ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 138

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
22 juni 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen, richtsnoeren en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Commissie

2007/C 138/01

Advies van de Commissie van 21 juni 2007 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, betreffende het gewijzigde plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de SOCATRI-decontaminatie- en uraanterugwinningsinstallatie te Tricastin, Frankrijk

1

2007/C 138/02

Advies van de Commissie van 21 juni 2007 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen ten gevolge van de buitenbedrijfstelling van de kerncentrale van Obrigheim in de Bondsrepubliek Duitsland

2

2007/C 138/03

Advies van de Commissie van 21 juni 2007 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen, ten gevolge van de wijziging van de vergunningen voor de lozing van gasvormige en vloeibare effluenten die ontstaan bij de ontmanteling van de installatie INB 91 en de wijziging van de opdracht van de installatie INB 141 in de kerncentrale van Creys-Malville in Frankrijk

3

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 138/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Voorbereidende handelingen

 

Commissie

2007/C 138/05

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

5

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 138/06

Wisselkoersen van de euro

13

2007/C 138/07

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

14

 

INITIATIEVEN VAN DE LIDSTATEN

2007/C 138/08

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

18

2007/C 138/09

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren

24

2007/C 138/10

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren

31

 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2007/C 138/11

Laatste publicatie van door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen
PB C 126 van 7.6.2007

36

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Commissie

2007/C 138/12

Bericht van opening van een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op bepaalde op de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of staal van oorsprong uit, onder meer, Rusland

37

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2007/C 138/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

39

2007/C 138/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

40

2007/C 138/15

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

41

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


I Resoluties, aanbevelingen, richtsnoeren en adviezen

ADVIEZEN

Commissie

22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/1


ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 2007

overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, betreffende het gewijzigde plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de SOCATRI-decontaminatie- en uraanterugwinningsinstallatie te Tricastin, Frankrijk

(Alleen de Franse tekst is authentiek)

(2007/C 138/01)

Op 25 oktober 2006 heeft de Commissie overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag van de Franse regering de algemene gegevens ontvangen betreffende het gewijzigde plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen, afkomstig van de SOCATRI-decontaminatie- en uraanterugwinningsinstallatie te Tricastin.

Op basis van deze algemene gegevens brengt de Commissie na raadpleging van de groep van deskundigen het volgende advies uit:

1.

de afstand tussen de installatie en de meest nabije grens met andere lidstaten, in dit geval Italië, is ongeveer 170 km;

2.

het algemene resultaat van de geplande wijziging is een verruiming van de emissievergunning voor de gasvormige radioactieve effluenten wat tritium, koolstof-14 en de radionucliden betreft die worden geproduceerd bij de behandeling van effluenten die een uraanopwerkingsspectrum hebben;

3.

in normaal bedrijf veroorzaakt de geplande wijziging voor inwoners van andere lidstaten geen blootstelling aan straling voor de volksgezondheid;

4.

in het geval van een niet-geplande lozing van radioactieve effluenten ten gevolge van een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de oorspronkelijke algemene gegevens, resulteert de geplande wijziging niet in stralingsdoses die een effect kunnen hebben op de volksgezondheid in een andere lidstaat.

Concluderend is de Commissie van mening dat de uitvoering van het gewijzigde plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen in welke vorm ook van de SOCATRI-decontaminatie- en uraanterugwinningsinstallatie te Tricastin in Frankrijk, zowel bij normale bedrijfsvoering als bij een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, niet het risico doet ontstaan van radioactieve besmetting van het water, de bodem of het luchtruim van een andere lidstaat.


22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/2


ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 2007

overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen ten gevolge van de buitenbedrijfstelling van de kerncentrale van Obrigheim in de Bondsrepubliek Duitsland

(Alleen de Duitse tekst is authentiek )

(2007/C 138/02)

Op 18 september 2006 heeft de Europese Commissie, overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, van de Duitse Bondsregering algemene gegevens ontvangen betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen ten gevolge van de buitenbedrijfstelling van de kerncentrale van Obrigheim in Duitsland.

Op basis van deze gegevens en na raadpleging van de groep van deskundigen, brengt de Commissie het volgende advies uit:

1.

de afstand tussen de installatie en de meest nabije grens met een andere lidstaat, namelijk Frankrijk, is ongeveer 80 km;

2.

bij een normale buitenbedrijfstelling veroorzaakt de lozing van vloeibare of gasvormige effluenten geen blootstelling aan straling die schadelijk is voor de gezondheid van inwoners van andere lidstaten;

3.

de uit de buitenbedrijfstelling voortkomende vaste radioactieve afvalstoffen worden ter plaatse tijdelijk opgeslagen alvorens definitief te worden opgeborgen in een overeen te komen opslagfaciliteit. Niet-radioactieve vaste afvalstoffen en stoffen die van de officiële controle zijn vrijgegeven, zullen worden vrijgegeven voor lozing als gewone afvalstoffen of voor hergebruik of recycling. Daarbij zal steeds worden voldaan aan de vrijgavecriteria van de basisnormen (Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad);

4.

in het geval van een niet-geplande lozing van radioactieve afvalstoffen, ten gevolge van een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, zal de stralingsdosis die wordt ontvangen in andere lidstaten naar verwachting geen schadelijk effect hebben op de volksgezondheid.

Concluderend is de Commissie van mening dat de uitvoering van het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen, in welke vorm ook, ten gevolge van de buitenbedrijfstelling van de kerncentrale van Obrigheim in de Bondsrepubliek Duitsland, zowel bij normale bedrijfsvoering als bij een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, niet het risico doet ontstaan van radioactieve besmetting van het water, de bodem of het luchtruim van een andere lidstaat.


22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/3


ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 2007

overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen, ten gevolge van de wijziging van de vergunningen voor de lozing van gasvormige en vloeibare effluenten die ontstaan bij de ontmanteling van de installatie INB 91 en de wijziging van de opdracht van de installatie INB 141 in de kerncentrale van Creys-Malville in Frankrijk

(Alleen de Franse tekst is authentiek)

(2007/C 138/03)

Op 6 september 2006 heeft de Commissie overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag van de Franse regering de algemene gegevens ontvangen betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen, ten gevolge van de wijziging van de vergunningen voor de lozing van gasvormige en vloeibare effluenten die ontstaan bij de ontmanteling van de installatie INB 91 en de wijziging van de opdracht van de installatie INB 141 in de kerncentrale van Creys-Malville.

Op basis van deze gegevens en de aanvullende op 15 januari 2007 door de Commissie aangevraagde en op 13 februari 2007 door de Franse autoriteiten verstrekte informatie brengt de Commissie na raadpleging van de groep van deskundigen het volgende advies uit:

1.

de afstand tussen de installatie en de meest nabije grens met een andere lidstaat, in dit geval Italië, is ongeveer 96 km;

2.

bij normale bedrijfsvoering, rekening houdend met de aangevraagde nieuwe lozingsvergunningen, veroorzaakt de lozing van gasvormige of vloeibare effluenten geen blootstelling aan straling die schadelijk is voor de gezondheid van inwoners van andere lidstaten;

3.

de uit de werkzaamheden voortkomende vaste radioactieve afvalstoffen worden ter plaatse opgeslagen of vervoerd naar specifieke afvalbehandelingsfaciliteiten in Frankrijk. De deskundigen hebben aangeraden de controles op conventionele afvalstoffen, uitgevoerd als voorzorgsmaatregel om de afwezigheid van besmetting te bevestigen, op een dergelijke manier aan te pakken dat tegelijk de naleving is gewaarborgd van de vrijgavecriteria als neergelegd in de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking (Richtlijn 96/29/Euratom);

4.

in het geval van een niet-geplande lozing van radioactieve effluenten ten gevolge van een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de oorspronkelijke algemene gegevens, resulteert de geplande wijziging niet in stralingsdoses in andere lidstaten die naar verwachting een effect kunnen hebben op de volksgezondheid.

Concluderend is de Commissie van mening dat de uitvoering van het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen, ten gevolge van de wijziging van de vergunningen voor de lozing van gasvormige en vloeibare effluenten die ontstaan bij de ontmanteling van de installatie INB 91 en de wijziging van de opdracht van de installatie INB 141 in de kerncentrale van Creys-Malville in Frankrijk, zowel bij normale bedrijfsvoering als bij een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, niet het risico doet ontstaan van radioactieve besmetting van het water, de bodem of het luchtruim van een andere lidstaat.


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/4


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 138/04)

Op 22 november 2006 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32006M4432. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving. (http://eur-lex.europa.eu)


III Voorbereidende handelingen

Commissie

22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/5


Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

(2007/C 138/05)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2006) 473

 

14.9.2006

Gewijzigd voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende wederzijdse administratieve bijstand ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap tegen fraude en andere onwettige activiteiten

COM(2006) 476

 

1.9.2006

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met betrekking tot de goedkeuring van een besluit tot vaststelling van het programma Cultuur 2007 (2007-2013)

COM(2006) 628

 

24.10.2006

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake de goedkeuring van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking

COM(2006) 682

 

10.11.2006

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende het voorstel voor een besluit tot vaststelling van het programma Cultuur 2007 (2007-2013) (COM(2004) 469 definitief)

COM(2006) 692

 

16.11.2006

Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (gecodificeerde versie)

COM(2006) 700

 

14.11.2006

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijke standpunt van de Raad betreffende de goedkeuring van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van consumentenbeleid (2007 2013)

COM(2006) 701

 

24.11.2006

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

COM(2006) 705

 

14.11.2006

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de interculturele dialoog (2008)

COM(2006) 706

 

14.11.2006

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indiening van gegevens over de aanvoer van visserijproducten in de lidstaten

COM(2006) 707

 

15.11.2006

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met betrekking tot het voorstel voor een besluit tot vaststelling van het programma „Europa voor burgers” (2007-2013) (COM(2005) 116 definitief)

COM(2006) 718

 

16.11.2006

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt

COM(2006) 751

 

1.12.2006

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken („de betekening en de kennisgeving van stukken”)

COM(2006) 759

 

28.11.2006

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (Life+)

COM(2006) 775

 

6.12.2006

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over overstromingsbeoordeling en beheer

COM(2006) 797

 

6.12.2006

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure

COM(2006) 803

 

6.12.2006

Advies van de Commissie ingevolge artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c, van het EG-Verdrag, betreffende de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)

COM(2006) 805

 

12.12.2006

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

COM(2006) 809

 

12.12.2006

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn)

COM(2006) 810

 

12.12.2006

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, tweede alinea, lid 2, van het EG-verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aaneming van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart

COM(2006) 811

 

12.12.2006

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende de goedkeuring van een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten, intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en wijziging van Richtlijn 76/211/EEG van de Raad

COM(2006) 842

 

15.12.2006

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c) van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake de voorstellen voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie

COM(2006) 859

 

18.12.2006

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (herschikking)

COM(2006) 860

 

15.12.2006

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Genderinstituut

COM(2007) 6

 

16.1.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 7

 

16.1.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 8

 

16.1.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 11

 

19.1.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2001/822/EG van de Raad betreffende de associatie van de LGO met de Europese Gemeenschap

COM(2007) 12

 

17.1.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1883/78 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie

COM(2007) 17

 

24.1.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van specifieke voorschriften voor de sector groenten en fruit en tot wijziging van bepaalde verordeningen

COM(2007) 20

 

31.1.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië

COM(2007) 21

 

25.1.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad tot verlenging van de periode van toepassing van de maatregelen van Besluit 2002/148/EG houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst

COM(2007) 25

 

25.1.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van polyethyleentereftalaat uit India, Indonesië, Maleisië, de Republiek Korea, Thailand en Taiwan naar aanleiding van een onderzoek bij het vervallen van een maatregel en een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek uit hoofde van artikel 11, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad

COM(2007) 26

 

25.1.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht op polyethyleentereftalaat (PET) uit India naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 2026/97

COM(2007) 37

 

14.2.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten

COM(2007) 38

 

31.1.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een communautair standpunt in de Gemengde Commissie EU-Mexico

COM(2007) 40

 

31.1.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 234/2004 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia

COM(2007) 42

 

6.2.2007

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2000 tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie

COM(2007) 43

 

6.2.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het namens de Gemeenschap in de Internationale Suikerraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

COM(2007) 44

 

6.2.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het namens de Gemeenschap in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995

COM(2007) 46

 

7.2.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk

COM(2007) 47

 

7.2.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in het Associatiecomité EU-Chili over het opstellen van een lijst van scheidsrechters overeenkomstig artikel 185, lid 2, van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds

COM(2007) 48

 

7.2.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 2597/97 met betrekking tot in Estland vervaardigde consumptiemelk

COM(2007) 51

 

9.2.2007

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht

COM(2007) 54

 

13.2.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van wolfraamelektroden uit de Volksrepubliek China

COM(2007) 55

1

14.2.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake „Overeengekomen beginselen voor de modernisering van het bestaande systeem voor het gebruik van de trans-Siberische routes” tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Russische Federatie anderzijds

COM(2007) 55

2

14.2.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake „Overeengekomen beginselen voor de modernisering van het bestaande systeem voor het gebruik van de trans-Siberische routes” tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Russische Federatie anderzijds

COM(2007) 57

 

15.2.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake het door de Gemeenschap binnen de ACS-EG-Raad van Ministers in te nemen standpunt met betrekking tot een besluit tot wijziging van Besluit nr. 3/2001 van de ACS-EG-Raad van Ministers betreffende de toewijzing van middelen aan Somalië uit het achtste en het negende Europees Ontwikkelingsfonds

COM(2006) 587

 

13.10.2006

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2371/2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid

COM(2006) 820

 

24.1.2007

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden

COM(2006) 836

 

19.12.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië tot wijziging van de Associatieovereenkomst tussen de EG en Jordanië

COM(2006) 850

 

10.1.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende energiestatistieken

COM(2006) 861

 

9.1.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

COM(2006) 867

 

9.1.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 601/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot vaststelling van bepaalde controlemaatregelen voor de visserij in het verdragsgebied van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 3943/90, (EG) nr. 66/98 en (EG) nr. 1721/1999

COM(2006) 869

 

30.1.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 954/79 betreffende de bekrachtiging door de lidstaten van of de toetreding van de lidstaten tot het Verdrag van de Verenigde Naties inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences

COM(2007) 36

 

14.2.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat legaal in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking 3052/95/EG

COM(2007) 53

 

14.2.2007

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten

COM(2007) 68

 

23.2.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Aanvullende Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein houdende uitbreiding tot het Vorstendom Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten

COM(2007) 69

 

23.2.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen

COM(2007) 70

 

26.2.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de bijlagen A, B en C bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures

COM(2007) 74

 

27.2.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 41/2007 van de Raad wat betreft het herstelplan voor blauwvintonijn zoals aanbevolen door de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan

COM(2007) 75

 

28.2.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad waarbij Bulgarije en Roemenië wordt toegestaan af te wijken van een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 2371/2002 met betrekking tot de referentieniveaus van de vissersvloten

COM(2007) 76

 

12.3.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap

COM(2007) 77

 

27.2.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en het facultatieve protocol bij dit verdrag

COM(2007) 84

 

7.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de tenuitvoerlegging van artikel 80 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds

COM(2007) 88

 

9.3.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot beëindiging van het gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van synthetische stapelvezels van polyesters van oorsprong uit de Volksrepubliek China, Saoedi-Arabië, Belarus en de Republiek Korea

COM(2007) 93

 

9.3.2007

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, met betrekking tot de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden

COM(2007) 95

 

13.3.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 97

 

16.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 98

 

16.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 104

 

16.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 105

 

16.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 109

 

13.3.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

COM(2007) 110

 

16.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 111

 

16.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 113

 

16.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 114

 

16.3.2007

Voorstel voor een Besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 115

 

16.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 117

 

16.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 123

 

16.3.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van definitieve antidumpingmaatregelen en vrijgave van het voorlopige recht op de invoer van bepaalde ingevroren aardbeien van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Deze teksten zijn beschikbaar op: http://eur-lex.europa.eu


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/13


Wisselkoersen van de euro (1)

21 juni 2007

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3397

JPY

Japanse yen

165,50

DKK

Deense kroon

7,4435

GBP

Pond sterling

0,67210

SEK

Zweedse kroon

9,2543

CHF

Zwitserse frank

1,6613

ISK

IJslandse kroon

84,03

NOK

Noorse kroon

8,0345

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CYP

Cypriotische pond

0,5837

CZK

Tsjechische koruna

28,605

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

248,91

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6962

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Poolse zloty

3,7957

RON

Roemeense leu

3,2036

SKK

Slowaakse koruna

33,814

TRY

Turkse lira

1,7592

AUD

Australische dollar

1,5819

CAD

Canadese dollar

1,4303

HKD

Hongkongse dollar

10,4657

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,7546

SGD

Singaporese dollar

2,0587

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 241,90

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

9,6033

CNY

Chinese yuan renminbi

10,2069

HRK

Kroatische kuna

7,3305

IDR

Indonesische roepia

12 077,40

MYR

Maleisische ringgit

4,6287

PHP

Filipijnse peso

61,827

RUB

Russische roebel

34,7680

THB

Thaise baht

43,404


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/14


Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

(2007/C 138/07)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2004) 795

 

9.12.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad inzake de voorstellen van de Commissie voor actieplannen in het kader van het Europese nabuurschapsbeleid (ENB)

COM(2004) 819

 

21.12.2004

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake niet-bindende richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk

COM(2005) 482

 

11.10.2005

Verslag van de Commissie: Jaarverslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement over de werking van het systeem van de Europese Scholen

COM(2007) 1

 

10.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Europese Raad en het Europees Parlement: Een energiebeleid voor Europa

COM(2007) 2

 

10.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: De wereldwijde klimaatverandering beperken tot 2 graden Celsius Het beleid tot 2020 en daarna

COM(2007) 5

 

16.1.2007

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de streefcijfers vervat in artikel 7, lid 2, onder b), van Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken

COM(2007) 13

 

19.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Voorstel voor het gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale integratie 2007

COM(2007) 14

 

17.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende het openen van overleg met Fiji op grond van artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou

COM(2007) 19

 

7.2.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Resultaten van de herziening van de communautaire strategie om de CO2-uitstoot van door personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen verminderen.

COM(2007) 22

 

7.2.2007

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie voor de 21e eeuw

COM(2007) 30

 

29.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Herziening van het beheer van diepzeebestanden

COM(2007) 39

 

5.2.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de verbetering van de vangstcapaciteits- en visserijinspanningsindicatoren in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid

COM(2007) 61

 

21.2.2007

Mededeling van de Commissie: Een samenhangend kader van indicatoren en benchmarks voor de toetsing van de vorderingen met de Lissabondoelstellingen op onderwijs- en opleidingsgebied

COM(2006) 744

 

8.2.2007

Groenboek: Herziening van het consumentenacquis

COM(2006) 768

 

5.12.2006

Mededeling van de Commissie aan de Raad in overeenstemming met artikel 19, lid 1, van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad (belastingheffing van lpg gebruikt voor industriële doeleinden en belastingheffing van kolen)

COM(2006) 794

 

12.12.2006

Mededeling van de Commissie aan de Raad in overeenstemming met artikel 19, lid 1, van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad (ambulante verkopers)

COM(2006) 795

 

12.12.2006

Mededeling van de Commissie aan de Raad in overeenstemming met artikel 19, lid 1, van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad (regionale derogaties)

COM(2006) 816

 

12.12.2006

Mededeling van de Commissie aan de Europese voorjaarsraad uitvoering van de hernieuwde Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid „Een jaar van goede resultaten”

COM(2006) 819

 

24.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Actieplan inzake de capaciteit, efficiëntie en veiligheid van de Europese luchthavens

COM(2006) 821

 

24.1.2007

Verslag van de Commissie over de toepassing van Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996

COM(2006) 835

 

10.1.2007

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de tenuitvoerlegging van Besluit 1999/784/EG van de Raad van 22 november 1999 als gewijzigd bij Besluit 2239/2004/EG van het EP en de Raad betreffende deelneming van de Gemeenschap in het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector

COM(2006) 841

 

10.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt

COM(2006) 843

 

10.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen — Naar bijna-nulemissie bij de verbranding van steenkool vanaf 2020

COM(2006) 844

 

10.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Ontwerp-programma van indicatieve aard inzake kernenergie Overeenkomstig artikel 40 van het Euratom-Verdrag ter advies ingediend bij het Europees Economisch en Sociaal Comité

COM(2006) 845

 

10.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Voortgangsverslag inzake biobrandstoffen Verslag over de vooruitgang die in de lidstaten van de Europese Unie met het gebruik van biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen is geboekt

COM(2006) 846

 

23.2.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Prioritair interconnectieplan

COM(2006) 847

 

10.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Naar een Europees strategisch plan voor energietechnologie

COM(2006) 848

 

10.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Routekaart voor hernieuwbare energie Hernieuwbare energiebronnen in the 21st eeuw: een duurzamere toekomst opbouwen

COM(2006) 849

 

10.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Follow-upacties bij het Groenboek Voortgangsverslag over het gebruik van hernieuwbare elektriciteit

COM(2006) 851

 

10.1.2007

Mededeling van de Commissie: Onderzoek op grond van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1/2003 naar de Europese gas- en elektriciteitssectoren (Eindverslag)

COM(2007) 3

 

12.1.2007

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Verslag 2005 over Phare, de pretoetredingsinstrumenten en de overgangsfaciliteit

COM(2007) 23

 

24.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten in de Europese Unie

COM(2007) 32

 

31.1.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Uitbreiding van de belangrijkste trans-Europese vervoersassen naar de buurlanden Richtsnoeren voor vervoer in Europa en de naburige regio's

COM(2007) 35

 

14.2.2007

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité:De interne markt voor goederen: hoeksteen van het Europese concurrentievermogen

COM(2007) 45

 

6.2.2007

Verslag van de Commissie aan de Raad betreffende de toepassing van bijlage X bij het Statuut (Verordening nr. 3019/1987 van de Raad van 5 oktober 1987) Jaar 2005

COM(2007) 49

 

7.2.2007

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de gelijkheid van vrouwen en mannen 2007

COM(2007) 50

 

8.2.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: snelle toegang tot het spectrum voor draadloze elektronische communicatiediensten door meer flexibiliteit

COM(2007) 59

 

21.2.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende/tot Interpretatieve mededeling betreffende afvalstoffen en bijproducten

COM(2007) 60

 

22.2.2007

Mededeling van de commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een interne markt voor de burger

COM(2007) 62

 

21.2.2007

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit: communautaire strategie 2007 2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk

COM(2007) 63

 

26.2.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Balans van de sociale realiteit Interimverslag aan de Europese Voorjaarsraad 2007

COM(2007) 65

 

21.2.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Jaarlijkse beleidsstrategie 2008

COM(2007) 66

 

23.2.2007

Verslag van de Commissie aan de begrotingsautoriteit over de stand van de algemene-begrotingsgaranties op 30 juni 2006

COM(2007) 67

 

28.2.2007

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Beleidsresultaten in 2006

COM(2007) 71

 

26.2.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de werkzaamheden van het Gemeenschappelijk EU-forum Verrekenprijzen op het gebied van procedures om geschillen te voorkomen en te beslechten en op het gebied van voorafgaande afspraken over prijzen (advance pricing agreements of APA's) binnen de EU

COM(2007) 73

 

26.2.2007

Mededeling van de Commissie betreffende op rechten gebaseerde beheersinstrumenten in de visserijsector

COM(2007) 81

 

5.3.2007

Tweede verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de ervaringen van de lidstaten met de GGO's die in de handel zijn gebracht krachtens Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu

COM(2007) 82

 

5.3.2007

Verslag van de Commissie aan de Raad: Antidumpingprocedure betreffende de invoer van pentaerytritol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, de Volksrepubliek China, Oekraïne, Rusland en Turkije

COM(2007) 87

 

7.3.2007

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de follow-up van het Werkprogramma voor een betere toepassing van de Richtlijn gegevensbescherming

COM(2007) 101

 

15.3.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Opbouw van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (Single European Sky) door middel van functionele luchtruimblokken: Tussentijds voortgangsverslag

Deze teksten zijn beschikbaar op EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


INITIATIEVEN VAN DE LIDSTATEN

22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/18


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(2007/C 138/08)

Nummer van de steunmaatregel

XA 7012/07

Lidstaat

Italië

Regio

Lazio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Rechtsgrond

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

10 miljoen EUR (1)

Maximale steunintensiteit

De maximumsteunintensiteit bedraagt 40 % van de kosten van de aanschaf of leasing van nieuwe gereedschapswerktuigen of productiemachines

Datum van tenuitvoerlegging

Dag volgende op die van de bekendmaking van de Deliberazione della Giunta Regionale no 115 van 27.2.2007 op de internetsite van het met het beheer van de stimuleringsmaatregelen belaste orgaan (MCC spa) www.incentivi.mcc.it  (2)

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Onbeperkt; de verplichting tot kennisgeving overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag geldt voor deze steunregeling evenwel niet tot en met 30 juni 2008, de datum waarop Verordening (EG) nr. 70/2001, zoals gewijzigd, afloopt, tenzij de geldigheidsduur ervan ondertussen wordt verlengd.

Doelstelling van de steun

Investeringssteun

Betrokken economische sector(en)

Alle diensten

 

hetzij

 

Kolenwinning

 

Alle be- en verwerkende industrie

 

hetzij

 

Staal

 

Scheepsbouw

 

Synthetische vezels

 

Automobielindustrie

 

Andere productiesectoren

 

Verwerking en afzet van landbouwproducten;

Ja

Alle diensten

 

hetzij

 

Vervoer

 

Financiële diensten

 

Andere diensten

 

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Overige informatie.

De steunregeling is in het verleden door de Commissie goedgekeurd bij brief D/55254 van 18 oktober 2000 — Steun nr. N 659/A/97


Nummer van de steunmaatregel

XA 7013/07

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Cumbria

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Rechtsgrond

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

1,2 miljoen GBP

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

Vanaf 1.4.2007

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot en met 30.6.2009

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Neen

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Mijnbouw

 

Alle be- en verwerkende industrie

 

Of

 

IJzer- en staalindustrie

 

Scheepsbouw

 

Synthetische vezels

 

Automobielindustrie

 

Andere be- en verwerkende industrie

 

Verwerking en afzet van landbouwproducten

Ja

Alle diensten

 

Of

 

Vervoersdiensten

 

Financiële diensten

 

Andere diensten

 

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steun

XA 7014/07

Lidstaat

Spanje

Regio

La Rioja

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Rechtsgrond

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Jaarlijks totaalbedrag

2,75 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

Overeenkomstig artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

Vanaf 10.3.2007

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2008

Doelstelling van de steun

Steun aan de KMO's

Ja

Betrokken economische sector(en)

Alle sectoren met recht op KMO-steun

Nee

Tot specifieke sectoren beperkte steun

Ja

steenkoolwinning

 

alle industriesectoren

 

of

 

staalnijverheid

 

scheepsbouw

 

synthetische vezels

 

motorvoertuigen

 

andere industriesectoren

 

Verwerking en afzet van landbouwproducten

Ja

Alle dienstensectoren

 

of

 

vervoersdiensten

 

financiële diensten

 

andere diensten

 

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Individuele omvangrijke steunverlening

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steun

XA 7015/07

Lidstaat

Spanje

Regio

La Rioja

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Programa estratégico de comercio exterior

Rechtsgrond

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Jaarlijks totaalbedrag (2007)

1 700 000 EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

Overeenkomstig artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

Vanaf 10.3.2007

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2008

Doelstelling van de steun

Steun aan de KMO's

Ja

Betrokken economische sector(en)

Alle sectoren met recht op KMO-steun

Ja

Tot specifieke sectoren beperkte steun

 

steenkoolwinning

 

alle industriesectoren

 

of

 

staalnijverheid

 

scheepsbouw

 

synthetische vezels

 

motorvoertuigen

 

andere industriesectoren

 

Verwerking en afzet van landbouwproducten

Ja

Alle dienstensectoren

 

of

 

vervoersdiensten

 

financiële diensten

 

andere diensten

 

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Individuele omvangrijke steunverlening

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steun

XA 7019/07

Lidstaat

Republiek Litouwen

Regio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Rechtsgrond

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

1 miljoen LTL, of 0,29 miljoen EUR tegen de officiële wisselkoers

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

Overeenkomstig de artikel 4, leden 2 t/m 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.5.2007

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening

Tot en met 30.6.2008 (3)

Doelstelling van de steun

Steun voor MKB

Ja

Betrokken economische sector(en)

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Alle industriesectoren

Alle diensten

Industrie (met inbegrip van de verwerking van landbouwproducten) en dienstverlening op het platteland.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steun

XA 7020-07-LT-Credit Interest

Lidstaat

Republiek Litouwen

Regio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Rechtsgrond

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

4 miljoen LTL, of 1,16 miljoen EUR tegen de officiële wisselkoers

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

Overeenkomstig de artikel 4, leden 2 t/m 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.5.2007

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening

Tot en met 30.6.2008 (4)

Doelstelling van de steun

Steun voor MKB

Ja

Betrokken economische sector(en)

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Alle industriesectoren

Alle diensten

Industrie (met inbegrip van de verwerking van landbouwproducten) en dienstverlening op het platteland.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

Ja


(1)  De vermelde jaarlijkse uitgaven omvatten alle in de steunregeling voorziene jaarlijkse uitgaven die dezelfde rechtsgrond hebben en die bestemd zijn voor kleine en middelgrote bedrijven die hetzij binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 70/2001 vallen voor andere sectoren dan waarvoor dit formulier geldt, hetzij binnen dat van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

(2)  Dit formulier wordt op de genoemde website gepubliceerd binnen 10 werkdagen nadat het aan de Europese Commissie is gezonden.

(3)  Als de Commissie Verordening (EG) nr. 70/2001 herziet en de geldigheidsduur ervan verlengt, wordt de geldigheidsduur van de regeling zo nodig ook verlengd en wordt de Commissie daarvan in kennis gesteld.

(4)  Als de Commissie Verordening (EG) nr. 70/2001 herziet en de geldigheidsduur ervan verlengt, wordt de geldigheidsduur van de regeling zo nodig ook verlengd en wordt de Commissie daarvan in kennis gesteld.


22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/24


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren

(2007/C 138/09)

Nummer van de steunmaatregel: XA 39/07

Lidstaat: Italië

Regio: Sardinië

Benaming van de steunregeling: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Rechtsgrond: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: Voor 2006 bedraagt de totale financiële toewijzing 600 000 EUR.

Maximale steunintensiteit: De steun bedraagt 70 % van het verlies, als volgt berekend:

Datum van tenuitvoerlegging: Alle dieren die vanaf september 2006 zijn gestorven, komen in aanmerking voor steun.

Looptijd van de regeling: Tot en met december 2010

Doelstelling van de steun: De steun wordt toegepast in de zin van artikel 10 van de verordening en is bedoeld ter compensatie van landbouwers voor het productieverlies ten gevolge van de dood van schapen en geiten.

In aanmerking genomen dat de Sardijnse schapen voornamelijk worden gehouden voor de melkproductie en dat de productiviteit van de melkschapen in Sardinië seizoensgebonden is (normaal gesproken van januari tot en met juli), wordt het productieverlies berekend op basis van een periode van één jaar, rekening houdend met de problemen die er waren om de dieren in de maanden na hun dood te vervangen, omdat er een vervoersverbod was en omdat er vóór de herfst van het jaar volgende op dat waarin de schade zich voordeed, geen voor de productie bestemde dieren beschikbaar waren.

Het verlies wordt berekend op basis van de waarde van de verloren gegane productie, na aftrek van de intermediaire kosten die de veehouder niet heeft gedragen (aanschaf van voer en gezondheidskosten), gedifferentieerd naar gelang van de vraag of het om gewone dieren ging of om dieren die in de stamboeken waren ingeschreven (zie in dat verband de tabel met uitleg onder „Maximale steunintensiteit”).

Betrokken economische sectoren: Dierlijke productie: schapen en geiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Website: http://www.regione.sardegna.it

XA Nummer: XA 44/07

Lidstaat: België

Regio: Vlaamse Overheid: Departement Landbouw en Visserij

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Rechtsgrondslag:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 9 000 EUR

Maximale steunintensiteit: 100 % (verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten)

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: de subsidie wordt toegekend voor het begrotingsjaar 2007

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen en sectorale ontwikkeling.

art.15,2, c): mbt door derden geleverde adviesdiensten, de kosten van diensten die niet van permanenete of periodieke aard zijn en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame;

Betrokken economische sector(en): pluimvee en konijnen

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Website: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Overige inlichtingen: —

Jules Van Liefferinge

Secretaris-generaal

XA Nummer: XA 47/07

Lidstaat: België

Regio: Vlaamse Overheid: Departement Landbouw en Visserij

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Rechtsgrondslag:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 — Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 — Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 1 194 000 EUR

Maximale steunintensiteit: art.16,1, a): steun tot 100 % van de administratieve kosten die met het opstellen en bijhouden van stamboeken zijn gemoeid

art.16,1, b): steun tot 70 % van de kosten van door of in opdracht van derden uitgevoerde tests om de genetische kwaliteit of het genetische rendement van dieren te bepalen; voor steun voor de kosten van controles die door de eigenaar van de dieren worden verricht, wordt geen vrijstelling verleend, en evenmin voor steun voor de kosten van routinematige controles van de kwaliteit van de melk

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: de subsidie wordt toegekend voor het begrotingsjaar 2007

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen en sectorale ontwikkeling.

art.16,1, a): steun tot 100 % van de administratieve kosten die met het opstellen en bijhouden van stamboeken zijn gemoeid

art.16,1, b): steun tot 70 % van de kosten van door of in opdracht van derden uitgevoerde tests om de genetische kwaliteit of het genetische rendement van dieren te bepalen; voor steun voor de kosten van controles die door de eigenaar van de dieren worden verricht, wordt geen vrijstelling verleend, en evenmin voor steun voor de kosten van routinematige controles van de kwaliteit van de melk

Betrokken economische sector(en): rundvee

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Website: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Overige inlichtingen: —

Jules Van Liefferinge

Secretaris-generaal

Nummer van de steunmaatregel: XA 49/07

Lidstaat: Italië

Regio: Lazio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die de individuele steun ontvangt: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Rechtsgrond: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. „legge Sabatini”) e s.m.i

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 10 miljoen EUR (1)

Maximale steunintensiteit: De bruto steunintensiteit bedraagt niet meer dan 40 % van de in aanmerking komende investeringen, of 50 % van de in aanmerking komende investeringen in probleemgebieden of in de gebieden van artikel 36, onder a), punten i), ii) en iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005, door de lidstaten aangewezen overeenkomstig de artikelen 50 en 94 van diezelfde verordening, en het totale bedrag van de steun die aan één enkel bedrijf wordt verleend, bedraagt hoe dan ook niet meer dan 400 000 EUR over een willekeurige periode van drie begrotingsjaren, of 500 000 EUR als het bedrijf zich in een probleemgebied bevindt of in een gebied als bedoeld in artikel 36, onder a), punten i), ii) en iii) van Verordening (EG) nr. 1698/2005, door de lidstaten aangewezen overeenkomstig de artikelen 50 en 94 van diezelfde verordening.

Datum van tenuitvoerlegging: Dag volgende op die van de bekendmaking van de Deliberazione della Giunta Regionale no 115 van 27.2.2007 op de website van het met het beheer van de stimuleringsmaatregelen belaste orgaan (MCC spa) www.incentivi.mcc.it (2)

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening: Onbeperkt; de verplichting tot kennisgeving overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag geldt voor deze steunregeling evenwel niet tot en met 31 december 2013, de datum waarop Verordening (EG) nr. 1857/2006 afloopt, tenzij de geldigheidsduur ervan ondertussen wordt verlengd.

Doelstelling van de steun: Investeringssteun — De steun heeft tot doel de koop of huurkoop in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van nieuwe gereedschapswerktuigen of productiemachines te stimuleren via rentesubsidie.

Betrokken economische sector(en): Alle sectoren waarin de steun aan het MKB is toegestaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Website: www.incentivi.mcc.it

Overige informatie: De steunregeling is in het verleden door de Commissie goedgekeurd bij brief D/55254 van 18 oktober 2000 — Steun nr. N 659/A/97

Nummer van de steun: XA 51/07

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: England — Dorset (including Bournemouth and Poole unitary authority areas)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Dorset Agricultural Advisory Service (DAAS)

Rechtsgrond: Local Government Act 2000 (Part I)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 23 juni 2007 — 31 maart 2008: 69 000 GBP

1 april 2008 — 30 september 2008: 31 000 GBP

Maximale steunintensiteit: De steunintensiteit bedraagt 100 %.

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling gaat in op 23 juni 2007.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling gaat in op 23 juni 2007. Ze loopt af op 30 september 2008. De laatste betaling wordt op 10 oktober 2008 verricht.

Doelstelling van de steun: De regeling heeft de sectorale ontwikkeling van de „grondgebonden bedrijven” ten doel. De steun wordt verleend overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1587/2006. De subsidiabele uitgaven zijn de uitgaven voor adviesdiensten.

Betrokken economische sector(en): De steun is bestemd voor bedrijven die landbouwproducten voortbrengen.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: De voor de regeling bevoegde overheidsinstantie is:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

De voor de tenuitvoerlegging van de regeling bevoegde organisatie is:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Website: www.kmc.ac.uk/daas

Voor de informatie met betrekking tot de staatssteun klik op de site op „newsletters”.

De informatie over deze regeling is ook toegankelijk op de Defra website over „state aid issues” op onderstaand web address:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Overige informatie: Voor meer en uitvoeriger gegevens over de criteria waaraan moet zijn voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen en over de toepasselijke voorschriften, moeten vorengenoemde weblinks worden gevolgd.

De steun voor de verwerking en afzet van landbouwproducten en voor de werkzaamheden van niet-agrarische bedrijven wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1998/2006 met betrekking tot de-minimissteun. De-minimissteun is een specifieke categorie steun die zonder machtiging van de Europese Commissie mag worden verleend. Dergelijke steun is per bedrijf beperkt tot 200 000 EUR (ongeveer 120 000 GBP) over een periode van drie jaar ongeacht de activiteiten van dat bedrijf.

Niet-agrarische bedrijven die een steunaanvraag indienen en eventueel in de loop van de laatste drie jaren soortgelijke steun hebben ontvangen van een lokale of centrale overheid dan wel uit andere openbare middelen, moeten de DAAS hierover alle gegevens mededelen.

Bedrijven die reeds steun hebben ontvangen ten bedrage van het maximumbedrag komen niet in aanmerking voor de DAAS.

Ondertekend en gedateerd namens de terzake bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk (Department for Environment, Food and Rural Affairs — Ministerie voor Milieu, Voedsel en Plattelandsaangelegenheden)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Nummer van de steun: XA 52/07

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: England

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Rechtsgrond: De regeling is niet gebaseerd op specifieke wettelijke bepalingen. Op grond van de Agriculture Act 1986 (landbouwwet) (Afdeling 1) kan de overheid advies verstrekken over eender welke landbouwactiviteit.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 1 juli 2007-30 juni 2008: 980 000 GBP

Maximale steunintensiteit: De steunintensiteit bedraagt 100 %.

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling gaat in op 1 juli 2007.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling gaat in op 1 juli 2007. Ze loopt af op 30 juni 2008. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2007 worden ingediend. De laatste betaling vindt plaats op 15 februari 2008.

Doelstelling van de steun: Sectorale ontwikkeling. Dit programma is bestemd voor de exploitanten van landbouwbedrijven. Het heeft ten doel de landbouwers, aan de hand van conferenties, workshops, bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten van zelfhulpgroepen, opleidingsseminars, demonstratieactiviteiten en andere evenementen op de bedrijven, inzicht te verschaffen in recente ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor hun activiteiten, zoals de „new Environmental Stewardship Schemes” (programma's op het gebied van milieu) en de eisen die deze programma's kunnen stellen inzake beheer. Eén en ander is bevorderlijk voor het professionalisme in de sector. De steun wordt betaald overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 en de subsidiabele kosten zijn de kosten voor de opzet en uitvoering van opleidingsprogramma's. De steun zal niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden.

Betrokken economische sector(en): Alleen bedrijven die landbouwproducten voortbrengen, komen voor de regeling in aanmerking.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: De voor de regeling bevoegde overheidsinstantie is:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

De voor de tenuitvoerlegging van de regeling bevoegde organisatie is:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Website: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Klik op „Farming Activities Programme (England)” of raadpleeg de centrale pagina van het VK over van aanmelding vrijgestelde staatssteun in de landbouwsector

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Overige informatie: Voor meer en uitvoeriger gegevens over de criteria waaraan moet zijn voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen en over de toepasselijke voorschriften, moeten vorenge- noemde weblinks worden gevolgd. De steun aan bedrijven voor de verwerking en afzet van landbouwproducten en aan niet-agrarische bedrijven wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie inzake de-minimissteun.

Ondertekend en gedateerd namens de ter zake bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk (Department for Environment, Food and Rural Affairs — Ministerie voor Milieu, Voedsel en Plattelandsaangelegenheden):

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  De vermelde jaarlijkse uitgaven omvatten alle in de steunregeling voorziene jaarlijkse uitgaven die dezelfde rechtsgrond hebben en die bestemd zijn voor kleine en middelgrote bedrijven die vallen binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 70/2001, zoals gewijzigd (met inbegrip van steun voor investeringen in de sector verwerking en afzet van landbouwproducten).

(2)  Dit formulier wordt op de genoemde website gepubliceerd binnen 10 werkdagen nadat het aan de Europese Commissie is gezonden.


22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/31


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren

(2007/C 138/10)

Nummer van de steun: XA 53/07

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: England

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Rechtsgrond: De regeling is niet gebaseerd op specifieke wettelijke bepalingen. Op grond van de Agriculture Act 1986 (landbouwwet) (afdeling 1) kan de overheid advies verstrekken over eender welke landbouwactiviteit.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 1 juli 2007 — 30 juni 2008: 400 000 GBP

Maximale steunintensiteit: De steunintensiteit bedraagt 100 %.

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling gaat in op 1 juli 2007.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling gaat in op 1 juli 2007. Zij loopt af op 30 juni 2008. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 15 september 2007 worden ingediend. De laatste betaling vindt plaats op 30 november 2007.

Doelstelling van de steun: Secorale ontwikkeling. Dit programma is bestemd voor de exploitanten van landbouwbedrijven. Het heeft ten doel de landbouwers, hun adviseurs en hun onderaannemers aan de hand van workshops op de bedrijven, bedrijfsbezoeken, hulplijnen en websites, klaar en gericht advies te verstrekken over de „Statutory Management Requirements (SMR” (voorschriften op het gebied van beheer) en de „Good Agricultural and Environmental condition(GAEC) requirements” (milieuvoorschriften) en over de gevolgen daarvan voor het beheer van een landbouwbedrijf. Eén en ander komt het professionalisme in de sector ten goede.

De steun wordt betaald overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 en de subsidiabele kosten zijn de kosten voor de opzet en uitvoering van opleidingsprogramma's. De steun zal niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden.

Betrokken economische sector(en): Uitsluitend bedrijven die landbouwproducten voortbrengen, komen voor steun in aanmerking.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: De voor de regeling bevoegde overheidsinstantie is:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

De voor de tenuitvoerlegging van de regeling bevoegde organisatie is:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Website: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Klik op „Cross Compliance” of raadpleeg de centrale pagina van het VK over van aanmelding vrijgestelde staatssteun in de landbouwsector

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Overige informatie: Voor meer en uitvoeriger gegevens over de criteria waaraan moet zijn voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen en over de toepasselijke voorschriften, moeten vorengenoemde weblinks worden gevolgd.

Ondertekend en gedateerd namens de ter zake bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk (Department for Environment, Food and Rural Affairs — Ministerie voor Milieu, Voedsel en Plattelandsaangelegenheden):

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Nummer van de steun: XA 54/07

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: Purbeck

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Purbeck Natural Landscape Programme

Rechtsgrond: In het kader van de „National Heritage Act” (wet mbt het nationaal erfgoed) werd een fonds, het „National Heritage Memorial Fund” (NHMF), opgezet. De wet werd herhaaldelijk gewijzigd met name bij de „National Heritage Act” van 1997 en de „National Lottery Act” van 1993 en 1998.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

Soort steun

2007-2008

2008-2009

Kapitaaluitgaven voor traditionele landschappen

Het „Frome Valley”-project

634 200 GBP

15 000 GBP

Het „Purbeck Ridge”-project

41 277 GBP

4 600 GBP

Subtotaal

105 427 GBP

19 600 GBP

Technische Ondersteuning voor traditionele landschappen

Advies (inclusief haalbaarheidsstudies)

73 400 GBP

12 400 GBP

Opleiding „instandhouding” en evenementen

2 350 GBP

550 GBP

Subtotaal

75 750 GBP

12 950 GBP

Totaal

181 177 GBP

32 550 GBP

Maximale steunintensiteit: De regeling omvat maatregelen die uiteenvallen in kapitaaluitgaven en technische ondersteuning. Voor de technische ondersteuning bedraagt de maximumsteunintensiteit 100 %, overeenkomstig artikel 15. Voor de kapitaaluitgaven bedraagt de maximumsteunintensiteit 100 % indien een subsidie wordt verleend voor de instandhouding van niet-productieve erfgoedelementen. Dit maximale subsidiepercentage wordt evenwel verlaagd overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie indien erfgoedelementen in stand worden gehouden die tevens deel uitmaken van de productieve activa. Indien de steun wordt verleend overeenkomstig artikel 4, bedraagt de maximumsteunintensiteit 40 % van de subsidiabele investeringen.

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling gaat in op 30 april 2007.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling gaat in op 30 april 2007. Zij loopt af op 1 november 2009. De laatste betaling vindt plaats op 30 november 2009.

Doelstelling van de steun: Instandhouding van erfgoedelementen — de regeling heeft in het algemeen ten doel de rijke diversiteit van de habitats van Purbeck, met name de „Frome valley” en de „Purbeck Ridge”, te verbeteren en te beveiligen door de instandhouding van traditionele landschappen en erfgoedkenmerken.

De subsidiabele kapitaaluitgaven in het kader van de regeling zijn de werkelijke uitgaven in de vorm van kapitaaluitgaven voor de instandhouding van traditionele landschappen. Eén en ander strookt met artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1857/2006. Voor de kapitaaluitgaven waarbij wordt geïnvesteerd in landbouwbedrijven om landbouwers bij te staan bij het houden van beschermd vee, bedragen de subsidiabele uitgaven 40 % van de kapitaaluitgaven voor de handhaving en verbetering van het natuurlijk milieu. Dit strookt met artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

De subsidiabele uitgaven voor technische ondersteuning in het kader van de regeling zijn de uitgaven voor de opleiding van de landbouwers en hun werknemers, met name de uitgaven voor het organiseren van het opleidingsprogramma en voor adviesdiensten. De steun wordt verleend in de vorm van dienstverlening op preferentiële voorwaarden. De steun zal niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de producenten. Eén en ander strookt met artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Betrokken economische sector(en): De regeling geldt voor de productie van eender welk landbouwproduct.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Website: Het internetadres waar de volledige tekst kan worden gevonden van de criteria en voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen, is:

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

U kan ook naar de Defra website gaan op:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Overige informatie: —

Ondertekend en gedateerd namens de ter zake bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk (Department for Environment, Food and Rural Affairs — Ministerie voor Milieu, Voedsel en Plattelandsaangelegenheden):

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Nummer van de steun: XA 55/07

Lidstaat: Bondsrepubliek Duitsland

Regio: Saarland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Rechtsgrond: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 250 000 EUR

Maximale steunintensiteit: 50-100 % (zonder steun voor uitgaven met betrekking tot de verwerking en afzet van landbouwproducten)

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31.12.2013

Doelstelling van de steun: „Bevordering van de afzet van ecologische en regionaal gekweekte producten overeenkomstig artikel 14 en 15”,

Subsidiabele uitgaven zijn bewezen uitgaven voor:

Voor de uitgaven onder e) t/m h) wordt slechts steun verleend voor diensten die door derden worden uitgevoerd; investeringen komen niet voor subsidie in aanmerking. Tweedehands toestellen en machines komen voor subsidie in aanmerking indien ze niet ouder zijn dan één jaar of indien de afschrijvingstermijn niet is verstreken.

Tweedehands toestellen en machines mogen niet eerder voor subsidie in aanmerking zijn gekomen.

De kosten van het eigen personeel, voor de eigen prestaties, voor de aanschaf van vervangstukken en voor reparaties komen niet voor subsidie in aanmerking.

Betrokken economische sector(en): Ecologische en regionaal gekweekte producten.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Website: http://www.saarland.de/22497.htm

Overige informatie: Voor inlichtingen: Ministerium für Umwelt

Referat B/1, Dorothee Wehlen (Sachbearbeiterin)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

XA Nummer: XA 60/07

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: Engeland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008

Rechtsgrond: De regeling is niet gebaseerd op specifieke wettelijke bepalingen. Op grond van de Agriculture Act 1986 (section 1) kan de overheid advies verstrekken over landbouwactiviteiten.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: GBP 1,6 miljoen van 5 mei 2007 tot en met 31 maart 2008

Maximale steunintensiteit: De steunintensiteit bedraagt 100 %

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling gaat op 5 mei 2007 in.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Het steunregeling loopt af op 31 maart 2008. De uiterste datum voor betalingen is 30 juni 2008.

Doelstelling van de steun: Technische steun. Training en advies op het gebied van proactieve diergezondheidsplanning, om landbouwers te ondersteunen in hun streven naar een betere situatie op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, en om te laten zien dat in het geval van veeziektebeheer voorkomen beter is dan genezen.

De in aanmerking komende kosten zijn de kosten voor het organiseren van opleidingsprogramma's en adviesdiensten overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Betrokken economische sector(en): De regeling is van toepassing op landbouwbedrijven die zich bezighouden met de rundveehouderij.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Website: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Ook kunt u naar de centrale website van het Verenigd Koninkrijk gaan voor staatssteun in de landbouw: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Klik op de link „Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008”.

Overige inlichtingen: De steun wordt verleend in de vorm van diensten; er wordt geen geld rechtstreeks aan landbouwers uitgekeerd.

De opleiding en het advies staan open voor bedrijven die betrokken zijn bij de diergezondheidsplanning (bijvoorbeeld landbouwadviseurs en dierenartsen), maar niet voor landbouwers. Dergelijke steun wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende de minimis-steun.

XA Nummer: XA 61/07

Lidstaat: Republiek Litouwen

Regio: —

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Rechtsgrond: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Het geplande jaarlijkse budget bedraagt 5 000 000 LTL (1,45 miljoen EUR tegen de officiële wisselkoers).

Maximale steunintensiteit: Voor elk project bedraagt de maximale steunintensiteit 40 % van de subsidiabele uitgaven.

Datum van tenuitvoerlegging: 1.5.2007

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Steun voor MKB. De in het kader van deze regeling verleende steun is investeringssteun voor landbouwbedrijven.

Het doel van deze regeling is om gunstiger kredietvoorwaarden te creëren en zo bij te dragen tot de bevordering van de investeringen in plattelandsgebieden.

De regeling is opgezet overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie.

Een deel van de rente wordt vergoed als de subsidiabele kosten van het project onder de volgende categorieën vallen:

Betrokken economische sector(en): Primaire productie van landbouwproducten.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Website: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Overige inlichtingen: De intensiteit van de Staatssteun wordt berekend overeenkomstig de methode waarvan kennis is gegeven aan de Commissie en die door haar is goedgekeurd bij de volgende besluiten betreffende steunmaatregelen van de staten N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” (Beschikking C(2006)6786), N 112/05 „Parama žemės pirkimui” (Beschikking C(2006)5704), N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui” (Beschikking C(2006)6867).

XA Nummer: XA 62/07

Lidstaat: Republiek Litouwen

Regio: —

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Rechtsgrond: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Het geplande jaarlijkse budget bedraagt 7 500 000 LTL (2,18 miljoen EUR tegen de officiële wisselkoers).

Maximale steunintensiteit: Voor elk project bedraagt de maximale steunintensiteit 40 % van de subsidiabele uitgaven.

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31.12.2013

Doelstelling van de steun: Steun voor MKB.

De in het kader van deze regeling verleende steun is investeringssteun voor landbouwbedrijven.

Het doel van deze regeling is om gunstiger kredietvoorwaarden te creëren en zo bij te dragen tot de bevordering van de investeringen in plattelandsgebieden.

De regeling is opgezet overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie.

In ruil voor de garanties die door de BV Garantiefonds landbouwkredieten worden verleend, betalen de begunstigden dit bedrijf een garantie (tot 7 % van de gegarandeerde som). Begunstigden van gegarandeerde kredieten kunnen voor een deel van de garantiebetaling (80 %) worden vergoed.

Een deel van de garantiebetaling wordt vergoed als de subsidiabele kosten van het project onder de volgende categorieën vallen:

Betrokken economische sector(en): Primaire productie van landbouwproducten.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Website: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Overige inlichtingen: De intensiteit van de Staatssteun wordt berekend overeenkomstig de methode waarvan kennis is gegeven aan de Commissie en die door haar is goedgekeurd bij de volgende besluiten betreffende steunmaatregelen van de staten: N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” (C(2006)6786), N 112/05 „Parama žemės pirkimui” (C(2006)5704), N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui” (C(2006)6867).


V Bekendmakingen

BESTUURLIJKE PROCEDURES

Commissie

22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/36


Laatste publicatie van door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

(2007/C 138/11)

PB C 126 van 7.6.2007

Historiek van eerdere publicaties:

PB C 78 van 11.4.2007

PB C 332 van 30.12.2006

PB C 317 van 23.12.2006

PB C 303 van 13.12.2006

PB C 225 van 19.9.2006

PB C 184 van 8.8.2006


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

Commissie

22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/37


Bericht van opening van een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op bepaalde op de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of staal van oorsprong uit, onder meer, Rusland

(2007/C 138/12)

De Commissie heeft op grond van artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap („de basisverordening”) (1) besloten op eigen initiatief een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek te openen. Het onderzoek betreft alleen dumpingaspecten wat de producenten/exporteurs van de TMK-groep (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant en Seversky Tube Works) en de met hen verbonden ondernemingen („de onderneming”) betreft.

1.   Product

Het nieuwe onderzoek heeft betrekking op bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of staal, met rond profiel, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value — CEV) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en analyse van het Internationaal Instituut voor Lastechniek (2), van oorsprong uit Rusland („het betrokken product”), momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 en ex 7304 59 93 (3). Deze GN-codes worden slechts ter informatie vermeld.

2.   Bestaande maatregelen

Momenteel is een definitief antidumpingrecht van toepassing, dat is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 954/2006 van de Raad.

3.   Motivering van het nieuwe onderzoek

De Commissie beschikt over voldoende voorlopig bewijsmateriaal dat de omstandigheden op grond waarvan de bestaande antidumpingmaatregelen werden vastgesteld, zijn gewijzigd en dat deze wijziging van blijvende aard is. Volgens gegevens waarover de Commissie beschikt, is de bedrijfsstructuur van de onderneming aanzienlijk en blijvend veranderd sinds de periode op basis waarvan de bestaande maatregelen zijn vastgesteld.

Bovendien zou een vergelijking van de normale waarde op basis van de binnenlandse prijzen van de onderneming en de uitvoerprijzen leiden tot een vermindering van de dumping tot ver beneden het niveau van de huidige maatregel. Handhaving van de maatregelen op het huidige niveau, dat is gebaseerd op de eerder vastgestelde dumpingmarge, zou dus niet langer noodzakelijk zijn om de gevolgen van dumping te neutraliseren.

4.   Procedure voor de vaststelling van dumping

Daar de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité tot de conclusie is gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal is om een procedure voor een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek in te leiden, opent zij hierbij overeenkomstig artikel 11, lid 3, van de basisverordening een onderzoek.

Bij dit onderzoek zal worden nagegaan of de bestaande maatregelen ten aanzien van de bovengenoemde groep van ondernemingen moeten worden gehandhaafd, ingetrokken of gewijzigd.

a)   Vragenlijsten

Om de informatie te verkrijgen die zij voor het onderzoek nodig acht, zal de Commissie de indiener van het verzoek en de autoriteiten van het betrokken land van uitvoer een vragenlijst toezenden. De Commissie moet deze informatie en het bewijsmateriaal binnen de in punt 5, onder a), van dit bericht genoemde termijn ontvangen.

b)   Het schriftelijk en mondeling verstrekken van informatie

Alle belanghebbenden wordt verzocht hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en andere informatie dan de antwoorden op de vragenlijst, alsmede bewijsmateriaal te verstrekken. De Commissie moet deze informatie en het bewijsmateriaal binnen de in punt 5, onder a), van dit bericht genoemde termijn ontvangen.

Bovendien kan de Commissie belanghebbenden horen die hierom verzoeken en die kunnen aantonen dat er bijzondere redenen zijn om hen te horen. Dit verzoek moet binnen de in punt 5, onder b), van dit bericht vermelde termijn worden ingediend.

5.   Termijnen

a)   Om zich aan te melden en antwoorden op de vragenlijst en andere informatie toe te zenden

Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met hun opmerkingen rekening wordt gehouden, moeten, tenzij anders vermeld, binnen 40 dagen na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie contact met de Commissie opnemen, hun standpunt uiteenzetten en hun antwoorden op de vragenlijst en andere informatie verstrekken. De aandacht wordt erop gevestigd dat de meeste in de basisverordening vermelde procedurele rechten slechts kunnen worden uitgeoefend indien de betrokkene zich binnen de genoemde termijn bij de Commissie kenbaar maakt.

b)   Om een mondeling onderhoud aan te vragen

Binnen dezelfde termijn van 40 dagen kunnen belanghebbenden ook vragen door de Commissie te worden gehoord.

6.   Schriftelijke opmerkingen, antwoorden op vragenlijsten en correspondentie

Alle opmerkingen en verzoeken moeten schriftelijk (niet elektronisch, tenzij anders vermeld) worden toegezonden onder opgave van naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer van de belanghebbende. Alle schriftelijke opmerkingen, met inbegrip van de in dit bericht gevraagde informatie, antwoorden op de vragenlijst en correspondentie die op vertrouwelijke basis worden verstrekt, moeten van het opschrift „Limited  (4)” zijn voorzien en moeten overeenkomstig artikel 19, lid 2, van de basisverordening vergezeld gaan van een niet-vertrouwelijke versie met de vermelding „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES”.

Correspondentieadres van de Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Handel

Directoraat H

Kamer: J-79 5/16

B-1049 Brussel

Fax (32-2) 295 65 05.

7.   Niet-medewerking

Indien een belanghebbende binnen de vastgestelde termijnen toegang tot de nodige gegevens weigert, deze niet verstrekt of het onderzoek aanmerkelijk belemmert, kunnen overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening aan de hand van de beschikbare gegevens conclusies worden getrokken, zowel in positieve als in negatieve zin.

Wanneer blijkt dat een belanghebbende onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt, wordt deze informatie buiten beschouwing gelaten en kan overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening gebruik worden gemaakt van de beschikbare gegevens. Indien een belanghebbende geen of slechts gedeeltelijk medewerking verleent en gebruik wordt gemaakt van de beschikbare gegevens, kunnen de resultaten voor deze belanghebbende minder gunstig zijn dan wanneer hij wel medewerking had verleend.

8.   Tijdschema voor het onderzoek

Het onderzoek zal overeenkomstig artikel 11, lid 5, van de basisverordening binnen 15 maanden na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie worden afgesloten.

9.   Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die in het kader van dit onderzoek worden verzameld, zullen worden behandeld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (5).


(1)  PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 van de Raad (PB L 340 van 23.12.2005, blz. 17).

(2)  De CEV wordt vastgesteld volgens het Technisch Verslag van 1967, IIW doc. IX-535-67, gepubliceerd door het Internationaal Instituut voor Lastechniek (International Institute of WeldingIIW).

(3)  Zoals thans gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1549/2006 van 17 oktober 2006 tot wijziging van Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 301 van 31.10.2006, blz. 1). De productomschrijving wordt bepaald door een combinatie van de beschrijving van het product in artikel 1, lid 1, van Verordening nr. 95/4/2006 (PB L 175 van 29.6.2006, blz. 4) en die in de desbetreffende GN-codes.

(4)  Dit betekent dat het document uitsluitend voor intern gebruik bestemd is. Het document is beschermd krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43). Het document is vertrouwelijk in de zin van artikel 19 van de basisverordening en artikel 6 van de WTO-overeenkomst betreffende de toepassing van artikel VI van de GATT 1994 (antidumpingovereenkomst).

(5)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.


PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Commissie

22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/39


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 138/13)

1.

Op 13 juni 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Nikko Principal Investments Ltd („Nikko Principal Investments”, Verenigd Koninkrijk) en Eastmerchant GmbH („Eastmerchant”, Duitsland) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Sachsenfonds Holding GmbH („Sachsenfonds”, Duitsland) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Principal Investments: private equity investments firma;

voor Eastmerchant: financial investments firma;

voor Sachsenfonds: ontwerp, verdeling en beheer van closed-end fondsen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 (2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/40


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 138/14)

1.

Op 14 juni 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 (1) van de Raad waarin wordt medegedeeld dat de onderneming CEVA Group Logistics Plc („CEVA” Verenigd Koninkrijk), onder zeggenschap van het private equity-fonds Apollo Group („Apollo”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming EGL, Inc. („EGL”, Verenigde Staten) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor CEVA: verlening van diensten op het gebied van de contractlogistiek;

voor Apollo Group: private equity-fonds;

voor EGL: verlening van diensten op het gebied van vrachtexpeditie en contractlogistiek.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 (2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


22.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/41


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 138/15)

1.

Op 15 juni 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 (1) van de Raad waarin wordt medegedeeld dat de onderneming TA Acquisition Company („TAC”, Verenigde Staten) [onder zeggenschap van de Cerberus Group, Verenigde Staten] in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over Tower Automotive Inc. („Tower”, Verenigde Staten), met inbegrip van zijn buitenlandse bedrijfsactiviteiten, door de aankoop van activa.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor de Cerberus Group: investeringsmaatschappij;

voor Tower Automotive Inc.: ontwerper en producent van metalen structurele componenten die gebruikt worden door automobielfabrikanten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 (2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.