ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 80

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
7 maart 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2015/C 080/01

Kennisgeving aan de personen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

1

2015/C 080/02

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad, zoals uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/375 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

2

 

Europese Commissie

2015/C 080/03

Wisselkoersen van de euro

3

2015/C 080/04

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 5 juni 2013 betreffende een ontwerpbesluit in zaak C.39226 (1) — Lundbeck — Rapporteur: Tsjechië

4

2015/C 080/05

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 17 juni 2013 betreffende een ontwerpbesluit in zaak C.39226 (2) — Lundbeck — Rapporteur: Tsjechië

5

2015/C 080/06

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur — Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

Samenvatting van het besluit van de Commissie van 19 juni 2013 inzake een procedure op grond van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 53 van de EER-overeenkomst (Zaak AT.39226 — Lundbeck) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 3803 final)

13

2015/C 080/08

Intrekking van voorstellen van de Commissie

17


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2015/C 080/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7545 — Blackstone/Koala/Acenden/AMS) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

24

2015/C 080/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7529 — Mohawk/International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7553 — PAI/Lion Adventure) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

26

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2015/C 080/12

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

27


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/1


Kennisgeving aan de personen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

(2015/C 80/01)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen en entiteiten die genoemd worden in bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB van de Raad (1), uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/383 van de Raad (2), en in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad (3), uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/375 van de Raad (4), betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië.

De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat de in de bovengenoemde bijlagen vermelde personen en entiteiten moeten worden opgenomen op de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB en in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012. De redenen voor plaatsing van die personen en entiteiten op de lijst staan in de betreffende vermeldingen in die bijlagen.

De betrokken personen en entiteiten worden erop geattendeerd dat zij tot de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat (lidstaten), vermeld op de websites in bijlage II bis bij Verordening (EU) nr. 36/2012, een verzoek kunnen richten om een machtiging te verkrijgen voor het gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 16 van de verordening).

De betrokken personen en entiteiten kunnen, onder overlegging van bewijsstukken, vóór 31 maart 2015 op onderstaand adres een verzoek bij de Raad indienen tot heroverweging van het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG C 1

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tevens worden de betrokken personen en entiteiten erop geattendeerd dat zij tegen het besluit van de Raad beroep kunnen instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 275, tweede alinea, en in artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)  PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14.

(2)  PB L 64 van 7.3.2015, blz. 41.

(3)  PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.

(4)  PB L 64 van 7.3.2015, blz. 10.


7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/2


Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad, zoals uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/375 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

(2015/C 80/02)

De aandacht van de betrokkenen wordt gevestigd op onderstaande informatie, overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (1):

De rechtsgrondslag voor deze verwerking wordt gevormd door Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad (2), zoals uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/375 van de Raad (3).

De verantwoordelijke voor de verwerking is de Raad van de Europese Unie, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van DG C (Buitenlandse Zaken, Uitbreiding en Civiele Bescherming) van het secretariaat-generaal van de Raad, en de dienst belast met de verwerking is eenheid 1C van DG C, waarmee contact kan worden opgenomen op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG C 1

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Het doel van de verwerking is het opstellen en actualiseren van de lijst van personen die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 36/2012, zoals uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/375.

De betrokkenen zijn de natuurlijke personen die voldoen aan de criteria voor plaatsing op de lijst als vastgesteld in die verordening.

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die nodig zijn voor de correcte identificatie van de betrokken persoon, de motivering en eventuele andere daarmee verband houdende gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zo nodig worden uitgewisseld met de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie.

Onverminderd de beperkingen bedoeld in artikel 20, lid 1, onder a) en d), van Verordening (EG) nr. 45/2001, zullen verzoeken om toegang, alsmede verzoeken om rectificatie of bezwaarschriften, worden beantwoord in overeenstemming met afdeling 5 van Besluit 2004/644/EG van de Raad (4).

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar na het moment waarop de betrokkene is geschrapt van de lijst van personen op wie de bevriezing van tegoeden van toepassing is of de geldigheidsduur van de maatregel is verstreken, of voor de duur van eventueel begonnen gerechtelijke procedures.

De betrokkenen kunnen zich overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.


(1)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(2)  PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.

(3)  PB L 64 van 7.3.2015, blz. 10.

(4)  PB L 296 van 21.9.2004, blz. 16.


Europese Commissie

7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/3


Wisselkoersen van de euro (1)

6 maart 2015

(2015/C 80/03)

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,0963

JPY

Japanse yen

131,48

DKK

Deense kroon

7,4514

GBP

Pond sterling

0,72200

SEK

Zweedse kroon

9,1893

CHF

Zwitserse frank

1,0700

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

8,5420

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

27,297

HUF

Hongaarse forint

303,78

PLN

Poolse zloty

4,1178

RON

Roemeense leu

4,4410

TRY

Turkse lira

2,8275

AUD

Australische dollar

1,3990

CAD

Canadese dollar

1,3666

HKD

Hongkongse dollar

8,5055

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,4627

SGD

Singaporese dollar

1,5004

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 203,83

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

12,9134

CNY

Chinese yuan renminbi

6,8651

HRK

Kroatische kuna

7,6205

IDR

Indonesische roepia

14 182,39

MYR

Maleisische ringgit

3,9923

PHP

Filipijnse peso

48,282

RUB

Russische roebel

65,2170

THB

Thaise baht

35,531

BRL

Braziliaanse real

3,2949

MXN

Mexicaanse peso

16,6451

INR

Indiase roepie

68,4064


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/4


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 5 juni 2013 betreffende een ontwerpbesluit in zaak C.39226 (1) — Lundbeck

Rapporteur: Tsjechië

(2015/C 80/04)

1.

Het Adviescomité is het met de Europese Commissie eens dat de betrokken partijen overeenkomsten hebben gesloten in de zin van artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-overeenkomst, die ten doel hadden de mededinging te beperken.

2.

Het Adviescomité is het met de Europese Commissie eens dat de volgende overeenkomsten en verlengingen van de overeenkomsten één voortdurende inbreuk vormden gedurende de betrokken periode:

de overeenkomsten van Merck met Lundbeck;

de overeenkomsten van Arrow met Lundbeck;

de overeenkomst van Alpharma met Lundbeck, en

de overeenkomst van Ranbaxy met Lundbeck.

3.

Het Adviescomité is het eens met het ontwerpbesluit van de Europese Commissie wat betreft de conclusie dat de overeenkomsten tussen de adressaten een merkbaar effect konden hebben op de handel tussen de EU-lidstaten en tussen de partijen die de EER-overeenkomst hebben gesloten.

4.

Het Adviescomité is het met de Europese Commissie eens dat niet aan de voorwaarden van artikel 101, lid 3, VWEU is voldaan.

5.

Het Adviescomité is het eens met het ontwerpbesluit van de Europese Commissie wat betreft alle adressaten van het ontwerpbesluit, met name wat de aansprakelijkheid betreft.

6.

Het Adviescomité onderschrijft de beoordeling van de Commissie wat betreft de duur van de inbreuken.

7.

Het Adviescomité beveelt aan dat zijn advies wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/5


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 17 juni 2013 betreffende een ontwerpbesluit in zaak C.39226 (2) — Lundbeck

Rapporteur: Tsjechië

(2015/C 80/05)

1.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat aan de adressaten van het ontwerpbesluit geldboeten moeten worden opgelegd.

2.

Het Adviescomité is het eens met de door de Commissie vastgestelde basisbedragen van de geldboeten voor Lundbeck.

3.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat het basisbedrag voor Lundbeck met 10 % moet worden verlaagd gezien de lange duur van het onderzoek. Een minderheid is het daarmee niet eens.

4.

Het Adviescomité is het eens met de door de Commissie vastgestelde eindbedragen van de geldboeten voor Lundbeck. Een minderheid onthoudt zich.

5.

Het Adviescomité is het eens met de benadering van de Commissie om de berekening van de geldboeten voor de producenten van generische geneesmiddelen op de overgedragen waarde te baseren.

6.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat het basisbedrag voor de producenten van generische geneesmiddelen met 10 % moet worden verlaagd gezien de lange duur van het onderzoek. Een minderheid is het daarmee niet eens.

7.

Het Adviescomité is het eens met de door de Commissie vastgestelde eindbedragen van de geldboeten voor de producenten van generische geneesmiddelen. Een minderheid onthoudt zich.

8.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens om het in deze zaak ingediende verzoek inzake betalingsonmacht te verwerpen.

9.

Het Adviescomité beveelt aan dat zijn advies in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.


7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/6


Eindverslag van de raadadviseur-auditeur (1)

Lundbeck (AT.39226)

(2015/C 80/06)

I.   ACHTERGROND

1.

Deze zaak betreft overeenkomsten die in 2002 zijn aangegaan door het initiërende farmaceutische bedrijf Lundbeck en vier generieke farmaceutische bedrijven met betrekking tot de productie en de verkoop van het antidepressivum citalopram.

2.

De Commissie heeft haar onderzoek in oktober 2003 gestart op basis van informatie die in oktober 2003 van de Deense mededingingsautoriteit was ontvangen. Het onderzoek is onderbroken door het mededingingsonderzoek in de farmaceutische sector van januari 2008 tot en met juni 2009 (2).

3.

In januari 2010 heeft de Commissie met de verzending van de mededeling van punten van bezwaar een procedure tegen Lundbeck ingeleid, en in juli 2012 tegen vier groepen van generieke bedrijven die bij de inbreuk waren betrokken.

II.   SCHRIFTELIJKE PROCEDURE

1.   Mededeling van punten van bezwaar

4.

Op 24 juli 2012 richtte de Commissie een mededeling van punten van bezwaar aan Lundbeck, Alpharma, A.L. Industrier, Arrow, Resolution Chemicals, GUK, Merck en Ranbaxy (3). Daarin nam zij het voorlopige standpunt in dat de schikkingsovereenkomsten tussen het initiërende bedrijf en de generieke bedrijven zogenoemde pay-for-delay-overeenkomsten vormden en bijgevolg neerkwamen op een restrictie met mededingingsbeperkende strekking, wat een inbreuk op artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-overeenkomst vormt.

2.   Toegang tot het dossier

5.

Alle partijen kregen in augustus 2012 toegang tot het dossier in de vorm van een DVD.

6.

In september 2012 heeft Alpharma, later gevolgd door andere partijen, een gedetailleerd verzoek tot openbaarmaking van alle onleesbaar gemaakte gedeelten van de zogenoemde Matrix-documenten in het dossier van de Commissie ingediend. Om aan deze verzoeken te voldoen heeft DG Concurrentie de verstrekker van de Matrix-documenten, Lundbeck, om openbaarmaking verzocht. Het daaropvolgende openbaarmakingsproces heeft verscheidene maanden geduurd.

3.   Antwoordtermijn voor de mededeling van punten van bezwaar

7.

Voor de antwoorden van de partijen op de mededeling van punten van bezwaar had DG Concurrentie oorspronkelijk een termijn van tien weken vastgesteld, die eenmaal is verlengd met ongeveer drie weken. Toen Alpharma verzocht om een extra verlenging omdat zij de Matrix-documenten wenste in te zien alvorens te antwoorden op de mededeling van punten van bezwaar, heeft DG Concurrentie een beperkte extra verlenging toegestaan, die evenwel als definitief werd beschouwd. DG Concurrentie deelde de partijen mee dat zij de mogelijkheid zouden krijgen hun antwoorden aan te vullen, mochten sommige Matrix-documenten pas toegankelijk worden na het verstrijken van de termijn. Alpharma, Arrow, GUK en Merck drongen vervolgens aan op een verlenging tot na de inzage in de ontbrekende documenten.

8.

Nadat dit verzoek door DG Concurrentie was afgewezen, hebben de vier partijen het probleem van de termijnverlenging voor de beantwoording van de mededeling van punten van bezwaar aan mij voorgelegd. Volgens hen zouden hun rechten van verdediging worden geschonden als zij verplicht werden te antwoorden alvorens volledige toegang te krijgen tot het dossier, omdat de Matrix-documenten informatie bevatten die cruciaal is voor hun verdediging.

Opschorting van de termijn

9.

Het is inderdaad zo dat van partijen in principe niet wordt verwacht dat zij antwoorden op de mededeling van punten van bezwaar voordat zij volledige toegang tot het dossier hebben gekregen en voordat alle verzoeken om aanvullende toegang zijn afgehandeld. Om vast te stellen welk belang moet worden gehecht aan de Matrix-documenten voor de verdediging van de partijen en of de door DG Concurrentie opgelegde gespreide indiening van de antwoorden op de mededeling van punten van bezwaar, gezien het belang van de Matrix-documenten voor de verdediging van de partijen, bij wijze van uitzondering kan worden aanvaard in het belang van de doeltreffendheid van de procedure, heb ik de door DG Concurrentie vastgestelde termijn opgeschort (4).

10.

Het verzoek om aanvullende toegang had betrekking op 29 documenten (ID’s) die goed waren voor ongeveer 4 000 gecensureerde bladzijden. De documenten zijn gebruikt in het kader van de Lagap-rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk en van parallelle rechtszaken in andere Europese landen. Ze hadden betrekking op fabricageprocédés en waren verzameld tijdens inspecties naar aanleiding van inbreuken op octrooien bij een bedrijf met de naam Matrix. De maskeringen werden aangebracht na een „consent order” van het Verenigd Koninkrijk (een bindende rechterlijke beschikking waarmee alle partijen instemmen) en geheimhoudingsbesluiten van andere nationale octrooirechters.

11.

Op mijn initiatief heeft DG Concurrentie samen met Lundbeck en Matrix een tijdschema voor de toegang van de andere partijen tot de gevraagde Matrix-documenten vastgesteld. Alle documenten van het Verenigd Koninkrijk zijn vlak vóór eind 2012 beschikbaar geworden, de documenten in het kader van de parallelle rechtszaken tegen 31 januari 2013.

Verlenging van de termijn

12.

Op 18 december 2012 heb ik besloten de partijen een verdere verlenging van de termijn voor de beantwoording van de mededeling van punten van bezwaar toe te kennen. Deze verlenging hield in dat zij moesten antwoorden nadat zij de mogelijkheid hadden gekregen om alle Matrix-documenten betreffende de rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk in te kijken, doch voordat de documenten betreffende parallelle rechtszaken toegankelijk waren gemaakt, d.w.z. in de periode tussen 9 en 14 januari 2013.

13.

Ik heb dit besluit genomen vanwege het recht van de partijen om te worden gehoord en in het algemeen belang van doeltreffende procedures. Mijns inziens konden de Matrix-documenten betreffende de rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk nuttig zijn voor de verdediging van de partijen, maar waren zij niet „cruciaal” zoals sommigen beweerden. De Matrix-documenten betreffende parallelle rechtszaken daarentegen voegden niet veel informatie toe aan de inhoud van de documenten die afkomstig waren van de rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb derhalve besloten dat de rechten van verdediging van de partijen zouden worden gevrijwaard als zij de mogelijkheid zouden krijgen om de van de rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk afkomstige documenten in te zien alvorens op de mededeling van punten van bezwaar te antwoorden. Ik heb ook in aanmerking genomen dat DG Concurrentie de partijen de mogelijkheid heeft geboden hun antwoorden desgewenst aan te vullen nadat hun volledige toegang was verschaft tot de Matrix-documenten. Alle vier de partijen hebben hun antwoorden tijdig ingediend en geen van hen heeft gebruikgemaakt van het recht om dit antwoord aan te vullen vanwege het feit dat bepaalde Matrix-documenten pas na het verstrijken van de termijn toegankelijk waren geworden.

14.

Aangezien geen van de partijen mij nog heeft aangeschreven in verband met de Matrix-documenten, beschouw ik deze kwestie als afgehandeld.

4.   Procedureklachten in de antwoorden op de mededeling van punten van bezwaar

15.

Alpharma, Arrow, GUK, Lundbeck en Merck hebben in hun antwoorden op de mededeling van punten van bezwaar een aantal klachten over de procedure naar voren gebracht, die echter alleen aan DG Concurrentie waren gericht. Met betrekking tot de rechten van verdediging stelden Alpharma, GUK en Merck dat deze werden geschonden door de buitensporig lange duur van het onderzoek van de Commissie (5). Zij voerden aan dat de procedure hoe dan ook te lang duurde en dat de Commissie hieruit passende conclusies moest trekken. Ik zal beide aspecten van de bewering hieronder analyseren.

16.

In artikel 41 van het EU-Handvest van de grondrechten is bepaald dat de instellingen van de Europese Unie binnen een redelijke termijn moeten handelen bij de afwikkeling van administratieve procedures. De redelijkheid van de duur van de administratieve procedures moet worden beoordeeld in het licht van de individuele omstandigheden van elk geval. Met name de context, de verschillende door de Commissie gevolgde procedurele fasen, de gedragingen van de partijen in de loop van de procedure en de complexiteit ervan dienen te worden onderzocht (6).

17.

Op basis van de informatie waarover ik beschik, lijkt de aanzienlijke duur van de procedure (8 jaar en 9 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de Commissie is begonnen met het onderzoek tot de datum waarop de mededeling van punten van bezwaar is verzonden) niet te worden gerechtvaardigd door de context van de zaak, de complexiteit ervan, de verschillende in de mededeling van punten van bezwaar beschreven procedurele fasen en zeker niet door de gedragingen van de partijen.

18.

Indien geconcludeerd zou worden dat de administratieve procedure onredelijk lang was, dan zou de Commissie hooguit geen boeten mogen opleggen als de partijen kunnen aantonen dat het feit dat de Commissie de administratieve procedure niet binnen een redelijke termijn afhandelde, hun rechten van verdediging concreet heeft aangetast of nadelig beïnvloed (7). De bewijslast ligt bij de partijen, die overtuigende bewijsmiddelen moeten overleggen.

19.

Na onderzoek van de overgelegde bewijsmiddelen heb ik geconcludeerd dat de partijen niet rechtens genoegzaam hebben aangetoond dat de buitensporig lange duur van het onderzoek hun recht van verdediging heeft geschonden. Met betrekking tot met name de bewering van Alpharma merk ik op dat het in de eerste plaats aan de partij is om ervoor te zorgen dat noch het tijdsverloop, noch de verkoop van de bij de vermoedelijke inbreuk betrokken activiteiten de overlegging van alle mogelijke bestaande ontlastende bewijsmiddelen moeilijk of onmogelijk maken, zoals wordt beweerd. Overeenkomstig de jurisprudentie hebben ondernemingen een zorgvuldigheidsplicht op grond waarvan zij ervoor moeten zorgen dat de gegevens aan de hand waarvan hun activiteiten kunnen worden nagegaan, goed bewaard blijven in hun boeken en archieven, opdat zij de nodige bewijsmiddelen beschikbaar kunnen stellen in het geval van gerechtelijke of administratieve procedures. Deze plicht geldt zelfs wanneer de betrokken activiteiten geruime tijd vóór het onderzoek zijn verkocht (8). Met betrekking tot de toegang tot voormalige werknemers geldt een soortgelijke verplichting. Voorts lijkt het erop dat Alpharma de aard en de reikwijdte van de ontlastende informatie, die door het tijdsverloop verloren zou zijn gegaan, niet met de door de rechtspraak vereiste nauwkeurigheid heeft beschreven (9).

20.

Mijn conclusie dat de rechten van verdediging van de partijen niet zijn geschonden, betekent niet dat de aanzienlijke duur van het onderzoeksstadium helemaal zonder gevolgen is. In het licht van het recht op behoorlijk bestuur en overeenkomstig de jurisprudentie (10) ben ik van oordeel dat het eerste stadium van de administratieve procedure onredelijk lang was. Dit dient in aanmerking te worden genomen bij de vaststelling van het bedrag van de boete.

5.   Toegang tot de antwoorden van andere partijen

21.

DG Concurrentie heeft alle partijen toegang verleend tot kopieën van de niet-vertrouwelijke versie van de antwoorden van de andere partijen op de mededeling van punten van bezwaar. De partijen kregen de mogelijkheid schriftelijk opmerkingen in te dienen vóór de hoorzitting. Alpharma, Lundbeck en Ranbaxy hebben voor de hoorzitting aanvullende opmerkingen ingediend, A.L. Industrier nadien.

III.   MONDELING PROCEDURE

22.

Alle partijen bij de procedure, met uitzondering van Resolution Chemicals, hebben gebruikgemaakt van hun recht om te worden gehoord in een hoorzitting die plaatsvond op 14 en 15 maart 2013.

IV.   PROCEDURE NA DE HOORZITTING

1.   Letter of Facts

23.

Op 12 april 2013 heeft de Commissie een letter of facts („LF”) doen toekomen aan Alpharma, Arrow, GUK, Lundbeck en Ranbaxy. Op 6 mei 2013 is tevens een LF gezonden aan het voormalige moederbedrijf van GUK (Merck) en het voormalige moederbedrijf van Alpharma (A.L. Industrier). Alle partijen kregen tien kalenderdagen de tijd om te antwoorden.

2.   Verlenging van de termijn

24.

Na ontvangst van de LF hebben Alpharma, Arrow, GUK en Lundbeck een verzoek om verlenging van de termijn bij DG Concurrentie ingediend. Nadat dit was afgewezen hebben zij zich met hun verzoek tot mij gewend.

25.

GUK vroeg mij de antwoordtermijn voor de LF op te schorten totdat ik een besluit had genomen over hun bewering dat de Commissie een aanvullende mededeling van punten van bezwaar met betrekking tot een aantal bewijsmiddelen in de LF, alsook een nieuwe LF had moeten toezenden waarin het beoogde gebruik van bepaalde bewijsmiddelen werd toegelicht (zie punt IV.4 hieronder).

26.

Hoewel ik in het kader van mijn mandaat de beweringen van GUK en ook van de andere partijen kan onderzoeken, ben ik niet bevoegd om een besluit te nemen. Dit betekent ook dat ik de termijn niet kan opschorten.

27.

Alle vier de partijen hebben termijnverlengingen gekregen, die verschilden naar gelang van hun individuele omstandigheden. Alle partijen hebben antwoorden ingediend binnen de respectieve termijnen.

3.   Toegang tot de antwoorden van andere partijen

28.

DG Concurrentie heeft alle partijen toegang verleend tot kopieën van de niet-vertrouwelijke versies van de antwoorden van andere partijen op de LF en heeft hun de mogelijkheid geboden opmerkingen in te dienen. Alleen Lundbeck heeft opmerkingen ingediend.

4.   Procedureklachten met betrekking tot de letter of facts

29.

Arrow, GUK en Lundbeck hebben twee procedureklachten met betrekking tot de LF ingediend. Na de afwijzing van deze klachten door DG Concurrentie hebben de partijen deze kwesties ter beoordeling aan mij voorgelegd.

Is een aanvullende mededeling van punten van bezwaar nodig?

30.

In de eerste plaats betoogden de drie partijen met betrekking tot in totaal 10 van de 62 punten van de LF dat de nieuwe bewijsmiddelen en het beoogde gebruik ervan, zoals aangegeven door de Commissie, verder gingen dan het louter bevestigen van de bezwaren in de mededeling van punten van bezwaar. Zij stelden dat de Commissie hiermee de punten van bezwaar in wezen opnieuw formuleerde doordat zij aanvullende bezwaren inbracht of de intrinsieke aard van de inbreuk wijzigde. De partijen vroegen zich dan ook af of dergelijk bewijsmateriaal in een LF kon worden meegedeeld zonder dat een aanvullende mededeling van punten van bezwaar nodig was, indien de Commissie voornemens was zich daarop te baseren.

31.

Een aanvullende mededeling van punten van bezwaar is noodzakelijk wanneer de Commissie aanvullende bezwaren formuleert of de intrinsieke aard van de bezwaren wijzigt (11), terwijl een LF volstaat wanneer deze alleen nieuwe bewijsmiddelen aanbrengt die nuttig worden geacht om de reeds in de mededeling van punten van bezwaar geformuleerde bezwaren te staven (12). Dit laatste formaat is volledig in overeenstemming met de rechten van verdediging, met name wanneer het wordt gebruikt om de door de partijen in de loop van de administratieve procedure aangevoerde argumenten te weerleggen (13).

32.

Na analyse van de tien punten van de LF waarvoor volgens de partijen een aanvullende mededeling van punten van bezwaar nodig was, stel ik vast dat geen van deze punten tot aanvullende bezwaren aanleiding geeft of de aard van de bestaande punten van bezwaar wijzigt. Deze punten, evenals de andere punten van de LF, zijn grotendeels opgenomen naar aanleiding van de opmerkingen van de partijen over de mededeling van punten van bezwaar. Het is mogelijk dat een aantal van de klachten kan worden teruggevoerd op gebrekkige informatie over het beoogde gebruik van de nieuwe bewijsmiddelen (zie hieronder). Hoe dan ook is bij de inbreng van nieuw belastend bewijsmateriaal, zelfs wanneer dat deels van een andere aard is dan de reeds aangedragen bewijsmiddelen, geen aanvullende mededeling van punten van bezwaar noodzakelijk. Ik concludeer derhalve dat de rechten van verdediging van de partijen niet geschonden zijn door de tien betwiste punten in een LF op te nemen.

Is de letter of facts onduidelijk?

33.

Ten tweede voerden de drie partijen met betrekking tot in totaal 23 van de 62 punten van de LF aan dat de LF onduidelijk, dubbelzinnig of te beknopt is wat betreft het door de Commissie beoogde gebruik van een aantal nieuwe bewijsmiddelen. Deze punten overlappen gedeeltelijk met de tien punten waarvoor de partijen om een aanvullende mededeling van punten van bezwaar hebben verzocht.

34.

De partijen betoogden met name dat het verband tussen de bewijsmiddelen en de bezwaren in de mededeling van punten van bezwaar niet duidelijk is. Zij betoogden dat het beweerde gebrek aan duidelijkheid hun vermogen om zich te verdedigen beperkte.

35.

Om de geadresseerden de mogelijkheid te bieden hun standpunt over de nieuwe bewijsmiddelen effectief kenbaar te maken, dient in een LF het onderdeel van de mededeling van punten van bezwaar waarop hij betrekking heeft te worden aangegeven, en dient de relevantie van deze stukken met betrekking tot de reeds meegedeelde punten van bezwaar te worden toegelicht (14).

36.

Hoewel ik het ermee eens ben dat de Commissie in sommige gevallen beter had kunnen toelichten hoe zij voornemens is de nieuwe bewijsmiddelen te gebruiken, is volgens mij niet geraakt aan de rechten van verdediging van de partijen.

37.

In de eerste plaats wordt in de LF, behalve in één geval, voor elk nieuw bewijsstuk verwezen naar een punt of onderdeel van de mededeling van punten van bezwaar en wordt aangegeven hoe de Commissie voornemens is hiervan gebruik te maken.

38.

Ten tweede kan, in het enige geval waarin niet wordt verwezen naar een punt van de mededeling van punten van bezwaar, evenals in de gevallen waarin het beoogde gebruik van de nieuwe bewijsmiddelen onduidelijk zou zijn, de relevantie van de nieuwe bewijsmiddelen voor een specifiek bezwaar redelijkerwijs uit de context van zowel de LF als de mededeling van punten van bezwaar worden afgeleid (15).

39.

Deze conclusie wordt bevestigd door de antwoorden van de partijen op de LF. Daaruit blijkt dat de partijen de relevantie van de nieuwe bewijsmiddelen voor de tegen hen aangevoerde bezwaren voor elk van de 23 punten konden begrijpen of op zijn minst redelijkerwijs konden afleiden. In dit verband merk ik op dat in gevallen waarin een partij niet heeft gereageerd op een beweerdelijk onduidelijk punt, ditzelfde punt door ten minste één andere partij wel is behandeld en die partij correct het verband heeft gelegd tussen de nieuwe bewijsmiddelen en het betrokken bezwaar.

40.

Wanneer een partij in een bepaald geval reageert door te verwijzen naar een ander bezwaar dan dat waarop de andere partij commentaar heeft gegeven, zijn daar hoogstwaarschijnlijk andere redenen voor dan het beweerde gebrek aan duidelijkheid van de LF.

41.

Ik concludeer derhalve dat de bekritiseerde punten in de LF het vermogen van de partijen om hun rechten van verdediging daadwerkelijk uit te oefenen, niet hebben beperkt en dat de beweerde tekortkoming niet van invloed is geweest op de uitkomst van de procedure.

5.   Overige procedureklachten met betrekking tot de letter of facts

Lundbeck

42.

Op 22 mei 2013, ongeveer een maand na haar reactie op de LF, heeft Lundbeck een aanvullende verklaring bij mij ingediend met de bewering dat de LF haar rechten op een eerlijke rechtsgang en haar rechten van verdediging heeft ondermijnd. Hoewel deze verklaring grotendeels een herhaling is van de argumenten die hierboven reeds zijn besproken, bevat zij ook twee nieuwe beweringen (16).

43.

Ten eerste stelde Lundbeck dat de Commissie haar verplichting om de procedure op onpartijdige en objectieve wijze te laten verlopen, niet is nagekomen. De Commissie zou bewijsmiddelen hebben genegeerd die het standpunt van Lundbeck en de generieke bedrijven bevestigen, en zou bewijsmiddelen die haar standpunt slechts oppervlakkig steunden zonder meer hebben geaccepteerd. De LF zou ook eens te meer duidelijk maken dat de Commissie de bewijsmiddelen in het dossier niet op nauwkeurige, objectieve en onvervalste wijze heeft beoordeeld, dat zij geen rekening heeft gehouden met alle bewijsstukken, waaronder de opmerkingen van Lundbeck, en dat zij betwiste of ontoereikende bewijsmiddelen niet heeft uitgesloten.

44.

Na grondig onderzoek van de argumenten, en zonder vooruit te lopen op de merites van de door Lundbeck naar voren gebrachte inhoudelijke elementen, stel ik vast dat de bewering van de partij ongegrond is. Het recht op behoorlijk bestuur houdt de verplichting in om alle relevante gegevens van een individuele zaak zorgvuldig en op onpartijdige wijze te onderzoeken (17). Het is echter geen teken van partijdigheid wanneer de Commissie niet instemt met de argumenten van een partij. Ook een bij voortduring uiteenlopende interpretatie van pertinente bewijsmiddelen houdt als zodanig geen partijdigheid in. Bovendien worden in de LF slechts nieuwe feiten aangedragen. De door de partijen in antwoord op de mededeling van punten van bezwaar aangevoerde argumenten worden niet besproken, noch worden de bewijsmiddelen beoordeeld. Dit moet gebeuren in het met redenen omklede definitieve besluit. Het lijkt derhalve misplaatst de objectiviteit en de onpartijdigheid van de procedure van de Commissie op deze basis te beoordelen. Ook al is tijdens de hoorzitting rekening gehouden met de mededeling van punten van bezwaar en de verklaringen van de Commissie, dan nog is de bewering van Lundbeck volgens mij niet gerechtvaardigd.

45.

Ten tweede beweerde Lundbeck dat artikel 6, lid 3, onder d), van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens is geschonden omdat de LF berust op informatie van één bepaalde derde partij die geen deel uitmaakte van de procedure, zonder dat Lundbeck de mogelijkheid werd geboden deze derde partij en de juistheid van haar verklaringen zelf te onderzoeken.

46.

Ook deze bewering beschouw ik als ongegrond. In de administratieve procedure is de Commissie niet verplicht de partijen de mogelijkheid te bieden de verklaringen van derde partijen tegenover de Commissie te onderzoeken. De rechten van verdediging van de partijen zijn geëerbiedigd als de door de Commissie gebruikte verklaringen in het dossier worden opgenomen, voor hen toegankelijk worden gemaakt en na een definitief besluit voor de rechter van de Europese Unie kunnen worden betwist (18). Dit was hier het geval. Lundbeck kreeg toegang tot de betrokken verklaring vóór de hoorzitting en kreeg de mogelijkheid opmerkingen te maken.

47.

Voorts zij opgemerkt dat Lundbeck deze kwestie pas heel laat in de procedure aan de orde heeft gesteld. Als Lundbeck het relevant achtte voor haar verdediging om in de loop van de administratieve procedure de derde persoon te horen, dan had zij de Commissie kunnen voorstellen de derde partij uit te nodigen op de hoorzitting of een driehoeksoverleg te organiseren zoals aangegeven in de mededeling inzake goede praktijken (19). Volgens de informatie waarover ik beschik, heeft Lundbeck dergelijke voorstellen niet gedaan.

48.

Op basis daarvan concludeer ik dat de rechten van verdediging van Lundbeck niet zijn geschonden.

Alpharma

49.

Op 3 juni 2013, vijf weken na het antwoord van Alpharma op de LF, heb ik een brief ontvangen waarin dit bedrijf drie belangrijke kwesties aan de orde stelt (20).

50.

Ten eerste beweert de onderneming dat de Commissie de conclusies betreffende Alpharma in haar definitieve besluit wellicht significant zou wijzigen in ten minste drie opzichten, te weten potentiële concurrentie, de overgedragen waarde en de juridische en economische context. Alpharma heeft de Commissie verzocht haar de mogelijkheid te bieden opmerkingen over de herziene conclusies te maken voordat het definitieve besluit wordt vastgesteld.

51.

Ik heb het ontwerp-besluit nauwkeurig geanalyseerd in het licht van de bewering van Alpharma en de drie toegezonden voorbeelden. Volgens mij worden de bezwaren door het ontwerp-besluit niet gewijzigd en worden geen nieuwe bewijsmiddelen ingebracht waarover de partij geen opmerkingen zou hebben kunnen maken na de mededeling van punten van bezwaar of na de LF. Het recht van de partij om te worden gehoord wordt bijgevolg niet geschonden door de afwijzing van het verzoek van Alpharma door DG Concurrentie.

52.

Ten tweede beweert Alpharma dat de mededeling van punten van bezwaar niet langer correct is wat betreft vijf voorlopige conclusies over Alpharma: de juridische en economische context, het verband tussen betaling en de toegangsbeperkingen, het bedrag van de overgedragen waarde, potentiële concurrentie en het toepassingsgebied van de schikkingsovereenkomst. De mededeling van punten van bezwaar zou zijn gebaseerd op feitelijke aannames over deze vijf conclusies die vervolgens onjuist bleken te zijn. Volgens Alpharma zijn deze tekortkomingen door de LF niet verholpen. Het document bevat daarentegen nieuwe feiten die in tegenspraak zijn met die welke in de mededeling van punten van bezwaar worden genoemd. Geconfronteerd met al deze verwarrende en tegenstrijdige feiten en beweringen meent Alpharma dat de Commissie niet heeft aangegeven welke van deze feiten volgens haar correct zijn, waardoor niet duidelijk is op welke bewijsmiddelen de Commissie zich wil baseren en waarvan zij Alpharma beschuldigt. Volgens Alpharma is het daardoor onmogelijk zich naar behoren te verdedigen. Alpharma heeft mij dan ook verzocht de Commissie aan te bevelen een mededeling van punten van bezwaar vast te stellen of een toelichting te verschaffen waarin de tegen haar aangevoerde bezwaren en de daaraan ten grondslag liggende feiten duidelijk worden uiteengezet alvorens zij een definitief besluit neemt.

53.

Ik heb deze procedurekwestie grondig onderzocht, waarbij ik de door Alpharma gemaakte opmerkingen ten gronde buiten beschouwing heb gelaten. Mijns inziens is haar verzoek echter niet gegrond.

54.

De onderneming heeft reeds antwoord gekregen op de vraag welke feiten volgens de Commissie correct zijn. Toen Alpharma dezelfde kwestie aan DG Concurrentie voorlegde, was het antwoord dat de nieuwe feiten in de LF volgens de Commissie correct zijn. Voorts zij in dit verband opgemerkt dat de meeste nieuwe in de LF opgenomen feiten betreffende Alpharma door de onderneming zelf na de kennisgeving van de mededeling van punten van bezwaar zijn verstrekt, hoewel DG Concurrentie reeds in maart 2011 om aanvullende gegevens had verzocht.

55.

Voorts geeft de door de partijen ontvangen LF voor elk nieuw feit aan op welk onderdeel van de mededeling van punten van bezwaar deze betrekking heeft en wat de relevantie voor het bezwaar is. Alpharma kreeg dus de gelegenheid om opmerkingen te maken over de nieuwe bewijsmiddelen en de relevantie daarvan voor de bezwaren. In tegenstelling tot wat Alpharma lijkt te suggereren, is de Commissie niet verplicht in een LF of een aanvullende mededeling van punten van bezwaar aan te geven welke van de oorspronkelijk in de mededeling van punten van bezwaar genoemde feiten volgens haar niet langer correct zijn in het licht van de later ontdekte bewijsmiddelen. Evenmin is de Commissie verplicht een juridische analyse van de nieuwe feiten te verrichten. Zoals hierboven reeds is aangegeven, is de Commissie slechts verplicht een mededeling van punten van bezwaar vast te stellen wanneer zij bestaande punten van bezwaar wil wijzigen. Bijgevolg ben ik van mening dat de rechten van verdediging van Alpharma niet zijn geschonden.

56.

Tot slot is de raadadviseur-auditeur krachtens zijn mandaat niet bevoegd de Commissie formeel aan te bevelen bepaalde punten van bezwaar of haar interpretatie van bepaalde daaraan ten grondslag liggende feiten ten behoeve van een partij toe te lichten, zoals Alpharma lijkt aan te nemen.

57.

Ten derde beweert Alpharma ook, zij het slechts met betrekking tot één punt, dat in de LF niet naar behoren wordt toegelicht hoe de Commissie de nieuwe feiten voornemens is te gebruiken. Naar mijn mening zijn de rechten van verdediging van de partij niet geschonden en ik verwijs naar mijn analyses van vergelijkbare beweringen van andere partijen bij deze procedure in punt IV.4 hierboven. Uit het antwoord van Alpharma op de LF blijkt hoe dan ook dat deze partij de inhoud van de LF kon begrijpen.

58.

Tot slot wees Alpharma op de buitensporig lange duur van de administratieve procedure. Hiervoor verwijs ik eveneens naar mijn analyse van soortgelijke beweringen in punt II.4 hierboven.

V.   HET ONTWERP-BESLUIT

59.

Ik ben van mening dat het ontwerp-besluit alleen betrekking heeft op bezwaren ten aanzien waarvan de partijen in de gelegenheid zijn gesteld hun standpunt kenbaar te maken.

60.

Samenvattend concludeer ik dat alle partijen hun procedurele rechten in deze zaak daadwerkelijk hebben kunnen uitoefenen.

Gedaan te Brussel, 17 juni 2013.

Michael ALBERS


(1)  Conform de artikelen 16 en 17 van het besluit van de voorzitter van de Europese Commissie van 13 oktober 2011 betreffende de functie en het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures (PB L 275 van 20.10.2011, blz. 29). („Besluit 2011/695/EU”).

(2)  http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/

(3)  H. Lundbeck A/S en Lundbeck Limited, Xellia Pharmaceuticals ApS en Alpharma LLC (omgedoopt tot Zoetis Products LLC) („Alpharma”), A.L. Industrier AS, Arrow Generics Limited en Arrow Group ApS („Arrow”), Resolution Chemicals Limited, Generics [UK] Limited, Merck KGaA, en Ranbaxy (UK) Limited en Ranbaxy Laboratories Limited („Ranbaxy”).

(4)  De onderhavige situatie is volgens mij vergelijkbaar met de situatie als beschreven in punt 15 van Besluit 2011/695/EU, waardoor een vergelijkbaar besluit tot opschorting gerechtvaardigd is.

(5)  Alpharma bracht deze kwestie nogmaals bij mij ter sprake bij brief van 3 juni 2013.

(6)  Arrest van 7 oktober 1999, zaak T-228/97, Irish Sugar/Commissie, Jurispr. 1999, blz. II-2969, punt 278.

(7)  Arrest van 8 juli 2008, zaak T-99/04, AC-Treuhand AG/Commissie, Jurispr. 2008, blz. II-1501, punt 58.

(8)  Arrest van 14 maart 2013, zaak T-587/08, Fresh Del Monte Produce, Inc./Europese Commissie, Jurispr. 2013, nog niet gepubliceerd, punten 683 en 684.

(9)  Arrest van 21 september 2006, zaak C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissie, Jurispr. 2006, blz. I 8725, punten 56 tot en met 60.

(10)  Arrest van 16 juni 2011, zaak T-240/07, Heineken Nederland BV en Heineken NV/Commissie, Jurispr. 2011, blz. II-3355, punten 290 en 291.

(11)  Arrest van 24 mei 2012, zaak T-111/08, MasterCard Inc. e.a./Commissie, Jurispr. 2012, nog niet gepubliceerd, punt 268.

(12)  Arrest van 20 maart 2002, zaak T-23/99, A/S, voorheen Løgstør Rør A/S/Commissie, Jurispr. 2002, blz. II-1705, punten 190 en 193; zie ook het arrest 29 april 2004 in gevoegde zaken T-236/01, T-239/01, T-244/01 tot en met T-246/01, T-251/01 en T-252/01, Tokai Carbon e.a./Commissie, Jurispr. 2004, blz. II-1181, punt 45, en het arrest van 30 januari 2007, zaak T-340/03, France Télécom/Commissie, Jurispr. 2007, blz. II-107, punt 30.

(13)  MasterCard Inc. e.a./Commissie, reeds aangehaald, punt 273.

(14)  LR AF 1998 A/S, reeds aangehaald, punt 191; Zie ook het arrest van 27 september 2012, zaak T-353/06, Vermeer Infrastructuur BV/Commissie, Jurispr. 2012, nog niet gepubliceerd, punt 182.

(15)  Deze situatie, waarbij het verband tussen de LF en de mededeling van punten van bezwaar niet gemakkelijk wordt begrepen, is mijns inziens vergelijkbaar met de situatie waarmee het Gerecht te maken kreeg in zaak T-11/89, Shell/Commissie, Jurispr. 1992, blz. II-757, punten 56 en 62; zie ook gevoegde zaken T-191/98 en T-212/98 tot en met T-214/98, Atlantic Container Line AB e.a./Commissie, Jurispr. 2003, blz. II-3275, punt 162; en zaak T-13/89, ICI/Commissie, Jurispr.1992, blz. II-1021, punt 35. Derhalve zou de op de laatstgenoemde situatie toegepaste toets ook in dit geval passend zijn.

(16)  Aangezien Lundbeck pas in een zeer laat stadium van de procedure een gedetailleerde klacht bij mij heeft ingediend, kan ik deze slechts summier behandelen.

(17)  Arrest van 20 maart 2002, zaak T-31/99, ABB Asea Brown Boveri Ltd/Commissie, Jurispr. 2002, blz. II-1881, punt 99.

(18)  Arrest van 27 juni 2012, zaak T-439/07, Coats Holdings Ltd/Europese Commissie, Jurispr. 2012, nog niet gepubliceerd, punten 174 en 175.

(19)  Zie de mededeling van de Commissie inzake goede praktijken voor procedures op grond van de artikelen 101 en 102 VWEU (PB C 308 van 20.10.2011, blz. 6), punten 68 en 69.

(20)  Aangezien Alpharma pas in een heel laat stadium van de procedure een aantal kwesties aan mij heeft voorgelegd en een uitgebreide en zeer gedetailleerde klacht heeft ingediend, kan ik deze klacht slechts summier behandelen.


7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/13


Samenvatting van het besluit van de Commissie

van 19 juni 2013

inzake een procedure op grond van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 53 van de EER-overeenkomst

(Zaak AT.39226 — Lundbeck)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 3803 final)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2015/C 80/07)

Op 19 juni 2013 heeft de Commissie een besluit vastgesteld inzake een procedure op grond van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 53 van de EER-overeenkomst. Overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad  (1) publiceert de Commissie hierbij de namen van de partijen en de belangrijkste punten van het besluit, waaronder de opgelegde sancties, rekening houdend met het rechtmatige belang van de ondernemingen inzake de bescherming van hun bedrijfsgeheimen

1.   INLEIDING

(1)

Dit besluit had betrekking op zes overeenkomsten die in de jaren 2002 en 2003 van kracht waren tussen de Deense producent van merkgeneesmiddelen Lundbeck enerzijds en elk van de vier producenten van generische geneesmiddelen anderzijds. Onderhavig besluit heeft betrekking op de volgende producenten van generische geneesmiddelen:

—   Merck KGaA (Generics [UK]): twee overeenkomsten met Lundbeck, één betreffende het Verenigd Koninkrijk (van 24 januari 2002 tot 1 november 2003), één betreffende de EER exclusief het Verenigd Koninkrijk (van 22 oktober 2002 tot 22 oktober 2003);

—   Arrow: twee overeenkomsten met Lundbeck, één betreffende het Verenigd Koninkrijk (van 24 januari 2002 tot 20 oktober 2003), één betreffende Denemarken (van 3 juni 2002 tot 1 april 2003);

—   Alpharma: één overeenkomst met Lundbeck betreffende de EER (van 22 februari 2002 tot 30 juni 2003), en

—   Ranbaxy: één overeenkomst met Lundbeck betreffende de EER (van 16 juni 2002 tot 31 december 2003).

In haar besluit heeft de Commissie geoordeeld dat de overeenkomsten tussen Lundbeck en elk van de betrokken producenten van generische geneesmiddelen vier inbreuken vormden.

(2)

Het bij de inbreuken betrokken product was het antidepressivum citalopram, hetzij in de vorm van een werkzaam farmaceutisch bestanddeel, hetzij in de vorm van een geneesmiddel.

(3)

Op het moment dat de overeenkomsten werden gesloten, waren Lundbecks octrooien en gegevensbescherming met betrekking tot de citalopramsamenstelling en de twee originele productieprocédés verstreken. Lundbeck had nog een aantal procedéoctrooien, waardoor Lundbeck exclusiviteitsrechten had op sommige, maar niet alle, nieuwe wijzen om citalopram te produceren voor zover die octrooien geldig en geschonden zouden worden bevonden. Maar elke onderneming die gebruik maakte van de originele productieprocédés of een productieprocédé dat niet onder een geldig procedéoctrooi van Lundbeck viel, kon in beginsel vrij met het generische citalopram tot de EER-markten toetreden, mits het product en het productieprocédé voldeden aan de regelgevingsvereisten die op dat moment in de EER golden.

(4)

De overeenkomsten werden gesloten in de context van ten minste een potentieel octrooigeschil (2) tussen Lundbeck en de betrokken producent van generische geneesmiddelen betreffende de (beoogde) verhandeling door de producent van citalopram hetzij in de vorm van een werkzaam farmaceutisch bestanddeel, hetzij in de vorm van een geneesmiddel in het geografische gebied waarop de overeenkomst betrekking had. Vóor de betrokken overeenkomsten had Lundbeck gewoonlijk inbreuk op een of meer van zijn procedéoctrooien gepleit en had de betrokken producent van generische geneesmiddelen gewoonlijk niet-inbreuk op het betrokken octrooi (de betrokken octrooien) of ongeldigheid van het octrooi (de octrooien) gepleit waarop Lundbeck zich beriep. Elk van de overeenkomsten was gesloten vóór een rechterlijke uitspraak, zelfs bij wijze van voorlopige maatregelen, over deze punten tussen de betrokken partijen, en alle overeenkomsten behalve één (Lundbecks overeenkomst met Alpharma met betrekking tot de EER) werden gesloten voordat een rechtszaak was gestart.

(5)

Octrooigeschillenbeslechting is in principe een algemeen aanvaarde legitieme manier om private meningsverschillen te beëindigen. Zij kan bovendien rechterlijke instanties of bevoegde administratieve instanties zoals octrooibureaus tijd en moeite besparen en kan daarom van algemeen belang zijn.

(6)

Wat van belang is uit het oogpunt van het mededingingsrecht van de Unie is dat de overeenkomsten werden gekenmerkt door het feit dat zij een overdracht van waarde van Lundbeck aan een potentiële of werkelijke generische concurrent inhielden, die betrekking had op het akkoord van deze laatste om voor de duur van de overeenkomst in het betrokken geografische gebied geen generisch citalopram te verhandelen. Bij de waarde die Lundbeck overdroeg werd rekening gehouden met de omzet of de winst die de producent van generische geneesmiddelen verwachtte indien hij met succes naar de markt was gegaan. De overeenkomsten in kwestie zorgden niet voor de beslechting van octrooigeschillen; zij zorgden veeleer voor uitstel van de geschillen die zouden ontstaan als de generische geneesmiddelen naar de markt zouden gaan. Er werd ook vastgesteld dat de overeenkomsten geen verbintenis van Lundbeck inhielden om van een inbreukprocedure af te zien indien de producent van generische geneesmiddelen na het verstrijken van de overeenkomst met generisch citalopram op de markt zou komen. Ten slotte leverden de betrokken overeenkomsten Lundbeck resultaten op die Lundbeck niet zou hebben kunnen behalen door zijn procedéoctrooien voor de nationale rechtbanken te handhaven: de overeenkomsten in kwestie verhinderden dat de betrokken producent van generische geneesmiddelen generisch citalopram verkocht, ongeacht of dat citalopram met inbreuk op procedéoctrooien van Lundbeck zou worden geproduceerd.

2.   PROCEDURE

(7)

De Commissie heeft voor het eerst kennis gekregen van de overeenkomsten in kwestie in oktober 2003 door informatie van de Deense mededingingsautoriteit. Tussen december 2003 en oktober 2005 heeft de Commissie nadere informatie verzameld. In oktober 2005 heeft de Commissie ingevolge artikel 20, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 in het bedrijfspand van onder meer H. Lundbeck A/S inspecties uitgevoerd. In 2006 zijn aan een aantal partijen verzoeken om informatie gezonden. De antwoorden op deze verzoeken om informatie zijn in 2007 onderzocht.

(8)

In januari 2008 heeft de Commissie besloten een breed onderzoek naar de farmaceutische sector te starten ingevolge artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1/2003. Het eindverslag van het sectoronderzoek is gepubliceerd op 8 juli 2009.

(9)

In december 2009 hield de Commissie nadere inspecties. Op 7 januari 2010 heeft de Commissie een formele procedure tegen Lundbeck ingeleid. In 2010 en de eerste helft van 2011 heeft de Commissie bij de voorbereiding van het onderhavige besluit een aanzienlijk aantal verzoeken om informatie doen uitgaan aan Lundbeck, de producenten van generische geneesmiddelen waarmee de betrokken overeenkomsten werden gesloten, hun moederbedrijven en derde partijen. Op 24 juli 2012 heeft de Commissie een procedure ingeleid tegen de producenten van generische geneesmiddelen die de betrokken overeenkomsten met Lundbeck sloten en heeft zij een mededeling van punten van bezwaar aan Lundbeck en die producenten van generische geneesmiddelen verstuurd.

(10)

Het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities heeft op 5 juni 2013 en op 17 juni 2013 een gunstig advies over de ontwerpbesluiten uitgebracht. De raadadviseur-auditeur heeft op 17 juni 2013 zijn eindverslag uitgebracht.

3.   SAMENVATTING VAN DE JURIDISCHE BEOORDELING DOOR DE COMMISSIE

(11)

Op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de Commissie in haar besluit geoordeeld dat overeenkomsten betreffende octrooigeschillenbeslechting, net als alle andere overeenkomsten, aan het mededingingsrecht van de Unie zijn onderworpen.

(12)

Zelfs indien de beperkingen die in een overeenkomst betreffende octrooigeschillenbeslechting zijn opgenomen binnen de werkingssfeer van het octrooi blijven, kan die overeenkomst, onder bepaalde omstandigheden, als in strijd met het mededingingsrecht moeten worden beschouwd.

(13)

Teneinde vast te stellen of elke onder het besluit vallende overeenkomst uit haar aard het potentieel had om de mededinging te beperken, analyseerde de Commissie de specifieke feiten van de zaak met betrekking tot elke overeenkomst om te bepalen of:

de producent van generische geneesmiddelen en de producent van merkgeneesmiddelen ten minste potentiële concurrenten waren;

de producent van generische geneesmiddelen er zich in de overeenkomst toe had verbonden voor de duur van de overeenkomst zijn onafhankelijke inspanningen te beperken om met het generisch product naar een of meer EER-markten te gaan, en

de overeenkomst verband hield met een overdracht van waarde van de producent van merkgeneesmiddelen waardoor de producent van generische geneesmiddelen veel minder gemotiveerd was om zelfstandig inspanningen te blijven leveren om met het generisch product naar een of meer EER-markten te gaan.

De Commissie hield in haar beoordeling rekening met de economische en juridische context die tot de sluiting van de overeenkomst leidde, de feitelijke inhoud en doelstellingen van de overeenkomst, en de subjectieve bedoelingen van elke partij, zoals deze uit de feiten van de zaak bleken.

(14)

In onderhavige zaak werden ook andere belangrijke factoren in aanmerking genomen, namelijk: het feit dat bij de waarde die Lundbeck overdroeg werd rekening gehouden met de omzet of de winst die de producent van generische geneesmiddelen verwachtte indien hij met succes naar de markt was gegaan; het feit dat Lundbeck de beperkingen op markttoetreding niet zou hebben kunnen verkrijgen door handhaving van zijn procedéoctrooien, aangezien de verplichtingen van de producent van generische geneesmiddelen in de overeenkomst verder gingen dan de rechten van houders van procedéoctrooien; en het feit dat de overeenkomst geen verbintenis van Lundbeck inhield om van een inbreukprocedure af te zien indien de producent van generische geneesmiddelen na het verstrijken van de overeenkomst met generisch citalopram op de markt zou komen.

(15)

De Commissie heeft ook de argumenten van partijen over het bestaan van rechtvaardigingen voor de overeenkomsten uit hoofde van artikel 101, lid 3, van het Verdrag geanalyseerd en geoordeeld dat de voorwaarden van deze bepaling niet waren vervuld. De door de partijen aangevoerde efficiëntieverbeteringen hadden bijvoorbeeld betrekking op vermeden proceskosten en verbeterde distributie van Lundbecks eigen producten middels distributieovereenkomsten met twee van de producenten van generische geneesmiddelen. De partijen hebben echter verzuimd de beweerde efficiëntieverbeteringen voldoende te staven en met name aan te tonen dat de beperkingen ten aanzien van de producenten van generische geneesmiddelen in de overeenkomsten noodzakelijk waren om dergelijke efficiëntieverbeteringen tot stand te brengen. Evenmin hebben de partijen aangetoond dat een van de efficiëntieverbeteringen opwoog tegen de nadelen voor de consumenten van de beperkingen in de overeenkomsten.

(16)

Op basis van de bovenstaande analyse heeft de Commissie geoordeeld dat de zes overeenkomsten die onder het besluit vallen gezien het doel ervan mededingingsbeperkend waren en op vier afzonderlijke inbreuken op artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 53 van de EER-overeenkomst neerkwamen.

4.   ADRESSATEN

(17)

Het besluit van de Commissie was tot de volgende ondernemingen gericht:

Lundbeck Limited

H. Lundbeck A/S

Generics [UK] Limited

Merck KGaA

Arrow Generics Limited

Arrow Group ApS

Resolution Chemicals Limited

Xellia Pharmaceuticals ApS

Zoetis Products LLC

A.L. Industrier AS

Ranbaxy (UK) Limited

Ranbaxy Laboratories Limited.

5.   GELDBOETEN

(18)

De Commissie heeft Lundbeck wegens de vier betrokken inbreuken totale geldboeten van 93 766 000 EUR opgelegd. Deze geldboeten zijn berekend volgens de algemene methodiek van de richtsnoeren inzake geldboeten van de Commissie (3). Gezien het feit dat Lundbecks vier inbreuken met hetzelfde product, citalopram, en grotendeels met dezelfde geografische gebieden en perioden verband hielden, en om potentieel onevenredige resultaten als gevolg van de oplegging van meerdere geldboeten parallel aan elkaar te vermijden, heeft de Commissie op grond van haar beoordelingsvrijheid besloten tot toepassing van een correctiefactor die in de specifieke omstandigheden van deze zaak een afschrikkende werking kon hebben.

(19)

De Commissie heeft geldboeten van in totaal 52 239 000 EUR aan de vier producenten van generische geneesmiddelen (of hun rechtsopvolgers) in kwestie opgelegd. Aangezien deze ondernemingen waren overeengekomen in het betrokken geografisch gebied van elke overeenkomst geen generisch citalopram te verkopen en derhalve in het betrokken geografische gebied geen, of slechts een zeer beperkte omzet hadden, heeft de Commissie punt 37 van de richtsnoeren inzake geldboeten toegepast. Met name heeft de Commissie de in de overeenkomst(en) aan elke producent van generische geneesmiddelen overgedragen waarde in aanmerking genomen voor de bepaling van de basisbedragen van de geldboete voor de betrokken producent van generische geneesmiddelen.

(20)

Bij de bepaling van de bedragen van de geldboeten is rekening gehouden met de lange duur van het onderzoek van de Commissie. Alle partijen hebben op die grond een verlaging gekregen.

(21)

De wegens de vier inbreuken opgelegde specifieke boeten waren als volgt:

voor de inbreuk tussen Lundbeck en Merck:

H. Lundbeck A/S: 19 893 000 EUR

waarvan hoofdelijk en gezamenlijk met Lundbeck Limited: 5 306 000 EUR;

Merck KGaA: 21 411 000 EUR

waarvan hoofdelijk en gezamenlijk met Generics [UK] Limited: 7 766 843 EUR.

voor de inbreuk tussen Lundbeck en Arrow:

H. Lundbeck A/S: 12 951 000 EUR;

Arrow Group ApS: 9 975 000 EUR

waarvan hoofdelijk en gezamenlijk met Arrow Generics Limited: 9 360 000 EUR

van het laatste bedrag waarvan hoofdelijk en gezamenlijk met Resolution Chemicals Limited: 823 735 EUR.

voor de inbreuk tussen Lundbeck en Alpharma:

H. Lundbeck A/S: 31 968 000 EUR;

Zoetis Products LLC en Xellia Pharmaceuticals APS, hoofdelijk en gezamenlijk: 10 530 000 EUR.

waarvan hoofdelijk en gezamenlijk met A.L. Industrier AS: 43 216 EUR.

voor de inbreuk tussen Lundbeck en Ranbaxy:

H. Lundbeck A/S: 28 954 000 EUR;

Ranbaxy Laboratories Limited and Ranbaxy (UK) Limited, hoofdelijk en gezamenlijk: 10 323 000 EUR.

(22)

De Commissie heeft de betrokken ondernemingen gelast af te zien van herhaling van elke handeling of gedraging die dezelfde of gelijkaardige doelstellingen of gevolgen heeft.


(1)  PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.

(2)  „Octrooigeschil” zoals gebruikt in het besluit slaat op een meningsverschil tussen twee of meer partijen over een octrooi en omvat octrooigeschillenbeslechting als mogelijke fase van een dergelijk geschil.

(3)  Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten die uit hoofde van artikel 23, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1/2003 worden opgelegd (PB C 210 van 1.9.2006, blz. 2).


7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/17


INTREKKING VAN VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE

(2015/C 80/08)

Lijst van ingetrokken voorstellen

Document

Interinstitutionele procedure

Titel

Landbouw en Plattelandsontwikkeling

COM(2010) 537

2010/0266/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo)

COM(2010) 539

2010/0267/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

COM(2010) 745

2010/0365/COD

Voorstel voor een verordening (EU) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad van … tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 van de Raad

COM(2010) 738

2010/0354/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de handelsnormen betreft

COM(2010) 759

2010/0364/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten

COM(2010) 761

2010/0366/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds

COM(2010) 799

2010/0385/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”)

COM(2011) 193

2011/0075/NLE

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten

COM(2011) 663

2011/0290/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3/2008 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen

COM(2013) 159

2013/0087/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2013

COM(2013) 521

2013/0247/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo)

COM(2014) 175

2014/0097/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2014

Begroting en Personeelszaken

COM(2004) 509

2004/0172/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende wederzijdse administratieve bijstand ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap tegen fraude en andere onwettige activiteiten

COM(2010) 71

2010/0047/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen

COM(2010) 72

2010/0048/APP

Voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2007-2013

COM(2012) 754

2012/0350/NLE

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

COM(2011) 518

2011/0225/NLE

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een communautair systeem voor de registratie van vervoerders van radioactief materiaal

Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane

COM(1998) 30

1998/0025/CNS

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de fiscale behandeling van personenauto’s die definitief naar een andere lidstaat worden overgebracht in verband met een verandering van verblijfplaats, of tijdelijk worden gebruikt in een andere lidstaat dan die waar zij zijn geregistreerd

COM(2002) 456

2002/0246/CNS

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales

COM(2002) 457

2002/0246/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 77/271/Euratom houdende toepassing van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales

COM(2005) 261

2005/0130/CNS

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belasting van personenauto’s

COM(2006) 486

2006/0165/CNS

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 92/84/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

COM(2010) 32

2010/0018/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie in het gemengd comité dat is opgericht bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek Turkije betreffende de handel in producten waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van toepassing is ten aanzien van de wijziging van bijlage II bij protocol 1 bij die overeenkomst, als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007

COM(2010) 34

2010/0019/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie in de associatieraad ten aanzien van de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 3 bij Besluit nr. 1/98 van de associatieraad EG-Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten, als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007

COM(2010) 778

2010/0378/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie in de stabilisatie- en associatieraad die is opgericht bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, over de wijziging van protocol nr. 4 bij deze overeenkomst betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en administratieve samenwerking

COM(2011) 169

2011/0092/CNS

Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/96/EG tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit

Werkgelegenheid, Sociale zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit

COM(2014) 239

2014/0131/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de 103e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie, wat betreft een aanbeveling ter aanvulling van het Verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930 (nr. 29) van de Internationale Arbeidsorganisatie

Milieu, Maritieme Zaken en Visserij

COM(2009) 189

2009/0057/COD

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand en de visserijtakken die dat bestand exploiteren

COM(2009) 399

2009/0112/COD

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een langetermijnplan voor het ansjovisbestand in de Golf van Biskaje en de daarop vissende visserijtakken

COM(2010) 572

2010/0290/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Staten van Micronesië

COM(2012) 155

2012/0077/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee en de visserijtakken die deze bestanden exploiteren

COM(2012) 471

2012/0232/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde technische maatregelen en controlemaatregelen voor het Skagerrak en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 en Verordening (EG) nr. 1342/2008

COM(2012) 591

2012/0285/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad betreffende de instandhouding door middel van technische maatregelen van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Sont

COM(2013) 300

2013/0153/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt in het kader van Helcom en de IMO betreffende de aanwijzing van de Oostzee als stikstofoxide-emissiebeheersgebied

COM(2014) 397

2014/0201/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2008/98/EG betreffende afvalstoffen, 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval, 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen

COM(2008) 308

2008/0095/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1638/2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument

COM(2012) 92

2012/0041/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de Associatieraad EU-Turkije in te nemen standpunt

COM(2012) 133

2012/0063/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad over het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpuntbetreffende de wijziging van Protocol 4 (Oorsprongsregels) bij de EER-overeenkomst

COM(2012) 329

2012/0159/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid

COM(2005) 281

2005/0121/CNS

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

COM(2013) 289

2013/0155/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

COM(2013) 653

 

Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Gezondheid en Voedselveiligheid

COM(2007) 90

2007/0037/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden en Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne

COM(2013) 262

2013/0137/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)

Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en kleinbedrijf

COM(2010) 371

2010/0199/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de beleggerscompensatiestelsels

COM(2012) 84

2012/0035/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de openbare stelsels van gezondheidszorg

COM(2012) 241

2012/0124/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om op de Conferentie van de Verenigde Naties over het wapenhandelsverdrag (New York, 2-27 juli 2012) te onderhandelen over kwesties die onder de uitsluitende bevoegdheid van de Unie vallen

COM(2014) 85

2014/0043/NLE

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende Europese kwaliteitsbeginselen op het gebied van toerisme

Internationale Samenwerking en Ontwikkeling

COM(2008) 244

2008/0270/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting door de Europese Gemeenschap van de Internationale Koffieovereenkomst van 2007

Interinstitutionele betrekkingen

COM(2013) 451

2013/0218/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

COM(2013) 452

2013/0220/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten op het gebied van justitie waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

COM(2013) 751

2013/0365/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid

COM(2010) 82

2010/0050/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

COM(2012) 35

2012/0022/APP

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese stichting (FE)

Migratie, Binnenlandse zaken en Burgerschap

COM(2009) 102

2009/0033/CNS

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren

Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

COM(2011) 931

2011/0460/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende vaststelling van een aanvullend onderzoeksprogramma voor het ITER-project (2014-2018)

Handel

COM(2011) 380

2011/0167/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika

Vervoer

COM(2000) 802

2000/0326/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een fonds voor de vergoeding van schade door verontreiniging door olie in de Europese wateren en daarmee samenhangende maatregelen

COM(2005) 353

2005/0141/APP

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

COM(2008) 700

 

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening van het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende de scheepvaart op de Donau van 18 augustus 1948 (Verdrag van Belgrado)

COM(2009) 217

2009/0063/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart

COM(2009) 229

2009/0066/APP

Voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, inzake de sluiting van de luchtvervoersovereenkomst tussen ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen; en inzake de sluiting van de aanvullende overeenkomst tussen ten eerste de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ten tweede IJsland en ten derde het Koninkrijk Noorwegen met betrekking tot de toepassing van de luchtvervoersovereenkomst tussen, ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen

COM(2010) 653

2010/0320/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad over de naleving door de Republiek Kroatië van de voorwaarden voor de afronding van de eerste overgangsperiode van de multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, Roemenië, de Republiek Servië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte

COM(2011) 824

2011/0397/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens en tot intrekking van Richtlijn 96/67/EG

Codificaties

COM(2008) 761

2008/0225/COD

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld

COM(2009) 446

2009/0123/COD

Voorstel voor een richtlijn …/…/EG van het Europees Parlement en de Raad van […] betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (gecodificeerde versie)

COM(2009) 535

2009/0151/COD

Voorstel voor een verordening (EG) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad van […] betreffende afvalstoffenstatistieken (gecodificeerde versie)

COM(2009) 634

2009/0176/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens (gecodificeerde versie)

COM(2010) 179

2010/0095/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (Codificatie)

COM(2010) 184

2010/0098/CNS

Voorstel voor een verordening (Euratom) van de Raad tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar (Herschikking)

COM(2010) 507

2010/0260/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden (Codificatie)

COM(2010) 691

2010/0338/NLE

Voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (Codificatie)

COM(2012) 8

2012/0007/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (Herschikking)


V Adviezen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/24


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7545 — Blackstone/Koala/Acenden/AMS)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 80/09)

1.

Op 26 februari 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de ondernemingen Blackstone Group LP („Blackstone”, Verenigde Staten) en Koala HoldCo, LLC, dat verbonden is met TPG Global, LLC en TPG Special Situations Partners, LLC (samen „TPG”, Verenigde Staten) de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Acenden Ltd („Acenden”, Verenigd Koninkrijk) en AMS Decisions Advisers LLP („AMS”, Verenigd Koninkrijk) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Blackstone: wereldwijd actieve alternatieve vermogensbeheerder en aanbieder van financiële adviesdiensten;

—   TPG: wereldwijde particuliere investeringsonderneming. De particuliere investeringsfondsen van TPG investeren in verschillende ondernemingen via overnames en bedrijfsherstructureringen;

—   Acenden: aanbieder van beheers- en administratiediensten op het gebied van hypothecair krediet voor hypothecaire kredietverleners in het Verenigd Koninkrijk en Ierland;

—   AMS: aanbieder van beheersdiensten op het gebied van hypothecair krediet voor hypothecaire kredietverstrekkers in het Verenigd Koninkrijk.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7545 — Blackstone/Koala/Acenden/AMS, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/25


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7529 — Mohawk/International Flooring Systems)

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 80/10)

1.

Op 2 maart 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Mohawk Industries, Inc („Mohawk”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over International Flooring Systems SA („IFS”, Luxemburg) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Mohawk Industries: internationale producent en leverancier van panelen op basis van hout, isolatiematerialen en een breed gamma aan vloerproducten, waaronder vloerkleden, tapijten, hardhout, laminaat, keramische tegels, stenen en vinylvloeren, met hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Binnen de EER is Mohawk hoofdzakelijk actief via haar volle dochteronderneming Unilin,

—   IFS: Luxemburgs concern dat zich bezighoudt met de productie en de levering van vinylvloeren, laminaatvloeren en panelen op basis van hout, meer bepaald ruw en bekleed MDF.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7529 — Mohawk/International Flooring Systems, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).


7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/26


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7553 — PAI/Lion Adventure)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 80/11)

1.

Op 2 maart 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat PAI Partners SAS („PAI”, Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over Lion Adventure Coöperatief UA („Lion Adventure”, Nederland) door andere middelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

PAI: private-equityonderneming die een aantal fondsen beheert en adviseert die ondernemingen in verschillende bedrijfssectoren bezitten;

Lion Adventure: onderneming die actief is in de detailhandel in outdoorsportuitrusting, kledij, schoeisel en modeartikelen via haar winkels AS Adventure, Bever, Cotswold Outdoor en North Face in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7553 — PAI/Lion Adventure, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/27


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(2015/C 80/12)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

AANVRAAG TOT REGISTRATIE VAN EEN GTS

VERORDENING (EG) Nr. 509/2006 VAN DE RAAD

inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen  (2)

„TRADITIONAL BRAMLEY APPLE PIE FILLING”

EG-nummer: UK-TSG-007-0057-5.11.2008

1.   Naam en adres van de aanvragende groepering

Naam:

UK Apples & Pears Ltd

Adres:

Forest Lodge

Bulls Hill

Walford

Ross-on-Wye

Herefordshire HR9 5RH

VERENIGD KONINKRIJK

Tel.

+44 1732529781

Fax

+44 1732529781

E-mail:

info@englishapplesandpears.co.uk

UK Apples & Pears Ltd is een telersorganisatie die in 1987 is opgericht. Deze organisatie vertegenwoordigt nu 73 % van de Britse commerciële appel- en peerproducenten. De organisatie heeft actief deelgenomen aan door de EU gefinancierde programma’s ter bevordering van de consumptie van verse en verwerkte appels, zowel op de markt voor verse producten als in de productie-, catering- en foodservicesectoren.

2.   Lidstaat of derde land

Verenigd Koninkrijk

3.   Productdossier

3.1.   Benaming(en) waarvoor de registratie wordt aangevraagd (artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1216/2007 van de Commissie van 18 oktober 2007 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen  (3) )

„Traditional Bramley Apple Pie Filling”

3.2.   Geef aan of de naam

zelf specifiek is,

de specificiteit van het landbouwproduct of het levensmiddel tot uitdrukking brengt.

De naam geeft uitdrukking aan de traditionele samenstelling van het product: alleen Bramleyappels met water en suiker, eventueel besprenkeld met een beetje citroensap en aangedikt met een beetje maïzena.

De Bramleyappel is alleen geschikt voor culinaire doeleinden. Met zijn unieke combinatie van een laag drogestofgehalte, een hoog appelzuurgehalte en een laag suikergehalte, evenals de reeds genoemde afwezigheid van additieven, draagt de appel bij aan de karakteristieke pittige smaak van de Traditional Bramley Apple Pie Filling.

3.3.   Aanvraag tot registratie met of zonder reservering overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 509/2006

Registratie met reservering van de benaming

Registratie zonder reservering van de benaming

3.4.   Productcategorie

Categorie 1.6. Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

3.5.   Beschrijving van het landbouwproduct of het levensmiddel waarvoor de in punt 3.1 vermelde benaming geldt (artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1216/2007)

Traditional Bramley Apple Pie Filling is een homogeen mengsel van stukjes Bramleyappel, suiker en water. De appels die bij de productie van Traditional Bramley Apple Pie Filling worden gebruikt, moeten een diameter hebben die varieert van 65 mm tot 115 mm. Het moeten hele, rijpe appels zijn die vrij zijn van ernstige schilgebreken, kwetsingen en kneuzingen. De Bramleyappels moeten in stukjes van minimaal 15 mm worden gesneden; de vorm van de appelstukjes kan variëren. Dit mengsel van ingrediënten moet duidelijke stukjes fruit met een goede stevige textuur bevatten. De appelstukjes variëren in kleur en hebben verschillende tinten groen, wat typisch is voor het ras Bramley’s Seedling.

De toevoeging van Bramleyappelmoes en maïzena is optioneel. Indien appelmoes wordt toegevoegd, dient deze voor minimaal 97 % uit Bramleyappels te bestaan en voor het overige uit vocht dat tijdens het koken is toegevoegd. Het appelmoes wordt gemaakt van de schil, het klokhuis en het vruchtvlees van de Bramleyappel, die worden verhit en gestoomd. Vervolgens wordt het appelmoes gezeefd om alle vezelige bestanddelen te verwijderen; het restant moet een dikke, gladde groene of lichtbruine vloeistof zijn die typisch is voor de Bramleyappel.

Eventueel kan ook citroensap worden toegevoegd.

Het eindproduct heeft de pittige smaak die karakteristiek is voor de Bramley. De Traditional Bramley Apple Pie Filling wordt gedistribueerd naar groothandelaren, foodservicebedrijven, bakkerijen, levensmiddelenproducenten en detailhandelaren in verschillende verpakkingen.

De ingrediënten voor de Traditional Bramley Apple Pie Filling bestaan uit:

 

stukjes Bramleyappel van minimaal 15 mm

 

suiker

 

water

 

Bramleyappelmoes — naar keuze

 

maïzena — naar keuze

 

citroensap — naar keuze

De hoeveelheden ingrediënten kunnen verschillen per fabrikant. De volgende technische kenmerken dienen echter te worden aangehouden:

 

stukjes Bramleyappel — minimaal 40 %

 

suiker — maximaal 20 %

 

watergehalte — de maximale wateractiviteit moet 0,97 aw bedragen

 

pH — minder dan 4

 

vaste stoffen — minimaal 2o Bx —

 

viscositeit — maximale uitloop van 8 bij gebruik van een Ford-beker.

3.6.   Beschrijving van de productiemethode van het landbouwproduct of levensmiddel waarvoor de in punt 3.1 vermelde benaming geldt (artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1216/2007)

Bramleyappels worden gebruikt als grondstof voor de Traditional Bramley Apple Pie Filling. De appels worden geteeld in overeenstemming met het volgende protocol:

Voor elke zending die aan een productiefaciliteit wordt geleverd, wordt een volledige documentatie van de teelt, oogst en opslag van het fruit bijgehouden. Na de eerste inspectie, die ervoor moet zorgen dat de zending geschikt is voor de Traditional Bramley Apple Pie Filling, drijven de appels door een waterbad. Daarna worden ze machinaal gesorteerd en handmatig geïnspecteerd alvorens ze naar het productieproces gaan.

De diameter van de appels die bij de bereiding van de Traditional Bramley Apple Pie Filling worden gebruikt, varieert van minimaal 65 mm tot maximaal 115 mm. In verband met de unieke vorm van de Bramleyappel moeten voldoende gespecialiseerde sorterings- en behandelingsprocedures worden toegepast om de grondstoffen nauwgezet voor te bereiden.

De appels moeten gezond, schoon, vrij van ernstige schilgebreken, heel en rijp zijn. Ze moeten vrij zijn van kwetsingen en kneuzingen met een diepte van > 0,5 mm, kurkstip, rot of vervormende schurft. In verband met de zachte aard van de vrucht moeten de drijfvoorzieningen en lopende banden worden aangepast om kleine schokken tijdens de voorbereidings- en verwerkingsprocedures tot een minimum te beperken.

De smaak van de Bramley Seedling-appel is pittig en scherp. De kleur van de Bramley Seedling-appel is typisch en varieert van zeer donkergroen tot een lichtere groene tint die de hele schil van de appel bedekt. De textuur van de appel moet goed, stevig en knapperig zijn en over het algemeen in de categorieën knapperig, sappig en stevig kunnen worden ingedeeld.

Machinaal schillen en uitboren: de vorm van de Bramleyappel is onregelmatig. Dit vereist speciale apparatuur voor het sorteren, schillen, uitboren en behandelen om aan de veeleisende specificatie voor de commerciële productie van de Traditional Bramley Apple Pie Filling te voldoen, en het product moet handmatig worden bijgesneden.

Voorbereiding: in blokjes gesneden Bramleyappels hebben unieke oxidatiekenmerken en vereisen speciale technieken, zoals hieronder vermeld:

De Bramleyappels worden in de vereiste maat gesneden. De stukjes zijn doorgaans onregelmatig van omvang, variërend van blokjes met een doorsnee van 15 mm tot partjes met een lengte van 70 mm, waarvan de breedte echter niet meer dan 15 mm mag zijn. De onregelmatigheid van de stukjes maakt deel uit van het karakter van de Traditional Bramley Apple Pie Filling en is een gevolg van de omvang en vorm van de appels zelf, de snijwijze en de voorkeur van de klant of consument.

Deze stukjes Bramleyappel kunnen vervolgens in een antioxiderend middel worden gedompeld om te voorkomen dat het vruchtvlees van de appels bruin wordt. Het gebruik van citroensap, citroenzuur of ascorbinezuur als antioxiderend middel is optioneel en vormt een specifieke verwerkingsfase. Het is geen ingrediënt noch een additief en heeft derhalve geen effect op de samenstelling van het eindproduct.

De appels worden vervolgens rechtstreeks naar de afdeling voor het vullen van appeltaarten of de gekoelde opslag overgebracht, waarna ze worden verwerkt tot Traditional Bramley Apple Pie Filling, hetzij warm of in een koud mengsel.

Een mengsel van water en suiker wordt aan de appelstukjes toegevoegd totdat het geheel gelijkmatig is verdeeld; op dat moment kan desgewenst ook maïzena en/of Bramleyappelmoes en/of citroensap worden toegevoegd. Het appelmoes moet zijn bereid van 100 % Bramleyappels en vrij zijn van conserveringsmiddelen.

3.7.   Specificiteit van het landbouwproduct of het levensmiddel (artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1216/2007)

De Traditional Bramley Apple Pie Filling is een homogeen mengsel van verse Bramleyappelstukjes, suiker en water, eventueel aangevuld met Bramleyappelmoes, maïzena en citroensap.

De unieke smaakkenmerken van de Bramleyappel en de reeds genoemde afwezigheid van additieven zijn verantwoordelijk voor de typische pittige smaak van de Traditional Bramley Apple Pie Filling. De smaak van de appels wordt gekenmerkt door de balans tussen suiker en appelzuur. De meeste andere appelsoorten hebben een lager zuurgehalte en hoger suikergehalte, waardoor de appel een zoete smaak krijgt. Dit maakt de appel smakelijk als handappel, maar deze smaak gaat wel verloren als de appel wordt gekookt. Bramleyappels bevatten echter een hoger appelzuurgehalte en een lager suikergehalte. Hierdoor ontstaat een krachtige, pittige smaak die bewaard blijft als de appel wordt gekookt.

De stevige textuur van Bramleyappels is een belangrijke kwaliteit die ertoe bijdraagt dat de gekookte appel een vochtige textuur heeft (alsof de appel in de mond smelt). Omdat tafelappels 20 % meer droge materie dan een Bramleyappel bevatten, kunnen ze een taaie, onbevredigende textuur hebben.

Het Britse Good Housekeeping Institute heeft onderzoek verricht waarin is bevestigd dat Bramleyappels superieur zijn aan tafelappelsoorten wanneer zij in populaire recepten worden bereid. De Bramleyappel werd in tests vergeleken met de Granny Smith, de Braeburn en de Golden Delicious. Alle appels kregen dezelfde behandeling op basis van recepten uit het Good Housekeeping-receptenboek, waaronder de traditionele appeltaart. De gekookte appels werden getest op smaak, textuur en algemene kwaliteit. Het onderzoek heeft aangetoond dat de Bramley in traditionele Britse appeltaarten beter presteert dan de tafelappelsoorten.

De onderstaande tabel toont de gemiddelde scores (op een schaal tot 9) die zijn gegeven door het consumentenpanel van het Good Housekeeping Institute, dat bestond uit 12 volwassenen, zowel mannen als vrouwen, afkomstig uit alle leeftijdsgroepen, waaronder leden van het kookteam:

 

Golden Delicious

Braeburn

Bramley

Granny Smith

Uiterlijk

5,2

5,8

6,9

6,2

Smaak

6,0

5,2

7,0

5,0

Textuur

5,5

4,9

6,5

5,5

Algemene kwaliteit

5,2

5,4

6,7

5,0

Dit zijn de unieke kenmerken van de Traditional Bramley Apple Pie Filling:

Er wordt uitsluitend gebruikgemaakt van de „traditionele” ingrediënten Bramleyappel, water en suiker met Bramleyappelmoes — gemaakt van 100 % Bramleyappels, maïzena en eventueel citroensap. Er worden geen additieven gebruikt.

Unieke smaak door het hoge appelzuurgehalte ten opzichte van het suikergehalte van de Bramleyappel.

De appels hebben een diameter die varieert van 65 mm tot 115 mm.

3.8.   Traditioneel karakter van het landbouwproduct of het levensmiddel (artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1216/2007)

Het appelras Bramley’s Seedling werd rond 1809 door Mary Anne Brailsford ontdekt (het was een zaailing die in de open natuur groeide als gevolg van het unieke gematigde eilandklimaat). De zaailing werd geplant in een tuin in Southwell, Nottinghamshire.

De vruchten van de geënte Bramleyappel werden voor het eerst tentoongesteld aan het fruitcomité van de Royal Horticultural Society op 6 december 1876. De appelsoort werd er lovend onthaald.

In het Victoriaanse tijdperk deed men er alles aan om soorten stoofappel te ontwikkelen die geschikt waren voor het ultieme appeltaartrecept. Op het nationale appelcongres van 1883 werd de Bramleyappel uitgeroepen tot de meest geschikte appelsoort voor appeltaarten. Sindsdien is het gebruik van de appel uitgegroeid tot een populaire traditie.

In oktober 1887 ontving de Bramley’s Seedling een certificaat eerste klasse van het comité van de koninklijke jubileumtentoonstelling van appels in Manchester.

Bramley’s Seedling is als loutere stoofappel enig in zijn soort (de appel wordt doorgaans niet rauw gegeten, omdat de meeste mensen hem te zuur vinden). De appel heeft zowel een kenmerkende smaak als een individuele textuur. Het zijn bij uitstek deze kwaliteiten die hebben bijgedragen tot het ontstaan en het voortzetten van de traditie van de appeltaart.

De Britten hadden weinig op met het Amerikaanse concept van op een vork gespietste appels, en met de Franse gewoonte om gerechten met appelschijfjes te decoreren. Voor beide tradities is het noodzakelijk dat de appel bij het stoven zijn vorm behoudt. Daarvoor moet de appel minder zuur zijn dan een normale stoofappel. De vraag wat eerst kwam — deze voorkeur of de appel — blijft onopgelost. Dit neemt niet weg dat „Bramley’s Seedling”, die het hoogste zuurgehalte heeft van alle stoofappels, met een ruime voldoende voor de Engelse tests is geslaagd. Het hoge zuurgehalte en de daaruit voortvloeiende typische, pittige en fruitige smaak hebben ervoor gezorgd dat de appel nog steeds wordt gebruikt.

De oude traditie van het besprenkelen van stukjes of partjes Bramleyappel met citroensap (of een ander zuur sap) om te voorkomen dat de appel bruin wordt, is nog steeds in gebruik en strookt met het recept voor de Traditional Bramley Apple Pie Filling dat nu commercieel wordt gebruikt.

Een aantal vooraanstaande chef-koks in het Verenigd Koninkrijk heeft de appel rechtstreeks bij UK Apples & Pears aanbevolen, met als resultaat dat het recept voor de Traditional Bramley Apple Pie Filling ongewijzigd is gebleven sinds het populair werd na het nationale appelcongres van 1883:

„Ik werk al vijftig jaar in de wereld van de voeding en bij mijn beste weten wordt de vulling van traditionele Engelse appeltaart gemaakt van niets anders dan Bramleyappels en suiker, mogelijk aangevuld met een beetje citroensap en verdikt met een beetje maïzena” — Prue Leith, OBE.

„De Bramleyappel heeft in 2009 zijn tweehonderdste verjaardag gevierd en wordt al vanaf het begin van de commerciële teelt ervan halverwege de 19e eeuw voor appeltaartvullingen gebruikt. In al die tijd is het recept van de Bramleyappeltaartvulling ongewijzigd gebleven en bestaat het alleen uit Bramleyappels, suiker, een zetmeel zoals maïzena, een conserveermiddel zoals citroensap, en water” — Phil Vickery.

„Voor zover ik weet is het recept voor de „Traditional Bramley Apple Pie Filling” nooit veranderd: Bramleyappels, suiker, maïzena, een conserveermiddel zoals citroensap, en water. De Bramley, afkomstig uit Groot-Brittannië, wordt terecht als de beste stoofappel gezien. Vanwege zijn unieke eigenschappen zoals een hoger zuurgehalte en lager suikergehalte, heeft de appel een krachtige appelsmaak, zelfs wanneer hij is gekookt. Daarnaast heeft de appel na het koken een voortreffelijke textuur” — Antonius Worrall Thompson, MOBG.

Sommige appeltaartvullingen, waaronder andere soorten Bramleyappeltaartvullingen, kunnen verschillende appelsoorten bevatten. Deze vullingen voldoen niet aan onze omschrijving van de „Traditional Bramley Apple Pie Filling”, die uitsluitend met Bramleyappels wordt bereid. Evenzo strookt het gebruik van kunstmatige conserveringsmiddelen niet met wat wij verstaan onder „Traditional” Bramley Apple Pie Filling.

3.9.   Minimumeisen en procedures voor de controle van de specificiteit (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1216/2007)

Deze worden hieronder beschreven en hebben specifiek betrekking op de commerciële productie van de Traditional Bramley Apple Pie Filling:

Omschrijving van de grondstof

Bramley’s Seedling-appel. Andere appelsoorten zijn niet toegestaan.

Kwaliteit van het fruit

Bij levering aan de verwerker moeten de vruchten gezond, schoon, heel en rijp zijn. De appel moet vrij zijn van ernstige schilgebreken en van kwetsingen en kneuzingen van > 0,5 mm diepte.

De appel moet de typische groene kleur van de Bramleysoort hebben, variërend van zeer donkergroen tot een lichtere groene tint die de hele schil van de appel bedekt; de appel mag niet geelgroen of geel zijn.

Afwijkingen

De volgende specifieke afwijkingen moeten tot een minimum worden beperkt: ernstige kneuzingen (> 0,5 mm diepte); topvrucht; klokhuisrot; kurkstip; ernstig misvormde vruchten; lage-temperatuurbederf; buitensporige schilschade; kurkachtig klokhuis; rotte appels. Op het merendeel van de schil mogen geen sporen van appelschildluis aanwezig zijn.

Diameter van de vruchten

De diameter van de vruchten mag variëren tussen 65 mm en 115 mm.

Textuur

De textuur van de appel moet goed, stevig en knapperig zijn.

Verwerking

In verband met de zachte aard van de vrucht moeten de verwerkingsomstandigheden zodanig zijn dat bij de voorbereiding en verwerking mechanische schokken tot een minimum worden beperkt.

De vorm van de Bramleyappel is onregelmatig. Dit vereist speciale apparatuur voor het sorteren, schillen en uitboren en behandelen om aan de specificatie te voldoen.

Wanneer de appels zijn geschild en uitgeboord, moeten ze worden geïnspecteerd en handmatig worden bijgesneden.

De appels kunnen in een antioxiderend middel worden gedompeld, dat vervolgens wordt afgeschud. Daarna worden de appels afgegoten om overtollig middel te verwijderen.

De appels moeten vóór gebruik gekoeld worden opgeslagen bij < 5 °C.

Productie

Behalve de voornoemde ingrediënten mag de Traditional Bramley Apple Pie Filling alleen water en suiker bevatten, eventueel aangevuld met Bramleyappelmoes en maïzena. Variaties op het recept zijn toegestaan, maar niet op de ingrediënten.

Het meng- en pompproces moet een homogeen mengsel produceren met duidelijke stukjes fruit.

Elke partij taartvulling moet op pH, totale oplosbare vaste stoffen, viscositeit, kleur en smaak worden getest om te controleren of aan de specificatieparameters wordt voldaan. De niveaus kunnen variëren tussen producenten, afhankelijk van de specificatie van de eindklant. De producten moeten worden geëtiketteerd om volledige traceerbaarheid te waarborgen en gekoeld worden opgeslagen/gedistribueerd.

4.   Autoriteiten of organen die de naleving van het productdossier controleren

4.1.   Naam en adres

Naam:

The National Britannia Group

Adres:

Caerphilly Business Park

Caerphilly CF83 3GG

VERENIGD KONINKRIJK

Tel.

+44 2920852852

Fax

+44 2920867738

E-mailadres:

client_support@natbrit.com

Naam:

LawLabs Limited

Adres:

Law Labs House

121 Shady Lane

Great Barr

Birmingham B44 9ET

VERENIGD KONINKRIJK

Tel.

+44 1212514000

Fax

+44 1212514040

E-mailadres:

market.lawlabs@bodycote.com

Deze controleorganen zijn beide geaccrediteerd volgens de norm EN 45011. Audits gebeuren volgens de vereisten van de BRC Global Standards — Food (huidige editie 4, januari 2005).

http://www.brc.org.uk/standards/default.asp

☒ Publiek

☐ Particulier

4.2.   Specifieke taken van de autoriteit of het orgaan

Het controleorgaan is verantwoordelijk voor de verificatie van het gehele productdossier.


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 1. Vervangen door Verordening (EU) nr. 1151/2012.

(3)  PB L 275 van 19.10.2007, blz. 3.