ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 457A

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
8 december 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

2016/C 457 A/01

Aankondiging van vergelijkende onderzoeken — EPSO/AD/332/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Spaans (ES) — EPSO/AD/333/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Grieks (EL) — EPSO/AD/334/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Italiaans (IT) — EPSO/AD/335/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Litouws (LT) — EPSO/AD/336/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Maltees (MT) — EPSO/AD/337/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Zweeds (SV)

1


NL

 


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

8.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 457/1


AANKONDIGING VAN VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

EPSO/AD/332/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Spaans (ES)

EPSO/AD/333/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Grieks (EL)

EPSO/AD/334/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Italiaans (IT)

EPSO/AD/335/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Litouws (LT)

EPSO/AD/336/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Maltees (MT)

EPSO/AD/337/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Zweeds (SV)

(2016/C 457 A/01)

Uiterste datum voor inschrijving: 12 januari 2017 om 12 uur (’s middags), Midden-Europese tijd (MET)

Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) organiseert vergelijkende onderzoeken op basis van toetsen om reservelijsten op te stellen waaruit het Europees Parlement en de Raad kunnen putten voor de aanwerving van nieuwe ambtenaren, voor de functie van jurist-linguïst (functiegroep AD).

Deze aankondiging en de bijlagen erbij vormen het juridisch bindende kader voor deze selectieprocedures.

In BIJLAGE III vindt u de algemene bepalingen betreffende vergelijkende onderzoeken

Aantal geslaagde kandidaten dat per vergelijkend onderzoek op de reservelijst kan worden geplaatst:

EPSO/AD/332/16 — ES:

8

EPSO/AD/333/16 — EL:

8

EPSO/AD/334/16 — IT:

8

EPSO/AD/335/16 — LT:

9

EPSO/AD/336/16 — MT:

9

EPSO/AD/337/16 — SV:

10

Deze aankondiging heeft betrekking op verschillende vergelijkende onderzoeken. U kunt zich slechts voor één vergelijkend onderzoek inschrijven. Bij uw online-inschrijving moet u een keuze maken. U kunt deze keuze niet meer wijzigen nadat u uw onlinesollicitatie hebt gevalideerd.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

De door het Europees Parlement en de Raad aangeworven juristen-linguïsten reviseren, in de taal van het vergelijkend onderzoek, juridische en wetgevingsteksten die zijn vertaald uit ten minste twee andere talen. Zij geven ook advies over de opstelling van wetteksten.

In BIJLAGE I vindt u meer informatie over de taken

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET IK VOLDOEN?

Op het ogenblik dat u uw inschrijving valideert, moet u voldoen aan ALLE onderstaande voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Uw rechten als staatsburger bezitten als onderdaan van een van de lidstaten van de Europese Unie

Voldaan hebben aan de verplichtingen inzake militaire dienst van uw lidstaat

In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de beoogde functie vereist zijn

Bijzondere voorwaarden:

talen

Taal 1: ten minste niveau C2 in de taal van het vergelijkend onderzoek

Taal 2: ten minste niveau C1 in het Engels

Taal 3: ten minste niveau C1 in het Duits, het Frans, het Italiaans, het Pools of het Spaans (een andere taal dan taal 1)

Taal 2 moet Engels zijn. U moet het sollicitatieformulier in taal 2 invullen.

De betrokken diensten behandelen documenten waarvan de originele versie vrijwel steeds in het Engels is opgesteld. Deze versie dient als basis voor de revisie door de juristen-linguïsten in de overige talen.

De geslaagde kandidaten van dit vergelijkend onderzoek zullen dus voornamelijk met in het Engels opgestelde documenten werken. De andere mogelijke taalkeuzes voor taal 3 weerspiegelen de talenkennis die nodig is voor de behoeften van de diensten.

Voor meer informatie over taalvaardigheidsniveaus, zie het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr).

Bijzondere voorwaarden:

kwalificaties en werkervaring

Zie BIJLAGE II voor de bijzondere voorwaarden per vergelijkend onderzoek

Werkervaring is niet vereist.

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?

1)    Meerkeuzetoetsen per computer

Als u uw inschrijving tijdig valideert, wordt u uitgenodigd voor een aantal meerkeuzetoetsen per computer in een door EPSO erkend centrum.

De meerkeuzetoetsen zijn als volgt samengesteld:

Onderdeel

Taal

Aantal vragen

Duur

Vereiste minimumscore

Verbaal redeneervermogen

Taal 1

20

35 min.

10/20

Numeriek redeneervermogen

Taal 1

10

20 min.

Numeriek + abstract samen 8/20

Abstract redeneervermogen

Taal 1

10

10 min.

Talenkennis

Taal 2

12

25 min.

7/12

Als u niet de vereiste minimumscore behaalt voor deze toetsen, wordt u uitgesloten van verdere deelname. De scores worden niet opgeteld bij de assessmentonderdelen.

Er worden per vergelijkend onderzoek ongeveer zevenmaal — en maximaal achtmaal — zoveel kandidaten toegelaten tot de vertaaltest als het aantal kandidaten dat op de reservelijst kan worden geplaatst.

2)    Vertaaltest

Als u volgens de gegevens op uw onlinesollicitatieformulier aan alle voorwaarden voldoet en u behoort tot degenen met de hoogste totaalscores voor de meerkeuzetoetsen per computer, wordt u uitgenodigd voor een vertaaltest in een door EPSO erkend centrum.

Test

Taal

Duur

Vereiste minimumscore

Vertaling van een juridische tekst

Vanuit taal 2 naar taal 1

2 uur

40/80

De behaalde score voor de vertaaltest wordt gecombineerd met de scores van het assessment om uw totaalscore te berekenen.

Als u behoort tot degenen met de hoogste totaalscores voor deze test, wordt u toegelaten tot de volgende fase van het vergelijkend onderzoek.

Er worden maximaal viermaal zoveel kandidaten toegelaten tot het assessment als het aantal kandidaten dat voor elk van de vergelijkende onderzoeken op de reservelijst kan worden geplaatst.

3)    Assessment

Als u behoort tot degenen met de hoogste totaalscores voor de vertaaltest, wordt u uitgenodigd voor een assessment in uw taal 1, 2 en 3 . Het assessment duurt anderhalve dag en vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in Brussel .

Tijdens het assessment worden acht algemene competenties en de vakspecifieke competenties getoetst tijdens vier onderdelen (interview over de competenties en groepsopdracht (in taal 2), een mondelinge presentatie, gevolgd door vragen over de vakspecifieke competenties, waaronder uw kennis van het EU-recht, om uw algemene en vakspecifieke competenties te beoordelen (in taal 1), en een samenvatting van een tekst (vanuit taal 3 naar taal 1), volgens onderstaande schema’s:

Competentie

Onderdeel

1.

Problemen analyseren en oplossen

Mondelinge presentatie

Groepsopdracht

2.

Communiceren

Mondelinge presentatie

Interview over competenties

3.

Kwaliteits- en resultaatgericht werken

Mondelinge presentatie

Interview over competenties

4.

Leren en zich blijven ontwikkelen

Groepsopdracht

Interview over competenties

5.

Prioriteiten stellen en organiseren

Mondelinge presentatie

Groepsopdracht

6.

Stressbestendigheid

Mondelinge presentatie

Interview over competenties

7.

Samenwerken

Groepsopdracht

Interview over competenties

8.

Leiding geven

Groepsopdracht

Interview over competenties

Vereiste minimumscore

3/10 per competentie en 40/80 in totaal


Competentie

Onderdeel

Specifieke competenties op het vakgebied

Mondelinge presentatie

Samenvatting in taal 1 van een tekst in taal 3

Vereiste minimumscore

20/40

30/60

4)    Reservelijst

De jury controleert de bewijsstukken om te bepalen of de kandidaten aan de voorwaarden voldoen. De kandidaten die na afloop van het assessment de hoogste totaalscores hebben behaald, worden op een reservelijst geplaatst (één reservelijst per vergelijkend onderzoek), totdat het maximumaantal dat op de reservelijst kan worden geplaatst, is bereikt. De reservelijst wordt in alfabetische volgorde opgesteld.

HOE EN WANNEER KAN IK ME INSCHRIJVEN?

U kunt zich online inschrijven op de website van EPSO http://jobs.eu-careers.eu vóór:

12 januari 2017 om 12 uur (’s middags), Midden-Europese tijd (MET) .


BIJLAGE I

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De Europese instellingen werven hooggekwalificeerde juristen aan die in staat moeten zijn in de taal van het vergelijkend onderzoek juridische EU-teksten te reviseren die zijn vertaald uit ten minste twee andere talen en advies te geven over de opstelling van wetteksten teneinde de redactionele kwaliteit van de Europese wetgeving te waarborgen. Bij de werkzaamheden wordt gebruikgemaakt van de gebruikelijke informatietechnologie en kantoorsoftware.

Juristen-linguïsten volgen de wetgevingsprocedures, fungeren als adviseurs en waarborgen de redactionele kwaliteit en de inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de formulering van wetgeving. Daarnaast controleren zij reeds vertaalde en gereviseerde teksten in de taal van het vergelijkend onderzoek op hun taalkundige en juridische consistentie en op de overeenstemming met de verschillende taalversies. Zij moeten intensief contact onderhouden met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de wetgevingsprocedure.

Einde van BIJLAGE I, klik hier om terug te gaan naar de hoofdtekst


BIJLAGE II

VEREISTE KWALIFICATIES PER VERGELIJKEND ONDERZOEK

EPSO/AD/332/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het spaans (ES)

U moet een van de volgende diploma’s van een volledige universitaire opleiding op het gebied van het Spaanse recht hebben behaald:

Graduado en Derecho o Licenciado en Derecho.

Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald.

In BIJLAGE IV vindt u voorbeelden van minimumkwalificaties

EPSO/AD/333/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het grieks (EL)

U moet het volgende diploma van een volledige universitaire opleiding rechten in de Griekse taal hebben behaald:

Πτυχίο νομικής.

Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald.

In BIJLAGE IV vindt u voorbeelden van minimumkwalificaties

EPSO/AD/334/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het italiaans (IT)

U moet een van de volgende diploma’s van een volledige universitaire opleiding op het gebied van het Italiaanse recht hebben behaald:

Laurea in giurisprudenza (laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale).

Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald.

In BIJLAGE IV vindt u voorbeelden van minimumkwalificaties

EPSO/AD/335/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het litouws (LT)

U moet een van de volgende diploma’s van een volledige universitaire opleiding op het gebied van het Litouwse recht hebben behaald:

Teisės bakalauro ar teisės magistro diplomas arba juos atitinkantis diplomas, suteikiantis teisininko kvalifikaciją.

Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald.

In BIJLAGE IV vindt u voorbeelden van minimumkwalificaties

EPSO/AD/336/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het maltees (MT)

U moet een van de volgende diploma’s van een volledige universitaire opleiding op het gebied van het Maltese recht hebben behaald:

Diploma ta” Nutar Pubbliku (N.P.)

Dottorat fil-Liġi (LL.D.)

Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald.

In BIJLAGE IV vindt u voorbeelden van minimumkwalificaties

EPSO/AD/337/16 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het zweeds (SV)

U moet een van de volgende diploma’s van een volledige universitaire opleiding rechten in de Zweedse taal hebben behaald:

Juridisk universitetsutbildning på svenska: jur.kand.-examen, juristexamen eller motsvarande.

Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald.

In BIJLAGE IV vindt u voorbeelden van minimumkwalificaties

Einde van BIJLAGE II, klik hier om terug te gaan naar de hoofdtekst


BIJLAGE III

ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

In het kader van de door EPSO georganiseerde selectieprocedures slaat elke verwijzing naar een persoon van het mannelijke geslacht tevens op personen van het vrouwelijke geslacht.

INHOUDSOPGAVE

1.

TOELATINGSVOORWAARDEN 9

1.1.

Algemene competenties 9

1.2.

Algemene voorwaarden 10

1.3.

Specifieke voorwaarden 10

1.4.

Talenkennis 11

2.

INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE 11

2.1.

Leg de interactieve toetsen af 11

2.2.

Maak een EPSO-account aan 11

2.3.

Vul online het sollicitatieformulier in 11

2.4.

Gelijke kansen en bijzondere voorzieningen 12

3.

SELECTIEPROCEDURE 12

3.1.

Jury 12

3.2.

Meerkeuzetoetsen per computer in de preselectiefase 13

3.3.

Controle van de toelatingsvoorwaarden 13

3.4.

Selectie op basis van kwalificaties (Talent Screener) 14

3.5.

Tussentijdse toetsen 14

3.6.

Assessment 14

3.7.

Bevestiging van ontvankelijkheid 15

4.

GESLAAGDE KANDIDATEN/AANWERVING 15

4.1.

Reservelijst 15

4.2.

Competentiepaspoort 16

5.

COMMUNICATIE 16

5.1.

Communicatie met EPSO 16

5.2.

Communicatie met de jury 16

5.3.

Gegevensbescherming 16

5.4.

Toegang tot informatie 16

5.5.

Automatisch beschikbare informatie 17

5.6.

Informatie op verzoek 17

6.

KLACHTEN 17

6.1.

Contact opnemen met EPSO 17

6.2.

Technische problemen 18

6.3.

Inhoudelijke fouten in de meerkeuzetoetsen per computer 18

6.4.

Verzoek om een heronderzoek 18

6.5.

Administratieve klachten 19

6.6.

Gerechtelijk beroep 19

6.7.

Europese Ombudsman 20

6.8.

Diskwalificatie 20

INLEIDING

De instellingen van de Europese Unie (EU) selecteren hun toekomstige ambtenaren door middel van vergelijkende onderzoeken op basis van toetsen waarbij de kandidaten onderling worden vergeleken. Deze procedure zorgt ervoor dat kandidaten gelijk worden behandeld, dat de selectie op verdienste berust en dat alle kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, de kans krijgen om hun capaciteiten te tonen.

De selectie van toekomstige ambtenaren wordt uitgevoerd door EPSO (Europees Bureau voor personeelsselectie), dat verantwoordelijk is voor alle organisatorische aspecten, en de jury, die de toetsen bepaalt en goedkeurt en de kandidaten beoordeelt. Het algemene beginsel dat aan dit systeem ten grondslag ligt, is dat selectiebesluiten onafhankelijk moeten worden genomen, zonder enige vorm van ongepaste beïnvloeding.

1.   TOELATINGSVOORWAARDEN

1.1.   Algemene competenties

De EU-instellingen zoeken getalenteerde en gemotiveerde kandidaten die hooggekwalificeerd zijn op hun vakgebied en met name beschikken over onderstaande competenties:

problemen analyseren en oplossen: bij complexe problemen onderscheidt u de hoofdzaken en bedenkt u creatieve en praktische oplossingen;

communiceren: u drukt zich zowel schriftelijk als mondeling helder en zorgvuldig uit;

kwaliteits- en resultaatgericht werken: u neemt uw persoonlijke verantwoordelijkheid en komt met initiatieven om kwaliteitswerk te leveren en daarbij de vastgestelde procedures na te leven;

leren en zich blijven ontwikkelen: u ontwikkelt en verbetert uw vaardigheden en verdiept uw kennis van de organisatie en de werkomgeving in brede zin;

prioriteiten stellen en organiseren: u geeft voorrang aan de belangrijkste taken, bent flexibel en organiseert uw eigen werk efficiënt;

stressbestendigheid: u functioneert ook goed bij hoge werkdruk en gaat constructief om met organisatorische knelpunten en veranderingen in uw werkomgeving;

samenwerken: u werkt samen met anderen, binnen en buiten uw team, en respecteert ieders eigenheid, en

leiding geven (alleen voor administrateurs): u stuurt mensen aan, haalt het beste uit hen en motiveert hen om resultaten te behalen.

1.2.   Algemene voorwaarden

De volgende algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde voor alle vergelijkende onderzoeken, tenzij specifieke uitzonderingen worden vermeld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek, bv. voor landen die tot de EU toetreden. Kandidaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

uw rechten als staatsburger bezitten als onderdaan van een van de lidstaten van de Europese Unie;

voldaan hebben aan de verplichtingen inzake de militaire dienst van uw lidstaat, en

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de betrokken functie vereist zijn.

De enige leeftijdsbeperking is de pensioengerechtigde leeftijd zoals bepaald in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (zie de website van EPSO: www.eu-careers.eu).

U moet een officieel document kunnen overleggen waaruit uw staatsburgerschap blijkt, bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart, dat geldig moet zijn op de uiterste datum voor inschrijving. In de regel zijn er pas in de fase van de aanwerving bewijsstukken vereist om aan te tonen dat u voldoet aan de andere twee voorwaarden.

1.3.   Specifieke voorwaarden

De specifieke voorwaarden inzake kwalificaties en werkervaring kunnen variëren naargelang van het vereiste profiel en worden vermeld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. Vermeld in uw sollicitatie zo veel mogelijk informatie over uw kwalificaties en werkervaring (indien verplicht), zodat de jury kan beoordelen hoe relevant deze zijn voor de functie.

a)

Diploma’s en/of certificaten: Diploma’s die zijn afgegeven in een niet-EU-land moeten worden erkend door een officiële instantie van een EU-lidstaat, bijvoorbeeld het Ministerie van Onderwijs van uw land. Er wordt rekening gehouden met de verschillende onderwijsstructuren in de lidstaten.

Vermeld voor postsecundair onderwijs en voor technische, specialistische of beroepsopleidingen de vakken, de duur en of het voltijds, deeltijds of avondonderwijs betrof.

b)

Werkervaring (indien verplicht) wordt alleen meegeteld voor zover deze verband houdt met de aard van de functie en als sprake is van:

een reële en daadwerkelijke arbeidsprestatie,

bezoldiging,

hiërarchische ondergeschiktheid of de verlening van een dienst, en

onder de volgende voorwaarden:

vrijwilligerswerk: indien met betaling van een vergoeding en vergelijkbaar met gewoon werk wat betreft aantal uren en duur;

stages: indien met betaling van een vergoeding;

militaire dienstplicht: vervuld voor of na het vereiste diploma, voor ten hoogste de duur van de wettelijke dienstplicht in uw lidstaat;

ouderschapsverlof/adoptieverlof: als het verlof is opgenomen tijdens een arbeidscontract;

promotie/doctoraat: wordt meegeteld als werkervaring van ten hoogste drie jaar, op voorwaarde dat de doctorsgraad daadwerkelijk is verworven, ongeacht of er sprake was van bezoldiging, en

deeltijdwerk: wordt meegeteld naar rato van de daadwerkelijk gewerkte tijd, dus als u bijvoorbeeld zes maanden halftijds hebt gewerkt, wordt dit meegeteld als drie maanden werkervaring.

Voor alle beroepsactiviteiten moeten originelen of gewaarmerkte kopieën kunnen worden overgelegd van:

getuigschriften van voormalige en huidige werkgever(s), waarop wordt vermeld: aard, niveau, begin- en einddatum van de verrichte werkzaamheden, officiële briefhoofd en stempel van de onderneming, en naam en handtekening van de bevoegde persoon, of

(als u geen getuigschriften van werkgevers kunt bijvoegen) de arbeidsovereenkomst(en) en het eerste en laatste loonstrookje; voeg hierbij een gedetailleerde beschrijving van de verrichte werkzaamheden;

(voor niet in loondienst verrichte beroepswerkzaamheden, als zelfstandige, in vrije beroepen enz.) facturen of bestelbonnen met specificatie van de verrichte werkzaamheden, of enig ander officieel bewijsstuk;

(voor conferentietolken indien werkervaring vereist is) bewijsstukken waarop het aantal gewerkte dagen wordt vermeld, evenals de talen waarnaar of waaruit is getolkt, en waaruit blijkt dat het specifiek om conferentievertolking gaat.

1.4.   Talenkennis

Overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie moet u ten minste een grondige kennis hebben van één officiële EU-taal (CEFR-niveau C1 (1)) en voldoende kennis (CEFR-niveau B2) van een andere officiële EU-taal.

De specifieke taaleisen kunnen variëren naargelang van het profiel en worden vermeld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. Met name voor linguïstische profielen kan kennis van meer talen vereist zijn.

In de regel zijn geen bewijsstukken vereist om uw talenkennis aan te tonen, behalve voor bepaalde vergelijkende onderzoeken voor linguïsten (zie punt 1.3) of specialisten.

2.   INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE

2.1.   Leg de interactieve toetsen af

Afhankelijk van het vergelijkend onderzoek waar u zich voor inschrijft, kan u worden verzocht een interactieve zelfbeoordelingstoets en/of voorbeeldtoets af te leggen. Deze toetsen zijn bedoeld om u een indruk te geven van het niveau van de preselectietoetsen van het vergelijkend onderzoek en van uw geschiktheid voor een carrière als Europees ambtenaar.

2.2.   Maak een EPSO-account aan

U kunt uw account aanmaken op de website van EPSO (www.eu-careers.eu). Via dit account kunt u:

uw sollicitatie(s) indienen en het verloop daarvan volgen;

mededelingen van EPSO ontvangen, en

persoonlijke gegevens opslaan.

U mag slechts één account aanmaken voor al uw EPSO-sollicitaties. Als EPSO constateert dat u meer dan één account hebt, kan dit op enig moment in de procedure leiden tot diskwalificatie (zie punt 6.8).

2.3.   Vul online het sollicitatieformulier in

Uw sollicitatie moet worden ingediend via de EPSO-website in de taal/talen die is/zijn vermeld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. Voor sommige vakgebieden of profielen die tegelijkertijd worden gepubliceerd, kunt u slechts voor één vakgebied of profiel inschrijven. Dit wordt duidelijk vermeld in de aankondiging.

Naargelang van het vergelijkend onderzoek kunt u worden verzocht informatie te verschaffen over:

uw diploma’s/kwalificaties;

uw werkervaring (indien vereist);

uw motivatie;

uw kennis van de officiële EU-talen;

uw specifieke werkervaring en kwalificaties (zie punt 3.4), of

eventuele speciale voorzieningen die u voor de toetsen nodig hebt (zie punt 2.4).

Aan alle algemene en specifieke toelatingsvoorwaarden moet zijn voldaan op de in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek vermelde uiterste datum/data. Door uw inschrijving te valideren verklaart u aan de voorwaarden te voldoen. Wanneer u uw inschrijving eenmaal hebt gevalideerd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Het is aan u om ervoor te zorgen dat u uw inschrijving binnen de gestelde termijn indient en valideert.

2.4.   Gelijke kansen en bijzondere voorzieningen

EPSO hanteert systematisch een gelijkekansenbeleid bij zijn selectieprocedures om ervoor te zorgen dat alle kandidaten gelijk worden behandeld.

EPSO treft alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat kandidaten met een handicap of speciale behoeften kunnen deelnemen aan vergelijkende onderzoeken, op voet van gelijkheid met andere kandidaten.

Als u een handicap of medische aandoening hebt die uw deelname aan de toetsen belemmert, vermeld dit dan in uw sollicitatieformulier en laat ons weten welke bijzondere voorzieningen u nodig hebt. Indien de handicap of medische aandoening ontstaat na de uiterste datum voor online-inschrijving, moet u dit zo snel mogelijk aan EPSO melden, met inachtneming van de hieronder vermelde informatie.

U dient een certificaat van een nationale instantie of een medische verklaring naar EPSO te sturen voordat uw verzoek in aanmerking kan worden genomen. De bewijsstukken worden bestudeerd, waarna in gerechtvaardigde gevallen redelijke voorzieningen worden getroffen.

Alle nodige informatie is te vinden in het sollicitatieformulier en op de website van EPSO (www.eu-careers.eu).

Neem voor meer informatie contact op met het „accessibility team” van EPSO, via

e-mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu);

fax (+32 22998081), of

per post:

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

„EPSO accessibility”

Kortenberglaan 25

1049 Brussel

BELGIË

3.   SELECTIEPROCEDURE

3.1.   Jury

De jury wordt aangesteld om de kandidaten te vergelijken en de beste kandidaten te selecteren op basis van hun competenties, vaardigheden en kwalificaties ten opzichte van de eisen die worden beschreven in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. Jury’s bestaan uit ambtenaren. De helft wordt benoemd door de administratie (personeelsdienst) en de andere helft door de personeelsvertegenwoordigingen. De namen van de juryleden worden bekendgemaakt op de website van EPSO (www.eu-careers.eu).

3.2.   Meerkeuzetoetsen per computer in de preselectiefase

De jury bepaalt de moeilijkheidsgraad van de meerkeuzetoetsen en keurt de inhoud goed op basis van de voorstellen van EPSO. De toetsen worden door de computer gecorrigeerd.

Bij vergelijkende onderzoeken voor specialistische profielen, waarbij de selectie geschiedt op basis van kwalificaties (zie punt 3.4), worden in de preselectiefase alleen meerkeuzetoetsen georganiseerd wanneer het aantal kandidaten een bepaald quotum overschrijdt. Dit quotum wordt na afsluiting van de inschrijvingen vastgesteld door de directeur van EPSO in zijn hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd gezag en wordt bekendgemaakt op de EPSO-website (www.eu-careers.eu). Bij vergelijkende onderzoeken die betrekking hebben op verschillende vakgebieden, kan het quotum per vakgebied variëren. Als het aantal kandidaten onder het quotum ligt, worden de meerkeuzetoetsen afgenomen tijdens het assessment.

Naargelang van het profiel kunnen de meerkeuzetoetsen betrekking hebben op:

verbaal redeneervermogen: beoordeling van uw verbale redeneervermogen en uw begrip van verbale informatie;

numeriek redeneervermogen: beoordeling van uw numerieke redeneervermogen en uw begrip van numerieke informatie;

abstract redeneervermogen: beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken en verbanden te begrijpen tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn;

situatiebeoordeling: beoordeling van uw gedrag in een werksituatie;

talenkennis, en

specifieke beroepsvaardigheden.

Tenzij anders vermeld moet u een afspraak boeken voor de meerkeuzetoetsen per computer volgens de instructies in uw EPSO-account en op de EPSO-website (www.eu-careers.eu).

Normaal gezien hebt u daarvoor de keuze uit verschillende data en locaties. De periode voor het boeken en het afleggen van de toetsen is beperkt. Als u geen afspraak boekt of de toetsen niet aflegt, wordt u gediskwalificeerd (zie punt 6.8).

3.3.   Controle van de toelatingsvoorwaarden

EPSO controleert of u, volgens de verklaringen in uw sollicitatieformulier, voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden die in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek zijn vastgesteld. De jury controleert of u voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden. Uw verklaringen in het sollicitatieformulier worden in een later stadium gecontroleerd aan de hand van de bewijsstukken (tenzij anders vermeld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek). Kandidaten die niet voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden van de aankondiging van vergelijkend onderzoek, worden uitgesloten.

Als het vergelijkend onderzoek een preselectiefase met meerkeuzetoetsen omvat (zie punt 3.2), vindt deze controle plaats nadat de toetsen zijn afgerond, tenzij anders vermeld.

Het aantal kandidaten dat wordt uitgenodigd voor de volgende fase van het selectieproces, wordt vermeld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek of wordt vastgesteld door de directeur van EPSO, in zijn hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd gezag.

Als de meerkeuzetoetsen vooraf plaatsvinden, worden de dossiers van de kandidaten gecontroleerd in afnemende volgorde van de behaalde score, totdat een bepaald quotum is bereikt (dit quotum wordt per vakgebied vastgesteld door EPSO, in zijn hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd gezag). De dossiers van de overige kandidaten worden niet onderzocht.

Als de meerkeuzetoetsen niet vooraf plaatsvinden, worden de dossiers van alle kandidaten gecontroleerd.

Wanneer de laatste plaats door twee of meer kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten uitgenodigd. De sollicitatieformulieren van de kandidaten die buiten dit quotum vallen, worden niet bekeken.

3.4.   Selectie op basis van kwalificaties (Talent Screener)

Voor de meeste specialistische profielen moet u een „Talent Screener” invullen. Deze fase is bedoeld om op basis van kwalificaties, met name diploma’s en werkervaring, de kandidaten te kunnen selecteren die het meest geschikt zijn voor de functie.

Alle kandidaten die deelnemen aan een bepaald vergelijkend onderzoek, krijgen dezelfde vragen in het onderdeel „Talent Screener” van het sollicitatieformulier. Op die manier kan de jury de verdiensten van de kandidaten objectief met elkaar vergelijken.

De Talent Screener-fase vindt normaal gezien plaats na de controle van de toelatingsvoorwaarden, tenzij anders vermeld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. De jury beoordeelt alleen de kandidaten die voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden. Deze beoordeling wordt uitsluitend uitgevoerd op basis van uw antwoorden in het onderdeel „Talent Screener”. U moet daarom daarin alle relevante informatie opnemen, zelfs indien deze reeds is vermeld in andere onderdelen van uw sollicitatieformulier.

Eerst neemt de jury een beslissing over het gewicht (van 1 tot 3) van elke vraag, naargelang van het belang dat aan het desbetreffende selectiecriterium wordt gehecht. Daarna kent de jury voor elk van uw antwoorden 0 tot 4 punten toe. Het puntenaantal wordt vervolgens vermenigvuldigd met het gewicht van de desbetreffende vraag, waarna alle punten worden opgeteld.

De kandidaten met de hoogste totaalscore worden toegelaten tot de volgende fase. Het aantal kandidaten dat tot de volgende fase wordt toegelaten, wordt bekendgemaakt in de aankondiging van vergelijkend onderzoek en op de website van EPSO. Wanneer de laatste beschikbare plaats door twee of meer kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten toegelaten tot de volgende fase.

3.5.   Tussentijdse toetsen

De inhoud van deze toetsen wordt gevalideerd door de jury. Afhankelijk van het vergelijkend onderzoek kunnen deze toetsen de volgende onderdelen omvatten:

elektronische postbakopdracht: onderdeel per computer waarbij u een reeks vragen moet beantwoorden met behulp van informatie in een mailbox;

voorafgaande tolkentest: simultaanvertolking van een opgenomen toespraak, eventueel in audiovisuele vorm;

tolkentesten: testen consecutief en simultaan tolken;

interview op afstand: om uw specifieke competenties op het vakgebied en uw niveau van mondelinge communicatie in een bepaalde taal te beoordelen;

voorafgaande vertaaltoetsen: vertaling naar de hoofdtaal van het vergelijkend onderzoek van een tekst die is opgesteld in een van uw gekozen vreemde talen, en/of

taaltoetsen, bestaande uit meerkeuzevragen.

3.6.   Assessment

Het assessment vindt doorgaans in Brussel of Luxemburg plaats en kan één of meer dagen duren. Om een competentiepaspoort te krijgen en op de reservelijst te kunnen worden geplaatst, moet u deelnemen aan alle onderdelen. Zowel uw algemene competenties (zie punt 1.1) als uw specifieke competenties (die verband houden met de betrokken functie) worden getest.

De inhoud van de assessmentonderdelen wordt gevalideerd door de jury. Afhankelijk van het vergelijkend onderzoek kan het assessment de volgende onderdelen omvatten:

casestudy: schriftelijk onderdeel op basis van een relevante situatie die u voor verschillende problemen plaatst die u moet oplossen of waarop u moet reageren, waarbij u alleen het aangeboden materiaal mag gebruiken;

mondelinge presentatie: individueel af te leggen onderdeel betreffende analyse en presentatie, waarbij u een voorstel moet formuleren voor een fictief probleem in verband met een werksituatie. Nadat u de u verstrekte documentatie hebt geanalyseerd, moet u uw ideeën voor een klein publiek uiteenzetten;

interview(s) over uw competenties: individueel af te leggen onderdeel waarbij op gestructureerde wijze relevante informatie wordt verzameld over uw algemene vaardigheden en/of (in het geval van specialistische vergelijkende onderzoeken) specifieke vaardigheden, op basis van uw ervaring;

een groepsopdracht: nadat u individueel een aantal gegevens hebt bestudeerd, bespreekt u uw conclusies in een groep met andere deelnemers om tot een gezamenlijke beslissing te komen;

elektronische postbakopdracht: onderdeel per computer waarbij u een reeks vragen moet beantwoorden met behulp van informatie in een mailbox;

praktische taaltoetsen;

andere opdrachten om uw specifieke vaardigheden te toetsen;

toetsen ter beoordeling van uw verbale, numerieke en abstracte redeneervermogen en uw situatiebeoordelingsvermogen (indien deze vaardigheden niet in een eerdere fase van het vergelijkend onderzoek zijn getest).

3.7.   Bevestiging van ontvankelijkheid

Voordat u op de reservelijst wordt geplaatst, wordt aan de hand van de bewijsstukken gecontroleerd of u voldoet aan alle voorwaarden (zie punt 4.1). In afnemende volgorde van de na afloop van het assessment behaalde scores wordt de ontvankelijkheid van de sollicitaties onderzocht, tot het quotum van kandidaten is bereikt dat op de reservelijst kan worden geplaatst. De dossiers van de kandidaten die buiten dit quotum vallen, worden niet onderzocht.

Wij zullen u laten weten welke bewijsstukken u moet indienen en wanneer. Als u wordt uitgenodigd voor een assessment in Brussel, moet u normaal gezien de originele documenten meebrengen. Uw documenten worden gescand en u krijgt ze diezelfde dag terug. Als u wordt uitgenodigd voor een assessment op een andere locatie, krijgt u samen met de uitnodiging hierover precieze instructies.

Als blijkt dat de verklaringen op het sollicitatieformulier niet kunnen worden gestaafd met passende bewijsstukken, kan dit leiden tot diskwalificatie. Op enig moment in de procedure kan u worden verzocht om aanvullende informatie of documenten te verstrekken.

4.   GESLAAGDE KANDIDATEN/AANWERVING

4.1.   Reservelijst

Een vergelijkend onderzoek is niet bedoeld om een specifieke vacature te vervullen, maar om een databank (de „reservelijst” genoemd) op te stellen waaruit de EU-instellingen kunnen putten voor de aanwerving van nieuwe ambtenaren.

De jury plaatst de kandidaten die de beste scores hebben behaald en die voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden, op de reservelijst. Het aantal kandidaten dat op de reservelijst kan worden geplaatst, wordt vastgesteld in de desbetreffende aankondiging van het vergelijkend onderzoek. Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten op de reservelijst geplaatst. De lijst wordt vervolgens naar de EU-instellingen gestuurd. Opname op een reservelijst geeft geen recht of garantie op aanwerving.

De reservelijst en de datum waarop deze verstrijkt, worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De geldigheidsduur van deze lijst kan in bepaalde gevallen worden verlengd. Een besluit tot verlenging wordt uitsluitend op de website van EPSO bekendgemaakt.

Op verzoek wordt uw naam desgewenst niet bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Een dergelijk verzoek moet binnen tien kalenderdagen na de mededeling van uw resultaten via uw EPSO-account worden ingediend.

4.2.   Competentiepaspoort

Alle kandidaten die alle onderdelen van het assessment hebben afgelegd en die niet worden gediskwalificeerd (zie punt 6.8), ontvangen een „competentiepaspoort” met kwantitatieve en kwalitatieve feedback op hun prestaties tijdens het assessment.

Het competentiepaspoort van de geslaagde kandidaten wordt ook aan de EU-instellingen toegezonden voor eventueel gebruik in de aanwervingsprocedure en met het oog op hun verdere loopbaanontwikkeling.

5.   COMMUNICATIE

5.1.   Communicatie met EPSO

Aangeraden wordt ten minste tweemaal per week uw EPSO-account te raadplegen om het verloop van uw sollicitatie te volgen. Als u uw account niet kunt raadplegen door een technisch probleem op de website van EPSO, moet u dit onmiddellijk melden via „contact us” (contact) op de website (www.eu-careers.eu).

EPSO behoudt zich het recht voor geen antwoord te geven als het informatie betreft die al duidelijk wordt vermeld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de bijlagen ervan, of op de EPSO-website, inclusief de rubriek „Veelgestelde vragen”.

Vermeld in alle correspondentie uw naam (zoals vermeld op het sollicitatieformulier), uw inschrijvingsnummer en het referentienummer van de selectieprocedure.

EPSO hanteert de beginselen van de bestuurlijke gedragscode http://ec.europa.eu/transparency/code/index_nl.htm (zoals gepubliceerd in het Publicatieblad). In dat verband behoudt EPSO zich het recht voor ongepaste correspondentie te staken, bijvoorbeeld omdat deze steeds hetzelfde onderwerp betreft, of beledigend en/of irrelevant is.

5.2.   Communicatie met de jury

Om de onafhankelijkheid van de jury te waarborgen, mogen personen die niet tot de jury behoren, met inbegrip van kandidaten, geen contact hebben met de juryleden, behalve in het kader van toetsen die directe interactie tussen de kandidaten en de jury vereisen.

Kandidaten die hun standpunt kenbaar willen maken of hun rechten willen uitoefenen, moeten dit schriftelijk doen. De aan de jury gerichte correspondentie moet worden toegestuurd aan EPSO, dat de correspondentie vervolgens doorstuurt naar de jury. Het is ten strengste verboden om buiten deze procedures enig contact, direct dan wel indirect, met de leden van de jury te hebben. Overtreding van deze regel kan leiden tot diskwalificatie.

Met name een familierelatie tussen een kandidaat en een jurylid geeft aanleiding tot een belangenconflict. De juryleden wordt verzocht om dit soort situaties aan EPSO te melden zodra zij hiervan op de hoogte zijn. EPSO zal elk geval afzonderlijk beoordelen en passende maatregelen nemen. Niet-naleving van deze regels kan leiden tot disciplinaire maatregelen jegens juryleden en tot diskwalificatie van de kandidaten van het vergelijkend onderzoek (zie punt 6.8).

5.3.   Gegevensbescherming

EPSO garandeert de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van de kandidaten overeenkomstig de EU-wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Geanonimiseerde testgegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie hierover is te vinden in de verklaring over gegevensbescherming in uw EPSO-account.

5.4.   Toegang tot informatie

Kandidaten hebben toegang tot bepaalde persoonsgegevens. Deze specifieke toegangsrechten worden verleend op grond van de verplichting tot motivering, zodat de betrokkene eventueel beroep kan instellen indien een besluit tot afwijzing niet gegrond is.

Deze motiveringsplicht moet echter worden afgewogen tegen het feit dat de werkzaamheden van de jury vertrouwelijk zijn, om de onafhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen. De opvattingen van de afzonderlijke juryleden en de beoordeling van kandidaten in vergelijking met andere kandidaten mogen daarom niet worden bekendgemaakt.

Deze toegangsrechten gelden specifiek voor kandidaten die deelnemen aan een vergelijkend onderzoek. U kunt niet meer rechten aan de wetgeving inzake de toegang van het publiek tot documenten ontlenen dan de in dit punt beschreven rechten.

5.5.   Automatisch beschikbare informatie

Na elke fase van de selectieprocedure ontvangt u automatisch de volgende informatie via uw EPSO-account:

meerkeuzetoetsen: een overzicht van uw antwoorden en de juiste antwoorden, met de verwijzingsnummers of -letters. De tekst van de vragen en antwoorden wordt nooit meegedeeld;

toelatingsvoorwaarden: of u bent toegelaten. Als u niet bent toegelaten, wordt aangegeven aan welke voorwaarden u niet voldoet;

Talent Screener: uw resultaten, een overzicht met het gewicht van elke vraag, de aan elk antwoord toegekende punten en uw totaalscore;

voorafgaande toetsen: uw resultaten;

tussentijdse toetsen: uw resultaten;

assessment: uw resultaten en uw competentiepaspoort met uw totaalscores per competentie en de opmerkingen van de jury.

EPSO deelt geen teksten of toetsopdrachten mee aan de kandidaten, aangezien deze mogelijk opnieuw worden gebruikt in toekomstige vergelijkende onderzoeken. In sommige uitzonderlijke gevallen kan EPSO de bronteksten of opdrachten op de website publiceren als:

de toetsen zijn afgerond;

de resultaten zijn berekend en meegedeeld aan de kandidaten, en

de bronteksten/opdrachten niet opnieuw worden gebruikt in toekomstige vergelijkende onderzoeken.

5.6.   Informatie op verzoek

U kunt om een ongecorrigeerde kopie van uw antwoorden op een schriftelijke toets verzoeken, indien de inhoud van de toets niet bedoeld is om opnieuw te worden gebruikt in toekomstige vergelijkende onderzoeken. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor antwoorden op casestudy’s.

De gecorrigeerde antwoorden en de details van de scoreberekening vallen onder de vertrouwelijkheid van de werkzaamheden van de jury en worden niet bekendgemaakt.

EPSO streeft ernaar zo veel mogelijk informatie te verstrekken aan de kandidaten, rekening houdend met zijn motiveringsplicht, de vertrouwelijke aard van de werkzaamheden van de jury en de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Alle verzoeken om informatie worden beoordeeld in het licht van deze verplichtingen.

Een verzoek om informatie moet binnen tien kalenderdagen nadat uw resultaten via uw EPSO-account werden bekendgemaakt, worden ingediend via „contact us” (contact) op de website van EPSO (www.eu-careers.eu).

6.   KLACHTEN

6.1.   Contact opnemen met EPSO

Als u tijdens de selectieprocedure met een ernstig technisch of organisatorisch probleem wordt geconfronteerd, neem dan onmiddellijk contact op met EPSO, zodat wij het probleem kunnen onderzoeken en corrigerende maatregelen kunnen nemen. Dit kan

bij voorkeur online via „contact us” (contact) op de website van EPSO (www.eu-careers.eu), of

per post:

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

Kortenberglaan 25

1049 Brussel

BELGIË

Vermeld in alle correspondentie uw naam (zoals vermeld op het sollicitatieformulier), uw inschrijvingsnummer en het referentienummer van de selectieprocedure.

6.2.   Technische problemen

Als het probleem zich buiten het testcentrum voordoet (bijvoorbeeld in verband met inschrijving of reservering): neem contact op met EPSO (zie punt 6.1) en geef een korte omschrijving van het probleem.

Als het probleem zich in het testcentrum voordoet:

meld het probleem bij de surveillanten en vraag hen uw klacht schriftelijk vast te leggen, en

neem contact op met EPSO (zie punt 6.1) en geef een korte omschrijving van het probleem.

6.3.   Inhoudelijke fouten in de meerkeuzetoetsen per computer

De databank met de meerkeuzevragen wordt voortdurend en grondig door EPSO en de jury’s gecontroleerd.

Als u van mening bent dat een fout in een van de meerkeuzevragen een negatieve invloed heeft gehad op uw vermogen om het juiste antwoord te geven, kunt u de jury verzoeken de vraag/vragen opnieuw te bekijken (een zogeheten „neutralisatieprocedure”).

De jury kan besluiten de vraag te annuleren en de oorspronkelijk aan die vraag toegekende punten te verdelen over de rest van de vragen. De herberekening vindt alleen plaats voor de kandidaten die de foutieve vraag hebben gekregen. De scoreberekening zoals beschreven in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek verandert verder niet.

Voor klachten geldt de volgende regeling:

procedure: neem contact op met EPSO (zie punt 6.1), uitsluitend via het online-contactformulier;

termijn: binnen tien kalenderdagen na de datum van de computertoetsen;

vermeld:„complaint procedure”;

aanvullende informatie: geef een beschrijving van de inhoud van de vraag, zodat de vraag in kwestie kan worden geïdentificeerd, en licht de vermeende fout zo duidelijk mogelijk toe.

Verzoeken waarin bijvoorbeeld enkel wordt gewezen op vermeende vertaalproblemen, zonder verdere toelichting, worden niet aanvaard.

Verzoeken die te laat worden ingediend, of waarin de betwiste vraag/vragen of de vermeende fout niet wordt toegelicht, worden niet in behandeling genomen.

6.4.   Verzoek om een heronderzoek

U kunt verzoeken om een heronderzoek van elk besluit van de jury of van EPSO waarbij uw resultaten worden vastgesteld of waarbij wordt bepaald of u naar de volgende fase van het vergelijkend onderzoek mag doorgaan of van verdere deelname wordt uitgesloten.

Verzoeken om een heronderzoek kunnen worden ingediend op grond van een van de volgende redenen:

een materiële onregelmatigheid in de procedure van het vergelijkend onderzoek, en/of

niet-naleving, door de jury of door EPSO, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, de aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de bijlagen erbij en/of de jurisprudentie.

U kunt de geldigheid van de beoordeling door de jury van uw toetsprestatie of van de relevantie van uw kwalificaties en werkervaring niet aanvechten. Met deze beoordeling spreekt de jury een waardeoordeel uit. Dat u het niet eens bent met het oordeel van de jury over uw toetsen, kwalificaties en/of werkervaring, bewijst niet dat de jury een fout heeft gemaakt. Een verzoek om heronderzoek dat op deze basis wordt ingediend, wordt niet gehonoreerd.

Voor verzoeken om heronderzoek geldt de volgende regeling:

procedure: neem contact op met EPSO (zie punt 6.1);

termijn: binnen tien kalenderdagen nadat het betwiste besluit via uw EPSO-account werd bekendgemaakt;

vermeld:„request for review”;

aanvullende informatie: geef duidelijk aan welk besluit u wilt betwisten en op welke gronden.

Binnen vijftien werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van het betwiste besluit wordt uw verzoek door de jury of door EPSO geanalyseerd, waarna u zo spoedig mogelijk een gemotiveerd antwoord krijgt.

Als het resultaat positief is, wordt u opnieuw toegelaten tot het vergelijkend onderzoek, in de fase waarvan u eerder werd uitgesloten.

6.5.   Administratieve klachten

Als deelnemer aan een vergelijkend onderzoek hebt u het recht om bij de directeur van EPSO in zijn hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd gezag een administratieve klacht in te dienen.

U kunt een klacht indienen tegen een genomen of niet genomen besluit dat rechtstreeks en onmiddellijk van invloed is op uw rechtspositie als kandidaat, mits er sprake is van een duidelijke schending van de voor de selectieprocedure geldende voorschriften. De directeur van EPSO kan een waardeoordeel van de jury niet terugdraaien (zie punt 6.4).

Voor administratieve klachten geldt de volgende regeling:

procedure: neem contact op met EPSO (zie punt 6.1);

termijn: binnen drie maanden na de bekendmaking van het betwiste besluit of na de datum waarop het besluit had moeten worden genomen;

vermeld:„complaint procedure”.

6.6.   Gerechtelijk beroep

Als deelnemer aan een vergelijkend onderzoek hebt u het recht om een gerechtelijk beroep in te stellen bij het Gerecht.

Als u beroep wilt instellen tegen een besluit van EPSO, moet u eerst een administratieve klacht indienen (zie punt 6.5).

Voor gerechtelijke beroepen geldt de volgende regeling:

procedure: zie de website van het Gerecht (http://curia.europa.eu/jcms/).

6.7.   Europese Ombudsman

Alle burgers en inwoners van de EU kunnen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman.

Alvorens een klacht bij de ombudsman in te dienen, moet u eerst de passende administratieve stappen bij de betrokken instellingen of organen ondernemen (zie de punten 6.1-6.5).

Het indienen van een klacht bij de ombudsman betekent niet dat de termijn voor het indienen van en administratieve klacht of het instellen van een gerechtelijk beroep wordt verlengd.

Voor klachten aan de Europese Ombudsman geldt de volgende regeling:

procedure: zie de website van de Europese Ombudsman (http://www.ombudsman.europa.eu/).

6.8.   Diskwalificatie

Op enig moment in de selectieprocedure kunt u worden gediskwalificeerd als EPSO constateert dat u:

meer dan één EPSO-account hebt aangemaakt;

zich hebt ingeschreven voor een niet-verenigbaar vakgebied of profiel (zie punt 2.3);

valse of niet gestaafde verklaringen hebt afgelegd;

toetsen niet hebt geboekt of afgelegd;

bij de toetsen hebt gefraudeerd;

hebt getracht om op ongeoorloofde wijze contact op te nemen met een lid van de jury;

EPSO niet hebt geïnformeerd over een potentieel belangenconflict met een jurylid;

het sollicitatieformulier hebt ingevuld in een andere taal dan de taal/talen die in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek is/zijn vermeld, en/of

een schriftelijke of praktische toets hebt ondertekend of hierop een onderscheidend merk hebt aangebracht.

De EU-instellingen werven alleen personen aan die blijk geven van de hoogste mate van integriteit. Fraude of poging tot fraude kan worden bestraft met sancties en kan uw deelname aan toekomstige vergelijkende onderzoeken in gevaar brengen.

Einde van BIJLAGE III, klik hier om terug te gaan naar de hoofdtekst


(1)  Het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR): https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr


BIJLAGE IV

VOORBEELDEN VAN MINIMUMKWALIFICATIES DIE IN BEGINSEL OVEREENKOMEN MET DE VOLGENS DE AANKONDIGINGEN VAN VERGELIJKEND ONDERZOEK VEREISTE KWALIFICATIES

 

AST-SC 1 tot en met AST-SC 6

AST 1 tot en met AST 7

AST 3 tot en met AST 11

AD 5 tot en met AD 16

LAND

Middelbaar onderwijs (dat toegang geeft tot hoger onderwijs)  (1)

Hoger onderwijs (niet-universitair postsecundair onderwijs of korte universitaire opleiding van ten minste twee jaar)  (1)

Universitair onderwijs (of daarmee overeenkomend niveau) (van ten minste drie jaar)  (2)

Universitair onderwijs (of daarmee overeenkomend niveau) (van vier jaar of meer)  (2)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120-160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht Grád D3 i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Céim bhaitsileara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Dámhachtain Ardteastas Ardoideachais (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onórach bhaitsileara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onórach bhaitsileara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS) Céim ollscoile

University degree

Céim mhaistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Céim dochtúra

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού -

Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου Απολυτήριο Τεχνολογικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (I.Ε.Κ.)

 

Πτυχίο (ΑΕΙ πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredīti)

Bakalaura diploms (160 kredīti)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő

bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

vysvedčenie o maturitnej skúške

absolventský diplom

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

bakalár (Bc.)

magister

magister/inžinier

ArtD

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1-3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Einde van BIJLAGE IV, klik hier om terug te gaan naar de hoofdtekst


(1)  Voor de functiegroepen AST-SC en AST kan bovendien relevante werkervaring van ten minste drie jaar zijn vereist.

(2)  Voor de rangen AD 6 tot en met AD 16 is bovendien relevante werkervaring van ten minste één jaar vereist.