ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.058.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 58

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
24 februari 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 058/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) ( 1 )

1

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2011/C 058/02

Standpunt van de Raad ten aanzien van de ontwerp-begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011

2

 

Europese Commissie

2011/C 058/03

Wisselkoersen van de euro

3

 

Europees Comité voor systeemrisico's

2011/C 058/04

Besluit van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 20 januari 2011 houdende goedkeuring van het reglement van orde van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB/2011/1)

4

 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

EVA-Hof

2011/C 058/05

Beroep tegen Noorwegen, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 22 december 2010 (Zaak E-18/10)

11

2011/C 058/06

Beroep tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, ingesteld door het Vorstendom Liechtenstein op 22 december 2010 (Zaak E-17/10)

12

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2011/C 058/07

Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG — Intrekking — Verzoek van een lidstaat

13

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

24.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV)

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 58/01

Op 17 februari 2011 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder documentnummer 32011M5976. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

24.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/2


Standpunt van de Raad ten aanzien van de ontwerp-begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011

2011/C 58/02

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (1),

Gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1081/2010 van de Raad van 24 november 2010 (3),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer, laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2009/1005/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2009 (4), en met name op het meerjarig financieel kader in deel I daarvan,

Overwegende hetgeen volgt:

De Commissie heeft op 26 november 2010 een voorstel ingediend met de nieuwe ontwerp-begroting voor het begrotingsjaar 2011 (5),

Aangezien het standpunt van de Raad ten aanzien van de nieuwe ontwerp-begroting zo spoedig mogelijk moet worden vastgesteld opdat de begroting definitief kan worden aangenomen voor het begin van het begrotingsjaar 2011 en aldus de continuïteit van het optreden van de Unie wordt gewaarborgd, is het gerechtvaardigd de in artikel 4 van Protocol nr. 1 vastgestelde periode van acht weken voor de mededeling aan de nationale parlementen, alsook de in dat artikel vastgestelde periode van tien dagen voor het plaatsen van dit punt op de voorlopige agenda van de Raad, overeenkomstig artikel 3, lid 3, van het reglement van orde van de Raad in te korten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Het standpunt van de Raad ten aanzien van het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 is op 10 december 2010 door de Raad vastgesteld.

De volledige tekst kan worden geraadpleegd op of gedownload van de website van de Raad: http://www.consilium.europa.eu/

Gedaan te Brussel, 10 december 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.

(2)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1, met rectificaties in PB L 25 van 30.1.2003, blz. 43, en in PB L 99 van 14.4.2007, blz. 18.

(3)  PB L 311 van 26.11.2010, blz. 9.

(4)  PB L 347 van 24.12.2009, blz. 26.

(5)  COM(2010) 750 definitief.


Europese Commissie

24.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/3


Wisselkoersen van de euro (1)

23 februari 2011

2011/C 58/03

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3731

JPY

Japanse yen

113,69

DKK

Deense kroon

7,4551

GBP

Pond sterling

0,84590

SEK

Zweedse kroon

8,7935

CHF

Zwitserse frank

1,2853

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

7,7390

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

24,527

HUF

Hongaarse forint

272,65

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7045

PLN

Poolse zloty

3,9583

RON

Roemeense leu

4,2253

TRY

Turkse lira

2,1878

AUD

Australische dollar

1,3691

CAD

Canadese dollar

1,3629

HKD

Hongkongse dollar

10,7008

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,8394

SGD

Singaporese dollar

1,7518

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 543,26

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

9,7189

CNY

Chinese yuan renminbi

9,0272

HRK

Kroatische kuna

7,4105

IDR

Indonesische roepia

12 156,39

MYR

Maleisische ringgit

4,1838

PHP

Filipijnse peso

59,849

RUB

Russische roebel

40,1920

THB

Thaise baht

42,044

BRL

Braziliaanse real

2,2910

MXN

Mexicaanse peso

16,6260

INR

Indiase roepie

61,9710


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


Europees Comité voor systeemrisico's

24.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/4


BESLUIT VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S

van 20 januari 2011

houdende goedkeuring van het reglement van orde van het Europees Comité voor systeemrisico’s

(ESRB/2011/1)

2011/C 58/04

DE ALGEMENE RAAD VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s (1), inzonderheid artikel 6, lid 4,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico’s (2),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Dit reglement van orde is een aanvulling op Verordening (EU) nr. 1092/2010, gelezen in samenhang met Verordening (EU) nr. 1096/2010. De termen in dit reglement van orde hebben dezelfde betekenis als in Verordening (EU) nr. 1092/2010 en Verordening (EU) nr. 1096/2010.

TITEL 1

ORGANISATIE

HOOFDSTUK I

De Algemene Raad

Artikel 2

Vergaderingen van de algemene raad

1.   De algemene raad neemt een besluit over de data van zijn gewone vergaderingen op een voorstel van de voorzitter van het ESRB. Gewone vergaderingen van de algemene raad vinden in beginsel plaats volgens een schema dat de algemene raad tijdig voor het begin van elk kalenderjaar vaststelt. Extra gewone vergaderingen kunnen in de loop van het jaar aan de kalender worden toegevoegd.

2.   Overeenkomstig artikel 9, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1092/2010, kunnen buitengewone vergaderingen door de voorzitter of op verzoek van ten minste een derde van de stemgerechtigde leden van de algemene raad bijeen worden geroepen. Als regel roept de voorzitter buitengewone vergaderingen ten minste twee kalenderdagen van tevoren bijeen, tenzij ze worden gehouden door middel van een teleconferentie, in welk geval ze één dag van tevoren bijeen kunnen worden geroepen.

3.   Vergaderingen van de algemene raad kunnen door middel van een teleconferentie worden gehouden, tenzij: i) bij gewone vergaderingen ten minste vijf stemgerechtigde leden van de algemene raad bezwaar maken tegen teleconferentie; of ii) bij buitengewone vergaderingen ten minste tien stemgerechtigde leden van de algemene raad bezwaar maken tegen teleconferentie.

Artikel 3

Lidmaatschap

1.   De bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten stellen het secretariaat van het ESRB in kennis van de namen van hun respectieve vertegenwoordigers op hoog niveau of, in voorkomend geval, van de gezamenlijke, door bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten als niet-stemgerechtigde leden van de algemene raad aangewezen vertegenwoordigers, en geven aan tot welke nationale toezichthoudende autoriteiten zij behoren.

2.   Het secretariaat van het ESRB houdt een lijst bij van bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten en hun vertegenwoordigers in de algemene raad. Het secretariaat van het ESRB wordt van elke wijziging van die lijst op de hoogte gesteld.

Artikel 4

Bijwonen van vergaderingen van de algemene raad

1.   Behalve zoals bepaald in artikel 9, lid 4 en 5 van Verordening (EU) nr. 1092/2010, mogen alleen de in artikel 6, lid 1 en 2 van Verordening (EU) nr. 1092/2010 genoemde leden de vergaderingen van de algemene raad bijwonen.

2.   Naast de stemgerechtigde leden en de president van het Economisch en Financieel Comité, zit per lidstaat slechts één vertegenwoordiger van hoog niveau van nationale toezichthoudende autoriteiten aan de hoofdtafel tijdens besprekingen over agendapunten waarvoor die vertegenwoordiger is aangewezen als nationale vertegenwoordiger; de overige vertegenwoordigers van nationale toezichthoudende autoriteiten wonen de vergaderingen bij als waarnemer. In afwezigheid van een gezamenlijke vertegenwoordiger, overleggen de aangestelde vertegenwoordigers van de nationale toezichthoudende autoriteiten met elkaar en informeren ze het secretariaat van het ESRB ten minste vijf kalenderdagen vóór de vergadering van de algemene raad over de punten op de agenda van de vergadering van de algemene raad waaraan zij zullen deelnemen. Indien punten binnen de bevoegdheid van twee of meer nationale toezichthoudende autoriteiten vallen, zullen zij onderling speciale regelingen moeten treffen betreffende de implementatie van de rotatieregel in artikel 6, lid 3 van Verordening (EU) nr. 1092/2010. Indien de nationale toezichthoudende autoriteiten niet tot overeenstemming komen over de implementatie van de rotatieregel, beslist het ESRB-lid van de nationale centrale bank van de respectieve lidstaat, vóór elke vergadering, welke vertegenwoordiger voor de respectieve agendapunten aan de hoofdtafel dient te zitten, en informeert de vertegenwoordigers dienovereenkomstig.

3.   Een lid dat niet in staat is een vergadering bij te wonen, kan schriftelijk een invaller aanwijzen om de vergadering zonder stemrecht bij te wonen. Stemgerechtigde vervangers kunnen worden benoemd om deel te nemen aan vergaderingen indien de zittende ESRB-leden hebben aangetoond dat ze gedurende drie maanden niet in staat zullen zijn vergaderingen bij te wonen. De benoeming van een vervanger of invaller en de deelname van een begeleider worden tijdig voorafgaande aan de vergadering schriftelijk aan het secretariaat van het ESRB meegedeeld. Bij afwezigheid van de voorzitter, zit de eerste vicevoorzitter de algemene raad voor. Bij afwezigheid van beiden, zit de tweede vicevoorzitter de algemene raad voor. De voorzitter van het wetenschappelijk adviescomité en de twee vicevoorzitters van het wetenschappelijk adviescomité wijzen hun vervangers of invallers aan uit de leden van het wetenschappelijk adviescomité. De vicevoorzitter van het technisch adviescomité is de vervanger of invaller voor de voorzitter van het technisch adviescomité.

4.   Leden van de algemene raad, hun vervangers of invallers kunnen door één persoon worden vergezeld. Ten behoeve van dergelijke begeleiders zijn de verhandelingen in een aparte vergaderruimte te beluisteren.

5.   Het hoofd van het secretariaat van het ESRB verleent bijstand aan de voorzitter van het ESRB bij het houden van de beraadslagingen en stemmingen.

6.   Waar nodig en onder voorwaarde dat aan de vertrouwelijkheidseisen wordt voldaan, kan de voorzitter van het ESRB op eigen initiatief of op voorstel van andere leden van de algemene raad andere personen op een ad-hocbasis uitnodigen voor specifieke agendapunten.

Artikel 5

Organisatie van vergaderingen van de algemene raad

1.   De voorzitter van het ESRB stelt een voorlopige agenda op voor een gewone vergadering van de algemene raad en legt die ten minste acht kalenderdagen vóór de vergadering van het stuurcomité voor bespreking voor aan het stuurcomité, samen met de ermee verband houdende documentatie. Daarna legt de voorzitter de voorlopige agenda ten minste tien kalenderdagen vóór de vergadering van de algemene raad voor aan de leden van de algemene raad samen met de ermee verband houdende documentatie.

2.   De algemene raad kan besluiten punten van de voorlopige agenda af te voeren of eraan toe te voegen op voorstel van de voorzitter of een ander lid van de algemene raad. Een voorstel vermeldt de redenen waarop het is gebaseerd, en wordt aan alle leden van de algemene raad meegedeeld. Aan het begin van elke vergadering stelt de algemene raad, op voorstel van de voorzitter van het ESRB, de agenda vast. Een punt wordt ook van de agenda verwijderd op verzoek van de voorzitter van het ESRB of van ten minste vijf leden van de algemene raad, indien de ermee verband houdende documenten niet tijdig aan de leden van de algemene raad werden voorgelegd.

3.   Het hoofd van het secretariaat van het ESRB stelt de ontwerpnotulen op van de verhandelingen van de algemene raad. De notulen bevatten ook een verwijzing naar de aan de algemene raad voorgelegde documenten, een verslag van de genomen besluiten en/of van de conclusies waartoe de algemene raad is gekomen, en de lijst van deelnemers.

4.   Niet later dan twee weken na de vergadering of, indien dit niet mogelijk is, op de volgende vergadering, legt de voorzitter van het ESRB de ontwerpnotulen voor commentaar en goedkeuring door middel van een schriftelijke procedure voor aan de leden van de algemene raad. Na goedkeuring worden ze ondertekend door de voorzitter van het ESRB.

5.   De verhandelingen van de algemene raad zijn vertrouwelijk.

6.   In het geval van een buitengewone vergadering van de algemene raad, kunnen de in artikel 4, lid 2 en artikel 5, lid 1 van dit reglement bedoelde tijdschema's worden ingekort.

Artikel 6

Stemregelingen van de algemene raad

1.   De algemene raad stemt op verzoek van de voorzitter van het ESRB. De voorzitter start ook een stemprocedure op verzoek van een stemgerechtigd lid van de algemene raad.

2.   Ingevolge artikel 10, lid 4 van Verordening (EU) nr. 1092/2010, is voor elke stemming in de algemene raad een quorum van tweederde van de stemgerechtigde leden vereist. Indien niet aan het quorum wordt voldaan, kan de voorzitter van het ESRB een buitengewone vergadering bijeenroepen waarin besluiten kunnen worden genomen met een quorum van een derde van de stemgerechtigde leden; artikel 2, lid 2 is van toepassing.

3.   De voorzitter van het ESRB kan op verzoek van ten minste vijf stemgerechtigde leden van de algemene raad een geheime stemming houden. Een stemming van de algemene raad over personen is altijd geheim.

4.   Besluiten kunnen ook door middel van een schriftelijke procedure worden genomen, tenzij tenminste vijf stemgerechtigde leden van de algemene raad daartegen bezwaar maken. Voor een schriftelijke procedure geldt het volgende: i) als regel staan ieder stemgerechtigd lid van de algemene raad niet minder dan vijf werkdagen ter beschikking om zich te kunnen beraden; en ii) de persoonlijke ondertekening door elk stemgerechtigd lid van de algemene raad, of zijn vervanger op grond van artikel 9, lid 3 van Verordening (EU) nr. 1092/2010 is vereist; en iii) een dergelijk besluit dient te worden vermeld in de notulen van de volgende vergadering van de algemene raad.

HOOFDSTUK II

De Eerste Vicevoorzitter

Artikel 7

Verkiezing van de eerste vicevoorzitter

De verkiezing van de eerste vicevoorzitter van het ESRB, bedoeld in artikel 5, lid 2 van Verordening (EU) nr. 1092/2010, geschiedt als volgt:

a)

het verkiezingsorgaan bestaat uit de leden van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank (ECB) ad personam;

b)

de voorzitter van het ESRB, als President van de ECB, nodigt de leden van de Algemene Raad van de ECB uit voor een verkiezingsvergadering met voorafgaande kennisgeving van tenminste 15 kalenderdagen. De voorzitter vraagt ook om blijken van belangstelling van de leden van de Algemene Raad van de ECB. De secretaris van de Algemene Raad van de ECB functioneert op ad-hocbasis als secretaris van het verkiezingsorgaan;

c)

de voorzitter van het ESRB draagt de lijst van kandidaten voor het eerste vicevoorzitterschap voor aan het verkiezingsorgaan op basis van de blijken van belangstelling die bij de opening van de verkiezingsvergadering zijn ontvangen;

d)

de eerste vicevoorzitter wordt bij geheime stemming gekozen. Indien er slechts één kandidaat is, wordt de eerste vicevoorzitter met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen gekozen. Indien er meerdere kandidaten zijn, houdt de voorzitter van het ESRB opeenvolgende geheime stemmingen. Indien geen van de kandidaten in de eerste stemming een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Indien de stemmen voor de als tweede geplaatste kandidaten staken, hebben ze allen het recht deel te nemen in de tweede stemming;

e)

indien de tweede stemming niet resulteert in een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor een kandidaat, is de kandidaat met het hoogste aantal stemmen gekozen.

HOOFDSTUK III

Het Stuurcomité

Artikel 8

Lidmaatschap

1.   Leden van de algemene raad die lid zijn van de Algemene Raad van de ECB, met uitzondering van de voorzitter van het ESRB, de eerste vicevoorzitter van het ESRB en de Vicepresident van de ECB, zijn verkiesbare kandidaten in de verkiezing van de vier leden van het stuurcomité, bedoeld in artikel 11, lid 1, onder c) van Verordening (EU) nr. 1092/2010.

2.   Rekening houdend met het aantal lidstaten binnen en buiten het eurogebied ten tijde van de verkiezing, bepaalt het verkiezingsorgaan bestaande uit de leden van de algemene raad die ook lid zijn van de Algemene Raad van de ECB, dienovereenkomstig het aantal leden van het stuurcomité, bedoeld in artikel 11, lid 1, onder c) van Verordening (EU) nr. 1092/2010. Hiertoe rondt het verkiezingsorgaan naar boven of beneden af op het dichtstbijzijnde hele getal.

3.   Rekening houdend met het bovengenoemde besluit van de algemene raad, vraagt de voorzitter van het ESRB niet later dan 15 kalenderdagen vóór de verkiezing om blijken van belangstelling van verkiesbare kandidaten. De voorzitter van het ESRB draagt de lijst van kandidaten voor aan de algemene raad op basis van de blijken van belangstelling die vóór het begin van de ten behoeve van de verkiezing bijeengeroepen vergadering zijn ontvangen.

4.   De voorzitter organiseert één of meerdere geheime stemmingen, met als resultaat dat de verkiesbare kandidaten die het hoogste aantal stemmen ontvangen, worden gekozen overeenkomstig de op grond van lid 2 vereiste verhouding. Ingeval de stemmen staken, worden opeenvolgende stemmingen gehouden. De leden van de algemene raad die lid zijn van de Algemene Raad van de ECB, dienen bij het uitbrengen van hun stem te streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de lidstaten.

5.   Een gewone meerderheid van de stemmen van de op de vergadering van de algemene raad aanwezige leden van de algemene raad die lid zijn van de Algemene Raad van de ECB, is vereist voor de verkiezing van elk van de in lid 1 bedoelde vier leden.

Artikel 9

Organisatie van de vergaderingen van het stuurcomité

1.   De voorzitter van het ESRB zit de vergaderingen van het stuurcomité voor.

2.   Het stuurcomité beslist over de data van zijn vergaderingen op voorstel van zijn voorzitter. Gewone vergaderingen vinden, als regel, binnen de vier weken voorafgaande aan de vergadering van de algemene raad plaats.

3.   Vergaderingen kunnen ook door middel van een teleconferentie worden gehouden, tenzij: i) bij gewone vergaderingen ten minste twee leden van het stuurcomité bezwaar maken tegen teleconferentie; of ii) bij buitengewone vergaderingen ten minste vijf leden van het stuurcomité bezwaar maken tegen teleconferentie.

4.   Waar nodig en onder voorwaarde dat aan de vertrouwelijkheidseisen wordt voldaan, kan de voorzitter van het stuurcomité op eigen initiatief of op voorstel andere leden van het stuurcomité ook andere personen uitnodigen de vergaderingen bij te wonen.

5.   Een lid van het stuurcomité dat niet in staat is een vergadering bij te wonen, kan schriftelijk een vervanger benoemen. De voorzitter van het wetenschappelijk adviescomité wordt als regel vervangen door één van de twee vicevoorzitters van het wetenschappelijk adviescomité. De vicevoorzitter van het technisch adviescomité is de vervanger van de voorzitter van het technisch adviescomité. Het hoofd van het secretariaat van het ESRB wordt tijdig vóór de vergadering van het stuurcomité schriftelijk in kennis gesteld van deze wijzigingen.

Artikel 10

Agenda en verhandelingen

1.   De agenda voor elke vergadering van het stuurcomité wordt voorgesteld door de voorzitter van het ESRB en door het stuurcomité aan het begin van de vergadering vastgesteld. De voorzitter van het ESRB stelt een voorlopige agenda op die, in beginsel, samen met de ermee verband houdende documenten, ten minste tien dagen vóór de vergadering aan de leden van het stuurcomité wordt toegestuurd. Alle leden van het stuurcomité kunnen de voorzitter voorstellen doen voor agendapunten en documenten om in het stuurcomité in beraad te nemen.

2.   Het stuurcomité doet van tevoren onderzoek naar punten op de voorlopige agenda van een vergadering van de algemene raad samen met de ermee verband houdende documentatie. Het stuurcomité verzekert de uitwerking van de dossiers voor de algemene raad en stelt, in voorkomend geval, opties of oplossingen voor. Het stuurcomité brengt doorlopend verslag uit aan de algemene raad over het verloop van de werkzaamheden van het ESRB.

3.   Het hoofd van het secretariaat van het ESRB stelt de ontwerpnotulen van de vergaderingen van het stuurcomité op en legt ze voor commentaar en goedkeuring voor aan de leden van het stuurcomité door middel van een schriftelijke procedure, als regel vóór de volgende vergadering van de algemene raad. De voorzitter van het ESRB ondertekent de notulen.

4.   De voorzitter van het ESRB is ervoor verantwoordelijk vervolg te geven aan door het stuurcomité overeengekomen actiepunten, met inbegrip van het doorgeven van de beraadslagingen van het stuurcomité aan de overige organen van het ESRB.

5.   De notulen, werkzaamheden en besprekingen van het stuurcomité zijn vertrouwelijk.

HOOFDSTUK IV

Het Wetenschappelijk Adviescomité

Artikel 11

Lidmaatschap

1.   Het stuurcomité stelt de 15 deskundigen voor die ingevolge artikel 12, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1092/2010 door de algemene raad moeten worden goedgekeurd overeenkomstig de beginselen van openbaarheid, transparantie, gelijke toegang en non-discriminatie. Een besluit van de algemene raad vermeldt de procedures en vereisten voor de selectie, benoeming en vervanging van de leden van het wetenschappelijk adviescomité.

2.   Uit de als lid van het wetenschappelijk adviescomité benoemde deskundigen stelt de voorzitter van het ESRB de voorzitter en de eerste en tweede vicevoorzitter voor ter benoeming door de algemene raad, overeenkomstig artikel 7, lid 2 en artikel 12, lid 2 van Verordening (EU) nr. 1092/2010. De voorzitter en de twee vicevoorzitters van het wetenschappelijk adviescomité zijn burgers van de Europese Unie. De voorzitter van het technisch adviescomité kan niet worden benoemd tot voorzitter of vicevoorzitter van het wetenschappelijk adviescomité.

3.   Het voorzitterschap rouleert elke 16 maanden tussen de benoemde voorzitter en de twee vicevoorzitters.

4.   De algemene raad van het ESRB wordt geraadpleegd over de door de ECB bepaalde voorwaarden voor de schadeloosstelling en onkostenvergoeding van de bovengenoemde 15 deskundigen binnen het door de ECB voor dit doel toegekende budget.

5.   De lijst van de leden van het wetenschappelijk adviescomité wordt gepubliceerd op de website van het ESRB.

Artikel 12

Organisatie van vergaderingen van het wetenschappelijk adviescomité

1.   Het wetenschappelijk adviescomité komt ten minste twee keer per jaar bijeen. Vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van het wetenschappelijk adviescomité.

2.   De voorzitter van het wetenschappelijk adviescomité stelt een agenda voor, die wordt opgesteld overeenkomstig artikel 12, lid 3 van Verordening (EU) nr. 1092/2010, en legt die ter goedkeuring voor aan het wetenschappelijk adviescomité.

3.   Het secretariaat van het ESRB verleent bijstand aan het wetenschappelijk adviescomité. Het hoofd van het secretariaat van het ESRB woont de vergaderingen van het wetenschappelijk adviescomité bij en stelt de notulen op, die voor commentaar en ter vaststelling op de volgende vergadering worden voorgelegd, of eerder door middel van een schriftelijke procedure werden goedgekeurd.

4.   De voorzitter van het wetenschappelijk adviescomité rapporteert aan de algemene raad via het stuurcomité.

5.   De notulen, werkzaamheden en besprekingen van het wetenschappelijk adviescomité zijn vertrouwelijk. De verslagen van het comité kunnen worden gepubliceerd, wanneer de algemene raad daartoe machtiging verleent.

HOOFDSTUK V

Het Technisch Adviescomité

Artikel 13

Organisatie van vergaderingen

1.   Het technisch adviescomité komt ten minste vier keer per jaar bijeen. Vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van het technisch adviescomité.

2.   De deelnemende autoriteiten stellen het secretariaat van het ESRB in kennis van de namen van hun vertegenwoordigers. In voorkomend geval, stellen de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten het secretariaat van het ESRB in kennis van de naam van de aangestelde gezamenlijke vertegenwoordiger van de nationale toezichthoudende autoriteiten en van de autoriteit waar hij/zij toe behoort. Het secretariaat van het ESRB houdt een lijst daarvan bij. Het secretariaat van het ESRB wordt van elke wijziging van die lijst op de hoogte gesteld.

3.   Bij gebreke van een gezamenlijke vertegenwoordiger van de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten, zit per lidstaat slechts één vertegenwoordiger van nationale toezichthoudende autoriteiten aan de hoofdtafel tijdens besprekingen over punten waarvoor zij zijn aangewezen als nationale vertegenwoordiger; de overige vertegenwoordigers van nationale toezichthoudende autoriteiten wonen de vergaderingen bij als waarnemer. Indien punten binnen de bevoegdheid van twee of meer nationale toezichthoudende autoriteiten vallen, zullen zij speciale regelingen moeten treffen betreffende de implementatie van de rotatieregel in de tweede alinea van artikel 13, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1092/2010. Indien de nationale toezichthoudende autoriteiten niet tot overeenstemming komen over de implementatie van de rotatieregel, beslist de vertegenwoordiger van de nationale centrale bank van de respectieve lidstaat, vóór elke vergadering, welke vertegenwoordiger voor de respectieve agendapunten aan de hoofdtafel dient te zitten, en informeert de vertegenwoordigers dienovereenkomstig.

4.   De voorzitter van het ESRB doet aan de algemene raad een voordracht van drie personen, waaronder leden van het technisch adviescomité of ambtenaren van hoog niveau van ESRB-lidinstellingen, als kandidaten voor de functie van voorzitter van het technisch adviescomité. De voorzitter van het ESRB organiseert een geheime stemming en benoemt de kandidaat die het hoogste aantal stemmen ontvangt van de leden van de algemene raad. De ambtstermijn van de voorzitter van het technisch adviescomité is drie jaar en hernieuwbaar.

5.   De leden van het technisch adviescomité kiezen uit hun midden de vicevoorzitter van het technisch adviescomité. De verkiezing wordt bij geheime stemming gehouden en bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De vertegenwoordiger van het wetenschappelijk adviescomité kan niet worden gekozen tot vicevoorzitter van het technisch adviescomité. De ambtstermijn van de vicevoorzitter van het technisch adviescomité is drie jaar en hernieuwbaar.

6.   De voorzitter van het wetenschappelijk adviescomité wijst één van de leden van het comité, met uitzondering van de voorzitter van het technisch adviescomité en zichzelf, aan als lid van het technisch adviescomité. De vertegenwoordiger van het wetenschappelijk adviescomité kan wisselen afhankelijk van de door het technisch adviescomité besproken punten.

7.   De voorzitter van het technisch adviescomité stelt ten minste tien kalenderdagen vóór de vergadering een agenda voor, die wordt opgesteld overeenkomstig artikel 13, lid 3 van Verordening (EU) nr. 1092/2010 en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het technisch adviescomité. Documenten ten behoeve van agendapunten worden door het secretariaat van het ESRB aan alle leden van het technisch adviescomité ter beschikking gesteld.

8.   Het technisch adviescomité wordt bijgestaan door het secretariaat van het ESRB. Het hoofd van het secretariaat van het ESRB stelt de notulen op van de vergaderingen van het technisch adviescomité, die niet later dan twee weken na de vergadering voor commentaar en ter vaststelling worden voorgelegd of, indien dit niet mogelijk is, op de volgende vergadering.

9.   De voorzitter van het technisch adviescomité rapporteert aan de algemene raad via het stuurcomité.

10.   De notulen, werkzaamheden en besprekingen van het technisch adviescomité zijn vertrouwelijk.

HOOFDSTUK VI

Het secretariaat van het ESRB

Artikel 14

Het hoofd van het secretariaat van het ESRB

1.   De algemene raad wordt geraadpleegd over de kandida(a)t(en) die door de ECB zijn geselecteerd voor de functie van hoofd van het secretariaat van het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2 van Verordening (EU) nr. 1096/2010.

2.   Personeel van het secretariaat van het ESRB kan het hoofd van het secretariaat van het ESRB vertegenwoordigen op de vergaderingen van de algemene raad, het stuurcomité, het technisch adviescomité, het wetenschappelijk adviescomité en, waar nodig, op elke andere vergadering en optreden als plaatsvervanger in geval van afwezigheid van het hoofd van het secretariaat van het ESRB.

Artikel 15

Taken van het secretariaat van het ESRB

1.   Het hoofd van het secretariaat van het ESRB is verantwoordelijk voor het organiseren en opstellen van de notulen van de verhandelingen van de algemene raad en de notulen van alle vergaderingen van het stuurcomité. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van de vergaderingen van de adviescomités.

2.   Het hoofd van het secretariaat van het ESRB staat het stuurcomité bij in de voorbereiding van de vergaderingen van het stuurcomité en de algemene raad; hij/zij staat de voorzitters van de adviescomités bij in de uitvoering van hun respectieve taken.

3.   Het secretariaat van het ESRB voert zijn taken uit overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1096/2010 en artikel 4, lid 4 van Verordening (EU) nr. 1092/2010. Tot deze taken van het secretariaat van het ESRB behoren onder meer:

a)

optreden als interface en bevorderen van de samenwerking binnen het ESRB en tussen het ESRB, het Europees Stelsel van centrale banken, de overige partijen bij het Europees Systeem voor financieel toezicht, en overige relevante instellingen op nationaal, Europees en internationaal niveau, en verzekeren van efficiënte communicatiestromen;

b)

bijdragen tot het afbakenen en toetsen van het algehele macroprudentiële kader (doelstellingen, beleidsinstrumenten, operationele elementen) van het ESRB;

c)

uitvoeren van analyses en syntheses, opstellen van notities ter bespreking door het ESRB, verlenen van ondersteuning aan het stuurcomité, rekening houdend met de bijdragen van de leden van het ESRB, en signaleren van kwesties die aandacht verdienen;

d)

opbouwen van expertise, in samenwerking met de leden van het ESRB, betreffende instrumenten van macrotoezicht en evalueren van macroprudentiële instrumenten als basis voor mogelijke beleidsaanbevelingen van het ESRB;

e)

bijdragen tot het voorbereiden van en toezicht houden op het opvolgen van waarschuwingen en aanbevelingen;

f)

bijhouden van de administratie en documenten van het ESRB, beheren van de website van het ESRB en afhandelen van de correspondentie van het ESRB;

g)

beheren van de financiële, materiële en personele middelen die door de ECB overeenkomstig artikel 2 en 3 van Verordening (EU) nr. 1096/2010 en de desbetreffende regels van de ECB aan het ESRB zijn toegewezen.

HOOFDSTUK VII

Het ESRB en het Europees Systeem van Financieel Toezicht

Artikel 16

Deelname aan de vergaderingen van de raden van toezichthouders van de Europese toezichthoudende autoriteiten

De voorzitter van het ESRB neemt als niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger van het ESRB deel aan de vergaderingen van de raden van toezichthouders van de Europese toezichthoudende autoriteiten of kan een vervanger benoemen.

Artikel 17

Deelname aan de vergaderingen van het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten

1.   De voorzitter van het ESRB neemt als waarnemer deel in het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten of kan een vervanger benoemen.

2.   De voorzitter van het ESRB benoemt het hoofd van het secretariaat van het ESRB of een vertegenwoordiger om als waarnemer deel te nemen in het Subcomité financiële conglomeraten of andere door het Gemengd Comité ingestelde subcomités.

TITEL 2

WAARSCHUWINGEN EN AANBEVELINGEN

Artikel 18

Voorbereidende activiteiten

1.   Alvorens een waarschuwing of een aanbeveling vast te stellen en met inachtneming van de toepasselijke vertrouwelijkheidsregels, kan het ESRB:

a)

een beroep doen op technisch advies van het Europees Stelsel van centrale banken, de Europese Commissie, de Europese toezichthoudende autoriteiten en de nationale toezichthoudende autoriteiten;

b)

vragen naar de opvattingen van de potentiële geadresseerden die niet vertegenwoordigd zijn in de algemene raad van het ESRB, alsook naar de opvattingen van relevante belanghebbenden uit de private sector;

c)

rekening houden met het werk van internationale organisaties en lichamen voor financiële stabiliteit in derde landen die werkzaamheden uitvoeren die direct verband houden met de taken van het ESRB.

2.   De voorzitter van het ESRB kan het wetenschappelijk adviescomité en het technisch adviescomité om advies of bijstand vragen.

3.   De algemene raad kan voorts procedures aangeven voor het uitbrengen van waarschuwingen en het doen van aanbevelingen.

Artikel 19

Vaststelling

1.   Waarschuwingen en aanbevelingen worden met redenen omkleed met verwijzing naar het belang van het systeemrisico, zoals gesignaleerd, beoordeeld en geprioriteerd door het ESRB, om de aan het ESRB toegewezen doelstelling ingevolge artikel 3, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1092/2010 te verwezenlijken.

2.   Waarschuwingen en aanbevelingen van het ESRB worden door de algemene raad vastgesteld en namens de raad door de voorzitter van het ESRB ondertekend.

3.   Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter voor de vaststelling de doorslaggevende stem.

4.   Elk besluit van de algemene raad ter vaststelling van een waarschuwing of aanbeveling geeft aan of die vertrouwelijk blijft of wordt gepubliceerd. Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

5.   Waarschuwingen en aanbevelingen waarvan de algemene raad heeft besloten dat ze worden gepubliceerd, worden beschikbaar gesteld op de website van het ESRB. Ze worden ook gepubliceerd in alle officiële talen van de Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 20

Opvolging van waarschuwingen en aanbevelingen

1.   De algemene raad verzekert dat het ESRB toezicht houdt op de opvolging van de door het ESRB vastgestelde waarschuwingen en aanbevelingen. De raad beoordeelt ook de acties die worden ondernomen door diegenen aan wie de aanbevelingen van het ESRB zijn gericht, en de door hen gegeven motiveringen.

2.   De algemene raad besluit of een aanbeveling van het ESRB niet is opgevolgd, en of diegenen aan wie ze was gericht, niet op afdoende wijze hebben uitgelegd waarom zij geen maatregelen hebben genomen ingevolge artikel 17, lid 2 van Verordening (EU) nr. 1092/2010.

3.   De algemene raad kan diegenen aan wie de waarschuwingen of aanbevelingen van het ESRB zijn gericht, uitnodigen voor een vergadering van de algemene raad om hun zienswijzen te presenteren voor of na vaststelling van dergelijke waarschuwingen of aanbevelingen. De algemene raad houdt terdege rekening met deze zienswijzen.

Artikel 21

Specifieke verzoeken

Antwoorden van het ESRB op uitnodigingen door het Europees Parlement, de Raad of de Commissie, ingevolge artikel 19, lid 3 van Verordening (EU) nr. 1092/2010, om specifieke kwesties te onderzoeken worden als regel openbaar gemaakt.

TITEL 3

WERKWIJZE

Artikel 22

Vertrouwelijkheid van ESRB-informatie

1.   Het secretariaat van het ESRB classificeert en behandelt de op het ESRB betrekking hebbende informatie en documenten overeenkomstig de interne regels van de ECB en eventuele aanvullende regels betreffende vertrouwelijkheid die door de ECB en/of het ESRB zijn vastgesteld ten behoeve van het functioneren van het ESRB overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1092/2010 en Verordening (EU) nr. 1096/2010.

2.   De algemene raad stelt eventuele noodzakelijke maatregelen vast om te verzekeren dat de in lid 1 bedoelde regels gelden voor een persoon die werkt of heeft gewerkt voor of in verband met het ESRB.

3.   De notulen van het stuurcomité, wetenschappelijk adviescomité en technisch adviescomité zijn toegankelijk voor de leden van de algemene raad.

Artikel 23

Plaats van vergaderingen

De algemene raad, het stuurcomité, het wetenschappelijk adviescomité en het technisch adviescomité houden hun vergaderingen normaliter in de gebouwen van de ECB.

Artikel 24

Noodsituaties

De algemene raad legt interne regels vast om besluitvorming en continuïteit van werkzaamheden in noodsituaties te bevorderen. Dergelijke regels respecteren zoveel mogelijk dit reglement van orde.

Artikel 25

Openbare consultaties en hoorzittingen

1.   Bij het uitvoeren van zijn taken en waar aangewezen, kan het ESRB openbare consultaties houden betreffende kwesties die binnen zijn bevoegdheid vallen. Het ESRB publiceert de resultaten van de consultatieprocedure op zijn website.

2.   De algemene raad, het stuurcomité, het technisch adviescomité en het wetenschappelijk adviescomité kunnen openbare en niet-openbare hoorzittingen houden. Belanghebbenden of deskundigen die op een hoorzitting worden gehoord, worden op een non-discriminatoire manier geselecteerd met het oog op het op gepaste wijze aanpakken van specifieke situaties.

Artikel 26

Gedragscode

De algemene raad stelt een gedragscode vast voor de leden van de algemene raad, het stuurcomité, het technisch adviescomité en het wetenschappelijk adviescomité om het vertrouwen in de integriteit van het ESRB te bevorderen. De gedragscode wordt gepubliceerd op de website van het ESRB.

Artikel 27

Rechtshandelingen

1.   Alle rechtshandelingen van het ESRB worden opeenvolgend genummerd om ze gemakkelijk te kunnen identificeren. Het secretariaat van het ESRB onderneemt stappen ter verzekering van de veilige bewaring van de originelen, de kennisgeving aan de geadresseerden en, in voorkomend geval, de publicatie in alle officiële talen van de Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie van de rechtshandelingen tot wier publicatie de algemene raad uitdrukkelijk heeft besloten.

2.   De beginselen van Verordening nr. 1 van de Raad tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap van 15 april 1958 (3) is van toepassing op de rechtshandelingen van het ESRB.

Artikel 28

Uitwisseling van informatie

1.   De algemene raad stelt besluiten vast met betrekking tot het verzamelen van informatie overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1092/2010 en artikel 2 en 5 van Verordening (EU) nr. 1096/2010.

2.   De in artikel 8, lid 4 van Verordening (EU) nr. 1092/2010 bedoelde overeenkomsten en een eventuele andere overeenkomst met andere instellingen of autoriteiten met betrekking tot de uitwisseling van informatie, met inbegrip van vertrouwelijke informatie, worden door de algemene raad goedgekeurd en namens de raad door de voorzitter van het ESRB ondertekend.

Artikel 29

Jaarverslag

De algemene raad van het ESRB stelt het ESRB-jaarverslag vast en publiceert dit.

Artikel 30

Communicaties, aankondigingen en publicaties

Algemene communicaties en aankondigingen van door het ESRB genomen besluiten kunnen worden gepubliceerd op de website van het ESRB, in het Publicatieblad van de Europese Unie of door middel van telegrafische diensten die de financiële markten ter beschikking staan, of via andere media. Publicaties van het ESRB worden, in voorkomende gevallen, gepubliceerd op de website van het ESRB.

Artikel 31

Dialoog met het Europees Parlement

De in artikel 19, lid 5 van Verordening (EU) nr. 1092/2010 bedoelde overeenkomst wordt goedgekeurd door de algemene raad en namens de raad ondertekend door de voorzitter van het ESRB.

Gedaan te Frankfurt am Main, 20 januari 2011.

De voorzitter van het ESRB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1.

(2)  PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162.

(3)  PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58.


V Adviezen

GERECHTELIJKE PROCEDURES

EVA-Hof

24.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/11


Beroep tegen Noorwegen, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 22 december 2010

(Zaak E-18/10)

2011/C 58/05

Op 22 december 2010 is bij het EVA-Hof tegen Noorwegen beroep ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door Xavier Lewis en Ólafur Jóhannes Einarsson, optredend als gemachtigden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, Belliardstraat 35, 1040 Brussel, België.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA verzoekt het EVA-Hof vast te stellen dat:

1.

het Koninkrijk Noorwegen, door het niet nemen van de nodige maatregelen om gevolg te geven aan het arrest van het EVA-Hof in zaak E-2/07 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Koninkrijk Noorwegen, zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 33 van de overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie niet is nagekomen;

2.

het Koninkrijk Noorwegen in de kosten van deze procedure wordt verwezen.

Feiten en argumenten:

Het verzoek heeft betrekking op het geen gevolg geven door Noorwegen aan het arrest van het EVA-Hof van 30 oktober 2007 in zaak E-2/07 aangezien het land, sinds de uitspraak van dat arrest, nog geen passende maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat correct berekende pensioenen worden uitbetaald aan alle personen die schade hebben geleden als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van Noorwegen, als vastgesteld in het arrest.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA verklaart dat de Noorse autoriteiten hun verplichting om corrigerende maatregelen te nemen ten behoeve van diegenen die sinds 1 januari 1994 op onwettige wijze hun rechten werden ontzegd, als vastgesteld door het EVA-Hof, nooit hebben ontkend of in vraag gesteld.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA voert aan dat Noorwegen buitensporig veel tijd nodig heeft gehad om gevolg te geven aan het arrest van 30 oktober 2007. Hoewel de vereffening van een aantal of zelfs vele individuele zaken een complexe onderneming kan zijn en een zorgvuldig onderzoek kan vereisen, is het duidelijk dat de Noorse autoriteiten niet de noodzakelijke stappen hebben ondernomen en onvoldoende hulpmiddelen hebben ingezet om spoedig gevolg te geven aan het arrest.


24.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/12


Beroep tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, ingesteld door het Vorstendom Liechtenstein op 22 december 2010

(Zaak E-17/10)

2011/C 58/06

Op 22 december 2010 is bij het EVA-Hof tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA beroep ingesteld door het Vorstendom Liechtenstein, vertegenwoordigd door dr. Andrea Entner-Koch, optredend als gemachtigde van het Vorstendom Liechtenstein, coördinatie-eenheid EER, Austrasse 79/Europark, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein.

Het Vorstendom Liechtenstein verzoekt het EVA-Hof:

1.

Besluit nr. 416/10/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 3 november 2010 betreffende de belasting op beleggingsmaatschappijen die onder de Liechtensteinse belastingwet vallen, nietig te verklaren;

2.

subsidiair, de artikelen 3 en 4 van Besluit nr. 416/10/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 3 november 2010 nietig te verklaren voor zover daarin de terugbetaling wordt bevolen van de steun waarnaar in artikel 1 van dat besluit wordt verwezen;

en

3.

de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in de kosten van de procedure te verwijzen.

Feiten en argumenten:

In Besluit nr. 416/10/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 3 november 2010 werd verklaard dat de belastingvrijstellingen die gelden voor beleggingsmaatschappijen, en die met ingang van 30 juni 2006 waren ingetrokken, onverenigbaar waren met artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA besloot voorts dat de vermeende steun onrechtmatige steun vormde die moest worden teruggevorderd van de beleggingsmaatschappijen die steun hebben ontvangen, en dit vanaf 15 maart 1997 tot het tijdstip waarop de begunstigden voor de laatste maal voor de vrijstellingen in aanmerking kwamen, nadat deze in 2006 waren ingetrokken.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA verklaarde dat de terugvordering onverwijld, en in ieder geval vóór 3 maart 2011, dient te geschieden, in overeenstemming met de nationaalrechtelijke procedures, voor zover deze procedures een onverwijlde en daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het besluit toelaten.

Verzoeker stelt dat de desbetreffende belastingvoorschriften geen staatssteun in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst vormen.

Verzoeker voert aan dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

ten onrechte artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst toepaste op het belasten van beleggingsmaatschappijen krachtens de Liechtensteinse belastingwetgeving en ten onrechte de terugbetaling door de beleggingsmaatschappijen van de beweerdelijk onrechtmatige steun, vanaf 15 maart 1997, beval:

de algemene beginselen van de EER-wetgeving heeft geschonden door de terugbetaling van de beweerdelijk onrechtmatige steun te bevelen;

haar betwiste besluit ontoereikend heeft gemotiveerd, zoals door artikel 16 van de Toezichtsovereenkomst wel is vereist.


ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

24.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/13


Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG — Intrekking

Verzoek van een lidstaat

2011/C 58/07

Op 26 oktober 2010 heeft de Commissie een verzoek ontvangen uit hoofde van artikel 30, lid 4, van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (1).

Dit verzoek van het Koninkrijk Denemarken betreft de exploratie naar en de winning van olie en gas in dit land, met uitzondering van Groenland en de Faeröer. In PB C 300 van 6.11.2010, blz. 37, is een aankondiging betreffende dit verzoek gepubliceerd. De oorspronkelijke termijn liep af op 27 januari 2011. Deze termijn is verlengd tot 28 februari 2011 en deze termijnverlenging is bekendgemaakt in PB C 332 van 9.12.2010, blz. 11, en PB C 32 van 1.2.2011, blz. 26.

Op 15 februari 2011 hebben de Deense autoriteiten het verzoek ingetrokken, dat als nietig moet worden beschouwd. Het is derhalve niet nodig een besluit te nemen over de eventuele toepassing van artikel 30, lid 1, op deze sectoren in Denemarken. Bijgevolg blijft Richtlijn 2004/17/EG van toepassing wanneer aanbestedende diensten opdrachten plaatsen voor de exploratie naar en de winning van olie en gas in Denemarken, met uitzondering van Groenland en de Faeröer, en wanneer zij prijsvragen organiseren om daar een dergelijke activiteit te verrichten.


(1)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.