ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 153

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
6 juli 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 153/01

Kennisgeving uit hoofde van artikel 34 van de Schengengrenscode

1

2007/C 153/02

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), die is gepubliceerd in Publicatieblad C 247 van 13 oktober 2006, bladzijde 1

5

2007/C 153/03

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), die is gepubliceerd in Publicatieblad C 247 van 13 oktober 2006, bladzijde 25

9

2007/C 153/04

Bijwerking van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), die is gepubliceerd in Publicatieblad C 247 van 13 oktober 2006, bladzijde 85

15

2007/C 153/05

Bijwerking van de lijst van nationale diensten die met grenstoezicht zijn belast, bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), die is gepubliceerd in Publicatieblad C 247 van 13 oktober 2006, bladzijde 17

21

2007/C 153/06

Bijwerking van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), die is gepubliceerd in Publicatieblad C 247 van 13 oktober 2006, bladzijde 19

22

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

6.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/1


Kennisgeving uit hoofde van artikel 34 van de Schengengrenscode

(2007/C 153/01)

In artikel 34 van de Schengengrenscode wordt bepaald dat de lidstaten van de EU de Commissie in kennis stellen van de lijst van verblijfsvergunningen, de lijst van hun grensdoorlaatposten, de door de nationale autoriteiten vastgestelde referentiebedragen voor de overschrijding van hun buitengrenzen, de lijst van de voor het grenstoezicht bevoegde nationale diensten en een specimen van de door hun ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven modelkaarten.

I.   Artikel 34, lid 1, onder a): Lijst van verblijfsvergunningen

Volgens de Bulgaarse wetgeving is de regeling voor het verblijf van personen op het Bulgaarse grondgebied afhankelijk van hun nationaliteit — onderdanen van een lidstaat van de EU en onderdanen van derde landen.

De Wet inzake de toegang tot, het verblijf in en het verlaten van de Republiek Bulgarije voor burgers van de EU en hun familieleden voorziet in de afgifte van de volgende documenten:

Verklaring inzake langdurig verblijf”: een document dat wordt afgegeven door de nationale politie en aangeeft dat de houder, burger van de Europese Unie, recht heeft op langdurig verblijf in de Republiek Bulgarije.

Verklaring inzake permanent verblijf”: een document dat wordt afgegeven door de nationale politie en aangeeft dat de houder, burger van de Europese Unie, recht heeft op permanent verblijf in de Republiek Bulgarije.

Kaart inzake langdurig verblijf”: een document dat wordt afgegeven door de bevoegde instantie en aangeeft dat de houder, een familielid dat zelf geen burger van de Europese Unie is, recht heeft op langdurig verblijf in de Republiek Bulgarije.

Kaart inzake permanent verblijf”: een document dat wordt afgegeven door de bevoegde instantie en aangeeft dat de houder, een familielid van een burger van de Europese Unie dat zelf geen burger van de Europese Unie is, recht heeft op permanent verblijf in de Republiek Bulgarije.

Aan onderdanen van derde landen (vreemdelingen) worden uit hoofde van artikel 14 van de Wet inzake de Bulgaarse identiteitsdocumenten de volgende identiteitsdocumenten afgegeven, die geldig zijn op het grondgebied van de Republiek Bulgarije:

1.

vreemdelingenkaart voor langdurig verblijf in de Republiek Bulgarije;

2.

vreemdelingenkaart voor permanent verblijf in de Republiek Bulgarije;

3.

vluchtelingenkaart;

4.

tijdelijke vluchtelingenverklaring en tijdelijke vluchtelingenverklaring voor een vluchteling op wie een versnelde procedure van toepassing is;

5.

verklaring inzake reizen naar het buitenland voor een vluchteling;

6.

verklaring inzake reizen naar het buitenland voor een staatloze;

7.

tijdelijke verklaring inzake het verlaten van de Republiek Bulgarije;

8.

tijdelijke vreemdelingenkaart;

9.

verklaring inzake terugkeer in de Republiek Bulgarije voor een vreemdeling;

10.

vreemdelingenkaart voor een persoon met humanitaire status;

11.

vreemdelingenverklaring voor een persoon die tijdelijke bescherming geniet;

12.

verklaring inzake reizen naar het buitenland voor een vreemdeling met humanitaire status;

13.

vreemdelingenkaart voor een persoon die geaccrediteerd is als diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of als werknemer van een internationale organisatie die op het grondgebied van de Republiek Bulgarije is gevestigd.

De bedoelde documenten zijn identiteitsdocumenten in de zin van de Bulgaarse wetgeving en worden vervaardigd overeenkomstig de aanbevelingen van de ICAO, document 9303.

II.   Artikel 34, lid 1, onder b): Lijst van grensdoorlaatposten

1.

Bulgaars-Servische grens: grensdoorlaatposten Bregovo, Vrashka Chuka, Kalotina, Strezimirovtsi en Oltomantsi;

2.

Bulgaars-Macedonische grens: grensdoorlaatposten Gyueshevo, Stanke Lisichkovo en Zlatarevo;

3.

Bulgaars-Turkse grens: grensdoorlaatposten Malko Tarnovo, Lesovo en Kapitan Andreevo;

4.

Bulgaars-Griekse grens: grensdoorlaatposten Kulata, Ilinden en Kapitan Petko voyvoda;

5.

Bulgaars-Roemeense grens: grensdoorlaatposten Vidin (veerboot), Oryahovo (veerboot), Ruse (Donaubrug), Silistra, Kardam en Durankulak;

6.

Rivierhavens: grensdoorlaatposten Vidin, Lom, Somovit–Nikopol, Svishtov, Ruse, Tutrakan en Silistra;

7.

Zeehavens: grensdoorlaatposten Balchik, Varna, Burgas en Tsarevo;

8.

Luchthavens: grensdoorlaatposten Luchthaven Sofia, Luchthaven Plovdiv, Luchthaven Gorna Oryahovitsa, Luchthaven Varna en Luchthaven Burgas.

III.   Artikel 34, lid 1, onder c): Referentiebedragen voor de overschrijding van de buitengrenzen

Overeenkomstig artikel 19, punt 5, van de Instructie inzake de voorwaarden en procedures voor de afgifte van visa, goedgekeurd bij Decreet nr. 97 van de Ministerraad van 11 mei 2002, dient elke vreemdeling die een aanvraag voor een Bulgaars inreisvisum indient, aan te tonen dat hij beschikt over middelen van bestaan ten belope van ten minste 50 EUR per dag, doch niet minder dan 500 EUR in totaal. Over dit bedrag dient de vreemdeling ook te kunnen beschikken bij de inreis in de Republiek Bulgarije, tenzij hij in het bezit is van een bewijs van vooruitbetaling van toeristische diensten in Bulgarije.

IV.   Artikel 34, lid 1, onder d): Lijst van de voor het grenstoezicht bevoegde nationale diensten

De voor het grenstoezicht bevoegde dienst van de Republiek Bulgarije is het directoraat-generaal Grenspolitie van de Nationale Politiedienst.

V.   Artikel 34, lid 1, onder e): Specimen van de door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven modelkaarten

Aan het personeel dat werkzaam is op ambassades en consulaten op het grondgebied van de Republiek Bulgarije worden de volgende identiteitskaarten uitgereikt.

1.

Diplomatieke kaarten worden uitsluitend afgegeven aan leden van het diplomatieke personeel van buitenlandse missies en hun gezinsleden van 14 tot 21 jaar.

Voorkant

Image

Achterkant

Image

2.

Consulaire kaarten worden afgegeven aan leden van het diplomatieke personeel van consulaire vertegenwoordigingen en hun gezinsleden van 14 tot 21 jaar.

Voorkant

Image

Achterkant

Image

3.

Kaarten voor administratief en technisch personeel worden afgegeven aan leden van het administratief en technisch personeel van ambassades/consulaten en hun gezinsleden van 14 tot 21 jaar.

Voorkant

Image

Achterkant

Image

4.

Kaarten voor dienstpersoneel worden afgegeven aan personen van de desbetreffende categorie en hun gezinsleden van 14 tot 21 jaar.

Voorkant

Image

Achterkant

Image

Gezinsleden zijn de onderstaande personen die deel uitmaken van het huishouden van de functionaris:

echtgenoot;

ongehuwde kinderen tot de leeftijd van 21 jaar die permanent bij hun ouders wonen;

ongehuwde kinderen van 21 tot 26 jaar die permanent bij hun ouders wonen en in Bulgarije aan een universiteit studeren. Aan deze kinderen wordt jaarlijks een identiteitskaart afgegeven op overlegging van een door de universiteit afgegeven bewijs dat zij voor het nieuwe studiejaar als student zijn ingeschreven;

gehandicapte ongehuwde kinderen die ouder zijn dan 21 jaar, permanent bij hun ouders wonen en afhankelijk zijn van de zorg van hun ouders, op overlegging van een medisch attest.

Op de identiteitskaarten worden de volgende gegevens vermeld:

benaming en nummer van de kaart;

foto;

namen van de houder;

geslacht;

nationaliteit;

geboortedatum;

diplomatieke of consulaire missie;

rang van de houder (alleen voor diplomatieke kaarten);

officiële functie van de houder (voor de overige drie soorten kaarten);

handtekening van de houder;

instantie van afgifte;

datum van afgifte;

datum van einde van de geldigheidsduur;

handtekening van de directeur van het Diplomatieke Protocol.


6.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/5


Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), die is gepubliceerd in Publicatieblad C 247 van 13 oktober 2006, bladzijde 1

(2007/C 153/02)

De publicatie van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 34 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het Publicatieblad wordt de lijst maandelijks bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid.

FRANKRIJK

Vervanging van de lijst die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006

1.

Meerderjarige vreemdelingen dienen in het bezit te zijn van één der onderstaande documenten:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an)

(Tijdelijke verblijfsvergunning met een bijzondere, naargelang van het doel van het toegestane verblijf verschillende vermelding) (1 jaar)

Carte de résident (10 ans)

(Verblijfsvergunning) (10 jaar)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 2 ans, 10 ans)

(Verblijfsvergunning voor Algerijnse onderdanen met een bijzondere, naargelang van het doel van het toegestane verblijf verschillende vermelding) (1 jaar, 2 jaar, 10 jaar)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans, permanente)

(Verblijfskaart van de Europese Gemeenschappen) (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, permanent)

kaart voor EU-onderdanen of hun gezinsleden, ook als deze zelf onderdaan zijn van een derde land

Carte de séjour de l'Espace économique européen (1 an, 5 ans, 10 ans)

(Verblijfskaart van de Europese Economische Ruimte) (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar)

kaart voor EER-onderdanen of hun gezinsleden, ook als deze zelf onderdaan zijn van een derde land

Tot 31 december 2006 kunnen verblijfstitels met een geldigheidsduur van 1 jaar of minder worden verstrekt in de vorm van een sticker in het paspoort.

Andere verblijfstitels worden, ongeacht de geldigheidsduur, sinds 13 mei 2002 verstrekt in de vorm van een geplastificeerde kaart volgens het uniforme Europese model.

Deze Franse geplastificeerde verblijfstitels worden sinds 12 mei 2002 niet meer gemaakt maar blijven nog tot uiterlijk 12 mei 2012 in omloop.

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères

(Officiële kaarten die gelden als verblijfsvergunning en door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden afgegeven)

a)

Bijzondere verblijfsdocumenten

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „CMD/A”, die wordt afgegeven aan hoofden van diplomatieke missies)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'organisation internationale

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „CMD/M”, die wordt afgegeven aan missiehoofden van internationale organisaties)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „CMD/D”, die wordt afgegeven aan hoofden van permanente delegaties bij een internationale organisatie)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „CD/A”, die wordt afgegeven aan ambtenaren van het Corps Diplomatique)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „CD/M”, die wordt afgegeven aan hoge ambtenaren van internationale organisaties)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „CD/D”, die wordt afgegeven aan personen die gelijkgesteld zijn met diplomaten en lid zijn van een permanente afvaardiging bij een internationale organisatie)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „CC/C”, die wordt afgegeven aan functionarissen van consulaten)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „AT/A”, die wordt afgegeven aan het administratief en technisch personeel van een ambassade)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „AT/C”, die wordt afgegeven aan het administratief en technisch personeel van een consulaat)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „AT/M”, die wordt afgegeven aan het administratief en technisch personeel van een internationale organisatie)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(Bijzonere verblijfsvergunning, met de vermelding „AT/D”, die wordt afgegeven aan het administratief en technisch personeel van een delegatie bij een internationale organisatie)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „SE/A”, die wordt afgegeven aan het dienstpersoneel van een ambassade)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „SE/C”, die wordt afgegeven aan het dienstpersoneel van een consulaat)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „SE/M”, die wordt afgegeven aan het dienstpersoneel van een internationale organisatie)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „SE/D”, die wordt afgegeven aan het dienstpersoneel van een delegatie bij een internationale organisatie)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „PP/A”, die wordt afgegeven aan het privépersoneel van een diplomaat)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „PP/C”, die wordt afgegeven aan het privépersoneel van een functionaris van een consulaat)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „PP/M”, die wordt afgegeven aan het privépersoneel van een lid van een internationale organisatie)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „PP/D”, die wordt afgegeven aan het privépersoneel van een lid van een permanente delegatie bij een internationale organisatie)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „EM/A”, die wordt afgegeven aan onderwijsgevenden of militairen met een bijzondere status, die verbonden zijn aan een ambassade)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „EM/C”, die wordt afgegeven aan onderwijsgevenden of militairen met een bijzondere status, die verbonden zijn aan een consulaat)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(Bijzondere verblijfsvergunning, met de vermelding „EF/M”, die wordt afgegeven aan in het buitenland woonachtige internationale functionarissen)

b)

Documenten van Monaco

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Verblijfsvergunning voor tijdelijke inwoners van Monaco)

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Verblijfsvergunning voor gewone inwoners van Monaco)

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Verblijfsvergunning voor bevoorrechte inwoners van Monaco)

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Verblijfsvergunning voor echtgenoten van onderdanen van Monaco)

2.

Minderjarige vreemdelingen dienen in het bezit te zijn van één van de onderstaande documenten:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Reisdocument voor minderjarige vreemdelingen)

Titre d'identité républicain

(Identiteitsdocument van de Franse Republiek)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Terugkeervisum) (zonder nationaliteitsvoorwaarde of verplichting tot het overleggen van de verblijfstitel, welke voor minderjarige kinderen niet verplicht is)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Diplomatiek dienst-/gewoon paspoort van minderjarige kinderen van personen die houder zijn van een door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven bijzondere kaart welke van een circulatievisum is voorzien)

3.

Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Noot 1:

Gewezen zij op het feit dat ontvangstbewijzen van een eerste aanvraag van een verblijfstitel geen recht geven op een inreis zonder visum. Ontvangstbewijzen van verzoeken tot hernieuwing of wijziging van de verblijfstitel worden als geldig beschouwd, voor zover deze bij de oorspronkelijke verblijfstitel zijn gevoegd.

Noot 2:

De „attestations de fonctions” (beroepsgetuigschriften), die worden afgegeven door het protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden niet als verblijfstitel aangemerkt. De houders van deze documenten dienen tevens over één of meer verblijfstitels op grond van het Gemeenschapsrecht te beschikken.

MALTA

Aan onderdanen van derde landen worden verblijfstitels verstrekt volgens het uniform model van Verordening (EG) 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen. In de lege ruimte waarin op elk document het „Soort titel” kan worden vermeld, worden de volgende categorieën gebruikt:

Xogħol (werknemer);

Jaħdem għal rasu (zelfstandige);

Temporanju (tijdelijk);

Residenti fit-tul- KE (langdurig ingezetene-EG);

Benestant (economisch zelfvoorzienend);

Adozzjoni (adoptie);

Raġunijiet ta’ Saħħa (gezondheidsredenen);

Reliġjuż (religieuze redenen);

Skema- Residenza Permanenti (permanente verblijfsregeling).

Wanneer de aanvraag voor een verblijfstitel in behandeling wordt genomen, krijgt de aanvrager een ontvangstbewijs van zijn/haar verzoek. Dit document dient als tijdelijke verblijfstitel voor zuiver nationaal gebruik.

De immigratiepolitie verstrekt onderdanen van derde landen die niet over andere identificatiemiddelen beschikken op humanitaire gronden een „immigratiecertificaat”. Dit document dient als identificatiedocument op nationaal niveau en is geen reisdocument.

Onderdanen van derde landen die familieleden zijn van EER-onderdanen die een uit het Verdrag voortvloeiend recht uitoefenen op Malta, krijgen als verblijfsdocument een stempel in het paspoort.

Echtgenoten, weduwen of weduwnaars en kinderen jonger dan 21 jaar van burgers van Malta zijn vrijgesteld en mogen dus wonen en werken op Malta. De immigratiepositie van deze personen wordt vermeld in hun paspoort door middel van een van de volgende stempels:

houder heeft recht van vrij verkeer in de zin van sectie 44(4)(a) van de Maltese grondwet;

houder is vrijgesteld in de zin van sectie 4(1)(g)(h) van hoofdstuk 217 van de wetten van Malta.

NOORWEGEN

Vervanging van de lijst die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006

Oppholdstillatelse (Verblijfsvergunning)

Arbeidstillatelse (Arbeidsvergunning)

Bosettingstillatelse (Vestigingsvergunning/Permanente arbeids- en verblijfsvergunning)

Vóór 25 maart 2000 afgegeven verblijfsvergunningen zijn herkenbaar aan de stempels (geen zelfklevers) in de reisdocumenten van de houder. In het geval van vreemdelingen die aan de visumplicht zijn onderworpen, wordt niet alleen een stempel aangebracht, maar ook een Noorse visumsticker voor de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning. In de verblijfsvergunningen die worden afgegeven na de vankrachtwording van de Schengensamenwerking (25 maart 2001) zal een zelfklever worden aangebracht. Indien het reisdocument van een vreemdeling een oud stempel bevat, blijft dat geldig tot de datum waarop de Noorse autoriteiten de stempels dienen te vervangen door de nieuwe in verblijfsvergunningen aan te brengen zelfklever.

Bovengenoemde vergunningen worden niet beschouwd als reisdocumenten. Indien de vreemdeling een reisdocument nodig heeft, kan één van de onderstaande documenten worden gebruikt, naast de arbeidsvergunning, de verblijfsvergunning of de vestigingsvergunning:

reisdocument voor vluchtelingen („Reisebevis”) (groen);

immigrantenpaspoort („Utlendingspass”) (blauw).

De houder van één van die reisdocumenten is er zeker van het Noorse grondgebied opnieuw te kunnen betreden tijdens de geldigheidsduur van het document.

EER-kaart afgegeven aan onderdanen van de EER-staten alsmede aan hun gezinsleden die onderdaan zijn van een derde land. Deze kaarten zijn altijd geplastificeerd.

Identitetskort for diplomater (Identiteitskaart voor diplomaten — rood)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (Identiteitskaart voor huispersoneel bij diplomatieke post — bruin)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (Identiteitskaart voor administratief en technisch personeel bij diplomatieke post — blauw)

Identitetskort for utsendte konsuler (Identiteitskaart voor consuls — groen)

Residence/Visumsticker (Verblijfsvisum — in de vorm van een sticker) afgegeven aan houders van diplomatieke, dienst- en officiële paspoorten die aan de visumplicht zijn onderworpen, alsmede aan personeel van buitenlandse posten die houder zijn van een nationaal paspoort.


6.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/9


Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), die is gepubliceerd in Publicatieblad C 247 van 13 oktober 2006, bladzijde 25

(2007/C 153/03)

De publicatie van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 34 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het Publicatieblad wordt de lijst maandelijks bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid.

TSJECHIË

Nieuwe landgrensdoorlaatpost:

Tsjechië — Duitsland

Krásný les — Breitenau

FRANKRIJK

Vervanging van de lijst die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006

Luchthavens:

(1)

Abbeville

(2)

Agen-la Garenne

(3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

(4)

Albi-le Séquestre

(5)

Amiens-Glisy

(6)

Angers-Marcé

(7)

Angoulême-Brie-Champniers

(8)

Annecy-Methet

(9)

Annemasse

(10)

Auxerre-Branches

(11)

Avignon-Caumont

(12)

Bâle-Mulhouse

(13)

Bastia-Poretta

(14)

Beauvais-Tillé

(15)

Bergerac-Roumanière

(16)

Besançon-la Vèze

(17)

Béziers-Vias

(18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

(19)

Bordeaux-Mérignac

(20)

Bourges

(21)

Brest-Guipavas

(22)

Caen-Carpiquet

(23)

Cahors-Lalbenque

(24)

Calais-Dunkerque

(25)

Calvi-Sainte-Catherine

(26)

Cannes-Mandelieu

(27)

Carcassonne-Salvaza

(28)

Castres-Mazamet

(29)

Châlons-Vatry

(30)

Chambéry-Aix-les-Bains

(31)

Charleville-Mézières

(32)

Châteauroux-Déols

(33)

Cherbourg-Mauperthus

(34)

Clermont-Ferrand-Aulnat

(35)

Colmar-Houssen

(36)

Courchevel

(37)

Deauville-Saint-Gatien

(38)

Dieppe-Saint-Aubin

(39)

Dijon-Longvic

(40)

Dinard-Pleurtuit

(41)

Dôle-Tavaux

(42)

Epinal-Mirecourt

(43)

Figari-Sud Corse

(44)

Gap-Tallard

(45)

Genève-Cointrin

(46)

Granville

(47)

Grenoble-Saint-Geoirs

(48)

Hyères-le Palivestre

(49)

Issy-les-Moulineaux

(50)

La Môle

(51)

Lannion

(52)

La Rochelle-Laleu

(53)

Laval-Entrammes

(54)

Le Castelet

(55)

Le Havre-Octeville

(56)

Le Mans-Arnage

(57)

Le Touquet-Paris-Plage

(58)

Lille-Lesquin

(59)

Limoges-Bellegarde

(60)

Lognes-Emerainville

(61)

Lorient-Lann-Bihoué

(62)

Lyon-Bron

(63)

Lyon-Saint-Exupéry

(64)

Marseille-Provence

(65)

Meaux-Esbly

(66)

Megève

(67)

Metz-Nancy-Lorraine

(68)

Monaco-Héliport

(69)

Montbéliard-Courcelles

(70)

Montpellier-Méditérranée

(71)

Morlaix-Ploujean

(72)

Nancy-Essey

(73)

Nantes-Atlantique

(74)

Nevers-Fourchambault

(75)

Nice-Côte d'Azur

(76)

Nîmes-Garons

(77)

Orléans-Bricy

(78)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

(79)

Paris-Charles de Gaulle

(80)

Paris-le Bourget

(81)

Paris-Orly

(82)

Pau-Pyrénées

(83)

Périgueux-Bassillac

(84)

Perpignan-Rivesaltes

(85)

Poitiers-Biard

(86)

Pontarlier

(87)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

(88)

Quimper-Pluguffan

(89)

Reims-Champagne

(90)

Rennes Saint-Jacques

(91)

Roanne-Renaison

(92)

Rodez-Marcillac

(93)

Rouen-Vallée de Seine

(94)

Saint-Brieuc-Armor

(95)

Saint-Etienne-Bouthéon

(96)

Saint-Nazaire-Montoir

(97)

Saint-Yan

(98)

Strasbourg-Entzheim

(99)

Tarbes-Ossun-Lourdes

(100)

Toulouse-Blagnac

(101)

Tours-Saint-Symphorien

(102)

Toussus-le-Noble

(103)

Troyes-Barberey

(104)

Valence-Chabeuil

(105)

Valenciennes-Denain

(106)

Vannes-Meucon

(107)

Vesoul-Frotey

(108)

Vichy-Charmeil

Zeegrenzen:

(1)

Ajaccio

(2)

Bastia

(3)

Bayonne

(4)

Bonifacio

(5)

Bordeaux

(6)

Boulogne

(7)

Brest

(8)

Caen-Ouistreham

(9)

Calais

(10)

Calvi

(11)

Cannes-Vieux Port

(12)

Carteret

(13)

Cherbourg

(14)

Concarneau

(15)

Dieppe

(16)

Douvres

(17)

Dunkerque

(18)

Fécamp

(19)

Granville

(20)

Honfleur

(21)

La Rochelle-La Pallice

(22)

Le Havre

(23)

Les Sables-d'Olonne-Port

(24)

Le Tréport

(25)

L'Ile-Rousse

(26)

Lorient

(27)

Marseille

(28)

Monaco-Port de la Condamine

(29)

Nantes-Saint-Nazaire

(30)

Nice

(31)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(32)

Port-la-Nouvelle

(33)

Porto-Vecchio

(34)

Port-Vendres

(35)

Propriano

(36)

Roscoff

(37)

Rouen

(38)

Saint-Brieuc (maritime)

(39)

Saint-Malo

(40)

Sète

(41)

Toulon

(42)

Villefranche-sur-Mer

Landgrenzen:

Met Zwitserland

(1)

Bâle-Mulhouse aéroport (voetgangersweg tussen gebieden)

(2)

Bois-d'Amont

(3)

Chatel

(4)

Col France

(5)

Delle route

(6)

Evian Port

(7)

Ferney-Voltaire

(8)

Ferrières-sous-Jougne

(9)

Gare de Genève-Cornavin

(10)

Goumois

(11)

La Cure

(12)

Les Verrières route

(13)

Moëllesulaz

(14)

Pontarlier-gare

(15)

Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex

(16)

Prévessin

(17)

Saint-Gingolph

(18)

Saint-Julien-Perly

(19)

Saint-Louis autoroute

(20)

Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire

(21)

Vallard-Thonex

(22)

Vallorbe (internationale treinen)

(23)

Vallorcine

(24)

Veigy

Met het Verenigd Koninkrijk

(vaste verbinding onder het Kanaal)

(1)

Station Ashford International

(2)

Station Avignon-Centre

(3)

Cheriton/Coquelles

(4)

Station Chessy-Marne-la-Vallée

(5)

Station Fréthun

(6)

Station Lille-Europe

(7)

Station London-Waterloo

(8)

Station Paris-Nord

Met Andorra

Pas de la Case-Porta

HONGARIJE

Hongarije — Servië

Landgrenzen:

Bácsalmás — Bajmok: tijdelijk open sinds 1 september 2006

Tiszasziget — Đjala (Gyála) : tijdelijk gesloten sinds 1 september 2006

Hongarije — Oekraïne

Landgrenzen:

Barabás — Kosino: tijdelijk gesloten sinds 15 september 2006

POLEN

Nieuwe zeegrensdoorlaatpost:

Międzyzdroje: alleen voor reizigers uit de EU, de EER en de Zwitserse Bondsstaat die reizen aan boord van schepen die zijn geregistreerd in de EU, de EER of de Zwitserse Bondsstaat.

SLOWAKIJE

Nieuwe grensdoorlaatposten:

Slowakije — Tsjechië:

Skalica prístavisko-Hodonín přístaviště (grensdoorlaatpost op de rivier)

1.4-31.10 — openingstijden: 9:30-10:00; 11:30-12:00; 13:30-14:00; 15:30-16:00

Skalica prístavisko-Hodonín přístaviště (grensdoorlaatpost op de rivier)

1.4-31.10 — openingstijden: 10:30-11:30; 14:30-15:30

Skalica prístavisko-Hodonín přístaviště (grensdoorlaatpost op de rivier)

1.4-31.10 — openingstijden: 10:45-11:15; 14:45-15:15

SLOVENIË

Vervanging van de lijst die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006

Slovenië — Italië

Landgrenzen:

1.

Fernetiči — Fernetti

2.

Kozina — Pese

3.

Lazaret — S. Bartolomeo

4.

Lipica — Basovizza

5.

Neblo — Venco

6.

Nova Gorica — Gorizia Casa Rossa

7.

Nova Gorica — Gorizia (spoorweg)

8.

Predel — Passo Predil

9.

Rateče — Fusine Laghi

10.

Robič — Stupizza

11.

Sežana — Villa Opicina (spoorweg)

12.

Škofije — Rabuiese

13.

Učeja — Uccea

14.

Vrtojba — S. Andrea

Landgrenzen — klein grensverkeer:

1.

Britof — Molino Vechio (1)

2.

Čampore — Chiampore (1)

3.

Golo Brdo — Mernico

4.

Gorjansko — S. Pelagio (1)

5.

Hum — S. Floriano (1)

6.

Kaštelir — S. Barbara

7.

Klariči — Jamiano (1)

8.

Livek — Polava di Cepletischis (1)

9.

Lokvica — Devetachi

10.

Miren — Merna (1)

11.

Most na Nadiži — Ponte Vittorio

12.

Nova Gorica I — S. Gabriele (1)

13.

Osp — Prebenico Caresana (1)

14.

Plavje — Noghere

15.

Plešivo — Plessiva (1)

16.

Pristava — Gorizia Via Rafut

17.

Repentabor — Monrupino (1)

18.

Robidišče — Robedischis

19.

Socerb — S. Servolo (1)

20.

Solkan — Salcano (1)

21.

Šempeter — Gorizia S. Pietro (1)

22.

Vipolže — Castelleto Versa (1)

Slovenië — Oostenrijk

Landgrenzen:

1.

Gederovci — Sicheldorf

2.

Gornja Radgona — Bad Radkersburg

3.

Holmec — Grablach

4.

Jesenice — Rosenbach (spoorweg)

5.

Jezersko — Seebergsattel

6.

Jurij — Langegg

7.

Karavanke — Karawankentunnel

8.

Korensko sedlo — Wurzenpass

9.

Kuzma — Bonisdorf

10.

Libeliče — Leifling

11.

Ljubelj — Loibltunnel

12.

Maribor — Spielfeld (spoorweg)

13.

Mežica — Raunjak

14.

Pavličevo sedlo — Paulitschsattel

15.

Prevalje — Bleiburg (spoorweg)

16.

Sveti Duh na Ostrem vrhu — Grosswalz

17.

Radlje — Radlpass

18.

Šentilj — Spielfeld

19.

Šentilj — Spielfeld (autoweg)

20.

Trate — Mureck

21.

Vič — Lavamünd

Landgrenzen — klein grensverkeer:

1.

Cankova — Zelting

2.

Fikšinci — Gruisla

3.

Gerlinci — Pölten

4.

Gradišče — Schlossberg

5.

Kapla — Arnfels

6.

Korovci — Goritz

7.

Kramarovci — St. Anna

8.

Matjaševci — Tauka

9.

Muta — Soboth

10.

Pernice — Laaken

11.

Plač — Ehrenhausen

12.

Remšnik — Oberhaag

13.

Sladki Vrh — Weitersfeld (Murfäre)

14.

Sotina — Kalch

15.

Špičnik — Sulztal

16.

Svečina — Berghausen

Slovenië — Hongarije

Landgrenzen:

1.

Čepinci — Kétvölgy

2.

Dolga vas — Rédics

3.

Hodoš — Bajánsenye

4.

Hodoš — Bajánsenye (spoorweg)

5.

Kobilje — Nemesnép

6.

Martinje — Felsőszölnök

7.

Pince — Tornyiszentmiklós

8.

Prosenjakovci — Magyarszombatfa

Slovenië — Kroatië

Landgrenzen:

1.

Babno Polje — Prezid

2.

Bistrica ob Sotli — Razvor

3.

Dobova — Savski Marof (spoorweg)

4.

Dobovec — Lupinjak

5.

Dragonja — Kaštel

6.

Gruškovje — Macelj

7.

Ilirska Bistrica — Šapjane (spoorweg)

8.

Imeno — Kumrovec (spoorweg)

9.

Jelšane — Rupa

10.

Lendava — Čakovec (spoorweg)

11.

Metlika — Jurovski brod

12.

Metlika — Kamanje (spoorweg)

13.

Obrežje — Bregana

14.

Petišovci — Mursko središče

15.

Petrina — Brod na Kupi

16.

Podgorje — Jelovice

17.

Rakitovec — Buzet (spoorweg)

18.

Rogatec — Đurmanec (spoorweg)

19.

Sečovlje — Plovanija

20.

Sočerga — Požane

21.

Središče ob Dravi — Čakovec (spoorweg)

22.

Središče ob Dravi — Trnovec

23.

Starod — Pasjak

24.

Vinica — Pribanjci

25.

Zavrč — Dubrava Križovljanska

Landgrenzen — grensdoorlaatposten voor interstatelijk verkeer, ook open voor burgers van de EU, de EER en de Zwitserse Bondsstaat:

1.

Gibina — Bukovje

2.

Imeno — Miljana

3.

Orešje — Mihanović Dol

4.

Ormož — Otok Virje

5.

Podplanina — Čabar

6.

Razkrižje — Banfi

7.

Rigonce — Harmica

8.

Rogatec — Hum na Sutli

9.

Slovenska vas — Bregana naselje

10.

Zg. Leskovec — Cvetlin

Landgrenzen — klein grensverkeer:

1.

Božakovo — Obrež

2.

Brezovica pri Gradinu — Lucija

3.

Brezovica — Brezovica

4.

Drenovec — Gornja Voća

5.

Hotiza — Sveti Martin na Muri

6.

Krasinec — Pravutina

7.

Krmačina — Vivodina

8.

Nova vas ob Sotli — Draše

9.

Novi Kot — Prezid I

10.

Novokračine — Lipa

11.

Osilnica — Zamost

12.

Planina v Podboču — Novo Selo Žumberačko

13.

Podčetrtek — Luke Poljanske

14.

Radovica — Kašt

15.

Rajnkovec — Mali Tabor

16.

Rakitovec — Slum

17.

Rakovec — Kraj Donji

18.

Sedlarjevo — Plavić

19.

Sodevci — Blaževci

20.

Središče ob Dravi I — Preseka

21.

Stara vas/Bizeljsko — Donji Čemehovec

22.

Žuniči — Prilišće

Zeegrenzen:

1.

Izola — Isola (naargelang van het seizoen)

2.

Koper — Capodistria

3.

Piran — Pirano

Luchthavens:

1.

Ljubljana–Brnik

2.

Maribor–Slivnica

3.

Portorož–Portorose


(1)  Ook open voor burgers van de EU, de EER en de Zwitserse Bondsstaat

andere grensdoorlaatposten alleen open voor houders van vergunningen voor klein grensverkeer.


6.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/15


Bijwerking van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), die is gepubliceerd in Publicatieblad C 247 van 13 oktober 2006, bladzijde 85

(2007/C 153/04)

De publicatie van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 34 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het Publicatieblad wordt de lijst maandelijks bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid.

ESTLAND

Vervanging van de modellen die zijn gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006

Diplomatieke identiteitskaart

Voorkant

Image

Achterkant

Image

Kleur: blauw

Categorie A — Hoofd van de missie en zijn/haar gezinsleden

 


Voorkant

Image

Achterkant

Image

Kleur: blauw

Categorie B — Diplomaat en zijn/haar gezinsleden

 

Dienstkaart

Voorkant

Image

Achterkant

Image

Kleur: rood

Categorie C — Administratief personeel en hun gezinsleden

 


Voorkant

Image

Achterkant

Image

Kleur: groen

Categorie D — Dienstpersoneel en hun gezinsleden

 


Voorkant

Image

Achterkant

Image

Kleur: groen

Categorie E — Privépersoneel

 


Voorkant

Image

Achterkant

Image

Kleur: groen

Categorie F — Plaatselijk personeel

 


Voorkant

Image

Achterkant

Image

Kleur: grijs

Categorie HC — Honorair consul

 

ITALIË

Vervanging van de modellen die zijn gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006

Carta d'identità M.A.E.

(Identiteitsbewijs afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(Model 1 (blauw) Geaccrediteerde leden van het corps diplomatique en hun echtgeno(o)t(e) die houder zijn van een diplomatiek paspoort)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(Model 2 (groen) Leden van het consulair corps die houder zijn van een diplomatiek paspoort)

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(Model 3 (oranje) FAO-functionarissen van categorie II, die houder zijn van een diplomatiek, dienst- of gewoon paspoort)

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(Model 4 (oranje) Leden van het technisch en administratief personeel van de diplomatieke vertegenwoordigingen die houder zijn van een dienstpaspoort)

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(Model 5 (oranje) Consulair personeel dat houder is van een dienstpaspoort)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(Model 7 (grijs) Dienstpersoneel van diplomatieke vertegenwoordigingen dat houder is van een dienstpaspoort)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(Model 8 (grijs) Dienstpersoneel van consulaire vertegenwoordigingen dat houder is van een dienstpaspoort)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(Model 11 (beige) Functionarissen van internationale organisaties, honoraire consuls, plaatselijke werknemers, in het buitenland aangeworven dienstpersoneel dat zijn werkgever is gevolgd, gezinsleden van leden van het corps diplomatique en van internationale organisaties die houder zijn van een gewoon paspoort)

NB: De modellen 6 (oranje) en 9 (groen) voor, respectievelijk, personeel van internationale organisaties dat geen enkele vorm van onschendbaarheid geniet, en buitenlandse honoraire consuls worden niet langer afgegeven en zijn vervangen door model 11. Deze documenten blijven echter geldig tot de op die documenten vermelde geldigheidsduur is verstreken.

MOD. MAE/1

Image

Image

MOD. MAE/2

Image

Image

MOD. MAE/3

Image

Image

MOD. MAE/4

Image

Image

MOD. MAE/5

Image

Image

MOD. MAE/7

Image

Image

MOD. MAE/8

Image

Image

MOD. MAE/11

Image

Image


6.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/21


Bijwerking van de lijst van nationale diensten die met grenstoezicht zijn belast, bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), die is gepubliceerd in Publicatieblad C 247 van 13 oktober 2006, bladzijde 17

(2007/C 153/05)

De publicatie van de lijst van nationale diensten die met grenstoezicht zijn belast, bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 34 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het Publicatieblad wordt de lijst maandelijks bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid.

MALTA

Nieuwe dienst die met het grenstoezicht is belast:

Maltese strijdkrachten.


6.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/22


Bijwerking van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), die is gepubliceerd in Publicatieblad C 247 van 13 oktober 2006, bladzijde 19

(2007/C 153/06)

De publicatie van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 34 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het Publicatieblad wordt de lijst maandelijks bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid.

FRANKRIJK

Vervanging van de informatie die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006

Het richtbedrag inzake voldoende middelen van bestaan voor de duur van het door een vreemdeling voorgenomen verblijf of voor zijn doorreis door Frankrijk naar een derde staat, stemt in Frankrijk overeen met het bedrag van het aan de economische groei gekoppelde minimumloon (SMIC), dat dagelijks op basis van het op 1 januari van het lopende jaar vastgestelde percentage wordt berekend.

Dit bedrag wordt op basis van de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud in Frankrijk periodiek herzien, en wel:

automatisch, zodra het prijsindexcijfer een stijging van meer dan 2 % vertoont;

bij besluit van de regering, na advies van de Commission Nationale de négociation collective (Nationale Commissie voor collectieve onderhandeling), om een stijging toe te kennen die hoger ligt dan de prijsontwikkeling.

Per 1 juli 2005 bedraagt het dagelijkse bedrag van het minimumloon (SMIC) 56,20 EUR.

Personen die in het bezit van een uitnodiging zijn („attestation d'accueil”), dienen voor verblijf in Frankrijk over bestaansmiddelen te beschikken die minimaal de helft van het minimumloon, zijnde 28,10 EUR per dag, bedragen.