ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 94

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
28 april 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen, richtsnoeren en adviezen

 

ADVIEZEN

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2007/C 094/01

Advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende wederzijdse administratieve bijstand ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap tegen fraude en andere onwettige activiteiten

1

2007/C 094/02

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (COM(2006) 866 def.)

3

2007/C 094/03

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over: het gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (COM(2006) 213 def.) het voorstel voor een verordening (EG, Euratom) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (SEC(2006) 866 def.)

12

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 094/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4524 — Nemak/Hydro Castings) ( 1 )

19

2007/C 094/05

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4465 — Thrane & Thrane/Nera) ( 1 )

19

2007/C 094/06

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4500 — Nemak/TK Aluminum A) ( 1 )

20

2007/C 094/07

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV) ( 1 )

20

2007/C 094/08

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4456 — Mahle/Dana EPG) ( 1 )

21

2007/C 094/09

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

22

2007/C 094/10

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

23

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 094/11

Wisselkoersen van de euro

25

2007/C 094/12

Lijst van de in het begrotingsjaar 2006 ten laste van begrotingsartikel 05 08 06 toegekende subsidies (Bekendgemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2208/2002 van de Commissie)

26

2007/C 094/13

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 — Nationale regionale-steunkaart: Frankrijk ( 1 )

34

 

INITIATIEVEN VAN DE LIDSTATEN

2007/C 094/14

Lijst van de erkende producentenorganisities in de visserijsector en in de aquacultuur

57

2007/C 094/15

Lijst van namen van kleinere geografische eenheden dan de lidstaat, als bedoeld in artikel 51, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (Tafelwijn met een geografische aanduiding) (Gepubliceerd krachtens artikel 28, onder a), van Verordening (EG) nr. 753/2002)

80

2007/C 094/16

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten

106

2007/C 094/17

Door de lidstaten erkende bedrijven voor de eerste bewerking van tabak

111

 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2007/C 094/18

Oproep tot het indienen van voorstellen 2007 — Financieringsinstrument voor civiele bescherming — Preventie en andere acties

115

2007/C 094/19

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen van 2007 — Simulatieoefeningen voor civiele bescherming

116

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2007/C 094/20

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4604 — CapMan/Walki Wisa) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

117

2007/C 094/21

Intrekking van een aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4334 — Owens Corning/Saint Gobain Vetrotex/JV ) ( 1 )

118

2007/C 094/22

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4642 — 3i Group/Euro Druckservice) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

119

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


I Resoluties, aanbevelingen, richtsnoeren en adviezen

ADVIEZEN

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/1


Advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende wederzijdse administratieve bijstand ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap tegen fraude en andere onwettige activiteiten

(2007/C 94/01)

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 286,

Gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name op artikel 8,

Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (2), met name op artikel 41,

Gezien het verzoek om advies op grond van artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 dat op 19 september 2006 van de Commissie is ingekomen,

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

I.   INLEIDING

Het gewijzigde voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse administratieve bijstand ter bescherming van de financiële belangen van de EG tegen fraude en andere onwettige activiteiten (hierna „gewijzigde voorstel”) strekt ertoe om, ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, tussen de Commissie en de lidstaten procedures voor communicatie en bijstand vast te stellen die betrekking hebben op wederzijdse administratieve bijstand en informatie-uitwisseling. Het gewijzigde voorstel legt voor de Commissie een coördinerende en faciliterende rol vast ten aanzien van deze procedures, in het bijzonder door middel van het Europees Bureau voor fraudebestrijding („OLAF”).

Het gewijzigde voorstel is door de Commissie, conform artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna Verordening (EG) nr. 45/2001), voor advies aan de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming („EDPS”) toegezonden. Eerder reeds was de EDPS verzocht advies uit te brengen over de door de Commissie aangenomen eerste versie van het verordeningsvoorstel; dit eerste advies is aangenomen in oktober 2004 (3). De brief die de EDPS op 19 september 2006 van de Commissie heeft ontvangen, is derhalve een nieuw verzoek om aanvullend advies over het gewijzigde voorstel — waaraan de EDPS met genoegen voldoet -, met name omdat het oorspronkelijke voorstel in de loop van de wetgevingsprocedure met het oog op de aanneming ervan is gewijzigd. Conform artikel 28, lid 2, dient de Commissie immers, telkens wanneer zij een nieuw voorstel aanneemt, de EDPS te raadplegen.

II.   BELANGRIJKSTE OPMERKINGEN

II.1.   Gegevensbeschermingsvraagstukken zullen worden behandeld in de uitvoeringswetgeving

Het gewijzigde voorstel, dat ertoe strekt communicatie- en administratieve procedures vast te stellen ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, bevat geen nieuwe voorschriften voor gegevensbescherming, noch uitzonderingen op de vigerende wetgeving inzake gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001), maar bevestigt dat die wetgeving moet worden toegepast; op bepaalde gebieden wordt voor de aanpak van gegevensbeschermingsvraagstukken naar de uitvoeringsbepalingen verwezen.

De EDPS acht die aanpak in deze context bevredigend, omdat in de bij het gewijzigde voorstel ingevoerde communicatie- en administratieve procedures (inclusief informatie-uitwisseling), de in Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001 vastgestelde normen voor gegevensbescherming in acht worden genomen. Een versoepeling van die normen zou de EDPS zorgen hebben gebaard.

Tegelijkertijd is de EDPS zich ervan bewust dat met deze aanpak het eigenlijke debat over gegevensbeschermingsvraagstukken pas in een latere fase zal worden gevoerd, nl. bij het opstellen van de uitvoeringsbepalingen. De EDPS wijst erop dat bij het opstellen van de uitvoeringswetgeving de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de in te voeren communicatie- en administratieve procedures zorgvuldig zal moeten worden overwogen. In dat opzicht verheugt het de EDPS dat in het gewijzigde voorstel bepaald is dat hij over het opstellen van die uitvoeringswetgeving geraadpleegd moet worden, in het bijzonder wat betreft de toegang van de Commissie tot door de lidstaten opgeslagen gegevens betreffende de belasting over de toegevoegde waarde (artikel 11 van het gewijzigde voorstel), het verstrekken van informatie over verrichtingen of transacties ingeval van bijstand zonder voorafgaand verzoek (artikel 12, lid 4) en het uitwisselen van informatie en wederzijdse bijstand met betrekking tot andere onregelmatigheden (artikel 23 van het gewijzigde voorstel). Conform Verordening (EG) nr. 45/2001 dient de EDPS immers niet alleen over wetgevingsvoorstellen te worden geraadpleegd (artikel 28, lid 2), maar ook over vergelijkbare administratieve maatregelen in verband met de verwerking van persoonsgegevens waarbij een communautaire instelling of een communautair orgaan, alleen of samen met andere(n), is betrokken (artikel 28, lid 1).

II.2.   Gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens: toelichting bij artikel 17, lid 1

Hoewel het gewijzigde voorstel als hierboven omschreven geen nieuwe voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens bevat voor de vormen van informatie-uitwisseling die erin worden vastgesteld, heeft een aantal artikelen toch indirecte gevolgen voor de bescherming van gegevens. In bepaalde gevallen lijken die gevolgen positief: het feit dat de lidstaten de in het kader van deze verordening bevoegde autoriteiten moeten aanwijzen en vervolgens aanmelden bij de Commissie, kan ertoe bijdragen dat het uitwisselen van informatie uitsluitend tussen die bevoegde autoriteiten plaatsvindt, en niet tussen andere personen of instanties. De EDPS acht het ook positief dat een verzoek om bijstand en informatie vergezeld dient te gaan van een korte beschrijving van de feiten die de verzoekende autoriteit bekend zijn, aangezien dit de hoeveelheid informatie die nodig is om aan het verzoek te voldoen, kan helpen beperken.

Daartegenover staat dat het gewijzigde voorstel volgens de EDPS in ten minste één geval een bepaling bevat die voor de bescherming van persoonsgegevens negatief zou kunnen uitvallen, nl. de bepalingen van artikel 17 van het gewijzigde voorstel, die eerder in het door de Commissie aangenomen voorstel in artikel 18 stonden. In punt 4 van zijn advies van 2004 heeft de EDPS erop gewezen dat artikel 18, lid 1, tweede alinea, het recht van datasubjecten op toegang tot de hen betreffende persoonsgegevens onverlet dient te laten. De EDPS gaat ervan uit dat de wetgever de bepaling in die zin bedoelt, maar met de huidige formulering is dit niet helemaal duidelijk. De EDPS stelt dan ook voor om aan het eind van artikel 17, lid 1, tweede alinea, de volgende zin toe te voegen: „Het recht van de betrokkenen om, conform Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001, toegang te hebben tot de hen betreffende persoonsgegevens wordt hierdoor onverlet gelaten.”.

II.3.   Voorstel voor een andere formulering

De EDPS waardeert het dat in het gewijzigde voorstel met een aantal opmerkingen uit zijn advies van 2004 rekening is gehouden. Zo acht hij het, gelet op het bindende karakter van Artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001, positief dat in het gewijzigde voorstel uitdrukkelijk naar deze raadpleging wordt verwezen. Wel is de EDPS van mening dat deze verwijzing in de preambule van het voorstel moet worden opgenomen, na de laatste aanhaling die begint met „Gezien …”. Dit is de aanpak die wordt gevolgd in het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Voorgesteld wordt ook om die aanhaling, conform de gebruikelijke tekst, als volgt te formuleren: „Na raadpleging van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming”.

III.   CONCLUSIE

De EDPS is van mening dat in het gewijzigde voorstel in het algemeen het niveau van bescherming van persoonsgegevens in acht wordt genomen dat in het vigerende EU-kader voor gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001) is vastgesteld.

Of deze normen inzake gegevensbescherming daadwerkelijk in acht zullen worden genomen, zal evenwel afhangen van de precieze inhoud van de uitvoeringswetgeving waarvoor het gewijzigde voorstel de rechtsgrondslag vormt. Uitvoeringswetgeving zal in deze context een essentieel element zijn voor de bescherming van persoonsgegevens, en het verheugt de EDPS dan ook bijzonder dat hij krachtens het gewijzigde voorstel over het opstellen van die uitvoeringswetgeving geraadpleegd dient te worden.

Afgezien van het voorstel om artikel 17, lid 1, te verduidelijken (zie punt II.2) en de bepaling over de raadpleging van de EDPS conform de bestaande praktijk te wijzigen (zie punt II.3) is de EDPS tevreden over de inhoud van het gewijzigde voorstel, zodat verdere wijzigingen niet nodig zijn.

Gedaan te Brussel op 13 november 2006,

Peter HUSTINX

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming


(1)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

(2)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(3)  PB C 301 van 7.12.2004, blz. 4.


28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/3


Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (COM(2006) 866 def.)

(2007/C 94/02)

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 286,

Gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name op artikel 8,

Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (2), en met name op artikel 41,

Gelet op het verzoek om advies op grond van artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001, dat op 4 januari 2007 van de Commissie is ontvangen,

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

INLEIDING

1.

Het doel van het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (3) (hierna „het voorstel”) is tweeledig. Aan de ene kant heeft het voorstel tot doel de bestaande Verordening (EG) nr. 515/97 in overeenstemming te brengen met de nieuwe bevoegdheden van de Gemeenschap op het gebied van de communautaire douanesamenwerking; aan de andere kant heeft het tot doel de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie te intensiveren.

2.

Om deze twee doelstellingen te bereiken, voorziet het voorstel, onder meer, het bestaande Douane-informatiesysteem („DIS”) van extra functies en creëert het een Europees gegevensbestand, met daarin de gegevens over de bewegingen van de containers en/of vervoermiddelen, alsmede over de goederen en de personen die bij de bewegingen betrokken zijn („Europees gegevensbestand”).

3.

Voorts zorgt het voorstel ervoor dat het Referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied (FIDE), dat aanvankelijk door de lidstaten tot stand is gebracht op basis van Titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, in het Gemeenschapsrecht wordt geïntegreerd. (4) Voortaan valt het FIDE onder zowel de communautaire materies als het optreden uit hoofde van de derde pijler en wordt het, naar gelang van de situatie, door een ander wetgevingsinstrument beheerst. Hetzelfde geldt voor het DIS (5). In de praktijk gebeurt dit door het opzetten van twee gegevensbestanden, die toegankelijk worden gemaakt voor verschillende entiteiten, zodat deze voor andere doeleinden worden gebruikt (eerste en derde pijler).

I.   Raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

4.

De Commissie heeft het voorstel voor advies aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming („EDPS”) toegezonden, overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna Verordening (EG) nr. 45/2001). Dit verzoek is op 4 januari 2007 bij de EDPS ingekomen.

5.

Artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 heeft een dwingend karakter, hetgeen betekent dat deze raadpleging in de preambule van het Raadsbesluit, vóór de overwegingen, dient te worden vermeld. De EDPS stelt voor om daarvoor de formulering te gebruiken waarmee in andere wetgevingsvoorstellen naar adviezen van de EDPS wordt verwezen (6), namelijk: „Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming”.

II.   Belang van het voorstel vanuit het oogpunt van gegevensbescherming

6.

Door het opzetten en bijwerken van de verschillende instrumenten voor het verbeteren van de communautaire samenwerking, namelijk het DIS, het FIDE en het Europees gegevensbestand, worden meer in de lidstaten verzamelde en vervolgens met de bestuurlijke autoriteiten van de lidstaten en in sommige landen ook met derde landen uitgewisselde persoonsgegevens gedeeld. Het kan onder meer gaan om gegevens betreffende de vermeende of bewezen betrokkenheid van personen bij inbreuken op de douane- of landbouwwetgeving. Vanuit dit oogpunt heeft het voorstel belangrijke gevolgen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Dat belang wordt nog groter indien men rekening houdt met het type verzamelde en gedeelde gegevens, met name gegevens over personen die verdacht worden van medeplichtigheid aan inbreuken, en het globale doel en resultaat van de verwerking van deze gegevens.

7.

Voor het bestuderen van de effecten van het voorstel op de bescherming van persoonsgegevens acht de EDPS het van belang in dit advies na te gaan in hoeverre het voorstel van invloed is op de bescherming van de rechten en vrijheden van individuele personen, wat de verwerking van persoonsgegevens betreft.

III.   Voornaamste elementen van het voorstel en eerste opmerkingen

8.

De volgende elementen van het voorstel zijn het belangrijkst vanuit het oogpunt van de gegevensbescherming: (i) het opzetten van een Europees gegevensbestand (artikelen 18bis en 18ter); (ii) de bepalingen inzake de bijwerking van het DIS (artikelen 23 tot en met 27) en (iii) de voorschriften waarbij FIDE tot een communautair gegevensbestand wordt omgevormd (artikel 41bis tot en met artikel 41quinquies). Ook de diverse bepalingen, waaronder die welke betrekking hebben op het toezicht op de gegevensbescherming en die gewijzigd zijn om rekening te houden met de aanneming van Verordening (EG) nr. 45/2001 (de artikelen 37, 42 en 43) zijn in dat verband van belang.

9.

De EDPS herinnert eraan dat hij in zijn vorig advies over het voorstel voor een verordening inzake wederzijdse administratieve bijstand ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap tegen fraude en andere onwettige activiteiten (7) erop heeft gewezen dat sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 515/97 dienden te worden aangepast aan de nieuwe op de EU-instellingen toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk Verordening (EG) nr. 45/2001. De EDPS is daarom ingenomen met de wijzigingen van het voorstel die in die richting gaan.

10.

Voorts constateert de EDPS met tevredenheid dat de bepalingen tot oprichting van het Europees gegevensbestand, alsook die tot bijwerking van de voorschriften van het DIS de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van individuele personen waarborgen. De EDPS spreekt ook zijn waardering uit voor de beslissing om het FIDE binnen de werkingssfeer van het Gemeenschapsrecht, en dus onder de gelding van Verordening (EG) nr. 45/2001 te brengen.

11.

De EDPS is zich bewust van het belang van de doelstellingen die met het voorstel worden nagestreefd, namelijk een betere samenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie. Hij erkent ook dat er behoefte is aan nieuwe instrumenten of aan bijwerking van de bestaande instrumenten zoals het DIS en het FIDE om deze doelstellingen te bereiken. Bovendien is de EDPS verheugd over het feit dat dat streven gepaard is gegaan met de opneming in het voorstel van waarborgen inzake gegevensbescherming die beantwoorden aan de bestaande, voor de EU instellingen geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Volgens de EDPS is er evenwel nog ruimte voor verbetering, in die zin dat het voorstel nog meer in overeenstemming kan worden gebracht met het bestaande wetgevingskader inzake gegevensbescherming en de daadwerkelijke bescherming van de persoonsgegevens nog kan worden verbeterd. In de hierna volgende afdeling maakt de EDPS daarover een aantal opmerkingen en doet hij ter zake voorstellen.

ANALYSE VAN HET VOORSTEL

I.   Het opzetten van het Europees gegevensbestand

12.

Overeenkomstig artikel 18bis, lid 1, van het Commissievoorstel zorgt de Commissie voor het opzetten en het beheer van een Europees gegevensbestand met het oog op „het opsporen van goederenzendingen die vatbaar zijn voor inbreuken op de douane- of landbouwvoorschriften en/of van de transportmiddelen”. De Commissie zal de meeste gegevens verkrijgen van openbare of particuliere aanbieders van diensten op het gebied van de logistiek en het goederenvervoer. Het gegevensbestand kan uit hoofde van artikel 18bis, lid 2, punt b), worden verrijkt met gegevens „uit andere bronnen”. Artikel 18 bis, lid 3, bevat een lijst met gegevens die in het gegevensbestand kunnen worden opgenomen, waaronder de lijst van de betrokken persoonsgegevens (8). De Commissie maakt de in het gegevensbestand opgenomen gegevens toegankelijk voor de ter zake bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

13.

In het voorstel is gesteld dat het opzetten van het gegevensbestand nuttig zal zijn om transacties op te sporen die uit het oogpunt van de douane- en landbouwwetgeving een risico vormen. De EDPS is evenwel van mening dat, zoals dat het geval zou moeten zijn telkens wanneer er een centraal gegevensbestand met persoonsgegevens wordt opgezet, terdege en zorgvuldig moet worden gemotiveerd waarom een dergelijk gegevensbestand noodzakelijk is, en zodra het gegevensbestand is opgezet, en dat, in het licht van de beginselen inzake gegevensbescherming, voorzien moet worden in specifieke waarborgen. Dat alles om te vermijden dat afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van persoonsgegevens.

14.

De EDPS vindt in het voorstel onvoldoende argumenten waaruit blijkt dat het noodzakelijk is dat gegevensbestand op te zetten. Opdat alleen die gegevensbestanden worden gecreëerd die werkelijk noodzakelijk zijn, roept de EDPS de Commissie op grondig te onderzoeken of dat gegevensbestand noodzakelijk is en verslag uit te brengen over haar bevindingen.

15.

Wat de waarborgen inzake gegevensbescherming betreft, neemt de EDPS er nota van dat het voorstel enkele waarborgen bevat; hij acht evenwel bijkomende maatregelen nodig.

I.1.   Toepassing van Verordening (EG) nr. 45/2001

16.

De EDPS wijst erop dat, aangezien de Commissie een Europees gegevensbestand zal opzetten en beheren dat persoonsgegevens zal bevatten, Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens met zekerheid op het gegevensbestand van toepassing is. Bijgevolg moet de Commissie in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in het gegevensbestand, de naleving van alle bepalingen van de bovengenoemde verordening waarborgen (9).

17.

Terwijl Verordening (EG) nr. 45/2001 in het licht van hetgeen voorafgaat per definitie van toepassing is op het opzetten en het beheer van het gegevensbestand, is de EDPS om redenen van consistentie van oordeel dat een lid dient worden toegevoegd waarin erop gewezen wordt dat deze verordening van toepassing is. De EDPS constateert namelijk dat artikel 34 van het voorstel, dat betrekking heeft op het Douane-informatiesysteem (DIS) en het Referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied (FIDE), een bepaling bevat waarin in herinnering wordt gebracht dat Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing is. Om te stroken met deze aanpak moet een soortgelijke bepaling worden opgenomen met betrekking tot het gegevensbestand. De EDPS stelt dan ook voor in artikel 18, lid 1, een op de formulering van artikel 34 geïnspireerd nieuw lid op te nemen: „De Commissie beschouwt het Europees gegevensbestand als een systeem voor de verwerking van persoonsgegevens dat is onderworpen aan Verordening (EG) nr. 45/2001”.

18.

De EDPS wijst erop dat in artikel 18 bis, lid 2, onder b), van het voorstel bevestigd wordt dat Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing is voor bepaalde vormen van gebruik van het gegevensbestand, met name wanneer de Commissie het gegevensbestand gebruikt om „de […] gegevens met elkaar te matchen, te indexeren, te verrijken … ”. Behoudens toevoeging van een algemene verklaring waarin bevestigd wordt dat Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing is op het gegevensbestand als geheel, inclusief de verwerkingsoperaties voor het opzetten van het gegevensbestand tot en met het beheer ervan, kunnen alle andere activiteiten/stadia die niet uitdrukkelijk in artikel 18 bis, lid 2, onder b), worden vermeld, geacht worden niet door Verordening (EG) nr. 45/2001 te worden bestreken. Dat is een bijkomende reden om de hierboven voorgestelde tekstgedeelten toe te voegen.

19.

De EDPS wijst erop dat de Commissie, door zich te conformeren aan Verordening (EG) nr. 45/2001, onder meer verplicht zal zijn de individuele personen wier namen in het gegevensbestand zijn opgenomen, daarvan op de hoogte te stellen. (10) Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat, zelfs indien de in het gegevensbestand ingevoerde persoonsgegevens uit publieke bronnen zijn verzameld, dat recht geldt. Gelet op het doel van het gegevensbestand zal de Commissie bovendien gebonden zijn door artikel 27 van Verordening nr. 45/2001, volgens hetwelk de EDPS het systeem eerst moet controleren voordat het in werking wordt gesteld (11).

I.2   Toepassing van de nationale bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG

20.

Overeenkomstig artikel 18 bis, lid 2, onder c), van het voorstel is de Commissie bevoegd om gegevens ter beschikking te stellen van de betrokken autoriteiten van de lidstaten. De EDPS wijst erop dat een dergelijke overdracht weliswaar wordt beheerst door Verordening (EG) nr. 45/2001, maar dat het daaropvolgende gebruik van de gegevens door de autoriteiten van de lidstaten onder Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 valt. Artikel 18 bis, lid 2, onder c), lijkt dit begrip weliswaar weer te geven, zoals hieronder zal worden uiteengezet, maar de formulering ervan is voor verbetering vatbaar om dat begrip duidelijker tot uitdrukking te brengen.

21.

Artikel 18 bis, lid 2, onder c), luidt als volgt: „De Commissie wordt in het kader van het beheer van dit bestand gemachtigd: (…) c) de in dit bestand opgenomen gegevens ter beschikking te stellen van de in artikel 1, lid 1, bedoelde bevoegde autoriteiten, uitsluitend ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening en met inachtneming van de nationale omzettingsbepalingen van Richtlijn 95/46/EG.” Volgens de EDPS blijkt uit artikel 18 bis, lid 2, onder c), onvoldoende duidelijk dat het verdere gebruik van persoonsgegevens door de autoriteiten van de lidstaten geregeld wordt door de nationale bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG. Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen, is de EDPS van oordeel dat het laatste deel van artikel 18bis, lid 2, onder c), als volgt moet worden gewijzigd: „... uitsluitend ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening. Het verdere gebruik van persoonsgegevens door deze autoriteiten wordt geregeld door de nationale bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG.” In ieder geval moet dat verdere gebruik op nationaal niveau verenigbaar zijn met het doel waarvoor deze gegevens door de Commissie ter beschikking zijn gesteld, tenzij er aan speciale voorwaarden is voldaan (zie artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 13, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG).

I.3.   Aanvullende opmerkingen

22.

De EDPS steunt de in artikel 18, lid 4, van het voorstel gevolgde aanpak, die erin bestaat binnen de Commissie de voor de verwerking van in het Europees gegevensbestand opgenomen persoonsgegevens bevoegde diensten te beperken. Dat strookt met artikel 22 van Verordening (EG) nr. 45/2001, dat onder meer bepaalt dat de verantwoordelijke voor de verwerking alle technische en organisatorische maatregelen treft om een passend beveiligingsniveau te waarborgen, zoals ervoor zorgen dat de gegevens beschikbaar zijn op een „need to know”-basis.

23.

In de laatste alinea van artikel 18, lid 4, is gesteld dat persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken, onmiddellijk worden gewist of anoniem worden gemaakt. Voorts — zo gaat het artikel verder — mogen persoonsgegevens in geen geval langer dan één jaar worden bewaard. De EDPS is tevreden over deze verplichting, die strookt met artikel 4, lid 1, onder e) van de verordening, waarin bepaald is dat persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

24.

Zoals vereist door artikel 22 van Verordening (EG) nr. 45/2001 moet het gegevensbestand op passende wijze worden beschermd. Zorgen voor een optimaal niveau van beveiliging van het gegevensbestand is een fundamentele vereiste voor de bescherming van de in het gegevensbestand opgeslagen persoonsgegevens. De bepalingen in verband met het Douane-informatiesysteem voorzien in de uitvoering van specifieke beveiligingsmaatregelen, maar omtrent het Europees gegevensbestand bewaart het voorstel het stilzwijgen. De EDPS is van oordeel dat er voor de veiligheidsvraagstukken in verband met dat gegevensbestand aanvullende administratieve voorschriften moet worden vastgesteld met specifieke maatregelen voor het waarborgen van het vertrouwelijke karakter van de gegevens. Voor het vaststellen van deze voorschriften moet de EDPS worden geraadpleegd.

II.   Wijzigingen in de bepalingen betreffende het Douane-informatiesysteem (DIS)

25.

De artikelen 23 tot en met 41 van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad bevatten de bepalingen houdende instelling van het Douane-informatiesysteem, een gegevensbestand dat door de Commissie wordt beheerd en door de lidstaten en de Commissie kan worden geraadpleegd, en dat tot doel heeft hen bij te staan in het voorkomen, opsporen en vervolgen van inbreuken op de douane- en de landbouwwetgeving.

II.1.   Verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de in het DIS opgeslagen persoonsgegevens

26.

Een aantal van de oorspronkelijke bepalingen tot regeling van de werking en het gebruik van het DIS zijn in het voorstel gewijzigd. Zo heeft artikel 25 de categorieën van persoonsgegevens die in het DIS kunnen worden opgeslagen, verruimd en heeft artikel 27 de lijst met mogelijke aanwendingen van de in het DIS opgeslagen persoonsgegevens, verruimd om er operationele analyses in op te nemen, waarmee onder meer het volgende beoogd werd: „het beoordelen van de betrouwbaarheid van de informatiebronnen en de informatie”, „het formuleren van bevindingen, hypothesen of aanbevelingen […] ten behoeve van de opsporing van andere handelingen die in strijd zijn met de douane- en landbouwvoorschriften en/of de nauwkeurige identificatie van de bij die handelingen betrokken natuurlijke of rechtspersoon of -personen”. Voorts opent artikel 35, lid 3, de mogelijkheid inhoud van het DIS te kopiëren in andere systemen voor gegevensverwerking, zoals „systemen voor risicobeheer die gerichte nationale douanecontroles mogelijk moeten maken of […] een systeem voor operationele analyse dat gerichte gecoördineerde acties op Gemeenschapsniveau mogelijk maakt.”

27.

Volgens het voorstel zijn de hiervoor beschreven bijkomende aanwendingen noodzakelijk ter ondersteuning van het opsporen en vervolgen van inbreuken op de douane- en landbouwwetgeving. Hoewel de EDPS het bestaan van deze behoefte niet betwist, is hij van oordeel dat deze behoefte in het Commissievoorstel nader had moeten worden toegelicht en beter had moeten worden gemotiveerd.

28.

De EDPS constateert met tevredenheid dat de bovenbedoelde wijzigingen gepaard zijn gegaan met waarborgen inzake de gegevensbescherming. Het voorstel bevat nog steeds de limitatieve lijst van persoonsgegevens die alleen in het DIS kunnen worden ingevoerd (voormalig artikel 25, lid 1) wanneer er „concrete aanwijzingen”bestaan die erop duiden dat de betrokken persoon de inbreuken heeft begaan of nog zal begaan (voormalig artikel 27, lid 2). Voorts mogen in het DIS geen gevoelige gegevens (12) worden ingevoerd (voormalig artikel 25, lid 3). Artikel 35, lid 3, beperkt bovendien de bevoegdheid om uit het DIS gegevens te kopiëren voor de in datzelfde artikel genoemde doeleinden tot een aantal personen, alsook de duur van bewaring van de uit het DIS gekopieerde gegevens. Deze maatregelen stroken met het in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 45/2001 opgenomen beginsel van de kwaliteit van de gegevens.

II.2.   Werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 45/2001

29.

In artikel 34 van het voorstel is rekening gehouden met de vaststelling van Verordening (EG) nr. 45/2001, die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door communautaire instellingen en organen. De Commissie wordt dan ook geacht Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing te verklaren op het DIS. De EDPS bevestigt dat aangezien het DIS persoonsgegevens bevat en de Commissie toegang heeft tot het gegevensbestand waarvoor zij de verantwoordelijke voor de verwerking is, Verordening (EG) nr. 45/2001 zeker van toepassing is. De EDPS is dan ook tevreden met deze wijziging, die de tekst in overeenstemming brengt met het bestaande wetgevingskader inzake gegevensbescherming.

30.

De EDPS herinnert eraan dat, als gevolg van de toepassing van artikel 27 van Verordening (EG) nr. 45/2001 en rekening houdend met het feit dat de doeleinden van het DIS kunnen worden geacht specifieke risico's voor de rechten en vrijheden van het gegevenssubject op te leveren, de EDPS vooraf het systeem moet controleren.

31.

Naast de toepassing van Verordening (EG) nr. 45/2001 handhaaft artikel 34 van het voorstel de gelijktijdige toepassing van de nationale bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG. De EDPS beschouwt dit als de juiste aanpak, voor zover de autoriteiten van de lidstaten toegang hebben tot het DIS en de bevoegdheid hebben om de gegevens van het DIS over te nemen en verder te verwerken. In fine is de EDPS van oordeel dat het toezicht op het DIS een gedeelde verantwoordelijkheid is van de Commissie en de lidstaten, die beide verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de DIS-gegevens.

II.3.   De EDPS en de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming als gezamelijke toezichthouders op het DIS

32.

Ten gevolge van de toepassing van Verordening (EG) nr. 45/2001 is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming verantwoordelijk voor de toepassing van de verordening wat het DIS betreft. Sommige artikelen van het voorstel weerspiegelen de bevoegdheden van de EDPS, andere niet. De EDPS betreurt in het bijzonder dat sommige afdelingen van artikel 37, die betrekking hebben op het toezicht, niet dienovereenkomstig zijn gewijzigd, en roept de wetgevers op de hieronder omschreven wijzigingen aan te brengen.

33.

De EDPS constateert dat de bevoegdheid van de lidstaten voor het toezicht op het DIS uitdrukkelijk wordt erkend in artikel 37, lid 1. Artikel 37, lid 1, bevat evenwel geen overeenkomstige EDPS-bevoegdheden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 45/2001. Dat probleem komt nog scherper naar voren uit artikel 37, lid 3, dat niet door het voorstel is gewijzigd. In artikel 37, lid 3, is gesteld: „De Commissie neemt binnen haar diensten alle noodzakelijke maatregelen om op de bescherming van persoonsgegevens een toezicht te verzekeren dat gelijkwaardige waarborgen biedt als die welke voortvloeien uit lid 1 …”Anders gezegd, artikel 37, lid 3, vertrouwt het toezicht op de gegevensbescherming toe aan „de Commissie”. Dat artikel had om voor de hand liggende redenen gewijzigd moeten worden om in overeenstemming te zijn met de nieuwe toezichthoudende rol van de EDPS. Zoals het thans luidt, heeft artikel 37, lid 3, geen enkele zin. Om dit probleem te verhelpen, moet artikel 37, lid 3, als volgt worden geformuleerd: „De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ziet erop toe dat het DIS voldoet aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 45/2001”.

34.

Aangezien het DIS niet alleen beheerst wordt door Verordening (EG) nr. 45/2001, maar ook door de nationale bepalingen tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG, valt het toezicht op het DIS onder zowel de EDPS als de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming. Voorts moeten de toezichtsactiviteiten van de nationale toezichthoudende autoriteiten en de EDPS tot op zekere hoogte gecoördineerd worden om te zorgen voor voldoende samenhang en efficiëntie in het algemeen. Zoals in de vorige adviezen van de EDPS over de onder toezicht van de EU-lidstaten en de EDPS staande gegevensbestanden is gesteld, moet „de verordening […] namelijk op geharmoniseerde wijze worden toegepast en er moet worden toegewerkt naar een gemeenschappelijke aanpak van gemeenschappelijke problemen” (13)

35.

Spijtig genoeg voorziet het voorstel niet in een coördinatieprocedure om de samenwerking tussen de EDPS en de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming te structureren en te intensiveren. Om dit probleem te verhelpen ziet de EDPS een eerste mogelijkheid, namelijk in artikel 37 een als volgt luidende nieuwe paragraaf opnemen over toezicht op de gegevensbescherming: „De EDPS zal ten minste eenmaal per jaar een bijeenkomst met alle nationale toezichthoudende autoriteiten bijeenroepen om problemen in verband met het toezicht op het DIS te bespreken. De leden van de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming en de EDPS worden ”de toezichthoudende autoriteiten „genoemd”.

36.

Een betere oplossing om de gelaagde aanpak op het toezicht te weerspiegelen zou, zoals hiervoor is gesteld, bestaan in de splitsing van de bepalingen inzake toezicht (artikel 37) in verschillende bepalingen, die elk aan een welbepaald niveau van toezicht gewijd zijn, zoals dat op vakkundige wijze is gedaan in de recentelijk aangenomen wetgevingsinstrumenten tot vaststelling van het Schengeninformatiesysteem (SIS II). Met name de artikelen 44 tot en met 46 van Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (14) voorzien in een evenwichtig systeem van gedeeld toezicht tussen het nationale en het Europese niveau, met coördinatie tussen beide. De EDPS dringt er stellig op aan (met enkele kleine aanpassingen) dit systeem van toezicht over te nemen voor het DIS. Het DIS en SIS II zijn namelijk grotendeels vergelijkbaar wat de structuur van het toezicht betreft.

37.

In artikel 43, lid 5, is bepaald dat een ad hoc samenstelling van het in artikel 43, lid 1, bedoelde comité (hierna het ad hoc comité) op gezette tijden zal bijeenkomen om problemen in verband met de gegevensbescherming in het kader van het DIS te bespreken. De EDPS is van mening dat dit ad hoc comité niet het passende forum is om toezicht uit te oefenen op het DIS, aangezien deze bevoegdheid uitsluitend bij de nationale autoriteiten van de lidstaten en de EDPS berust. De in artikel 43, lid 5, beschreven ad hoc samenstelling is in feite een comitologiecomité.

38.

De EDPS is evenwel van mening dat de ad hoc samenstelling van het comité wel een passend forum is voor het bespreken van met de werking van het DIS verband houdende problemen inzake gegevensbescherming. Daartoe stelt de EDPS voor artikel 43, lid 5, als volgt te herformuleren, zodat de taken en de functie van de ad hoc samenstelling van het comité uit hoofde van artikel 43, lid 5, beter tot hun recht komen: „Het comité, samen met de in artikel ... bedoelde toezichtsgroep, buigt zich over alle problemen waarmee de toezichthoudende autoriteiten in verband met de werking van het DIS geconfronteerd worden. Het comité komt ten miste eenmaal per jaar in zijn ad hoc samenstelling bijeen”.

39.

De EDPS wenst ook de aandacht van de wetgever te vestigen op een ander kenmerk die het DIS en SIS II met elkaar gemeen hebben: zij functioneren zowel onder de eerste als onder de derde pijler, hetgeen met zich meebrengt dat er voor elk systeem twee onderscheiden rechtsgrondslagen zijn. Het DIS-„derde pijler ”wordt beheerst door het in punt 3 van dit advies genoemde Verdrag. Dat heeft een aantal gevolgen, onder meer voor de structuur van het toezicht; het toezicht op het onderdeel van het DIS betreffende de eerste pijler-aangelegenheden wordt uitgeoefend door de EDPS en de nationale autoriteiten inzake gegevensbescherming, terwijl het onderdeel betreffende de derde pijler onder toezicht staat van de gezamenlijke toezichthoudende autoriteit (die uit vertegenwoordigers van dezelfde nationale autoriteiten is samengesteld). Het is een eerder omslachtig systeem van toezicht, dat tot inconsistenties kan leiden en niet zeer efficiënt is. Dit illustreert de moeilijkheden van een complexe juridische omgeving zoals deze.

40.

Vermeldenswaard in het kader van het SIS II is dat de Europese wetgever ervoor heeft gekozen het model van toezicht te rationaliseren door hetzelfde gelaagde model te hanteren als datgene dat hiervoor met betrekking tot de eerste pijler- en de derde pijler-omgeving van het systeem is beschreven. Dat is een aanpak die zeker het overwegen waard is, en de EDPS beveelt aan de kansen die het biedt voor een beter en consistenter toezicht nader te onderzoeken.

II.4.   Rechten van individuele personen

41.

De rechten inzake bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van het voorstel, met name het recht op kennisneming, worden geregeld in de artikelen 36 en 37, die door het voorstel gedeeltelijk zijn gewijzigd. De EDPS wenst met betrekking tot het recht op kennisneming de volgende drie punten aan de orde te stellen: (i) het toepasselijk recht uit hoofde van artikel 36, lid 1; (ii) de beperkingen van het recht op kennisneming uit hoofde van artikel 36, lid 2, en (iii) de procedure voor verzoeken om kennisneming door individuele personen uit hoofde van artikel 37, lid 2, van het voorstel.

42.

Toepasselijk recht: Artikel 36, lid 1, dat door het voorstel ongewijzigd is gelaten, erkent terloops de toepassing van de rechten van de individuele persoon op het gebied van de gegevensbescherming en bepaalt dat het recht op kennisneming zal worden beheerst door de wetgeving van de lidstaten of de op de Commissie toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming, naargelang dat recht in de lidstaten of in de EU-instellingen wordt ingeroepen. Dat criterium weerspiegelt hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot artikel 34 van het voorstel, namelijk dat de Commissie de lidstaten gezamenlijk de voor verwerking verantwoordelijke instanties van het DIS zijn. De EDPS is het eens met deze aanpak en is blij dat de formulering van artikel 36, lid 1, in het voorstel is gehandhaafd. Het is hoe dan ook duidelijk dat deze bepaling impliciet verwijst naar de nationale wetgeving ter zake tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG of Verordening (EG) nr. 45/2001. Het toepasselijke recht zal in ieder geval bepaald worden door de plaats waar de rechten worden uitgeoefend.

43.

Grenzen van het recht op kennisneming: Artikel 36, lid 2, tweede alinea, bepaalt dat „kennisneming [wordt] geweigerd gedurende de periode waarin maatregelen inzake waarneming en onopvallende controle worden uitgevoerd, alsook gedurende de periode waarin operationele analyse van gegevens of het onderzoek aan de gang is”. Om de hieronder uiteengezette redenen is de EDPS ervoor gewonnen deze zinsnede te wijzigen in „kan kennisneming worden geweigerd ”(in plaats van „kennisneming wordt geweigerd”).

44.

Uit hoofde van Verordening (EG) nr. 45/2001 hebben individuele personen in beginsel recht op kennisneming van hun persoonsgegevens. In artikel 20 van Verordening (EG) nr. 45/2001 is evenwel bepaald dat dat recht kan worden beperkt indien een van de specifieke voorwaarden die een beperking rechtvaardigen, van toepassing is. Anders gezegd, individuele personen hebben in beginsel recht op kennisneming, maar deze kennisneming kan worden beperkt. Omgekeerd laten de bewoordingen van artikel 36, lid 2, „kennisneming wordt geweigerd”, geen ruimte voor interpretatie bij het beantwoorden van de vraag of kennisneming al dan niet kan worden toegestaan. Dat komt er in wezen op neer dat de individuele persoon gedurende een bepaalde periode geen enkel recht op kennisneming heeft. Er is geen reden waarom de algemene aanpak van Verordening (EG) nr. 45/2001 in deze situatie niet zou kunnen worden gevolgd, met name indien artikel 20 de beperking van het recht op kennisneming tijdens de in artikel 36, lid 2, genoemde periode mogelijk zou maken. Indien de Commissie kennisneming zou willen weigeren, zou zij zich kunnen beroepen op artikel 20, waarin bepaald is dat de kennisneming kan worden geweigerd het oog op de bescherming van het onderzoek.

45.

De EDPS vindt dat in het voorstel dezelfde aanpak moet worden gevolgd als in Verordening (EG) nr. 45/2001. Het tegenovergestelde zou strijdig zijn met het algemene kader, dat voorziet in het recht op kennisneming uit hoofde van Verordening (EG) nr. 45/2001. Het probleem zou eenvoudig kunnen worden opgelost door „wordt beperkt ”te vervangen door „kan worden beperkt”.

46.

Procedure voor de verzoeken om kennisneming door individuele personen: Het voorstel heeft het vroegere artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 515/97 gewijzigd, dat betrekking had op de procedure voor het indienen van verzoeken om te weten te komen of het DIS persoonsgegevens bevat die op hemzelf of haarzelf betrekking hebben. Het nieuwe artikel 37, lid 2, voorziet in de mogelijkheid voor individuele personen om de verzoeken om kennisneming in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming of bij de nationale toezichthoudende autoriteiten, naargelang de gegevens door de Commissie of door een lidstaat in het DIS zijn ingevoerd.

47.

De EDPS juicht toe dat dit amendement de procedure meer in overeenstemming brengt met het bestaande juridisch kader inzake gegevensbescherming. Om de hierna volgende redenen is de EDPS evenwel van oordeel dat het antwoord op de vraag of de lidstaten bevoegd zijn, dan wel de Commissie, niet mag afhangen van de entiteit die de gegevens in het DIS heeft ingevoerd. In de eerste plaats wijst de EDPS erop dat individuele personen er zich naar alle waarschijnlijkheid niet bewust van zijn dat een entiteit — de Commissie of een lidstaat — gegevens in het DIS heeft ingevoerd. Zij weten dan ook niet welke entiteit bevoegd is om hun verzoek om kennisneming te behandelen. De procedure voor verzoeken om kennisneming zal omslachtig worden indien individuele personen verplicht zijn eerst te achterhalen wie de gegevens heeft ingevoerd. Ten tweede vindt de EDPS dat deze bepaling strijdig is met het in artikel 36, lid 1, gekozen criterium, volgens hetwelk het recht op kennisneming wordt beheerst door de wetgeving van de lidstaten inzake gegevensbescherming of de op de Commissie toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming, naar gelang van het antwoord op de vraag of deze rechten in de lidstaten, dan wel binnen de EU-instellingen zijn ingeroepen. Alleen al om in overeenstemming te zijn met artikel 36, moet de bevoegdheid voor verzoeken om kennisneming derhalve worden bepaald door het antwoord op de vraag of het recht op kennisneming is ingeroepen bij de nationale toezichthoudende autoriteiten, dan wel bij de EDPS.

48.

Om dit probleem op te lossen kan de zin „naargelang de gegevens door de Commissie of door een lidstaat in het DIS zijn ingevoerd”worden vervangen door „naargelang de rechten bij de nationale toezichthoudende autoriteiten of bij de EDPS zijn ingeroepen”. Indien deze aanpak wordt gevolgd, krijgt de daaropvolgende zin van artikel 37, lid 2, zijn volledige betekenis: „Wanneer de gegevens door een andere lidstaat of door de Commissie zijn ingevoerd, geschiedt de controle in nauw overleg met de nationale controleautoriteit van die lidstaat of met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.”.

II.5.   Uitwisseling van gegevens

49.

Het voorstel voegt geen nieuwe elementen toe, wat de uitwisseling van persoonsgegevens met de autoriteiten van derde landen betreft. Deze aangelegenheid wordt behandeld in artikel 30, lid 4, van de verordening. Volgens de EDPS moet dit artikel worden gewijzigd, zodat erruit blijkt dat de Commissie (en niet alleen de lidstaten) speciale maatregelen moeten treffen om de gegevens te beveiligen wanneer zij aan in derde landen gevestigde diensten worden toegezonden of verstrekt. Voorts moet artikel 30, lid 4, worden gewijzigd met het oog op overeenstemming met de wetgeving inzake overdracht van persoonsgegevens naar derde landen.

III.   Referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied („FIDE”)

50.

Artikel 41, onder a), b), c) en d) van het voorstel bevat de voorschriften voor de werking van het Referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied (FIDE). In het FIDE kunnen de bevoegde autoriteiten controleren of een persoon of bedrijf het voorwerp is geweest van een strafrechtelijk onderzoek in een lidstaat.

51.

Het FIDE bestaat reeds als instrument dat door de lidstaten uit hoofde van de derde pijler wordt gebruikt (15). Bijgevolg bestaat het doel van artikel 41 erin een rechtsgrondslag te verschaffen voor het communautaire FIDE, wat door de EDPS wordt toegejuicht.

52.

Omdat alle bepalingen van het voorstel die van toepassing zijn op het DIS, uit hoofde van artikel 41bis ook van toepassing zijn op het FIDE, gelden de opmerkingen in afdeling II hiervoor mutatis mutandis ook voor het FIDE.

III.1.   Toepassing van Verordening (EG) nr. 45/2001

53.

De EDPS wijst erop dat, aangezien de Commissie bevoegd is om de in het FIDE opgenomen gegevens te verwerken, Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens met zekerheid van op het FIDE van toepassing is. Volgens de EDPS is het passend in artikel 41 in herinnering te brengen dat Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing is en dat de EDPS bevoegd is om toe te zien op en te zorgen voor de naleving van de voorschriften van deze verordening.

54.

De EDPS herinnert eraan dat als gevolg van de toepassing van artikel 27 van Verordening (EG) nr. 45/2001 en rekening houdend met het feit dat de doeleinden van het FIDE kunnen worden geacht specifieke risico's voor de rechten en vrijheden van het gegevenssubject op te leveren, de EDPS het systeem voorafgaand moet controleren.

III.2.   Gegevensbewaring

55.

Artikel 41 quinquies bevat de termijnen voor de bewaring van de gegevens. De EDPS acht de termijnen van artikel 41 quinquies redelijk.

56.

Het is niet duidelijk hoe deze bepaling zich verhoudt tot artikel 33, betreffende het DIS. Er kan van worden uitgegaan dat artikel 41 quinquies prevaleert boven de bepaling met hetzelfde onderwerp betreffende het DIS, maar dit wordt in het voorstel niet verduidelijkt. Een bepaling waarin dit wordt verduidelijkt, zou nuttig zijn.

III.3   Bijwerking van de in het FIDE ingevoerde gegevens

57.

Volgens het beginsel van kwaliteit van de gegevens (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 45/2001) moeten persoonsgegevens, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, adequaat en terzake dienend zijn, en mogen deze niet buitensporig zijn. Het is duidelijk dat de kwaliteit van de persoonsgegevens alleen kan worden gewaarborgd als de nauwkeurigheid ervan op gezette tijden grondig wordt gecontroleerd. De EDPS spreekt ook zijn waardering uit voor artikel 41 quinquies, dat bepaalt dat zodra de betrokkene overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en procedures van de gegevensverstrekkende lidstaat van het onderzoek is uitgesloten, de gegevens over hem onmiddellijk worden gewist.

58.

Anderzijds stelt de EDPS voor, om ervoor te zorgen dat gegevens die onnodig in het FIDE opgenomen blijven, enkele van de in artikel 33 voor het DIS vastgestelde voorschriften inzake gegevensbewaring ook op het FIDE van toepassing te maken. De EDPS stelt meer bepaald voor om de bepaling van artikel 33, lid 1, volgens welke de noodzaak de gegevens te bewaren jaarlijks door de verstrekkende instantie moet worden getoetst, ook op het FIDE van toepassing te maken. Daartoe stelt de EDPS voor om na artikel 41 quinquies, lid 2, de volgende zin toe te voegen: „De noodzaak de gegevens te bewaren wordt tenminste eenmaal per jaar getoetst door de verstrekkende lidstaat.”.

CONCLUSIES

59.

De EDPS spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat hij is geraadpleegd over het voorstel, dat voorziet in het opzetten of bijwerken van verschillende bestanden die persoonsgegevens bevatten: het Europees gegevensbestand, het Douane-informatiesysteem (DIS) en het Referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied („FIDE”), die tot doel hebben de samenwerking en de uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie te intensiveren.

60.

Ten gronde concludeert de EDPS het volgende:

In het voorstel worden onvoldoende argumenten gegeven om te staven dat het opzetten van het Europees gegevensbestand noodzakelijk is. De EDPS roept de Commissie op de noodzaak van het opzetten van het gegevensbestand zorgvuldig te beoordelen en verslag uit te brengen over haar bevindingen.

In artikel 18bis, lid 1, moet een alinea worden toegevoegd, waarin eraan herinnerd wordt dat Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing is op het Europees gegevensbestand; die zou als volgt kunnen luiden: „De Commissie beschouwt het Europees gegevensbestand als een systeem voor de verwerking van persoonsgegevens dat is onderworpen aan Verordening (EG) nr. 45/2001”.

Verduidelijkt moet worden dat de nationale bepalingen tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG van toepassing zijn op het gebruik van het Europees gegevensbestand door de lidstaten; in dat verband stelt de EDPS voor artikel 18bis, lid 2, punt c), als volgt te wijzigen: „De Commissie wordt in het kader van het beheer van dit bestand gemachtigd: c) de in dit bestand opgenomen gegevens ter beschikking te stellen van de in artikel 1, lid 1, bedoelde bevoegde autoriteiten, uitsluitend ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening. Het verdere gebruik van persoonsgegevens door deze autoriteiten wordt geregeld door de nationale bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG.”.

De beveiligingsmaatregelen van het Europees gegevensbestand komen niet in het voorstel aan bod. Volgens de EDPS moet worden overwogen een alinea toe te voegen aan artikel 18bis, lid 2, waarin wordt gesteld dat er aanvullende bestuurlijke voorschriften zullen worden vastgesteld om het vertrouwelijke karakter van de gegevens te waarborgen. Voor het vaststellen van deze voorschriften moet de EDPS worden geraadpleegd.

In het voorstel wordt de rol van de EDPS als toezichthouder op het Douane-informatiesysteem (DIS) niet volledig erkend. Om dit probleem op te lossen, moet artikel 37, lid 3, als volgt worden geformuleerd: „De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ziet erop toe dat het DIS voldoet aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 45/2001”.

De toezichtsactiviteiten van de nationale toezichthoudende autoriteiten en de EDPS moeten tot op zekere hoogte gecoördineerd worden om te zorgen voor voldoende samenhang en efficiëntie in het toezicht op het DIS. Daartoe stelt de EDPS een eerste mogelijkheid voor, namelijk in artikel 37 een paragraaf toevoegen waarin wordt gesteld: „De EDPS zal ten minste eenmaal per jaar een bijeenkomst met alle nationale toezichthoudende autoriteiten bijeenroepen om problemen in verband met het toezicht op het DIS te bespreken. De leden van de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming en de EDPS worden ”de toezichthoudende autoriteiten „genoemd”. Een betere oplossing is evenwel het verfijndere model dat recentelijk voor het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) is gebruikt. In de geest van deze benadering zou ook artikel 43, lid 5, als volgt moet worden gewijzigd: „Het comité, samen met de in artikel ... bedoelde toezichtsgroep, buigt zich over alle problemen waarmee de in artikel 37 bedoelde toezichthoudende autoriteiten in verband met de werking van het DIS geconfronteerd worden. Het comité komt ten miste eenmaal per jaar in zijn ad hoc samenstelling bijeen”.

Overeenkomstig artikel 36, lid 2, tweede alinea, betreffende de kennisneming van in het DIS opgeslagen persoonsgegevens, wordt „kennisneming geweigerd” gedurende de periode waarin maatregelen inzake waarneming en onopvallende controle worden uitgevoerd, alsook gedurende de periode waarin operationele analyse van gegevens of het onderzoek aan de gang is. Met het oog op overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 stelt de EDPS voor de tekst te wijzigen in „kennisneming kan worden geweigerd”.

Wat betreft de procedure voor verzoeken om kennisneming, en meer bepaald de vraag of het verzoek om kennisneming tot de EDPS of de nationale toezichthoudende autoriteiten moet worden gericht, vindt de EDPS de voorgestelde regeling van artikel 37, lid 2, waarbij de bevoegde autoriteit bepaald wordt door het antwoord op de vraag of de gegevens in het DIS door een lidstaat dan wel door de Commissie zijn ingevoerd, bijzonder omslachtig. Deze regeling zou ook strijdig zijn met andere artikelen van het voorstel. Om dit probleem op te lossen kan de zin „naargelang de gegevens door de Commissie of door een lidstaat in het DIS zijn ingevoerd”worden vervangen door „naargelang de rechten voor de nationale toezichthoudende autoriteiten, dan wel voor de EDPS zijn ingeroepen”.

Volgens de EDPS dient in artikel 41 bis in herinnering te worden gebracht dat Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing is op het Referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied („FIDE”), en dat de EDPS bevoegd is om toe te zien op en te zorgen voor de naleving van de voorschriften van deze verordening.

61.

Om ervoor te zorgen dat niet-noodzakelijke persoonsgegevens uit het FIDE worden gewist, stelt de EDPS voor na artikel 41quinquies, lid 2, de volgende zin toe te voegen: „De noodzaak de gegevens te bewaren wordt tenminste eenmaal per jaar getoetst door de verstrekkende lidstaat.”.

62.

Wat de procedure betreft:

beveelt de EDPS aan om in de preambule van het voorstel uitdrukkelijk naar dit advies te verwijzen met de volgende zinsnede: „Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming”,

herinnert de EDPS eraan dat, aangezien de verwerkingen in het Europees gegevensbestand, het DIS en het FIDE wegens het doel van deze gegevensbestanden en de aard van de gegevens, overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EG) nr. 45/2001, specifieke risico's voor de rechten en vrijheden van het gegevenssubject opleveren, de EDPS deze drie systemen voorafgaand moet controleren.

Gedaan te Brussel, op 22 februari 2007

Peter HUSTINX

Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming


(1)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31

(2)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(3)  PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1.

(4)  Protocol vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot wijziging, wat betreft de vorming van een referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied (DIS-overeenkomst). Het protocol is aangenomen bij het besluit van de Raad van 8 mei 2003 (2003/C 139/01), C139/1, bekendgemaakt op 13.06.2003.

(5)  De rechtsgrondslag voor de intergouvernementele gegevensbestand is de DIS-Overeenkomst, Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied, PB C 316 van 27.11.1995, blz. 34.

(6)  Zie het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) {SEC(2006) 638 } /* COM/2006/0244 def.- COD 2006/0084.

(7)  Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende wederzijdse administratieve bijstand ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap tegen fraude en andere onwettige activiteiten (COM (2004) 509 def. van 20 juli 2004), PB C 301 van 7.12.2004, blz. 4..

(8)  Artikel 18, lid 3. Krachtens punt c) omvatten deze gegevens alleen „de naam, meisjesnaam, voornamen en bijnamen, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, geslacht en adres van de eigenaars, afzenders, geadresseerden, expediteurs, vervoerders en andere tussenpersonen of personen die betrokken zijn bij de internationale logistieke keten en het goederenvervoer.”

(9)  Voor de verwerking verantwoordelijke instanties zijn personen of instanties die de doeleinden en de middelen van de gegevensverwerking bepalen, en dit zowel in de openbare als in de particuliere sector.

(10)  Tenzij de dienstverrichters die de gegevens aan de Commissie hebben toegezonden, de individuele personen daarvan reeds op de hoogte hebben gebracht overeenkomstig de nationale bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

(11)  De gegevensverwerkingsoperaties die onderworpen zijn aan de voorafgaande controle door de EDPS zijn die welke genoemd zijn in de lijst van artikel 27 van Verordening 45/2001, waaronder verwerkingen van gegevens betreffende de gezondheid en verwerkingen van gegevens inzake verdenkingen, strafbare feiten, strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen; b) verwerkingen die ten doel hebben de persoonlijke eigenschappen van de betrokkenen, zoals bekwaamheid, rendement of gedrag, te beoordelen; c) verwerkingen waarmee voor verschillende doeleinden verwerkte gegevens onderling kunnen worden gekoppeld zonder dat hiervoor nationale of communautaire regelgeving bestaat; d) verwerkingen die gericht zijn op het ontzeggen van het genot van een recht, van een uitkering of van de mogelijkheid een contract aan te gaan.

(12)  Gegevens die betrekking hebben op raciale of etnische afkomst, politieke gezindheid, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, het aangesloten zijn bij een vakvereniging, gezondheid en seksuele voorkeur.

(13)  Advies van 19 oktober 2005 inzake drie voorstellen betreffende het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (COM(2005)230 def., COM(2005)236 def. en COM(2005)237 def., PB C 91 van 19.04.2006, blz. 38; Advies van 23 maart 2005 inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van informatie op het gebied van visa voor kort verblijf, PB C 181 van 23.7.2005, blz. 13.

(14)  PB L 381 van 28.12.2006, blz. 4-23.

(15)  Tot stand gebracht door de Akte van de Raad van 8 mei 2003 tot vaststelling van het protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied.


28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/12


Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over: het gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (COM(2006) 213 def.) het voorstel voor een verordening (EG, Euratom) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (SEC(2006) 866 def.)

(2007/C 94/03)

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 286,

Gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name op artikel 8,

Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (2), met name op artikel 41,

Gezien de door de Commissie ingediende verzoeken om advies overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EG) nr. 45/2001, gedaan op 18 mei 2006 (over het gewijzigde voorstel inzake het Financieel Reglement) en op 4 juli 2006 (over het voorstel voor de uitvoeringsvoorschriften);

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT

I.   INLEIDING

1.

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002, houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (3), (hierna „het FR ”genoemd), legt de rechtsgrondslag voor de hervorming van het financiële beheer. In december 2002 heeft de Commissie, na een uitgebreide raadpleging van de instellingen, de uitvoeringsvoorschriften (UV) van het FR aangenomen. Beide verordeningen, die voor alle instellingen gelden, zijn vanaf 1 januari 2003 van toepassing.

2.

Het in 2006 aangenomen gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (4) (hierna „FR-voorstel ”genoemd) wordt voorgesteld om te voldoen aan artikel 184 van het FR, waarin staat dat het Financieel Reglement elke drie jaar en/of telkens wanneer dat nodig blijkt te zijn, opnieuw wordt bezien. Hoofddoel van het FR-voorstel is de regels doeltreffender en doorzichtiger te maken, een beter evenwicht te bewerkstelligen tussen de controlekosten en het financiële risico, en een hoog niveau van bescherming van het geld van de Gemeenschap te waarborgen. Het akkoord over het gewijzigd FR-voorstel is tot stand gekomen middels de procedure van overleg tussen het Europees Parlement en de Raad, eind november 2006. Deze tekst wordt in dit advies in aanmerking genomen (5).

3.

Ter bespoediging van het wetgevingsproces heeft de Commissie het initiatief genomen een voorstel in te dienen voor een verordening (EG, Euratom) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (6) (hierna „UV-voorstel ”genoemd). De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is over deze beide voorstellen geraadpleegd.

4.

De EDPS vindt het van belang dat er van de voorstellen een analyse wordt gemaakt, omdat de voorstellen gevolgen zullen hebben voor de wijze waarop bepaalde persoonsgegevens die betrekking hebben op financiële activiteiten worden behandeld. Een van de hoofdpunten van de voorstellen is dat de Commissie, ten behoeve van alle instellingen en organen, een centrale gegevensbank zal oprichten en beheren van de gegadigden en de inschrijvers waarin specifieke gevallen van uitsluiting wegens fraude waren opgenomen, zodat de informatie in de gegevensbank kan worden uitgewisseld met autoriteiten op diverse niveaus. De EDPS benadrukt dat de beoogde centrale gegevensbank, waarin de gegadigden en inschrijvers zullen worden opgenomen die verkeren in een van de in artikel 93, artikel 94 en artikel 96, lid 1, onder b), en lid 2, onder a) van het Financieel Reglement bedoelde situaties, reeds vóór de wijziging van het Financieel Reglement bestond (7). De bestaande gegevensbank is gebaseerd op het gebruik van verschillende waarschuwingsniveaus (1, 2, 3, 4, 5a en 5b), overeenstemmend met het effect van de waarschuwingen op de gegadigden en inschrijvers. De bestaande gegevensbank, die op institutioneel niveau door de Commissie is ontwikkeld, bestrijkt echter een breder gebied dan de gegevensbank waarvan sprake is in het FR-voorstel (alleen waarschuwingen op niveau 5). Deze centrale gegevensbank en andere aspecten van de voorstellen dienen zorgvuldig te worden geanalyseerd vanuit een oogpunt van gegevensbescherming.

Raadpleging van de EDPS

5.

De Commissie heeft het FR- en het UV-voorstel voor advies aan de EDPS gestuurd, overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna Verordening (EG) nr. 45/2001). Gezien het dwingende karakter van artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001, is de EDPS ingenomen met de expliciete verwijzing naar deze raadpleging in de preambule van de voorstellen.

II.   ANALYSE VAN DE VOORSTELLEN

6.

De Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie en van andere door de Gemeenschap beheerde middelen en moet fraude en andere illegale activiteiten die de financiële belangen van de Gemeenschappen schaden, bestrijden. De FR- en UV-voorstellen leggen de Commissie nieuwe verplichtingen op inzake het gunnen van opdrachten en subsidies aan derden in de context van het beheer van communautaire middelen. Gelet op het feit dat de voorstellen regels geven die gevolgd moeten worden ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen, is het van essentieel belang dat de rechten van de betrokkenen inzake gegevensbescherming en persoonlijke levenssfeer, naar behoren worden gewaarborgd tijdens de verwerking van persoonsgegevens.

II.1.   Transparantie

7.

De EDPS erkent dat belangrijke beginselen inzake deugdelijk financieel beheer in de voorstellen worden bevorderd en dat er nieuwe worden geïntroduceerd of versterkt. De EDPS wijst er bijvoorbeeld op dat in overweging 1 van het FR-voorstel staat dat „er met name moet worden gezorgd voor meer transparantie door informatie te verstrekken over begunstigden van communautaire middelen.”. Dit beginsel wordt in de artikelen 30, lid 3, en 53 van het FR verder uitgewerkt.

8.

Met deze bepalingen, die betrekking hebben op het beginsel van transparantie wordt de bekendmaking van begunstigden van middelen uit de begroting ingevoerd. De EDPS keurt het goed dat dit beginsel wordt opgenomen, met inachtneming van Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001 (8), maar wenst te benadrukken dat er een proactieve benadering jegens de rechten van de betrokkenen moet worden gevolgd, aangezien er persoonsgegevens zullen worden bekendgemaakt. Deze proactieve benadering zou kunnen inhouden dat de betrokkenen op voorhand, en wel op het moment dat de persoonsgegevens worden verzameld, wordt meegedeeld dat deze gegevens kunnen worden bekendgemaakt, en dat ervoor wordt gezorgd dat het recht van de betrokkene op toegang en op het maken van bezwaar, wordt nageleefd. Dit beginsel zou ook moeten gelden voor de bekendmaking achteraf van begunstigden (artikel 169 van de uitvoeringsvoorschriften).

II.2.   Systeem voor vroegtijdige waarschuwing (EWS); centrale gegevensbank

9.

In artikel 95 van het FR-voorstel staat dat er door de Commissie een centrale gegevensbank wordt opgezet en beheerd met de gegevens van gegadigden en inschrijvers die verkeren in een situatie van uitsluiting, bedoeld in de artikelen 93, 94 (9), 96, lid 1, onder b) en lid 2, onder a), overeenkomstig de communautaire regels over de verwerking van persoonsgegevens. Zoals in de inleiding is vermeld, houdt deze nieuwe versie van artikel 95, waarin de leidende rol van de Commissie wordt benadrukt, geen inhoudelijke wijziging in van de tot nog toe gebruikelijke praktijk (in artikel 95 staat dat iedere instelling een eigen centrale gegevensbank heeft). Op dit moment hebben de instellingen (10) inderdaad geen afzonderlijke gegevensbank, maar gebruiken zij het gecomputeriseerde gegevensbestand van de Europese Commissie en wisselen zij met de Commissie informatie uit (11). Deze gegevensbank wordt beheerd overeenkomstig de procedure in het besluit van de Commissie over het systeem van vroegtijdige waarschuwing ('Early Warning System'; EWS) (12). De Commissie centraliseert alle belangrijke informatie en vervult de rol van een centraal bureau voor alle instellingen die aan het systeem meedoen.

10.

In artikel 95 van het FR-voorstel staat ook dat het gaat om een gezamenlijke gegevensbank van de instellingen, de uitvoerende agentschappen en de in artikel 185 bedoelde organen. In de overeengekomen versie van het Financieel Reglement staat voorts in artikel 95 dat de autoriteiten van de lidstaten en derde landen en de organen die deelnemen aan de uitvoering van de begroting, aan de bevoegde ordonnateur gegevens verstrekken over gegadigden en inschrijvers die in een van de in artikel 93, lid 1, onder e), bedoelde situaties verkeren (d.w.z. een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde). Deze informatie wordt verstrekt wanneer het gedrag van de betrokkene de financiële belangen van de Gemeenschappen heeft geschaad (artikel 95, lid 2). De gevolgen van het optreden van die actoren wordt hierna geanalyseerd.

11.

De EDPS stemt in met het beginsel van een centrale gegevensbank met daarin de gegadigden en inschrijvers die in een van de in artikel 93, artikel 94 en artikel 96, lid 1, onder b), en lid 2, onder a), bedoelde situaties verkeren, in het licht van de doelen van de gegevensverwerking van het FR. Deze doelstellingen zijn: meer doeltreffendheid, een betere bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en het rondsturen van beperkte informatie over derden.

12.

Hoewel centrale gegevensbanken en grootschalige systemen tegenwoordig steeds meer worden gebruikt, vindt de EDPS dat voor ieder geval grondig en zorgvuldig over het gebruik van zo'n gegevensbank moet worden nagedacht en dat er bij de oprichting van zo'n gegevensbank specifieke garanties moeten worden ingebouwd volgens de beginselen van de gegevensbescherming. De reden voor dit alles is dat moet worden vermeden dat zich ontwikkelingen voordoen die de bescherming van persoonsgegevens zouden aantasten. Volgens de EDPS moet in ieder voorstel waarmee wordt beoogd een centrale opslag voor persoonsgegevens in te stellen, het Europees regelgevingskader inzake gegevensbescherming worden nageleefd en correct worden uitgevoerd. De artikelen 4 (kwaliteit van de gegevens), 5 (rechtmatige verwerking) en 10 (verwerking van bijzondere categorieën van gegevens) van Verordening (EG) nr. 45/2001 zijn bijvoorbeeld van groot belang voor de verwerking van persoonsgegevens door Europese instellingen.

13.

Voorts benadrukt de EDPS dat persoonsgegevens voor gerechtvaardigde doeleinden moeten worden verzameld (artikel 4, lid 1, onder b) van Verordening (EG) nr. 45/2001). In dit verband is de EDPS van mening dat de instellingen en organen een legitiem belang hebben bij de oprichting van het systeem ter bescherming van de financiële belangen en de reputatie van de Gemeenschappen, maar dat tevens de invoering van een tegen een persoon gerichte waarschuwing ernstige negatieve gevolgen kan hebben voor de betrokkene en dat er daarom specifieke garanties moeten komen om de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen. Deze garanties worden in de onderstaande punten uitgewerkt.

II.2.a.   Betrokkenen

14.

De gegevensbank van het EWS is gebaseerd op het centraal gevalideerde „dossier juridische entiteit ”((legal entity file) (LEF)) en maakt gebruik van de gegevens ervan. Het LEF is een algemene gegevensbank en heeft betrekking op rechtspersonen of natuurlijke personen die op enig moment contractuele en/of financiële betrekkingen hebben (gehad) met een van de Commissiediensten: dienstverleners, personeel, deskundigen, begunstigden van subsidies. In artikel 95 van het FR-voorstel wordt alleen gesproken van kandidaten en inschrijvers en niet van personeelsleden, aangezien die geen kandidaten of inschrijvers kunnen zijn. De EDPS stelt voor de definitie van kandidaten en inschrijvers in het UV-voorstel te verduidelijken zodat er geen verwarring ontstaat tussen de bedoelde entiteiten.

15.

Voorts stelt de EDPS voor in artikel 134 bis van het UV-voorstel toe te lichten op welke categorieën entiteiten de gegevensbank betrekking heeft. Artikel 134 bis gaat over derden, die in het LEF juridische entiteiten worden genoemd, die zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen zijn. Voorts spreekt het voorstel reeds van een derde categorie, in die zin dat de informatie ook kan gaan over natuurlijke personen die met betrekking tot bepaalde rechtspersonen een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben. Daarom staan natuurlijke personen, in laatstgenoemd geval, in het systeem voor zover zij vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. In de huidige praktijk worden zij als een nieuw autonoom gegeven in de gegevensbank opgenomen. De koppelingen en verschillen tussen de rechtspersonen en de natuurlijke personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid met betrekking tot bepaalde rechtspersonen dienen te worden toegelicht.

II.2.b.   Bijwerking van informatie in de gegevensbank

16.

Volgens het beginsel van kwaliteit van de gegevens (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 45/2001) moeten persoonsgegevens adequaat, terzake dienend en niet buitensporig zijn, in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt (13). Het is duidelijk dat de kwaliteit van de persoonsgegevens alleen kan worden gewaarborgd als de nauwkeurigheid ervan geregeld en grondig wordt gecontroleerd. De huidige procedure volgens artikel 134 bis, lid 2, van het UV-voorstel houdt in dat de Commissie via een beveiligd protocol op regelmatige basis gevalideerde gegevens die in de gegevensbank staan, verstrekt aan in het eerste lid van hetzelfde artikel aangewezen personen. Dit voorgestelde tijdschema is onduidelijk. De EDPS weet dat er alternatieven worden overwogen met een permanente verstrekking van gegevens. Dit volstaat echter niet. Volgens de EDPS moet de centrale gegevensbank vaak worden bijgewerkt en wel op gestructureerde wijze en volgens een nauwkeurig tijdschema (maandelijkse of wekelijkse doorgiften zouden bijdragen aan de nauwkeurigheid en de tijdige bijwerking van de gegevens).

II.2.c.   Beheer en beveiliging

17.

De centrale gegevensbank moet voldoende beschermd worden. Het beheer en de inachtneming van een optimaal beveiligingsniveau voor de centrale gegevensbank is een basisvereiste voor een passende bescherming van de in het gegevensbestand opgenomen persoonsgegevens en het bijwerken ervan. Om dit bevredigend beschermingsniveau te kunnen halen, moeten specifieke garanties worden ingebouwd om het hoofd te kunnen bieden aan de potentiële risico's die gepaard gaan met de systeeminfrastructuur en de betrokken personen.

18.

De EDPS vindt dat er een goed systeem moet komen voor de selectie van ordonnateurs, zodat de informatie in de centrale gegevensbank op afdoende wijze kan worden beschermd en de integriteit ervan wordt beschermd. Hoewel in artikel 134 bis sprake is van de selectie en de omschrijving van taken van de ordonnateur die verantwoordelijk is voor opneming in de gegevensbank en voor het ontvangen van gevalideerde gegevens die in de gegevensbank staan, geldt deze procedure alleen voor de instellingen, uitvoerende agentschappen of organen als bedoeld in artikel 185 van het Financieel Reglement. De procedure wordt voor de Commissie uitgevoerd in het besluit van de Commissie over het EWS. Er is geen specifieke regel voorzien met betrekking tot de situatie van lidstaten, derde landen of internationale organisaties. Door deze situatie kan de bescherming van geraadpleegde gegevens ontoereikend worden.

19.

De EDPS raadt aan in aanvullende administratieve regels bepalingen op te nemen over de manier waarop toegang tot gegevens wordt verleend aan de autoriteiten en organen van de lidstaten, derde landen en internationale organisaties en over de hoeveelheid gegevens die kan worden opgevraagd. De EDPS vindt namelijk niet alleen dat de informatie in de gegevensbank moet worden beveiligd, maar ook dat de informatie naar de juiste en geautoriseerde autoriteiten moet worden gestuurd en, binnen die autoriteiten, uitsluitend naar de betrokken ambtenaren.

II.2.d.   Uitwisseling van gegevens

20.

De EDPS steunt de instelling van een centraal toegangspunt tot de gegevensbank, dat door de Commissie wordt gecoördineerd. Voorts wordt de huidige reikwijdte van het EWS in het FR-voorstel verruimd, omdat in het voorstel wordt beoogd meer autoriteiten en organen toegang te verlenen dan in de vorige versie. Daarom worden in het FR-voorstel diverse situaties voorzien voor wat betreft toegang tot informatie. De situaties betreffen diverse autoriteiten en organen en moeten afzonderlijk worden geanalyseerd. Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming stelt de EDPS vast dat dit recht op toegang tot de gegevensbank, dat aan diverse organen wordt verleend, leidt tot een doorgifte van gegevens aan elk van de organen in kwestie, ondanks het feit dat de gegevens door de Commissie worden opgeslagen. Daarom moet er een analyse worden uitgevoerd in het licht van de artikelen 7, 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 45/2001, die over de doorgifte van gegevens gaan.

21.

In het FR-voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen twee gevallen van gegevensdoorgifte. Het eerste geval gaat over doorgifte van gegevens binnen of tussen communautaire instellingen en organen. Het tweede gaat over het recht op toegang van de lidstaten en derde landen of internationale organen. Ten behoeve van dit advies maakt de EDPS een afzonderlijke analyse voor de situatie van de lidstaten en die van derde landen of internationale organen, aangezien deze in Verordening (EG) nr. 45/2001 afzonderlijk aan bod komen.

22.

De eerste situatie wordt behandeld in artikel 95, lid 1, van het FR-voorstel, waarin staat dat het gaat om een door de Commissie ingestelde en beheerde gezamenlijke gegevensbank van de instellingen, de uitvoerende agentschappen en de in artikel 185 van het FR bedoelde organen. De EDPS benadrukt dat bij doorgifte van persoonsgegevens binnen of tussen de instellingen of organen van de Gemeenschap artikel 7 van Verordening (EG) nr. 45/2001 geldt. Daarom herinnert de EDPS eraan dat de ontvanger van de gegevens deze gegevens alleen mag verwerken voor het doel waarvoor zij zijn verzonden.

23.

De toegang van de lidstaten, derde landen en internationale organisaties valt onder het tweede streepje van lid 2 van artikel 95 van het FR-voorstel. Zij hebben toegang tot de in de gegevensbank opgenomen gegevens en kunnen hiermee, waar nodig en onder hun eigen verantwoordelijkheid, rekening houden bij de gunning van opdrachten in verband met de uitvoering van de begroting. Daarom voorziet het voorstel in de automatische toegang tot de gegevensbank binnen het kader van de gunning van contracten die verband houden met de uitvoering van de begroting.

24.

De EDPS benadrukt dat wanneer lidstaten ontvangers zijn van de gegevens in kwestie, artikel 8 van Verordening (EG) nr. 45/2001 geldt Voornoemd artikel gaat over de doorgifte van persoonsgegevens aan ontvangers die onder Richtlijn 95/46/EG vallen, maar geen communautaire instellingen of organen zijn In dit geval zal waarschijnlijk artikel 8, onder a) worden gevolgd, omdat de „noodzaak ”van de gegevens voor het uitvoeren van de door de ontvangers uitgevoerde taken gerelateerd is aan de manier die de Commissie heeft gekozen om de begroting uit te voeren. Voorts handelen al deze organen uit hoofde van de nationale wet tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG en handelen zij ten behoeve van de uitvoering van de Europese begroting.

25.

Wat betreft derde landen en internationale organisaties geldt artikel 9 van Verordening (EG) nr. 45/2001 (14). Artikel 9, lid 1, verbiedt de doorgifte van persoonsgegevens aan ontvangers die geen communautaire instelling of orgaan zijn en niet vallen onder de nationale wetgeving ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG, tenzij in het land van de ontvanger of in de ontvangende internationale organisatie een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd, en de gegevens strikt binnen het raam van de onder de bevoegdheid van de verantwoordelijke voor de verwerking vallende taken worden doorgegeven. Volgens Verordening (EG) nr. 45/2001 zijn er afwijkingen mogelijk, toegesneden op de situatie van de gunning van contracten in verband met de uitvoering van de begroting. De EDPS benadrukt echter dat deze uitzonderingen met de nodige terughoudendheid moeten worden uitgelegd. Het verdient de voorkeur om bij structurele doorgiftes goede garanties te voorzien. In de context van doorgifte vanuit de centrale gegevensbank is de doorgifte structureel en daarom moeten er in de uitvoeringsvoorschriften garanties worden vastgelegd, bijvoorbeeld contractuele bepalingen in de overeenkomst voor de gunning van EU-middelen.

26.

Bovendien krijgen derde landen niet alleen gegevens uit de centrale gegevensbank uit hoofde van artikel 95 van het FR. Volgens artikel 134 bis van de UV worden ook gegevens ontvangen vanuit derde landen en internationale organisaties, en in die mate zullen zij de Commissie verklaren dat de informatie volgens de regels van de bescherming van persoonsgegevens was samengesteld en doorgegeven. De EDPS benadrukt in dit verband het belang van het beginsel van de kwaliteit van de gegevens wanneer er internationaal gegevens worden doorgegeven. Er dient voor te worden gezorgd dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 inzake de nauwkeurigheid en de actualisering van gegevens die aan de Commissie worden verstrekt en in de gegevensbank worden ingevoerd, worden nageleefd. Daarom zal het van belang zijn om bij het sluiten van financieringsovereenkomsten aan te geven over welke gegevens het gaat en welke garanties er worden gegeven voor de kwaliteit ervan. Ook in de uitvoeringsvoorschriften moet staan dat deze garanties moeten worden gegeven.

II.2.e.   Rechten van gegadigden en inschrijvers

27.

Gegadigden en inschrijvers die in de centrale gegevensbank staan, krijgen garanties met betrekking tot het beheer van hun persoonsgegevens in de centrale gegevensbank. Deze garanties moeten vooral liggen in de sfeer van het recht van de betrokkenen op informatie en op toegang tot de hen betreffende gegevens.

28.

Dit recht op informatie staat in artikel 134 bis, lid 1, alinea 3 van het UV-voorstel. De EDPS vindt echter dat de formulering van dit lid moet worden herzien en als volgt moet worden uitgelegd: „De in artikel 95, leden 1 en 2, van het Financieel Reglement bedoelde instellingen, uitvoerende agentschappen, autoriteiten en organen verklaren aan de Commissie dat de informatie is vastgesteld en doorgegeven met inachtneming van de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en dat de betrokken derde van de verstrekking van de informatie in kennis is gesteld. ”De EDPS benadrukt dat Verordening (EG) nr. 45/2001 geldt voor de instellingen, uitvoerende agentschappen en organen, maar dat de nationale wetgevingen voor de uitvoering van Richtlijn 95/46/EG in de lidstaten van toepassing zullen zijn. Er kunnen zich echter problemen voordoen op nationaal niveau wanneer een derde land zijn burgers het recht op informatie onthoudt. De EDPS vindt dat de Commissie moet zorgen voor een mechanisme dat maakt dat alle gegadigden en inschrijvers weten dat zij in de centrale gegevensbank staan.

29.

Verder stemt de EDPS in met een proactieve benadering van het recht op informatie (15). In de zaak betreffende voorafgaande controle op de uitvoering van het EWS van het Europese Hof van Justitie (16) juicht de EDPS het toe dat alle derden op voorhand wordt meegedeeld dat hun persoonsgegevens door het Hof kunnen worden gebruikt voor interne procedures inzake de aanbestedingsprocedure, maar ook aan andere instellingen kunnen worden doorgegeven in het kader van de artikelen 93 en 94 van het FR-voorstel, teneinde te worden opgenomen in de in artikel 95 van het FR bedoelde gegevensbank van de Commissie. In zulke gevallen is een derde er reeds van op de hoogte gebracht dat hij, indien hij in de gegevensbank van de Commissie staat, kan worden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure of van de gunning van een opdracht. Zo waardeert de EDPS ook de inspanningen die zijn gedaan om aanvullende rechten op informatie te bieden. Overweging 36 van het FR-voorstel gaat bijvoorbeeld over het recht op informatie aan niet-succesvolle inschrijvers, nadat een opdracht is gegund. Zoals reeds in dit advies is benadrukt, stelt de EDPS voor deze procedure te volgen in alle betrokken instellingen, autoriteiten en organen en dit in het UV-voorstel voor te schrijven.

30.

In artikel 13 van Verordening (EG) nr. 45/2001 staat dat een betrokkene recht heeft op toegang tot informatie die door de verantwoordelijken wordt verwerkt. Daarom moet, voor de uitvoering van dit recht, in de uitvoeringsvoorschriften worden gesteld dat iedere in de gegevensbank opgenomen derde recht heeft op toegang tot gegevens die hem betreffen en dat dit recht niet mag worden beperkt om andere dan de in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde redenen. Verder is het recht op toegang nauw verbonden met bovengenoemde proactieve benadering, in die zin dat personen, wanneer zij niet weten dat ze in de gegevensbank staan, hun recht op toegang niet zullen kunnen uitoefenen.

II.2.f.   Noodzaak van voorafgaande controle

31.

Volgens artikel 27, lid 2, punt b) van Verordening (EG) nr. 45/2001 kunnen verwerkingen die ten doel hebben de persoonlijke eigenschappen van de betrokkenen te beoordelen (zoals bekwaamheid, rendement of gedrag), bijzondere risico's inhouden voor de rechten van de betrokkenen. Hetzelfde geldt voorts voor verwerkingshandelingen die gericht zijn op het ontzeggen van het genot van een recht, van een uitkering of van de mogelijkheid een contract aan te gaan (Artikel 27, lid 2, onder d)).

32.

Ten tijde van de aanneming van dit advies hebben de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie de EDPS een kennisgeving doen toekomen voor een voorafgaande controle van het EWS op basis van de bestaande versie van het FR. In de nieuwe versie van het FR wordt het beheer van de gegevensbank gewijzigd door middel van het opzetten en beheren van een gemeenschappelijke gegevensbank waartoe de lidstaten, derde landen en internationale organisaties toegang zullen hebben en waar zij gegevens naartoe zullen sturen. De EDPS vindt deze nieuwe versie een ingrijpende wijziging waarop artikel 27 van Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing is. Daarom zal de EDPS, het systeem voorafgaand controleren,wanneer de Commissie stappen onderneemt om het nieuwe juridische kader in te voeren.

III.   TERMIJNEN VOOR OPSLAG EN BEGROTINGSCONTROLE

33.

De EDPS zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om de aandacht te vestigen op een bepaling die hij heeft besproken bij eerdere voorafgaande controles in verband met begrotingscontrole, hoewel de bepaling niet onder de wijzigingen in de voorstellen valt.

Bestaand kader

34.

In artikel 49 van de huidige uitvoeringsvoorschriften over de bewaring van bewijsstukken door de ordonnateurs staat: „De beheersystemen en -procedures betreffende de bewaring van bewijsstukken voorzien in: (...) d) de bewaring van deze bewijsstukken gedurende een periode van ten minste vijf jaar na de datum waarop het Europees Parlement kwijting verleent voor het begrotingsjaar waarop de bewijsstukken betrekking hebben. De bewijsstukken met betrekking tot verrichtingen die niet definitief zijn afgesloten, worden langer bewaard dan de in de eerste alinea, onder d), genoemde periode, en wel tot het einde van het jaar dat volgt op de afsluiting van de genoemde verrichtingen.”

35.

Het beginsel van de bewaring van bewijsstukken volgens de uitvoeringsvoorschriften biedt dus de mogelijkheid van bewaring tot 7 jaar ten behoeve van kwijting van de rekeningen van de Europese instellingen en organen.

36.

Door de ordonnateurs bewaarde bewijsstukken kunnen persoonsgegevens bevatten en in die mate gelden hier ook de beginselen inzake de bewaring van persoonsgegevens, neergelegd in Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

37.

Als algemeen beginsel staat in artikel 4, lid 1, onder c) van Richtlijn 45/2001/EG dat persoonsgegevens, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, adequaat, terzake dienend en niet buitensporig moeten zijn. In artikel 4, lid 1, onder e) staat voorts dat persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

38.

In artikel 37 van de verordening staan specifieke voorschriften over het bewaren van verkeers- en rekeninggegevens in de context van interne communicatienetwerken. Deze netwerken worden in artikel 34 gedefinieerd als „telecommunicatienetwerken of eindapparatuur die onder de verantwoordelijkheid van een communautaire instelling of van een communautair orgaan worden geëxploiteerd”. Dus is het artikel van toepassing op verkeers- en rekeninggegevens, verzameld door interne netwerken van de communautaire instellingen of organen.

39.

Volgens artikel 37, lid 1, worden verkeersgegevens die worden verwerkt en opgeslagen om oproepen en andere verbindingen via het telecommunicatiesysteem tot stand te brengen, bij beëindiging van de oproep of andere verbinding gewist of anoniem gemaakt. Het beginsel bestaat er dus in gegevens te wissen zodra zij niet meer nodig zijn voor de totstandbrenging van de oproep of verbinding.

40.

In artikel 37, lid 2 staat echter dat, ten behoeve van het begrotings- en verkeersbeheer, met inbegrip van verificatie van bevoegd gebruik van het telecommunicatiesysteem, indien nodig, verkeersgegevens (17) zoals aangegeven in een door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming goedgekeurde lijst, mogen worden verwerkt. Deze gegevens worden zodra dit mogelijk is, en uiterlijk zes maanden nadat ze verzameld zijn, gewist of anoniem gemaakt, tenzij zij langer bewaard moeten worden met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in het kader van een rechtsvordering in een aanhangige zaak. Indien de periode van zes maanden verstrijkt zonder dat er een procedure wordt ingeleid, moeten de verkeersgegevens worden gewist of anoniem gemaakt. Indien er in die periode procedures zijn aangevangen, wordt de periode van zes maanden onderbroken tot het eind van de procedures en vervolgens tot het eind van de periode voor het aantekenen van beroep of voor het afsluiten van de beroepsprocedures, al naar gelang. Iedere bewaring van verkeers- en rekeninggegevens gedurende meer dan deze zes maanden kan alleen worden gerechtvaardigd op basis van artikel 20.

41.

In artikel 20 van Verordening (EG) nr. 45/2001 staat dat er in een beperkt aantal, in het artikel genoemde gevallen, uitzonderingen en beperkingen kunnen worden toegepast op het in artikel 37, lid 1, bedoelde onmiddellijke wissen van verkeersgegevens. Met name mogen verkeersgegevens worden bewaard indien dit een noodzakelijke maatregel vormt ter vrijwaring van preventie, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten; een belangrijk economisch of financieel belang van een lidstaat of van de Europese Gemeenschappen, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden; of de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. Artikel 20, een uitzondering op de beginselen van gegevensbescherming in de Verordening, moet beperkend worden uitgelegd en geldt slechts per geval. Verder biedt artikel 20 slechts uitzonderingen op het onmiddellijke wissen van verkeersgegevens zoals bedoeld in artikel 37, lid 1, en niet op de beperking tot zes maanden zoals voorzien in artikel 37, lid 2. Dus kan artikel 20 niet dienen als rechtvaardiging voor het bewaren van verkeersgegevens gedurende meer dan zes maanden voor algemene controle, zoals bedoeld in artikel 49 van de uitvoeringsvoorschriften.

De noodzaak van herziening

42.

Daarom raadt de EDPS aan de bepalingen van de uitvoeringsvoorschriften over het bewaren van bewijsstukken te herzien, zodat wordt gegarandeerd dat de beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens worden nageleefd.

43.

Ter waarborging van de naleving van deze beginselen moet de informatie in de bewijsstukken worden getoetst. Bewijsstukken bevatten namelijk informatie op diverse niveaus: algemene informatie die van belang is voor de kwijting van de begroting, inclusief mogelijke controle, en uitgebreide informatie die als zodanig niet nodig is voor begrotingscontrole.

44.

Als algemeen beginsel zou moeten gelden dat indien bewijsstukken persoonsgegevens bevatten, alleen die persoonsgegevens mogen worden verwerkt die nodig zijn voor de kwijting van de begroting. Documenten met persoonsgegevens die niet nodig zijn voor dit doel, dienen zoveel mogelijk te worden vernietigd. De bewaring van relevante gegevens mag slechts zo lang duren als nodig is voor de kwijting van de begroting. De periode van 5-7 jaar, bedoeld in artikel 49 van de uitvoeringsvoorschriften, moet in ieder geval worden gezien als een maximumtermijn voor het bewaren van bewijsstukken.

45.

Wat betreft de bewaring van bewijsstukken die bijvoorbeeld verkeersgegevens bevatten, zou als beginsel moeten gelden dat zulke verkeersgegevens moeten worden gewist, aangezien zij niet nodig zijn voor de kwijting van de begroting. Wanneer bewijsstukken gelaagd zijn opgebouwd, is het laagste niveau van detaillering, waarin wellicht verkeersgegevens staan, niet noodzakelijk en moet het niet worden bewaard voor de kwijting van de begroting. Indien de bewijsstukken niet gelaagd zijn opgebouwd, moet worden overwogen de informatie in de documenten gedeeltelijk te verwerken, als dit niet teveel inspanning vergt.

46.

Ter illustratie van dit punt geeft de EDPS het voorbeeld van de begroting van de vaste telefonie in de instellingen. Wat betreft vaste telefonie houdt het beginsel van artikel 37 in dat verkeersgegevens zoals het bellen van een nummer, het gebelde nummer en de duur van het gesprek maximaal zes maanden mogen worden bewaard voor verkeers- en begrotingsbeheer inclusief de verificatie van bevoegd gebruik van het communicatiesysteem. Zodra het bevoegde gebruik van de communicatie-instrumenten terdege is geverifieerd, moeten verkeersgegevens worden gewist of anoniem worden gemaakt. Mochten de gegevens nodig zijn voor de controle van de communicatiekosten overeenkomstig de uitvoeringsvoorschriften, dan hoeven er geen uitvoerige verkeersgegevens te worden bewaard. De enige relevante gegevens die bewaard mogen worden voor begrotingsdoeleinden hebben betrekking op de kosten van de communicaties, waarbij geen onderliggende verkeersgegevens worden vrijgegeven (18).

Voorstellen voor een gewijzigd artikel 49

47.

Om dit vraagstuk van de verenigbaarheid op te lossen, stelt de EDPS voor aan artikel 49 van de uitvoeringsvoorschriften onderstaand lid toe te voegen: „Persoonsgegevens in bewijsstukken moeten zo mogelijk worden vernietigd wanneer deze gegevens niet nodig zijn voor de kwijting van de begroting. In ieder geval moet artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 over het bewaren van verkeersgegevens, worden nageleefd.”

IV.   CONCLUSIE

De EDPS waardeert het dat hij is geraadpleegd over deze voorstellen, die moeten leiden tot een degelijk en doorzichtiger financieel beheer van de communautaire middelen. Ook grijpt hij deze gelegenheid aan om de aandacht te vestigen op een aantal specifieke aspecten van gegevensbescherming die verband houden met de uitvoering van de voorstellen, in het bijzonder in de context van het systeem voor vroegtijdige waarschuwing.

De EDPS doet onderstaande inhoudelijke aanbevelingen:

In de uitvoeringsvoorschriften verwijzen naar een proactieve benadering (informatie vooraf en feedback), die door alle betrokken instellingen, autoriteiten en organen zou moeten worden gevolgd in het licht van het beginsel van transparantie.

Wanneer er een centrale gegevensbank wordt ingesteld, dan moet er worden gezorgd voor specifieke waarborgen in het licht van de beginselen van gegevensbescherming.

In artikel 134 bis van de uitvoeringsvoorschriften moeten de begrippen gegadigden en inschrijvers, alsmede de categorieën van entiteiten die met de gegevensbank te maken krijgen, worden verduidelijkt.

In de uitvoeringsvoorschriften moet een nauwkeurig tijdschema komen voor het bijwerken van informatie in de gegevensbank.

Teneinde een onsamenhangende structuur te vermijden moet er tussen lidstaten, autoriteiten en organen een systeem worden ingesteld voor de selectie van ordonnateurs. Hun toegang tot informatie en de hoeveelheid die mag worden geraadpleegd volgens artikel 95, lid 2, moeten in aanvullende administratieve regels worden omschreven.

In de context van de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de centrale gegevensbank zijn de doorgiften structureel en daarom moeten er in de uitvoeringsvoorschriften waarborgen, zoals contractuele bepalingen, worden vastgelegd.

Wanneer er gegevens worden ontvangen uit derde landen en van internationale organisaties, moet duidelijk worden bepaald over welke gegevens het gaat en welke garanties er zijn voor de kwaliteit ervan, en de noodzaak van deze garanties moet dus in de uitvoeringsvoorschriften worden vastgelegd.

De formulering van artikel 134 bis, lid 1, alinea 3) van de uitvoeringsvoorschriften moet worden herzien en moet verwijzen naar de instellingen, uitvoerende agentschappen, autoriteiten en organen die in de leden 1 en 2 van artikel 95 van het Financieel Reglement worden genoemd.

Wat betreft het recht op toegang van gegadigden en inschrijvers moet er een verwijzing naar artikel 13 van Verordening (EG) nr. 45/2001 worden opgenomen.

Om het vraagstuk van de verenigbaarheid met artikel 37 van Verordening (EG) nr. 45/2001 op te lossen, stelt de EDPS voor een lid toe te voegen aan artikel 49 van de uitvoeringsvoorschriften.

Wat de procedure betreft:

beveelt de EDPS aan om in de preambule van het voorstel uitdrukkelijk naar dit advies te verwijzen,

memoreert de EDPS dat hij het systeem moet controleren voordat het wordt ingevoerd, aangezien de beoogde verwerkingsprocedures ingrijpende wijzigingen in het beheer van de gegevensbank met zich mee zullen brengen en dus onder artikel 27 van Verordening (EG) nr. 45/2001 zullen vallen.

Gedaan te Brussel, 12 december 2006

Peter HUSTINX

Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming


(1)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

(2)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(3)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(4)  Doc. COM(2006) 213 def — 2005/0090 (CNS).

(5)  Artikel 95, lid 3, punt 2 is uit het gewijzigd voorstel gehaald en dat is qua gegevensbescherming een verbetering van de tekst.

(6)  SEC(2006) 866 definitief

(7)  Zie voor een analyse van de bestaande situatie het advies inzake voorafgaande controle van de EDPS over het systeem van vroegtijdige waarschuwing van de Commissie. 6 december 2006, te vinden op: www.edps.europa.eu

(8)  Zie de artikelen 11-13 en 18 van Verordening (EG) nr. 45/2001. Zie over het begrip proactieve benadering: Achtergrondnota van de EDPS: Toegang van het publiek tot documenten en gegevensbescherming,12 juli 2005, te vinden op: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/21

(9)  Volgens de artikelen 93 en 94 (gelezen in samenhang met artikel 114, lid 2) moeten derden worden uitgesloten van deelname aan een aanbestedings- of gunningsprocedure wanneer zij verkeren in één van de situaties bedoeld in artikel 93 van het FR, of moet de gunning van een opdracht of een subsidie aan derden worden verboden wanneer er sprake is van een belangenconflict of van valse verklaringen in de door de aanbestedende dienst verlangde inlichtingen voor deelname aan een aanbestedings- of gunningsprocedure.

(10)  Artikel 1 van het Financieel Reglement: In deze verordening worden het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Ombudsman en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming gelijkgesteld met de Instellingen van de Gemeenschappen.

(11)  Zie het advies van de EDPS inzake voorafgaande controle betreffende het systeem van vroegtijdige waarschuwing van het Europese Hof van Justitie, dat op onze website komt te staan.

(12)  C(2004) 193/3, gewijzigd met corrigendum C(2004)517 en laatstelijk gewijzigd door de interne regels van 2006. Zie: http://ec.europa.eu/budget/library/sound_fin_mgt/ews_decision_en.pdf .

(13)  In het systeem voor vroegtijdige waarschuwing staan de volgende gegevens: naam en adres van betrokkene — soort EWS-waarschuwing — ingangsdatum — einddatum actieve waarschuwing — Commissiedienst die heeft gevraagd om de EWS-melding.

(14)  Artikel 9 is te vergelijken met de artikelen 25 en 26 van Richtlijn 95/46/EG.

(15)  Zie hierboven over het transparantiebeginsel.

(16)  Binnenkort op onze website: www.europa.edps.eu.

(17)  Rekeninggegevens worden in artikel 37, lid 2 niet uitdrukkelijk genoemd, maar kunnen impliciet worden opgenomen.

(18)  Een goede illustratie hiervan staat in het advies van de EDPS over de TOP 50-procedure van het Europees Parlement (zaak 2004-0126).


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/19


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4524 — Nemak/Hydro Castings)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 94/04)

Op 23 februari 2007 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie ”van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32007M4524. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving. (http://eur-lex.europa.eu)


28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/19


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4465 — Thrane & Thrane/Nera)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 94/05)

Op 21 maart 2007 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie ”van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32007M4465. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving. (http://eur-lex.europa.eu)


28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/20


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4500 — Nemak/TK Aluminum „A”)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 94/06)

Op 3 april 2007 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie ”van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32007M4500. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving. (http://eur-lex.europa.eu)


28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/20


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 94/07)

Op 23 april 2007 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie ”van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32007M4286. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving. (http://eur-lex.europa.eu)


28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/21


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4456 — Mahle/Dana EPG)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 94/08)

Op 6 maart 2007 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie ”van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32007M4456. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving. (http://eur-lex.europa.eu)


28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/22


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(2007/C 94/09)

Datum waarop het besluit is genomen

11.12.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 688/06

Lidstaat

Nederland

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Wijziging van de subsidieregeling voor het inbouwen van het European Train Control System (ETCS) in een reeks vrachtlocomotieven

Rechtsgrondslag

Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS

Type maatregel

Subsidieregeling

Doelstelling

Verlenen van financiële bijstand voor het inbouwen van ETCS in een reeks vrachtlocomotieven die zullen worden gebruikt op de Betuwelijn

Vorm

Subsidies

Begrotingsmiddelen

25 miljoen EUR voor de periode 2006-2007

Steunintensiteit

50 % van de in aanmerking komende kosten

Looptijd

2006-2007

Betrokken economische sectoren

Vervoer

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Ministerie van Vervoer en Waterwegen

Koningskade 4

2500 EX Den Haag

Nederland

Andere inlichtingen

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/23


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 94/10)

Datum waarop het besluit is genomen

8.3.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 41/07

Lidstaat

Tsjechië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Podpora společnosti Silver Screen s. r. o. určená na audiovizuální tvorbu

Rechtsgrondslag

Dohody o podpoře filmového projektu mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem obrany

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Cultuurbevordering

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 7 mln CZK

Maximale steunintensiteit

15 %

Looptijd

1.1.2007-31.12.2007

Economische sectoren

Beperkt tot recreatie, cultuur en sport

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstvo kultury ČR

Maltézské nám. 1

CZ-118 01 Praha

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

22.3.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 71/07

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Verlängerung und Änderung der Beihilfemaßnahme „Biomasse und Energie“

Rechtsgrondslag

Richtlinie zur Förderung der energetischen Nutzung von Biomasse im ländlichen Raum durch das Land Schleswig-Holstein

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 2,4 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: 16,8 mln EUR

Maximale steunintensiteit

40 %

Looptijd

1.1.2007-31.12.2013

Economische sectoren

Energie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Investitionsbank Schleswig-Holstein

Fleethörn 29-31

D-24103 Kiel

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/25


Wisselkoersen van de euro (1)

27 april 2007

(2007/C 94/11)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3643

JPY

Japanse yen

162,76

DKK

Deense kroon

7,4501

GBP

Pond sterling

0,68225

SEK

Zweedse kroon

9,1435

CHF

Zwitserse frank

1,6431

ISK

IJslandse kroon

87,67

NOK

Noorse kroon

8,1380

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CYP

Cypriotische pond

0,5821

CZK

Tsjechische koruna

28,166

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

245,98

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6980

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Poolse zloty

3,7786

RON

Roemeense leu

3,3122

SKK

Slowaakse koruna

33,655

TRY

Turkse lira

1,8241

AUD

Australische dollar

1,6423

CAD

Canadese dollar

1,5235

HKD

Hongkongse dollar

10,6701

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,8385

SGD

Singaporese dollar

2,0683

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 267,64

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

9,5915

CNY

Chinese yuan renminbi

10,5235

HRK

Kroatische kuna

7,3675

IDR

Indonesische roepia

12 384,43

MYR

Maleisische ringgit

4,6670

PHP

Filipijnse peso

64,497

RUB

Russische roebel

35,0600

THB

Thaise baht

44,610


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/26


Lijst van de in het begrotingsjaar 2006 ten laste van begrotingsartikel 05 08 06 toegekende subsidies

(Bekendgemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2208/2002 van de Commissie)

(2007/C 94/12)

ACTIVITEITENPROGRAMMA'S

Naam aanvrager

(afgekort)

Naam aanvrager (voluit)

Adres

Postcode

Plaats

Land

Toegekend bedrag

(EUR)

%

Benaming/omschrijving

COPA

Comité van de landbouworganisaties van de Europese Unie

Rue de Trèves, 61

1040

Brussel

België

100 000,00

30,5

Het nieuwe landbouwbeleid van de EU — Het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de Europese landbouw helpen versterken — Actie 1: Congres van Europese landbouwers 2006 „Europese landbouw — Onmisbaar voor de economie en de samenleving”

 

 

 

 

 

 

40 907,50

48,23

Het nieuwe landbouwbeleid van de EU — Het concurrentie-vermogen en de duurzaamheid van de Europese landbouw helpen versterken — Actie 2: Seminar „Het nieuwe GLB en de voedselveiligheid in de landbouw. Zijn de EU-normen haalbaar?”

 

 

 

 

 

 

45 026,00

50

Het nieuwe landbouwbeleid van de EU — Het concurrentie-vermogen en de duurzaamheid van de Europese landbouw helpen versterken — Actie 3: Seminar „Een nieuw machtsevenwicht in de voedselketen”

ALPA

Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari

Via Leopoldo Serra, 37

00153

Rome

Italië

71 782,18

50

Voorlichtingsacties ter versterking van het concurrentievermogen van de Europese landbouw — Actie 1 „Toekomstscenario's voor kleine landbouwers in de EU-25: een vergelijking tussen ervaringen en beoordelingen”

 

 

 

 

 

 

49 894,00

50

Voorlichtingsacties ter versterking van het concurrentievermogen van de Europese landbouw — Actie 2 „Een goede landbouw- en milieuconditie voor allen”

 

 

 

 

 

 

33 410,00

50

Voorlichtingsacties ter versterking van het concurrentievermogen van de Europese landbouw — Actie 3 „Multimedia-cd-rom: de landbouw vertrouwt op jonge mensen: de nieuwe beroepsmensen en ondernemersfiguren op het platteland”

CIPA

Centro Istruzione Professionale e Agricola

Via Santi 14

41100

Modena

Italië

24 455,00

50

Verspreiding van de modellen van het nieuwe GLB ter ondersteuning van een krachtiger en meer concurrentiegerichte plattelandsontwikkeling door versterking van de cohesie binnen de EU — Actie 1 bandopname „Enkele concrete voorbeelden van het proces van invoering van het GLB in twee kandidaat-lidstaten: Roemenië en Bulgarije”

 

 

 

 

 

 

20 830,00

50

Verspreiding van de modellen van het nieuwe GLB ter ondersteuning van een krachtiger en meer concurrentiegerichte plattelandsontwikkeling door versterking van de cohesie binnen de EU — Actie 2 seminar „Het plattelandsontwikkelings-project in Hongarije”

 

 

 

 

 

 

27 021,25

49,13

Verspreiding van de modellen van het nieuwe GLB ter ondersteuning van een krachtiger en meer concurrentiegerichte plattelandsontwikkeling door versterking van de cohesie binnen de EU — Actie 3 seminar „Een goede landbouw- en milieuconditie om voedingsmiddelen van hoge kwaliteit te produceren”

 

 

 

 

 

 

27 912,50

50

Verspreiding van de modellen van het nieuwe GLB ter ondersteuning van een krachtiger en meer concurrentiegerichte plattelandsontwikkeling door versterking van de cohesie binnen de EU — Actie 4 conferentie „Het nieuwe beleid voor plattelandsontwikkeling: bedrijfstoeslag, aanpassing aan de productie- en teeltnormen en steun voor investeringen en voor de afzet van producten”

CEJA

Europese Raad van jonge landbouwers

Rue Belliard 23 A

1050

Brussel

België

68 119,50

50

CEJA-seminars voor de Europese jonge land-bouwers — Actie 1 „Voorlichtingsseminar van de CEJA over nieuwe instrumenten voor de jonge generatie in de landbouw”, gehouden in Finland

 

 

 

 

 

 

69 379,75

50

CEJA-seminars voor de Europese jonge land-bouwers — Actie 2 „Voorlichtingsseminar van de CEJA over innovatie als middel om de landbouwsector in de EU concurrerender te maken”, gehouden in België

 

 

 

 

 

 

77 175,75

50

CEJA-seminars voor de Europese jonge land-bouwers — Actie 3 „Voorlichtingsseminar van de CEJA over het op kennis gebaseerde landbouwmodel — Het Europese model voor de toekomst”, gehouden in Griekenland

 

 

 

 

 

 

73 192,50

50

CEJA-seminars voor de Europese jonge land-bouwers — Actie 4 „Seminar van de CEJA over de uitvoering van het in 2003 hervormde GLB — Een toekomstgerichte weg?”, gehouden in Spanje

INIPA

IDEM

Via XXIV Maggio, 43

00187

Rome

Italië

19 075,25

50

Landbouw en de territoriale dimensie: integratie die winst oplevert — Het beleid voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 — Actie 1 „Opzetten van een website over het beleid voor plattelandsontwikkeling”

Avalon

Stichting Avalon

't Bosk 71

8731

Wommels

Nederland

33 947,00

50

Avalon-netwerk — Actie 1 „Vergadering van het Avalon-netwerk: nationale plannen voor biologische voeding en landbouw”

 

 

 

 

 

 

12 500,00

50

Avalon-netwerk — Actie 2 „Extranetapplicatie over de groene aspecten van het GLB”

 

 

 

 

 

 

23 145,00

50

Avalon-netwerk — Actie 3 „Uitwisselingsbezoek: ontwikkeling van de biologische keten”

 

 

 

 

 

 

19 140,00

50

Avalon-netwerk — Actie 4 „Uitwisselingsbezoek: ontwikkeling van de biologische productie”

AGPME

Asociación General de Productores de Maíz de España

Oficina 106 — Ciudad del Transporte

50820

Zaragoza

Spanje

25 061,00

50

Praktische wenken voor een beter begrip van het GLB — Actie 1 „Praktische wenken voor een beter begrip van het GLB: Andalusië”

 

 

 

 

 

 

25 061,00

50

Praktische wenken voor een beter begrip van het GLB — Actie 2 „Praktische wenken voor een beter begrip van het GLB: Castilla y León”

 

 

 

 

 

 

25 061,00

50

Praktische wenken voor een beter begrip van het GLB — Actie 3 „Praktische wenken voor een beter begrip van het GLB: Aragón”

 

 

 

 

 

 

25 061,00

50

Praktische wenken voor een beter begrip van het GLB — Actie 4 „Praktische wenken voor een beter begrip van het GLB: Castilla-La Mancha”

 

 

 

 

 

 

49 054,50

50

Praktische wenken voor een beter begrip van het GLB — Actie 5 „Praktische wenken voor een beter begrip van het GLB: Barbastro”

IFOAM

International Federation of Organic Agricultural Movements — European Union Regional group

Boulevard Louis Schmidt, 64

1040

Brussel

België

35 970,50

50

Biologische landbouw als een belangrijk instrument voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese landbouw in het kader van het hervormde GLB — Actie 1 „Biologische landbouw en plattelands-ontwikkeling om voor groei, banen en duurzaamheid te zorgen”

 

 

 

 

 

 

25 026,50

50

Biologische landbouw als een belangrijk instrument voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese landbouw in het kader van het hervormde GLB — Actie 2 „Biologische landbouw en plattelands-ontwikkeling in het kader van de Lissabon-strategie”

 

 

 

 

 

 

33 262,50

50

Biologische landbouw als een belangrijk instrument voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese landbouw in het kader van het hervormde GLB — Actie 3 „Biologische landbouw en natuur-bescherming om duurzame groei mogelijk te maken”

FADEAR

Fédération Associative pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural

104, Rue Robespierre

93170

Bagnolet

Frankrijk

35 000,00

48,8

Het landbouwbeleid en de uitdagingen van de 21e eeuw — Actie 1 „Klimaatverandering, toegang tot de natuurlijke hulpbronnen. Hoe kunnen het GLB en het regionale beleid anticiperen op de gevolgen van de klimaat-verandering ?”

 

 

 

 

 

 

41 000,00

49,22

Het landbouwbeleid en de uitdagingen van de 21e eeuw — Actie 2 „Het GLB en de overschakeling op voedingsgewassen in de overzeese gebiedsdelen van Europa”

 

 

 

 

 

 

35 000,00

49,65

Het landbouwbeleid en de uitdagingen van de 21e eeuw — Actie 3 „Landbouw en werkgelegenheid: Het landbouw- en het regionale beleid van Europa als verschaffers van duurzame en niet-verplaatsbare werkgelegenheid in de landbouw”

 

 

 

 

 

 

34 000,00

48,61

Het landbouwbeleid en de uitdagingen van de 21e eeuw — Actie 4: „Het GLB en het regionale beleid tegenover de uitdagingen op energiegebied”

ANELKIS

Development Agency of Elassona-Kissavos SA

Dimarchou Vlachodimou 1

40200

Elassona

Grieken-land

44 113,75

75

Nieuw GLB: kader voor de herstructurering van de landbouwsector — Veehouderij in de nomos Larissa. Bescherming van de consument en van het milieu — Actie 1 „Veehouderij als alternatieve oplossing voor de ontwikkeling van de landbouwsector in het kader van het nieuwe GLB”

 

 

 

 

 

 

15 050,00

50

Nieuw GLB: kader voor de herstructurering van de landbouwsector — Veehouderij in de nomos Larissa. Bescherming van de consument en van het milieu — Actie 2 „Publicatie van voorlichtingsfolders en -brochures ten behoeve van de katoentelers, de veehouders, de consumenten en het grote publiek”

 

 

 

 

 

 

55 191,25

75

Nieuw GLB: kader voor de herstructurering van de landbouwsector — Veehouderij in de nomos Larissa. Bescherming van de consument en van het milieu — Actie 3 „Voorwaarden en eisen in het kader van de toepassing en naleving van het nieuwe GLB — Seminar ten behoeve van schapen- en geitenhouders”

 

 

 

 

 

 

32 286,25

75

Nieuw GLB: kader voor de herstructurering van de landbouwsector — Veehouderij in de nomos Larissa. Bescherming van de consument en van het milieu — Actie 4 „Voorwaarden en eisen in het kader van de toepassing en naleving van het nieuwe GLB — Seminar ten behoeve van varkenshouders”

 

 

 

 

 

 

26 850,00

75

Nieuw GLB: kader voor de herstructurering van de landbouwsector — Veehouderij in de nomos Larissa. Bescherming van de consumenten en van het milieu — Actie 5 „Modernisering en exploitatie van veehouderijbedrijven in het kader van het nieuwe GLB: essentiële voorwaarden voor de groei van de veehouderij, voor het garanderen van de kwaliteit en de hygiëne van de voedingsmiddelen en voor milieubescherming — rondetafelgesprek”

GESASE

General confederation of Greek Agrarian Associations

Kifissias Avenue 16

11526

Athene

Grieken-land

30 375,58

50

Nieuw GLB, nieuwe vooruitzichten — Actie 1 Seminar over „De Europese landbouw op de geglobaliseerde markt: nieuwe uitdagingen voor jonge landbouwers”

 

 

 

 

 

 

52 319,62

75

Nieuw GLB, nieuwe vooruitzichten — Actie 2 Seminar over „Het nieuwe tijdperk voor de productie van en de handel in landbouwproducten in Zuidoost-Europa”

 

 

 

 

 

 

30 375,58

50

Nieuw GLB, nieuwe vooruitzichten — Actie 3 Seminar over „Plattelandsontwikkeling en vrouwen”

 

 

 

 

 

 

30 375,58

50

Nieuw GLB, nieuwe vooruitzichten — Actie 4 Seminar over „Het nieuwe GLB: kansen en uitdagingen”

S.Y.D.A.S.E.

Confederation of Democratic Rural Associations Greece

31, Veranzerou Str.

10431

Athene

Grieken-land

21 586,25

75

Herzien GLB, „Groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in de nieuwe institutionele omgeving ”— Actie 1 „S.Y.D.A.S.E.-vergadering in Serres: Het herziene GLB en de ontwikkeling van de landbouwregio's”

 

 

 

 

 

 

21 378,12

75

Herzien GLB, „Groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in de nieuwe institutionele omgeving ”— Actie 2 „S.Y.D.A.S.E.-vergadering in Giannitsa: Het herziene GLB en de ontwikkeling van de landbouwregio's”

 

 

 

 

 

 

21 303,12

75

Herzien GLB, „Groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in de nieuwe institutionele omgeving ”— Actie 3 „S.Y.D.A.S.E.-vergadering in Karditsa: Het herziene GLB en de ontwikkeling van de landbouwregio's”

LAWICON GmbH

IDEM

Mars-la-tour-Strasse 1-13

26121

Oldenburg

Duitsland

20 706,18

40,27

Het nieuwe landbouw-beleid, nieuwe adviseringsstrategieën voor de toepassing van het GLB op landbouwbedrijven, opleiding van voorlichters in Europa

ISEFT

Istituto Superiore europeo per la Formazione Turistica

Via Roma, 5

18012

Bordighera

Italië

43 919,00

50

„Strategische richtsnoeren van het GLB voor 2007-2013: Gemeenschappelijke perspectieven voor Ponente Ligure en Oost-Europa ”— Actie II „De hervorming van het GLB en de nieuwe scenario's voor samenwerking tussen Ponente Ligure en Oost-Europa”

UUAA

Unións agrarias UPA

Doutor Maceira, 13 — Bajo

15706

Santiago de Compostela

Spanje

25 000,00

50

Virtueel platform voor advisering over de uitvoering van de tussentijdse hervorming van het GLB

FNPL

Fédération Nationale des Producteurs de Légumes

60, rue du Faubourg Poissonnière

75010

Parijs

Frankrijk

13 877,50

50

Opleidingsseminar voor jonge tuinbouwers

Totaal activiteitenprogramma's

1 710 178,96

 

GERICHTE VOORLICHTINGSACTIES

Naam aanvrager

(afgekort)

Naam aanvrager (voluit)

Adres

Postcode

Plaats

Land

Toegekend bedrag

(EUR)

%

Benaming/omschrijving

Ökosoziales Forum Österreich

IDEM

Franz Josefs-Kai 13

1010

Wenen

Oostenrijk

49 880,00

50

Plattelandsontwikkeling — Goede benaderingen tegenover de beste benaderingen

Confagricultura Verona

Unione Provinciale Agricoltori di Verona

Via Sommacampagna, 63

37137

Verona

Italië

35 708,50

50

De hervorming van het GLB. Voorstel voor een nieuwe GMO voor groenten en fruit en het herstel van het concurrentievermogen van deze sector. Een vergelijking tussen marktdeelnemers in Italië, Frankrijk en Spanje

C.e.S.A.R.

Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale

Via Metastasio 22

06081

Assisi

Italië

29 735,50

50

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: Kwaliteit van voedingsmiddelen, milieubehoud, instandhouding van tradities

Provincia di Pisa

IDEM

P.zza V. Emanuele IIo, 14

56125

Pisa

Italië

20 002,00

48,78

Van het GLB naar de wijnbouw; voorlichting over het EU-model

CEPF

Confédération Européenne des Propriétaires forestiers

Rue des Foyers 6

1537

Luxemburg

Luxemburg

30 948,00

65

Bosbouw in het kader van het toekomstige GLB/beleid voor plattelandsontwikkeling — Van beleid naar de praktijk — Uitwisseling van nationale ervaringen met het oog op de uitvoering van bosbouwmaatregelen

EFNCP

The European Forum on Nature Conservation and Pastoralism Ltd

Fleming Court, Leigh Road

SO50 9 PD

Eastleigh

VK

99 565,00

50

Internationale conferentie over het effect van de hervorming van de eerste pijler op door hoge natuurwaarden gekenmerkte landbouwgrond

Conseil Général du Gard

IDEM

3, rue Guillemette

30044

Parijs

Frankrijk

53 840,00

50

MEDA DIETE — Mediterraan dieet en smaakopvoeding, GLB-maatregelen en het optreden van de Europese Unie

CFP

Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana

Via S. Allende 2/1

42016

Guastalla

Italië

33 264,00

50

Milieuvriendelijke, duurzame productie: gevolgen van de hervormingen van het GLB en de randvoorwaarden voor de sectoren granen, veehouderij en wijnbouw

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani, 38

00162

Rome

Italië

58 000,00

49,74

Gemakkelijk winkelen

LEAB

Lantbrukarnas Ekonomi-AB

Klara Östra Kyrkogata 12

105 33

Stockholm

Zweden

50 936,00

50

De uitdagingen en kansen van het hervormde GLB

Disputación Provincial de Huelva

IDEM

Avda. Martín Alonso Pinzón, 9

21003

Huelva

Spanje

50 000,00

48,64

Eurokurkproject

SED-TV

Keresledemùo és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

Zrinyi utca 5/A

8200

Veszprem

Hongarije

14 875,00

50

Het landbouwbeleid in de Europese Unie

Ministerie van Landbouw van de Republiek Litouwen

IDEM

Gedimino pr. 19

01031

Vilnius

Litouwen

65 400,00

50

De samenleving door middel van televisieprogramma's voorlichten over het gemeenschappelijk landbouwbeleid

EPHA

European Public Health Alliance a.i.s.b.l.

Rue d'Arlon 39-41

1000

Brussel

België

18 275,00

50

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid in uw boodschappenmand — Een interactieve website en een interactief spel op het internet

FNAB

Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des Régions de France

40, rue de Malte

75011

Parijs

Frankrijk

58 799,86

75

De tweede pijler van het nieuwe GLB en de biologische landbouw — Symposium over de inpassing van de Franse biologische landbouw in de tweede pijler van het nieuwe gemeen-schappelijk landbouw-beleid: mogelijke steun en specifieke kenmerken van de biologische sector

IRIS

Institut de Relations Internationales et Stratégiques

2 bis, rue Mercœur

75011

Parijs

Frankrijk

34 190,30

50

De uitdagingen van het GLB

CAP

Confederaçao dos Agricultores de Portugal

Avenida do Colégio Militar, lote 1786

1549-012

Lissabon

Portugal

25 622,07

50

De toekomst van de Europese landbouw: de hervorming van het GLB en de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie

Magyar Rádió Részvénytársaság

IDEM

Bródy Sándor utca 5-7.

1088

Boedapest

Hongarije

45 000,00

50

Wat levert het GLB op?

FIVAL

Fédération interprofessionnelle du cheval de sport, de loisir et de travail

104, rue Réaumur

75002

Parijs

Frankrijk

81 031,69

50

De ontwikkeling van het GLB: het toenemende belang van de tweede pijler — Het Europese beleid voor plattelandsontwikkeling: een toekomstige troef voor de paardenwereld in Frankrijk

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park Old Naas Road — Bluebell

Dublin 12

Dublin

Ierland

14 983,50

50

Het GLB — Nuttig voor mij, voor u, voor ons

Totaal gerichte voorlichtingsacties

870 056,42

 

In 2004 toegekende subsidies opnieuw vastgelegd

Het betreft vastgelegde kredieten die in 2005 waren doorgehaald omdat de analyse niet vóór de uiterste datum 31.12.2005 kon worden afgerond, en die in 2006 opnieuw zijn vastgelegd.

CEA

Europese landbouwconfederatie

Rue de la Science 23-25 bte 23

1040

Brussel

België

58 435,00

34,39

Congres van de Europese landbouw over het thema: „De landbouwers communiceren met de samenleving als geheel”

Totaal opnieuw vastgelegd

58 435,00

 

Totaal-generaal

2 638 670,38

 


28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/34


Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 — Nationale regionale-steunkaart: Frankrijk

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 94/13)

N 343/06 — FRANKRIJK

Regionale-steunkaart 1.1.2007-31.12.2013

(Door de Commissie goedgekeurd op 7.3.2007)

NUTS II-III

Namen van de NUTS-II-/NUTS-III-gebieden

Naam van de gemeenten die in aanmerking komen voor steun (P: in aanmerking komende kantons)

Plafond voor regionale investeringssteun (1)

(van toepassing op grote ondernemingen)

 

 

1.1.2007-31.12.2013

1.   

NUTS-II-gebieden die voor steun in aanmerking komen op grond van artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag voor de volledige periode 2007-2013

FR93

Guyane

60 %

FR91

Guadeloupe

50 %

FR92

Martinique

50 %

FR94

Réunion

50 %

2.   

NUTS-II-gebieden die voor steun in aanmerking komen op grond van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag voor de volledige periode 2007-2013

FR83

Corse

15 %

3.   

Gebieden die voor steun in aanmerking komen op grond van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag voor de volledige periode 2007-2013 met een maximale steunintensiteit van 15 %

FR10

Île-de-France

FR102

Seine-et-Marne

77016 Bagneaux-sur-Loing; 77032 Beton-Bazoches; 77051 Bray-sur-Seine; 77061 Cannes-Ecluse; 77073 Chalautre-la-Petite; 77076 Chalmaison; 77079 Champagne-sur-Seine; 77137 Courtacon; 77156 Darvault; 77159 Donnemarie-Dontilly; 77166 Ecuelles; 77167 Egligny; 77170 Episy; 77172 Esmans; 77174 Everly; 77182 La Ferté-Gaucher; 77194 Forges; 77202 La Genevraye; 77210 La Grande-Paroisse; 77212 Gravon; 77236 Jaulnes; 77262 Louan-Villegruis-Fontaine; 77263 Luisetaines; 77275 Les Marêts; 77279 Marolles-sur-Seine; 77302 Montcourt-Fromonville; 77305 Montereau-Fault-Yonne; 77325 Mouy-sur-Seine; 77333 Nemours; 77379 Provins; 77396 Rupéreux; 77403 Saint-Brice; 77409 Saint-Germain-Laval; 77421 Saint-Mars-Vieux-Maisons; 77431 Saint-Pierre-lès-Nemours; 77434 Saint-Sauveur-lès-Bray; 77452 Sigy; 77456 Soisy-Bouy; 77467 La Tombe; 77482 Varennes-sur-Seine; 77494 Vernou-la-Celle-sur-Seine; 77519 Villiers-Saint-Georges; 77530 Voulton.

FR106

Seine-Saint-Denis

93005 Aulnay-sous-Bois (P: Aulnay-sous-Bois Nord); 93007 Le Blanc-Mesnil; 93013 Le Bourget; 93071 Sevran.

FR21

Champagne-Ardenne

FR211

Ardennes

08011 Anchamps; 08019 Les Grandes-Armoises; 08027 Auboncourt-Vauzelles; 08028 Aubrives; 08040 Les Ayvelles; 08043 Balan; 08045 Ballay; 08053 Bazeilles; 08057 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar; 08058 Belval; 08062 Bertoncourt; 08067 Blagny; 08076 Boulzicourt; 08078 Bourg-Fidèle; 08081 Bogny-sur-Meuse; 08083 Brévilly; 08085 Brieulles-sur-Bar; 08090 Carignan; 08119 Cheveuges; 08125 Cliron; 08135 La Croix-aux-Bois; 08136 Daigny; 08142 Donchery; 08145 Douzy; 08156 Eteignières; 08163 Faissault; 08175 Foisches; 08180 La Francheville; 08183 Fromelennes; 08185 Fumay; 08188 Gespunsart; 08190 Givet; 08194 Glaire; 08198 Grandpré; 08202 Gué-d'Hossus; 08205 Hagnicourt; 08206 Ham-les-Moines; 08211 Haraucourt; 08212 Harcy; 08217 Haulmé; 08218 Les Hautes-Rivières; 08222 Haybes; 08226 Hierges; 08237 Joigny-sur-Meuse; 08259 Longwé; 08260 Lonny; 08263 Lumes; 08268 Maisoncelle-et-Villers; 08283 Mazerny; 08284 Les Mazures; 08302 Monthermé; 08311 Mouzon; 08316 Neufmanil; 08328 Nouzonville; 08330 Novy-Chevrières; 08331 Noyers-Pont-Maugis; 08333 Olizy-Primat; 08341 Poix-Terron; 08346 Prix-lès-Mézières; 08353 Rancennes; 08354 Raucourt-et-Flaba; 08355 Regniowez; 08358 Remilly-les-Pothées; 08362 Rethel; 08363 Revin; 08367 Rocroi; 08370 Rouvroy-sur-Audry; 08388 Saint-Marceau; 08402 Saulces-Monclin; 08417 Sévigny-la-Forêt; 08430 Stonne; 08434 Sy; 08436 Taillette; 08444 Tétaigne; 08445 Thelonne; 08448 Thilay; 08453 Toges; 08456 Tournavaux; 08457 Tournes; 08466 Vaux-lès-Mouzon; 08467 Vaux-Montreuil; 08480 Villers-Semeuse; 08486 Vireux-Molhain; 08487 Vireux-Wallerand; 08488 Vivier-au-Court; 08490 Vouziers; 08491 Vrigne-aux-Bois; 08494 Wadelincourt; 08497 Warcq; 08503 Yvernaumont.

FR212

Aube

10005 Amance; 10021 Avant-lès-Ramerupt; 10031 Barbuise; 10035 Bayel; 10044 Bétignicourt; 10045 Beurey; 10046 Blaincourt-sur-Aube; 10067 Buchères; 10073 Chalette-sur-Voire; 10089 Châtres; 10091 Chaudrey; 10095 Le Chêne; 10113 Couvignon; 10114 Crancey; 10131 Droupt-Saint-Basle; 10134 Echemines; 10145 Faux-Villecerf; 10150 Fontaine; 10151 Fontaine-les-Grès; 10186 Laines-aux-Bois; 10205 Longpré-le-Sec; 10211 Macey; 10213 Magnant; 10214 Magnicourt; 10220 Maizières-la-Grande-Paroisse; 10228 Mathaux; 10235 Mesnil-la-Comtesse; 10240 Messon; 10242 Meurville; 10254 Montpothier; 10260 Moussey; 10269 Nozay; 10272 Ormes; 10273 Ortillon; 10274 Orvilliers-Saint-Julien; 10277 Palis; 10281 Le Pavillon-Sainte-Julie; 10290 Planty; 10298 Pont-sur-Seine; 10305 Prémierfait; 10307 Prugny; 10308 Prunay-Belleville; 10313 Radonvilliers; 10323 Romilly-sur-Seine; 10325 Rosières-près-Troyes; 10337 Saint-Christophe-Dodinicourt; 10341 Saint-Hilaire-sous-Romilly; 10344 Saint-Léger-près-Troyes; 10345 Saint-Léger-sous-Brienne; 10354 Saint-Nabord-sur-Aube; 10360 Saint-Pouange; 10362 Sainte-Savine; 10363 Saint-Thibault; 10379 Torcy-le-Grand; 10380 Torcy-le-Petit; 10381 Torvilliers; 10392 Vallant-Saint-Georges; 10400 Vaupoisson; 10401 Vendeuvre-sur-Barse; 10405 Verricourt; 10426 Ville-sous-la-Ferté; 10429 Villette-sur-Aube; 10444 Vulaines.

FR214

Haute-Marne

52045 Bettancourt-la-Ferrée; 52050 Biesles; 52058 Bologne; 52063 Bourg-Sainte-Marie; 52074 Breuvannes-en-Bassigny; 52079 Brousseval; 52093 Chalindrey; 52095 Chalvraines; 52101 Champigneulles-en-Bassigny; 52109 Charmes-en-l'Angle; 52118 Chatonrupt-Sommermont; 52121 Chaumont; 52122 Chaumont-la-Ville; 52161 Daillecourt; 52175 Donjeux; 52178 Doulevant-le-Château; 52200 Flagey; 52201 Flammerécourt; 52211 Froncles; 52222 Gillaumé; 52230 Gudmont-Villiers; 52234 Hâcourt; 52244 Humbécourt; 52246 Humes-Jorquenay; 52247 Illoud; 52250 Joinville; 52251 Jonchery; 52265 Bayard-sur-Marne; 52269 Langres; 52289 Liffol-le-Petit; 52292 Longeau-Percey; 52300 Magneux; 52302 Maizières; 52304 Malaincourt-sur-Meuse; 52305 Mandres-la-Côte; 52306 Manois; 52337 Montreuil-sur-Thonnance; 52352 Ninville; 52353 Nogent; 52355 Noidant-le-Rocheux; 52358 Noyers; 52360 Occey; 52364 Orcevaux; 52376 Pancey; 52384 Perrogney-les-Fontaines; 52398 Poissons; 52405 Prauthoy; 52407 Prez-sous-Lafauche; 52414 Rachecourt-sur-Marne; 52432 Rolampont; 52444 Saint-Blin; 52448 Saint-Dizier; 52449 Saints-Geosmes; 52456 Saint-Urbain-Maconcourt; 52457 Saint-Vallier-sur-Marne; 52463 Saudron; 52468 Semilly; 52469 Semoutiers-Montsaon; 52480 Soncourt-sur-Marne; 52497 Troisfontaines-la-Ville; 52509 Vaux-sous-Aubigny; 52512 Vecqueville; 52516 Verseilles-le-Haut; 52524 Vignory; 52529 Villegusien-le-Lac; 52541 Vitry-lès-Nogent; 52548 Vraincourt.

FR22

Picardie

FR221

Aisne

02003 Acy; 02009 Alaincourt; 02028 Athies-sous-Laon; 02043 Bagneux; 02046 Barenton-Bugny; 02059 Beautor; 02065 Bellicourt; 02066 Benay; 02075 Berthenicourt; 02087 Bieuxy; 02089 Billy-sur-Aisne; 02095 Bohain-en-Vermandois; 02103 Boué; 02109 La Bouteille; 02134 Buire; 02135 Buironfosse; 02141 La Capelle; 02149 Cerizy; 02157 Chambry; 02159 Champs; 02169 Châtillon-lès-Sons; 02173 Chauny; 02182 Chevennes; 02195 Ciry-Salsogne; 02197 Clairfontaine; 02212 Condren; 02226 Courmelles; 02240 Croix-Fonsommes; 02243 Crouy; 02275 Effry; 02277 Epagny; 02291 Estrées; 02295 Etréaupont; 02298 Etreux; 02303 Fayet; 02304 La Fère; 02313 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain; 02321 Fontaine-lès-Vervins; 02334 Fresnoy-le-Grand; 02340 Gauchy; 02345 Gibercourt; 02352 Gouy; 02353 Grandlup-et-Fay; 02358 Grougis; 02359 Grugies; 02361 Guise; 02363 Guny; 02370 Hargicourt; 02371 Harly; 02373 Hary; 02379 Le Hérie-la-Viéville; 02380 Hinacourt; 02381 Hirson; 02386 Iron; 02387 Itancourt; 02392 Joncourt; 02397 Jussy; 02398 Juvigny; 02403 Landifay-et-Bertaignemont; 02408 Laon (P); 02420 Lesdins; 02424 Leury; 02426 Levergies; 02431 Liez; 02446 Ly-Fontaine; 02450 Macquigny; 02463 Marfontaine; 02468 Marle; 02474 Mennessis; 02477 Mercin-et-Vaux; 02491 Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy; 02493 Monceau-le-Waast; 02495 Mondrepuis; 02500 Montbrehain; 02504 Montescourt-Lizerolles; 02532 Moy-de-l'Aisne; 02544 Neuve-Maison; 02548 La Neuville-lès-Dorengt; 02549 Neuville-Saint-Amand; 02558 Le Nouvion-en-Thiérache; 02564 Noyant-et-Aconin; 02567 Ohis; 02571 Omissy; 02574 Origny-en-Thiérache; 02575 Origny-Sainte-Benoite; 02599 Pierremande; 02607 Ploisy; 02610 Pommiers; 02616 Pont-Saint-Mard; 02635 Ramicourt; 02639 Remigny; 02657 Rougeries; 02659 Rouvroy; 02668 Sains-Richaumont; 02684 Saint-Michel; 02691 Saint-Quentin; 02697 Samoussy; 02703 Seboncourt; 02706 Septmonts; 02714 Sermoise; 02719 Sinceny; 02725 Sommeron; 02727 Sons-et-Ronchères; 02738 Tergnier; 02745 Toulis-et-Attencourt; 02756 Urvillers; 02757 Vadencourt; 02767 Vauxrezis; 02769 Vaux-Andigny; 02770 Vauxbuin; 02785 Vermand; 02789 Vervins; 02814 Villers-lès-Guise; 02820 Viry-Noureuil; 02827 Voyenne; 02830 Wassigny.

FR222

Oise

60211 Eragny-sur-Epte; 60459 La Neuville-sur-Ressons; 60533 Ressons-sur-Matz; 60538 Ricquebourg; 60558 Roye-sur-Matz; 60616 Sérifontaine.

FR223

Somme

80001 Abbeville; 80002 Ablaincourt-Pressoir; 80004 Acheux-en-Vimeu; 80008 Aigneville; 80009 Ailly-le-Haut-Clocher; 80018 Allenay; 80021 Amiens (P: Amiens Nord-est); 80036 Aubigny; 80039 Ault; 80063 Beauchamps; 80073 Bécordel-Bécourt; 80078 Bellancourt; 80080 Belloy-en-Santerre; 80088 Bernes; 80096 Béthencourt-sur-Mer; 80101 Beuvraignes; 80107 Blangy-Tronville; 80124 Bourseville; 80127 Bouvaincourt-sur-Bresle; 80131 Boves; 80141 Brie; 80147 Buigny-l'Abbé; 80149 Buigny-Saint-Maclou; 80163 Cambron; 80164 Camon; 80176 Carrépuis; 80177 Cartigny; 80186 Chaulnes; 80190 Chépy; 80199 Cléry-sur-Somme; 80204 Combles; 80240 Doingt; 80263 L'Echelle-Saint-Aurin; 80288 Estrées-Deniécourt; 80294 Eterpigny; 80296 L'Etoile; 80302 Faverolles; 80308 Feuquières-en-Vimeu; 80318 Flixecourt; 80360 Fressenneville; 80364 Friaucourt; 80366 Fricourt; 80368 Friville-Escarbotin; 80373 Gamaches; 80379 Glisy; 80393 Gruny; 80412 Hamelet; 80413 Hancourt; 80418 Hardecourt-aux-Bois; 80433 Herly; 80434 Hervilly; 80435 Hesbécourt; 80453 Laboissière-en-Santerre; 80474 Licourt; 80478 Lignières; 80505 Mametz; 80509 Marchélepot; 80517 Marquivillers; 80521 Maurepas; 80523 Méaulte; 80527 Méneslies; 80530 Méricourt-l'Abbé; 80533 Mers-les-Bains; 80536 Mesnil-Bruntel; 80542 Mesnil-Saint-Nicaise; 80546 Miannay; 80557 Estrées-Mons; 80560 Montauban-de-Picardie; 80561 Montdidier; 80574 Mouflers; 80585 Nesle; 80597 Nibas; 80613 Oust-Marest; 80620 Péronne; 80635 Pont-Remy; 80638 Potte; 80669 Rethonvillers; 80674 Rivery; 80677 Roisel; 80685 Roye; 80694 Sailly-le-Sec; 80714 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly; 80769 Treux; 80770 Tully; 80774 Vaire-sous-Corbie; 80779 Vauchelles-les-Quesnoy; 80784 Vaux-sur-Somme; 80795 Ville-le-Marclet; 80799 Villers-Bretonneux; 80801 Villers-Carbonnel; 80803 Villers-lès-Roye; 80804 Villers-sous-Ailly; 80807 Ville-sur-Ancre; 80827 Woincourt.

FR23

Haute-Normandie

FR231

Eure

27005 Ailly; 27008 Alizay; 27013 Amfreville-sous-les-Monts; 27045 Bazincourt-sur-Epte; 27056 Bernay; 27062 Berville-en-Roumois; 27065 Beuzeville; 27074 Boisney; 27081 Boncourt; 27092 Bosguérard-de-Marcouville; 27095 Bosrobert; 27100 Boulleville; 27102 Bouquetot; 27103 Bourg-Achard; 27110 Brestot; 27116 Brionne; 27125 Calleville; 27131 Carsix; 27134 Cauverville-en-Roumois; 27150 La Chapelle-Réanville; 27151 Charleval; 27163 Colletot; 27174 Corneville-sur-Risle; 27179 Courbépine; 27188 Criquebeuf-sur-Seine; 27196 Les Damps; 27202 Daubeuf-près-Vatteville; 27203 Douains; 27218 Epaignes; 27229 Evreux (P: Evreux-Est); 27249 Fontaine-Bellenger; 27253 Fontaine-la-Soret; 27258 Fort-Moville; 27263 Fourmetot; 27294 Grainville; 27306 Guichainville; 27312 Hardencourt-Cocherel; 27322 La Haye-Malherbe; 27332 Heudebouville; 27333 Heudicourt; 27340 Honguemare-Guenouville; 27343 Houlbec-Cocherel; 27367 Lieurey; 27372 Longchamps; 27377 Lyons-la-Forêt; 27386 Le Manoir; 27393 Martainville; 27394 Martot; 27398 Menneval; 27399 Mercey; 27410 Miserey; 27417 Morgny; 27422 Muids; 27458 Pîtres; 27467 Pont-Audemer; 27470 Pont-Saint-Pierre; 27487 Radepont; 27493 Romilly-sur-Andelle; 27497 Rougemontiers; 27517 Saint-Aubin-sur-Gaillon; 27529 Saint-Cyr-la-Campagne; 27531 Saint-Denis-des-Monts; 27533 Saint-Denis-le-Ferment; 27534 Saint-Didier-des-Bois; 27536 Saint-Eloi-de-Fourques; 27553 Saint-Julien-de-la-Liègue; 27557 Saint-Léger-de-Rôtes; 27561 Saint-Maclou; 27562 Saint-Marcel; 27586 Saint-Philbert-sur-Boissey; 27595 Saint-Pierre-du-Bosguérard; 27612 Saint-Vincent-des-Bois; 27616 La Saussaye; 27622 Serquigny; 27636 Le Thuit-Anger; 27637 Thuit-Hébert; 27638 Le Thuit-Signol; 27646 Le Torpt; 27648 Tostes; 27656 Toutainville; 27671 Vannecrocq; 27673 Vatteville; 27684 Le Vieil-Evreux; 27694 Villez-sous-Bailleul.

FR232

Seine-Maritime

76026 Arques-la-Bataille; 76052 Bailleul-Neuville; 76053 Baillolet; 76059 Bazinval; 76101 Blangy-sur-Bresle; 76122 Callengeville; 76154 Campneuseville; 76165 Caudebec-lès-Elbeuf; 76175 Clais; 76178 Cléon; 76202 Croixdalle; 76210 Dampierre-Saint-Nicolas; 76233 Ellecourt; 76244 Esclavelles; 76257 Fallencourt; 76262 Fesques; 76278 Foucarmont; 76305 Gonfreville-l'Orcher; 76319 Grand-Couronne; 76333 Guerville; 76341 Harfleur; 76344 Haudricourt; 76351 Le Havre (P: Le Havre 2ème Canton); 76363 Hodeng-au-Bosc; 76374 Incheville; 76394 Longroy; 76399 Lucy; 76414 Martin-Eglise; 76415 Massy; 76417 Maucomble; 76424 Ménonval; 76438 Millebosc; 76441 Monchaux-Soreng;76460 Nesle-Normandeuse; 76462 Neufchâtel-en-Bray; 76472 Notre-Dame-d'Aliermont; 76482 Offranville; 76484 Oissel; 76489 Oudalle; 76497 Petit-Couronne; 76500 Pierrecourt; 76507 Ponts-et-Marais; 76516 Quièvrecourt; 76520 Réalcamp; 76523 Rétonval; 76528 Rieux; 76533 Rogerville; 76545 Rouxmesnil-Bouteilles; 76553 Sainte-Agathe-d'Aliermont; 76561 Saint-Aubin-lès-Elbeuf; 76562 Saint-Aubin-le-Cauf; 76565 Saint-Aubin-sur-Scie; 76590 Saint-Jacques-d'Aliermont; 76598 Saint-Léger-aux-Bois; 76606 Morienne; 76612 Saint-Martin-au-Bosc; 76616 Saint-Martin-du-Manoir; 76624 Saint-Nicolas-d'Aliermont; 76640 Saint-Pierre-lès-Elbeuf; 76645 Saint-Riquier-en-Rivière; 76647 Saint-Romain-de-Colbosc; 76648 Saint-Saëns; 76657 Saint-Vigor-d'Ymonville; 76658 Saint-Vincent-Cramesnil; 76660 Sandouville; 76724 Vatierville; 76739 Vieux-Rouen-sur-Bresle; 76744 Villers-sous-Foucarmont.

FR24

Centre

FR241

Cher

18033 Bourges; 18050 La Chapelle-Saint-Ursin; 18058 Châteauneuf-sur-Cher; 18096 Foëcy; 18126 Levet; 18129 Lissay-Lochy; 18138 Marmagne; 18140 Massay; 18141 Mehun-sur-Yèvre; 18148 Méreau; 18169 Nozières; 18172 Orval; 18197 Saint-Amand-Montrond; 18205 Saint-Doulchard; 18207 Saint-Florent-sur-Cher; 18213 Saint-Germain-du-Puy; 18214 Saint-Hilaire-de-Court; 18221 Saint-Loup-des-Chaumes; 18222 Sainte-Lunaise; 18255 Le Subdray; 18267 Trouy; 18270 Vallenay; 18279 Vierzon.

FR242

Eure-et-Loir

28001 Abondant; 28007 Anet; 28053 Le Boullay-les-Deux-Eglises; 28062 Broué; 28089 Châteauneuf-en-Thymerais; 28098 Cherisy; 28134 Dreux; 28171 Garnay; 28178 Germainville; 28239 Marville-Moutiers-Brûlé; 28293 Oulins; 28312 Puiseux; 28332 Sainte-Gemme-Moronval; 28348 Saint-Lubin-des-Joncherets; 28359 Saint-Rémy-sur-Avre; 28360 Saint-Sauveur-Marville; 28371 Saussay; 28374 Serazereux; 28377 Sorel-Moussel; 28393 Tremblay-les-Villages; 28404 Vernouillet; 28405 Vert-en-Drouais.

FR243

Indre

36006 Argenton-sur-Creuse; 36018 Le Blanc; 36031 Buzançais; 36044 Châteauroux; 36046 La Châtre; 36050 Chezelles; 36053 Ciron; 36057 Coings; 36058 Concremiers; 36063 Déols; 36064 Diors; 36071 Etrechet; 36087 Ingrandes; 36088 Issoudun; 36089 Jeu-les-Bois; 36091 Lacs; 36120 Mers-sur-Indre; 36127 Montgivray; 36128 Montierchaume; 36129 Montipouret; 36140 Neuvy-Pailloux; 36142 Niherne; 36148 Oulches; 36154 Le Pêchereau; 36159 Le Poinçonnet; 36172 Rivarennes; 36176 Ruffec; 36179 Saint-Aoustrille; 36197 Saint-Hilaire-sur-Benaize; 36198 Saint-Lactencin; 36200 Saint-Marcel; 36202 Saint-Maur; 36210 Sarzay; 36219 Tendu; 36220 Thenay; 36222 Thizay; 36226 Tranzault; 36231 Velles; 36245 Villers-les-Ormes.

FR25

Basse-Normandie

FR251

Calvados

14001 Ablon; 14003 Agy; 14025 Aubigny; 14047 Bayeux; 14076 Blainville-sur-Orne; 14087 Bonnoeil; 14088 Bons-Tassilly; 14092 Bourguébus; 14102 Le Breuil-en-Auge; 14116 Le Bû-sur-Rouvres; 14119 Cagny; 14129 Campeaux; 14145 Cauvicourt; 14160 Cintheaux; 14167 Colombelles; 14173 Condé-sur-Ifs; 14174 Condé-sur-Noireau; 14180 Cordey; 14215 Cuverville; 14223 Le Détroit; 14226 Donnay; 14246 Escoville; 14251 Esson; 14252 Estrées-la-Campagne; 14258 Falaise (P: Falaise-Nord); 14260 Fauguernon; 14269 Fierville-les-Parcs; 14270 Firfol; 14284 Fourneaux-le-Val; 14294 Garcelles-Secqueville; 14299 Genneville; 14301 Giberville; 14303 Glos; 14317 La Graverie; 14319 Grentheville; 14326 Hermival-les-Vaux; 14328 Hérouvillette; 14332 La Hoguette; 14333 Honfleur; 14343 Les Isles-Bardel; 14360 Leffard; 14369 Litteau; 14375 Les Loges-Saulces; 14386 Magny-la-Campagne; 14394 Maizières; 14399 Manneville-la-Pipard; 14405 Martigny-sur-l'Ante; 14427 Le Mesnil-Villement; 14436 Monceaux-en-Bessin; 14441 Mont-Bertrand; 14445 Montfiquet; 14466 Norolles; 14467 Noron-l'Abbaye; 14486 Ouilly-le-Tesson; 14493 Percy-en-Auge; 14501 Pierrefitte-en-Cinglais; 14502 Pierrepont; 14516 Potigny; 14528 Quetteville; 14530 Ranville; 14531 Rapilly; 14536 La Rivière-Saint-Sauveur; 14540 Rocques; 14545 Roullours; 14546 Rouvres; 14554 Saint-Aignan-de-Cramesnil; 14563 Saint-Benoît-d'Hébertot; 14572 Saint-Denis-de-Méré; 14588 Saint-Germain-Langot; 14601 Saint-Julien-sur-Calonne; 14609 Saint-Loup-Hors; 14618 Sainte-Marie-Laumont; 14627 Saint-Martin-de-Mieux; 14630 Saint-Martin-des-Entrées; 14646 Saint-Pierre-Canivet; 14649 Saint-Pierre-du-Bû; 14674 Soignolles; 14675 Soliers; 14677 Soulangy; 14678 Soumont-Saint-Quentin; 14679 Subles; 14682 Surville; 14691 Tilly-la-Campagne; 14710 Tréprel; 14714 Le Tronquay; 14717 Truttemer-le-Grand; 14718 Truttemer-le-Petit; 14720 Ussy; 14727 Vaubadon; 14730 Vaudry; 14748 Vieux-Bourg; 14753 Villers-Canivet; 14762 Vire; 14764 Pont-d'Ouilly.

FR252

Manche

50032 La Barre-de-Semilly; 50034 Baudre; 50046 Bérigny; 50075 Brectouville; 50077 Bretteville; 50087 Brix; 50106 Cavigny; 50107 Catz; 50129 Cherbourg (P: Cherbourg Nord-Ouest); 50139 Condé-sur-Vire; 50149 Couville; 50161 Le Dézert; 50162 Digosville; 50164 Domjean; 50202 Giéville; 50209 Gonneville; 50224 Guilberville; 50230 Hardinvast; 50263 Lapenty; 50283 La Luzerne; 50287 La Mancellière-sur-Vire; 50294 Martinvast; 50296 Maupertus-sur-Mer; 50297 La Meauffe; 50321 Le Mesnil-Rouxelin; 50348 Montmartin-en-Graignes; 50362 Moulines; 50371 Le Neufbourg; 50381 Notre-Dame-du-Touchet; 50383 Octeville; 50409 Pont-Hébert; 50423 Rampan; 50436 Romagny; 50446 Saint-André-de-l'Epine; 50450 Saint-Barthélemy; 50456 Saint-Clément-Rancoudray; 50468 Saint-Fromond; 50473 Saint-Georges-d'Elle; 50475 Saint-Georges-Montcocq; 50485 Saint-Hilaire-Petitville; 50488 Saint-Jean-de-Daye; 50502 Saint-Lô (P: Saint-Lô-Est); 50504 Saint-Louet-sur-Vire; 50508 Sainte-Marie-du-Bois; 50514 Chaulieu; 50519 Saint-Martin-le-Gréard; 50556 Sainte-Suzanne-sur-Vire; 50579 Sottevast; 50582 Sourdeval; 50591 Le Teilleul; 50592 Tessy-sur-Vire; 50599 Tollevast; 50602 Tourlaville; 50638 Villechien

FR253

Orne

61006 Argentan (P: Argentan-Ouest); 61007 Athis-de-l'Orne; 61010 Aubry-le-Panthou; 61011 Aubusson; 61030 La Bazoque; 61060 Brethel; 61070 Caligny; 61077 Cerisé; 61078 Cerisy-Belle-Etoile; 61081 Chailloué; 61088 Champ-Haut; 61093 Chanu; 61098 La Chapelle-près-Sées; 61100 La Chapelle-Viel; 61101 Le Château-d'Almenêches; 61114 Commeaux; 61117 Condé-sur-Sarthe; 61122 Coulmer; 61138 Croisilles; 61140 Crulai; 61143 Damigny; 61150 Echauffour; 61151 Ecorcei; 61173 Fontenai-sur-Orne; 61175 Forges; 61178 La Fresnaie-Fayel; 61218 La Lande-Patry; 61222 Landisacq; 61225 Lignères; 61234 Lonrai; 61240 Macé; 61249 Marcei; 61253 Marmouillé; 61259 Le Ménil-Bérard; 61262 Le Ménil-Ciboult; 61264 Ménil-Froger; 61268 Ménil-Hubert-en-Exmes; 61272 Le Ménil-Vicomte; 61283 Montabard; 61287 Montilly-sur-Noireau; 61294 Mortrée; 61298 Moulins-sur-Orne; 61303 Nécy; 61310 Nonant-le-Pin; 61314 Occagnes; 61321 Pacé; 61333 Pontchardon; 61351 Roiville; 61374 Saint-Christophe-de-Chaulieu; 61375 Saint-Christophe-le-Jajolet; 61377 Saint-Cornier-des-Landes; 61393 Saint-Germain-de-Clairefeuille; 61400 Saint-Gervais-du-Perron; 61406 Saint-Hilaire-sur-Risle; 61432 Saint-Michel-Tuboeuf; 61440 Saint-Ouen-sur-Iton; 61443 Saint-Paul; 61446 Saint-Pierre-des-Loges; 61447 Saint-Pierre-du-Regard; 61462 Sarceaux; 61464 Sées; 61467 Semallé; 61485 Ticheville; 61486 Tinchebray; 61497 Valframbert; 61509 Vingt-Hanaps; 61511 Vrigny.

FR26

Bourgogne

FR262

Nièvre

58011 Armes; 58014 Arzembouy; 58038 Breugnon; 58053 Champlemy; 58059 La Charité-sur-Loire; 58079 Clamecy; 58086 Cosne-Cours-sur-Loire (P: Cosne-Cours-sur-Loire Sud); 58088 Coulanges-lès-Nevers; 58095 Decize; 58105 Druy-Parigny; 58117 Fourchambault; 58121 Garchizy; 58124 Germigny-sur-Loire; 58127 Giry; 58131 Guérigny; 58134 Imphy; 58138 Langeron; 58151 La Machine; 58152 Magny-Cours; 58155 La Marche; 58164 Mesves-sur-Loire; 58194 Nevers (P: Nevers-Est); 58212 Poiseux; 58215 Pouilly-sur-Loire; 58218 Prémery; 58222 Rix; 58238 Saint-Eloi; 58250 Saint-Léger-des-Vignes; 58258 Saint-Ouen-sur-Loire; 58260 Saint-Parize-le-Châtel; 58263 Saint-Pierre-du-Mont; 58273 Sauvigny-les-Bois; 58278 Sermoise-sur-Loire; 58279 Sichamps; 58280 Sougy-sur-Loire; 58295 Tracy-sur-Loire; 58298 Tronsanges; 58300 Urzy; 58303 Varennes-Vauzelles; 58304 Varzy.

FR263

Saône-et-Loire

71014 Autun; 71040 Blanzy; 71059 Le Breuil; 71073 Chagny; 71076 Chalon-sur-Saône (P: Chalon-sur-Saône Nord et Chalon-sur-Saône Sud); 71081 Champforgeuil; 71111 Chassy; 71117 Châtenoy-en-Bresse; 71153 Le Creusot; 71154 Crissey; 71170 Demigny; 71176 Digoin; 71189 Epervans; 71194 Farges-lès-Chalon; 71204 Fragnes; 71230 Gueugnon; 71257 Lessard-le-National; 71265 La Loyère; 71269 Lux; 71282 Marmagne; 71306 Montceau-les-Mines; 71310 Montchanin; 71334 Oudry; 71346 Perrecy-les-Forges; 71370 Rigny-sur-Arroux; 71412 Saint-Eusèbe; 71413 Saint-Firmin; 71414 Saint-Forgeot; 71444 Saint-Loup-de-Varennes; 71445 Saint-Marcel; 71475 Saint-Rémy; 71479 Saint-Sernin-du-Bois; 71486 Saint-Vallier; 71499 Sanvignes-les-Mines; 71520 Sevrey; 71540 Torcy; 71555 Varennes-le-Grand; 71585 Virey-le-Grand.

FR264

Yonne

89010 Annay-sur-Serein; 89011 Annéot; 89020 Asnières-sous-Bois; 89025 Avallon; 89071 Chamoux; 89128 Coutarnoux; 89141 Dissangis; 89159 Etaule; 89194 Grimault; 89203 Island; 89204 L'Isle-sur-Serein; 89208 Joux-la-Ville; 89225 Lichères-sur-Yonne; 89232 Lucy-le-Bois; 89235 Magny; 89246 Massangis; 89259 Môlay; 89277 Nitry; 89279 Noyers; 89316 Provency; 89339 Sainte-Colombe; 89364 Saint-Père; 89378 Sauvigny-le-Bois; 89409 Tharoiseau; 89415 Thory; 89418 Tonnerre; 89446 Vézelay; 89486 Yrouerre.

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR301

Nord

59008 Aniche; 59010 Anneux; 59012 Anor; 59014 Anzin; 59016 Armbouts-Cappel; 59021 Assevent; 59028 Auby; 59029 Auchy-lez-Orchies; 59032 Aulnoy-lez-Valenciennes; 59033 Aulnoye-Aymeries; 59039 Awoingt; 59063 Beauvois-en-Cambrésis; 59068 Berlaimont; 59069 Bermerain; 59080 Beuvry-la-Forêt; 59084 Blaringhem; 59094 Bourbourg; 59098 Bousbecque; 59102 Boussières-en-Cambrésis; 59104 Boussois; 59109 Brillon; 59110 Brouckerque; 59113 Bruille-lez-Marchiennes; 59117 Bugnicourt; 59123 Camphin-en-Carembault; 59125 Cantaing-sur-Escaut; 59126 Cantin; 59131 Cappelle-la-Grande; 59132 Carnières; 59136 Le Cateau-Cambrésis; 59139 Caudry; 59141 Cauroir; 59145 Chemy; 59152 Comines; 59153 Condé-sur-l'Escaut; 59156 Courchelettes; 59159 Craywick; 59160 Crespin; 59165 Cuincy; 59166 Curgies; 59170 Dechy; 59172 Denain; 59178 Douai (P: Douai-Nord); 59179 Douchy-les-Mines; 59192 Emerchicourt; 59205 Escaudain; 59206 Escaudoeuvres; 59211 Esquerchin; 59215 Estreux; 59217 Eth; 59225 Feignies; 59228 Férin; 59234 Flers-en-Escrebieux; 59249 Fourmies; 59253 Fresnes-sur-Escaut; 59265 Gommegnies; 59269 Gouzeaucourt; 59272 Grand-Fort-Philippe; 59273 Gravelines; 59279 Halluin; 59291 Hautmont; 59292 Haveluy; 59294 Haynecourt; 59296 Hecq; 59302 Hérin; 59313 Hordain; 59322 Iwuy; 59323 Jenlain; 59324 Jeumont; 59329 Lambres-lez-Douai; 59331 Landrecies; 59334 Lauwin-Planque; 59339 Leers; 59343 Lesquin; 59348 Lieu-Saint-Amand; 59352 Linselles; 59353 Locquignol; 59357 La Longueville; 59359 Loon-Plage; 59361 Lourches; 59365 Louvroil; 59367 Lys-lez-Lannoy; 59377 Marcoing; 59389 Masnières; 59392 Maubeuge (P: Maubeuge Nord); 59414 Montigny-en-Ostrevent; 59424 Neuf-Mesnil; 59426 Neuville-en-Ferrain; 59432 Niergnies; 59437 Noyelles-lès-Seclin; 59438 Noyelles-sur-Escaut; 59440 Noyelles-sur-Selle; 59446 Oisy; 59447 Onnaing; 59449 Orchies; 59456 Pecquencourt; 59459 Petite-Forêt; 59464 Poix-du-Nord; 59467 Pont-sur-Sambre; 59475 Prouvy; 59481 Le Quesnoy; 59484 Quiévrechain; 59488 Raillencourt-Sainte-Olle; 59491 Raismes; 59492 Ramillies; 59497 Renescure; 59509 Roost-Warendin; 59511 Rosult; 59512 Roubaix (P: Roubaix Nord); 59515 Rouvignies; 59518 Ruesnes; 59521 Sailly-lez-Cambrai; 59523 Sainghin-en-Mélantois; 59526 Saint-Amand-les-Eaux; 59530 Saint-Aybert; 59532 Saint-Georges-sur-l'Aa; 59544 Saint-Saulve; 59552 Sancourt; 59554 Sars-et-Rosières; 59557 Saultain; 59560 Seclin; 59564 La Sentinelle; 59567 Séranvillers-Forenville; 59574 Somain; 59575 Sommaing; 59576 Spycker; 59585 Templemars; 59595 Thun-Saint-Martin; 59597 Tilloy-lez-Cambrai; 59598 Toufflers; 59599 Tourcoing (P: Tourcoing Sud); 59601 Trélon; 59603 Trith-Saint-Léger; 59604 Troisvilles; 59608 Vendegies-sur-Ecaillon; 59609 Vendeville; 59616 Vieux-Condé; 59619 Villereau; 59625 Villers-Plouich; 59626 Villers-Pol; 59639 Wargnies-le-Grand; 59650 Wattrelos (P: Roubaix Est); 59651 Wavrechain-sous-Denain; 59656 Wervicq-Sud; 59659 Wignehies.

FR302

Pas-de-Calais

62014 Aire-sur-la-Lys; 62019 Aix-Noulette; 62035 Annezin; 62039 Arleux-en-Gohelle; 62040 Arques; 62042 Athies; 62048 Auchel; 62065 Avion; 62073 Bailleul-Sir-Berthoult; 62075 Baincthun; 62107 Bénifontaine; 62119 Béthune (P: Béthune Est); 62125 Beuvrequen; 62126 Beuvry; 62128 Biache-Saint-Vaast; 62132 Billy-Berclau; 62139 Blendecques; 62156 Bonningues-lès-Calais; 62160 Boulogne-sur-Mer (P: Portel); 62164 Bourlon; 62173 Brebières; 62186 Bully-les-Mines; 62188 Burbure; 62193 Calais (P: Calais Est et Calais Sud-Est); 62205 Campagne-lès-Wardrecques; 62215 Carvin; 62224 Chocques; 62226 Clarques; 62229 Cléty; 62239 Coquelles; 62240 Corbehem; 62244 Coulogne; 62249 Courcelles-lès-Lens; 62250 Courrières; 62271 Dohem; 62274 Dourges; 62276 Douvrin; 62278 Drouvin-le-Marais; 62281 Echinghen; 62288 Ecques; 62324 Farbus; 62325 Fauquembergues; 62331 Feuchy; 62360 Fréthun; 62369 Gavrelle; 62376 Gonnehem; 62386 Grenay; 62391 Guarbecque; 62400 Haillicourt; 62401 Haisnes; 62413 Harnes; 62427 Hénin-Beaumont; 62431 Herbelles; 62448 Hesdin-l'Abbé; 62452 Heuringhem; 62456 Houchin; 62464 Hulluch; 62471 Inghem; 62473 Isbergues; 62474 Isques; 62480 Labourse; 62498 Lens (P: Lens Nord Est); 62504 Leulinghem; 62505 Leulinghen-Bernes; 62510 Liévin (P: Liévin Nord); 62516 Lillers; 62525 Longuenesse; 62528 Loos-en-Gohelle; 62534 Lumbres; 62548 Marck; 62559 Marquion; 62560 Marquise; 62563 Mazingarbe; 62582 Monchy-le-Preux; 62615 Nielles-lès-Calais; 62617 Noeux-les-Mines; 62623 Nouvelle-Eglise; 62624 Noyelles-Godault; 62628 Noyelles-sous-Lens; 62632 Oblinghem; 62643 Outreau; 62645 Oye-Plage; 62667 Le Portel; 62680 Quiéry-la-Motte; 62724 Rouvroy; 62727 Ruitz; 62739 Sains-lès-Marquion; 62753 Saint-Laurent-Blangy; 62755 Saint-Léonard;62757 Saint-Martin-au-Laërt; 62758 Saint-Martin-Boulogne; 62760 Saint-Martin-d'Hardinghem; 62769 Saint-Tricat; 62781 Sauchy-Lestrée; 62794 Setques; 62807 Tatinghem; 62810 Thélus; 62817 Tilloy-lès-Mofflaines; 62841 Vendin-lès-Béthune; 62842 Vendin-le-Vieil; 62848 Verquin; 62852 Vieille-Eglise; 62861 Vimy; 62865 Vitry-en-Artois;62873 Wancourt; 62875 Wardrecques; 62892 Willerval; 62894 Wimille; 62895 Wingles; 62898 Wisques; 62902 Wizernes.

FR41

Lorraine

FR411

Meurthe-et-Moselle

54008 Allain; 54010 Allamps; 54020 Anthelupt; 54036 Avril; 54038 Azerailles; 54039 Baccarat; 54041 Bagneux; 54047 Barisey-la-Côte; 54051 Batilly; 54061 Bénaménil; 54069 Beuvillers; 54075 Bionville; 54077 Blâmont; 54088 Bouvron; 54096 Bréhain-la-Ville; 54099 Briey; 54106 Bures; 54112 Chambley-Bussières; 54116 Chanteheux; 54125 Chenevières; 54127 Chenières; 54129 Cirey-sur-Vezouze; 54147 Crion; 54148 Croismare; 54151 Cutry; 54153 Dampvitoux; 54161 Domèvre-sur-Vezouze; 54181 Errouville; 54199 Flin; 54202 Fontenoy-sur-Moselle; 54208 Francheville; 54210 Fréménil; 54211 Frémonville; 54227 Giraumont; 54232 Gondreville; 54244 Hagéville; 54258 Hénaménil; 54259 Herbéviller; 54260 Hériménil; 54263 Homécourt; 54269 Hudiviller; 54273 Jarny; 54281 Jolivet; 54283 Jouaville; 54285 Juvrecourt; 54287 Lachapelle; 54288 Lagney; 54303 Laronxe; 54314 Lexy; 54329 Lunéville; 54350 Marainviller; 54367 Mexy; 54373 Moncel-lès-Lunéville; 54396 Neufmaisons; 54406 Ogéviller; 54423 Pexonne; 54427 Pierre-Percée; 54446 Réchicourt-la-Petite; 54451 Réhon; 54462 Rosières-aux-Salines; 54472 Saint-Clément; 54477 Saint-Julien-lès-Gorze; 54478 Saint-Marcel; 54491 Sancy; 54504 Serrouville; 54519 Thiaville-sur-Meurthe; 54520 Thiébauménil; 54521 Thil; 54525 Tiercelet; 54534 Trondes; 54540 Val-et-Châtillon; 54548 Vannes-le-Châtel; 54575 Villers-la-Montagne; 54584 Villey-Saint-Etienne; 54588 Vitrimont.

FR412

Meuse

55001 Abainville; 55010 Ancerville; 55030 Baudignécourt; 55051 Biencourt-sur-Orge; 55054 Bislée; 55059 Bonnet; 55061 Le Bouchon-sur-Saulx; 55087 Bure; 55104 Chassey-Beaupré; 55111 Chauvoncourt; 55114 Chonville-Malaumont; 55129 Courouvre; 55133 Couvertpuis; 55142 Dainville-Bertheléville; 55144 Dammarie-sur-Saulx; 55195 Fouchères-aux-Bois; 55197 Fresnes-au-Mont; 55215 Gondrecourt-le-Château; 55224 Haironville; 55229 Han-sur-Meuse; 55241 Heippes; 55246 Hévilliers; 55247 Horville-en-Ornois; 55248 Houdelaincourt; 55254 Les Trois-Domaines; 55269 Lahaymeix; 55302 Longeville-en-Barrois; 55315 Mandres-en-Barrois; 55322 Marson-sur-Barboure; 55330 Méligny-le-Grand; 55331 Méligny-le-Petit; 55348 Montiers-sur-Saulx; 55359 Morley; 55368 Naives-en-Blois; 55373 Nant-le-Grand; 55374 Nant-le-Petit; 55380 Neuville-en-Verdunois; 55385 Nixéville-Blercourt; 55395 Osches; 55398 Pagny-sur-Meuse; 55430 Ribeaucourt; 55433 Rigny-la-Salle; 55434 Rigny-Saint-Martin; 55447 Rupt-aux-Nonains; 55453 Saint-André-en-Barrois; 55456 Saint-Germain-sur-Meuse; 55459 Saint-Joire; 55467 Sampigny; 55472 Saulvaux; 55476 Savonnières-devant-Bar; 55488 Silmont; 55497 Les Souhesmes-Rampont; 55498 Souilly; 55504 Tannois; 55506 Thillombois; 55516 Tréveray; 55520 Troussey; 55525 Vadelaincourt; 55526 Vadonville; 55545 Verdun; 55573 Void-Vacon.

FR413

Moselle

57034 Aspach; 57038 Audun-le-Tiche; 57056 Bébing; 57061 Béning-lès-Saint-Avold; 57067 Bertrange; 57073 Betting-lès-Saint-Avold; 57090 Blanche-Eglise; 57111 Bronvaux; 57114 Brouviller; 57132 Château-Salins; 57151 Conthil; 57160 Creutzwald; 57177 Dieuze; 57189 Eincheville; 57193 Ennery; 57197 Ernestviller; 57206 Fameck; 57207 Farébersviller; 57208 Farschviller; 57209 Faulquemont; 57211 Fèves; 57219 Flévy; 57221 Florange; 57222 Folkling; 57227 Forbach; 57233 Fraquelfing; 57264 Guebenhouse; 57265 Guébestroff; 57283 Hagondange; 57287 Basse-Ham; 57289 Hambach; 57297 Harprich; 57302 Hattigny; 57303 Hauconcourt; 57314 Héming; 57316 Henriville; 57343 Illange; 57377 Landange; 57379 Landroff; 57386 Laudrefang; 57411 Lommerange; 57413 Longeville-lès-Saint-Avold; 57419 Loupershouse; 57433 Maizières-lès-Metz; 57448 Marsal; 57468 Mittelbronn; 57474 Mondelange; 57483 Morhange; 57485 Morville-lès-Vic; 57490 Moyenvic; 57500 Neufmoulins; 57504 Niderhoff; 57511 Norroy-le-Veneur; 57521 OEting; 57540 Phalsbourg; 57543 Pierrevillers; 57549 Pontpierre; 57565 Rédange; 57566 Réding; 57582 Richemont; 57591 Rombas; 57593 Roncourt; 57603 Russange; 57614 Saint-Jean-Kourtzerode; 57620 Sainte-Marie-aux-Chênes; 57630 Sarrebourg; 57638 Schoeneck; 57644 Seingbouse; 57645 Semécourt; 57668 Teting-sur-Nied; 57669 Théding; 57670 Thicourt; 57679 Tritteling; 57683 Uckange; 57722 Vionville; 57724 Vitry-sur-Orne; 57752 Woustviller; 57753 Wuisse; 57757 Yutz.

FR414

Vosges

88009 Anould; 88011 Arches; 88014 Arrentès-de-Corcieux; 88035 Barbey-Seroux; 88081 Bussang; 88086 Champ-le-Duc; 88090 Charmes; 88099 Chavelot; 88109 Cleurie; 88115 Corcieux; 88123 Damblain; 88131 Deycimont; 88134 Dinozé; 88135 Docelles; 88157 Dounoux; 88158 Eloyes; 88165 Etival-Clairefontaine; 88170 Ferdrupt; 88177 La Forge; 88178 Les Forges; 88182 Frapelle; 88188 Fresse-sur-Moselle; 88209 Golbey; 88218 Granges-sur-Vologne; 88247 Igney; 88251 Jeanménil; 88261 Laval-sur-Vologne; 88262 Laveline-devant-Bruyères; 88266 Lépanges-sur-Vologne; 88269 Liézey; 88276 Lusse; 88319 Moyenmoutier; 88326 Neuvillers-sur-Fave; 88327 Nomexy; 88328 Nompatelize; 88358 Pouxeux; 88359 Prey; 88367 Rambervillers; 88369 Ramonchamp; 88372 Raon-l'Etape; 88375 Raves; 88383 Remiremont; 88386 Remomeix; 88388 Renauvoid; 88408 Rupt-sur-Moselle; 88409 Saint-Amé; 88413 Saint-Dié; 88415 Saint-Etienne-lès-Remiremont; 88423 Saint-Léonard; 88424 Sainte-Marguerite; 88428 Saint-Michel-sur-Meurthe; 88429 Saint-Nabord; 88435 Saint-Remy; 88445 Saulcy-sur-Meurthe; 88462 Le Syndicat; 88464 Tendon; 88465 Thaon-les-Vosges; 88468 Le Thillot; 88470 Le Tholy; 88481 Uriménil; 88484 Uzemain; 88486 Vagney; 88487 Le Val-d'Ajol; 88498 Vecoux; 88513 Vincey; 88528 Xamontarupt.

FR43

Franche-Comté

FR432

Jura

39047 Bellefontaine; 39070 Bourg-de-Sirod; 39097 Champagnole; 39106 Charchilla; 39113 Chassal; 39120 Châtelneuf; 39129 Chaux-des-Crotenay; 39131 La Chaux-du-Dombief; 39179 Crenans; 39184 Les Crozets; 39210 Equevillon; 39283 Lavancia-Epercy; 39286 Lavans-lès-Saint-Claude; 39297 Longchaumois; 39328 Meussia; 39333 Moirans-en-Montagne; 39339 Molinges; 39367 Morbier; 39368 Morez; 39440 Pratz; 39478 Saint-Claude; 39487 Saint-Laurent-en-Grandvaux; 39491 Saint-Lupicin; 39494 Saint-Pierre; 39510 Septmoncel; 39517 Sirod; 39523 Syam; 39545 Le Vaudioux; 39547 Vaux-lès-Saint-Claude; 39560 Villard-Saint-Sauveur; 39579 Viry.

FR433

Haute-Saône

70093 Breuches; 70096 Brevilliers; 70120 Champagney; 70178 La Côte; 70216 Esboz-Brest; 70258 Froideconche; 70259 Froideterre; 70260 Frotey-lès-Lure; 70284 Hautevelle; 70285 Héricourt; 70304 Linexert; 70311 Luxeuil-les-Bains; 70314 Magnivray; 70321 Magny-Vernois; 70328 Malbouhans; 70348 Moffans-et-Vacheresse; 70385 La Neuvelle-lès-Lure; 70413 Plancher-Bas; 70445 Rignovelle; 70451 Ronchamp; 70455 Roye; 70464 Saint-Germain; 70467 Saint-Loup-sur-Semouse; 70473 Saint-Sauveur; 70577 Vouhenans.

FR434

Territoire de Belfort

90002 Angeot; 90004 Argiésans; 90005 Auxelles-Bas; 90007 Banvillars; 90008 Bavilliers; 90009 Beaucourt; 90010 Belfort (P: Belfort Ouest); 90012 Bessoncourt; 90015 Botans; 90017 Bourogne; 90023 Chaux; 90029 Cravanche; 90033 Delle; 90034 Denney; 90047 Fontaine; 90049 Foussemagne; 90050 Frais; 90052 Giromagny; 90053 Grandvillars; 90058 Lachapelle-sous-Rougemont; 90068 Meroux; 90069 Méziré; 90072 Morvillars; 90073 Moval; 90075 Offemont; 90076 Pérouse; 90084 Reppe; 90088 Rougegoutte; 90093 Sermamagny; 90094 Sevenans; 90096 Thiancourt; 90097 Trévenans; 90099 Valdoie; 90100 Vauthiermont; 90104 Vézelois.

FR51

Pays de la Loire

FR512

Maine-et-Loire

49002 Allonnes; 49003 Ambillou-Château; 49004 Andard; 49013 Auverse; 49018 Baugé; 49021 Beaufort-en-Vallée; 49030 Blou; 49051 Brissarthe; 49060 Chacé; 49105 Contigné; 49106 Corné; 49110 Corzé; 49112 Le Coudray-Macouard; 49119 Daumeray; 49123 Distré; 49125 Doué-la-Fontaine; 49127 Durtal; 49157 Le Guédéniau; 49180 Longué-Jumelles; 49182 Louresse-Rochemenier; 49188 Marcé; 49194 Mazé; 49215 Montreuil-Bellay; 49221 Mouliherne; 49224 Neuillé; 49228 Noyant; 49238 Pellouailles-les-Vignes; 49241 Le Plessis-Grammoire; 49245 Pontigné; 49323 Saint-Sylvain-d'Anjou; 49326 Sarrigné; 49328 Saumur; 49333 Seiches-sur-le-Loir; 49335 Soeurdres; 49362 Varrains; 49364 Vaudelnay; 49378 Vivy.

FR513

Mayenne

53006 Argenton-Notre-Dame; 53007 Argentré; 53008 Aron; 53014 Azé; 53034 Bonchamp-lès-Laval; 53049 Châlons-du-Maine; 53053 Champgenéteux; 53054 Changé; 53056 La Chapelle-Anthenaise; 53057 La Chapelle-au-Riboul; 53062 Château-Gontier; 53063 Châtelain; 53065 Châtres-la-Forêt; 53072 Commer; 53085 Crennes-sur-Fraubée; 53094 Entrammes; 53101 Fromentières; 53103 Le Genest-Saint-Isle; 53105 Gesnes; 53130 Laval (P: Laval Saint-Nicolas); 53140 Louverné; 53144 Marcillé-la-Ville; 53146 Martigné-sur-Mayenne; 53147 Mayenne; 53161 Montsûrs; 53162 Moulay; 53174 Parigné-sur-Braye; 53185 Pré-en-Pail; 53201 Saint-Berthevin; 53215 Saint-Fort; 53232 Saint-Léger; 53241 Saint-Michel-de-Feins; 53262 Soulgé-sur-Ouette; 53267 Vaiges; 53271 Villaines-la-Juhel; 53273 Villiers-Charlemagne.

FR515

Vendée

85003 Aizenay; 85005 Antigny; 85008 Aubigny; 85026 La Boissière-des-Landes; 85033 Bourneau; 85034 Bournezeau; 85043 Chaillé-sous-les-Ormeaux; 85044 Chaix; 85046 La Chaize-le-Vicomte; 85051 Chantonnay; 85058 Chasnais; 85059 La Châtaigneraie; 85061 Château-Guibert; 85069 Les Clouzeaux; 85078 Damvix; 85092 Fontenay-le-Comte; 85093 Fougeré; 85110 L'Hermenault; 85111 L'Ile-d'Elle; 85125 Loge-Fougereuse; 85126 Longèves; 85128 Luçon; 85131 Les Magnils-Reigniers; 85132 Maillé; 85135 Mareuil-sur-Lay-Dissais; 85137 Marsais-Sainte-Radégonde; 85154 Mouilleron-en-Pareds; 85156 Moutiers-les-Mauxfaits; 85158 Mouzeuil-Saint-Martin; 85159 Nalliers; 85160 Nesmy; 85174 Petosse; 85191 La Roche-sur-Yon (P: La Roche-sur-Yon Sud); 85199 Saint-Aubin-la-Plaine; 85200 Saint-Avaugourd-des-Landes; 85209 Saint-Etienne-de-Brillouet; 85213 Saint-Florent-des-Bois; 85216 Sainte-Gemme-la-Plaine; 85223 Sainte-Hermine; 85229 Saint-Hilaire-de-Voust; 85233 Saint-Jean-de-Beugné; 85252 Saint-Maurice-le-Girard; 85285 Le Tablier; 85291 Thorigny; 85299 Velluire; 85300 Venansault; 85303 Vix; 85305 Vouvant.

FR52

Bretagne

FR521

Côtes-d'Armor

22003 Aucaleuc; 22004 Bégard; 22020 Broons; 22030 Caouënnec-Lanvézéac; 22034 Cavan; 22038 Châtelaudren; 22049 Créhen; 22061 Glomel; 22067 Grâces; 22068 Grâce-Uzel; 22080 L'Hermitage-Lorge; 22084 Jugon-les-Lacs; 22093 Lamballe; 22096 Landébia; 22105 Languenan; 22113 Lannion; 22133 Loscouët-sur-Meu; 22135 Louargat; 22136 Loudéac; 22137 Maël-Carhaix; 22147 Merdrignac; 22151 Meslin; 22157 Le Moustoir; 22160 Noyal; 22164 Pédernec; 22171 Plaintel; 22172 Plancoët; 22182 Plélo; 22188 Plerneuf; 22190 Pleslin-Trigavou; 22193 Plestan; 22206 Plouagat; 22215 Ploufragan; 22220 Plouguernével; 22223 Plouisy; 22225 Ploumagoar; 22237 Pluduno; 22240 Plumaugat; 22245 Pluzunet; 22246 Pommeret; 22259 Quévert; 22261 Quintenic; 22266 Rostrenen; 22272 Saint-Agathon; 22277 Saint-Brandan; 22286 Saint-Denoual; 22300 Saint-Hervé; 22304 Saint-Jean-Kerdaniel; 22305 Saint-Jouan-de-l'Isle; 22307 Saint-Julien; 22321 Saint-Nicolas-du-Pélem; 22326 Saint-Rieul; 22331 Sainte-Tréphine; 22339 Taden; 22360 Trégueux; 22364 Trélivan; 22371 Trémorel; 22372 Trémuson; 22376 Trévé; 22384 Uzel; 22388 Vildé-Guingalan; 22389 Yffiniac.

FR522

Finistère

29004 Bannalec; 29015 Bourg-Blanc; 29019 Brest (P: Brest Plouzane); 29020 Briec; 29024 Carhaix-Plouguer; 29026 Châteaulin; 29027 Châteauneuf-du-Faou; 29029 Cléden-Poher; 29046 Douarnenez; 29051 Ergué-Gabéric; 29061 Gouesnou; 29066 Guengat; 29067 Guerlesquin; 29068 Guiclan; 29069 Guilers; 29075 Guipavas; 29087 Le Juch; 29089 Kergloff; 29095 Kersaint-Plabennec; 29097 Lampaul-Guimiliau; 29102 Landeleau; 29105 Landivisiau; 29106 Landrévarzec; 29123 Lennon; 29128 Loc-Eguiner; 29139 Lopérec; 29142 Lothey; 29144 La Martyre; 29147 Mellac; 29149 Milizac; 29151 Morlaix; 29156 Pencran; 29162 Pleyben; 29169 Plogonnec; 29175 Plonévez-du-Faou; 29179 Ploudaniel; 29180 Ploudiry; 29181 Plouédern; 29183 Plouégat-Moysan; 29184 Plouénan; 29199 Plouigneau; 29212 Plouzané; 29219 Le Ponthou; 29222 Port-Launay; 29227 Poullaouen; 29233 Quimperlé; 29234 Rédené; 29241 Rosporden; 29243 Saint-Coulitz; 29247 Saint-Evarzec; 29254 Saint-Martin-des-Champs; 29263 Saint-Ségal; 29265 Sainte-Sève; 29266 Saint-Thégonnec; 29269 Saint-Thurien; 29272 Saint-Yvy; 29274 Scaër; 29277 Sizun; 29279 Taulé; 29286 Tréflévénez; 29297 Tréméven; 29302 Pont-de-Buis-lès-Quimerch.

FR524

Morbihan

56010 Baud; 56012 Beignon; 56017 Bignan; 56027 Buléon; 56033 Carentoir; 56035 Caro; 56036 Caudan; 56037 La Chapelle-Caro; 56040 Cléguer; 56066 Gourin; 56070 Guégon; 56074 Guénin; 56075 Guer; 56076 Guern; 56079 Guillac; 56081 Guiscriff; 56083 Hennebont; 56091 Josselin; 56097 Landévant; 56101 Languidic; 56117 Locminé; 56122 Loyat; 56127 Mauron; 56138 Monterrein; 56140 Moréac; 56144 Naizin; 56145 Néant-sur-Yvel; 56151 Noyal-Pontivy; 56165 Ploërmel; 56166 Plouay; 56174 Plumelin; 56177 Pluvigner; 56191 Réminiac; 56204 Saint-Allouestre; 56213 Saint-Gérand; 56215 Saint-Gonnery; 56222 Saint-Jean-Brévelay; 56225 Saint-Léry; 56226 Saint-Malo-de-Beignon; 56237 Saint-Thuriau; 56246 Le Sourn.

FR53

Poitou-Charentes

FR532

Charente-Maritime

17003 Aigrefeuille-d'Aunis; 17005 Allas-Bocage; 17012 Annezay; 17028 Aytré; 17032 Ballon; 17038 Bedenac; 17039 Belluire; 17059 Bourgneuf; 17063 Breuil-la-Réorte; 17065 Breuil-Magné; 17069 Brives-sur-Charente; 17074 Bussac-Forêt; 17080 Chambon; 17087 Chantemerle-sur-la-Soie; 17103 Chervettes; 17110 Clérac; 17118 Corignac; 17128 Courcoury; 17130 Coux; 17136 Croix-Chapeau; 17157 Fenioux; 17165 Fontenet; 17166 Forges; 17179 Les Gonds; 17181 Grandjean; 17193 La Jarne; 17197 Jonzac; 17226 Mazeray; 17240 Montendre; 17242 Montils; 17263 Nieul-le-Virouil; 17274 Périgny; 17283 Pons; 17285 Port-d'Envaux; 17299 Rochefort; 17305 Rouffignac; 17308 Saint-Agnant; 17331 Saint-Genis-de-Saintonge; 17339 Saint-Germain-de-Lusignan; 17345 Saint-Hilaire-du-Bois; 17347 Saint-Jean-d'Angély; 17350 Saint-Julien-de-l'Escap; 17352 Saint-Laurent-de-la-Barrière; 17354 Saint-Léger; 17356 Saint-Loup; 17363 Saint-Martial-de-Vitaterne; 17379 Saint-Palais-de-Phiolin; 17402 Saint-Sigismond-de-Clermont; 17407 Sainte-Soulle; 17415 Saintes; 17417 Salignac-de-Mirambeau; 17418 Salignac-sur-Charente; 17420 Salles-sur-Mer; 17429 Soubise; 17434 Surgères; 17436 Taillebourg; 17440 Ternant; 17443 Thairé; 17450 Torxé; 17481 Voissay.

FR533

Deux-Sèvres

79008 Amailloux; 79017 Les Aubiers; 79024 Azay-le-Brûlé; 79030 Beaussais; 79048 La Crèche; 79049 Bressuire; 79050 Bretignolles; 79061 Celles-sur-Belle; 79062 Cerizay; 79066 Champdeniers-Saint-Denis; 79079 Mauléon; 79080 Châtillon-sur-Thouet; 79088 Chiché; 79109 Echiré; 79125 Fors; 79128 François; 79133 Germond-Rouvre; 79137 Granzay-Gript; 79157 Louzy; 79159 Luché-Thouarsais; 79161 Luzay; 79172 Mazières-en-Gâtine; 79195 Nueil-sur-Argent; 79202 Parthenay; 79210 Le Pin; 79213 Pompaire; 79216 Prahecq; 79238 Saint-Aubin-du-Plain; 79240 Sainte-Blandine; 79249 Saint-Gelais; 79259 Saint-Jean-de-Thouars; 79264 Saint-Léger-de-la-Martinière; 79270 Saint-Maixent-l'Ecole; 79273 Saint-Martin-de-Bernegoue; 79289 Saint-Pierre-des-Echaubrognes; 79299 Saint-Varent; 79318 Soutiers; 79329 Thouars; 79354 Vouhé; 79355 Vouillé.

FR534

Vienne

86014 Availles-en-Châtellerault; 86019 Beaumont; 86046 Cenon-sur-Vienne; 86062 Chasseneuil-du-Poitou; 86066 Châtellerault; 86092 Dangé-Saint-Romain; 86095 Dissay; 86100 Fontaine-le-Comte; 86111 Ingrandes; 86115 Jaunay-Clan; 86132 Liglet; 86133 Ligugé; 86158 Migné-Auxances; 86174 Naintré; 86214 Saint-Benoît; 86223 Saint-Germain; 86246 Saint-Savin; 86273 La Trimouille; 86297 Vouneuil-sous-Biard.

FR61

Aquitaine

FR611

Dordogne

24004 Ajat; 24010 Annesse-et-Beaulieu; 24011 Antonne-et-Trigonant; 24013 Atur; 24019 Azerat; 24020 La Bachellerie; 24023 Baneuil; 24026 Bassilac; 24032 Beauronne; 24037 Bergerac; 24044 Blis-et-Born; 24053 Boulazac; 24102 Chancelade; 24130 Condat-sur-Vézère; 24138 Coulounieix-Chamiers; 24145 Creysse; 24166 Eyliac; 24171 Eyzerac; 24175 Les Farges; 24179 La Feuillade; 24197 Ginestet; 24229 Le Lardin-Saint-Lazare; 24233 Laveyssière; 24234 Les Lèches; 24241 Limeyrat; 24256 Marsac-sur-l'Isle; 24271 Milhac-de-Nontron; 24295 Montrem; 24299 Mussidan; 24308 Négrondes; 24309 Neuvic; 24311 Nontron; 24312 Notre-Dame-de-Sanilhac; 24321 Pazayac; 24350 Razac-sur-l'Isle; 24352 Ribérac; 24361 Saint-Agne; 24372 Saint-Astier; 24382 Saint-Capraise-de-Lalinde; 24409 Saint-Front-de-Pradoux; 24419 Saint-Germain-et-Mons; 24424 Saint-Jean-d'Ataux; 24439 Saint-Laurent-sur-Manoire; 24442 Saint-Léon-sur-l'Isle; 24444 Saint-Louis-en-l'Isle; 24453 Saint-Martin-de-Fressengeas; 24455 Saint-Martin-de-Ribérac; 24462 Saint-Médard-de-Mussidan; 24479 Saint-Pardoux-la-Rivière; 24496 Saint-Romain-et-Saint-Clément; 24499 Saint-Sauveur; 24504 Saint-Sulpice-de-Roumagnac; 24509 Saint-Vincent-de-Connezac; 24521 Sarliac-sur-l'Isle; 24537 Siorac-de-Ribérac; 24540 Sorges; 24543 Sourzac; 24547 Terrasson-Lavilledieu; 24550 Thenon; 24551 Thiviers; 24557 Trélissac; 24566 Varennes; 24567 Vaunac; 24586 Villetoureix.

FR612

Gironde

33003 Ambarès-et-Lagrave; 33004 Ambès; 33029 Le Barp; 33032 Bassens; 33042 Belin-Béliet; 33051 Biganos; 33056 Blanquefort; 33090 Canéjan; 33122 Cestas; 33200 Le Haillan; 33238 Léognan; 33260 Lugos; 33273 Martignas-sur-Jalle; 33274 Martillac; 33284 Mios; 33376 Saint-Aubin-de-Médoc; 33422 Saint-Jean-d'Illac; 33434 Saint-Louis-de-Montferrand; 33449 Saint-Médard-en-Jalles; 33487 Saint-Vincent-de-Paul; 33494 Salaunes; 33498 Salles; 33519 Le Taillan-Médoc; 33527 Le Teich; 33555 Marcheprime.

FR613

Landes

40001 Aire-sur-l'Adour; 40002 Amou; 40014 Arue; 40016 Aubagnan; 40018 Audon; 40020 Aurice; 40026 Bas-Mauco; 40031 Bégaar; 40056 Brocas; 40058 Cachen; 40074 Castel-Sarrazin; 40075 Castets; 40089 Doazit; 40090 Donzacq; 40091 Duhort-Bachen; 40094 Escource; 40097 Eugénie-les-Bains; 40105 Garein; 40110 Geaune; 40112 Gibret; 40119 Hagetmau; 40121 Hauriet; 40122 Haut-Mauco; 40126 Hinx; 40128 Horsarrieu; 40134 Labouheyre; 40135 Labrit; 40142 Laluque; 40147 Laurède; 40150 Léon; 40151 Lesgor; 40152 Lesperon; 40155 Linxe; 40156 Liposthey; 40158 Losse; 40168 Magescq; 40182 Mézos; 40184 Mimizan; 40191 Montaut; 40194 Montfort-en-Chalosse; 40201 Mugron; 40205 Nousse; 40208 Onard; 40219 Payros-Cazautets; 40227 Pissos; 40228 Pomarez; 40230 Pontonx-sur-l'Adour; 40235 Poyanne; 40236 Poyartin; 40243 Rion-des-Landes; 40245 Roquefort; 40246 Sabres; 40249 Saint-Aubin; 40260 Saint-Geours-d'Auribat; 40261 Saint-Geours-de-Maremne; 40262 Saint-Gor; 40276 Saint-Michel-Escalus; 40278 Saint-Paul-en-Born; 40282 Saint-Sever; 40286 Samadet; 40288 Sarbazan; 40295 Saugnacq-et-Mure; 40297 Le Sen; 40303 Solférino; 40305 Sorbets; 40307 Sore; 40308 Sort-en-Chalosse; 40313 Tartas; 40321 Urgons; 40326 Vielle-Saint-Girons; 40332 Ychoux.

FR614

Lot-et-Garonne

47002 Agmé; 47004 Aiguillon; 47012 Anzex; 47021 Barbaste; 47024 Beaupuy; 47027 Bias; 47028 Birac-sur-Trec; 47029 Blanquefort-sur-Briolance; 47036 Bourlens; 47038 Bourran; 47040 Brax; 47041 Bruch; 47043 Buzet-sur-Baïse; 47045 Calignac; 47052 Casteljaloux; 47054 Castelmoron-sur-Lot; 47058 Caubeyres; 47065 Clairac; 47070 Condezaygues; 47077 Cuzorn; 47078 Damazan; 47090 Espiens; 47091 Estillac; 47093 Fargues-sur-Ourbise; 47094 Fauguerolles; 47095 Fauillet; 47097 Feugarolles; 47101 Fourques-sur-Garonne; 47106 Fumel; 47110 Gontaud-de-Nogaret; 47112 Grateloup; 47118 Hautesvignes; 47124 Lacaussade; 47127 Lafitte-sur-Lot; 47135 Laparade; 47143 Lavardac; 47146 Lédat; 47148 Leyritz-Moncassin; 47150 Longueville; 47157 Marmande; 47172 Moncaut; 47175 Monflanquin; 47177 Monheurt; 47178 Monségur; 47179 Monsempron-Libos; 47180 Montagnac-sur-Auvignon; 47181 Montagnac-sur-Lède; 47185 Montayral; 47186 Montesquieu; 47196 Nicole; 47201 Le Passage; 47210 Port-Sainte-Marie; 47214 Puch-d'Agenais; 47215 Pujols; 47220 Razimet; 47222 La Réunion; 47228 Saint-Antoine-de-Ficalba; 47230 Saint-Aubin; 47233 Sainte-Bazeille; 47237 Sainte-Colombe-de-Villeneuve; 47238 Sainte-Colombe-en-Bruilhois; 47242 Saint-Front-sur-Lémance; 47249 Saint-Laurent; 47250 Saint-Léger; 47251 Saint-Léon; 47252 Sainte-Livrade-sur-Lot; 47257 Saint-Martin-Petit; 47263 Saint-Pardoux-du-Breuil; 47267 Saint-Pierre-de-Buzet; 47284 Salles; 47285 Samazan; 47287 Saumont; 47291 La Sauvetat-sur-Lède; 47295 Savignac-sur-Leyze; 47297 Sembas; 47300 Sérignac-sur-Garonne; 47304 Taillebourg; 47306 Le Temple-sur-Lot; 47308 Thouars-sur-Garonne; 47310 Tonneins; 47316 Varès; 47317 Verteuil-d'Agenais; 47318 Vianne; 47320 Villefranche-du-Queyran; 47326 Virazeil.

FR615

Pyrénées-Atlantiques

64003 Abidos; 64005 Abos; 64006 Accous; 64010 Aïcirits-Camou-Suhast; 64034 Arbérats-Sillègue; 64035 Arbonne; 64036 Arbouet-Sussaute; 64038 Arcangues; 64043 Argelos; 64049 Aroue-Ithorots-Olhaïby; 64051 Arraute-Charritte; 64061 Artix; 64062 Arudy; 64063 Arzacq-Arraziguet; 64065 Ascain; 64067 Assat; 64083 Autevielle-Saint-Martin-Bideren; 64086 Ayherre; 64091 Baliros; 64100 Bassussarry; 64104 Bedous; 64106 Béhasque-Lapiste; 64108 Bellocq; 64117 Bésingrand; 64124 Bidarray; 64125 Bidart; 64126 Bidos; 64130 Biriatou; 64131 Biron; 64134 Bonloc; 64138 Bordes; 64139 Bosdarros; 64147 Briscous; 64155 Bustince-Iriberry; 64160 Cambo-les-Bains; 64161 Came; 64168 Carresse-Cassaber; 64184 Cescau; 64187 Charritte-de-Bas; 64188 Chéraute; 64189 Ciboure; 64190 Claracq; 64202 Domezain-Berraute; 64206 Escot; 64214 Espès-Undurein; 64229 Gamarthe; 64233 Garlin; 64247 Gotein-Libarrenx; 64249 Guéthary; 64253 Gurs; 64255 Halsou; 64256 Hasparren; 64260 Hendaye; 64261 Herrère; 64263 L'Hôpital-d'Orion; 64264 L'Hôpital-Saint-Blaise; 64269 Idron-Ousse-Sendets (P: Commune d'Idron reconnue par le Code Officiel Géographique 2006); 64279 Itxassou; 64281 Jasses; 64288 Labastide-Cézéracq; 64290 Labastide-Monréjeau; 64297 Lacarre; 64300 Lacq; 64301 Lagor; 64304 Lahonce; 64308 Lalonquette; 64312 Lanneplaà; 64314 Larceveau-Arros-Cibits; 64332 Lème; 64336 Lescun; 64367 Maslacq; 64371 Mauléon-Licharre; 64376 Meillon; 64378 Menditte; 64380 Méracq; 64393 Monein; 64396 Mont; 64399 Montardon; 64407 Mouguerre; 64410 Mourenx; 64415 Navailles-Angos; 64416 Navarrenx; 64418 Noguères; 64421 Ogeu-les-Bains; 64422 Oloron-Sainte-Marie; 64425 Orègue; 64430 Orthez; 64431 Os-Marsillon; 64436 Ossès; 64437 Ostabat-Asme; 64443 Pardies; 64444 Pardies-Piétat; 64461 Puyoô; 64464 Ribarrouy; 64483 Saint-Jean- de-Luz; 64484 Saint-Jean-le-Vieux; 64485 Saint-Jean-Pied-de-Port; 64493 Saint-Palais; 64494 Saint-Pé-de-Léren; 64499 Salies-de-Béarn; 64505 Sarpourenx; 64506 Sarrance; 64509 Sauguis-Saint-Etienne; 64511 Sauvagnon; 64513 Sauveterre-de-Béarn; 64519 Serres-Castet; 64522 Sévignacq-Meyracq; 64530 Susmiou; 64533 Tardets-Sorholus; 64535 Tarsacq; 64536 Thèze; 64537 Trois-Villes; 64539 Uhart-Mixe; 64545 Urrugne; 64549 Uzein; 64554 Viellenave-d'Arthez; 64557 Vignes; 64558 Villefranque; 64559 Viodos-Abense-de-Bas.

FR62

Midi-Pyrénées

FR621

Ariège

09006 Alliat; 09015 Arignac; 09030 Auzat; 09039 La Bastide-de-Bousignac; 09077 Capoulet-et-Junac; 09102 Coutens; 09122 Foix; 09143 Illier-et-Laramade; 09157 Laroque-d'Olmes; 09160 Lavelanet; 09169 Limbrassac; 09185 Mazères; 09188 Mercus-Garrabet; 09194 Mirepoix; 09199 Montaut; 09207 Montgaillard; 09217 Niaux; 09225 Pamiers; 09238 Les Pujols; 09244 Rieucros; 09264 Saint-Jean-de-Verges; 09266 Saint-Julien-de-Gras-Capou; 09272 Saint-Paul-de-Jarrat; 09282 Saverdun; 09303 Surba; 09305 Tabre; 09306 Tarascon-sur-Ariège; 09314 Tourtrol; 09324 Varilhes; 09332 Verniolle; 09334 Vicdessos; 09336 Villeneuve-d'Olmes.

FR622

Aveyron

12012 Asprières; 12013 Aubin; 12024 Belcastel; 12028 Boisse-Penchot; 12030 Bouillac; 12052 Capdenac-Gare; 12066 Clairvaux-d'Aveyron; 12083 Cransac; 12089 Decazeville; 12090 Druelle; 12100 Firmi; 12136 Maleville; 12140 Martiel; 12142 Mayran; 12148 Montbazens; 12150 Monteils; 12167 Najac; 12170 Naussac; 12176 Onet-le-Château; 12199 Rignac; 12202 Rodez (P: Rodez Nord et Rodez Ouest); 12205 La Rouquette; 12206 Roussennac; 12210 Saint-André-de-Najac; 12227 Saint-Igest; 12241 Sainte-Radegonde; 12242 Saint-Rémy; 12252 Salles-Courbatiès; 12257 Causse-et-Diège; 12263 Savignac; 12289 Valzergues; 12300 Villefranche-de-Rouergue; 12305 Viviez.

FR623

Haute-Garonne

31031 Ausson; 31076 Bordes-de-Rivière; 31147 Clarac; 31158 Cuguron; 31175 Estancarbon; 31247 Labarthe-Rivière; 31270 Landorthe; 31344 Miramont-de-Comminges; 31390 Montréjeau; 31426 Pointis-de-Rivière; 31430 Ponlat-Taillebourg; 31483 Saint-Gaudens; 31565 Valentine; 31585 Villeneuve-de-Rivière.

FR624

Gers

32012 Aubiet; 32013 Auch (P: Auch Nord-Est et Auch Nord-Ouest); 32022 Avéron-Bergelle; 32027 Barcelonne-du-Gers; 32054 Biran; 32056 Blanquefort; 32071 Caillavet; 32088 Castillon-Debats; 32094 Caupenne-d'Armagnac; 32115 Dému; 32147 Gimont; 32157 L'Isle-Arné; 32165 Juilles; 32214 Loubédat; 32220 Luppé-Violles; 32221 Lussan; 32222 Magnan; 32282 Montégut; 32296 Nogaro; 32301 Ordan-Larroque; 32332 Préneron; 32346 Roquebrune; 32378 Saint-Germé; 32423 Séailles; 32434 Sion; 32460 Vergoignan; 32462 Vic-Fezensac.

FR625

Lot

46012 Aynac; 46013 Bach; 46020 Beauregard; 46024 Belmont-Bretenoux; 46029 Biars-sur-Cère; 46051 Cambes; 46055 Capdenac; 46058 Carennac; 46070 Cieurac; 46075 Corn; 46083 Cressensac; 46086 Cuzance; 46100 Faycelles; 46102 Figeac (P: Figeac Ouest); 46106 Floirac; 46109 Fontanes; 46118 Gignac; 46122 Gintrac; 46123 Girac; 46148 Lalbenque; 46154 Laramière; 46170 Leyme; 46172 Lhospitalet; 46175 Lissac-et-Mouret; 46176 Livernon; 46185 Martel; 46197 Le Montat; 46228 Prudhomat; 46247 Saillac; 46251 Saint-Céré; 46273 Saint-Laurent-les-Tours; 46284 Saint-Michel-Loubéjou; 46292 Saint-Simon; 46306 Sonac; 46318 Thémines; 46329 Vaylats; 46333 Vidaillac; 46339 Saint-Jean-Lagineste.

FR626

Hautes-Pyrénées

65002 Adé; 65007 Andrest; 65024 Argelès; 65057 Azereix; 65059 Bagnères-de-Bigorre; 65072 Bazet; 65096 Bonnemazon; 65100 Bordères-sur-l'Echez; 65125 Campistrous; 65135 Castillon; 65164 Escoubès-Pouts; 65200 Germs-sur-l'Oussouet; 65226 Ibos; 65235 Juillan; 65236 Julos; 65245 Lagrange; 65247 Arrayou-Lahitte; 65257 Lanne; 65258 Lannemezan; 65284 Louey; 65294 Lutilhous; 65304 Maubourguet; 65306 Mauvezin; 65328 Neuilh; 65330 Nouilhan; 65344 Ossun; 65345 Ossun-ez-Angles; 65355 Paréac; 65356 Péré; 65372 Pujo; 65389 Saint-Laurent-de-Neste; 65417 Séméac; 65433 Soues; 65440 Tarbes (P: Tarbes 1er canton, Tarbes 2ème canton et Tarbes 5ème canton); 65460 Vic-en-Bigorre; 65482 Cantaous.

FR627

Tarn

81002 Aiguefonde; 81005 Albine; 81008 Almayrac; 81021 Aussillon; 81033 Blaye-les-Mines; 81036 Bout-du-Pont-de-Larn; 81042 Burlats; 81048 Cagnac-les-Mines; 81060 Carmaux; 81065 Castres (P: Castres Sud); 81101 Le Garric; 81105 Graulhet; 81120 Labruguière; 81121 Lacabarède; 81128 Lacrouzette; 81130 Lagarrigue; 81144 Lescure-d'Albigeois; 81163 Mazamet; 81174 Montdragon; 81180 Montirat; 81182 Montredon-Labessonnié; 81196 Noailhac; 81201 Pampelonne; 81230 Rosières; 81231 Rouairoux; 81238 Saint-Amans-Soult; 81244 Saint-Benoît-de-Carmaux; 81249 Sainte-Gemme; 81250 Saint-Genest-de-Contest; 81252 Saint-Germier; 81256 Saint-Jean-de-Vals; 81269 Saint-Salvy-de-la-Balme; 81304 Trévien; 81307 Valdurenque; 81311 Vénès.

FR63

Limousin

FR631

Corrèze

19011 Arnac-Pompadour; 19016 Bar; 19031 Brive-la-Gaillarde (P: Brive Nord-Ouest); 19062 Corrèze; 19072 Donzenac; 19073 Egletons; 19078 Estivaux; 19081 Eyrein; 19082 Favars; 19121 Lubersac; 19129 Masseret; 19130 Maussac; 19136 Meymac; 19146 Naves; 19147 Nespouls; 19176 Rosiers-d'Egletons; 19178 Sadroc; 19180 Saint-Angel; 19188 Saint-Bonnet-l'Enfantier; 19207 Saint-Germain-les-Vergnes; 19216 Saint-Julien-le-Vendômois; 19223 Saint-Martin-Sepert; 19227 Saint-Mexant; 19229 Saint-Pantaléon-de-Larche; 19230 Saint-Pardoux-Corbier; 19236 Saint-Priest-de-Gimel; 19246 Saint-Viance; 19248 Saint-Ybard; 19250 Salon-la-Tour; 19263 Soudeilles; 19274 Ussac; 19275 Ussel; 19276 Uzerche; 19285 Vigeois; 19287 Vitrac-sur-Montane.

FR632

Creuse

23075 Dun-le-Palestel; 23082 Fleurat; 23095 Le Grand-Bourg; 23096 Guéret; 23111 Lizières; 23141 Naillat; 23176 La Souterraine; 23177 Saint-Agnant-de-Versillat; 23195 Saint-Fiel; 23219 Saint-Maurice-la-Souterraine; 23235 Saint-Priest-la-Feuille; 23236 Saint-Priest-la-Plaine; 23245 Saint-Sulpice-le-Guérétois; 23247 Saint-Vaury.

FR71

Rhône-Alpes

FR712

Ardèche

07034 Bidon; 07042 Bourg-Saint-Andéol; 07115 Labeaume; 07122 Lachapelle-sous-Aubenas; 07131 Lanas; 07132 Largentière; 07134 Laurac-en-Vivarais; 07138 Lavilledieu; 07162 Montréal; 07199 Rosières; 07201 Ruoms; 07231 Saint-Etienne-de-Fontbellon; 07241 Saint-Germain; 07259 Saint-Just; 07264 Saint-Marcel-d'Ardèche; 07268 Saint-Martin-d'Ardèche; 07291 Saint-Remèze; 07296 Saint-Sernin; 07330 Vallon-Pont-d'Arc; 07341 Villeneuve-de-Berg; 07343 Vinezac; 07348 Vogüé.

FR713

Drôme

26004 Alixan; 26033 La Baume-de-Transit; 26034 La Baume-d'Hostun; 26057 Bourg-de-Péage; 26084 Châteauneuf-sur-Isère; 26085 Châteauneuf-du-Rhône; 26116 Donzère; 26129 Eymeux; 26145 Les Granges-Gontardes; 26149 Hostun; 26169 Malataverne; 26235 Pierrelatte; 26281 Romans-sur-Isère; 26323 Saint-Paul-lès-Romans; 26326 Saint-Restitut; 26342 Solérieux; 26379 Granges-les-Beaumont.

FR715

Loire

42005 Andrézieux-Bouthéon; 42011 Balbigny; 42022 Bonson; 42032 Cellieu; 42044 Le Chambon-Feugerolles; 42092 L'Etrat; 42097 La Fouillouse; 42127 Mably; 42156 Neulise; 42166 Parigny; 42170 Perreux; 42183 La Ricamarie; 42184 Riorges; 42186 Rive-de-Gier; 42187 Roanne (P: Roanne Nord); 42189 Roche-la-Molière; 42207 Saint-Chamond; 42212 Saint-Cyr-de-Favières; 42218 Saint-Etienne (P: Saint-Etienne Sud Ouest); 42223 Saint-Genest-Lerpt; 42225 Genilac;42237 Saint-Jean-Bonnefonds; 42254 Saint-Marcel-de-Félines; 42256 Saint-Marcellin-en-Forez; 42294 Saint-Vincent-de-Boisset; 42304 Sury-le-Comtal; 42305 La Talaudière; 42311 La Tour-en-Jarez; 42325 Vendranges.

FR72

Auvergne

FR721

Allier

03001 Abrest; 03013 Avermes; 03016 Barberier; 03018 Bayet; 03021 Bègues; 03023 Bellerive-sur-Allier; 03025 Bessay-sur-Allier; 03031 Bizeneuille; 03047 La Celle; 03052 Chamblet; 03060 Charmeil; 03062 Charroux; 03082 Commentry; 03091 Créchy; 03093 Creuzier-le-Neuf; 03094 Creuzier-le-Vieux; 03101 Domérat; 03114 La Ferté-Hauterive; 03118 Gannat; 03126 Hauterive; 03159 Malicorne; 03180 Montbeugny; 03185 Montluçon (P: Montluçon Nord-Est); 03186 Montmarault; 03212 Quinssaines; 03217 Saint-Angel; 03220 Saint-Bonnet-de-Rochefort; 03232 Saint-Félix; 03236 Saint-Germain-des-Fossés; 03237 Saint-Germain-de-Salles; 03242 Saint-Loup; 03243 Saint-Marcel-en-Murat; 03254 Saint-Pourçain-sur-Sioule; 03256 Saint-Priest-en-Murat; 03262 Saint-Victor; 03264 Saint-Yorre; 03266 Sanssat; 03269 Sauvagny; 03270 Sazeret; 03273 Seuillet; 03286 Toulon-sur-Allier; 03298 Varennes-sur-Allier; 03301 Vaux; 03305 Verneix; 03315 Villefranche-d'Allier; 03321 Yzeure.

FR81

Languedoc-Roussillon

FR811

Aude

11008 Alet-les-Bains; 11009 Alzonne; 11024 Bages; 11025 Bagnoles; 11027 Barbaira; 11040 Bizanet; 11043 Bouilhonnac; 11049 Bram; 11053 Brugairolles; 11061 Cambieure; 11068 Capendu; 11069 Carcassonne (P: Carcassonne 1er canton et Carcassonne 2ème canton sud); 11070 Carlipa; 11076 Castelnaudary; 11084 Caux-et-Sauzens; 11090 Cépie; 11099 Conques-sur-Orbiel; 11103 Couiza; 11106 Coursan; 11111 Cruscades; 11122 Douzens; 11126 Escales; 11129 Espéraza; 11138 Fendeille; 11145 Fleury; 11178 Labastide-d'Anjou; 11192 Lasbordes; 11203 Lézignan-Corbières; 11206 Limoux; 11209 Luc-sur-Aude; 11215 Malves-en-Minervois; 11217 Marcorignan; 11241 Montbrun-des-Corbières; 11242 Montclar; 11255 Montredon-des-Corbières; 11258 Moussan; 11262 Narbonne (P: Narbonne Ouest); 11264 Névian; 11266 Port-la-Nouvelle; 11285 Peyriac-de-Mer; 11289 Pieusse; 11304 Quillan; 11308 Raissac-sur-Lampy; 11313 Ricaud; 11318 Roquecourbe-Minervois; 11327 Roullens; 11332 Saint-André-de-Roquelongue; 11337 Saint-Couat-d'Aude; 11340 Sainte-Eulalie; 11341 Saint-Ferriol; 11356 Saint-Martin-Lalande; 11357 Saint-Martin-le-Vieil; 11361 Saint-Papoul; 11369 Sallèles-d'Aude; 11372 Salsigne; 11397 Trèbes; 11413 Villardonnel; 11417 Villarzel-du-Razès; 11430 Villeneuve-la-Comptal; 11437 Villesèquelande; 11439 Villespy; 11441 Vinassan.

FR812

Gard

30007 Alès (P: Alès Sud-Est); 30012 Aramon; 30026 Avèze; 30027 Bagard; 30032 Beaucaire; 30037 Bessèges; 30042 Boisset-et-Gaujac; 30058 La Cadière-et-Cambo; 30062 Calvisson; 30081 Chusclan; 30084 Codolet; 30093 Conqueyrac; 30101 Deaux; 30106 Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac; 30117 Fourques; 30132 La Grand-Combe; 30141 Laudun; 30142 Laval-Pradel; 30155 Manduel; 30156 Marguerittes; 30165 Méjannes-lès-Alès; 30171 Molières-sur-Cèze; 30173 Mons; 30189 Nîmes (P: Nîmes 3ème canton et Nîmes 4ème canton); 30197 Les Plans; 30209 Pujaut; 30216 Robiac-Rochessadoule; 30217 Rochefort-du-Gard; 30220 Roquedur; 30221 Roquemaure; 30223 Rousson; 30227 Saint-Ambroix; 30243 Saint-Christol-lès-Alès; 30251 Saint-Etienne-des-Sorts; 30253 Saint-Florent-sur-Auzonnet; 30258 Saint-Gilles; 30259 Saint-Hilaire-de-Brethmas; 30263 Saint-Hippolyte-du-Fort; 30268 Saint-Jean-de-Valériscle; 30274 Saint-Julien-les-Rosiers; 30278 Saint-Laurent-des-Arbres; 30284 Saint-Martin-de-Valgalgues; 30294 Saint-Privat-des-Vieux; 30305 Salindres; 30307 Les Salles-du-Gardon; 30311 Sauve; 30315 Saze; 30318 Servas; 30325 Sumène; 30330 Tornac; 30331 Tresques; 30336 Vallabrègues; 30341 Vauvert; 30344 Vergèze; 30348 Vézénobres; 30350 Le Vigan.

FR813

Hérault

34016 Aumelas; 34031 Bessan; 34032 Béziers (P: Béziers 2ème canton et Béziers 3ème canton); 34036 Le Bosc; 34057 Castelnau-le-Lez; 34058 Castries; 34077 Clapiers; 34108 Frontignan; 34113 Gigean; 34114 Gignac; 34116 Grabels; 34122 Jonquières; 34154 Mauguio; 34163 Montarnaud; 34165 Montbazin; 34166 Montblanc; 34169 Montferrier-sur-Lez; 34198 Pérols; 34239 Saint-André-de-Sangonis; 34240 Saint-Aunès; 34247 Saint-Clément-de-Rivière; 34262 Saint-Guiraud; 34282 Saint-Paul-et-Valmalle; 34298 Sauvian; 34300 Servian; 34301 Sète (P: Sète 1er canton); 34320 Vailhauquès; 34327 Vendargues; 34329 Vendres; 34336 Villeneuve-lès-Béziers.

FR815

Pyrénées-Orientales

66002 Alénya; 66003 Amélie-les-Bains-Palalda; 66008 Argelès-sur-Mer; 66024 Le Boulou; 66037 Canet-en-Roussillon; 66038 Canohès; 66049 Céret; 66053 Collioure; 66065 Elne; 66094 Latour-Bas-Elne; 66136 Perpignan (P: Perpignan 1er canton, Perpignant 4ème canton et Perpignan 8ème canton); 66138 Peyrestortes; 66144 Pollestres; 66145 Ponteilla; 66148 Port-Vendres; 66160 Reynès; 66164 Rivesaltes; 66171 Saint-Cyprien; 66172 Saint-Estève; 66178 Saint-Jean-Pla-de-Corts; 66189 Saleilles; 66190 Salses-le-Château; 66195 Le Soler; 66213 Toulouges; 66214 Tresserre; 66226 Villemolaque.

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

04013 Aubignosc; 04049 Château-Arnoux-Saint-Auban; 04088 Forcalquier; 04094 Gréoux-les-Bains; 04106 Lurs; 04108 Malijai; 04112 Manosque; 04116 Les Mées; 04123 Mison; 04143 Oraison; 04145 Peipin; 04149 Peyruis; 04151 Pierrerue; 04209 Sisteron; 04230 Valensole.

FR822

Hautes-Alpes

05070 Laragne-Montéglin; 05118 Ribiers.

FR823

Alpes-Maritimes

06025 Le Broc; 06031 Cantaron; 06033 Carros; 06054 Drap; 06064 Gattières; 06065 La Gaude; 06066 Gilette; 06078 Malaussène; 06088 Nice (P: Nice 9ème canton et Nice 14ème canton); 06117 Saint-Blaise; 06145 Tourette-du-Château; 06147 Tourrette-Levens; 06149 La Trinité.

FR824

Bouches-du-Rhône

13004 Arles (P: Arles Est); 13039 Fos-sur-Mer; 13078 Port-Saint-Louis-du-Rhône; 13099 Saint-Paul-lès-Durance; 13026 Châteauneuf-les-Martigues; 13033 Ensuès-la-Redonne; 13054 Marignane; 13055 Marseille (P: Canton Grand Carmes et Canton Belle de Mai); 13056 Martigues (P: Martigues Est); 13102 Saint-Victoret.

FR825

Var

83006 Artigues; 83023 Brignoles; 83026 Cabasse; 83049 Cuers; 83053 Evenos; 83057 Flassans-sur-Issole; 83073 Le Luc; 83076 Mazaugues; 83077 Méounes-lès-Montrieux; 83089 Ollières; 83090 Ollioules; 83104 Rians; 83116 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume; 83127 Signes; 83140 Tourves; 83150 Vinon-sur-Verdon; 83151 Vins-sur-Caramy.

FR826

Vaucluse

84001 Althen-des-Paluds; 84019 Bollène; 84043 Entraigues-sur-la-Sorgue; 84053 Grillon; 84064 Lapalud; 84080 Monteux; 84092 Le Pontet; 84097 Richerenches; 84129 Sorgues; 84138 Valréas.

4.   

Gebieden die voor steun in aanmerking komen op grond van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag voor de volledige periode 2007-2013 met een maximale steunintensiteit van 10 %

FR10

Île-de-France

FR108

Val-d'Oise

95088 Bonneuil-en-France; 95268 Garges-lès-Gonesse (P: Garges-lès-Gonesse Est).

FR42

Alsace

FR422

Haut-Rhin

68011 Aspach-le-Bas; 68012 Aspach-le-Haut; 68016 Balgau; 68020 Bantzenheim; 68060 Burnhaupt-le-Haut; 68063 Cernay; 68064 Chalampé; 68070 Didenheim; 68082 Ensisheim; 68088 Feldkirch; 68104 Geiswasser; 68112 Guebwiller; 68130 Heiteren; 68140 Hirtzfelden; 68156 Issenheim; 68203 Merxheim; 68205 Meyenheim; 68218 Morschwiller-le-Bas; 68224 Mulhouse (P: Mulhouse Sud); 68225 Munchhouse; 68230 Nambsheim; 68253 Ottmarsheim; 68258 Pulversheim; 68260 Raedersheim; 68266 Réguisheim; 68267 Reiningue; 68270 Richwiller; 68289 Ruelisheim; 68315 Soultz-Haut-Rhin; 68321 Staffelfelden; 68343 Ungersheim; 68348 Vieux-Thann; 68375 Wittelsheim; 68376 Wittenheim.

FR43

Franche-Comté

FR431

Doubs

25011 Allenjoie; 25020 Arbouans; 25097 Brognard; 25188 Dambenois; 25190 Dampierre-les-Bois; 25196 Dasle; 25228 Etupes; 25237 Fesches-le-Châtel; 25284 Grand-Charmont; 25367 Mandeure; 25370 Mathay; 25388 Montbéliard (P: Montbéliard Est); 25428 Nommay; 25580 Valentigney; 25632 Voujeaucourt.

FR51

Pays de la Loire

FR511

Loire-Atlantique

44007 Avessac; 44013 Besné; 44025 Campbon; 44036 Châteaubriant; 44044 Conquereuil; 44046 Corsept; 44051 Derval; 44052 Donges; 44054 Erbray; 44061 Frossay; 44067 Guémené-Penfao; 44075 Issé; 44076 Jans; 44078 Juigné-des-Moutiers; 44085 Louisfert; 44086 Lusanger; 44091 Marsac-sur-Don; 44099 Moisdon-la-Rivière; 44103 Montoir-de-Bretagne; 44105 Mouais; 44113 Nozay; 44116 Paimboeuf; 44123 Pierric; 44129 Pontchâteau; 44138 Puceul; 44146 Rougé; 44149 Saffré; 44153 Saint-Aubin-des-Châteaux; 44184 Saint-Nazaire (P: Saint-Nazaire Centre); 44185 Saint-Nicolas-de-Redon; 44192 Saint-Viaud; 44193 Saint-Vincent-des-Landes; 44199 Soudan; 44208 Treffieux; 44210 Trignac.

FR514

Sarthe

72003 Allonnes; 72006 Arçonnay; 72008 Arnage; 72011 Assé-le-Boisne; 72012 Assé-le-Riboul; 72021 Avoise; 72022 Le Bailleul; 72034 Bérus; 72056 Champfleur; 72075 Chemiré-le-Gaudin; 72082 Le Chevain; 72138 Fresnay-sur-Sarthe; 72141 Gesnes-le-Gandelin; 72167 Louailles; 72169 Louplande; 72177 Maigné; 72180 Mamers; 72181 Le Mans (P: Le Mans Sud-Ouest et Le mans Ville Est); 72186 Maresché; 72189 Marolles-les-Braults; 72199 Moitron-sur-Sarthe; 72202 Monhoudou; 72214 Nauvay; 72215 Neufchâtel-en-Saosnois; 72233 Peray; 72237 Pirmil; 72238 Pizieux; 72266 Saint-Aubin-de-Locquenay; 72270 Saint-Calez-en-Saosnois; 72273 Saint-Christophe-du-Jambet; 72276 Saint-Cosme-en-Vairais; 72295 Saint-Longis; 72318 Saint-Rigomer-des-Bois; 72336 Solesmes; 72337 Sougé-le-Ganelon; 72347 Tassé; 72374 Villaines-la-Carelle; 72377 Villaines-sous-Malicorne; 72378 Vion; 72381 Voivres-lès-le-Mans.

FR52

Bretagne

FR523

Ille-et-Vilaine

35002 Amanlis; 35012 Bain-de-Bretagne; 35013 Bains-sur-Oust; 35021 Beaucé; 35030 La Bosse-de-Bretagne; 35052 Champeaux; 35068 Châteaubourg; 35089 La Couyère; 35091 Le Crouais; 35096 Domagné; 35117 Gaël; 35129 Guipry; 35136 Janzé; 35137 Javené; 35140 Lalleu; 35141 Landavran; 35150 Lécousse; 35151 Lieuron; 35162 Louvigné-du-Désert; 35176 Messac; 35184 Montauban-de-Bretagne; 35192 Montreuil-des-Landes; 35207 Noyal-sur-Vilaine; 35214 Parcé; 35215 Parigné; 35219 Pipriac; 35220 Piré-sur-Seiche; 35234 Quédillac; 35237 Renac; 35243 Romagné; 35260 Saint-Christophe-des-Bois; 35273 Saint-Germain-en-Coglès; 35283 Saint-Jean-sur-Vilaine; 35285 Saint-Just; 35294 Sainte-Marie; 35297 Saint-Méen-le-Grand; 35310 Saint-Sauveur-des-Landes; 35324 La Selle-en-Luitré; 35327 Servon-sur-Vilaine; 35328 Sixt-sur-Aff; 35330 Taillis.

FR53

Poitou-Charentes

FR531

Charente

16057 Bouteville; 16078 Champniers; 16089 Châteaubernard; 16090 Châteauneuf-sur-Charente; 16093 Chazelles; 16113 La Couronne; 16132 Etagnac; 16138 Fléac; 16150 Gensac-la-Pallue; 16154 Gond-Pontouvre; 16166 L'Isle-d'Espagnac; 16217 Merpins; 16223 Montbron; 16232 Mornac; 16236 Mouthiers-sur-Boëme; 16244 Nersac; 16281 La Rochefoucauld; 16287 Roullet-Saint-Estèphe; 16291 Ruelle-sur-Touvre; 16341 Saint-Michel; 16343 Saint-Preuil; 16344 Saint-Projet-Saint-Constant; 16348 Saint-Saturnin; 16358 Saint-Yrieix-sur-Charente; 16366 Segonzac; 16406 Vilhonneur; 16421 Vouthon.

FR63

Limousin

FR633

Haute-Vienne

87011 Bellac; 87012 Berneuil; 87014 Bessines-sur-Gartempe; 87017 Blanzac; 87020 Bonnac-la-Côte; 87033 Chamboret; 87045 Cieux; 87047 Compreignac; 87050 Couzeix; 87059 Le Dorat; 87065 Feytiat; 87078 Javerdat; 87085 Limoges (P: Limoges Le palais et Limoges Vigenal); 87103 Nantiat; 87113 Le Palais-sur-Vienne; 87116 Peyrat-de-Bellac; 87122 Razès; 87131 Saillat-sur-Vienne; 87133 Saint-Amand-Magnazeix; 87140 Saint-Brice-sur-Vienne; 87154 Saint-Junien; 87156 Saint-Just-le-Martel; 87172 Saint-Ouen-sur-Gartempe; 87187 Saint-Yrieix-la-Perche; 87197 Thouron.

FR72

Auvergne

FR724

Puy-de-Dôme

63004 Les Ancizes-Comps; 63019 Aulnat; 63034 Beauregard-l'Evêque; 63035 Beauregard-Vendon; 63062 Buxières-sous-Montaigut; 63066 Celles-sur-Durolle; 63082 Champs; 63089 Chappes; 63093 Charbonnières-les-Vieilles; 63112 Clerlande; 63113 Clermont-Ferrand (P: Clermont-Ferrand Est); 63116 Combronde; 63135 Davayat; 63148 Ennezat; 63194 Lempty; 63195 Lezoux; 63200 Lussat; 63204 Malintrat; 63206 Manzat; 63208 Marcillat; 63213 Les Martres-d'Artière; 63223 Menat; 63231 La Monnerie-le-Montel; 63267 Palladuc; 63276 Peschadoires; 63278 Pessat-Villeneuve; 63286 Pouzol; 63294 Queuille; 63322 Saint-Beauzire; 63327 Saint-Bonnet-près-Riom; 63338 Saint-Eloy-les-Mines; 63349 Saint-Georges-de-Mons; 63358 Saint-Hilaire-la-Croix; 63364 Saint-Jean-d'Heurs; 63393 Saint-Rémy-sur-Durolle; 63430 Thiers; 63471 Youx.

5.   

Gebieden die voor steun in aanmerking komen op grond van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag voor de volledige periode 2007-2013 (alleen voor de hogere steunpercentages voor KMO's met een basis-steunintensiteit van 15 % (2)

FR23

Haute-Normandie

FR232

Seine-Maritime

76240 Epreville; 76259 Fécamp; 76600 Saint-Léonard.

FR43

Franche-Comté

FR432

Jura

39150 Choisey; 39189 Damparis.

FR62

Midi-Pyrénées

FR622

Aveyron

12002 Aguessac; 12063 La Cavalerie; 12072 Comprégnac; 12145 Millau; 12203 Roquefort-sur-Soulzon; 12208 Saint-Affrique; 12225 Saint-Georges-de-Luzençon; 12243 Saint-Rome-de-Cernon; 12270 Sévérac-le-Château; 12291 Verrières.

FR71

Rhône-Alpes

FR712

Ardèche

07013 Ardoix; 07078 Davézieux; 07172 Peaugres; 07181 Le Pouzin; 07198 Rompon; 07227 Saint-Cyr; 07228 Saint-Désirat; 07255 Saint-Julien-en-Saint-Alban; 07292 Saint-Romain-d'Ay; 07309 Satillieu; 07317 Talencieux; 07321 Thorrenc.

FR713

Drôme

26002 Albon; 26006 Allex; 26009 Andancette; 26108 Crest; 26125 Eurre; 26144 Grane; 26160 Laveyron; 26166 Loriol-sur-Drôme; 26325 Saint-Rambert-d'Albon; 26333 Saint-Vallier.

FR72

Auvergne

FR722

Cantal

15012 Arpajon-sur-Cère; 15041 La Chapelle-d'Alagnon; 15055 Coren; 15074 Giou-de-Mamou; 15101 Laveissière; 15119 Massiac; 15138 Murat; 15154 Polminhac; 15164 Roffiac; 15187 Saint-Flour; 15188 Saint-Georges; 15192 Saint-Jacques-des-Blats; 15203 Saint-Mary-le-Plain; 15207 Saint-Poncy; 15236 Thiézac; 15244 Ussel; 15258 Vic-sur-Cère; 15259 Vieillespesse; 15267 Ytrac.

FR723

Haute-Loire

43020 Bas-en-Basset; 43032 Blavozy; 43046 Chadrac; 43062 Chaspuzac; 43078 Coubon; 43084 Cussac-sur-Loire; 43087 Dunières; 43088 Espalem; 43089 Espaly-Saint-Marcel; 43103 Grenier-Montgon; 43120 Lempdes-sur-Allagnon; 43121 Léotoing; 43124 Loudes; 43137 Monistrol-sur-Loire; 43140 Le Monteil; 43141 Montfaucon-en-Velay; 43152 Polignac; 43190 Saint-Germain-Laprade; 43213 Saint-Pal-de-Mons; 43224 Sainte-Sigolène; 43233 Sanssac-l'Eglise.

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR822

Hautes-Alpes

05037 Châteauvieux; 05061 Gap (P: Gap Sud-Est et Gap Sud-Ouest); 05092 Neffes; 05170 Tallard.

FR823

Alpes-Maritimes

06069 Grasse (P: Grasse Sud).

6.   

Gebieden die voor steun in aanmerking komen op grond van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag voor de volledige periode 2007-2013 (alleen voor de hogere steunpercentages voor KMO's met een basis-steunintensiteit van 10 % (2)

FR10

Île-de-France

FR108

Val-d'Oise

95680 Villiers-le-Bel.

FR21

Champagne-Ardenne

FR213

Marne

51065 Blacy; 51099 Bussy-Lettrée; 51146 Cheniers; 51167 Coole; 51212 Dommartin-Lettrée; 51285 Haussimont; 51328 Loisy-sur-Marne; 51340 Maisons-en-Champagne; 51453 Recy; 51483 Saint-Gibrien; 51504 Saint-Martin-sur-le-Pré; 51545 Sommesous; 51555 Soudé; 51556 Soudron; 51594 Vassimont-et-Chapelaine; 51634 Villers-le-Château; 51649 Vitry-le-François.

FR26

Bourgogne

FR261

Côte-d'Or

21038 Auxonne; 21138 Champdôtre; 21239 Echenon; 21269 Flammerans; 21292 Genlis; 21337 Lamarche-sur-Saône; 21342 Laperrière-sur-Saône; 21352 Longeault; 21367 Magny-Montarlot; 21371 Les Maillys; 21474 Pagny-la-Ville; 21475 Pagny-le-Château; 21486 Pluvault; 21487 Pluvet; 21493 Poncey-lès-Athée; 21495 Pont; 21496 Pontailler-sur-Saône; 21554 Saint-Jean-de-Losne; 21577 Saint-Usage; 21581 Samerey; 21609 Soirans; 21639 Tillenay; 21643 Tréclun; 21645 Trouhans; 21713 Vonges.

FR42

Alsace

FR421

Bas-Rhin

67002 Adamswiller; 67013 Asswiller; 67017 Baerendorf; 67029 Berg; 67036 Bettwiller; 67046 Bischwiller; 67070 Burbach; 67071 Bust; 67072 Butten; 67082 Dalhunden; 67088 Dehlingen; 67091 Diedendorf; 67095 Diemeringen; 67105 Drulingen; 67106 Drusenheim; 67111 Durstel; 67126 Erckartswiller; 67133 Eschbourg; 67134 Eschwiller; 67136 Eywiller; 67148 Frohmuhl; 67159 Goerlingen; 67178 Gungwiller; 67194 Herrlisheim; 67198 Hinsbourg; 67201 Hirschland; 67230 Kaltenhouse; 67241 Kirrberg; 67265 Lichtenberg; 67273 Lohr; 67274 Lorentzen; 67278 Mackwiller; 67345 Oberhoffen-sur-Moder; 67356 Offendorf; 67369 Ottwiller; 67370 Petersbach; 67371 La Petite-Pierre; 67373 Pfalzweyer; 67381 Puberg; 67385 Ratzwiller; 67386 Rauwiller; 67392 Reipertswiller; 67396 Rexingen; 67407 Rohrwiller; 67413 Rosteig; 67449 Schirrhein; 67450 Schirrhoffen; 67454 Schoenbourg; 67465 Sessenheim; 67467 Siewiller; 67472 Soufflenheim; 67475 Sparsbach; 67476 Stattmatten; 67483 Struth; 67488 Thal-Drulingen; 67491 Tieffenbach; 67509 Volksberg; 67514 Waldhambach; 67522 Weislingen; 67528 Weyer; 67535 Wimmenau; 67538 Wingen-sur-Moder; 67552 Wolfskirchen; 67559 Zittersheim.

FR72

Auvergne

FR724

Puy-de-Dôme

63052 Le Breuil-sur-Couze; 63054 Le Broc; 63242 Moriat; 63352 Saint-Germain-Lembron.

7.   

Gebieden die voor steun in aanmerking komen op grond van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag voor de periode 2007-2008 met een maximale steunintensiteit van 10 % (overgangsgebieden).

FR21 Champagne-Ardenne

FR211

Ardennes

08003 Aiglemont; 08013 Angecourt; 08025 Attigny; 08088 Bulson; 08089 Buzancy; 08096 Chalandry-Elaire; 08097 Challerange; 08105 Charleville-Mézières (P: Charleville-Mezières Est); 08113 Chaumont-Porcien; 08121 Chilly; 08122 Chooz; 08139 Deville; 08140 Dom-le-Mesnil; 08173 Flize; 08174 Floing; 08207 Ham-sur-Meuse; 08248 Launois-sur-Vence; 08276 Margut; 08298 Montcy-Notre-Dame; 08327 Nouvion-sur-Meuse; 08356 Remaucourt; 08357 Remilly-Aillicourt; 08361 Renwez; 08373 Rumigny; 08401 Saulces-Champenoises; 08419 Signy-l'Abbaye; 08420 Signy-le-Petit; 08422 Singly; 08492 Vrigne-Meuse.

FR213

Marne

51262 Frignicourt; 51352 Marolles; 51423 Pargny-sur-Saulx; 51433 Plichancourt; 51531 Sermaize-les-Bains; 51567 Thiéblemont-Farémont; 51647 Vitry-en-Perthois.

FR214

Haute-Marne

52008 Andelot-Blancheville; 52017 Arc-en-Barrois; 52060 Bourbonne-les-Bains; 52099 Chamouilley; 52114 Châteauvillain; 52123 Chevillon; 52177 Doulaincourt-Saucourt; 52194 Eurville-Bienville; 52197 Fayl-la-Forêt; 52212 Fronville; 52320 Merrey; 52331 Montier-en-Der; 52332 Val-de-Meuse; 52346 Mussey-sur-Marne; 52423 Rimaucourt; 52442 Rupt; 52461 Sarrey; 52534 Villiers-en-Lieu; 52550 Wassy.

FR22

Picardie

FR221

Aisne

02002 Achery; 02006 Aisonville-et-Bernoville; 02013 Amifontaine; 02014 Amigny-Rouy; 02016 Andelain; 02029 Attilly; 02049 Barisis; 02058 Beaurieux; 02064 Belleu; 02077 Berzy-le-Sec; 02106 Bourg-et-Comin; 02110 Braine; 02160 Chaourse; 02175 Chavigny; 02199 Clastres; 02217 Coucy-le-Château-Auffrique; 02219 Coucy-la-Ville; 02236 Crécy-au-Mont; 02245 Cuffies; 02260 Danizy; 02262 Deuillet; 02269 Dorengt; 02286 Esquéhéries; 02287 Essigny-le-Grand; 02288 Essigny-le-Petit; 02293 Etaves-et-Bocquiaux; 02302 Faverolles; 02312 La Flamengrie; 02318 Folembray; 02323 Fontaine-Uterte; 02336 Frières-Faillouël; 02337 Froidestrées; 02342 Gergny; 02346 Gizy; 02360 Guignicourt; 02372 Hartennes-et-Taux; 02374 Lehaucourt; 02376 Hauteville; 02382 Holnon; 02383 Homblières; 02390 Jeancourt; 02395 Jumencourt; 02414 Lavaqueresse; 02418 Lerzy; 02419 Leschelles; 02430 Liesse-Notre-Dame; 02433 Lislet; 02445 Luzoir; 02451 Magny-la-Fosse; 02455 Malzy; 02457 Marchais; 02481 Mesnil-Saint-Laurent; 02502 Montcornet; 02503 Mont-d'Origny; 02511 Montigny-en-Arrouaise; 02514 Montigny-Lengrain; 02525 Morcourt; 02539 Nauroy; 02552 Neuvillette; 02563 Noyales; 02580 Oulchy-le-Château; 02593 Pasly; 02602 Pinon; 02625 Proix; 02637 Remaucourt; 02643 Ressons-le-Long; 02648 Ribemont; 02654 Romery; 02680 Saint-Gobain; 02694 Saint-Simon; 02708 Sequehart; 02716 Servais; 02720 Sissonne; 02722 Soissons; 02774 Vendelles; 02780 Venizel; 02786 Verneuil-sous-Coucy; 02795 Vic-sur-Aisne; 02805 Villeneuve-Saint-Germain; 02808 Villeret; 02810 Villers-Cotterêts.

FR223

Somme

80016 Albert; 80017 Allaines; 80034 Athies; 80129 Bouzincourt; 80148 Buigny-lès-Gamaches; 80159 Cachy; 80212 Corbie; 80235 Dargnies; 80238 Dernancourt; 80265 Embreville; 80274 Eppeville; 80338 Fouilloy; 80376 Gentelles; 80410 Ham; 80415 Hangest-en-Santerre; 80519 Matigny; 80552 Moislains; 80570 Moreuil; 80658 Quivières; 80680 Rosières-en-Santerre; 80751 Thennes; 80752 Thézy-Glimont; 80771 Ugny-l'Equipée; 80834 Yzengremer.

FR23

Haute-Normandie

FR232

Seine-Maritime

76001 Allouville-Bellefosse; 76004 Ambrumesnil; 76029 Aubermesnil-aux-Erables; 76035 Aumale; 76040 Autigny; 76051 Bacqueville-en-Caux; 76090 Beuzeville-la-Grenier; 76114 Bolbec; 76136 Brachy; 76141 Bréauté; 76159 Cany-Barville; 76169 La Cerlangue; 76183 Colleville; 76196 Criquetot-l'Esneval; 76197 Criquetot-sur-Longueville; 76211 Dancourt; 76217 Dieppe; 76219 Doudeville; 76225 Ecretteville-lès-Baons; 76231 Elbeuf; 76238 Epouville; 76250 Etainhus; 76252 Etalondes; 76255 Eu; 76258 Fauville-en-Caux; 76272 Fontaine-le-Dun; 76280 Fréauville; 76296 Gainneville; 76349 Hautot-sur-Mer; 76384 Lillebonne; 76400 Luneray; 76442 Monchy-sur-Eu; 76486 Orival; 76492 Ouville-la-Rivière; 76499 Petiville; 76511 Preuseville; 76527 Richemont; 76575 Saint-Etienne-du-Rouvray; 76592 Saint-Jean-de-Folleville; 76593 Saint-Jean-de-la-Neuville; 76610 Sainte-Marie-des-Champs; 76635 Saint-Pierre-des-Jonquières; 76655 Saint-Valery-en-Caux; 76659 Saint-Wandrille-Rançon; 76664 Sasseville; 76677 Smermesnil; 76681 Sotteville-lès-Rouen; 76684 Tancarville; 76689 Thiétreville; 76706 Tourville-les-Ifs; 76708 Toussaint; 76711 Le Tréport; 76718 Valliquerville; 76719 Valmont.

FR24

Centre

FR241

Cher

18038 Bruère-Allichamps; 18091 Farges-Allichamps; 18097 Fussy; 18103 Graçay; 18108 La Guerche-sur-l'Aubois; 18167 Nohant-en-Graçay; 18242 Sancoins; 18250 Serruelles; 18271 Vasselay; 18281 Vignoux-sur-Barangeon.

FR243

Indre

36005 Ardentes; 36009 Arthon; 36014 Bazaiges; 36021 Les Bordes; 36026 Brion; 36033 Celon; 36034 Chabris; 36037 La Champenoise; 36040 La Chapelle-Orthemale; 36041 La Chapelle-Saint-Laurian; 36045 Châtillon-sur-Indre; 36055 Clion; 36070 Eguzon-Chantôme; 36097 Liniez; 36109 Le Magny; 36123 Mézières-en-Brenne; 36141 Neuvy-Saint-Sépulchre; 36149 Palluau-sur-Indre; 36150 Parnac; 36161 Le Pont-Chrétien-Chabenet; 36191 Saint-Florentin; 36193 Sainte-Gemme; 36194 Saint-Genou; 36199 Sainte-Lizaigne; 36225 Le Tranger; 36228 Valençay; 36229 Varennes-sur-Fouzon; 36230 Vatan; 36241 Villedieu-sur-Indre.

FR244

Indre-et-Loire

37174 Nouâtre; 37176 Noyant-de-Touraine; 37226 Sainte-Maure-de-Touraine.

FR245

Loir-et-Cher

41084 La Ferté-Imbault; 41106 Lamotte-Beuvron; 41161 Nouan-le-Fuzelier; 41185 Pruniers-en-Sologne; 41194 Romorantin-Lanthenay; 41232 Salbris; 41241 Selles-Saint-Denis; 41242 Selles-sur-Cher; 41256 Theillay; 41280 Villefranche-sur-Cher; 41282 Villeherviers.

FR25

Basse-Normandie

FR251

Calvados

14069 Beuvillers; 14162 Clécy; 14181 Cormelles-le-Royal; 14271 Fleury-sur-Orne; 14327 Hérouville-Saint-Clair; 14341 Ifs; 14366 Lisieux (P: Lisieux 2ème canton); 14383 Louvigny; 14437 Mondeville; 14487 Ouilly-le-Vicomte; 14514 Pont-l'Evêque; 14556 Saint-André-sur-Orne; 14574 Saint-Désir; 14578 Saint-Gatien-des-Bois; 14625 Saint-Martin-de-la-Lieue; 14656 Saint-Rémy; 14689 Thury-Harcourt.

FR252

Manche

50029 Barenton; 50127 Chef-du-Pont; 50200 Ger; 50203 La Glacerie; 50236 La Haye-du-Puits; 50251 Huberville; 50260 Juvigny-le-Tertre; 50323 Le Mesnil-Tôve; 50341 Montebourg; 50359 Mortain; 50416 Querqueville; 50417 Quettehou; 50426 Rauville-la-Place; 50467 Saint-Floxel; 50498 Saint-Joseph; 50523 Sainte-Mère-Eglise; 50539 Saint-Pierre-Eglise; 50551 Saint-Sauveur-le-Vicomte; 50558 Saint-Symphorien-le-Valois; 50562 Saint-Vaast-la-Hougue; 50615 Valognes.

FR26

Bourgogne

FR261

Côte-d'Or

21004 Aignay-le-Duc; 21006 Aisey-sur-Seine; 21011 Ampilly-les-Bordes; 21012 Ampilly-le-Sec; 21034 Autricourt; 21043 Baigneux-les-Juifs; 21044 Balot; 21052 Beaulieu; 21055 Beaunotte; 21058 Belan-sur-Ource; 21061 Bellenod-sur-Seine; 21063 Beneuvre; 21075 Billy-lès-Chanceaux; 21077 Bissey-la-Côte; 21078 Bissey-la-Pierre; 21090 Boudreville; 21093 Bouix; 21104 Brémur-et-Vaurois; 21109 Brion-sur-Ource; 21115 Buncey; 21116 Bure-les-Templiers; 21117 Busseaut; 21123 Buxerolles; 21125 Cérilly; 21129 Chambain; 21134 Chamesson; 21143 Channay; 21149 Charrey-sur-Seine; 21154 Châtillon-sur-Seine; 21157 Chaugey; 21159 La Chaume; 21160 Chaume-lès-Baigneux; 21161 Chaumont-le-Bois; 21165 Chemin-d'Aisey; 21201 Coulmier-le-Sec; 21202 Courban; 21235 Duesme; 21237 Echalot; 21250 Essarois; 21252 Etais; 21253 Etalante; 21257 Etormay; 21258 Etrochey; 21262 Faverolles-lès-Lucey; 21276 Fontaines-en-Duesmois; 21279 Fontaines-les-Sèches; 21296 Gevrolles; 21302 Gomméville; 21303 Les Goulles; 21305 Grancey-sur-Ource; 21309 Griselles; 21312 Gurgy-la-Ville; 21313 Gurgy-le-Château; 21326 Jours-lès-Baigneux; 21336 Laignes; 21343 Larrey; 21346 Leuglay; 21350 Lignerolles; 21357 Louesme; 21359 Lucey; 21364 Magny-Lambert; 21372 Maisey-le-Duc; 21378 Marcenay; 21393 Massingy; 21396 Mauvilly; 21402 Menesble; 21410 Meulson; 21415 Minot; 21418 Moitron; 21419 Molesme; 21432 Montigny-sur-Aube; 21435 Montliot-et-Courcelles; 21438 Montmoyen; 21444 Mosson; 21451 Nesle-et-Massoult; 21454 Nicey; 21455 Nod-sur-Seine; 21460 Noiron-sur-Seine; 21465 Obtrée; 21466 Oigny; 21470 Origny; 21471 Orret; 21484 Planay; 21488 Poinçon-lès-Larrey; 21490 Poiseul-la-Ville-et-Laperrière; 21499 Pothières; 21510 Prusly-sur-Ource; 21511 Puits; 21514 Quemigny-sur-Seine; 21519 Recey-sur-Ource; 21524 Riel-les-Eaux; 21526 Rochefort; 21543 Saint-Broing-les-Moines; 21545 Sainte-Colombe-sur-Seine; 21549 Saint-Germain-le-Rocheux; 21557 Saint-Marc-sur-Seine; 21594 Savoisy; 21602 Semond; 21626 Terrefondrée; 21628 Thoires; 21653 Vannaire; 21655 Vanvey; 21664 Verdonnet; 21671 Vertault; 21674 Veuxhaulles-sur-Aube; 21685; Villaines-en-Duesmois; 21693 Villedieu; 21695 La Villeneuve-les-Convers; 21700 Villers-Patras; 21704 Villiers-le-Duc; 21706 Villotte-sur-Ource; 21711 Vix; 21717 Voulaines-les-Templiers.

FR262

Nièvre

58007 Annay; 58010 Arleuf; 58020 Avril-sur-Loire; 58021 Azy-le-Vif; 58025 Béard; 58034 Blismes; 58039 Brèves; 58044 La Celle-sur-Loire; 58046 Cercy-la-Tour; 58051 Challuy; 58055 Champvert; 58057 Chantenay-Saint-Imbert; 58060 Charrin; 58062 Château-Chinon(Ville); 58063 Château-Chinon(Campagne); 58066 Châtin; 58072 Chevenon; 58073 Chevroches; 58082 Corancy; 58085 Corvol-l'Orgueilleux; 58086 Cosne-Cours-sur-Loire (P: Cosne-Cours-Sur-Loire Nord); 58087 Cossaye; 58096 Devay; 58099 Dommartin; 58103 Dornecy; 58104 Dornes; 58110 Epiry; 58111 Fâchin; 58115 Fleury-sur-Loire; 58118 Fours; 58126 Gimouille; 58128 Glux-en-Glenne; 58137 Lamenay-sur-Loire; 58141 Lavault-de-Frétoy; 58144 Livry; 58146 Lucenay-lès-Aix; 58148 Luthenay-Uxeloup; 58158 Mars-sur-Allier; 58160 Marzy; 58172 Montambert; 58176 Montigny-aux-Amognes; 58177 Montigny-en-Morvan; 58179 Montreuillon; 58187 Myennes; 58192 Neuville-lès-Decize; 58193 Neuvy-sur-Loire; 58195 La Nocle-Maulaix; 58198 Oisy; 58200 Ouagne; 58207 Parigny-les-Vaux; 58217 Pousseaux; 58225 Saincaize-Meauce; 58231 Saint-Aubin-les-Forges; 58241 Saint-Germain-Chassenay; 58243 Saint-Gratien-Savigny; 58244 Saint-Hilaire-en-Morvan; 58245 Saint-Hilaire-Fontaine; 58249 Saint-Léger-de-Fougeret; 58254 Saint-Martin-d'Heuille; 58259 Saint-Parize-en-Viry; 58261 Saint-Père; 58262 Saint-Péreuse; 58264 Saint-Pierre-le-Moûtier; 58268 Saint-Seine; 58272 Sardy-lès-Epiry; 58282 Surgy; 58289 Ternant; 58290 Thaix; 58293 Toury-Lurcy; 58294 Toury-sur-Jour; 58296 Tresnay; 58299 Trucy-l'Orgueilleux; 58306 Verneuil; 58312 Villiers-sur-Yonne.

FR263

Saône-et-Loire

71038 Les Bizots; 71047 Bourbon-Lancy; 71075 Chalmoux; 71076 Chalon-sur-Saône (P: Chalon-sur-Saône Ouest); 71118 Châtenoy-le-Royal; 71132 Ciry-le-Noble; 71136 Clessy; 71161 Curdin; 71187 Ecuisses; 71212 Génelard; 71309 Montcenis; 71330 Neuvy-Grandchamp; 71340 Palinges; 71342 Paray-le-Monial; 71356 Pouilloux; 71390 Saint-Berain-sous-Sanvignes; 71439 Saint-Léger-lès-Paray; 71490 Saint-Vincent-Bragny; 71491 Saint-Yan.

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR301

Nord

59035 Avesnelles; 59036 Avesnes-sur-Helpe; 59037 Avesnes-les-Aubert; 59050 Bas-Lieu; 59053 Bavay; 59074 Bertry; 59079 Beuvrages; 59103 Boussières-sur-Sambre; 59112 Bruay-sur-l'Escaut; 59122 Cambrai (P: Cambrai Ouest); 59173 Deûlémont; 59178 Douai (P: Douai Sud et Douai Nord-Est); 59181 Dourlers; 59183 Dunkerque (P: Dunkerke Ouest et Dunkerke grande Synthe); 59207 Escautpont; 59221 Famars; 59233 Flaumont-Waudrechies; 59244 Fontaine-Notre-Dame; 59261 Glageon; 59271 Grande-Synthe; 59327 Lallaing; 59375 Marchiennes; 59384 Maroilles; 59392 Maubeuge (P: Maubeuge Sud); 59428 Neuville-Saint-Rémy; 59445 Ohain; 59476 Proville; 59508 Roncq; 59512 Roubaix (P: Roubaix Ouest); 59525 Sains-du-Nord; 59541 Saint-Python; 59562 Sémeries; 59563 Semousies; 59569 Sin-le-Noble; 59571 Solesmes; 59589 Thiant; 59599 Tourcoing (P: Tourcoing Nord-Est); 59624 Villers-Outréaux; 59632 Wallers; 59633 Wallers-Trélon; 59643 Warneton; 59646 Wasquehal; 59650 Wattrelos (P: Roubaix Nord).

FR302

Pas-de-Calais

62003 Acheville; 62022 Alincthun; 62043 Les Attaques; 62119 Béthune (P: Béthune Nord et Béthune Sud); 62148 Bois-Bernard; 62160 Boulogne-sur-Mer (P: Boulogne-sur-Mer Sud); 62178 Bruay-la-Buissière; 62191 Caffiers; 62193 Calais (P: Calais Centre et Calais Nord-Ouest); 62255 Crémarest; 62268 Desvres; 62270 Divion; 62277 Drocourt; 62397 Guînes; 62408 Hames-Boucres; 62498 Lens (P: Lens Est et Lens Nord-Ouest); 62510 Liévin (P: Liévin Sud); 62524 Longfossé; 62555 Marles-les-Mines; 62570 Méricourt; 62573 Meurchin; 62637 Oignies; 62657 Pihen-lès-Guînes; 62771 Sallaumines; 62773 Samer; 62846 Vermelles; 62907 Libercourt.

FR41

Lorraine

FR411

Meurthe-et-Moselle

54040 Badonviller; 54149 Crusnes; 54234 Gorcy; 54253 Hatrize; 54254 Haucourt-Moulaine; 54280 Joeuf; 54321 Longlaville; 54322 Longuyon; 54323 Longwy; 54378 Montigny-sur-Chiers; 54382 Mont-Saint-Martin; 54391 Moutiers; 54428 Pierrepont; 54493 Saulnes.

FR412

Meuse

55125 Contrisson; 55181 Etain; 55288 Lérouville; 55326 Maulan; 55335 Ménil-sur-Saulx; 55505 Thierville-sur-Meuse; 55519 Tronville-en-Barrois; 55543 Velaines.

FR413

Moselle

57097 Boulay-Moselle; 57106 Bouzonville; 57123 Carling; 57143 Clouange; 57224 Folschviller; 57240 Freyming-Merlebach; 57242 Gandrange; 57273 Guerstling; 57368 Knutange; 57428 Macheren; 57441 Manom; 57460 Merten; 57508 Nilvange; 57550 Porcelette; 57597 Rosselange; 57606 Saint-Avold; 57628 Sarralbe; 57647 Serémange-Erzange; 57663 Talange; 57666 Terville; 57672 Thionville (P: Thionville Ouest); 57690 Valmont; 57765 Diesen.

FR414

Vosges

88022 Auzainvilliers; 88075 La Bresse; 88079 Bulgnéville; 88095 Châtenois; 88114 Contrexéville; 88116 Cornimont; 88151 Dompaire; 88160 Epinal; 88196 Gérardmer; 88206 Gironcourt-sur-Vraine; 88233 Harol; 88239 Hergugney; 88246 Hymont; 88257 Juvaincourt; 88270 Liffol-le-Grand; 88292 Mattaincourt; 88321 Neufchâteau; 88376 Rebeuville; 88458 Socourt; 88483 Uxegney; 88516 Vittel.

FR43

Franche-Comté

FR431

Doubs

25031 Audincourt; 25033 Autechaux-Roide; 25040 Badevel; 25043 Bart; 25054 Berche; 25082 Bourguignon; 25159 Colombier-Fontaine; 25170 Courcelles-lès-Montbéliard; 25230 Exincourt; 25274 Glay; 25304 Hérimoncourt; 25335 Liebvillers; 25378 Meslières; 25426 Noirefontaine; 25463 Pont-de-Roide; 25519 Saint-Hippolyte; 25526 Sainte-Suzanne; 25539 Seloncourt; 25547 Sochaux; 25555 Taillecourt; 25614 Vieux-Charmont.

FR433

Haute-Saône

70339 Mélisey.

FR434

Territoire de Belfort

90001 Andelnans; 90003 Anjoutey; 90010 Belfort (P: Belfort Est); 90014 Boron; 90032 Danjoutin.

FR51

Pays de la Loire

FR511

Loire-Atlantique

44021 Bourgneuf-en-Retz; 44072 Herbignac; 44187 Saint-Père-en-Retz.

FR512

Maine-et-Loire

49011 Artannes-sur-Thouet; 49049 Brion; 49079 Chartrené; 49138 Fontaine-Guérin; 49140 Fontevraud-l'Abbaye; 49149 Gennes; 49175 Linières-Bouton; 49201 La Ménitré; 49202 Méon; 49274 Saint-Cyr-en-Bourg; 49291 Saint-Just-sur-Dive; 49311 Saint-Philbert-du-Peuple; 49368 Vernantes.

FR515

Vendée

85009 Auzay; 85014 Bazoges-en-Pareds; 85020 Benet; 85042 Chaillé-les-Marais; 85087 Faymoreau; 85105 Le Gué-de-Velluire; 85136 Marillet; 85162 Nieul-sur-l'Autise; 85227 Saint-Hilaire-des-Loges; 85244 Saint-Martin-de-Fraigneau.

FR52

Bretagne

FR521

Côtes-d'Armor

22075 Hémonstoir; 22155 La Motte; 22211 Ploubezre; 22224 Ploulec'h; 22265 Rospez; 22279 Saint-Caradec; 22314 Saint-Maudan; 22340 Tonquédec.

FR522

Finistère

29011 Bohars; 29019 Brest (P: Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guiles, Brest Centre, Brest –Kerichen, Brest-L'hermitage, Brest-Lambezellec, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Pierre, Brest-Saint-Marc); 29039 Concarneau; 29072 Guilvinec; 29135 Loctudy; 29158 Penmarch; 29165 Plobannalec; 29235 Le Relecq-Kerhuon; 29284 Treffiagat; 29293 Trégunc.

FR523

Ille-et-Vilaine

35064 La Chapelle-de-Brain; 35145 Langon; 35236 Redon; 35268 Saint-Ganton.

FR524

Morbihan

56001 Allaire; 56011 Béganne; 56021 Brandérion; 56049 Croixanvec; 56063 Gestel; 56072 Gueltas; 56078 Guidel; 56090 Inzinzac-Lochrist; 56092 Kerfourn; 56094 Kervignac; 56098 Lanester; 56107 Larmor-Plage; 56121 Lorient; 56154 Peillac; 56162 Ploemeur; 56179 Pont-Scorff; 56185 Quéven; 56194 Rieux; 56216 Saint-Gorgon; 56221 Saint-Jacut-les-Pins; 56223 Saint-Jean-la-Poterie; 56232 Saint-Perreux; 56239 Saint-Vincent-sur-Oust.

FR53

Poitou-Charentes

FR531

Charente

16002 Les Adjots; 16015 Angoulême; 16016 Ansac-sur-Vienne; 16025 Baignes-Sainte-Radegonde; 16028 Barbezieux-Saint-Hilaire; 16035 Beaulieu-sur-Sonnette; 16046 Blanzac-Porcheresse; 16064 Brigueuil; 16066 Brossac; 16070 Chabanais; 16071 Chabrac; 16085 Chasseneuil-sur-Bonnieure; 16086 Chassenon; 16100 Chirac; 16106 Confolens; 16131 Esse; 16134 Exideuil; 16149 Genouillac; 16157 Le Grand-Madieu; 16192 Roumazières-Loubert; 16198 Magnac-Lavalette-Villars; 16205 Manot; 16206 Mansle; 16214 Mazières; 16230 Montmoreau-Saint-Cybard; 16231 Montrollet; 16245 Nieuil; 16255 Parzac; 16259 La Péruse; 16261 Les Pins; 16270 Pressignac; 16292 Ruffec; 16306 Saint-Christophe; 16308 Saint-Claud; 16322 Saint-Germain-de-Confolens; 16336 Saint-Mary; 16337 Saint-Maurice-des-Lions; 16350 Saint-Séverin; 16363 Saulgond; 16373 Souvigné; 16374 Soyaux; 16376 Suris; 16400 Verteuil-sur-Charente; 16404 Vieux-Ruffec; 16408 Villebois-Lavalette; 16410 Villegats.

FR532

Charente-Maritime

17008 Andilly; 17086 Chaniers; 17093 Le Château-d'Oléron; 17172 Gémozac; 17196 Jazennes; 17200 Lagord; 17211 Loulay; 17218 Marans; 17228 Médis; 17275 Pessines; 17277 Saint-Denis-du-Pin; 17278 Pisany; 17291 Puilboreau; 17300 La Rochelle (P: Zone Franche Urbaine — Mireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette); 17333 Saint-Georges-de-Didonne; 17336 Saint-Georges-des-Coteaux; 17376 Saint-Ouen-d'Aunis; 17393 Saint-Romain-de-Benet; 17421 Saujon; 17449 Tonnay-Charente; 17452 La Tremblade; 17460 Varzay.

FR533

Deux-Sèvres

79095 Clussais-la-Pommeraie; 79150 Limalonges; 79163 Mairé-Levescault; 79170 Mauzé-sur-le-Mignon; 79171 Mauzé-Thouarsais; 79174 Melle; 79191 Niort; 79220 Prin-Deyrançon; 79246 Sainte-Eanne; 79300 Sainte-Verge; 79301 Saint-Vincent-la-Châtre; 79307 Sauzé-Vaussais; 79337 Le Vanneau.

FR534

Vienne

86005 Angliers; 86007 Antran; 86012 Asnois; 86013 Aulnay; 86015 Availles-Limouzine; 86029 Blanzay; 86042 Buxeuil; 86049 Chalais; 86051 Champagné-le-Sec; 86054 Champniers; 86055 La Chapelle-Bâton; 86061 Charroux; 86063 Chatain; 86078 Civray; 86081 Colombiers; 86104 Genouillé; 86119 Joussé; 86128 Lencloître; 86134 Linazay; 86136 Lizant; 86137 Loudun; 86152 Mauprévoir; 86161 Moncontour; 86167 Monts-sur-Guesnes; 86186 Oyré; 86189 Payroux; 86196 Pouançay; 86200 Pressac; 86207 La Roche-Posay; 86210 Roiffé; 86218 Saint-Clair; 86220 Saint-Gaudent; 86221 Saint-Genest-d'Ambière; 86224 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers; 86231 Saint-Macoux; 86234 Saint-Martin-l'Ars; 86237 Saint-Pierre-d'Exideuil; 86242 aint-Romain; 86245 Saint-Sauveur; 86247 Saint-Saviol; 86252 Sammarçolles; 86255 Savigné; 86258 Scorbé-Clairvaux; 86259 Senillé; 86266 Surin; 86272 Thuré; 86274 Les Trois-Moutiers; 86295 Voulême.

FR61

Aquitaine

FR611

Dordogne

24014 Aubas; 24029 Beaupouyet; 24098 Champcevinel; 24127 Coly; 24139 Coursac; 24140 Cours-de-Pile; 24143 Couze-et-Saint-Front; 24156 La Douze; 24222 La Force; 24264 Ménesplet; 24291 Montignac; 24294 Montpon-Ménestérol; 24296 Mouleydier; 24297 Moulin-Neuf; 24322 Périgueux; 24340 Prigonrieux; 24364 Saint-Amand-de-Coly; 24437 Saint-Laurent-des-Vignes; 24447 Sainte-Marie-de-Chignac; 24449 Saint-Martial-d'Artenset; 24451 Saint-Martial-de-Valette; 24472 Saint-Nexans.

FR612

Gironde

33001 Abzac; 33002 Aillas; 33015 Arveyres; 33021 Auros; 33022 Avensan; 33036 Bazas; 33046 Bernos-Beaulac; 33052 Les Billaux; 33058 Blaye; 33088 Camps-sur-l'Isle; 33095 Captieux; 33104 Castelnau-de-Médoc; 33108 Castillon-la-Bataille; 33138 Coutras; 33143 Cubzac-les-Ponts; 33164 Fargues; 33169 Floudès; 33177 Gaillan-en-Médoc; 33179 Galgon; 33187 Gironde-sur-Dropt; 33191 Gours; 33207 Izon; 33219 La Lande-de-Fronsac; 33222 Lalande-de-Pomerol; 33227 Langon; 33240 Lesparre-Médoc; 33243 Libourne; 33248 Listrac-Médoc; 33279 Mazères; 33281 Mérignac (P: Mérignac 2ème canton); 33297 Moulis-en-Médoc; 33306 Noaillac; 33314 Pauillac; 33318 Pessac (P: Pessac 1er canton); 33331 Pondaurat; 33346 Puybarban; 33352 La Réole; 33366 Saint-André-de-Cubzac; 33393 Saint-Denis-de-Pile; 33412 Saint-Germain-d'Esteuil; 33424 Saint-Laurent-Médoc; 33437 Saint-Magne-de-Castillon; 33447 Saint-Médard-de-Guizières; 33465 Saint-Pierre-de-Mons; 33478 Saint-Seurin-sur-l'Isle; 33508 Savignac; 33514 Soulac-sur-Mer; 33521 Talais; 33539 Vayres; 33542 Vérac; 33544 Le Verdon-sur-Mer.

FR613

Landes

40006 Arengosse; 40009 Arjuzanx; 40012 Artassenx; 40013 Arthez-d'Armagnac; 40025 Bascons; 40034 Bélus; 40037 Benquet; 40049 Bordères-et-Lamensans; 40052 Bourdalat; 40059 Cagnotte; 40061 Campagne; 40062 Campet-et-Lamolère; 40066 Carcarès-Sainte-Croix; 40070 Castandet; 40077 Cauneille; 40080 Cazères-sur-l'Adour; 40095 Estibeaux; 40100 Le Frêche; 40101 Gaas; 40107 Garrosse; 40111 Geloux; 40114 Gourbera; 40117 Grenade-sur-l'Adour; 40118 Habas; 40120 Hastingues; 40123 Herm; 40127 Hontanx; 40129 Josse; 40132 Labatut; 40137 Lacquy; 40145 Larrivière; 40154 Lévignacq; 40157 Lit-et-Mixe; 40175 Maurrin; 40180 Meilhan; 40183 Mimbaste; 40186 Misson; 40193 Montégut; 40197 Morcenx; 40199 Mouscardès; 40206 Oeyregave; 40210 Onesse-et-Laharie; 40211 Orist; 40212 Orthevielle; 40214 Ossages; 40215 Ousse-Suzan; 40221 Perquie; 40222 Pey; 40224 Peyrehorade; 40231 Port-de-Lanne; 40233 Pouillon; 40238 Pujo-le-Plan; 40250 Saint-Avit; 40254 Saint-Cricq-du-Gave; 40255 Saint-Cricq-Villeneuve; 40256 Saint-Etienne-d'Orthe; 40258 Sainte-Foy; 40259 Saint-Gein; 40264 Saint-Jean-de-Marsacq; 40266 Saint-Julien-en-Born; 40269 Saint-Lon-les-Mines; 40274 Saint-Martin-d'Oney; 40275 Saint-Maurice-sur-Adour; 40280 Saint-Perdon; 40283 Saint-Vincent-de-Paul; 40285 Saint-Yaguen; 40302 Sindères; 40306 Sorde-l'Abbaye; 40309 Souprosse; 40312 Tarnos; 40315 Téthieu; 40316 Tilh; 40320 Uchacq-et-Parentis; 40322 Uza; 40329 Le Vignau; 40331 Villeneuve-de-Marsan; 40333 Ygos-Saint-Saturnin.

FR614

Lot-et-Garonne

47031 Boé; 47032 Bon-Encontre; 47049 Casseneuil; 47051 Castelculier; 47069 Colayrac-Saint-Cirq; 47086 Duras; 47100 Foulayronnes; 47102 Francescas; 47137 Laplume; 47165 Meilhan-sur-Garonne; 47168 Miramont-de-Guyenne; 47169 Moirax; 47195 Nérac; 47203 Penne-d'Agenais; 47209 Pont-du-Casse; 47217 Puymirol; 47225 Roquefort; 47280 Saint-Sylvestre-sur-Lot; 47301 Seyches; 47324 Villeréal.

FR615

Pyrénées-Atlantiques

64024 Anglet; 64102 Bayonne (P: Bayonne Nord et Bayonne Est); 64122 Biarritz (P: Biarritz Est); 64140 Boucau; 64335 Lescar; 64348 Lons; 64445 Pau (P: Pau Est).

FR62

Midi-Pyrénées

FR621

Ariège

09002 Aigues-Vives; 09003 L'Aiguillon; 09047 Bélesta; 09048 Belloc; 09052 Besset; 09074 Camon; 09086 Caumont; 09091 Cazavet; 09111 Engomer; 09115 Esclagne; 09119 Eycheil; 09128 Gajan; 09149 Lacourt; 09161 Léran; 09200 Montbel; 09201 Montégut-en-Couserans; 09206 Montferrier; 09208 Montgauch; 09209 Montjoie-en-Couserans; 09214 Moulis; 09227 Péreille; 09235 Prat-Bonrepaux; 09243 Régat; 09249 Roquefixade; 09261 Saint-Girons; 09262 Saint-Jean-d'Aigues-Vives; 09268 Saint-Lizier; 09274 Saint-Quentin-la-Tour; 09281 Sautel; 09285 Seix; 09289 Lorp-Sentaraille; 09299 Soueix-Rogalle; 09316 Troye-d'Ariège.

FR622

Aveyron

12003 Les Albres; 12018 Balaguier-d'Olt; 12104 Foissac; 12272 Sonnac.

FR623

Haute-Garonne

31114 Castelbiague; 31208 Ganties; 31357 Montastruc-de-Salies; 31427 Pointis-Inard; 31461 Rouède; 31562 Urau.

FR624

Gers

32117 Duran; 32162 Jegun; 32344 Riscle; 32348 Roquelaure; 32439 Tarsac.

FR625

Lot

46021 Béduer; 46035 Boussac; 46052 Camboulit; 46053 Camburat; 46085 Cuzac; 46108 Fons; 46116 Frontenac; 46221 Planioles.

FR626

Hautes-Pyrénées

65004 Agos-Vidalos; 65025 Argelès-Gazost; 65040 Aspin-en-Lavedan; 65047 Aureilhan; 65052 Averan; 65056 Ayzac-Ost; 65069 La Barthe-de-Neste; 65092 Beyrède-Jumet; 65108 Bours; 65159 Escala; 65218 Hèches; 65231 Izaux; 65251 Laloubère; 65267 Lau-Balagnas; 65279 Lortet; 65286 Lourdes; 65331 Odos; 65340 Orleix; 65362 Pierrefitte-Nestalas; 65395 Saint-Pé-de-Bigorre; 65396 Saint-Savin; 65401 Salles-Adour; 65408 Sarrancolin; 65410 Sarrouilles; 65435 Soulom; 65459 Uzer; 65470 Viger.

FR627

Tarn

81003 Alban; 81004 Albi (P: Albi-Est, Albi-Nord Est, Albi- Nord Ouest et Albi Sud); 81014 Anglès; 81018 Arthès; 81026 Bellegarde; 81031 Le Bez; 81034 Boissezon; 81037 Brassac; 81038 Brens; 81039 Briatexte; 81052 Cambon; 81053 Cambounès; 81054 Cambounet-sur-le-Sor; 81062 Castelnau-de-Brassac; 81065 Castres (P: Castres ouest); 81066 Caucalières; 81074 Cunac; 81091 Ferrières; 81096 Le Fraysse; 81099 Gaillac; 81115 Labastide-Rouairoux; 81119 Laboutarie; 81124 Lacaune; 81131 Lagrave; 81137 Lasfaillades; 81139 Lautrec; 81147 Lombers; 81156 Marssac-sur-Tarn; 81183 Mont-Roc; 81188 Moulin-Mage; 81192 Murat-sur-Vèbre; 81195 Navès; 81203 Paulinet; 81204 Payrin-Augmontel; 81209 Pont-de-Larn; 81219 Puylaurens; 81221 Rayssac; 81222 Réalmont; 81223 Le Rialet; 81227 Roquecourbe; 81239 Saint-Amans-Valtoret; 81251 Saint-Germain-des-Prés; 81257 Saint-Juéry; 81273 Saïx; 81278 Sauveterre; 81284 Le Sequestre; 81289 Soual; 81291 Taïx; 81292 Tanus; 81297 Terssac; 81305 Vabre; 81317 Villefranche-d'Albigeois; 81321 Le Vintrou.

FR628

Tarn-et-Garonne

82001 Albefeuille-Lagarde; 82002 Albias; 82008 Auvillar; 82027 Campsas; 82029 Castanet; 82033 Castelsarrasin; 82037 Caussade; 82038 Caylus; 82039 Cayrac; 82040 Cayriech; 82044 Corbarieu; 82054 Espalais; 82065 Gasques; 82069 Ginals; 82072 Golfech; 82076 L'Honor-de-Cos; 82079 Labastide-Saint-Pierre; 82089 Lamagistère; 82090 Lamothe-Capdeville; 82095 Lavaurette; 82096 La Ville-Dieu-du-Temple; 82098 Léojac; 82112 Moissac; 82121 Montauban; 82123 Montbartier; 82134 Nègrepelisse; 82140 Piquecos; 82149 Réalville; 82160 Saint-Clair; 82161 Saint-Etienne-de-Tulmont; 82162 Saint-Georges; 82167 Saint-Nauphary; 82170 Saint-Paul-d'Espis; 82186 Valence; 82195 Villemade.

FR63

Limousin

FR631

Corrèze

19007 Altillac; 19010 Argentat; 19028 Bort-les-Orgues; 19033 Bugeat; 19104 Lamongerie; 19128 Margerides; 19131 Meilhards; 19157 Palisse; 19160 Pérols-sur-Vézère; 19201 Saint-Exupéry-les-Roches; 19218 Saint-Julien-près-Bort; 19247 Saint-Victour; 19262 Soudaine-Lavinadière; 19284 Viam.

FR632

Creuse

23002 Ajain; 23003 Alleyrat; 23008 Aubusson; 23009 Auge; 23019 Beissat; 23025 Bonnat; 23026 Bord-Saint-Georges; 23030 Bourganeuf; 23031 Boussac; 23032 Boussac-Bourg; 23040 La Celle-sous-Gouzon; 23045 Chambon-sur-Voueize; 23061 Chénérailles; 23063 Clairavaux; 23067 La Courtine; 23071 Croze; 23079 Felletin; 23081 Flayat; 23089 Genouillac; 23093 Gouzon; 23097 Issoudun-Létrieix; 23100 Jarnages; 23105 Lavaveix-les-Mines; 23106 Lépaud; 23119 Malleret; 23126 Masbaraud-Mérignat; 23133 Montboucher; 23140 Moutier-Rozeille; 23145 Nouhant; 23149 Parsac; 23154 Pionnat; 23162 Roches; 23185 Saint-Chabrais; 23193 Sainte-Feyre; 23206 Saint-Laurent; 23214 Saint-Martial-le-Mont; 23220 Saint-Médard-la-Rochette; 23238 Saint-Quentin-la-Chabanne; 23240 Saint-Silvain-Bas-le-Roc; 23254 Toulx-Sainte-Croix; 23255 Trois-Fonds; 23259 Verneiges.

FR633

Haute-Vienne

87041 Châteauponsac; 87110 Oradour-sur-Glane; 87126 Rochechouart.

FR71

Rhône-Alpes

FR712

Ardèche

07019 Aubenas; 07031 Berrias-et-Casteljau; 07053 Chandolas; 07087 Fabras; 07099 Gras; 07110 Joyeuse; 07117 Lablachère; 07133 Larnas; 07155 Mercuer; 07156 Meyras; 07182 Prades; 07279 Saint-Montant; 07322 Thueyts; 07325 Ucel; 07331 Vals-les-Bains; 07334 Les Vans; 07346 Viviers.

FR713

Drôme

26014 Arthémonay; 26023 Barbières; 26028 Bathernay; 26039 Beauregard-Baret; 26049 Bésayes; 26061 Bren; 26068 Le Chalon; 26077 Charmes-sur-l'Herbasse; 26079 Charpey; 26087 Châtillon-Saint-Jean; 26088 Chatuzange-le-Goubet; 26092 Chavannes; 26093 Clansayes; 26096 Clérieux; 26107 Crépol; 26138 La Garde-Adhémar; 26139 Génissieux; 26140 Geyssans; 26173 Marches; 26174 Margès; 26177 Marsaz; 26184 Miribel; 26194 Montchenu; 26207 Montmiral; 26218 Mours-Saint-Eusèbe; 26225 Parnans; 26231 Peyrins; 26273 Rochefort-Samson; 26275 Rochegude; 26294 Saint-Bardoux; 26297 Saint-Bonnet-de-Valclérieux; 26301 Saint-Donat-sur-l'Herbasse; 26310 Saint-Laurent-d'Onay; 26317 Saint-Maurice-sur- Eygues; 26319 Saint-Michel-sur-Savasse; 26324 Saint-Paul-Trois-Châteaux; 26345 Suze-la-Rousse; 26355 Triors; 26357 Tulette; 26381 Jaillans; 26382 Saint-Vincent-la-Commanderie.

FR714

Isère

38018 Auberives-en-Royans; 38033 Beaulieu; 38036 Beauvoir-en-Royans; 38041 Bessins; 38092 Châtelus; 38095 Chatte; 38099 Chevrières; 38108 Choranche; 38145 Dionay; 38195 Izeron; 38245 Montagne; 38272 Murinais; 38319 Pont-en-Royans; 38322 Presles; 38333 Rencurel; 38356 Saint-André-en-Royans; 38359 Saint-Antoine-l'Abbaye; 38360 Saint-Appolinard; 38370 Saint-Bonnet-de-Chavagne; 38394 Saint-Hilaire-du-Rosier; 38409 Saint-Just-de-Claix; 38410 Saint-Lattier; 38416 Saint-Marcellin; 38443 Saint-Pierre-de-Chérennes; 38453 Saint-Romans; 38454 Saint-Sauveur; 38463 Saint-Vérand; 38495 La Sône; 38500 Têche.

FR715

Loire

42026 Briennon; 42053 Châteauneuf; 42095 Firminy; 42099 Fraisses; 42103 La Grand-Croix; 42110 L'Horme; 42123 Lorette; 42176 Pouilly-les-Nonains; 42177 Pouilly-sous-Charlieu; 42182 Renaison; 42218 Saint-Etienne (P: Saint-Etienne Nord-Est 1 et Saint-Etienne Nord-Est 2); 42253 Saint-Léger-sur-Roanne; 42267 Saint-Nizier-sous-Charlieu; 42279 Saint-Just-Saint-Rambert; 42316 Unieux.

FR716

Rhône

69006 Amplepuis; 69025 Bourg-de-Thizy; 69041 La Chapelle-de-Mardore; 69066 Cours-la-Ville; 69070 Cublize; 69128 Mardore; 69129 Marnand; 69130 Meaux-la-Montagne; 69158 Pont-Trambouze; 69169 Ronno; 69214 Saint-Jean-la-Bussière; 69217 Saint-Just-d'Avray; 69240 Saint-Vincent-de-Reins; 69248 Thizy.

FR72

Auvergne

FR721

Allier

03003 Ainay-le-Château; 03017 Barrais-Bussolles; 03024 Bert; 03036 Bourbon-l'Archambault; 03037 Braize; 03042 Le Breuil; 03046 Buxières-les-Mines; 03048 Cérilly; 03054 Chapeau; 03067 Châtelperron; 03084 Cosne-d'Allier; 03086 Coulanges; 03087 Couleuvre; 03095 Cusset; 03099 Deux-Chaises; 03100 Diou; 03102 Dompierre-sur-Besbre; 03103 Le Donjon; 03113 Ferrières-sur-Sichon; 03122 Gipcy; 03130 Isle-et-Bardais; 03131 Isserpent; 03132 Jaligny-sur-Besbre; 03138 Lapalisse; 03143 Lételon; 03150 Louroux-Bourbonnais; 03155 Lurcy-Lévis; 03165 Le Mayet-de-Montagne; 03168 Meaulne; 03171 Mercy; 03173 Molinet; 03174 Molles; 03181 Montcombroux-les-Mines; 03183 Le Montet; 03193 Nassigny; 03197 Neuilly-le-Réal; 03201 Nizerolles; 03205 Périgny; 03207 Pierrefitte-sur-Loire; 03214 Rocles; 03218 Saint-Aubin-le-Monial; 03221 Saint-Bonnet-Tronçais; 03238 Saint-Hilaire; 03240 Saint-Léon; 03253 Saint-Pourçain-sur-Besbre; 03257 Saint-Prix; 03260 Saint-Sornin; 03265 Saligny-sur-Roudon; 03274 Sorbier; 03282 Theneuille; 03283 Thiel-sur-Acolin; 03284 Thionne; 03292 Tronget; 03293 Urçay; 03296 Valigny; 03297 Vallon-en-Sully; 03299 Varennes-sur-Tèche; 03300 Vaumas; 03312 Vieure; 03313 Le Vilhain; 03318 Vitray; 03320 Ygrande.

FR722

Cantal

15008 Antignac; 15079 Jaleyrac; 15120 Mauriac; 15123 Méallet; 15162 Riom-ès-Montagnes; 15169 Saignes; 15185 Saint-Etienne-de-Chomeil; 15223 Sauvat; 15250 Vebret; 15261 Le Vigean; 15265 Ydes.

FR723

Haute-Loire

43021 Beaulieu; 43040 Brioude; 43044 Cerzat; 43048 La Chaise-Dieu; 43056 Chanteuges; 43060 Charraix; 43070 Chilhac; 43072 La Chomette; 43074 Cohade; 43079 Couteuges; 43080 Craponne-sur-Arzon; 43083 Cubelles; 43099 Frugerès-les-Mines; 43112 Langeac; 43118 Lavoûte-Chilhac; 43128 Malvières; 43132 Mazeyrat-d'Allier; 43148 Paulhaguet; 43149 Pébrac; 43165 Rosières; 43185 Sainte-Florine; 43188 Saint-Georges-d'Aurac; 43196 Saint-Jean-d'Aubrigoux; 43228 Saint-Victor-sur-Arlanc; 43230 Saint-Vincent; 43232 Salzuit; 43234 Saugues; 43239 Siaugues-Sainte-Marie; 43258 Vergongheon; 43262 Vieille-Brioude; 43267 Vorey.

FR724

Puy-de-Dôme

63003 Ambert; 63010 Arlanc; 63027 Baffie; 63031 Beaulieu; 63033 Beaumont-lès-Randan; 63037 Bertignat; 63050 Brassac-les-Mines; 63086 La Chapelle-Agnon; 63091 Charbonnier-les-Mines; 63095 Charnat; 63102 Châteldon; 63105 Chaumont-le-Bourg; 63125 Courpière; 63132 Cunlhat; 63139 Dore-l'Eglise; 63147 Eglisolles; 63173 Grandrif; 63178 Issoire; 63182 Jumeaux; 63184 Lachaux; 63196 Limons; 63207 Marat; 63211 Marsac-en-Livradois; 63232 Mons; 63249 Néronde-sur-Dore; 63256 Novacelles; 63258 Olliergues; 63261 Orbeil; 63270 Parentignat; 63271 Paslières; 63275 Perrier; 63291 Puy-Guillaume; 63295 Randan; 63314 Saint-Amant-Roche-Savine; 63319 Saint-Anthème; 63323 Saint-Bonnet-le-Bourg; 63324 Saint-Bonnet-le-Chastel; 63353 Saint-Germain-l'Herm; 63355 Saint-Gervais-sous-Meymont; 63371 Saint-Just; 63374 Saint-Martin-des-Olmes; 63402 Saint-Victor-Montvianeix; 63414 Sauviat; 63415 Sauxillanges; 63431 Thiolières; 63434 Tours-sur-Meymont; 63444 Varennes-sur-Usson; 63454 Vertolaye; 63465 Viverols.

FR81

Languedoc-Roussillon

FR811

Aude

11018 Arzens; 11037 Berriac; 11063 Campagne-sur-Aude; 11069 Carcassonne (P: Carcassonne 2ème canton Nord); 11086 Caves; 11091 Chalabre; 11105 Cournanel; 11116 Cuxac-d'Aude; 11124 Durban-Corbières; 11136 Fanjeaux; 11153 La Force; 11164 Ginestas; 11165 Ginoles; 11174 Les Ilhes; 11188 La Palme; 11190 La Redorte; 11194 Lastours; 11202 Leucate; 11205 Limousis; 11222 Mas-Cabardès; 11240 Montazels; 11243 Montferrand; 11254 Montréal; 11263 Nébias; 11269 Ouveillan; 11272 Palaja; 11279 Pennautier; 11281 Pexiora; 11284 Peyrens; 11286 Peyriac-Minervois; 11288 Pezens; 11293 Pomas; 11295 Portel-des-Corbières; 11315 Rieux-Minervois; 11336 Sainte-Colombe-sur-l'Hers; 11355 Saint-Martin-de-Villereglan; 11368 Sallèles-Cabardès; 11370 Salles-d'Aude; 11379 Sigean; 11410 Villalier; 11411 Villanière; 11418 Villasavary; 11422 Villedubert; 11425 Villegailhenc; 11426 Villegly; 11429 Villemoustaussou; 11434 Villepinte; 11438 Villesiscle.

FR812

Gard

30004 Aigues-Vives; 30006 Aimargues; 30019 Aubais; 30020 Aubord; 30023 Aujargues; 30033 Beauvoisin; 30036 Bernis; 30068 Cardet; 30091 Congénies; 30116 Fournès; 30121 Gailhan; 30123 Gallargues-le-Montueux; 30135 Jonquières-Saint-Vincent; 30136 Junas; 30146 Lédignan; 30169 Milhaud; 30189 Nîmes (P: Nîmes 1er canton, Nîmes 5ème canton et Nîmes 6ème canton); 30212 Remoulins; 30241 Saint-Chaptes; 30267 Saint-Jean-de-Serres; 30321 Sommières; 30328 Théziers; 30333 Uchaud; 30347 Vestric-et-Candiac.

FR813

Hérault

34023 Balaruc-les-Bains; 34028 Bédarieux; 34032 Béziers (P: Béziers 4ème canton); 34037 Boujan-sur-Libron; 34069 Cazouls-lès-Béziers; 34081 Colombiers; 34101 Florensac; 34135 Lespignan; 34142 Lodève; 34148 Maraussan; 34150 Marseillan; 34155 Maureilhan; 34161 Montady; 34172 Montpellier (P: Montpellier 4ème canton); 34289 Saint-Thibéry.

FR815

Pyrénées-Orientales

66014 Baixas; 66016 Banyuls-sur-Mer; 66021 Bompas; 66025 Bourg-Madame; 66028 Cabestany; 66041 Cases-de-Pène; 66046 Caudiès-de-Fenouillèdes; 66048 Cerbère; 66050 Claira; 66064 Egat; 66069 Espira-de-l'Agly; 66071 Estagel; 66072 Estavar; 66088 Ille-sur-Têt; 66096 Latour-de-France; 66107 Maury; 66108 Millas; 66124 Font-Romeu-Odeillo-Via; 66136 Perpignan (P: Perpignan 3ème canton); 66141 Pia; 66149 Prades; 66167 Saillagouse; 66174 Saint-Féliu-d'Avall; 66175 Saint-Génis-des-Fontaines; 66179 Saint-Laurent-de-Cerdans; 66180 Saint-Laurent-de-la-Salanque; 66187 Saint-Paul-de-Fenouillet; 66205 Tautavel.

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

04111 Mane; 04242 Villeneuve; 04245 Volx.

FR824

Bouches-du-Rhône

13014 Berre-l'Etang; 13025 Châteauneuf-le-Rouge; 13028 La Ciotat; 13040 Fuveau; 13041 Gardanne; 13060 Meyreuil; 13072 Peynier; 13081 Rognac; 13087 Rousset; 13097 Saint-Martin-de-Crau; 13108 Tarascon; 13110 Trets.

FR825

Var

83126 La Seyne-sur-Mer (P: La Seyne-sur-mer Nord).

FR826

Vaucluse

84007 Avignon (P: Avignon Est); 84035 Cavaillon; 84054 L'Isle-sur-la-Sorgue; 84055 Jonquerettes; 84119 Saint-Saturnin-lès-Avignon; 84141 Vedène.


(1)  Voor investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven niet meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond verhoogd met 10 procentpunt voor middelgrote en 20 procentpunt voor kleine ondernemingen, zoals gedefinieerd in de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). Voor grote investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond overeenkomstig punt 67 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 aangepast. (PB C 54 van 4.3.2006, blz. 13)

(2)  Dit plafond wordt verhoogd met 10 procentpunt voor middelgrote en 20 procentpunt voor kleine ondernemingen, zoals gedefinieerd in de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). Er mag geen steun toegekend worden voor investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven meer dan 25 miljoen EUR bedragen.


INITIATIEVEN VAN DE LIDSTATEN

28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/57


LIJST VAN DE ERKENDE PRODUCENTENORGANISITIES IN DE VISSERIJSECTOR EN IN DE AQUACULTUUR

(2007/C 94/14)

Deze publicatie is in overeenstemming met artikel 6 van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PB L 17 van 21.1.2000) (Situatie op 28.4.2007)

Opmerking: De voetnoten bevinden zich op 78.

 

Име на организацията

Nombre y dirección

Název a adresa

Navn og adresse

Name und Anschrift

Nimi ja aadress

Ονομασία και διεύθυνση

Name and address

Nom et adresse

Nome e indirizzo

Nosaukums un adrese

Pavadinimas ir adresas

Név és cím

Isem u indirizz

Naam en adres

Nazwa i adres

Nome e endereço

Nume şi adresă

Názov a adresa

Ime in naslov

Nimi ja osoite

Namn och adress

Дата на признаване

Fecha del reconocimiento

Datum uznání

Dato for anerkendelsen

Datum der Anerkennung

Tunnustamise kuupäev

Ημερονμηνία αναγνώρισης

Date of recognition

Date de reconnaissance

Data del riconoscimento

Atzīšanas diena

Pripažinimo data

Elismerés dátuma

Data tar-rikonoxximent

Datum van erkenning

Data dopuszczenia

Data de reconhecimento

Data recunoaşterii

Dátum uznania

Datum priznanja

Hyväksymispäivä

Datum för godkännandet

 

1

2

BELGIQUE-BELGIË

BEL 001

(  (2)(D/C)

Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij

4.10.1971

Rederscentrale

 

 

H. Baelskaai 25

 

Tel. + 32 (0)59 32 35 03

B-8400 Oostende

 

Fax. + 32 (0)59 32 28 40

 

 

E-mail: rederscentrale@online.be

DANMARK

DNK 001

 (2)(D/H/C/L)

Danske Fiskeres Producent Organisation

1.7.1974

Nordensvej 3 — Taulov — Postbox 609

 

Tel. (45) 70 20 61 00

DK-7000 Fredericia

 

Fax. (45) 70 20 61 01

 

 

E-mail: dfpo@dfpo.dk

 

 

Web: http://www.dfpo.dk

DNK 002

 (2)(H/C)

Skagen Fiskernes Producent Organisation

1.2.1985

SFPO

 

 

Havnevagtvej 5

 

Tel. (45) 98 44 13 83

DK-9990 Skagen

 

Fax. (45) 98 44 59 21

 

 

E-mail: post@skagenpo.dk

DNK 003

 (2)(D/H/C)

Danmarks Pelagiske Producentorganisation

1.2.1985

Postboks 104

 

Tel. (45) 98 94 42 39

DK-9850 Hirtshals

 

Fax. (45) 98 94 29 23

 

 

E-mail: po@pelagisk.dk

DNK 004

 (2)(A)

Producentorganisation for Dansk Skaldyrsopdræt (Amba)

29.4.2005

PODS

 

 

Tangvej, 6

 

Tel. (45) 97 86 81 82

Venø

 

Tel. (45) 40 20 00 10

DK-7600 Struer

 

Fax. (45) 97 86 81 88

 

 

E-mail: phendrix@mail.dk

DEUTSCHLAND

DEU 007

 (2)(L)

Fischereigenossenschaft Holsatia Husum-Friedrichskoog Erzeugergemeinschaft e.G.

1.2.1972

Westerheverstraße 9

 

Tel. 0 48 41/46 99

D-25813 Husum

 

Fax. 0 48 41/87 22 93

DEU 010

 (1)(C)

Vereinigung der deutschen Kutterfischerei GmbH.

27.4.1972

Venusberg 36

 

Tel. 0 40/31 48 84

D-20459 Hamburg

 

Fax. 0 40/319 44 49

DEU 011

 (2)(L)

Erzeugergenossenschaft der Krabbenfischer Elbe-Weser e.V.Dorum

24.5.1972

Mars-la-Tour- Str. 6

 

Tel. 04 41/80 16 20

D-26121 Oldenburg

 

Fax. 04 41/8 17 91

 

 

E-mail: philipp.oberdoerffer@lwk-niedersachsen.de

DEU 013

 (2)(H)

Seefrostvertrieb GmbH

3.4.1974

Baudirektor-Hahn-Straße 95

 

Tel. 0 47 21/70 52 01

D-27472 Cuxhaven

 

Fax. 0 47 21/70 52 02

DEU 014

 (2)(C)

Fischer-Genossenschaft Büsum e.G.

24.12.1974

Alte Hafeninsel 17-19

 

Tel. 0 48 34/95 80 0

D-25761 Büsum

 

Fax. 0 48 34/67 35

 

 

E-mail: info@fischer-genossenschaft.buesum.de

 

 

Web: fischer-genossenschaft.buesum.de

DEU 017

 (2)(L)

Erste Erzeugergemeinschaft für Krabbenfischer in Büsum e.V.

11.7.1979

Ringstraße 27

 

Tel. 0 48 54/92 85

D-25718 Friedrichskoog

 

Fax. 0 48 54/90 72 25

 

 

E-mail: Erste-EG-Büsum@gmx.de

DEU 019

 (2)(C)

Landesvereinigung der Erzeugerorganisationen für Nordseekrabben und Küstenfischer an der Schleswig-Holsteinischen Westküste e.V. Büsum

16.7.1982

Ellerbruch 1a

 

Tel. 0 47 78/88 87 71

D-21789 Wingst

 

Fax. 0 47 78/88 87 72

 

 

E-mail: lv-krabbenfischer-sh@t-online.de

DEU 021

 (2)(L)

Erzeugergemeinschaft der Küstenfischer im Weser-Ems Gebiet e.V.

15.6.1984

Mars-la-Tour-Straße 6

 

Tel. 04 41/80 16 24

D-26121 Oldenburg

 

Fax. 04 41/8 17 91

DEU 022

 (2)(H)

Erzeugergemeinschaft für Frischfisch der Deutschen Hochseefischerei GmbH

16.1.1986

Rheinstraße 59

 

Tel. 04 71/92 49 24

D-27570 Bremerhaven

 

 

DEU 023

 (2)(C)

Fischereigenossenschaft Elsfleth e.G.

20.8.1990

Am Binnenhafen

 

Tel. 0 44 01/23 31

D-26919 Brake

 

Fax. 0 44 01/63 15

DEU 024

 (2)(L)

Erzeugerorganisation Fischfang u. Fischverwertung Stralsund u. Umgebung GmbH

12.6.1992

Carl-Heydemann-Ring 91

 

Tel. 0 38 31/49 88 65

D-18437 Stralsund

 

Fax. 0 38 31/49 91 60

DEU 025

 (2)(L)

Erzeugerorganisation Usedomfisch e.G.

12.6.1992

Dorfstraße 29

 

Tel. 03 83 70/2 02 23

D-17440 Freest

 

Fax. 03 83 70/2 02 23

DEU 026

 (2)(L)

Zentrale Absatzgenossenschaft «Rügenfang»

24.6.1992

Am Hafen 12a

 

Tel. 03 83 92/2 24 96

D-18546 Saßnitz/Rügen

 

Fax. 03 83 92/2 22 13

DEU 028

 (2)(L)

FG „Wismarbucht “e.G.

25.6.1992

Am Alten Hafen

 

Tel. 0 38 41/28 37 40

D-23966 Wismar

 

Fax. 0 38 41/28 25 65

DEU 029

 (2)(O)

Erzeugerorganisation der Pommerschen Küstenfischer Usedom-Wolgast e.V.

27.6.1992

Ziese Grund 7

 

Tel. 0 38 36/20 22 21

D-17440 Hohendorf

 

Fax. 0 38 36/20 22 21

DEU 030

 (1)(C)

Vereinigung der Erzeugerorganisationen der Kutter und Küstenfischer Mecklenburg-Vorpommern

9.9.1993

Postfach 1128

 

Tel. 0 38 31/29 30 03

D-18401 Stralsund

 

Fax. 0 38 31/29 30 03

DEU 031

 (2)(L)

Erzeugerorganisation der Küstenfischer Tönning und Umgebung wirtschaftlicher Verein

9.10.1995

Gunsbüttel 13

 

Tel. 0 48 64/12 75

D-25870 Oldenswort

 

Fax. 0 48 64/15 31

DEU 032

(  (2)(C)

Kutterfisch — Großhandel GmbH

1.1.2000

Am Hafen

 

Tel. 0 43 62/68 61

D-23774 Heiligenhafen

 

Fax. 0 43 62/68 65

DEU 033

 (2)(A)

Erzeugerorganisation schleswig-holsteinischer Muschelzüchter e.V.

23.12.1999

Horsbüller Str. 9

 

Tel. 0 46 65/9 45 00

D-25924 Emmelsbüll-Horsbüll

 

Fax. 0 46 65/94 50 44

DEU 034

 (2)(C )

Erzeugergemeinschaft der Hochsee- und Kutterfischer GmbH, Cuxhaven

1.1.2005

Niedersachsenstraße — Halle 9

 

Tel. 0 47 21/6 49 11

D-27472 Cuxhaven

 

Fax. 0 47 21/6 50 58

 

 

Email: erzeugergemeinschaft-nordsee@t-online.de

DEU 035

 (2)(C )

Erzeugerorganisation Europaeischen Vereinigung der Krabbenfischer e. V.

4.5.2005

Postfach 2549

 

Tel. 04 41/80 16 24

D-26015 Oldenburg

 

 

ESTONIE

EST 001

 (2)(H/C)

Eesti Kalapüügiühistu

15.11.2005

Rävala pst 8

 

Tel. (372) 621 22 33

EE-10143 Tallinn

 

E-mail: andresvarik@hot.ee

EST 002

 (2)(H/C)

Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu

27.12.2005

Oja 6

 

Tel. (372) 516 00 61

EE-90506 Haapsalu

 

E-mail: kutselisedkalurid@hot.ee

EST 003

 (2)(H/C)

Eesti Traalpüügi Ühistu

27.12.2005

Punane 2

 

Tel. (372) 600 29 29 — (372) 501 12 14

EE-13619 Tallinn

 

Fax. (372) 600 29 39

 

 

E-mail: pringillaevad@hot.ee

IRELAND

IRL 001

 (2)(L)

Irish Fish Producers' Organisation Ltd

30.7.1975

11 Elgin Road

 

Tel. (01) 668 70 77

Ballsbridge — Dublin 4

 

Fax. (01) 668 44 66

IRL 002

 (2)(L)

Killybegs Fishermen's Organisation Ltd

13.12.1985

Bruach na Mara

 

 

St. Catherine's Road

 

Tel. (074) 973 10 89

Killybegs — County Donegal

 

Fax. (074) 973 15 77

IRL 003

 (2)(O)

Irish Seafood Producers' Group

13.12.1985

Kilkieran

 

Tel. (095) 335 01

Connemara — County Galway

 

Fax. (095) 334 53

IRL 004

 (2)(C)

Irish South and West Fish Producers' Organisation Ltd

9.11.1994

The Pier

 

Tel. (027) 706 70

Castletownbere — County Cork

 

Fax. (027) 707 71

IRL 005

( ) ( )

Irish South & East Fish Producers' Organisation Limited

10.12.2004

Offices of South & East Coast Fishermen's Co-op Society

Dunmore East

 

Tel. (051) 38 31 70

Co Waterford

 

Fax. (051) 38 31 03

 

 

E-mail: isefo@eircom.net

ΕΛΛΑΔΑ

GRC 003

 (2)(L)

Αλιευτικός αγροτικός συνεταιρισμός γριγρί Βολου Παγασητικός (Coop. «Paghassitikos»)

7.5.1986

Αργοναυτών 16 (Argonafton 16)

 

Tel. 2421/02 78 94

EL-38333 Βόλος (Volos)

 

Fax. 2421/02 78 94

GRC 004

 (2)(L)

Όστρια Α.Ε. («OstriA S.A.»)

 

10.6.2002

EL-59032 Kλειδί Hμαθίας (Kleidi Hmanthias)

 

Tel. 2333/07 18 25

 

 

Fax. 2310/84 96 46

GRC 005

 (2)(L)

Μακεδονία («Makedonia»)

 

30.1.2003

Μητροπόλεως 8A (Mitropoleos 8A)

 

Tel. 2510/23 08 94

EL-65403 Καβάλα (Kavala)

 

Fax. 2510/23 08 94

ESPAÑA

ESP 001

 (2)(D)

Organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores

7.7.1986

OPAGAC

OPP-1

 

C/ Ayala, 54 — 2o- A

 

Tel. 914 31 48 57 /914 35 31 37

E-28001 Madrid

 

Fax. 915 76 12 22

 

 

E-mail: opagac@arrakis.es

ESP 002

 (2)(D)

Organización de productores de túnidos congelados

7.7.1986

OPTUC

OPP-2

 

C/ Txibitxiaga, 24 Apdo. Correos 49

 

Tel. 946 88 28 06

E-48370 Bermeo

 

Fax. 946 88 50 17

 

 

E-mail: anabac@anabac.org

ESP 003

 (2)(D)

Organización de productores de buques congeladores de merlúcideos, cefalópodes y especies varias

7.7.1986

 

OPP-3

 

Puerto Pesquero — Edificio Vendedores oficina 1-6

 

Tel. 986 43 38 44

E-36202 Vigo

 

Fax. 986 43 92 18

 

 

E-mail: suarezllanos@arvi.org

ESP 004

 (2)(H/C/L)

Organización de productores de pesca fresca del puerto de Vigo

7.7.1986

 

OPP-4

 

Puerto Pesquero — Edificio Vendedores oficina 1-6

 

Tel. 986 43 38 44

E-36202 Vigo

 

Fax. 986 43 92 18

 

 

E-mail: dirección@arvi.org

ESP 005

 (2)(H/C/L)

Organización de productores de pesca de bajura de Guipuzcoa

7.7.1986

OPEGUI

OPP-5

 

C/ Miraconcha, 9 Bajo

 

Tel. 943 45 17 82 /943 46 13 06

E-20007 Donostia

 

Fax. 943 45 58 33

 

 

E-mail: fecopegui@euskalnet.net

ESP 006

 (2)(H/C/L)

Organización de productores de pesca de bajura de Vizcaya

7.7.1986

OPESCAYA

OPP-6

 

 

 

Tel. 944 15 40 27 /944 15 40 11

E-48003 Bilbao

 

Fax. 94 415 40 76

 

 

E-mail: cofradiber@euskalnet.net

ESP 007

 (2)(H/C/L/O)

Organización de productores de la provincia de Lugo

 

17.9.1986

 

OPP-7

 

C/Muelle, s/n

 

Tel. 982 57 28 23

E-27890 San Cibrao (Lugo)

 

Fax. 982 57 28 23

 

 

E-mail: oplugo@teleline.es

ESP 008

 (2)(C)

Organización de productores de pesca fresca del puerto y Ria de Marin

17.9.1986

 

OPP-8

 

Puerto pesquero s/n, Anexo Lonja

 

Tel. 986 88 21 69

E-36900 Marin

 

Fax. 986 88 31 78

 

 

E-mail: opromar@telefonica.net

ESP 009

 (2)(D)

Organización de productores ASPE

25.9.1986

ASPE

OPP-9

 

C/ Claudio Coello, 76 — 5o B

 

Tel. 914 35 67 42

E-28001 Madrid

 

Fax. 915 75 37 50

 

 

E-mail: opp9aspe@terra.es

ESP 010

 (2)(D)

Organización de productores ARBAC

25.9.1986

ARBAC

OPP-10

 

C/ Enrique Larreta, 10 —3o —1o

 

Tel. 913 15 19 65

E-28036 Madrid

 

Fax. 913 15 26 73

 

 

E-mail: arbac.arbac@terra.es

ESP 012

 (2))(H/C)

Organización de productores de la pesca de Asturias

20.11.1986

 

OPP-12

 

C/Puerto s/n

 

Tel. 985 85 06 06

E-33330 Lastres (Oviedo)

 

Fax. 985 85 04 40

 

 

E-mail: clastres@princast.es

ESP 013

Organización de productores de pesca fresca del puerto de la Coruña

20.11.1986

 (2)(H/C)

 

OPP-13

 

Muelle del Este, Edif. Arcoa, oficina 8 — Puerto Pesquero

 

Tel. 981 29 40 71

E-15006 La Coruña

 

Fax. 981 28 00 91

 

 

E-mail: opp13@telefonica.net

ESP 016

 (2)(D)

Organización de productores de crustáceos congelados y especies varias

22.12.1986

CRUSTAMAR

OPP-16

 

C/ Glorieta del Norte, 1

 

Tel. 959 24 83 86 /959 25 59 22

E-21001 Huelva

 

Fax. 959 26 12 08

 

 

E-mail: anamar@arrakis.es

ESP 018

 (2)

Organización de productores de mejillón de Galicia

30.12.1986

OPMEGA

OPP-18

 

Avda. da Mariña no 25

 

Tel. 986 50 13 38 /986 50 13 89

E-36600 Villagarcía de Arosa (Pontevedra)

 

Fax. 986 50 65 49

 

 

E-mail: manuel@opmega.com

ESP 020

 (2)(A)

Organización de productores de marisco y cultivos marinos de la provincia de Pontevedra

23.12.1986

 

OPP-20

 

Rua Agro da Porta no 1

 

Tel. 986 55 11 07 /986 55 10 84

E-36626 Isla de Arosa (Pontevedra)

 

Fax. 986 52 72 91

 

 

E-mail: opp20@opp20.es

ESP 021

 (2)(A)

Organización de productores ostrícolas de Galicia

30.12.1986

OPOGA

OPP-21

 

C/ Michelena, 1 —4o L

 

Tel. 986 84 48 02

E-36002 Pontevedra

 

Fax. 986 84 58 73

 

 

E-mail: opoga@opoga.e.telefonica.net

ESP 022

 (2)(A)

Organización de productores piscicultores

30.12.1986

 

OPP-22

 

C/ Gral. Moscardó, 3-5o F.

 

Tel. 915 53 06 16

E-28020 Madrid

 

Fax. 915 53 06 64

 

 

E-mail: info@piscicultores.org

ESP 030

 (2)(A)

Asociación empresarial de productores de cultivos marinos

30.12.1986

APROMAR

OPP-30

 

Carretera del Marquesado, km. 3,4

 

Tel. 956 40 33 88

E-1130 Chiclana (Cadiz)

 

Fax. 956 40 33 88

 

 

E-mail: info@apromar.es

ESP 031

 (2)(D/H)

Organización de productores PESCAGALICIA

30.12.1986

PESCAGALICIA

OPP-31

 

Dársena de Oza, 60

 

Tel. 981 29 53 66 /981 28 89 11

E-15006 La Coruña

 

Fax. 981 29 83 37

 

 

E-mail: opp31.coruna@cesatel.es

ESP 036

 (2)(L)

Organización de productores pesqueros de la pesca artesanal de Cadiz

20.9.1988

OPPsACA

OPP-36

 

Avda. de Lepanto, s/no

 

Tel. 956 37 17 69

E-11550 Chipiona

 

Fax. 956 37 26 04

 

 

E-mail: oppsaca@terra.es

ESP 037

 (2)(C/L)

Organización de productores de pesca fresca del puerto de Barbate

22.5.1989

 

OPP-37

 

Lonja Pesquera de Barbate. Oficina Concesionario, Apart. de Correos 184

 

Tel. 956 43 44 22

E-11160 Barbate

 

Fax. 956 45 40 06

 

 

E-mail: admin.opp37@arconet.es

ESP 040

 (2)(C/L)

Organización de productores de pesca de Málaga

7.10.1991

 

OPP-40

 

C/ Manuel Agustin Heredia, 35 — 1o D

 

Tel. 952 22 04 85

E-29001 Málaga

 

Fax. 952 21 52 92

ESP 042

 (2)(C)

Organización de productores de tunídos y pesca fresca de la prov. de Las Palmas

12.5.1992

 

OPP-42

 

Avda. de Naos, no 20

 

Tel. 928 81 13 89

E-35500 Arrecife de Lanzarote

 

Tel. 928 81 39 44

 

 

Fax. 928 80 14 90

 

 

E-mail: agramar@telefonica.net

ESP 042

 (2)(C)

Organización de productores de tunídos y pesca fresca de la prov. de Las Palmas

12.5.1992

 

OPP-42

 

Avda. de Naos, no 20

 

Tel. 928 81 13 89

E-35500 Arrecife de Lanzarote

 

Tel. 928 81 39 44

 

 

Fax. 928 80 14 90

 

 

E-mail: agramar@telefonica.net

ESP 043

 (2)(D/H)

Organización de productores ANACEF

14.4.1993

O.P. ANACEF

OPP-43

 

Explanada Tomás Quevedo, Edificio Oeste, 3a planta, derecha

 

Tel. 928 47 59 42

E-35008 Las Palmas (Gran Canaria)

 

Tel. 928 47 59 43

 

 

Fax. 928 47 59 44

 

 

E-mail: jrfontan@opanacef.org

ESP 046

 (2)(H/C)

Organización de productores de pesca de palangre

4.5.1995

ORPAL

OPP-46

 

Avda. Malecón, 38 — Entlo.

 

Tel. 981 87 45 20

E-15960 Santa Eugenia de Riveira

 

Fax. 981 87 45 21

 

 

E-mail: orpal@ctv.es

ESP 047

 (2)(A)

Organización de Productores de Acuicultura Continental

31.7.1995

OPAC

OPP-47

 

C/Vía Láctea, 1 — portal 1-D, bajo A

 

Tel. 91.309.17.72

E-28023 Madrid

 

Fax. 91.309.17.73

 

 

E-mail: csanmiguel@eurotrucha.com

ESP 048

 (2)(L)

Organizacion de Productores de la Pesca Artesanal de Gran Canaria

5.8.1996

GRAN CANARIA

OPP–48

 

C/Avda. del Muelle, s/n

 

Tel. 928 64 41 83

E-35120 Arguineguin G. Canaria

 

Fax. 928 64 41 83

 

 

E-mail: opp48@hotmail.com

ESP 049

 (2)(D/H)

Organización de Productores de Palangreros Guardeses

20.1.1997

ORPAGU

OPP-49

 

C/Manuel Alvarez no 16 bajo

 

Tel. 986 61 13 41

E-36780 La Guardia (Pontevedra)

 

Fax. 986 61 16 67

 

 

E-mail: orpagu@interbook.net

ESP 050

 (2)(H)

Organización de Productores de Pesca de Altura de Cantabria

14.7.1998

OPECA

OPP-50

 

C/Marqués de la Hermida, s/n — Edificio Lonja de Pescado

 

Tel. 942 32 41 86

E-39009 Santander

 

Fax. 942 32 41 86

 

 

E-mail: opecan@terra.es

ESP 051

 (2)(O)

Organización de Productores Pesqueros de Almadraba

10.10.2000

 

OPP-51

 

Avda. Luis Morales, 32. Edificio Forum, 3a planta

 

Tel. 954 98 79 38

E-41018 Sevilla

 

Fax. 954 98 86 92

 

 

E-mail: oppa51@terra.es

ESP 052

 (2)(H)

Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa

4.5.2001

OPPAO

OPP-52

 

c/Egidazu Kaia, 18

 

Tel. 94 683 02 23

E-48700 Ondarroa

 

Fax. 94 613 41 44

 

 

E-mail: gerenciaoppao@telefonica.net

ESP 053

 (2)(A)

Organización de Productores «Les Pesqueres de L'Ebre, SL»

28.5.2001

 

OPP-53

 

Mas de les Salines, 2a Planta (Antiguas Salinas de San Antoni, s/n)

 

Tel. 977 26 70 60

E-43870 Amposta (Tarragona)

 

Fax. 977 26 70 60

ESP 054

 (2)(A)

Organización de Productores de Pesca de ostra y almeja

27.9.2001

ONPROA

OPP-54

 

C/Félix Ozamiz, 30

 

Tel. 670 30 47 35

E-36940 Cangas (Pontevedra)

 

Fax. 986 30 47 90

 

 

E-mail: onproaproductor@terra.es

ESP 055

 (2)(A)

Organización de Productores aqüicosta, S.L.

31.7.2001

 

OPP-55

 

Apartado de Correos 203

 

Tel. 977 49 37 20

E-43860 L'Ametlla de mar (Tarragona)

 

Fax. 977 49 37 21

 

 

E-mail: controler@cripesa.com

ESP 056

 (2)(A)

Organización de Productores de Piscicultura Marina de Andalucía

22.1.2002

 

OPP-56

 

Recinto Interior Zona Franca — Edificio Melkar, Módulo 22 B

 

Tel. 956 20 56 85

E-11011 Cádiz

 

Tel. 956 20 56 86

 

 

Fax. 956 20 56 87

 

 

E-mail: admon@asemaonline.com

ESP 058

 (2)(H/C)

Organización de Productores «OPMALLORCAMAR»

14.6.2002

 

OPP-58

 

Carrer Contramoll Mollet, 5

 

Tel. 971 71 13 27

E-07012 Palma de Mallorca

 

Fax. 971 72 75 55

 

 

E-mail: fico@btlink.net

ESP 059

 (2)(A)

Asociación de Productores de Rodaballo

18.9.2002

 

OPP-59

 

C/Punta de Couso, s/n

 

Tel. 981 84 16 00

E-15965 Aguiño-Riveira (La Coruña)

 

Fax. 981 84 15 16

 

 

E-mail: aroga@cetga.org

ESP 060

 (2)(D)

Organización de Productores Pesqueros de la Marina Alta

26.9.2002

 

OPP-60

 

C/Pintor Llorens, 12

 

Tel. 966 42 14 03

E-03700 Denia (Alicante)

 

Fax. 965 78 01 28

 

 

E-mail 1: positdenia@yahoo.es

 

 

E-mail 2: Opp60marinaalta@yahoo.es

ESP 061

 (2)(C/L)

Organització de Productors del Peix Blau de Tarragona

5.3.2003

 

OPP-61

 

C/Moll Pesquer, s/n

 

Tel. 977 21 55 19

E-43004 Tarragona

 

Fax. 977 24 28 82

 

 

E-mail: josep.brunet@teleline.es

ESP 062

 (2)(H)

Organización de Productores Artesanales de Cantabria

23.5.2003

OPACAN

OPP-62

 

C/Andrés Del Río, 7 portal 2, bajo

 

Tel. 942 21 59 70

E-39004 Santander

 

Fax. 942 21 24 87

 

 

E-mail: federacioncpc@terra.es

ESP 064

 (1)(A)

Organización de Productores de ADSG Atrugal

7.2.2006

 

OPP-64

 

Plaza de Cervantes no 10

 

Tel. 981 57 51 52

E-15704 Santiago de Compostela (A CORUÑA)

 

Fax. 981 57 10 60

 

 

E-mail: adsg@atrugal.org

ESP 065

 (2)(D)

Organización de Productores de Túnidos y Pesca fresca de la Isla de Tenerife (ISLATUNA)

7.3.2006

 

OPP-65

 

C/Carretera General de San Andrés, 1a transversal-nave 47

 

Tel. 922 54 97 20

E-38180 Santa Cruz de Tenerife

 

Fax. 922 54 93 36

 

 

E-mail: islatuna@islatuna.com

ESP 066

 (2)

Organización de Productores Pescadores de Carboneras, Sociedad Cooperativa Andaluza

16.6.2006

 

OPP-66

 

Calle Bailén no 6

 

Tel. +34 950 13 00 50

E-04140 Carboneras (Almería)

 

Fax. +34 950 45 45 39

 

 

E-mail: pescador@cajamar.es

FRANCE

FRA 001

 (2)(H/C/L)

Fonds régional d'organisation du marché du poisson en Bretagne

24.5.1971

FROM Bretagne

 

Espace Trois Rivères — 11, Rue Félix le Dantec

 

Tél. 02 98 10 11 11

Créac'n Gwen BP 61225

 

Fax. 02 98 10 36 10

F-29000 Quimper

 

E-mail: FROM.Bretagne@wanadoo.fr

FRA 002

 (2)(H/C/L)

Fonds régional d'organisation du marché du poisson dans le Nord

28.5.1971

FROM Nord

 

 

16 Rue Commandant Charcot

 

Tél. 03 21 30 03 43

F-62200 Boulogne sur Mer

 

Fax. 03 21 30 33 22

 

 

E-mail: opfromnord@wanadoo.fr

FRA 003

 (2)(H/C/L)

Fonds régional d'organisation du marché du poisson dans le Sud-Ouest

16.6.1971

FROM Sud-Ouest

 

 

Port de Pêche de Chef de BaieQuai Louis Prunier

 

Tél. 05 46 41 49 16

F-17045 La Rochelle Cedex 1

 

Fax. 05 46 41 70 74

 

 

E-mail: fromsudouest@wanadoo.fr

FRA 005

 (2)(H/C/L)

Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne

19.1.1973

OPOB

 

 

Terre Plein du Port

 

Tél. 02 98 58 02 11

F-29730 Le Guilvinec

 

Fax. 02 98 58 90 51

 

 

E-mail: OPOB@OPOB.COM

FRA 006

 (2)(C/L)

Société coopérative sablaise de mareyage

29.1.1973

SOCOSAMA

 

 

2 Rue Colbert, BP 95

 

Tél. 02 51 95 18 07

F-85103 Les Sables d'Olonne

 

Fax. 02 51 21 51 77

 

 

E-mail: administration@socosama.fr

FRA 010

 (2)(D)

Organisation des producteurs de thon congelé

8.11.1973

ORTHONGEL

 

 

Criée de Concarneau- Bureau no 10 — Porte Est

 

Tél. 02 98 97 19 57

F-29181 Concarneau Cedex

 

Fax. 02 98 50 80 32

 

 

E-mail: orthongel@wanadoo.fr

FRA 011

 (2)(C/L)

Coopérative Maritime Etaploise «Organisation de Producteurs»

2.4.1974

CME

 

 

22 Rue Saint Vincent de Paul

 

Tél. 03 21 87 00 87

F-62203 Boulogne sur Mer

 

Fax. 03 21 30 49 02

 

 

E-mail: CME@CMEOP.COM

FRA 013

 (2)(L)

Organisation de producteurs des ports du littoral de Provence-Côte d'Azur-Corse

12.11.1974

PROCACO

 

 

Min de Saumaty, Chemin du littoral

 

Tél. 04 91 46 17 18

F-13321 Marseille

 

Fax. 04 91 46 40 92

FRA 018

 (2)(C/L)

Organisation de Producteurs de Basse Normandie

12.6.1975

COPEPORT MAREE OPBN

 

 

Quai Philippe Oblet, 4

 

Tél. 02 31 51 26 51

F-14520 Port en Bessin

 

Fax. 02 31 22 78 59

 

 

E-mail: OP@COPEPORT.COM

FRA 019

 (2)(H/C/L)

Organisation de producteurs de la pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique

12.6.1975

PROMA

 

 

6 Rue Alphonse Rio

 

Tél. 02 97 37 31 11

F-56100 Lorient

 

Fax. 02 97 37 78 42

 

 

E-mail: PROMA@wanadoo.fr

FRA 020

 (2)(H/L)

Organisation de producteurs des ports du quartier de Port-Vendres

29.9.1975

PROQUA PORT

 

 

Anse Gerbal

 

Tél. 04 68 82 22 45

F-66660 Port Vendres

 

Fax. 04 68 82 13 28

 

 

E-mail: proquaportl@wanadoo.fr

FRA 021

 (1)(H/C/L/O)

Association nationale des organisations de producteurs de pêche

5.10.1976

ANOP

 

 

Espace Trois Rivières — 11, Rue Félix le Dantec

 

Tél. 02 98 10 36 22

Créac', Gwen BP 61225

 

Fax. 02 98 10 36 10

F-29000 Quimper

 

E-mail: FROM.Bretagne@wanadoo.fr

FRA 026

 (2)(C/L)

Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'Ile de Noirmoutier

17.6.1980

OPPAN

 

 

l'Herbaudière

 

Tél. 02 51 39 14 90

F-85330 Noirmoutier

 

Fax. 02 51 39 40 54

 

 

E-mail: OPPAN@wanadoo.fr

FRA 030

 (2)(C/L)

Organisation de producteurs des marins-pêcheurs de l'Île d'Yeu

2.2.1981

OP Île d'Yeu

 

 

3 Rue de la Galiote

 

Tél. 02 51 58 50 25

F-85350 Île d'Yeu

 

Fax. 02 51 59 42 88

 

 

E-mail: OP.YEU@wanadoo.fr

FRA 033

 (2)(L)

Organisation de producteurs de sardines et anchois du port du Grau du Roi

22.9.1983

PROGRAUSARDANC

 

 

Z.A. du nouveau Port de Peche, 23 Rue des Lamparos

 

Tél. 04 66 51 32 80

F-30240 Grau du Roi

 

Fax. 04 66 51 31 04

FRA 037

 (2)(C/L)

Organisation de producteurs du port de la Côtiniére

2.10.1987

Port de la Côtiniére

 

Tél. 05 46 47 02 06

F-17310 Saint Pierre d'Oleron

 

Fax. 05 46 47 05 77

 

 

E-mail: apcot@hotmail.com

FRA 040

 (2)(O)

Organisation de producteurs huîtres — Marennes-Oleron

27.9.1990

SRC Marennes Oléron, Les Grossines

 

Tél. 05 46 85 80 11

F-17320 Marennes

 

Fax. 05 46 85 80 12

 

 

E-mail: huitresmarennesoleron.op@wanadoo.fr

FRA 042

 (2)(C/L)

Société anonyme coopérative «COPEMART »— Provence-Côte d'Azur

1.2.1991

COPEMART

 

 

Anse Aubran

 

Tél. 04 42 06 45 29

F-13110 Port de Bouc

 

Fax. 04 42 06 07 44

 

 

E-mail: contact@copemart.com

FRA 043

 (1)(H/C/L)

Féderation des organisations de producteurs de la pêche artisanale

27.6.1991

FEDOPA

 

 

24 Rue du Rocher

 

Tél. 01 53 42 47 78

F-75008 Paris

 

Fax. 01 42 93 86 19

 

 

E-mail: FEDOPA@FEDOPA.COM

FRA 044

 (2)(H/L)

Société coopérative maritime des pêcheurs de SETE-MOLE

1.1.1992

SA.THO.AN

 

 

28 Promenade J.B. Marty Cap Saint Louis 3B

 

Tél. 04 67 46 04 15

F-34200 Sete

 

Fax. 04 67 46 05 13

 

 

E-mail: sa.thoan@accesinter.com

 

 

Web: www.sete-peche.fr

FRA 046

 (2)(C/L)

Coopérative des artisans pêcheurs du Sud Organisation des producteurs

17.8.1994

CAPSUD OP

 

 

F-Quai Pascal Elissalt

 

Tél. 05 59 47 19 39

64500 Ciboure

 

Fax. 05 59 47 81 13

 

 

E-mail: opcapsud@wanadoo.fr

FRA 047

 (1)(H/C/L)

Association méditerranéenne des organisations de producteurs

16.10.1995

AMOP

 

 

Maison des métiers de la mer et des lagunes — Rue des Cormorans

 

Tél. 04 67 78 43 16

F-34200 Sete

 

Fax. 04 99 04 94 71

 

 

E-mail: amedop@aol.com

FRA 048

 (2)(H/C/L)

COBRENORD OP

1.1.1996

Quai des Servannais

 

Tél. 02 99 82 17 03

F-35400 Saint-Malo

 

Fax. 02 99 82 03 54

 

 

E-mail: COBRENORD@wanadoo.fr

FRA 049

 (1)(H/C/L)

Union Bretonne des organisations de producteurs de la pêche maritime

1.1.1996

U.B.O.P.

 

 

2, Allée Saint-Guénolé

 

Tél. 02 98 10 10 36

F-29556 Quimper

 

Fax. 02 98 90 59 50

FRA 050

 (2)(H/C/L)

Organisation de producteurs de produits de La Mer de Guyane

4.4.1996

O.P.M.G.

 

 

S/C SEZAP Zone Artisanale de Pêche, BP 867

 

Tél. 05 94 38 67 33

F-97338 Cayenne

 

Fax. 05 94 38 46 17

 

 

E-mail: o-p-m-g@wanadoo.fr

FRA 052

 (2)(C/L)

ARCA-COOP

1.1.1997

Port de Pêche — Quai Sean Dubourg

 

Tél. 05 57 72 29 67

F-33314 Arcachon Cedex

 

Fax. 05 57 72 29 66

 

 

E-mail: ARCA-COOP@wanadoo.fr

FRA 053

 (2)(O)

Organisation des producteurs conchyliculteurs de Bretagne

29.10.1997

O.P.C.B.

 

 

2, rue du Parc-au-Duc B.P. 168

 

Tél. 02 98 88 13 33

F-29204 Morlaix Cedex

 

Fax. 02 98 88 37 71

 

 

E-mail:opcb@wanadoo.fr

FRA 054

 (2)(O)

Organisation des producteurs conchyliculteurs de Basse Normandie

21.11.1997

OP.CO.BA.NOR

 

 

35, Rue du Littoral B.P. 5

 

Tél. 02 33 76 80 40

F-50560 Gouville sur Mer

 

Fax. 02 33 76 80 49

 

 

E-mail: opcnormandie@wanadoo.fr

FRA 055

 (2)(O)

Société anonyme coopérative maritime «ARCA-HUITRES»

30.7.1998

Port Ostreicole «Le Rocher »La Teste BP 76

 

Tél. 05 57 73 02 70

F-33470 GUJAN — MESDRAS

 

Fax. 05 56 66 99 28

FRA 056

 (2)(O)

Organisation des producteurs mytilicoles des Pertuis

13.12.1999

7, Rue des Ecoles

 

Tél. 05 46 01 56 95

F-17230 Charron

 

Fax. 05 46 01 56 70

FRA 057

 (2)(O)

Organisation de producteurs des Conchyliculteurs du Bassin de Thau

2.2.2000

Quai Guitard

 

Tél. 04 67 18 99 85

F-34140 Meze

 

 

FRA 058

 (2)(A)

Société Coopérative Agricole «les aquaculteurs bretons»

13.5.2002

C.A.B.

 

 

Z.A.C. du Grand Guélen 8, rue Louis le Bourhis

 

Tél. 02 98 52 81 44

F-29000 Quimper

 

Fax. 02 98 52 81 45

FRA 059

 (2)(O)

OP Conchylicoles des Pays de la Loire

1.10.2003

2, Place de l'Eglise B.P. 14

 

Tél. 02 51 68 77 25

F-85230 Bouin

 

Fax. 02 51 68 48 36

 

 

E-mail: op.paysdelaloire@wanadoo.fr

FRA 060

 (2)(C/L)

OP «Vie Vendée»

17.1.2007

Quai Marcel Bernard

 

Tél. 02 28 10 02 60

F-85800 Saint Gilles Croix de Vie

 

Fax. 02 51 55 10 39

ITALIA

ITA 001

 (2)(L)

Associazione produttori pesca, SCRL con sede in Cattolica

23.12.1975

Cattolica

 

 

Via A. Costa, 63

 

Tel. 23.96.0541 01 /40.95.0541 77

I–47033 Cattolica

 

Fax. 95.83.0541 26

ITA 004

 (2)(C)

Associazione produttori pesca — DOMAR SCRL

8.4.1977

Via Caduti del Mare, 64/66

 

Tel. 55.32.0533 24

I–44029 Comacchio Fr. Porto Garibaldi (Ferrara)

 

Fax. 69.32.0533 24

 

 

E-mail: domar@global.it

ITA 005

 (2)(L)

Associazione produttori pesca, SCRL di Cesenatico

8.4.1977

Cesenatico

 

 

Via Caboto, 11

 

Tel. 0547 845 00

I–47042 Cesenatico

 

 

ITA 007

 (2)(L)

Associazione Produttori Pesca Adriatica

27.4.1977

Fano

 

 

Viale Adriatico, 36

 

Tel. 44.80.0721 38

I–61032 Fano

 

 

ITA 008

 (2)(H)

Associazione produttori tonnieri del Tirreno, SCRL

23.11.1977

Via F.lli De Mattia, n. 7

 

Tel. 089 23 75 34

I–84100 Salerno

 

Fax. 089 22 25 57

 

 

E-mail: assprodtonnieri@tiscalinet.it

ITA 009

 (2)(L)

Associazione produttori pesca di Goro

23.11.1977

Goro

 

 

Via Brugnoli,300

 

Tel. 64.99.0533 52

I–44020 Goro

 

 

ITA 011

 (2)(L)

Associazione produttori pesca di Ancona

4.12.1978

Ancona

 

 

Via Vanoni, 4

 

Tel. 071 523 31

I–60125 Ancona

 

Fax. 071 207 10 17

ITA 013

 (2)(L)

Associazione produttori pesca «San Marco »SCRL

2.12.1980

«San Marco»

 

 

Via Don Eugenio Bellemo, n. 96

 

Tel. 041 40 52 22 /041 40 53 73

I–30015 Chioggia (Venezia)

 

Fax. 041 40 55 96

 

 

E-mail: sanmarcopesca@tiscalinet.it

ITA 018

 (2)(L)

«TRONTO PESCA», Scrl

12.11.1985

«Tronto Pesca»

 

 

Via Aldo Moro, 128

 

Tel. 78.79.0861 29

I–64014 Martinsicuro (Teramo)

 

Fax. 78.79.0861 29

 

 

E-mail: stefanociapanna@libero.it

ITA 021

 (2)(L)

Organizzazione di Produttori «Consorzio Linea Azzurra»

6.12.2001

«CONSORZIO LINEA AZZURRA»

 

 

Largo Bocovich, 20

 

Tel. 0541 53 775

I–47900 Rimini

 

Fax. 0541 53 775

 

 

E-mail: lineazzurra@tin.it

ITA 022

 (1)(L)

Associazione di Organizzazioni di Produttori FEDER OP.IT

6.12.2001

«FEDER OP.IT»

 

 

Via Emilio de Cavalieri, 7

 

Tel. 0685 54 198

I–00198 Roma

 

Fax. 29.35.0685 92

 

 

E-mail: federop.it@federpesca.it

ITA 023

 (2)(L)

Associazione Produttori Pesca, Coop. Scarl

14.3.2002

Viale Matteotti, 32 – 62

 

Tel. 41.77.0733 43

I–62012 Civitanova Marche (MC)

 

Fax. 47.81.0733 18

 

 

E-mail: asspesca@tin.it

ITA 024

 (2)(L)

Consorzio Ittico del Golfo di Trieste

14.3.2002

Via Diaz, 9/1o

 

Tel. 040 32 20 421

I–34100 Trieste

 

Fax. 040 32 20 421

 

 

E-mail: consorzioittico@tin.it

ITA 025

 (2)(L)

Organizzazione di Produttori della Pesca di Fano, Marotta e Senigallia

14.3.2002

Società Consortile a.r.l. — O.P.PE.F.S.

 

 

Via Nazario Sauro, 152

 

Tel. 0721 800 392

I–61032 Fano (Pesaro)

 

Fax. 0721 800 392

 

 

E-mail: giardini@libero.it

ITA 026

 (2)(L)

Organizzazione di Produttori Armatori ed Operatori della Pesca di Cesenatico

14.3.2002

Via Magrini, 29B

 

Tel. 0547 80 294

I–47042 Cesenatico (Forlì)

 

Fax. 0547 82 511

 

 

E-mail: cooparmatorii@libero.it

ITA 027

 (2)(L)

Organizzazione dei Produttori Ittici del Sud Adriatico

14.3.2002

Via delle Cistorne, 14

 

Tel. 29.58.0884 15

Manfredonia

 

Fax. 43.51.0884 05

 

 

E-mail: manfredonia@federcoopesca.it

ITA 028

 (2)(L)

Organizzazione di Produttori della Pesca Oceanica Italiana

28.8.2002

Via Emilio de Cavalieri, 7

 

Tel. 0685 54 198

I–00198 Roma

 

Fax. 29.35.0685 92

 

 

E-mail: federop.it@federpesca.it

ITA 029

 (2)(A)

Organizzazione Produttori Molluschicoltori del compartimento marittimo di Pesaro

15.1.2003

Via Nazario Sauro, 152

 

Tel. 3.80.0721 92

I–61032 Fano (Pesaro)

 

Fax. 23.80.0721 53

 

 

E-mail: sea-srl@libero.it

ITA 030

 (2)(L)

Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro

27.3.2003

Via S. Domenico, 36

 

Tel. 080 338 79 00

Molfetta

 

Fax. 080 338 04 37

 

 

E-mail: assopescamolfetta@tin.it

ITA 031

 (2)(L)

Organizzazione di produttori della pesca produttiva di Termoli

27.3.2003

Piazza dei Pescatori

 

Tel. 58.70.0875 50

I–86039 Termoli (Campobasso)

 

Fax. 58.70.0875 50

 

 

E-mail: info@motopesca.it

ITA 032

 (2)(L)

Organizzazione di produttori della pesca di fasolari dell'alto Adriatico

27.3.2003

Via Piave, 141/1

 

Tel. 041 40 23 71

I–30175 Mestre (Venezia)

 

Fax. 041 550 99 38

 

 

E-mail: info@unioncoop.com

ITA 033

 (2)(A)

Produttori Molluschi Associati Friuli Venezia-Giulia PMA-FVG

31.7.2003

Via G. Raddi, 2

 

 

I–33050 Marano Lagunare (UD)

 

 

ITA 034

 (2)(L)

Associazione Produttori Pesca Etruria

31.7.2003

Via Santa Maria in Gradi, 47/C

 

Tel. 10.72.0431 72

I–01100 Viterbo

 

Fax. 10.72.0431 72

ITA 035

 (2)(L)

Cooperativa fra Pescatori «LA SIRENA»

31.7.2003

Via C. Colombo, 32

 

Tel. 70.72.0733 86

I–04019 Terracina (Latina)

 

 

ITA 036

 (2)

Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca e Acquacoltura in Italia (O.I. Filiera Ittica)

16.1.2004

Via E. De Cavalieri, 7

 

Tel. 06 852 08 31

I–00198 Roma

 

Fax. 06 85 35 29 92

 

 

E-mail: fida@confcommercio.it

ITA 037

 (2)(H)

Organizzazione di Produttori Tonnieri Siciliani di Messina

13.2.2004

Via T. Cannizzaro, 155

 

Tel. 090 35 93 59

Messina

 

 

ITA 038

 (2)(H)

Organizzazione Produttori della Pesca di Grandi Pelagici «Il Palangaro & C. »Soc. Coop. a r.l.

28.4.2004

Piazza Piemonte e Lombardo, 27

 

Tel. 0923-95 30 75

Marsala

 

Fax. 0923-95 30 75

ITA 039

 (2)(C)

Organizzazione di Produttori Ittici di Manfredonia

6.5.2004

Via Taverna, 9

 

Tel. 0884-535253

Manfredonia

 

Fax. 0884-515700

ITA 040

 (2)(A)

Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine Soc. Coop. a r.l.

23.7.2004

Via della Sacca, 11

 

Tel. 0426-38 92 26

Scardovari

 

Fax. 0426-38 91 48

 

 

E-mail: Portotolle@federpesca.it

ITA 041

 (2)(C)

Cooperativa Pescatori PROGRESSO Soc. Coop. a r.l.

16.12.2004

Via Tiepolo 13/A

 

Tel. 0735-58 87 90

San Benedetto del Tronto

 

Fax. 0735-58 87 90

ITA 042

 (1)(C)

Ass. Produttori Pesca fra Pescatori ed Armatori della Piccola Pesca PORTO SAN GIORGIO

16.12.2004

Piazza Beni 3

 

Tel. 0734-67 26 89

Porto San Giorgio

 

Fax. 0734-67 40 79

ITA 043

 (2)(C)

Cooperativa Pescatori di Pila — Organizzazione di Produttori Soc.Coop.a r.l.

10.3.2005

Via Curtatone, 48-103

 

Tel. 0426-38 71 08

Porto Tolle — Pila

 

Fax. 0426-38 70 36

ITA 044

 (2)(C)

Società Cooperativa di mutua assistenza per azioni a responsabilità limitada

3.8.2005

«Fra i Pescatori »di Sciacca

 

 

Largo Dogane, 3/8

 

Tel. 92 52 17 89 — 86 349

I–92019 Sciacca (AG)

 

Fax. 92 52 17 89 — 86 349

 

 

E-mail: cooppescatori@libero.it

ITA 045

 (2)(H)

Organizzazione di Produttori Tonnieri dell'Adriatico Soc. Coop a r.l.

3.8.2005

Via Paolucci Raffaele n 75

 

Tel. 085-291117

I–65100 Pescara

 

Fax. 085-4295673

ITA 046

 (2)( )

Organizzazione di Produttori di Molluschi Bivalvi del Mare Veneto Società Cooperativa

7.2.2006

OP Bivalvia Veneto

 

 

Mestre

 

 

ITA 047

 (2)( )

Organizzazione Prooduttori Molluschicoli Tarantini Socità Cooperativa

1.3.2006

Optima SC

 

 

 

 

Tel. 0997-723 992

v. Golfo di Taranto n. 7/E sc. 3

 

Fax. 0997-723 992

I–74100 Taranto

 

E-mail: optimasc@tiscali.it

ITA 048

 (2)( )

Associazione Tonnieri Campana Societa Cooperativa della Pesca, di Produzione e Lavoro S.r.l.

25.1.2007

Napoli

 

 

LETTONIA

LVA 001

 (2)(D)

NACIONALAS ZVEJNIECIBAS RAZOTAJU ORGANIZACIJA

25.10.2004

NZRO

 

 

Ganibu Dambis 24a

 

Tel. +371 26 41 55 91

LV-1005 Riga

 

Tel. +371 67 38 31 97

 

 

Fax. +371 67 38 31 97

 

 

E-mail: zv.flote@dtg.lv

LVA 002

 (2)(D)

LATVIJAS ZVEJAS PRODUKTU RAZOTAJU GRUPA

18.2.2005

Ronu Iela 8

 

Tel. +371 26 32 93 01

LV-3401 Liepaja

 

Tel. +371 63 42 30 94

 

 

Fax. +371 63 42 30 94

 

 

E-mail: kursa@apollo.lv

LITHUANIA

LTU 001

 (2)(C/L/O)

Lietuvos zuvininkystés produktu gamintoju asociacija

2004 6 1

Nemuno g. 42

 

Tel. +370 (46) 345045

LTU

 

Fax. +370 (46) 345045

 

 

E-mail: klaipzvejasz@takas.lt

LTU 002

 (2)(C/L/O)

Nacionaline akvakulturos ir zuvu produktu gamintoju asociacija

2004 6 30

Konstitucijos pr. 23A

 

Tel. +370(5)210 90 20

LTU

 

Fax. +370(5)210 90 20

NEDERLAND

NLD 002

 (2)(D/H/C/L/O)

Coöperatieve Producentenorganisatie Oost Nederland u.a.

19.11.1971

Postbus 100

 

Tel. (0527) 68 41 41

8320 AB Urk

 

Fax (0527) 68 41 66

NLD 003

 (2)(D/H/C/L/O)

Coöperatieve Producentenorganisatie Wieringen u.a.

29.12.1986

Havenkade 1

 

Tel. (0227) 51 20 48

1779 GS Den Oever

 

Fax (0227) 51 22 39

NLD 004

 (2)(L)

Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond u.a.

2.12.1987

Postbus 64

 

Tel. (0527) 69 81 51

8300 AB Emmeloord

 

Fax (0527) 69 87 76

NLD 005

 (2)(O)

Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur U.A.

9.1.1991

Postbus 116

 

Tel. (0113) 57 60 66

4400 AC Yerseke

 

Fax (0113) 57 60 68

NLD 006

 (2)(L)

Coöperatieve Producentenorganisatie Texel U.A.

6.10.1993

Postbus 602

 

Tel. (0222) 31 42 91

1792 ZG Oudeschild

 

Fax (0222) 31 47 58

NLD 007

 (2)(O)

Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A.

23.8.1995

Coxstraat 41

 

Tel. (0113) 34 20 84

4421 DC Kapelle

 

Fax (0113) 34 45 46

NLD 008

 (2)(O)

Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond IJsselmeer u.a.

27.6.1996

Postbus 64

 

Tel. (0527) 69 81 51

8300 AB Emmeloord

 

Fax (0527) 69 87 76

NLD 009

 (2)(O)

Redersvereniging voor de Zeevisserij

22.1.1996

Postbus 72

 

Tel. (070) 336 96 00

2280 AB Rijswijk

 

Fax (070) 399 94 26

NLD 010

 (2)(O)

Coöperatieve Producentenorganisatie van Schelpdiervissers op de Noordzee u.a.

7.7.1997

Coxstraat 41

 

Tel. (0113) 34 20 84

4421 DC Kapelle

 

Fax (0113) 33 01 48

NLD 011

 (2)(D/H/C/L/O)

Coöperatieve Producentenorganisatie Delta Zuid U.A.

11.11.2003

Postbus 116

 

Tel. (0113) 57 60 66

4400 AC Yerseke

 

Fax (0113) 57 60 68

NLD 012

 (2)(D/H/C/L/O)

Coöperatieve Producentenorganisatie West U.A.

11.11.2003

Postbus 116

 

Tel. (0113) 57 60 66

4400 AC Yerseke

 

Fax (0113) 57 60 68

POLAND

POL 001

 (2)(D/H/O)

Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o.

1.5.2004

ul. Parkowa 13/17/123

 

Tel. +48 22 840 89 20

PL-00-797 Warszawa

 

Fax. +48 22 840 89 22

 

 

E-mail: paop@paop.org.pl

 

 

Web: www.paop.org.pl

POL 002

 (2)(C/L/O)

Krajowa Izba Producentów Ryb

26.8.2004

ul. Marynarki Polskiej 40 lok. 14

 

Tel. +48 (58) 814 94 00

PL-76-270 Ustka

 

Tel. +48 (58) 814 94 01

 

 

Fax. +48 (58) 814 94 03

 

 

E-mail: kirustka@pro.onet.pl

POL 003

 (2)(C/L/O)

Zrzeszenie Rybaków Morskich — Organizacja Producentów

21.6.2005

ul. Sienkiewicza 38

 

Tel. +48 (58) 621 65 21

PL-81-374 Gdynia

 

Fax. +48 (59) 621 65 21

 

 

E-mail: zrmgdynia@tlen.pl

POL 004

 (2)(C/L/O)

Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z. o.o.

21.6.2005

ul. Portowa 22

 

Tel. +48 (58) 674 00 66

PL-84-120 Władysławowo

 

Fax. +48 (58) 674 12 94

 

 

E-mail: szkuner@szkuner.pl

POL 005

 (2)(C/L/O)

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z. o.o.

1.9.2005

ul. Węgorzowa 8

 

Tel. +48 (94) 351 78 51

PL-78-100 Kołobrzeg

 

Fax. +48 (94) 351 78 54

 

 

E-mail: rynekrybny@interia.pl

 

 

Web: www.rynekrybny.pl

POL 006

 (2)(A)

Organizacja Pracodawców — Producentów Ryb Śródlądowych

14.11.2005

ul. Słowackiego 80

 

Tel. +48 (56) 622 52 92

PL-87-100 Toruń

 

Fax. +48 (56) 622 36 32

PORTUGAL

PRT 001

 (2)(D/C)

Organização de Produtores de Pescas Industriais, ACE

28.2.1986

OPESCA

OP-1

 

Porto de Pesca Costeira — Edificio da Lota,

 

Tel. 234 39 09 60/234 39 09 61

Salas 10 e 11 /Apartado 86

 

Fax. 234 39 09 69

P-3834-908 Gafanha da Nazaré

 

 

PRT 002

 (2)(C/L)

Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira

28.2.1986

COOPESCAMADEIRA

OP-2

 

Travessa das Torres

 

Tel. 291 22 15 43

P-9050-035 Funchal

 

Fax. 291 22 76 45

PRT 004

 (2)(C/L)

Cooperativa de Pesca Algarvia, C.R.L.

28.2.1986

COOPALGARVIA

OP-4

 

Av. da Répública, 156 — 1o

 

Tel. 289 70 62 61/289 70 53 89

P-8700-310 Olhão

 

Fax. 289 70 62 61

PRT 005

 (2)(L)

Organização de Produtores, ACE

28.2.1986

FENACOOPESCAS

OP-5

 

Porto de Pesca, Armazém n.o 33

 

Tel. 262 78 43 20

P-2520-630 Peniche

 

Fax. 262 78 40 27

PRT 006

 (2)(L)

Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte, C.R.L.

28.2.1986

PROPEIXE

OP-6

 

Av. Serpa Pinto, 508 — 1o

 

Tel. 229 38 36 68

P-4450-277 Matosinhos

 

Fax. 229 38 44 12

PRT 007

 (2)(C/L)

Cooperativa dos Armadores de Pesca do Barlavento, C.R.L.

28.2.1986

BARLAPESCAS

OP-7

 

Rua França Borges, 7 — c/v Dto

 

Tel. 282 48 33 18

P-8500 Portimão

 

Fax. 282 48 47 41

PRT 008

 (2)(C/L)

Cooperativa de Pesca Geral do Centro, C.R.L.

28.2.1986

OPCENTRO

OP-8

 

Porto de Pesca, Armazém n.o 17

 

Tel. 262 78 03 70/7

P-2520-630 Peniche

 

Fax. 262 78 03 71/7

PRT 009

 (2)(C/L)

Organização de Produtores da Pesca Artesanal

28.2.1986