ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 38

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
17 februari 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 038/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

1

2009/C 038/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

3

2009/C 038/03

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

5

2009/C 038/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5224 — EDF/British Energy) ( 1 )

8

2009/C 038/05

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz) ( 1 )

8

2009/C 038/06

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ) ( 1 )

9

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 038/07

Wisselkoersen van de euro

10

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2009/C 038/08

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid ( 1 )

11

 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2009/C 038/09

Oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma van het gemeenschappelijk programma Ambient Assisted Living (AAL)

15

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2009/C 038/10

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

16

 

2009/C 038/11

Bericht aan de lezer(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

17.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 38/01)

Datum waarop het besluit is genomen

18.12.2008

Nummer van de steunmaatregel

NN 56/08

Lidstaat

Duitsland

Regio

Duitsland

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Raumfahrtprogramm

Rechtsgrondslag

Haushaltsgesetz des Bundes, Einzelplan 09, Kapitel 0902, Titel 683 35 und 892 35

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling, innovatie

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 33-40 mln EUR

Totaal van de voorziene steun: 210 mln EUR

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd

1.1.2008-31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

D-11019 Berlin

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

19.11.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 574/08

Lidstaat

België

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

State guarantee in favour of Fortis Bank

Rechtsgrondslag

Arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117 bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie, redding van ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 150 000 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd

19.11.2008-19.5.2009

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

État belge — Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B-1000 Bruxelles

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/3


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 38/02)

Datum waarop het besluit is genomen

10.9.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 11/08

Lidstaat

Italië

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Proroga (parziale) dell'aiuto N 810/02. Piano di incentivazione per il trasporto di merci per ferrovia — articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Aiuto a favore della società Autostrada ferroviaria alpina (AFA)

Rechtsgrond

Convenzione del 28 luglio 2003 relativa al finanziamento di un servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina tra Bourgneuf-Aiton, in Francia e Orbassano, in Italia

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Verlenging van de experimentele fase van de „autoroute ferroviaire alpine”, die tot doel heeft een verschuiving van vrachtwagenvervoer naar spoorwegvervoer teweeg te brengen

Vorm waarin de steun wordt verleend

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

7-8 mln EUR per jaar gedurende de periode 2007-2009

Steunintensiteit

Looptijd

3 jaar (2007-2009)

Betrokken economische sector(en)

Spoorwegvervoer

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

10.9.2008

Nummer van de steunmaatregel

NN 34/08

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Prolongement du cas NN 155/03 — Mise en œuvre d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire. Aide en faveur de la société Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA)

Rechtsgrondslag

Convention du 28 juillet 2003 relative au financement d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine entre Bourgneuf-Aiton, en France et Orbassano, en Italie

Type maatregel

Subsidieregeling

Doelstelling

Verlenging van de experimentele fase van de spoorweg-autoroute met het oog op het vervoer vrachtwagens via het spoor

Vorm

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

7-8 mln EUR jaarlijks in de periode 2007-2009

Steunintensiteit

Looptijd

3 jaar (2007-2009)

Betrokken economische sectoren

Spoorvervoer

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/5


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 38/03)

Datum waarop het besluit is genomen

8.10.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 1/08

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur du Programme H2E

Rechtsgrondslag

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur des programmes mobilisateurs pour l'innovation industrielle

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie, terugvorderbare subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 67,6 mln EUR

Maximale steunintensiteit

40 %

Looptijd

Tot 31.12.2014

Economische sectoren

Energie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

18.12.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 576/08

Lidstaat

Spanje

Regio

Madrid

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Ayudas a la producción de cortometrajes — Madrid — modificación de la ayuda N 564/07

Rechtsgrondslag

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2009

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Cultuurbevordering

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 0,4 mln EUR

Totaal van de voorziene steun: 0,4 mln EUR

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd

29.11.2008-27.11.2009

Economische sectoren

Beperkt tot recreatie, cultuur en sport

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Consejeria de Cultura y Turismo de Madrid

Calle Caballero de Gracia, 132

E-28013 Madrid

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

18.12.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 595/08

Lidstaat

Italië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Incentivi fiscali, consistenti in crediti d'imposta e detassazione degli utili, concessi ad imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche

Rechtsgrondslag

Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato — Legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da 325 a 343, con limitato riferimento alle misure previste nei seguenti commi: comma 327, lettera a — comma 335 — comma 338 (limitatamente a imprese di produzione cinematografica) nota: il comma 327, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 244/2007, abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. A) del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, e' stato ripristinato dall'art. 63, comma 13-ter, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 disposizioni di applicazione: schemi di decreti interministeriali di attuazione ministero beni e attivita' culturali — ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 333, 336 e 340, legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle a — b — c — d

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Cultuurbevordering

Vorm van de steun

Belastingvoordeel, versmalling van de belastinggrondslag

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 41,6 mln EUR

Totaal van de voorziene steun: 104 mln EUR

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd

Tot 31.12.2010

Economische sectoren

Beperkt tot de media

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/8


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5224 — EDF/British Energy)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 38/04)

Op 22 december 2008 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, in samenhang met artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website van „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de Eur-Lex-website onder documentnummer 32008M5224. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/8


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 38/05)

Op 15 oktober 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5220. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/9


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 38/06)

Op 11 februari 2009 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32009M5228. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

17.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/10


Wisselkoersen van de euro (1)

16 februari 2009

(2009/C 38/07)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,2765

JPY

Japanse yen

117,33

DKK

Deense kroon

7,4525

GBP

Pond sterling

0,8945

SEK

Zweedse kroon

10,923

CHF

Zwitserse frank

1,4883

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

8,777

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

29,15

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

303,35

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7084

PLN

Poolse zloty

4,787

RON

Roemeense leu

4,3162

TRY

Turkse lira

2,1248

AUD

Australische dollar

1,9622

CAD

Canadese dollar

1,5912

HKD

Hongkongse dollar

9,8979

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

2,4638

SGD

Singaporese dollar

1,9369

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 826,58

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

12,8193

CNY

Chinese yuan renminbi

8,7236

HRK

Kroatische kuna

7,4047

IDR

Indonesische roepia

15 266,94

MYR

Maleisische ringgit

4,6177

PHP

Filipijnse peso

60,59

RUB

Russische roebel

44,9847

THB

Thaise baht

44,914

BRL

Braziliaanse real

2,8958

MXN

Mexicaanse peso

18,605

INR

Indiase roepie

62,063


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

17.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/11


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van Europese normen in het kader van de richtlijn)

(2009/C 38/08)

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentie document)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

CEN

EN 581-1:2006

Meubelen voor buiten — Stoelen en tafels voor gebruik op de camping, in huishoudens en voor verhuurdoeleinden — Deel 1: Algemene veiligheidseisen

 

CEN

EN 913:1996

Turntoestellen;Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 916:2003

Turntoestellen;Springkasten;Eisen (inclusief veiligheid) en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 957-1:2005

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 1: Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 957-2:2003

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 2: Krachttrainingsapparatuur, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 957-4:1996

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 4: Krachttrainingsbanken, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 957-5:1996

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 5: Trainingsapparatuur met pedalen, aanvullende bijzonder veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 957-6:2001

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 6: Tredmolens, aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 957-7:1998

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 7: Roeiapparaten, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 957-8:1998

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 8: Stap-, traploop- en klimapparaten — Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 957-9:2003

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 9: Elliptische oefentoestellen, additionele veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 957-10:2005

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 10: Trainingsfietsen met een vast wiel of zonder freewheel, aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 1129-1:1995

Meubelen — Opklapbedden — Veiligheidseisen en beproeving — Deel 1: Veiligheidseisen

 

CEN

EN 1129-2:1995

Meubelen — Opklapbedden — Veiligheidseisen en beproeving — Deel 2: Beproevingsmethoden

 

CEN

EN 1130-1:1996

Meubelen — Wiegen voor huiselijk gebruik — Deel 1: Veiligheidseisen

 

CEN

EN 1130-2:1996

Meubelen — Wiegen voor huiselijk gebruik — Deel 2: Beproevingsmethoden

 

CEN

EN 1273:2005

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Loopstoeltjes — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 1400-1:2002

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Fopspenen voor babies en kleine kinderen — Deel 1: Veiligheidseisen en productinformatie

 

CEN

EN 1400-2:2002

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Fopspenen voor babies en kleine kinderen — Deel 2: Mechanische eisen en beproevingen

 

CEN

EN 1400-3:2002

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Fopspenen voor babies en kleine kinderen — Deel 3: Chemische eisen en beproevingen

 

CEN

EN 1466:2004

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Reiswiegen en standaards — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 1651:1999

Uitrusting voor schermvliegen — Harnasgordels — Veiligheidseisen en sterktebeproeving

 

CEN

EN 1860-1:2003

Apparaten, vaste brandstoffen en aanmaakhulpmiddelen voor barbecuen — Deel 1: Barbecues voor vaste brandstoffen — Eisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN ISO 9994:2006

Aanstekers — Veiligheidsbepalingen (ISO 9994:2005)

__

 

CEN

EN 12196:2003

Turntoestellen — Paarden en turnbokken — Functionele- en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

 

CEN

EN 12197:1997

Turntoestellen — Rekstokken — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 12346:1998

Turntoestellen — Balken, ladders en klimrekken — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 12432:1998

Turntoestellen — Evenwichtsbalken — Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

 

CEN

EN 12491:2001

Schermvliegtuigen — Noodparachutes — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 12586:1999

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Zuigspeenhouders — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 12586:1999/AC:2002

 

CEN

EN 12655:1998

Turntoestellen — Ringentoestellen — Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

 

CEN

EN 13138-2:2002

Zwemvesten voor zwemles — Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden voor drijvende middelen om vast te houden

 

CEN

EN 13209-1:2004

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Babydragers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 1: Rugdraagstoeltjes

 

CEN

EN 13319:2000

Duiktoebehoren — Dieptemeters en gecombineerde diepte- en tijdmeetinstrumenten — Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

 

CEN

EN 13899:2003

Rolsportmaterieel — Rolschaatsen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 14059:2002

Decoratieve olielampen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 14344:2004

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Kinderzitjes voor de fiets — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 14350-1:2004

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Drinkgerei — Deel 1: Algemene en mechanische eisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 14682:2004

Veiligheid voor kinderkleding — Koorden en treksluitingen van kinderkleding — Specificaties

 

CEN

EN 14764:2005

Stads- en tourfietsen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 14766:2005

Mountainbikes — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 14781:2005

Racefietsen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

 

CEN

EN 14872:2006

Fietsen — Toebehoren voor fietsen — Bagagedragers

 

Noot 1

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Waarschuwing:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een bijlage is bij de Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) gewijzigd door Richtlijn 98/48/EG (3).

De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie kunt u vinden op Europa:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds


(1)  ESO: Europese Normalisatie Organisatie:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be);

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org);

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00, fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

(3)  PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18.


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Commissie

17.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/15


Oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma van het gemeenschappelijk programma Ambient Assisted Living (AAL)

(2009/C 38/09)

Hierbij wordt de lancering aangekondigd van een oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma van het gemeenschappelijk programma Ambient Assisted Living (AAL).

Er worden voorstellen ingewacht voor de volgende uitnodiging: AAL-2009-2.

Meer informatie over de uitnodiging, waaronder termijn en budget, is te vinden in de uitnodigingstekst die is gepubliceerd op de volgende website:

http://aal-europe.eu


ANDERE BESLUITEN

Commissie

17.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/16


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2009/C 38/10)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

SAMENVATTING

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

„BŘEZNICKÝ LEŽÁK”

EG-nummer: CZ-PGI-0005-0398-19.10.2004

BOB ( ) BGA ( X )

Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.

1.   Bevoegde dienst van de lidstaat:

Naam:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adres:

Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, Česká republika

Tel.

+420 220383111

Fax

+420 224324718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Groepering:

Naam:

Pivovar Herold Březnice, a. s.

Adres:

Pivovar Herold, 262 72 Březnice, Česká republika

Tel.

+420 318682047

Fax

+420 318682546

E-mail:

herold@heroldbeer.com

Samenstelling:

Producenten/verwerkers ( X ) Andere ( )

Deze aanvraag wijkt af van artikel 5, lid 1 van Verordening (EG) nr. 510/2006 doordat er slechts een producent is in het gebied. Er is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1898/2006 van de Commissie aangezien de aanvrager de enige producent is in het omschreven gebied en „Březnický ležák” verschilt van bieren die in naburige regio's worden gebrouwen doordat voor dit bier van het plaatselijke water met zijn kenmerkende eigenschappen gebruik wordt gemaakt (zie 4.6).

3.   Productcategorie:

Categorie 2.1: Bier

4.   Productdossier:

(Samenvatting van de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)

4.1.   Titel: „Březnický ležák”

4.2.   Beschrijving: „Březnický ležák” is een bier dat een beperkte tot matige vergisting heeft ondergaan; het heeft veel body, een delicate maar onmiskenbaar bittere smaak en een mooie gouden kleur van 8-12,5 EBC; het is zeer verfrissend met een zuiver hoppig aroma zonder bijsmaken; het heeft een pH van 4,41-4,74, een helderheid van 0,30-0,52 EBC, een alcoholgehalte van 4,69-5,53 en een oorspronkelijk wortextract van 11,00-12,99 %.

Grondstoffen:

Basisingrediënten:

mout van brouwgerst, die aan de volgende parameters moet voldoen:

Er wordt gebruik gemaakt van: hop van de variëteit Žatecký poloraný červeňák in de vorm van pellets; hopextract; bietsuiker; water van artesische en van geboorde putten. Andere ingrediënten: biergist, ascorbinezuur. Het water moet afkomstig zijn uit de gemeente Březnice

4.3.   Geografisch gebied: gemeente Březnice

4.4.   Bewijs van de oorsprong: De producent bewaart bewijzen van de leveringen en noteert de leveranciers van alle ingrediënten met het oog op latere controles. Hij noteert ook de afnemers van het eindproduct. Er wordt voor iedere partij bier gecontroleerd en genoteerd of het product al dan niet voldoet aan de vereisten in het productdossier. De controle wordt verricht door personeel van de brouwerij en — zoals vereist — door een extern laboratorium en uiteraard door het bevoegde toezichtorgaan, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Tsjechische inspectiedienst voor Landbouw en voeding).

Het water dat wordt gebruikt om het bier te brouwen, wordt gecontroleerd door een erkend extern laboratorium. Er worden microbiologische, biologische en chemische analyses verricht. De officieel erkende bronnen die voor het water zorgen, hebben een goede faam.

In de loop van het productieproces wordt de kwaliteit van iedere partij gecontroleerd en wordt nagegaan of zij beantwoordt aan de specificaties in het productdossier. Er wordt nagegaan van welke kwaliteit de mout is, of het gekookte wort voldoet aan de parameters, hoe de gisting in de gistkamer verloopt, of het bier in de lagertanks aan de parameters voldoet en welke resultaten het filteren heeft opgeleverd.

4.5.   Werkwijze voor het verkrijgen van het product: Om „Březnický ležák” te brouwen, wordt gebruik gemaakt van een traditioneel productieproces. De basisingrediënten zijn mout van brouwgerst (voor de eigenschappen zie 4.2), bereide hop (zie 4.2), hopextract, bietsuiker, water, biergist en ascorbinezuur. Productiemethode:

Moutbereiding: de mout kan worden aangekocht of in de brouwerij worden vervaardigd met het klassieke productieproces: weken van de gerst (in steil oplopende tanks gedurende 72 uur tot een vochtigheidsgraad van 45 à 46 % is bereikt), kiemen (op moutvloeren gedurende 6 à 7 dagen, temperatuur in de massa 12 °C à 22 °C), drogen (in een oven gedurende 2 × 24 uur bij een temperatuur van 25 °C à 85 °C), reinigen en opslaan.

Voorbereiding van de mout: wegen, pletten.

Brouwhuis (de oorspronkelijke ingrediënten zijn geplette mout en water; het brouwhuis is eenvoudig en klassiek van ontwerp met twee ketels, en er wordt gebruik gemaakt van een 8 à 9 uur beslaande 2-trapsdecoctiebrouwmethode): mengen (gedurende 20 minuten bij een watertemperatuur van 37 °C, verdere verhitting tot 52 °C gedurende 20 minuten), inmaischen (decoctiebrouwmethode waarbij tweemaal een deelbeslag wordt opgekookt): plaatsing van het 1ste beslag in de ketel (afbraak van proteïnen 15 minuten bij 62 °C à 64 °C, versuikering 30 minuten bij 72 °C à 74 °C, koken 20 minuten, overhevelen naar de kuip, verhogen van de temperatuur tot 65 °C), plaatsing van het 2de beslag in de ketel (versuikering 30 minuten bij 72 °C à 74 °C, koken 25 minuten, uitmaischen ongeveer 200 minuten bij een temperatuur van 75 °C in de kuip), klaren (rust 30 minuten); spoelen, afvoeren van het eerste wort, hoofdwort, spoelwater, in totaal ongeveer 130 minuten; bovenkomen van het gekookte wort, koken van de hop (toevoegen van hop en suiker, 90 à 120 minuten, toevoegen van de hop in 3 stadia: 1. wanneer wordt begonnen met het afvoeren van het eerste wort, 2. volledige wort, wanneer de hop begint te koken, 3. 20 minuten voordat het koken van de hop wordt beëindigd).

Afkoeling van het gehopte wort: scheiding en verwijdering van de draf (in een wervelkuip), afkoeling van het wort (tot op een gistingstemperatuur van 6 °C à 9 °C).

Gistkamer (gisting in open kuipen gedurende 7 à 9 dagen bij een temperatuur van 6 °C à 11,5 °C terwijl de brouwersgist voor ondergisting actief is): gistcultuur wordt aan het gehopte wort toegevoegd (0,5 liter gist per hectoliter wort), aanzetten, eerste gisting (omgevingstemperatuur 10 °C).

Lagerkelder: toevoeging van stabilisatoren, verzadiging met CO2, klaring, tweede gisting (gesloten lagertanks, 45 à 70 dagen, keldertemperatuur 2 °C à 4 °C).

Filteren van het bier: filteren (kaarsfilter van diatomeeënaarde), tweede filtering (steriliserende bladfilter).

Tanks voor helder bier: antioxidanten en kooldioxide worden toegevoegd.

Afvullen (in flessen of vaten), verpakken, opslaan, verzenden.

Op flessen trekken (0,5 liter- en 0,335 literflessen): wassen van de flessen in een wasmachine, controle van de flessen, afvullen van de flessen, pasteurisatie, etikettering, verpakking (plaatsing in kratten of kartonnen verpakkingen), opslag, verzending.

Op vaten trekken (30 liter- en 50 litervaten): flashpasteurisatie, afvullen van de vaten, verpakking, verzending.

Het brouwen van het bier moet in het omschreven gebied het stadium van de tweede gisting, de filtering en de overheveling naar tanks voor helder bier hebben bereikt. Afvulling, verpakking, opslag en verzending mogen elders plaatsvinden.

4.6.   Verband: De vroegste schriftelijke verwijzing naar de brouwerij in Březnice dateert van 1506. In de 18de eeuw werd een nieuwe barokke brouwerij gebouwd die later werd herbouwd en uitgebreid. In 1945 werd ze eigendom van de Tsjechoslowaakse staat. Door de ontwikkeling van de uraniummijnbouw in de streek rond 1960 kende de brouwerij de grootste bloei in haar geschiedenis. Samen met het verval van de uraniummijnbouw, daalde ook de bierproductie en leek de sluiting van de brouwerij de enige oplossing. In 1989 echter nam het Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (Onderzoekinstituut voor brouwen en mouten) de leiding van de brouwerij over; de brouwerij werd herbouwd en de productie van het traditionele bier van Březnice bloeide weer op. Deze productie wordt sinds 1999 voortgezet door een enkele — ook nog de huidige — producent, namelijk de onderneming Pivovar Herold Březnice, a.s.

Voor de productie van „Březnický ležák” en van de bieren van Březnice in het algemeen wordt gebruik gemaakt van bronwater van topkwaliteit dat wordt opgepompt uit beschermde artesische en geboorde putten die zich in de gemeente Březnice bevinden. De bronnen bevinden zich momenteel op een diepte van 14 à 16 meter en de geboorde putten zijn 37,5 tot 61 meter diep. Ze worden aangetroffen in granodioriet in het Centrale Boheemse Plutoon, een sterk gedifferentieerde en gevarieerde massa. In geologische termen wordt de omgeving rond Březnice gevormd door grijsblauw, min of meer grofkorrelig biotiet en door uit amfibool en biotiet bestaand granodioriet. De grens tussen het Centrale Boheemse Plutoon en de metabasieten van de Jílovské gordel is niet veraf. De bronnen en de geboorde putten worden voorzien van water afkomstig uit de spleten en van de verweerde zones en de dicht bij het oppervlak liggende fissuren van zowel het Centrale Boheemse Plutoon als — in zekere mate — de Jílovské gordel. De circulatie van het grondwater via spleten is in granodioriet niet gering gezien het grote aantal spleten in dit gesteente en dit grondwater wordt — evenwel slechts ten dele — aangevuld met insijpelende atmosferische neerslag aangezien de spleten open zijn. De klimatologische omstandigheden in de regio rond Březnice kunnen worden aangemerkt als gematigd warm met een iets geringere neerslag dan normaal. De karakteristieke smaak van het bier en de gunstige effecten van het technologisch productieproces op de voeding zijn niet alleen afhankelijk van de ingrediënten maar ook van de samenstelling van het water (hoofdbestanddelen, sporenelementen en verhouding tussen de percentages). Het is haast onmogelijk om een ander gebied aan te wijzen waar, met gebruikmaking van het zelfde productieproces maar dan zonder het water uit de omschreven regio, een bier van dezelfde kwaliteit en met dezelfde smaak kan worden gebrouwen.

De oorsprongsbenaming „Březnický ležák” werd onder nr. 148 opgenomen in het register van oorsprongsbenamingen van de Republiek Tsjechië op 2 april 1984.

4.7.   Controlestructuur:

Naam:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze

Adres:

Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.

+420 257199512

Fax

+420 257199529

E-mail:

praha@szpi.gov.cz

4.8.   Etikettering: —


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.


17.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/s3


BERICHT AAN DE LEZER

De instellingen hebben besloten in hun teksten niet langer te verwijzen naar de laatste wijziging van de aangehaalde besluiten.

Tenzij anders vermeld, zijn de besluiten waarnaar in de hierin gepubliceerde teksten wordt verwezen, de besluiten zoals die momenteel van kracht zijn.