ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 271

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
14 november 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 271/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

2

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2007/C 271/04

Besluit van de Raad van 8 november 2007 tot benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

4

 

Commissie

2007/C 271/05

Wisselkoersen van de euro

8

2007/C 271/06

Mededeling van de Commissie betreffende de datum van toepassing van de protocollen inzake de oorsprong van producten die voorzien in een diagonale cumulatie tussen de Gemeenschap, Algerije, Egypte, de Faeröer, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Noorwegen, Syrië, Tunesië, Turkije, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, IJsland en Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein)

9

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2007/C 271/07

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer ( 1 )

11

2007/C 271/08

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 1, PB C 153 van 6.7.2007, blz. 5, PB C 182 van 4.8.2007, blz. 18)

14

2007/C 271/09

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 25, PB C 153 van 6.7.2007, blz. 9)

15

 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2007/C 271/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure ( 1 )

16

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

14.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 271/01)

Op 27 september 2007 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32007M4880. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/1


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 271/02)

Op 31 oktober 2007 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32007M4807. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/2


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 271/03)

Datum waarop het besluit is genomen

27.6.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 900/06

Lidstaat

Portugal

Regio

Figueira da Foz

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

CELBI, S.A.

Rechtsgrondslag

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Zachte lening, belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 89,93 mln EUR

Maximale steunintensiteit

18,60 %

Looptijd

1.1.2008-31.12.2017

Economische sectoren

Beperkt tot de be- en verwerkende industrie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

13.6.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 156/07

Lidstaat

België

Regio

Vlaanderen

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Rechtsgrondslag

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Ontwikkeling van de luchthaven van Antwerpen

Vorm

Verlichting van de marketings-, reclame- en installatiekosten

Begrotingsmiddelen

4 116 279 EUR

Steunintensiteit

Maximaal 30 %

Looptijd

1.1.2007-1.1.2010

Betrokken economische sectoren

Luchtvaartsector

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Andere inlichtingen

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

14.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/4


BESLUIT VAN DE RAAD

van 8 november 2007

tot benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

(2007/C 271/04)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (1), en met name op artikel 8,

Gezien de lijsten van kandidaten die door de regeringen der lidstaten bij de Raad zijn ingediend,

Gezien de lijsten van kandidaten die door de voorzitter van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk bij de Raad zijn ingediend, voor wat betreft de voordrachten van de groeperingen van de leden die de werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigen in dit comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft bij besluit van 3 juni 2002 (2) de gewone en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk benoemd voor het tijdvak van 3 juni 2002 tot en met 2 juni 2005.

(2)

De Raad heeft bij besluit van 15 november 2004 (3) de gewone en de plaatsvervangende leden van de nieuwe lidstaten benoemd.

(3)

De raad van bestuur is in functie gebleven in afwachting van de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1112/2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2062/94.

(4)

Ingevolge Verordening (EG) nr. 1112/2005 is de oude raad van bestuur vervangen door een nieuwe raad van bestuur.

(5)

De gewone leden en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur moeten worden benoemd voor een tijdvak van drie jaar,

BESLUIT:

Artikel 1

Tot gewoon lid of plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk worden voor het tijdvak van 8 november 2007 tot en met 7 november 2010 benoemd:

I.   VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN

Land

Leden

Plaatsvervangers

België

de heer Willy IMBRECHTS

de heer Christian DENEVE

Bulgarije

de heer Atanas KOLCHAKOV

de heer Petar HADJISTOJKOV

Tsjechië

mevrouw Daniela KUBÍČKOVÁ

mevrouw Martina KAJÁNKOVÁ

Denemarken

mevrouw Charlotte SKJOLDAGER

mevrouw Tove LOFT

Duitsland

de heer Ulrich RIESE

de heer Kai SCHÄFER

Estland

mevrouw Egle KÄÄRATS

Ierland

de heer Daniel KELLY

mevrouw Mary DORGAN

Griekenland

de heer Trifon GINALAS

de heer Konstantinos PETINIS

Spanje

de heer Mario GRAU-RIOS

mevrouw Pilar CASLA-BENITO

Frankrijk

mevrouw Mireille JARRY

de heer Yvan DENION

Italië

mevrouw Lea BATTISTONI

de heer Mario ALVINO

Cyprus

de heer Leandros NICOLAIDES

de heer Marios KOURTELLIS

Letland

de heer Renārs LŪSIS

mevrouw Jolanta KANČA

Litouwen

mevrouw Aldona SABAITIENĖ

mevrouw Aušra STANKIUVIENĖ

Luxemburg

de heer Paul WEBER

de heer Robert HUBERTY

Hongarije

de heer András BÉKÉS

mevrouw Mária GROSZMANN

Malta

de heer Mark GAUCI

de heer Vincent ATTARD

Nederland

de heer R. FERINGA

de heer M.G. DEN HELD

Oostenrijk

mevrouw Gertrud BREINDL

mevrouw Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Polen

mevrouw Danuta KORADECKA

de heer Daniel PODGÓRSKI

Portugal

Roemenië

mevrouw Daniela MARINESCU

de heer Dan Ion OPREA

Slovenië

mevrouw Tatjana PETRIČEK

de heer Jože HAUKO

Slowakije

de heer Miloš JANOUŠEK

mevrouw Elena PALIKOVÁ

Finland

de heer Mikko HURMALAINEN

mevrouw Anna-Liisa SUNDQUIST

Zweden

de heer Bertil REMAEUS

mevrouw Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Verenigd Koninkrijk

mevrouw Elizabeth HODKINSON

de heer Malcolm DARVILL

II.   VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKNEMERSORGANISATIES

Land

Leden

Plaatsvervangers

België

de heer François PHILIPS

de heer Herman FONCK

Bulgarije

de heer Aleksandar ZAGOROV

de heer Ivan KOKALOV

Tsjechië

de heer Miroslav KOSINA

de heer Jaroslav ZAVADIL

Denemarken

de heer Jan KAHR FREDERIKSEN

mevrouw Lone JACOBSEN

Duitsland

mevrouw Marina SCHRÖDER

de heer Maximilian ANGERMAIER

Estland

de heer Argo SOON

de heer Ülo KRISTJUHAN

Ierland

de heer Sylvester CRONIN

de heer Fergus WHELAN

Griekenland

de heer Ioannis ADAMAKIS

Spanje

de heer Fernando RODRIGO CENCILLO

de heer Dionis OÑA

Frankrijk

de heer Gilles SEITZ

de heer Henri FOREST

Italië

mevrouw Cinzia FRASCHERI

de heer Diego ALHAIQUE

Cyprus

de heer Nicos ANDREOU

mevrouw Maria THEOCHARIDOU

Letland

de heer Ziedonis ANTAPSONS

de heer Mārtiņš PUŽULS

Litouwen

Luxemburg

de heer Claude FORGET

de heer Marcel GOEREND

Hongarije

de heer Károly GYÖRGY

de heer Pál GERGELY

Malta

de heer Anthony CASARU

de heer Salv SAMMUT

Nederland

de heer Willem VAN VEELEN

de heer Arie WOLTMEIJER

Oostenrijk

mevrouw Julia LISCHKA

mevrouw Karin ZIMMERMANN

Polen

mevrouw Anita NOWAKOWSKA

mevrouw Iwona PAWLACZYK

Portugal

de heer Armando DA COSTA FARIAS

Roemenië

de heer Adrian COJOCARU

mevrouw Maria GHIMPĂU

Slovenië

mevrouw Lučka BÖHM

mevrouw Spomenka GERŽELJ

Slowakije

de heer Bohuslav BENDÍK

de heer Jaroslav BOBELA

Finland

mevrouw Raili PERIMÄKI

de heer Erkki AUVINEN

Zweden

de heer Sven BERGSTRÖM

de heer Börje SJÖHOLM

Verenigd Koninkrijk

de heer Hugh ROBERTSON

mevrouw Liz SNAPE

III.   VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKGEVERSORGANISATIES

Land

Leden

Plaatsvervangers

België

de heer André PELEGRIN

de heer Kris DE MEESTER

Bulgarije

Tsjechië

de heer Karel PETRŽELKA

de heer Miroslav BURIŠIN

Denemarken

de heer Thomas PHILBERT NIELSEN

mevrouw Anne-Marie RØGE KRAG

Duitsland

de heer Thomas HOLTMANN

de heer Herbert BENDER

Estland

mevrouw Heddi LUTTERUS

de heer Ilmar LINK

Ierland

de heer Tony BRISCOE

de heer Kevin ENRIGHT

Griekenland

de heer Pavlos KIRIAKONGONAS

mevrouw Natascha AVLONITOU

Spanje

mevrouw Pilar IGLESIAS VALCARCE

de heer Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Frankrijk

Mevrouw Nathalie BUET

de heer Patrick LÉVY

Italië

Cyprus

de heer Lefteris KARYDIS

mevrouw Christina VASILA

Letland

mevrouw Liene VANCĀNE

Litouwen

Luxemburg

de heer François ENGELS

Hongarije

de heer Géza BOMBERA

de heer Antal SZABADKAI

Malta

de heer Joe DELIA

Nederland

de heer Bob KONING

de heer Mario VAN MIERLO

Oostenrijk

mevrouw Christa SCHWENG

de heer Heinrich BRAUNER

Polen

de heer Jacek MECINA

Portugal

de heer Marcelino PENA COSTA

de heer José COSTA TAVARES

Roemenië

de heer Ovidiu NICOLESCU

de heer Adrian IZVORANU

Slovenië

de heer Igor ANTAUER

Slowakije

de heer Boris MICHALÍK

Finland

de heer Jyrki HOLLMÉN

de heer Rauno TOIVONEN

Zweden

mevrouw Bodil MELLBLOM

Verenigd Koninkrijk

mevrouw Janet ASHERSON

de heer Keith SEXTON

Artikel 2

De Raad zal de nog niet aangewezen leden later benoemen.

Artikel 3

Dit besluit wordt ter informatie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 november 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

R. PEREIRA


(1)  PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1112/2005 (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 5).

(2)  PB C 161 van 5.7.2002, blz. 5.

(3)  PB C 24 van 29.1.2005, blz. 2.


Commissie

14.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/8


Wisselkoersen van de euro (1)

13 november 2007

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,4607

JPY

Japanse yen

160,96

DKK

Deense kroon

7,4525

GBP

Pond sterling

0,70470

SEK

Zweedse kroon

9,2805

CHF

Zwitserse frank

1,6436

ISK

IJslandse kroon

88,22

NOK

Noorse kroon

7,9090

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CYP

Cypriotische pond

0,5842

CZK

Tsjechische koruna

26,691

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

254,27

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7023

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Poolse zloty

3,6445

RON

Roemeense leu

3,4430

SKK

Slowaakse koruna

32,866

TRY

Turkse lira

1,7601

AUD

Australische dollar

1,6294

CAD

Canadese dollar

1,3945

HKD

Hongkongse dollar

11,3708

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,9220

SGD

Singaporese dollar

2,1159

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 342,09

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

9,8775

CNY

Chinese yuan renminbi

10,8581

HRK

Kroatische kuna

7,3457

IDR

Indonesische roepia

13 415,07

MYR

Maleisische ringgit

4,8933

PHP

Filipijnse peso

62,788

RUB

Russische roebel

35,8350

THB

Thaise baht

46,221


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


14.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/9


Mededeling van de Commissie betreffende de datum van toepassing van de protocollen inzake de oorsprong van producten die voorzien in een diagonale cumulatie tussen de Gemeenschap, Algerije, Egypte, de Faeröer, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Noorwegen, Syrië, Tunesië, Turkije, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, IJsland en Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein)

(2007/C 271/06)

Om de diagonale cumulatie van de oorsprong tot stand te brengen tussen de Gemeenschap, Algerije, Egypte, de Faeröer, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Noorwegen, Syrië, Tunesië, Turkije, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, IJsland en Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein) delen de Gemeenschap en de betrokken landen elkaar, via de Europese Commissie, de regels van oorsprong mede die met de andere landen worden toegepast.

Aan de hand van de gegevens die van de betrokken landen zijn ontvangen is bijgaande tabel opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van de protocollen inzake de oorsprong die voorzien in een diagonale cumulatie en de datum is vermeld waarop die cumulatie ingaat. Deze tabel vervangt de vorige (PB C 229 van 29.9.2007).

Er wordt aan herinnerd dat cumulatie alleen kan worden toegepast indien het land waar de laatste be- of verwerking werd verricht en het land van eindbestemming vrijhandelsovereenkomsten met identieke oorsprongsregels hebben gesloten met alle landen die bijdragen tot de verkrijging van de oorsprong, dat wil zeggen met alle landen waaruit de gebruikte materialen van oorsprong zijn. Materialen uit landen die geen overeenkomst hebben gesloten met het land waar de laatste be- of verwerking werd verricht en met het land van eindbestemming worden niet als van oorsprong beschouwd. Voorbeelden worden gegeven in de aantekeningen bij de Paneuromediterrane oorsprongsregels (1).

Ook wordt eraan herinnerd dat:

Zwitserland en het Vorstendom Liechtenstein een douane-unie vormen;

de datum van toepassing binnen de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, 1 november 2005 is.

De tweeletterige ISO-code voor elk land is als volgt:

Algerije

DZ

Egypte

EG

de Faeröer

FO

Israël

IL

Jordanië

JO

Libanon

LB

Liechtenstein

LI

Marokko

MA

Noorwegen

NO

Syrië

SY

Tunesië

TN

Turkije

TR

IJsland

IS

Westelijke Jordaanoever en Gazastrook

PS

Zwitserland

CH


Datum van toepassing van de protocollen inzake oorsprongsregels die voorzien in een diagonale cumulatie in de Paneuromediterrane zone

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

 

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

 

1.3.2007

 

1.3.2006

 

 

 

 

1.1.2006

 

 

 

1.7.2005

 


(1)  PB C 83 van 17.4.2007, blz. 1.

(2)  Voor goederen die onder de douane-unie EG-Turkije vallen, is de datum van toepassing 27 juli 2006.

Voor landbouwproducten is de datum van toepassing 1 januari 2007.

Voor kolen- en staalproducten is nog geen diagonale cumulatie van toepassing.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

14.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/11


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

(2007/C 271/07)

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentie document)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

(Noot 1)

CEN

EN 1709:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Inspectie voor oplevering, onderhoud, bedrijfsinspecties en -controles

 

CEN

EN 1908:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Spaninrichtingen

 

CEN

EN 1909:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Redding en evacuatie

 

CEN

EN 12385-8:2002

Staalkabels — Veiligheid — Deel 8: Strengentrekkabels en -draagkabels voor kabelbaaninstallaties ontworpen voor personenvervoer

 

CEN

EN 12385-9:2002

Staalkabels — Veiligheid — Deel 9: Gesloten draagkabels voor kabelbaaninstallaties ontworpen voor personenvervoer

 

CEN

EN 12397:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Gebruik

 

CEN

EN 12927-1:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 1: Keuzecriteria voor kabels en hun eindbevestigingen

 

CEN

EN 12927-2:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaan installaties voor vervoer van personen — Kabels — Deel 2: Veiligheidsfactoren

 

CEN

EN 12927-3:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor vervoer van personen — Kabels — Deel 3: Lange-splitsen van 6-strengige trek- en draagkabels

 

CEN

EN 12927-4:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 4: Eindbevestigingen

 

CEN

EN 12927-5:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 5: Opslag, vervoer, installatie en spannen

 

CEN

EN 12927-6:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 6: Criteria voor het buitengebruikstellen

 

CEN

EN 12927-7:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 7: Inspectie, reparatie en onderhoud

 

CEN

EN 12927-8:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 8: Magnetisch kabelonderzoek (MRT)

 

CEN

EN 12929-1:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Algemene eisen — Deel 1: Eisen voor alle installaties

 

CEN

EN 12929-2:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Algemene eisen — Deel 2: Aanvullende eisen voor pendelbanen zonder kabelrem

 

CEN

EN 12930:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Berekeningen

 

CEN

EN 13107:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Bouwwerken

 

CEN

EN 13223:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Aandrijfsystemen en andere mechanische uitrusting

 

CEN

EN 13243:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor vervoer van personen — Elektrische installaties anders dan voor aandrijfsystemen

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Dragers — Deel 1: Kabelgrepen, remmen aan boord, cabines, stoelen, wagens, onderhoudsdragers, sleepkabeltuigage

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Dragers — Deel 2: Slipweerstandsbeproeving voor kabelgrepen

 

CEN

EN 13796-3:2005

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Dragers — Deel 3: Vermoeiingsproeven

 

Noot 1

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 3

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 4) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

Waarschuwing:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een bijlage is bij de Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) gewijzigd door Richtlijn 98/48/EG (3).

De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie kunt u vinden op Europa:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europese Normalisatie Organisatie:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

(3)  PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18


14.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/14


Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 1, PB C 153 van 6.7.2007, blz. 5, PB C 182 van 4.8.2007, blz. 18)

(2007/C 271/08)

De publicatie van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (1) is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 34 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het PB wordt de lijst maandelijks bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid.

ESTLAND

Vervanging van de lijst die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006

Documenten die recht geven op verblijf:

1.

identiteitskaart;

2.

zelfklevende verblijfstitel (aangebracht op het reisdocument dat is afgegeven door Estland of een ander land).

1.

Op de identiteitskaart die aan onderdanen van derde landen wordt verstrekt, kan het volgende worden vermeld:

tijdelijke verblijfstitel geldig tot dd.mm.jj/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa;

langdurig ingezetene EG/pikaajaline elanik EÜ;

permanente verblijfstitel/alaline elamisluba — afgegeven tot 31 mei 2006.

De identiteitskaart kan niet worden gebruikt als grensoverschrijdingsdocument. Voor reisdoeleinden moet naast de identiteitskaart een geldig paspoort worden overgelegd.

2.

Op de zelfklever kan het volgende worden vermeld:

tijdelijke verblijfstitel/tähtajaline elamisluba;

langdurig ingezetene EG/pikaajaline elanik EÜ;

permanente verblijfstitel/alaline elamisluba — afgegeven tot 31 mei 2006.

Verblijfstitels zijn:

tijdelijk (maximaal vijf jaar) of

permanent.

Alle opmerkingen, behalve die over de permanente verblijfstitel, worden in het Engels vermeld.


(1)  PB L 105 van 13.4.2006, blz. 1.


14.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/15


Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 25, PB C 153 van 6.7.2007, blz. 9)

(2007/C 271/09)

De publicatie van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 34 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het PB wordt de lijst maandelijks bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid.

SPANJE

Zeegrenzen

Nieuwe grensdoorlaatpost:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura).

NOORWEGEN

Luchthavens

Nieuwe grensdoorlaatpost (geopend op 1 oktober 2007):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Bekendmakingen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Commissie

14.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/16


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products)

Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 271/10)

1.

Op 31 oktober 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 (1) van de Raad waarin is medegedeeld dat de onderneming 3i Group plc („3i Group”, Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Global Garden Products B, S.à r.l. („Global Garden Products”, Luxemburg) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor 3i Group: investeren en verstrekken van beheersdiensten aan investeringsfondsen, en beheer van investeringen voor rekening van die fondsen;

voor Global Garden Products: productie en verkoop van gemotoriseerd tuinmaterieel voor particulier en professioneel gebruik.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) moet worden opgemerkt dat deze zaak in aanmerking komt voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.