ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 207A

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
3 juli 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

2014/C 207A/01

Aankondiging van algemene vergelijkende onderzoeken — EPSO/AD/284/14 — Vertalers voor het Duits (DE) — EPSO/AD/285/14 — Vertalers voor het Grieks (EL) — EPSO/AD/286/14 — Vertalers voor het Spaans (ES) — EPSO/AD/287/14 — Vertalers voor het Zweeds (SV)

1

 

2014/C 207A/02

Overzicht van de in de C A-Serie van het Publicatieblad gepubliceerde Vergelijkende onderzoeken

8

NL

 


V Adviezen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

3.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 207/1


AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

EPSO/AD/284/14 — VERTALERS VOOR HET DUITS (DE)

EPSO/AD/285/14 — VERTALERS VOOR HET GRIEKS (EL)

EPSO/AD/286/14 — VERTALERS VOOR HET SPAANS (ES)

EPSO/AD/287/14 — VERTALERS VOOR HET ZWEEDS (SV)

2014/C 207 A/01

 

Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) organiseert algemene vergelijkende onderzoeken aan de hand van een examen voor de vorming van een reserve voor de aanwerving van vertalers (1) (AD 5).

Deze algemene vergelijkende onderzoeken hebben als doel reservelijsten vast te stellen om te kunnen voorzien in vacatures voor ambtenaren bij de instellingen van de Europese Unie.

Lees voordat u uw sollicitatie indient aandachtig de algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken die in Publicatieblad van de Europese Unie C 60 A van 1 maart 2014 en op de website van EPSO bekendgemaakt zijn.

Dit document vormt een integrerend onderdeel van de aankondiging van het algemeen vergelijkend onderzoek en geeft informatie over het verloop van de inschrijving en de procedure.

INHOUD

I.

ALGEMENE INFORMATIE

II.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

III.

TOELATINGSVOORWAARDEN

IV.

TOEGANGSTOETSEN

V.

VERTAALPROEVEN

VI.

ASSESSMENT

VII.

RESERVELIJSTEN

VIII.

INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE

I.   ALGEMENE INFORMATIE

1.

Aantal geslaagde kandidaten dat op de reservelijst kan worden geplaatst

 

Optie 1

Optie 2

EPSO/AD/284/14 — DE

41

16

EPSO/AD/285/14 — EL

46

9

EPSO/AD/286/14 — ES

44

4

EPSO/AD/287/14 — SV

21

13

2.

Opmerkingen

Voor elk van deze vergelijkende onderzoeken bestaan er twee opties. U kunt zich slechts voor één vergelijkend onderzoek en één optie inschrijven.

Bij uw elektronische inschrijving moet u een keuze maken. Deze keuze kan niet meer gewijzigd worden nadat u uw sollicitatie elektronisch hebt bevestigd en gevalideerd.

Wij zoeken kandidaten die de taal van het onderzoek zowel mondeling als schriftelijk perfect (niveau moedertaal of gelijkwaardig)  (2) beheersen en een grondige kennis hebben van de eerste en tweede brontaal. Als u de taal niet op dat niveau beheerst, wordt inschrijving afgeraden.

II.   FUNCTIEOMSCHRIJVING

Een loopbaan als administrateur — al dan niet vertaler — in de Europese instellingen begint in graad AD 5.

De voornaamste rol van een administrateur-vertaler is bij te dragen aan het vervullen van de opdracht van de instelling of het orgaan waar hij voor werkt, door documenten binnen de gestelde termijn goed te vertalen en taaladvies te verlenen.

De taken van een administrateur-vertaler omvatten vertalen, reviseren, opzoeken van terminologie, uit ten minste twee brontalen naar een hoofdtaal. De vaak ingewikkelde onderwerpen zijn meestal politiek, juridisch, economisch, financieel, wetenschappelijk en technisch van aard en hebben betrekking op alle activiteitensectoren van de Europese Unie. Bij de uitvoering van deze taken wordt intensief gebruik gemaakt van specifieke kantoorsoftware.

III.   TOELATINGSVOORWAARDEN

Op de uiterste datum voor de elektronische inschrijving moet u voldoen aan de volgende algemene en specifieke voorwaarden:

1.

Algemene voorwaarden

a)

Onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.

b)

Uw rechten als staatsburger bezitten.

c)

Voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving inzake de militaire dienstplicht.

d)

In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn.

2.

Specifieke voorwaarden

2.1.

Diploma

U moet een diploma van een voltooide universitaire opleiding van ten minste drie jaar hebben behaald, of van een opleiding waarvan het niveau daarmee overeenstemt.

2.2.

Werkervaring

Werkervaring is niet vereist.

2.3.

Talenkennis

OPTIE 1

 

Taal 1

hoofdtaal

perfecte beheersing van de taal van het vergelijkend onderzoek

Taal 2

eerste brontaal (een andere taal dan taal 1)

grondige kennis van het Duits, het Engels of het Frans

Taal 3

tweede brontaal (een andere taal dan taal 1 en 2)

grondige kennis van het Duits, het Engels of het Frans

OPTIE 2

 

Taal 1

hoofdtaal

perfecte beheersing van de taal van het vergelijkend onderzoek

Taal 2

eerste brontaal (een andere taal dan taal 1)

grondige kennis van het Duits, het Engels of het Frans

Taal 3

tweede brontaal (een andere taal dan taal 1 en geen Duits, Engels of Frans)

grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie

 

Overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Justitie (Grote Kamer) in zaak C-566/10 P, Italiaanse Republiek/Commissie zijn de Europese instellingen verplicht redenen op te geven voor de beperking van het aantal officiële EU-talen dat als tweede taal kan worden gekozen voor dit vergelijkend onderzoek.

 

De selectie van talen die voor dit vergelijkend onderzoek als tweede taal kunnen worden gekozen, hangt samen met het belang van de dienst: het is noodzakelijk dat nieuwe collega's onmiddellijk operationeel zijn en in hun dagelijks werk doeltreffend kunnen communiceren, anders zou het functioneren van de instellingen ernstig worden belemmerd.

 

Gezien de geschiedenis binnen de EU-instellingen wat betreft de talen die worden gebruikt voor de interne communicatie en ook gezien de behoeften op het gebied van externe communicatie en de behandeling van dossiers, zijn het Engels, het Frans en het Duits nog steeds de meest gebruikte talen. Daarnaast zijn het Engels, het Frans en het Duits de talen die het vaakst als tweede taal worden geleerd en gebruikt in de EU. Dit bevestigt de huidige praktijk in het onderwijs en de gangbare normen op de arbeidsmarkt en verwacht mag worden dat kandidaten voor functies bij de Europese Unie ten minste een van deze talen beheersen. Rekening houdend met het belang van de dienst en met de capaciteiten van de kandidaten, ook gezien het specifieke vakgebied van deze vergelijkende onderzoeken, is het gewettigd om tests te organiseren in deze drie talen, om ervoor te zorgen dat de kandidaten, ongeacht hun hoofdtaal, in ieder geval in een van deze drie officiële talen kunnen werken. Door de specifieke vaardigheden op deze manier te toetsen, kunnen de instellingen nagaan of kandidaten in staat zijn onmiddellijk te functioneren in een omgeving die nauw aansluit bij de dagelijkse werksituatie in de EU-instellingen.

 

Om dezelfde redenen worden ook de talen voor de communicatie tussen de kandidaten en de instellingen beperkt en dus ook de talen waarin de sollicitatiedossiers kunnen worden opgesteld. Dit biedt ook een betere garantie voor uniformiteit bij het vergelijken en controleren van de sollicitatiedossiers.

 

Om ervoor te zorgen dat alle kandidaten gelijk worden behandeld moet iedereen, ook degenen wier eerste taal een van deze drie talen is, de test afleggen in zijn tweede taal, waarbij uit deze drie talen kan worden gekozen.

 

Dit doet geen afbreuk aan de verplichting om het vermogen te ontwikkelen om in een derde taal te werken, zoals beschreven in artikel 45, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

IV.   TOEGANGSTOETSEN

De toegangstoetsen worden afgenomen per computer en worden georganiseerd door EPSO. De jury bepaalt de moeilijkheidsgraad van de toetsen en keurt de inhoud goed op basis van de voorstellen van EPSO.

1.

Uitnodiging

U wordt voor de toegangstoetsen uitgenodigd als u uw inschrijving tijdig hebt gevalideerd (zie punt VIII).

Opgelet:

1.

door uw inschrijving te valideren, verklaart u te voldoen aan de algemene en specifieke voorwaarden van punt III;

2.

om aan de toegangstoetsen deel te nemen, moet u verplicht een datum reserveren binnen de termijn die u via uw EPSO-account wordt meegedeeld.

2.

Aard en score

Reeks toetsen met meerkeuzevragen ter beoordeling van uw:

Toets a)

verbaal redeneervermogen

score: 0-20 punten

Toets b)

numeriek redeneervermogen

score: 0-10 punten

vereist minimum: 4 punten

Toets c)

abstract redeneervermogen

score: 0-10 punten

 

vereist minimum voor de toetsen a) en c) samen: 15 punten

Toets d)

talenkennis

score: 0-12 punten

vereist minimum: 6 punten

Toets e)

talenkennis

score: 0-12 punten

vereist minimum: 6 punten

3.

Taal van de toetsen

Taal 1 voor toetsen a), b) en c)

Taal 2 voor toets d)

Taal 3 voor toets e)

V.   VERTAALPROEVEN

1.

Uitnodiging

Uw specifieke vaardigheden op het gebied van vertalen zullen worden beoordeeld via de vertaalproeven waarvan de inhoud door de jury werd gevalideerd

als u de vereiste minimumscore voor de toegangstoetsen hebt behaald,

als u behoort tot de kandidaten die de hoogste scores voor de toetsen a), c), d) en e) samen hebben behaald (3), en

als na onderzoek van de door u op het elektronische sollicitatieformulier verstrekte informatie (4) blijkt dat u voldoet aan de algemene en specifieke voorwaarden van punt III.

Als u niet slaagt voor toegangstoets b), wordt u uitgesloten, maar de punten van deze toets worden niet opgeteld bij de punten van de andere toetsen om te bepalen wie wordt uitgenodigd voor de vertaalproeven.

Er worden per onderzoek en per optie ongeveer 3 maal zoveel kandidaten tot de vertaalproeven toegelaten als er op de reservelijst kunnen worden geplaatst (en ten hoogste 4 maal dat aantal) (5). Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/)

De vertaalproeven vinden plaats in de testcentra in de lidstaten.

2.

Aard en score

f)

een vertaalproef vanuit taal 2 naar taal 1 (met woordenboek)

Duur: 60 minuten

g)

een vertaalproef vanuit taal 3 naar taal 1 (met woordenboek)

Duur: 60 minuten

Voor iedere vertaalproef worden ten hoogste 80 punten toegekend

vereist minimum per proef: 40 punten

Als een kandidaat voor proef f) niet het vereiste minimum haalt, wordt proef g) niet beoordeeld.

VI.   ASSESSMENT

1.

Uitnodiging

U wordt uitgenodigd voor het assessment, in principe gedurende een hele dag in Brussel, als u de vereiste minimumscores hebt behaald en als u behoort tot de kandidaten die de hoogste scores hebben behaald voor de vertaalproeven.

Er worden per onderzoek en per optie ongeveer 2 maal zoveel kandidaten tot het assessment toegelaten als er op de reservelijst kunnen worden geplaatst. Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Assessment

Het assessment is bedoeld om uw algemene vaardigheden (6) te beoordelen, in uw eerste brontaal via de volgende onderdelen:

h)

een gestructureerd interview

i)

een groepsoefening

j)

een mondelinge presentatie

Elke algemene vaardigheid wordt getest volgens onderstaand schema:

 

Gestructureerd interview

Groepsoefening

Mondelinge presentatie

Problemen analyseren en oplossen

 

x

x

Communiceren

x

 

x

Kwaliteits- en resultaatgericht werken

x

 

x

Leren en zich blijven ontwikkelen

x

x

 

Prioriteiten stellen en organiseren

 

x

x

Stressbestendigheid

x

 

x

Samenwerken

x

x

 

Leidinggeven

x

x

 


3.

Score

0-80 punten voor alle algemene vaardigheden samen (10 punten per algemene vaardigheid)

vereist minimum: 40 punten voor de acht algemene vaardigheden samen.

4.

Weging

Een totale score op basis van alle vertaalproeven (specifieke vaardigheden) en de onderdelen van het assessment (algemene vaardigheden) wordt als volgt berekend:

Specifieke vaardigheden: (proeven f) en g)) 65 % van de totaalscore

Algemene vaardigheden: (onderdelen h), i) en j)) 35 % van de totaalscore

VII.   RESERVELIJSTEN

1.

Plaatsing op de reservelijst

De jury plaatst u op de reservelijst

als u behoort tot de kandidaten die de vereiste minimumscores hebben behaald en de hoogste scores voor alle onderdelen van het assessment samen (7),

en als uit de bewijsstukken blijkt dat u voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden.

Deze controle wordt uitgevoerd in aflopende volgorde van de scores totdat het aantal op de reservelijst op te nemen kandidaten die daadwerkelijk voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden, is bereikt.

De bewijsstukken van de kandidaten die buiten dit quotum vallen, zullen niet worden onderzocht. Als blijkt dat de verklaringen op het sollicitatieformulier (8) niet kunnen worden gestaafd met passende bewijsstukken, wordt de sollicitatie nietig verklaard.

2.

Rangschikking

Voor ieder vergelijkend onderzoek wordt per optie een reservelijst in alfabetische volgorde opgesteld.

VIII.   INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE

1.

Elektronische inschrijving

U moet zich elektronisch inschrijven volgens de procedure die op de website van EPSO wordt beschreven (in het onderdeel „Online application manual/mode d'emploi de l'inscription en ligne/Online-Bewerbungsleitfaden”).

Uiterste datum (validering inbegrepen): 5 augustus 2014 om 12 uur ('s middags), Belgische tijd.

2.

Sollicitatiedossier

Als u behoort tot de kandidaten die tot het assessment  (9) worden toegelaten, dient u bij het assessment het volledige sollicitatiedossier mee te brengen (ondertekend exemplaar van het elektronische sollicitatieformulier en bewijsstukken).

Instructies: zie punt 2.1.7 van de algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken.


(1)  Elke verwijzing in deze aankondiging naar een persoon van het mannelijke geslacht slaat tevens op personen van het vrouwelijke geslacht.

(2)  Zie het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen — (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp) — minimaal vereist niveau voor vertalers: taal 1 = C2, taal 2 = C1, taal 3 = C1.

(3)  Als de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten voor de vertaalproeven uitgenodigd.

(4)  Deze informatie wordt aan de hand van bewijsstukken gecontroleerd voordat de reservelijst wordt vastgesteld (zie de punten VII.1 en VIII.2).

(5)  Dit quotum kan worden overschreden wanneer de laatste plaats wordt gedeeld door verschillende kandidaten met dezelfde score of wanneer dat noodzakelijk is vanwege neutralisatie van vragen.

(6)  In punt 1.2 van de algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken worden deze vaardigheden nader omschreven.

(7)  Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten op de reservelijst geplaatst.

(8)  De verklaringen worden gecontroleerd door EPSO wat betreft de algemene voorwaarden en door de jury wat betreft de specifieke voorwaarden.

(9)  De datum van het assessment wordt u te zijner tijd meegedeeld via uw EPSO-account.


3.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 207/8


OVERZICHT VAN DE IN DE C A-SERIE VAN HET PUBLICATIEBLAD GEPUBLICEERDE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

2014/C 207 A/02

Hierbij vindt u een lijst van C A-publicatiebladen „Vergelijkende onderzoeken” die in 2014 tot op heden gepubliceerd werden.

Deze publicaties verschenen — tenzij anders vermeld — in alle officiële talen.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98

 

99

 

108

 

109

 

116

 

119

 

133

 

134

 

136

 

137

(DE/EN/FR)

140

 

145

 

152

 

160

 

163

 

164

 

176

 

178

 

180

 

182

 

185

 

186

 

188

 

195

 

207