ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 32

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
14 februari 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 032/01

Wisselkoersen van de euro

1

 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2007/C 032/02

Steunmaatregelen van de staten — Italië — Steunmaatregel van de staten C 1/2004 — Regionale wet nr. 9/98 — Correctie en uitbreiding van de hangende procedure C 1/2004 overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken ( 1 )

2

2007/C 032/03

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

6

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

14.2.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 32/1


Wisselkoersen van de euro (1)

13 februari 2007

(2007/C 32/01)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3022

JPY

Japanse yen

157,99

DKK

Deense kroon

7,4534

GBP

Pond sterling

0,66995

SEK

Zweedse kroon

9,1660

CHF

Zwitserse frank

1,6233

ISK

IJslandse kroon

88,54

NOK

Noorse kroon

8,1110

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CYP

Cypriotische pond

0,5791

CZK

Tsjechische koruna

28,233

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

254,02

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6965

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Poolse zloty

3,9100

RON

Roemeense leu

3,3920

SKK

Slowaakse koruna

34,397

TRY

Turkse lira

1,8270

AUD

Australische dollar

1,6811

CAD

Canadese dollar

1,5253

HKD

Hongkongse dollar

10,1756

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,8953

SGD

Singaporese dollar

2,0068

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 223,48

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

9,4280

CNY

Chinese yuan renminbi

10,1131

HRK

Kroatische kuna

7,3561

IDR

Indonesische roepia

11 816,81

MYR

Maleisische ringgit

4,5577

PHP

Filipijnse peso

63,118

RUB

Russische roebel

34,3220

THB

Thaise baht

44,050


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


V Bekendmakingen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Commissie

14.2.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 32/2


STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN — ITALIË

Steunmaatregel van de staten C 1/2004 — Regionale wet nr. 9/98 — Correctie en uitbreiding van de hangende procedure C 1/2004 overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag

Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 32/02)

De Commissie heeft Italië bij schrijven van 22 november 2006, dat na deze samenvatting in de authentieke taal is weergegeven, in kennis gesteld van haar besluit om de hangende procedure C 1/2004 overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te corrigeren en uit te breiden ten aanzien van de bovengenoemde steunmaatregel.

Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen over de betrokken steunmaatregel ten aanzien waarvan de Commissie de procedure corrigeert en uitbreidt, maken door deze binnen één maand vanaf de datum van deze bekendmaking te zenden aan:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie staatssteun

B-1049 Brussel

Fax: (32-2) 296 12 42

Deze opmerkingen zullen ter kennis van Italië worden gebracht. Een belanghebbende die opmerkingen maakt, kan, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken om vertrouwelijke behandeling van zijn identiteit.

TEKST VAN DE SAMENVATTING

PROCEDURE EN ACHTERGROND

Steunmaatregel N272/98 werd in 1998 goedgekeurd en voorziet in subsidies voor initiële investeringen in het hotelbedrijf in Italië, regio Sardinië.

Na de goedkeuring van de maatregel stelden de Italiaanse autoriteiten uitvoeringsbepalingen vast bij verschillende administratieve besluiten, met name, decreet nr. 285/99, deliberazione nr. 33/4 van 27.7.2000 en deliberazione nr. 33/6 van 27.7.2000, in samenhang met nr. 33/4. Decreet nr. 285/99 en deliberazione nr. 33/6 werden niet onder de aandacht van de Commissie gebracht.

Op grond van de administratieve besluiten nrs. 285/99 en 33/6, is het mogelijk steun toe te kennen voor investeringsprojecten die vóór de datum van de steunaanvraag zijn gestart.

In reactie op een klacht volgens welke, in strijd met de bepalingen betreffende regionale steun, er steun was verleend voor investeringen waarvoor de steunaanvraag niet was ingediend alvorens de werkzaamheden waren gestart, besloot de Commissie op 3 februari 2004 tot inleiding van de formele onderzoekprocedure: „Onrechtmatige toepassing van steunmaatregel N 272/98 — besluit tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag” (zaak C 1/2004).

REDENEN VOOR HET CORRIGEREN EN UITBREIDEN VAN DE PROCEDURE

Bij de beoordeling van de steun heeft de Commissie haar analyse toegespitst op het feit dat twee van de bovenvermelde uitvoeringsbesluiten nooit onder de aandacht van de Commissie zijn gebracht. Eén belangrijk uitvoeringsvoorschrift, deliberazione nr. 33/6, is helemaal niet vermeld in de beschikking tot inleiding van de procedure.

Benadrukt dient te worden dat, de minstens 28 gevallen waarin steun naar verluidt werd toegekend in strijd met het noodzakelijkheidsbeginsel, toe te schrijven zijn aan deliberazione nr. 33/6, en niet aan deliberazione nr. 33/4, zoals verkeerderlijk was aangegeven in het besluit tot inleiding van de formele onderzoekprocedure. Deliberazione nr. 33/6 „Overgangsregels voor de eerste bando” bepaalt dat, uitzonderlijk voor de eerste uitnodiging tot het indienen van aanvragen, uitgaven voor werkzaamheden die na 5.4.1998 (datum van inwerkingtreding van regionale wet nr. 9/98) werden uitgevoerd, in aanmerking komen voor steun.

Bovendien is er in het besluit tot inleiding van de formele onderzoekprocedure sprake van een onrechtmatige toepassing van een goedgekeurde steunregeling in de zin van artikel 16 van de procedureverordening. Artikel 16 wordt evenwel normalerwijze opgevat als verwijzende naar situaties waarin de begunstigde van een goedgekeurde steunregeling, de steun misbruikt in strijd met de voorwaarden van het individuele-steunverleningsbesluit of de steunovereenkomst; het artikel is niet bedoeld voor situaties waarin een lidstaat, door een bestaande steunregeling te wijzigen, nieuwe onrechtmatige steun doet ontstaan (artikel 1, onder c) en f), van de procedureverordening).

BEOORDELING

Volgens de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen (1) („richtsnoeren”) moet in de steunregelingen zijn bepaald dat de steunaanvraag vóór de aanvang van de uitvoering van de projecten moet worden ingediend (punt 4.2).

Deze verplichting is ook opgenomen in de beschikking van de Commissie van 1998 tot goedkeuring van de regeling, waarin staat dat de begunstigden een steunaanvraag moeten hebben ingediend vóór met de projecten wordt begonnen.

Bovenvermelde administratieve besluiten maken het mogelijk dat steun wordt toegekend voor projecten waarmee vóór de datum van de steunaanvraag is begonnen. Derhalve blijkt dat de Italiaanse autoriteiten de voorwaarden van de beschikking van de Commissie van 1998, noch de vereisten van de richtsnoeren zijn nagekomen.

De Commissie meent dat het stimulerende effect van de steun verloren kan zijn gegaan, omdat steun werd aangevraagd voor projecten die al waren gestart. Zij is van mening dat deze steun, die toegekend is buiten een bestaande steunregeling om, en zonder voorafgaande aanmelding bij de Commissie, onrechtmatige steun vormt in de zin van artikel 1, onder f), van Verordening nr. 659/99, en zij twijfelt aan de verenigbaarheid van de steun die is toegekend voor investeringsprojecten waarmee werd gestart vóór de datum van de steunaanvraag.

Voorts moet deze steun, aangezien er geen stimulerend effect aanwezig is, beschouwd worden als exploitatiesteun die er alleen toe dient de normale bedrijfskosten van ondernemingen te verlichten. Overeenkomstig punt 4.15 van de richtsnoeren is deze soort steun normalerwijze verboden. Hij kan evenwel uitzonderlijk verleend worden in regio's die in aanmerking komen voor de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, onder a), hetgeen momenteel het geval is voor Sardinië, op voorwaarde dat (i) deze steun gerechtvaardigd is in termen van bevordering van de economische ontwikkeling en de aard ervan, en (ii) het niveau van de steun evenredig is met de handicaps die daarmee verholpen moeten worden. In dit stadium van de procedure hebben de Italiaanse autoriteiten evenwel niet kunnen aantonen dat dergelijke handicaps bestaan, noch hebben zij het belang ervan kunnen meten.

Derhalve betwijfelt de Commissie in dit stadium van de procedure dat de steun verenigbaar kan worden beschouwd met de gemeenschappelijke markt.

TEKST VAN DE BRIEF

„La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.”


(1)  PB C 74 van 10.3.1998.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


14.2.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 32/6


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 32/03)

1.

Op 6 februari 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming MVV Energie AG („MVV”, Duitsland), die onder zeggenschap staat van de stad Mannheim, Duitsland, en GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH („GSW”, Duitsland), die onder gezamenlijke zeggenschap staat van The Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs”, VS) en de Cerberus Group („Cerberus”, VS), in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming WGB Wärme GmbH & Co. KG („WGB”, Duitsland), die voorheen uitsluitend onder zeggenschap stond van GSW, door de aankoop van effecten.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor GSW: verhuur en beheer van vastgoed;

voor Goldman Sachs: investment banking;

voor Cerberus: wereldwijde investeringen in materiële en financiële activa in verschillende bedrijfstakken;

voor MVV: elektriciteits-, warmte-, gas- en waterwinning en –distributie;

voor de stad Mannheim: gemeentelijke activiteiten, verhuur en beheer van vastgoed;

voor WGB: energievoorziening en onroerendgoedbeheer.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.