ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.CE2009.234.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 234E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
29 september 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

ZITTING 2008-2009
Vergadering van 9 maart 2009

2009/C 234E/01

Notulen van de zitting van 9 maart 2009

1

 

ZITTING 2009-2010
Vergaderingen van 10 t/m 12 maart 2009

2009/C 234E/02

Notulen van de zitting van 10 maart 2009

25

2009/C 234E/03

Notulen van de zitting van 11 maart 2009

188

2009/C 234E/04

Notulen van de zitting van 12 maart 2009

374

Aan de lezer:VANAF DE ZITTING VAN JANUARI 2008 ZULLEN DE AANGENOMEN TEKSTEN WORDEN GEPUBLICEERD IN EEN APART PUBLICATIEBLAD

(C … E SERIE).

Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadpleginsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Aanwijzingen betreffende de stemmingen

Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.

Afkortingen van de commissies

AFET

Commissie buitenlandse zaken

DEVE

Commissie ontwikkelingssamenwerking

INTA

Commissie internationale handel

BUDG

Begrotingscommissie

CONT

Commissie begrotingscontrole

ECON

Commissie economische en monetaire zaken

EMPL

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ENVI

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ITRE

Commissie industrie, onderzoek en energie

IMCO

Commissie interne markt en consumentenbescherming

TRAN

Commissie vervoer en toerisme

REGI

Commissie regionale ontwikkeling

AGRI

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

PECH

Commissie visserij

CULT

Commissie cultuur en onderwijs

JURI

Commissie juridische zaken

LIBE

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

AFCO

Commissie constitutionele zaken

FEMM

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

PETI

Commissie verzoekschriften

Naam en afkorting van de diverse fracties

PPE-DE

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen democraten) en Europese Democraten

PSE

Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

UEN

Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

IND/DEM

Fractie Onafhankelijkheid en Democratie

NI

Niet-ingeschrevenen

NL

 


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

ZITTING 2008-2009 Vergadering van 9 maart 2009

29.9.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 234/1


Maandag, 9 maart 2009
NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 9 MAART 2009

2009/C 234 E/01

Inhoud

VERLOOP VAN DE VERGADERING

1.

Hervatting van de zitting

2.

Verklaringen van de Voorzitter

3.

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

4.

Samenstelling Parlement

5.

Verzoeken om verdediging van de immuniteit

6.

Aan een verzoek om verdediging van de immuniteit gegeven gevolg

7.

Samenstelling commissies en delegaties

8.

Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten

9.

Verzoek om urgentverklaring

10.

Ingekomen stukken

11.

Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

12.

Verzoekschriften

13.

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

14.

Kredietoverschrijvingen

15.

Regeling van de werkzaamheden

16.

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

17.

Begroting 2010 — Afdeling III — Commissie: Richtsnoeren voor de begroting 2010 — Begrotingsrichtsnoeren 2010 — Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX (debat)

18.

Statuut van de Europese besloten vennootschap * — Grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen — Small Business Act — Participatie van werknemers in bedrijven met een Europees statuut (debat)

19.

Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (debat)

20.

Sociale situatie van de Roma en de verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt in de EU (korte presentatie)

21.

Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader (korte presentatie)

22.

Integriteit van online gokken (korte presentatie)

23.

Het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen — harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen (korte presentatie)

24.

Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgelijke en handelszaken (korte presentatie)

25.

Toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (korte presentatie)

26.

Uitdagingen in verband met de aardolievoorziening (korte presentatie)

27.

Verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007 (korte presentatie)

28.

Agenda

29.

Agenda van de volgende vergadering

30.

Sluiting van de vergadering

31.

Sluiting van de zitting

PRESENTIELIJST

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING

Voorzitter

1.   Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.

2.   Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij namens het Parlement de op 7 maart 2009 gepleegde aanslag op de legerbasis van Massereene in Noord-Ierland veroordeelt, waarbij twee geniesoldaten, Mark Quinsey en Cengiz Azimkar, zijn omgekomen en meerdere soldaten gewond zijn geraakt.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers.

Het woord wordt gevoerd door James Nicholson, Liam Aylward en Jim Allister, die zich aansluiten bij de woorden van de Voorzitter.

*

* *

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de Internationale Dag van de vrouw 2009.

3.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

*

* *

Adina-Ioana Vălean heeft laten weten dat zij tijdens de vergadering van 19.02.2009 weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

4.   Samenstelling Parlement

De bevoegde Roemeense autoriteiten hebben mededeling gedaan van de benoeming van Marian Zlotea in een functie die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen. Het Parlement neemt hiervan kennis en constateert overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement dat de zetel vacant is met ingang van 17 februari 2009.

Voornoemde autoriteiten hebben voorts mededeling gedaan van de verkiezing van Ioan Lucian Hămbășan in het Europees Parlement in de plaats van Marian Zlotea, met ingang van 1 maart 2009.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, neemt Ioan Lucian Hămbășan, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

5.   Verzoeken om verdediging van de immuniteit

Aldo Patriciello heeft een verzoek om verdediging van zijn immuniteit en zijn voorrechten ingediend in het kader van een bij de rechtbank van Isernia lopende gerechtelijke procedure.

Umberto Bossi, voormalig lid van het Europees Parlement, heeft via zijn advocaat een verzoek om verdediging van zijn immuniteit en zijn voorrechten ingediend in het kader van een bij de rechtbank van Verbania lopende gerechtelijke procedure, in verband met feiten die zich hebben voorgedaan in de periode waarin hij lid was van het Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Reglement worden deze verzoeken naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI, verwezen.

6.   Aan een verzoek om verdediging van de immuniteit gegeven gevolg

Ingevolge het besluit van het Europees Parlement van 24 oktober 2006 om de immuniteit van Bogdan Golik op verzoek van het parket van het Hof van beroep te Brussel op te heffen, hebben de bevoegde Belgische autoriteiten het Parlement overeenkomstig artikel 7, lid 9, van het Reglement, in kennis gesteld van de afsluiting van de hem betreffende procedure.

Deze kennisgeving zal ter informatie worden doorgezonden naar de Commissie JURI.

7.   Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-DE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie IMCO: Ioan Lucian Hămbășan

Subcommissie veiligheid en defensie: Ioan Lucian Hămbășan

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Ioan Lucian Hămbășan.

8.   Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede woensdag gezamenlijk met de voorzitter van de Raad de volgende volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten te zullen ondertekenen, overeenkomstig artikel 68 van het Reglement:

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden (03601/2009/LEX — C6-0082/2009 — 2007/0187(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft — Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing — Deel twee (03692/2008/LEX — C6-0083/2009 — 2007/0293(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten (03706/2008/LEX — C6-0084/2009 — 2008/0026(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (03708/2008/LEX — C6-0085/2009 — 2007/0220(COD))

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden (03712/2008/LEX — C6-0086/2009 — 2007/0013(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (herschikking) (03620/2008/LEX — C6-0087/2009 — 2007/0260(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (03694/2008/LEX — C6-0089/2009 — 2007/0271(COD))

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft (03743/2008/LEX — C6-0090/2009 — 2008/0199(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking) (03633/2008/LEX — C6-0091/2009 — 2007/0264(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking) (03648/2008/LEX — C6-0092/2009 — 2007/0268(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (03693/2008/LEX — C6-0093/2009 — 2008/0030(COD)).

9.   Verzoek om urgentverklaring

Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 134 van het Reglement) van de Raad voor:

Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee [COM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)]

Motivering van het verzoek om urgentverklaring:

Dit voorstel betreffende de tenuitvoerlegging van een nieuw plan voor de blauwvintonijn moet vóór 15 april 2009, datum waarop het voornaamste visseizoen begint, in werking treden.

Het Parlement zal zich aan het begin van de vergadering van morgen over de toepassing van de urgentieprocedure moeten uitspreken.

10.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

van Raad en Commissie:

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (COM(2009)0011 — C6-0030/2009 — 2009/0005(COD))

verwezen naar

ten principale: TRAN

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 wat de intrekking van de financiering van sommige communautaire acties en de wijziging van de maximumgrens voor de financiering ervan betreft (COM(2009)0067 — C6-0070/2009 — 2009/0026(COD))

verwezen naar

ten principale: LIBE

advies: BUDG

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (COM(2009)0066 — C6-0071/2009 — 2009/0027(COD))

verwezen naar

ten principale: LIBE

advies: DEVE, AFET, BUDG

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (gecodificeerde versie) (COM(2008)0761 — C6-0072/2009 — 2008/0225(CNS))

verwezen naar

ten principale: JURI

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst van 1991 op het gebied van het vervoer (Vervoerprotocol) (COM(2008)0895 — C6-0073/2009 — 2008/0262(CNS))

verwezen naar

ten principale: TRAN

advies: ENVI

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft (COM(2009)0083 — C6-0074/2009 — 2009/0035(COD))

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: ECON

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 voor het begrotingsjaar 2009, opgesteld door de Raad op 26 februari 2009 (06952/2009 — C6-0075/2009 — 2009/2008(BUD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 voor het begrotingsjaar 2009, opgesteld door de Raad op 26 februari 2009 (06953/2009 — C6-0077/2009 — 2009/2010(BUD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de factureringsregels betreft (COM(2009)0021 — C6-0078/2009 — 2009/0009(CNS))

verwezen naar

ten principale: ECON

advies: JURI

Voorstel voor een besluit van de Raad tot rectificatie van Richtlijn 2008/73/EG van de Raad tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG en 2000/75/EG, Beschikking 2000/258/EG en de Richtlijnen 2001/89/EG, 2002/60/EG en 2005/94/EG (COM(2009)0045 — C6-0079/2009 — 2009/0016(CNS))

verwezen naar

ten principale: AGRI

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2008)0081 — C6-0080/2009 — 2008/0036(CNS))

verwezen naar

ten principale: TRAN

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (COM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS))

verwezen naar

ten principale: PECH

advies: ENVI

2)

van de parlementaire commissies:

2.1)

verslagen:

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren (COM(2008)0388 — C6-0250/2008 — 2008/0127(COD)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Verslag over de gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten (2008/2182(INI)) — Commissie FEMM

Rapporteur: Claire Gibault (A6-0003/2009)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (2008/2247(INI)) — Commissie JURI

Rapporteur: Bert Doorn (A6-0014/2009)

Verslag over de vooruitzichten voor het auteursrecht in de EU (2008/2121(INI)) — Commissie JURI

Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0017/2009)

Verslag over het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader (2008/2150(INI)) — Commissie CONT

Rapporteur: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over een strategisch partnerschap EU-Mexico (2008/2289(INI)) — Commissie AFET

Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

Verslag over de sociale situatie van de Roma en verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt in de EU (2008/2137(INI)) — Commissie EMPL

Rapporteur: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen (2008/2196(INI)) — Commissie JURI

Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid (2008/2122(INI)) — Commissie ECON

Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Verslag met het verzoek aan de Commissie om een voorstel in te dienen voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de implementatie van het burgerinitiatief (2008/2169(INI)) — Commissie AFCO

Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese besloten vennootschap (COM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)) — Commissie JURI

Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

*** I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (COM(2007)0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)) — Commissie ENVI

Rapporteur: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Armenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2007)0729 — C6-0519/2008 — 2007/0251(CNS)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0049/2009)

Verslag over de vooruitzichten voor het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (2008/2305(INI)) — Commissie LIBE

Rapporteur: Giusto Catania (A6-0050/2009)

Verslag over de bescherming van de consumenten, met name minderjarigen, met betrekking tot het gebruik van videospellen (2008/2173(INI)) — Commissie IMCO

Rapporteur: Toine Manders (A6-0051/2009)

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2008)0869 — C6-0050/2009 — 2008/0252(CNS)) — Commissie EMPL

Rapporteur: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Verslag over de strijd tegen seksuele verminking van vrouwen in de EU (2008/2071(INI)) — Commissie FEMM

Rapporteur: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

Verslag over groener vervoer en de toerekening van externe kosten (2008/2240(INI)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

*** I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (COM(2008)0627 — C6-0350/2008 — 2008/0190(COD)) — Commissie ECON

Rapporteur: John Purvis (A6-0056/2009)

Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2010 — Afdeling I — Europees Parlement; Afdeling II — Raad; Afdeling IV — Hof van Justitie; Afdeling V — Rekenkamer; Afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité; Afdeling VII — Comité van de Regio’s; Afdeling VIII — Europese Ombudsman; Afdeling IX — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (2009/2004(BUD)) — Commissie BUDG

Rapporteur: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

Verslag over de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (2008/2180(INI)) — Commissie JURI

Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2008)0178 — C6-0520/2008 — 2008/0068(CNS)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0059/2009)

* Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende bepaling van de werkingssfeer van artikel 143, onder b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG met betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen (gecodificeerde versie) (COM(2008)0575 — C6-0347/2008 — 2008/0181(CNS)) — Commissie JURI

Rapporteur: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0060/2009)

Verslag over de volgende stappen in het grensbeheer in de Europese Unie en ervaringen met grensbeheer in derde landen (2008/2181(INI)) — Commissie LIBE

Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende het strategisch partnerschap EU-Brazilië (2008/2288(INI)) — Commissie AFET

Rapporteur: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

Verslag over een Europees economisch herstelplan (2008/2334(INI)) — Commissie ECON

Rapporteur: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Verslag over de integriteit van online gokken (2008/2215(INI)) — Commissie IMCO

Rapporteur: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

*** I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EC betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Verslag over betere banen en meer mobiliteit: een Europees partnerschap voor onderzoekers (2008/2213(INI)) — Commissie ITRE

Rapporteur: Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009)

*** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie (16447/2008 — C6-0017/2009 — 2008/0212(AVC)) — Commissie DEVE

Rapporteur: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

Verslag over een Small Business Act voor Europa (2008/2237(INI)) — Commissie ITRE

Rapporteur: Edit Herczog (A6-0074/2009)

Verslag over het cohesiebeleid: investeren in de reële economie (2009/2009(INI)) — Commissie REGI

Rapporteur: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) (COM(2008)0229 — C6-0184/2008 — 2008/0090(COD)) — Commissie LIBE

Rapporteur: Michael Cashman (A6-0077/2009)

* Verslag over het initiatief van de Franse Republiek betreffende het besluit van de Raad inzake de aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol (14479/2008 — C6-0038/2009 — 2009/0804(CNS)) — Commissie LIBE

Rapporteur: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0078/2009)

Verslag over de werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2008 (2008/2303(INI)) — Commissie DEVE

Rapporteur: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

Verslag inzake de verslechterde kwaliteit van de landbouwgrond in de EU en vooral in Zuid-Europa: mogelijke aanpak met GLB-instrumenten (2008/2219(INI)) — Commissie AGRI

Rapporteur: Vincenzo Aita (A6-0086/2009)

Verslag over het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen — harmonisatie en wederzijdse erkenning van normen (2008/2220(INI)) — Commissie AGRI

Rapporteur: Maria Petre (A6-0088/2009)

Verslag over de ontwikkeling van een gemeenschappelijke luchtvaartruimte met Israël (2008/2136(INI)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Luca Romagnoli (A6-0090/2009)

*** III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) (05724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD)) — Commissie CODE

Rapporteur: Luis De Grandes Pascual (A6-0097/2009)

*** III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) (05726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD)) — Commissie CODE

Rapporteur: Luis De Grandes Pascual (A6-0098/2009)

*** III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenstaatcontrole (herschikking) (05722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD)) — Commissie CODE

Rapporteur: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

*** III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (05719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD)) — Commissie CODE

Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

*** III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG en 2002/59/EG (05721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD)) — Commissie CODE

Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

*** III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (06389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD)) — Commissie CODE

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2009)0023 — C6-0040/2009 — 2009/2007(ACI)) — Commissie BUDG

Rapporteur: Reimer Böge (A6-0106/2009)

Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2010 — Afdeling III — Commissie (2009/2005(BUD)) — Commissie BUDG

Rapporteur: László Surján (A6-0111/2009)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (2008/2290(INI)) — Commissie AFET

Rapporteur: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 — Afdeling III — Commissie (2009/2008(BUD)) — Commissie BUDG

Rapporteur: Jutta Haug (A6-0113/2009)

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen (COM(2008)0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)) — Commissie IMCO

Rapporteur: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (herschikking) (COM(2008)0049 — C6-0053/2008 — 2008/0035(COD)) — Commissie ENVI

Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. XXX/XXXX [uniforme procedure] (COM(2007)0872 — C6-0027/2008 — 2008/0002(COD)) — Commissie ENVI

Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten en tot intrekking van Richtlijn 2006/23/EG van de Raad (COM(2008)0390 — C6-0251/2008 — 2008/0128(COD)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

2.2)

aanbevelingen voor de tweede lezing:

*** II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen (14288/2/2008 — C6-0484/2008 — 2005/0236(COD)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

*** II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars (14287/2/2008 — C6-0483/2008 — 2005/0242(COD)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Gilles Savary (A6-0072/2009)

3)

van de leden:

3.1)

mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 109 van het Reglement) (B6-0009/2009):

aan de Raad

Harkin Marian, Crowley Brian, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Higgins Jim, Doyle Avril, Posselt Bernd, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Țicău Silvia-Adriana, Sonik Bogusław, Pleštinská Zita, Paleckis Justas Vincas, Mikko Marianne, Holm Jens, Pafilis Athanasios, Sinnott Kathy, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Allister Jim, Droutsas Konstantinos, Martin David, Karim Sajjad, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Guerreiro Pedro

aan de Commissie

Țicău Silvia-Adriana, Dimitrakopoulos Giorgos, Guerreiro Pedro, Moraes Claude, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, van Nistelrooij Lambert, Hołowczyc Krzysztof, Gardini Elisabetta, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papadimoulis Dimitrios, Matsis Yiannakis, Öger Vural, Andrikienė Laima Liucija, Czarnecki Ryszard, Harkin Marian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ebner Michl, Kirilov Evgeni, Hutchinson Alain, Batzeli Katerina, Angelakas Emmanouil, McGuinness Mairead, Gklavakis Ioannis, França Armando, Crowley Brian, Papastamkos Georgios, Doyle Avril, Csibi Magor Imre, Pleštinská Zita, Holm Jens, Sonik Bogusław, Cederschiöld Charlotte, Mikko Marianne, Seppänen Esko, Staes Bart, Hasse Ferreira Joel, Figueiredo Ilda, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Pafilis Athanasios, Sinnott Kathy, Droutsas Konstantinos, Belet Ivo, De Rossa Proinsias, Allister Jim, Mavrommatis Manolis, Fraga Estévez Carmen, Martin David, Karim Sajjad, Jensen Anne E., Toussas Georgios, Rack Reinhard

3.2)

ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement):

Philip Claeys. Ontwerpresolutie over de inmenging van de Commissie in interne aangelegenheden in Vlaams-Brabant (B6-0103/2009)

verwezen naar

ten principale: LIBE

advies: REGI

4)

van het bemiddelingscomité:

Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) (03719/2008 — C6-0042/2009 — 2005/0237A(COD))

Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) (03720/2008 — C6-0043/2009 — 2005/0237B(COD))

Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole (herschikking) (03721/2008 — C6-0044/2009 — 2005/0238(COD))

Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (03722/2008 — C6-0045/2009 — 2005/0239(COD))

Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG en 2002/59/EG (03723/2008 — C6-0046/2009 — 2005/0240(COD))

Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (03724/2008 — C6-0047/2009 — 2005/0241(COD)).

11.   Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1)

mondelinge vragen (artikel 108 van het Reglement):

(O-0005/2009) van Carlos Coelho, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, en Henrik Lax, namens de ALDE-Fractie, aan de Raad: Stand van zaken bij SIS II (B6-0010/2009),

(O-0006/2009) van Carlos Coelho, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, en Henrik Lax, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Stand van zaken bij SIS II (B6-0011/2009),

(O-0012/2009) van Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, Monica Frassoni en Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: De 50ste verjaardag van de Tibetaanse opstand en de dialoog tussen de Dalai Lama en de Chinese regering (B6-0012/2009),

(O-0018/2009) van Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Invoering van de ééngemaakte eurobetalingsruimte (SEPA) (B6-0013/2009),

(O-0023/2009) van Jan Andersson, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Migrantenkinderen (B6-0014/2009),

(O-0026/2009) van Josep Borrell Fontelles, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Vijfde Wereldwaterforum in Istanboel van 16 t/m 22 maart 2009 (B6-0015/2009),

(O-0030/2009) van Josep Borrell Fontelles, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Speciaal verslag nr. 10/2008 van de Rekenkamer over de ontwikkelingshulp van de EG aan de gezondheidsdiensten in Afrika bezuiden de Sahara (B6-0016/2009);

2)

schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo en Paulo Casaca over het belang van banen en de rechten van werknemers in de EU (0025/2009),

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula en Vasco Graça Moura over een Europees jaar voor buurtalen (0026/2009),

Riccardo Ventre over de bevordering van de rechten van het gezin (0027/2009),

Riccardo Ventre over preventieve maatregelen tegen de vorming van jeugdbendes in de lidstaten van de Europese Unie (0028/2009),

Eleonora Lo Curto en Paolo Bartolozzi over de schoolpsycholoog (0029/2009),

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre en Elisabetta Gardini over harmonisatie van de belastingstelsels van de lidstaten van de Europese Unie door invoering van een gezinsquotiënt (0030/2009),

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre en Elisabetta Gardini over een noodplan voor fiscale ontlasting van de KMO (0031/2009),

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête en Amalia Sartori over Europese normen voor kinderschoeisel (0032/2009),

Alexandru Nazare over het gevaar van het treffen van maatregelen van protectionistische aard tegen de achtergrond van de financiële crisis (0033/2009),

Daniel Strož, Jiří Maštálka en Jaromír Kohlíček over het afwijzen van de politisering van de geschiedenis en van de instrumentalisering van ideologieën gericht op het in diskrediet brengen en het elimineren van Europees Links (0034/2009).

12.   Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 191, lid 5, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

 

Op 4 februari 2009

van Viktoria Roth (nr. 0001/2009)

Marianne Söderberg (nr. 0002/2009)

Gerhard Evert (nr. 0003/2009)

Desislav Slavov Chukolov (nr. 0004/2009)

František Faber (nr. 0005/2009)

Fosso Jean-Marie Taga (nr. 0006/2009)

Tobias Jost (nr. 0007/2009)

Gabriele Schmid (nr. 0008/2009)

Gabriele Laganà (Unime Group) (nr. 0009/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0010/2009)

Eduardo Braga (nr. 0011/2009)

Cinzia Mancinelli (nr. 0012/2009)

Júlio César De Oliveira Lopes (nr. 0013/2009)

Friedhelm Höfer (nr. 0014/2009)

Gerda Schumann (2 handtekeningen) (nr. 0015/2009)

J.C. Herbreteau (MAN-Mouvement pour une Alternative Non-violente (Vendée) (16 handtekeningen) (nr. 0016/2009)

Cruz Fuertes Balbuena (nr. 0017/2009)

Mihail-Vasile Chiorean (nr. 0018/2009)

Fernando Mesquita (nr. 0019/2009)

Momir Veselinov (nr. 0020/2009)

Johan Robesin (Partij voor Zeeland) (nr. 0021/2009)

Angela Ferretti (nr. 0022/2009)

Simon Collyer (Justice Organisation) (nr. 0023/2009)

Jürgen Lohrbächer (nr. 0024/2009)

Jean-Luc Darcourt (nr. 0025/2009)

Bojan Navodnik (nr. 0026/2009)

Jerzy Bajik (2 handtekeningen) (nr. 0027/2009)

Mariano Martínez Fernández (nr. 0028/2009)

Sammy El Ahdal (nr. 0029/2009)

Dirk Utermann (nr. 0030/2009).

 

Op 17 februari 2009

van Wilfried Mauz (Bürgerinitiative Lebenswertes Erbach-Donaurieden) (2 handtekeningen) (nr. 0031/2009)

Karl Bauch (Deutscher Erfinder-Verband e.V.) (nr. 0032/2009)

Klaus Landahl (nr. 0033/2009)

Theodoros Tzioumis (Dimos Tripolis) (nr. 0034/2009)

Konstantinos Aivaliotis (3 handtekeningen) (nr. 0035/2009)

Konstantinos Aivaliotis (3 handtekeningen) (nr. 0036/2009)

Klaus Ecker (Montessori Fördergemeinschaft Landau und Umgebung e.V.) (35 handtekeningen) (nr. 0037/2009)

Roland Polant Lato (Eurolines and Albania Interlines) (nr. 0038/2009)

André Laurens (nr. 0039/2009)

Frank Cavanagh (Biocycle Ltd.) (nr. 0040/2009)

Kandiah Pathmaseni (Tamil Women Development Forum (TWDF)) (nr. 0041/2009)

Yvonne Hewitt (6 handtekeningen) (nr. 0042/2009)

Inga Speck (nr. 0043/2009)

Hélder Marques Gonçalves (nr. 0044/2009)

Siegfried Mascherek (nr. 0045/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0046/2009)

Klaus Sojka (nr. 0047/2009)

Ulrich Parth (nr. 0048/2009)

Nikolaos Kalamitsis (nr. 0049/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0050/2009)

Dagmar Kusa (EUROCLID-The European Association of History Educators) (nr. 0051/2009)

Francesco Zurlo (Verdi Crotone — Co. Ver. Kr (Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone) (nr. 0052/2009)

Lech Keller-Krawczyk (nr. 0053/2009)

Jean-Christophe Nivard (nr. 0054/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0055/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0056/2009)

Hilkka Becker (Immigrant Council of Ireland — Independent Law Centre) (nr. 0057/2009)

Adrian Karpinski (nr. 0058/2009)

Georgios Mihail Mourtzilas (nr. 0059/2009)

Knut W. Schlanert (nr. 0060/2009)

Sara Josefina Occhipinti (nr. 0061/2009)

Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (nr. 0062/2009)

Giorgio Germani (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche) (nr. 0063/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0064/2009)

Antonio García Jiménez (Asociación para a Defensa Ecolóxica van Galiza (ADEGA)) (nr. 0065/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0066/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0067/2009)

Dawn White (nr. 0068/2009)

Marina Micu (nr. 0069/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0070/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0071/2009)

Elisabeta Hanciu (nr. 0072/2009)

Kai Möller (nr. 0073/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0074/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0075/2009)

Marisa Tusha (nr. 0076/2009)

Luis Sintra (nr. 0077/2009)

Sergio González Molina (nr. 0078/2009)

Mark Meijer (nr. 0079/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0080/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0081/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0082/2009)

Elena Alexa (nr. 0083/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0084/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0085/2009)

Silviu Marin (nr. 0086/2009)

Iveta Cīrule (nr. 0087/2009)

Sean Farren (nr. 0088/2009)

Thomas Hackmann (61 handtekeningen) (nr. 0089/2009)

Pál Németh (nr. 0090/2009)

Diamantino Futinio (nr. 0091/2009)

Marco Perotti (Asociación Veïns de L’Alfàs) (2 300 handtekeningen) (nr. 0092/2009)

Angel Simeonov Angelov (2 handtekeningen) (nr. 0093/2009)

Radboud Verberne (nr. 0094/2009)

Antonio Dima (nr. 0095/2009)

Agnès Rouart (21 handtekeningen) (nr. 0096/2009)

Stanisław Mocarski (Związek Zawodowy Pracowników REMY) (nr. 0097/2009)

Josef Tresl (nr. 0098/2009)

(naam vertrouwelijk) (3 handtekeningen) (nr. 0099/2009)

Nadine Hopp (nr. 0100/2009).

 

Op 3 maart 2009

van Friedhelm Müller (nr. 0101/2009)

Eduardo Galguera García (Fuente Grande) (nr. 0102/2009)

Margarita García Jaime (nr. 0103/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0104/2009)

Svilen Radev (AGROBULS OOD) (nr. 0105/2009)

Riccardo Puccioni (nr. 0106/2009)

Heinrich Sobol (7 handtekeningen) (nr. 0107/2009)

Sokrat Lolo (nr. 0108/2009)

Georgios Karatzaferis (LAIKOS ORTHODOXOS SINAPISMOS) (nr. 0109/2009)

Gerlinde Rogatsch (ÖVP Salzburg) (2 handtekeningen) (nr. 0110/2009)

Eleftheria Karagkouni (nr. 0111/2009)

Reinhard Muschter (nr. 0112/2009)

Ugur Topcu (nr. 0113/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0114/2009)

Alex García-Miguel i Ricart (nr. 0115/2009)

Anca Paduraru (nr. 0116/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0117/2009)

Stefan Kohler (nr. 0118/2009)

Jan Jacob Van Stuyvesant Meijen (Comunidad de Propietarios Sector 1 Veraplaya) (2 handtekeningen) (nr. 0119/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0120/2009)

Jeannette Krause (nr. 0121/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0122/2009)

Jean-Pierre Picaud (nr. 0123/2009)

R. Ghozzi (nr. 0124/2009)

Siegfried Huber (nr. 0125/2009)

Pia Diana Fuchs (nr. 0126/2009)

Adrian Damian (nr. 0127/2009)

Norbert Kaiser (nr. 0128/2009)

Hans Henrik Holbek (nr. 0129/2009)

Sefa Yavuzoglu (nr. 0130/2009)

Ignacio Oni Peral (nr. 0131/2009)

Eduardo Marín García (nr. 0132/2009)

Bartosz Smalec (nr. 0133/2009)

Martin Wyness (nr. 0134/2009)

Artur Bac (nr. 0135/2009)

Stefano Rossato (nr. 0136/2009)

Jürgen Gose (nr. 0137/2009)

Franco Antonio Lores (Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simon) (nr. 0138/2009)

Rodolfo Rizzo (nr. 0139/2009)

Ricos Thanopoulos (250 handtekeningen) (nr. 0140/2009)

Giannis Fetfatsidis (nr. 0141/2009)

Roberto Jacchia (De Berti Jacchia Franchini Forlani) (2 handtekeningen) (nr. 0142/2009)

Olanrewaju Adebayo (nr. 0143/2009)

Zbigniew Popławski (nr. 0144/2009)

Hermann Voorhoeve (Ziegenfarm Voorhoeve Bolandbetrieb) (nr. 0145/2009)

Magdalena Chelsoi (nr. 0146/2009)

Joanna Kowalczyk (nr. 0147/2009)

(naam vertrouwelijk) (2 handtekeningen) (nr. 0148/2009)

Herbert Flemming (nr. 0149/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0150/2009)

Reinhold Otto (nr. 0151/2009)

Sebastian Hochwarth (nr. 0152/2009)

Gonzalo Caro Sagüés (nr. 0153/2009)

Melanie Wagner (nr. 0154/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0155/2009)

José Martínez Rico (nr. 0156/2009)

Willem Bekius namens J. Engeltjesw (nr. 0157/2009)

Silvia Kuck (Pflegeeltern) (nr. 0158/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0159/2009)

Giorgio Andrea Bartolomeo (nr. 0160/2009)

Augusto Spadini (nr. 0161/2009)

Manuel Pascual Arboleya Rodríguez (nr. 0162/2009)

Quintin Cross (nr. 0163/2009)

(naam vertrouwelijk) (nr. 0164/2009)

Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (nr. 0165/2009)

José Manuel Dolón García (nr. 0166/2009)

Julie Spatz (nr. 0167/2009)

Emil Ivascu (nr. 0168/2009)

Juan José Amate Ruiz (nr. 0169/2009)

Malgorzata Pomaranska-Bielecta (nr. 0170/2009)

Ana Luiza Gora (nr. 0171/2009)

Ioan-Irineu Farcas (Rumänische Katholische Mission) (nr. 0172/2009)

Marek Aleksander Czarnecki (nr. 0173/2009)

Spyridon Andriopoulos (nr. 0174/2009)

Alexandros Panagiotidis (nr. 0175/2009)

Dieter Schulze (nr. 0176/2009)

A. Ontansa Dobrescu (nr. 0177/2009)

Sidonia Duma (nr. 0178/2009)

Paweł Dobrzyński (nr. 0179/2009)

Corneliu Dobranici (nr. 0180/2009)

Karl Wezel (nr. 0181/2009)

Anton Stan (nr. 0182/2009)

Iuliu Winkler (2 handtekeningen) (nr. 0183/2009).

13.   Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het volgende document:

tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschappen en haar lidstaten, anderzijds.

14.   Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 01/2009 van de Commissie (C6-0053/2009) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

15.   Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van maart I 2009 (PE 420.647/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement):

 

maandag

Verzoek van de PSE-Fractie om inschrijving van het verslag Magda Kósáné Kovács over de sociale situatie van de Roma en de verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt in de EU (A6-0038/2009) (punt 12 van de PDOJ) onder de stemmingen van dinsdag.

Verzoek van de PPE-DE-Fractie om inschrijving van het verslag Herbert Reul over suggesties om de uitdagingen in verband met de aardolievoorziening tegemoet te treden (A6-0035/2009) (punt 73 van de PDOJ) onder de stemmingen van dinsdag.

De Voorzitter deelt mede dat de termijn voor de indiening van alternatieve gezamenlijke ontwerpresoluties wordt vastgesteld op vanavond, 19.00 uur en dat het bijgevolg technisch niet mogelijk is deze teksten morgen al in stemming te brengen. Hij stelt voor beide verslagen op woensdag 11 maart 2009 in stemming te brengen.

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Voorzitter.

 

Dinsdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om op de agenda een verklaring van de Commissie over transgene maïs MON810 in te schrijven en het debat te besluiten met de indiening van een ontwerpresolutie.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Christofer Fjellner, namens de PPE-DE-Fractie, en Martin Schulz.

Bij HS (38 voor, 111 tegen, 39 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

De Voorzitter raadpleegt vervolgens het Parlement over de inschrijving op de agenda van een verklaring van de Commissie over transgene maïs MON810, zonder het debat te besluiten met de indiening van een ontwerpresolutie.

Bij ES (82 vóór, 102 tegen, 6 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de PSE-Fractie om de debatten in de middags tot 18.30 uur te laten voortduren; het vragenuur (vragen aan de Commissie) zal in dat geval van 18.30 tot 20.00 uur plaatsvinden.

Het Parlement willigt het verzoek in.

 

Woensdag

De Voorzitter deelt mede dat op het verslag Elisa Ferreira over een Europees economisch herstelplan (A6-0063/2009) (punt 35 van de PDOJ) 113 amendementen zijn ingediend. Hij constateert dat de limiet van 50 amendementen als vastgelegd in artikel 156 van het Reglement is overschreden, en verzoekt bijgevolg de bevoegde commissie een vergadering bijeen te roepen om deze te behandelen. Het debat over dit verslag blijft ingeschreven op de agenda van woensdag.

Verzoek van de PPE-DE-Fractie om om 15.00 uur te beginnen met het debat over de mondelinge vragen aan de Raad (O-0005/2009) en de Commissie (O-0006/2009) over de stand van zaken bij SIS II (punt 80 van de PDOJ).

Aangezien alle fracties zich hebben aangesloten bij dit verzoek, wordt de agenda dienovereenkomstig gewijzigd.

 

Donderdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie en de ALDE-Fractie om het debat over de mondelinge vraag aan de Commissie over de 50e verjaardag van de Tibetaanse opstand en de dialoog tussen de Dalai Lama en de Chinese regering (O-0012/2009) te besluiten met de indiening van een ontwerpresolutie.

Het woord wordt gevoerd door Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Nirj Deva.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Indieningstermijnen:

ontwerpresoluties: dinsdag 10 maart 2009, 10.00 uur

amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 11 maart 2009, 10.00 uur.

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 115 van het Reglement):

Verzoek van de PSE-Fractie om vervanging van het punt Steun aan het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (punt 89 van de PDOJ) door het punt Uitwijzing van hulporganisaties uit Darfur.

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

*

* *

De agenda wordt aldus vastgesteld.

16.   Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Pașcu, Magor Imre Csibi, Jan Tadeusz Masiel, Kyriacos Triantaphyllides, Hans-Peter Martin en Tunne Kelam.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, Marco Cappato, Bogusław Rogalski, Georgios Toussas, Zsolt László Becsey, Thierry Cornillet, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt, Hanna Foltyn-Kubicka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Chris Davies, Călin Cătălin Chiriță, Jelko Kacin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iosif Matula, Marco Pannella, Zita Pleštinská, Marian Harkin, Csaba Sógor, Nickolay Mladenov, Bruno Gollnisch en Mieczysław Edmund Janowski.

17.   Begroting 2010 — Afdeling III — Commissie: Richtsnoeren voor de begroting 2010 — Begrotingsrichtsnoeren 2010 — Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX (debat)

Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2010 — Afdeling III — Commissie [2009/2005(BUD)] — Begrotingscommissie.

Rapporteur: László Surján (A6-0111/2009)

Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2010, Afdeling I — Europees Parlement, Afdeling II — Raad, Afdeling IV — Hof van Justitie, Afdeling V — Rekenkamer, Afdeling VI — Economisch en Sociaal Comité, Afdeling VII — Comité van de Regio’s, Afdeling VIII — Europese Ombudsman, Afdeling IX — Europese toezichthouder voor gegevensbescherming [2009/2004(BUD)] — Begrotingscommissie.

Rapporteur: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

László Surján en Vladimír Maňka leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Margaritis Schinas, namens de PPE-DE-Fractie, Costas Botopoulos, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Wiesław Stefan Kuc, namens de UEN-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Salvador Garriga Polledo, Ralf Walter, Kyösti Virrankoski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, István Szent-Iványi en James Elles.

VOORZITTER: Marek SIWIEC

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Petre.

Volgens de catch the eye-procedure wordt het woord gevoerd door Ville Itälä.

Het woord wordt gevoerd door László Surján en Vladimír Maňka.

Het debat wordt gesloten.

Stemming:punt 8.14 van de notulen van 10.03.2009 en punt 8.15 van de notulen van 10.03.2009.

18.   Statuut van de Europese besloten vennootschap * — Grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen — Small Business Act — Participatie van werknemers in bedrijven met een Europees statuut (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese besloten vennootschap [COM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen [2008/2196(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

Verslag over de Small Business Act [2008/2237(INI)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Edit Herczog (A6-0074/2009)

Verklaring van de Commissie: Participatie van werknemers in bedrijven met een Europees statuut

Klaus-Heiner Lehne leidt de verslagen in.

Edit Herczog leidt het verslag in.

Ján Figeľ (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Harald Ettl (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Donata Gottardi (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Harald Ettl (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Anja Weisgerber (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Othmar Karas (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Nicole Fontaine, namens de PPE-DE-Fractie, Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie, Jean Marie Beaupuy, namens de ALDE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Roberto Fiore, niet-ingeschrevene, Georgios Papastamkos en Manuel Medina Ortega.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jorgo Chatzimarkakis, Eoin Ryan, Georgios Toussas, Jim Allister, Kurt Lechner, Juan Fraile Cantón, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Vladimír Remek, Tadeusz Zwiefka, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Pilar del Castillo Vera, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giles Chichester, Joel Hasse Ferreira, Dragoș Florin David, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon en Martí Grau i Segú (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO).

Volgens de catch the eye-procedure wordt het woord gevoerd door Richard Corbett en Ieke van den Burg.

Het woord wordt gevoerd door Ján Figeľ, Klaus-Heiner Lehne en Edit Herczog.

De overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties zullen later worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming:punt 8.13 van de notulen van 10.03.2009, punt 8.5 van de notulen van 10.03.2009, punt 8.19 van de notulen van 10.03.2009 en punt 7.7 van de notulen van 12.03.2009.

19.   Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (debat)

Verslag over de toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel [2008/2305(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Giusto Catania (A6-0050/2009)

Giusto Catania leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Mechtild ROTHE

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Danutė Budreikaitė (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Carlos Coelho, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Jan Tadeusz Masiel, namens de UEN-Fractie, Hélène Goudin, namens de IND/DEM-Fractie, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström, Gerard Batten, Simon Busuttil, Daciana Octavia Sârbu, Alin Lucian Antochi en Katrin Saks.

Volgens de catch the eye-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot en Giusto Catania.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 10.03.2009.

20.   Sociale situatie van de Roma en de verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt in de EU (korte presentatie)

Verslag over de sociale situatie van de Roma en de verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt in de EU [2008/2137(INI)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

Magda Kósáné Kovács presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie)

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.17 van de notulen van 11.03.2009.

21.   Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader (korte presentatie)

Verslag over het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader [2008/2150(INI)] — Commissie begrotingscontrole.

Rapporteur: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

Gabriele Stauner presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 10.03.2009.

22.   Integriteit van online gokken (korte presentatie)

Verslag over de integriteit van online gokken [2008/2215(INI)] — Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Rapporteur: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

Christel Schaldemose presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 10.03.2009.

23.   Het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen — harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen (korte presentatie)

Verslag over het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen — harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen [2008/2220(INI)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Maria Petre (A6-0088/2009)

Maria Petre presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.17 van de notulen van 10.03.2009.

24.   Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgelijke en handelszaken (korte presentatie)

Verslag over de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgelijke en handelszaken [2008/2180(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

Manuel Medina Ortega presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 10.03.2009.

25.   Toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (korte presentatie)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen [2008/2247(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Bert Doorn (A6-0014/2009)

Bert Doorn presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 10.03.2009.

VOORZITTER: Gérard ONESTA

Ondervoorzitter

26.   Uitdagingen in verband met de aardolievoorziening (korte presentatie)

Verslag over suggesties om de uitdagingen in verband met de aardolievoorziening tegemoet te treden [2008/2212(INI)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Herbert Reul (A6-0035/2009)

Herbert Reul presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.18 van de notulen van 11.03.2009.

27.   Verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007 (korte presentatie)

Verslag over de verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007 [2008/2243(INI)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

Jonathan Evans presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.18 van de notulen van 10.03.2009.

28.   Agenda

De Voorzitter deelt mede dat de korte presentatie van het verslag Claire Gibault over de gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten (A6-0003/2009) door de afwezigheid van de rapporteur niet zal plaatsvinden, maar dat het verslag wordt ingeschreven onder de stemmingen van morgen.

29.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 420.647/OJMA).

30.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.55 uur gesloten.

31.   Sluiting van de zitting

De zitting 2008-2009 van het Europees Parlement is gesloten.

Krachtens het bepaalde in het Verdrag zal het Parlement morgen, dinsdag 10 maart 2009, om 09.00 uur bijeenkomen.

Harald Rømer

Secretaris-generaal

Adam Bielan

Ondervoorzitter


Maandag, 9 maart 2009
PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Bielan, Bloklen, Bobošíková, Bodu, Böge, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriță, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Csibi, Marek Aleksener Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbășan, Hammerstein, Hamon, Henzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Taren, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wielen, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zimmer, Zwiefka


ZITTING 2009-2010 Vergaderingen van 10 t/m 12 maart 2009

29.9.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 234/25


Dinsdag, 10 maart 2009
NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 10 MAART 2009

2009/C 234 E/02

Inhoud

VERLOOP VAN DE VERGADERING

1.

Opening van de zitting

2.

Opening van de vergadering

3.

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

4.

Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure

5.

Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen *** I (debat)

6.

Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) *** I (debat)

7.

Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) *** I (debat)

8.

Stemmingen

8.1.

Overeenkomst EG/Armenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

8.2.

Overeenkomst EG/Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

8.3.

Aanvullend protocol bij de overeenkomst EG/Zuid-Afrika in verband met de toetreding van Bulgarije en van Roemenië tot de EU *** (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

8.4.

Grensbeheer in de Europese Unie — ervaringen in derde landen (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

8.5.

Grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

8.6.

Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

8.7.

Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

8.8.

Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgelijke en handelszaken (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

8.9.

Toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

8.10.

Gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

8.11.

Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen *** I (stemming)

8.12.

Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) *** I (stemming)

8.13.

Statuut van de Europese besloten vennootschap * (stemming)

8.14.

Begrotingsrichtsnoeren 2010 — Afdeling III — Commissie (stemming)

8.15.

Begrotingsrichtsnoeren 2010 — Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX (stemming)

8.16.

Integriteit van online gokken (stemming)

8.17.

Het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen — harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen (stemming)

8.18.

Verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007 (stemming)

8.19

Small Business Act (stemming)

9.

Stemverklaringen

10.

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

11.

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

12.

Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) *** III — Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) *** III — Havenstaatcontrole (herschikking) *** III — Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart *** III — Grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector *** III — Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen *** III — Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaren *** II — Naleving van vlaggenstaatverplichtingen *** II (debat)

13.

Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** I — Groener vervoer en internalisering van externe kosten (debat)

14.

Agenda

15.

Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** I — Groener vervoer en internalisering van externe kosten (voortzetting van het debat)

16.

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

17.

Voorzieningen voor kinderopvang — doelstellingen van Barcelona (debat)

18.

Migrantenkinderen (debat)

19.

Dreiging van sluiting van het bedrijf Qimonda in Duitsland en in Portugal en het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in Europa (debat)

20.

Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee * (debat)

21.

Agenda van de volgende vergadering

22.

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

1.

Overeenkomst EG/Armenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *

2.

Overeenkomst EG/Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *

3.

Aanvullend protocol bij de overeenkomst EG/Zuid-Afrika in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU ***

4.

Grensbeheer in de Eurpese Unie — ervaringen in derde landen

5.

Grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen

6.

Gemeenschappelijk Europees asielstelsel

7.

Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader

8.

Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken

9.

Toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

10.

Gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten

11.

Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen *** I

12.

Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) *** I

13.

Statuut van de Europese besloten vennootschap *

14.

Begrotingsrichtsnoeren 2010 — Afdeling III — Commissie

15.

Begrotingsrichtsnoeren 2010 — Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII en IX *

16.

Integriteit van online gokken

17.

Het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen — harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen

18.

Verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007

19.

Small Business Act

BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.

Verslag Costa A6-0049/2009 — Resolutie

2.

Verslag Costa A6-0059/2009 — Resolutie

3.

Verslag Borrell Fontelles A6-0073/2009 — Resolutie

4.

Verslag Hennis-Plasschaert A6-0061/2009 — Resolutie

5.

Verslag Lehne A6-0040/2009 — Resolutie

6.

Verslag Catania A6-0050/2009 — Resolutie

7.

Verslag Stauner A6-0022/2009 — Resolutie

8.

Verslag Medina Ortega A6-0058/2009 — Resolutie

9.

Verslag Doorn A6-0014/2009 — Resolutie

10.

Verslag Gibault A6-0003/2009 — Resolutie

11.

Verslag Schwab A6-0482/2008 — Wetgevingsresolutie

12.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 5/1

13.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 5/2

14.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 11

15.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 57

16.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 62/1

17.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 62/2

18.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 72

19.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 73

20.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 74

21.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 75

22.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 119S

23.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 120S

24.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 121S

25.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 122S

26.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 96S

27.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 114

28.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 123S

29.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 116

30.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 133/rev

31.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 128/rev

32.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 141

33.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 131/rev

34.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 117

35.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendementen 93 + 115

36.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 142

37.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 97

38.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 143

39.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Amendement 78

40.

Verslag Krahmer A6-0046/2009 — Wetgevingsresolutie

41.

Verslag Lehne A6-0044/2009 — Wetgevingsresolutie

42.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 12

43.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 3

44.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 13

45.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 20

46.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 5 + 14

47.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 15

48.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 19

49.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 6

50.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 7

51.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 16/1

52.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 16/2

53.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 16/3

54.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 16/4

55.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 9

56.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 10

57.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Amendement 18

58.

Verslag Surján A6-0111/2009 — Resolutie

59.

Verslag Maňka A6-0057/2009 — Amendement 2

60.

Verslag Maňka A6-0057/2009 — Resolutie

61.

Verslag Schaldemose A6-0064/2009 — Amendement 1

62.

Verslag Schaldemose A6-0064/2009 — Resolutie

63.

Verslag Petre A6-0088/2009 — Resolutie

64.

Verslag Jonathan Evans A6-0011/2009 — Resolutie

65.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 8/1

66.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 8/2

67.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 29

68.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 31

69.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 36

70.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 37

71.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 39

72.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 44

73.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 47

74.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 51

75.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 53

76.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 54/1

77.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 54/2

78.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 59

79.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 67

80.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 68/1

81.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 68/2

82.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 69

83.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 78

84.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 80

85.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Paragraaf 82

86.

Verslag Herczog A6-0074/2009 — Resolutie

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Mechtild ROTHE

Ondervoorzitter

1.   Opening van de zitting

Overeenkomstig artikel 196, eerste alinea, van het EG-Verdrag, en artikel 127, lid 2, van het Reglement is de zitting 2009-2010 van het Europees Parlement geopend.

2.   Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.

3.   Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.

GUINEA-BISSAU

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over Guinee Bissau (B6-0115/2009)

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Guinee Bissau (B6-0116/2009)

Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over Guinee Bissau (B6-0117/2009)

Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Guinee Bissau (B6-0118/2009)

Johan Van Hecke, Thierry Cornillet en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over Guinee Bissau (B6-0119/2009)

Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, over Guinee Bissau (B6-0120/2009)

II.

DE FILIPPIJNEN

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over de Filippijnen (B6-0121/2009)

Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, over de mensenrechtensituatie op de Filippijnen (B6-0122/2009)

Kartika Tamara Liotard en Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie op de Filippijnen (B6-0123/2009)

Marios Matsakis, Jules Maaten en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de Filippijnen (B6-0124/2009)

Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over de situatie op de Filippijnen (B6-0125/2009)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie op de Filippijnen (B6-0126/2009)

III.

UITWIJZING VAN NGO'S UIT DARFUR

José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur (B6-0127/2009)

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur, Sudan (B6-0128/2009)

Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur, Sudan (B6-0129/2009)

Thierry Cornillet, Marco Cappato en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over Darfur (B6-0130/2009)

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański en Dariusz Maciej Grabowski, namens de UEN-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur, Sudan (B6-0131/2009

Margrete Auken en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur, Sudan (B6-0132/2009)

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.

4.   Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure

Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 134 van het Reglement) van de Raad voor:

Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee [COM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)]

Het woord wordt gevoerd door Philippe Morillon (voorzitter van de Commissie PECH).

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Dit punt wordt ingeschreven op de agenda van deze vergadering (punt 51 van de OJ van 10 maart 2009).

Termijn voor de indiening van amendementen: woensdag 11 maart 2009, 10.00 uur.

De stemming vindt plaats op donderdag 12 maart 2009, 12.00 uur

*

* *

Het woord wordt gevoerd door José Ribeiro e Castro over het ontbreken op de agenda van 11 maart 2009 van een punt over de Europese Dag voor slachtoffers van terrorisme (de Voorzitter antwoordt dat de Voorzitter morgen een verklaring hierover zal afleggen).

5.   Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen [COM(2008)0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)] — Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Rapporteur: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jorgo Chatzimarkakis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Malcolm Harbour, namens de PPE-DE-Fractie, Gary Titley, namens de PSE-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon en Toine Manders.

Volgens de catch the eye-procedure wordt het woord gevoerd door Avril Doyle.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen en Andreas Schwab.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 10.03.2009.

6.   Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) [COM(2007)0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marcello Vernola, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Guido Sacconi, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola en Anders Wijkman.

Volgens de catch the eye-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová en Robert Sturdy.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas en Holger Krahmer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 10.03.2009.

7.   Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) [COM(2008)0229 — C6-0184/2008 — 2008/0090(COD)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Monica Frassoni (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Anneli Jäätteenmäki (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), David Hammerstein (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Charlotte Cederschiöld, namens de PPE-DE-Fractie, Costas Botopoulos, namens de PSE-Fractie, Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Hanne Dahl, namens de IND/DEM-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen en Andrzej Jan Szejna.

Volgens de catch the eye-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness en Danutė Budreikaitė.

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström en Michael Cashman.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.14 van de notulen van 11.03.2009.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.45 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT

Ondervoorzitter

8.   Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen…) zijn opgenomen in de bijlage Stemmingsuitslagen bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

Alvorens met de stemmingen te beginnen, deelt de Voorzitter mede dat er een nieuw systeem voor de weergave van de uitslagen van de stemmingen in de vergaderzaal is aangebracht.

Het woord wordt gevoerd door Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, over de organisatie van de stemmingen over de verslagen Holger Krahmer (A6-0046/2009) en Michael Cashman (A6-0077/2009) (punt 8.12 van de notulen van 10.03.2009), Thomas Mann, over het nieuwe elektronische systeem voor de weergave van de stemmingsuitslagen, over de al 50 jaar durende bezetting van Tibet en over de mogelijkheid de Tibetaanse vlag in de vergaderzaal te tonen (de Voorzitter bevestigt dat dit mogelijk is en verwelkomt Kasur Tashi Wangdi, vertegenwoordiger van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, die zich op de bezoekerstribune bevindt), en Zbigniew Zaleski, laatstgenoemde over de massamoord op duizenden Polen in het woud van Katyń in 1940.

8.1.   Overeenkomst EG/Armenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Armenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [COM(2007)0729 — C6-0519/2008 — 2007/0251(CNS)] — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0082)

8.2.   Overeenkomst EG/Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [COM(2008)0178 — C6-0520/2008 — 2008/0068(CNS)] — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0083)

8.3.   Aanvullend protocol bij de overeenkomst EG/Zuid-Afrika in verband met de toetreding van Bulgarije en van Roemenië tot de EU *** (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van het aanvullend protocol bij de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie [16447/2008 — C6-0017/2009 — 2008/0212(AVC)] — Commissie ontwikkelingssamenwerking.

Rapporteur: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0084)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.

8.4.   Grensbeheer in de Europese Unie — ervaringen in derde landen (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de volgende stappen in het grensbeheer in de Europese Unie en vergelijkbare ervaringen met grensbeheer in derde landen [2008/2181(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0085)

8.5.   Grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen [2008/2196(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0086)

8.6.   Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel [2008/2305(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0087)

8.7.   Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader [2008/2150(INI)] — Commissie begrotingscontrole.

Rapporteur: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0088)

8.8.   Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgelijke en handelszaken (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgelijke en handelszaken [2008/2180(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0089)

8.9.   Toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen [2008/2247(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0090)

8.10.   Gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten (artikel 1131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten [2008/2182(INI)] — Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid.

Rapporteur: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0091)

Het woord wordt gevoerd door:

Claire Gibault (rapporteur), die overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement een verklaring aflegt.

8.11.   Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen [COM(2008)0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)] — Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Rapporteur: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0092)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0092)

8.12.   Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) [COM(2007)0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0093)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0093)

Het woord wordt gevoerd door:

Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, die kanttekeningen plaatst bij de toepassing van artikel 80 bis van het Reglement voor de verslagen Holger Krahmer (A6-0046/2009) en Michael Cashman (A6-0077/2009) en verzoekt om uitstel van de stemming over het eerste verslag tot de stemmingen van morgen.

Over het verzoekt om uitstel van de stemming en de ontvankelijkheid van de amendementen wordt het woord gevoerd door Guido Sacconi, namens de PSE-Fractie, Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie, en Holger Krahmer (rapporteur).

Bij ES (301 vóór, 311 tegen, 28 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Het woord wordt vervolgens gevoerd door Avril Doyle, Monica Frassoni en Anders Wijkman over de procedure voor herschikking als bedoeld in artikel 80 bis van het Reglement (de Voorzitter deelt mede dat de Voorzitter van het Parlement morgen een verklaring hierover zal afleggen), en Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer en Chris Davies.

8.13.   Statuut van de Europese besloten vennootschap * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese besloten vennootschap [COM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0094)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0094)

Het woord werd gevoerd door:

Zbigniew Zaleski over het nieuwe systeem voor de weergave van de stemmingsuitslagen en de bekendmaking van de uitslag van de stemmingen.

8.14.   Begrotingsrichtsnoeren 2010 — Afdeling III — Commissie (stemming)

Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2010 — Afdeling III — Commissie [2009/2005(BUD)] — Begrotingscommissie.

Rapporteur: László Surján (A6-0111/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0095)

Het woord werd gevoerd door:

László Surján (rapporteur) die een mondeling amendement op paragraaf 13 indiende, dat in aanmerking werd genomen en Anne E. Jensen die de inhoud van dit amendement nader toelicht.

Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, die een mondeling amendement (in aanmerking genomen) indiende op het eerste deel van amendement 16 (verworpen) en László Surján die het woord voerde over de oorspronkelijke tekst van paragraaf 24 (de Voorzitter lichtte de gevolgde procedure toe).

László Surján die een mondeling amendement indiende op paragraaf 31, dat in aanmerking werd genomen.

8.15.   Begrotingsrichtsnoeren 2010 — Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX (stemming)

Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2010, Afdeling I — Europees Parlement, Afdeling II — Raad, Afdeling IV — Hof van Justitie, Afdeling V — Rekenkamer, Afdeling VI — Economisch en Sociaal Comité, Afdeling VII — Comité van de Regio's, Afdeling VIII — Europese Ombudsman, Afdeling IX — Europese toezichthouder voor gegevensbescherming [2009/2004(BUD)] — Begrotingscommissie.

Rapporteur: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0096)

Het woord werd gevoerd door:

Christopher Beazley die kritiek leverde op het zijns inziens overmatig gebruik van hoofdelijke stemmingen (de Voorzitter neemt dit ter kennis).

8.16.   Integriteit van online gokken (stemming)

Verslag over de integriteit van online gokken [2008/2215(INI)] — Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Rapporteur: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0097)

8.17.   Het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen — harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen (stemming)

Verslag over het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen — harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen [2008/2220(INI)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Maria Petre (A6-0088/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0098)

8.18   Verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007 (stemming)

Verslag over de verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007 [2008/2243(INI)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0099)

8.19.   Small Business Act (stemming)

Verslag over de Small Business Act [2008/2237(INI)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage Stemmingsuitslagen, punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0100)

Het woord werd gevoerd door:

Alexander Alvaro over de eerdere opmerking van Christopher Beazley.

9.   Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Klaus-Heiner Lehne — A6-0040/2009: Daniel Hannan

Verslag Giusto Catania — A6-0050/2009: Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker en Daniel Hannan

Verslag Andreas Schwab — A6-0482/2008: Mairead McGuinness en James Nicholson

Verslag Holger Krahmer — A6-0046/2009: Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill en James Nicholson

*

* *

Het woord wordt gevoerd door Richard Corbett, die het woord voert over de procedure voor herschikking (punt 8.12 van de notulen van 10.03.2009)

*

* *

Verslag Holger Krahmer — A6-0046/2009:: Jim Allister

Verslag László Surján — A6-0111/2009 et Verslag Vladimír Maňka — A6-0057/2009: Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys en Richard Corbett

Verslag Christel Schaldemose — A6-0064/2009: Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris en Syed Kamall

Verslag Maria Petre — A6-0088/2009: Jim Allister

Verslag Jonathan Evans — A6-0011/2009: Syed Kamall

Verslag Edit Herczog — A6-0074/2009: Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris en Syed Kamall.

10.   Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes) en in de gedrukte versie van bijlage Uitslag van de hoofdelijke stemmingen.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Adam BIELAN

Ondervoorzitter

11.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

12.   Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) *** III — Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) *** III — Havenstaatcontrole (herschikking) *** III — Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart *** III — Grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector *** III — Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen *** III — Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaren *** II — Naleving van vlaggenstaatverplichtingen *** II (debat)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) [PE-CONS 3719/2008 — C6-0042/2009 — 2005/0237A(COD)] — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité

Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) [PE-CONS 3720/2008 — C6-0043/2009 — 2005/0237B(COD)] — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité

Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole (herschikking) [PE-CONS 3721/2008 — C6-0044/2009 — 2005/0238(COD)] — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité

Rapporteur: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart [PE-CONS 3722/2008 — C6-0045/2009 — 2005/0239(COD)] — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité

Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG en 2002/59/EG [PE-CONS 3723/2008 — C6-0046/2009 — 2005/0240(COD)] — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité

Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen [PE-CONS 3724/2008 — C6-0047/2009 — 2005/0241(COD)] — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars [14287/2/2008 — C6-0483/2008 — 2005/0242(COD)] — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen [14288/2/2008 — C6-0484/2008 — 2005/0236(COD)] — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček en Paolo Costa leiden de verslagen in

Gilles Savary en Emanuel Jardim Fernandes leiden hun aanbevelingen voor de tweede lezing in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Mogens Camre, namens de UEN-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, Fernand Le Rachinel, niet-ingeschrevene, Ioannis Kasoulides en Michel Teychenné.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva en Marian-Jean Marinescu.

Volgens de catch the eye-procedure wordt het woord gevoerd door Jim Higgins, Silvia-Adriana Țicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle en Brian Simpson.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary en Emanuel Jardim Fernandes.

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski en Inés Ayala Sender.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.6 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.7 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.8 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.9 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.10 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.11 van de notulen van 11.03.2009 en punt 5.12 van de notulen van 11.03.2009.

13.   Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** I — Groener vervoer en internalisering van externe kosten (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [COM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)] — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Verslag over groener vervoer en internalisering van externe kosten [2008/2240(INI)] — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui en Georg Jarzembowski leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Claude Turmes (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE) en Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-DE-Fractie.

14.   Agenda

In haar vergadering van 9 maart 2009 heeft de Commissie AFET een ontwerpresolutie goedgekeurd over de verslechtering van de humanitaire situatie in Sri Lanka en, gezien het urgente karakter van de situatie, verzocht om inschrijving ervan op de agenda van deze vergaderperiode overeenkomstig artikel 91 van het Reglement.

De ontwerpresolutie wordt geacht te zijn aangenomen tenzij ten minste veertig leden vóór morgen, 12.00 uur, schriftelijk hiertegen bezwaar hebben gemaakt; in dat geval wordt de ontwerpresolutie met debat en stemming ingeschreven op de agenda van de huidige vergaderperiode.

15.   Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** I — Groener vervoer en internalisering van externe kosten (voortzetting van het debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [COM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)] — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Verslag over groener vervoer en internalisering van externe kosten [2008/2240(INI)] — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Het woord wordt gevoerd door Silvia-Adriana Țicău, namens de PSE-Fractie, en Dirk Sterckx, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Mario MAURO

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual en Emanuel Jardim Fernandes.

Volgens de catch the eye-procedure wordt het woord gevoerd door Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare en Jörg Leichtfried.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie), Saïd El Khadraoui en Georg Jarzembowski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.13 van de notulen van 11.03.2009 en punt 5.19 van de notulen van 11.03.2009.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 18.10 uur onderbroken en om 18.30 uur hervat.)

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS

Ondervoorzitter

16.   Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0009/2009).

Eerste deel

Vraag 31 (Silvia-Adriana Țicău): Maatregelen ter bevordering van producten en diensten die bijdragen aan de verbetering van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Viviane Reding (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Silvia-Adriana Țicău en Reinhard Rack.

Vraag 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Soepeler interpretatie van het stabiliteitspact.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried en Avril Doyle.

Vraag 33 (Pedro Guerreiro): Einde belastingparadijzen.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Pedro Guerreiro en Robert Evans.

Tweede deel

Vraag 34 (Claude Moraes): Internet en hate crimes.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes en Jim Allister.

Vraag 35 (Eoin Ryan): ICT en de informatiemaatschappij.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Eoin Ryan, Silvia-Adriana Țicău en Reinhard Rack.

Vraag 36 (Gay Mitchell): Internettoezicht.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Gay Mitchell.

De vragen 37 t/m 40 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 41 (Bernd Posselt): Kandidatuur van Servië.

Leonard Orban (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 42 (Sarah Ludford): Toetreding Servië.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Sarah Ludford en Bernd Posselt.

De vragen 43 t/m 44 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 45 (Yiannakis Matsis): Wederrechtelijke toeëigening Grieks-Cypriotische eigendommen in bezet noordelijk Cyprus met financiering door Turkije.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Yiannakis Matsis.

Vraag 46 (Vural Öger): Opening van het hoofdstuk Energie in de onderhandelingen van de EU met Turkije.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Vural Öger.

De vragen 47 t/m 48 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 49 (Marian Harkin): Marktsteun.

Vraag 51 (Seán Ó Neachtain): De zuivelsector in de EU.

Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister en Jim Higgins.

Vraag 50 (Liam Aylward): Etikettering van schapenvleesproducten.

Mariann Fischer Boel beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Liam Aylward.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 20.05 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS

Ondervoorzitter

17.   Voorzieningen voor kinderopvang — doelstellingen van Barcelona (debat)

Verklaring van de Commissie: Voorzieningen voor kinderopvang — doelstellingen van Barcelona

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Philip Bushill-Matthews, namens de PPE-DE-Fractie, Zita Gurmai, namens de PSE-Fractie, Karin Resetarits, namens de ALDE-Fractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Crețu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová en Katrin Saks.

Volgens de catch the eye-procedure wordt het woord gevoerd door Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Țicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski en José Ribeiro e Castro.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla.

Het debat wordt gesloten.

18.   Migrantenkinderen (debat)

Mondelinge vraag (O-0023/2009) van Jan Andersson, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Migrantenkinderen (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (ter vervanging van de auteur) licht de mondelinge vraag toe.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Marie Panayotopoulos-Cassiotou, namens de PPE-DE-Fractie, Inger Segelström, namens de PSE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, en Alessandro Battilocchio.

Volgens de catch the eye-procedure wordt het woord gevoerd door Flaviu Călin Rus, Gabriela Crețu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Țicău en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Jan Andersson, namens de Commissie EMPL, over migrantenkinderen die in het thuisland achterblijven (B6-0112/2009)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 12.03.2009.

19.   Dreiging van sluiting van het bedrijf Qimonda in Duitsland en in Portugal en het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in Europa (debat)

Verklaring van de Commissie: Dreiging van sluiting van het bedrijf Qimonda in Duitsland en in Portugal en het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in Europa

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Albino Silva Peneda, namens de PPE-DE-Fractie, en Edite Estrela, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Joel Hasse Ferreira en Ilda Figueiredo.

Volgens de catch the eye-procedure wordt het woord gevoerd door Colm Burke en José Ribeiro e Castro.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla.

Het debat wordt gesloten.

20.   Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee * (debat)

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee [COM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)] — Commissie PECH

Het woord wordt gevoerd door Philippe Morillon (voorzitter van de Commissie PECH).

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carmen Fraga Estévez, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis en Sebastiano Sanzarello.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 12.03.2009.

21.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 420.647/OJME).

22.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.

Harald Rømer

Secretaris-generaal

Gérard Onesta

Ondervoorzitter


Dinsdag, 10 maart 2009
PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloklen, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriță, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Crowley, Csibi, Marek Aleksener Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernenes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grenes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbășan, Hammerstein, Hamon, Henzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grenmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Meners, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Taren, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Țicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wielen, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


Dinsdag, 10 maart 2009
BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

verworpen

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (…, …, …)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (…, …, …)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

art

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1.   Overeenkomst EG/Armenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *

Verslag: Paolo COSTA (A6-0049/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

638, 10, 14

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

IND/DEM: eindstemming

2.   Overeenkomst EG/Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *

Verslag: Paolo COSTA (A6-0059/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

615, 23, 23

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

3.   Aanvullend protocol bij de overeenkomst EG/Zuid-Afrika in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU ***

Verslag: Josep BORRELL FONTELLES (A6-0073/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

643, 7, 10

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

4.   Grensbeheer in de Eurpese Unie — ervaringen in derde landen

Verslag: Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (A6-0061/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

600, 46, 30

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

IND/DEM: eindstemming

5.   Grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen

Verslag: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0040/2009) (gekwalificeerde meerderheid)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

608, 51, 13

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

IND/DEM: eindstemming

6.   Gemeenschappelijk Europees asielstelsel

Verslag: Giusto CATANIA (A6-0050/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

593, 65, 18

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

7.   Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader

Verslag: Gabriele STAUNER (A6-0022/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

647, 8, 19

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

8.   Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken

Verslag: Manuel MEDINA ORTEGA (A6-0058/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

646, 18, 9

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

9.   Toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Verslag: Bert DOORN (A6-0014/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

645, 11, 18

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

10.   Gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten

Verslag: Claire GIBAULT (A6-0003/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

604, 18, 43

11.   Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen *** I

Verslag: Andreas SCHWAB (A6-0482/2008)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

tekst in zijn geheel bloc 1 — compromis-amendement

56/rev

commissie, PPE-DE, PSE, UEN

 

+

 

bloc 2 — amendementen van de bevoegde commissie

1-55

commissie

 

 

stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

610, 34, 20

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming (wetgevingsresolutie)

12.   Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) *** I

Verslag: Holger KRAHMER (A6-0046/2009)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-4

6-10

12-14

16-19

21

24-26

28

30

32-36

38-39

43-56

58-61

63

65

67-68

71

76-77

79-80

commissie

 

+

 

amendementen van de bevoegde commissie — aparte stemmingen

5

commissie

so/HS

 

 

1

+

623, 52, 6

2

+

374, 278, 11

11

commissie

HS

+

367, 297, 10

57

commissie

HS

+

394, 271, 8

62

commissie

so/HS

 

 

1

+

554, 107, 17

2

+

348, 314, 14

64

commissie

as/ES

+

371, 298, 11

70

commissie

as/ES

+

362, 300, 11

72

commissie

HS

+

594, 81, 4

73

commissie

HS

+

594, 79, 6

74

commissie

HS

328, 337, 11

75

commissie

HS

+

558, 116, 7

art 3, § 15

119S

PPE-DE

HS

332, 341, 6

15

commissie

 

+

 

art 3, § 26

82

IND/DEM

 

-

 

art 6, § 1

118

PPE-DE

 

niet ontvankelijk

zie diversen

art 8, § 1

126/rev

PPE-DE

 

-

 

20

commissie

 

+

 

100

Verts/ALE

 

 

art 10

138

ten minste 40 leden

 

niet ontvankelijk

zie diversen

art 12, § 8

120S

PPE-DE

HS

-

319, 355, 7

22

commissie

 

+

 

art 13, § 1, letter e)

121S

PPE-DE

HS

-

332, 332, 8

23

commissie

 

+

 

art 14, § 1

27DD

commissie

 

+

 

art 14, § 2

134/rev

PPE-DE

 

-

 

27DD

commissie

ES

+

419, 237, 14

art 15, § 1, letter d)

122S

PPE-DE

HS

-

326, 332, 5

29

commissie

 

+

 

art 15, § 3

102

Verts/ALE

 

-

 

art 16, § 2, alinea 2

103

Verts/ALE

 

-

 

31

commissie

 

+

 

art 16, § 4

96S

ALDE

HS

-

224, 432, 24

114

PPE-DE

HS

+

422, 243, 5

art 22, § 3, alinea 1

105

Verts/ALE

 

-

 

37

commissie

ES

+

359, 277, 9

125/rev

PPE-DE

 

 

140

ten minste 40 leden

 

 

art 23

123S

PPE-DE

HS

-

332, 338, 6

40-41

commissie

 

+

 

116

PPE-DE

HS

-

305, 363, 9

42

commissie

 

+

 

art 31, na § 2

133/rev

PPE-DE:

HS

+

327, 319, 19

art 33, na § 2

84

IND/DEM

 

niet ontvankelijk

zie diversen

art 33, na § 6

128/rev

PPE-DE

HS

-

321, 328, 13

130/rev

PPE-DE

 

-

 

141

ten minste 40 leden

HS

-

272, 389, 17

na art 33

106

Verts/ALE

HS

niet ontvankelijk

zie diversen

139

ten minste 40 leden

 

niet ontvankelijk

zie diversen

art 38, § 1, alinea 1

88

IND/DEM

 

-

zie diversen

art 39, letter b)

89

IND/DEM

 

niet ontvankelijk

zie diversen

art 73, § 3

131/rev

PPE-DE

HS

-

322, 350, 10

bijlage 1, na § 1

129/rev

PPE-DE

ES

+

471, 169, 12

bijlage 1, punt 1.1

132/rev

PPE-DE

 

-

 

bijlage 1, punt 3.1

90

IND/DEM

 

niet ontvankelijk

zie diversen

bijlage 1, punt 3.5

117

PPE-DE

HS

+

354, 318, 7

bijlage 1, punt 5.3, inleiding

91

IND/DEM

 

-

 

bijlage 1, punt 5.3, letters a en b

127/rev

PPE-DE

 

-

 

66

commissie

 

+

 

bijlage 1, punt 6.4, letter b

92

IND/DEM

 

-

 

bijlage 1, punt 6.6, letter a

93 =

IND/DEM

HS

+

439, 224, 8

115

PPE-DE

bijlage 1, punt 6.6, alinea 2

144S

ten minste 40 leden

 

-

 

69

commissie

 

+

 

bijlage 5, deel 1, punt 2, na punt 2

142

ten minste 40 leden

HS

-

287, 370, 15

bijlage 5, deel 1, punt 5, tabel, na voetnoot 4

135/rev

PPE-DE

 

-

 

97

ALDE

HS

+

342, 304, 18

bijlage 5, deel 2, punt 2, tabel

110

Verts/ALE

 

-

 

bijlage 5, deel 2, punt 2, na punt 2

143

ten minste 40 leden

HS

-

262, 405, 16

bijlage 6, deel 4, punt 3.1

94

IND/DEM

 

-

 

bijlage 6, deel 4, punt 3, 2

95

IND/DEM

 

-

 

bijlage 6, deel 6, punt 2.5

78

commissie

HS

+

362, 295, 15

124/rev2

PPE-DE

 

 

overw 7

136

ten minste 40 leden

 

-

 

na overw 19

137

ten minste 40 leden

 

niet ontvankelijk

zie diversen

na overw 22

81

IND/DEM

 

-

 

stemming: gewijzigd voorstel

ES

+

410, 213, 51

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

402, 189, 54

De amendementen 83, 85, 86, 87, 98, 99, 101, 104, 107, 108, 109, 111, 112 en 113 zijn ingetrokken.

De amendementen138, 139, 136 en 137 zijn ingediend door Anders Wijkman e.a.

Amendement 186 is ingediend door Lambert van Nistelrooij e.a.

De amendmenten 141, 142 en 143 zijn ingediend door Christian Ehler e.a.

Amendement 144 is ingediend door Glenis Willmott e.a.

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: amendement 57, 72, 73, 74, 75, eindstemming (wetgevingsresolutie)

PPE-DE: am 5, 11, 62, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 123

Verts/ALE en GUE/NGL: am 62, 78, 93/115, 96, 97, 106, 117, 128, 131, 133, 141, 142, 143

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

am 5

1ste deel: Er moet op worden toegezien … en de nationale wetgeving.

2de deel: Zodra communautaire wetgeving …

am 62

1ste deel: §§ 1 en 2

2de deel: § 3

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: am 11, 64, 70

Diversen

De amendementen 84, 89, 90, 106, 118, 137, 138 en 139 zijn beschouwd als niet ontvankelijk in de zin van artikel 80 bis van het Reglement en ter fine van een besluit aan de Voorzitter voorgelegd.

13.   Statuut van de Europese besloten vennootschap *

Verslag: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0044/2009)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

voorstel tot verwerping gemeenschappelijk standpunt

78

GUE/NGL

 

-

 

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-7

9-10

12-15

18-19

21-25

27-54

56-69

commissie

 

+

 

Amendementen van de commissie ten principale — aparte stemming

26

commissie

as

-

 

art 3, § 1, na letter e

16-17

commissie

 

-

 

70

PPE-DE, PSE

 

+

 

art 8, § 2

20DD

commissie

 

-

 

79

ALDE

ES

+

351, 274, 10

art 8, § 3

20DD

commissie

 

+

 

art 34

71

PPE-DE, PSE

 

+

 

55

commissie

 

 

na art 34

72

PPE-DE, PSE

 

+

 

art 38

73

PPE-DE, PSE

 

+

 

overw 15

74

PPE-DE, PSE

 

+

 

8

commissie

 

 

na overw 15

75

PPE-DE, PSE

 

+

 

76

PPE-DE, PSE

 

+

 

overw 17

77

PPE-DE, PSE

 

+

 

stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

578, 72, 25

Amendement 11 betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (zie artikel 151, lid 1, letter d), van het Reglement)

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming (wetgevingsresolutie)

Verzoeken om aparte stemming

ALDE: am 26

14.   Begrotingsrichtsnoeren 2010 — Afdeling III — Commissie

Verslag: László SURJÁN (A6-0111/2009)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 1

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 2

1

Verts/ALE

 

-

 

§ 9

12

PSE

HS

+

628, 29, 13

§ 11

2

Verts/ALE

 

-

 

§ 13

3

Verts/ALE

HS

-

260, 403, 5

13

PSE

HS

-

269, 394, 7

§

oorspronkelijke tekst

 

+

mondeling gewijzigd

§ 16

20

PSE

HS

+

604, 63, 8

4

Verts/ALE

 

-

 

§ 17

5 =

Verts/ALE

HS

-

285, 358, 27

14

PSE

§ 18

15

PSE

HS

-

284, 353, 9

na § 18

21

GUE/NGL

 

-

 

na § 21

19

PSE

HS

+

596, 64, 10

§ 22

6

Verts/ALE

HS

-

273, 387, 11

§ 24

7

Verts/ALE

HS

-

251, 404, 8

16

PSE

so/HS

 

 

1

-

259, 382, 14

2

+

600, 46, 11

3

-

254, 373, 15

4

-

219, 420, 18

§

oorspronkelijke tekst

so

 

1

 

 

2

 

 

§ 27

8

Verts/ALE

 

-

 

§ 29

9

Verts/ALE

HS

-

276, 379, 19

17

PSE

 

+

 

titel vóór § 31

11

Verts/ALE

 

-

 

§ 31

10

Verts/ALE

HS

-

290, 379, 9

18

PSE

HS

 

230, 390, 39

§

oorspronkelijke tekst

 

+

mondeling gewijzigd

§ 36

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

445, 208, 9

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

537, 73, 59

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PSE: am 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20

Verts/ALE: am 3, 5, 6, 7, 9, 10

PPE-DE: eindstemming

IND/DEM: eindstemming

Verzoeken om stemming in onderdelen

PSE

§ 1

1ste deel: de gehele tekst met uitzondering van het woord hoog

2de deel: dit woord

§ 24

1ste deel: de gehele tekst met uitzondering van de woorden verwacht van de Commissie … gastransportroutes;

2de deel: deze woorden

PSE, PPE-DE

am 16

1ste deel: wil dieper ingaan op de mogelijkheden … het Nabucco-project, met uitzondering van met inbegrip van

2de deel: met inbegrip van

3de deel: dit concurrentieneutraal geschiedt

4de deel: wijst in dit verband… economische groei te bevorderen;

Verzoek om aparte stemmingen

PSE: § 36

Diversen

De rapporteur heeft de volgende mondelinge amendementen ingediend op § 13 en § 31:

§ 13

herhaalt dat in de EU-begroting 2010 een oplossing moet worden gevonden voor enorme uitdagingen; wijst erop dat het hoofddoel erin bestaat de Europese burgers op de eerste plaats te zetten en hun meer veiligheid te verschaffen, wat bijzondere aandacht vereist voor de recente financiële en economische crisis en de impact hiervan op de groei, concurrentiekracht, werkgelegenheid en cohesie, een betere en eenvoudiger uitvoering van de structuurfondsen; de bevordering van een zekere energievoorziening en van de veiligheid van het vervoer; alsmede de interne veiligheid in de EU, in het bijzonder de strijd tegen het terrorisme, immigratie, demografische uitdagingen en ook het punt van de klimaatverandering en de bescherming van het milieu, de sociale samenhang, de veiligheid van de burger en de versterking van de rol van de Unie in de wereld;

§ 31

De woorden op punten van zorg worden vervangen door op punten van bezorgdheid

15.   Begrotingsrichtsnoeren 2010 — Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII en IX *

Verslag: Vladimír MAŇKA (A6-0057/2009)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 4

3

PPE-DE

ES

+

375, 258, 14

§ 11

4

PPE-DE

 

+

 

§ 21

5

PPE-DE

 

+

 

2

PSE

HS

-

290, 362, 18

§ 24

6/rev

PPE-DE

 

-

 

§ 25

7

PPE-DE

 

-

 

na § 25

8

PPE-DE

ES

+

491, 136, 16

§ 27

9

PPE-DE

 

+

 

§ 33

1

Verts/ALE

 

-

 

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

610, 21, 41

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PSE: am 2

IND/DEM: eindstemming

16.   Integriteit van online gokken

Verslag: Christel SCHALDEMOSE (A6-0064/2009)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Alternatieve ontwerpresolutie

1

ten minste 40 leden

HS

-

74, 570, 13

stemming: resolutie van de Commissie IMCO (tekst in zijn geheel)

HS

+

544, 36, 66

Amendement 1 is ingediend door Malcolm Harbour e.a.

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming (resolutie van de bevoegde commissie)

PSE: am 1 en eindstemming (resolutie van de bevoegde commissie)

17.   Het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen — harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen

Verslag: Maria PETRE (A6-0088/2009)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

547, 37, 49

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

18.   Verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007

Verslag: Jonathan EVANS (A6-0011/2009)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Alternatieve ontwerpresolutie

1

Verts/ALE

 

-

 

Amendementen van de rapporteur (en bloc)

3-6

rapporteur

 

+

 

stemming: resolutie van de Commissie ECON (gehele tekst)

HS

+

570, 84, 9

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming (resolutie van de Commissie ECON)

Diversen

De PSE-Fractie heeft haar alternatieve ontwerpresolutie ingetrokken (amendement 2).

19.   Small Business Act

Verslag: Edit HERCZOG (A6-0074/2009)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 4

2

Verts/ALE

 

-

 

§ 8

§

oorspronkelijke tekst

so/HS

 

 

1

+

619, 12, 18

2

+

354, 250, 30

§ 29

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

588, 6, 29

§ 31

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

563, 25, 51

§ 32

1

Verts/ALE

 

-

 

§ 36

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

565, 81, 14

§ 37

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

558, 15, 11

§ 39

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

614, 13, 11

§ 44

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

635, 5, 11

§ 47

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

604, 16, 11

§ 51

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

634, 6, 11

§ 53

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

608, 22, 14

§ 54

§

oorspronkelijke tekst

so/HS

 

 

1

+

646, 6, 11

2

+

581, 44, 14

§ 59

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

629, 9, 8

§ 67

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

552, 80, 19

§ 68

§

oorspronkelijke tekst

so/HS

 

 

1

+

545, 84, 17

2

+

590, 35, 11

§ 69

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

613, 17, 19

§ 78

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

623, 9, 13

§ 80

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

566, 8, 19

§ 82

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

604, 16, 20

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

536, 47, 47

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: §§ 8, 29, 31, 36, 37, 39, 44, 47, 51, 53, 54, 59, 67, 68, 69, 78, 80, 82

IND/DEM: eindstemming

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

§ 8

1ste deel: is van mening dat het … werknemers in loondienst;

2de deel: verzoekt de Commissie … niet marktverstorend werken;

§ 54

1ste deel: wijst erop dat het failliet … bij de overheidsinstanties te verbeteren;

2de deel: pleit voor het vastleggen … bij overschrijding daarvan;

§ 68

1ste deel: meent dat er een gemeenschappelijk … vennootschapsbelasting moet komen;

2de deel: vraagt om invoering … verplichtingen kunnen voldoen;


Dinsdag, 10 maart 2009
BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.   Verslag Costa A6-0049/2009

Resolutie

Voor: 638

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Dillen, Fiore, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 10

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford

NI: Allister, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

Onthoudingen: 14

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Verslag Costa A6-0059/2009

Resolutie

Voor: 615

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Brie, Flasarová, Hénin, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Dillen, Giertych, Gollnisch, Hannan, Kozlík, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 23

ALDE: Bowles, Matsakis

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, Guidoni, Musacchio, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Titford

NI: Fiore, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Burke, Higgins

PSE: Ford, Napoletano

UEN: Masiel

Verts/ALE: Smith

Onthoudingen: 23

ALDE: Chatzimarkakis, Deprez

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Morgantini, Rizzo, Søndergaard

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Claeys, Lang, Mote

PPE-DE: McGuinness, Mitchell

PSE: Chiesa, El Khadraoui, Evans Robert, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, van Buitenen, Flautre, Frassoni

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Gérard Onesta

Tegen : Elizabeth Lynne

Onthoudingen : Colm Burke

3.   Verslag Borrell Fontelles A6-0073/2009

Resolutie

Voor: 643

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 7

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Wise

Onthoudingen: 10

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Binev, Fiore, Le Rachinel, Mölzer, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Verslag Hennis-Plasschaert A6-0061/2009

Resolutie

Voor: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

IND/DEM: Belder, Bloklen, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 46

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

UEN: Camre

Onthoudingen: 30

IND/DEM: Krupa

NI: Claeys, Hannan, Martinez

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Purvis, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Verslag Lehne A6-0040/2009

Resolutie

Voor: 608

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

IND/DEM: Belder, Bloklen, Goudin, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Hannan, Kozlík, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 51

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Titford

NI: Fiore, Giertych, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Wohlin

Onthoudingen: 13

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Krupa

NI: Allister, Le Rachinel, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Zahradil, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Verslag Catania A6-0050/2009

Resolutie

Voor: 593

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Hannan, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 65

GUE/NGL: Meijer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Karas, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pirker, Pleštinská, Purvis, Rack, Rübig, Seeber, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 18

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

IND/DEM: Dahl, Krupa

PPE-DE: Jackson, Záborská, Zvěřina

UEN: Grabowski, Piotrowski

Verts/ALE: Auken, Beer, van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Margrete Auken

Tegen : Agnes Schierhuber

7.   Verslag Stauner A6-0022/2009

Resolutie

Voor: 647

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 8

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

Onthoudingen: 19

GUE/NGL: Adamou, Pafilis, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Fajmon

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Verslag Medina Ortega A6-0058/2009

Resolutie

Voor: 646

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 18

GUE/NGL: Adamou, Pafilis, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Wohlin

Onthoudingen: 9

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister, Claeys, Dillen, Martinez

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Verslag Doorn A6-0014/2009

Resolutie

Voor: 645

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Susta, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 11

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Titford

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

Onthoudingen: 18

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Triantaphyllides

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Verslag Gibault A6-0003/2009

Resolutie

Voor: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Carollo, Casa, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lehne, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 18

NI: Allister, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Callanan, Ehler, Fajmon, Heaton-Harris, Strejček, Wohlin

UEN: Camre, Grabowski, Piotrowski, Speroni

Onthoudingen: 43

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Piskorski, Schuth

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Belder, Bloklen, Clark, Colman, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Dillen, Gollnisch

PPE-DE: Cabrnoch, Caspary, Duchoň, Hybášková, Jałowiecki, Koch, De Lange, Lauk, Lechner, Liese, Reul, Roithová, Škottová, Varvitsiotis, Vlasák, Zahradil, Zieleniec, Zvěřina

UEN: Borghezio, Libicki, Pęk, Robusti, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Verslag Schwab A6-0482/2008

Wetgevingsresolutie

Voor: 610

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Duff, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Claeys, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kuc, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 34

ALDE: Alvaro, Bowles, Drčar Murko, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Kacin, Lebech, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Prodi, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Veraldi, Watson

IND/DEM: Clark, Coûteaux

NI: Belohorská, Bobošíková, Kilroy-Silk, Knapman, Kozlík, Mote, Wise

Onthoudingen: 20

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Colman, Dahl, Krupa, Titford

NI: Giertych, Hannan, Mölzer

UEN: Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 5/1

Voor: 623

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Tegen: 52

ALDE: Pohjamo, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Guerreiro, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Titford

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ayuso

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 6

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Pedro Guerreiro

13.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 5/2

Voor: 374

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Brepoels, Busuttil, Casa, del Castillo Vera, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote, Garriga Polledo, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kušķis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Pietikäinen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Siitonen, Sógor, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berger, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Basile

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 278

ALDE: Harkin, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Bloklen, Clark, Colman, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Corbey, Siwiec, Szejna

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Onthoudingen: 11

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Bobošíková, Dillen, Fiore, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Peterle, Petre

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Luis de Grenes Pascual

14.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 11

Voor: 367

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Esteves, Hennicot-Schoepges, Kastler, Sanzarello, Sógor, Vlasto, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Mussa

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 297

ALDE: Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Kirilov, Siwiec, Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Onthoudingen: 10

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Allister, Bobošíková, Kilroy-Silk

PPE-DE: Busuttil, Casa, Vlasák

PSE: Paparizov

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen : Sebastiano Sanzarello

15.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 57

Voor: 394

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Battilocchio, Berger, Crețu Gabriela, Falbr, Goebbels, Grabowska, Kósáné Kovács, Mann Erika, Napoletano, Pleguezuelos Aguilar, Rasmussen, Schapira, Siwiec, Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Tegen: 271

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Prodi, Susta, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Brepoels, De Veyrac, Doorn, Gardini, Hennicot-Schoepges, Jeggle, De Lange, Martens, van Nistelrooij, Urutchev, Ventre, Vernola, Visser

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 8

NI: Allister, Dillen, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Vlasák

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Elisabetta Gardini

Tegen : Corien Wortmann-Kool, Francisca Pleguezuelos Aguilar

16.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 62/1

Voor: 554

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Fiore, Giertych, Kozlík, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Guellec, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Surján, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 107

ALDE: Csibi, Dăianu, Harkin, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford

NI: Bobošíková, Hannan, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Galeote, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, de Grenes Pascual, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kirkhope, Korhola, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Méndez de Vigo, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nicholson, Parish, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schwab, Seeber, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Tannock, Toubon, Van Orden, Vidal-Quadras, Vlasto, Zappalà

PSE: Berman, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Hughes, Martin David, Moraes, Morgan, Paparizov, Schapira, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Onthoudingen: 17

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Vlasák

PSE: Țicău

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Pierre Schapira

Tegen : Robert Evans

17.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 62/2

Voor: 348

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Fiore, Kozlík, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Esteves, Grosch, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Ventre, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Taren, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 314

ALDE: Csibi, Harkin

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Bobošíková, Giertych, Hannan, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Cashman, Evans Robert, Ford, Gill, Herczog, Honeyball, Hughes, Martin David, Moraes, Morgan, Paparizov, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Szejna, Tabajdi, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Onthoudingen: 14

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Vlasák

PSE: Țicău

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen : Riccardo Ventre

18.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 72

Voor: 594

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Hammerstein, Voggenhuber

Tegen: 81

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Bloklen

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Roithová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wijkman

PSE: Andersson, Beňová, Färm, Hedh, Rouček, Segelström, Westlund

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 4

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Wise

Verts/ALE: van Buitenen

19.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 73

Voor: 594

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Tegen: 79

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Bloklen

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Gräßle, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Roithová, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wijkman

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström, Westlund

UEN: Camre, Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 6

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

20.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 74

Voor: 328

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Daul, Esteves, Gauzès, Jarzembowski, Langendries, Mathieu, Mauro, Vlasto

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Wiersma, Willmott

UEN: Zapałowski

Verts/ALE: Frassoni

Tegen: 337

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Bloklen, Coûteaux, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström, Siwiec, Szejna, Tabajdi, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 11

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen : Jean-Paul Gauzès

21.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 75

Voor: 558

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Strejček, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Ryan, Speroni, Tatarella, Zapałowski

Tegen: 116

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Bloklen, Coûteaux, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Garriga Polledo, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, Lamassoure, McMillan-Scott, Morin, Nicholson, Olbrycht, Parish, Protasiewicz, Purvis, Roithová, Saïfi, Saryusz-Wolski, Stevenson, Sturdy, Sudre, Tannock, Van Orden, Vidal-Quadras, Wijkman, Záborská

PSE: Andersson, Corbett, Färm, Hedh, Segelström, Westlund

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 7

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Wise

PPE-DE: Vlasák

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

22.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 119S

Voor: 332

ALDE: Birutis, Busk, Cornillet, Duff, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Lynne, Piskorski, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Bloklen, Clark, Colman, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Corbey, Fraile Cantón, Goebbels, Golik, Madeira, Saks, dos Santos, Siwiec

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Tegen: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Belohorská, Hannan, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 6

ALDE: Degutis

NI: Allister, Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Petre

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Jim Allister

Tegen : Juan Fraile Cantón, Graham Watson

23.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 120S

Voor: 319

ALDE: Czarnecki Marek Aleksener, Harkin, Pohjamo, Takkula, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Jöns, Siwiec, Szejna

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Tegen: 355

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 7

ALDE: Bușoi, Degutis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Petre

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen : Karin Jöns

24.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 121S

Voor: 332

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Davies, De Sarnez, Donnici, Duff, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jensen, Lehideux, Ludford, Lynne, Onyszkiewicz, Piskorski, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Watson, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Golik, Pinior, Siwiec

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Tegen: 332

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 8

ALDE: Degutis

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines, Petre

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen : Martí Grau i Segú, Dan Jørgensen

25.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 122S

Voor: 326

ALDE: Busk, Degutis, Donnici, Ek, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Neyts-Uyttebroeck, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Belder, Bloklen, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: van den Burg, Carnero González, De Vits, Grabowska, Martínez Martínez, Siwiec, Szejna, Tabajdi

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Tegen: 332

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 5

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Petre

PSE: Antinucci

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen : Ieke van den Burg, Miguel Ángel Martínez Martínez, Carlos Carnero González

26.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 96S

Voor: 224

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, del Castillo Vera, Chichester, Coelho, Dehaene, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Freitas, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Graça Moura, de Grenes Pascual, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, De Lange, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nicholson, Parish, Pinheiro, Purvis, Roithová, Sanz Palacio, Schnellhardt, Siitonen, Silva Peneda, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Thyssen, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras, Weisgerber

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berès, Borrell Fontelles, Cashman, Cercas, Corbett, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gill, Grau i Segú, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Ryan

Verts/ALE: Smith

Tegen: 432

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Prodi, Schmidt Olle, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fjellner, Fontaine, Fouré, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kelam, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Beňová, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kuc, Masiel, Mussa, Musumeci, Robusti, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 24

GUE/NGL: Flasarová, Remek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Giertych, Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Esteves, Vlasák

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Jim Allister, Carlos Carnero González, Manuel Medina Ortega

27.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 114

Voor: 422

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Cercas, Falbr, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Grau i Segú, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Siwiec, Sornosa Martínez, Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Tegen: 243

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Prodi, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Dover, Pietikäinen

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 5

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Raimon Obiols i Germà, Carlos Carnero González, Manuel Medina Ortega

28.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 123S

Voor: 332

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Donnici, Duff, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Ludford, Lynne, Piskorski, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Van Hecke, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ferreira Anne, Glante, Goebbels, Golik

UEN: Angelilli, Basile, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Tegen: 338

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hyusmenova, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, van Nistelrooij, Pietikäinen, Pleštinská, Vlasák

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 6

ALDE: Ek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Petre

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

29.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 116

Voor: 305

ALDE: Donnici, Harkin, Jäätteenmäki, Piskorski, Pohjamo

IND/DEM: Belder, Bloklen, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Castex, Goebbels, Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Tegen: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Deß, Esteves, Fajmon, Friedrich, Garriga Polledo, Kastler, Niebler, Pietikäinen, Posselt, Stauner, Strejček, Vlasák, Weber Manfred

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 9

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Brepoels, Ferber, Weisgerber

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen : Ieke van den Burg

30.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 133/rev

Voor: 327

ALDE: Chatzimarkakis, Donnici, Piskorski, Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Giertych, Hannan, Mölzer, Mote, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Barón Crespo, Bullmann, Capoulas Santos, De Vits, Ferreira Elisa, França, Glante, Goebbels, Golik, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Krehl, Kuhne, Le Foll, Lyubcheva, Paparizov, Poignant, Prets, Rapkay, Stockmann, Walter

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tomaszewska, Zapałowski

Tegen: 319

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Trakatellis, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Juri, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 19

IND/DEM: Coûteaux

NI: Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Rivera, Schenardi, Wise

PPE-DE: Fajmon, Strejček

PSE: van den Burg, Dobolyi, Gierek, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Edite Estrela, Jo Leinen

Tegen : Enrique Barón Crespo, Jorgo Chatzimarkakis, Jorgo Chatzimarkakis, Dan Jørgensen

31.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 128/rev

Voor: 321

ALDE: Donnici, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Kazak, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Giertych, Hannan, Knapman, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berman, Capoulas Santos, Corbett, Evans Robert, Ferreira Elisa, Ford, França, Gill, Honeyball, Hughes, Iotova, Kirilov, Martin David, Moraes, Morgan, Paparizov, Simpson, Siwiec, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Lipietz, Smith

Tegen: 328

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Cederschiöld, Esteves, Fajmon, Fjellner, Grosch, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Karas, Pietikäinen, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Strejček, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Howitt, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 13

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Tomczak

NI: Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Rivera, Schenardi

PSE: Gierek

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Edite Estrela, Peter Skinner

Tegen : Alain Lipietz, Silvia-Adriana Țicău

32.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 141

Voor: 272

ALDE: Donnici, Piskorski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Belder, Bloklen, Clark, Colman, Dahl, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Binev, Claeys, Knapman, Martinez, Romagnoli, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Capoulas Santos, Cashman, Corbett, Estrela, Evans Robert, Ferreira Elisa, Ford, França, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Martin David, Moraes, Morgan, Severin, Simpson, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Kuc, Zapałowski

Tegen: 389

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Bowis, Brepoels, Burke, Cederschiöld, Doyle, Esteves, Fjellner, Friedrich, Higgins, Hołowczyc, Hybášková, Ibrisagic, Karas, McGuinness, Mitchell, Olbrycht, Pietikäinen, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Wijkman, Záborská, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Giuntini, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 17

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Busuttil, Casa, Fajmon, Strejček, Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Edite Estrela, Gunnar Hökmark

33.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 131/rev

Voor: 322

ALDE: Donnici, Hyusmenova, Kazak, Panayotov, Pohjamo, Raeva, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Iotova, Kirilov, Lyubcheva, Öger, Paparizov

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Tegen: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Brepoels, Cederschiöld, Esteves, Fajmon, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen, Strejček, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 10

ALDE: Degutis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Baco, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Rivera, Wise

PSE: Giuntini

Verts/ALE: van Buitenen

34.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 117

Voor: 354

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Donnici, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Borrell Fontelles, Capoulas Santos, Cercas, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Grau i Segú, Harangozó, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Öger, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Siwiec, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Tegen: 318

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Esteves, Fjellner, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Gebhardt, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 7

ALDE: Degutis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Freitas, Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Manuel Medina Ortega

35.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendementen 93 + 115

Voor: 439

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Belder, Bloklen, Clark, Colman, Dahl, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Borrell Fontelles, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Estrela, Evans Robert, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gierek, Gill, Glante, Grau i Segú, Honeyball, Howitt, Hughes, Madeira, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Țicău, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith, Trüpel

Tegen: 224

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Lebech, Prodi, Schmidt Olle, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Fjellner, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Beňová, Berès, Berger, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giuntini, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Maňka, Mann Erika, Marini, Matsouka, Medina Ortega, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 8

ALDE: Ek

GUE/NGL: Pafilis, Remek, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Christine De Veyrac, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Carlos Carnero González, Manuel Medina Ortega

Tegen : Silvia-Adriana Țicău

36.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 142

Voor: 287

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Mănescu, Schuth

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Le Rachinel, Mölzer, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Bullmann, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gröner, Groote, Hänsch, Haug, Jöns, Kindermann, Krehl, Kuhne, Lienemann, Prets, Rapkay, Rodust, Stockmann, Tabajdi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Tegen: 370

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

PPE-DE: Brepoels, Burke, Cederschiöld, Doyle, Esteves, Fjellner, Grosch, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jordan Cizelj, Karas, Mann Thomas, Mitchell, Olbrycht, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schwab, Seeber, Vakalis, Wijkman, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Ryan, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 15

IND/DEM: Coûteaux

NI: Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Schenardi, Wise

PPE-DE: Bonsignore, Fajmon, Strejček

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Jo Leinen, Alexener Alvaro, Alexener Graf Lambsdorff

37.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 97

Voor: 342

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Hannan, Kozlík, Mölzer, Romagnoli

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Callanan, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Dehaene, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Galeote, Garriga Polledo, Gräßle, de Grenes Pascual, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Langendries, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mathieu, Mauro, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nazare, Nicholson, Parish, Pirker, Purvis, Reul, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Wielen, Wohlin

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Juri, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Berlato, Camre

Tegen: 304

ALDE: Beaupuy, Cappato, Deprez, De Sarnez, Ek, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski, Schmidt Olle, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ferber, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kelam, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Castex, Christensen, Jørgensen, Kindermann, Pittella, Rasmussen, Schaldemose, Siwiec, Szejna, Taren, Thomsen

UEN: Aylward, Basile, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 18

NI: Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Rivera, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Varvitsiotis, Zieleniec

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen : Jean-Paul Gauzès

38.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 143

Voor: 262

ALDE: Bușoi, Chatzimarkakis, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Schuth

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Allister, Binev, Dillen, Hannan

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Bullmann, Douay, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Jöns, Kindermann, Koterec, Krehl, Kuhne, Masip Hidalgo, Rapkay, Rodust, Stockmann, Tabajdi, Walter, Weiler

Tegen: 405

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Brepoels, Burke, Cederschiöld, Doyle, Esteves, Fjellner, Grosch, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jordan Cizelj, Karas, McGuinness, Mitchell, Olbrycht, Pietikäinen, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Seeber, Siekierski, Trakatellis, Vakalis, Wijkman, Záborská, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gill, Giuntini, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 16

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke, Wise

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Jo Leinen, Alexener Alvaro, Alexener Graf Lambsdorff

Tegen : Antonio Masip Hidalgo

39.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Amendement 78

Voor: 362

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Bauer, Bodu, Esteves, Hennicot-Schoepges, Mauro, Pietikäinen, Pomés Ruiz, Spautz, Wijkman, Zahradil

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 295

ALDE: Andrejevs, Kazak

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Giertych, Hannan, Mote, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Berman, Castex, Giuntini, Madeira, Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Onthoudingen: 15

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Dillen, Kilroy-Silk, Knapman, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Busuttil, Casa, Fajmon, Strejček

PSE: Borrell Fontelles

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Thijs Berman, Frieda Brepoels, Josep Borrell Fontelles

40.   Verslag Krahmer A6-0046/2009

Wetgevingsresolutie

Voor: 402

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Ayuso, Brepoels, Burke, Busuttil, Casa, Cederschiöld, Dehaene, Deva, Doyle, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, de Grenes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Karas, Klaß, Langendries, Liese, Manole, Nazare, Olajos, Papastamkos, Pietikäinen, Pirker, Rack, Rus, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Seeber, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Wijkman

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Basile, Bielan, Borghezio, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Robusti, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 189

ALDE: Harkin, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Allister, Bobošíková, Giertych, Kilroy-Silk, Knapman, Mölzer, Mote, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Caspary, del Castillo Vera, Chiriță, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fajmon, Ferber, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Herranz García, Hołowczyc, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kastler, Kelam, Koch, Korhola, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lechner, Lehne, Lo Curto, Lulling, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pīks, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Thyssen, Ulmer, Urutchev, Varvitsiotis, Vatanen, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Gierek, Glante, Hedh, Segelström

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Masiel, Muscardini, Musumeci, Szymański

Onthoudingen: 54

ALDE: Degutis, Kazak, Lynne

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Hannan, Martin Hans-Peter, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bauer, Belet, Callanan, Chichester, Coelho, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Hoppenstedt, Jackson, Járóka, Jordan Cizelj, Kamall, Karim, Kirkhope, McGuinness, McMillan-Scott, Morin, Panayotopoulos-Cassiotou, Pinheiro, Queiró, Rübig, Stavreva, Stevenson, Tannock, Van Orden

PSE: Andersson, Corbey, Färm, Westlund

UEN: Chruszcz, Didžiokas, Grabowski, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Buitenweg, Schlyter, Schmidt Frithjof, Smith, Trüpel

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Cristina Gutiérrez-Cortines, Hans-Peter Martin, Tokia Saïfi, Riccardo Ventre, Jas Gawronski, Paolo Bartolozzi, Ambroise Guellec

Tegen : Adam Bielan, Åsa Westlund, Jan Andersson, Göran Färm, Stefano Zappalà, Maddalena Calia

Onthoudingen : Nirj Deva, Colm Burke, Ewa Tomaszewska

41.   Verslag Lehne A6-0044/2009

Wetgevingsresolutie

Voor: 578

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bartolozzi, Beazley, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 72

ALDE: Ek, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bloklen, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, De Blasio, Duka-Zólyomi, Glattfelder, Olajos, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Strejček, Surján, Szájer, Wohlin

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 25

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Kohlíček, Remek

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Vanhecke

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Škottová, Toubon, Vlasák, Wielen, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Christensen, Färm, Hedh, Rasmussen, Schaldemose, Segelström, Thomsen, Westlund

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Jacques Toubon

Onthoudingen : Dan Jørgensen

42.   Verslag Surján A6-0111/2009

Amendement 12

Voor: 628

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 29

IND/DEM: Batten, Belder, Bloklen, Clark, Colman, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Schenardi, Wise

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Onthoudingen: 13

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Dillen, Kilroy-Silk, Martinez, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Grech

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

43.   Verslag Surján A6-0111/2009

Amendement 3

Voor: 260

ALDE: Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Deprez, De Sarnez, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Binev, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Guellec, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 403

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Batzeli, Botopoulos, Jørgensen, Kirilov, Koppa, Lambrinidis, Plumb, Podimata, Tzampazi

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Onthoudingen: 5

GUE/NGL: Guerreiro

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Esteves

PSE: Fazakas

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Dan Jørgensen

Tegen : Stavros Arnaoutakis

44.   Verslag Surján A6-0111/2009

Amendement 13

Voor: 269

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Griesbeck, in 't Veld, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Binev, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Guellec, Herranz García, Pomés Ruiz, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 394

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Belder, Bloklen, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Onthoudingen: 7

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Belet, Dehaene, Thyssen

PSE: Myller

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Onthoudingen : Riitta Myller

45.   Verslag Surján A6-0111/2009

Amendement 20

Voor: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Burke, Busuttil, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 63

ALDE: Donnici, Watson

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Clark, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Galeote, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Onthoudingen: 8

ALDE: Starkevičiūtė

IND/DEM: Colman, Coûteaux, Krupa

NI: Kilroy-Silk, Rivera

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor : Graham Watson

46.   Verslag Surján A6-0111/2009

Amendement 5 + 14

Voor: 285

ALDE: Deprez, De Sarnez, Ek, Griesbeck, Jäätteenmäki, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Morillon, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Binev, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Belet, Bonsignore, Brepoels, Dehaene, Járóka, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Foltyn-Kubicka, Ó Neachtain, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 358

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Meners, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Hannan, Knapman, Kozlík, Mote, Romag