ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.259.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 259

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
25 september 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 259/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

1

2010/C 259/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5828 — Procter & Gamble/Sara Lee Air Care) ( 1 )

5

2010/C 259/03

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

6

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 259/04

Wisselkoersen van de euro

8

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2010/C 259/05

Besluit inzake de saneringsmaatregel betreffende het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen)

9

 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2010/C 259/06

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/29/10 — MEDIA 2007 — Steun voor de transnationale distributie van Europese films — het selectieve programma 2011

11

 

Rectificaties

2010/C 259/07

Rectificatie van de wisselkoersen van de euro van 22 september 2010 (PB C 257 van 24.9.2010)

13

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

25.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 259/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 259/01

Datum waarop het besluit is genomen

11.8.2010

Referentienummer staatssteun

N 407/09

Lidstaat

Spanje

Regio

Catalonia

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Fibra óptica en Cataluña (Xarxa Oberta)

Rechtsgrondslag

Acuerdo El Gobierno de la Generalidad de Cataluña: 29 de julio de 2008

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 354 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

1.9.2010-1.9.2030

Economische sectoren

Beperkt tot de post- en telecommunicatiediensten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas Generalidad de Cataluña Passeig de Gràcia núm. 11 Esc. B, 6o 2a

08007 Barcelona

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

20.7.2010

Referentienummer staatssteun

N 705/09

Lidstaat

Hongarije

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Támogatástartalom számítási módszertan módosítása

Rechtsgrondslag

48/2002. (XII. 28.) PM rendelet a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Budapest

Kálmán Imre u. 20.

1016

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

31.8.2010

Referentienummer staatssteun

N 255/10

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Änderung der sog. „Bundesregelung Kleinbeihilfen“ im Bereich der Nachrangdarlehen

Rechtsgrondslag

Bundesrahmenregelung „Kleinbeihilfen“

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Directe subsidie, Terugvorderbare subsidie, Garantie, Rentesubsidies, risicokapitaal, achtergestelde leningen

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 2 050 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2010

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Scharnhorststr. 34

10115 Berlin

DEUTSCHLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

20.8.2010

Referentienummer staatssteun

N 271/10

Lidstaat

Polen

Regio

Lubelskie

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Pomoc na ratowanie PKS Puławy

Rechtsgrondslag

1)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – art. 56;

2)

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa – art. 2b;

3)

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Redding van ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Zachte lening

Begrotingsmiddelen

 

Voorziene jaarlijkse uitgaven 0,26 mln PLN

 

Totaal van de voorziene steun 0,26 mln PLN

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Beperkt tot de transportsector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

POLSKA/POLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm


25.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 259/5


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5828 — Procter & Gamble/Sara Lee Air Care)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 259/02

Op 17 juni 2010 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder documentnummer 32010M5828. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.


25.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 259/6


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 259/03

Datum waarop het besluit is genomen

5.7.2010

Referentienummer staatssteun

N 187/10

Lidstaat

Hongarije

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Short-term export-credit insurance

Rechtsgrondslag

1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 183 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

5.7.2010-31.12.2010

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest

Nagymező u. 46–48.

1065

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

17.8.2010

Referentienummer staatssteun

N 307/10

Lidstaat

Polen

Regio

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Atos Origin IT Services Sp. z o.o.

Rechtsgrondslag

1)

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Atos Origin IT Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy pod nazwą: Centrum wsparcia procesów IT, w latach 2010–2012”;

2)

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Atos Origin IT Services Sp. z o.o.;

3)

Artykuł 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, Werkgelegenheid

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 2,6185 miljoen PLN

Maximale steunintensiteit

7 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2012

Economische sectoren

Beperkt tot computersector en aanverwante activiteiten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

25.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 259/8


Wisselkoersen van de euro (1)

24 september 2010

2010/C 259/04

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3412

JPY

Japanse yen

113,20

DKK

Deense kroon

7,4505

GBP

Pond sterling

0,85345

SEK

Zweedse kroon

9,2070

CHF

Zwitserse frank

1,3163

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

7,9475

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

24,633

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

278,75

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7095

PLN

Poolse zloty

3,9763

RON

Roemeense leu

4,2418

TRY

Turkse lira

1,9900

AUD

Australische dollar

1,4047

CAD

Canadese dollar

1,3801

HKD

Hongkongse dollar

10,4043

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,8351

SGD

Singaporese dollar

1,7758

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 540,60

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

9,4450

CNY

Chinese yuan renminbi

8,9966

HRK

Kroatische kuna

7,2940

IDR

Indonesische roepia

12 010,22

MYR

Maleisische ringgit

4,1483

PHP

Filipijnse peso

58,853

RUB

Russische roebel

41,3740

THB

Thaise baht

41,155

BRL

Braziliaanse real

2,3026

MXN

Mexicaanse peso

16,8626

INR

Indiase roepie

60,6980


(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

25.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 259/9


Besluit inzake de saneringsmaatregel betreffende het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

(Openbaarmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen)

2010/C 259/05

Verzekeringsonderneming

ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Datum, inwerkingtreding en aard van het besluit

Decreet van het ministerie van Economische Ontwikkeling van 9 juni 2010 — Ontbinding van de bestuurs- en toezichthoudende organen van Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA en buitengewoon beheer van dat bedrijf voor een maximumtermijn van 6 (zes) maanden vanaf de datum van vaststelling van het decreet in de zin van artikel 231 van het wetsdecreet nr. 209/2005.

Maatregel van ISVAP (Italiaanse onafhankelijke toezichthouder op verzekeringsmaatschappijen) nr. 2806 van 11 juni 2010 — Benoeming van de organen voor de buitengewone-beheersprocedure in de zin van artikel 233 van het wetsdecreet nr. 209/2005.

Bevoegde instanties

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Veneto 33

00187 Roma RM

ITALIA

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Toezichthoudende autoriteit

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Aangewezen buitengewoon bewindvoerder

Dr. Angelo Cremonese

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Aangewezen toezichtcomité

Prof. mr. Giulio Ponzanelli

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Dr. Marco Lagomarsino

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Mr. Andrea Grosso

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Toepasselijk recht

ITALIË

Artikelen 231 en 233 van Wetsdecreet nr. 209/2005.

Bij Decreet van het ministerie van Economische Ontwikkeling van 9 juni 2010 is, in de zin van artikel 231 van het wetsdecreet nr. 209/2005, besloten tot ontbinding van de bestuurs- en toezichthoudende organen van Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA en tot buitengewoon beheer van dat bedrijf voor een maximumtermijn van 6 (zes) maanden vanaf de datum van vaststelling van het decreet.

Bij maatregel van ISVAP nr. 2806 van 11 juni 2010 is besloten tot de aanwijzing, in de zin van artikel 233 van het wetsdecreet van 7 september 2005 nr. 209, van dr. Angelo Cremonese als buitengewoon bewindvoerder voor de administratie van Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA, en van prof. mr. Giulio Ponzanelli, dr. Marco Lagomarsino en mr. Andrea Grosso als leden van het toezichtcomité van Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA. Prof. mr. Giulio Ponzanelli is aangewezen als voorzitter van dat comité. Vastgesteld is dat de opdracht tot en met 9 december 2010 zal duren.


V Adviezen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Europese Commissie

25.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 259/11


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/29/10

MEDIA 2007 — Steun voor de transnationale distributie van Europese films — het „selectieve” programma 2011

2010/C 259/06

1.   Doelstellingen en beschrijving

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007) (1).

Een van de onder dit besluit in te voeren maatregelen betreft steun voor de transnationale distributie van Europese films.

Doel van dit „selectieve” programma is aanmoediging en ondersteuning van bredere transnationale distributie van recente niet-nationale Europese films door de distributeurs van bioscoopfilms te stimuleren met name te investeren in promotie en adequate distributie van niet-nationale Europese films.

Het programma is er tevens op gericht de ontwikkeling van banden tussen de productie- en distributiesector aan te moedigen om zo de concurrentiepositie van niet-nationale Europese films te verbeteren.

2.   Subsidiabele aanvragen

Deze aankondiging is bestemd voor Europese bedrijven wier activiteiten een bijdrage leveren aan de voornoemde doelstellingen.

Aanvragers moeten zijn gevestigd in een van de volgende landen:

de 27 landen van de Europese Unie,

de EER-landen,

Zwitserland en Kroatië.

3.   Subsidiabele activiteiten

In het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen komt de volgende activiteit in aanmerking voor subsidie:

De distributie in bioscopen van een niet-nationale speelfilm. De film moet met meerderheidsdeelneming geproduceerd zijn door een producer/producers gevestigd in landen die aan het MEDIA-programma deelnemen, en gemaakt zijn met aanzienlijke deelname van vakmensen uit deze landen. De film moet van recente datum zijn, gebaseerd zijn op fictie, een animatieproductie of documentaire zijn, langer dan 60 minuten in beslag nemen, en afkomstig zijn uit een ander land dan het land van distributie. Het copyright van de film mag niet eerder dan vier jaar voor het jaar van indiening van de aanvraag zijn verleend. Films met een productiebegroting van meer dan 15 miljoen EUR komen niet voor subsidie in aanmerking.

De termijn van indiening is normaliter zes (6) maanden voor het eerst mogelijke tijdstip waarop de film wordt uitgebracht (dus de desbetreffende uiterste datum van indiening) tot tien (10) maanden na het laatste tijdstip waarop de film wordt uitgebracht (dus de desbetreffende uiterste datum van indiening plus achttien (18) maanden).

4.   Gunningscriteria

De steun zal verleend worden voor de distributie d.w.z. P&A (drukwerk en advertenties) van recente, niet-nationale Europese films met een productiebegroting van maximaal 15 miljoen EUR aan clusters van ten minste vijf distributeurs in het geval van films die over een begroting van minder dan 3 miljoen EUR beschikken en van ten minste zeven distributeurs in het geval van films met een begroting die tussen 3 miljoen EUR en 15 miljoen EUR ligt.

De gunningscriteria zullen resulteren in de selectie van de clusters met de hoogste score, waarbij wordt gelet op:

het aantal subsidiabele distributeurs,

de productiekosten van de film,

de herkomst van de film,

het type film,

de aanwezigheid van de verkoopagent/producer in de functie van coördinator en zijn/haar nationaliteit.

5.   Begroting

De totale beschikbare begroting is 12 250 000 EUR, afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen voor het begrotingsjaar 2011.

De financiële bijdrage heeft de vorm van een subsidie. De toegekende financiële bijdrage bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten.

Het maximumbedrag dat kan worden toegekend is 150 000 EUR per film per land.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.

6.   Termijn voor het indienen van aanvragen

De uiterste data voor indiening van de aanvragen zijn: 1 december 2010, 1 april 2011 en 1 juli 2011.

Alleen aanvragen die met gebruikmaking van het officiële aanvraagformulier zijn ingediend en die naar behoren ondertekend zijn door de persoon die gemachtigd is om namens de aanvragende organisatie juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan, worden aanvaard. Op de envelop moet duidelijk worden vermeld:

MEDIA 2007 — Distribution EACEA/29/10 — Selective Cinema

Aanvragen en documenten moeten naar onderstaand adres worden verzonden:

Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA)

Constantin Daskalakis

BOUR 3/66

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Brussel

BELGIË

Per fax of per e-mail verstuurde aanvragen worden geweigerd.

7.   Nadere informatie

Zie onderstaand internetadres voor gedetailleerde richtsnoeren en het aanvraagformulier:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm

De aanvragen moeten aan alle voorwaarden van de richtsnoeren voldoen en via de daartoe bestemde formulieren worden ingediend.


(1)  PB L 327 van 24.11.2006, blz. 12.


Rectificaties

25.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 259/13


Rectificatie van de wisselkoersen van de euro van 22 september 2010

( Publicatieblad van de Europese Unie C 257 van 24 september 2010 )

2010/C 259/07

Bladzijde 1, in de titel:

in plaats van:

„22. September 2010”,

te lezen:

„23 september 2010”.

Bladzijde 1, de tabel „Wisselkoersen van de euro” komt als volgt te luiden:

1 euro =


 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3323

JPY

Japanse yen

112,49

DKK

Deense kroon

7,4496

GBP

Pond sterling

0,85050

SEK

Zweedse kroon

9,2054

CHF

Zwitserse frank

1,3138

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

7,9195

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

24,624

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

280,85

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7093

PLN

Poolse zloty

3,9764

RON

Roemeense leu

4,2670

TRY

Turkse lira

1,9861

AUD

Australische dollar

1,4058

CAD

Canadese dollar

1,3795

HKD

Hongkongse dollar

10,3376

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,8313

SGD

Singaporese dollar

1,7704

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 537,65

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

9,4350

CNY

Chinese yuan renminbi

8,9369

HRK

Kroatische kuna

7,2890

IDR

Indonesische roepia

11 940,92

MYR

Maleisische ringgit

4,1241

PHP

Filipijnse peso

58,779

RUB

Russische roebel

41,3557

THB

Thaise baht

40,922

BRL

Braziliaanse real

2,2971

MXN

Mexicaanse peso

16,8776

INR

Indiase roepie

60,7355”