ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.CA2013.082.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 82A

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
21 maart 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

Rectificaties

2013/C 082A/01

Rectificatie van de aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/177/10 — Administrateurs (AD 5) (PB C 64 A van 16.3.2010)

1

2013/C 082A/02

Rectificaties van de aankondiging van de algemeen vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/178-179/10 (PB C 110 A van 29.4.2010)

6

OVERZICHT VAN DE IN DE C A-SERIE VAN HET PUBLICATIEBLAD GEPUBLICEERDE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

Hierbij vindt u een lijst van C A-publicatiebladen Vergelijkende onderzoeken die in 2013 tot op heden gepubliceerd werden.

Deze publicaties verschenen — tenzij anders vermeld — in alle officiële talen.

5

 

27

(RO)

29

 

33

 

34

 

36

(DA)

41

(BG)

43

(EN)

49

(ET)

50

(HU)

51

(SL)

54

(DE/EN/FR)

58

(EN/GA)

75

 

81

 

82

 

NL

 


Rectificaties

21.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 82/1


Rectificatie van de aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/177/10 — Administrateurs (AD 5)

( Publicatieblad van de Europese Unie C 64 A van 16 maart 2010 )

(2013/C 82 A/01)

Bladzijde 1:

in plaats van:

Gelieve, vóór u uw sollicitatie indient, aandachtig de leidraad te lezen die in het Publicatieblad C 57 A van 9 maart 2010 en op de website van EPSO bekendgemaakt is.

INHOUDSOPGAVE

I.

ALGEMENE INFORMATIE

II.

AARD VAN DE FUNCTIES

III.

TOELATINGSVOORWAARDEN

IV.

TOELATINGSTOETSEN

V.

ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

VI.

RESERVELIJSTEN

VII.

INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE”,

te lezen:

Lees voordat u uw sollicitatie indient aandachtig de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken die in Publicatieblad C 270 A van 7 september 2012 en op de website van EPSO bekendgemaakt is, met uitzondering van de punten 6.3 en 6.4, die worden vervangen door de tekst in titel VIII „Aanvullende inlichtingen”.

INHOUDSOPGAVE

I.

ALGEMENE INFORMATIE

II.

AARD VAN DE FUNCTIES

III.

TOELATINGSVOORWAARDEN

IV.

TOELATINGSTOETSEN

V.

ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

VI.

RESERVELIJSTEN

VII.

INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE

VIII.

AANVULLENDE INLICHTINGEN”.

Bladzijde 3, titel III, punt 2.3:

in plaats van:

„2.3.

Talenkennis

 

a)

Taal 1

Hoofdtaal:

grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie

en

 

b)

Taal 2

Tweede taal (een andere taal dan taal 1):

behoorlijke kennis van het Duits, het Engels of het Frans”

te lezen:

„2.3.

Talenkennis

 

a)

Taal 1

Hoofdtaal:

grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie

en

 

b)

Taal 2

Tweede taal (verplicht verschillend van taal 1):

behoorlijke kennis van het Duits, het Engels of het Frans

Overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Justitie (grote kamer) in zaak C-566/10 P, Republiek Italië/Commissie zijn de Europese instellingen verplicht redenen op te geven voor de beperking van het aantal officiële EU-talen dat als tweede taal kan worden gekozen voor dit vergelijkend onderzoek.

De selectie van talen die voor dit vergelijkend onderzoek als tweede taal kunnen worden gekozen, hangt samen met het belang van de dienst: het is noodzakelijk dat nieuwe collega's onmiddellijk operationeel zijn en in hun dagelijks werk doeltreffend kunnen communiceren, anders zou het functioneren van de instellingen ernstig worden belemmerd.

Gezien de geschiedenis binnen de EU-instellingen wat betreft de talen die worden gebruikt voor de interne communicatie en ook gezien de behoeften op het gebied van externe communicatie en de behandeling van dossiers, zijn het Engels, het Frans en het Duits nog steeds de meest gebruikte talen. Daarnaast zijn het Engels, het Frans en het Duits de talen die verreweg het vaakst als tweede taal worden gekozen bij vergelijkende onderzoeken waar de kandidaten vrije keuze hebben. Dit bevestigt de huidige praktijk in het onderwijs en de gangbare normen op de arbeidsmarkt en verwacht mag worden dat kandidaten voor functies bij de Europese Unie ten minste een van deze talen beheersen. Rekening houdend met het belang van de dienst en met de behoeften en capaciteiten van de kandidaten, ook gezien het specifieke vakgebied van dit vergelijkend onderzoek, is het gewettigd om tests te organiseren in deze drie talen, om ervoor te zorgen dat de kandidaten, ongeacht hun hoofdtaal, in ieder geval in een van deze drie officiële talen kunnen werken.

Om ervoor te zorgen dat alle kandidaten gelijk worden behandeld, moet iedereen, ook degenen wier eerste taal een van deze drie talen is, de test afleggen in zijn tweede taal, waarbij uit deze drie talen kan worden gekozen. Door de specifieke vaardigheden op deze manier te toetsen, kunnen de instellingen nagaan of kandidaten in staat zijn onmiddellijk te functioneren in een omgeving die nauw aansluit bij de dagelijkse werksituatie in de EU-instellingen. Dit doet geen afbreuk aan een eventuele latere taalopleiding om het vermogen te ontwikkelen om in een derde taal te werken, zoals beschreven in artikel 45, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.”

Bladzijde 3, titel IV:

in plaats van:

„IV.   TOELATINGSTOETSEN

1.

U wordt voor de toetsen uitgenodigd

indien u bij de elektronische inschrijving verklaard heeft dat u voldoet aan de algemene en specifieke voorwaarden van titel III.

2.

Aard van de toetsen en scores

Reeks toetsen met meerkeuzevragen ter beoordeling van uw algemene geschiktheid en vaardigheden wat betreft:

Toets a)

verbaal redeneervermogen

score: 0 tot 20 punten

vereist minimum: 10 punten

Toets b)

numeriek redeneervermogen

score: 0 tot 10 punten

Toets c)

abstract redeneervermogen

score: 0 tot 10 punten

 

Voor de toetsen b) en c) tezamen is een minimum van 10 punten vereist

3.

Taal van de toetsen

Taal 2 (Duits, Engels of Frans)

4.

Situatiebeoordelingstoets

Reeks meerkeuzevragen om uw situatiebeoordelingsvermogen te toetsen

Het resultaat van deze toets wordt voor de kandidaten die tot het assessment worden toegelaten, uitsluitend bij wijze van deskundigenadvies en technische bijdrage ten behoeve van de besluitvorming aan de jury medegedeeld.

5.

Taal van de toets

Taal 2 (Duits, Frans of Engels)”

te lezen:

„IV.   TOELATINGSTOETSEN

De toelatingstoetsen worden afgenomen per computer en worden georganiseerd door EPSO. De jury bepaalt de moeilijkheidsgraad van de toetsen en keurt de inhoud goed op basis van de voorstellen van EPSO.

1.

U wordt voor de toetsen uitgenodigd

indien u bij de elektronische inschrijving verklaard heeft dat u voldoet aan de algemene en specifieke voorwaarden van titel III.

2.

Aard van de toetsen en scores

Reeks toetsen met meerkeuzevragen ter beoordeling van uw algemene geschiktheid en vaardigheden wat betreft:

Toets a)

verbaal redeneervermogen

score: 0 tot 20 punten

vereist minimum: 10 punten

Toets b)

numeriek redeneervermogen

score: 0 tot 10 punten

Toets c)

abstract redeneervermogen

score: 0 tot 10 punten

 

Voor de toetsen b) en c) tezamen is een minimum van 10 punten vereist

3.

Taal van de toetsen

Taal 2 (Duits, Engels of Frans)”

Bladzijde 4, titel V, punt 1 en punt 2:

in plaats van:

„1.

U wordt tot het assessment toegelaten (*)

indien u (1) behoort tot de kandidaten die de hoogste scores en de vereiste minimumscores hebben behaald voor de toelatingstoetsen (2) en indien u blijkens uw verklaringen bij de elektronische inschrijving voldoet aan de algemene en specifieke voorwaarden van titel III.

2.

Assessment

De vaardigheden worden getest door middel van volgende onderdelen:

a)

een casestudy op het gekozen vakgebied

b)

een groepsoefening

c)

een mondelinge presentatie

d)

een gestructureerd interview

te lezen:

„1.

U wordt tot het assessment toegelaten (*)

indien u behoort tot de kandidaten (3) die de hoogste scores en de vereiste minimumscores hebben behaald voor de toelatingstoetsen (4) en indien u blijkens uw verklaringen bij de elektronische inschrijving voldoet aan de algemene en specifieke voorwaarden van titel III.

2.

Assessment

Deze vaardigheden worden getest door middel van de volgende onderdelen (5):

a)

een casestudy op het gekozen vakgebied (6)

b)

een groepsoefening

c)

een mondelinge presentatie

d)

een gestructureerd interview

Bladzijde 5, titel VII, punt 2:

in plaats van:

„2.

Indienen van het sollicitatiedossier

In een latere fase en voor zover u behoort tot de kandidaten die tot het assessment worden toegelaten, wordt u verzocht om een volledig sollicitatiedossier in te dienen (ondertekend exemplaar van het elektronische sollicitatieformulier en bewijsstukken).

Uiterste datum: de termijn wordt u te gelegener tijd meegedeeld via uw EPSO-account.

Voorschriften: zie punt 2.2 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken.”

te lezen:

„2.

Sollicitatiedossier

Als u behoort tot de kandidaten die tot het assessment worden toegelaten, dient u bij het assessment (7) het volledige sollicitatiedossier mee te brengen (ondertekend exemplaar van het elektronische sollicitatieformulier en bewijsstukken).

Voorschriften: zie punt 6.1 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken.

Op bladzijde 5 toevoegen:

„VIII.   AANVULLENDE INLICHTINGEN

Onverminderd de beroepsmogelijkheden zoals bepaald in de artikelen 90 en 91 van het Statuut van de ambtenaren, kunt u om een heronderzoek vragen wanneer:

EPSO de procedurele voorschriften betreffende het vergelijkend onderzoek niet in acht heeft genomen,

de jury de voorschriften betreffende haar eigen werkzaamheden niet in acht heeft genomen.

Overigens beschikt de jury over een ruime discretionaire bevoegdheid om vast te stellen of uw antwoorden correct of incorrect zijn.

Wanneer de jury voor de zaak bevoegd is, zendt EPSO uw verzoek naar de voorzitter van de jury. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

U moet uw gemotiveerde verzoek indienen binnen tien kalenderdagen na de datum waarop de brief van EPSO u elektronisch is toegezonden. Dit kan:

via het contactformulier op de website van EPSO, of

per fax: +32 22979611.

Vermeld als onderwerp van uw klacht:

het nummer van het vergelijkend onderzoek,

uw kandidaatnummer,

de aanduiding „demande de réexamen”, „request for review” of „Antrag auf Überprüfung” (naar keuze), en

de fase van het betrokken vergelijkend onderzoek (bijvoorbeeld: toelatingstoetsen, niet-toelating, assessment). Vermeld deze fase uitsluitend in het Duits, het Engels of het Frans.”.


(1)  Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten voor het assessment uitgenodigd.

(2)  Er worden ongeveer driemaal zoveel kandidaten tot het assessment toegelaten als er volgens deze aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek zullen slagen. Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (www.eu-careers.eu).”,

(3)  Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten voor het assessment uitgenodigd.

(4)  Er worden ongeveer driemaal zoveel kandidaten tot het assessment toegelaten als er volgens deze aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek zullen slagen. Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

(5)  De inhoud wordt door de jury gevalideerd.

(6)  Om praktische redenen kan de casestudy (die integraal deel uitmaakt van het assessment) plaatsvinden in testcentra in de lidstaten en in derde landen, los van de andere onderdelen van het assessment.”.

(7)  De datum van het assessment wordt u te zijner tijd meegedeeld via uw EPSO-account.”.


21.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 82/6


Rectificaties van de aankondiging van de algemeen vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/178-179/10

( Publicatieblad van de Europese Unie C 110 A van 29 april 2010 )

(2013/C 82 A/02)

Bladzijde 1:

in plaats van:

Lees vóór u uw sollicitatie indient aandachtig de leidraad die in Publicatieblad C 57 A van9 maart 2010 en op de website van EPSO bekendgemaakt is.

INHOUD

I.

ALGEMENE INFORMATIE

II.

AARD VAN DE FUNCTIES

III.

TOELATINGSVOORWAARDEN

IV.

TOELATINGSTOETSEN

V.

TOELATING TOT HET VERGELIJKEND ONDERZOEK EN UITNODIGING VOOR HET ASSESSMENT

VI.

ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

VII.

RESERVELIJSTEN

VIII.

INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE”,

te lezen:

Lees voordat u uw sollicitatie indient aandachtig de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken die in Publicatieblad C 270 A van 7 september 2012 en op de website van EPSO bekendgemaakt is, met uitzondering van de punten 6.3 en 6.4, die worden vervangen door de tekst in titel IX „Aanvullende inlichtingen”.

INHOUD

I.

ALGEMENE INFORMATIE

II.

AARD VAN DE FUNCTIES

III.

TOELATINGSVOORWAARDEN

IV.

TOELATINGSTOETSEN

V.

TOELATING TOT HET VERGELIJKEND ONDERZOEK EN UITNODIGING VOOR HET ASSESSMENT

VI.

ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

VII.

RESERVELIJSTEN

VIII.

INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE

IX.

AANVULLENDE INLICHTINGEN”.

Bladzijde 3, titel III, punt 2.2:

in plaats van:

„2.2.

Talenkennis

 

a)

Taal 1

Hoofdtaal:

grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie

en

 

b)

Taal 2

Tweede taal (een andere taal dan taal 1):

behoorlijke kennis van het Duits, het Engels of het Frans”

te lezen:

„2.2.

Talenkennis

 

a)

Taal 1

Hoofdtaal:

grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie

en

 

b)

Taal 2

Tweede taal (verplicht verschillend van taal 1):

behoorlijke kennis van het Duits, het Engels of het Frans

Overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Justitie (grote kamer) in zaak C-566/10 P, Republiek Italië/Commissie zijn de Europese instellingen verplicht redenen op te geven voor de beperking van het aantal officiële EU-talen dat als tweede taal kan worden gekozen voor dit vergelijkend onderzoek.

De selectie van talen die voor dit vergelijkend onderzoek als tweede taal kunnen worden gekozen, hangt samen met het belang van de dienst: het is noodzakelijk dat nieuwe collega's onmiddellijk operationeel zijn en in hun dagelijks werk doeltreffend kunnen communiceren, anders zou het functioneren van de instellingen ernstig worden belemmerd.

Gezien de geschiedenis binnen de EU-instellingen wat betreft de talen die worden gebruikt voor de interne communicatie en ook gezien de behoeften op het gebied van externe communicatie en de behandeling van dossiers, zijn het Engels, het Frans en het Duits nog steeds de meest gebruikte talen. Daarnaast zijn het Engels, het Frans en het Duits de talen die verreweg het vaakst als tweede taal worden gekozen bij vergelijkende onderzoeken waar de kandidaten vrije keuze hebben. Dit bevestigt de huidige praktijk in het onderwijs en de gangbare normen op de arbeidsmarkt en verwacht mag worden dat kandidaten voor functies bij de Europese Unie ten minste een van deze talen beheersen. Rekening houdend met het belang van de dienst en met de behoeften en capaciteiten van de kandidaten, ook gezien het specifieke vakgebied van dit vergelijkend onderzoek, is het gewettigd om tests te organiseren in deze drie talen, om ervoor te zorgen dat de kandidaten, ongeacht hun hoofdtaal, in ieder geval in een van deze drie officiële talen kunnen werken.

Om ervoor te zorgen dat alle kandidaten gelijk worden behandeld, moet iedereen, ook degenen wier eerste taal een van deze drie talen is, de test afleggen in zijn tweede taal, waarbij uit deze drie talen kan worden gekozen. Door de specifieke vaardigheden op deze manier te toetsen, kunnen de instellingen nagaan of kandidaten in staat zijn onmiddellijk te functioneren in een omgeving die nauw aansluit bij de dagelijkse werksituatie in de EU-instellingen. Dit doet geen afbreuk aan een eventuele latere taalopleiding om het vermogen te ontwikkelen om in een derde taal te werken, zoals beschreven in artikel 45, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.”

Bladzijde 3, titel IV, voor de inleidende alinea toevoegen:

„De toelatingstoetsen worden afgenomen per computer en worden georganiseerd door EPSO. De jury bepaalt de moeilijkheidsgraad van de toetsen en keurt de inhoud goed op basis van de voorstellen van EPSO.”.

Bladzijde 4, titel V, punt 2, laatste alinea:

in plaats van:

„Er worden maximaal driemaal zoveel kandidaten tot het assessment toegelaten als het aantal geslaagde kandidaten zoals vermeld in deze aankondiging. Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (www.eu-careers.eu).”,

te lezen:

„Er worden maximaal driemaal zoveel kandidaten tot het assessment toegelaten als het aantal dat op de reservelijst zal worden geplaatst. Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).”.

Bladzijde 5, titel VI, punt 2:

in plaats van:

„2.

Assessment

De vaardigheden worden beoordeeld door middel van de volgende onderdelen:

d)

een casestudy op het vakgebied

e)

een groepsoefening

f)

een gestructureerd interview”

te lezen:

„2.

Assessment

De vaardigheden worden beoordeeld door middel van de volgende onderdelen:

d)

een casestudy op het vakgebied (1)

e)

een groepsoefening

f)

een gestructureerd interview

Bladzijde 6, titel VIII, punt 2:

in plaats van:

„2.

Indienen van het sollicitatiedossier

In een latere fase en voor zover u behoort tot de kandidaten die tot het assessment worden toegelaten, wordt u verzocht om een volledig sollicitatiedossier in te dienen (ondertekend exemplaar van het elektronische sollicitatieformulier en bewijsstukken).

Uiterste datum: de termijn wordt u te zijner tijd meegedeeld via uw EPSO-account.

Instructies: zie punt 2.2 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken.”

te lezen:

„2.

Sollicitatiedossier

Als u behoort tot de kandidaten die tot het assessment worden toegelaten, dient u bij het assessment (2) het volledige sollicitatiedossier mee te brengen (ondertekend exemplaar van het elektronische sollicitatieformulier en bewijsstukken).

Instructies: zie punt 6.1 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken.

Op bladzijde 6 toevoegen:

„IX.   AANVULLENDE INLICHTINGEN

Onverminderd de beroepsmogelijkheden zoals bepaald in de artikelen 90 en 91 van het Statuut van de ambtenaren, kunt u om een heronderzoek vragen wanneer:

EPSO de procedurele voorschriften betreffende het vergelijkend onderzoek niet in acht heeft genomen,

de jury de voorschriften betreffende haar eigen werkzaamheden niet in acht heeft genomen.

Overigens beschikt de jury over een ruime discretionaire bevoegdheid om vast te stellen of uw antwoorden correct of incorrect zijn.

Wanneer de jury voor de zaak bevoegd is, zendt EPSO uw verzoek naar de voorzitter van de jury. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

U moet uw gemotiveerde verzoek indienen binnen tien kalenderdagen na de datum waarop de brief van EPSO u elektronisch is toegezonden. Dit kan:

via het contactformulier op de website van EPSO, of

per fax: +32 22979611.

Vermeld als onderwerp van uw klacht:

het nummer van het vergelijkend onderzoek,

uw kandidaatnummer,

de aanduiding „demande de réexamen”, „request for review” of „Antrag auf Überprüfung” (naar keuze), en

de fase van het betrokken vergelijkend onderzoek (bijvoorbeeld: toelatingstoetsen, niet-toelating, assessment). Vermeld deze fase uitsluitend in het Duits, het Engels of het Frans.”.


(1)  De inhoud wordt door de jury gevalideerd.”.

(2)  De datum van het assessment wordt u te zijner tijd meegedeeld via uw EPSO-account.”.