ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 103

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
8 mei 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen, richtsnoeren en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Raad

2007/C 103/01

Aanbeveling van de Raad van 19 maart 2007 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (6e EOF) voor het begrotingsjaar 2005

1

2007/C 103/02

Aanbeveling van de Raad van 19 maart 2007 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (7e EOF) voor het begrotingsjaar 2005

2

2007/C 103/03

Aanbeveling van de Raad van 19 maart 2007 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (8e EOF) voor het begrotingsjaar 2005

3

2007/C 103/04

Aanbeveling van de Raad van 19 maart 2007 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (9e EOF) voor het begrotingsjaar 2005

4

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 103/05

Wisselkoersen van de euro

5

2007/C 103/06

Vernieuwing van het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur

6

 

INITIATIEVEN VAN DE LIDSTATEN

2007/C 103/07

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen ( 1 )

7

2007/C 103/08

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen ( 1 )

11

2007/C 103/09

Wijziging van de verplichting tot openbare dienstverlening voor bepaalde geregelde luchtdiensten in de Autonome regio Azoren ( 1 )

14

 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Commissie

2007/C 103/10

Bericht van opening van een nieuw onderzoek naar aanleiding van het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op cumarine van oorsprong uit de Volksrepubliek China

15

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2007/C 103/11

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

20

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


I Resoluties, aanbevelingen, richtsnoeren en adviezen

AANBEVELINGEN

Raad

8.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/1


AANBEVELING VAN DE RAAD

van 19 maart 2007

inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (6e EOF) voor het begrotingsjaar 2005

(2007/C 103/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de derde ACS-EEG-Overeenkomst, ondertekend te Lomé op 8 december 1984 (1),

Gelet op het Intern Akkoord 86/126/EEG betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap (2), inzonderheid op artikel 29, lid 3,

Gelet op het Financieel Reglement van 11 november 1986 van toepassing op het Zesde Europees Ontwikkelingsfonds (6e EOF) (3), inzonderheid op de artikelen 66 tot en met 73,

Na onderzoek van de jaarrekening en de balans betreffende de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds 6e EOF, die op 31 december 2005 zijn vastgesteld, alsmede van het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2005, waaraan de antwoorden van de Commissie zijn gehecht (4).

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 29, lid 3, van het Intern Akkoord wordt aan de Commissie voor het financiële beheer van het 6e EOF kwijting verleend door het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad.

(2)

De uitvoering van de verrichtingen van het 6e EOF door de Commissie gedurende het begrotingsjaar 2005 is over het geheel genomen bevredigend geweest.

BEVEELT het Europees Parlement AAN de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de verrichtingen van het 6e EOF voor het begrotingsjaar 2005.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2007

Voor de Raad

De voorzitter

H. SEEHOFER


(1)  PB L 86 van 31.3.1986, blz. 3.

(2)  PB L 86 van 31.3.1986, blz. 210. Akkoord laatstelijk gewijzigd bij Besluit 86/281/EEG (PB L 178 van 2.7.1986, blz. 13).

(3)  PB L 325 van 20.11.1986, blz. 42.

(4)  PB C 263 van 31.10.2006, blz. 205.


8.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/2


AANBEVELING VAN DE RAAD

van 19 maart 2007

inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (7e EOF) voor het begrotingsjaar 2005

(2007/C 103/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de vierde ACS-EG-Overeenkomst, ondertekend te Lomé op 15 december 1989 (1), gewijzigd bij de op 4 november 1995 (2) te Mauritius ondertekende overeenkomst,

Gelet op Intern Akkoord 91/401/EEG betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van de vierde ACS-EEG-Overeenkomst waarbij, onder andere, een Europees Ontwikkelingsfonds (7e EOF) werd ingesteld (3), inzonderheid op artikel 33, lid 3,

Gelet op het Financieel Reglement van 29 juli 1991 van toepassing op de samenwerking inzake de ontwikkelingsfinanciering krachtens de vierde ACS-EG-Overeenkomst (4), inzonderheid op de artikelen 69 tot en met 77,

Na onderzoek van de jaarrekening en de balans betreffende de verrichtingen van het 7e EOF, die op 31 december 2005 zijn vastgesteld, alsmede van het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2005, waaraan de antwoorden van de Commissie zijn gehecht (5),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 33, lid 3, van het Intern Akkoord wordt aan de Commissie voor het financiële beheer van het 7e EOF kwijting verleend door het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad.

(2)

De uitvoering van de verrichtingen van het 7e EOF door de Commissie gedurende het begrotingsjaar 2005 is over het geheel genomen bevredigend geweest.

BEVEELT het Europees Parlement AAN de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de verrichtingen van het 7e EOF voor het begrotingsjaar 2005.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2007

Voor de Raad

De voorzitter

H. SEEHOFER


(1)  PB L 229 van 17.8.1991, blz. 3.

(2)  PB L 156 van 29.5.1998, blz. 3.

(3)  PB L 229 van 17.8.1991, blz. 288.

(4)  PB L 266 van 21.9.1991, blz. 1.

(5)  PB C 263 van 31.10.2006, blz. 205.


8.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/3


AANBEVELING VAN DE RAAD

van 19 maart 2007

inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (8e EOF) voor het begrotingsjaar 2005

(2007/C 103/03)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de vierde ACS-EG-Overeenkomst, ondertekend te Lomé op 15 december 1989 (1), gewijzigd bij de op 4 november 1995 te Mauritius ondertekende overeenkomst (2),

Gelet op het Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het tweede financiële protocol bij de ACS-EG-Overeenkomst (3) waarbij, onder andere, een achtste Europees Ontwikkelingsfonds (8e EOF) werd ingesteld, inzonderheid op artikel 33, lid 3,

Gelet op het Financieel Reglement van 16 juni 1998 van toepassing op de samenwerking inzake de ontwikkelingsfinanciering krachtens de vierde ACS-EG-Overeenkomst (4), inzonderheid op de artikelen 66 tot en met 74,

Na onderzoek van de jaarrekening en de balans betreffende de verrichtingen van het 8e EOF, die op 31 december 2005 zijn vastgesteld, alsmede van het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2005, waaraan de antwoorden van de Commissie zijn gehecht (5),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 33, lid 3, van het Intern Akkoord wordt aan de Commissie voor het financiële beheer van het 8e EOF kwijting verleend door het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad.

(2)

De uitvoering van de verrichtingen van het 8e EOF door de Commissie gedurende het begrotingsjaar 2005 is over het geheel genomen bevredigend geweest.

BEVEELT het Europees Parlement AAN de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de verrichtingen van het 8e EOF voor het begrotingsjaar 2005.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2007

Voor de Raad

De voorzitter

H. SEEHOFER


(1)  PB L 229 van 17.8.1991, blz. 3.

(2)  PB L 156 van 29.5.1998, blz. 3.

(3)  PB L 156 van 29.5.1998, blz. 108.

(4)  PB L 191 van 7.7.1998, blz. 53.

(5)  PB C 263 van 31.10.2006, blz. 205.


8.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/4


AANBEVELING VAN DE RAAD

van 19 maart 2007

inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (9e EOF) voor het begrotingsjaar 2005

(2007/C 103/04)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (1), en gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (2),

Gelet op het Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het financiële protocol bij de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst (3) waarbij, onder andere, een negende Europees Ontwikkelingsfonds (9e EOF) werd ingesteld, inzonderheid op artikel 32, lid 3,

Gelet op het Financieel Reglement van 27 maart 2003 van toepassing op het 9e EOF (4), inzonderheid op de artikelen 96 tot en met 103,

Na onderzoek van de jaarrekening en de balans betreffende de verrichtingen van het 9e EOF, die op 31 december 2005 zijn vastgesteld, alsmede van het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2005, waaraan de antwoorden van de Commissie zijn gehecht (5).

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 32, lid 3, van het Intern Akkoord wordt aan de Commissie voor het financiële beheer van het 9e EOF kwijting verleend door het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad.

(2)

De uitvoering van de verrichtingen van het 9e EOF door de Commissie gedurende het begrotingsjaar 2005 is over het geheel genomen bevredigend geweest.

BEVEELT het Europees Parlement AAN de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de verrichtingen van het 9e EOF voor het begrotingsjaar 2005.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2007

Voor de Raad

De Voorzitter

H. SEEHOFER


(1)  PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

(2)  PB L 287 van 28.10.2005, blz. 4.

(3)  PB L 317 van 15.12.2000, blz. 355.

(4)  PB L 83 van 1.4.2003, blz. 1.

(5)  PB C 263 van 31.10.2006, blz. 205.


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

8.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/5


Wisselkoersen van de euro (1)

7 mei 2007

(2007/C 103/05)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3615

JPY

Japanse yen

163,31

DKK

Deense kroon

7,4516

GBP

Pond sterling

0,68230

SEK

Zweedse kroon

9,1655

CHF

Zwitserse frank

1,6471

ISK

IJslandse kroon

86,37

NOK

Noorse kroon

8,1220

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CYP

Cypriotische pond

0,5826

CZK

Tsjechische koruna

28,167

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

246,20

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6966

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Poolse zloty

3,7413

RON

Roemeense leu

3,3120

SKK

Slowaakse koruna

33,537

TRY

Turkse lira

1,8230

AUD

Australische dollar

1,6483

CAD

Canadese dollar

1,5028

HKD

Hongkongse dollar

10,6428

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,8442

SGD

Singaporese dollar

2,0613

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 255,85

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

9,4161

CNY

Chinese yuan renminbi

10,4889

HRK

Kroatische kuna

7,3458

IDR

Indonesische roepia

12 096,93

MYR

Maleisische ringgit

4,6495

PHP

Filipijnse peso

64,331

RUB

Russische roebel

35,0260

THB

Thaise baht

44,335


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


8.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/6


Vernieuwing van het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur

(2007/C 103/06)

Het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur werd vernieuwd bij Besluit 2004/864/EG van de Commissie van 16 december 2004 (1), waarbij Besluit 1999/478/EG van 14 juli 1999 inzake vernieuwing van het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur (2) werd gewijzigd.

De leden van het Comité worden voor een periode van drie jaar benoemd. De ambtstermijn kan worden hernieuwd. De huidige ambtstermijn van de leden van het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur is begonnen op 1 mei 2004 en verstrijkt dus op 30 april 2007.

Bijgevolg heeft de Commissie besloten het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur voor de periode van 1 mei 2007 tot en met 30 april 2010 als volgt te vernieuwen:

GVB-SECTOREN

ZETELS

LEDEN

Het Comité

 

Titularissen

Plaatsvervangers

Particuliere reders

1

de heer B. DEAS

de heer J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ

Rederscoöperaties

1

de heer G. VAN BALSFOORT

de heer J. R. FUERTES GAMUNDI

Producentenorganisaties

1

de heer C. OLESEN

de heer S. O'DONOGHUE

Kwekers van schaal-/schelpdieren

1

de heer G. FUCCI

de heer A. BAEKGAARD

Viskwekers

1

de heer I. STEPHANIS

de heer P. A. SALVADOR

Verwerkers

1

de heer G. PASTOOR

de heer P. COMMERE

Handelaars

1

de heer P. BAMBERGER

de heer T. F. GEOGHEGAN

Vissers/werknemers

1

de heer R. OTERO

de heer A. MACEDO

Consumenten

1

de heer J. GODFREY

 

Milieu

1

de heer E. DUNN

Mw. C. PHUA

Ontwikkeling

1

de heer J. GUYEN

Mw. B. GOREZ

De werkgroepen

 

Voorzitter

Ondervoorzitter

Groep I

2

de heer J. GARAT PÉREZ

de heer J. L. DE FEUARDENT

Groep II

2

de heer R. FLYNN

de heer G. BREST

Groep III

2

de heer M. KELLER

de heer J. A. SUÁREZ LLANOS

Groep IV

2

de heer N. WICHMANN

de heer J. A. MOZOS


(1)  PB L 370 van 17.12.2004, blz. 91.

(2)  PB L 187 van 20.7.1999, blz. 70.


INITIATIEVEN VAN DE LIDSTATEN

8.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/7


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 103/07)

Nummer van de steunmaatregel

XS 164/06

Lidstaat

Polen

Regio

Północny 1.6

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Vrijstelling van onroerendgoedbelasting voor ondernemingen die in de stad Elblag actief zijn en nieuwe investeringen tot stand brengen

Rechtsgrond

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

0,2586 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

3.11.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren die voor KMO-steun in aanmerking komen

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 170/06

Lidstaat

United Kingdom (and Republic of Ireland)

Regio

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Adviesverlening voor softwareontwikkeling

Rechtsgrond

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

2006: 70 000 GBP

2007: 86 000 GBP

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.12.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2007

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Andere diensten

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 171/06

Lidstaat

Spanje

Regio

Comunidad Valenciana

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

GESTA-programma (Generation of Advanced Technology Solutions) voor industriële onderzoeksprojecten met technologische doelstellingen in kleine en middelgrote ondernemingen

Rechtsgrond

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

3,5 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2007

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2007

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren die voor KMO-steun in aanmerking komen

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 174/06

Lidstaat

Italië

Regio

Regione Basilicata

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Investeringssteun voor technologische, organisatorische en commerciële innovatie — milieubescherming

Rechtsgrond

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

7 miljoen EUR (1)

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

21.7.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Mijnbouw

Be- en verwerkende industrie

Productie en distributie van elektriciteit, gas en water

Diensten

Neen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Nummer van de steunmaatregel

XS 181/06

Lidstaat

Ierland

Regio

Alle regio's

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Kapitaalafschrijvingen voor kleine en middelgrote ondernemingen in het hotelwezen (XS/24/2001)

Rechtsgrond

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

20 miljoen EUR voor de periode 1.1.2007 tot 31.7.2008

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

2.2.2001

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.7.2008

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Andere diensten

Hotelwezen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


(1)  De vermelde jaarlijkse uitgaven hebben betrekking op de twee maatregelen aangegeven in de rechtsgrond.


8.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/11


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 103/08)

Nummer van de steunmaatregel

XS 187/06

Lidstaat

Bondsrepubliek Duitsland

Regio

Alle Regionalfördergebiete gemäß der Fördergebietskarte für Deutschland 2007-2013

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

ERP-Regionalförderprogramm

Rechtsgrond

ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm “sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

21 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2007

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2007 — tot einde geldigheidsduur KMO-vrijstellingsverordening

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren die voor KMO-steun in aanmerking komen

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 2/07

Lidstaat

Polen

Regio

Wszystkie 16 województw

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)

Rechtsgrondslag

Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji

Type maatregel

Steunregeling

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 387 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

7.9.2004

Looptijd

30.6.2008

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Nummer van de steunmaatregel

XS 3/07

Lidstaat

Polen

Regio

Wszystkie 16 województw

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Rechtsgrondslag

Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa

Type maatregel

Steunregeling

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 19 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

7.9.2004

Looptijd

30.6.2008

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Nummer van de steunmaatregel

XS 47/07

Lidstaat

Nederland

Regio

Alle regio's

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Rechtsgrondslag

Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Type maatregel

Steunregeling

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 34 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2007

Looptijd

1.1.2012

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland


Nummer van de steunmaatregel

XS 127/07

Lidstaat

Spanje

Regio

Cantabria

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Rechtsgrondslag

Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Type maatregel

Steunregeling

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 0,25 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

2.3.2007

Looptijd

31.12.2013

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Consejería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


8.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/14


Wijziging van de verplichting tot openbare dienstverlening voor bepaalde geregelde luchtdiensten in de Autonome regio Azoren

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 103/09)

De regering van de Autonome regio Azoren heeft overeenkomstig de Mededeling van de Commissie van 16 mei 2002 (PB C 115 van 16.5.2002, blz. 2), besloten de tarieven voor de openbare-dienstverplichtingen voor bepaalde geregelde luchtdiensten in de autonome regio Azoren aan te passen door de bijlagen A en B van die mededeling als volgt te wijzigen:

„BIJLAGE A

Tarief „Normal Economy Class ”(NEC) (in euro) in 2007

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

50

174

106

174

174

174

174

174

FLW

50

 

174

106

174

174

174

174

174

GRW

174

174

 

174

174

174

174

174

106

HOR

106

106

174

 

174

174

174

174

172

PDL

174

174

174

174

 

174

174

106

174

PIX

174

174

174

174

174

 

174

174

172

SJZ

174

174

174

174

174

174

 

174

106

SMA

174

174

174

174

106

174

174

 

174

TER

174

174

106

172

174

172

106

174

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira

BIJLAGE B

Tarief voor inwoners (RT) (in euro) in 2007

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

42

146

82

146

146

146

146

146

FLW

42

 

146

82

146

146

146

146

146

GRW

146

146

 

94

146

94

94

146

82

HOR

82

82

94

 

146

94

94

146

140

PDL

146

146

146

146

 

146

146

82

146

PIX

146

146

94

94

146

 

94

146

140

SJZ

146

146

94

94

146

94

 

146

82

SMA

146

146

146

146

82

146

146

 

146

TER

146

146

82

140

146

140

82

146

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira”


V Bekendmakingen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

Commissie

8.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/15


Bericht van opening van een nieuw onderzoek naar aanleiding van het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op cumarine van oorsprong uit de Volksrepubliek China

(2007/C 103/10)

Na de bekendmaking van een bericht dat de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op cumarine van oorsprong uit de Volksrepubliek China („het betrokken land”) op korte termijn zouden vervallen (1), heeft de Commissie op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap („de basisverordening”) (2) een verzoek om een nieuw onderzoek ontvangen.

1.   Verzoek om een nieuw onderzoek

Het verzoek werd op 8 februari 2007 ingediend door de European Chemical Industry Council (CEFIC) („de indiener van het verzoek”) namens de enige producent in de Gemeenschap, die de totale productie van cumarine in de Gemeenschap voor zijn rekening neemt.

2.   Product

Het verzoek heeft betrekking op cumarine van oorsprong uit de Volksrepubliek China („het betrokken product”), momenteel ingedeeld onder GN-code ex 2932 21 00. Deze GN-code wordt slechts ter informatie vermeld.

3.   Bestaande maatregelen

Momenteel geldt een definitief antidumpingrecht dat werd ingesteld bij Verordening (EG) nr. 769/2002 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1854/2003 van de Raad en uitgebreid tot invoer uit India en Thailand bij Verordening (EG) nr. 2272/2004 van de Raad (4) en tot invoer uit Indonesië en Maleisië bij Verordening (EG) nr. 1650/2006 van de Raad (5).

4.   Motivering van het nieuwe onderzoek

Het verzoek is ingediend omdat het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk zal leiden tot voortzetting of herhaling van dumping en schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap.

De indiener van het verzoek heeft bewijsmateriaal verstrekt waaruit blijkt dat het betrokken product verder in aanzienlijke hoeveelheden en tegen dumpingprijzen uit de Volksrepubliek China in de Gemeenschap wordt ingevoerd.

Op grond van de bepalingen van artikel 2, lid 7, van de basisverordening heeft de indiener van het verzoek de normale waarde voor de Volksrepubliek China vastgesteld op basis van de prijs in een geschikt land met een markteconomie, dat in punt 5.1, onder c), wordt vermeld. De bewering dat het betrokken product nog steeds met dumping wordt ingevoerd, is gebaseerd op een vergelijking van de normale waarde, als bedoeld in de vorige zin, met de prijzen van het betrokken product bij uitvoer naar de Gemeenschap.

De aldus vastgestelde dumpingmarge is aanzienlijk.

Met betrekking tot de herhaling van dumping wordt ook beweerd dat de uitvoer naar andere derde landen, namelijk de VS en Brazilië, tegen dumpingprijzen plaatsvindt.

De indiener van het verzoek heeft bewijsmateriaal verstrekt waaruit blijkt dat de invoer van het betrokken product uit de Volksrepubliek China in absolute cijfers en wat het marktaandeel betreft nog steeds aanzienlijk is.

Voorts wordt beweerd dat de hoeveelheden en de prijzen van het ingevoerde betrokken product nog steeds, naast andere gevolgen, een ongunstig effect hebben op het niveau van de door de bedrijfstak van de Gemeenschap gehanteerde prijzen, wat leidt tot aanzienlijke nadelen voor de financiële situatie en de werkgelegenheidssituatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap.

Volgens de indiener van het verzoek zal waarschijnlijk weer schadeveroorzakende dumping plaatsvinden. In dit verband heeft hij bewijsmateriaal voorgelegd waaruit blijkt dat de invoer van het betrokken product bij het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk in omvang zal toenemen gezien de onbenutte productiecapaciteit in het betrokken land.

Bovendien beweert de indiener van het verzoek dat de bedrijfstak van de Gemeenschap in een zodanige situatie verkeert dat hij bij een verdere aanzienlijke toename van de invoer tegen dumpingprijzen uit het betrokken land waarschijnlijk opnieuw schade zal lijden als de antidumpingmaatregelen vervallen.

Hij wijst er voorts op dat de producenten/exporteurs van het betrokken product in de Volksrepubliek China in de periode dat de antidumpingmaatregelen van kracht waren, hebben gepoogd de bestaande maatregelen te ontwijken. Deze pogingen zijn verijdeld door de uitbreiding van de maatregelen bij Verordening (EG) nr. 2272/2004 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1650/2006 van de Raad.

5.   Procedure

Daar de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité tot de conclusie is gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal is om een procedure voor een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen in te leiden, opent zij hierbij overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening een nieuw onderzoek.

5.1.   Procedure voor het vaststellen van de waarschijnlijkheid van dumping en schade

Bij het onderzoek zal worden vastgesteld of het waarschijnlijk is dat de invoer met dumping bij het vervallen van de maatregelen zal worden voortgezet of zich opnieuw zal voordoen en dat hierdoor schade zal ontstaan.

a)   Steekproeven

Daar kennelijk een groot aantal partijen bij deze procedure betrokken is, kan de Commissie gebruikmaken van steekproeven overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening.

i)   Steekproef van producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China

Om de Commissie in staat te stellen te beslissen of een steekproef noodzakelijk is en, zo ja, deze samen te stellen, wordt alle producenten/exporteurs, of hun vertegenwoordigers, verzocht binnen de in punt 6, onder b) i), genoemde termijn contact met de Commissie op te nemen en haar op de in punt 7 vermelde wijze de volgende gegevens over hun onderneming of ondernemingen te verstrekken:

naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer en contactpersoon;

de hoeveelheid (in ton) van het betrokken product die in de periode van 1 april 2006 tot en met 31 maart 2007 naar de Gemeenschap is uitgevoerd en de waarde van deze uitvoer in plaatselijke valuta;

de hoeveelheid (in ton) van het betrokken product die in de periode van 1 april 2006 tot en met 31 maart 2007 op de binnenlandse markt is verkocht en de waarde van deze verkoop in plaatselijke valuta;

de hoeveelheid (in ton) van het betrokken product die in de periode van 1 april 2006 tot en met 31 maart 2007 naar derde landen is uitgevoerd en de waarde van deze uitvoer in plaatselijke valuta;

een nauwkeurige beschrijving van de activiteiten van de onderneming in verband met de productie van het betrokken product, de geproduceerde hoeveelheid (in ton) van het betrokken product, de productiecapaciteit en de investeringen in productiecapaciteit in de periode van 1 april 2006 tot en met 31 maart 2007;

de namen en een nauwkeurige beschrijving van de activiteiten van alle verbonden ondernemingen (6) die betrokken zijn bij de productie en/of verkoop (uitvoer en/of binnenlandse verkoop) van het betrokken product;

alle andere informatie die de Commissie bij het samenstellen van de steekproef van nut kan zijn.

Door het verstrekken van de hierboven gevraagde informatie geeft de onderneming te kennen bereid te zijn in de steekproef te worden opgenomen. Selectie voor de steekproef houdt in dat een vragenlijst moet worden beantwoord en dat de antwoorden ter plaatse worden gecontroleerd. Ondernemingen die verklaren niet in de steekproef te willen worden opgenomen, worden geacht niet aan het onderzoek te hebben meegewerkt. De gevolgen van niet-medewerking zijn vermeld in punt 8.

Om de informatie te verkrijgen die zij voor het samenstellen van de steekproef van producenten/exporteurs nodig acht, zal de Commissie bovendien contact opnemen met de autoriteiten van het land van uitvoer en met alle bekende verenigingen van producenten/exporteurs.

ii)   Steekproef van importeurs

Om de Commissie in staat te stellen te beslissen of een steekproef noodzakelijk is en, zo ja, deze samen te stellen, wordt alle importeurs, of hun vertegenwoordigers, verzocht binnen de in punt 6, onder b) i), genoemde termijn contact met de Commissie op te nemen en haar op de in punt 7 vermelde wijze de volgende gegevens over hun onderneming of ondernemingen te verstrekken:

naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer en contactpersoon;

de totale omzet van de onderneming in euro's in de periode van 1 april 2006 tot en met 31 maart 2007;

het totaal aantal werknemers;

een nauwkeurige beschrijving van de activiteiten van de onderneming in verband met het betrokken product;

de hoeveelheid (in ton) van het betrokken product van oorsprong uit de Volksrepubliek China die in de periode van 1 april 2006 tot en met 31 maart 2007 in de Gemeenschap is ingevoerd en verkocht en de waarde van deze invoer en verkoop in euro's;

de namen en een nauwkeurige beschrijving van de activiteiten van alle verbonden ondernemingen (7) die betrokken zijn bij de productie en/of verkoop van het betrokken product;

alle andere informatie die de Commissie bij het samenstellen van de steekproef van nut kan zijn.

Door het verstrekken van de hierboven gevraagde informatie geeft de onderneming te kennen bereid te zijn in de steekproef te worden opgenomen. Selectie voor de steekproef houdt in dat een vragenlijst moet worden beantwoord en dat de antwoorden ter plaatse worden gecontroleerd. Ondernemingen die verklaren niet in de steekproef te willen worden opgenomen, worden geacht niet aan het onderzoek te hebben meegewerkt. De gevolgen van niet-medewerking zijn vermeld in punt 8.

Om de informatie te verkrijgen die zij voor het samenstellen van de steekproef van importeurs nodig acht, zal de Commissie bovendien contact opnemen met alle bekende verenigingen van importeurs.

iii)   Definitieve samenstelling van de steekproeven

Alle informatie die voor de samenstelling van de steekproeven van nut kan zijn, moet binnen de in punt 6, onder b) ii), vermelde termijn worden ingediend.

De Commissie zal de steekproeven pas definitief samenstellen na raadpleging van alle partijen die zich bereid hebben verklaard om in de steekproeven te worden opgenomen.

De in de steekproef opgenomen ondernemingen moeten binnen de in punt 6, onder b) iii), vermelde termijn een vragenlijst beantwoorden en medewerking bij het onderzoek verlenen.

Indien onvoldoende medewerking wordt verleend, kan de Commissie haar bevindingen overeenkomstig artikel 17, lid 4, en artikel 18 van de basisverordening op de beschikbare gegevens baseren. Op de beschikbare gegevens gebaseerde bevindingen kunnen voor de betrokkene minder gunstig zijn (zie punt 8).

b)   Vragenlijsten

Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek nodig heeft, zal de Commissie vragenlijsten toezenden aan de producent in de Gemeenschap, aan de vereniging die deze vertegenwoordigt, aan de in de steekproef opgenomen producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China, aan alle verenigingen van producenten/exporteurs, aan de in de steekproef opgenomen importeurs, aan verenigingen van importeurs die in het verzoek zijn genoemd of die medewerking hebben verleend aan het onderzoek dat tot de bestaande maatregelen heeft geleid, en aan de autoriteiten van het betrokken land van uitvoer.

c)   Selectie van een geschikt land met een markteconomie

De Commissie is voornemens India als geschikt land met een markteconomie te gebruiken om de normale waarde voor de Volksrepubliek China vast te stellen. Opmerkingen over de selectie van dit land moeten binnen de in punt 6, onder c), vermelde bijzondere termijn worden toegezonden.

d)   Het schriftelijk en mondeling verstrekken van informatie

Alle belanghebbenden wordt verzocht hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en andere informatie dan de antwoorden op de vragenlijst, alsmede bewijsmateriaal te verstrekken. De Commissie moet deze informatie en het bewijsmateriaal binnen de in punt 6, onder a) ii), genoemde termijn ontvangen.

Bovendien kan de Commissie belanghebbenden horen die hierom verzoeken en die kunnen aantonen dat er bijzondere redenen zijn om hen te horen. Dit verzoek moet binnen de in punt 6, onder a) iii), vermelde termijn worden ingediend.

5.2.   Procedure voor het beoordelen van het belang van de Gemeenschap

Indien wordt vastgesteld dat het waarschijnlijk is dat de invoer met dumping zal worden voortgezet of herhaald en dat hierdoor schade zal ontstaan, zal overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening worden onderzocht of het niet tegen het belang van de Gemeenschap is de antidumpingmaatregelen te handhaven. Producenten in de Gemeenschap, importeurs en representatieve verenigingen van producenten, importeurs, verwerkende bedrijven en consumenten die aantonen dat er een objectieve band is tussen hun activiteiten en het betrokken product, kunnen binnen de in punt 6, onder a) ii), genoemde algemene termijn, contact met de Commissie opnemen en inlichtingen verstrekken. Deze partijen kunnen binnen de in punt 6, onder a) iii), vermelde termijn om een mondeling onderhoud verzoeken onder opgave van de redenen waarom zij gehoord willen worden. Met informatie die op grond van artikel 21 wordt verstrekt, wordt slechts rekening gehouden indien daarbij, op het moment dat deze wordt verstrekt, het nodige bewijsmateriaal is gevoegd.

6.   Termijnen

a)   Algemene termijnen

(i)   Om een vragenlijst aan te vragen

Belanghebbenden die geen medewerking hebben verleend aan het onderzoek dat tot de bestaande maatregelen heeft geleid, moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk 15 dagen na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie een vragenlijst of andere formulieren aanvragen.

(ii)   Om zich aan te melden en antwoorden op de vragenlijst en andere informatie toe te zenden

Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met hun opmerkingen rekening wordt gehouden, moeten, tenzij anders vermeld, binnen 40 dagen na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie contact met de Commissie opnemen, hun standpunt uiteenzetten en hun antwoorden op de vragenlijst en andere informatie verstrekken. De aandacht wordt erop gevestigd dat de meeste in de basisverordening vermelde procedurele rechten slechts kunnen worden uitgeoefend indien de betrokkene zich binnen de genoemde termijn bij de Commissie kenbaar maakt.

Ondernemingen die in een steekproef zijn opgenomen, moeten de vragenlijst binnen de in punt 6, onder b) iii), vermelde termijn ingevuld terugsturen.

iii)   Om een mondeling onderhoud aan te vragen

Binnen dezelfde termijn van 40 dagen kunnen belanghebbenden ook vragen door de Commissie te worden gehoord.

b)   Bijzondere termijn voor de samenstelling van de steekproef

(i)

De Commissie moet de in punt 5.1, onder a) i) en ii), bedoelde informatie uiterlijk 15 dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie hebben ontvangen, daar zij de ondernemingen die zich bereid hebben verklaard in de steekproef te worden opgenomen, binnen 21 dagen na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie over de definitieve samenstelling van de steekproef wil raadplegen.

(ii)

Alle andere informatie die voor het samenstellen van de steekproef van nut kan zijn, als bedoeld in punt 5,1, onder a) iii), moet uiterlijk 21 dagen na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie door de Commissie zijn ontvangen.

(iii)

De antwoorden op de vragenlijst van de in de steekproef opgenomen ondernemingen moeten uiterlijk 37 dagen nadat hun is medegedeeld dat zij in de steekproef zijn opgenomen, door de Commissie zijn ontvangen.

c)   Bijzondere termijn voor de selectie van het land met een markteconomie

De belanghebbenden kunnen opmerkingen maken over de selectie van India als geschikt land met een markteconomie om de normale waarde voor de Volksrepubliek China vast te stellen (zie punt 5, onder c)). Deze opmerkingen moeten uiterlijk tien dagen na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie in het bezit zijn van de Commissie.

7.   Schriftelijke opmerkingen, antwoorden op vragenlijsten en correspondentie

Alle opmerkingen en verzoeken moeten schriftelijk (niet elektronisch, tenzij anders vermeld) worden toegezonden onder opgave van naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer van de belanghebbende. Alle schriftelijke opmerkingen, met inbegrip van de in dit bericht gevraagde informatie, antwoorden op de vragenlijst en correspondentie die op vertrouwelijke basis worden verstrekt, moeten van het opschrift „Limited  (8)”zijn voorzien en moeten overeenkomstig artikel 19, lid 2, van de basisverordening vergezeld gaan van een niet-vertrouwelijke versie met de vermelding „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES”.

Correspondentieadres van de Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Handel

Directoraat B

Kamer: J-79 5/16

B-1049 Brussel

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Niet-medewerking

Indien een belanghebbende binnen de vastgestelde termijnen toegang tot de nodige gegevens weigert, deze niet verstrekt of het onderzoek aanmerkelijk belemmert, kunnen overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening aan de hand van de beschikbare gegevens conclusies worden getrokken, zowel in positieve als in negatieve zin.

Wanneer blijkt dat een belanghebbende onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt, wordt deze informatie buiten beschouwing gelaten en kan overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening gebruik worden gemaakt van de beschikbare gegevens. Indien een belanghebbende geen of slechts gedeeltelijk medewerking verleent en gebruik wordt gemaakt van de beschikbare gegevens, kunnen de resultaten voor deze belanghebbende minder gunstig zijn dan wanneer hij wel medewerking had verleend.

9.   Tijdschema voor het onderzoek

Het onderzoek zal overeenkomstig artikel 11, lid 5, van de basisverordening binnen 15 maanden na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie worden afgesloten.

10.   Verzoek om een nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening

Dit nieuwe onderzoek bij het vervallen van een maatregel wordt geopend overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening. Overeenkomstig artikel 11, lid 6, van de basisverordening kunnen de bestaande maatregelen naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek worden ingetrokken of gehandhaafd, maar niet worden gewijzigd.

Belanghebbenden die van oordeel zijn dat het niveau van de maatregelen opnieuw moet worden onderzocht zodat het kan worden gewijzigd (dat wil zeggen verhoogd of verlaagd), kunnen een verzoek om een nieuw onderzoek indienen op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening.

Zij moeten daartoe contact opnemen met de Commissie op het bovenstaande adres. Een dergelijk onderzoek zal onafhankelijk van het in dit bericht aangekondigde onderzoek worden uitgevoerd.


(1)  PB C 196 van 19.8.2006, blz. 2.

(2)  PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 van de Raad (PB L 340 van 23.12.2005, blz. 17).

(3)  PB L 123 van 9.5.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1854/2003 (PB L 272 van 23.10.2003, blz. 1).

(4)  PB L 396 van 31.12.2004, blz. 18.

(5)  PB L 311 van 10.11.2006, blz. 1.

(6)  Voor de betekenis van het begrip „verbonden onderneming”, zie artikel 143 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).

(7)  Voor de betekenis van het begrip „verbonden onderneming”, zie artikel 143 van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

(8)  Dit betekent dat het document uitsluitend voor intern gebruik bestemd is. Het document is beschermd krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43). Het document is vertrouwelijk in de zin van artikel 19 van de basisverordening en artikel 6 van de WTO-overeenkomst betreffende de toepassing van artikel VI van de GATT 1994 (antidumpingovereenkomst).


ANDERE BESLUITEN

Commissie

8.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/20


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2007/C 103/11)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaren moeten de Commissie binnen zes maanden na deze bekendmaking bereiken.

SAMENVATTING

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

„PARDUBICKÝ PERNÍK”

EG-nummer: CZ/PDO/005/0408/26.10.2004

BOB ( ) BGA ( X )

Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.

1.   Bevoegde dienst van de lidstaat:

Naam:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adres:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Tel:

(420) 220 383 111

Fax:

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Groepering:

Naam:

Sdružení Pardubický perník

Adres:

Rožkova 1009

CZ-530 02 Pardubice

Tel:

(420) 466 303 637

Fax:

(420) 466 303 637

E-mail:

info@goldfein.cz

Samenstelling:

producenten/verwerkers ( X ) andere ( )

3.   Productcategorie:

Categorie: 2.4, ontbijtkoek

4.   Productdossier:

(Samenvatting van de bij artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)

4.1.   Naam: „Pardubický perník ”

4.2.   Beschrijving: Pardubický perník is een bakkersproduct op basis van tarwemeel, suiker, eieren, honing, vruchtenjam, plantaardige vetten, cacao, een kruidenmengsel voor ontbijtkoek (kaneel, koriander, kruidnagel, anijs, piment) en bakpoeder. Er zijn twee soorten Pardubický perník:

4.3.   Geografisch gebied: Het geografische productiegebied van Pardubický perník is beperkt tot het grondgebied van de stad Pardubice, zoals dit op het kadasterplan is aangegeven, en het grondgebied van de gemeente Spojil.

4.4.   Bewijs van oorsprong: Pardubického perník wordt bereid volgens de geldende nationale en Europese voorschriften en de productie wordt gecontroleerd door de nationale inspectiedienst voor landbouwproducten en levensmiddelen en door het interne controlemechanisme HACCP (beheersing van kritieke punten). Overeenkomstig de regelgeving inzake traceerbaarheid houden alle fabrikanten een register bij van alle leveranciers van grondstoffen en van alle kopers van afgewerkte producten. Aangezien ontbijtkoek niet onder de categorie verse bakkersproducten valt, moet hij bij de fabrikant worden verpakt en ten minste de in de bovengenoemde voorschriften aangegeven vermeldingen dragen, met name de naam, het gewicht en de samenstelling van het product, alsook de identiteit van de fabrikant.

4.5.   Werkwijze voor het verkrijgen van het product: Pardubický perník is een bakkersproduct waarvan de bereiding in drie eeuwen tijd weinig veranderd is.

Er zijn twee bereidingsstadia, met een paar dagen tussentijd.

In het eerste stadium wordt het basisdeeg bereid, dat vervolgens enkele dagen moet rusten alvorens verder te worden bewerkt.

In het tweede stadium wordt het deeg gemengd met de eieren, de jam, de kruiden en de gist, tot een elastisch deeg wordt verkregen, dat vervolgens wordt uitgerold en verder bewerkt:

volgens de in punt 4,2. a), bedoelde methode worden met de hand of met vormen gelijke stukken deeg uitgesneden, vervolgens gebakken in de oven, gevuld en bedekt met glazuur of chocolade en ten slotte verpakt in folie met etiketten waarop de vermeldingen betreffende het product zijn aangebracht,

volgens de in punt 4.2. b), bedoelde methode worden met de hand of met vormen figuren uit het deeg uitgesneden (zie punt 4.2) of gebruikt om een tridimensionale constructie mee te maken (zie punt 4.2). Vervolgens worden ze gebakken, afgekoeld, soms zo verkocht, maar meestal nog met glazuur of chocolade bedekt. De aldus verkregen producten worden met de hand versierd met suiker, vet of chocolade, en verpakt in folie waarop de vermeldingen betreffende het product zijn aangebracht.

De bereiding en de verpakking gebeuren volledig op productieplaatsen in het afgebakende gebied. De verpakking ter plaatse wordt gerechtvaardigd door de aard van het product; het vervoer van niet-verpakte producten zou het glazuur en de versiering namelijk kunnen beschadigen; bovendien is in de wet bepaald dat bakkersproducten met lange houdbaarheid bij de fabrikant moeten worden verpakt.

4.6.   Verband: De bereiding van ontbijtkoek in Pardubice gaat terug tot de 16e eeuw, en het recht om het product te bereiden is in 1759 door Maria Theresa verleend. In de 20e eeuw bereikte de productie een hoogtepunt en kwam naast de artisanale productie ook een industriële productie op gang. Het uitzonderlijke imago van ontbijtkoek van Pardubice blijkt onder andere uit krantenartikels (Noviny Pernštejn, Blesk, enz.) en uit foto's die zijn genomen tijdens het bezoek van Václav Havel (toen president van Tsjechië) aan Pardubice, in de werkplaatsen van de fabriek Goldfein CZ. Het is dan ook duidelijk dat in Pardubice sinds lange tijd gespecialiseerde vaklui werken en worden opgeleid, die de bereiding van ontbijtkoek volledig beheersen en hun know-how hebben overgedragen. De typische motieven die op de ontbijtkoek worden aangebracht, zijn ook een erfenis uit die tijd. Deze versiermethoden worden nergens anders aangeleerd en worden slechts via de praktijk verworven.

4.7.   Controle-instantie:

Naam:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Adres:

Březhradská 182

CZ-530 32 Hradec Králové

Tel:

(420) 495 454 110

Fax:

(420) 495 532 518

E-mail:

hradec@szpi.gov.cz

4.8.   Etikettering: —


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.