ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 162

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
14 juli 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen, richtsnoeren en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Raad

2007/C 162/01

Resolutie van de Raad van 31 mei 2007 betreffende de EU-strategie voor het consumentenbeleid (2007-2013)

1

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 162/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

4

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 162/03

Wisselkoersen van de euro

5

 

INITIATIEVEN VAN DE LIDSTATEN

2007/C 162/04

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten

6

2007/C 162/05

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

10

2007/C 162/06

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten ( 1 )

13

 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2007/C 162/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4652 — National Grid/TenneT/BritNed JV) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

15

2007/C 162/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4773 — 3i/Eltel) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

16

2007/C 162/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4682 — INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business) ( 1 )

17

2007/C 162/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

18

2007/C 162/11

Staatssteun — Oostenrijk — Steunmaatregel C 16/07 (ex NN 55/06) — Openbare steun voor Postbus in het district Lienz — Uitnodiging tot het indienen van opmerkingen overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ( 1 )

19

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


I Resoluties, aanbevelingen, richtsnoeren en adviezen

RESOLUTIES

Raad

14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/1


RESOLUTIE VAN DE RAAD

van 31 mei 2007

betreffende de EU-strategie voor het consumentenbeleid (2007-2013)

(2007/C 162/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HERINNERT eraan dat, overeenkomstig artikel 153 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

a)

de Gemeenschap bijdraagt tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van de consumenten alsmede tot de bevordering van hun recht op voorlichting en vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen.

b)

met de eisen ter zake van consumentenbescherming rekening wordt gehouden bij het bepalen en uitvoeren van het beleid en het optreden van de Gemeenschap op andere gebieden.

ERKENT de belangrijke rol van het consumentenbeleid bij het vormgeven van de interne markt en de synergie ervan met het internemarktbeleid. Consumentenvertrouwen en zakelijk vertrouwen zijn essentiële voorwaarden voor de goede werking van de interne markt en geven een impuls aan concurrentie, innovatie en economische ontwikkeling. Geïnformeerde en mondige consumenten die over rechten beschikken en daar vertrouwen in hebben, vormen een stuwende kracht voor economisch succes en verandering.

ERKENT dat de interne retailmarkt, die nog grotendeels langs nationale scheidslijnen is opgesplitst, potentieel voordelen te bieden heeft aan consumenten en bedrijven door de opheffing van belemmeringen, zodat de mogelijkheden voor consumenten en detailhandelaren worden uitgebreid.

ERKENT de kansen die worden geboden door nieuwe technologieën, vooral in de digitale sector, en door innovatie, doordat wordt gereageerd op de keuze van de consument en de toegang tot nieuwe markten wordt uitgebreid, alsmede de uitdagingen om ervoor te zorgen dat consumentenrechten adequaat, duidelijk, transparant en gewaarborgd zijn, en dat de mechanismen voor duurzame consumptie en het inzicht in het consumentengedrag verder worden ontwikkeld.

ONDERSTREEPT, ook indachtig het subsidiariteitsbeginsel dat is vastgelegd in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat de Gemeenschapswetgeving van belang is om te zorgen voor een hoog niveau van consumentenbescherming en dat doeltreffende mechanismen voor wetshandhaving nodig zijn, ook met betrekking tot grensoverschrijdende consumententransacties.

IS HET ERMEE EENS dat de consumentenbelangen op alle terreinen van het Europees beleid moeten worden geïntegreerd. Dit is een voorwaarde vooraf voor een doeltreffend consumentenbeleid en een goede basis voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon. Met name de zorgpunten betreffende de economische consumentenbelangen en consumentenvoorlichting houden verband met veel gespecialiseerde beleidsterreinen. De integratie van consumentenbelangen in andere beleidsterreinen, ook voor diensten van algemeen belang, vormt een gezamenlijke taak voor alle EU-instellingen en de lidstaten.

I.

IS INGENOMEN MET de ontwikkeling van een strategie voor het consumentenbeleid van de Commissie voor de jaren 2007-2013 (1) op EU-niveau die is toegespitst op optimalisering van de keuze en het vertrouwen van de consument door consumenten mondig te maken en te beschermen, werkgelegenheid en groei te bevorderen en concurrerende markten uit te breiden, en beoogt een meer geïntegreerde en doeltreffender interne retailmarkt te verwezenlijken.

II.

DOET EEN BEROEP OP DE COMMISSIE deze strategie met haar drie voornaamste doelstellingen uit te voeren en aldus vooral

1.

haar consumentenbeleid voort te zetten dat gericht is op transparantie van de markt en de versterking van het vermogen van de interne markt om aan de verwachtingen van consumenten te voldoen. Een consumentenbeleid dat zich beijvert voor efficiënte markten levert een bijdrage aan groei en werkgelegenheid en versterkt het welzijn van de consument,

2.

prioriteit te geven aan een hoog niveau van bescherming van en keuze en toegang voor de consument binnen de Gemeenschap en aldus te zorgen voor vertrouwen van de consument in grensoverschrijdende aankopen of overeenkomsten, en bijzondere aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het consumentenbeleid en consumentenbeschermingsmaatregelen op het gebied van diensten,

3.

ervoor te zorgen dat de operationele doelstellingen stroken met die welke ten grondslag liggen aan Besluit nr. 1926/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van consumentenbeleid (2007-2013) (2),

4.

de consumentenbelangen bij een steeds toenemende mondialisering te bevorderen en te beschermen en deze te bevorderen in het kader van internationale betrekkingen en door middel van internationale overeenkomsten,

5.

het communautair acquis op het gebied van consumentenbescherming opnieuw te bezien met het oog op vereenvoudiging, modernisering, betere regelgeving, opheffing van de bestaande inconsistenties en eerbiediging van de eisen van nieuwe technologieën, met inachtneming van het in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vastgelegde subsidiariteitsbeginsel; en, waar van toepassing en rekening houdend met het resultaat van het overleg over het Groenboek over de herziening van het consumentenacquis, voorstellen in te dienen voor een relevante aanpassing van het acquis, mits de desbetreffende rechten en verplichtingen voor een hoog niveau van consumentenbescherming zorgen en de werking van de interne markt verbeteren,

6.

na te gaan waar zelfregulerings- en gezamenlijke regelgevingsmechanismen de bestaande wetgevingsbepalingen zouden kunnen aanvullen,

7.

steun te verlenen aan uitvoerig consumentgericht onderzoek, met beoordeling van marktwerking, consumentenverwachtingen en consumentengedrag, voor de begeleiding en evaluatie van het consumentenbeleid consumentgerichte monitoringmechanismen in te stellen, en op basis van relevante expertise geschikte indicatoren te ontwikkelen,

8.

steun te verlenen aan de samenwerking tussen de instellingen voor de handhaving van consumentenwetgeving en wetgeving betreffende productveiligheid, hun netwerkactiviteiten te bevorderen, informatiesystemen verder te ontwikkelen en internationale overeenkomsten inzake wederzijdse administratieve samenwerking tussen de EU en derde landen uit te breiden,

9.

de efficiency van de bestaande aanbevelingen die specifieke minimumgaranties voor alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures bevatten voortdurend te bewaken en te werken aan bredere toepassing en versterking van de daarin vastgelegde beginselen, alsook te zorgen voor een betere kruisverbinding tussen de bestaande alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen en betere communicatie over bestaande informatie-instrumenten,

10.

collectieve verhaalmechanismen zorgvuldig te bestuderen en de resultaten van de lopende relevante studies mee te delen met het oog op eventuele voorstellen of maatregelen,

11.

bijzondere aandacht te besteden aan de vereiste bescherming van en keuze en gemak voor de consument bij de voltooiing van de interne markt in financiële diensten, gezien het cruciale belang van besluiten over financiële producten voor consumenten, bijv. met betrekking tot oudedagsvoorzieningen of de financiering van onroerend goed,

12.

meer aandacht te besteden aan grondige effectbeoordelingen op alle beleidsterreinen die de langetermijnbelangen van consumenten raken,

13.

de betrokken belanghebbenden bij het consumentenbeleid meer in te schakelen bij in het kader van andere communautaire beleidsterreinen georganiseerd overleg over voorstellen met belangrijke gevolgen voor consumenten.

III.

ROEPT DE COMMISSIE EN DE LIDSTATEN OP OM,

14.

te blijven pleiten voor betere coördinatie met de wensen en prioriteiten van de afzonderlijke beleidsterreinen en hun consumentenbeleid beter te laten aansluiten op ander gespecialiseerd beleid, met name economisch, vervoers-, milieu-, energie- en telecommunicatiebeleid,

15.

toe te werken naar doeltreffende consumentenbescherming en -educatie in alle lidstaten, en aldus te zorgen voor gelijkelijk actieve en mondige consumenten op de gehele interne markt, met inbegrip van voorlichting betreffende duurzame consumptie,

16.

de systemen voor wetshandhaving in de lidstaten en de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van consumentenbescherming verder te versterken en de samenwerking bij de handhaving van consumentenbeschermingswetgeving te bevorderen,

17.

de consumentenbelangen wat betreft diensten van algemeen belang te blijven beschermen en de rechten van consumenten adequaat te versterken,

18.

met consumentenbelangen rekening te houden bij normalisatie- en etiketteringsregelingen op Europees en nationaal niveau en te werken aan de bescherming van consumentenbelangen op internationaal niveau,

19.

het grote belang te erkennen van doeltreffende en representatieve consumentenorganisaties, zodat deze op communautair niveau en in de lidstaten de consumentenbelangen onafhankelijk kunnen behartigen,

20.

onverminderd steun te blijven verlenen aan het netwerk van Europese consumentencentra (ECC-Net) en te zorgen voor contactpunten in alle lidstaten teneinde consumenten behulpzaam te zijn bij de doeltreffende oplossing van grensoverschrijdende geschillen.

IV.

ROEPT DE LIDSTATEN OP ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de strategie voor het consumentenbeleid ook in overweging worden genomen in het nationale beleid.

V.

ROEPT de Commissie OP

a)

de lidstaten regelmatig te raadplegen teneinde de uitvoering van de strategie te beoordelen en, zo nodig, in een tweede fase wijzigingen of aanpassingen aan te brengen, en

b)

verslag uit te brengen over de op het gebied van consumentenbeleid geboekte vooruitgang en, daarnaast, vóór maart 2011 een tussentijds verslag over de uitvoering van het consumentenbeleid en vóór december 2015 een evaluatieverslag ex post in te dienen.


(1)  Doc. 7503/07.

(2)  PB L 404 van 30.12.2006, blz. 39.


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/4


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 162/02)

Datum waarop het besluit is genomen

30.4.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 28/07

Lidstaat

Italië

Regio

Molise

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Cantieri Navali di Termoli SpA

Rechtsgrondslag

Deliberazione della giunta regionale del 18.9.2006 n. 1358 — regolamento che disciplina la concessione dei finanziamenti per il salvataggio delle imprese in difficoltà

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Redding van ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Zachte lening

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 3 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd

6 maanden

Economische sectoren

Beperkt tot de scheepsbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Molise — Italia

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/5


Wisselkoersen van de euro (1)

13 juli 2007

(2007/C 162/03)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3782

JPY

Japanse yen

168,68

DKK

Deense kroon

7,4416

GBP

Pond sterling

0,67795

SEK

Zweedse kroon

9,1560

CHF

Zwitserse frank

1,6579

ISK

IJslandse kroon

82,92

NOK

Noorse kroon

7,9130

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CYP

Cypriotische pond

0,5842

CZK

Tsjechische koruna

28,318

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

245,70

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6969

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Poolse zloty

3,7487

RON

Roemeense leu

3,1340

SKK

Slowaakse koruna

33,238

TRY

Turkse lira

1,7540

AUD

Australische dollar

1,5879

CAD

Canadese dollar

1,4414

HKD

Hongkongse dollar

10,7756

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,7531

SGD

Singaporese dollar

2,0877

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 263,74

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

9,5926

CNY

Chinese yuan renminbi

10,4323

HRK

Kroatische kuna

7,2900

IDR

Indonesische roepia

12 434,81

MYR

Maleisische ringgit

4,7479

PHP

Filipijnse peso

62,915

RUB

Russische roebel

35,0920

THB

Thaise baht

41,996


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


INITIATIEVEN VAN DE LIDSTATEN

14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/6


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten

(2007/C 162/04)

Nummer van de steun: XA 120/06

Lidstaat: Italië

Regio: Piemonte

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die de individuele steun ontvangt: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Rechtsgrond: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: 250 000 EUR.

Maximale steunintensiteit: Per bedrijf niet meer dan 80 % van de kosten in de eerste twee toepassingsjaren van de controleregeling in de zin van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad (1), met een maximum van 800 EUR per bedrijf voor de periode 2005-2006.

Datum van tenuitvoerlegging: 15 december 2006; de eerste tranche wordt uitbetaald na mededeling van het identificatienummer, dat door de Commissie wordt toegekend na ontvangst van de beknopte informatie.

Duur van de regeling: Tot en met 30 juni 2007.

Doelstelling van de steun: Landbouwers en veehouders ertoe aanzetten over te schakelen van de conventionele op de biologische productiemethode, via steun ter dekking van de kosten voor de controle van de biologische productiemethoden in de zin van Verordening (EEG) nr. 2092/91.

De subsidiabele uitgaven betreffen uitgaven van de landbouwbedrijven in de jaren 2005 en 2006 voor controles in de zin van Verordening (EEG) nr. 2092/91.

Toegepaste artikelen van Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commisie (2) art. 13, lid 2, onder g).

Betrokken economische sectoren: Landbouw- en veeteeltbedrijven.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Website: www.regione.piemonte.it/agri

Overige gegevens: De steun heeft betrekking op landbouwbedrijven die op het moment van de aanvraag onder een controleregeling in de zin van Verordening (EEG) nr. 2092/91 vallen, waarvan de installaties en het grootste deel van de gronden in Piemonte liggen, en die in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 beginnen of begonnen zijn met de overschakeling van het conventionele op het biologische productiesysteem.

De steun wordt toegekend op basis van de volgende prioriteiten:

Nummer van de steun: XA 121/06

Lidstaat: Italië

Regio: Marche

Benaming van de steunregeling: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Rechtsgrond:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Voor 2006 bedragen de maximale uitgaven 150 000 EUR. Voor de daaropvolgende toepassingsjaren van de steunregeling worden de maximale uitgaven vastgesteld bij de respectieve begrotingswetten, met een maximum van 1 000 000 EUR per jaar.

Maximale steunintensiteit: De brutosteunintensiteit mag niet meer bedragen dan 30 % van de subsidiabele kosten (40 % in probleemgebieden).

De subsidiabele investering mag niet meer bedragen dan 60 000 EUR.

De investering moet bedoeld zijn om de productiekosten te beperken, de productieactiviteiten te verbeteren en te diversifiëren, de productkwaliteit te verbeteren, het natuurlijke milieu en de hygiëne en het dierenwelzijn in stand te houden en te verbeteren.

Om voor steun in aanmerking te komen, moet de investering onder een van de hieronder vermelde categorieën vallen:

Datum van tenuitvoerlegging: Ten minste 10 werkdagen na toezending van dit formulier, zoals vastgesteld in artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2004.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De looptijd is onbepaald en hangt samen met de door de regio Marche vastgestelde jaarlijkse begrotingsmiddelen en met de geldigheidsduur van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 1/2004).

Doel van de steunregeling: Verbetering van de inkomsten en de levens- en werkomstandigheden van de landbouw- en sociale coöperaties die werkzaam zijn in de land- en bosbouwsector met als doel de productiekosten te beperken, de productieactiviteiten te verbeteren en te diversifiëren, de productkwaliteit te verbeteren en het natuurlijke milieu, de hygiëne en het dierenwelzijn in stand te houden en te verbeteren.

Begunstigden:

1.

Sociale coöperaties van het type B in de land- en bosbouwsector die zijn ingeschreven in het register van sociale coöperaties, dat is ingesteld bij regionale wet nr. 34 van 18 december 2001;

2.

Landbouwcoöperaties en consortia daarvan met de status van professionele landbouwondernemer („Imprenditore agricolo professionale –IAP”).

Economische sector(en): Landbouwsector

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Website:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Overige gegevens: De steun wordt uitsluitend toegekend voor investeringen in de landbouwsector en de begunstigden worden geselecteerd op basis van een openbare aanbesteding.

Nummer van de steun: XA 122/06

Lidstaat: Italië

Regio: Marche

Benaming van de steunregeling: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali.

Rechtsgrondslag:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Voor 2006 zijn de maximale uitgaven op 350 000 EUR vastgesteld. Voor de daaropvolgende toepassingsjaren van de steunregeling worden de maximale uitgaven vastgesteld bij de respectieve begrotingswetten, met een maximum van 1 000 000 EUR per jaar

Maximale steunintensiteit: De subsidiabele uitgaven bedragen minimaal 30 000 EUR.

De steun bedraagt maximaal 75 % van die uitgaven en mag per driejarige periode en per begunstigde nooit meer bedragen dan 100 000 EUR, zoals bepaald in art. 14 van Verordening (EG) nr. 1/2004.

Datum van tenuitvoerlegging: Ten minste 10 werkdagen na toezending van dit formulier overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2004.

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening: De looptijd is onbepaald en hangt samen met de door de regio Marche vastgestelde jaarlijkse begrotingsmiddelen en met de geldigheidsduur van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 1/2004).

Doelstelling van de steun: Het bevorderen van fusies tussen bestaande coöperaties, van de uitbreiding van de sociale basis, van het samenvoegen van nieuwe ondernemingen in een coöperatie om het concurrentievermogen van de coöperatieve structuur te verbeteren, de coöperaties nieuwe afzetmogelijkheden te bieden en het aanbod aan land- en bosbouwproducten te concentreren en te reorganiseren.

Begunstigden: Coöperaties of consortia daarvan die werkzaam zijn in de land- en bosbouwsector, de agro-industrie en de agrovoedingssector, die hun maatschappelijke zetel in het regionale grondgebied hebben en die zijn ingeschreven in het staatsregister van coöperaties, dat is ingesteld bij het ministerieel besluit van 23 juni 2004 inzake productieactiviteiten.

Economische sectoren: Geen specifieke sectoren

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Website:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Overige gegevens: De steun wordt uitsluitend toegekend voor projecten die betrekking hebben op de landbouwsector en de begunstigden worden geselecteerd op basis van een openbare aanbesteding.

De steun voor de bosbouwcoöperaties wordt onder dezelfde voorwaarden toegekend, met inachtneming van het de minimis-plafond zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie (3) van 12 januari 2001.

XA Nummer: XA 123/06

Lidstaat: Nederland

Regio: Provincie Limburg

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg

Rechtsgrondslag: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale provinciale bijdrage van eenmalig 100 000 EUR per verplaatsing.

Maximale steunintensiteit: De maximale steun aan de melkveehouder bedraagt 40 % van de verplaatsingskosten tot een maximum van 100 000EUR. Bovengenoemd steunbedrag is gelijk aan de toegestane steun voor de landbouwer, wanneer de verplaatsing in het algemeen belang de landbouwer modernere installaties oplevert en leidt tot een verhoging van de productiecapaciteit. Wanneer er sprake is van waardestijging van de betrokken installaties en toename van de productiecapaciteit moet de bijdrage van de landbouwer ten minste overeenkomen met 60 % van de waardestijging van de betrokken installaties of met de toeneming verband houdende uitgaven. Dit volgens artikel 6 lid 3 en lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/ 2004. De melkveehouder draagt zelf minimaal 60 % bij. Melkveehouderij Snijders: begrote kosten 1 524 792EUR.

Datum van tenuitvoerlegging: De subsidieverleningbeschikking zal uitgaan na de ontvangstbevestiging door de EU van deze kennisgeving.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Van december 2006 tot en met 31 december 2008.

Doelstelling van de steun: De steun heeft betrekking op de verplaatsing in het algemeen belang van perspectiefvolle melkveebedrijven uit gebieden met vooral planologische beperkingen maar waar aanwezigheid van melkveehouderij voor in stand houding van omgevingskwaliteit en landschap cruciaal is. Volgens de provinciale doelen moet de verplaatsing van een melkveehouderij gericht zijn op landschaps- en omgevingskwaliteit en duurzaamheid.

Betrokken economische sector(en): Voor steun komen in aanmerking intensieve melkveehouderijen (kleine en middelgrote ondernemingen), met een omvang van 75 Nederlandse grootte eenheden (NGE) of meer, gelegen in gebieden met meer dan 2 % helling in Zuid- Limburg.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Website: www.limburg.nl

XA Nummer: XA 124/06

Lidstaat: Nederland

Regio: Provincie Limburg

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg

Rechtsgrondslag: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale provinciale bijdrage van eenmalig 100 000 EUR = per verplaatsing.

Maximale steunintensiteit: De maximale steun aan de melkveehouder bedraagt 40 % van de verplaatsingskosten tot een maximum van 100 000 EUR. Bovengenoemd steunbedrag is gelijk aan de toegestane steun voor de landbouwer, wanneer de verplaatsing in het algemeen belang de landbouwer modernere installaties oplevert en leidt tot een verhoging van de productiecapaciteit. Wanneer er sprake is van waardestijging van de betrokken installaties en toename van de productiecapaciteit moet de bijdrage van de landbouwer ten minste overeenkomen met 60 % van de waardestijging van de betrokken installaties of met de toeneming verband houdende uitgaven. Dit volgens artikel 6 lid 3 en lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/ 2004. De melkveehouder draagt zelf minimaal 60 % bij. Melkveehouderij Mingels: begrote kosten 1 874 970 EUR.

Datum van tenuitvoerlegging: De subsidieverleningbeschikking zal uitgaan na de ontvangstbevestiging door de EU van deze kennisgeving.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Van december 2006 tot en met 31 december 2008.

Doelstelling van de steun: De steun heeft betrekking op de verplaatsing in het algemeen belang van perspectiefvolle melkveebedrijven uit gebieden met vooral planologische beperkingen maar waar aanwezigheid van melkveehouderij voor in stand houding van omgevingskwaliteit en landschap cruciaal is. Volgens de provinciale doelen moet de verplaatsing van een melkveehouderij gericht zijn op landschaps- en omgevingskwaliteit en duurzaamheid.

Betrokken economische sector(en): Voor steun komen in aanmerking intensieve melkveehouderijen (kleine en middelgrote ondernemingen), met een omvang van 75 Nederlandse grootte eenheden (NGE) of meer, gelegen in gebieden met meer dan 2 % helling in Zuid- Limburg.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Website: www.limburg.nl


(1)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1.

(2)  PB L 1 van 3.1.2004, blz. 1

(3)  PB L 10 van 13.1.2001, blz. 30.


14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/10


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(2007/C 162/05)

Nummer van de steunmaatregel

XA 7005/07

Lidstaat

Tsjechië

Regio

Jihovýchod

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh

Rechtsgrond

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag: 5 000 000 CZK (0,181 miljoen EUR)

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4 van de verordening

Ja

Maximaal 50 % van de subsidiabele uitgaven voor investeringen in gebouwen en technologie

Datum van tenuitvoerlegging

Vanaf 1.3.2007

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot en met 31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Neen

Beperkt tot specifieke sectoren:

Verwerking en afzet van in bijlage I bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vermelde landbouwproducten, met uitzondering van producten om melk en zuivelproducten te imiteren of te vervangen.

NACE Rev. 1.1-code 15 (1)

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Tél. (420) 564 60 22 08

brom.m@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady-7-2006.pdf


Nummer van de steunmaatregel

XA 7006/07

Lidstaat

Tsjechië

Regio

Vysočina

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

Rechtsgrond

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Maximaa:l 600 000 CZK

Maximale steunintensiteit

Steunbedrag: maximaal 50 % van de subsidiabele uitgaven.

De subsidiabele uitgaven waarvoor financiële steun kan worden verleend, bedragen 5 000 CZK tot 250 000 CZK per individueel project.

Het maximumbedrag van de financiële bijdrage per begunstigde/projectontwikkelaar bedraagt 1 750 000 CZK voor de periode 2007-2013.

Datum van tenuitvoerlegging

Vanaf 1.3.2007

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot en met 31.12.2013

Doelstelling van de steun

De steun heeft ten doel de vakbekwaamheid van ondernemers die zich toeleggen op de afzet en verwerking van in bijlage I bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vermelde landbouwproducten, te verbeteren teneinde de efficiëntie en productiviteit te vergroten.

De steunverlening is in overeenstemming met de ter zake algemeen toepasselijke wetgeving in Tsjechië, met de doelstellingen en prioriteiten van het „programma voor de ontwikkeling van de regio Vysočina” en met de „door de regionale raad van Vysočina uitgevaardigde voorschriften inzake financiële steun uit de regionale begroting van Vysočina voor de landbouw in deze regio gedurende de periode 2007-2013 en inzake de controle op de aanwending van deze steun”. De steun wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 70/2001.

De subsidiabele uitgaven zijn: uitgaven voor de organisatie van wedstrijden en tentoonstellingen in verband met de verwerking en afzet van in bijlage I bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vermelde landbouwproducten — inclusief uitgaven voor de deelname door de exposanten aan dergelijke evenementen — en uitgaven voor de organisatie van opleiding — in de vorm van cursussen, seminars en workshops — in verband met de verwerking en afzet van in bijlage I bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vermelde landbouwproducten, alsook uitgaven voor op landbouwbedrijven afgestemde dienstverlening op technologisch en economisch vlak.

Economische sectoren

Alle sectoren

 

Of

 

Mijnbouw

 

Alle be- en verwerkende industrie

 

Of

 

IJzer- en staalindustrie

 

Scheepsbouw

 

Synthetische vezels

 

Automobielindustrie

 

Andere be- en verwerkende industrie

 

Verwerking en afzet van landbouwproducten

Ja

Alle diensten

 

Of

 

Vervoersdiensten

 

Financiële diensten

 

Andere diensten

 

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Andere informatie

De regio Vysočina verklaart dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 70/2001 — namelijk dat de steun bedoeld is voor kleine en middelgrote ondernemingen — zullen worden nageleefd en dat de in deze verordening vastgestelde financiële limieten niet zullen worden overschreden.


Nummer van de steunmaatregel

XA 7008/07

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

Alle regio's in Oostenrijk overeenkomstig de goedgekeurde regionale-steunkaart 2007-2013; N 492/06

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

ERP-Landwirtschaftsprogramm

Nachfolgeregelung des ERP-Landwirtschafts-programms, N 519/00

Rechtsgrond

Richtlinien für das ERP-Landwirtschaftsprogramm

Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren Tourismus, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Verkehr

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag in het kader van de regeling

Tot ongeveer 5 miljoen EUR aan kredieten

= ongeveer 0,6 miljoen EUR brutosubsidie-equivalent

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2007

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot en met 31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Neen

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Verwerking en afzet van landbouwproducten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

ERP-Fonds

Ungargasse 37

A-1030 Wien

Tel. (43-1) 501-75 DW 466

e.kober@awsg.at

www.awsg.at/2007plus www.erp-fonds.at


(1)  NACE Rev. 1.1 is de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschappen


14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/13


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

(2007/C 162/06)

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentie document)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

CEN

EN 1359:1998

Gasmeters — Gasmeters met balgen

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Warmtemeters — Deel 1: Algemene eisen

 

CEN

EN 1434-2:2007

Warmtemeters — Deel 2: Constructieve eisen

 

CEN

EN 1434-4:2007

Warmtemeters — Deel 4: Beproevingen voor typekeuring

 

CEN

EN 1434-5:2007

Warmtemeters — Deel 5: Initiële ijkbeproevingen

 

CEN

EN 12261:2002

Gasmeters — Gasmeters met schoepenwiel

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Gasmeters — Herleidingsinstrumenten — Deel 1: Herleiding van volume

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Gasmeters — Gasmeters met roterend verdringerelement

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Watermeters — Deel 1: Algemene eisen

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Watermeters — Deel 2: Installatie- en gebruiksvoorschriften

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Watermeters — Deel 3: Beproevingsmethoden en uitrusting

 

CEN

EN 14236:2007

Ultrasone huishoudelijke gasmeters

 

Noot 1

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 3

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 4) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

Waarschuwing:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een bijlage is bij de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 98/34/EG (2) gewijzigd door Richtlijn 98/48/EG (3).

De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie kunt u vinden op Europa:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europese Normalisatie Organisatie:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, Tel .(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

(3)  PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18


V Bekendmakingen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Commissie

14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4652 — National Grid/TenneT/BritNed JV)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 162/07)

1.

Op 6 juli 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen National Grid plc („National Grid”, Verenigd Koninkrijk) en TenneT Holding B.V. („TenneT”, Nederland) in de zin van artikel 3, lid 1), onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming BritNed Development Ltd („BritNed”, Verenigd Koninkrijk) door de aankoop van aandelen van een nieuw gestichte vennootschap die een gezamenlijke onderneming is.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor National Grid: beheer van het hoogspanningsnet in het Verenigd Koninkrijk; beheer van het gasttransportnet in het Verenigd Koninkrijk;

voor TenneT: beheer van het hoogspanningsnet in Nederland;

voor BritNed: aanleg en beheer van een hoogspanningsverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 (2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4652 — National Grid/TenneT/BritNed JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/16


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4773 — 3i/Eltel)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 162/08)

1.

Op 6 juli 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming 3i Group Plc („3i”, Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Eltel Group Corporation („Eltel”, Finland) de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor 3i: private equity;

voor Eltel: bouw en onderhoud van telecommunicatie- en elektriciteitsinfrastructuur.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 (2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (3-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4773 — 3i/Eltel, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/17


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4682 — INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 162/09)

1.

Op 6 juli 2007 heeft de Commissie een aanmelding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). Hierin is medegedeeld dat INEOS („INEOS”, Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening volledige zeggenschap verkrijgt over de divisie engineering thermoplastische harsen van Lanxess („Lanxess business”, Duitsland) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor INEOS: speciaalchemie en chemische tussenproducten;

voor Lanxess business: internationale engineering thermoplastische harsen, meer bepaald copolymeren van styreen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van deze voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.4682 — INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business, aan onderstaand adres worden gezonden:

Europese Commissie

DG Concurrentie

Griffie Concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/18


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 162/10)

1.

Op 10 juli 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming CRH Nederland B.V. („CRH”, Nederland), die deel uitmaakt van de CRH plc Groep („CRH plc”, Ierland), in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Cementbouw B.V. („Cementbouw”, Nederland), door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor CRH: productie en distributie van bouwmaterialen (als cement, complexen, bedekkingingsmaterialen, ready-mixed beton) en producten voor de bouwnijverheid (als pre-cast concrete producten, bakstenen en tegels);

voor CRH plc: productie en distributie van materialen en producten voor de bouwnijverheid;

voor Cementbouw: groothandel van cement en andere bindmiddelen en productie van ready-mixed beton.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 (2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/19


STAATSSTEUN — OOSTENRIJK

Steunmaatregel C 16/07 (ex NN 55/06) — Openbare steun voor Postbus in het district Lienz

Uitnodiging tot het indienen van opmerkingen overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 162/11)

De Commissie heeft de Republiek Oostenrijk bij schrijven van 30 mei 2007, dat na deze samenvatting in de authentieke taal is weergegeven, in kennis gesteld van haar besluit tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van de bovengenoemde steunmaatregel.

Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen over de betrokken steunmaatregelen ten aanzien waarvan de Commissie de procedure inleidt, maken door deze binnen een maand vanaf de datum van deze bekendmaking te zenden aan:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Energie en vervoer

Directoraat A — Algemene zaken

B-1049 Brussel

Fax: ( 32-2) 296 41 04

Deze opmerkingen zullen ter kennis van de Republiek Oostenrijk worden gebracht. Een belanghebbende die opmerkingen maakt, kan, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken om vertrouwelijke behandeling van zijn identiteit.

TEKST VAN DE SAMENVATTING

PROCEDURES

Bij op 2 augustus 2002 en 23 augustus 2002 bij de Commissie ontvangen schrijvens heeft een Oostenrijkse busvervoersmaatschappij een klacht ingediend inzake staatssteun die in 2002 door de Tiroolse openbaarvervoersinstelling (Verkehrsverbund Tirol GmbH) zou zijn toegekend aan de onderneming Postbus AG (hierna „Postbus”), die opereert in het district Lienz, Tirol. Bij schrijven van 14 juli 2005 heeft de Commissie aan de Oostenrijkse regering aanvullende inlichtingen over deze financiering gevraagd. Het antwoord van de Oostenrijkse regering is ontvangen bij schrijven van 3 oktober 2005.

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL TEN AANZIEN WAARVAN DE COMMISSIE DE PROCEDURE INLEIDT

Op 16 april 1997 en 20 juni 1997 hebben de federale overheid, de deelstaat Tirol, Postbus en andere busvervoersondernemingen een „contract voor leveringen voor het Verkehrsverbund Tirol” gesloten waarvan het voorwerp de oprichting was van het Verkehrsverbund Tirol op basis van compensaties die aan de busvervoersondernemingen volgens de Alteinnahmegarantie worden uitbetaald. Het Verkehrsverbund Tirol GmbH, hierna „VVT”, is een privaatrechtelijke instelling belast met de planning en coördinatie van het busvervoer in Osttirol. Volgens de Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs krijgt het VVT van de federale overheid jaarlijks betalingen voor de organisatie van het openbaar vervoer in zijn regio.

Aangezien § 19 (1) ÖPNRV-G de Verkehrsverbundgesellschaften verplicht het systeem van de Alteinnahmegarantie binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf 1999 door een systeem van openbaredienstcontracten te vervangen, zijn het VVT en Postbus onder andere over een dergelijk contract voor het district Lienz onderhandelingen begonnen.

Op 12 juli 2002 heeft VVT met de maatschappij Postbus een openbaredienstcontract gesloten voor het openbaar vervoer van passagiers op de buslijnen 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 en 5052 in het Tiroolse district Lienz. Postbus bezat op het ogenblik van de sluiting van het contract al exploitatievergunningen voor die lijnen.

Aangezien Postbus op eigen initiatief een vergunning voor de exploitatie van die lijnen had aangevraagd, worden de lijnen in kwestie krachtens de Oostenrijkse wetgeving als „eigenwirtschaftlich” geëxploiteerde lijnen beschouwd. Bijgevolg is het contract in kwestie niet het voorwerp geweest van een aanbesteding bij inschrijving, aangezien de Oostenrijkse wetgeving dit niet verplicht stelt voor „eigenwirtschaftlich” geëxploiteerde lijnen.

Postbus is met name gekozen omdat Postbus als enige onderneming over de benodigde concessie beschikte voor het onderhouden van een dergelijke vervoersdienst in de regio Lienz.

BEOORDELING VAN DE (STEUN)MAATREGEL

Aanwezigheid van steun Aangezien het om een openbaredienstcontract gaat, is er reden de Altmark-jurisprudentie van het Hof van Justitie toe te passen (1). Het onderzoek van de Commissie heeft aangetoond dat criterium 1 van de Altmark-jurisprudentie, namelijk het belasten van Postbus met de uitvoering van duidelijk omschreven openbaredienstverplichtingen, is vervuld, aangezien het openbaredienstcontract de openbaredienstverplichtingen van Postbus duidelijk omschrijft. Aan de andere kant concludeert de Commissie dat criterium 2 van de Altmark-jurisprudentie in het gegeven geval niet is vervuld, aangezien de parameters op basis waarvan de compensatie wordt berekend niet vooraf op objectieve en transparante wijze zijn vastgesteld. Aangezien de andere criteria van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag vervuld zijn, concludeert de Commissie dat de maatregelen in kwestie steun vormen.

Rechtsgrondslag voor de beoordeling van de verenigbaarheid De Commissie meent dat eventuele steun op basis van artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad gedeeltelijk of geheel verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kan zijn. De Commissie koestert niettemin twijfel of de voorwaarden van artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 1191/69 zijn vervuld. Deze twijfel gaat over de afwezigheid van overcompensatie.

Uit de door de Oostenrijkse regering gezonden informatie blijkt enerzijds dat de prestatiekosten van Postbus in totaal 2 217 000 EUR bedragen, hetgeen overeenkomt met een gemiddelde prijs van 1,92 EUR per kilometer; anderzijds blijkt uit deze informatie dat door VTT voor de prestatie in totaal de prijs van 2 217 000 EUR, of 1,92 EUR per kilometer is betaald. Op het eerste gezicht komen de door Postbus ontvangen compensaties dus precies met de kosten overeen.

De Oostenrijkse autoriteiten hebben de Commissie ervan op de hoogte gebracht dat de kosten van Postbus voor de uitvoering van het contract vóór de sluiting van het contract door VVT volgens drie verschillende methoden zijn gecontroleerd. Het gaat om controle op basis van kilometertarieven (Prüfung nach Kilometersätzen), controle op basis van kostentarieven (Prüfung nach Kostensätzen) en controle op basis van individuele kostenposten (Prüfung nach Einzelkostenpositionen).

De Commissie meent dat de Oostenrijkse autoriteiten aldus informatie hebben verstrekt die zou kunnen aantonen dat het bedrag van de compensatie van Postbus niet hoger is dan nodig om te kosten te dekken van de vervulling van de openbaredienstverplichtingen, waarbij rekening wordt gehouden met de desbetreffende ontvangsten en een redelijke winst voor de vervulling van deze verplichtingen. Bijgevolg zouden de betalingen die Postbus krachtens het openbaredienstcontract met VVT ontvangt, en die staatssteun vormen, op basis van artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 1191/69/EG verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen zijn.

De Commissie meent evenwel dat gezien het feit dat er geen aanbesteding bij inschrijving heeft plaatsgevonden, en een rechtstreekse concurrent van Postbus beweert dat Postbus een overcompensatie ontvangt, het in het gegeven geval raadzaam is die concurrent en alle belanghebbende derden de kans te geven zich over de methoden van kostencontrole door Oostenrijk uit te spreken alvorens met zekerheid geconcludeerd kan worden dat Postbus geen overcompensatie ontvangt. De Commissie formuleert dus in dit stadium twijfels of Postbus geen overcompensatie voor zijn vervoersdiensten ontvangt.

Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad kan alle onrechtmatig verleende steun van de begunstigde worden teruggevorderd.

TEKST VAN DE BRIEF

„Die Europäische Kommission (nachfolgend ‚die Kommission‘) teilt Österreich mit, dass sie nach Prüfung der von den österreichischen Behörden über die vorerwähnte Maßnahme übermittelten Angaben beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags einzuleiten.

1.   VERFAHREN

1.

Mit Schreiben vom 2.8.2002 und 23.8.2002, registriert unter den Nummern TREN (2002) A/63803 und TREN (2002) A/68846, hat ein österreichisches Busunternehmen bei der Kommission Beschwerde wegen mutmaßlicher staatlicher Beihilfen eingereicht, die das öffentliche Beförderungsunternehmen Verkehrsverbund Tirol GmbH 2002 dem im Bezirk Lienz (Tirol) tätigen Unternehmen Postbus AG (nachstehend Postbus) gewährt haben soll.

2.

In der Zwischenzeit wurde das Unternehmen Postbus AG durch ÖBB-Postbus ersetzt, das dessen sämtliche rechtliche Verpflichtungen, einschließlich des in diesem Beschluss behandelten öffentlichen Dienstleistungsvertrags, übernommen hat.

3.

Mit Schreiben vom 14.7.2005, registriert unter der Nummer TREN (2005) D/113701, forderte die Kommission von der österreichischen Regierung ergänzende Informationen an. Die Antwort ging am 3.10.2005 bei der Kommission ein und wurde unter der Nummer TREN (2006) A/15295 registriert.

2.   AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

2.1.   Österreichische Rechtsvorschriften zur Organisation des öffentlichen Busnahverkehrs

4.

In Österreich ist der öffentliche Busnahverkehr im Wesentlichen in drei Gesetzen geregelt, dem Kraftfahrliniengesetz (KflG) (2), dem Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) (3) und dem Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) (4).

Kraftfahrliniengesetz

5.

Im Kraftfahrliniengesetz (KflG) sind die Bedingungen festgelegt, die für die Erteilung von Konzessionen zum Betrieb einer Busverbindung gelten. Die Konzessionen werden von der zuständigen Aufsichtsbehörde erteilt, die zu prüfen hat, ob das antragstellende Unternehmen die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit und finanzielle Leistungsfähigkeit.

6.

Beantragt ein Unternehmen von sich aus eine Konzession für eine Strecke und erfolgt deren Bedienung aufgrund dieser Konzession, so wird die Strecke definitionsgemäß ‚eigenwirtschaftlich‘ bedient.

7.

Bei der Konzessionserteilung muss die Aufsichtsbehörde, d. h. der Landeshauptmann, außerdem die Konzessionen berücksichtigen, die in der betreffenden Region bereits erteilt wurden. Wenn durch die Erteilung einer neuen Konzession die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer bereits erteilten Konzession gefährdet werden könnte, kann die Aufsichtsbehörde die Konzession verweigern (vgl. § 7 KflG).

8.

In der Regel beträgt die Konzessionsdauer 10 Jahre (§ 15 KflG).

9.

Die Unternehmen, denen eine Konzession erteilt wird, sind verpflichtet, die betreffende Strecke während der gesamten Konzessionsdauer zu bedienen. Sie müssen die vom österreichischen Gesetzgeber vorgesehenen Tarife einhalten, insbesondere für Schüler, Lehrlinge und kinderreiche Familien.

10.

Für die Erteilung der Konzessionen sind keine Ausschreibungen notwendig. Laut Gesetz sind allerdings Ausschreibungen vorgesehen, wenn die Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft einen Busdienst auf einer Strecke anzubieten beabsichtigt, für die kein Unternehmen eine Konzession beantragt hat (§ 23(2) KflG). Eine solche Strecke wird dann ‚gemeinwirtschaftlich‘ betrieben.

Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs

11.

Das Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) legt die Organisation und Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum Österreichs fest (6 1 ÖPNRV-G).

12.

Die Finanzierungsstrukturen des öffentlichen Nahverkehrs in Österreich gemäß § 20 Abs. 3 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes 1997 werden vom ÖPNRV-G nicht berührt (§ 6 ÖPNRV-G). Diese Bestimmungen sehen vor, dass Verluste im öffentlichen Nahverkehr vom Bund abgedeckt werden.

13.

Gemäß § 10(1) ÖPNRV-G werden Forderungen zur Abdeckung von Verlusten im Eigentum des Bundes befindlicher Kraftfahrlinienunternehmen, z. B. Postbus, sofern sie bis zum 1. Juni 1999 geltend gemacht wurden, durch den Bund abgedeckt (Alteinnahmegarantie).

14.

Für die Zeit nach dem 1. Juni 1999 überweist der Bund einen Betrag, der dem Betrag entspricht, der gemäß der Alteinnahmegarantie jährlich an die für die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs zuständigen Regionalorgane, die Verkehrsverbundgesellschaften, gezahlt wird. Diese verwenden die Mittel für die Bestellung von Verkehrsdiensten bei Busunternehmen. Vor Bestellung dieser Verkehrsdienste müssen die Verkehrsverbundgesellschaften die Verkehrsleistungen in ihrer Region gemäß §§ 11, 20 und 31 ÖPNRV-G planen (§ 10(2) ÖPNRV-G). Diese Paragraphen enthalten betriebswirtschaftliche und qualitätsbezogene Kriterien, die im öffentlichen Nahverkehr zu erfüllen sind.

15.

Ab dem Jahr 2001 werden die Zahlungen des Bundes an die Verkehrsverbundgesellschaften jährlich um ein Fünftel reduziert (§ 10(3) ÖPNRV-G).

16.

In den §§ 14 ff ÖPNRV-G sind die Bedingungen für die Bildung und Organisation der Verkehrsverbundgesellschaften festgelegt. Die Verkehrsverbundgesellschaften sind laut § 19(1) ÖPNRV-G verpflichtet, das System der Alteinnahmengarantie innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab 1999 durch ein neues System öffentlicher Dienstleistungsverträge zu ersetzen.

Familienlastenausgleichsgesetz

17.

Gemäß §§ 30 f und 30 j FLAG ist das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend ermächtigt, mit Verkehrsunternehmen des öffentlichen Verkehrs Verträge abzuschließen, wonach der Bund den Verkehrsunternehmen einen entsprechenden Ausgleich leistet, wenn die Unternehmen Schüler und Lehrlinge zu einem ermäßigten Fahrpreis oder unentgeltlich befördern.

18.

Aufgrund dieser Bestimmungen hat das Ministerium am 11. Juni 1979, am 8. Februar 1980 und am 22. Oktober 1993 mit Postbus Verträge geschlossen, in denen die an Postbus geleisteten Ausgleichszahlungen genau geregelt sind.

2.2.   Organisation des öffentlichen Nahverkehrs im Bezirk Lienz

19.

Am 16.4.1997 und 20.6.1997 haben der Bund, das Land Tirol, Postbus sowie weitere Busunternehmen einen Vertrag über die Erbringung von Verkehrsdiensten für den Verkehrsverbund Tirol geschlossen. Gegenstand dieses Vertrags war die Bildung des Verkehrsverbunds Tirol auf der Grundlage von Ausgleichsleistungen, die den Busunternehmen gemäß der Alteinnahmegarantie gezahlt werden. Der Verkehrsverbund Tirol GmbH (VVT) ist eine privatrechtliche Einrichtung, die für die Planung und Organisation des Busverkehrs in Osttirol zuständig ist. Wie oben im Abschnitt Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs erläutert, erhält der VVT vom Bund jährliche Zahlungen für die Organisation des Nahverkehrs in seiner Region.

20.

Da die Verkehrsverbundgesellschaften gemäß § 19(1) ÖPNRV-G verpflichtet sind, das System der Alteinnahmengarantie innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab 1999 durch ein System öffentlicher Dienstleistungsverträge zu ersetzen, haben der VVT und Postbus entsprechende Vertragsverhandlungen für den Bezirk Lienz aufgenommen.

21.

Am 12.7.2002 hat der VVT mit Postbus für die Buslinien 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 und 5052 im Tiroler Bezirk Lienz einen öffentlichen Dienstleistungsvertrag für die Personenbeförderung geschlossen. Zu jenem Zeitpunkt verfügte Postbus bereits über eine Konzession für diese Linien.

22.

Da Postbus die Konzession für diese Strecken aus eigenem Antrieb beantragt hatte, wird nach österreichischem Recht davon ausgegangen, dass die Strecken ‚eigenwirtschaftlich‘ bedient werden. Demzufolge wurde besagter Vertrag ohne Ausschreibung geschlossen, da dies nach österreichischem Recht für ‚eigenwirtschaftlich‘ bediente Strecken nicht vorgeschrieben ist.

23.

Das Unternehmen Postbus wurde auch deshalb ausgewählt, weil es als einziges über die erforderliche Konzession für den betreffenden Verkehrsdienst im Bezirk Lienz verfügte.

24.

Mit Schreiben vom 22.5.2002 hat ein konkurrierendes Busunternehmen sein Interesse an der Bedienung der fraglichen Strecken bekundet. Mit Schreiben vom 28.5.2002 stellte der VVT unter Bezugnahme auf Artikel 23(1) KflG fest, dass eine Ausschreibung nicht notwendig ist, da laut diesem Artikel jene Unternehmen Vorrang besitzen, die bereits über eine Konzession für die betreffenden Strecken verfügen.

25.

Mit Schreiben vom 3.10.2005 teilten die österreichischen Behörden der Kommission ferner mit, dass es sich nach ihrer Ansicht um kein ernsthaftes Interesse des Mitbewerbers handelte, da er weder über die nötige Konzession noch über das erforderliche Material verfügte. Angesichts der langen Verfahrensdauer zur Erlangung einer Berechtigung und der Dringlichkeit, einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr zu gewährleisten, halten die österreichischen Behörden eine direkten Vertragsabschluss mit Postbus für gerechtfertigt.

26.

Gegenstand des Vertrags ist die Erbringung öffentlicher Busverkehrsdienste durch Postbus gegen Entgelt. Er trat am 1. Januar 2002 rückwirkend in Kraft und gilt auf unbestimmte Dauer. Die Parteien können den Vertrag unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist erstmals zum Dezember 2006 kündigen.

Bestimmung des Begriffs öffentlicher Busverkehrsdienste durch Postbus

27.

In dem Vertrag (Teil IV) verpflichtet sich Postbus, auf den vorerwähnten Strecken, für die es eine Konzession besitzt, Busverkehrsdienste zu erbringen. Für das Jahr 2002 verpflichtet sich Postbus zur Erbringung von Verkehrsdiensten auf nachstehenden Strecken (Teil IV Nummer (2)):

KFL

Strecke

Fahrplan km

5002

Lienz — Nußdorf Debant — Zell am See

79 356

5008

Lienz — Huben i.O. — Kals — Taurer

167 811

5010

Lienz — Matrei i.O. — Kitzbühel

148 769

5012

Lienz Bf. — Matrei i.O. — Ströden

312 436

5014

Lienz Bf. — Huben i..O. — Stallersattel

199 982

5050

Sillian — Maria Luggau — Mauthen

112 054

5052/5004

Lienz Bf. — Oberdrauburg — Nöbling/Lavant Peggetz — Lienz Bf. — Peggetz — Nußdorf Ort

137 160

 

Gesamtkilometer

1 157 568

28.

Für die Folgejahre wird in dem Vertrag zwischen Bestellleistungen und Bestandsleistungen unterschieden. Diese Unterscheidung ist zum für die Vergütung von Bedeutung (siehe unten), und zum anderen für die Bedingungen einer Änderung der Dienstleistung (siehe folgende Absätze). Bestellleistungen sind laut Vertrag ein bestimmter Umfang an Busverkehrsdiensten, der von dem Unternehmen nicht verändert werden darf. Unter Bestandsleistungen werden Dienstleistungen verstanden, deren Umfang das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen verändern kann.

29.

Bestellleistungen: Laut Teil IV(3) des Vertrags bestehen 204 807 km aus Bestellleistungen. Gemäß Teil IV(4) ist es Postbus untersagt, die im Rahmen der Bestellleistungen erbrachten Kilometer ohne vorherige schriftliche Genehmigung des VVT zu verringern. Daher muss Postbus ab 2003 auf den 7 Strecken, die Gegenstand des Vertrags sind, mindestens 204 807 km erbringen.

30.

Bestandsleistungen: Laut Teil IV(3) des Vertrags bestehen 952 761 km aus Bestandsleistungen. Gemäß Teil IV(4) ist es Postbus erlaubt, die im Rahmen der Bestandsleistungen erbrachten Kilometer ohne vorherige Zustimmung des VVT zu verringern. Allerdings muss Postbus den VVT mindestens drei Monate vorher über die Verringerung des Angebots in Kenntnis setzen.

31.

In Teil V ist die Qualität der zu erbringenden Verkehrsdienste festgelegt. Danach muss Postbus für die Verkehrsdienste über 25 Busse mit einem Durchschnittsalter von höchstens 6 Jahren verfügen, von denen jährlich rund 10 % durch neue Busse zu ersetzen sind. Ferner müssen die Fahrer über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um sich mit den Kunden angemessen verständigen zu können.

32.

In Teil V(2) wird die Qualität neu angeschaffter Busse genau geregelt. Die Fahrzeuge müssen demnach über eine Klimaanlage, bequeme Sitze, eine Funkverbindung mit der Betriebszentrale und einen Fahrscheinautomat verfügen. Ferner muss es sich bei einem Teil der Fahrzeuge um Niederflurbusse handeln.

33.

Im Fall der Nichterfüllung der Qualitätskriterien sind Vertragsstrafen vorgesehen.

Berechnung der an Postbus gezahlten Vergütung

34.

Für die Berechnung der Vergütung wird in dem Vertrag zwischen Bestellleistungen und Bestandsleistungen unterschieden.

35.

Bestellleistungen: In Teil XIII(1) des Vertrags ist vorgesehen, dass Postbus jährlich 527 000 EUR zuzüglich Umsatzsteuer erhält. Gemäß Nummer (2) werden die Zahlungen in zwölf über das Jahr verteilte Raten geleistet.

36.

In Teil XIII(3) ist vorgesehen, dass die Parteien für die Zeit ab 2007 ein Übereinkommen treffen.

37.

Bestandsleistungen: Die Teile X bis XII betreffen die Berechnung des Preises für die Bestandsleistungen.

38.

In Teil X(2) wird die Vergütung für die Bestandsleistungen des Jahres 2002 auf 1 690 000 EUR festgelegt. Gemäß Teil X(3) setzt sich diese Vergütung aus folgenden Beträgen zusammen:

der Verbundabgeltung, deren Höhe jedes Jahr für jede Strecke entsprechend dem Fahrgastaufkommen festgesetzt wird;

den Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf ohne Umsatzsteuer;

den Zahlungen des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Jugend, die als Ausgleich für die Schülern und Lehrlingen gemäß § 29 ÖPNRV-G gewährten Fahrpreisermäßigungen sowie aufgrund der nach §§ 30 f und 30 j FLAG zwischen dem Ministerium und Postbus geschlossenen Verträge geleistet werden.

39.

Für das erste Vertragsjahr wurde festgelegt, dass die Verbundabgeltung 1 690 000 EUR abzüglich der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf und den für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleichszahlungen beträgt. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war den Parteien weder die Höhe der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf noch die der Ausgleichszahlungen bekannt. Der Gesamtbetrag der Verbundabgeltung ist somit im Vertrag nicht festgelegt.

40.

Die österreichische Regierung teilte der Kommission mit, dass im Jahr 2002 die Erträge aus dem Fahrscheinverkauf sich auf 386 961,85 EUR beliefen und die für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleichszahlungen auf 914 216,82 EUR. Die Verbundabgeltung wurde somit auf 388 821,33 EUR festgesetzt.

41.

In den Folgejahren setzen sich die Zahlungen aus den jeweiligen Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf, dem für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleich und der Verbundabgeltung zusammen, deren Höhe gemäß den Bestimmungen in Teil XI des Vertrags angepasst wird.

42.

In Teil XI(2) des Vertrags heißt es zunächst, dass die für 2002 berechnete Verbundabgeltung anteilig zu den auf den einzelnen Strecken erzielten Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf hinzugerechnet wird.

43.

Für 2003 und die Jahre danach wird die Verbundabgeltung einzeln für jede Strecke berechnet. Ist in einem Jahr der Dienstleistungsumfang genauso groß oder noch größer als 2002, so wird für die betreffende Strecke dieselbe Verbundabgeltung geleistet wie 2002.

44.

Wird der Dienstleistungsumfang verringert, so wird die Verbundabgeltung in demselben Maße verringert wie die Dienste. Sollte Postbus anschließend die Zahl der Fahrten wieder erhöhen, so bleibt die Verbundabgeltung unverändert auf dem niedrigeren Stand.

45.

Aufgrund dieses Berechnungsverfahrens beläuft sich somit der vom VVT an Postbus zu zahlende Gesamtbetrag auf 2 217 000 EUR.

3.   RECHTLICHE WÜRDIGUNG

3.1.   Position des Beschwerdeführers

46.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass der zwischen Postbus und dem VVT geschlossene Vertrag Gegenstand einer Ausschreibung hätte sein müssen, da der Vertrag einen unter die Richtlinie 92/50/EG fallenden Verkehrsvertrag darstelle.

47.

Der Beschwerdeführer ist auch der Auffassung, dass die vertraglich vorgesehene jährliche Zahlung eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstelle, die Österreich der Kommission vorab hätte melden müssen und erst nach Genehmigung durch die Kommission hätte gewähren dürfen.

48.

Der Beschwerdeführer führt insbesondere aus, dass der Vertrag einen Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Verordnung 1191/69/EG und nicht eine Auferlegung von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung 1191/69/EG darstelle. Folglich seien die vertraglich vereinbarten Zahlungen nicht von der in Artikel 16 der Verordnung 1191/69/EG vorgesehenen Befreiung von der Anmeldepflicht abgedeckt.

49.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass die vertraglich vorgesehenen Zahlungen eine Überkompensation für Postbus umfassten, da sie nicht Ergebnis einer Ausschreibung gewesen seien.

3.2.   Position der österreichischen Regierung

50.

Die österreichische Regierung ist der Auffassung, dass der fragliche Vertrag ein Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes sei, der von der Verordnung 1191/69/EG erfasst werde, und folglich Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags auf diesen Vertrag keine Anwendung finde.

3.3.   Rechtliche Würdigung durch die Kommission

51.

Die Kommission weist als erstes das Argument der österreichischen Regierung zurück, wonach Artikel 87 Absatz 1 nicht auf einen Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes anwendbar sei, der von der Verordnung 1191/69/EG erfasst wird.

52.

Bei der Verordnung 1191/69/EG handelt es sich um eine Verordnung, die es unter anderem erlaubt, bestimmte Beihilfen für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, die von den Mitgliedstaaten in Form eines Ausgleichs für die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gewährt werden, was die Mitgliedstaaten von der in Artikel 88 Absatz 3 vorgesehenen Pflicht zur Anmeldung der Beihilfen vor ihrer Gewährung bei der Kommission befreit.

53.

Die in der Verordnung 1191/69/EG festgelegten Regeln für staatliche Beihilfen gelten jedoch ausschließlich für Maßnahmen, die eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Mit anderen Worten handelt es sich bei der Verordnung 1191/69/EG um eine Verordnung zur Vereinbarkeit.

54.

Es ist daher an erster Stelle zu prüfen, ob die im Vertrag zwischen Postbus und dem VVT vorgesehenen Zahlungen staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Ist dies der Fall, muss anschließend geprüft werden, ob sie mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind.

3.3.1.   Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

55.

Gemäß Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags sind, ‚soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen‘.

56.

Postbus erhält die Beihilfen vom VTT, der durch das Land Tirol und den Bund finanziert wird. Die Zahlung erfolgt also aus staatlichen Mitteln.

57.

Die Busbetreiber üben eine wirtschaftliche Tätigkeit aus: die Personenbeförderung gegen Entgelt; sie sind demnach Unternehmen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags.

58.

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die Busbetreiber einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen. Der Gerichtshof hat die Kriterien, anhand deren beurteilt wird, ob es sich um einen gerechten Ausgleich für eine öffentliche Dienstleistung handelt, in seinem Urteil ‚Altmark Trans‘  (5) dargelegt:

Öffentliche Zuschüsse, die den Betrieb von Liniendiensten im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr ermöglichen sollen, fallen jedoch nicht unter diese Bestimmung, soweit sie als Ausgleich anzusehen sind, der die Gegenleistung für Leistungen darstellt, die von den begünstigten Unternehmen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen erbracht werden. […]:

59.

Dies ist dem EuGH zufolge dann der Fall, wenn folgende vier Kriterien erfüllt sind:

erstens ist das begünstigte Unternehmen tatsächlich mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut worden, und diese Verpflichtungen sind klar definiert worden,

zweitens sind die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, zuvor objektiv und transparent aufgestellt worden,

drittens geht der Ausgleich nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die Kosten der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines angemessenen Gewinns aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen ganz oder teilweise zu decken,

viertens ist die Höhe des erforderlichen Ausgleichs, wenn die Wahl des Unternehmens, das mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut werden soll, nicht im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt, auf der Grundlage einer Analyse der Kosten bestimmt worden, die ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen, das so angemessen mit Transportmitteln ausgestattet ist, dass es den gestellten gemeinwirtschaftlichen Anforderungen genügen kann, bei der Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen hätte, wobei die dabei erzielten Einnahmen und ein angemessener Gewinn aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen zu berücksichtigen sind.

3.3.1.1.   Tatsächlich mit der Erfüllung klar definierter gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betrautes Unternehmen

60.

In Anhang 1 des Weißbuches zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (6) werden gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen wie folgt definiert: ‚Besondere Anforderungen staatlicher Behörden an den Anbieter des betreffenden Dienstes, mit denen sichergestellt werden soll, dass bestimmte Gemeinwohlinteressen erfüllt werden […]‘.

61.

Die zwischen Postbus und dem Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend geschlossenen Verträge schreiben die unentgeltliche Beförderung von Schülern und Lehrlingen vor und entsprechen insofern einem Ziel der öffentlichen Ordnung, als solche Verträge mit sämtlichen Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs der Republik Österreich bestehen.

62.

Die zwischen Postbus und dem VVT geschlossenen Verträge enthalten für den Dienstleister spezifische Anforderungen, um angesichts des ländlichen Charakters, der geringen Bevölkerungsdichte und der geografischen Gegebenheiten der bedienten Gebiete für die Schaffung eines ausgewogenen Beförderungsnetzes zu sorgen. Diese Faktoren bilden für die Unternehmen keinen Anreiz, diese Dienste auf rein kommerzieller Basis anzubieten. Das Unternehmen Postbus muss diese Dienste und Fahrzeiten anbieten, und die entsprechenden Strecken sind, wie in Nummer 2 dieses Beschlusses erläutert, vertraglich festgelegt.

63.

Somit ist Postbus aufgrund dieser öffentlichen Dienstleistungsverträge mit der Erbringung eines öffentlichen Verkehrsdienstes im Bezirk Lienz beauftragt. Das erste Altmark-Kriterium ist daher erfüllt.

3.3.1.2.   Zuvor objektiv und transparent aufgestellte Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird

64.

Zweitens sollte festgestellt werden, ob zuvor die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs objektiv und transparent aufgestellt worden sind.

65.

Im Vertrag wird zwischen Zahlungen für Bestellleistungen und Zahlungen für Bestandsleistungen differenziert.

66.

Für die Bestellleistungen sieht der Vertrag einen Pauschalpreis von 527 000 EUR vor. Daher ist davon auszugehen, dass dieser Preis im Voraus festgelegt worden ist.

67.

Anschließend stellt sich die Frage, ob die Festlegung objektiv und transparent erfolgte. Der Vertrag enthält keinerlei Bestimmung, aus der sich erschließen ließe, wie die Parteien diesen Preis ermittelt haben. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs für die Bestellleistungen zwar im Voraus, jedoch nicht objektiv und transparent aufgestellt worden sind. Damit ist nach Ansicht der Kommission das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt.

68.

Für die Bestandsleistungen ist im Vertrag für 2002 eine Gesamtvergütung von 1 690 000 EUR für 952 761 Kilometer vorgesehen. Ferner legt der Vertrag die drei Bestandteile der Vergütung fest, nämlich die Erträge aus dem Fahrscheinverkauf, die Ausgleichszahlungen des Bundes für die unentgeltliche Beförderung von Schülern und Lehrlingen sowie die Verbundabgeltung, die dem Differenzbetrag zwischen 1 690 000 EUR und der Summe der beiden ersten Bestandteile entspricht.

69.

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war den Parteien allerdings weder die Höhe der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf noch die der Ausgleichszahlungen des Bundes bekannt. Somit wurden die drei Bestandteile, aus denen sich der Ausgleich zusammensetzt, nicht vor dem Abschluss des Vertrags festgelegt. Damit ist auch für die Bestandsleistungen das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt.

70.

Die Kommission ist daher der Ansicht, dass im vorliegenden Fall das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt ist.

71.

Da es sich um vier kumulative Kriterien handelt und eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, gelangt die Kommission unmittelbar zu dem Schluss, dass die betreffenden Zahlungen für das Unternehmen Postbus als ein wirtschaftlicher Vorteil anzusehen sind.

3.3.1.3.   Wettbewerbsverfälschungen und Auswirkungen auf den Handel

72.

Das Unternehmen ÖBB Postbus ist auf dem Markt für Verkehrsleistungen mit Kraftomnibussen in ganz Österreich tätig und verfügt über einen großen Marktanteil. Die Gewährung eines wirtschaftlichen Vorteils zugunsten dieses Unternehmens kann daher zu Wettbewerbsverfälschungen führen.

73.

Im vorliegenden Fall können sich Wettbewerbsverfälschungen insbesondere dadurch ergeben, dass die öffentliche Finanzierung dem Unternehmen gewährt wird, das die Genehmigung für den Busverkehr in dem betreffenden Bezirk innehat. Diese öffentliche Finanzierung kann daher möglicherweise andere Unternehmen daran hindern, Betriebsgenehmigungen für Nahverkehrslinien zu erhalten, da sie die Stellung der begünstigten Unternehmen stärkt und es ihnen ermöglicht, zum Zeitpunkt der Erneuerung der Genehmigungen attraktivere kommerzielle Bedingungen zu bieten.

74.

Was die Möglichkeit angeht, dass die verfahrensgegenständliche Maßnahme den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt, stellt die Kommission als erstes fest, dass der Markt für Beförderungsleistungen im örtlichen oder regionalen öffentlichen Verkehr in Österreich und anderen Mitgliedstaaten dem Wettbewerb offen steht, da kein nationales Monopol für ein oder mehrere Unternehmen auf diesem Markt besteht.

75.

In diesem Zusammenhang weist die Kommission Österreich auf die Randnummern 77 ff. des Urteils in der Rechtssache Altmark Trans hin, in denen der Gerichtshof Folgendes befunden hat:

 

Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass sich ein öffentlicher Zuschuss, der einem Unternehmen gewährt wird, das ausschließlich örtliche oder regionale Verkehrsdienste und keine Verkehrsdienste außerhalb seines Heimatstaats leistet, gleichwohl auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirken kann.

 

Gewährt nämlich ein Mitgliedstaat einem Unternehmen einen öffentlichen Zuschuss, so kann dadurch die Erbringung von Verkehrsdiensten durch dieses Unternehmen beibehalten oder ausgeweitet werden, so dass sich die Chancen der in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Unternehmen, ihre Verkehrsdienste auf dem Markt dieses Staates zu erbringen, verringern (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. Juli 1988 in der Rechtssache 102/87, Frankreich/Kommission, Slg. 1988, 4067, Randnr. 19, vom 21. März 1991 in der Rechtssache C-305/89, Italien/Kommission, Slg. 1991, I-1603, Randnr. 26, und Spanien/Kommission, Randnr. 40).

 

Im vorliegenden Fall ist diese Feststellung nicht nur hypothetischer Natur; wie sich insbesondere aus den Erklärungen der Kommission ergibt, haben nämlich mehrere Mitgliedstaaten bereits 1995 begonnen, einzelne Verkehrsmärkte dem Wettbewerb durch in anderen Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen zu öffnen, so dass mehrere Unternehmen bereits ihre Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehrsdienste in anderen Mitgliedstaaten als ihrem Heimatstaat anbieten.

 

Sodann gilt die Mitteilung der Kommission vom 6. März 1996 über ‚De minimis‘-Beihilfen (ABl. C 68, S. 9) nicht für den Verkehrssektor, wie sich aus ihrem vierten Absatz ergibt. Auch die Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf ‚De-minimis‘-Beihilfen (ABl. L 10, S. 30) gilt nach ihrer dritten Begründungserwägung und ihrem Artikel 1 Buchstabe a nicht für diesen Sektor.

 

Schließlich gibt es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes keine Schwelle und keinen Prozentsatz, bis zu der oder dem man davon ausgehen könnte, dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt wäre. Weder der verhältnismäßig geringe Umfang einer Beihilfe noch die verhältnismäßig geringe Größe des begünstigten Unternehmens schließt nämlich von vornherein die Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten aus (Urteile Tubemeuse, Randnr. 43, und Spanien/Kommission, Randnr. 42).

 

Die zweite Anwendungsvoraussetzung von Artikel 92 Absatz 1 des EG-Vertrags, wonach die Beihilfe geeignet sein muss, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, hängt daher nicht ab vom örtlichen oder regionalen Charakter der erbrachten Verkehrsdienste oder von der Größe des betreffenden Tätigkeitsgebiets.

76.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Chancen in anderen Mitgliedstaaten niedergelassener Unternehmen, Verkehrsdienste auf dem österreichischen Markt zu erbringen, durch die fragliche Maßnahme verringert werden.

77.

Folglich birgt die öffentliche Finanzierung zugunsten von Postbus durch den VVT die Gefahr der Schaffung von Wettbewerbsverfälschungen und Beeinträchtigungen des Handels zwischen Mitgliedstaaten.

3.3.1.4.   Schlussfolgerung

78.

Da das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt wird und alle anderen Bedingungen von Artikel 87 Absatz 1 erfüllt sind, ist die Kommission der Auffassung, dass die fraglichen Zahlungen eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Es ist daher zu prüfen, ob diese Beihilfe als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.

3.3.2.   Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt

79.

Artikel 73 des EG-Vertrags sieht für den Landverkehr vor: ‚Mit diesem Vertrag vereinbar sind Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen.

3.3.2.1.   Die Rechtsprechung in der Rechtssache Altmark zur Anwendbarkeit von Artikel 73

80.

Dem Gerichtshof zufolge sind ‚nach Artikel 77 (nunmehr Artikel 73) des EG-Vertrags (…) Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen, mit dem des EG-Vertrags vereinbar. […] Nach dem Erlass der Verordnung Nr. 1107/70 über Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr sind die Mitgliedstaaten nicht mehr befugt, sich außerhalb der im abgeleiteten Gemeinschaftsrecht genannten Fälle auf Artikel 77 des EG-Vertrags zu berufen, wonach Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen, mit dem EG-Vertrag vereinbar sind. Soweit die Verordnung Nr. 1191/69 über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist und die im Ausgangsverfahren fraglichen Zuschüsse unter Artikel 92 Absatz 1 (nach der Änderung Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags fallen, legt die Verordnung Nr. 1107/70 infolgedessen abschließend fest, unter welchen Voraussetzungen die Behörden der Mitgliedstaaten Beihilfen im Sinne von Artikel 77 des EG-Vertrags gewähren können.‘  (7)

81.

Es stellt sich somit die Frage, ob die Verordnung Nr. 1191/69/EG oder die Verordnung Nr. 1107/70/EG Regeln über die Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen enthält, die im vorliegenden Fall anwendbar sind.

3.3.2.2.   Vereinbarkeit auf der Grundlage der Verordnung 1191/69/EG

Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG

82.

Der Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG ist in Artikel 1 Absatz 1 und 2 wie folgt bestimmt:

1.

Diese Verordnung gilt für Verkehrsunternehmen, die Verkehrsdienste auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs betreiben. Die Mitgliedstaaten können die Unternehmen, deren Tätigkeit ausschließlich auf den Betrieb von Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdiensten beschränkt ist, vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausnehmen.

2.

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:

‚Stadt- und Vorortverkehrsdienste‘ den Betrieb von Verkehrsdiensten, die die Verkehrsbedürfnisse sowohl in einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum als auch zwischen einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum und seinem Umland befriedigen,

‚Regionalverkehrsdienste‘ den Betrieb von Verkehrsdiensten, um die Verkehrsbedürfnisse in einer Region zu befriedigen.

83.

Österreich hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bestimmte Unternehmen aus dem Anwendungsbereich der Verordnung auszunehmen: Nach Artikel 2 des Privatbahnunterstützungsgesetzes 1998  (8) sind Unternehmen vom Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG ausgenommen, die ausschließlich Dienste im Stadt- und Vorortverkehr betreiben.

84.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den fraglichen Diensten jedoch um regionale Dienste. Folglich findet die Verordnung 1191/69/EG Anwendung.

Von Österreich gewählte Regelung

85.

In Artikel 1 Absatz 3 bis 5 der Verordnung 1191/69/EG sind die beiden unterschiedlichen Regelungen beschrieben, nämlich die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen und die Vertragsvergabe, zwischen denen die Mitgliedstaaten bei der Organisation und Finanzierung des öffentlichen Verkehrs wählen können.

(3)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten heben die auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs auferlegten, in dieser Verordnung definierten Verpflichtungen auf, die mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbunden sind.

(4)

Um insbesondere unter Berücksichtigung sozialer, umweltpolitischer und landesplanerischer Faktoren eine ausreichende Verkehrsbedienung sicherzustellen oder um Sondertarife für bestimmte Gruppen von Reisenden anzubieten, können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit einem Verkehrsunternehmen Verträge über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes abschließen. Die Bedingungen und Einzelheiten dieser Verträge sind in Abschnitt V festgelegt.

(5)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können jedoch im Stadt-, Vorort- und Regionalpersonenverkehr Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne des Artikels 2 beibehalten oder auferlegen. Die diesbezüglichen Bedingungen und Einzelheiten, einschließlich der Ausgleichsmethoden, sind in den Abschnitten II, III und IV festgelegt. Ist ein Verkehrsunternehmen außer auf dem Gebiet der Verkehrsdienste, für die Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes gelten, noch in anderen Bereichen tätig, so sind die Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes in einem gesonderten Unternehmensbereich zu erbringen, der mindestens folgende Anforderungen erfüllt:

a)

getrennte Rechnungsführung für jeden dieser Tätigkeitsbereiche und entsprechende Zuordnung der Aktiva nach den geltenden Buchungsregeln;

b)

Ausgleich der Ausgaben durch die Betriebseinnahmen und durch die Zahlungen der öffentlichen Hand ohne die Möglichkeit von Transfers von oder zu anderen Unternehmensbereichen.

(6)

Ferner haben die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats die Möglichkeit, im Bereich der Personenbeförderung die Absätze 3 und 4 nicht auf die im Interesse einer oder mehrerer besonderer sozialer Gruppen festgelegten Beförderungstarife und -bedingungen anzuwenden.

86.

Österreich hat sich für die Vertragsvergabe entschieden. So sieht § 19 ÖPNRV-G vor, dass die Verkehrsverbünde das System der Alteinnahmegarantie innerhalb von fünf Jahren durch ein Vertragssystem ersetzen (siehe die obige Darlegung). Folglich sind für die in Frage stehenden Maßnahmen die Regeln in Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG anwendbar.

Anwendung von Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG

87.

Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG umfasst einen einzigen Artikel, Artikel 14, mit folgendem Wortlaut:

(1)

Ein ‚Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes‘ ist ein Vertrag, der zwischen den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats und einem Verkehrsunternehmen abgeschlossen wird, um der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten.

Ein Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes kann insbesondere folgendes umfassen:

Verkehrsdienste, die bestimmten Anforderungen an die Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität genügen;

zusätzliche Verkehrsdienste;

Verkehrsdienste zu besonderen Tarifen und Bedingungen, vor allem für bestimmte Personengruppen oder auf bestimmten Verkehrsverbindungen;

eine Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf.

(2)

In einem Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes werden unter anderem folgende Punkte geregelt:

a)

die Einzelheiten des Verkehrsdienstes, vor allem die Anforderungen an Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität;

b)

der Preis für die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen, der die Tarifeinnahmen ergänzt oder die Einnahmen miteinschließt, sowie die Einzelheiten der finanziellen Beziehungen zwischen den beiden Parteien;

c)

Vertragszusätze und Vertragsänderungen, um insbesondere unvorhersehbare Veränderungen zu berücksichtigen;

d)

die Geltungsdauer des Vertrages;

e)

die Sanktionen bei Nichterfüllung des Vertrages.

(3)

Das Sachanlagevermögen, das für die Erbringung von Verkehrsdiensten eingesetzt wird, die Gegenstand eines Vertrages über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes sind, kann sich im Besitz des Unternehmens befinden oder ihm zur Verfügung gestellt werden.

(4)

Ein Unternehmen, das einen Verkehrsdienst, den es der Allgemeinheit kontinuierlich und regelmäßig bietet und der nicht unter die Vertragsregelung oder das System der Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes fällt, einstellen oder wesentlich ändern möchte, teilt dies den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten mit. Die zuständigen Behörden können darauf verzichten, unterrichtet zu werden. Durch diese Bestimmung bleiben die einschlägigen anderen einzelstaatlichen Verfahren betreffend das Recht auf Einstellung oder Änderung von Verkehrsdiensten unberührt.

(5)

Nach Eingang der Mitteilung nach Absatz 4 können die zuständigen Behörden vorschreiben, dass der betreffende Verkehrsdienst noch höchstens ein Jahr lang, gerechnet vom Zeitpunkt der Kündigung an, aufrechterhalten wird; sie teilen diese Entscheidung dem Unternehmen mindestens einen Monat vor Ablauf der Kündigungsfrist mit. Die Behörden können ferner von sich aus die Einrichtung oder die Änderung eines solchen Verkehrsdienstes aushandeln.

(6)

Für die Kosten, die den Verkehrsunternehmen aus den Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 5 erwachsen, erhalten diese einen Ausgleich nach den in den Abschnitten II, III und IV genannten gemeinsamen Methoden.

88.

Der zwischen Postbus und dem VVT geschlossene Vertrag ist ein Vertrag zwischen der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats und einem Verkehrsunternehmen mit dem Zweck, der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten.

89.

Der Vertrag umfasst insbesondere Folgendes: Verkehrsdienste, die bestimmten Anforderungen an die Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität genügen; Verkehrsdienste zu besonderen Tarifen und Bedingungen, vor allem für bestimmte Personengruppen; eine Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf.

90.

Der Vertrag kann somit als Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 14 der Verordnung 1191/69/EG angesehen werden.

91.

Die Kommission stellt fest, dass sowohl der Zweck (‚der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten‘) als auch der Inhalt der öffentlichen Dienstleistungsverträge (‚Anforderungen an Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität‘, Festlegung der Tarife und Bedingungen ‚für bestimmte Personengruppen oder auf bestimmten Verkehrsverbindungen‘, ‚Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf‘ usw.) nicht von denen abweichen, die Gegenstand gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, die vom Staat oder seinen Körperschaften auferlegt werden, sein können. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass der im Vertrag festgelegte Preis für solche Leistungen nicht dem Marktpreis entspricht und somit als staatliche Beihilfe zugunsten des Vertragspartners angesehen werden kann.

92.

Diesbezüglich stellt die Kommission als erstes fest, dass der Gesetzgeber mit der Annahme der Verordnung 1191/69 festzulegen bezweckte, unter welchen Bedingungen ‚Beihilfen, die […] der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen‘, die in Artikel 73 des EG-Vertrags genannt werden, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind. Die Anwendung von Artikel 73, somit auch die Anwendung der Verordnung 1191/69, setzt jedoch das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags voraus. Wenn der Inhalt des Vertrags durch den Begriff des Artikels 73, ‚mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängende Leistungen‘, erfasst werden kann, sollte die Form des Instruments, ein Vertrag statt einseitig auferlegter Verpflichtungen, für sich genommen kein Hindernis dafür sein, möglicherweise im Preis enthaltene Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklären zu können. Der für die Bewertung einer Leistung, sei sie vom Staat auferlegt oder von den Parteien in einem Vertrag vereinbart, als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung ausschlaggebende Faktor ergibt sich aus der Substanz der Leistung und nicht aus der Form, die ihrer Entstehung zugrunde liegt (9). Die Kommission schließt daraus, dass rechtlich nichts dagegen spricht, dass eine Beihilfe, die im Preis von Leistungen enthalten ist, der in einem öffentlichen Dienstleistungsvertrag vorgesehen ist, von der Kommission als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.

93.

In Ermangelung genauer Bedingungen für die Vereinbarkeit in der Verordnung 1191/69 ist die Kommission der Auffassung, dass die sich aus dem EG-Vertrag, der Rechtsprechung und der Entscheidungspraxis der Kommission in anderen Bereichen ergebenden allgemeinen Grundsätze zur Beurteilung der Vereinbarkeit solcher Beihilfen herangezogen werden können.

94.

Diese Grundsätze wurden von der Kommission im Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden (10), allgemein zusammengefasst. Bezüglich der Vereinbarkeit von Beihilfen, die in dem Preis enthalten sind, den eine öffentliche Stelle einem Erbringer einer öffentlichen Dienstleistung zahlt, sieht dieser Gemeinschaftsrahmen folgendes vor:

Die Höhe des Ausgleichs darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Darin enthalten sind sämtliche vom Staat oder aus staatlichen Mittel in jedweder Form gewährten Vorteile. Die angemessene Rendite kann ganz oder teilweise die Produktivitätsgewinne mit einschließen, die von den betreffenden Unternehmen über einen ganz bestimmten, zuvor festgelegten Zeitraum ohne Reduzierung der vom Staat vorgegebenen Qualität erzielt wurden.

95.

Die Zahlungen des VVT an Postbus sind daher als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, falls die ‚Höhe des Ausgleichs […] nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken‘.

96.

Aus den von der österreichischen Regierung übermittelten Informationen ergibt sich, dass sich die Kosten der Leistungen von Postbus auf insgesamt 2 217 000 EUR belaufen, was einem Durchschnittspreis von 1,92 EUR/km entspricht. Zum anderen geht aus den Informationen hervor, dass der vom VVT für die erbrachten Leistungen gezahlte Preis insgesamt 2 217 000 EUR oder 1,92 EUR/km beträgt.. Die Postbus gewährten Ausgleichszahlungen entsprechen somit genau den Kosten.

97.

Die österreichischen Behörden haben der Kommission mitgeteilt, dass die Postbus bei der Erfüllung des Vertrags entstehenden Kosten vor Vertragsschluss vom VVT mit drei unterschiedlichen Methoden überprüft wurden. Bei diesen drei Methoden handelt es sich um die Prüfung nach Kilometersätzen, die Prüfung nach Kostensätzen und die Prüfung nach Einzelkostenpositionen.

98.

Prüfung nach Kilometersätzen. Der an Postbus gezahlte Kilometersatz beträgt 1,92 EUR. Die österreichischen Behörden sehen einen solchen Satz als verhältnismäßig niedrig an, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es sich beim Bezirk Lienz um eine Gebirgsregion handelt, was im Vergleich zu einer durchschnittlichen Region besonders im Winter höhere Kosten pro Kilometer zur Folge hat.

99.

Für vollkommen annehmbar halten die österreichischen Behörden einen solchen Kilometersatz auch im Lichte des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Anforderungen des öffentlichen Dienstes und der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Personenverkehr auf der Schiene, der Straße und auf Binnenschifffahrtswegen vom 26. Juli 2000 (11). In diesem Verordnungsvorschlag wird in Ziffer 2.2.3 der Begründung Bezug genommen auf eine Isotope-Studie von 1997, wonach die durchschnittlichen Kosten pro Kilometer für den Kraftomnibusverkehr in Märkten mit geregeltem Wettbewerb 2,26 EUR betragen.

100.

Prüfung nach Kostensätzen. Für die Prüfung nach Kostensätzen hat Österreich Standardparameter für Personalkosten, Sachkosten ohne Fahrzeugkosten, Fahrzeugkosten (Abschreibungen) und Verwaltungskosten verwendet. Die Kosten für Leistungen, die den von Postbus erbrachten vergleichbar sind, belaufen sich nach dieser Methode auf 2 425 495,16 EUR. Bei einer zu erbringenden Kilometerleistung von 1 157 568 km ergeben sich mit dieser Methode somit Kosten von 2,09 EUR/km.

101.

Prüfung nach Einzelpositionen. Zur Prüfung nach Einzelpositionen hat Österreich Standardparameter für Personalkosten, Fahrzeugkosten, Kosten für Kraftstoffe, Reifen und Instandhaltung der Busse, Versicherungskosten und Verwaltungskosten verwendet. Nach dieser Methode entstünden Postbus Kosten von insgesamt 2 207 000 EUR oder 1,90 EUR/km.

102.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die österreichischen Behörden somit Informationen vorgelegt haben, mit denen belegt werden kann, dass die Höhe des an Postbus gezahlten Ausgleichs nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Folglich könnten die Zahlungen, die Postbus aufgrund des öffentlichen Dienstleistungsvertrags mit dem VVT erhält und die staatliche Beihilfen darstellen, auf der Grundlage von Artikel 14 der Verordnung 1191/69/EG als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden.

103.

Angesichts der Tatsache, dass keine Ausschreibung stattgefunden hat und ein unmittelbarer Wettbewerber von Postbus behauptet, Postbus habe eine Überkompensation erhalten, ist die Kommission jedoch der Auffassung, dass es im vorliegenden Fall angezeigt ist, diesem Wettbewerber sowie allen betroffenen Dritten die Möglichkeit zu geben, sich zu den Methoden der von Österreich vorgenommenen Kostenprüfung zu äußern, bevor mit Sicherheit geschlossen werden kann, dass Postbus keine Überkompensation erhält. Die Kommission äußert daher zum gegenwärtigen Stadium Zweifel, ob Postbus nicht eine Überkompensation für Verkehrsleistungen erhält.

4.   BESCHLUSS

104.

Aus den dargelegten Gründen fordert die Kommission daher Österreich im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags auf, sich innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens zu dem Sachverhalt zu äußern und alle für die Beurteilung der betreffenden Maßnahmen sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Sie bittet die österreichischen Behörden, dem Empfänger der etwaigen Beihilfe unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

105.

Die Kommission teilt Österreich mit, dass sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer Zusammenfassung dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle vorerwähnten Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.”


(1)  Arrest van het Hof van 24.3.2003, zaak C-280/00, Altmark Trans. 2003, p. I-7747.

(2)  Bundesgesetzblatt I 1999/203 in der Fassung Bundesgesetzblatt I 2002/77, 2003/62 und 2004/151.

(3)  Bundesgesetzblatt I 2002/32.

(4)  Bundesgesetzblatt I 1972/284.

(5)  Urteil des EuGH vom 24. Juli 2003, Altmark Trans, Rechtssache C-280/00.

(6)  Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2004 an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, KOM(2004) 374 endg.

(7)  Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, Rechtsache C-280/00, Altmark Trans, Randnrn. 101, 106, 107.

(8)  Bundesgesetzblatt I 1994/519.

(9)  Vgl. in diesem Sinne das Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, Rs. C-280/00, Altmark Trans, das einen deutschen öffentlichen Dienstleistungsvertrag betraf. Dies hat den Gerichtshof nicht daran gehindert zu beurteilen, ob es sich um eine Beihilfe handelt oder nicht, und sich dabei auf den Inhalt und nicht die Form des Instruments zu stützen. Vgl. Artikel 4 der Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden (ABl. L 312 vom 29.11.2005, S. 67), in der ebenfalls von der Form des Instruments abgesehen wird.

(10)  ABl. C 297 vom 29.11.2005, S. 4.

(11)  KOM(2000) 7 endg.