ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2011.349.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 349

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
30 november 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 349/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company) ( 1 )

1

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2011/C 349/02

Besluit van de Raad van 14 november 2011 van houdende benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

2

 

Europese Commissie

2011/C 349/03

Wisselkoersen van de euro

3

2011/C 349/04

Besluit van de Commissie van 28 november 2011 tot oprichting van een Europees multi-stakeholderplatform inzake ICT-normalisatie

4

2011/C 349/05

Besluit van de Commissie van 29 november 2011 tot benoeming van de leden van de deskundigengroep voor technisch advies inzake de schoolfruitregeling

7

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2011/C 349/06

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

9

 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2011/C 349/07

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/38/11 — ICI-Samenwerkingsprogramma op het gebied van onderwijs — Samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en opleiding tussen de Europese Unie en Australië en de Europese Unie en de republiek Korea — Oproep tot het indienen van voorstellen 2011 voor gezamenlijke mobiliteitsprojecten en projecten voor gezamenlijke graden

11

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2011/C 349/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6442 — Virgin Money/Northern Rock) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

15

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

30.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 349/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company)

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 349/01

Op 8 november 2011 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder documentnummer 32011M6388. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

30.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 349/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 14 november 2011

van houdende benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

2011/C 349/02

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, en met name artikel 4 (1),

Gezien de voordracht die door de Commissie bij de Raad is ingediend voor de categorie vertegenwoordigers van de werknemers,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij besluit van 14 september 2009 (2) heeft de Raad de leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding benoemd voor het tijdvak van 18 september 2009 tot en met 17 september 2012.

(2)

In de categorie vertegenwoordigers van de werknemers in de raad van bestuur van bovengenoemd centrum is een zetel van lid vrijgekomen door het aftreden van mevrouw Leslie MANASSEH,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 17 september 2012:

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKNEMERSORGANISATIES:

VERENIGD KONINKRIJK

de heer Iain MURRAY

TUC (UK)

Gedaan te Brussel, 14 november 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. SAWICKI


(1)  PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1.

(2)  PB C 226 van 19.9.2009, blz. 2.


Europese Commissie

30.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 349/3


Wisselkoersen van de euro (1)

29 november 2011

2011/C 349/03

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3336

JPY

Japanse yen

103,82

DKK

Deense kroon

7,4377

GBP

Pond sterling

0,85365

SEK

Zweedse kroon

9,2195

CHF

Zwitserse frank

1,2282

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

7,8495

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

25,548

HUF

Hongaarse forint

309,08

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6980

PLN

Poolse zloty

4,5270

RON

Roemeense leu

4,3518

TRY

Turkse lira

2,4692

AUD

Australische dollar

1,3332

CAD

Canadese dollar

1,3717

HKD

Hongkongse dollar

10,3929

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,7519

SGD

Singaporese dollar

1,7306

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 523,71

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

11,1472

CNY

Chinese yuan renminbi

8,4778

HRK

Kroatische kuna

7,5010

IDR

Indonesische roepia

12 211,39

MYR

Maleisische ringgit

4,2255

PHP

Filipijnse peso

58,174

RUB

Russische roebel

41,8100

THB

Thaise baht

41,715

BRL

Braziliaanse real

2,4621

MXN

Mexicaanse peso

18,6147

INR

Indiase roepie

69,4210


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


30.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 349/4


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2011

tot oprichting van een Europees multi-stakeholderplatform inzake ICT-normalisatie

2011/C 349/04

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europa 2020-strategie, zoals beschreven in de mededeling van de Commissie met als titel Europa 2020 — Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei  (1), biedt een visie op de Europese sociale markteconomie van de 21e eeuw die ten volle profijt trekt van de economische en sociale voordelen van een digitale maatschappij. In deze strategie wordt de nadruk gelegd op het belang van de versterking van de groei van de Europese economie, waarbij tevens wordt gezorgd voor een hoog niveau van werkgelegenheid en productiviteit, een koolstofarme economie en sociale cohesie.

(2)

In één van de vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie, dat in de mededeling van de Commissie met als titel Een digitale agenda voor Europa  (2) wordt beschreven, wordt een prominente rol toegekend aan het verbeteren van de vaststelling van normen op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) om te zorgen voor interoperabiliteit tussen ICT-toepassingen, -diensten en -producten met het doel de fragmentatie van de digitale interne markt te beperken en tegelijkertijd innovatie en concurrentie te bevorderen.

(3)

In een ander vlaggenschipinitiatief van de Europa 2020-strategie, dat in de mededeling van de Commissie met als titel Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering — Concurrentievermogen en duurzaamheid centraal stellen  (3) wordt beschreven, wordt Europa opgeroepen een normenstelsel te ontwikkelen dat aan de verwachtingen van zowel de marktdeelnemers als de Europese overheden beantwoordt en dat tegelijkertijd de Europese invloed buiten de interne markt in de geglobaliseerde economie bevordert.

(4)

In de mededeling van de Commissie met als titel Een strategische visie voor Europese normen: de duurzame groei van de Europese economie tussen nu en 2020 bevorderen en versnellen  (4) staat dat de Commissie in 2011 een speciaal platform zal oprichten en voorzitten waarin diverse belanghebbenden vertegenwoordigd zijn om haar te voorzien van advies over vraagstukken in verband met de uitvoering van normalisatiebeleid op het gebied van ICT, waaronder het werkprogramma voor ICT-normalisatie, de vaststelling van prioriteiten ter ondersteuning van wetgeving en beleid en de identificatie van specificaties die ontwikkeld zijn door mondiale organisaties voor de ontwikkeling van ICT-normen.

(5)

Daarom moet een multi-stakeholderplatform op het gebied van ICT-normalisatie worden opgericht en moeten de taken en de structuur van het platform worden gedefinieerd.

(6)

Het multi-stakeholderplatform moet samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van nationale autoriteiten van de lidstaten en de EVA-landen, organisaties van stakeholders die de industrie, het midden- en kleinbedrijf, de consumenten en andere maatschappelijke stakeholders vertegenwoordigen, alsook Europese en internationale normalisatie-instellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk die beroepsverenigingen, brancheorganisaties of andere ledenorganisaties zijn die in Europa actief zijn en binnen hun expertisegebied normen op het gebied van ICT ontwikkelen.

(7)

Er dienen regels te worden vastgesteld voor de openbaarmaking van informatie door de leden van het platform, onverminderd de veiligheidsvoorschriften van de Commissie zoals vastgesteld in de bijlage bij Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom van de Commissie.

(8)

Persoonsgegevens moeten worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens,

BESLUIT:

Artikel 1

Onderwerp

Het Europese multi-stakeholderplatform inzake ICT-normalisatie, hierna „het platform” genoemd, wordt hierbij opgericht.

Artikel 2

Taken

Het platform heeft tot taak:

a)

de Commissie advies te verstrekken over alle aangelegenheden betreffende het Europese beleid inzake ICT-normalisatie en de effectieve uitvoering ervan;

b)

de Commissie advies te verstrekken over haar werkprogramma voor ICT-normalisatie en de prioriteiten ervan;

c)

eventuele toekomstige behoeften aan ICT-normalisatie ter ondersteuning van Europese wetgeving, beleidsmaatregelen en overheidsopdrachten aan te wijzen;

d)

de Commissie advies te verstrekken over eventuele normalisatiemandaten betreffende ICT voor Europese normalisatie-instellingen en over activiteiten die door andere organisaties in samenwerking met Europese normalisatie-instellingen kunnen worden uitgevoerd;

e)

de Commissie advies te verstrekken over de voortgang op het gebied van ICT-normalisatie en gerelateerde activiteiten ter ondersteuning van wetgeving en beleidsmaatregelen;

f)

de Commissie advies te verstrekken over technische specificaties op het gebied van ICT die geen nationale, Europese of internationale normen zijn met betrekking tot de eisen die zijn vervat in bijlage II bij de voorgestelde verordening betreffende Europese normalisatie (5);

g)

de Commissie advies te verstrekken over samenwerking tussen organisaties voor de ontwikkeling van normen en Europese normalisatie-instellingen om hun werkzaamheden beter te integreren in het kader van de Europese ICT-normalisatie en ervoor te zorgen dat er ICT-normen ter ondersteuning van interoperabiliteit beschikbaar zijn;

h)

informatie te verzamelen over de werkprogramma's van organisaties voor de ontwikkeling van ICT-normen om de coördinatie in de hand te werken en de overlapping van werkzaamheden of de versnippering van inspanningen te helpen voorkomen.

Artikel 3

Raadpleging

De Commissie kan het platform raadplegen over alle aangelegenheden in verband met:

a)

andere initiatieven die op het niveau van de Unie kunnen worden genomen om belemmeringen voor ICT-interoperabiliteit uit de weg te ruimen;

b)

nationale, Europese en internationale initiatieven betreffende normalisatie ter ondersteuning van ICT-interoperabiliteit.

Artikel 4

Samenstelling — Benoeming

1.   Het platform bestaat uit ten hoogste 67 leden.

2.   De leden zijn de nationale autoriteiten van de lidstaten en de EVA-landen en organisaties die stakeholders op het gebied van ICT-normalisatie vertegenwoordigen. Zij worden als volgt door de Commissie benoemd:

a)

ten hoogste 18 organisaties die de industrie, het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke stakeholders vertegenwoordigen;

b)

ten hoogste 14 Europese en internationale normalisatie-instellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk die beroepsverenigingen, brancheorganisaties of andere ledenorganisaties zijn die in Europa actief zijn en binnen hun expertisegebied normen op het gebied van ICT ontwikkelen.

3.   De in lid 2, onder a) en b), bedoelde leden worden namens de Commissie door de directeuren-generaal van DG Ondernemingen en industrie en DG Informatiemaatschappij en media benoemd uit relevante stakeholderorganisaties met het doel een evenwichtige vertegenwoordiging te verkrijgen waarbij rekening wordt gehouden met de te vervullen taken en de vereiste deskundigheid.

4.   De nationale autoriteiten en de door de Commissie benoemde organisaties wijzen hun vertegenwoordiger en diens vervanger aan die aan de werkzaamheden van het platform zullen deelnemen.

5.   De leden van het platform worden voor een periode van drie jaar benoemd. Zij blijven in functie totdat zij worden vervangen of totdat hun ambtstermijn afloopt. De ambtstermijn kan worden verlengd.

6.   Leden die geen effectieve bijdrage meer aan de beraadslagingen van het platform kunnen leveren, die ontslag nemen of die niet aan de voorwaarden van artikel 339 van het Verdrag voldoen, kunnen voor de rest van hun ambtstermijn worden vervangen.

7.   De namen van de in artikel 2, onder a) en b), bedoelde leden worden bekendgemaakt in het register van deskundigengroepen en andere soortgelijke entiteiten van de Commissie („het register”).

8.   Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bekendgemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001.

Artikel 5

Werking

1.   Het platform wordt voorgezeten door de diensten van DG Ondernemingen en industrie en DG Informatiemaatschappij en media.

2.   Met instemming van de vertegenwoordiger van de Commissie kan het platform subgroepen oprichten om specifieke kwesties te behandelen op basis van een door het platform opgestelde taakomschrijving. Deze subgroepen worden ontbonden zodra zij hun mandaat hebben vervuld.

3.   De vertegenwoordiger van de Commissie kan deskundigen met specifieke bekwaamheid inzake een bepaald agendapunt uitnodigen om op ad-hocbasis aan de werkzaamheden van het platform deel te nemen. Bovendien kan de vertegenwoordiger van de Commissie de status van waarnemer toekennen aan personen of organisaties als omschreven in voorschrift 8, punt 3, van de horizontale voorschriften voor deskundigengroepen, en aan kandidaat-lidstaten.

4.   Leden van het platform en hun vertegenwoordigers alsook gastdeskundigen en waarnemers dienen te voldoen aan de bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering ervan vastgestelde verplichtingen tot geheimhouding en aan de veiligheidsvoorschriften van de Commissie betreffende de bescherming van gerubriceerde EU-gegevens, die zijn vastgesteld in de bijlage bij Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom. Bij niet-nakoming van die verplichtingen mag de Commissie alle passende maatregelen nemen.

5.   De vergaderingen van het platform en de subgroepen vinden plaats in de gebouwen van de Commissie. De Commissie verzorgt het secretariaat. Andere ambtenaren van de Commissie die betrokken zijn bij de procedures, mogen de vergaderingen van het platform en de subgroepen bijwonen.

6.   Het platform stelt het nodige reglement van orde, met inbegrip van regels inzake belangenconflicten, vast op basis van het door de Commissie vastgestelde standaardreglement van orde voor deskundigengroepen.

7.   De Commissie publiceert relevante informatie over de door het platform uitgevoerde werkzaamheden door de informatie in het register op te nemen of via een link van het register naar een specifieke website toegankelijk te maken.

8.   Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek kan binnen zijn expertisegebied wetenschappelijke adviezen en diensten verstrekken.

Artikel 6

Vergaderkosten

1.   Deelnemers aan de werkzaamheden van het platform ontvangen geen bezoldiging voor de diensten die zij verstrekken.

2.   De reis- en verblijfkosten van de deelnemers aan de werkzaamheden van het platform worden door de Commissie vergoed overeenkomstig de geldende voorschriften van de Commissie.

3.   Deze kosten worden vergoed binnen de grenzen van de beschikbare kredieten die volgens de jaarlijkse toewijzingsprocedure worden toegekend.

Artikel 7

Toepasselijkheid

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2012.

Gedaan te Brussel, 28 november 2011.

Voor de Commissie

Antonio TAJANI

Vicevoorzitter


(1)  COM(2010) 2020 definitief van 3.3.2010.

(2)  COM(2010) 245 definitief van 19.5.2010.

(3)  COM(2010) 614 definitief van 28.10.2010.

(4)  COM(2011) 311 definitief van 1.6.2011.

(5)  COM(2011) 315 definitief van 1.6.2011.


30.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 349/7


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2011

tot benoeming van de leden van de deskundigengroep voor technisch advies inzake de schoolfruitregeling

2011/C 349/05

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Besluit 2009/986/EU van de Commissie van 18 december 2009 tot oprichting van een deskundigengroep voor technisch advies inzake de schoolfruitregeling (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft bij Besluit 2009/986/EU een groep onafhankelijke deskundigen opgericht en de taken en structuur van die groep omschreven.

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder c), van Besluit 2009/986/EU is een oproep tot het indienen van sollicitaties gepubliceerd op de internetsite van DG Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie en in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2). Uitgaande van deze sollicitaties en met inachtneming van de eis dat de desbetreffende persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bekendgemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3), moet de Commissie de leden van de deskundigengroep benoemen uit specialisten met een geschikte achtergrond,

BESLUIT:

Artikel 1

1.   Hierbij worden de volgende kandidaten tot permanent lid van de deskundigengroep benoemd voor een hernieuwbare ambtstermijn van drie jaar, die ingaat op de datum waarop dit besluit wordt aangenomen:

Saida Barnat

Margherita Caroli

Bela Franchini

Victoria Anna Kovacs

Athena Linos

Charles Fergus Lowe

Mario Mazzocchi

Bent Egberg Mikkelsen

Loes Neven

Martine Padilla

2.   Hierbij worden de volgende kandidaten tot plaatsvervangend lid van de deskundigengroep benoemd voor een hernieuwbare ambtstermijn van drie jaar, die ingaat op de datum waarop dit besluit wordt aangenomen:

Alessandra Bordoni

Michele Cecchini

Inken Birte Christoph

Piero Ferrari

Susana González Manzano

Michael Kenneth Heasman

Vaios Karathanos

Chrystalleni Lazarou

Yannis Manios

Timothy (Tim) Marsch

Morten Kromann Nielsen

Andrea Pezzana

Ana Isabel Rito

Aileen Robertson

Inge Tetens

Antonia Trichopoulou

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen en is van toepassing tot en met 31 december 2014.

Gedaan te Brussel, 29 november 2011.

Voor de Commissie

Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 338 van 19.12.2009, blz. 99.

(2)  PB C 296 van 30.10.2010, blz. 25.

(3)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

30.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 349/9


Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

2011/C 349/06

Steun nr.: SA.33768 (11/XA)

Lidstaat: Hongarije

Regio: Hungary

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram

Rechtsgrondslag:

A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII.21.) Korm. határozat 2. és 3. pontjai.

A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló …/2011. (… …) VM rendelettervezet.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: 1 000 HUF (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 90 %

Datum van tenuitvoerlegging: —

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 22 november 2011-31 augustus 2012

Doelstelling van de steun: Ongunstige weersomstandigheden (art. 11 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministry of Rural Development

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Website:

 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=5&type=302#!DocumentBrowse

 

http://www.kormany.hu/download/8/e3/60000/fagykar%20jogszab%20tervezet.zip#!DocumentBrowse

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.33818 (11/XA)

Lidstaat: België

Regio: Vlaams Gewest

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Investeringen in landbouwbedrijven

Rechtsgrondslag: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni 2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Maatregel 121 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: 50 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 38 %

Datum van tenuitvoerlegging: —

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 19 november 2011-31 december 2013

Doelstelling van de steun: Investeringen in landbouwbedrijven (art. 4 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Vlaamse Overheid

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Ellips 4e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 41

1030 Brussel

BELGIË

Website: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1838

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.33819 (11/XA)

Lidstaat: België

Regio: Vlaams Gewest

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Vestiging van jonge landbouwers

Rechtsgrondslag: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni 2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Maatregel 112 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: 7 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 50 %

Datum van tenuitvoerlegging: —

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 19 november 2011-31 december 2013

Doelstelling van de steun: Vestiging jonge landbouwers (art. 7 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Vlaamse Overheid

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Ellips 4e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 41

1030 Brussel

BELGIË

Website: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1839

Andere informatie: —


V Adviezen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europese Commissie

30.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 349/11


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/38/11

ICI-Samenwerkingsprogramma op het gebied van onderwijs

Samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en opleiding tussen de Europese Unie en Australië en de Europese Unie en de republiek Korea

Oproep tot het indienen van voorstellen 2011 voor gezamenlijke mobiliteitsprojecten en projecten voor gezamenlijke graden

2011/C 349/07

1.   Doelstellingen en beschrijving

De algemene doelstelling is het begrip en de onderlinge verstandhouding tussen de volkeren van de EU en de partnerlanden te verbeteren, kennis van elkaars talen, culturen en instellingen te verspreiden en de kwaliteit van het hoger onderwijs en beroepsopleiding te stimuleren door middel van evenwichtige partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs en beroepsopleiding in Europa en de partnerlanden.

2.   Subsidiabele aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door consortia van instellingen voor hoger onderwijs en/of beroepsopleiding.

Voor subsidie komen alleen aanvragers in aanmerking die gevestigd zijn in een van de partnerlanden en in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie.

3.   Subsidiabele acties

Er zijn twee typen acties die in het kader van deze oproep voor subsidiëring in aanmerking komen, te weten gezamenlijke mobiliteitsprojecten en projecten voor gezamenlijke graden.

Gezamenlijke mobiliteitsprojecten worden gesteund om consortia van instellingen voor hogere beroepsopleiding in de EU en in partnerlanden in staat te stellen gezamenlijke studie- en opleidingsprogramma’s uit te voeren en de uitwisseling van studenten en universitair docenten te bevorderen. De steun omvat een eenmalige beheersubsidie alsook beurzen voor studenten en leden van het wetenschappelijk en administratief personeel. Een consortium dat een aanvraag indient voor een ICI-ECP gezamenlijk mobiliteitsproject, moet ten minste bestaan uit 3 instellingen voor hogere beroepsopleiding uit 3 verschillende EU-lidstaten en ten minste 2 dergelijke instellingen uit het partnerland. De duur van gezamenlijke mobiliteitsprojecten bedraagt ten hoogste 36 maanden. Er zal speciale aandacht worden gegeven aan projecten die stages omvatten.

Projecten voor gezamenlijke graden worden gesteund om programma’s voor het behalen van tweeledige/dubbele of gezamenlijke graden op te zetten en uit te voeren. De steun omvat een eenmalige subsidie voor ontwikkeling en beheer alsook beurzen voor studenten en leden van het wetenschappelijk en administratief personeel. Een consortium dat een aanvraag indient voor een ICI-ECP project voor gezamenlijke graden, moet ten minste bestaan uit 2 instellingen voor hoger onderwijs uit 2 verschillende EU-lidstaten en ten minste 2 instellingen uit het partnerland. De duur van projecten voor gezamenlijke graden bedraagt ten hoogste 48 maanden. Er zal speciale aandacht worden gegeven aan aanvragen voor projecten voor gezamenlijke graden.

De activiteiten moeten in oktober 2012 van start gaan.

4.   Gunningscriteria

A.   Het belang van het project voor de betrekkingen van de EU met de partnerlanden en de bijdrage aan kwaliteit en uitmuntendheid (20 %)

wordt bepaald door:

a)   de relevantie van het voorstel in het licht van de doelstellingen van de oproep en de betrekkingen van de EU met het partnerland

De relevantie van het voorstel in het licht van de doelstellingen van de oproep en in het bijzonder de onderscheidende toegevoegde waarde van het studieprogramma in de discipline en het beroep van het voorstel, vanuit het perspectief van de betrekkingen van de EU met het partnerland.

b)   de bijdrage van het project aan kwaliteit, uitmuntendheid en vernieuwing van onderwijs op het betrokken terrein

De verwachte bijdrage van het project aan kwaliteit, uitmuntendheid en vernieuwing van onderwijs, waaronder verbetering van onderwijsmethoden en de verdere studie- en beroepsmogelijkheden van de studenten, evenals de omschrijving van een efficiënt controlesysteem voor academische kwaliteit.

B.   De kwaliteit van de opzet van het project (80 %)

wordt bepaald door:

a)   partnerschapsbeheer en samenwerking tussen partners

De mate waarin samenwerkingsmechanismen en de bestuurlijke structuur een goed functionerend partnerschap weerspiegelen.

Het sluiten door de partners van een uitgebreide partnerschapsovereenkomst en/of een memorandum van overeenstemming bij aanvang van het mobiliteitsproject.

De mate waarin de partnerinstellingen zich hebben verbonden tot het project.

b)   het mobiliteitsprogramma voor studenten

De integratie van het studentenmobiliteitsprogramma in de verschillende partnerinstituten (d.w.z. de spreiding van de activiteiten voor studentenmobiliteit over de partners en de evenwichtige deelname van de partnerinstellingen aan de actie).

Voldoen aan de eisen in termen van aantallen en soorten mobiliteitsactiviteiten en de evenwichtige verhouding tussen de voorgestelde mobiliteitsstromen.

De ontwikkeling van goede mechanismen voor de selectie van studenten op basis van de beginselen van transparantie, gelijkheid en verdienste die gelden voor alle partnerinstellingen in het kader van het voorgestelde project.

De beschrijving van door het partnerschap vastgestelde gezamenlijke criteria voor gemeenschappelijke aanvraag-, selectie-, toelating- en examenprocedure.

c)   regelingen voor overdracht en erkenning van studiebezoeken

De degelijkheid en duidelijkheid van de regelingen voor studiebezoeken en de overdracht daarvan, waaronder, indien van toepassing, de mate waarin ETS-mechanismen als partnerschappen en andere, met ECTS compatibele, mechanismen voor studieaanvragen zullen worden gebruikt.

Het gebruik van een diplomasupplement (een document dat namens het partnerschap gezamenlijk wordt uitgereikt aan iedere succesvolle student die gegevens verstrekt over de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de studies die hij/zij met succes heeft afgerond).

d)   de opvang van studenten en docenten, dienstverlening aan studenten, voorzieningen voor het leren van de taal en kennismaking met de cultuur

De kwaliteit van de aanwezige middelen voor de opvang van buitenlandse studenten en docenten (met name bewustmakingsactiviteiten, hulp bij het verkrijgen van een visum, een verblijfsvergunning en verzekeringen, taalkundige bijstand, enz.).

De kwaliteit van het programma om uitwisselingsstudenten een nieuwe taal te leren en kennis te laten maken met de cultuur.

e)   het mobiliteitsprogramma voor universitair docenten

Het mobiliteitsprogramma voor universitair docenten en de evenwichtige verhouding van de mobiliteitsstromen tussen de partnerinstellingen. De activiteiten die deelnemende universitair docenten en medewerkers moeten gaan uitvoeren. De relatie van de activiteit met het project en de manier waarop deze activiteit zal worden geregistreerd.

f)   het beoordelingsplan

De ontwikkeling van een doorlopend controlesysteem, de kwaliteit van het beoordelingsplan en de betrokkenheid van studenten bij de zelfbeoordeling van het project.

g)   het verspreidingsplan

De kwaliteit van de verspreidingsactiviteiten en het effect hiervan in termen van zichtbaarheid en bekendheid van de samenwerking tussen de EU en de partnerlanden.

h)   het duurzaamheidsplan

De kwaliteit van het duurzaamheidsplan (binnen de beoogde contractperiode en daarna) en de waarschijnlijkheid dat het project duurzaam zal zijn in termen van effect op institutioneel niveau (inclusief erkenning van studies onder partners, ontwikkeling van internationale samenwerking, enz.).

5.   Begroting

Het beschikbare budget bedraagt ongeveer 2,3 miljoen EUR. De partnerlanden zullen vergelijkbare subsidies verstrekken overeenkomstig de regels die voor elk afzonderlijk land gelden.

De maximale subsidie van de EU zal 350 000 EUR bedragen voor een vierjarig programma voor gezamenlijke graden met twee of meer instellingen in de EU, en 262 500 EUR voor een driejarig gezamenlijk mobiliteitsproject met drie of meer instellingen uit de EU.

6.   Uiterste datum van Indiening

De aanvragen moeten worden ingediend bij zowel de EU als de uitvoerende instellingen in Australië (Australian Department of Education — DEEWR) en de Republiek Korea (National Research Foundation of Korea — NRF).

De aanvragen namens de projectleider in de EU moeten uiterlijk op 30 maart 2012 worden gezonden naar het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur. Aanvragen waarvan de poststempel na deze datum valt, worden niet in behandeling genomen. Aanvragen moeten naar het volgende adres worden gezonden:

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur

EU-ICI ECP Call for Proposals 2011

Bourgetlaan 1

BOUR 02/17

1140 Brussel

BELGIË

Aanvragen namens de projectleider in de EU moeten worden ingediend met behulp van het daartoe bestemde formulier, volledig ingevuld en gedateerd, en ondertekend door de door de aanvragende organisatie gemachtigde persoon.

Australische aanvragen en bewijsstukken moeten aangetekend worden gezonden naar:

The Director International Engagement Section (C50MA10)

International Group

Department of Education, Employment and Workplace Relations

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Koreaanse aanvragen en bewijsstukken moeten persoonlijk of via een koeriersdienst worden afgeleverd bij:

ICI Education Co-operation Programme

Team of European & American Cooperation Programme

Division of International Affairs

National Research Foundation of Korea

25, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA 137-748

7.   Meer informatie

De desbetreffende richtsnoeren en aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de volgende website:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

De aanvragen moeten met behulp van het verstrekte formulier worden ingediend en moeten vergezeld gaan van alle vereiste bijlagen en informatie.


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

30.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 349/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6442 — Virgin Money/Northern Rock)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 349/08

1.

Op 17 november 2011 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Virgin Money Holdings Limited (Verenigd Koninkrijk), die onder de gezamenlijke zeggenschap staat van Virgin Financial Services UK Holding Limited, een dochtermaatschappij van Virgin Group Holdings Limited, en WLR IV VM LLC, een speciale vennootschap waarvan de onderliggende beleggers onder de uiteindelijke zeggenschap staan van WL Ross Group L.P., in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over Northern Rock plc (Verenigd Koninkrijk) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Virgin Money Holdings Limited: bankactiviteiten voor particulieren en distributie van verzekeringsproducten,

Northern Rock plc: bankactiviteiten voor particulieren en distributie van verzekeringsproducten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6442 — Virgin Money/Northern Rock, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32 („mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure”).