde worden de aan bijlage I toegevoegde personen en entiteiten erop geattendeerd dat zij een verzoek kunnen richten tot de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of lidstaten, als vermeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 881/2002, om een machtiging te verkrijgen om bevroren tegoeden, andere financiële activa of economische middelen te gebruiken voor essentiële behoeften of specifieke betalingen, in overeenstemming met artikel 2 bis van die verordening.


(1)  PB L 255 van 21.9.2016, blz. 25.

(2)  PB L 342 van 16.12.2016, blz. 22.

(3)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.