ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 314

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
9 december 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europese Centrale Bank

2008/C 314/01

Advies van de Europese Centrale Bank van 18 november 2008 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG betreffende depositogarantiestelsels wat betreft het dekkingsniveau en de uitbetalingstermijn (CON/2008/70)

1

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie
Eurojust

2008/C 314/02

Informatie over een Praktische overeenkomst inzake een regeling voor samenwerking tussen Eurojust en OLAF

3

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 314/03

Wisselkoersen van de euro

8

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2008/C 314/04

Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op nationale regionale investeringssteun ( 1 )

9

 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2008/C 314/05

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma Capaciteiten van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

11

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Commissie

2008/C 314/06

Voornemen om zaak 2007/2001 te sluiten

12

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2008/C 314/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5358 — Arizona/Abieta) ( 1 )

14

 

2008/C 314/08

Bericht aan de lezer(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


I Resoluties, aanbevelingen en adviezen

ADVIEZEN

Europese Centrale Bank

9.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/1


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 18 november 2008

op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG betreffende depositogarantiestelsels wat betreft het dekkingsniveau en de uitbetalingstermijn

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 24 oktober 2008 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie voor een advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG betreffende depositogarantiestelsels wat betreft het dekkingsniveau en de uitbetalingstermijn (1) (hierna „het richtlijnvoorstel” te noemen).

De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen inzake het richtlijnvoorstel is gebaseerd op artikel 105, lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies aangenomen.

1.   Algemene opmerkingen

1.1.

De ECB merkt op dat de actuele crisis in de financiële markten het vitale belang heeft bevestigd van depositogarantiestelsels ter handhaving van het vertrouwen van de depositohouders en dus de bescherming van de financiële stabiliteit. De ECB ondersteunt de onderliggende doelstelling het vertrouwen van depositohouders te verhogen en begrijpt dat het richtlijnvoorstel wegens de hoogdringendheid ervan de nadruk legt op de verhoging van het dekkingsniveau van de nationale depositogarantiestelsels (verder de „nationale stelsels”), in lijn met de besluiten van de Ecofin-Raad van 7 oktober 2008 (2), met beperking van de uitbetalingstermijn en de afschaffing van de bestaande optie van medeverzekering.

1.2.

Tegelijkertijd ondersteunt de ECB de intentie van de Commissie verder te werken aan de convergentie van de nationale stelsels, met bijzondere aandacht voor de harmonisatie van hun fundingmechanismes, en de intentie het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie tegen 31 december 2009 een verslag over de materie voor te leggen (3). Gezien het belang voor de doelmatigheid van het financiële veiligheidsnet en de handhaving van de financiële stabiliteit van de fundingregelingen van de nationale stelsels, kijkt de ECB uit naar het toekomstige werk van de Commissie op dat gebied, en moedigt zij de tijdige voltooiing van het verslag van de Commissie aan. In deze context benadrukt de ECB dat de fundingregelingen van nationale stelsels o.a. het in het Verdrag opgenomen verbod op monetaire financiering moeten naleven, en met name het verbod voor de nationale centrale banken voorschotten in rekening courant of een ander soort faciliteit in de zin van artikel 101 van het Verdrag aan te bieden (4), zoals meer in detail besproken in de vorige adviezen van de ECB betreffende ontwerpen van nationale wetten (5) en in de convergentieverslagen van de ECB (6).

2.   Specifieke opmerkingen

2.1.   Dekkingsniveau van de garantie

De ECB verwelkomt de verhoging van het minimumbedrag van de gewaarborgde deposito's tot 50 000 EUR tegen eind 2008 en later tot 100 000 EUR (7), zoals uitdrukkelijk bepaald in de besluiten van de Raad van 7 oktober 2008 (8). Tegelijkertijd benadrukt de ECB dat aan een verhoging van het dekkingsniveau boven het bovenvermelde maximumniveau een nauwe coördinatie op Europees niveau moet voorafgaan, aangezien aanzienlijke verschillen tussen nationale maatregelen een contraproductief effect kunnen hebben en de interne markt kunnen verstoren.

2.2.   Beperking van de uitbetalingstermijn

De ECB verwelkomt de bedoeling de termijnen voor de uitbetaling van de gegarandeerde deposito's beduidend te beperken en aldus het vertrouwen van de depositohouders te verhogen (9). In deze context benadrukt de ECB dat recente analyse op internationaal niveau getoond heeft dat een snelle uitbetaling van de vorderingen van depositohouders van essentieel belang is voor een doelmatige depositobescherming. Tegelijkertijd moet pragmatisch te werk worden gegaan bij de invoering van de nodige beperking van de uitbetalingstermijnen om de geloofwaardigheid van de depositogarantiestelsels te handhaven. Dit betekent dat een efficiënt operationeel procédé moet ingevoerd worden voor de verificatie van vorderingen en de betaling van de depositohouders, alsook ter garantie dat voldoende middelen beschikbaar zijn. Meer bepaald moet er voor procedures gezorgd worden waarbij de depositohouders bij een faillissement van een grensoverschrijdend actieve bank, even doelmatig betalingen ontvangen als bij een in slechts één enkele lidstaat actieve bank. Verder suggereert de ECB dat het plan van de Commissie te beoordelen of het mogelijk is de door nationale stelsels gebruikte fundingregelingen verder te harmoniseren zou moeten gepaard gaan met een herziening van de doelmatigheid van de uitbetalingprocedures. Ten slotte suggereert de ECB dat, naast de inkorting van de terugbetalingperiode, het publieke vertrouwen in de depositogarantiestelsels kan toenemen als de depositohouder een betere kennis heeft van de voorwaarden van de depositobescherming, o.a. via behoorlijke bekendmaking door kredietinstellingen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 november 2008.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 661 def.

(2)  Zie het persbericht van de 2894e vergadering van de Raad (13784/08), beschikbaar op de website van de Raad: www.consilium.europa.eu, zoals vermeld in het zesde lid van afdeling 1 van de memorie van toelichting bij het richtlijnvoorstel.

(3)  Artikel 12 van Richtlijn 94/19/EG, zoals gewijzigd door artikel 1, lid 6 van het richtlijnvoorstel. Cf. de overwegingen 1 en 7 van het richtlijnvoorstel.

(4)  Geïnterpreteerd in lijn met Verordening (EG) nr. 3603/93 van de Raad 13 december 1993 tot vaststelling van de definities voor de toepassing van de in artikel 104 en artikel 104 B, lid 1, van het Verdrag vastgelegde verbodsbepalingen (PB L 332 van 31.12.1993, blz. 1).

(5)  Zie de leden 11-14 van het advies van de ECB CON/2001/32 van 11 oktober 2001 op verzoek van het Portugese Ministerie van Financiën betreffende een ontwerp-decreet tot wijziging van het juridisch kader van kredietinstellingen en financiële vennootschappen; de leden 11-13 van het advies van de ECB CON/2005/50 van 1 december 2005 op verzoek van Národná banka Slovenska inzake de bescherming van bankdeposito's en inzake wijzigingen van bepaalde wetten, zoals laatstelijk gewijzigd; de leden 2.1-2.3 van het advies van de ECB CON/2007/26 van 27 augustus 2007 op verzoek van de Poolse Minister van Financiën inzake een Ontwerp-Wijzigingswet inzake de Wet op het Fonds Bankgaranties; en de leden 2.2-2.8 van het advies van de ECB CON/2008/5 van 17 januari 2008 op verzoek van de Poolse Minister van Financiën inzake een Ontwerp-Wijzigingswet inzake de Wet op het Fonds Bankgaranties.

(6)  Zie bijv. het convergentieverslag van de ECB van december 2006, blz. 30.

(7)  Artikel 7, lid 1 van Richtlijn 94/19/EC, zoals gewijzigd door artikel 1, lid 3, onder a), van het richtlijnvoorstel en zoals aangevuld door de eerste en tweede onderalinea van artikel 2, lid 1, van het richtlijnvoorstel, dat bepaalt dat het hoger dekkingsniveau met terugwerkende kracht zal gelden vanaf 15 oktober 2008; cf. overweging 3 van het richtlijnvoorstel en afdeling 5.3 van de memorie van toelichting op het richtlijnvoorstel.

(8)  De Raad aanvaardde dat „alle lidstaten voor een eerste periode van minstens één jaar een depositogarantiebescherming zou bieden aan privé personen voor een bedrag van minstens 50 000 EUR, erkennend dat vele lidstaten beslissen hun minimum beschermd bedrag the verhogen tot 100 000 EUR”.

(9)  Artikel 1, lid 3, van Richtlijn 94/19/EC, zoals gewijzigd door artikel 1, lid 1 van her richtlijnvoorstel, en artikel 10, leden 1 en 2, van Richtlijn 94/19/EG, zoals gewijzigd door artikel 1, lid 5 van her richtlijnvoorstel; cf. overweging 5 van het richtlijnvoorstel en afdeling 5.1 van de memorie van toelichting bij het richtlijnvoorstel.


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie Eurojust

9.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/3


Informatie over een „Praktische overeenkomst inzake een regeling voor samenwerking tussen Eurojust en OLAF”

(2008/C 314/02)

Op 24 september 2008 sloten het EU-orgaan voor justitiële samenwerking (Eurojust) en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) een praktische overeenkomst over verdere verbetering van de coördinatie en samenwerking bij de bestrijding van fraude en corruptie, alsook elk ander strafbaar feit dat de financiële belangen van de Europese Gemeenschap schaadt. De praktische overeenkomst voorziet in nauwe en uitgebreidere samenwerking en bevat bepalingen over de uitwisseling van algemene en persoonsgegevens. De Raad heeft de overeenkomst op 25 juli 2008 goedgekeurd.


BIJLAGE

Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF

EUROJUST AND OLAF,

Hereinafter referred to as „the Parties”,

Having regard to the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust and the Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) as well as Regulations (EC) No 1073/1999 and (Euratom) No 1074/1999 and the tasks, objectives and responsibilities assigned to Eurojust and OLAF in the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests;

Having regard to the opinion of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 26 April 2007, re-iterated on 24 April 2008;

After consulting the European Data Protection Supervisor;

Considering that Article 26(3) of the Council Decision setting up Eurojust stipulates that Eurojust shall establish and maintain close co-operation with OLAF;

Considering Articles 26(4) and 27 of the Council Decision setting up Eurojust explicitly dealing with the exchange of information;

Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams as well as Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 2000 and in particular the provision for the setting up of Joint Investigation Teams;

Considering that both Parties have adequate rules in place regarding the protection of personal data;

Considering that it is within the common interest of Eurojust and OLAF to enhance their co-operation, in an effort to make the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests as efficient as possible and to avoid duplication of effort wherever possible,

HAVE AGREED:

CHAPTER 1

DEFINITIONS AND PURPOSE OF THE PRACTICAL AGREEMENT ON ARRANGEMENTS OF COOPERATION

Point 1

Definitions

For the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation:

1.

„Eurojust Decision” means the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (1);

2.

„Rules of Procedure of Eurojust” means the Rules of Procedure of Eurojust (2);

3.

„Eurojust” means the unit set up by the Eurojust Decision;

4.

„OLAF” means the European Anti-Fraud Office established by the Commission Decision of 28 April 1999 (3), carrying out the administrative investigation tasks set out in Council Regulation (EC) No 1073/1999 (4) and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (5);

5.

„President of the College” means the President as elected by the College, as referred to in Article 28 of the Eurojust Decision;

6.

„Director of OLAF” means the Director, as referred to in Article 12 of Regulation (EC) No 1073/1999 and Regulation (Euratom) No 1074/1999;

7.

„College” means the College of Eurojust, as referred to in Article 10 of the Eurojust Decision;

8.

„Eurojust National Member” means the national member seconded to Eurojust by each Member State, as referred to in Article 2(1) of the Eurojust Decision;

9.

„Assistant” means a person who may assist each Eurojust National Member, as referred to in Article 2(2) of the Eurojust Decision, unless defined otherwise in this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

10.

„Administrative Director” means the Administrative Director as referred to in Article 29 of the Eurojust Decision;

11.

„Eurojust Staff” means the staff referred to in Article 30 of the Eurojust Decision;

12.

„Competent OLAF Unit” means the unit within OLAF, whose tasks comprise, amongst others, liaising with national judicial authorities;

13.

„OLAF Staff” means staff as referred to in Article 6(1) of Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office (OLAF);

14.

„Data Protection Provisions” means, within Eurojust, the applicable data protection rules as laid down in the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust (6), and, within OLAF, the Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (7);

15.

„Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person: an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;

16.

„Processing” of Personal Data means any operation or set of operations which are performed upon Personal Data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction;

17.

„Case Summary” means general information on a case dealt with either by Eurojust or OLAF and describing the main features of elements of the case, but without containing any Personal Data;

18.

„Joint Investigation Team” means a Joint Investigation Team, as referred to in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (8) and in the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint Investigation Teams (9).

Point 2

Purpose of the Practical Agreement on arrangements of cooperation

1.

The purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation is to enhance the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests and to define to this end the modalities for a close co-operation between the Parties. The co-operation will take place with due regard to transparency, complementarity of tasks and coordination of efforts.

2.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation does not modify any relevant legal rules and does not interfere with or amend the legal framework governing Eurojust or OLAF.

CHAPTER 2

CO-OPERATION

Point 3

Regular contacts and co-operation

1.

The Parties will maintain close and regular contacts. To this end, they will set up teams consisting for Eurojust of designated Eurojust National Members and/or their Assistants and for OLAF of the Competent OLAF Unit.

2.

The teams will meet regularly, at least quarterly. The meetings will be chaired by a representative of each Party in rotation, on the basis of an agenda agreed on beforehand.

3.

The teams will exchange Case Summaries in accordance with Point 5 and provide general feedback on the progress made and the activities performed in cases exchanged between the Parties with a view to reinforcing, if necessary, the co-operation.

4.

Moreover, the meetings and further contacts between the teams are intended

(a)

to reinforce common strategies on cases and to resolve practical problems in the co-operation which may arise from the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

(b)

to consult on matters of common interest in order to allow the Parties to achieve their respective objectives and co-ordinate their activities;

(c)

to support the development of priorities and strategies which are complementary to each other having regard to the priorities established in accordance with the respective legal framework of both Parties and the overall objective of enhancing the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests within their respective competences;

(d)

to identify individual or joint activities, if any, that need to be taken thereafter with a view to a more efficient and better use of the resources of the Parties;

(e)

to help in coordinating the Parties' support and assistance of the national judicial authorities and of the authorities in charge of investigations and prosecutions.

5.

If necessary to improve co-operation, the teams may invite other Eurojust National Member(s), their Assistants and/or Eurojust and OLAF Staff to take part in a meeting.

6.

The designation of teams does not have any effect on direct contacts of OLAF Staff responsible for a specific case with one or more of the Eurojust National Members concerned and vice versa.

Point 4

General rules on operational co-operation

1.

The Parties may collaborate in accordance with their respective competences and tasks either at the request of OLAF or on the initiative of Eurojust. This collaboration includes in particular the exchange of Case Summaries with a view to identifying appropriate cases requiring co-operation in accordance with Point 5, the exchange of operational information in accordance with Point 6, the participation in operational meetings in accordance with Point 8 and the provision of such mutual assistance and advice as may be useful to the Parties for the efficient and effective fulfilment of their respective tasks.

2.

Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the protection of the European Communities' financial interests, Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust Decision that the competent authorities of the Member States concerned do not oppose the collaboration in such case.

3.

Unless otherwise specified in this Practical Agreement on arrangements of cooperation, collaboration and any kind of communication will take place directly between the person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case.

To this end, the Parties will promptly inform each other after having taken up collaboration of the competent person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case and his/her/their contact details.

4.

The Parties will inform each other of any action taken, responses received or other relevant developments or encountered difficulties in cases where they collaborate. This includes information on the decision to close or not to pursue a specific case.

Point 5

Exchange of Case Summaries

1.

With a view to identifying appropriate cases for collaboration, the Parties will inform each other as soon as possible via the transmission of Case Summaries of the existence of any case dealt with under their respective competences where:

in respect of Eurojust, it appears that the case is related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests,

in respect of OLAF, it appears that the case directly involves judicial co-operation between the competent national authorities of two or more Member States, or where the case concerns a Member State and the Community.

Unless otherwise stated when transmitting the Case Summary, the transmission of a Case Summary constitutes a request to the other Party (requested Party) to examine the necessity for close co-operation on a specific case.

2.

As soon as the requested Party has decided that a specific case, for which a Case Summary was transmitted, requires co-operation:

in respect of Eurojust, the College and/or the National Member(s) concerned,

in respect of OLAF, the Competent OLAF unit and/or the Director of OLAF and/or the OLAF Staff member responsible for the case

will inform the other Party of this decision without undue delay.

Information will also be provided when the requested Party decides that a case is not appropriate for co-operation.

3.

Nothing prevents one Party from directly requesting the other Party to collaborate in a specific case without exchanging Case Summaries beforehand.

Point 6

Exchange of case-related information

1.

When collaborating on a specific case, the Parties will exchange any necessary information, including personal data, in order to achieve the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2. Any exchange of information takes place within the limits of their respective competences and as far as allowed under their respective legal framework and this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Requesting Party will notify the other Party of the purpose for which the information is requested. In the case of a spontaneous transfer of information, the Party providing information will notify the other Party of the purpose for which the information is supplied.

3.

Personal Data transmitted from OLAF to Eurojust will be transmitted:

directly to the College, when the case falls within the competence of the College, or

directly to the Eurojust National Member(s) concerned, when the case falls within the competence of one or more of the Eurojust National Members.

4.

The respective Eurojust National Member(s) concerned with a case may transmit personal data to OLAF.

5.

Information not containing Personal Data can be exchanged between the Parties also via other channels, in particular via the teams.

Point 7

Exchange of strategic information

Within the limits of their respective competences, the Parties will exchange strategic information necessary for the accomplishment of the missions of each Party, either spontaneously or on specific request. Strategic information may include:

trends in criminality related to fraud, corruption or any other illegal activities affecting the European Communities' financial interests,

operational structures of the organisations implicated in these activities, as well as the links existing between these organisations operating inside or outside the European Union,

strategies, modus operandi, techniques and the financing of these organisations.

Point 8

Operational and strategic meetings

1.

When operational meetings, organised by Eurojust, deal with cases the purpose of which is to co-ordinate investigations and prosecutions regarding the protection of the European Communities' financial interests, the participation of OLAF will, at the initiative of the Eurojust National Members concerned, be at the invitation of the President of the College.

2.

OLAF may also participate in strategic meetings, organised by Eurojust, dealing with the protection of the European Communities' financial interests, at the invitation of the President of the College and with the approval of the Eurojust National Members concerned.

3.

OLAF may also be invited by the President of the College to participate in operational and strategic meetings on its own request provided that the competent national authorities concerned do not oppose such participation.

4.

Eurojust National Members and their Assistants, the Administrative Director, Eurojust Staff and, where appropriate, Liaison Magistrates and Liaison Prosecutors at Eurojust may also attend meetings organised by OLAF at the invitation of OLAF.

Point 9

Joint Investigation Teams

1.

If either Eurojust or OLAF participates in a Joint Investigation Team set up by the Member States related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests, the Party will, when appropriate, inform the other Party and propose to the Member States to consider inviting the other Party to participate in the Joint Investigation Team.

2.

The Parties may assist the Member States in the setting up of the Joint Investigation Team.

3.

Eurojust and OLAF, acting separately or together, may recommend to the national authorities of the Member States the setting up of Joint Investigation Teams when the information they possess shows the usefulness of doing so.

Point 10

Co-operation in the field of professional training, seminars and workshops

The Parties will co-operate in the field of professional training, seminars and workshops:

by informing each other of relevant activities which they organise and which may be of common interest, and, when appropriate, by inviting each other to these activities,

by organising joint activities in this field.

CHAPTER 3

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Point 11

General principles

1.

The transmission of Personal Data between the Parties and their Processing will take place in accordance with:

in respect of Eurojust, the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust,

in respect of OLAF, Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

2.

When transmitting the information, the Party may notify the other Party of any restriction on the use of the provided information. This includes possible access restrictions, restrictions on transmission to the competent authorities of the Member States and terms for deletion or destruction. Notification may also be given at a later stage, when the need for such restrictions becomes apparent after the transfer.

3.

As far as allowed under the respective legal frameworks, the Parties may further process information obtained from the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation for the purpose of achieving the objectives of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2.

Point 12

Documentation

Each Party will maintain a record of the transmission and receipt of Personal Data communicated to the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

Point 13

Data security

The Parties will inform each other of the technical measures and organisational arrangements, which they have taken in accordance with the respective law applicable to the Parties, to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration, access or any unauthorised form of Processing. The Parties in particular ensure that only those authorised to access Personal Data can have access to such data.

Point 14

Rights of data subjects

The transmitting Party will be consulted by the other Party before it takes a final decision on the request by an individual to have access to, and to request the correction, blocking or deletion of, Personal Data concerning him transmitted under this Practical Agreement on arrangements of cooperation, in accordance with the applicable Data Protection Provisions of the Party to which the request is addressed.

Point 15

Correction and deletion of information

1.

Each Party will immediately inform the other Party in all cases where information which has been transmitted to or received from that Party is corrected or deleted, stating the reasons. It will also inform the other Party in cases where it emerges that the information should not have been transmitted.

2.

When the transmitting Party informs the receiving Party that it has corrected or deleted information previously transmitted, or that the information should not have been transmitted, the receiving Party will correct or delete the information accordingly.

3.

When a Party has reason to assume that information received from the other Party is not accurate, or no longer up to date, it will inform the other Party. This Party will verify the data and inform the other Party of the outcome of such verification.

4.

In cases where Personal Data received from a Party and transmitted onward to a third party is corrected or deleted afterwards, the onward transmitting Party will inform that third party thereof.

Point 16

Time limits for the storage of Personal Data

Personal Data will be stored in accordance with the respective laws applicable to the Parties.

CHAPTER 4

FINAL PROVISIONS

Point 17

Evaluation of co-operation

1.

During the meetings of the teams set out in Point 3, the Parties will evaluate periodically the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation and the necessity for amendments.

2.

The President of Eurojust and the Director of OLAF, or their nominees, will consult each other regularly on the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation. They will meet at least once a year to oversee the evaluation process conducted by the teams.

3.

The Parties will provide information on their collaboration in their respective annual reports.

Point 18

Amendments

1.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation may be amended by mutual consent of the Parties at any time, provided that these amendments are approved in accordance with the procedures established for obtaining approval for this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Parties will enter into consultations with respect to the amendment of this Practical Agreement on arrangements of cooperation at the request of either of them.

Point 19

Relation to other instruments

This Practical Agreement on arrangements of cooperation replaces the Memorandum of Understanding between Eurojust and OLAF, dated 14 April 2003.

Point 20

Entry into force

This Practical Agreement on arrangements of cooperation will enter into force on the first day after its signature.

Done at Brussels, this twenty fourth of September two thousand and eight, in two copies in the English language.

For Eurojust

José Luís LOPES DA MOTA

President

For OLAF

Franz-Hermann BRÜNER

Director


(1)  OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

(2)  OJ C 286, 22.11.2002, p. 1.

(3)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 20.

(4)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.

(5)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

(6)  OJ C 68, 19.3.2005, p. 1.

(7)  OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  OJ C 197, 12.7.2000, p. 3.

(9)  OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

9.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/8


Wisselkoersen van de euro (1)

8 december 2008

(2008/C 314/03)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,2854

JPY

Japanse yen

120,10

DKK

Deense kroon

7,4497

GBP

Pond sterling

0,86510

SEK

Zweedse kroon

10,4150

CHF

Zwitserse frank

1,5590

ISK

IJslandse kroon

290,00

NOK

Noorse kroon

9,1270

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

25,712

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

264,45

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7093

PLN

Poolse zloty

3,8875

RON

Roemeense leu

3,8795

SKK

Slowaakse koruna

30,195

TRY

Turkse lira

2,0341

AUD

Australische dollar

1,9377

CAD

Canadese dollar

1,6067

HKD

Hongkongse dollar

9,9633

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

2,3690

SGD

Singaporese dollar

1,9400

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 865,53

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

13,1246

CNY

Chinese yuan renminbi

8,8436

HRK

Kroatische kuna

7,1948

IDR

Indonesische roepia

14 974,91

MYR

Maleisische ringgit

4,6756

PHP

Filipijnse peso

62,470

RUB

Russische roebel

36,0075

THB

Thaise baht

45,702

BRL

Braziliaanse real

3,1580

MXN

Mexicaanse peso

17,3209


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

9.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/9


Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op nationale regionale investeringssteun

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 314/04)

Nummer van de steunmaatregel

XR 16/08

Lidstaat

Polen

Regio

Lubuskie

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Rechtsgrondslag

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Type maatregel

Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven

1 mln PLN

Maximale steunintensiteit

50 %

Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

9.6.2007

Looptijd

31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren komen voor regionale investeringssteun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3–4

PL-66-400 Gorzów Wlkp

tel. (48-95) 721 95 27

e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Andere informatie


Nummer van de steunmaatregel

XR 41/08

Lidstaat

België

Regio

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne, Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Rechtsgrondslag

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Type maatregel

Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven

18,7 mln EUR

Maximale steunintensiteit

15 %

Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

8.2.2008

Looptijd

31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren die voor regionale investeringssteun in aanmerking komen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi

Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

http://wallex.wallonie.be

Andere informatie


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Commissie

9.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/11


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma „Capaciteiten” van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

(2008/C 314/05)

Hierbij wordt kennis gegeven van de lancering van een uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma „Capaciteiten” van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007 tot 2013).

Er worden voorstellen ingewacht voor de volgende uitnodiging.

Specifiek programma „Capaciteiten”:

Deel

:

Onderzoeksinfrastructuren

Identificatiecode van de uitnodiging

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op het bij Besluit C(2008) 4566 van de Commissie van 26 augustus 2008 aangenomen werkprogramma.

Informatie over het budget, de termijnen en de uitvoeringsregels betreffende de uitnodiging, het werkprogramma en de leidraad voor de indiening van voorstellen is beschikbaar via de CORDIS-website: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

Commissie

9.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/12


Voornemen om zaak 2007/2001 te sluiten

(2008/C 314/06)

Bij de Europese Commissie zijn verschillende klachten binnengekomen over een discriminerende belasting die in Roemenië wordt geheven op de eerste registratie van een motorvoertuig op zijn grondgebied. Het secretariaat-generaal van de Europese Commissie heeft een groot aantal klachten en brieven daarover geregistreerd. De klachten met de referentienummers 2007/4078, 2007/4079 en 2007/4151 en de overige briefwisseling van de betrokken burgers van de EU werden in het hoofddossier met referentienummer 2007/2001 behandeld.

De bevoegde dienst van de Commissie heeft zijn onderzoek van bovengenoemde zaak afgerond. Om niet alleen de klagers te informeren, doch ook alle andere betrokken personen, heeft de Commissie besloten dit bericht te publiceren, waarin zij haar voornemen om dit dossier te sluiten, bekendmaakt.

Het is duidelijk dat de belastingen op personenauto's niet op communautair niveau geharmoniseerd zijn en bijgevolg mogen de lidstaten dergelijke belastingen opleggen en bepalen hoe hoog deze zijn en hoe deze worden toegepast. Die beoordelingsbevoegdheid wordt echter beperkt door de bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name artikel 90 daarvan dat de heffing van discriminerende belastingen op producten uit andere lidstaten verbiedt.

De Roemeense bepalingen inzake de autoregistratiebelasting leken niet aan artikel 90 van het EG-Verdrag te voldoen. Bijgevolg is de Commissie op 23 maart 2007 een inbreukprocedure gestart met de toezending van een formele ingebrekestelling (IP/07/372) aan Roemenië. Daarin verwees de Commissie naar de vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, dat wanneer de belasting slechts eenmaal op nieuwe en gebruikte motorvoertuigen wordt geheven, het bedrag van de belasting die verschuldigd is op een gebruikt motorvoertuig dat uit een andere lidstaat komt, nooit hoger mag zijn dan de belasting die nog rust op de marktwaarde van een vergelijkbare gebruikte auto die reeds in de betrokken lidstaat werd geregistreerd toen hij nog nieuw was. Te dien einde moeten de lidstaten rekening houden met de waardevermindering van ingevoerde gebruikte motorvoertuigen.

Roemenië heeft de ontvangst van de formele ingebrekestelling bevestigd en heeft algemene richtsnoeren vastgelegd. Op basis daarvan werden de nodige wijzigingen opgesteld, samen met een formule voor de berekening van het bedrag van de autoregistratiebelasting en de daarvoor te gebruiken waarden, waaronder een vaste waardeverminderingstabel. De nodige wijzigingen werden echter niet tijdig goedgekeurd.

Op 28 november 2007 heeft de Commissie aan Roemenië een met redenen omkleed advies toegezonden waarin zij de lidstaat verzocht het Gemeenschapsrecht zoals uitgelegd door het Hof na te leven (IP/07/1799). Na dit advies vonden verschillende technische bijeenkomsten en besprekingen plaats over versies van ontwerpwetgeving en uiteindelijk werd op 21 april 2008 Spoedordonnantie nr. 50/2008 goedgekeurd (bekendgemaakt in het Roemeense Staatsblad van 25 april 2008), waarbij de betwiste wetgeving werd gewijzigd. Voorts keurde de Roemeense regering de methodologische normen voor de toepassing van Spoedordonnantie nr. 50/2008 goed, met name door in de verbeterde vaste waardeverminderingstabel in bijlage 4 bij de spoedordonnantie een titel V (Bepaling van de werkelijke waardevermindering van een gebruikt motorvoertuig) op te nemen. Daardoor wordt gegarandeerd dat er bij de berekening van het bedrag van de verschuldigde autoregistratiebelasting rekening wordt gehouden met de werkelijke waardevermindering van het gebruikte motorvoertuig.

Voorts is door bovengenoemde Roemeense wetgeving een discriminerende correlatiecoëfficiënt afgeschaft, is het begrip „nieuw motorvoertuig” nauwkeurig gedefinieerd en is aan de belastingbetaler thans het recht toegekend om zijn motorvoertuig te laten keuren teneinde de werkelijke waardevermindering te bepalen. Ten slotte zijn in de goedgekeurde wetgeving de criteria vastgesteld op basis waarvan de waardevermindering van gebruikte motorvoertuigen wordt bepaald.

Gelet op bovenstaande informatie stelt de bevoegde dienst van de Commissie zich op het standpunt dat de Roemeense autoriteiten de nodige maatregelen hebben genomen om het Gemeenschapsrecht na te leven, zodat de Roemeense wetgeving inzake de autoregistratiebelasting thans aan artikel 90 van het EG-Verdrag lijkt te voldoen.

Om deze reden zal de bevoegde dienst de Commissie voorstellen de betrokken zaak te sluiten.


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Commissie

9.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/14


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 314/07)

1.

Op 2 december 2008 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4, na verwijzing in het kader van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de onderneming Arizona Chemical GmbH („Arizona”, Duitsland), die deel uitmaakt van het Arizona Chemical-concern, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over Abieta Chemie GmbH („Abieta”, Duitsland) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Arizona: raffinage, verwerking en verkoop van oleochemicaliën;

voor Abieta: productie en verkoop van colofoniumzepen, die als emulgatoren worden gebruikt.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5358 — Arizona/Abieta, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


9.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/s3


BERICHT AAN DE LEZER

De instellingen hebben besloten in hun teksten niet langer te verwijzen naar de laatste wijziging van de aangehaalde besluiten.

Tenzij anders vermeld, zijn de besluiten waarnaar in de hierin gepubliceerde teksten wordt verwezen, de besluiten zoals die momenteel van kracht zijn.