ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 178

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
15 juli 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 178/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

1

2008/C 178/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) ( 1 )

4

2008/C 178/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) ( 1 )

4

2008/C 178/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) ( 1 )

5

2008/C 178/05

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) ( 1 )

5

2008/C 178/06

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express) ( 1 )

6

2008/C 178/07

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) ( 1 )

6

2008/C 178/08

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) ( 1 )

7

2008/C 178/09

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV) ( 1 )

7

2008/C 178/10

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP) ( 1 )

8

2008/C 178/11

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering) ( 1 )

8

2008/C 178/12

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) ( 1 )

9

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 178/13

Wisselkoersen van de euro

10

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2008/C 178/14

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

11

2008/C 178/15

Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen ( 1 )

15

2008/C 178/16

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten ( 1 )

17

 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Raad

2008/C 178/17

Vacature — De Raad van de Europese Unie — Algemeen vergelijkend onderzoek — Ref. CONS/AD/430 — Administrateur

19

2008/C 178/18

Vacature — De Raad van de Europese Unie — Algemeen vergelijkend onderzoek — Ref. CONS/AD/431 — Administrateur

20

2008/C 178/19

Vacature — De Raad van de Europese Unie — Algemeen vergelijkend onderzoek — Ref. CONS/AD/432 — Administrateur

21

 

Commissie

2008/C 178/20

LIFE+: Uitnodiging tot het indienen van voorstellen 2008

22

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2008/C 178/21

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) ( 1 )

25

2008/C 178/22

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure ( 1 )

26

2008/C 178/23

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5217 — Gefa/Pema) ( 1 )

27

2008/C 178/24

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure ( 1 )

28

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2008/C 178/25

Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad — Verzoek van een lidstaat

29

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/01)

Datum waarop het besluit is genomen

30.5.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 816/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

R&D Tax Credits for SMEs

Rechtsgrondslag

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 300 mln GBP

Maximale steunintensiteit

25 %

Looptijd

1.4.2008-30.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

6.8.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 825/06

Lidstaat

Nederland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Alternatieve verwerking slachtbijproducten

Rechtsgrondslag

Kaderwet LNV subsidies, Algemene wet Bestuursrecht

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Milieubescherming, innovatie

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 1,1 mln EUR

Maximale steunintensiteit

40 %

Looptijd

Economische sectoren

Beperkt tot de be- en verwerkende industrie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerie van Landbouw

Natuur en Voedselkwaliteit

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

30.5.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 33/07

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

R&D Tax Credits for SMEs: extension to cover clinical trials volunteer costs

Rechtsgrondslag

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 300 mln GBP

Maximale steunintensiteit

25 %

Looptijd

1.4.2008-30.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

30.5.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 34/07

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Vaccine Research Relief: extension to cover clinical trial costs

Rechtsgrondslag

Finance Act 2002, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 20 mln GBP

Maximale steunintensiteit

12 %

Looptijd

1.4.2008-30.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/4


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/02)

Op 28 februari 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Duits en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5030. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/4


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/03)

Op 3 maart 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Duits en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5054. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/5


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5108 — Sofinco/Agos)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/04)

Op 22 mei 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Frans en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5108. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/5


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/05)

Op 23 juni 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5062. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/6


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/06)

Op 17 juni 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5145. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/6


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/07)

Op 27 juni 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5208. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/7


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/08)

Op 19 mei 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5099. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/7


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/09)

Op 6 augustus 2007 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32007M4727. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/8


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/10)

Op 31 januari 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5002. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/8


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/11)

Op 3 april 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5085. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/9


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/12)

Op 15 februari 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5015. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/10


Wisselkoersen van de euro (1)

14 juli 2008

(2008/C 178/13)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,5847

JPY

Japanse yen

169,24

DKK

Deense kroon

7,4607

GBP

Pond sterling

0,79750

SEK

Zweedse kroon

9,4674

CHF

Zwitserse frank

1,6232

ISK

IJslandse kroon

121,55

NOK

Noorse kroon

8,0525

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

23,310

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

230,21

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7028

PLN

Poolse zloty

3,2533

RON

Roemeense leu

3,5754

SKK

Slowaakse koruna

30,295

TRY

Turkse lira

1,9230

AUD

Australische dollar

1,6369

CAD

Canadese dollar

1,5995

HKD

Hongkongse dollar

12,3657

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

2,0830

SGD

Singaporese dollar

2,1485

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 592,62

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

12,0730

CNY

Chinese yuan renminbi

10,8473

HRK

Kroatische kuna

7,2325

IDR

Indonesische roepia

14 502,38

MYR

Maleisische ringgit

5,1194

PHP

Filipijnse peso

71,652

RUB

Russische roebel

36,8440

THB

Thaise baht

53,325

BRL

Braziliaanse real

2,5316

MXN

Mexicaanse peso

16,3002


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/11


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2008/C 178/14)

Nummer van de steun

XA 8/08

Lidstaat

Denemarken

Regio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Udgivelse af fagligt tidsskrift

Rechtsgrond

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

300 000 DKK

Maximale steunintensiteit

100 %

Datum van tenuitvoerlegging

Wanneer de Commissie de regeling in het kader van Verordening (EG) nr. 1857/2006 heeft geregistreerd

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening

Tot en met 31 december 2008

Doelstelling van de steun

Uitgifte van een vaktijdschrift over schapen. De steun wordt verleend op grond van artikel 15, lid 2, onder d) iii)

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Fåreafgiftsfonden

Axelborg,Vesterbrogade 4A, 4. sal

DK-1620 København V

Website

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Overige informatie


Nummer van de steun

XA 9/08

Lidstaat

Denemarken

Regio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Dyrlægerådgivning

Rechtsgrond

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

100 000 DKK

Maximale steunintensiteit

100 %

Datum van tenuitvoerlegging

Wanneer de Commissie de regeling in het kader van Verordening (EG) nr. 1857/2006 heeft geregistreerd

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening

31 december 2008

Doelstelling van de steun

Adviesdiensten overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder c)

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Website

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Overige informatie


Nummer van de steun

XA 10/08

Lidstaat

Denemarken

Regio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Distriktsforedrag for fåreholdere

Rechtsgrond

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

14 000 DKK

Maximale steunintensiteit

100 %

Datum van tenuitvoerlegging

Wanneer de Commissie de regeling in het kader van Verordening (EG) nr. 1857/2006 heeft geregistreerd

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening

31 december 2008

Doelstelling van de steun

Adviesdiensten overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder c)

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Website

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Overige informatie


Nummer van de steun

XA 11/08

Lidstaat

Denemarken

Regio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Temadage for nystartede fåreholdere

Rechtsgrond

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

20 000 DKK

Maximale steunintensiteit

100 %

Datum van tenuitvoerlegging

Wanneer de Commissie de regeling in het kader van Verordening (EG) nr. 1857/2006 heeft geregistreerd

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening

31 december 2008

Doelstelling van de steun

Opleiding van landbouwers overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder a) i) en ii)

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Website

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Overige informatie


Nummer van de steun

XA 12/08

Lidstaat

Denemarken

Regio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Temadage om avlsredskaber

Rechtsgrond

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

10 000 DKK

Maximale steunintensiteit

100 %

Datum van tenuitvoerlegging

Wanneer de Commissie de regeling in het kader van Verordening (EG) nr. 1857/2006 heeft geregistreerd

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening

31 december 2008

Doelstelling van de steun

Opleiding van landbouwers overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder a) i) en ii)

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Website

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Overige informatie


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/15


Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (1)  (2)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/15)

Verleende exploitatievergunningen

Categorie A:   Exploitatievergunningen afgegeven aan luchtvaartmaatschappijen die niet voldoen aan de criteria van artikel 5, lid 7, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2407/92

DUITSLAND

Naam van de luchtvaartmaatschappij

Adres van de luchtvaartmaatschappij

Vergunning voor het vervoer van

Besluit geldig sedert

Sylt Air GmbH

(Aeroline Luftfahrzeughandels und Charter GmbH)

Flughafen, Gebäude 101a

D-25980 Sylt-Ost/OT Tinnum

Passagiers, post, vracht

5.6.2008

OOSTENRIJK

Naam van de luchtvaartmaatschappij

Adres van de luchtvaartmaatschappij

Vergunning voor het vervoer van

Besluit geldig sedert

Air Sylhet AG

Kärntnerring 17/24

A-1010 Wien

Passagiers, post, vracht

29.5.2008

DENEMARKEN

Naam van de luchtvaartmaatschappij

Adres van de luchtvaartmaatschappij

Vergunning voor het vervoer van

Besluit geldig sedert

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Københavns Lufthaven Syd

DK-2791 Dragør

Passagiers, post, vracht

9.5.2008

GRIEKENLAND

Naam van de luchtvaartmaatschappij

Adres van de luchtvaartmaatschappij

Vergunning voor het vervoer van

Besluit geldig sedert

Interjet AE

Attik Odos 40.2th km

SEA 1, Mesogeion Bldg 7

GR-19002 Paiania

Passagiers, post, vracht

12.5.2008

Categorie B:   Exploitatievergunningen afgegeven aan luchtvaart-maatschappijen die voldoen aan de criteria van artikel 5, lid 7, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2407/92

DUITSLAND

Naam van de luchtvaartmaatschappij

Adres van de luchtvaartmaatschappij

Vergunning voor het vervoer van

Besluit geldig sedert

BSF Swissphoto GmbH

(BSF Luftbild GmbH)

Am Flughafen Schönefeld

Mittelstr. 7

D-12529 Schönefeld

Passagiers, post, vracht

5.6.2008

OOSTENRIJK

Naam van de luchtvaartmaatschappij

Adres van de luchtvaartmaatschappij

Vergunning voor het vervoer van

Besluit geldig sedert

WWW Bedarfsluftfahrtsgesellschaft m.b.H.

Carl Appel-Straße 5/EG

A-1100 Wien

Passagiers, post, vracht

8.5.2008

Daedalos FlugbetriebsGmbH

Neutorgasse 47

A-8010 Graz

Passagiers, post, vracht

2.6.2008

Europ Star Aircraft GmbH

Alleegasse 37

A-9020 Klagenfurt

Passagiers, post, vracht

16.6.2008

SPANJE

Naam van de luchtvaartmaatschappij

Adres van de luchtvaartmaatschappij

Vergunning voor het vervoer van

Besluit geldig sedert

MAC Aviation S.A.

Aeropuerto de Zaragoza

Zona Modular

E-50190 Zaragoza

Passagiers, post, vracht

20.5.2008

ROEMENIË

Naam van de luchtvaartmaatschappij

Adres van de luchtvaartmaatschappij

Vergunning voor het vervoer van

Besluit geldig sedert

S.C. Special Air Services S.R.L.

73 Lt. Av. Fuica Vasile Str., sector 1

Bucharest — Romania

Passagiers, post, vracht

1.4.2008


(1)  PB L 240 van 24.8.1992, blz. 1.

(2)  Gecommuniceerd aan de Europese Commissie voor 31 augustus 2005.


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/17


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

(2008/C 178/16)

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentie document)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

(Noot 1)

CEN

EN 153:2006

Methoden voor het meten van het elektrische energieverbruik van koelkasten voor huishoudelijk gebruik, bewaarruimten voor bevroren levensmiddelen, diepvriezers en hun combinaties en daarmee samenhangende eigenschappen

EN 153:1995

30.6.2008

CEN

EN 14511-1:2007

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden met vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren voor ruimteverwarming en voor koeling — Deel 1: Termen en definities

EN 14511-1:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-2:2007

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren voor verwarmen en koelen van een ruimte — Deel 2: Beproevingsomstandigheden

EN 14511-2:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-3:2007

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden met vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren voor ruimteverwarming en voor koeling — Deel 3: Beproevingsmethoden

EN 14511-3:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-4:2007

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden met vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren voor ruimteverwarming en voor koeling — Deel 4: Eisen

EN 14511-4:2004

31.5.2008

Noot 1

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 3

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 4) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

WAARSCHUWING:

iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een bijlage is bij de Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) gewijzigd door Richtlijn 98/48/EG (3);

de publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap;

meer informatie kunt u vinden op Europa:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europese Normalisatie Organisatie:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu);

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org);

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00, fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

(3)  PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18.


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Raad

15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/19


VACATURE

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

Ref. CONS/AD/430

ADMINISTRATEUR

(2008/C 178/17)

Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie organiseert een algemeen vergelijkend onderzoek (op basis van schriftelijke bewijsstukken en een mondeling examen) om reservelijsten aan te leggen op het gebied van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB). Het vergelijkend onderzoek betreft twee profielen (profiel 1: senior strategische planners voor crisisbeheersingsoperaties en -missies; profiel 2: senior vermogensontwikkelingsplanners: militair/civiel/ruimte). Voor beide profielen geschiedt de aanwerving in rang AD 9.

Kandidaten moeten een voltooide universitaire opleiding hebben genoten, afgesloten met een diploma. Voor profiel 1 is het voorts essentieel minstens tien jaar beroepservaring te hebben op het gebied van crisisbeheersing of defensie, met inbegrip van beroepservaring met crisisbeheersing door internationale organisaties. Daarvan moet minstens drie jaar ervaring zijn opgedaan met planning op politiek-strategisch niveau. Voor profiel 2 is het voorts essentieel minstens tien jaar beroepservaring te hebben in een afdeling defensieplanning op nationaal of internationaal niveau, dan wel met civiele of militaire vermogensplanning op nationaal of internationaal niveau, dan wel met planning en exploitatie van ruimteactiviteiten of specifieke informatiesystemen voor beveiliging.

Deze aanwervingsaankondiging wordt uitsluitend in het Engels en het Frans bekendgemaakt. De volledige tekst staat in deze beide talen in Publicatieblad C 178 A.

Deze vacature staat ook op de internetsite van de Raad:

http:/www.consilium.europa.eu/concours

De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is 19 september 2008 (als datum geldt die van het poststempel).


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/20


VACATURE

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

Ref. CONS/AD/431

ADMINISTRATEUR

(2008/C 178/18)

Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie organiseert een algemeen vergelijkend onderzoek (op basis van schriftelijke bewijsstukken en een mondeling examen) om een reservelijst voor de post van administrateur AD 9 (senior administrateur) op het gebied van beveiliging van informatiesystemen aan te leggen. De taken hebben met name betrekking op de ontwikkeling van beleid inzake beveiliging van informatiesystemen en de opstelling van richtlijnen en richtsnoeren voor de uitvoering van dat beleid en de goedkeuring van deze systemen.

Kandidaten moeten een voltooide universitaire opleiding hebben genoten, afgesloten met een diploma. Naast dit diploma moeten de kandidaten beschikken over minimaal 10 jaar beroeps-ervaring in functies die rechtstreeks verband houden met de beveiliging van informatiesystemen.

Deze aanwervingsaankondiging wordt uitsluitend in het Engels en het Frans bekendgemaakt. De volledige tekst staat in deze beide talen in Publicatieblad C 178 A.

Deze vacature staat ook op de internetsite van de Raad:

http://www.consilium.europa.eu/concours

De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is 19 september 2008 (als datum geldt die van het poststempel).


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/21


VACATURE

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

Ref. CONS/AD/432

ADMINISTRATEUR

(2008/C 178/19)

Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie organiseert een algemeen vergelijkend onderzoek (op basis van schriftelijke bewijsstukken en een mondeling examen) om een reservelijst voor de post van administrateur AD 7 op het gebied van beveiliging van informatiesystemen aan te leggen. De taken worden uitgevoerd in de diensten van het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) die belast zijn met de technische en bestuurlijke uitvoering van het beleid en de richtsnoeren inzake beveiliging van informatiesystemen.

Kandidaten moeten een voltooide universitaire opleiding hebben genoten, afgesloten met een diploma.

Naast dit diploma moeten de kandidaten beschikken over minimaal 6 jaar beroepservaring in functies die rechtstreeks verband houden met de beveiliging van informatiesystemen.

Deze aanwervingsaankondiging wordt uitsluitend in het Engels en het Frans bekendgemaakt. De volledige tekst staat in deze beide talen in Publicatieblad C 178 A.

Deze vacature staat ook op de internetsite van de Raad:

http://www.consilium.europa.eu/concours

De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is 19 september 2008 (als datum geldt die van het poststempel).


Commissie

15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/22


LIFE+: UITNODIGING TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2008

(2008/C 178/20)

De Commissie nodigt in de Europese Unie geregistreerde rechtspersonen uit, voorstellen in te dienen voor de selectieronde 2008 van LIFE+.

Aanvragen

De voorstellen moeten op speciale aanvraagformulieren worden ingediend. Deze formulieren alsook de richtsnoeren voor aanvragers, inclusief uitvoerige toelichtingen inzake subsidiabiliteit en procedures, zijn te vinden op de volgende website van de Commissie:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

De voorstellen moeten op CD-ROM of DVD worden ingediend in de vorm van een pdf-document dat een ingescande versie bevat van de oorspronkelijke gedrukte A4-formulieren.

Begunstigden

Voorstellen mogen worden ingediend door in de lidstaten van de Europese Unie geregistreerde rechtspersonen, met name publiek- en/of privaatrechtelijke organen, actoren en instellingen.

Deze aankondiging betreft de volgende thema's:

1.   LIFE+ Natuur en Biodiversiteit

Hoofddoelstelling: natuurlijke systemen, natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beschermen, in stand houden, herstellen en monitoren en het functioneren daarvan vergemakkelijken, teneinde tegen 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit, met inbegrip van de diversiteit aan genetisch materiaal, binnen de EU een halt toe te roepen.

2.   LIFE+ Milieubeleid en Bestuur

Hoofddoelstellingen:

—   klimaatverandering: de broeikasgasconcentraties stabiliseren op een niveau dat een opwarming van de aarde met meer dan 2 °C verhindert;

—   water: bijdragen aan een betere waterkwaliteit door de ontwikkeling van kostenefficiënte maatregelen om tot een goede ecologische toestand te komen met het oog op de ontwikkeling tegen 2009 van het eerste stroomgebiedbeheerplan uit hoofde van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (kaderrichtlijn water);

—   lucht: luchtkwaliteitsniveaus bereiken die geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve gevolgen en risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu;

—   bodem: beschermen van de bodem en zorgen voor duurzaam bodemgebruik door instandhouding van de bodemfuncties, preventie van bedreigingen voor de bodem, het mitigeren van schadelijke effecten en herstel van aangetaste bodems;

—   stadsmilieu: bijdragen aan de verbetering van de milieuprestaties van de stedelijke gebieden in Europa;

—   lawaai: bijdragen aan de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van een beleid inzake omgevingslawaai;

—   chemische stoffen: tegen 2020 de bescherming van het milieu en de gezondheid tegen risico's van chemische stoffen verbeteren door de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake chemische stoffen, met name Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH) en de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden;

—   milieu en gezondheid: ontwikkelen van de informatiebasis voor een beleid inzake milieu en gezondheid (Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010);

—   natuurlijke hulpbronnen en afval: ontwikkelen en ten uitvoer leggen van beleid dat erop gericht is te zorgen voor een duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen en afval, en verbeteren van de milieuprestatie van producten, duurzame productie- en consumptiepatronen, afvalpreventie, terugwinning en recycling; bijdragen aan de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling;

—   bossen: tot stand brengen, met name via een EU-coördinatienetwerk, van een overzichtelijke en algemene basis voor beleidsrelevante informatie over bossen met betrekking tot klimaatverandering (gevolgen voor bosecosystemen, mitigatie, substitutie-effecten), biodiversiteit (basisinformatie en beschermde bosgebieden), bosbranden, de toestand van de bossen en de beschermende functies van bossen (water, bodem, infrastructuur), alsmede bijdragen aan de bescherming van bossen tegen branden;

—   innovatie: bijdragen aan het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve beleidsbenaderingen, technologieën, methoden en instrumenten ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Actieplan inzake milieutechnologieën (ETAP);

—   strategische aanpak: de daadwerkelijke tenuitvoerlegging en handhaving van de milieuwetgeving van de Gemeenschap bevorderen en de kennisbasis voor het milieubeleid verbeteren; de milieuprestaties van het midden- en kleinbedrijf verbeteren.

Hoewel alle projectvoorstellen met betrekking tot bovengenoemde hoofddoelstellingen welkom zijn, geeft de Commissie de voorkeur aan voorstellen die verband houden met klimaatverandering.

3.   LIFE+ Informatie en communicatie

Hoofddoelstelling: informatie en bewustmaking over milieuaangelegenheden, waaronder de preventie van bosbranden; en steun voor begeleidende maatregelen, zoals informatie- en communicatieacties en -campagnes, conferenties en opleiding, waaronder opleiding inzake de preventie van bosbranden.

Hoewel alle projectvoorstellen met betrekking tot bovengenoemde hoofddoelstelling welkom zijn, geeft de Commissie de voorkeur aan voorstellen die verband houden met het biodiversiteitsverlies.

Omvang van de medefinanciering door de EU

1.   LIFE+ Natuur en biodiversiteit

de communautaire subsidie bedraagt maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten;

in uitzonderlijke gevallen geldt een maximaal medefinancieringspercentage van 75 %, mits het gaat om voorstellen die specifiek betrekking hebben op prioritaire habitats of soorten van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn.

2.   LIFE + Milieubeleid en bestuur

de communautaire subsidie bedraagt maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten.

3.   LIFE+ Informatie en communicatie

de communautaire subsidie bedraagt maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten.

Uiterste indieningstermijn

De projectvoorstellen moeten uiterlijk tegen 21 november 2008 bij de bevoegde nationale instanties worden ingediend. Zij moeten worden toegestuurd aan de nationale instantie van de lidstaat waar de begunstigde is geregistreerd. De voorstellen worden vervolgens door de nationale instanties tegen 5 januari 2009 bij de Commissie ingediend.

Beschikbaar budget

In 2008 is in het totaal 207 500 000 EUR beschikbaar voor het subsidiëren van projecten in het kader van LIFE+.

Ten minste 50 % van bovengenoemd bedrag zal worden uitgetrokken voor maatregelen ter ondersteuning van natuur- en biodiversiteitsbehoud.

De indicatieve verdeling van het beschikbare budget over de lidstaten in 2008 ziet eruit als volgt:

(EUR)

Land

Indicatief bedrag

Land

Indicatief bedrag

Land

Indicatief bedrag

AT

3 895 038

FI

7 431 275

MT

2 384 000

BE

4 282 100

FR

18 154 414

NL

6 654 410

BU

4 467 666

GR

7 053 895

PL

9 830 858

CY

2 200 000

HU

5 186 640

PT

5 810 890

CZ

4 117 414

IE

3 267 012

RO

9 033 381

DE

24 152 660

IT

18 265 318

SE

8 528 922

DK

5 095 709

LT

2 856 683

SI

4 471 481

EE

3 438 168

LU

2 268 234

SK

3 170 514

ES

22 228 050

LV

2 750 000

UK

16 505 268

Nadere informatie

Nadere informatie, met inbegrip van de richtsnoeren voor aanvragers en de aanvraagformulieren, is te vinden op de LIFE-website:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

U kunt ook contact opnemen met de betrokken nationale instanties:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Commissie

15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/25


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/21)

1.

Op 4 juli 2008 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de onderneming De Weide Blik NV („De Weide Blik”, België), die onder de uiteindelijke zeggenschap staat van CVC Capital Partners Group Sàrl, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap zal verkrijgen over de onderneming Atlanta AG („Atlanta”, Duitsland) door de verwerving van aandelen en activa.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor De Weide Blik: productie, in- en uitvoer, behandeling en logistiek van vers fruit, groenten, bloemen, bloembollen, planten en kant-en-klaar-maaltijden;

voor Atlanta: in- en uitvoer, verpakking, behandeling en logistiek van vers fruit en groenten en diensten op het gebied van het rijpingsproces van bananen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/26


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5256 — Burani/3i/APB)

Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/22)

1.

Op 4 juli 2008 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin is medegedeeld dat de ondernemingen Antichi Pellettieri SpA, een onderneming die indirect onder zeggenschap staat van Burani Designer Holding NV („Burani”, Nederland) en een aantal fondsen die deel uitmaken van de 3i Group plc („3i”, Verenigd Koninkrijk), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming APB Srl („APB”, Italië) door de overdracht van activa en de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte vennootschap die een gemeenschappelijke onderneming is.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Burani: houdstermaatschappij met dochterondernemingen die actief zijn in de sectoren luxegoederen, voeding, kleding en cosmetica;

voor 3i: internationale private-equitygroep;

voor APB: productie en distributie van luxueuze lederwaren, meer bepaald handtassen en andere accessoires, onder de merknamen Braccialini, Biasia, Mandarina Duck en Coccinelle.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) moet worden opgemerkt dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5256 — Burani/3i/APB, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/27


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5217 — Gefa/Pema)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/23)

1.

Op 4 juli 2008 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de onderneming GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH („GEFA”, Duitsland), die deel uitmaakt van het bankconcern Société Générale („SG”, Frankrijk), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming PEMA GmbH („PEMA”, Duitsland) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor SG en GEFA: financiële oplossingen voor mobiele investeringsgoederen, onder andere vrachtwagens en aanhangwagens;

voor PEMA: verhuring van vrachtwagens en aanhangwagens en bijbehorende diensten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5217 — Gefa/Pema, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/28


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs)

Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 178/24)

1.

Op 8 juli 2008 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de ondernemingen Total SA („Total”, Frankrijk) en Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA („Sonatrach”, Algerije), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over twee nieuw opgerichte vennootschappen die een gemeenschappelijke onderneming vormen („JVs”, Algerije) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Total: geïntegreerde activiteiten in de energie- en chemische sector;

voor Sonatrach: openbare onderneming die actief is op het gebied van onderzoek, exploitatie, vervoer, verwerking en marketing van koolwaterstoffen en de derivaten daarvan;

voor JVs: ondernemingen die actief zijn in de petrochemische sector.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


ANDERE BESLUITEN

Commissie

15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/29


Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad

Verzoek van een lidstaat

(2008/C 178/25)

Op 3 juli 2008 heeft de Commissie een verzoek ontvangen uit hoofde van artikel 30, lid 4, van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (1). De eerste werkdag volgende op de ontvangst van het verzoek is 4 juli 2008.

Dit verzoek van de Tsjechische Republiek betreft de productie van elektriciteit in dat land. In het genoemde artikel 30 is bepaald dat Richtlijn 2004/17/EG niet van toepassing is indien de betrokken activiteit rechtstreeks aan mededinging blootstaat op marktgebieden tot welke de toegang niet beperkt is. De beoordeling van deze voorwaarden vindt uitsluitend uit hoofde van Richtlijn 2004/17/EG plaats en laat de toepassing van de mededingingsregels onverlet.

De Commissie beschikt vanaf de hierboven vermelde werkdag over een termijn van drie maanden om een besluit over dit verzoek te nemen. Deze termijn loopt dus af op 4 oktober 2008.

De bepalingen van het eerdergenoemde lid 4, derde alinea, zijn niet van toepassing. De termijn waarover de Commissie beschikt, kan bijgevolg eventueel met drie maanden worden verlengd. In geval van een dergelijke verlenging wordt een desbetreffende aankondiging gepubliceerd.


(1)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.