ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.176.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 176

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
21 juni 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2013/C 176/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

1

2013/C 176/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

6

 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europese Centrale Bank

2013/C 176/03

Advies van de Europese Centrale Bank van 23 mei 2013 betreffende een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (CON/2013/35)

11

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2013/C 176/04

Wisselkoersen van de euro

12

 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europees Parlement

2013/C 176/05

Oproep tot het indienen van voorstellen IX-2014/01 — Subsidies aan politieke partijen op Europees niveau

13

2013/C 176/06

Oproep tot het indienen van voorstellen IX-2014/02 — Subsidies aan politieke stichtingen op Europees niveau

18

 

Europese Commissie

2013/C 176/07

Hercules II — Oproep tot het indienen van voorstellen — Technische bijstand bij fraudebestrijding in de EU — Ondersteuning onderzoek

22

2013/C 176/08

Hercules II — Oproep tot het indienen van voorstellen — Technische bijstand bij fraudebestrijding in de EU Sigaretten

24

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2013/C 176/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

26

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

21.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 176/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2013/C 176/01

Datum waarop het besluit is genomen

17.10.2012

Referentienummer staatssteun

SA.34501 (12/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

Dahme-Spreewald

Artikel 107, lid 3, onder c)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau

Rechtsgrondslag

Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999

Type maatregel

ad-hocsteun

Lutra GmbH

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 2,63 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

75 %

Looptijd (periode)

tot 31.10.2013

Economische sectoren

Binnenvaart, goederenvervoer

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

27.9.2012

Referentienummer staatssteun

SA.35276 (12/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

Brandenburg

Artikel 107, lid 3, onder a)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm)

Rechtsgrondslag

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Redding ondernemingen in moeilijkheden, Herstructurering ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Zachte lening

Begrotingsmiddelen

 

Totaalbudget: 2 EUR (in miljoen)

 

Jaarbudget: 1,50 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

10.10.2012-31.12.2013

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

6.5.2013

Referentienummer staatssteun

SA.36207 (13/N)

Lidstaat

België

Regio

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew.

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale

Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Rechtsgrondslag

 

Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles 2013-2017

 

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2017

 

Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling, Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

 

Totaalbudget: 1,53 EUR (in miljoen)

 

Jaarbudget: 0,51 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

22.4.2013-31.12.2015

Economische sectoren

Binnenvaart, goederenvervoer

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Port de Bruxelles/Haven van Brussel

Redersplein 6

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

6.5.2013

Referentienummer staatssteun

SA.36406 (13/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

Pais Vasco

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga

Rechtsgrondslag

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (convocatoria hedabideak 2012)

Type maatregel

Regeling

Print media TV and radio broadcasters

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

 

Totaalbudget: 19 500 000 EUR (in miljoen)

 

Jaarbudget: 4 875 000 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

65 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2016

Economische sectoren

Informatie en communicatie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Blanca Urgell

Donostia Kalea, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

6.5.2013

Referentienummer staatssteun

SA.36408 (13/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

Pais Vasco

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación — Prórroga

Rechtsgrondslag

Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

 

Totaalbudget: 3 230 000 EUR (in miljoen)

 

Jaarbudget: 807 500 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

60 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2016

Economische sectoren

Informatie en communicatie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Blanca Urgell

Donostia-San Sebastian, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 176/6


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2013/C 176/02

Datum waarop het besluit is genomen

30.5.2013

Referentienummer staatssteun

SA.35814 (12/N)

Lidstaat

Slovakije

Regio

Bratislavský

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Devätinova 54

821 06 Bratislava

Rechtsgrondslag

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Type maatregel

Individuele steun

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 0,10 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

53,22 %

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

30.5.2013

Referentienummer staatssteun

SA.35815 (12/N)

Lidstaat

Slovakije

Regio

Trnavský kraj

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Lilium Aurum, s. r. o.

Galantská cesta 658/2F

929 01 Dunajská Streda

Rechtsgrondslag

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Type maatregel

Individuele steun

Lilium Aurum, s. r. o.

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 0,06 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

47,35 %

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

30.5.2013

Referentienummer staatssteun

SA.35816 (12/N)

Lidstaat

Slovakije

Regio

Bratislavský

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Petit Press, a. s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

Rechtsgrondslag

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Type maatregel

Individuele steun

Petit Press, a. s.

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 0,08 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

14,05 %

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

30.5.2013

Referentienummer staatssteun

SA.35817 (12/N)

Lidstaat

Slovakije

Regio

Bratislavský

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

MPhilms s. r. o.

Horná 5

831 52 Bratislava

Rechtsgrondslag

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Type maatregel

Individuele steun

MPhilms s. r. o.

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 0,01 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

46,20 %

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Productie van films en video- en televisieprogramma's

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

27.2.2013

Referentienummer staatssteun

SA.36024 (13/N)

Lidstaat

België

Regio

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew., Vlaams Gewest

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

CultuurInvest

Rechtsgrondslag

Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van CultuurInvest d.d. 31 maart 2006

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Cultuur, KMO's, Risicokapitaal

Vorm van de steun

Verstrekking risicokapitaal

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 10 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2016

Economische sectoren

Creatieve activiteiten, kunst en amusement

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Vlaams Gewest

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

BELGIË

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Voorbereidende handelingen

Europese Centrale Bank

21.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 176/11


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 23 mei 2013

betreffende een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 16 mei 2013 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (1) (hierna de „ontwerpverordening”).

De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 127, lid 4, artikel 282, lid 2, artikel 133 en artikel 282, lid 5 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, omdat de ontwerpverordening de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken betreft. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

Doel en inhoud

De ontwerpverordening reproduceert grotendeels de inhoud van Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (2), en neemt de aanbevelingen op zoals uiteengezet in het ECB-Advies CON/2011/18 (3) tot wijziging van artikel 1 van de Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad en bijlage I daarbij, en tevens tot schrapping van overweging 13.

Met name vervangen de wijzigingen alle huidige waarden inzake de muntdikte van muntstukken in de tabel van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 975/98 door de waarden van de werkelijke dikte van euromuntstukken. Deze waarden zijn genoegzaam bekend en dienen bij de euromuntstukkenvervaardiging als referentiewaarden voor munten.

Algemene opmerkingen

De ECB verwelkomt dit initiatief van de Commissie tot herschikking van Verordening (EG) nr. 975/98 aangezien de ontwerpverordening rekening houdt met de in verband met de technische specificaties van euromuntstukken eerder gemaakte ECB-aanbevelingen, die zij ook opneemt.

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 mei 2013.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 definitief.

(2)  PB L 139 van 11.5.1998, blz. 6.

(3)  Advies CON/2011/18 van 4 maart 2011 inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB C 114 van 12.4.2011, blz. 1). Alle ECB-adviezen worden gepubliceerd op de ECB-website: http://www.ecb.europa.eu


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

21.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 176/12


Wisselkoersen van de euro (1)

20 juni 2013

2013/C 176/04

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3200

JPY

Japanse yen

129,26

DKK

Deense kroon

7,4588

GBP

Pond sterling

0,85450

SEK

Zweedse kroon

8,6724

CHF

Zwitserse frank

1,2319

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

7,8500

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

25,806

HUF

Hongaarse forint

298,80

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7014

PLN

Poolse zloty

4,3183

RON

Roemeense leu

4,5260

TRY

Turkse lira

2,5324

AUD

Australische dollar

1,4323

CAD

Canadese dollar

1,3651

HKD

Hongkongse dollar

10,2375

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,6927

SGD

Singaporese dollar

1,6813

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 523,98

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

13,4884

CNY

Chinese yuan renminbi

8,0892

HRK

Kroatische kuna

7,4860

IDR

Indonesische roepia

13 100,18

MYR

Maleisische ringgit

4,2288

PHP

Filipijnse peso

57,796

RUB

Russische roebel

42,9600

THB

Thaise baht

41,078

BRL

Braziliaanse real

2,9514

MXN

Mexicaanse peso

17,5380

INR

Indiase roepie

78,7840


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


V Adviezen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europees Parlement

21.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 176/13


Oproep tot het indienen van voorstellen IX-2014/01 — „Subsidies aan politieke partijen op Europees niveau”

2013/C 176/05

Volgens artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie dragen de politieke partijen op Europees niveau bij tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie. Daarnaast wordt in artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaald dat het Europees Parlement en de Raad bij verordeningen volgens de gewone wetgevende procedure het statuut van de Europese politieke partijen, bedoeld in artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en in het bijzonder de regels inzake hun financiering vaststellen.

In die context doet het Parlement een oproep tot het indienen van voorstellen met het oog op de toekenning van subsidies aan de politieke partijen op Europees niveau.

1.   Basisbesluit

Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (hierna „Verordening (EG) nr. 2004/2003”) (1).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 2004/2003 (hierna „Besluit van het Bureau van 29 maart 2004”) (2).

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (hierna „Financieel Reglement”) (3).

Gedelegeerde verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (hierna „uitvoeringsbepalingen”) (4).

2.   Doelstelling

In artikel 2 van het Besluit van het Bureau van 29 maart 2004 wordt het volgende bepaald: „Het Europees Parlement publiceert elk jaar vóór het verstrijken van het eerste halfjaar een oproep tot het indienen van voorstellen met het oog op de verlening van subsidie ter financiering van politieke partijen op Europees niveau.”

De onderhavige oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de verzoeken om financiering voor het begrotingsjaar 2014 en dekt activiteiten tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2014. De subsidie is bestemd voor de financiering van het jaarlijkse werkprogramma van de begunstigde.

3.   Ontvankelijkheid

Alleen schriftelijke aanvragen die overeenkomstig het in bijlage 1 bij het besluit van het Bureau van 29 maart 2004 opgenomen aanvraagformulier zijn opgesteld en die vóór de vastgestelde termijn aan de Voorzitter van het Europees Parlement zijn toegestuurd, komen voor financiering in aanmerking.

4.   Criteria en bewijsstukken

4.1.   Geschiktheidscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een politieke partij op Europees niveau voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2004/2003, namelijk:

a)

zij bezit rechtspersoonlijkheid in de lidstaat waar haar zetel gevestigd is;

b)

zij is in ten minste een vierde van de lidstaten vertegenwoordigd door leden van het Europees Parlement, of leden van nationale dan wel regionale parlementen, of leden van regionale assemblees, of zij heeft in ten minste een vierde van de lidstaten bij de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement ten minste drie procent van de in ieder van die lidstaten uitgebrachte stemmen behaald;

c)

zij moet, in het bijzonder in haar programma en activiteiten, de beginselen eerbiedigen waarop de Europese Unie is gegrondvest, met name de beginselen van vrijheid, democratie, eerbied voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat;

d)

zij heeft deelgenomen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement of heeft haar voornemen hiertoe te kennen gegeven.

Voor de toepassing van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 kan een lid van het Europees Parlement slechts lid zijn van één politieke partij op Europees niveau (artikel 10, lid 1, laatste alinea, van Verordening (EG) nr. 2004/2003).

Gezien het bovenstaande worden de politieke partijen in kennis gesteld van het feit dat het Europees Parlement de bepalingen in artikel 3, lid 1, onder b), zodanig toepast dat een lid van het Europees Parlement enkel lid kan zijn van de politieke partij op Europees niveau waarvan zijn nationale politieke partij lid is.

4.2.   Uitsluitingscriteria

Aanvragers moeten tevens verklaren dat zij zich niet in een van de situaties bevinden die worden genoemd in artikel 106, lid 1, en artikel 107 van het Financieel Reglement.

4.3.   Selectiecriteria

Aanvragers moeten bewijzen dat zij over de nodige wettelijke bevoegdheden en financiële middelen beschikken om het in het aanvraagformulier beschreven werkprogramma ten uitvoer te leggen en beheerstechnisch en organisatorisch in staat zijn dit programma tot een goed einde te brengen.

4.4.   Toekenningscriteria

Overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 2004/2003 worden de beschikbare kredieten voor het begrotingsjaar 2014 als volgt verdeeld over de politieke partijen op Europees niveau waarvan het verzoek in het licht van de subsidiabiliteits-, uitsluitings- en selectiecriteria werd ingewilligd:

a)

15 % wordt gelijkelijk verdeeld;

b)

85 % wordt verdeeld over de partijen waarvan vertegenwoordigers zetelen in het Europees Parlement, in verhouding tot het aantal gekozen leden.

4.5.   Bewijsstukken

Met het oog op de toetsing van hun aanvraag aan de bovengenoemde criteria moeten aanvragers de volgende bewijsstukken verstrekken:

a)

het origineel van de aanvraagbrief met vermelding van het aangevraagde subsidiebedrag;

b)

het in bijlage 1 bij het besluit van het Bureau van 29 maart 2004 opgenomen aanvraagformulier, naar behoren ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de schriftelijke plechtige verklaring);

c)

de statuten van de politieke partij, met inbegrip van gelieerde organisaties overeenkomstig artikel 122 van het Financieel Reglement;

d)

een officieel registratiebewijs;

e)

een recent bestaansbewijs van de politieke partij;

f)

de lijst van bestuurders/leden van de raad van bestuur (namen en voornamen, titels of functies binnen de aanvragende partij);

g)

documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 2004/2003;

h)

documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 2004/2003 (5);

i)

het programma van de politieke partij;

j)

een algemeen financieel overzicht van 2012, gecertificeerd door een externe controle-instantie (6);

k)

een voorlopige operationele begroting voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014, met daarin vermeld de uitgaven die in aanmerking komen voor financiering ten laste van de EU-begroting.

Met betrekking tot de punten c), d), f), h) en i) volstaat een verklaring op erewoord dat de situatie in vergelijking met de vorige aanvraag niet is gewijzigd.

5.   Financiering uit de EU-begroting

De kredieten voor het begrotingsjaar 2014 uit hoofde van artikel 402 van de begroting van het Parlement „Steun aan de Europese politieke partijen” worden geraamd op 27 794 200 EUR. Deze kredieten moeten door de begrotingsautoriteit worden goedgekeurd.

De door het Europees Parlement toegekende financiële steun mag niet meer bedragen dan 85 % van de subsidiabele operationele kosten van een politieke partij op Europees niveau. De bewijslast berust bij de desbetreffende politieke partij.

De financiering heeft de vorm van een subsidie voor huishoudelijke uitgaven als bedoeld in het Financieel Reglement en in de uitvoeringsbepalingen. De betalingsvoorwaarden en de verplichtingen in verband met het gebruik van de subsidie worden vastgesteld in het besluit tot toekenning van de subsidie, waarvan een model in bijlage 2a bij het besluit van het Bureau van 29 maart 2004 is opgenomen.

6.   Procedure en termijn voor de indiening van voorstellen

6.1.   Termijn en voorwaarden voor de indiening van aanvragen

De uiterste datum voor de indiening van aanvragen is vastgesteld op 30 september 2013. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen.

De aanvragen moeten:

a)

zijn opgesteld op het formulier voor subsidieaanvraag (bijlage 1 bij het Besluit van het Bureau van 29 maart 2004);

b)

zijn ondertekend door de aanvrager of diens naar behoren gevolmachtigde vertegenwoordiger;

c)

worden verzonden in een dubbele enveloppe. Beide enveloppen moeten gesloten zijn. Op de binnenste enveloppe moet, naast de vermelding van de in de oproep tot het indienen van voorstellen genoemde ontvangende dienst, de volgende tekst worden aangebracht:

APPEL À PROPOSITIONS SUBVENTIONS 2014 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE

Indien zelfklevende enveloppen worden gebruikt, worden deze gesloten met plakband waaroverheen de afzender zijn handtekening zet. Als handtekening van de afzender geldt niet alleen zijn handgeschreven handtekening, maar ook het stempel van zijn organisatie.

Op de buitenste enveloppe wordt het adres van de afzender vermeld. Deze enveloppe wordt geadresseerd aan:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Op de binnenste enveloppe wordt het volgende adres vermeld:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

uiterlijk worden verzonden op de in de oproep tot het indienen van voorstellen vermelde uiterste datum, hetzij per aangetekende post, waarbij de datum van het poststempel als bewijs geldt, hetzij per koeriersdienst, tegen een gedagtekend ontvangstbewijs.

6.2.   Indicatieve procedure en termijnen

Ten aanzien van de toekenning van subsidies aan de politieke partijen op Europees niveau door het Europees Parlement zijn de volgende procedures en termijnen van toepassing:

a)

indiening van de aanvraag bij het Europees Parlement (uiterlijk op 30 september 2013);

b)

behandeling en selectie door de diensten van het Europees Parlement. Alleen ontvankelijke aanvragen worden getoetst aan de hand van de in de oproep tot het indienen van voorstellen vastgestelde subsidiabiliteits-, uitsluitings- en selectiecriteria;

c)

vaststelling van het besluit tot toekenning van de subsidie door het Bureau van het Europees Parlement (in principe vóór 1 januari 2014 zoals bepaald in artikel 4 van het Besluit van het Bureau van 29 maart 2004);

d)

Kennisgeving van de subsidiebesluiten;

e)

uitbetaling van een voorfinanciering van 80 % (binnen 15 dagen na het besluit tot toekenning van de subsidie).

6.3.   Aanvullende gegevens

De volgende teksten zijn beschikbaar op de internetpagina van het Europees Parlement:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Verordening (EG) nr. 2004/2003;

b)

Besluit van het Bureau van 29 maart 2004;

c)

formulier voor subsidieaanvraag (bijlage 1 bij het Besluit van het Bureau van 29 maart 2004).

Alle vragen in verband met de onderhavige oproep tot het indienen van voorstellen moeten, met een verwijzing naar de referentie van de publicatie, per elektronische post worden toegezonden aan het volgende adres: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (7) worden de persoonsgegevens die in het aanvraagformulier of de bijlagen vermeld staan, verwerkt volgens de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en evenredigheid met het oog op het expliciete en legitieme doel van de procedure. Voor de verwerking van de aanvraag en ten behoeve van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie, kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt door de bevoegde diensten en organen van het Europees Parlement en worden doorgegeven aan interne auditdiensten, de Europese Rekenkamer, de gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden of aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

De namen van de leden en vertegenwoordigers van een Europese politieke partij die in de financieringsaanvraag worden aangehaald om te voldoen aan het vertegenwoordigingscriterium van artikel 3, onder b) van Verordening (EG) nr. 2004/2003, kunnen door het Europees Parlement worden gepubliceerd of openbaar worden gemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement (8). De politieke partijen worden verzocht om bij hun aanvraag een door de betrokken leden of vertegenwoordigers van de partij ondertekende verklaring te voegen waarin zij verklaren op de hoogte te zijn gesteld van en akkoord te gaan met de openbaarmaking van hun naam.

Alle betrokken personen mogen zich tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) wenden om beroep in te stellen.


(1)  PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1.

(2)  PB C 155 van 12.6.2004, blz. 1.

(3)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)  PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.

(5)  Met inbegrip van de in artikel 3, lid 1, onder b), eerste alinea en artikel 10, lid 1, onder b) bedoelde lijsten van verkozen leden.

(6)  Behalve indien de politieke partij op Europees niveau tijdens het lopende jaar is opgericht.

(7)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(8)  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).


21.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 176/18


Oproep tot het indienen van voorstellen IX-2014/02 — „Subsidies aan politieke stichtingen op Europees niveau”

2013/C 176/06

Volgens artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie dragen de politieke partijen op Europees niveau bij tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie. Daarnaast wordt in artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaald dat het Europees Parlement en de Raad bij verordeningen volgens de gewone wetgevende procedure het statuut van de Europese politieke partijen, bedoeld in artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en in het bijzonder de regels inzake hun financiering vaststellen.

Bij Verordening (EG) nr. 2004/2003, zoals herzien in 2007, werd de rol van de politieke stichtingen op Europees niveau erkend, als organisaties die banden hebben met politieke partijen op Europees niveau en „waarvan de activiteiten het bereiken van de doelstellingen van de politieke partijen op Europees niveau (…) dichterbij kunnen helpen brengen, met name door bij te dragen aan het debat over Europese politieke aangelegenheden en de Europese integratie en als katalysator voor nieuwe ideeën, analyses en beleidsopties te fungeren”. De verordening voorziet met name in een jaarlijkse financiële bijdrage van het Europees Parlement in de vorm van een subsidie aan de politieke stichtingen die hiertoe een verzoek indienen en die aan de in de verordening gestelde voorwaarden voldoen.

In die context doet het Parlement een oproep tot het indienen van voorstellen met het oog op de toekenning van subsidies aan de politieke stichtingen op Europees niveau.

1.   Rechtsgrond

Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (hierna „Verordening (EG) nr. 2004/2003” genoemd) (1).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 (hierna „besluit van het Bureau van 29 maart 2004” genoemd) (2).

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (hierna „het Financieel Reglement” genoemd) (3).

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (hierna „uitvoeringsvoorschriften” genoemd) (4).

2.   Doelstelling

In artikel 2 van het Besluit van het Bureau van 29 maart 2004 wordt het volgende bepaald: „Het Europees Parlement publiceert elk jaar vóór het verstrijken van het eerste halfjaar een oproep tot het indienen van voorstellen met het oog op de verlening van subsidie ter financiering van partijen en stichtingen”.

De onderhavige oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de verzoeken om financiering voor het begrotingsjaar 2014 en dekt activiteiten tijdens de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014. De subsidie is bestemd ter financiering van het jaarlijkse werkprogramma van de begunstigde.

3.   Ontvankelijkheid

Alleen schriftelijke aanvragen die overeenkomstig het in bijlage 1 bij bovengenoemd besluit van het Bureau van 29 maart 2004 opgenomen aanvraagformulier zijn opgesteld en die vóór de vastgestelde termijn aan de voorzitter van het Europees Parlement zijn toegestuurd, komen voor financiering in aanmerking.

4.   Criteria en bewijsstukken

4.1.   Subsidiabiliteitscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een politieke stichting op Europees niveau voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2004/2003, namelijk:

a)

zij moet banden hebben met een van de overeenkomstig deze verordening erkende politieke partijen op Europees niveau, die het bestaan van die banden bevestigt;

b)

zij moet een rechtspersoonlijkheid hebben in de lidstaat waar haar zetel gevestigd is. Deze rechtspersoonlijkheid is onderscheiden van die van de politieke partij op Europees niveau waarmee zij verbonden is;

c)

zij moet, in het bijzonder in haar programma en activiteiten, de beginselen eerbiedigen waarop de Europese Unie is gegrondvest, met name de beginselen van vrijheid, democratie, eerbied voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat;

d)

zij mag geen winstoogmerk hebben;

e)

haar raad van bestuur moet geografisch evenwichtig zijn samengesteld.

De stichting moet tevens voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2004/2003: „Het komt binnen het kader van deze richtlijn aan elke politieke partij en stichting op Europees niveau toe om de bijzondere voorschriften voor hun relatie vast te stellen, overeenkomstig nationaal recht, waaronder een adequate scheiding tussen de dagelijkse leiding en de bestuursstructuren van de politieke stichting op Europees niveau enerzijds, en de politieke partij waarmee zij banden heeft anderzijds.”.

4.2.   Uitsluitingscriteria

Aanvragers moeten tevens verklaren dat de politieke stichting zich niet in een van de situaties bevindt die worden genoemd in artikel 106, lid 1, en artikel 107 van het Financieel Reglement.

4.3.   Selectiecriteria

Aanvragers moeten bewijzen dat de politieke stichting over de nodige wettelijke bevoegdheden en financiële middelen beschikt om het in het aanvraagformulier beschreven werkprogramma ten uitvoer te leggen en beheerstechnisch en organisatorisch in staat is dit programma tot een goed einde te brengen.

4.4.   Toekenningscriteria

Overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2004/2003 worden de beschikbare kredieten voor het begrotingsjaar 2014 als volgt verdeeld over de politieke stichtingen op Europees niveau waarvan het verzoek in het licht van de subsidiabiliteits-, uitsluitings- en selectiecriteria werd ingewilligd:

a)

15 % wordt gelijkelijk verdeeld;

b)

85 % wordt verdeeld over de stichtingen die banden hebben met politieke partijen op Europees niveau waarvan vertegenwoordigers zetelen in het Europees Parlement, in verhouding tot het aantal gekozen leden.

4.5.   Bewijsstukken

Met het oog op de toetsing van hun aanvraag aan de bovengenoemde criteria moeten aanvragers de volgende bewijsstukken verstrekken:

a)

het origineel van de aanvraagbrief met vermelding van het aangevraagde subsidiebedrag;

b)

het in bijlage 1 bij het besluit van het Bureau van 29 maart 2004 opgenomen aanvraagformulier, naar behoren ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de schriftelijke verklaring op erewoord);

c)

het statuut van de politieke stichting;

d)

een officieel registratiebewijs;

e)

een recent bestaansbewijs van de politieke stichting;

f)

de lijst van bestuurders/leden van de raad van bestuur (namen en voornamen, nationaliteit, titels of functies binnen de politieke stichting);

g)

het programma van de politieke stichting;

h)

een algemeen financieel overzicht over 2012, gecertificeerd door een externe controle-instantie (5);

i)

een voorlopige operationele begroting voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014, met daarin vermeld de uitgaven die in aanmerking komen voor financiering ten laste van de EU-begroting;

j)

documenten waaruit blijkt dat de politieke stichting voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2004/2003.

Met betrekking tot de punten c), d), f) en g) volstaat een verklaring op erewoord dat de situatie in vergelijking met de vorige aanvraag niet is gewijzigd.

5.   Financiering uit de EU-begroting

De kredieten voor artikel 403 van de EU-begroting „Steun aan de Europese politieke stichtingen” voor 2014 wordt geraamd op 13 400 000 EUR. Deze kredieten moeten door de begrotingsautoriteit worden goedgekeurd.

De door het Europees Parlement toegekende financiële steun mag niet meer bedragen dan 85 % van de begroting van een politieke stichting op Europees niveau. De bewijslast berust bij de politieke stichting.

De financiering heeft de vorm van een exploitatiesubsidie als bedoeld in het Financieel Reglement en in de uitvoeringsvoorschriften. De betalingsvoorwaarden en de verplichtingen in verband met het gebruik van de subsidie worden vastgesteld in het besluit tot toekenning van de subsidie, waarvan een model in bijlage 2B bij het besluit van het Bureau van 29 maart 2004 is opgenomen.

6.   Procedure en termijn voor de indiening van voorstellen

6.1.   Termijn en voorwaarden voor de indiening van voorstellen

De uiterste datum voor de indiening van aanvragen is vastgesteld op 30 september 2013. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen.

De aanvragen moeten:

a)

opgesteld zijn op het formulier voor subsidieaanvraag (bijlage 1 bij het besluit van het Bureau van 29 maart 2004);

b)

ondertekend zijn door de aanvrager of diens naar behoren gevolmachtigde vertegenwoordiger;

c)

worden verzonden in een dubbele enveloppe. Beide enveloppen moeten gesloten zijn. Op de binnenste enveloppe moet, naast de vermelding van de in de oproep tot het indienen van voorstellen genoemde ontvangende dienst, de volgende tekst worden aangebracht:

APPEL À PROPOSITIONS — SUBVENTIONS 2014 AUX FONDATIONS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPEEN

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE

Indien zelfklevende enveloppen worden gebruikt, worden deze met plakband gesloten en plaatst de afzender zijn handtekening over het plakband heen. Als handtekening van de afzender geldt niet alleen zijn handgeschreven handtekening, maar ook het stempel van zijn organisatie.

Op de buitenste enveloppe wordt het adres van de afzender vermeld. Deze enveloppe wordt geadresseerd aan:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Op de binnenste enveloppe wordt het volgende adres vermeld:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

uiterlijk worden verzonden op de in de oproep tot het indienen van voorstellen vermelde uiterste datum, hetzij per aangetekende post, waarbij de datum van het poststempel als bewijs geldt, hetzij per koeriersdienst, tegen een gedagtekend ontvangstbewijs.

6.2.   Indicatieve procedure en termijnen

Ten aanzien van de toekenning van subsidies aan de politieke stichtingen op Europees niveau door het Europees Parlement zijn de volgende procedures en termijnen van toepassing:

a)

indiening van de aanvraag bij het Europees Parlement (uiterlijk op 30 september 2013);

b)

onderzoek en selectie door de diensten van het Europees Parlement. Alleen ontvankelijke aanvragen worden getoetst aan de in de oproep tot het indienen van voorstellen vastgestelde subsidiabiliteits-, uitsluitings- en selectiecriteria;

c)

vaststelling van het besluit tot toekenning van de subsidie door het Bureau van het Europees Parlement (in principe vóór 1 januari 2014 zoals bepaald in artikel 4 van het besluit van het Bureau van 29 maart 2004) en kennisgeving van het resultaat aan de aanvragers;

d)

kennisgeving van de subsidiebesluiten;

e)

uitbetaling van een voorfinanciering van 80 % (binnen 15 dagen na het besluit tot toekenning van de subsidie).

6.3.   Nadere informatie

De volgende teksten zijn beschikbaar op de internetpagina van het Europees Parlement:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Verordening (EG) nr. 2004/2003;

b)

Besluit van het Bureau van 29 maart 2004;

c)

Formulier voor subsidieaanvraag (bijlage 1 bij het besluit van het Bureau van 29 maart 2004).

Alle vragen in verband met deze oproep tot het indienen van voorstellen moeten, met een verwijzing naar de referentie van de publicatie, per elektronische post worden toegezonden aan het volgende adres: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (6) worden op het aanvraagformulier en in de bijlagen daarbij vermelde persoonsgegevens verwerkt volgens de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en evenredigheid met het expliciete en legitieme doel van deze procedure. Voor de verwerking van de aanvraag en ten behoeve van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie, kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt door de bevoegde diensten en organen van het Europees Parlement en worden doorgegeven aan interne auditdiensten, de Europese Rekenkamer, de gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden of aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Alle betrokken personen mogen zich tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) wenden om beroep in te stellen.


(1)  PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1.

(2)  PB C 155 van 12.6.2004, blz. 1.

(3)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)  PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.

(5)  Tenzij de aanvrager in het lopende jaar is opgericht.

(6)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.


Europese Commissie

21.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 176/22


HERCULES II

Oproep tot het indienen van voorstellen

Technische bijstand bij fraudebestrijding in de EU — „Ondersteuning onderzoek”

2013/C 176/07

1.   Doelstellingen en omschrijving

De grondslag voor deze oproep tot het indienen van voorstellen is Besluit nr. 878/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2007 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (programma Hercules II) (1). Deze oproep heeft betrekking op de activiteiten op grond van artikel 1 bis, onder a), van het besluit Hercules II, dat bestaat uit:

„technische bijstand aan nationale autoriteiten door middel van het aanbieden van specifieke kennis, apparatuur en instrumenten op het gebied van de informatietechnologie (IT) die de grensoverschrijdende samenwerking en de samenwerking met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kunnen vergemakkelijken om fraude, corruptie en andere illegale activiteiten te bestrijden, alsook voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid inzake preventie en opsporing van fraude.”

Het financieringsbesluit van 2013 (2) voorziet in de activiteitensector „Technische bijstand” in de organisatie van twee oproepen tot het indienen van voorstellen. Deze oproep heeft betrekking op Technische bijstand „Ondersteuning onderzoek”.

2.   In aanmerking komende aanvragers

Deze oproep is gericht tot nationale of regionale overheidsdiensten (hierna „aanvragers” genoemd) van een lidstaat of een land buiten de Europese Unie die de versterking van Europese acties ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie bevorderen.

3.   In aanmerking komende acties

De volgende acties voor Technische bijstand „Ondersteuning onderzoek” komen in aanmerking:

aankoop van bijzondere onderzoeksinstrumenten en –methoden die in het kader van onderzoeken worden gebruikt onder andere ter bestrijding van fraude en alle andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Dat omvat de aankoop van nieuwe technische uitrusting of de update van bestaande technische uitrusting alsook de onderhoudskosten (3) ervan, zoals:

technische uitrusting voor elektronisch en mobiel toezicht;

technische uitrusting voor de analyse van digitaal bewijsmateriaal;

technische uitrusting voor gecodeerde mededelingen.

4.   Gunningscriteria

Elke in aanmerking komende actie wordt in het licht van de volgende gunningscriteria beoordeeld:

1.

de mate waarin de actie in overeenstemming is met de doelstellingen die de Commissie stelt voor fraudebestrijding en, in het bijzonder, voor preventie, opsporing en onderzoek van de instroom van illegale tabaksproducten in de EU;

2.

kwaliteit van andere begeleidende maatregelen betreffende de aankoop en/of de organisatie van de actie om de opsporing van illegale tabaksproducten te verbeteren;

3.

de technische kwaliteit en de geschiktheid van de voorgestelde actie om aan de door de subsidieaanvrager aangegeven behoeften te voldoen;

4.

de kosteneffectiviteit: de kosten van de actie moeten met de doelstellingen ervan verenigbaar zijn;

5.

de verenigbaarheid van de actie met de werkzaamheden die zijn uitgevoerd of gepland in samenhang met de EU-beleidsprioriteiten op het gebied van de voorkoming van fraude tegen de EU-begroting (preventie, informatieanalyse, samenwerkingsmethoden enz.);

6.

de verenigbaarheid van de actie met soortgelijke projecten die in andere lidstaten en door andere nationale rechtshandhavings- en douane-instanties zijn uitgevoerd;

7.

de mogelijkheid om de methoden en/of resultaten van de actie in te zetten om de samenwerking en de doeltreffendheid op het gebied van fraudebestrijding en de strijd tegen smokkel van sigaretten te verbeteren („mainstreaming”).

Indien verschillende acties in het licht van deze gunningscriteria gelijkwaardig zijn, kan, in dalende volgorde van belang, financieringsprioriteit worden gegeven aan:

de rechtshandhavingsinstanties die geen uitrusting hebben voor, of beschouwd worden onvoldoende uitrusting te hebben voor, de bestrijding van de smokkel en namaak van sigaretten;

aanvragen die een evenwichtige geografische spreiding mogelijk maken;

aanvragers die tijdens voorgaande jaren of in het kader van vorige oproepen tot het indienen van voorstellen geen subsidies hebben ontvangen voor dezelfde of een soortgelijke actie.

5.   Beschikbaar budget

Het indicatieve beschikbare budget voor deze oproep beloopt 3 500 000 EUR. De financiële bijdrage heeft de vorm van een subsidie. De toegekende financiële bijdrage zal niet meer dan 50 % van de in aanmerking komende kosten bedragen.

De Commissie behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.

6.   Verdere informatie

De technische specificaties en het aanvraagformulier kunnen op het volgende adres worden gedownload:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Vragen en/of verzoeken om aanvullende informatie met betrekking tot deze oproep dienen per e-mail te worden gezonden aan:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

De vragen en antwoorden kunnen anoniem in de richtsnoeren voor het invullen van het aanvraagformulier worden gepubliceerd op de OLAF-website indien zij relevant zijn voor de andere aanvragers.

7.   Termijn voor het indienen van aanvragen

Termijn voor het indienen van aanvragen: vrijdag 12 juli 2013.


(1)  PB L 193 van 25.7.2007, blz. 18.

(2)  C(2013) 612 final van 7 februari 2013.

(3)  Onderhoudskosten die niet onder een garantie vallen.


21.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 176/24


HERCULES II

Oproep tot het indienen van voorstellen

Technische bijstand bij fraudebestrijding in de EU „Sigaretten”

2013/C 176/08

1.   Doelstellingen en omschrijving

De grondslag voor deze oproep tot het indienen van voorstellen is Besluit nr. 878/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2007 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (programma Hercules II) (1). Deze oproep heeft betrekking op de activiteiten op grond van artikel 1 bis, onder a), van het besluit Hercules II, dat bestaat uit:

„technische bijstand aan nationale autoriteiten door middel van het aanbieden van specifieke kennis, apparatuur en instrumenten op het gebied van de informatietechnologie (IT) die de grensoverschrijdende samenwerking en de samenwerking met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kunnen vergemakkelijken om fraude, corruptie en andere illegale activiteiten te bestrijden, alsook voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid inzake preventie en opsporing van fraude”.

Het financieringsbesluit van 2013 (2) voorziet in de activiteitensector „Technische bijstand” in de organisatie van twee oproepen tot het indienen van voorstellen. Deze oproep heeft betrekking op Technische bijstand „Sigaretten”.

2.   In aanmerking komende aanvragers

Deze oproep is gericht tot nationale of regionale overheidsdiensten (hierna „aanvragers” genoemd) van een lidstaat of een land buiten de Europese Unie die de versterking van Europese acties ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie bevorderen.

3.   In aanmerking komende acties

De volgende acties voor Technische bijstand „Sigaretten” komen in aanmerking:

a)

technische en financiële bijstand om inspecties van containers en vrachtwagens aan de buitengrenzen van de EU te ondersteunen en te verscherpen. Dat omvat:

de aankoop van mobiele en vaste (röntgen)scanners (waaronder de installatie- en onderhoudskosten ervan (3)) die door de douane worden gebruikt voor de controle van containers, vrachtwagens en auto's bij de overschrijding van de buitengrenzen van de EU of bij transitverkeer over het grondgebied van een lidstaat, om te controleren of er illegale goederen aanwezig zijn, met name gesmokkelde of nagemaakte sigaretten en tabak;

opleiding van douanepersoneel in de bediening van de scanners en opleiding met het oog op de correcte interpretatie van de met behulp van de scanners geproduceerde beelden;

soft- en hardware die het mogelijk maakt de met behulp van de door de verschillende typen scanners geproduceerde beelden uit te wisselen binnen en tussen de EU-douanediensten;

b)

de aankoop, training, voeding en huisvesting van dieren (zoals snuffelhonden, maar ook speciaal getrainde bijen, ratten of varkens) met het oog op de opsporing van illegale goederen, met name gesmokkelde of nagemaakte sigaretten en tabak;

c)

de ontwikkeling, uitvoering, verbetering of updating van bestaande geautomatiseerde systemen voor herkenning van containercodes en van nummerplaten. Dat omvat de ontwikkeling van software alsook de aankoop en installatie van hardware voor systemen en opleiding van operators.

4.   Gunningscriteria

Elke in aanmerking komende actie wordt in het licht van de volgende gunningscriteria beoordeeld:

1.

de mate waarin de actie in overeenstemming is met de doelstellingen die de Commissie stelt voor fraudebestrijding en, in het bijzonder, voor preventie, opsporing en onderzoek van de instroom van illegale tabaksproducten in de EU;

2.

kwaliteit van andere begeleidende maatregelen betreffende de aankoop en/of de organisatie van de actie om de opsporing van illegale tabaksproducten te verbeteren;

3.

de technische kwaliteit en de geschiktheid van de voorgestelde actie om aan de door de subsidieaanvrager aangegeven behoeften te voldoen;

4.

de kosteneffectiviteit: de kosten van de actie moeten met de doelstellingen ervan verenigbaar zijn;

5.

de verenigbaarheid van de actie met de werkzaamheden die zijn uitgevoerd of gepland in samenhang met de EU-beleidsprioriteiten op het gebied van de voorkoming van fraude tegen de EU-begroting (preventie, informatieanalyse, samenwerkingsmethoden enz.);

6.

de verenigbaarheid van de actie met soortgelijke projecten die in andere lidstaten en door andere nationale rechtshandhavings- en douane-instanties zijn uitgevoerd;

7.

de mogelijkheid om de methoden en/of resultaten van de actie in te zetten om de samenwerking en de doeltreffendheid op het gebied van fraudebestrijding en de strijd tegen smokkel van sigaretten te verbeteren („mainstreaming”).

Indien verschillende acties in het licht van deze gunningscriteria gelijkwaardig zijn, kan, in dalende volgorde van belang, financieringsprioriteit worden gegeven aan:

de rechtshandhavingsinstanties die geen uitrusting hebben voor, of beschouwd worden onvoldoende uitrusting te hebben voor, de bestrijding van de smokkel en namaak van sigaretten;

aanvragen die een evenwichtige geografische spreiding mogelijk maken;

aanvragers die tijdens voorgaande jaren of in het kader van vorige oproepen tot het indienen van voorstellen geen subsidies hebben ontvangen voor dezelfde of een soortgelijke actie.

5.   Beschikbaar budget

Het indicatieve beschikbare budget voor deze oproep beloopt 3 500 000 EUR. De financiële bijdrage heeft de vorm van een subsidie. De toegekende financiële bijdrage zal niet meer dan 50 % van de in aanmerking komende kosten bedragen.

De Commissie behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.

6.   Verdere informatie

De technische specificaties en het aanvraagformulier kunnen op het volgende adres worden gedownload: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Vragen en/of verzoeken om aanvullende informatie met betrekking tot deze oproep dienen per e-mail te worden gezonden aan:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

De vragen en antwoorden kunnen anoniem in de richtsnoeren voor het invullen van het aanvraagformulier worden gepubliceerd op de OLAF-website indien zij relevant zijn voor de andere aanvragers.

7.   Termijn voor het indienen van aanvragen

Termijn voor het indienen van aanvragen: vrijdag 12 juli 2013.


(1)  PB L 193 van 25.7.2007, blz. 18.

(2)  C(2013) 612 final van 7 februari 2013.

(3)  Onderhoudskosten die niet onder een garantie vallen.


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

21.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 176/26


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2013/C 176/09

1.

Op 13 juni 2013 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Snam SpA („Snam”, Italië), die onder de uiteindelijke zeggenschap staat van Cassa Depositi e Prestiti SpA („CDP”, Italië), en Pacific Mezz (Luxemburg) Sarl („Pacific Mezz Luxembourg”, Luxemburg), die onder de uiteindelijke zeggenschap staat van GIC Special Investments Pte Ltd („GICSI”, Singapore), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Transport et Infrastructure Gaz France SA („TIGF”, Frankrijk) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Snam: transmissie, opslag en distributie van aardgas, alsook een LNG-terminal in Italië,

GICSI: beheer van een wereldwijde beleggingsportefeuille in private equity, durfkapitaalfondsen en infrastructuurfondsen, alsook directe investeringen in particuliere ondernemingen,

TIGF: transmissie en opslag van aardgas in het zuidwesten van Frankrijk.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32 („mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure”).