ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 36

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
13 februari 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 036/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

1

2009/C 036/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) ( 1 )

3

2009/C 036/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH) ( 1 )

3

2009/C 036/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) ( 1 )

4

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 036/05

Wisselkoersen van de euro

5

2009/C 036/06

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 3 november 2008 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/39.388 — Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit & COMP/39.389 — Duitse markt voor de balancering van elektriciteit — Rapporteur: Nederland

6

2009/C 036/07

Eindverslag van de Raadadviseur-auditeur in de zaken COMP/39.388 — Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit en COMP/39.389 — Duitse markt voor de balancering van elektriciteit

7

2009/C 036/08

Samenvatting van de beschikking van de Commissie van 26 november 2008 inzake een procedure op grond van artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 54 van de EER-overeenkomst (Zaken COMP/39.388 — Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit en COMP/39.389 — Duitse markt voor de balancering van elektriciteit) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7367 definitief)  ( 1 )

8

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2009/C 036/09

Besluit nr. 655 van 23 oktober 2008 inzake de opening van een procedure voor het verlenen van een vergunning voor de prospectie van olie- en gasbronnen — ondergrondse natuurlijke rijkdommen, overeenkomstig artikel 2, lid 1, punt 3, van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen, in blok 1-12 Knezha, gelegen in de regio's Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo en Veliko Tirnovo, alsmede kennisgeving betreffende de geplande aanbesteding voor het verlenen van bedoelde vergunning

9

2009/C 036/10

Nota van de Commissie overeenkomstig artikel 18 bis, lid 3, onder a), van Richtlijn 2003/87/EG — Voorlopige lijst van vliegtuigexploitanten en hun administrerende lidstaten ( 1 )

11

 

Rectificaties

2009/C 036/11

Rectificatie van de bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 33 van 10.2.2009)

100

2009/C 036/12

Rectificatie van de bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 33 van 10.2.2009)

100

 

2009/C 036/13

Bericht aan de lezer(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

13.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(2009/C 36/01)

Datum waarop het besluit is genomen

23.12.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 475/08

Lidstaat

Italië

Regio

Sardegna

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Rechtsgrond

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Aard van de maatregel

Investeringssteun

Doelstelling

Investeringssteun

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 2 mln EUR

Steunintensiteit

40 % van de subsidiabele investeringen (50 % in probleemgebieden). Voor jonge landbouwers wordt dit maximumpercentage verhoogd met 10 %

Looptijd

Vanaf de goedkeuring door de Commissie tot en met 31 december 2010

Betrokken economische sector(en)

Landbouwsector

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

23.12.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 643/08

Lidstaat

Ierland

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Rechtsgrond

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Aard van de maatregel

Vergoeding in verband met de gevolgen van een uitzonderlijke gebeurtenis (artikel 87, lid 2, onder b), van het Verdrag)

Doelstelling

Vergoeding in verband met een ernstige verstoring in de economie

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Ca. 170 mln EUR

Steunintensiteit

Tot 100 %

Looptijd

Tot 31.3.2009

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/3


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 36/02)

Op 18 september 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Duits en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5265. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/3


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 36/03)

Op 16 januari 2009 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32009M5358. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/4


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 36/04)

Op 6 februari 2009 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32009M5423. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

13.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/5


Wisselkoersen van de euro (1)

12 februari 2009

(2009/C 36/05)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,2833

JPY

Japanse yen

115,46

DKK

Deense kroon

7,4524

GBP

Pond sterling

0,90300

SEK

Zweedse kroon

10,7945

CHF

Zwitserse frank

1,4885

ISK

IJslandse kroon

 

NOK

Noorse kroon

8,8155

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

28,620

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

298,55

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7066

PLN

Poolse zloty

4,6050

RON

Roemeense leu

4,2951

TRY

Turkse lira

2,1249

AUD

Australische dollar

1,9844

CAD

Canadese dollar

1,5994

HKD

Hongkongse dollar

9,9479

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

2,4738

SGD

Singaporese dollar

1,9384

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 813,05

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

12,9636

CNY

Chinese yuan renminbi

8,7703

HRK

Kroatische kuna

7,4660

IDR

Indonesische roepia

15 348,27

MYR

Maleisische ringgit

4,6404

PHP

Filipijnse peso

60,600

RUB

Russische roebel

44,6081

THB

Thaise baht

45,063

BRL

Braziliaanse real

2,9468

MXN

Mexicaanse peso

18,7362

INR

Indiase roepie

62,3560


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


13.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/6


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 3 november 2008 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/39.388 — Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit & COMP/39.389 — Duitse markt voor de balancering van elektriciteit

Rapporteur: Nederland

(2009/C 36/06)

1.

Een meerderheid van de leden van het Adviescomité deelt de bezwaren van de Commissie zoals die in de voorlopige beoordeling zijn geformuleerd. Een minderheid onthoudt zich.

2.

Een meerderheid van de leden van het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de procedure kan worden beëindigd door middel van een beschikking op grond van artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad. Een minderheid onthoudt zich en een minderheid is het hiermee niet eens.

3.

Een meerderheid van de leden van het Adviescomité is het met de Commissie eens dat, in het licht van de door E.ON AG gedane toezeggingen, er niet langer gronden voor een optreden van de Commissie bestaan, onverminderd artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003. Een minderheid onthoudt zich.

4.

Een meerderheid van de leden van het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de door E.ON AG gedane toezeggingen evenredig zijn. Een minderheid onthoudt zich en een minderheid is het hiermee niet eens.

5.

De leden van het Adviescomité bevelen aan dat hun advies in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

6.

De leden van het Adviescomité verzoeken de Commissie rekening te houden met alle overige opmerkingen die tijdens de discussie zijn gemaakt.


13.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/7


Eindverslag van de Raadadviseur-auditeur in de zaken COMP/39.388 — Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit en COMP/39.389 — Duitse markt voor de balancering van elektriciteit (1)

(2009/C 36/07)

De ontwerp-beschikking die op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1/2003 bij de Commissie is ingediend, heeft betrekking op bepaalde praktijken van E.ON. De beweringen hebben betrekking op het wegtrekken van capaciteit om de elektriciteitsprijzen te verhogen en investeringen door derden op de Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit te ontmoedigen en het bevoordelen van dochterondernemingen, het doorberekenen van de kosten aan de eindgebruiker op de Duitse markt voor de balancering van elektriciteit en het verhinderen dat stroomproducenten uit andere lidstaten balanceringsenergie verkopen op de E.ON-balanceringsmarkt.

Op 7 mei 2008 leidde de Commissie de procedure in teneinde een beschikking overeenkomstig hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1/2003 te geven en stelde zij een voorlopige beoordeling vast als bedoeld in artikel 9, lid 1, van die verordening. Naar aanleiding van de daaropvolgende besprekingen met de diensten van de Commissie legde E.ON op 27 mei 2008 een aantal toezeggingen voor.

Op 12 juni 2008 maakte de Commissie op grond van artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003, een bericht bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie waarin zij de bezwaren en de toezeggingen opsomde en belanghebbenden verzocht binnen een maand na de bekendmaking van de kennisgeving hierover hun opmerkingen te maken. De opmerkingen die in reactie op deze uitnodiging werden ontvangen bevestigden in grote lijnen dat de toezeggingen volstonden om de in de voorlopige beoordeling genoemde bezwaren weg te nemen.

De Commissie is thans tot de conclusie gekomen dat, gelet op de door E.ON gedane toezeggingen en onverminderd artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003 de procedure beëindigd dient te worden.

Bij een beschikking krachtens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1/2003 wordt er geen schending van de mededingingsregels vastgesteld, maar stemt de onderneming in kwestie ermee in om aan de bezorgdheden tegemoet te komen die de Commissie in haar voorlopige beoordeling heeft geformuleerd. Bij dit proces is er bereidheid van beide zijden om de administratieve en wettelijke vereisten die inherent zijn aan een volledig onderzoek van een vermeende inbreuk, te vereenvoudigen. Dit is de reden waarom in verscheidene reeds door het college gegeven beschikkingen (2) werd aangenomen dat de eerlijke rechtsgang wordt gerespecteerd wanneer de partijen de Commissie ervan in kennis stellen dat zij voldoende toegang gekregen hebben tot de informatie die zij nodig hadden om toezeggingen voor te stellen die aan de bezorgdheden van de Commissie tegemoet konden komen.

Deze zaak werd op dezelfde manier behandeld, daar de E.ON op 29 oktober 2008 de Commissie in dit verband een verklaring heeft overgelegd.

Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat de rechten om te worden gehoord, zijn gerespecteerd.

Brussel, 10 november 2008.

Michael ALBERS


(1)  Overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures (PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21).

(2)  Zie beschikking van 22 juni 2005, in zaak COMP/39.116 — Coca-Cola; beschikking van 19 januari 2005, in zaak COMP/37.214 — DFB; beschikking van 14 september 2007, in zaak COMP/39.142 — Toyota.


13.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/8


Samenvatting van de beschikking van de Commissie

van 26 november 2008

inzake een procedure op grond van artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 54 van de EER-overeenkomst

(Zaken COMP/39.388 — Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit en COMP/39.389 — Duitse markt voor de balancering van elektriciteit)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7367 definitief)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 36/08)

Op 26 november 2008 heeft de Commissie een beschikking gegeven in een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad (1) publiceert de Commissie hierbij de beschikking, rekening houdend met het rechtmatige belang van ondernemingen bij de bescherming van hun bedrijfsgeheimen. Een niet-vertrouwelijke versie van de beschikking is te vinden op de website van DG Concurrentie op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

De beschikking is gericht aan E.ON AG, gevestigd te Düsseldorf, (hierna: „E.ON”) en heeft betrekking op twee zaken, waarvan één betrekking heeft op de Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit en de andere op de Duitse markt voor de balancering van elektriciteit. De beschikking maakt de door E.ON gedane toezeggingen om de twee zaken af te sluiten, bindend. In het licht van de aangegane verbintenissen bestaan er volgens de Commissie geen redenen meer om zelf op te treden.

(2)

Wat de eerstgenoemde zaak betreft, had de Commissie de zorg dat E.ON een strategie had ontworpen om beschikbare productiecapaciteit achter te houden (door de levering van elektriciteit van bepaalde centrales op de korte-termijnmarkt te beperken — de elektriciteitsbeurs EEX) gericht om de elektriciteitsprijzen te verhogen ten nadele van de consumenten, hetgeen misbruik van haar machtspositie op de groothandelsmarkt in Duitsland is. De Commissie vreesde bovendien dat E.ON deze praktijken aanvulde met middellange en lange termijn strategie die erop gericht was haar daadwerkelijke of potentiële concurrenten te ontmoedigen de elektriciteitsproductiemarkt te betreden en zodoende het volume op deze markt te beperken.

(3)

Wat de zaak betreffende de Duitse markt voor de balancering van elektriciteit betreft, had de Commissie de zorg of E.ON misbruik gemaakt van haar machtspositie op de secundaire markt voor balanceringsenergie in het E.ON-netwerk in de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag, ten eerste door haar eigen kosten te verhogen teneinde haar productie-dochteronderneming te bevoordelen en de kosten aan de eindgebruiker door te berekenen; en ten tweede door te verhinderen dat stroomproducenten uit andere lidstaten balanceringsenergie verkopen op de E.ON-balanceringsmarkt.

(4)

De Commissie is van oordeel dat de toezeggingen die na de voorlopige beoordeling zijn gedaan en de opmerkingen die belanghebbenden hebben gemaakt, afdoende zijn om de vastgestelde mededingingsbezwaren weg te nemen. Ten eerste wordt met het afstoten van circa 5 000 MW van de productiecapaciteit van E.ON een antwoord geboden op de bezwaren op de groothandelsmarkt. Door deze afstoting valt de prikkel weg om productiecapaciteit op een rendabele manier weg te trekken, welke met name door de structuur van de portefeuille van de elektriciteitscentrales van E.ON mogelijk werd gemaakt. Door het afstoten van deze centrales wordt het voorts voor feitelijke en potentiële concurrenten gemakkelijker toegang te krijgen tot nieuwe centrales en tot centrales die zijn uitgerust met technologie waarover zij niet beschikken. Daarnaast zullen deze concurrenten toegang krijgen tot nieuwe vestigingsplaatsen die hen zullen helpen nog meer productiecapaciteit te bouwen door nieuwe elektriciteitscentrales te bouwen (of te her bouwen). Ten tweede wordt met het afstoten van de transmissiesysteemactiviteiten van E.ON, dat bestaat uit een 380/220 kV netwerk, het systeembeheer in het E.ON-gebied en aanverwante activiteiten, een antwoord geboden op de bezorgdheid betreffende de onbalansmarkt die voortvloeit uit de verticaal geïntegreerde structuur van E.ON dat actief is zowel in de sector van productie en levering als in de sector van elektriciteitstransport.

(5)

Gezien deze toezeggingen is de conclusie van de beschikking dat er geen redenen meer zijn voor ingrijpen door de Commissie.

(6)

Het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities heeft op 3 november 2008 een gunstig advies uitgebracht.


(1)  PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

13.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/9


BESLUIT Nr. 655

van 23 oktober 2008

inzake de opening van een procedure voor het verlenen van een vergunning voor de prospectie van olie- en gasbronnen — ondergrondse natuurlijke rijkdommen, overeenkomstig artikel 2, lid 1, punt 3, van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen, in blok 1-12 „Knezha”, gelegen in de regio's Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo en Veliko Tirnovo, alsmede kennisgeving betreffende de geplande aanbesteding voor het verlenen van bedoelde vergunning

(2009/C 36/09)

REPUBLIEK BULGARIIJE

MINISTERRAAD

Overeenkomstig artikel 5, punt 2, artikel 42, lid 1, punt 1, en artikel 44, lid 3, van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen, en gelet op artikel 4, lid 2, punt 16, en § 1, punt 24a, van de Energiewet,

HEEFT DE MINISTERRAAD BESLOTEN:

1.

een procedure te openen voor het verlenen van een vergunning voor de prospectie en exploratie van aardolie en aardgas in blok 1-12 „Knezha”, met een oppervlakte van 1 348,45 km2 en met de coördinaten als gespecificeerd in het ontwerpcontract voor prospectie en exploratie, dat een integrerend onderdeel uitmaakt van het aanbestedingsdossier;

2.

aan te kondigen dat de vergunningverlening zal verlopen overeenkomstig een aanbestedingsprocedure;

3.

te specificeren dat de periode waarvoor de prospectie- en exploratievergunning geldt, 5 jaar zal bedragen na de datum van inwerkingtreding van het prospectie- en exploratiecontract, met het recht op verlenging van deze periode overeenkomstig artikel 31, lid 3, van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen;

4.

de toewijzing van de vergunning overeenkomstig het bovenstaande punt 1 zal plaatsvinden op de 150e dag na de datum van publicatie van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie, en wel in het gebouw van het Ministerie van Economische zaken en Energie, Triaditza-straat 8, Sofia;

5.

de uiterste termijn voor het aanvragen van het aanbestedingsdossier is de 120e dag, 17.00 uur, na de datum van publicatie van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6.

de uiterste termijn voor het indienen van de kennisgevingen betreffende deelname aan de aanbesteding is de 130e dag, 17.00 uur, na de datum van publicatie van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie;

7.

de uiterste termijn voor het indienen van de aanvragen voor deelname aan de aanbesteding is de 144e dag, 17.00 uur, na de datum van publicatie van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie;

8.

de toewijzing van de vergunning vergt niet dat de kandidaten persoonlijk aanwezig zijn;

9.

de prijs van het aanbestedingsdossier is vastgesteld op 500 BGN (500 Bulgaarse Leva). Het aanbestedingsdossier kan binnen de in punt 5 genoemde termijn worden verkregen bij het Ministerie van Economische zaken en Energie, kamer 802, Triaditza-straat 8, Sofia;

10.

de deelnemers aan de aanbesteding moeten voldoen aan de eisen van artikel 23, lid 1, van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen;

11.

de aanvragen van de deelnemers aan de aanbesteding zullen worden geëvalueerd op basis van de ingediende werkprogramma's, de geplande milieubeschermings- en opleidingsinstrumenten en de premies, alsook op basis van de financiële en beheerscapaciteiten van de kandidaten;

12.

het deposito voor deelname aan de aanbesteding is vastgesteld op 10 000 BGN(10 000 Bulgaarse Leva) en moet vóór het verstrijken van de in punt 6 genoemde uiterste termijn worden betaald op de bankrekening van het Ministerie van Economische zaken en Energie, zoals vastgelegd in het aanbestedingsdossier;

13.

in het geval een kandidaat niet wordt toegelaten tot de aanbesteding, wordt het deposito terugbetaald binnen een termijn van 14 dagen na de datum waarop de kandidaat in kennis is gesteld van het feit dat hij niet wordt toegelaten;

14.

het deposito van de succesvolle aanvrager wordt bewaard en de deposito's van alle andere aanvragers worden terugbetaald binnen een termijn van 14 dagen na de datum van publicatie in het Staatsblad van het besluit van de Ministerraad houdende verlening van de vergunning voor prospectie en exploratie;

15.

de kennisgevingen voor deelname aan de aanbesteding en de voorstellen van de kandidaten betreffende de aanbestedingsvoorwaarden moeten worden ingediend bij het Ministerie van Economische zaken en Energie, Triaditza-straat 8, overeenkomstig de eisen van artikel 46 van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen;

16.

de aanvragen voor deelname aan de aanbesteding moeten in overeenstemming zijn met de eisen en voorwaarden als omschreven in het aanbestedingdossier;

17.

de aanbesteding kan plaatsvinden zelfs wanneer slechts één kandidaat daartoe is toegelaten;

18.

de minister van Economische zaken en Energie wordt gemachtigd om:

18.1.

de tekst van dit besluit toe te zenden ter publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Staatsblad, en ter bekendmaking op de website van de Ministerraad;

18.2.

een comité aan te wijzen dat de aanbesteding voorbereidt en uitvoert;

19.

beroep tegen dit besluit kan binnen een termijn 14 dagen na de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie worden ingediend bij het Hooggerechtshof voor Administratieve zaken.

Eerste minister

Sergei STANISHEV

Eerste secretaris van de ministerraad

Sevdalin MARINOV

Eensluidende kopie

Directeur van het bureau van het kabinet

Vesselin DAKOV


13.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/11


Nota van de Commissie overeenkomstig artikel 18 bis, lid 3, onder a), van Richtlijn 2003/87/EG

Voorlopige lijst van vliegtuigexploitanten en hun administrerende lidstaten

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 36/10)

Krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (1), als gewijzigd bij Richtlijn 2008/101/EG (2), worden de luchtvaartactiviteiten van vliegtuigexploitanten die vluchten uitvoeren die aankomen op en vertrekken van een luchtvaartterrein in de Gemeenschap, per 1 januari 2012 opgenomen in de communautaire regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de vliegtuigexploitanten de bepalingen van Richtlijn 2003/87/EG naleven. Om de administratieve lasten voor vliegtuigexploitanten te beperken, bepaalt de richtlijn dat voor elke vliegtuigexploitant één enkele lidstaat verantwoordelijk is. Artikel 18 bis, leden 1 en 2, van de richtlijn bevat de regels voor de toewijzing van elke vliegtuigexploitant aan zijn administrerende lidstaat. Krachtens deze bepalingen is elke lidstaat verantwoordelijk voor de vliegtuigexploitanten aan wie hij overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad een exploitatievergunning heeft verleend, alsook voor de in derde landen geregistreerde of niet over een exploitatievergunning beschikkende vliegtuigexploitanten wier emissies in het referentiejaar grotendeels aan die lidstaat kunnen worden toegerekend.

Artikel 18 bis, lid 3, onder a), van de richtlijn schrijft voor dat de Commissie een lijst publiceert van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I van de richtlijn genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met vermelding van de administrerende lidstaat voor elke vliegtuigexploitant. Deze lijst heeft bijgevolg ten doel te specificeren welke lidstaat overeenkomstig artikel 18 bis, leden 1 en 2, van Richtlijn 2003/87/EG de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant is. Bedoelde lijst van vliegtuigexploitanten is als bijlage aan deze nota toegevoegd.

De Commissie kan, als de noodzaak daartoe bestaat, op ieder gewenst moment een geactualiseerde lijst publiceren. Om de juistheid van de huidige lijst te garanderen, verzoekt de Commissie de lidstaten en andere belanghebbenden om tegen 31 maart 2009 hun eventuele opmerkingen kenbaar te maken. Op basis van deze opmerkingen zal de Commissie in voorkomend geval onverwijld een herziene lijst publiceren.

De lijst is gebaseerd op de meest recente gegevens die door Eurocontrol zijn verstrekt op basis van de documenten betreffende de vluchtplannen. Nadere bijzonderheden over de voor het opstellen van deze lijst gebruikte methodiek, alsook de contactgegevens van de bevoegde instanties voor zover die door de lidstaten zijn meegedeeld, zullen op de website van de Commissie worden bekendgemaakt.

De lijst omvat alle vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een relevante luchtvaartactiviteit hebben ontplooid. Bijgevolg zijn in deze lijst wellicht ook vliegtuigexploitanten opgenomen die hun luchtvaartactiviteiten tijdelijk of definitief hebben gestaakt, evenals exploitanten die sedertdien van naam zijn veranderd of die zijn gefuseerd of overgenomen. Voorts is geen rekening gehouden met de omstandigheid of een vliegtuigexploitant is opgenomen in de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2111/2005 om veiligheidsredenen een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd. De eventuele vermelding, in de aan deze nota toegevoegde lijst, van vliegtuigexploitanten waaraan momenteel een exploitatieverbod is opgelegd, doet derhalve geen afbreuk aan de besluiten van de Commissie en de lidstaten uit hoofde van Verordening (EG) nr. 2111/2005.

Overeenkomstig artikel 18 bis, lid 3, onder b), zal de Commissie de lijst jaarlijks voor 1 februari bijwerken teneinde daarin de vliegtuigexploitanten op te nemen die sedert de publicatie van de vorige lijst een in bijlage I van de richtlijn genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend.

De toewijzing van een vliegtuigexploitant aan zijn administrerende lidstaat geldt voor de hele duur van elke in artikel 3 quater van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde handelsperiode. Voor de start van elke nieuwe handelsperiode publiceert de Commissie een bijgewerkte lijst waarin rekening is gehouden met de eventuele overheveling van vliegtuigexploitanten naar een andere administrerende lidstaat overeenkomstig artikel 18 bis, lid 2, van de richtlijn.

Bij het toezicht op de correcte uitvoering van Richtlijn 2003/87/EG door de lidstaten baseert de Commissie zich op de laatst gepubliceerde versie van de lijst.

De bijlage bevat per lidstaat een lijst van de door deze lidstaat te administreren vliegtuigexploitanten.


(1)  PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

(2)  PB L 8 van 13.1.2009, blz. 3.


BIJLAGE

LIJST VAN VLIEGTUIGEXPLOITANTEN PER ADMINISTRERENDE LIDSTAAT

BELGIË

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

ACCOFORM

België

AERODATA BELGIUM

België

AFRICA WEST CARGO

Togo

ALROSA-AVIA

Russische Federatie

AVIASTAR-TU CO.

Russische Federatie

BRUSSELS AIRLINES

België

CAIRO AVIATION

Egypte

CAL CARGO AIRLINES

Israël

CANADIAN NORTH

Canada

CARGO B AIRLINES

België

CENTURION AIR CARGO

Verenigde Staten

DOVE AIR INC

Verenigde Staten

EAT

België

EGYPTAIR CARGO

Egypte

EXELLAIR

Luxemburg

GAFI GENERAL AVIAT

Zwitserland

GEMINI AIR CARGO

Verenigde Staten

HEWA BORA AIRWAYS

Congo

INTER EKSPRES HAVA

Turkije

INTER-WETALL

Zwitserland

INTL PAPER CY

Verenigde Staten

INVICTA AVIATION

Verenigd Koninkrijk

KALITTA AIR

Verenigde Staten

LAS VEGAS CHARTER

Verenigde Staten

MATRACO

België

MIL BELGIUM

België

MONTE CARLO AVTN

België

MURRAY AVTN

Verenigde Staten

N604FJ LLC

Verenigde Staten

NEWELL RUBBERMAID

Verenigde Staten

SAUDIA

Saudi-Arabië

SEA-AIR

België

SIA CARGO PTE LTD

Singapore

SILVERBACK CARGO

Rwanda

TARHANKULE HAVA

Turkije

TECHNOMAG

Zwitserland

THOMAS COOK ARL BELG

België

TNT AIRWAYS

België

TOYOTA MOTOR EUROPE

België

TUI AIRLINES — JAF

België

V L M

België


BULGARIJE

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

748 AIR SERVICES (2)

Kenia

AIR BAN

Bulgarije

AIR ONE CORP

Zwitserland

AIR VIA BULGARIAN

Bulgarije

ANIKAY AIR MIDDLE E

Jordanië

ATLANT SOYUZ

Russische Federatie

AVB-2004 LTD

Bulgarije

AVIO DELTA LTD

Bulgarije

BH AIR

Bulgarije

BULGARIA AIR

Bulgarije

BULGARIAN AIR CHRTR.

Bulgarije

BULGARIAN MIN.TRANSP

Bulgarije

CARGO AIR LTD.

Bulgarije

CROIX ROUGE

Zwitserland

EAST WING KAZAKHSTAN

Kazachstan

EXPRESSAVIA

Oekraïne

HEMUS AIR

Bulgarije

IRANIAN AIR TRANSPOR

Iran

KHORIV AVIA

Oekraïne

KOKSHETAU AIRLINE

Kazachstan

KREMENCHUK FLIGHT

Oekraïne

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

Russische Federatie

ROSAVIA AIR COMPANY

Oekraïne

RUBYSTAR

Belarus

SAYAT AIR KAZAKSTAN

Kazachstan

YETI AIRLINES (2)

Nepal


TSJECHISCHE REPUBLIEK

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

ACL SLOVACKY

Tsjechische Republiek

AERO VODOCHODY

Tsjechische Republiek

AIR ALMATY JSC

Kazachstan

AIRCRAFT INDUSTRIES

Tsjechische Republiek

ATMA AIRLINES

Kazachstan

CAA CZECH REPUBLIC

Tsjechische Republiek

CONSTANTA UKRAINE

Oekraïne

CZECH AIRLINES

Tsjechische Republiek

EARTH ONE LIMITED

Verenigd Koninkrijk

GEORGEAN NATIONAL

Georgië

INCLEDON ENTERPRISES

Cyprus

JUMP-TANDEM S.R.O.

Slowakije

LETS FLY SRO

Tsjechische Republiek

MAGLIONE SRL

Italië

MIL CZECH REPUBLIC

Tsjechische Republiek

NORSE AIR CHARTER

Zuid-Afrika

NOVA CHEMICALS

Verenigde Staten

POLISH AIRPORT PPL

Polen

ROCKWELL AUTOMATION

Verenigde Staten

ROVNO UNIVERSAL AVIA

Oekraïne

SKY DIVING FOR FUN

Slowakije

SKYDIVE LK

Tsjechische Republiek

TRAVEL SERVIS A.S.

Tsjechische Republiek

WAHA OIL COMPANY

Libië

YAMAL

Russische Federatie


DENEMARKEN

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

AIR ALPHA A/S

Denemarken

AIR ALSIE

Denemarken

AIR GREENLAND

Denemarken

ANDERSEN INVEST

Denemarken

ATLANTIC AIRWAYS

Denemarken

BRUEL NIELS

Denemarken

CHC DENMARK

Denemarken

CIMBER AIR DENMARK

Denemarken

COOK AIRCRAFT LEASNG

Verenigde Staten

COWI

Denemarken

DRT VERTRIEBS GMBH

Denemarken

ELILARIO SPA

Italië

EXECUJET EUROPE A/S

Denemarken

FLUGSTODIR

IJsland

GLOBAL AVIATION LIBY

Libië

GLOBE AERO (3)

Verenigde Staten

GOL TRANSPORTES

Brazilië

GRAAKJAER A/S

Denemarken

INVESTERINGSSELSK

Denemarken

JET TIME A/S

Denemarken

K/S CLIPPER

Denemarken

KIRKBI TRADING

Denemarken

LUFT AVTN CHARTER

Australië

MYFLUG

IJsland

NILAN A/S

Denemarken

PHARMA NORD

Denemarken

PROPJET

Italië

ROYAL UNIBREW A/S

Denemarken

SEMLER SERVICE A/S

Denemarken

STAR AIR

Denemarken

STERLING BLUE

Denemarken

SUNAIR DENMARK

Denemarken

TEPPER AVIATION

Verenigde Staten

THOMAS COOK SCAND.

Denemarken

THRANE

Denemarken

VIP PARTNERFLY

Denemarken

WEATHER MODIFICATION

Verenigde Staten

WEIBEL SCIENTIFIC

Denemarken

WIDEROE FLYVESELSKAP

Noorwegen


DUITSLAND

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

ADO HAVACILIK A.S.

Turkije

ADVANCED AVIATION

Duitsland

AERO GMBH

Duitsland

AERO MONGOLIA

Mongolië

AERO PERSONAL

Mexico

AERODATA AKTIENGES 1

Duitsland

AEROFLOT

Russische Federatie

AEROFLOT CARGO

Russische Federatie

AEROFLOT DON JSC

Russische Federatie

AFI FLIGHT INSPECT.

Duitsland

AGRATA AVIATION

Estland

AHRENKIEL CONSULTING

Zwitserland

AHSEL HAVA

Turkije

AIR ALLIANCE GMBH

Duitsland

AIR ASTANA

Kazachstan

AIR BERLIN PLC CO.

Duitsland

AIR CHINA CARGO LTD

China

AIR MOLDOVA

Republiek Moldavië

AIR NAMIBIA

Namibië

AIR NATIONAL CORP

Nieuw-Zeeland

AIR NUNAVUT LTD

Canada

AIR SERVICE BERLIN

Duitsland

AIR TRANSPORT INTL 2

Verenigde Staten

AIRBRIDGE CARGO

Russische Federatie

AIRCHARTER FLUGSERV.

Duitsland

AIRCRAFT AFRICA CO

Zuid-Afrika

AIRSERVICE GMBH

Duitsland

AIRSEVEN GMBH

Duitsland

AIRTRANS

Duitsland

AL HOKAIR

Bermuda (VK)

AMOLA GMBH

Duitsland

ANTONOV DESIGN

Oekraïne

AOP AIR OPERATING

Zwitserland

APPLERA CORP

Verenigde Staten

ARCHER DANIELS

Verenigde Staten

ARTOC AIR

Egypte

ASIA CONTINENTAL

Kazachstan

ASIA TODAY LTD

China

ASIA UNIVERSAL

Russische Federatie

ASIANA AIRLINES INC

Republiek Korea

ATG SWISS FIRST

Zwitserland

ATLAS AIR

Duitsland

ATLAS AIR USA

Verenigde Staten

ATLASJET HAVACILIK

Turkije

AURON LTD

Bermuda (VK)

AVIA MOBIL GMBH

Duitsland

BAE SYSTEMS FLT SYST

Verenigde Staten

BAHAG

Duitsland

BALL CORP

Verenigde Staten

BARG GMBH MEERBUSCH

Duitsland

BASF

Duitsland

BAUHAUS GMBH

Duitsland

BAYAIR

Duitsland

BEECHCRAFT AUGSBURG

Duitsland

BEECHCRAFT BERLIN

Duitsland

BERGER JULIUS

Nigeria

BERTELSMANN

Duitsland

BESTAIR TURKEY

Turkije

BLUE SKY AIRSERVICE

Duitsland

BLUE SKY GROUP

Verenigde Staten

BLUE WINGS AG

Duitsland

BLUEBIRD AVIATION GM

Duitsland

BLUEBIRD CARGO

IJsland

BMW AG

Duitsland

BOHLKE VENEER

Verenigde Staten

BOMBARDIER GERMANY

Duitsland

BOMBARDIER PRE-OWNED

Verenigde Staten

BOSCH

Duitsland

BROSE FAHRZEUGTEILE

Duitsland

BUNDESPOLIZEI

Duitsland

BURDA REISEFLUG

Duitsland

CAAC CHINA

China

C-A-C CHIEMSEE AIR

Duitsland

CANJET AIRLINES

Canada

CAPELINK ESTABLISH.

Zwitserland

CEBU PACIFIC AIR INC

Filipijnen

CENTRAL MOUNTAIN AIR

Canada

CHALLENGE AERO

Oekraïne

CIRRUS AIRLINES

Duitsland

CIRRUS AVIATION

Duitsland

CL LEASING GMBH CO

Duitsland

CLICK MEXICANA

Mexico

CMAC CITY MARKETING

Duitsland

COMMANDER MEXICANA

Mexico

COMPASS FOOD

Verenigde Staten

CONDOR

Duitsland

CONSORCIO BIENES

Spanje

COOK AIRCRAFT

Verenigde Staten

CORP JET SVCS

Verenigd Koninkrijk

CROATIA AIRLINES

Kroatië

CSM AVIATION

Cyprus

CTL LOGISTICS S.A.

Polen

D2 AVIATION

Verenigde Staten

DAUAIR

Duitsland

DBA LUFTFAHRTGESELL.

Duitsland

DC AVIATION GMBH

Duitsland

DEERE COMPANY

Verenigde Staten

DEERPORT AVIATION

Verenigde Staten

DELTA AIR LINES

Verenigde Staten

DELTA TECHNICAL SVCS

Duitsland

DIAMOND AIRCRAFT

Duitsland

DLR BRAUNSCHWEIG

Duitsland

DULCO HANDEL GMBH

Duitsland

DUPONT DE NEMOURS DE

Verenigde Staten

DUSSMANN P

Verenigde Staten

DYNAMIC AVIATION

Verenigde Staten

EAST INDIA HOTELS

India

EBM PAPST MULFINGEN

Duitsland

ESCHMANN H D

Duitsland

EUROFLUG FRENZEL

Duitsland

EVERGREEN AIRLINES

Verenigde Staten

EXECUTIVE AIR SERV

Duitsland

EXECUTIVE JET CHRTR

Duitsland

FANCOURT FLUGCHARTER

Zwitserland

FIS GMBH CO.KG

Duitsland

FLIGHT CALIBRATION

Duitsland

FLUGSCHULE HAMBURG

Duitsland

FMG-FLUGSCHULE

Duitsland

FMU FLIEG MIT UNS

Duitsland

FORUM AIR GMBH

Duitsland

FOX FLIGHT

Canada

FOXAIR GMBH

Duitsland

FREE BIRD LT

Turkije

FRENZEL G

Duitsland

FRESENA FLUG

Duitsland

FRONTIER AIRLINES

Verenigde Staten

GAS AIR SERVICE GMBH

Duitsland

GEKO TRADE

Duitsland

GEMUE GMBH

Duitsland

GENERAL MOTORS

Verenigde Staten

GENEX LTD.

Belarus

GEOJET LUFTFAHRZEUGE

Duitsland

GEORGIAN AIRWAYS

Georgië

GERMANIA

Duitsland

GERMANWINGS

Duitsland

GLOBAL AVTN BERMUDA

Bermuda (VK)

GOVERNMENT CROATIA

Kroatië

GOVERNMENT MACEDONIA

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

GROB WERKE

Duitsland

GSGA AON AIR RUSSIA

Russische Federatie

GUGGENHEIM AVTN PART

Verenigde Staten

HAERING A

Duitsland

HAMBURG INTL

Duitsland

HANSGROHE AG

Duitsland

HAPAG LLOYD TUI

Duitsland

HAPAG-LLOYD EXPRESS

Duitsland

HASLBERGER FINANZ.

Duitsland

HEIDELBERG CEMENT

Duitsland

HERRENKNECHT AVIAT.

Duitsland

HOMAC AVIATION AG

Zwitserland

HORNBACH REISEDIENST

Duitsland

HTM JET SERVICE

Duitsland

IFF PRIVATE AUSBILD

Duitsland

INTERMAP TECHNOLOGY

Canada

IRANAIR

Iran

JAT AIRWAYS

Servië

JET AIRLINES JSC

Kazachstan

JET GROUP LTD

Israël

JETAIR FLUG GMBH

Duitsland

JETFLIGHT AVTN

Zwitserland

JETS EXECUTIVOS

Mexico

JOHNSON CONTROLS

Verenigde Staten

JOHNSON CTRLS

Zwitserland

KAM AIR

Afghanistan

KARMANN GMBH

Duitsland

KIEV AVIATION PLANT

Oekraïne

KNAUF ASTRA GMBH

Duitsland

KOMPASS GMBH

Duitsland

KOREAN AIRLINES

Republiek Korea

LANGNER E

Duitsland

LBA BRAUNSCHWEIG

Duitsland

LECH-AIR GMBH

Duitsland

LGM LUFTFAHRT GMBH

Duitsland

LIBRA TRAVEL

Zwitserland

LIBYAN AIR AMBULANCE

Libië

LIEBHERR GESCHAEFTSR

Duitsland

LINDNER UNTERNEHMENS

Duitsland

LOHFERT LOHFERT

Denemarken

LTU LUFTTRANSPORT

Duitsland

LUFTHANSA

Duitsland

LUFTHANSA CARGO

Duitsland

LUFTHANSA TECHNIK AG

Duitsland

MAHAN AIR

Iran

MAKEDONSKI AVIOTRANS

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MANDALA AIRLINES 3

Indonesië

MARXER ANLAGEN

Duitsland

MENEKSE HAVAYOLLARI

Turkije

MIL GERMANY

Duitsland

MNG HAVAYOLLARI

Turkije

MOELLERS MASCHINEN

Duitsland

MONTENEGRO AIRLINES

Montenegro

MYN AVIATION

Saudi-Arabië

NAYAK AIRCRAFT SERV.

Duitsland

NEW YORKER S H K

Duitsland

NORTH AMERICAN JET

Verenigde Staten

NOVELLUS SYSTEMS

Verenigde Staten

OBO JET-CHARTER GMBH

Duitsland

OETKER A

Duitsland

OMNI AIR INTL

Verenigde Staten

ORENBURG AIRLINES

Russische Federatie

OSTFRIES LUFTTRANSP

Duitsland

OWENS-CORNING

Verenigde Staten

PP PROMOTION

Duitsland

PACELLI

Duitsland

PAPIER METTLER

Duitsland

PARAGON RANCH

Verenigde Staten

PARC AVTN

Ierland

PCT POWDER COATING

Luxemburg

PEAK AIR GMBH

Duitsland

PEGASUS TURKEY

Turkije

PENTASTAR AVTN

Verenigde Staten

PERSCH J

Duitsland

PHIFER WIRE PRODUCTS

Verenigde Staten

PHOENIX AIR GMBH

Duitsland

POLET ACFT MNGT

Bermuda (VK)

PREMIER FLUG GMBH

Duitsland

PRESIDENTIAL AVTN

Verenigde Staten

PRIVATAIR GMBH

Duitsland

REGIO AIR MECKLENBRG

Duitsland

RENTAIR UK LTD

Verenigd Koninkrijk

RETTENMEIER AIR

Duitsland

RHEMA BIBLE CHURCH

Verenigde Staten

RIKSOS TURIZM LT

Turkije

RUAG AEROSPACE SERV

Duitsland

RUSSIA FSUE STC

Russische Federatie

RYAN INTL AIRLINES

Verenigde Staten

SAMSUNG TECHWIN

Republiek Korea

SAP AG

Duitsland

SCHWARZMUELLER

Oostenrijk

SEARAY BD100

Zuid-Afrika

SENECA V FLIGCHARTER

Duitsland

SHANGHAI AIRLINES

China

SHANGHAI CARGO

China

SHENZHEN AIRLINES

China

SIBERIA AIRLINES

Russische Federatie

SILKWAY AIRLINES

Azerbeidzjan

SIXT

Duitsland

SKY AIRLINES

Turkije

SKY JET

Zwitserland

SKY LINE

Turkije

SKYBUS AIRLINES

Verenigde Staten

SKYPLAN SERVICES

Canada

SM AVIATION

Duitsland

SMS INDUSTRIE-SERV.

Duitsland

SOUTH EAST ASIAN

Filipijnen

SPIRIT AIRLINES 2

Verenigde Staten

SPIRIT OF SPICES

Duitsland

STAR AVIATION LTD

Bermuda (VK)

STARJET AVIATION

Zwitserland

STATE TRANSPT RUSSIA

Russische Federatie

STEINER FILM

Duitsland

STENSRUD VENTURES

Verenigde Staten

SUEDZUCKER REISE

Duitsland

SUN D'OR INTL AIRL

Israël

SUN EXPRESS

Turkije

SWISS GLOBAL JET MGT

Zwitserland

TACA

El Salvador

TAMSEN GMBH

Duitsland

TEC AIRCRAFT LEASING

Oostenrijk

THAI INTERNATIONAL

Thailand

THYSSENKRUPP

Duitsland

TOKOPH D P

Zuid-Afrika

TRUEB EMULSIONS CHEM

Duitsland

TURKISH AIRLINES THY

Turkije

UKRAINIAN MEDITERRAN

Oekraïne

UKSATSE

Oekraïne

UPS

Verenigde Staten

URAL AIRLINES

Russische Federatie

US AIRWAYS

Verenigde Staten

USA 3000 AIRLINES

Verenigde Staten

UTAIR AVIATION

Russische Federatie

VACUNA JETS

Bermuda (VK)

VARIG LOGISTICA SA

Brazilië

VEYEN HAVA TASIMACI

Turkije

VHM SCHUL & CHARTER

Duitsland

VIESSMANN

Duitsland

VOLARIS

Mexico

VOLGA DNEPR RUSSIA

Russische Federatie

VOLKSWAGEN

Duitsland

VRG LINHAS AEREAS SA

Brazilië

WAYLOCK OVERSEAS LTD

Russische Federatie

WEBER MANAGEMENT

Duitsland

WEKA

Duitsland

WHEELS AVIATION

Duitsland

WORLD AIRWAYS

Verenigde Staten

WUERTH GMBH & CO KG

Duitsland

XL AIRWAYS GERMANY

Duitsland

ZEMAN

Duitsland


ESTLAND

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

AERO AIRLINES A.S.

Estland

AEROVIS

Oekraïne

AIR LIVONIA

Estland

DETA AIR

Kazachstan

ESTONIAN AIR

Estland

ESTONIAN STATE AVTN

Estland

KAPO AVIA

Russische Federatie

MERIDIAN AIRCOMPANY

Oekraïne

MIL AZERBAIJAN

Azerbeidzjan

MIL JAPAN

Japan

SKY JET KAZAKHSTAN

Kazachstan


GRIEKENLAND

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

224TH FLIGHT UNIT

Russische Federatie

ABU DHABI AVIATION

Verenigde Arabische Emiraten

ADVANCED AV. LOGIST

Duitsland

AEGEAN AIRLINES

Griekenland

AEROLAND

Griekenland

AEROSVIT

Oekraïne

AIR LEASING

Kameroen

AIR LINK UKRAINE

Oekraïne

AIR TANZANIA 2

Tanzania

AIRCRAFT SUPPRT & SRVC

Libanon

ALEXANDAIR

Griekenland

ALKAN AIR

Egypte

ALLPLANES

Nederland

AL-THANI

Qatar

AMREF FLYING DOCTORS

Kenia

ARKASAIR

Turkije

ASHTON AVIATION

Verenigde Staten

ATHENIAN AIR LINK

Griekenland

AVIATION BRIDGE

Israël

BAC LEASING LTD

Verenigd Koninkrijk

BELAIR AIRLINES LTD

Zwitserland

BLUEBIRD AVIATION

Kenia

CHURCHILL FINANCE

Frankrijk

CONSOLID CONTRS INTL

Griekenland

COSTAIR LTD

Griekenland

DAL GROUP (SUDAN)

Sudan

DBF AVIATION SERV 2

Australië

DIAMONDS OF RUSSIA

Russische Federatie

DONBASSAERO

Oekraïne

EAGLE AIR LTD

Uganda

EUROAIR LTD

Griekenland

EXECUTIVE TURBINE

Zuid-Afrika

GOLIAF

Sao Tomé en Principe

GREECE AIRWAYS

Griekenland

GULF JET

Verenigde Arabische Emiraten

HAWKER PACIFIC 2

Australië

HCAA

Griekenland

HELLAS JET

Griekenland

HELLAS WINGS LTD

Griekenland

HELLENIC IMPERIAL

Griekenland

HELOG AG

Zwitserland

INTRACOM

Griekenland

INTRALOT

Verenigde Staten

JADAYEL AVIATION

Saudi-Arabië

JAIR

Zuid-Afrika

KOMIAVIAVIATRANS 2

Russische Federatie

KSENODOXEIA ELLADOS

Griekenland

LEXATA

Griekenland

MIDDLE EAST AVIATION

Libanon

MIL GREECE

Griekenland

NARSS

Egypte

NATIONAL AEROTECH

Verenigde Staten

OLYMPIC AIRLINES

Griekenland

ORASCOM

Egypte

PAKISTAN STATE

Pakistan

PALMYRA AVIATION LTD

Griekenland

PARADISE AVTN

Griekenland

PECOTOX AIR

Republiek Moldavië

PEGASUS AVIATION GRC

Griekenland

PROFLITE

Verenigde Staten

RED WINGS CJSC

Russische Federatie

REFUSE EQUIPMNT MFTG

Saudi-Arabië

RELIANCE INDUSTRIES2

India

RUSSIAN SKY AIRLINES

Russische Federatie

SEAFLIGHT AVTN

Griekenland

SINCOM AVIA

Oekraïne

SKIPPERS AVIATION

Australië

SKY EXPRESS GREECE

Griekenland

SOUTH AFRICAN EXPRES

Zuid-Afrika

SUN AIR (EGYPT)

Egypte

SWIFT FLITE AVIATION

Zuid-Afrika

SWIFTAIR HELLAS

Griekenland

TAHE HAVA DANISMANLI

Turkije

TAMIR AIRWAYS

Israël

TOPSCORE

Zwitserland

TRAVCO AIR

Egypte

TRIDENT AVIATION HK

Kenia

VERAVIA VERNIKOS

Griekenland

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

Canada

WALKER CORPORATION

Australië

WORLD HEALING CENTER

Verenigde Staten


SPANJE

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

MIL SLOVENIA

Slovenië

245 PILOT SERVICES

Verenigde Staten

AEBAL

Spanje

AERO ANGELES

Mexico

AEROLANE

Ecuador

AEROLINEA PRINCIPAL

Chili

AEROLINEAS ARGENTINA

Argentinië

AEROLINEAS EJECUTIVA

Mexico

AEROLINEAS SOL

Mexico

AEROTAXI LOS VALLES

Spanje

AEROVIAS DE MEXICO

Mexico

AEROVICS SA DE CV

Mexico

AEROVITRO

Mexico

AFRIQUE CARGO SERV

Senegal

AIR 26

Angola

AIR AMDER

Mauritanië

AIR COMET S.A.

Spanje

AIR ESTE S.A.

Spanje

AIR EUROPA

Spanje

AIR EXECUTIVE S.L.

Spanje

AIR MADRID

Spanje

AIR NOSTRUM

Spanje

AIR PACK EXPRESS S.A

Spanje

AIRJET ANGOLA

Angola

ALTBRIDGE PROJECTS

Russische Federatie

AMB GROUP

Verenigde Staten

AMFM AIR SERVICES

Verenigde Staten

ANSETT WORLDWIDE

Australië

ANTRAK AIR GHANA

Ghana

ARIK AIR LTD

Nigeria

AVIACIÓN COMERCIAL

Mexico

AVIANCA

Colombia

AVIAT.SERV. HELISECO

Polen

AVION I

Verenigde Staten

AWESOME FLIGHT SVCS

Zuid-Afrika

BESTFLY

Spanje

BINTER CANARIAS SA

Spanje

BLUE CITY HOLDINGS

Verenigde Staten

BRAVO AIRLINES S.A.

Spanje

BRISTOW HELI

Nigeria

C.S.P. SOCIETE

Mauritanië

CABO VERDE EXPRESS

Kaapverdië

CANARIAS AERONAUTICA

Spanje

CASA

Spanje

CASA AIR SERVICES

Marokko

CETO MARKETING S.A.

Verenigd Koninkrijk

CHC HELICOPTERS

Zuid-Afrika

CIRRUS AIR CLUB

Verenigde Staten

CLEOPATRA GROUP

Egypte

CLICKAIR SA

Spanje

CNL GROUP SERVICES

Verenigde Staten

COMERAVIA

Venezuela

CONVIASA

Venezuela

CORP YGNUS AIR S.A.

Spanje

CORPORATE JETS

Spanje

CORPORATE OIL & GAS

Nigeria

DANA (2)

Nigeria

DEAN FOODS

Verenigde Staten

DOMINGUEZ TOLEDO

Spanje

EASTMAN KODAK

Verenigde Staten

EDELWEISS SUISSE

Zwitserland

EJS-AVIATION SERVICE

Brazilië

ENGUIA GEN CE LTDA

Brazilië

EUROCONTINENTAL

Spanje

EXEC JET SERVICE (N)

Nigeria

EXECUTIVE AIR SVCS

Verenigde Staten

EXECUTIVE AIRLINES

Spanje

EXECUTIVE SKYFLEET

Verenigde Staten

FAASA

Spanje

FIRST INTL AVTN

Verenigde Staten

FLIGHTLINE SL

Spanje

FLYANT SERVICIOS AER

Spanje

FORMACIÓN AEROFAN SL

Spanje

FORTAIR SL

Spanje

FRAPMAG LTD

Verenigd Koninkrijk

FUGRO AVIAT CANADA

Canada

FUTURA INTNL AIRWAYS

Spanje

GESTAIR

Spanje

GESTIÓN AÉREA EJEC

Spanje

GO AHEAD INTERNATION

Zwitserland

GOF AIR SA DE CV

Mexico

HAGEL W

Oostenrijk

HALCYONAIR

Kaapverdië

HARVARD OIL & GAS

Canada

HAWKAIRE

Verenigde Staten

HELI IBÉRICA FOTO

Spanje

HELVETIC AIRWAYS

Zwitserland

HOLA AIRLINES S.L.

Spanje

HOTELES DINAMICOS SA

Mexico

HYUNDAY COLOMBIA

Colombia

IBERIA

Spanje

IBERWORLD S.A.U.

Spanje

IBIZA FLIGHTS

Spanje

ICE BIRD

Zwitserland

ILFC

Verenigde Staten

INAER AV. ANFIBIOS

Spanje

INDUSTRIAS TITAN

Spanje

IRS AIRLINES LTD

Nigeria

ISLAS AIRWAYS

Spanje

JET PREMIER ONE

Zwitserland

JETNOVA

Spanje

JUSAIR AVIACIÓN S.L.

Spanje

JWC HUNTINGTON

Verenigde Staten

K & M AVIATION

Verenigde Staten

KAVMINVODYAVIA

Russische Federatie

KD AVIA

Russische Federatie

KJ AIR

Verenigde Staten

LAGUN AIR SL

Spanje

LAN AIRLINES SA

Chili

LAN PERÚ SA

Peru

LANZAROTE AERO CARGO

Spanje

LARK AVTN

Verenigde Staten

LEMCO HOLDINGS LTD.

Bermuda (VK)

LEWIS AERONAUTICAL

Verenigde Staten

LIDER TAXI AEREO

Brazilië

LÍNEAS AÉREAS ALAIRE

Spanje

LTE INTL AIRWAYS

Spanje

MARINA AEROSERVICE

Spanje

MEDAIR CHARTER

Zuid-Afrika

MENAJIAN

Verenigde Staten

MH AVIATION

Verenigde Staten

MIL SPAIN

Spanje

MONARCH GEN AVIATION

Zwitserland

MORRO VERMELHO TAXI

Brazilië

NAV Y SERVICIO 3

Spanje

NHT LINHAS AEREAS

Brazilië

NORMAN AVIATION

Verenigde Staten

OBODEN IBRU

Verenigde Arabische Emiraten

ODYSSEY AVTN

Verenigde Staten

PASSARO AZUL TAXI

Brazilië

PERM AVIA ENTERPRISE

Russische Federatie

PIRINAIR EXPRESS SL

Spanje

PREMIER TRUST

Verenigde Staten

PRIVILEGE STYLE SA

Spanje

PRIYAN FOUNDATION

Verenigde Staten

PRONAIR AIRLINES SL

Spanje

PULLMANTUR AIR S.A.

Spanje

PUNTO-FA

Spanje

RAC DE VALENCIA

Spanje

RAINBOW AIR

Venezuela

RAYTHEON AIRCRAFT

Verenigd Koninkrijk

S ARGENTINA

Argentinië

SAGOLAIR TRASPORTES

Spanje

SANTA BARBARA (2)

Venezuela

SAS INSTITUTE

Verenigde Staten

SAS NORGE

Noorwegen

SENEGALAIR

Senegal

SERAIR TRANSWORLD

Spanje

SEV AÉREO POLICÍA

Spanje

SKYKAR AVIATION

Verenigde Staten

SOKO AVIATION SL

Spanje

SPANAIR S.A.

Spanje

SPENAERO

Verenigde Staten

STAR AVIATION (DA)

Algerije

STREAMLINE RUSSIA

Russische Federatie

SWIFTAIR ESPAÑA

Spanje

TAG AVIATION (MNGT)

Zwitserland

TAG AVTN ESPAÑA

Spanje

TAKE AIR LINES

Frankrijk

TAWARTA

Marokko

TAXI AEREO MARILIA

Brazilië

TAXI FLY GROUP SA

Spanje

TAYLOR ENERGY CO

Verenigde Staten

TOP FLY S L

Spanje

TOTAL LINHAS AEREAS

Brazilië

TRABAJOS AER ESPEJO

Spanje

TRANSAERO AIRLINES

Russische Federatie

TURBOR AIR CARGO (2)

Senegal

UNICA IND. DE MOVEIS

Brazilië

UNIVERSAL JET SL

Spanje

URGEMER CANARIAS SL

Spanje

US EUROPE AFRICA TR

Verenigde Staten

VICTOR ECHO S.A.

Spanje

VIM AIRLINES

Russische Federatie

VIRGIN BLUE

Australië

VUELING AIRLINES

Spanje


FRANKRIJK

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

AIR ALGÉRIE

Algerije

171JC

Verenigde Staten

223RD FLIGHT UNIT

Russische Federatie

685TA CORP

Verenigde Staten

900NB

Verenigde Staten

AAK COMPANY

Bermuda (VK)

ABC AEROLINEAS S.A.

Mexico

ABDULLAH SAID B.

Zwitserland

ACCOR S.A.

Frankrijk

ACM AVIATION

Verenigde Staten

ACME OPERATING

Verenigde Staten

ADAM AVIATION

Verenigde Staten

AELIS AIR SERVICES

Frankrijk

AERCAP AVIATION

Nederland

AERCAP IRELAND LTD.

Ierland

AERO CAPITAL SAS

Frankrijk

AERO ENTREPRISE

Frankrijk

AERO JET CORPORATE

Frankrijk

AERO RIO TAXI AEREO

Brazilië

AERO SAINT EXUPERY

Frankrijk

AERO SERVICES LF

Frankrijk

AERO SVC CORPORATE

Frankrijk

AERO SVC EXECUTIVE

Frankrijk

AERO VISION S.À.R.L. LF

Frankrijk

AEROKLUB AIST

Russische Federatie

AEROLINEAS MEXICANAS

Mexico

AEROPHOTO EUROPE

Frankrijk

AEROSTOCK

Frankrijk

AFRIJET

Gabon

AFRIJET AIRLINES(2)

Nigeria

AFRIQIYAH AIRWAYS

Libië

AGUSTA SPA

Italië

AIGLE AZUR

Frankrijk

AIR AFFAIRES GABON

Gabon

AIR ARABIA

Verenigde Arabische Emiraten

AIR ASIA

Maleisië

AIR AUSTRAL 2

Frankrijk

AIR BURKINA (2)

Burkina Faso

AIR CAIRO

Egypte

AIR CARAÏBES (2)

Frankrijk

AIR CORPORATE FRANCE

Frankrijk

AIR DECCAN

India

AIR FRANCE

Frankrijk

AIR GEFCO

Frankrijk

AIR IVOIRE (2)

Ivoorkust

AIR KING JET

Zwitserland

AIR MADAGASCAR

Madagaskar

AIR MANA

Frankrijk

AIR MAURITIUS

Mauritius

AIR MÉDITERRANÉE

Frankrijk

AIR MIDI CENTRE

Frankrijk

AIR ND

Frankrijk

AIR PRINT

Luxemburg

AIR SÉNÉGAL INTL

Senegal

AIR SEYCHELLES

Seychellen

AIR TAHITI NUI

Frankrijk

AIR TURQUOISE SAS

Frankrijk

AIR VENDÉE INVEST

Frankrijk

AIRBUS FRANCE

Frankrijk

AIRBUS SAS

Frankrijk

AIRBUS TRANSPORT

Frankrijk

AIRCRAFT INTL RENT

Ierland

AIRCRAFT SALE & LEASE

Luxemburg

AIRCRAFT SUPPORT

Libanon

AIREDALE ENTERPRISE

Verenigde Arabische Emiraten

AIRFAST INDONESIA

Indonesië

AIRFLEET CREDIT

Verenigde Staten

AIRFLITE

Verenigde Staten

AIRLINAIR

Frankrijk

AK HAVACILIK

Turkije

AL ANWAE TRADING

Saudi-Arabië

AL MISEHAL GROUP

Saudi-Arabië

AL NASSR LTD

Zwitserland

ALCATEL USA

Verenigde Staten

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

Saudi-Arabië

AL-GHAZZAWI (N727GG)

Saudi-Arabië

ALL NIPPON AIRWAYS

Japan

ALLJETS CAPITAL AVV

Russische Federatie

ALPHA CHARLIE

Verenigde Staten

ALTONA

Zwitserland

ALTRIA CLIENT SVCS

Verenigde Staten

AMERICAN HOME PROD

Verenigde Staten

AMERIDAIR

Frankrijk

ANCFCC

Marokko

APACHE AVIATION

Frankrijk

APEX OIL

Verenigde Staten

ARAB WINGS

Jordanië

ARABASCO AVIATION

Saudi-Arabië

ARAMCO

Verenigde Staten

ARKIA ISRAEL AL

Israël

ARTEMIS SA

Frankrijk

ASECNA (SENEGAL)

Senegal

ASHMAWI AVIATION

Saudi-Arabië

ATLAS BLUE

Marokko

AVANGARD AVTN AVV

Russische Federatie

AVDEF

Frankrijk

AVIA TREASURY GMBH

Oostenrijk

AVIALAIR

Frankrijk

AVIATION CMP

Canada

AVIENT AVIATION

Zimbabwe

AVIENT LTD

Verenigd Koninkrijk

AVIO SERVICE BEOGRAD

Servië

AVIREX

Gabon

AVWEST PTY

Australië

AWSAJ AVIATION SVCS

Libië

AXIS AIRWAYS

Frankrijk

AZA AIR LLC

Verenigde Staten

BALTIC JET AIRCOMP.

Letland

BANCO SAFRA SA

Brazilië

BANGKOK AIRWAYS

Thailand

BARBEDOS GROUP LTD

Nigeria

BARRON INTL HOLDING

Luxemburg

BB AVIATION INC.

Zwitserland

BCA-BUSINESS

Frankrijk

BCC EQUIPMENT LEASE

Verenigde Staten

BERGAIR

Zwitserland

BERI 21

Frankrijk

BERKUT AIR

Kazachstan

BIZAIR LTD

Verenigd Koninkrijk

BLS AVIATION USA

Verenigde Staten

BLUE AERO

Frankrijk

BLUE HERON AVIATION

Zwitserland

BLUE LINE

Frankrijk

BOMBARDIER AEROSPACE

Verenigde Staten

BONAIR TURKEY

Turkije

BONDCO

Verenigde Staten

BONGRAIN BÉNÉLUX

België

BOUTSEN AVIATION

België

BOUYGUES

Frankrijk

BREITLING

Zwitserland

BRITAIR

Frankrijk

BRUME

Frankrijk

BUREAU POLICE AERO.

Frankrijk

BUSINESS JET LTD

Nieuw-Zeeland

BUSINESS-AERO OOO

Russische Federatie

CANADIAN NAT RAILWAY

Canada

CANYON GATE FLT SVCS

Verenigde Staten

CARTIER EUROPE

Nederland

CBMM

Brazilië

CEIBA

Equatoriaal-Guinea

CENTRAL MANAGMT SVCS

Verenigde Staten

CFPR

Frankrijk

CFS AIR

Verenigde Staten

CGTM

Frankrijk

CHC HELICOPTERS INTL

Canada

CHINA CARGO AIRLINES

China

CHINA EASTERN

China

CHURCHILL AVIATION

Verenigde Staten

CIE AÉRIENNE DU MALI

Mali

CIT AEROSPACE INT.

Ierland

COCA COLA

Verenigde Staten

COMILOG

Gabon

COMPANY TAWIQ

Zwitserland

COMPAR FOUNDATION

Zwitserland

CONSOLIDATED CONTRTS

Verenigd Koninkrijk

COPLEY NEWSPAPERS

Verenigde Staten

CORP JET MGMT

Britse Maagdeneilanden (VK)

CORPORATE AIR

Verenigde Staten

CORSAIR FRANCE

Frankrijk

CORSE MÉDITERRANÉE

Frankrijk

COX ENTERPRISES

Verenigde Staten

CP MANAGEMENT

Verenigde Staten

CROWN EQUIPMENT

Verenigde Staten

D & D AVIATION

Verenigd Koninkrijk

DAALLO AIRLINES 2

Djibouti

DALCAM LLC

Verenigde Staten

DALIA AIRLINES

Luxemburg

DALLAH AL BARAKA

Saudi-Arabië

DANAHER CORPORATION

Verenigde Staten

DASNAIR

Zwitserland

DASSAULT AVIATION

Frankrijk

DASSAULT FALCON JET

Verenigde Staten

DASSAULT ST. CLOUD

Frankrijk

DECAUX

Frankrijk

DIAGO CONTINENTAL

Verenigde Arabische Emiraten

DIAMAIR

Zwitserland

DOGAN HAVACILIK

Turkije

DOUANES FRANCAISES

Frankrijk

DSWA

Verenigde Staten

DUBROVNIK AIRLINES

Kroatië

EARTH STAR

Verenigde Staten

EASTWAY AVIATION

Verenigde Staten

EASYJET SWITZERLAND

Zwitserland

EBONY SHINE

Verenigde Arabische Emiraten

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

Russische Federatie

ELILOMBARDA

Italië

ELI'S BREAD

Verenigde Staten

ELITAVIA D.O.O.

Slovenië

ELITE AIR INC

Verenigde Staten

ELITE AVTN

Verenigde Staten

ELIXAIR

Zwitserland

ELYSAIR SAS

Frankrijk

EMERSON ELECTRIC

Verenigde Staten

EQUAFLIGHT SERVICE

Congo

EURL JC DARMON

Frankrijk

EUROCOPTER FRANCE

Frankrijk

EUROPE AIR LINES S.A.

Frankrijk

EUROPE AIRPOST

Frankrijk

EXECUJET EUROPE

Zwitserland

EXECUJET MIDDLE EAST

Verenigde Arabische Emiraten

EXECUTIVE ACFT SRVCS

Libanon

EXECUTIVE JET A/C

Zwitserland

EXECUTIVE JET SRVCS

Denemarken

EXECUTIVE WINGS HE

Egypte

EXPRESS CAMEL

Saudi-Arabië

FAIR WIND AIR CHTR

Verenigde Staten

FAL HOLDINGS ARABIA

Saudi-Arabië

FARNER AIRWINGS

Zwitserland

FC AVIATION

Frankrijk

FEDERAL EXPRESS

Verenigde Staten

FIA (PARIS)

Frankrijk

FISHER SCIENTIFIC

Verenigde Staten

FLIGHT LEVELS

Verenigde Staten

FLIGHT TEST CONSULT.

Zwitserland

FLY 18

Zwitserland

FLY AIR SA

Frankrijk

FLY AWAY BRASIL

Brazilië

FLY EXEC

Libanon

FLY INTL AIRWAYS

Tunesië

FLY ONE EIGHTY EIGHT

Zwitserland

FLYBABOO

Zwitserland

FLYING BIRD

Frankrijk

FOCUS AIR USA

Verenigde Staten

FOX AVIATION CANADA

Canada

FUTURE ELECTRONICS

Canada

GABON AIRLINES

Gabon

GAINJET

Griekenland

GANDEL INVESTMENTS

Australië

GENEL HAVACILIK

Turkije

GHK COMPANY LLC

Verenigde Staten

GIE AIR NET

Frankrijk

GIE ATR

Frankrijk

GIORI ROBERTO

Monaco

GLOBAL FLIGHT SRVS

Verenigde Staten

GOAIRLINES INDIA

India

GOODRICH CORP

Verenigde Staten

GREAT ALLIANCE WORLD

Luxemburg

GUTMEN INC.

Brazilië

HAMILTON AVIATION

Verenigde Staten

HILTON HOTELS

Verenigde Staten

HOLIDAY RETIREMENT

Verenigde Staten

IGN INST GEO NAT LF

Frankrijk

IKAROS AVIATION AVV

Oekraïne

INAER HELI.OFF-SHORE

Spanje

INDIGO (VI)

India

INTER AMERICAN

Angola

INTERCON USA

Verenigde Staten

INTERFACE OPS LLC

Verenigde Staten

INTERJET ABC

Mexico

INTERLAKEN CAPITAL

Verenigde Staten

IRAQI AIRWAYS (2)

Irak

ISRAIR LTD

Israël

IXAIR

Frankrijk

IXAIR DPT JET

Frankrijk

JAPAT

Zwitserland

JAR VENTURE

Frankrijk

JAZEERA AIRWAYS

Koeweit

JCAS

Zwitserland

JDP FRANCE

Frankrijk

JET 2000

Russische Federatie

JET AVIATION BASEL

Zwitserland

JET AVIATION FZCO

Verenigde Arabische Emiraten

JET BLUE AIRWAYS

Verenigde Staten

JET CRUISING

Luxemburg

JET SUPPORT GROUP

Caymaneilanden (VK)

JET4YOU

Marokko

JETFLY SUISSE SARL

Zwitserland

JETS RENT AVTN

Frankrijk

JETSTAR AIRWAYS

Australië

JEX S.À.R.L.

Luxemburg

JORDAN AVTN USA

Verenigde Staten

JPM AVIATION

Frankrijk

JR EXECUTIVE

Libanon

JUNEYAO AIRLINES

China

KALAIR USA CORP

Verenigde Staten

KARTHAGO AIRLINES

Tunesië

KB HOME

Verenigde Staten

KBBD

Verenigde Staten

KELLY CORP

Verenigde Staten

KFC MANAGEMENT

Verenigde Staten

KILMER MANAGEMENT

Canada

KINGDOM HOLDING CO

Saudi-Arabië

KIRCHMAN

Verenigde Staten

KOMAR AVTN

Verenigde Staten

KROLL G

Zwitserland

KUGU HAVACILIK

Turkije

LABORATOIRE ASL

Frankrijk

LAS VEGAS JET

Verenigde Staten

LAYAN INTL.

Zwitserland

LEACH CAPITAL

Verenigde Staten

LIBYAN AIR CARGO

Libië

LIMITED STORES

Verenigde Staten

LJ ASSOCIATES

Verenigde Staten

LOC'HELI

Frankrijk

LORRAINE AVIATION

Frankrijk

LOTUS AIR

Egypte

LOWA LTD

Zwitserland

LOYD'S BUSINESS JETS

Polen

LUXFLIGHT EXECUTIVE

Luxemburg

LYRECO

Frankrijk

MAG AVIATION

Verenigde Staten

MAGIC CONDOR LTD

Bermuda (VK)

MAJJEC JHETT

Verenigde Staten

MALIBU CONSULTING

Verenigde Staten

MANO RIVER

Verenigde Staten

MARMON GROUP

Verenigde Staten

MASC AIR LTD

Zwitserland

MASTERJET SWITZ.

Zwitserland

MATADORO MGMT INVEST

Verenigde Staten

MAURITANIA AIRWAYS

Mauritanië

MCKINLEY ACFT HLDNG

Verenigde Staten

ME LEASING

Verenigde Staten

MEA AIR LIBANON

Libanon

MEDI BUSINESS JET

Marokko

MELVIN SIMON

Verenigde Staten

MENAJET

Verenigde Arabische Emiraten

MID EAST JET

Saudi-Arabië

MIDDLE EAST JET SVCS

Libanon

MIL FRANCE

Frankrijk

MILLION AIR

India

MILLION AIR DALLAS

Verenigde Staten

MISTRAL AEREO

Canada

MITRE AVIATION LTD

Verenigd Koninkrijk

MOET HENNESSY

Frankrijk

MONDIOL

Verenigde Staten

MORNINGSTAR

Canada

MORRIS COMMUNICATION

Verenigde Staten

MOTOROLA AUSTIN TX

Verenigde Staten

MOUAWAD NATIONAL CO

Saudi-Arabië

N846QM

Verenigde Staten

NABBAN INVESTMENTS

Russische Federatie

NATASHA ESTABLISMENT

Verenigde Arabische Emiraten

NATIONAL AIR SERVICE

Saudi-Arabië

NEBULA LTD.

Verenigde Arabische Emiraten

NEW AXIS AIRWAYS

Frankrijk

NISSAN C/O ACI PACIF

Verenigde Staten

NOFA

Verenigde Arabische Emiraten

NORDEX AIR

Russische Federatie

NORTH AMERICAN AIRCH

Verenigde Staten

NOUVELAIR TUNISIE

Tunesië

NOVARTIS GROUP

Verenigde Staten

NOVESPACE

Frankrijk

NS AVIATION

Zwitserland

NWT AIRCRAFT

Verenigde Staten

NY JETS TRANSPORTER

Bermuda (VK)

O AIR

Frankrijk

OCANA ASSETS LTD

Verenigde Staten

OCEAN SKY (TURKEY)

Turkije

OCIM LOC ET CIE

Frankrijk

OLDBURY HOLDINGS

Verenigde Arabische Emiraten

OLDBURY HOLDINGS II

Zwitserland

OMEGA AIR CANADA

Canada

OMNI FLYS

Mexico

OMY AVIATION SUISSE

Zwitserland

ONE THIRTY NINE

Luxemburg

ORIENT GLOBAL AVTN

Singapore

OUTFITTER AVIATION

Verenigde Staten

OUTPOST INTL

Verenigde Staten

OVERLAND AIRWAYS LTD

Nigeria

OYONNAIR

Frankrijk

PALMALI HAVA TASI

Turkije

PARAFFIN AIR

Verenigde Staten

PARC AVIATION

Zwitserland

PARK HAVACILIK

Turkije

PARTNERSHIP 35 55

Verenigde Staten

PASPALEY PEARLING

Australië

PELIKAN AIRWAYS

Servië

PLANET AVIATION UU

Russische Federatie

PPG INDUSTRIES

Verenigde Staten

PREMIER AVIA, JSC

Russische Federatie

PRINCELY JETS LTD.

Pakistan

PROAIR CHARTER

Duitsland

PROVINCIAL AIRLINES

Canada

QATAR AMIRI FLIGHT

Qatar

RAININ AIR

Verenigde Staten

RANI S AVIATION

Verenigde Staten

RAPTOR AIR ACFT MGMT

Verenigde Staten

RAYAJET

Jordanië

RDV PROPERTIES (ARC)

Verenigde Staten

REALI TAXI AEREO

Brazilië

REATEX INVEST

Britse Maagdeneilanden (VK)

REGIONAL CAE

Frankrijk

REGOURD AVIATION

Frankrijk

RELATIONAL INVESTORS

Verenigde Staten

RELIEF & LOGISTICS

België

RIDA AVIATION LTD

Bermuda (VK)

RM HOLDINGS

Letland

RONSO SA DE CV

Mexico

ROUST TRADING

Verenigde Arabische Emiraten

ROYAL AIR MAROC

Marokko

S EGYPT

Egypte

S ALGERIE

Algerije

S BURKINA FASO

Burkina Faso

S CONGO (KIN)

Congo

S GABON

Gabon

S IVORY COAST

Ivoorkust

S MONACO

Monaco

S NAMIBIA

Namibië

S NIGERIA

Nigeria

S SEFA

Frankrijk

S SENEGAL

Senegal

S TCHAD

Tsjaad

S.K.M.

Bermuda (VK)

SABRINA FISHERIES

Verenigde Staten

SAFIRE-METEO FRANCE

Frankrijk

S-AIR JSC

Russische Federatie

SALEM AVIATION

Saudi-Arabië

SATA VENEZUELA

Venezuela

SAUDI OGER

Saudi-Arabië

SCHREINER CAMEROUN

Kameroen

SCM ARUBA A.V.V.

Aruba (Nederland), Nederlandse Antillen

SÉCURITÉ CIVILE LF

Frankrijk

SEFA FRANCE

Frankrijk

SELIA

Frankrijk

SENTINEL AIR

Verenigde Staten

SERLUX

Luxemburg

SHAR INK

Russische Federatie

SHARE PLANE AG

Zwitserland

SICHUAN AIRLINES (3)

China

SIEBEL SYSTEMS UK

Verenigd Koninkrijk

SIGAIR LTD

Bermuda (VK)

SINDEL HAVACILIK

Turkije

SK TRAVEL

Verenigde Staten

SKY RIVER MANAGEMENT

Verenigde Staten

SKYBIRD AVIATION

Verenigde Staten

SKYTRADERS PTY

Australië

SMART AVIATION

Frankrijk

SMART AVIATION HE

Egypte

SNC BOETOS

Frankrijk

SNC CAVOK

Frankrijk

SOCATA

Frankrijk

SOFAXIS

Frankrijk

SOGERMA

Frankrijk

SOLIDAIR FRANCE

Frankrijk

SONY EUROPE

Duitsland

SOUTHERN AIRLINES

Nigeria

SOUTHERN CROSS USA

Verenigde Staten

SPECIALISED TRANSP.

Verenigd Koninkrijk

SPHINX WINGS

Zwitserland

SQUADRON AVTN SVCS

Bermuda (VK)

STAFF AIR SERVICE

Frankrijk

STARLING AVIATION

Verenigde Arabische Emiraten

STARLINK AVIATION

Canada

STARR EQUIPMENT

Verenigde Staten

STATE AIR BERKUT

Kazachstan

STC BERMUDA LTD.

Egypte

STEELCASE

Verenigde Staten

STOCKWOOD V

Verenigde Staten

STORMJETS SA

Zwitserland

STRASBOURG AVIATION

Frankrijk

SULTAN AVIATION

Verenigde Arabische Emiraten

SUPER AIR

Turkije

SUPER CONSTELLATION

Zwitserland

SYMPHONY MASTER

Zwitserland

SYNTHES

Verenigde Staten

TAG AVIATION GWCIN

Verenigd Koninkrijk

TAGANROG ANTK

Russische Federatie

TAJ AIR

India

TAK AVIATION UK LTD

Verenigd Koninkrijk

TALLWOOD MANAGEMNT

Verenigde Staten

TAM LINHAS AEREAS

Brazilië

TAPAJ

Verenigde Staten

TASSILI AIRLINES SA

Algerije

TAV HAVACILIK

Turkije

TAVISTOCK AVTN

Bahama's

TELUS COMMUNICATIONS

Canada

TGB

Frankrijk

THAI AIRASIA LTD

Thailand

THALES

Frankrijk

TIGER AIRWAYS

Singapore

TOUMAI AIR TCHAD SA

Tsjaad

TPS

Verenigde Staten

TRANCHANT GAMING

Frankrijk

TRANSAVIA FRANCE SAS

Frankrijk

TRIGANA AIR SERVICE

Indonesië

TUDOR SALIBA

Verenigde Staten

TUNIS AIR

Tunesië

TURNBERRY MANAGEMENT

Verenigde Staten

TWC AVIATION

Verenigde Staten

TWO THOUSAND

Luxemburg

TY AIR

Verenigde Staten

UKRAINE AVTN STATE

Oekraïne

UNITED AVTN KUWAIT

Koeweit

UNITED HEALTHGROUP

Verenigde Staten

UNITED STATES AVTN

Verenigde Staten

UNITED TECHNOLOGIES

Verenigde Staten

UNIV AVN MIDDLE EAST

Verenigde Arabische Emiraten

VALAVIA

Frankrijk

VALIANT AVIATION

Bermuda (VK)

VALMONT

Verenigde Staten

VENTURA AVIATION

Monaco

VENTURI ENTRISE

Verenigde Arabische Emiraten

VENUS SHIPPING COMP

Bermuda (VK)

VICTORY AVTN FLORIDA

Verenigde Staten

VIETNAM AIRLINES

Vietnam

VIRGIN AMERICA

Verenigde Staten

VOLARE UKRAINE

Oekraïne

VOLO AVIATION

Verenigde Staten

VOYAGER JET CENTER

Verenigde Staten

VULCAN AVIATION

Verenigd Koninkrijk

VULCAN FLIGHT OPS

Verenigde Staten

WAF LTD

Caymaneilanden (VK)

WASSERSTEIN

Aruba (Nederland), Nederlandse Antillen

WEDGE AVIATION

Verenigde Staten

WELLS AVIATION

Verenigde Staten

WESTJET

Zwitserland

WHITE LOTUS

Verenigde Staten

WIP TRADING

Zwitserland

WORLDWIDE JET CHARTR

Verenigde Staten

XL AIRWAYS FRANCE

Frankrijk

YEMENIA

Jemen

YYA AVIATION

Zwitserland

ZYMAN AVIATION LLC

Verenigde Staten


IERLAND

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

WIZZ AIR LTD

Hongarije

AER ARANN

Ierland

AER LINGUS

Ierland

AERO TIMBER PARTNERS

Verenigde Staten

AERO TOY STORE

Verenigde Staten

AERO WAYS

Verenigde Staten

AEROLINEAS MARCOS

Mexico

AEROMANAGMENT N333EC

Verenigde Staten

AIR SHAMROCK

Verenigde Staten

AIR TREK

Verenigde Staten

AIRELOCK HOLDINGS

Verenigd Koninkrijk

ALLTECH

Verenigde Staten

ALPHA ONE FLIGHT SCV

Verenigde Staten

AMERICAN TRANS AIR

Verenigde Staten

APACHE CORP

Verenigde Staten

ASTOR STREET ASSET

Verenigde Staten

AVIA PARTNER DENMARK

Denemarken

B & G LEASING

Verenigde Staten

BARD

Verenigde Staten

BAXTER HEALTH CARE

Verenigde Staten

BEACON AVIATION

Ierland

BECKER GROUP

Verenigde Staten

BELLSOUTH TELECOM

Verenigde Staten

BILLION AIR LTD

Ierland

CAMDEN AVIATION

Verenigde Staten

CAMERON HENKIND

Verenigde Staten

CARLISLE HOLDINGS

Verenigde Staten

CARR L J

Verenigde Staten

CASTLELANDS

Ierland

CCA AIR CHARTER

Verenigde Staten

CENTURION AVTN SRVCS

Verenigde Staten

CHC IRELAND LTD

Ierland

CINTAS

Verenigde Staten

CITYJET

Ierland

CORPORATE JETS PA

Verenigde Staten

CROSS AVTN

Verenigd Koninkrijk

DB AVIATION USA

Verenigde Staten

DENISTON ENTERPRISES

Verenigde Staten

DMB AVIATION

Verenigde Staten

DOW CHEMICAL

Verenigde Staten

DOW CORNING

Verenigde Staten

EIRJET

Ierland

ELI LILLY

Verenigde Staten

EMC IRELAND

Verenigde Staten

FEDERAL MOGUL

Verenigde Staten

FHR REAL ESTATE CORP

Canada

FIRST VIRTUAL AIR

Verenigde Staten

FRIEDKIN INTL

Verenigde Staten

FUTURA GAEL

Ierland

FUTURE HOLDINGS

Ierland

GE CAPITAL-GECAS EI

Ierland

GENERAL MILLS SALES

Verenigde Staten

GLOBAL WINGS LTD

Zwitserland

GOLDNER D

Verenigde Staten

GOODYEAR

Verenigde Staten

GRANT EXECUTIVE JETS

Canada

GREENHILL AVTN

Verenigde Staten

GREENLEAF

Verenigde Staten

GROUP HOLDINGS

Verenigde Staten

HARLEY-DAVIDSON

Verenigde Staten

HAWKER PARTNERSHIP

Verenigd Koninkrijk

HAWORTH TRANSPORT

Verenigde Staten

HEAVYLIFT INT.

Verenigde Arabische Emiraten

HERTZ CORP

Verenigde Staten

HOLLY CORP

Verenigde Staten

HUMANA

Verenigde Staten

IFFTG

Verenigde Staten

IRVING AIR SERVICE

Canada

JARDEN CORP

Verenigde Staten

JEP LEASING

Verenigde Staten

JEPPESEN UK LTD

Verenigd Koninkrijk

JET ICU AIR AMBULNCE

Verenigde Staten

JOHNSON & JOHNSON

Verenigde Staten

KAIZEN AVTN

Verenigde Staten

KELLOGG

Verenigde Staten

KINTORE

Ierland

KNICKERBOCKER

Verenigde Staten

LONDON CITY JET

Verenigd Koninkrijk

MANDAN

Verenigde Staten

MC AVIATION

Verenigde Staten

MERCURY ENGINEERING

Ierland

MHS CONSULTING

Verenigde Staten

MIL IRELAND

Ierland

MIN.OF EXTREME SIT

Russische Federatie

MMRB SERVICES

Verenigde Staten

NESTLE PURINA PETCAR

Verenigde Staten

NEXT FLIGHT JETS

Verenigde Staten

NINETY EIGHT AVTN

Verenigde Staten

NOMADS

Verenigde Staten

NORTH AMERICAN AIRL

Verenigde Staten

OMEGA AIR (USA)

Verenigde Staten

ORBIS INTL

Verenigde Staten

OTTER INSPIRATIONS

Verenigde Staten

OWENS ILLINOIS

Verenigde Staten

OXY USA

Verenigde Staten

P & E PROPERTIES

Verenigde Staten

PALMER A

Verenigde Staten

PEPSICO

Verenigde Staten

PHOENIX AIR

Verenigde Staten

PILOT PARTNERS

Verenigde Staten

PRIVATE SKY AVTN

Verenigde Staten

RBGT LLC

Verenigde Staten

RIPPLEWOOD AVTN

Verenigde Staten

ROMEO MIKE AVTN

Verenigde Staten

RORO 212

Verenigde Staten

ROWAN DRILLING

Verenigde Staten

RYANAIR

Ierland

SAFE FLIGHT INSTRMT

Verenigde Staten

SAFEWAY

Verenigde Staten

SHORT HILLS AVIATORS

Verenigde Staten

SOUTHERN JET MGMT

Verenigde Staten

STAR GAZER AVTN

Verenigde Staten

SUNSTATE AVIATION

Verenigde Staten

TEXAS INSTRUMENTS

Verenigde Staten

TIDNISH HOLDING

Canada

TIMBERLAND

Verenigde Staten

TRANSIT AIR SRVC

Verenigde Staten

TRICYCLE AVIATION

Verenigde Staten

TYCO HEALTH CARE

Verenigde Staten

UNITED STATES STEEL

Verenigde Staten

VALLEJO

Verenigde Staten

VALLEY AIR SRVCS

Verenigde Staten

VEN AIR

Ierland

VIA FELIZ II

Verenigde Staten

WESTON LTD

Ierland

WINGEDFOOT AVTN

Verenigde Staten


ITALIË

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

WORTHINGTON INDUSTRY

Verenigde Staten

WRENAIR

Ierland

ACTION AIR

Italië

AERODYNAMICS USA

Verenigde Staten

AEROITALIA

Italië

AEROMANAGEMENT EUROP

Italië

AEROPORTUL MARCULEST

Republiek Moldavië

AEROSTAR

Oekraïne

AIC CANADA

Canada

AIR ITALY

Italië

AIR MEMPHIS

Egypte

AIR ONE EXECUTIVE

Italië

AIR ONE ITALIA

Italië

AIR WING S.P.A.

Italië

AIRAMERICA SRL

Italië

AIRCRAFT GENERAL

Italië

AIRCRAFT PROPERTIES

Verenigde Staten

AIRGREEN SRL

Italië

AIRON AIR

Denemarken

AIRSTARS AIRWAY

Russische Federatie

ALBA MILANO

Italië

ALBANIAN AIRLINE

Albanië

ALBERTO CULVER

Verenigde Staten

ALBINATI AERONAUTICS

Zwitserland

ALENIA AERMACCHI

Italië

ALENIA AEROSPAZIO

Italië

ALENIA DIV AERONAUT

Italië

ALIPARMA

Italië

ALITALIA

Italië

ALITALIA EXPRESS

Italië

ALPI EAGLES SPA

Italië

AMRASH

Verenigde Staten

ASSICURATRICE MILANO

Italië

ASTAR (RCH FLIGHTS)

Verenigde Staten

AVANGARD MALZ AG

Duitsland

AVTN DEVLPMENT INTL

Ierland

BAA JET MANAGEMENT

China

BALMORAL AIR PTY

Australië

BEDEK AVIATION

Israël

BELAVIA AIRLINES

Belarus

BELL TEXTRON

Verenigde Staten

BELLE AIR

Albanië

BERJAYA AIR SDN (2)

Maleisië

BERWIND AVIATION

Verenigde Staten

BIZ JET AIRCRAFT

Italië

BLUE JET

Verenigde Staten

BLUE PANORAMA LI

Italië

BOEING — SEATTLE

Verenigde Staten

BRENZIL PTY

Australië

BURAQ AIR

Libië

BURMESTER OVERSEAS

Britse Maagdeneilanden (VK)

BUSINESS JET SERVICE

Verenigde Staten

CABLEAIR

Verenigde Staten

CAPITAL ACFT GROUP

België

CAREMARK AVIATION

Verenigde Staten

CARGOITALIA

Italië

CARNIVAL CORP

Verenigde Staten

CATEX USA

Verenigde Staten

CGR PARMA

Italië

CLOSE AIR

Verenigd Koninkrijk

CLUB AIR SPA

Italië

CNH AMERICA

Verenigde Staten

CONSOLIDATED INVESTM

Verenigde Staten

COVIDIEN INC

Verenigde Staten

CZAR AVIATION LTD

Verenigd Koninkrijk

DATELINE OVERSEAS

Cyprus

DEADSON PROPERTY

Australië

DI AIR

Montenegro

DOBRO LTD

Saudi-Arabië

DOLE FOODS

Verenigde Staten

DOLPHIN AIR EXPRESS

Italië

DOMUS

Italië

DOYSA VIP HAVA A.S.

Turkije

DRAX GROUP

Verenigde Staten

DRUK AIR (2)

Bhutan

DS AVIATION

Israël

DUDMASTON LTD

Zwitserland

ELANAIR INC

Verenigde Staten

ELITICINO SA

Zwitserland

ELIWORK SRL

Italië

ENAV ITALIE

Italië

ERS SRL

Italië

ETHIOPIAN AIRLINES

Ethiopië

EURAVIATION 2

Italië

EUROFLY

Italië

EUROFLY SERVICE

Italië

EUROPEAN 2000 AIRL

Malta

EUROPEAN AIR CRANE

Italië

EUTELIA S.P.A.

Italië

FAMILY AIRLINES

Zwitserland

FIBA AIR HAVA

Turkije

FININVEST

Italië

FINITAL FINANZIARIA

Italië

FLIGH TEST ASSOCIATE

Verenigde Staten

FLYFORT

Noorwegen

FLYING FALCON

Verenigde Staten

FLYNOR JET

Italië

GEDEAM SERVICES

Luxemburg

GENERAL WORK GUINEA

Equatoriaal-Guinea

GEOFOTO D.O.O.

Kroatië

GKW UNIFIED HODLINGS

Verenigde Staten

GLOBAL TAXI AEREO

Brazilië

GLORIA AVIATION APS

Monaco

GOLDEN AIR SRL

Italië

GULF AVIATION

Verenigde Arabische Emiraten

GULF HELICOPTERS CO

Qatar

HANSUNG AIRLINES

Republiek Korea

ICAR AIR

Bosnië en Herzegovina

ICARO

Italië

INTELLECTUAL VENTURE

Verenigde Staten

INTERFLY SRL

Italië

INTERJET ITALY

Italië

ISLAND AVIATION SVCS

Maldiven

ITALFLY 2

Italië

ITALI AIRLINES SPA

Italië

ITALY FIRST

Italië

JET PLANE CORP

Denemarken

JETEX FLIGHT SUPPORT

Verenigde Arabische Emiraten

JETLINK EXPRESS

Kenia

KORAL BLUE AIRLINES

Egypte

LATIUM JET SERVICES

Verenigd Koninkrijk

LEMOINE INVESTMENTS

Verenigde Staten

LENNAR

Verenigde Staten

LIVINGSTON SPA

Italië

LUKOIL AVIA

Russische Federatie

LVOV AIRLINES

Oekraïne

MASS MUTUAL LIFE

Verenigde Staten

MERIDIANA ITALIA

Italië

MIL ITALY

Italië

MISTRAL AIR ROMA

Italië

MODENA CAPITALE AVTN

Italië

MSC AVIATION

Zwitserland

MVA AVIATION LTD.

Verenigd Koninkrijk

MYAIR.COM

Italië

N349BA

Verenigde Staten

NEOS

Italië

NEW WORLD JET

Verenigde Staten

NEWCO MANAGEMENT GRP

Verenigde Staten

NEWSFLIGHT CALIFORNI

Verenigde Staten

NEXT CENTURY AVTN

Verenigde Staten

NIKE

Verenigde Staten

NOEVIR AVIATION

Verenigde Staten

NUROL HAVACILIK

Turkije

OAK MANAGEMENT

Verenigde Staten

OCEAN AIRLINES ITALY

Italië

OZEK HAVACILIK

Turkije

PAFO

Verenigde Staten

PETROFF AIR

Russische Federatie

PITTCO

Verenigde Staten

PRATT HOLDINGS

Australië

PRECISIONAIR SVCS

Tanzania

PRINCE AVIATION

Servië

RAE — REGIONAL AIR

Duitsland

RENCO USA

Verenigde Staten

RHEA VENDORS

Italië

SAO CONRADO TAXI

Brazilië

SBM GROUP

Verenigde Staten

SEQUOIA MILLENNIUM

Verenigde Staten

SERVIS AIR HAVA

Turkije

SERVIZI AEREI

Italië

SILVER VENTURES INC

Verenigde Staten

SIRIO

Italië

SIRIO EXECUTIVE

Italië

SKYSERVICE AIRLINES

Canada

SKYWEST AIRLINES

Australië

SLAM

Italië

SOREM S.R.L.

Italië

SOUTHERN AIR SYSTEM

Verenigde Staten

SPRINGWAY

Russische Federatie

SPRINGWAY LTD

Russische Federatie

STAR ACFT LEASING

Verenigde Staten

TECHNO SKY S.R.L.

Italië

TOSCANA JET S.R.L.

Italië

TRIP LINHAS AEREAS 2

Brazilië

U S ALPHA

Verenigde Staten

VF CORP

Verenigde Staten

VIZAVI-AVIA LTD

Russische Federatie

VOLARE AIRLINES LI 2

Italië

VOLARE S.P.A.

Italië

VOLKSWAGEN USA

Verenigde Staten

WESTERN STONE & METAL

Verenigde Staten

WHIRLPOOL

Verenigde Staten

WIDEWORLD SRVCS

Argentinië

WIND JET SPA

Italië


CYPRUS

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

AEROGRAPHICS INC

Verenigde Staten

ALLIANCE AIR

India

AL-MORRELL DEVELOPMT

Verenigde Staten

AVIATORS INDIA

India

AYEET AVIATION

Israël

BASHKORTOSTAN AIR

Russische Federatie

BATAVIA AIR

Indonesië

CYPRUS AIRWAYS

Cyprus

EDT OFFSHORE

Cyprus

ELITE JETS DUBAI

Verenigde Arabische Emiraten

EUROCYPRIA

Cyprus

FALCON EXPRESS CARGO

Verenigde Arabische Emiraten

FLAIR AVIATION GMBH

Duitsland

FUNAIR

Verenigde Staten

HAMRA AIR

Verenigde Arabische Emiraten

HONG KONG EXPRESS

China

JENSON & NICHOLSON

Singapore

JOANNOU PARASKEVAIDE

Saudi-Arabië

KINGFISHER AIRLINES

India

KUBASE AVIATION

India

MARSLAND AVIATION

Sudan

MEGA

Kazachstan

MIL DENMARK

Denemarken

MINOR AVIATION

Thailand

NEFTEYUGANSK AVIA

Russische Federatie

ORION-X

Russische Federatie

PANKH

Russische Federatie

PARAMOUNT AIRWAYS VI

India

PEARSONS ASSETS GRP

Singapore

PLANES AND PARTS

Canada

RUSLINE JSC

Russische Federatie

SAKAVIA SERVICE

Georgië

SAMA

Saudi-Arabië

SIRIUS AERO

Russische Federatie

SKY GATE

Jordanië

UKRAINIAN HELICOPTER

Oekraïne

VERTIKAL-T COMPANY

Russische Federatie

XIAMEN AVIATION AVV

Russische Federatie


LETLAND

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

WORLD JET DELAWARE

Verenigde Staten

YAKUTIA AIRCOMPANY J

Russische Federatie

AIR BALTIC

Letland

FERAFORT INVESTMENT

Verenigde Arabische Emiraten

RUSAIR JOINT STOCK

Russische Federatie


LITOUWEN

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

SMARTLYNX AIRLINES

Letland

UNIVERSAL JET AVTN

Verenigde Staten

AURELA

Litouwen

LITHUANIAN AIRLINES

Litouwen

MIL LITHUANIA

Litouwen

MIL US NAVY

Verenigde Staten

QANOT-SHARQ

Oezbekistan


LUXEMBURG

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

STAR UP

Peru

VESPERA UAB

Litouwen

AERO-CHARTER UKRAINE

Oekraïne

CARGOLUX

Luxemburg

GLOBAL JET LUXEMBOURG

Luxemburg

HUSKY

Canada

HUSKY IMS

Luxemburg

LUXAIR

Luxemburg

PHOENIX AVTN LTD

Kenia

RANGE FLYERS

Verenigde Staten


HONGARIJE

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

ZAHID TRACTOR

Saudi-Arabië

ABC AIR HUNGARY

Hongarije

AIR-INVEST KFT.

Hongarije

ARTIC GROUP KFT.

Hongarije

BALTYKA LTD.

Oekraïne

BLACKBURN INTL. HU

Hongarije

DEER AIR CO LTD.

China

DHMI TURKEY

Turkije

FARNAIR AIR HUNGARY

Hongarije

GLOBE JET

Libanon

HAINAN AIRLINES (2)

China

HEAVYLIFT CONGO

Congo

INDICATOR

Hongarije

ISD AVIA

Oekraïne

KRUNK AVIATION

Oekraïne

MALEV

Hongarije

MIL HUNGARY

Hongarije

MOLDAVIAN AIRLINES

Republiek Moldavië

PANNON AIR SERVICE

Hongarije

SKY EUROPE HUNGARY

Hongarije

SKYEXPRESS JSC

Russische Federatie

SKYJET AVIATION

Hongarije

STARLINE KZ JSC

Kazachstan

TAM AIR JSC

Georgië

TRAVEL SERVICE KFT.

Hongarije

UB AIR PVT LTD.

Verenigde Staten

VALKYRIE AVTN

Verenigde Staten


MALTA

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

TRADEWINDS AIRLINES

Verenigde Staten

WEST AIR LUXEMBOURG

Luxemburg

AERO POWER LTD

Verenigd Koninkrijk

AIR MALTA

Malta

AIR-TEC MAURITIUS

Mauritius

BAE SYSTEM OPS LTD

Verenigd Koninkrijk

CSIM AIR

Verenigde Staten

FUGRO AIRBORNE

Australië

HEAVYLIFT CARGO

Sierra Leone

IAP GROUP AUSTRALIA

Australië

JETCRAFT AVIATION

Australië

KHARKOV AIRCRAFT

Oekraïne

MEDAVIA MALTA

Malta

NAC

Zuid-Afrika

ORANGE AIRCRAFT LSNG

Nederland

S TOGO

Togo

SOLENTA AVIATION

Zuid-Afrika


NEDERLAND

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

SRD AVIATION

Australië

WASHINGTON TIMES AVT

Verenigde Staten

AEROVERTIGO 2

Verenigde Staten

ARMAVIA

Armenië

ASPEN I LLC

Verenigde Staten

AVSOURCE GROUP

Verenigde Staten

BLUE AIRWAYS LLC

Armenië

CHINA AIRLINES

China

CHINA SOUTHERN

China

CORENDON AIRLINES

Turkije

EASTMAN CHEMICAL

Verenigde Staten

ELAL

Israël

ELAS PROFESSIONAL

Nederland

EMERGO FINANCE

Canada

EXACT HOLDING

Nederland

FLORIDA WEST INTL AW

Verenigde Staten

FLY HAVA YOLLARY

Turkije

FOKKER HERITAGE

Nederland

FOKKER SERVICES

Nederland

GCB BEHEER

Nederland

GLOBAL ACFT SERVICES

Verenigde Staten

GREAT WALL AIRLINES

China

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

Nederland

INTERNET JET

Nederland

INTERSTATE AIRLINE

Nederland

JADE CARGO INTL

China

JET SOURCE CHARTER

Verenigde Staten

JETAWAY

Verenigde Staten

JETSUPPORT

Nederland

JLJ EQUIPMENT LEASIN

Verenigde Staten

JM FAMILY AVIATION

Verenigde Staten

KALITTA CHARTERS

Verenigde Staten

KEYCORP

Verenigde Staten

KLM

Nederland

KOM ACTIVITY

Nederland

LIBERTY GLOBAL EUROP

Nederland

LUCHT RUIMTEV LABO

Nederland

MARTINAIR

Nederland

MASS HOLDING NV

Nederland

MIL NETHERLANDS

Nederland

NIPPON CARGO

Japan

NORTHWEST AIRLINES

Verenigde Staten

PATH

Verenigde Staten

PINKERTON

Zwitserland

POLAR AIR CARGO WW

Verenigde Staten

RED BARN FARMS

Verenigde Staten

RIJSSEN

Nederland

ROONEY HOLDINGS INC

Verenigde Staten

RUYGROK

Nederland

SCD AVIATION

Gabon

SHELL AIRCRAFT

Verenigd Koninkrijk

SKYLINE AVIATION

Nederland

SOC. DE CONSERVATION

Nederland

SOUTHERN AIR

Verenigde Staten

TISMA

Verenigde Staten

TRANSAVIA AIRLINES

Nederland


OOSTENRIJK

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

AAA — AIR ALPS AVTN

Oostenrijk

AIR CHARTER LTD

Zwitserland

ASTRON AVIATION LTD

Zwitserland

AUSTRIAN AIRLINES

Oostenrijk

BFS BUSINESS FLIGHT

Oostenrijk

BOMBARDIER DOWNSVIEW

Canada

BUNDESAMT F|R EICH

Oostenrijk

CENTRE-AVIA AIRLINES

Russische Federatie

COLUMBA AIR LTD

Kroatië

FLICK, INGRID

Duitsland

FLIGHT MANAGMNT LLC

Verenigde Staten

FLY JET

Italië

GEORGETOWN MNGMNT

Verenigde Staten

GLOBAL JET AUSTRIA

Oostenrijk

GLOCK GMBH

Oostenrijk

INTER AVIA FLUGBETR.

Oostenrijk

INTERJET AG

Zwitserland

INTERNATIONAL JET

Oostenrijk

INTERSKY LUFTFAHRT

Oostenrijk

JETALLIANCE

Oostenrijk

KRONO AIR

Oostenrijk

KRONOTRANS SPEDITION

Duitsland

M.A.P. EXECUTIVE

Oostenrijk

MAGNA INTERNATIONAL

Canada

MIL AUSTRIA

Oostenrijk

NIKI LUFTFAHRT GMBH

Oostenrijk

OCA INTERNATIONAL

Duitsland

PLANE FOLK LLC

Verenigde Staten

PORSCHE KONSTRUKTION

Oostenrijk

PREMIERE FLIGHT

Verenigde Staten

RED STAR AIR AMBUL

Turkije

ROSTRUM AIRCRAFT LTD

Monaco

SCHAFFER

Oostenrijk

SCHAFFER GMBH

Zwitserland

SEMITOOL EUROPE

Verenigd Koninkrijk

STRASSER GMBH

Oostenrijk

STYRIAN AIRWAYS AG

Oostenrijk

THE FLYING BULLS

Oostenrijk

TUPACK

Oostenrijk

TYROLEAN JET SERVICE

Oostenrijk

UKRAINE INTL AIRLINE

Oekraïne

VISTAJET

Oostenrijk

VOLGA AVIAEXPRESS

Russische Federatie


POLEN

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

TUI NED. ARKEFLY

Nederland

UIM AIRCRAFT

Verenigde Staten

WILMINGTON TRUST CY

Verenigde Staten

AIR ITALY POLSKA

Polen

AIR SERVICE SRPSKA

Bosnië en Herzegovina

ALG TRANSP UK OFFICE

Verenigde Staten

ALPLA WERKE

Oostenrijk

AMC AVIATION

Egypte

AWAS AVTN SRVC

Verenigde Staten

BUEGE C

Duitsland

CARD AERONAUTICS

Verenigde Staten

CARDINAL AVIATION AG

Zwitserland

DIRECT DISTRIBUTION

Frankrijk

EUROMEDITERRANEAN

Egypte

FAS FINOW-AIR-SERV

Duitsland

GENERAL AVIATION EP

Polen

GRONBACH

Duitsland

HANSEATIC AVIATION

Duitsland

LC ENGINEERING

Polen

LIBERTY POLAND

Polen

LOT

Polen

MARITIME OFFICE

Polen

MIL ALGERIA

Algerije

MIL FINLAND

Finland

MIL ISRAEL

Israël

MIL NATO NAPMA

Verenigde Staten

MIL POLAND

Polen

MIL RUSSIA

Russische Federatie

MIL SPAIN NAVY

Spanje

MIL SWITZERLAND

Zwitserland

MIL TURKEY

Turkije

MIL UKRAINE

Oekraïne

MIL USA

Verenigde Staten

NOWY PRZEWOZNIK

Polen

PLAZA CENTERS LTD.

Hongarije

POLISH AIR NAVIG

Polen

PRIMA CHARTER POLAND

Polen

PRIMARIS AIRLINES

Verenigde Staten

PYRLANDIA BOOGIE SP.

Polen

PZL MIELEC

Polen

RAY AVIATION

Israël

SALWATOR SPOLKA

Polen

SCHUETZ GMBH

Duitsland

UHENDATUD KAPITAL AS

Estland


PORTUGAL

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

UKRAINIAN PILOT

Oekraïne

VTS CLIMA

Polen

WEISERT

Duitsland

AGROAR

Portugal

AIR BEAR

Verenigde Staten

AIR JETSUL

Portugal

AIR LUXOR GB LDA

Guinee-Bissau

AIR LUXOR STP

Sao Tomé en Principe

AIR SERVICES EP

Polen

AIR TRACTOR EUROPE

Spanje

ALLIANCE JET TAXI

Brazilië

ANGEL MARTINEZ RIDAO

Spanje

ANGOLA AIR SERVICE

Angola

ANGOLA AIRLINES

Angola

ASSOCIATED AVTN

Verenigd Koninkrijk

AVIALSA

Spanje

AVIATECH LTD

Verenigde Staten

AVIATION SRVCS INTL

Verenigde Staten

BASLER TURBO

Verenigde Staten

BRA TRANSP AEREOS

Brazilië

BRITISH ANTARCTIC

Verenigd Koninkrijk

BROAD RIVER AVTN

Verenigde Staten

CANADIAN METRO AIRL

Canada

CASBAH

Zwitserland

CHARTERTECH PARTNER

Zuid-Afrika

CIELOS DEL PERÚ SA

Peru

CLOS DE BERRY MGMT

Verenigde Staten

COMAIR SALES LTD

Zuid-Afrika

CONSORCIO UNIBANCO

Brazilië

CONSTRUCTORA SAMBIL

Venezuela

CRYSTAL AIR AVTN

Verenigde Staten

DES R CARGO EXPRESS

Mauritanië

DISTRIBUIDORA PHARMA

Brazilië

DODSON AVIATION

Verenigde Staten

DPMG

Verenigde Staten

DUTCH ANTILLES EXPR.

Aruba (Nederland), Nederlandse Antillen

EAGLE MOUNTAIN INTL

Verenigde Staten

ELITE AIRCRAFT HOLDG

Verenigde Staten

EUROATLANTIC AIRWAYS

Portugal

FAITH LANDMARK

Verenigde Staten

FALCONCREST AVTN

Verenigde Staten

FAYARD ENTERPRISES

Verenigde Staten

FLIGHTEXEC

Canada

FLUIRDADOS SA

Portugal

FLYING SQUIRREL

Verenigde Staten

GAMBIA INTL (2)

Gambia

GAVILAN

Verenigde Staten

GLOBAL EQUITIES

Zuid-Afrika

HELIBRAVO AVIACO

Portugal

HELIPORTUGAL

Portugal

HMY AIRWAYS INC

Canada

IBIS PARTICIPACOES

Brazilië

INTL PRIVATE JET

Zwitserland

JORDAN AVIATION

Jordanië

KING AIR & TRAVELS

Nigeria

KNIGHTS ARILINES LTD

Nigeria

LADS

Australië

LUZAIR SA

Portugal

MACAU LANDMARK MGMT

Macau (China)

MANACA TAXI AEREA

Brazilië

MARINER MANAGEMENT 2

Barbados

MBF HEALTCARE MGMT

Verenigde Staten

MENTE

Verenigde Staten

MIL PORTUGAL

Portugal

MINISTRY TRANSPORT

Nigeria

MORGAN FLIGHT

Verenigde Staten

MOURITZEN FAMILY

Zuid-Afrika

NATURELINK

Zuid-Afrika

NETJETS TRANSPORTES

Portugal

OCEANAIR LINHAS AER

Brazilië

ORIENT THAI AIRLINES

Thailand

PARTNERSHIP

Zuid-Afrika

PAY S AIR SERVICE

Australië

PEGASUS ELITE AVTN

Verenigde Staten

PILOT INTERNATIONAL

Verenigde Staten

PORTUGALIA

Portugal

R & R AIRCRAFT

Verenigde Staten

RB SPORTS INTL

Verenigde Arabische Emiraten

RICH PRODUCTS

Verenigde Staten

SAL EXPRESS

Sao Tomé en Principe

SATA AZORES

Portugal

SATA INTERNATIONAL

Portugal

SONAIR ANGOLA

Angola

SOTAN

Brazilië

SPECIALIZED AIRCRAFT

Verenigde Staten

SPECTREM AIR

Zuid-Afrika

STEPHENSON AIR SVCS

Verenigde Staten

STP

Sao Tomé en Principe

SUMMER SUN TRADING

Zuid-Afrika

TACV CABO VERDE

Kaapverdië

TAP PORTUGAL

Portugal

TINAIRLINES

Portugal

TOMBOUCTOU AVTN COMP

Mali

TRANS CAPITAL AIR

Canada

TRUSH AIRCRAFT

Verenigde Staten

UAC AIR CHARTER

Duitsland

ULTIMATE ACFT SERVIC

Verenigde Staten

VINAIR AEROSERVICOS

Portugal

VITESSE AVIATION

Brazilië

WEST CENTRAL AIR

Canada

WHITE-AIRWAYS SA

Portugal


ROEMENIË

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

WILKES AND MCHUGH

Verenigde Staten

WINGS AVTN NIGERIA

Nigeria

WORLDWIDE FERRYING

Canada

AIRCRAFT TRADERS

België

ARP 410 AIRLINES

Oekraïne

AVE. COM FZC

Verenigde Arabische Emiraten

BLUE AIR TRANSPORT

Roemenië

CARPATAIR

Roemenië

DOLPHIN AIR

Verenigde Arabische Emiraten

EMAIR

Turkije

FIRAT HAVACILIK

Turkije

JETRAN

Verenigde Staten

JETRAN AIR S.R.L.

Roemenië

MIA

Libanon

PACTEC

Verenigde Staten

ROMANIAN CIVIL

Roemenië

ROMAVIA ROMANIAN

Roemenië

S CAMEROON

Kameroen

TAROM

Roemenië


SLOVENIË

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

MIL SLOVAKIA

Slowakije

SEAGLE AIR

Slowakije

SKY EUROPE AIRLINES

Slowakije

SLOVAK AIRLINES

Slowakije

STEEL KOSICE

Slowakije

ADRIA AIRWAYS

Slovenië

AURORA AIRLINES

Slovenië

CITIC GA G. AVIATION

China

DAC-AVIATION

Canada

MIL BULGARIA

Bulgarije

MIL ROMANIA

Roemenië


SLOWAKIJE

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

TRAST AERO

Russische Federatie

UAS UNITED AVIATION

Verenigde Arabische Emiraten

VICTORIA AVTN

Zwitserland

VISION AIRLINES

Verenigde Staten

AEROMIST KHARKIV

Oekraïne

AIR SLOVAKIA BWJ

Slowakije

CAA SLOVAK REPUBLIC

Slowakije

DUBNICA AIR LTD

Slowakije

EASTERN AIRWAYS (FD)

Swaziland

GOVERNMENT SLOVAKIA

Slowakije

ILYICH IRON & STEEL

Oekraïne

JET AMERICA SALES

Verenigde Staten


FINLAND

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

AEROSYNCRO (2)

Zweden

AIR FINLAND

Finland

ALTICOR

Verenigde Staten

ATYRAU AUE JOLY

Kazachstan

BLUE1

Finland

CARLBAD ENTERPRISES

Oekraïne

CHIPOLA AVIATION

Verenigde Staten

COPTERLINE OY

Finland

FIN AVIATION ACADEMY

Finland

FINNAIR OY

Finland

FINNISH COMMUTER

Finland

HELSINKI UNIVERSITY

Finland

KAZAIR WEST

Kazachstan

LASKUVARJOKERHO RY

Finland

METROPOLITAN LIFE

Verenigde Staten

PICTON LTD

Bermuda (VK)

RIVER AVIATION

Finland

RIVER AVIATION OY

Finland

TUPOLEV OAO

Russische Federatie

VK AVIATION USA

Verenigde Staten


ZWEDEN

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

US EUROPE AFRICA TR

Verenigde Staten

VICTOR ECHO S.A.

Spanje

VIM AIRLINES

Russische Federatie

VIRGIN BLUE

Australië

VUELING AIRLINES

Spanje

WACHOVIA FINANCIAL

Verenigde Staten

ZOREX S.A.

Spanje

AIR EXPRESS SWEDEN

Zweden

AIR NELSON (2)

Nieuw-Zeeland

AIRWING AS

Noorwegen

ALLEGIANT AIR

Verenigde Staten

ATRAN-AVIATRANS

Russische Federatie

AVITRANS NORDIC AB

Zweden

BENDERS AIR

Zweden

BIRGMA SWEDEN AB

Zweden

BLUE CHIP JET

Zweden

CITY AIRLINE AB

Zweden

DAFGARD

Zweden

DC-YHDISTYS

Finland

DLS AIR

Verenigde Staten

EAST AIR KB

Zweden

EFS EUROPEAN

Zweden

EZNIS AIRWAYS

Mongolië

FALCON AIR AB

Zweden

FF INVETS AB

Zweden

FLYGANDE VETERANER

Zweden

FLYME SWEDEN

Zweden

GLOBAL AVTN PARTNERS

Russische Federatie

GOLDEN AIR FLYG AB

Zweden

GRAFAIR (S) 2

Zweden

HASTENS SANGAR AB

Zweden

INTERNAL MINISTRY UK

Oekraïne

JULA POSTORDER

Zweden

KINNARPS

Zweden

KUSTBEVAKNINGEN

Zweden

LUNDS UNIVERSITET

Zweden

MALMO AVIATION

Zweden

MARINE R CORP

Verenigde Staten

MASTER TOP LINHAS

Brazilië

MIL LATVIA

Letland

MIL SWEDEN

Zweden

MIL/CIV SWEDEN

Zweden

NORDIC AIRLINK HOLD

Zweden

NORDIC AIRWAYS

Zweden

NORDWAYS SWEDEN AB

Zweden

NOVA AIRLINES

Zweden

NYGREN U

Zweden

OCCIDENTAL PETROLEUM

Verenigde Staten

PA-FLYG AB

Zweden

SAAB AB

Zweden

SAAB AEROTECH

Zweden

SAS

Zweden

SCANDINAVIAN MEDICOP

Zweden

SEB FINANS AB

Zweden

SKYDIVE AIRLINES AB

Zweden

SKYWAYS EXPRESS AB

Zweden

SNAS COURIERS

Bahrein

TABY AIR MAINTENANCE

Zweden

TANDORO

Zwitserland


VERENIGD KONINKRIJK

Naam van de exploitant

Land waar de exploitant is geregistreerd

TRANSMILE AIR SVCS 2

Maleisië

TRANSWEDE AIRWAYS

Zweden

TUIFLY NORDIC AB

Zweden

VARTIOLENTOLAIVUE

Finland

VASTGOTA

Zweden

VIKING AIRLINES

Zweden

VOLVO AERO

Zweden

WEST AIR SWEDEN AB

Noorwegen

247 JET LTD

Verenigd Koninkrijk

328 SUPPORT SERVICES

Duitsland

3M COMPANY

Verenigde Staten

57 AVIATION SERVICES

Verenigde Staten

711 CODY INC

Verenigde Staten

994748 ONTARIO INC

Canada

ABBOTT LABORATORIES

Verenigde Staten

ABCO AVIATION

Verenigde Staten

ACASS CANADA LTD

Canada

ACE-INA FLIGHT OPS

Verenigde Staten

ACFT SARL

Luxemburg

ACT AIRLINES

Turkije

AD AVTN

Verenigd Koninkrijk

ADL LEASING

Verenigde Staten

ADVENTAIR

Verenigde Staten

AEC INTERN. LTD

Zwitserland

AERGO BETA LEASING

Ierland

AERO MEXICO CONNECT

Mexico

AERO TAXI AVTN 2

Verenigde Staten

AERODYNAMICS

Verenigd Koninkrijk

AEROMAR AIRLINES

Mexico

AEROMEDICAL EVAC

Saudi-Arabië

AERONORTE

Portugal

AEROSERVICIOS EJE

Mexico

AFRICAN AIR SOLUT

Zuid-Afrika

AGILE AVTN

Verenigde Staten

AIM AVTN

Verenigde Staten

AIR ALPHA JEDDAH

Saudi-Arabië

AIR AMBULANCE SUPPRT

Verenigde Staten

AIR ATLANTA

IJsland

AIR ATLANTA EUROPE

Verenigd Koninkrijk

AIR BLESSING

Verenigde Staten

AIR CANADA

Canada

AIR CHTR EXPRESS 2

Verenigde Arabische Emiraten

AIR CONTRACTORS

Verenigd Koninkrijk

AIR GROUP (VAN NUYS)

Verenigde Staten

AIR HARRODS

Verenigd Koninkrijk

AIR INDIA

India

AIR MACAU CO. LTD

Macau (China)

AIR MERCIA LTD

Verenigd Koninkrijk

AIR NEW ZEALAND

Nieuw-Zeeland

AIR PARTNER

Verenigd Koninkrijk

AIR ROUTING

Verenigde Staten

AIR RUTTER INTL

Verenigde Staten

AIR SAHARA

India

AIR SOUTH WEST LTD

Verenigd Koninkrijk

AIR TRANSAT

Canada

AIRBLUE LTD

Pakistan

AIRLIFT NORWAY

Noorwegen

AIRSTAR GROUP

Verenigde Staten

AIRTIME CHARTERS

Verenigd Koninkrijk

AIRTIME LLC

Verenigde Staten

AJW-AVIATION

Verenigd Koninkrijk

AL RUSHAID AVIATION

Verenigde Staten

AL SALAM 319 LTD

Verenigde Arabische Emiraten

ALBION AVTN LEASING

Verenigd Koninkrijk

ALIA ROYAL JORDANIAN

Jordanië

ALII AVIATION

Verenigde Staten

AMBER AIR UAB

Litouwen

AMBRION AVIATION

Verenigd Koninkrijk

AMERICAN AIRLINES

Verenigde Staten

AMERICAN EXPRESS

Verenigde Staten

AMERICAN INT GROUP

Verenigde Staten

AMGEN

Verenigde Staten

ANDALEX RESOURCES

Verenigde Staten

ANDAMAN AVIATION

Verenigde Arabische Emiraten

ANGLO OPERATIONS

Zuid-Afrika

ANHEUSER BUSCH

Verenigde Staten

ANSCHUTZ

Verenigde Staten

APEX AVIATION

Verenigde Staten

APRILIA HOLDINGS INC

Israël

ARAMARK

Verenigde Staten

ARAMCO SAUDI ARABIA

Verenigde Staten

ARINC DIRECT

Verenigde Staten

ARKAS SHIPPING

Turkije

ASIA AVIATION LTD

India

ASTRAEUS LTD

Verenigd Koninkrijk

ATLANTIC AIRLINES UK

Verenigd Koninkrijk

ATLANTIC ARL-N176AF

Verenigd Koninkrijk

ATLANTIC AVTN 2

Verenigde Staten

ATLANTIC BRIDGE AV 2

Verenigd Koninkrijk

AURIGNY AIR

Verenigd Koninkrijk

AVALON CAPITAL GROUP

Verenigde Staten

AVCARD

Verenigde Staten

AVENIR WORLDWIDE

Verenigde Arabische Emiraten

AVIA CONSULT

Oostenrijk

AVIAMAX

Duitsland

AVIONETA

Verenigde Staten

AVJET CORP

Verenigde Staten

AVN AIR

Verenigde Staten

AVTN SVCS MGMT

Verenigde Arabische Emiraten

AVTRADE UK

Verenigd Koninkrijk

AWAIR

Verenigd Koninkrijk

AZERBAIJAN AIRLINES

Azerbeidzjan

B & D AVIATION

Verenigde Staten

BA CITYFLYER LTD

Verenigd Koninkrijk

BA CONNECT

Verenigd Koninkrijk

BAE SYSTEMS HATFIELD

Verenigd Koninkrijk

BAE SYSTEMS MARINE

Verenigd Koninkrijk

BAE SYSTEMS OPS CAT

Verenigd Koninkrijk

BAHRAIN AMIRI FLIGHT

Bahrein

BAKEWELL INDUSTRIES

Verenigd Koninkrijk

BAMFORD EXCAVATOR

Verenigd Koninkrijk

BANGLADESH BIMAN

Bangladesh

BANLINE AVIATION

Verenigd Koninkrijk

BARTLETT AND SONS

Verenigd Koninkrijk

BASEOPS

Verenigde Staten

BASS ENTERPRISES

Verenigde Staten

BECHTEL

Verenigde Staten

BECTON DICKINSON

Verenigde Staten

BEEHAWK AVIATION

Verenigde Staten

BEL AIR

Verenigd Koninkrijk

BERGEN AIR TRANSPORT

Noorwegen

BEXAIR

Bahrein

BHARAT FORGE

India

BLACK & DECKER

Verenigde Staten

BLUE CITY AVIATION

Verenigd Koninkrijk

BOEING EXECUTIVE FLT

Verenigde Staten

BOMBARDIER CANADAIR

Canada

BOMBARDIER DE HAVILL

Canada

BOMBARDIER INC

Canada

BOND OFFSHORE HELIS

Verenigd Koninkrijk

BOOKAJET ACFT MNG

Verenigd Koninkrijk

BOOKAJET OPS LTD

Verenigd Koninkrijk

BOOTH CREEK MGMT

Verenigde Staten

BOULTBEE AVTN 2

Verenigd Koninkrijk

BPG PROPERTIES

Verenigde Staten

BRAMPTONIA LTD

Verenigd Koninkrijk

BRAVO AVIATION

Verenigd Koninkrijk

BRECO INTL

Verenigd Koninkrijk

BRIDGE AVIATION

Verenigd Koninkrijk

BRIDGTOWN PLANT

Verenigd Koninkrijk

BRISTOL AIR LTD

Saudi-Arabië

BRISTOL MYERS SQUIBB

Verenigde Staten

BRITANNIA AIRWAYS

Verenigd Koninkrijk

BRITISH AIRWAYS BA

Verenigd Koninkrijk

BRITISH MEDITERR

Verenigd Koninkrijk

BRITISH MIDLAND

Verenigd Koninkrijk

BRITISH NORTH WEST

Verenigd Koninkrijk

BROKERAGE & MANAGMT

Verenigde Staten

BROOM P AVTN SVCS

Verenigde Staten

BROOME WELLINGTON

Verenigd Koninkrijk

BRUNSWICK

Verenigde Staten

BUCKHEAD

Verenigde Staten

BURLINGTON RESOURCES

Verenigde Staten

BZL

Zwitserland

C AND S AVIATION

Verenigde Staten

CAERNARFON AIRWORLD

Verenigd Koninkrijk

CALIFORNIA JET SHARE

Verenigde Staten

CALSPAN

Verenigde Staten

CAMPBELL SOUP

Verenigde Staten

CAN PACIFIC RAILWAY

Canada

CANADIAN GLOBAL AIR

Canada

CAPE CLEAR CAPITAL

Verenigde Staten

CAPITAL AVIATION

Verenigd Koninkrijk

CARDAL

Verenigde Staten

CARGILL

Verenigde Staten

CARIS AVIATION

Verenigde Staten

CARRE AVIATION LTD

Verenigd Koninkrijk

CATERPILLAR

Verenigde Staten

CATHAY PACIFIC

China

CATHTON HOLDINGS LTD

Canada

CB APPLICATIONS

Verenigde Staten

CBAIR

Verenigde Staten

CBAS (PVT) LTD

India

CELTIC TECH JET

Canada

CENDANT

Verenigde Staten

CENTAERO AVIATION

Canada

CESSNA CITATION OPS

Verenigde Staten

CESSNA PROPJET DP880

Verenigde Staten

CHAMARAC

Verenigde Staten

CHARTRIGHT AIR

Canada

CHARTWELL AVIATION

Verenigde Staten

CHEVRONTEXACO

Verenigde Staten

CIGNA

Verenigde Staten

CIRRUS EHF

IJsland

CIT LEASING

Verenigde Staten

CITELYNX TRAVEL

Verenigd Koninkrijk

CITIGROUP

Verenigde Staten

CITY STAR AIRLINES

Verenigd Koninkrijk

CJ AIRWAYS

Verenigd Koninkrijk

CLAESSENS INTL

Verenigd Koninkrijk

CLAY LACY AVIATION

Verenigde Staten

CLEARWATER AVIATION

Verenigd Koninkrijk

CLEARWATER FINE FOOD

Canada

CLOUD AIR SERVICE

Verenigde Arabische Emiraten

CLUB 328 LTD

Verenigd Koninkrijk

COBHAM FLIGHT INSP.

Verenigd Koninkrijk

COCA COLA ENTERPRISE

Verenigde Staten

COLLEEN

Verenigde Staten

COLT INTL

Canada

COLT INTL HOUSTON

Verenigde Staten

COMCO

Verenigde Staten

COMLUX AVTN

Zwitserland

COMPANHIA VALE RIO

Brazilië

COMPUTAPLANE

Verenigd Koninkrijk

CONDOR AVTN

Verenigd Koninkrijk

CONOCOPHILLIPS AVTN

Verenigde Staten

CONSOLIDATED CHARTER

Verenigde Staten

CONSOLIDATED PRESS 2

Australië

CONSTELLATION AVTN

Verenigde Staten

CONTINENTAL AIRLINES

Verenigde Staten

COPART INC

Verenigde Staten

COSTA AZZOURA

Saudi-Arabië

COSTCO WHOLESALE

Verenigde Staten

COUGAR HELICOPTERS

Canada

COUNTRYWIDE HOME

Verenigde Staten

COVE PARTNERS

Verenigde Staten

CRAFT AIR SA

Luxemburg

CRANE COMPANY

Verenigde Staten

CRANFIELD INSTITUTE

Verenigd Koninkrijk

CRESAIR INC

Verenigde Staten

CSC TRANSPORTATION

Verenigde Staten

CTC AVTN JET SVCS

Verenigd Koninkrijk

CUMULUS INV. HOL. LTD

Verenigd Koninkrijk

CW AVIATION HOLDINGS

Verenigd Koninkrijk

DACION

Verenigde Staten

DAIDALOS AVIATION

Oekraïne

DAKOTA NORWAY

Noorwegen

DANA EXECUTIVE JETS

Syrië

DARWIN AIRLINE

Zwitserland

DATEL DIRECT LTD

Verenigd Koninkrijk

DELTA AIRELITE

Verenigde Staten

DESERT AIR CHTR INC

Verenigde Staten

DIRECT AIR EXECUTIVE

Verenigd Koninkrijk

DITCO SA

Bermuda (VK)

DLF LTD

India

DONINGTON AVIATION

Verenigd Koninkrijk

DOVE AIR

Verenigde Staten

DRAGONFLY AVTN SVCS

Verenigd Koninkrijk

DTC LLC

Verenigde Staten

DUBAI AIR WING

Verenigde Arabische Emiraten

DUBLIN AERO SERVICES

Ierland

DUKE OF WESTMINSTER

Verenigd Koninkrijk

DUNAVANT ENTERPRISES

Verenigde Staten

DUNMORE HOMES

Verenigde Staten

DUNVIEW

Zwitserland

DX SERVICE COMPANY

Verenigde Staten

E*TRADE GROUP

Verenigde Staten

EAGLE AIRCRAFT

Verenigde Staten

EAS AEROSERVIZI (2)

Italië

EASSDA IRELAND LTD

Ierland

EASTERN AIRWAYS UK

Verenigd Koninkrijk

EASTERN SKYJETS

Verenigde Arabische Emiraten

EASY AVIATION

Verenigd Koninkrijk

EASYJET AIRLINE

Verenigd Koninkrijk

EBJ OPERATIONS LTD

Verenigd Koninkrijk

EDREES MUSTAFA

Saudi-Arabië

EDS USA

Verenigde Staten

EFB AVIATION

Verenigde Staten

EGYPTAIR

Egypte

EIE EAGLE

Verenigd Koninkrijk

ELLIOTT AVIATION LTD

Verenigd Koninkrijk

ELMET AVTN

Verenigde Staten

EL-SEIF ENGINEERING

Saudi-Arabië

EMBRAER

Brazilië

EMIRATES INTL

Verenigde Arabische Emiraten

EMPIRE AVIATION

Verenigde Arabische Emiraten

ENNA — ALGERIE

Algerije

EOS AIRLINES

Verenigde Staten

EPC HOLDINGS 644

Verenigde Staten

ERNIR

IJsland

ERRIGAL AVIATION LTD

Verenigd Koninkrijk

ETIHAD AIRWAYS

Verenigde Arabische Emiraten

EURO BUSINESS JETS

Verenigd Koninkrijk

EURO-ASIA AIR

Kazachstan

EUROMANX AUSTRIA

Verenigd Koninkrijk

EUROPEAN AVIAT CHART

Verenigd Koninkrijk

EVA AIR

Taiwan (Republiek China)

EVERGREEN HELICPTR 2

Verenigde Staten

EWA WEST

Verenigde Staten

EXCEL AIRWAYS LTD

Verenigd Koninkrijk

EXCELAIRE USA

Verenigde Staten

EXCELLENT GLIDE

Kazachstan

EXEC JET MANAGEMENT

Verenigd Koninkrijk

EXECUJET ASIA

Australië

EXECUJET AUSTRALIA

Australië

EXECUJET EUROPE GMBH

Duitsland

EXECUJET FLIGHT OPS

Zuid-Afrika

EXECUTIVE AVIAT SERV

Verenigd Koninkrijk

EXECUTIVE FLITEWAYS

Verenigde Staten

EXECUTIVE JET BBJ

Verenigde Staten

EXECUTIVE JET GROUP

Verenigd Koninkrijk

EXECUTIVE JET INC

Verenigde Staten

EXECUTIVE JET LONDON

Verenigd Koninkrijk

EXECUTIVE JET MNGMT

Verenigde Staten

EXECUTIVE JETS LTD

Saudi-Arabië

EXXON PENNSYLVANIA

Verenigde Staten

FAA

Verenigde Staten

FALCONAIR LTD

Zuid-Afrika

FAROE JET

Denemarken

FAS GMBH

Duitsland

FAYAIR (JERSEY)

Verenigd Koninkrijk

FEGOTILA LTD

Bermuda (VK)

FERNCROFT

Verenigd Koninkrijk

FERTITTA ENTERPRISES

Verenigde Staten

FIRST CHOICE AIRWAYS

Verenigd Koninkrijk

FIRSTFLIGHT

Verenigde Staten

FJ900

Verenigde Staten

FJL LEASING

Verenigde Staten

FJR PRIVATE FLIGHT

Verenigde Arabische Emiraten

FLEET INT AVTN & FIN

Verenigd Koninkrijk

FLIGHT CONSULTANCY

Verenigd Koninkrijk

FLIGHT MANAGEMENT

Verenigde Staten

FLIGHT OPTIONS

Verenigde Staten

FLIGHTLINE

Verenigd Koninkrijk

FLIGHTWORKS

Verenigde Staten

FLYBE

Verenigd Koninkrijk

FLYCORP AVIATION

Verenigd Koninkrijk

FLYING LION

Verenigde Staten

FLYNN FINANCIAL

Verenigde Staten

FML AVIATION

Verenigd Koninkrijk

FORD EUROPE LTD

Verenigd Koninkrijk

FOREST AVIATION LTD

Verenigd Koninkrijk

FORMULA ONE MNGMT

Verenigde Staten

FOUNTAIN AIR

Verenigd Koninkrijk

FOUR STAR

Verenigde Staten

FRANKLIN TEMPLETON

Verenigde Staten

FRONTLINER

Verenigde Staten

FUTURA TRAVELS

India

G5 EXECUTIVE

Zwitserland

GALLAGHER ENTERPRISE

Verenigde Staten

GAMA AVIATION

Verenigd Koninkrijk

GAMA AVIATION INC

Verenigde Staten

GANTT AVIATION

Verenigde Staten

GB AIRWAYS LTD

Verenigd Koninkrijk

GE CORPORATE AIR TRP

Verenigde Staten

GEMINAIR LTD

Verenigd Koninkrijk

GENERAL DYNAMICS

Verenigde Staten

GF AIR

Verenigde Staten

GHANA INTL AIRLINES

Ghana

GIFFORD D

Verenigde Staten

GLOBAL AVIATION (OR)

Verenigde Staten

GLOBAL EXEC AVTN

Verenigde Staten

GLOBAL JET CONCEPT

Luxemburg

GLOBAL SUPPLY SYSTEM

Verenigd Koninkrijk

GLOBAL TRIP SUPPORT

Verenigde Staten

GLOBESPAN AIRWAYS

Verenigd Koninkrijk

GODWIN PUMPS

Verenigde Staten

GOLDEN EUROPE JET

Duitsland

GRAHAM CAPITAL

Verenigde Staten

GRAINGER

Verenigde Staten

GRANARD LTD

Verenigd Koninkrijk

GREEN FLAG AVIATION

Sudan

GREENDRAKE

Verenigde Staten

GREYSCAPE

Verenigd Koninkrijk

GSC PARTNERS

Verenigde Staten

GSCP (NJ) INC

Verenigde Staten

GTC MANAGEMT BURBANK

Verenigde Staten

GTC MGMT NEW YORK

Verenigde Staten

GUARD SYSTEMS ASA

Noorwegen

GUILD INVESTMENTS

Verenigde Staten

GULF AIR

Bahrein

GULFSTREAM SAVANNAH

Verenigde Staten

HAMILTON COMPANIES

Verenigde Staten

HAMLIN AVIATION

Verenigd Koninkrijk

HANGAR 8 LTD

Verenigd Koninkrijk

HANGAR ACQUISITION

Verenigde Staten

HARBERT AVTN

Verenigde Staten

HARRAH'S OPERATING C

Verenigde Staten

HARRIS

Verenigde Staten

HARSCO

Verenigde Staten

HARTH TRADING EST

Saudi-Arabië

HAUGHEY AIR LTD

Verenigd Koninkrijk

HAVERFORD SUISSE

Zwitserland

HAWKER BEECHCRAFT

Verenigde Staten

HAWKER WEST

Canada

HBC AVIATION

Verenigd Koninkrijk

HCC SERVICE CO

Verenigde Staten

HD AIR LIMITED

Verenigd Koninkrijk

HEINZ COMPANY

Verenigde Staten

HELITRANS

Noorwegen

HELLO

Zwitserland

HENFIELD LODGE AVTN

Verenigd Koninkrijk

HENNIG

Zuid-Afrika

HERITAGE JETS (FL)

Verenigde Staten

HESNES AIR

Noorwegen

HILL AIR

Verenigde Staten

HOME DEPOT

Verenigde Staten

HONEYWELL ARIZONA

Verenigde Staten

HONEYWELL MORRISTOWN

Verenigde Staten

HONG KONG DRAGON AIR

China

HOZU-AVIA LTD

Kazachstan

HUGHES AIR CORP

Canada

HUNDRED PERCENT AVTN

Verenigd Koninkrijk

IBM

Verenigde Staten

ICEJET (2)

IJsland

ICELAND COAST GUARD

IJsland

ICELAND FROZEN FOODS

Verenigd Koninkrijk

ICELANDAIR

IJsland

IDAHO ASSOCIATES

Verenigde Staten

IL LIONE ALATO ARL

Verenigd Koninkrijk

IMAGE AIR CHARTER

Canada

INDO PACIFIC AVTN

India

INDYCAR AVIATION

Verenigde Staten

INFINITY AVIATION

Verenigde Arabische Emiraten

INFLITE ENGINEERING

Verenigd Koninkrijk

INTERLEASE AVIATION

Verenigde Staten

INTERNATIONAL JET MG

Verenigde Staten

INTL JET CLUB

Verenigd Koninkrijk

INTL JETCLUB LTD

Verenigd Koninkrijk

INVESTAVIA

Kazachstan

ISCAR ISRAEL

Israël

ISLAND AVTN USA

Verenigde Staten

ISM AVIATION

Verenigd Koninkrijk

ISTITHMAR WORLD AVTN

Verenigde Arabische Emiraten

ITCA C/O ACI PACIFIC

Verenigde Staten

ITT INDUSTRIES

Verenigde Staten

IVANHOE AVIATION 2

Singapore

J MAX AIR SERVICES

Verenigd Koninkrijk

J S AIRLINES LTD

Verenigd Koninkrijk

JANNAIRE LLP

Verenigd Koninkrijk

JAPAN AIRLINES

Japan

JATO AVTN

Verenigd Koninkrijk

JEDINAK R AND R

Canada

JEPPESEN DATAPLAN 2

Verenigde Staten

JET AIRWAYS INDIA

India

JET ASIA LTD

Macau (China)

JET AVIATION H KONG

China

JET AVTN TETERBORO

Verenigde Staten

JET CHARTER (FLORIDA)

Verenigde Staten

JET FLIGHT CORP

Verenigde Staten

JET LINK

Israël

JET OPTIONS LTD

Verenigd Koninkrijk

JET2. COM

Verenigd Koninkrijk

JETPORT

Canada

JETSTEFF AVIATION

Verenigd Koninkrijk

JETSTREAM EXEC

Verenigd Koninkrijk

JETT8 A/L CARGO

Singapore

JOHN MASON ACFT SVCS

Verenigd Koninkrijk

JOHNSON FRANKLIN

Verenigde Staten

JOHNSON SC AND SON

Verenigde Staten

JOHNSONS AIR LTD

Ghana

JOKLAFLUG

IJsland

JOLUK AVTN

Verenigde Staten

JP MORGAN CHASE CY

Verenigde Staten

KAISERAIR

Verenigde Staten

KANGRA AVIATION (FA)

Zuid-Afrika

KAY R

Verenigd Koninkrijk

KENDRIS PRIVATE LTD

Zwitserland

KENN BOREK AIR (A)

Canada

KENYA AIRWAYS

Kenia

KERR-MCGEE

Verenigde Staten

KERZNER INTL.

Verenigde Staten

KEY AIR

Verenigde Staten

KEYPOINT AVIATION

Verenigd Koninkrijk

KIBRIS TURK HAVA YOL

Turkije

KING AIRLINES (2)

Nigeria

KLEIN TOOLS

Verenigde Staten

KMI MANAGEMENT

Verenigde Staten

KOHLER

Verenigde Staten

KRAFT

Verenigde Staten

KUWAIT AIRWAYS

Koeweit

KUZU AIRLINES CARGO

Turkije

LANGLEY HOLDINGS

Verenigd Koninkrijk

LARVOTTO LP

Verenigd Koninkrijk

LAS VEGAS SANDS

Verenigde Staten

LEARJET

Verenigde Staten

LEDAIR CANADA

Canada

LEGATUM AVIATION

Verenigd Koninkrijk

LEVEL 3 COMMUNICATN

Verenigde Staten

LIBERTY AVTN COMPANY

Verenigd Koninkrijk

LIBERTY MEDIA LLC

Verenigde Staten

LIBERTY MUTUAL

Verenigde Staten

LIBYAN ARAB AIRLINES

Libië

LIGHTAIR

Verenigde Staten

LINK AVIATION

Verenigd Koninkrijk

LOCKHEED MARTIN

Verenigde Staten

LOGANAIR

Verenigd Koninkrijk

LONDON AIR SERVICES

Canada

LONDON CORPORATE JET

Verenigd Koninkrijk

LONDON EXEC AVIATION

Verenigd Koninkrijk

LONGTAIL AVTN

Bermuda (VK)

LOWE'S COMPANIES

Verenigde Staten

LUKOIL-AVIA SWISS

Zwitserland

LWOOD AVIATION

Verenigde Staten

LYDD AIR LTD

Verenigd Koninkrijk

M G TRANSPORT

Verenigde Staten

MAINE AVIATION 2

Verenigde Staten

MALAYSIAN AIRLINES

Maleisië

MANHATTAN JET CHTR

Verenigd Koninkrijk

MANN AIR LTD

Verenigd Koninkrijk

MARATHON OIL

Verenigde Staten

MARBYIA EXEC. FLIGHT

Saudi-Arabië

MARKOSS AVIATION UK

Verenigd Koninkrijk

MARSHALL CAMBRIDGE

Verenigd Koninkrijk

MARTIN BAKER

Verenigd Koninkrijk

MAS AIRWAYS LTD

Verenigd Koninkrijk

MASCO

Verenigde Staten

MATTHEWS AVIATION

Verenigd Koninkrijk

MATTHEWS JOHN

Verenigd Koninkrijk

MAXJET AIRWAYS

Verenigde Staten

MAZAMA FINANCE

Verenigde Staten

MBI AVIATION

Verenigde Staten

MCAIR SERVICES

Verenigd Koninkrijk