ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 223A

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
21 juni 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europees Parlement
Raad
Europese Commissie

2016/C 223 A/01

Aankondiging van aanwerving EUPP/1/S — Directeur van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen in de zin van artikel 6, lid 3, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 (functiegroep AD, rang 12) — Tijdelijk functionaris (m/v)

1


NL

 


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europees Parlement Raad Europese Commissie

21.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 223/1


Aankondiging van aanwerving EUPP/1/S

Directeur van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen in de zin van artikel 6, lid 3, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014

(functiegroep AD, rang 12)

Tijdelijk functionaris

(m/v)

(2016/C 223 A/01)

 

1.   Vacature

Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (1) (hierna „de verordening”) besloten de sollicitatieprocedure te openen voor de functie van directeur van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

De selectieprocedure vindt plaats met administratieve ondersteuning door het Europees Parlement.

Aangeworven wordt in de rang AD 12. Het basismaandsalaris bedraagt 10 656,56 EUR. Naast het basissalaris, waarover Gemeenschapsbelasting en geen nationale belasting wordt geheven, kunnen bepaalde vergoedingen worden toegekend als voldaan is aan de voorwaarden gesteld in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (RAP) (2).

De directeur van de Autoriteit wordt in onderlinge overeenstemming door het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie overeenkomstig artikel 2, onder a), van de RAP benoemd voor een periode van vijf jaar die niet verlengd kan worden.

Voor de functie, die veelvuldige contacten met personen binnen en buiten de instellingen met zich meebrengt, is flexibiliteit vereist. De directeur van de Autoriteit zal veel tussen de vestigingsplaatsen van de instellingen en daarbuiten moeten reizen.

2.   Standplaats

Brussel.

3.   Gelijke kansen

De Europese instellingen voeren als werkgever een beleid van gelijke kansen en aanvaarden sollicitaties zonder enigerlei discriminatie op gronden als geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere opvattingen, het behoren tot een nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

4.   Functieomschrijving

De directeur van de Autoriteit is verantwoordelijk voor de in de verordening omschreven taken, in het bijzonder de registratie van, de controle op en het opleggen van sancties aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen. De Autoriteit wordt vertegenwoordigd door haar directeur, die namens de Autoriteit al haar beslissingen neemt. Daartoe vervult hij/zij de in de verordening vermelde plichten en oefent hij/zij de daarin toegekende bevoegdheden uit.

Nadere taakomschrijving van de directeur van de Autoriteit:

vertegenwoordiging van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en stichtingen;

samenwerking met de Europese instellingen, de ordonnateur van het Europees Parlement en de lidstaten om de controle op en de naleving van de in de verordening gestelde verplichtingen door de Europese politieke partijen en stichtingen te waarborgen;

opstelling van de ontwerpbegroting van de Autoriteit (formulering van doelstellingen en strategieën) en evaluatie van de dienstverlening teneinde de kwaliteit daarvan te garanderen. De directeur fungeert als gedelegeerd ordonnateur;

opstelling en beheer van het register van Europese politieke partijen en stichtingen;

besluit over de registratie van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen overeenkomstig de bepalingen van de verordening;

besluit over de schrapping uit het register van een Europese politieke partij of Europese politieke stichting volgens de in de verordening vastgestelde procedures en voorwaarden;

verificatie of de geregistreerde Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen aan de in de verordening neergelegde voorwaarden voor registratie blijven voldoen;

besluit om overeenkomstig de bepalingen van de verordening sancties op te leggen aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen;

indiening van een jaarverslag bij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de werkzaamheden van de Autoriteit.

Het tot aanstelling bevoegde gezag kan de directeur van de Autoriteit met andere taken belasten, mits die taken niet onverenigbaar zijn met de werklast als gevolg van zijn/haar plichten als directeur van de Autoriteit en niet tot een belangenconflict leiden of zijn/haar volledige onafhankelijkheid in gevaar brengen.

5.   Toelatingscriteria

De selectieprocedure staat open voor kandidaten die op de sluitingsdatum voor sollicitaties aan de volgende voorwaarden voldoen:

a)   Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de RAP moeten de kandidaten:

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

hun rechten als staatsburger bezitten;

hebben voldaan aan de verplichtingen welke voor hen voortvloeien uit de wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden welke voor de uitoefening van de functie vereist zijn;

het volledige mandaat van vijf jaar vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kunnen voltooien. Voor tijdelijke functionarissen van de EU die na 1 januari 2014 in dienst treden, is de pensioengerechtigde leeftijd vastgesteld op het einde van de maand waarin de betrokkene 66 jaar oud wordt.

b)   Specifieke voorwaarden

i)   Vereiste kwalificaties en beroepservaring

Een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt,

of

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, en relevante beroepservaring van ten minste één jaar (3), wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt.

Ten minste twaalf jaar beroepservaring na het verkrijgen van bovenstaande kwalificaties, waaronder ten minste drie jaar waarin managementtaken zijn uitgevoerd.

ii)   Talenkennis

Vereist is een uitstekende kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie (4) en een bevredigende kennis van ten minste één andere taal.

iii)   Belangenconflict en onafhankelijkheid

Kandidaten mogen geen lid van het Europees Parlement zijn, mogen geen kiezersmandaat hebben en mogen geen werknemer of voormalig werknemer van een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting zijn. De succesvolle kandidaat mag geen belangenconflict hebben tussen zijn/haar taken als directeur van de Autoriteit en andere officiële taken, met name in verband met de toepassing van de bepalingen van de verordening.

De directeur van de Autoriteit is in de uitvoering van zijn/haar taken onafhankelijk. Wanneer de directeur in naam van de Autoriteit optreedt, vraagt noch aanvaardt hij/zij instructies van instellingen, regeringen, organen of instanties. De directeur van de Autoriteit onthoudt zich van elke handeling die onverenigbaar is met de aard van zijn/haar taken.

6.   Selectiecriteria

Uitstekende analytische vaardigheden en oordeelsvermogen;

aantoonbare ervaring in het beheer van personele en budgettaire middelen in een Europese instelling of instantie, een Europees orgaan of agentschap of een andere openbare of particuliere instelling met regelmatige contacten met de EU;

uitstekende kennis van het financiële en regelgevingskader van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen;

goede kennis van het Financieel Reglement en de bijbehorende toepassingsvoorschriften;

zeer goede kennis van het institutionele kader van de Europese Unie;

goede kennis van het Engels of Frans gezien de eisen die de interne en interinstitutionele communicatie stelt;

vermogen om een visie te ontwikkelen en uit te dragen, systemen en processen in een globale context te plaatsen en concrete aanbevelingen en praktische oplossingen voor te stellen;

managementervaring op hoog niveau en de leiderschapskwaliteiten die nodig zijn voor het personeels- en begrotingsbeheer en voor de omgang met een uiteenlopende groep belanghebbenden;

vermogen tot onafhankelijk handelen;

ervaring op het gebied van communicatie en netwerken, teneinde de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese stichtingen op de hoogste niveaus te vertegenwoordigen en goede betrekkingen met belanghebbenden binnen andere instellingen van de Europese Unie en de lidstaten te ontwikkelen en in stand te houden.

7.   Selectieprocedure

Het selectiecomité bestaat uit de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie en wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van het Europees Parlement. Het selectiecomité stelt een administratief preselectiepanel in, bestaande uit één vertegenwoordiger per instelling, dat het selectiecomité ondersteunt bij de beoordeling van alle schriftelijke sollicitaties aan de hand van de relevante toelatingscriteria en bij het vinden van de kandidaten met een profiel dat het best aansluit bij de selectiecriteria.

Op basis van deze preselectie stelt het selectiecomité een lijst op van de kandidaten die voor een gesprek worden uitgenodigd.

Uitgaande van de resultaten van de preselectieprocedure en de gesprekken stelt het selectiecomité een lijst op met maximaal drie kandidaten in volgorde van voorkeur. Deze lijst wordt voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de drie instellingen.

8.   Sollicitaties

De sluitingstermijn voor sollicitaties is:

4 juli 2016 om 12.00 uur 's middags (Brusselse tijd).

De kandidaten wordt verzocht uitsluitend per e-mail een persoonlijke verklaring in PDF-formaat (met de vermelding „Ter attentie van de secretaris-generaal van het Europees Parlement, aankondiging van aanwerving EUPP/1/S”) en een curriculum vitae (in Europass-formaat (5)), met het referentienummer van de procedure (EUPP/1/S) in de onderwerpregel van het bericht, te sturen naar:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

De datum en het tijdstip van verzending van de e-mail worden beschouwd als de datum en het tijdstip van indiening van de sollicitatie.

Gescande documenten moeten leesbaar zijn.

De kandidaten die voor een gesprek worden uitgenodigd, moeten uiterlijk op de dag van het gesprek kopieën van bewijsstukken overleggen met betrekking tot hun studie, beroepservaring en huidige verantwoordelijkheden. Deze documenten worden niet aan de kandidaten geretourneerd.

De persoonsgegevens die ten behoeve van deze selectieprocedure zijn verstrekt, worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (6).


(1)  PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.

(2)  Zie Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1), zoals gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 (PB L 124 van 27.4.2004, blz. 1) en laatstelijk bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 15).

(3)  Dit jaar ervaring wordt niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de beroepservaring die volgens het volgende streepje vereist is.

(4)  De officiële talen van de Europese Unie zijn: Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Ests, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans en Zweeds.

(5)  http://europass.cedefop.europa.eu/

(6)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.