ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.273.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 273

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
16 september 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 273/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6302 — F2i/AXA Funds/G6 Rete Gas) ( 1 )

1

 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPESE CENTRALE BANK

 

Europese Centrale Bank

2011/C 273/02

Advies van de Europese Centrale Bank van 23 augustus 2011 inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de uitgifte van euromunten en inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (CON/2011/65)

2

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 273/03

Wisselkoersen van de euro

9

2011/C 273/04

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

10

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2011/C 273/05

Bijwerking van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 85, PB C 153 van 6.7.2007, blz. 15, PB C 64 van 19.3.2009, blz. 18, PB C 239 van 6.10.2009, blz. 7 en PB C 304 van 10.11.2010, blz. 6)

11

 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2011/C 273/06

Steunmaatregelen van de staten — Bulgarije — Steunmaatregelen SA.26212 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/A/08) en SA.26217 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/B/08) — Vermeende steun in de vorm van eigendomsruil van particuliere bosgrond met staatsbosgrond — Uitnodiging overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, opmerkingen te maken ( 1 )

13

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2011/C 273/07

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

26

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

16.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 273/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.6302 — F2i/AXA Funds/G6 Rete Gas)

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 273/01

Op 24 augustus 2011 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder documentnummer 32011M6302. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.


III Voorbereidende handelingen

EUROPESE CENTRALE BANK

Europese Centrale Bank

16.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 273/2


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 23 augustus 2011

inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de uitgifte van euromunten en inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(CON/2011/65)

2011/C 273/02

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 28 juni 2011 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van het Europees Parlement voor een advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van euromunten (1) (hierna de „ontwerpverordening”). Op 5 juli 2011 ontving de ECB twee verdere verzoeken van de Raad van de Europese Unie voor een advies inzake: a) de ontwerpverordening; en b) een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 975/98 van 3 mei 1998 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (2) (hierna de „voorgestelde wijzigingsverordening”).

De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 133 en de artikelen 127, lid 4, 282, lid 5, en 128, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

1.   De ontwerpverordening en rechtsgrondslag

1.1.

De ontwerpverordening legt wettelijke bepalingen vast voor de uitgifte van eurocirculatiemunten en euroverzamelmunten. Ze stelt ook bepaalde oplagebeperkingen vast ten aanzien van voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten en een overlegprocedure voorafgaande aan de vernietiging van geschikte eurocirculatiemunten.

1.2.

De ECB begrijpt dat de ontwerpverordening de huidige niet bindende rechtsinstrumenten en conclusies van de Unie (3) betreffende de uitgifte van euromuntstukken (4) beoogt te codificeren. De ECB begrijpt voorts dat het vastleggen van algemene bepalingen voor de uitgifte van euromuntstukken op Unieniveau tot doelstelling heeft de desbetreffende praktijken van lidstaten te harmoniseren (5) en rechtszekerheid en transparantie te verzekeren.

1.3.

De ECB merkt op dat volgens artikel 128, lid 2 van het VWEU de uitgifte van euromunten de verantwoordelijkheid is van de deelnemende lidstaten, terwijl het Parlement en de Raad op grond van artikel 133 van het VWEU de bevoegdheid hebben maatregelen vast te stellen die nodig zijn voor het gebruik van de euro als enige munteenheid. Daarnaast kan, volgens artikel 128, lid 2 van het VWEU, de Raad maatregelen nemen om de nominale waarden en technische specificaties van alle voor circulatie bestemde munten te harmoniseren voor zover dit nodig is voor een goede circulatie van munten binnen de Unie. De aanneming van Uniewetgeving betreffende de uitgifte van euromunten moet derhalve de bevoegdheid van de deelnemende lidstaten tot uitgifte van euromunten en hun hoedanigheid als wettige uitgevers van euromunten respecteren. Bovendien, waar de taken en verantwoordelijkheden van de ECB onder het VWEU en de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”) in het kader van de ontwerpverordening niet worden aangetast, beveelt de ECB aan dat eventuele zorgen van lidstaten betreffende bevoegdheden ten aanzien van de uitgifte van euromunten tussen de betrokken lidstaat en de Unie aan de orde worden gesteld overeenkomstig het beginsel van loyale samenwerking op grond van artikel 4, lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

1.4.

Het is wenselijk de in de ontwerpverordening gebruikte terminologie te harmoniseren. Met name worden de termen „uitgifte” en „in omloop brengen” in de ontwerpverordening niet gedefinieerd. Dit kan vragen oproepen naar het juridische verschil in de betekenissen ervan. Onder het begrip uitgifte wordt in het algemeen ook het in omloop brengen van de betreffende euromunten verstaan (6). Het heeft daarom de voorkeur alleen de term „uitgifte” te gebruiken in plaats van beide termen, hetgeen misleidend zou kunnen zijn. Niettemin laat de ECB het in haar formuleringsvoorstellen over aan de Commissie om een besluit te nemen over deze linguïstische kwestie.

1.5.

Door de ECB aanbevolen wijzigingen van de ontwerpverordening gaan in bijlage I vergezeld van specifieke formuleringsvoorstellen met een uitleg.

2.   De voorgestelde wijzigingsverordening

2.1.

De voorgestelde wijzigingsverordening legt nieuwe bepalingen vast ter vaststelling van gemeenschappelijke beginselen voor de ontwerpen die gebruikt worden voor de nationale zijden van reguliere eurocirculatiemunten en van voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten, alsook voor de wederzijdse informatieverstrekking over en goedkeuring van die ontwerpen door lidstaten.

2.2.

De ECB begrijpt dat de voorgestelde wijzigingsverordening een procedure vaststelt voor goedkeuring of afwijzing van voorontwerpen van nieuwe nationale zijden van eurocirculatiemunten die de reeds in Aanbeveling 2009/23/EG bepaalde procedure weerspiegelt. Het enige verschil is dat onder de voorgestelde wijzigingsverordening de bevoegdheid van de Commissie wordt uitgebreid, waarbij die de uiteindelijke beslissing neemt over het goedkeuren of afwijzen van de nieuwe voorontwerpen in plaats van het desbetreffende subcomité van het Economisch en Financieel Comité. De ECB merkt op dat deze wijziging haar taken en verantwoordelijkheden onder het VWEU en de ESCB-statuten niet aantast en adviseert elke bevoegdheidskwestie, nationaal of inter-institutioneel, in het kader van de voornoemde verantwoordelijkheid van de Commissie te coördineren en aan de orde te stellen overeenkomstig het beginsel van loyale samenwerking op grond van artikel 4, lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

2.3.

Tenslotte herhaalt de ECB haar eerdere aanbeveling (7) betreffende het wijzigen van de technische specificaties uiteengezet in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 975/98 van 3 mei 1998 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (8). Met name dienen de indicatieve waarden aangaande de dikte van euromuntstukken te worden vervangen door de werkelijke waarden inzake de dikte van de euromuntstukken, die genoegzaam bekend zijn en door de munten worden gebruikt als referentiewaarden voor de muntstukkenproductie. In dit verband verwijst de ECB naar de specifieke formuleringsvoorstellen die ze heeft uiteengezet in de bijlage bij Advies CON/2011/18, en beveelt ze aan deze op te volgen in het kader van Verordening (EG) nr. 975/98.

2.4.

Door de ECB aanbevolen wijzigingen van de voorgestelde wijzigingsverordening gaan in bijlage II vergezeld van specifieke formuleringsvoorstellen met een uitleg.

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 augustus 2011.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 295 definitief.

(2)  COM(2011) 296 definitief.

(3)  Conclusies van de Raad van 23 november 1998 en van 5 november 2002 betreffende voor verzameling bestemde euromuntstukken; Aanbeveling 2009/23/EG van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52); en Aanbeveling 2010/191/EU van de Commissie van 22 maart 2010 betreffende de draagwijdte en de gevolgen van de hoedanigheid van wettig betaalmiddel van eurobankbiljetten en -munten (PB L 83 van 30.3.2010, blz. 70).

(4)  Reguliere circulatiemunten in euro, voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten en euroverzamelmunten.

(5)  Met name zou de ontwerpverordening helpen te voorkomen dat lidstaten verschillende nationale praktijken ontwikkelen betreffende de uitgifte van euromunten, in het bijzonder euroverzamel- en herdenkingsmunten, hetgeen de doelen en beginselen van het gemeenschappelijke Europese muntstelsel dat door de invoering van de euro is vastgesteld, in gevaar kan brengen. Zie paragraaf 3 van ECB Advies CON/2002/12. Alle ECB adviezen worden gepubliceerd op de website van de ECB op http://www.ecb.europa.eu

(6)  Zie het Verslag van de Euro Legal Tender Expert Group (ELTEG) betreffende de definitie, draagwijdte en gevolgen van de hoedanigheid van wettig betaalmiddel van eurobankbiljetten en -munten, blz. 5, beschikbaar op: http://www.ec.europa.eu

(7)  Zie de tweede alinea onder „Algemene opmerkingen” en de twee wijzigingen voorgesteld in de bijlage bij ECB Advies CON/2011/18 van 4 maart 2011 inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (codificatie) (PB C 114 van 12.4.2011, blz. 1).

(8)  PB L 139 van 11.5.1998, blz. 6.


BIJLAGE I

Formuleringsvoorstellen

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Door de ECB voorgestelde wijzigingen in de ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van euromunten

Wijziging 1

Overweging 2 van de ontwerpverordening

„(2)

Bij gebreke van bindende bepalingen voor de uitgifte van euromunten kunnen verschillende praktijken tussen de lidstaten ontstaan en is geen voldoende geïntegreerd kader voor de eenheidsmunt tot stand gebracht. In het belang van de rechtstransparantie en rechtszekerheid is het derhalve noodzakelijk bindende regels voor de uitgifte van euromunten in te voeren.”

„(2)

Onverminderd artikel 128, lid 2 van het Verdrag dat het recht van de lidstaten vastlegt om euromunten uit te geven, kunnen bij gebreke van algemene bindende bepalingen voor de uitgifte van euromunten verschillende praktijken tussen de lidstaten ontstaan en komt geen voldoende geïntegreerd kader voor de eenheidsmunt tot stand . In het belang van de rechtstransparantie en rechtszekerheid is het derhalve noodzakelijk bindende regels voor de uitgifte van euromunten in te voeren.”

Uitleg

Deze invoegingen zijn nodig om: a) met voldoende rechtszekerheid te bevestigen dat de ontwerpverordening de bevoegdheid van lidstaten op grond van artikel 128, lid 2 van het VWEU om euromunten uit te geven, niet aantast; en b) de leemte te erkennen met betrekking tot algemeen bindende bepalingen voor de uitgifte van euromunten.

Wijziging 2

Artikel 1 van de ontwerpverordening

„Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening stelt regels vast betreffende de uitgifte van circulatiemunten in euro, met inbegrip van herdenkingscirculatiemunten, betreffende de uitgifte van euromunten voor verzamelaars, en betreffende overleg vóór de vernietiging van geschikte circulatiemunten in euro.”

„Artikel 1

Onderwerp

Onverminderd artikel 128, lid 2 van het Verdrag dat het recht van de lidstaten vastlegt om euromunten uit te geven, stelt deze verordening algemene regels vast betreffende de uitgifte van circulatiemunten in euro, , betreffende de uitgifte van euromunten voor verzamelaars, en betreffende overleg vóór de vernietiging van geschikte circulatiemunten in euro.”

Uitleg

Deze invoegingen zijn nodig om: a) met voldoende rechtszekerheid te bevestigen dat de ontwerpverordening de bevoegdheid van lidstaten op grond van artikel 128, lid 2 van het VWEU om euromunten uit te geven, niet aantast; en b) de leemte te erkennen met betrekking tot algemeen bindende bepalingen voor de uitgifte van euromunten. Daarnaast voegen ze waarde toe door het onderwerp van de ontwerpverordening beter te definiëren in verband met de desbetreffende vereisten in onderdeel 13.1 en 13.3 van de Gezamenlijke Praktische Handleiding van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (2). Aangezien de gewijzigde definitie van „circulatiemunten in euro” expliciet de voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten bestrijkt (3), is het niet nodig dit in de context van artikel 1 te herhalen.

Wijziging 3

Artikel 2 van de ontwerpverordening

„Artikel 2

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.   „Circulatiemunten in euro”: voor circulatie bestemde euromunten, waarvan de denominaties en technische specificaties zijn neergelegd in Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad van 3 mei 1998.

2.   „Voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten”: circulatiemunten in euro die bestemd zijn om een bepaalde gebeurtenis te herdenken als gespecificeerd in artikel 1 septies van Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad.

3.   „Euromunten voor verzamelaars”: euromunten die bestemd zijn om verzameld te worden, maar die niet bestemd zijn om in circulatie te komen.”

„Artikel 2

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.   „Circulatiemunten in euro”: voor circulatie bestemde reguliere euromunten en euroherdenkingsmunten, waarvan de denominaties en technische specificaties zijn neergelegd in Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad van 3 mei 1998.

2.   „Voor circulatie bestemde reguliere euromunten”:

euromunten die bestemd zijn voor circulatie met uitsluiting van voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten.

3.   „Voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten”: circulatiemunten in euro die bestemd zijn om een bepaalde gebeurtenis te herdenken als gespecificeerd in artikel 1 septies van Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad.

4.   „Euromunten voor verzamelaars”: euromunten die bestemd zijn om verzameld te worden, maar die niet bestemd zijn om in circulatie te komen.”

Uitleg

De huidige definitie van „circulatiemunten in euro” dient te worden verduidelijkt en een afzonderlijke definitie van voor circulatie bestemde reguliere euromunten dient te worden toegevoegd om eventuele dubbelzinnigheid in verband met deze terminologie te vermijden.

Wijziging 4

Artikel 3 van de ontwerpverordening

„Artikel 3

Soorten euromunten

De lidstaten mogen twee soorten euromunten uitgeven: circulatiemunten in euro, waartoe voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten behoren, en euromunten voor verzamelaars.”

„Artikel 3

Soorten euromunten

De lidstaten mogen twee soorten euromunten uitgeven: circulatiemunten in euro, , en euromunten voor verzamelaars.”

Uitleg

Aangezien de gewijzigde definitie van „circulatiemunten in euro” expliciet de voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten bestrijkt (4), is het niet nodig dit in de context van artikel 3 te herhalen.

Wijziging 5

Artikel 4 van de ontwerpverordening

„Artikel 4

Uitgifte van circulatiemunten in euro

1.   Circulatiemunten in euro worden uitgegeven tegen de nominale waarde.

2.   In afwijking van lid 1 mag een kleiner percentage, niet groter dan 5 % van de totale waarde en het totale volume van de uitgegeven euromunten, boven de nominale waarde worden uitgeven indien dit gerechtvaardigd is wegens een speciaal kenmerk of een speciale verpakking.”

„Artikel 4

Uitgifte en verkoop van circulatiemunten in euro

1.   Circulatiemunten in euro worden door de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat uitgegeven en in omloop gebracht tegen de nominale waarde.

2.   Een kleiner percentage, niet groter dan 5 % van de totale uitstaande waarde en het totale volume van de uitgegeven munten mag boven de nominale waarde worden verkocht indien dit gerechtvaardigd is wegens een speciaal kenmerk of een speciale verpakking.”

Uitleg

De ECB adviseert artikel 4 van de ontwerpverordening af te stemmen op paragraaf 1 van Aanbeveling 2009/23/EG en daarmee deze bepaling in overeenstemming te brengen met de desbetreffende, op paragraaf 1 van Aanbeveling 2009/23/EG gebaseerde praktijken van de lidstaten.

Wijziging 6

Artikel 6, lid 2, onder b) van de ontwerpverordening

„b)

er mogen geen afbeeldingen worden gebruikt die op de gemeenschappelijke zijde van eurocirculatiemunten of op een nationale zijde van eurocirculatiemunten lijken;”

„b)

er mogen geen afbeeldingen worden gebruikt die op de gemeenschappelijke zijde van eurocirculatiemunten of op een nationale zijde van eurocirculatiemunten lijken, tenzij, in het laatste geval, de uiterlijke kenmerken nog steeds gemakkelijk kunnen worden onderscheiden;”

Uitleg

Dit formuleringsvoorstel maakt het mogelijk de nationale tradities van de lidstaten met betrekking tot uitgifte van euroverzamelmunten te handhaven. De ECB verwelkomt in beginsel de uitgifte van euroverzamelmunten die de individuele numismatische tradities en praktijken van de lidstaten respecteren (5). Daarnaast zou het formuleringsvoorstel de bovengenoemde bepaling in overeenstemming brengen met de conclusies van de Ecofin Raad van 5 november 2002, die de lidstaten aanmoedigen voor hun verzamelmunten ontwerpen te gebruiken die tenminste enigszins verschillen van die van de nationale zijden van circulatiemunten.

Wijziging 7

Artikel 6, lid 3 van de ontwerpverordening

„3.   Euromunten voor verzamelaars mogen tegen of boven de nominale waarde worden uitgegeven.”

„3.   Euromunten voor verzamelaars mogen tegen of boven de nominale waarde worden verkocht.”

Uitleg

Dit formuleringsvoorstel zou een nauwkeurige afspiegeling zijn van de op de vergadering van de Ecofin Raad op 5 november 2002 bereikte overeenstemming tussen de lidstaten, waarbij de verkoop van euroherdenkingsmunten boven de nominale waarde wordt toegestaan.

Wijziging 8

Artikel 6, lid 5 van de ontwerpverordening

„5.   De lidstaten dienen alle passende maatregelen te nemen om te voorkomen dat euromunten voor verzamelaars onder meer middels een speciale verpakking, een echtheidscertificaat, een voorafgaande aankondiging door de uitgevende autoriteit of uitgifte boven de nominale waarde als betaalmiddel worden gebruikt.”

„5.   De lidstaten dienen alle passende maatregelen te nemen om te ontmoedigen dat euromunten voor verzamelaars onder meer middels een speciale verpakking, een echtheidscertificaat, een voorafgaande aankondiging door de uitgevende autoriteit of verkoop boven de nominale waarde als betaalmiddel worden gebruikt.”

Uitleg

Lidstaten beschikken niet over maatregelen om te voorkomen dat euroverzamelmunten in de uitgevende lidstaat als betaalmiddel worden gebruikt. De ECB suggereert daarom het woord „voorkomen” te vervangen door „ontmoedigen”. Ook dient om redenen van consistentie „uitgifte boven de nominale waarde” te worden vervangen door „verkoop boven de nominale waarde”, hetgeen het taalgebruik in de conclusies van de Ecofin Raad van 5 november 2002 nauwkeuriger zou weerspiegelen.


(1)  Vetgedrukte tekst geeft aan waar de ECB voorstelt nieuwe tekst in te voegen. Doorgehaalde tekst geeft aan waar de ECB voorstelt tekst te schrappen.

(2)  Zie de Gezamenlijke Praktische Handleiding van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie voor personen die betrokken zijn bij het ontwerpen van wetgeving binnen de communautaire instellingen, beschikbaar op: http://eur-lex.europa.eu

(3)  Zie wijziging 3.

(4)  Vgl. voetnoot 3.

(5)  Zie paragraaf 3 van Advies CON/2002/12.


BIJLAGE II

Formuleringsvoorstellen

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Door de ECB voorgestelde wijzigingen in het voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 975/98 van 3 mei 1998 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken

Wijziging 1

Artikel 1 septies, lid 4 van de voorgestelde wijzigingsverordening (nieuw)

Thans geen tekst

4.   Het ontwerp van voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten die gezamenlijk door alle deelnemende lidstaten worden uitgegeven, doet geen afbreuk aan hun mogelijke grondwettelijke vereisten.

Uitleg

Dit formuleringsvoorstel komt tegemoet aan mogelijke vereisten van nationaal recht en maakt het mogelijk de nationale tradities van de lidstaten met betrekking tot de uitgifte van voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten te handhaven. Wat dit laatste betreft verwelkomt de ECB in beginsel de uitgifte van euroverzamelmunten die de individuele numismatische tradities en praktijken van de lidstaten respecteren  (2).

Wijziging 2

Artikel 1 octies, lid 1 van de voorgestelde wijzigingsverordening

„1.   De lidstaten informeren elkaar over de nieuwe voorontwerpen van nationale zijde van circulatiemunten in euro, met inbegrip van het randschrift, en over de omvang van de uitgifte voordat zij deze ontwerpen officieel goedkeuren.”

„1.   De lidstaten informeren elkaar over de nieuwe voorontwerpen van nationale zijden van circulatiemunten in euro, met inbegrip van het randschrift, en over de omvang van de uitgifte voorde officiële goedkeuring van deze ontwerpen.”

Uitleg

Om linguïstische redenen wordt aanbevolen te verduidelijken dat lidstaten verplicht zijn elkaar te informeren over de omvang van de uitgifte van eurocirculatiemunten voordat dergelijke ontwerpen zijn goedgekeurd. Naar verluidt, verifieert de Commissie volgens lid 2 en 3 van artikel 1 octies of voldaan wordt aan de bepalingen van de voorgestelde wijzigingsverordening en neemt ze „onverwijld de uiteindelijke beslissing over de goedkeuring of de afwijzing van het ontwerp”. De ECB suggereert daarom het laatste gedeelte van lid 1 van artikel 1 octies, dat inhoudt dat de lidstaten een rol spelen in de officiële goedkeuring van voorontwerpen van nieuwe nationale zijden van eurocirculatiemunten, te wijzigen.

Wijziging 3

Artikel 1 novies, onder a), van de voorgestelde wijzigingsverordening

„a)

zijn niet van toepassing op circulatiemunten in euro die zijn uitgegeven vóór de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. … van de Raad [nummer van die wijzigingsverordening invoegen wanneer zij is vastgesteld],”

„a)

zijn niet van toepassing op circulatiemunten in euro die zijn geproduceerd vóór de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. … van de Raad [nummer van die wijzigingsverordening invoegen wanneer zij is vastgesteld],”

Uitleg

De ECB begrijpt dat artikel 1 novies, onder a), eurocirculatiemunten bestrijkt met de status van wettig betaalmiddel vóór de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening, terwijl artikel 1 novies, onder b), een overgangstermijn vaststelt om de stempels voor de ontwerpen op eurocirculatiemunten in overeenstemming te brengen met de nieuwe ontwerpvereisten. In dit verband suggereert de ECB het woord „uitgegeven” in artikel 1 novies, onder a), te vervangen door het woord „geproduceerd”. Dit zou het uitsluitingsgebied van deze ontwerpbepaling uitbreiden en ook de voorraden eurocirculatiemunten bestrijken die al door de bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten zijn geslagen, maar niet de status van wettig betaalmiddel hebben op het tijdstip van inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingsverordening. Op die manier zou een juridische waarborg worden vastgelegd voor alle kosten die nationale centrale banken van het Eurosysteem kunnen hebben gemaakt in verband met de productie van eurocirculatiemunten die op het tijdstip van inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingsverordening nog niet de status van wettig betaalmiddel hebben verkregen. De ECB merkt ook op dat eurocirculatiemunten die worden uitgegeven tijdens de overgangstermijn op grond van artikel 1 novies, onder b), hun status van wettig betaalmiddel zelfs na ommekomst van de overgangstermijn zouden behouden.


(1)  Vetgedrukte tekst geeft aan waar de ECB voorstelt nieuwe tekst in te voegen. Doorgehaalde tekst geeft aan waar de ECB voorstelt tekst te schrappen.

(2)  Zie paragraaf 3 van Advies CON/2002/12.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

16.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 273/9


Wisselkoersen van de euro (1)

15 september 2011

2011/C 273/03

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3795

JPY

Japanse yen

105,67

DKK

Deense kroon

7,4476

GBP

Pond sterling

0,87295

SEK

Zweedse kroon

9,1940

CHF

Zwitserse frank

1,2062

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

7,7355

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

24,535

HUF

Hongaarse forint

285,50

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7092

PLN

Poolse zloty

4,3535

RON

Roemeense leu

4,2960

TRY

Turkse lira

2,4540

AUD

Australische dollar

1,3416

CAD

Canadese dollar

1,3635

HKD

Hongkongse dollar

10,7492

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,6778

SGD

Singaporese dollar

1,7161

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 536,31

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

10,1860

CNY

Chinese yuan renminbi

8,8136

HRK

Kroatische kuna

7,5125

IDR

Indonesische roepia

12 121,04

MYR

Maleisische ringgit

4,2558

PHP

Filipijnse peso

59,678

RUB

Russische roebel

42,0550

THB

Thaise baht

41,813

BRL

Braziliaanse real

2,3680

MXN

Mexicaanse peso

17,7573

INR

Indiase roepie

65,6020


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


16.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 273/10


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

2011/C 273/04

Image

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Portugal wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten en de landen die met de Gemeenschap een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Portugal

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 500e verjaardag van de geboorte van Fernão Mendes Pinto, de Portugese ontdekkingsreiziger die landen en zeeën in Azië verkende.

Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt is een zeilschip afgebeeld op een zee, bestaande uit enkele golvende woorden die verwijzen naar Portugal, Lissabon, het door de ontdekkingsreiziger geschreven boek en enkele van zijn reisbestemmingen. Onder die afbeelding staat „Portugal” en erboven staat de naam „Fernão Mendes Pinto”, met links en rechts daarvan de jaartallen 1511 en 2011.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage:

Datum van uitgifte: september 2011


(1)  Zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1 voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

16.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 273/11


Bijwerking van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 85, PB C 153 van 6.7.2007, blz. 15, PB C 64 van 19.3.2009, blz. 18, PB C 239 van 6.10.2009, blz. 7 en PB C 304 van 10.11.2010, blz. 6)

2011/C 273/05

De publicatie van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 34 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het Publicatieblad wordt de lijst maandelijks bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Binnenlandse Zaken.

NEDERLAND

Vervanging van de informatie die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006

Status

Aan elke geprivilegieerde wordt een status toegekend, die aangeeft tot welke categorie geprivilegieerden hij of zij behoort. Deze status wordt op het Geprivilegieerdendocument aangegeven door middel van een code.

De volgende codes kunnen voorkomen:

Bij ambassades

STATUS

CODE

diplomatiek personeel

AD

technisch en administratief personeel

BD

bedienend personeel

ED

particuliere bedienden

PD


Bij consulaten

STATUS

CODE

consulair personeel

AC

technisch en administratief personeel

BC

bedienend personeel

EC

particuliere bedienden

PC


Bij internationale organisaties in Nederland

STATUS

CODE

personeel gelijkgesteld aan diplomatiek personeel

AO

technisch en administratief personeel

BO

bedienend personeel

EO

particuliere bedienden

PO of ZF

Andere gevallen

In geval identiteitsbewijzen worden verstrekt aan Nederlanders of duurzaam in Nederland verblijvende vreemdelingen worden de bovengenoemde verblijfsstatussen aangevuld met:

code NL voor Nederlanders;

code DV voor duurzaam verblijvenden.

Image

Image


V Adviezen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Europese Commissie

16.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 273/13


STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN — BULGARIJE

Steunmaatregelen SA.26212 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/A/08) en SA.26217 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/B/08) — Vermeende steun in de vorm van eigendomsruil van particuliere bosgrond met staatsbosgrond

Uitnodiging overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, opmerkingen te maken

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 273/06

De Commissie heeft Bulgarije bij schrijven van 29 juni 2011 dat na deze samenvatting in de authentieke taal is weergegeven, in kennis gesteld van haar besluit tot inleiding van de procedure van artikel 108, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ten aanzien van de bovengenoemde (vermeende) steunmaatregelen.

Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen over de betrokken steunmaatregelen ten aanzien waarvan de Commissie de procedure inleidt, maken door deze binnen een maand vanaf de datum van deze bekendmaking te zenden aan:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Staatssteun

J-70 3/219

1049 Brussel

BELGIË

Fax +32 22961242

Deze opmerkingen zullen ter kennis van Bulgarije worden gebracht. Een belanghebbende die opmerkingen maakt, kan, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken om vertrouwelijke behandeling van zijn identiteit.

TEKST VAN DE SAMENVATTING

BESCHRIJVING VAN DE VERMEENDE MAATREGEL

Op 17 juli 2008 ontving de Commissie een klacht van een klager die anoniem wenst te blijven. De klacht betrof vermeende staatssteun ten gevolge van het ruilen van staatsgronden met particuliere gronden in Bulgarije. Telkens als bosgronden van staatsbezit naar particulier bezit overgingen, zou de Bulgaarse staat een prijs hebben ontvangen die onder de marktwaarde lag. In verscheidene gevallen werd na de ruilen de bestemming van de grond gewijzigd (bijv. van bos- naar bouwgrond), waardoor de waarde van het op die manier verkregen perceel zelfs nog verder toenam.

Zowel de ruil als de bestemmingswijziging van de grond waren gebaseerd op Bulgaarse wetgeving die vóór de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie in werking is getreden. Zowel de ruil van bosgronden met particuliere partijen als de daaropvolgende bestemmingswijzigingen van die grond werden in 2009 opgeheven of geschorst. De klagers eisen dat de vermeende steun, die voortkomt uit de ruil en bestemmingswijziging van de gronden, onrechtmatig en onverenigbaar wordt verklaard en door de Bulgaarse autoriteiten wordt teruggevorderd.

Volgens de klagers zijn de potentiële begunstigden van de steun natuurlijke personen, particuliere ondernemingen of gemeenten, vaak actief in vastgoedontwikkeling en/of de toeristische sector, die hun bosgronden tegen staatsbospercelen hebben geruild.

Volgens de klagers zou staatssteun in het kader van de ruil van bosgronden in twee fasen worden toegekend. In een eerste fase zouden staatsbossen tegen oneerlijke voorwaarden met particuliere bossen worden geruild, voornamelijk wegens de strategische ligging van dergelijke staatsbossen. Vervolgens zou de bevoegde autoriteit goedkeuring verlenen voor de wijziging van de bestaande bestemming van het voormalige staatsbos en de opneming ervan in het stedelijke gebied, wat ontwikkeling mogelijk maakt. Deze regeling zou het, door cumulatie van beide stappen, ondernemingen mogelijk maken een economisch voordeel te verkrijgen, aangezien de bij de ruil en/of de daaropvolgende bestemmingswijziging van de grond berekende prijzen voor de staatsgrond lager zouden zijn dan de marktprijs voor vergelijkbare grond die op de markt wordt verkocht. De bestaande Bulgaarse wetgeving zou bijgevolg een staatssteunregeling creëren.

De prijzen van door de staat als eigenaar geruilde bosgronden worden bepaald op basis van een gespecialiseerde Bulgaarse verordening, namelijk de verordening betreffende de berekening van basisprijzen, prijzen voor grond in uitgesloten gebieden en het creëren van gebruiks- en erfdienstbaarheidsrechten ten aanzien van bossen en bosbestanden (hierna de „verordening inzake basisprijzen” genoemd).

De prijs zoals die wordt bepaald op basis van de verordening inzake basisprijzen zou lager zijn dan de marktprijs. Bovendien werden de coëfficiënten voor het bepalen van de administratieve prijzen niet (voldoende) geactualiseerd tussen 2004 en 2010. Volgens de klagers wordt bij de ruiltransacties bijgevolg nooit de reële marktprijs van de staatsbossen gebruikt.

BEOORDELING VAN DE STEUN

De Bulgaarse autoriteiten hebben een maatregel met betrekking tot de toekenning van steun in het kader van ruil van bosgronden niet aangemeld overeenkomstig artikel 108, lid 3, VWEU vooraleer ze die ten uitvoer hebben gelegd. Indien de Commissie inderdaad van oordeel blijkt dat er sprake is van staatssteun, zou dergelijke steun onrechtmatig zijn. Indien dergelijke steun bovendien niet verenigbaar met de interne markt zou worden bevonden, zou hij moeten worden teruggevorderd.

Na een voorlopige beoordeling betwijfelt de Commissie of de door Bulgarije toegepaste methode om administratieve prijzen voor de steun vast te leggen, tot resultaten leidt die zo dicht mogelijk bij de marktprijzen aanleunen, in het bijzonder in situaties die door sterke prijsstijgingen worden gekenmerkt. De Commissie kan dan ook niet uitsluiten dat de transacties met betrekking tot het ruilen van bossen staatssteun vormen. De Commissie kan op dit moment niet definitief uitsluiten dat de ruiloperaties niet intrinsiek verband houden met mogelijke daaropvolgende bestemmingswijzigingen van de grond die via een administratieve procedure worden goedgekeurd en tot voordelen voor de eigenaars van de geruilde grond kunnen leiden. De Commissie kan momenteel niet definitief uitsluiten dat de bestemmingswijzigingen van de geruilde gronden staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU vormen. De Commissie betwijfelt vooralsnog of het mechanisme om administratieve prijzen voor geruilde grond vast te leggen staatssteun behelst, of de ruiloperaties en de daaropvolgende bestemmingswijziging van de grond niet intrinsiek met elkaar verband houden, en of de bestemmingswijziging van de grond geen staatssteun behelst.

De Commissie beschikt niet over informatie waaruit kan worden geconcludeerd dat steun die is ontstaan door het ruilen van bosgrond en de bestemmingswijziging van de grond het mogelijk zou maken EU-doelstellingen te verwezenlijken of zou worden toegekend in overeenstemming met de in de diverse staatssteuninstrumenten terzake vastgestelde verenigbaarheidscriteria. De Commissie betwijfelt derhalve of de onderzochte maatregelen verenigbaar zijn met de interne markt.

TEKST VAN DE BRIEF

„Комисията би желала да уведоми България, че след като разгледа информацията, предоставена от Вашите власти относно мерките, посочени по-горе, реши да открие процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“).

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 17 юли 2008 г. беше получена жалба от жалбоподател, поискал да остане анонимен, която беше заведена под номер CP 176/2008 (A/14905). На 11 август 2008 г. неповерителен вариант на тази жалба беше изпратен на българските власти, за да представят мнението си (D/53153). На 28 август 2008 г. беше получена допълнителна информация от жалбоподателя (A/17566). На 2 септември 2008 г. беше получен първи отговор от българските власти (A/17907).

(2)

Жалбоподателят предостави допълнителна информация по казуса съответно на 3 септември 2008 г. (A/17987) и на 1 октомври 2008 г. (A/20168). Тази информация беше изпратена на българските власти на 7 октомври 2008 г. (D/53840). Отговорът на българските власти беше получен на 28 октомври 2008 г. (A/22818). На 5 декември 2008 г. жалбоподателят предостави още допълнителна информация (A/26375).

(3)

На 27 януари 2009 г. информация по казуса беше получена от трета страна (A/2063).

(4)

На 14 май 2009 г. (A/14172), 2 юни 2009 г. (A/13121) и 8 юни 2009 г. (A/13953) съответно жалба по същия въпрос беше получена от втори жалбоподател. Неповерителният вариант на тази втора жалба беше изпратен на българските власти на 8 декември 2009 г. (D/55202), за да представят мнението си.

(5)

На 4 декември 2009 г. делото беше разделено административно. Частта от жалбата, свързана с кореспонденцията с първия жалбоподател, беше преименувана на SA.26212 (CP 176a/2008). Частта от жалбата, свързана с кореспонденцията с втория жалбоподател, беше преименувана на SA.26217 (CP176b/2008).

(6)

По дело CP176b/2008 отговорът от българските власти във връзка с искането за информация от 8 декември 2009 г. беше получен на 4 януари 2010 г. (A/123).

(7)

На 23 март 2010 г. информация по въпроса беше получена от трета страна (A/5244) и регистрирана по дело CP176b/2008.

(8)

По дело CP176a/2008 неповерителният вариант на някои документи беше поискан от жалбоподателя (D/55201). Те бяха получени на 6 януари 2010 г. (A/328) и бяха изпратен на българските власти на 26 януари 2010 г. (D/5308), за да представят мнението си.

(9)

На 2 февруари 2010 г. българските власти поискаха превод на български език на някои документи, които бяха изпратени до тях в кореспонденция с номер D/5308. Освен това, на 10 февруари 2010 г. те поискаха удължаване на срока за предоставяне на информация (A/2443), което беше одобрено от Комисията с писмо от 16 февруари 2010 г. (D/5635).

(10)

На 18 февруари 2010 г. беше получена допълнителна информация от жалбоподателя (A/3075), в която се споменаваше не само за замени на горски земи, но и за замени на земеделски земи.

(11)

На 22 февруари 2010 г. беше проведена техническа среща с българските власти, за да се обсъдят въпросите, повдигнати от жалбоподателите. Някои въпроси, повдигнати по време на срещата, бяха изпратени в писмен вид на българските власти по електронна поща на 24 февруари 2010 г. (D/5783).

(12)

На 24 февруари 2010 г. българският превод на кореспонденцията от 26 януари 2010 г. (D/5308) беше изпратен на българските власти (D/5777).

(13)

На 17 март 2010 г. последният внесен документ на жалбоподателя от 18 февруари 2010 г. (A/3075) беше изпратен на българските власти и беше поискано тяхното мнение само по отношение на замените на гори (D/6272).

(14)

На 23 март 2010 г. беше получен отговорът на българските власти (A/5048) на искането за информация от 26 януари 2010 г. (D/5308; преводи, изпратени с номер D/5777).

(15)

На 27 март 2010 г. беше получен отговорът на българските власти (A/5403) на въпросите, изпратени на 24 февруари 2010 г. (D/5783).

(16)

На 25 март 2010 г. българските власти поискаха удължаване на срока за предоставяне на техния отговор (A/5194), както и превод на български език на някои документи, изпратени на 18 февруари 2010 г. (D/6272). Това удължаване беше одобрено от Комисията на 8 април 2010 г. (A/6593). На 19 април 2010 г. версията на английски език на документите, изпратени на 18 февруари 2010 г. (D/6272), беше изпратена на българските власти (D/6737).

(17)

На 10 август 2010 г. (D/8649) и 11 август 2010 г. (D/8687) съответно версиите на английски и на български език на искането за информация бяха изпратени на българските власти. Българските власти предоставиха исканата информация на 30 август 2010 г. (A/12003).

(18)

На 12 октомври 2010 г. беше получена допълнителна информация от жалбоподателя (A/13173) по дело (CP 176a/08). На същия ден беше проведена среща с българските власти за изясняване на някои въпроси. По време на тази среща българските власти предоставиха на Комисията определена информация под формата на презентация, която беше регистрирана на 19 ноември 2010 г.

(19)

С оглед планиране на допълнителна среща относно случаите на замени, Комисията неофициално поиска от българските власти определена информация на 26 януари 2011 г. Освен това, на същия ден беше получен нов документ от жалбоподателя по дело CP 176a/08.

(20)

На 3 февруари 2011 г. беше проведена среща с представителите на българските власти. Като последващи действия във връзка с тази среща, на 14 февруари 2011 г. българските власти изпратиха някои разяснения до Комисията.

2.   ОПИСАНИЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМАТА ПОМОЩ

(21)

След отчуждаването им през 1947 г. всички гори в България са станали държавна собственост и това е продължило до 2000 г., когато е започнала реституцията на горите на предишните частни собственици. Тогава някои гори станаха частна собственост.

(22)

Българските власти посочиха, че въз основа на изменение на Закона за горите (1), влязло в сила на 22 февруари 2002 г., са станали възможни замените на гори и поземлени парцели от горския фонд (който е държавна собственост) с частно притежавани гори. В това изменение на Закона за горите, в сила до 27 януари 2009 г., са били определени редът и условията за замените. Според българските власти замените на гори са имали за цел постигането на по-ефективна структура на собственост и консолидация на горите, които са държавна собственост.

(23)

Според българските органи, ако частното лице получи земя с по-висока стойност чрез замяната, то трябва да плати компенсация на държавата за разликата в цената. Българските органи посочиха, че по принцип държавата приемаше само замени, чрез които държавата е получила земя с по-висока стойност.

(24)

Жалбоподателите считат, че при сделките за замени, предприети от българските власти, е била предоставена държавна помощ. Твърди се, че когато държавните горски имоти са били заменени за частни такива, българската държава е постигнала цена, за която се твърди, че е по-ниска от пазарната стойност. В няколко случая замените са били последвани от промяна на предназначението на заменената земя (т.е. от горски земи в земя за застрояване), като получената по този начин стойност на парцела би нараснала дори още повече.

(25)

Както замяната, така и последващата промяна на предназначението на земята се основават на българското законодателство, влязло в сила преди присъединяването на България към Европейския съюз. По-специално, Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд (2) („Наредбата за базисните цени“), която определя методологията за оценка на цените на горските имоти, е влязла в сила на 18 ноември 2003 г.

(26)

На 27 януари 2009 г. е влязла в сила забрана на замените на гори; на 3 септември 2009 г. е въведен мораториум върху последващата промяна на предназначението на земята. Следователно замените на гори, извършвани с частни страни, и последващите промени в предназначението на земята вече не са възможни от 2009 г. насам. Жалбоподателите изискват предполагаемата помощ, произтичаща от замените и промените в статута на земята, да бъде обявена за неправомерна и несъвместима и да бъде възстановена от българските власти.

2.1.   Бенефициерите

(27)

Според жалбоподателите потенциалните бенефициери на помощта са физически лица, частни дружества или общини, често работещи в сферата на строителството на недвижими имоти и/или сферата на туристическите дейности, които са заменили горските си имоти за горски парцели държавна собственост.

2.2.   Размерът на помощта

(28)

На този етап и въз основа на информацията, с която Комисията разполага, е невъзможно да се оцени точният размер на помощта, потенциално предоставена при замените на горски имоти. Въз основа на информацията, предоставена от жалбоподателите (3), изглежда, че — поне в някои случаи — размерът на помощта надвишава прага de-minimis.

2.3.   Предоставяне на помощта според жалбоподателите

(29)

Според жалбоподателите държавна помощ би била предоставена в контекста на замените на гори по процедура, състояща се от два етапа. На първия етап гори държавна собственост биха били заменени с гори частна собственост при несправедливи условия, главно поради стратегическото местоположение на тези гори държавна собственост. На втория етап би било предоставено одобрение от компетентния орган за промяна на статута на предназначение на бившите гори държавна собственост и тяхното включване в градската зона, което позволява да бъде предприето извършването на урбанизация. Следователно тази схема, като съвкупност от двата етапа, би дала възможност на предприятията да получат икономическа полза, тъй като цените за земя държавна собственост, начислявани при замяната и/или последващата промяна на предназначението на земята, биха били по-ниски от пазарната цена за подобна земя, продадена на пазара. По тази причина по силата на действащото българско законодателство би била създадена схема за държавна помощ.

(30)

Цените на горски имоти, заменени от държавата като собственик, се определят въз основа на специализирана българска наредба, а именно Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд („Наредбата за базисните цени“).

(31)

Според жалбоподателите, цената, определена при прилагане на Наредбата за базисните цени, е по-ниска от пазарната цена. Наредбата за базисните цени не би отразявала в достатъчна степен стойността на имотите като обекти на строително териториално устройство. Например в наредбата не се изисква при оценката да се отчита устройственият статут на съответния имот, т.е. дали съответните горски имоти са предназначени за застрояване в плановете за устройство на територията. Според жалбоподателите това може да доведе до десетки или стотици пъти по-големи разлики между пазарната цена и цената, определена в рамките на предварителната оценка, извършена от държавата. Освен това коефициентите за определяне на административните цени не са били актуализирани (в достатъчна степен) през периода 2004—2010 г. Поради това, според жалбоподателите, при сделките за замени никога не се използва реалната пазарна цена на горите държавна собственост.

(32)

Накрая, жалбоподателите твърдят, че пазарната цена на заменения горски имот става многократно по-висока от цената, определена при прилагането на Наредбата за базисните цени, когато новият собственик на имота промени предназначението на заменената земя в земя за застрояване, което е редовна практика.

2.4.   Предварително становище на българските власти

(33)

Българските власти твърдят, че в замените на горски имоти няма никаква държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“). Като една от причините те посочват, че жалбоподателите не са доказали как потенциалната помощ би засегнала търговията между държавите-членки, както и че от заменените горски земи не би била изнасяна никаква дървесина (4). Властите посочиха също, че ако Комисията установи наличието на държавна помощ, те биха били готови да уведомят за наличието на схема за помощ в съответствие с Насоките за национална регионална помощ („НРП“).

(34)

След това те изтъкват факта, че цената на горската земя държавна собственост винаги се определя в съответствие със Съобщението на Комисията относно елементите на държавна помощ при продажба на земя и сгради от публични органи (5) („Съобщението относно продажбата на земя“). Оценката се извършва от независим оценител преди да се осъществи сделката. При определяне на цената на парцела оценителят следва предписанията за определяне на цените, предвидени в Наредбата за базисните цени. В предписанията се вземат предвид определени обективни критерии, като местоположението на парцела, значението на района за защитата на горите от урбанизация и полезността на растителни видове на територията на парцела. Преди приключването на сделката за замяна и двете страни по сделката (частната и публичната страна) трябва да постигнат съгласие, че те действително искат да заменят земята на определената от оценителя цена.

(35)

Българските власти твърдят, че за да се провери дали цената, изисквана за горски парцел държавна собственост при сделка за замяна, отговаря на пазара, тя следва да бъде сравнена с цената за други горски парцели, а не, както са предложили жалбоподателите, с цените, постигнати при продажбите на земя за застрояване. Техният основен аргумент е, че законът предлага само възможността да се изиска такава промяна на предназначението, но не и законно право на такава промяна. Подкрепящите доказателства показват, че само малка част от замените са последвани от промяна на предназначението на земята:

Годината, през която е извършена замяната

Брой замени

Случаи на променен статут на земята

2006 г.

15

3

2007 г.

23

8

2008 г.

62

4

2009 г.

47

0

(36)

Процедурата за промяна на предназначението на земята е подробно определена в Правилника за прилагане на закона за горите. Първо (новият) собственик(ът) на горския парцел трябва да подаде заявление до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, която е част от Министерството на земеделието и горите. Изисква се положително становище от страна на местните власти (държавното горско стопанство и държавното ловно стопанство в районите, където се намира парцелът). Комисия от (вътрешни и евентуално външни) експерти разглеждат заявлението и представят становище на изпълнителния директор, който въз основа на становището взема предварително решение. Ако решението е положително и потвърждава основанията и законосъобразността на заявлението, то се изпраща до всички служби, отговарящи за промяната на предназначението (областния управител, кмета на общината и директора на регионалната дирекция, отговарящ за горите). Последващите етапи от административната процедура се извършват от органи, независими от министъра на земеделието и/или изпълнителния директор. Въз основа на положителното предварително решение собственикът трябва да представи заявление до съответната община за възлагането, изготвянето и одобряването на подробен устройствен план. Такъв план изисква консултация с всички (местни) заинтересовани страни. Ако такъв план бъде одобрен и след като влезе в сила, собственикът подава заявление до министъра на земеделието и храните за изключването на съответния горски парцел от горския фонд. За това изключване се дължи таксова марка, определена от независим оценител в съответствие с разпоредбите на Наредбата за базисните цени. След заплащането на таксовата марка се стартира процедура за издаването на административно решение за промяна на статута на предназначение на поземления парцел. В зависимост от размера на имота това се извършва или от министъра на земеделието и храните (ако се отнася до земя с площ по-малко от 10 хектара), или от Министерския съвет.

(37)

Освен това българските власти информираха Комисията, че забрана на замените на гори е въведена в законодателството на 23 януари 2009 г. и е влязла в сила на 27 януари 2009 г. В допълнение, на 5 август 2009 г. българското правителство издаде заповед за преустановяване на разглеждането на заявления за промяна на статута на горските земи, придобити от частни физически или юридически лица чрез замяна. Този мораториум беше потвърден с Решение на Народното събрание на България от 3 септември 2009 г. С оглед на гореизложеното, замените на гори, извършени с частни страни, и последващите промени в предназначението на земята вече не са възможни в България.

(38)

Българските власти също така информираха Комисията, че в някои случаи може да е имало корупционни практики, довели до ситуации, при които при определяне на цените на заменените земи Наредбата за базисните цени може да не е била спазвана (или да не е била следвана правилно). Тези случаи са предадени на българската прокуратура и са започнали наказателни разследвания срещу високопоставени длъжностни лица, включително двама бивши министри на земеделието и бивш ръководител на българската Агенция по горите, на основание, че съответното българско законодателство е било приложено неправилно. Важно е да се подчертае, че тези наказателни разследвания не засягат същите въпроси като настоящото разследване за държавна помощ: наказателните разследвания разглеждат неправилното прилагане на българското законодателство, докато разследването за държавна помощ обхваща последиците от правилното прилагане на горепосочените правни разпоредби.

2.5.   Уведомяване за държавна помощ

(39)

Българските власти считат, че замените на гори и последващите промени на предназначението на земята не включват държавна помощ. Те изразиха готовността си да уведомят за схема за помощ, ако Комисията установи наличието на (неправомерна) държавна помощ.

2.6.   Правно основание

(40)

Националното правно основание за замените на гори, промяната на предназначението на горската земя и изчисляването на цените, които да се използват при сделките за замени, е:

а)

Законът за горите на България;

б)

Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд;

в)

Законът за държавната собственост (6)

г)

Законът за задълженията и договорите (7).

3.   ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНАТА ПОМОЩ И НА НЕЙНАТА СЪВМЕСТИМОСТ

3.1.   Наличие на държавна помощ

(41)

Съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС „всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар“.

3.1.1.   Неразривна връзка между замяната и промяната на предназначението на земята

(42)

Първият спорен въпрос е дали двете стъпки на сделката, т.е. замяната и последващата промяна на предназначението на земята (от гора в земя за застрояване) са неразривно свързани. Разглеждайки числените доказателства, представени от българските власти, Комисията отбеляза, че от 147 замени (2006—2009 г.) 15 са били последвани от промяна на статута (10 %). Тези данни, както и различните действащи правни и административни процедури, изглежда потвърждават тезата на българските власти, че — като общ принцип — двете стъпки не са неразривно свързани. (8)

(43)

От друга страна, българските власти посочиха, че формулите за определяне на цените на горските имоти и таксата за дължимата таксовата марка за промяна на предназначението на земята са така определени, че да постигнат пълната цена за замяна на даден горски имот плюс промяната в предназначението на земята да бъде до голяма степен равна на пазарната цена на подобен имот за застрояване. Това означава, че властите може да са допускали, че много инвеститори биха могли да се опитат да съчетаят и двете стъпки в една сделка.

(44)

С оглед на гореизложените съображения Комисията счита на този етап, че като общ принцип двете стъпки, т.е. замяната и последващата промяна на предназначението на земята, не са неразривно свързани и трябва да бъдат анализирани поотделно. При все това не може да се изключи в някои случаи намерението на властите и на частната страна по замяната от самото начало да е било замяната да бъде последвана от промяна на класификацията на заменената земя. В такива случаи двата етапа на практика биха били неразривно свързани.

(45)

Поради това Комисията приканва всички заинтересовани страни да представят мнения по предложения подход, т.е. като имат предвид, че не съществува неразривна връзка между двата етапа на сделката.

3.1.2.   Потенциална държавна помощ при промяна на предназначението на земята

(46)

Процесът на промяна на предназначението на определен (горски) имот в земя за застрояване е документиран в българското законодателство. Жалбоподателите твърдят, че фактът, че собствениците на горска земя са могли (допреди провъзгласяването на мораториума) да променят предназначението на тази земя до голяма степен е увеличил нейната стойност и от това следва, че е била предоставена държавна помощ.

(47)

Комисията отбелязва, че prima facie промяната в статута на земята не изглежда да е включвала някакво прехвърляне на публични ресурси. Дължимата таксова марка за тези сделки е била изчислена в съответствие с правните разпоредби, и — доколкото е известно на Комисията — е била платена във всички разглеждани случаи. Поради това изглежда, че макар да е възможно да е било предоставено известно икономическо предимство на съответното частно предприятие в резултат на административните решения за одобряване на промяната в статута на земята, тези административни решения не биха довели до предоставянето на държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. При все това Комисията не взема окончателно становище по този въпрос и приканва заинтересованите страни да изразят мнение по въпроса дали с оглед на общоприетото определение за държавна помощ, което изисква наличието на държавни ресурси, административната промяна на статута на земята представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

3.1.3.   Потенциална държавна помощ при замяната на горска земя

3.1.3.1.   Замените като обща мярка

(48)

При анализа на това дали сделките за замени на гори включват държавна помощ, първият въпрос, който да бъде разгледан, е дали тази схема би могла да се счита за обща мярка. Ако това е така, тогава не би била предоставена държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. В съответствие с принципите, разработени в Известието на Комисията за прилагане на правилата за държавна помощ по отношение на мерките за пряко данъчно облагане на дружества (9), мерки, които са открити за всички икономически участници в държава-членка или преследват общи цели на икономическата политика, не представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. Те обаче трябва да бъдат действително открити за всички дружества на основата на равен достъп и не могат de facto да бъдат намалени по обхват например чрез правомощията на държавата да взема решения за предоставянето ѝ.

(49)

Във връзка с гореизложеното българските власти в действителност твърдят, че всеки собственик на горски имот би могъл, съгласно приложимото законодателство, да поиска да замени гора частна собственост за гора държавна собственост. При все това при вземането на решение относно такава замяна Постоянната изпълнителна комисия в Агенцията по горите е използвала критерии, определени от директора на Агенцията. Освен това министърът на земеделието е разполагал с правомощия да наложи вето.

(50)

С оглед на гореизложеното българските публични власти са разполагали със значителни правомощия при вземането на решения по отделните сделки за замени. Поради това Комисията смята, че схемата за замени на горска земя частна собственост за горска земя държавна собственост не може да се счита, че представлява обща мярка.

3.1.3.2.   Държавна помощ при сделките за замени

(51)

С цел да се установи дали сделките за замени предоставят икономическо предимство на участващите в тях частни предприятия Комисията трябва да установи дали цената, определена от оценителите въз основа на предвидените разпоредби в българското законодателство, напълно отразява пазарната стойност на съответната горска земя към датата на оценката.

Общи

(52)

В съответствие с принципа на инвеститор в условията на пазарна икономика, за да не предоставят държавна помощ, публичните власти трябва да действат за целите на сделките по същия начин, както биха действали частните пазарни инвеститори. Това предполага, че когато встъпват в сделки, те също така следва да определят отговаряща на пазара цена за земята в тяхно владение.

(53)

Комисията счита, че наличието на икономическо предимство при замяната на горска земя държавна собственост за горска земя частна собственост трябва да се оценява във връзка със Съобщението относно продажби на земя (10).

(54)

В Съобщението относно продажби на земя се определят две възможности за автоматично изключване на наличието на държавна помощ при продажбите на земя и сгради от публични власти: когато продажбата се извършва чрез безусловна тръжна процедура — приемането на най-добрата тръжна оферта — или при липсата на такава процедура — когато продажната цена се равнява поне на стойността, определена чрез независима експертна оценка.

(55)

В настоящия случай на замени на земи не е имало официална тръжна процедура за нито един от горските парцели държавна собственост. Потенциалните бенефициери на помощта вече са разполагали с горски имоти, които са искали да заменят за други парцели държавна собственост. Поради това обикновено частните страни са подавали заявления до българските власти, за да се осъществи замяната на горските парцели, докато властите не са били инициатори на замяната. Следователно Комисията трябва да установи дали цените, използвани за извършването на замените на земи, са били определени в съответствие с принципите, установени в Съобщението на Комисията относно продажби на земя при спазване на оценка на независим експерт.

(56)

Точка 2, буква а) от Съобщението на Комисията относно продажбите на земя, съгласно заглавие „Продажба без безусловна тръжна процедура“ гласи следното:

а)

Независима експертна оценка

Ако публичните органи не възнамеряват да приложат посочената в точка 1 процедура, би трябвало да се извърши независима оценка от един или повече независими оценители на активите преди започване на преговорите по продажбата с цел определяне на пазарна цена въз основа на общоприетите пазарни показатели и стандарти за оценка. Определената по този начин пазарна цена е минималната покупна цена, която може да бъде приета, без да се предоставя държавна помощ.

„Оценител на активи“ е лице с добра репутация, което:

е придобило съответна степен, присъдена от признат учебен център или притежава равностойна академична квалификация,

има подходящ опит и е компетентно при извършване на оценки на земя и сгради, като се отчита географското им местоположение и категорията на активите.

Ако в някоя държава-членка няма установена съответна академична квалификация, оценителят на активи би трябвало да бъде член на призната професионална организация, занимаваща се с оценка на земя и сгради, или:

да бъде назначен от съда или орган с равностоен статут,

да има поне признато удостоверение за завършено средно образование и достатъчна степен на образование, с поне 3-годишен практически опит след дипломирането си и с познания по оценяване на земя и сгради в конкретното място.

Оценителят би трябвало да е независим в изпълнение на задачите си, т.е. публичните органи не би трябвало да имат право да му дават нареждания по отношение на резултата от оценката му. Държавните служби за оценка и държавните служители или други служители следва да се считат за независими, при условие че може на практика да се изключи упражняване на противозаконно влияние върху техните заключения.

„Пазарна стойност“ означава цената, на която биха могли да бъдат продадени земята и сградите съгласно частен договор между склонния да продаде продавач и необвързан купувач в деня на оценката, като се приема, че собствеността е публично предложена на пазара, пазарните условия позволяват редовна продажба и е предоставен достатъчен срок за водене на преговори за продажба, съобразен с характера на собствеността.

Оценка преди сделката

(57)

Комисията отбелязва, че за целите на замените цените на парцелите обществена и частна земя се определят посредством независима експертна оценка. Българските власти потвърдиха, че всички оценки са били направени преди сключването на сделката за замяна. Освен това, преди сделката за замяна да влезе в сила, и двете страни по сделката (частната и публичната страна) е трябвало да потвърдят, че действително искат да заменят земята на определената от оценителя цена.

Независимост на оценителите

(58)

Всички оценители, които подготвят и защитават оценките на държавни горски имоти, трябва да отговарят на разпоредбите, предвидени в българската Наредба № 17 за лицензиране на физическите и юридически лица за упражняване на частна лесовъдна практика. Оценителите са част от експертните екипи, работещи със съдилищата на Република България. Те нямат трудово или официално правоотношение с Министерството на земеделието и храните или с Държавната агенция по горите. В съответствие с Наредбата за базисните цени изборът на оценители за целите на оценката на парцели горски земи, които да бъдат заменени, се извършва от „собственика“ или от „заинтересованата страна“.

(59)

На този етап от процедурата Комисията счита, че оценителите, използвани за целите на оценяване на горските поземлени парцели при сделките за замени, са независими оценители по смисъла на Съобщението относно продажби на земя.

Пазарна цена, определена въз основа на общоприетите пазарни показатели и стандарти за оценка

(60)

Комисията трябва да провери дали цената на съответната горска земя, определена от оценителите за целите на сделката за замяна, отразява пазарната стойност на актива и е определена въз основа на общоприетите пазарни показатели и стандарти за оценка.

(61)

Цените се определят от експерти, като се използват единствено формулите, определени в Наредбата за базисните цени. Българското законодателство не позволява на експертите да се отклоняват от определяната по този начин цена.

(62)

Базисната цена на даден горски поземлен имот (определена за целите на замяната) е сумата от базисната цена на земята и цената на насаждението (растителните видове на територията на имота).

(63)

Стойността на земята се определя по отношение на средните стойности на земята според категориите земя, предлагащи идентични условия за растеж на растенията (150 типове месторастения съгласно Наредбата за базисните цени). Така определената стойност на земята допълнително се коригира чрез използването на корекционен коефициент, който отчита местонахождението на имота по отношение на местната и националната инфраструктура. Този корекционен коефициент е определен в приложение 2 към Наредбата за базисните цени.

(64)

Корекционният коефициент Km се определя по следната формула:

Km = 1 + g + m + s + р, където:

s –

коефициент за близост до урбанизирана територия, измерен по въздушна линия (от 0,00 до 0,25)

m –

коефициент за близост до морето, измерен по въздушна линия (от 0,00 до 0,20)

p –

коефициент за близост до повърхностен път, измерен по въздушна линия (от 0,00 до 0,2)

g =

изразен с цифри коефициент за близост до град, отразяващ разстоянието до определен град (най-късото пътно разстояние между имота и града). Градовете са разделени в 6 групи:

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

София (от 0,00 до 0,7)

Русе, Пловдив, Бургас и Варна (от 0,00 до 0,50)

Благоевград, Велико Търново, Враца, Плевен и Стара Загора (от 0,00 до 0,40)

Други областни градове (от 0,00 до 0,35)

Други големи градове (Ботевград, Горна Оряховица, Димитровград, Дупница, Казанлък, Карлово, Лом, Петрич, Самоков, Свищов и Червен бряг (от 0,00 до 0,30)

Други общински центрове (от 0,00 до 0,10)

(65)

Стойността на земята допълнително се коригира с добавянето на увеличение за хектар, което се определя въз основа на средната цена на земята, наблюдавана в зоната, в която се намира имотът. Тези увеличения на цената са определени в разпоредбите на приложение 3 към Наредбата за базисните цени и са посочени в таблицата по-долу:

 

Добавка

(BGN/хектари)

София, национални курорти и вилни зони, прилежащи към тях, земи на разстояние 10 км от морето

5 000

Населени места от I и II категория

2 000

Населени места III и IV категория

1 000

Населени места от V и VI категория

500

Населени места от VII и VIII категория

0

(66)

Общата стойност на земята, определена по този начин, е така наречената базисна цена на земята.

(67)

Цената на насаждението (растителните видове на територията на имота), които се намират на дадения парцел земя, е стойността на сегашната им възраст и прогнозираната стойност на тяхната турнусна възраст. Стойността на дървесината от горските насаждения при сегашната им възраст (възрастта към момента на оценката) е равна на приходите от продажбите на видовете по средни пазарни цени, като се приспаднат разходите, свързани със сечта, първичната обработка и извозването до място за временно съхранение. В случай че приходите не покриват разходите, дървесината няма никаква стойност.

(68)

Приходите от продажбите се определят като се сортиментира запасът и се класифицират обемите на категориите дървесина. Разходите (BGN/кубичен метър) за сеч и първична обработка на дървесината при средна трудност на сечището се определят според дървесния вид и категорията дървесина. Разходите за извозване на дървесината се определят според дървесния вид, категорията дървесина и средното извозно разстояние. Прави се добавка на всеки километър извозно разстояние, както следва: разходите за извозване се умножават по коефициент, който отчита трудността на извозния път.

(69)

Средните пазарни цени и разходите, свързани със сечта, първичната обработка и извозването на дървесина следва редовно да се определят и актуализират от Изпълнителната агенция по горите въз основа на среднопретеглените стойности, изчислени от статистическите данни, събрани за период от 3 години (като последната от тях участва с удвоена тежест).

(70)

По този начин, като се добави стойността на растителните видове, както е определена от оценителя, към базисната цена на земята, се получава базисната цена на горския поземлен имот.

(71)

За защита на средообразуващите и рекреационните функции на горите в определени райони на България се създават зони за така наречената „особена защита от урбанизация“. Съгласно разпоредбите на приложение 19 към Наредбата за базисните цени, базисните цени на горски имоти, намиращи се в такива райони, се умножават с коефициент К, посочен в таблицата по-долу (11), а именно:

Черноморско крайбрежие, първа зона

К = 6

Черноморско крайбрежие, втора зона

К = 5

Курортни зони, курорти и селища с национално значение

К = 4

Гори и земи, простиращи се в зоните от края на пътното платно на републиканските и общинските пътища до ограничителните строителни линии

К = 3

Курортни зони, курорти и селища с местно значение

К = 4

(72)

В допълнение и само в случай на замени е бил прилаган така нареченият коефициент за пазарен регулатор съгласно приложение 20 към Наредбата за базисните цени. Той се изразява в BGN/m2 и варира от 10 за земи в близост до морето, големи планински курорти и София до 1 за най-малко атрактивни земи.

(73)

Общата цена на даден горски имот, която е резултат от експертната оценка за целите на замените, е базисната цена на горския имот, умножена, където е уместно, с коефициент за „особена защита от урбанизация“ и коригирана с „коефициента за пазарен регулатор“.

(74)

На този етап от процедурата Комисията счита, че горепосоченият метод за определяне на административните цени не взема предвид непременно едни и същи критерии, въз основа на които биха били установени пазарните цени при частни сделки. Дали този метод е приемлив трябва да бъде установено в контекста на съдебната практика на европейските съдилища.

(75)

В скорошно решение по делото Seydaland (12) Общият съд анализира тълкуването на Съобщението на Комисията относно продажби на земя. Съдът постанови, че когато националното право установява правила за изчисляване на пазарната стойност на земи с оглед на тяхната продажба от публичните органи, за да съответстват тези правила на член 107 от ДФЕС, при прилагането им във всички случаи трябва да се получи цена, която е възможно най-близка до пазарната стойност. Тъй като последната е теоретична, освен при продажбите, при които се приема най-добрата оферта, задължително трябва да се приеме за допустим марж на отклонение на получената цена от теоретичната. Относно въпросната процедура по делото Seydaland Съдът постанови, че: „Член 87 от Договора за ЕО [член 107 от ДФЕС] трябва да се интерпретира като не изключващ разпоредбите на националното законодателство, установяващи методи за калкулация за определяне на стойността на земеделската и горска земя, предложена за продажба от публичните органи […] до степен, при която тези методи предвиждат актуализиране на цените, при което цените за такава земя нарастват стремително, така че цената, действително платена от купувача, отразява, доколкото е възможно, пазарната цена на земята.“

Пазарна стойност към датата на оценката и предоставяне на икономическо предимство

(76)

Поради това като последна стъпка Комисията трябва да потвърди, че цената, определена от оценителите въз основата на метода и коефициентите, предвидени в българското законодателство, може да отрази пазарната стойност на съответната горска земя към датата на оценката.

(77)

На този етап от процедурата Комисията не е в състояние да установи дали системата на административните цени, въведена с приемането на Наредбата за базисните цени през 2003 г., е била подходяща, за да отрази пазарните цени за горски земи въз основа на коефициентите, определени към момента, в който е започнало прилагането на метода, както и дали чрез използването на тази система във всички случаи се получава цена, която възможно най-точно доближава пазарната стойност съгласно изискванията на решението по делото Seydaland. Комисията отбелязва информация, предоставена от България, според която при приемането на Наредбата за базисните цени през 2003 г. административните цени (цена за замяна и такса за промяна на предназначението на земята) са били в размер на 75 %—80 % от пазарните цени за земя за застрояване (неофициална приблизителна стойност, посочена от българските власти). Това твърдение не позволява да бъде направено заключение, че към момента на влизане в сила на системата методът е давал възможност за получаване във всички случаи на цена, която възможно най-точно доближава пазарната стойност. Комисията изразява съмнения за това дали българският метод за оценка отговаря на това изискване и приканва всички заинтересовани страни, и по-специално държавите-членки, които биха могли да прилагат подобни методи спрямо административните цени с цел установяване на пазарните стойности за горски земи, да представят мненията си относно уместността на този метод.

(78)

През периода 2005—2008 г. се наблюдава много силно увеличено търсене на горски имоти в България, което е довело до голямо увеличение на цените на парцелите, особено на тези от тях, които се намират в атрактивни зони. По време на този бум съотношението на административните спрямо пазарните цени, определен в параграф 77 спада до средно 15–20 % (неофициална приблизителна стойност, посочена от българските власти). Тази средна цена крие показателен ръст за най-атрактивните парцели и ограничени повишения за по-малко атрактивните участъци.

(79)

В решението по делото Seydaland се изисква методите за определяне на административните цени да включват механизъм за актуализация на тези оценки, позволяващ възможно най-точно доближаване на продажната цена до пазарната стойност на земите, по-специално в период на голямо покачване на цените, тъй като иначе методът не би бил подходящ, за да отрази въпросните действителни пазарни цени.

(80)

В разглеждания случай българските власти посочиха, че съгласно Наредбата за базисните цени (член 7.1 и член 32) съдържащите се в нея коефициенти следва да бъдат ежегодно актуализирани. Според българските власти обаче това не е било направено. Поради това изглежда, че при метода за оценка не са взети предвид пазарните цени по времето на транзакцията.

(81)

Освен това българските органи посочиха, че през 2010 г. наредбата е била актуализирана въз основа на надеждни пазарни източници и коефициентите са били увеличени значително. Актуализираните коефициенти водят до големи повишения на стойността на атрактивните парцели в сравнение със стойностите, формирани по силата на предходните версии на наредбата, прилагани през периода, в който са били осъществявани сделките за замени.

(82)

Поради това фактът, че повечето коефициенти за определяне на административните цени за горски парцели не са били актуализирани за периода 2003–2010 г., за да отразят промените в пазарните цени, както и невъзможността на експертите да използват пазарните цени при сделките за замени на гори, предполага, че българската методика за определяне на цените не съответства на решението по делото Seydaland, което изисква тази методика да отчита (поне) резките увеличения на пазарната цена. В действителност само коефициентите, посочени в приложение 20 към Наредбата за базисните цени („коефициент за пазарен регулатор“) са били изменени през 2007 г.

(83)

Замените могат да бъдат сравнени с две сделки за продажба, които се извършват едновременно. Следователно цените, определени при прилагане на Наредбата за базисните цени, биха били по-ниски от пазарните цени по отношение както на горите частна собственост, така и на горите държавна собственост. При все това частната страна трябва винаги да одобри сделката и да се съгласи с предложените цени. Като се има предвид, че повечето частни оператори обикновено биха действали като инвеститори, стремящи се към извличане на максимални печалби, много малко вероятно е те да се съгласят да извършат замяна, която би била неизгодна за тях. Освен това разликата между административната стойност и пазарната стойност се различава в значителна степен между отделните парцели. Следователно замените на по-малко атрактивни земи частна собственост с атрактивни земи държавна собственост след ценовия скок, започнал през 2005 г. и достигнал своята върхова точка през 2008 г., осъществени по административните цени, определени през 2004 г., изглежда водят до съществени икономически предимства с избирателен характер за частната страна. По тази причина Комисията има сериозни съмнения за това дали българската система за оценка, по начина, по който тя е била приложена на практика, е довела до замени при условия, които съответстват на принципа на инвеститор при пазарна икономика (ИПИ).

Оставащи условия от член 107, параграф 1 от ДФЕС

(84)

Предприятията бенефициери са били както горски предприятия, така и предприятия, осъществяващи дейност в други сектори — основно в сферата на строителството на недвижими имоти и туризма — тъй като това са били частните страни, които обичайно са участвали в сделките за замени на гори. Фактът, че частните страни по сделките за замени са били в състояние да придобият горски имоти на цена, по-ниска от пазарната, предполага, че те са получили икономическо предимство, което може да бъде оползотворено или пряко, чрез използване на съответната земя, или косвено като актив, който може да бъде продаден, използван като обезпечение за други сделки или който позволява постигане на общо подобрение на баланса на бенефициера. Това заключение остава валидно без да засяга секторите, в които бенефициерите извършват своята дейност. Поради това е невъзможно да бъде изключена възможността конкуренцията да е била нарушена в горския и/или в други сектори.

(85)

Както беше посочено по-горе, българските власти са предоставили някои доказателства за това, че не е бил осъществяван какъвто и да било износ на дървесина, добита от заменени имоти, намиращи се в три общини. При все това те не са предоставили допълнителни подробности относно потенциално въздействие върху търговията в горския сектор в останалите общини, нито в другите сектори, засегнати от замените. Възможността за заместване на вноса също не е била разгледана. Като се основава на спецификата на въпросните сектори, Комисията обикновено счита, че предприятията, които осъществяват дейността си в сектора на строителството на недвижими имоти и — a fortiori — в сектора на туризма, са активни на целия пазар на ЕС. Следователно предоставеното предимството може да е оказало въздействие също и върху търговията в рамките на ЕС.

3.1.4.   Заключение относно наличието на държавна помощ

(86)

С оглед на гореизложените съображения, след предварителна оценка Комисията счита, че не може да се изключи, че е била предоставена държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС на потенциални бенефициери посредством замените на горски парцели. Когато замените са последвани от последващи промени на предназначението на съответните поземлени парцели, Комисията не може да изключи възможността, че комбинацията от операции, ако те са неразривно свързани, включва държавна помощ. Що се отнася до въпроса дали икономическото предимство за собственика на заменената земя държавна собственост, когато предназначението на земята е променено с административно решение, представлява държавна помощ, Комисията счита prima facie, че поради липсата на държавни ресурси изглежда не е налице държавна помощ, но не взема окончателно становище на този етап от процедурата.

(87)

В случай че по-нататъшно разследване на въпроса действително потвърди предоставянето на държавната помощ, тогава размерът на държавната помощ ще бъде изчислен по следния начин:

i)

разликата между реалната пазарна цена на горски парцел 1 частна собственост и административната цена за парцел 1, определена в съответствие с предписанията на Наредбата за базисните цени;

ii)

разликата между реалната пазарна цена на горски парцел 2 държавна собственост и административната цена за парцел 2, определена в съответствие с предписанията на Наредбата за базисните цени.

Тогава размерът на държавната помощ би се равнявал на стойността на ii), намалена със стойността на i).

Всяка парична компенсация, получена в резултат на разликата в административните цени на два парцела, които са обект на замяна, платена от една от страните на другата, също ще бъде взета предвид при изчислението на потенциалния елемент на държавна помощ, който е включен в транзакцията.

3.2.   Законосъобразност на възможната помощ

(88)

Българските власти не са уведомили в съответствие с член 108, параграф 3 от ДФЕС за мярка, свързана с предоставянето на помощ в контекста на замените на горска земя, преди да я приведат в действие. Поради това, ако Комисията наистина установи наличието на държавна помощ, такава помощ би била незаконна. В допълнение към това, ако такава помощ бъде определена като несъвместима с вътрешния пазар, тя ще подлежи на възстановяване.

(89)

Като се има предвид, че България се присъедини към ЕС на 1 януари 2007 г., тя трябва да спазва всички разпоредби на ЕС за държавна помощ от този момент нататък. За възможната схема за помощ, произтичаща от метода за определяне на административните цени за замените на горска земя и прилагането му, не е било отправено уведомяване до Комисията като за нова помощ, нито може да се счита като съществуваща помощ към момента на присъединяването на България към ЕС (13). Освен това тя не е била приведена в действие по силата на регламент за групово освобождаване. Поради това Комисията счита, че ако така определеният от българското законодателство и така прилаган български метод представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, той представлява неправомерна помощ по смисъла на член 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (14).

3.3.   Съвместимост на потенциалната държавна помощ

(90)

Тъй като Комисията не можа да изключи възможността, че методът за определяне на административните цени за замените на горска земя, както е бил приложен, води до държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, Комисията трябва да оцени съвместимостта на тази помощ с вътрешния пазар.

(91)

Съгласно член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС помощите за насърчаване на икономическото развитие на региони, където жизненото равнище е необичайно ниско или където има високо равнище на непълна заетост, както и на регионите, посочени в член 349, като се вземе предвид структурната, икономическата и социалната ситуация в тях, могат да бъдат приемани за съвместими с общия пазар.

(92)

Както беше посочено по-горе, цялата територия на България е подпомагана област по силата на член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС със стандартен таван на регионалната помощ за големи предприятия в размер на 50 % от брутния еквивалент на помощта (БЕП) съгласно картата на регионалните помощи на България за периода 2007—2013 г. Следователно, ако Комисията действително установи, че е предоставена държавна помощ на предприятия, и ако тази схема за държавна помощ е в съответствие с всички приложими разпоредби на Насоките за национална регионална помощ („НРП“), предоставената помощ би могла да бъде съвместима с вътрешния пазар.

(93)

По същия начин някои мерки, предоставени за насърчаване на определени икономически сектори, могат да се приемат за съвместими съгласно член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС. Като се има предвид фактът, че в разглеждания случай всяка потенциална държавна помощ може да е била предоставена на предприятия, осъществяващи дейност в горския сектор, Насоките на Общността относно държавните помощи за земеделския и горския сектор за периода 2007—2013 г. (15) могат да се прилагат. Следователно, ако потенциално предоставената помощ действително е в съответствие с разпоредбите на тези насоки, тази помощ би била съвместима с вътрешния пазар.

(94)

Комисията има съмнения дали въпросната мярка може да се определи като съвместима с Насоките на Общността относно държавните помощи за земеделския и горския сектор за периода 2007—2013 г., тъй като естеството на схемата, икономическите дейности на потенциалните бенефициери на помощта, установяването на цените на горските имоти и цената на таксовата марка, платима за промяна използването на парцела и за целите на замяна на горска земя, не изглеждат съвместими с тези насоки.

(95)

Поради това на този етап Комисията не разполага с информация, от която би си позволила да заключи, че възможната помощ допринася за някаква обща цел на Европейския съюз или че би отговаряла на критериите за съвместимост, определени в някой от съществуващите инструменти за държавна помощ. Поради това Комисията изразява съмнения по отношение на съвместимостта на възможната помощ с вътрешния пазар.

3.4.   Съмнения и основания за откриване

(96)

Поради горепосочените причини, след предварителна оценка на помощта Комисията изразява съмнения по отношение на това дали сделките за замени на гори и/или последващата промяна на предназначението на парцелите съдържа елементи на държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС и дали тази помощ би била съвместима с вътрешния пазар.

(97)

Поради това Комисията е длъжна да извърши всички необходими консултации и следователно трябва да открие процедурата по член 108, параграф 2. Това дава възможност на трети лица, чиито интереси могат да бъдат засегнати от потенциалното предоставяне на помощта, да представят мненията си относно мярката. С оглед както на информацията, предоставена от съответната държава-членка, така и на информацията, предоставена от трети страни, Комисията ще направи оценка на характера на помощта и съвместимостта на мярката и ще вземе окончателното си решение.

(98)

В тази връзка Комисията припомня изразените от нея съмнения в настоящото решение относно това до каква степен потенциалната промяна на предназначението на съответната земя следва да се вземе предвид при определянето на цената на парцела за целите на замяната. Комисията изразява съмнения дали замяната и последващата промяна на предназначението на заменената горска земя в земя за застрояване следва — в някои случаи — да се счита за свързана или следва във всички случаи да се счита, че не е неразривно свързана.

(99)

Поради това Комисията има съмнения относно това до каква степен потенциалната промяна на предназначението на съответната горска земя следва да се вземе предвид при определянето на цената на парцела за целите на замяната.

(100)

Друго съмнение, изразено от Комисията в настоящото решение, е дали прилагането на предвидените в българското законодателство формули води до цена при оценката, подобна на средните цени, получени при сделки между две несвързани частни страни, т.е. подобна на пазарните цени. Естествено, сделките следва да се отнасят до горски парцели, разположени в същите области като горските парцели, държавна и частна собственост, които са предмет на сделките за замени, и трябва да имат същите или достатъчно сходни характеристики що се отнася до представените растителни видове на територията на парцела, размера на парцела и условията за достъпност до парцела. Имайки предвид това, Комисията приканва България и третите страни да осигурят информация относно пазарните цени, получени при изцяло частни сделки за продажби (или замени), които са били извършени в България през периода от присъединяването на България към ЕС до 2011 г. Освен това Комисията приканва България и третите страни да осигурят информация относно разликите между тези пазарни цени и цените, използвани за отделните сделки за замени (изчислени в съответствие с разпоредбите на Наредбата за базисните цени), а оттам и на потенциалния размер на държавната помощ. Накрая, Комисията приканва България и третите страни да осигурят информация относно правилата, които се прилагат, когато става дума за компенсация, изплатена при транзакциите за замени, при разлика на цените за двата заменими парцела.

(101)

Освен това, с оглед на твърдението на българските власти, че жалбоподателите не са доказали, че помощта би засегнала търговията между държавите-членки, Комисията приканва България да осигури допълнителна информация относно това дали и до каква степен потенциалната помощ оказва отрицателно въздействие върху търговията в рамките на Общността.

(102)

В случай че информацията, предоставена в рамките на официалната процедура по разследване, доведе до обявяване от страна на Комисията, че при сделките за замени на гори и/или последващата промяна на предназначението на парцелите е налице държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, Комисията също така трябва да разследва дали тази помощ е съвместима с вътрешния пазар, и по-специално с член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС и разпоредбите на НРП и/или член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС и разпоредбите на Насоките на Общността относно държавните помощи за земеделския и горския сектор за периода 2007—2013 г. Поради това Комисията изисква от държавите-членки и трети страни да предоставят всички налични доказателства, които биха позволили на Комисията да обоснове оценката си относно съвместимостта на мярката. Комисията напомня на българските власти, че държавата-членка носи тежестта на доказване по отношение на съвместимостта на мерките за помощ.

4.   РЕШЕНИЕ

(103)

С оглед на гореизложените съображения, Комисията, като действа в съответствие с процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изисква от България да представи мнението си и да предостави цялата информация, която би могла да помогне за оценката на помощта, в рамките на един месец от датата на получаване на настоящото писмо. Тя изисква от Вашите власти незабавно да изпратят копие от настоящото писмо до потенциалните бенефициери на помощта.

(104)

По-специално от българските органи се изисква да осигурят цялата информация, необходима за установяване на разликата между административните цени, налагани в контекста на замените, и пазарната цена на горските имоти, които имат същите характеристики, като заменяемите парцели, действащи към момента на съответната транзакция. В този контекст българските органи също се приканват да представят резултата от своите оценки за разгледани дела, при които замените са настъпили след 31 декември 2006 г., които биха се получили, ако съответните коефициенти са били правилно актуализирани, както е предвидено от българското законодателство. Най-накрая, Комисията приканва България да осигури информация относно правилата, приложими спрямо изплатената компенсация при транзакциите за замяна, в случай на разлики в цените за двата заменени парцели земя.

(105)

Комисията иска да напомни на България, че член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз има суспендираща сила и да насочи Вашето внимание към член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета, който предвижда, че цялата неправомерна помощ може да бъде възстановена от бенефициера.

(106)

Комисията предупреждава България, че ще информира заинтересованите страни, като публикува настоящото писмо заедно с пояснително резюме в Официален вестник на Европейския съюз. Тя също така ще информира заинтересованите страни в държавите от ЕАСТ, които са подписали Споразумението за ЕИП, като публикува известие в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз и ще информира Надзорния орган на ЕАСТ като изпрати копие от настоящото писмо. Всички тези заинтересовани страни ще бъдат приканени да представят мненията си в срок от един месец от датата на публикуването.”


(1)  Българският Закон за горите, обнародван в ДВ, бр. № 125 от 29 декември1997 г.

(2)  Приета с Постановление на Министерски съвет № 252 от 6 ноември 2003 г., обнародвана в българския Държавен вестник, бр. № 101 от 18 ноември 2003 г. (последно изменена в ДВ, бр. № 1 от 5 януари 2007 г.).

(3)  Жалбоподателите изчисляват, че размерът на помощта при 15 сделки, избрани от 147 замени, вече би бил между 55 млн. евро (ако се отчита само замяната) и 126 млн. евро (ако се вземе предвид промяната в предназначението на земята). Според предоставената от тях информация размерът на помощта във всяка една от тези 15 сделки (без да се взема предвид потенциалната промяна в предназначението на земята) варира от 340 360 EUR до 27,9 млн. евро. Въпреки че тази оценка се отнася единствено до разликата между административната и пазарната цена на горските парцели държавна собственост (т.е. предимство за частната страна), като се има предвид, че парцелите частна собственост са били като цяло разположени в по-малко атрактивни райони, разликата между тяхната административна и пазарна цена (т.е. предимство за публичната страна) изглежда не толкова голяма. Поради това жалбоподателите твърдят, че действителният размер на държавната помощ, предоставена на частната страна, т.е. разликата между предимствата за частната страна и предимствата за публичната страна, все още би могла да бъде значителна.

(4)  Въз основа на информацията, предоставена от властите, това изглежда обхваща само 3 общини. За останалата част от страната те не предоставиха информация.

(5)  ОВ C 209, 10.7.1997 г., стр. 3.

(6)  Обнародван в ДВ № 44 от 21 май 1996 г. (последно изменен в български Държавен вестник, бр. № 41 от 2 юни 2009 г.)

(7)  Обнародван в ДВ № 275 от 22 ноември 1950 г. (последно изменен в български Държавен вестник, бр. № 50 от 30 май 2008 г.)

(8)  Неизвестен брой планирани промени на предназначението могат да бъдат блокирани от мораториума, наложен през 2009 г.

(9)  ОВ C 384, 10.12.1998 г., стр. 3.

(10)  Съобщение на Комисията относно елементите на държавна помощ при продажба на земя и сгради от публични органи (ОВ C 209, 10.7.1997 г., стр. 3).

(11)  В случаите, когато един имот попада едновременно в повече от една зона, при оценяването му се взема под внимание по-високият коефициент.

(12)  Дело C-239/09 Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH, [2010], Сборник, стр. I-0000, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0239:EN:HTML

(13)  В тази връзка, моля, отбележете, че схемата на замени не е била въведена преди 1994 г., не е била включена като съществуваща помощ в приложение към Договора за присъединяване на България, нито е било отправено уведомление за нея по време на междинния механизъм. Поради това не може да се счита, че тя представлява съществуваща държавна помощ по смисъла на член 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета.

(14)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(15)  ОВ C 319, 27.12.2006 г., стр. 1.


ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

16.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 273/26


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

2011/C 273/07

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

„ΦΑΣΟΛΙΑ ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΕΝΕΟΥ” (FASOLIA VANILIES FENEOU)

EG-nummer: EL-PGI-0005-0839-21.12.2010

BGA ( X ) BOB ( )

1.   Naam:

„Φασόλια Βανίλιες Φενεού” (Fasolia Vanilies Feneou)

2.   Lidstaat of derde land:

Griekenland

3.   Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel:

3.1.   Productcategorie:

Categorie 1.6.

Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

3.2.   Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is:

De „Fasolia Vanilies Feneou” zijn peulvruchten van een lokale variant van de groentesoort Phaseolus vulgaris.

De fysieke kenmerken van de bonen van deze bonensoort zijn de witte kleur, de ovale vorm, het dunne vlies en de zeer kleine omvang (1 000 zaden wegen tussen de 270 en 280 g, waardoor ze worden geclassificeerd als een soort met kleine zaden).

De „Fasolia Vanilies Feneou” zijn een bron van proteïne (ten minste 18 %). De chemische kenmerken die de „Fasolia Vanilies Feneou” onderscheiden van andere bonen op de markt, zijn:

Nr.

Parameter

Fasolia Vanilies Feneou

Andere bonen (van de soort Phaseolus vulgaris)

Conclusies

1.

Voedingsvezels

27,9-29,9 % w/w

13,2 % w/w

tot 54,4 % meer voedingsvezels

2.

Vetten

1,7-1,9 % w/w

2-2,5 % w/w

tot 10 % minder vet

3.

Energiewaarde

225-233 kcal/100 g

296 kcal/100 g

minder calorieën

955-963 kJ/100 g

1 236 kJ/100 g

4.

Calcium

2 970-2 988 mg/kg

1 312 mg/kg

tot 56 % meer calcium

5.

Natrium

97,1-98,1 mg/kg

354 mg/kg

lager zoutgehalte

6.

As

3,9-4,1 % w/w

4,4 % w/w

lager asgehalte

De „Fasolia Vanilies Feneou” hebben organoleptische kenmerken die deze bonensoort onderscheiden van andere bonensoorten en bijzonder aantrekkelijk maken voor consumenten, namelijk de zoete smaak en het feit dat de bonen snel koken en niet uiteenvallen. Als de bonen gekookt zijn, zijn ze vanbinnen zacht, maar blijven heel in het vlies.

3.3.   Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten):

3.4.   Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong):

3.5.   Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden:

Alle fasen van het productieproces, van het telen (voorbereiden van de grond, bemesten, zaaien, irrigatie, onkruidbestrijding en gewasbescherming) tot het oogsten, drogen en doppen van het product, moeten binnen het afgebakende geografische gebied plaatsvinden.

3.6.   Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken, enz.:

3.7.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering:

Op de verpakking moet de aanduiding „ΦΑΣΟΛΙΑ ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΕΝΕΟΥ” Π.Γ.Ε. („Fasolia Vanilies Feneou” BGA) zijn vermeld, evenals andere aanduidingen die door nationale en EU-wetgeving worden voorgeschreven.

4.   Beknopte omschrijving van de afbakening van het geografische gebied:

Het afgebakende geografische gebied waar de „Fasolia Vanilies Feneou” worden geproduceerd, is de hele gemeente Feneos in de prefectuur Korinthe in de regio Peloponnesos.

Het gebied rondom Feneos waar de bonen worden verbouwd, is een door bergen (Helmos — Dourdouvana, Killini, Oliyirtos — Saïtas) omringde vlakte met een bouwland van 47 100 stremma (4 710 hectare). Het omsloten bekken van Feneos (een kunstmatig aangelegd meer) is een specifiek kenmerk van de regio Peleponnesos. Het bekken wordt omringd door een bos van spar- en pijnbomen, dat reikt tot aan de oever van het meer. Deze specifieke, unieke omgeving van beboste bergen die de Feneosvlakte omringen, creëert in combinatie met het kunstmatig aangelegde Doxameer een microklimaat dat geschikt is voor het telen van een hoogwaardig product.

5.   Verband met het geografische gebied:

5.1.   Specificiteit van het geografische gebied:

Grond

De grond is diep en vruchtbaar, bestaat met name uit kleiachtig zand en zanderige klei, en houdt veel water vast. De grond is rijk aan calcium en fosfor, maar heeft een laag kalium- en magnesiumgehalte. Het merendeel van de grond is enigszins zuur (pH < 7). Het land waarop de „Fasolia Vanilies Feneou” worden verbouwd, is de bedding van het oude Doxameer. Dit was een natuurlijk meer en hierdoor heeft de grond zijn relatieve vochtigheid behouden. Dit zijn allemaal gunstige factoren voor de teelt van de „Fasolia Vanilies Feneou”.

Klimaat

Over het algemeen heeft het gebied een continentaal klimaat met koude winters en koele zomers. Door de hoge mate van bebossing van de bergen rondom de Feneosvlakte is het klimaat hier echter milder met nattere winters en koelere zomers. De gemiddelde maandtemperatuur is maximaal 28,8 °C en minimaal 0,6 °C, terwijl de gemiddelde jaartemperatuur 12,8 °C is.

De aanwezigheid van het Doxameer draagt ook bij aan het milde lenteweer in het gebied. Jaarlijks valt er gemiddeld 600 millimeter regen. Bonen houden van water en de combinatie van optimale temperaturen en een relatieve vochtigheid zorgt ervoor dat de omstandigheden in dit gebied uitstekend zijn voor de bonenteelt.

Menselijke factoren

De menselijke factor is de factor die het beste gebruikmaakt van de omstandigheden met betrekking tot de grond en het klimaat in het gebied rondom Feneos, en deze factor is cruciaal voor de productie van een hoogwaardig product en voor de faam van dit product buiten de grenzen van de prefectuur.

De teeltmethoden die door de producenten uit Feneos worden gebruikt, zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en de traditie die van de ene op de andere generatie wordt doorgegeven. De methoden bestaan uit handmatige handelingen, zoals zaaien, drogen en doppen. Daarnaast worden er zo min mogelijk pesticiden en kunstmest gebruikt en selecteren de boeren zelf de zaden van de „Fasolia Vanilies Feneou” die het volgende jaar gezaaid moeten worden, zodat de zuiverheid van het plantmateriaal wordt gewaarborgd.

5.2.   Specificiteit van het product:

De „Fasolia Vanilies Feneou” worden sinds het einde van de negentiende eeuw systematisch verbouwd in Feneos. Deze bonensoort wordt al vele jaren verbouwd vanwege de speciale onderscheidende kenmerken. Zo zijn de bonen zeer klein, egaal wit, glanzend en fijn van uiterlijk. Anders dan andere bonen zijn ze niet niervormig, maar ovaal. Daarnaast hebben ze een dun vlies waardoor ze beter en sneller te koken zijn. De bonen smaken zoet en zijn uiterst voedzaam.

De lokale naam „Vanilia” is door de telers zelf aan de bonen gegeven, om de nadruk te leggen op de egaal witte kleur en de speciale zoete smaak die doet denken aan vanille. Deze specifieke kwaliteitskenmerken onderscheiden het product van andere bonen, waardoor dit gewilder is op de markt.

5.3.   Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA):

Beschrijving van het verband tussen de kwaliteit van het product en het afgebakende geografische gebied

De kenmerken van de „Fasolia Vanilies Feneou” houden verband met het klimaat en de grond van het gebied, en met het gebruik van plantmateriaal dat is aangepast aan de lokale omgeving.

De „Fasolia Vanilies Feneou” zijn optimaal aangepast aan het continentale klimaat van het gebied en de onderliggende grondomstandigheden. Deze bonensoort groeit dan ook uitstekend in dit gebied. De combinatie van de vochtige en enigszins zure grond en de relatief milde, natte winters en koele zomers heeft een cruciaal effect op de kwaliteit van de oogst, die bestaat uit glanzende zaden met een dun vlies en een zacht vruchtvlees. Deze omstandigheden resulteren in bonen met een hoog waterabsorptievermogen, een laag asgehalte en betere organoleptische kenmerken, zoals hun speciale zoete smaak en het feit dat ze goed geschikt zijn om te koken.

Daarnaast speelt de unieke natuurlijke omgeving van het gebied, met de bergen die de Feneosvlakte beschermen tegen sterke wind, het kunstmatige Doxameer en de omringende naaldbossen die reiken tot aan de oever, een sleutelrol bij het creëren van de ideale omstandigheden voor het telen van deze bonen en bij het feit dat deze bonen zo wezenlijk anders zijn dan vergelijkbare bonen die elders worden geteeld.

De teeltmethoden die al ruim honderd jaar door de lokale boeren worden gebruikt in combinatie met de goede grond, het juiste klimaat en gunstige omgevingsomstandigheden, dragen bij aan de specifieke kenmerken van het product. De teelttechnieken van de bonentelers zijn dezelfde als de technieken die door hun voorvaderen werden gebruikt en het meeste werk, zoals schoffelen, oogsten, selecteren en verpakken, wordt vandaag de dag nog steeds met de hand gedaan. Het resultaat is een uniform product, dat er goed uitziet en dat vrij is van extern materiaal en gebarsten zaden. Het minimale gebruik van pesticiden en kunststoffen, die een negatief effect op de kwaliteit van het product hebben, en de rigoureuze selectie van zaden voor de oogst van het volgende jaar om de zuiverheid van de lokale variant van de „Fasolia Vanilies Feneou” te waarborgen, resulteren in een superieur kwaliteitsproduct.

Het nauwe verband tussen enerzijds het product en anderzijds het afgebakende geografische gebied en, bovendien, de zeer lokale teelt op de Feneosvlakte, blijkt uit de herhaalde pogingen om deze bonensoort te verbouwen in omliggende gebieden waar ook bonen worden geteeld. Deze pogingen zijn niet geslaagd. De kwaliteit van de bonen die buiten het afgebakende geografische gebied worden geteeld, is aanzienlijk lager, met name als het gaat om het uiterlijk, de fijnheid van het vlies en de smaak.

Beschrijving van het verband tussen de faam van het product en het afgebakende geografische gebied

Het belang van deze bonensoort voor dit gebied en de faam van dit product als de lekkerste boon blijken uit de verwijzingen naar deze bonensoort in een tweedelige publicatie van Vassilios Sarlis over de folklore van Feneos. In de Griekse mythologie waren peulvruchten een geschenk van de godin Demeter aan de inwoners van Feneos, omdat zij Demeter gastvrij hadden ontvangen toen ze op zoek was naar haar dochter Persephone, die door Hades was weggevoerd. Hades probeerde haar via de diepten van het Feneosmeer mee te sleuren naar de onderwereld. De mensen van Feneos waren dus de eersten die peulvruchten aten en misschien is dat de reden waarom hun bonen bekend werden als de lekkerste bonen. Er wordt ook vermeld dat bonen de meest gegeten peulvruchten zijn, gevolgd door linzen en kikkererwten.

Het systematisch verbouwen van bonen in het gebied begon tegen het eind van de negentiende eeuw, toen het Feneosmeer droog was komen te liggen. De faam van het product en het nauwe verband ervan met het gebied rondom Feneos blijken uit het volgende:

Een document dat op 25 maart 1910 is afgegeven door de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg van Feneos, met betrekking tot een vergoeding die door een veeboer moest worden betaald aan een bonenteler, omdat de beesten van de veeboer de bonenoogst hadden beschadigd.

Onderzoek verricht door Panos Dimitrios (PhD) over de intensieve teelt van de „Fasolia Vanilies Feneou” in het gebied in de jaren vijftig.

Sinds 1980 wordt in het dorp Steno ieder jaar in oktober (als de „Fasolia Vanilies Feneou” worden geoogst) een fasolada festival gehouden, vanwege het belang van de bonensoort voor het gebied en het feit dat deze bonensoort wijd en zijd bekend is. Volgens de krant Eleftheros Tipos is dit festival een toeristische attractie.

Uit gegevens van het Griekse centraal bureau voor de statistiek blijkt dat de „Fasolia Vanilies Feneou” van 1993 tot 2003 ononderbroken zijn verbouwd.

Uit controles van het landbouwdirectoraat van de prefectuuroverheid van Korinthe in verband met programma's voor compenserende vergoedingen en bedrijfstoeslagregelingen, blijkt dat de „Fasolia Vanilies Feneou” al vele jaren traditiegetrouw worden geteeld en van uitzonderlijke kwaliteit zijn.

Een bezoeker aan het gebied wist te vertellen hoe hij de Feneosvlakte en de heerlijke „vanille” bonen in verband bracht met zijn kinderjaren.

De beroemde Fasolia Feneou worden vermeld in twee edities van de krant Kathimerini (24 oktober 2006 en 17 november 2007).

De traditionele fasolada (bonensoep) met de Fasolia Feneou wordt vermeld in edities van de krant Ta Nea (16 februari 2007) en de krant Eleftheros Tipos (4 oktober 2008).

In het televisieprogramma Boukia kai Sinkhori van Ilias Mamalakis werd aan kijkers getoond hoe ze Boulia (Polispori) Feneos konden maken met de typische „witte”„Fasolia Vanilies Feneou” als een van de hoofdingrediënten.

In twee edities van Menoume Ellada van de staatsomroep (oktober 2006 en 2007) en op ET3 in februari 2009 is aandacht besteed aan de „Fasolia Vanilies Feneou”.

De „Fasolia Vanilies Feneou” krijgen niet alleen een hoge waardering van consumenten, maar ook van producenten. Zij ontvangen voor deze bonensoort een prijs die tot wel 75 % hoger kan liggen dan de prijs van niet-beschermde bonensoorten.

Kortom, de historische en bibliografische gegevens, artikelen in lokale en nationale kranten, media-uitzendingen en materiaal op internet (Wikipedia etc.) voornamelijk met betrekking tot gastronomie en toerisme, bevestigen de faam van de „Fasolia Vanilies Feneou”, een faam die onlosmakelijk is verbonden met de specifieke kenmerken van deze bonensoort.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier:

(artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

http://www.minagric.gr/greek/data/PROD_FASOLIA_VANILIES_FENEOU.pdf


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.