ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 290E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
29 november 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2005-2006

 

Vergaderingen van 13 t/m 16 februari 2006

 

Maandag, 13 februari 2006

2006/C 290E/01

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Ingekomen stukken

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Verzoekschriften

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Ondertekening van krachtens de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten

Regeling van de werkzaamheden

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens * (debat)

Hervorming staatssteunbeleid 2005-2009 (debat)

Effect globalisering op de interne markt (debat)

SOLVIT (debat)

Inbeslagneming van voertuigen door de Griekse autoriteiten (debat)

Blootstelling van werknemers aan kunstmatige optische straling *** III (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

11

 

Dinsdag, 14 februari 2006

2006/C 290E/02

NOTULEN

13

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Clausule inzake mensenrechten en democratie in EU-overeenkomsten (debat)

Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten *** I (debat)

Verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen (debat)

Stemmingen

Gecoverde banden *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Goedkeuring van mechanische onderdelen van koppelingen van voertuigcombinaties *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Intrekking van twee verordeningen op het gebied van het monetair beleid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Partnerschapsovereenkomst EG/Salomoneilanden inzake visserij* (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Inbeslagneming van voertuigen door de Griekse autoriteiten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Blootstelling van werknemers aan kunstmatige optische straling *** III (stemming)

Minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens * (stemming)

Hervorming staatssteunbeleid 2005-2009 (stemming)

Effect globalisering op de interne markt (stemming)

Clausule inzake mensenrechten en democratie in EU-overeenkomsten (stemming)

Evaluatie van bepaalde toegangsbeperkingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Shetlandbox en scholbox) (stemming)

Verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Rectificaties stemgedrag voorgaande vergaderingen

Diensten op de interne markt *** I (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Diensten op de interne markt *** I (voortzetting van het debat)

Nieuw financieringsinstrument voor de ontwikkeling in het kader van de millenniumdoelstellingen (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

25

BIJLAGE

27

BIJLAGE II

36

AANGENOMEN TEKSTEN

70

P6_TA(2006)0045Gecoverde banden ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de Besluiten 2001/507/EG en 2001/509/EG met het oog op de verplichte toepassing van Reglementen nr. 109 en nr. 108 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake gecoverde banden (COM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC))

70

P6_TA(2006)0046Goedkeuring van mechanische onderdelen van koppelingen van voertuigcombinaties ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de aanvaarding door de Gemeenschap van Reglement nr. 55 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende uniforme voorschriften voor de goedkeuring van mechanische onderdelen van koppelingen van voertuigcombinaties (COM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC))

71

P6_TA(2006)0047Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1786/2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen (COM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS))

71

P6_TA(2006)0048Intrekking van twee verordeningen op het gebied van het monetair beleid *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3181/78 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1736/79 vande Raad op het gebied van het monetaire beleid (COM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233 (CNS))

72

P6_TA(2006)0049Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en de Gemeenschappelijke Visuminstructies (COM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD))

73

P6_TC1-COD(2005)0006Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 14 februari 2006, met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst

73

P6_TA(2006)0050Partnerschapsovereenkomst EG/Salomonseilanden inzake visserij *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Salomonseilanden inzake de visserij in de visserijzone van de Salomonseilanden (COM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS))

82

P6_TA(2006)0051Inbeslagneming van voertuigen door de Griekse autoriteitenResolutie van het Europees Parlement over de inbeslagneming van voertuigen door de Griekse autoriteiten (2005/2005(INI))

83

P6_TA(2006)0052Blootstelling van werknemers aan kunstmatige optische straling *** IIIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (kunstmatige optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD))

85

P6_TA(2006)0053Minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens (COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

86

P6_TA(2006)0054Hervorming staatssteunbeleid 2005-2009Resolutie van het Europees Parlement over de hervorming van het staatssteunbeleid 2005-2009 (2005/2165(INI))

97

P6_TA(2006)0055Effect globalisering op de interne marktResolutie van het Europees Parlement over het effect van de globalisering op de interne markt (2004/2225(INI))

104

P6_TA(2006)0056Clausule inzake mensenrechten en democratie in EU-overeenkomstenResolutie van het Europees Parlement over de mensenrechten- en de democratieclausule in door de Europese Unie gesloten overeenkomsten (2005/2057(INI))

107

P6_TA(2006)0057Evaluatie van bepaalde toegangsbeperkingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Shetlandbox en scholbox)Resolutie van het Europees Parlement over de evaluatie van bepaalde toegangsbeperkingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Shetlandbox en scholbox) (2005/2190(INI))

113

P6_TA(2006)0058Verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnenResolutie van het Europees Parlement met aanbevelingen aan de Commissie inzake verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen (2005/2122(INI))

115

BIJLAGEGEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE INHOUD VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

116

 

Woensdag, 15 februari 2006

2006/C 290E/03

NOTULEN

120

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Recht op vrijheid van meningsuiting en respect voor godsdienst (debat)

Confrontatie van Iran met de internationale gemeenschap (debat)

Stemmingen

Communautaire vergunning van luchtverkeersleiders *** II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Confrontatie van Iran met de internationale gemeenschap (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Plechtige vergadering — Oostenrijk

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Vooruitzichten voor Bosnië-Herzegovina (debat)

Situatie in Wit-Rusland met het oog op de presidentsverkiezingen van 19 maart (debat)

Aanpak van racisme in het voetbal (schriftelijke verklaring)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Risico- en crisisbeheer in de landbouwsector (debat)

Tenuitvoerlegging van de bosbouwstrategie van de Europese Unie (debat)

Strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (2007-2013) * (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

128

BIJLAGE

130

BIJLAGE II

132

AANGENOMEN TEKSTEN

145

P6_TA(2006)0059Communautaire vergunning van luchtverkeersleiders *** IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake een communautaire vergunning van luchtverkeersleiders (10724/2/2005 — C6-0399/2005 — 2004/0146(COD))

145

P6_TA(2006)0060Confrontatie van Iran met de internationale gemeenschapResolutie van het Europees Parlement over de confrontatie van Iran met de internationale gemeenschap

145

 

Donderdag, 16 februari 2006

2006/C 290E/04

NOTULEN

149

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Agenda

Ingekomen stukken

Kredietoverschrijvingen

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Stemmingen

Diensten op de interne markt *** I (stemming)

Strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (2007-2013) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Nieuw financieringsinstrument voor de ontwikkeling in het kader van de millenniumdoelstellingen (stemming)

Recht op vrijheid van meningsuiting en respect voor godsdienst (stemming)

Vooruitzichten voor Bosnië-Herzegovina (stemming)

Situatie in Wit-Rusland met het oog op de presidentsverkiezingen van 19 maart 2006 (stemming)

Risico- en crisisbeheer in de landbouwsector (stemming)

Tenuitvoerlegging van de bosbouwstrategie van de Europese Unie (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen *** I (debat)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Herziening van de strategie van het Internationaal Monetair Fonds (debat)

Samenstelling commissies en delegaties

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

Cultureel erfgoed in Azerbeidzjan

Situatie op Sri Lanka

Guantanamo

Stemmingen

Cultureel erfgoed in Azerbeidzjan (stemming)

Guantanamo (stemming)

Rectificaties stemgedrag

Besluiten inzake bepaalde documenten

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

163

BIJLAGE

165

BIJLAGE II

184

AANGENOMEN TEKSTEN

343

P6_TA(2006)0061Diensten op de interne markt *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt (COM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD))

343

P6_TC1-COD(2004)0001Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 februari 2006 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2006/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt

343

P6_TA(2006)0062Strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (2007-2013) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) (COM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS))

379

P6_TA(2006)0063Nieuwe financiële mechanismen voor ontwikkeling in het kader van de millenniumdoelstellingenResolutie van het Europees Parlement over financiële mechanismen voor ontwikkeling in het kader van de millenniumdoelstellingen

396

P6_TA(2006)0064Recht op vrije meningsuiting en de eerbiediging van godsdienstige overtuigingenResolutie van het Europees Parlement over het recht op vrije meningsuiting en de eerbiediging van godsdienstige overtuigingen

399

P6_TA(2006)0065Vooruitzichten voor Bosnië-HerzegovinaResolutie van het Europees Parlement over de vooruitzichten voor Bosnië-Herzegovina

401

P6_TA(2006)0066Toestand in Wit-Rusland voor de presidentsverkiezingen van 19 maartResolutie van het Europees Parlement over de situatie in Wit-Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 19 maart 2006

404

P6_TA(2006)0067Risico- en crisisbeheer in de landbouwsectorResolutie van het Europees Parlement over risico- en crisisbeheer in de landbouwsector (2005/2053(INI))

407

P6_TA(2006)0068Tenuitvoerlegging van de bosbouwstrategie van de Europese UnieResolutie van het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van de bosbouwstrategie van de Europese Unie (2005/2054(INI))

413

P6_TA(2006)0069Cultureel erfgoed in AzerbeidzjanResolutie van het Europees Parlement over het cultureel erfgoed in Azerbeidzjan

421

P6_TA(2006)0070GuantanamoResolutie van het Europees Parlement over Guantanamo

423

Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)Aanwijzingen betreffende de stemmingenTenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.Afkortingen van de commissies

AFET

Commissie buitenlandse zaken

DEVE

Commissie ontwikkelingssamenwerking

INTA

Commissie internationale handel

BUDG

Begrotingscommissie

CONT

Commissie begrotingscontrole

ECON

Commissie economische en monetaire zaken

EMPL

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ENVI

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ITRE

Commissie industrie, onderzoek en energie

IMCO

Commissie interne markt en consumentenbescherming

TRAN

Commissie vervoer en toerisme

REGI

Commissie regionale ontwikkeling

AGRI

Commissie landbouw

PECH

Commissie visserij

CULT

Commissie cultuur en onderwijs

JURI

Commissie juridische zaken

LIBE

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

AFCO

Commissie constitutionele zaken

FEMM

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

PETI

Commissie verzoekschriften

Naam en afkorting van de diverse fracties

PPE-DE

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen democraten) en Europese Democraten

PSE

Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

IND/DEM

Fractie Onafhankelijkheid en Democratie

UEN

Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten

NI

Niet-ingeschrevenen

NL

 


I (Mededelingen)

EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 2005-2006

Vergaderingen van 13 t/m 16 februari 2006

Maandag, 13 februari 2006

29.11.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 290/1


NOTULEN

(2006/C 290 E/01)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES

Voorzitter

1.   Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.

2.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Romano Maria La Russa en Giovanni Rivera hebben laten weten dat zij weliswaar aanwezig waren, maar dat hun naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

van de parlementaire commissies

1.1)

verslagen:

Verslag over de mensenrechten- en democratieclausule in door de Europese Unie gesloten overeenkomsten (2005/2057(INI)) — Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Agnoletto Vittorio (A6-0004/2006).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1786/2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen (COM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS))— Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Daul Joseph (A6-0008/2006).

Verslag over de hervorming van het staatssteunbeleid 2005-2009 (COM(2005)0107 — 2005/2165(INI)) — Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Hökmark Gunnar (A6-0009/2006).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3181/78 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1736/79 van de Raad op het gebied van het monetaire beleid (COM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS)) — Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Berès Pervenche (A6-0010/2006).

*** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de aanvaarding door de Gemeenschap van Reglement nr. 55 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende uniforme voorschriften voor de goedkeuring van mechanische onderdelen van koppelingen van voertuigcombinaties (11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC)) — Commissie internationale handel

Rapporteur: Barón Crespo Enrique (A6-0011/2006).

*** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de Besluiten 2001/507/EC en 2001/509/EC met het oog op de verplichte toepassing van Reglement 109 en 108 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake gecoverde banden (09916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC)) — Commissie internationale handel

Rapporteur: Barón Crespo Enrique (A6-0012/2006).

Verslag over risico- en crisisbeheer in de landbouwsector (COM(2005)0074 — 2005/2053 (INI)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Graefe zu Baringdorf Friedrich-Wilhelm (A6-0014/2006).

Verslag over de tenuitvoerlegging van de bosbouwstrategie van de EU (COM(2005)0084 — 2005/2054(INI)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Kindermann Heinz (A6-0015/2006).

Verslag over de evaluatie van bepaalde toegangsbeperkingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Shetlandbox en scholbox) (COM(2005)0422 — 2005/2190(INI)) — Commissie visserij

Rapporteur: Stihler Catherine (A6-0016/2006).

* Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens (COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Berman Thijs (A6-0017/2006).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Salomonseilanden inzake de visserij in de visserijzone van de Salomonseilanden (COM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS)) — Commissie visserij

Rapporteur: Fraga Estévez Carmen (A6-0018/2006).

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie inzake verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen (2005/2122(INI)) — Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Rothe Mechtild (A6-0020/2006).

Verslag over het effect van de globalisering op de interne markt (2004/2225(INI)) — Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Herczog Edit (A6-0021/2006).

Verslag over de strategische hervorming van het Internationaal Monetair Fonds (2005/2121 (INI)) — Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Hamon Benoît (A6-0022/2006).

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) (COM (2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: McGuinness Mairead (A6-0023/2006).

1.2)

aanbevelingen voor de tweede lezing:

*** II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake een communautaire vergunning van luchtverkeersleiders (10724/2/ 2005 — C6-0399/2005 — 2004/0146(COD)) — Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: De Veyrac Christine (A6-0007/2006).

2)

van de leden

2.1)

mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 109 van het Reglement) (B6-0002/2006):

Papadimoulis Dimitrios, Corbett Richard, Landsbergis Vytautas, De Rossa Proinsias, Andrikienė Laima Liucija, Posselt Bernd, Mitchell Gay, Sakalas Aloyzas, Karas Othmar, Panayotopoulos- Cassiotou Marie, Paleckis Justas Vincas, Brejc Mihael, Matsouka Maria, Lynne Elizabeth, Rack Reinhard, Schierhuber Agnes, Moraes Claude, Crowley Brian, Rübig Paul, Pirker Hubert, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Czarnecki Ryszard, Guerreiro Pedro, Doyle Avril, Svensson Eva-Britt, Caspary Daniel, Belohorská Irena, Casaca Paulo, Hennicot-Schoepges Erna, Batzeli Katerina, Manolakou Diamanto- Schwab Andreas, Evans Robert, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Paleckis Justas Vincas, Ó Neachtain Seán, Riera Madurell Teresa, Goudin Hélène, Corbett Richard, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Starkevičiūtė Margarita, Kristensen Henrik Dam, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Kinnock Glenys, Gklavakis Ioannis, Salinas García María Isabel, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Papastamkos Georgios, Coveney Simon, Rutowicz Leopold Józef, Miguélez Ramos Rosa, Ebner Michl, Staes Bart, Harkin Marian, Martin David, Doyle Avril, Mölzer Andreas, Posselt Bernd, Vanhecke Frank, Garriga Polledo Salvador, Herranz García María Esther, Gutiérrez-Cortines Cristina, Badia I Cutchet Maria, Carnero González Carlos, del Castillo Vera Pilar, Matsis Yiannakis, Masip Hidalgo Antonio, Purvis John, Moraes Claude, Vidal-Quadras Roca Alejo, Deß Albert, Mitchell Gay, Toussas Georgios, Gahler Michael, Karatzaferis Georgios, Belohorská Irena, Beglitis Panagiotis, Hennicot-Schoepges Erna, Lulling Astrid, Van Hecke Johan, Newton Dunn Bill, Maat Albert Jan, De Rossa Proinsias, Szejna Andrzej Jan, Manolakou Diamanto, Reul Herbert, Andrikienė Laima Liucija, Guerreiro Pedro, Crowley Brian, Aylward Liam, Ryan Eoin, Jensen Anne E., Czarnecki Ryszard, van Nistelrooij Lambert, Montoro Romero Cristobal

2.2)

ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement):

Gentvilas Eugenijus — Ontwerpresolutie over de 20-jarige herdenking van de ramp van Tsjernobyl (B6-0085/2006).

verwezen naar:

ten principale: ENVI

 

advies: AFET, ITRE

Muscardini Cristiana — Ontwerpresolutie over de richtlijn betreffende diensten op de interne markt (B6-0092/2006).

verwezen naar:

ten principale: IMCO

 

advies: ECON, TRAN

Berlato Sergio, Muscardini Cristiana — Ontwerpresolutie over het actieplan biomassa (B6-0093/2006).

verwezen naar:

ten principale: ITRE

 

advies: AGRI, ENVI

Muscardini Cristiana — Ontwerpresolutie over het energiebeleid van de EU (B6-0094/2006).

verwezen naar:

ten principale: ITRE

 

advies: ENVI

2.3)

schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

Filip Kaczmarek, over de vrijheid van godsdienst in China (0008/2006)

Mario Borghezio, over de bedreiging van de vrijheid van meningsuiting van de Europese kranten naar aanleiding van de publicatie van spotprenten over de profeet Mohammed en de Islam (0009/2006)

Frank Vanhecke, Philip Claeys en Koenraad Dillen, over reacties in de islamitische wereld op de cartoons in de Deense krant Jyllands-Posten (0010/2006)

3)

van de delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité

*** III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (kunstmatige optische straling) (19de bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (03668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B (COD)) — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité

Rapporteur: Őry Csaba (A6-0026/2006).

4.   Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Schriftelijke verklaringen nrs. 59, 60, 61, 62, 63/2005 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 116, lid 5 van het Reglement te vervallen.

5.   Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar aan de tijdens de vergaderperiode van december 2005 aangenomen standpunten en resoluties gegeven uitvoering, is rondgedeeld.

6.   Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 191, lid 5 van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 31.01.2006

mevrouw Hedi Feibel (nr. 1/2006);

de heer Ferdo Colak (nr. 2/2006);

Lutz Krajinski en Gottfried Preising (Velo-Pilgertour-Team) (nr. 3/2006);

Ursula Winter en Hans-Jürgen Mielenz (nr. 4/2006);

mevrouw Irmgard Ghodss (nr. 5/2006);

de heer Gerhard Bühler (nr. 6/2006);

de heer Rüdiger Vosloh (nr. 7/2006);

mevrouw Angelika Samuels (nr. 8/2006);

mevrouw Corinna Gram (nr. 9/2006);

de heer Patrick Culhane (Cappagh Farmers Support Group) (nr. 10/2006);

de heer Vaclav Sroub (nr. 11/2006);

de heer David McKee (nr. 12/2006);

de heer David Hernandez (nr. 13/2006);

de heer Timothy Harrington (nr. 14/2006);

de heer Arum Rattan (nr. 15/2006);

mevrouw Sinéad Quinn (nr. 16/2006);

Anston Park Junior School (en 30 medeondertekenaars) (nr. 17/2006);

de heer Darryl Williams (nr. 18/2006);

de heer Rafael Cañada Núñez (Asociación ciudadana „Autopista No”) (nr. 19/2006);

Parque y Jardín de la Plaza José-María Orense y colindantes, de Valencia, Asociación de Vecinos (nr. 20/2006);

de heer Juan Ignacio Valero Gómez (nr. 21/2006);

de heer Matti Niemelä (Dynamic Therapy Center Oy) (nr. 22/2006);

mevrouw Luigina De Santis (Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées) (en 400 000 medeondertekenaars) (nr. 23/2006);

de heer Jacques Suchet (nr. 24/2006);

mevrouw Teresa Jakubowska (Parti anticlerical RACJA) (nr. 25/2006);

mevrouw Rita Pirrotte (nr. 26/2006);

de heer Angelo Morini (Movimento federalista europeo) (en 97 medeondertekenaars) (nr. 27/2006);

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia (nr. 28/2006);

mevrouw Giovanna Cavalieri (nr. 29/2006);

mevrouw Maria Gabriella Gavioli (nr. 30/2006);

de heer Giampiero Angeli (en 21 medeondertekenaars) (nr. 31/2006);

de heer Carmine D'Imperio (nr. 32/2006);

de heer Giuseppe Borriello (nr. 33/2006);

de heer Constant Verbraeken (nr. 34/2006);

de heer K.B. Loohuis (Gemeente Haaksbergen) (nr. 35/2006);

de heer Th. van der Ven (nr. 36/2006);

de heer Rolf Edman (Träkumla Rom AB) (nr. 37/2006);.

de heer Wojciech Pomorski (nr. 38/2006);

mevrouw Thaleia Kokka (nr. 39/2006);

de heer Georgios Foutsitzis (nr. 40/2006);

de heer Emmanouil Nikolaidis (nr. 41/2006);

de heer Konstantinos Antzas (nr. 42/2006);

de heer Christian Schulz (nr. 43/2006);

de heer Konstantinos Lympouridis (nr. 44/2006).

7.   Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het volgende document:

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.

8.   Ondertekening van krachtens de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten

De Voorzitter deelt mede overeenkomstig artikel 68 van het Reglement woensdag gezamenlijk met de voorzitter van de Raad de volgende krachtens de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten te zullen ondertekenen:

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (gecodificeerde versie) (3649/2/2005 — C6-0049/2006 — 2003/0333 (COD));

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG (3659/6/2005 — C6-0050/2006 — 2002/0254 (COD));

aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad over verdere Europese samenwerking op het gebied van de kwaliteitsborging in het hoger onderwijs (3666/1/2005 — C6-0044/2006 — 2004/0239(COD));

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van begeleidende maatregelen voor landen van het suikerprotocol die getroffen zijn door de hervorming van de suikerregeling van de EU (3673/1/2005 — C6-0043/2006 — 2005/0117 (COD));

verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3051/95 van de Raad (3601/2006 — C6-0048/2006 — 2003/0291 (COD)).

9.   Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda voor de vergaderperiode van februari (PE 368.298/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement):

Vergaderingen van 13.02.2006 t/m 16.02.2006

maandag

geen wijzigingen

dinsdag

geen wijzigingen

woensdag

De ALDE-Fractie heeft buiten de termijn waarin artikel 132, lid 1 van het Reglement voorziet drie verzoeken ingediend. De Voorzitter besluit na te hebben geconstateerd dat hiertegen geen bezwaar werd gemaakt, ze ter goedkeuring aan het Parlement voor te leggen:

verzoek van de ALDE-Fractie om meer dan één spreker per fractie het woord te laten voeren in het debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over het recht op vrijheid van meningsuiting en respect van godsdienst (punt 55 van de ontwerpagenda);

verzoek van de ALDE-Fractie het debat te besluiten met de indiening van een ontwerpresolutie;

verzoek van de ALDE-Fractie om de verklaringen van de Raad en de Commissie over de vooruitzichten voor Bosnië-Herzegovina te verplaatsen naar een volgende vergaderperiode (punt 30 van de ontwerpagenda).

Het woord wordt gevoerd door Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, die de verzoeken toelicht.

Over deze verzoeken wordt het woord gevoerd door Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die wenst dat de drie verzoeken samen in stemming worden gebracht, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, die tegen een stemming over de drie verzoeken tezamen is, en Daniel Cohn-Bendit.

Stemming over het eerste verzoek van de ALDE-Fractie:

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Stemming over het tweede verzoek van de ALDE-Fractie:

Bij ES (108 vóór, 72 tegen, 15 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, die wenst dat de stemming over de ontwerpresoluties op de agenda van de volgende vergaderperiode wordt geplaatst.

Over dit verzoek wordt het woord gevoerd door Monica Frassoni, Johannes Voggenhuber, Hans-Gert Poettering, Daniel Cohn-Bendit, Martin Schulz, Bernd Posselt en Johannes Voggenhuber.

Bij ES (99 vóór, 113 tegen, 9 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek van Hannes Swoboda. De stemming wordt dus op de agenda van deze vergaderperiode ingeschreven.

Indieningstermijnen:

ontwerpresoluties: dinsdag 14.02.2006 om 10.00 uur

gezamenlijke ontwerpresoluties en amendementen: woensdag 15.02.2006 om 10.00 uur

Stemming: donderdag 16.02.2006.

Stemming over het derde verzoek van de ALDE-Fractie:

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra die van mening is dat dit verzoek niet in stemming hoeft te worden gebracht. De Voorzitter sluit zich bij dit standpunt aan.

donderdag

geen wijzigingen

De agenda wordt aldus vastgesteld.

10.   Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Nirj Deva, Magda Kósáné Kovács, Antolín Sánchez Presedo, Gisela Kallenbach, Jean-Claude Martinez, Mojca Drčar Murko, Pedro Guerreiro, Catherine Trautmann, Georgios Karatzaferis, Józef Pinior, Tunne Kelam, Jan Tadeusz Masiel, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pasqualina Napoletano, Urszula Krupa, Marc Tarabella, Sarah Ludford, Zita Pleštinská, Alexander Lambsdorff, Marie-Noëlle Lienemann, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Gerard Batten, Henri Weber, Maria Badia I Cutchet, Bruno Gollnisch, Véronique De Keyser, Evangelia Tzampazi, Marios Matsakis, Eluned Morgan, Georgios Toussas, James Hugh Allister, Danutė Budreikaitė, Csaba Sándor Tabajdi, Dariusz Rosati, Bogusław Rogalski en Jeffrey Titford.

11.   Minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens [COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Thijs Berman (A6-0017/2006).

Het woord wordt gevoerd door Markos Kyprianou (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Ondervoorzitter

Thijs Berman leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Åsa Westlund (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Esther Herranz García, namens de PPE-DE-Fractie, Marc Tarabella, namens de PSE-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Jeffrey Titford, namens de IND/DEM-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, Jean-Claude Martinez, niet-ingeschrevene, Elisabeth Jeggle, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter, Albert Jan Maat en Csaba Sándor Tabajdi.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mojca Drčar Murko, James Nicholson, David Martin, Ioannis Gklavakis, Karin Scheele, Neil Parish, Ambroise Guellec en Markos Kyprianou.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 14.02.2006.

12.   Hervorming staatssteunbeleid 2005-2009 (debat)

Verslag over de hervorming van het staatssteunbeleid 2005-2009 [2005/2165(INI)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Gunnar Hökmark (A6-0009/2006).

Gunnar Hökmark leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Miloš Koterec (rapporteur voor advies van de commissie REGI), José Manuel García-Margallo y Marfil, namens de PPE-DE-Fractie, Gilles Savary, namens de PSE-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Diamanto Manolakou, namens de GUE/NGL-Fractie, Graham Booth, namens de IND/DEM-Fractie, James Hugh Allister, niet-ingeschrevene, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ieke van den Burg, Helmuth Markov, Zsolt László Becsey en Katerina Batzeli.

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door David Casa, Antolín Sánchez Presedo, Ján Hudacký, Giovanni Pittella, Corien Wortmann-Kool, Riitta Myller, Rolf Berend, Paolo Cirino Pomicino en Neelie Kroes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 14.02.2006.

13.   Effect globalisering op de interne markt (debat)

Verslag over het effect van de globalisering op de interne markt [2004/2225(INI)] — Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Rapporteur: Edit Herczog (A6-0021/2006).

Edit Herczog leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Helmuth Markov (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Zuzana Roithová, namens de PPE-DE-Fractie, Danutė Budreikaitė, namens de ALDE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Godfrey Bloom, namens de IND/DEM-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Othmar Karas, Zita Pleštinská en Charlie McCreevy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 14.02.2006.

14.   SOLVIT (debat)

Mondelinge vraag (O-0087/2005/rev.) vanArlene McCarthy, namens de Commissie IMCO, aan de Commissie: SOLVIT (B6-0001/2006)

Arlene McCarthy (indiener) licht de mondelinge vraag toe.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS

Ondervoorzitter

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Malcolm Harbour, namens de PPE-DE-Fractie, Edit Herczog, namens de PSEFractie, Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, Godfrey Bloom, namens de IND/DEM-Fractie, Adam Jerzy Bielan, namens de UEN-Fractie, Danutė Budreikaitė en Charlie McCreevy.

Het debat wordt gesloten.

15.   Inbeslagneming van voertuigen door de Griekse autoriteiten (debat)

Verslag over de inbeslagneming van voertuigen door de Griekse autoriteiten [2005/2005(INI)] — Commissie verzoekschriften.

Rapporteur: Michael Cashman (A6-0394/2005).

Michael Cashman leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marie Panayotopoulos-Cassiotou, namens de PPE-DE-Fractie, Maria Matsouka, namens de PSE-Fractie, David Hammerstein Mintz, namens de Verts/ALE-Fractie, Alessandro Battilocchio, niet-ingeschrevene, László Kovács, Michael Cashman, die de inhoud van zijn verslag nader omschrijft, Marie Panayotopoulos-Cassiotou en László Kovács.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 14.02.2006.

16.   Blootstelling van werknemers aan kunstmatige optische straling *** III (debat)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (kunstmatige optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) [PE-CONS 3668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)] — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité — Rapporteur:: Csaba Őry (A6-0026/2006).

Csaba Őry leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-DE-Fractie, Stephen Hughes, namens de PSEFractie, Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Anja Weisgerber, Karin Jöns, Marian Harkin, Harald Ettl, Marios Matsakis en Vladimír Špidla.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 14.02.2006.

17.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 368.298/OJMA).

18.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.25 uur gesloten.

Julian Priestley

Secretaris-generaal

Josep Borrell Fontelles

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, AubertAudy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, BeletBelohorská, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, BloklandBloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, BowisBowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, CashmanCaspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, ChristensenChruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, CorreiaCottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, de Brún, Degutis, De Keyser, DemetriouDe Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, DombrovskisDoorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ek, Elles, Estrela, EttlEurlings, Jonathan Evans, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne FerreiraElisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga EstévezFrassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, GauzèsGawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, GillGklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, GrabowskaGrabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-KouwenhovenGroote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse FerreiraHassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Henin, Hennicot-SchoepgesHennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, HoneyballHoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler BéguinItälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, JørgensenJonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, KaratzaferisKarim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, KnapmanKoch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-TsagaropoulouKrehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, KuźmiukLagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, LaperrouzeLauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le PenLe Rachinel, Letta, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, LocatelliLombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthyMcGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas MannManolakou, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez MartínezMasiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, MavrommatisMayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, MikkoMikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, MorgantiniMorillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, NapoletanoNassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, NovakObiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, PackPahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Waarnemers:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Dinsdag, 14 februari 2006

29.11.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 290/13


NOTULEN

(2006/C 290 E/02)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Miroslav OUZKÝ

Ondervoorzitter

1.   Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.

2.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

van Raad en Commissie:

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, en tot vaststelling van de inhoud van bijlage XI (COM(2006)0007 — C6-0029/2006 — 2006/0008(COD)).

verwezen naar:

ten principale: EMPL

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (Herschikking) (COM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD)).

verwezen naar:

ten principale: TRAN

 

advies: ENVI

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars (COM(2005)0593 — C6-0039/2006 — 2005/0242(COD)).

verwezen naar:

ten principale: TRAN

 

advies: JURI

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (COM(2005) 0692 — C6-0040/2006 — 2005/0280(CNS)).

verwezen naar:

ten principale: PECH

 

advies: DEVE, BUDG

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt (gecodificeerde versie) (COM(2006)0004 — C6-0042/2006 — 2006/0003(CNS)).

verwezen naar:

ten principale: JURI

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (COM(2005)0676 — C6-0442/2005 — 2005/0258 (COD)).

verwezen naar:

ten principale: EMPL

2)

van het bemiddelingscomité:

door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (kunstmatige optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (03668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)).

3.   Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.

CULTUREEL PATRIMONIUM IN AZERBEIDZJAN

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda en Panagiotis Beglitis, namens de PSE-Fractie, over het cultureel patrimonium in Azerbeidzjan (B6-0111/2006),

Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de bescherming van het culturele erfgoed in de zuidelijke Kaukasus (B6-0115/2006),

Frédérique Ries, Thierry Cornillet en Bernard Lehideux, namens de ALDE-Fractie, over de vernietiging van het culturele erfgoed in Azerbeidzjan (B6-0126/2006),

Charles Tannock, Bernd Posselt, Ioannis Kasoulides, Jürgen Schröder en Jacques Toubon, namens de PPE-DE-Fractie, over het erfgoed in Azerbeidzjan (B6-0129/2006),

Michał Tomasz Kamiński en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over de vernietiging van het Armeense culturele erfgoed door Azerbeidzjan (B6-0130/2006),

Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, over het erfgoed van Azerbeidzjan (B6-0134/2006).

II.

SITUATIE IN SRI LANKA

Pasqualina Napoletano en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie, over Sri Lanka (B6-0110/2006),

Esko Seppänen en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie, over Sri Lanka (B6-0116/2006),

Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, over Sri Lanka (B6-0128/2006),

Sajjad Karim en Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Sri Lanka (B6-0131/2006),

Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt, Jürgen Schröder, Charles Tannock en Philip Bradbourn, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie in Sri Lanka (B6-0132/2006),

Frithjof Schmidt, Jean Lambert, Gérard Onesta en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALEFractie, over de situatie in Sri Lanka (B6-0133/2006).

III.

GUANTANAMO

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Martine Roure en Panagiotis Beglitis, namens de PSE-Fractie, over Guantanamo (B6-0112/2006),

Giusto Catania, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, André Brie, Marco Rizzo en Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie, over de doodstraf in de Verenigde Staten en Guatanamo (B6-0117/2006),

Simon Coveney en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over Guantanamo (B6-0118/2006),

Sarah Ludford, Cecilia Malmström en Sajjad Karim, namens de ALDE-Fractie, over Guantanamo (B6-0127/2006),

Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over Guantanamo (B6-0135/2006).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.

4.   Clausule inzake mensenrechten en democratie in EU-overeenkomsten (debat)

Verslag over de mensenrechten- en de democratieclausule in door de Europese Unie gesloten overeenkomsten [2005/2057(INI)] — Commissie buitenlandse zaken.

Rapporteur: Vittorio Agnoletto (A6-0004/2006).

Vittorio Agnoletto leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Fernando Fernández Martín (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Glyn Ford (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Giorgos Dimitrakopoulos, namens de PPE-DE-Fractie, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie, Sajjad Karim, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Ryszard Czarnecki, niet-ingeschrevene, Simon Coveney, Richard Howitt, Raül Romeva i Rueda, Bruno Gollnisch, Georgios Papastamkos, Panagiotis Beglitis, Cem Özdemir, Philip Claeys en Bogusław Sonik.

VOORZITTER: Janusz ONYSZKIEWICZ

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Józef Pinior, Bernat Joan i Marí, Justas Vincas Paleckis, Libor Rouček, John Attard-Montalto, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 14.02.2006.

5.   Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en de Gemeenschappelijke Visuminstructies [COM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Mihael Brejc (A6-0406/2005)

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Mihael Brejc leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karl von Wogau (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Ewa Klamt, namens de PPE-DE-Fractie, Michael Cashman, namens de PSE-Fractie, Henrik Lax, namens de ALDEFractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, István Szent-Iványi, Barbara Kudrycka, Kinga Gál en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 14.02.2006.

6.   Verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie inzake verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen [2005/2122(INI)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Mechtild Rothe (A6-0020/2006).

Mechtild Rothe leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-DE-Fractie, Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Vladimír Remek, namens de GUE/NGL-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, niet-ingeschrevene, Jan Březina, Andres Tarand, Patrizia Toia, Peter Liese, Vladimír Maňka, Alejo Vidal-Quadras, Justas Vincas Paleckis, Den Dover, Bernadette Bourzai, Romana Jordan Cizelj, Péter Olajos, Paul Rübig, Herbert Reul en Andris Piebalgs.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 14.02.2006.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT

Ondervoorzitter

7.   Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage „Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

7.1.   Gecoverde banden *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de Besluiten 2001/507/EG en 2001/509/EG met het oog op het verplichte toepassing van Reglementen nr. 109 en nr. 108 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake gecoverde banden [COM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC)] — Commissie internationale handel.

Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0012/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0045)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.

7.2.   Goedkeuring van mechanische onderdelen van koppelingen van voertuigcombinaties *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de aanvaarding door de Gemeenschap van Reglement nr. 55 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende uniforme voorschriften voor de goedkeuring van mechanische onderdelen van koppelingen van voertuigcombinaties [COM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC)] — Commissie internationale handel.

Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0011/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0046)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.

7.3.   Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1786/ 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen [COM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0008/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0047)

7.4.   Intrekking van twee verordeningen op het gebied van het monetair beleid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3181/ 78 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1736/79 van de Raad op het gebied van het monetaire beleid [COM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0010/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0048)

7.5.   Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en de Gemeenschappelijke Visuminstructies [COM(2005)0056 — C6-0049/ 2005 — 2005/0006(COD)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Mihael Brejc (A6-0406/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0049)

7.6.   Partnerschapsovereenkomst EG/Salomoneilanden inzake visserij* (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Salomonseilanden inzake de visserij in de visserijzone van de Salomonseilanden [COM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS)] — Commissie visserij.

Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A6-0018/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0050)

7.7.   Inbeslagneming van voertuigen door de Griekse autoriteiten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de inbeslagneming van voertuigen door de Griekse autoriteiten [2005/2005(INI)] — Commissie verzoekschriften.

Rapporteur: Michael Cashman (A6-0394/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0051)

7.8.   Blootstelling van werknemers aan kunstmatige optische straling *** III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (kunstmatige optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) [PECONS 3668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)] — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité

Rapporteur: Csaba Őry (A6-0026/2006))

(Gewone meerderheid voor goedkeuring ervan)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 8)

GEMEENSCHAPPELIJKE ONTWERPTEKST

Aangenomen (P6_TA(2006)0052)

7.9.   Minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens [COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Thijs Berman (A6-0017/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2006)0053)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0053)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Graham Booth over de manier waarop de stemmingen werden geleid.

7.10.   Hervorming staatssteunbeleid 2005-2009 (stemming)

Verslag over de hervorming van het staatssteunbeleid 2005-2009 [2005/2165(INI)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Gunnar Hökmark (A6-0009/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0054)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Gunnar Hökmark (rapporteur) over het feit dat het tweede en het derde deel van amendement 8 kwamen te vervallen als gevolg van de verwerping van het eerste deel;

Gunnar Hökmark diende een mondeling amendement in op amendement 5, dat in aanmerking werd genomen.

7.11.   Effect globalisering op de interne markt (stemming)

Verslag over het effect van de globalisering op de interne markt [2004/2225(INI)] — Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Rapporteur: Edit Herczog (A6-0021/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0055)

7.12.   Clausule inzake mensenrechten en democratie in EU-overeenkomsten (stemming)

Verslag over de mensenrechten- en de democratieclausule in door de Europese Unie gesloten overeenkomsten [2005/2057(INI)] — Commissie buitenlandse zaken.

Rapporteur: Vittorio Agnoletto (A6-0004/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0056)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Vittorio Agnoletto (rapporteur) diende een mondeling amendement in op amendement 7, dat in aanmerking werd genomen.

7.13.   Evaluatie van bepaalde toegangsbeperkingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Shetlandbox en scholbox) (stemming)

Verslag over de evaluatie van bepaalde toegangsbeperkingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Shetlandbox en scholbox) [2005/2190(INI)] — Commissie visserij.

Rapporteur: Catherine Stihler (A6-0016/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0057)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Catherine Stihler (rapporteur) vóór de stemming.

7.14.   Verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie inzake verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen [2005/2122(INI)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Mechtild Rothe (A6-0020/2006)

(Gekwalificeerde meerderheid voor paragraaf 1 en de bijlage)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0058)

8.   Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Csaba Őry — A6-0026/2006

Roselyne Bachelot-Narquin

Verslag Thijs Berman — A6-0017/2006

Albert Jan Maat, Mairead McGuinness en Frank Vanhecke

Verslag Vittorio Agnoletto — A6-0004/2006

Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer

9.   Rectificaties stemgedrag

De rectificaties stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/ Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.45 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES

Voorzitter

10.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

11.   Rectificaties stemgedrag voorgaande vergaderingen

De volgende leden hebben hun stemgedrag als volgt gerectificeerd:

Vergadering van 12.05.2005

over de zestigste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa — B6-0290/2005/rev.

resolutie (als geheel)

vóór: Ģirts Valdis Kristovskis

12.   Diensten op de interne markt *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt [COM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD)] — Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Rapporteur: Evelyne Gebhardt (A6-0409/2005).

Evelyne Gebhardt leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Martin Bartenstein (fungerend voorzitter van de Raad), José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) en Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

De Voorzitter deelt de leden mede dat de betoging tegen de richtlijn betreffende diensten op de interne markt op dit ogenblik buiten het Parlement plaatsvindt zonder incidenten.

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Adam Jerzy Bielan, namens de UEN-Fractie, Marine Le Pen, niet-ingeschrevene, Christopher Heaton-Harris (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Kartika Tamara Liotard (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Jorgo Chatzimarkakis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Marie-Hélène Descamps (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Kurt Lechner (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Raül Romeva i Rueda (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Marcin Libicki (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Anne Van Lancker (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL) en Malcolm Harbour.

VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Robert Goebbels, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Sahra Wagenknecht, Philippe de Villiers, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Marianne Thyssen, Richard Falbr, Philippe de Villiers, om iets aan zijn betoog toe te voegen, aangezien zijn spreektijd niet opgebruikt was, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Mario Borghezio, Roberta Angelilli, James Hugh Allister, Othmar Karas, Hannes Swoboda, Martin Bartenstein, Toine Manders, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Eoin Ryan en Jana Bobošíková.

Aangezien het tijdstip van het vragenuur aangebroken is, wordt het debat thans onderbroken.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS

Ondervoorzitter

13.   Vragenuur (vragen aan de Raad)

De Voorzitter brengt de regels in herinnering betreffende de nieuwe organisatie van het vragenuur (punt 11 van de notulen van 18.01.2006).

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0002/2006).

Eerste deel

Vraag 1 (Dimitrios Papadimoulis): Toetredingsonderhandelingen met Servië-Montenegro.

Hans Winkler (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Dimitrios Papadimoulis, Bart Staes en Hubert Pirker.

Vraag 2 (Richard Corbett): Kritiek van de Raadsvoorzitter op het Hof van Justitie.

Hans Winkler beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Richard Corbett, Reinhard Rack en Paul Rübig.

Vraag 3 (Vytautas Landsbergis): EU-grenzen (betreffende Estland) met Rusland.

Hans Winkler beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Vytautas Landsbergis, Richard Seeber en Bernd Posselt.

Vraag 4 (Proinsias De Rossa): Openbare stemming in de Raad.

Hans Winkler beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Proinsias De Rossa, Richard Corbett en Gay Mitchell.

Vraag 5 (Laima Liucija Andrikienė): Nieuwe financiële vooruitzichten 2007-2013.

Hans Winkler beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Rack en Agnes Schierhuber.

Tweede deel

Vraag 6 (Bernd Posselt): Energieafhankelijkheid van de EU.

Vraag 7 (Gay Mitchell): Continuïteit brandstofvoorziening.

Martin Bartenstein (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt, Gay Mitchell, Paul Rübig en Richard Seeber.

Vraag 8 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 9 (Othmar Karas): Aanvullende bedrijfspensioenen.

Martin Bartenstein beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Othmar Karas, Hubert Pirker en Richard Seeber.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 19.00 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Janusz ONYSZKIEWICZ

Ondervoorzitter

14.   Diensten op de interne markt *** I (voortzetting van het debat)

Het woord wordt gevoerd door Jacques Toubon, Harlem Désir, Ona Juknevičienė, Jean-Luc Bennahmias, die namens de Verts/ALE-Fractie vraagt dat de vergadering wordt onderbroken vóór de eindstemming op donderdag, Jonas Sjöstedt, Jens-Peter Bonde, Rolandas Pavilionis, Hans-Peter Martin, Ria Oomen-Ruijten, Poul Nyrup Rasmussen, Cecilia Malmström, Carl Schlyter, Georgios Toussas, Hélène Goudin, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roselyne Bachelot-Narquin, Edit Herczog, Karin Riis-Jørgensen, Hélène Flautre, Bairbre de Brún, Dariusz Maciej Grabowski, Jacek Protasiewicz, Arlene McCarthy, Bronisław Geremek, Dimitrios Papadimoulis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Avril Doyle, Jan Andersson, Luigi Cocilovo, Vladimír Železný en Zuzana Roithová.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Barbara Weiler, Sophia in 't Veld, Charlotte Cederschiöld, Maria Matsouka, Diana Wallis, Małgorzata Handzlik, Proinsias De Rossa, Šarūnas Birutis, Zita Pleštinská, Ieke van den Burg, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Dariusz Rosati, Alexander Stubb, Manuel Medina Ortega, Konstantinos Hatzidakis, Bernadette Vergnaud, Stefano Zappalà, Joel Hasse Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Mia De Vits, József Szájer, Pier Antonio Panzeri, Thomas Mann, Lasse Lehtinen, Bogusław Sonik, Joseph Muscat, Astrid Lulling, Vladimír Maňka, Gunnar Hökmark, Amalia Sartori, Simon Busuttil, Ivo Strejček, Simon Coveney, Riccardo Ventre, John Purvis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Valdis Dombrovskis en Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 16.02.2006.

15.   Nieuw financieringsinstrument voor de ontwikkeling in het kader van de millenniumdoelstellingen (debat)

Verklaring van de Commissie: Nieuw financieringsinstrument voor de ontwikkeling in het kader van de millenniumdoelstellingen

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Tokia Saïfi, namens de PPE-DE-Fractie, Glenys Kinnock, namens de PSEFractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, Alessandro Battilocchio, niet-ingeschrevene, Karin Scheele en Michel Rocard.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Nirj Deva, Tokia Saïfi, namens de PPE-DE-Fractie, Ģirts Valdis Kristovskis, Eoin Ryan, Roberts Zīle en Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, over nieuwe financïële mechanismen voor ontwikkeling in het kader van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDO's) (B6-0119/2006),

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Feleknas Uca en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over financiering voor ontwikkeling (B6-0121/2006),

Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, over nieuwe financiële instrumenten voor ontwikkeling in het kader van de millenniumdoelstellingen (B6-0124/2006),

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti, Poul Nyrup Rasmussen, Glyn Ford, Claude Moraes, Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna, Thijs Berman en Proinsias De Rossa, namens de PSE-Fractie, over nieuwe methoden ter financiering van ontwikkeling in het kader van de Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling (B6-0142/2006),

Caroline Lucas, Margrete Auken en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, over nieuwe financiële instrumenten voor ontwikkeling in verband met de millenniumdoelstellingen (B6-0143/2006).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 16.02.2006.

16.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 368.298/OJME).

17.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.40 uur gesloten.

Julian Priestley

Secretaris-generaal

Antonios Trakatellis

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Waarnemers:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


BIJLAGE

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

-

verworpen

 

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (..., ..., ...)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (..., ..., ...)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

art

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1.   Gecoverde banden ***

Aanbeveling: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0012/2006)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

2.   Goedkeuring van mechanische onderdelen van koppelingen van voertuigcombinaties ***

Aanbeveling: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0011/2006)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

3.   Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad *

Verslag: Joseph DAUL (A6-0008/2006)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

578, 13, 10

Verzoek om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

4.   Intrekking van twee verordeningen op het gebied van het monetair beleid *

Verslag: Pervenche BÉRÈS (A6-0010/2006)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

5.   Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten *** I

Verslag: Mihael BREJC (A6-0406/2005)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

6.   Partnerschapsovereenkomst EG/Salomoneilanden inzake visserij *

Verslag: Carmen FRAGA ESTÉVEZ (A6-0018/2006)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

7.   Inbeslagneming van voertuigen door de Griekse autoriteiten

Verslag: Michael CASHMAN (A6-0394/2005)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

ES

+

398, 161, 64

8.   Blootstelling van werknemers aan kunstmatige optische straling *** III

Verslag: Csaba ŐRY (A6-0026/2006)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

stemming: gemeenschappelijke ontwerptekst

HS

+

570, 16, 49

Verzoek om hoofdelijke stemming

ALDE: gemeenschappelijke ontwerptekst

9.   Minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens *

Verslag: Thijs BERMAN (A6-0017/2006)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-7

9-11

14-16

18-20

22-23

28-31

35

37

39-40

commissie

 

+

 

Amendementen van de bevoegde commissie — aparte stemming

8

commissie

HS

+

591, 38, 10

21

commissie

HS

+

613, 13, 8

26

commissie

so

 

 

1/ES

+

508, 133, 7

2/ES

+

321, 315, 12

38

commissie

as

+

 

Artikel 3, § 2

47=

53=

Verts/ALE

JØRGENSEN ea

HS

-

172, 460, 18

12

commissie

HS

+

418, 129, 11

Artikel 3, na § 2

48

Verts/ALE

HS

-

259, 377, 16

Artikel 3, § 3, onder § 1

49=

54=

Verts/ALE

JØRGENSEN ea

HS

-

171, 464, 14

13

commissie

HS

+

431, 202, 14

Artikel 5

44

IND/DEM

HS

-

47, 590, 16

17

commissie

 

+

 

Na artikel 5

42

ALDE

 

+

 

Artikel 6, § 1, onder § 2

50

Verts/ALE

ES

+

346, 257, 36

Bijlage 1, punt 2

55

JØRGENSEN ea

ES

+

379, 185, 74

24

commissie

 

 

 

Bijlage 1, punt 3

56

JØRGENSEN ea

so

 

 

1

-

 

2/ES

+

359, 277, 6

Bijlage 1, punt 4

57

JØRGENSEN ea

 

-

 

25

commissie

 

+

 

Bijlage 1, punt 7

27

commissie

 

+

 

58

JØRGENSEN ea

 

-

 

Bijlage 1, na punt 7

59

JØRGENSEN ea

 

-

 

Bijlage 1, punt 10

60

JØRGENSEN ea

 

+

 

Bijlage 1, punt 11,na sub§ a)

45

IND/DEM

 

-

 

Bijlage 2, punt 1

61

JØRGENSEN ea

HS

-

172, 465, 15

Bijlage 2, punt 3

32

commissie

ES

+

429, 210, 7

62

JØRGENSEN ea

 

 

 

Bijlage 3, punt 1, inleiding

33

commissie

 

+

 

63

JØRGENSEN ea

 

 

 

Bijlage 3, punt 2, sub§ 1

64 dd

JØRGENSEN ea

ES

-

229, 409, 11

Bijlage 3, punt 2, sub§ 2

34

commissie

 

+

 

64 dd

JØRGENSEN ea

 

 

 

Bijlage 4, punt 1, sub§ 1

36

commissie

 

+

 

51=

65=

Verts/ALE

JØRGENSEN ea

ES

-

213, 432, 2

Bijlage 4, punt 3, tabel 1, regel 2

52

Verts/ALE

 

-

 

43=

66=

PSE

JØRGENSEN ea

 

-

 

Bijlage 4, punt 3, tabel 1, regel 3

68

Verts/ALE

 

-

 

Bijlage 4, punt 4, § 2

46

IND/DEM

HS

-

145, 445, 65

Bijlage 5, letter d)

41

commissie

 

+

 

67

JØRGENSEN ea

 

 

 

stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

Verzoek om hoofdelijke stemming

Verts/ALE: am 47, 48 en 49

PSE: am 8, 12, 13, 21, 47/53, 49/54 en 61

IND/DEM: am 44 en 46

Verzoek om aparte stemming

PSE: am 38

Verzoeken om stemming in onderdelen

PSE

am 26

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „50 lux”;

2de deel: deze woorden

am 56

1ste deel: t/m „cm dik zijn.” (alinea 1)

2de deel: rest (alinea 2)

10.   Hervorming staatssteunbeleid 2005-2009

Verslag: Gunnar HÖKMARK (A6-0009/2006)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 1

3

PPE-DE

ES

+

555, 84, 7

na § 3

8

Verts/ALE

so/HS

 

 

1

-

285, 364, 6

2

 

 

3

 

 

na § 4

9

Verts/ALE

 

-

 

§ 7

10

Verts/ALE

 

-

 

na § 10

21

WEBER ea

 

+

 

§ 12

11

Verts/ALE

ES

+

331, 304, 9

§ 17

1

PPE-DE

 

+

 

na § 19

12

Verts/ALE

HS

+

342, 308, 4

na § 26

13

Verts/ALE

HS

-

129, 354, 170

19

GUE/NGL

 

-

 

na § 27

20

GUE/NGL

 

-

 

§ 28

6

PSE

 

+

 

§ 32

14

Verts/ALE

 

-

 

§ 34

15

Verts/ALE

 

-

 

§ 35

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 37

2

PPE-DE

 

+

 

§ 40

16

Verts/ALE

 

-

 

na § 40

17

Verts/ALE

HS

-

281, 352, 20

na § 41

18

Verts/ALE

HS

+

340, 296, 12

Overweging B

7

Verts/ALE

 

-

 

§

oorspronkelijke tekst

as

+

 

Overweging C

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

Na overweging C

4

PSE

 

+

 

overw F

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

Na overweging H

5

PSE

 

+

mondeling gewijzigd

stemming: resolutie (als geheel)

 

+

 

Verzoek om hoofdelijke stemming

Verts/ALE: ams 8, 12, 13, 17 en 18

Verzoek om aparte stemming

PSE: overweging B

Verzoeken om stemming in onderdelen

PSE:

overweging C

1ste deel: t/m „evenredig moet zijn”

2de deel: rest

ALDE:

overweging F

1ste deel: t/m „moet worden gehouden”

2de deel: rest

Verts/ALE:

§ 35

1ste deel: t/m „bevorderlijk is voor een regio”

2de deel: rest

GUE/NGL

amendement 8

1ste deel:„is van mening dat ... taken te vervullen” zonder de woorden „overeenkomstig artikel 86 ... Grondwet voor Europa en”

2de deel:„overeenkomstig artikel 86 ... Grondwet voor Europa en”

3de deel:„stelt voor deze ... te financieren”

Diversen

Gunnar Hökmark, rapporteur, diende een mondeling amendement in op amendement 5:

H bis. overwegende dat staatssteun die geen verstoring van de mededinging tot gevolg heeft, een toegestaan middel vormt om de economische ontwikkeling te bevorderen, en derhalve een middel kan zijn ter bevordering van de agenda van Lissabon voor economische groei en werkgelegenheid, naast andere middelen, waaronder gemeenschapsfinanciering via onder meer de structuurfondsen,

11.   Effect globalisering op de interne markt

Verslag: Edit HERCZOG (A6-0021/2006)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

na § 26

1

PPE-DE

HS

+

448, 179, 16

stemming: resolutie (als geheel)

 

+

 

Verzoek om hoofdelijke stemming

IND/DEM: am 1

12.   Clausule inzake mensenrechten en democratie in EU-overeenkomsten

Verslag: Vittorio AGNOLETTO (A6-0004/2006)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 4

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 7, letter b), sub§ 2

7

PPE-DE

ES

+

391, 208, 34

mondeling gewijzigd

§ 7, punt f)

11

Verts/ALE

HS

+

325, 301, 10

§ 9

2

ALDE

 

+

 

§ 12, letter b)

5

PSE

 

+

 

§ 12, letter d)

6

PSE

 

+

 

§ 13

3=

8=

13=

ALDE

PSE

Verts/ALE

 

+

 

na § 20

14

Verts/ALE

ES

+

357, 251, 18

visum 9

1=

9/rev=

10=

ALDE

PSE

Verts/ALE

 

+

 

overw D

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

Na overweging G

4

PSE

 

+

 

stemming: resolutie (als geheel)

 

+

 

Amendement 12 betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (zie artikel 151, lid 1, alinea d) van het Reglement).

Verzoek om hoofdelijke stemming

Verts/ALE: amendement 11

Verzoeken om stemming in onderdelen

UEN

overw D

1ste deel: t/m „moet kunnen reageren”

2de deel: rest

§ 4

1ste deel: t/m „EU en derde landen”

2de deel: rest

Diversen

De heer Agnoletto stelde een mondeling amendement voor op amendement 7:

wijst erop dat de Europese Unie in haar betrekkingen met derde landen en in de context van de bevordering van de democratische beginselen en de mensenrechten via de „democratieclausule” ertoe wordt aangespoord bijzondere aandacht te schenken aan de tenuitvoerlegging van het beleid voor gendergelijkheid en de rechten van de vrouw; en zich tegelijkertijd ervan te vergewissen dat de autoriteiten van het derde land zich houden aan de fundamentele rechten niet naar willekeur te worden aangehouden, gemarteld of terechtgesteld en dat de burgers van dat land bij wijze van prioriteit toegang hebben tot een onafhankelijke rechten;

13.   Evaluatie van bepaalde toegangsbeperkingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Shetlandbox en scholbox)

Verslag: Catherine STIHLER (A6-0016/2006)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 8

§

oorspronkelijke tekst

as / ES

+

374, 245, 17

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

560, 56, 15

Verzoek om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

Verzoek om aparte stemming

PPE-DE: § 8

14.   Verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen

Verslag: Mechtild ROTHE (A6-0020/2006)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Bijlage, deel A, §1

3

Verts/ALE

 

-

Gekwalificeerde meerderheid

Bijlage, deel B, sectie I, § 1

5

Verts/ALE

 

-

Gekwalificeerde meerderheid

Bijlage, deel B, sectie I, § 1

1

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE

 

+

Gekwalificeerde meerderheid

Bijlage, deel B, sectie 4,§ 11

§

oorspronkelijke tekst

as / ES

-

332, 272, 8

Gekwalificeerde meerderheid

Bijlage, deel B, sectie 4,§ 12

§

oorspronkelijke tekst

as / ES

-

325, 280, 8

Gekwalificeerde meerderheid

stemming: § 1 en bijlage (als geheel)

ES

+

519, 60, 24

Gekwalificeerde meerderheid

Na overw. E

4

Verts/ALE

 

-

 

Overweging G

2

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

stemming: resolutie (als geheel)

 

+

 

Verzoek om aparte stemming

PPE-DE: Bijlage, deel B, sectie IV, §§ 11 en 12


BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.   Verslag Daul A6-0008/2006

Resolutie

Voor: 578

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa- Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin

Onthoudingen: 10

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Belohorská, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Verslag Őry A6-0026/2006

Resolutie

Voor: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis- Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero- Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz- Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wortmann- Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 16

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: von Wogau

Onthoudingen: 49

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Mathieu, Piskorski

PSE: Tabajdi

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag

Voor: John Attard-Montalto, Sajjad Karim, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

3.   Verslag Berman A6-0017/2005

Amendement 8

Voor: 591

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis- Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, Wohlin

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa- Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez- Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 38

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Mote

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Lamassoure, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Casaca

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken

Onthoudingen: 10

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Louis, de Villiers

PPE-DE: Belet, Marques

UEN: Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag

Voor: Sajjad Karim

4.   Verslag Berman A6-0017/2005

Amendement 21

Voor: 613

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes- Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski,Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Lamassoure, Siekierski, Zwiefka

Onthoudingen: 8

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Rogalski, Salvini, Speroni, Železný

PPE-DE: Marques

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag

Voor: Sajjad Karim

5.   Verslag Berman A6-0017/2005

Amendementen 47 + 53

Voor: 172

ALDE: Bourlanges, Bowles, Hall, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fontaine, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Olajos, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Surján, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, von Wogau, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Bullmann, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Gill, Grech, Gröner, Groote, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lavarra, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Piecyk, Pinior, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 460

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Kozlík, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Onthoudingen: 18

ALDE: Attwooll

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Borghezio, Coûteaux, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Železný

NI: Belohorská, Helmer

PPE-DE: Nicholson

PSE: Swoboda

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag

Voor: Sajjad Karim

6.   Verslag Berman A6-0017/2005

Amendement 12

Voor: 498

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Giertych, Kozlík, Masiel, Mussolini, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Dehaene, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover,Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Tegen: 129

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Meijer, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin, Železný

NI: Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, García-Margallo y Marfil, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Purvis, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lehtinen

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 11

IND/DEM: Borghezio, Louis, Salvini, Sinnott, Speroni, de Villiers

NI: Romagnoli

PPE-DE: Doyle, Marques, Mitchell

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Verslag Berman A6-0017/2005

Amendement 48

Voor: 259

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Chiesa, Drčar Murko, Hall, Malmström, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wohlin, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Bullmann, Casaca, Corbett, Kreissl-Dörfler, Napoletano, Roure, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 377

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Helmer, Mölzer, Mote, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deß, Deva, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fjellner, Gál, García-Margallo y Marfil, Glattfelder, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, McMillan-Scott, Nicholson, Őry, Parish, Purvis, Schmitt, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Surján, Toubon, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Onthoudingen: 16

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Gewalt, Marques

PSE: Moraes

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag

Voor: Stephen Hughes

8.   Verslag Berman A6-0017/2005

Amendementen 49 + 54

Voor: 171

ALDE: Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cornillet, Drčar Murko, Hall, Resetarits, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fontaine, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Olajos, Oomen-Ruijten, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Gill, Groote, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Piecyk, Prets, Reynaud, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Swoboda, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 464

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Salvini, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Kozlík, Masiel, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Onthoudingen: 14

ALDE: Attwooll, Ludford, Lynne, Wallis

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Helmer

PSE: Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag

Tegen: Charlotte Cederschiöld, Gunnar Hökmark, Ria Oomen-Ruijten

9.   Verslag Berman A6-0017/2005

Amendement 13

Voor: 431

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Hall, in 't Veld, Malmström, Resetarits, Szent-Iványi, Väyrynen, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Salvini, Speroni, Wohlin, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, Novak, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Pavilionis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 202

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Toia, Virrankoski

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Grosch, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, Langen, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Parish, Pirker, Purvis, Rack, Rübig, Saïfi, Schierhuber, Siekierski, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Toubon, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Casaca, Castex, Désir, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lienemann, Napoletano, Patrie, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Tarabella, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Onthoudingen: 14

ALDE: Ludford, Lynne

GUE/NGL: Guidoni

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Doyle, Marques, Mitchell, Samaras

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag

Tegen: Gerard Batten

10.   Verslag Berman A6-0017/2005

Amendement 44

Voor: 47

ALDE: Drčar Murko, Hall

GUE/NGL: de Brún, Liotard, Markov, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Claeys, Dillen, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hoppenstedt, Ibrisagic, Klich, Olajos, Olbrycht, Ventre, Zwiefka

PSE: Casaca, Napoletano, Roure

UEN: Camre

Tegen: 590

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Clark, Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl- Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 16

IND/DEM: Bloom, Borghezio, Coûteaux, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Baco, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PSE: Moraes

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag

Voor: Derek Roland Clark, Gunnar Hökmark

11.   Verslag Berman A6-0017/2005

Amendement 61

Voor: 172

ALDE: Bourlanges, Bowles, Drčar Murko, Hall, Jäätteenmäki, Onyszkiewicz, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wohlin, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Olajos, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Bullmann, van den Burg, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Ferreira Anne, Ford, Gill, Grech, Groote, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Piecyk, Poignant, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Swoboda, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 465

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch- Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Mölzer, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa- Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Onthoudingen: 15

ALDE: Attwooll, Wallis

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni, Titford

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Nicholson, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag

Tegen: Henri Weber

12.   Verslag Berman A6-0017/2005

Amendement 46

Voor: 145

ALDE: Bourlanges, Bowles, Drčar Murko, Griesbeck, Hall

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fontaine, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Olajos, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, von Wogau, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ford, Gill, Gröner, Groote, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Locatelli, McCarthy, Martin David, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Weiler, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 445

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts- Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Masiel, Mote, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes- Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Onthoudingen: 65

ALDE: Lynne, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Ferreira Anne, Koterec, Moraes

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hudghton, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Onesta, Rühle, Turmes

Rectificaties stemgedrag

Voor: Linda McAvan

13.   Verslag Hökmark A6-0009/2006

Amendement 8/1

Voor: 285

ALDE: Chiesa, Cocilovo, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Járóka, Ventre

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 364

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Onthoudingen: 6

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík

PPE-DE: Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

14.   Verslag Hökmark A6-0009/2006

Amendement 12

Voor: 342

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 308

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Onthoudingen: 4

NI: Kozlík

PPE-DE: Brepoels, Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

15.   Verslag Hökmark A6-0009/2006

Amendement 13

Voor: 129

ALDE: Chiesa, Harkin, Manders, Newton Dunn, Szent-Iványi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers

NI: Allister, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Brepoels, Kušķis, Lamassoure

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Grech, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Martínez Martínez, Matsouka, Moraes, Muscat, Öger, Paleckis, Prets, Sifunakis, Szejna, Tzampazi

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Busquin, Goebbels, Haug, Kuc

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Onthoudingen: 170

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Andersson, Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag

Tegen: Toine Manders

16.   Verslag Hökmark A6-0009/2006

Amendement 17

Voor: 281

ALDE: Chiesa, Cocilovo

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Brepoels, Kušķis, Lamassoure, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 352

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Helmer, Le Pen Jean-Marie, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Onthoudingen: 20

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi

PSE: Koterec

Verts/ALE: van Buitenen

17.   Verslag Hökmark A6-0009/2006

Amendement 18

Voor: 340

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wohlin, Zapałowski

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 296

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Salvini, Titford, Tomczak, Wise, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Hasse Ferreira, Haug, Paasilinna

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Onthoudingen: 12

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mote, Vanhecke

PSE: Koterec

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag

Voor: Frederika Brepoels, Joel Hasse Ferreira

18.   Verslag Herczog A6-0021/2006

Amendement 1

Voor: 448

ALDE: Morillon

IND/DEM: Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 179

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 16

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ribeiro e Castro

PSE: Attard-Montalto, Castex, Grech, Muscat

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Podkański, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

19.   Verslag Agnoletto A6-0004/2006

Amendement 11

Voor: 325

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 301

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Letta, Morillon

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos- Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Vaidere

Onthoudingen: 10

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Bonde, Železný

NI: Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Brepoels

PSE: Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

20.   Verslag Stihler A6-0016/2006

Resolutie

Voor: 560

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 56

ALDE: Ortuondo Larrea

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Titford, Wise, Wohlin

NI: Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ayuso González, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kelam, López-Istúriz White, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Toubon, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

Onthoudingen: 15

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Deva, Kamall, Sonik, Sturdy

UEN: Camre, Libicki

Verts/ALE: van Buitenen


AANGENOMEN TEKSTEN

 

P6_TA(2006)0045

Gecoverde banden ***

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de Besluiten 2001/507/EG en 2001/509/EG met het oog op de verplichte toepassing van Reglementen nr. 109 en nr. 108 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake gecoverde banden (COM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2004)0774 — 9916/2005) (1),

gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, tweede streepje en artikel 4, lid 4, van Besluit 97/836/EG van de Raad van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen („Herziene overeenkomst van 1958”) (2) (C6-0315/2005),

gelet op artikel 75, lid 1 en 43, lid 1 van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A6-0012/2006),

1.

stemt in met het voorstel voor een besluit van de Raad;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

(2)  PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78.

P6_TA(2006)0046

Goedkeuring van mechanische onderdelen van koppelingen van voertuigcombinaties ***

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de aanvaarding door de Gemeenschap van Reglement nr. 55 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende uniforme voorschriften voor de goedkeuring van mechanische onderdelen van koppelingen van voertuigcombinaties (COM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2005)0019 — 11233/2005) (1),

gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 3, lid 3 en artikel 4, lid 2, tweede streepje van het besluit van de Raad 97/836/EG van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen („Herziene overeenkomst van 1958”) (2) (C6-0317/2005),

gelet op artikel 75, lid 1 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A6-0011/2006),

1.

stemt in met het voorstel voor een verordening van de Raad;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

(2)  PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78.

P6_TA(2006)0047

Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1786/2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen (COM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0572) (1),

gelet op de artikelen 36 en 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0410/2005),

gelet op de artikelen 51 en 43, lid 1 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0008/2006),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

P6_TA(2006)0048

Intrekking van twee verordeningen op het gebied van het monetair beleid *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3181/78 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1736/79 van de Raad op het gebied van het monetaire beleid (COM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0611) (1),

gelet op artikel 308 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0010/2006),

gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0010/2006),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

wenst dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

P6_TA(2006)0049

Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten *** I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en de Gemeenschappelijke Visuminstructies (COM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2005)0056) (1),

gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 62, lid 2, letter a) en 62, lid 2, letter b), punten ii) en iv) van het EG-verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0049/2005),

kennis genomen hebbende van de toezeggingen van, enerzijds de Commissie, op de plenaire vergadering van het Parlement van 14 februari 2006 om het door het Parlement ingenomen standpunt over te nemen, en, anderzijds, de vertegenwoordiger van de Raad, bij schrijven van 20 december 2005, om het voorstel als gewijzigd goed te keuren, overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, eerste streepje van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0406/2005),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

P6_TC1-COD(2005)0006

Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 14 februari 2006, met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 62, punt 2, onder a),

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De behoefte om regels inzake klein grensverkeer te ontwikkelen om het communautaire rechtskader inzake buitengrenzen te consolideren werd benadrukt in de mededeling van de Commissie „Naar een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie” (3) en door de Raad van 13 juni 2002 bevestigd met de goedkeuring van het „Plan voor het beheer van de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie” dat werd onderschreven door de Europese Raad van Sevilla van 21 en 22 juni 2002.

(2)

Het is in het belang van de uitgebreide Gemeenschap dat erop wordt toegezien dat haar grenzen met haar buren geen belemmering vormen voor het handelsverkeer, de sociale en culturele uitwisseling of de regionale samenwerking. Daarom moet voor het klein grensverkeer een doeltreffende regeling worden ingevoerd.

(3)

De regeling inzake klein grensverkeer houdt een afwijking in van de algemene regels inzake personencontrole bij overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie, zoals die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad van ... [tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenzencode)] (4).

(4)

De Gemeenschap dient regels vast te stellen betreffende de criteria en voorwaarden die in acht moeten worden genomen om de overschrijding van de landbuitengrenzen van de lidstaten in het kader van het klein grensverkeer voor de grensbewoners te vergemakkelijken. Deze regels moeten een evenwicht tot stand brengen tussen, enerzijds, het vergemakkelijken van de grensoverschrijding door bonafide grensbewoners die gegronde redenen hebben om de buitengrens van de lidstaten frequent te overschrijden en, anderzijds, de noodzaak om illegale immigratie te voorkomen en het potentiële gevaar van criminele activiteiten voor de veiligheid te bestrijden.

(5)

Ter voorkoming van misbruik geldt als algemene regel dat een vergunning voor klein grensverkeer alleen mag worden afgegeven aan personen die sinds tenminste één jaar legaal in het grensgebied verblijven. Bij bilaterale overeenkomst kan in een langere periode van verblijf worden voorzien. Voor uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen, zoals gevallen waarin het gaat om minderjarigen, wijzigingen in de echtelijke staat of erfenis van grond kan in een dergelijke bilaterale overeenkomst ook een kortere verblijfsduur worden voorzien.

(6)

De vergunning voor klein grensverkeer dient aan grensbewoners te worden uitgereikt ongeacht of zij aan de visumplicht zijn onderworpen op grond van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (5). De onderhavige verordening dient dus te worden gelezen in samenhang met Verordening (EG) nr. .../... van de Raad [tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001], strekkende tot vrijstelling van de visumplicht voor grensbewoners die ingevolge deze verordening gebruik kunnen maken van de regeling voor klein grensverkeer, vastgesteld in deze verordening. Bijgevolg kan deze verordening pas in werking treden gelijktijdig met die gewijzigde verordening.

(7)

De Gemeenschap dient regels vast te stellen betreffende de specifieke criteria en voorwaarden voor de afgifte van een vergunning voor klein grensverkeer aan grensbewoners. Deze criteria en voorwaarden moeten in overeenstemming zijn met de voorwaarden voor binnenkomst die moeten worden vervuld door grensbewoners die de grens overschrijden in het kader van het klein grensverkeer.

(8)

De vaststelling van regels inzake klein grensverkeer op Gemeenschapsniveau mag geen afbreuk doen aan de rechten inzake vrij verkeer van de burgers van de Unie en hun familieleden alsmede van de onderdanen van derde landen en hun familieleden, die op grond van overeenkomsten die de Gemeenschap en haar lidstaten hebben gesloten met deze landen, op het gebied van het vrij verkeer rechten genieten die equivalent zijn aan die van de burgers van de Unie. Wanneer echter de faciliteit die in het kader van een regeling inzake klein grensverkeer wordt toegestaan aan grensbewoners een minder systematische controle impliceert, moet deze faciliteit automatisch worden uitgebreid tot in het grensgebied verblijvende burgers van de Unie en tot onderdanen van derde landen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer vallen.

(9)

Voor de toepassing van de regeling inzake klein grensverkeer moeten de lidstaten de toestemming krijgen om, zo nodig, bilaterale overeenkomsten met aangrenzende derde landen te sluiten of te handhaven op voorwaarde dat deze overeenstemmen met de in deze verordening vastgestelde regels.

(10)

Deze verordening heeft geen gevolgen voor de specifieke regelingen die in Ceuta en Melilla worden toegepast, zoals vastgesteld in de Verklaring van het Koninkrijk Spanje betreffende de steden Ceuta en Melilla in de slotakte bij de overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985 (6).

(11)

De lidstaten moeten sancties, zoals die waarin de nationale wet voorziet, opleggen aan grensbewoners wanneer zij misbruik maken van de bij deze verordening ingevoerde regeling voor klein grensverkeer.

(12)

De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in betreffende de toepassing van deze verordening, dat zo nodig vergezeld gaat van wetgevingsvoorstellen.

(13)

Deze verordening eerbiedigt de fundamentele rechten en vrijheden en volgt de beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend.

(14)

Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk het vaststellen van regels betreffende de criteria en voorwaarden voor de invoering van een regeling inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten, rechtstreeks van invloed zijn op het communautaire acquis inzake buitengrenzen en bijgevolg niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang en de gevolgen van deze verordening beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap maatregelen nemen overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag bedoelde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in dat artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(15)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de positie van Denemarken neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze verordening, die derhalve niet verbindend is voor, noch van toepassing op Denemarken. Aangezien deze verordening een ontwikkeling vormt van het Schengenacquis op grond van de bepalingen van het derde deel van titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dient Denemarken overeenkomstig artikel 5 van dit Protocol binnen een termijn van zes maanden na de datum van vaststelling van deze verordening te beslissen of het deze in zijn nationale wetgeving zal omzetten.

(16)

Wat IJsland en Noorwegen betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de door de Raad van de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten Overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (7), die vallen onder het gebied dat is bedoeld in artikel 1, punt ( A ), van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van die overeenkomst (8).

(17)

Deze verordening vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis waaraan het Verenigd Koninkrijk niet deelneemt overeenkomstig Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (9). Derhalve neemt het Verenigd Koninkrijk niet deel aan de aanneming van deze verordening en is deze niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

(18)

Deze verordening vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis waaraan Ierland niet deelneemt overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (10). Derhalve neemt Ierland niet deel aan de aanneming van deze verordening en is deze niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

(19)

Wat Zwitserland betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst die is ondertekend door de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop de Zwitserse bondsstaat wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (11), die vallen onder het gebied bedoeld in artikel 1, punt (A), van Besluit 1999/437/EG, gelezen in samenhang met artikel 4, lid 1, van de Besluit 2004/849/EG van de Raad (12) en Besluit 2004/860/EG  (13) van de Raad.

(20)

Artikel 4, onder b), en artikel 9, onder c), vormen bepalingen die het Schengenacquis uitwerken of daar anderszins mee samenhangen in de zin van artikel 3, lid 2, van de Toetredingsakte van 2003,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Doel

1.   Bij deze verordening wordt een regeling inzake klein grensverkeer aan de buitengrenzen van de lidstaten ingesteld en wordt een speciaal document ingevoerd op grond waarvan grensbewoners in het kader van de regeling inzake klein grensverkeer de grens mogen overschrijden. Dit document wordt „vergunning voor klein grensverkeer” genoemd.

2.   Bij deze verordening wordt de lidstaten toegestaan om met het oog op de tenuitvoerlegging van de hierbij ingestelde regeling voor klein grensverkeer met aangrenzende derde landen bilaterale overeenkomsten te sluiten of te handhaven.

Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze verordening doet geen afbreuk aan de bepalingen van de op onderdanen van derde landen van toepassing zijnde nationale of Gemeenschapswetgeving op het gebied van:

a)

langdurig verblijf;

b)

toegang tot en uitoefening van een economische activiteit;

c)

douane- en belastingzaken.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„landbuitengrens”: de gemeenschappelijke landgrens tussen een lidstaat en een aangrenzend derde land;

b)

„grensgebied”: een gebied dat niet verder gaat dan 30 kilometer vanaf de grenslijn . Binnen dit gebied worden de plaatselijke administratieve districten die moeten worden beschouwd als grensgebied, door de betrokken staten in hun bilaterale overeenkomsten gespecificeerd. Indien een deel van een dergelijk district zich verder dan 30, maar niet meer dan 50 kilometer van de grenslijn bevindt, wordt het niettemin beschouwd als een deel van het grensgebied;

c)

„klein grensverkeer”: de regelmatige overschrijding van de landbuitengrens van een lidstaat door grensbewoners voor een verblijf in een grensgebied omwille van bijvoorbeeld sociale, culturele of aangetoonde economische redenen of wegens familiale omstandigheden, en voor een periode die de bij deze verordening vastgestelde termijnen niet overschrijdt;

d)

personen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer vallen”:

i)

de burgers van de Unie in de zin van artikel 17, lid 1, van het Verdrag en onderdanen van derde landen die familielid zijn van een burger van de Unie die zijn recht van vrij verkeer uitoefent en waarop Richtlijn 2004/38/EG  (14) van toepassing is;

ii)

de onderdanen van derde landen en hun familieleden die, ongeacht hun nationaliteit, uit hoofde van overeenkomsten tussen de Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en die landen anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie;

e)

„onderdaan van een derde land”: eenieder die geen burger van de Unie is in de zin van artikel 17, lid 1, van het Verdrag en niet ondertoepassing van punt (d) valt;

f)

„grensbewoners”: onderdanen van derde landen die legaal in het grensgebied van een buurland van een lidstaat verblijven sinds een bij bilaterale overeenkomst als bedoeld in artikel 13, nader te specificeren periode, die niet korter is dan één jaar. In uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde en in die bilaterale overeenkomst nader te omschrijven gevallen kan een verblijfsperiode van minder dan één jaar volstaan ;

g)

„vergunning voor klein grensverkeer”: het bij artikel 5 ingevoerde document op grond waarvan de houder de landbuitengrens in het kader van het klein grensverkeer mag overschrijden overeenkomstig de bepalingen van deze verordening ;

(h)

„Schengenuitvoeringsovereenkomst”: de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ter uitvoering van het op14 juni 1985te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.

HOOFDSTUK II

KLEIN GRENSVERKEER

Artikel 4

Voorwaarden voor binnenkomst

Grensbewoners mogen de landbuitengrens van een aangrenzende lidstaat in het kader van het klein grensverkeer overschrijden op voorwaarde dat zij:

a)

in het bezit zijn van een vergunning voor klein grensverkeer en, indien vereist uit hoofde van de in artikel 13 bedoelde bilaterale overeenkomsten, een geldig reisdocument of geldige documenten;

b)

niet ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staan in het Schengeninformatiesysteem (SIS);

c)

niet worden beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten , en in het bijzonder dat zij niet om dezelfde redenen ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staan in de nationale gegevensbanken van de lidstaten.

Artikel 5

Vergunning voor klein grensverkeer — principes

1.     Hierbij wordt een vergunning voor klein grensverkeer ingesteld op grond waarvan de grens mag worden overschreden.

2.     De territoriale geldigheid van de in lid 1 bedoelde vergunning blijft beperkt tot het grensgebied van de afgevende lidstaat.

3.     De vergunning voor klein grensverkeer draagt een pasfoto van de vergunninghouder en bevat ten minste de volgende gegevens:

a)

voor- en achternaam, geboortedatum, nationaliteit en woonplaats van de vergunninghouder;

b)

de afgevende instantie, datum afgifte en geldigheidsduur;

c)

het grensgebied waarbinnen de vergunninghouder zich mag bewegen;

d)

het nummer van het (de) geldige reisdocument(en) op vertoon waarvan de houder de buitengrens mag overschrijden overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, punt a.

In het document is duidelijk vermeld dat de houder zich niet buiten het grensgebied mag begeven en dat misbruik wordt bestraft overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.

Artikel 6

Verblijf in het grensgebied

In de bilaterale overeenkomsten als bedoeld in artikel 13 wordt de maximale toelaatbare duur van elk ononderbroken verblijf in het kader van de regeling inzake klein grensverkeer aangegeven; deze duur mag niet meer dan drie maanden bedragen.

Artikel 7

In- en uitreiscontroles

1.     De lidstaten voeren in- en uitreiscontroles op grensbewoners uit, om te waarborgen dat zij voldoen aan de in artikel 4 bedoelde voorwaarden.

2.     Er worden geen in- en uitreisstempels aangebracht op de in het kader van de regeling inzake klein grensverkeer afgegeven vergunning voor klein grensverkeer.

3.     Lid 1 doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 15.

HOOFDSTUK III

IN HET KADER VAN HET KLEIN GRENSVERKEER AFGEGEVEN VERGUNNING VOOR KLEIN GRENSVERKEER — GEDETAILLEERDE BEPALINGEN

Artikel 8

Veiligheidskenmerken en technische specificaties van de vergunning voor klein grensverkeer

1.    De in artikel 5 bedoelde vergunning voor klein grensverkeer wordt voorzien van veiligheidskenmerken en technische specificaties die beantwoorden aan de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (15) .

2.    De lidstaten doen de Commissie en de andere lidstaten een specimen toekomen van de vergunning voor klein grensverkeer die zij overeenkomstig lid 1 afgeven.

Artikel 9

Voorwaarden voor de afgifte

De in artikel 5 bedoelde vergunning voor klein grensverkeer kan worden afgegeven aan grensbewoners die:

a)

in het bezit zijn van een geldig reisdocument of geldige documenten op grond waarvan zij de buitengrenzen mogen overschrijden zoals geregeld in artikel 17, lid 3, onder a), van de Schengenuitvoeringsovereenkomst;

b)

documenten overleggen ter staving van hun status van grensbewoner en kunnen aantonen dat zij gegronde redenen hebben om in het kader van het klein grensverkeer de grens regelmatig te overschrijden;

c)

niet ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staan in het SIS;

d)

niet worden beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten, en in het bijzonder dat zij niet om dezelfde redenen ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staan in de nationale gegevensbanken van de lidstaten.

Artikel 10

Geldigheid

De in artikel 5 bedoelde vergunning voor klein grensverkeer is minimaal een jaar en maximaal vijf jaar geldig.

Artikel 11

Legeskosten bij afgifte

De vergoeding voor de administratieve kosten van de behandeling van de in artikel 5 bedoelde vergunning voor klein grensverkeer is niet hoger dan die voor de behandeling van kortetermijnvisa voor meervoudige binnenkomsten.

De vergunning voor klein grensverkeer kan kosteloos worden afgegeven.

Artikel 12

Regelingen voor de afgifte

1.     De vergunning voor klein grensverkeer kan worden afgegeven door de consulaten of andere, in de in artikel 13 bedoelde bilaterale overeenkomsten aangewezen administratieve instanties van de lidstaten.

2.     De lidstaten houden een centraal register bij van aangevraagde, verstrekte, verlengde en ingetrokken vergunningen en wijzen een nationaal contactpunt aan dat tot taak heeft op verzoek van andere lidstaten onverwijld inlichtingen omtrent de in dat register vermelde vergunningen te verstrekken.

HOOFDSTUK IV

TENUITVOERLEGGING VAN DE REGELING INZAKE KLEIN GRENSVERKEER

Artikel 13

Overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen

1.   Met het oog op de tenuitvoerlegging van een regeling inzake klein grensverkeer is het de lidstaten toegestaan met aangrenzende derde landen overeenkomsten te sluiten overeenkomstig de in deze verordening vastgestelde regels.

Lidstaten mogen tevens bestaande overeenkomsten op het gebied van klein grensverkeer met aangrenzende derde landen handhaven. Voorzover dergelijke overeenkomsten niet verenigbaar zijn met deze verordening dienen de betrokken lidstaten de overeenkomsten op een zodanige manier te wijzigen dat de onverenigbare elementen worden aangepast.

2.   Voordat zij met aangrenzende derde landen een overeenkomst inzake klein grensverkeer sluiten of wijzigen, raadplegen de lidstaten de Commissie om na te gaan of de overeenkomst verenigbaar is met deze verordening.

Indien de Commissie van oordeel is dat de overeenkomst onverenigbaar is met deze verordening, stelt zij de betrokken lidstaat hiervan in kennis , die al het nodige zal doen om de overeenkomst binnen een redelijke termijn op een zodanige manier te wijzigen dat de onverenigbare elementen worden aangepast.

3.    Indien de Gemeenschap of de betrokken lidstaat met een derde land geen algemene hertoelatingsregeling is overeengekomen, worden in de bilaterale overeenkomst inzake klein grensverkeer met dat derde land bepalingen opgenomen die de hertoelating vergemakkelijken van personen die op misbruik van de in deze verordening neergelegde regeling zijn betrapt .

Artikel 14

Vergelijkbare behandeling

In het kader van de in artikel 13 bedoelde overeenkomsten die zij met aangrenzende derde landen sluiten, zien de lidstaten erop toe dat het betrokken derde land op zijn minst een vergelijkbare behandeling toekent aan personen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer vallen en aan onderdanen van derde landen die legaal in het grensgebied van een lidstaat verblijven.

Artikel 15

Vergemakkelijking van de grensoverschrijding

1.   De in artikel 13 bedoelde overeenkomsten mogen bepalingen ter vergemakkelijking van de grensoverschrijding bevatten waarbij de lidstaten:

a)

speciale alleen voor grensbewoners bestemde grensdoorlaatposten creëren;

b)

aan de gewone grensdoorlaatposten speciale doorgangen voor grensbewoners reserveren;

c)

naargelang de plaatselijke omstandigheden, en wanneer er sprake is van een bijzondere vereiste, grensbewoners de mogelijkheid bieden hun grens te overschrijden op daartoe aangewezen plaatsen buiten de toegestane grensdoorlaatposten en de vastgestelde openingstijden.

2.   Wanneer een lidstaat besluit het overschrijden van de grens voor grensbewoners te vergemakkelijken in de zin van lid 1, wordt deze regeling automatisch uitgebreid tot alle in het grensgebied verblijvende personen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer vallen.

3.    Personen die de grens frequent overschrijden en die de grenswacht goed kent omdat zij de grens frequent overschrijden bij de in lid 1, onder a), bedoelde grensdoorlaatposten en bij de in lid 1, onder b), bedoelde doorgangen, worden in de regel slechts aan steekproefsgewijze controles onderworpen.

Deze personen ondergaan af en toe, zonder waarschuwing vooraf en met onregelmatige tussenpozen, een grondige controle.

4.     Wanneer een lidstaat besluit het overschrijden van de grens voor grensbewoners te vergemakkelijken in de zin van lid 1, punt c):

a)

bevat de in artikel 5 bedoelde vergunning voor klein grensverkeer, in aanvulling op de in artikel 5 bedoelde informatie, nadere gegevens over de plaats waar en de omstandigheden waarin de grens mag worden overschreden;

b)

voert de betrokken lidstaat steekproefsgewijze controles uit en handhaaft hij een regelmatig toezicht om niet toegestane grensoverschrijdingen te voorkomen.

HOOFDSTUK V

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16

Ceuta en Melilla

De bepalingen van deze verordening hebben geen gevolgen voor de specifieke regels die van toepassing zijn in Ceuta en Melilla, zoals vastgesteld in de Verklaring van het Koninkrijk Spanje betreffende de steden Ceuta en Melilla in de slotakte bij de overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985.

Artikel 17

Sancties

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat voor ieder misbruik van de regeling inzake klein grensverkeer, zoals vastgesteld bij deze verordening en ten uitvoer gelegd bij de in artikel 13 bedoelde bilaterale overeenkomsten, sancties worden opgelegd overeenkomstig de nationale wetgeving.

2.    De sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn en de mogelijkheid te omvatten tot het opheffen en intrekken van de in artikel 5 bedoelde vergunningen voor klein grensverkeer.

3.    De lidstaten leggen een register aan van alle gevallen van misbruik van de regeling voor klein grensverkeer en van sancties opgelegd in overeenstemming met lid 1. Deze gegevens worden om de zes maanden toegezonden aan de andere lidstaten en de Commissie.

Artikel 18

Verslag over de tenuitvoerlegging van de regeling

De Commissie dient uiterlijk ... (16) een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking en de tenuitvoerlegging van de regeling inzake klein grensverkeer, zoals ingesteld bij de bilaterale overeenkomsten die zijn gesloten op grond van en in overeenstemming met deze verordening, dat zo nodig vergezeld gaat van passende wetgevingsvoorstellen.

Artikel 19

Kennisgeving van overeenkomsten

1.     De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle in artikel 13, lid 1, bedoelde overeenkomsten, alsmede van eventuele opzegging of wijziging van deze overeenkomsten.

2.     De Commissie stelt de overeenkomstig lid 1 aangemelde informatie middels bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en via andere daartoe geschikte middelen beschikbaar aan de lidstaten en het publiek.

Artikel 20

Wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst

Het bepaalde in artikel 136, lid 3, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst wordt vervangen door:

„3.   Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing op de overeenkomsten betreffende het kleine grensverkeer, waarvoor het bepaalde in artikel 13 van [Verordening nr. ... deze verordening] van toepassing is.

Artikel 21

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten , overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te ..., op ...

Voor het Europees Parlement

De Voorzitter

Voor de Raad

De Voorzitter


(1)  PB C [...], blz. [...].

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 14 februari 2006.

(3)  COM(2002)0233.

(4)  PB L ...

(5)  PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 851/2005 (PB L 141 van 4.6.2005, blz. 3).

(6)  PB L 239 van 22.9.2000, blz. 69.

(7)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.

(8)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31.

(9)  PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43.

(10)  PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20.

(11)   Document 13054/04 van de Raad, beschikbaar op http://register.consilium.eu.int.

(12)  Besluit 2004/849/EG van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 368 van 15.12.2004, blz. 26).

(13)   Besluit 2004/860/EG van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 370 van 17.12.2004, blz. 78).

(14)  Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden ( PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77 ).

(15)  PB L 157 van 15.6.2002, blz. 1.

(16)  Twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

P6_TA(2006)0050

Partnerschapsovereenkomst EG/Salomonseilanden inzake visserij *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Salomonseilanden inzake de visserij in de visserijzone van de Salomonseilanden (COM(2005) 0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel voor een verordening van de Raad (COM(2005)0404) (1),

gelet op artikel 37 en artikel 300, lid 2 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0320/2005),

gelet op de artikelen 51 en 83, lid 7 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie visserij en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (A6-0018/2006),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een verordening van de Raad, als geamendeerd door het Parlement, alsmede aan de sluiting van de overeenkomst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Salomonseilanden.

DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT

Amendement 1

Overweging 2 bis (nieuw)

 

(2 bis) Het is belangrijk de informatieverstrekking aan het Europees Parlement te verbeteren; hiertoe dient de Commissie een jaarlijks verslag op te stellen over de toepassing van de overeenkomst.

Amendement 2

Artikel 2 bis (nieuw)

 

Artikel 2 bis

Gedurende het laatste jaar van de looptijd van het Protocol en alvorens de overeenkomst tot verlenging hiervan wordt gesloten, dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van de overeenkomst.

Amendement 3

Artikel 2 ter (nieuw)

 

Artikel 2 ter

Op basis van het in artikel 2 bis genoemde verslag en na raadpleging van het Europees Parlement neemt de Raad een besluit over de verstrekking van een onderhandelingsmandaat aan de Commissie met het oog op de sluiting van een nieuw protocol.

Amendement 4

Artikel 2 quater (nieuw)

 

Artikel 2 quater

De Commissie doet het Europees Parlement en de Raad een exemplaar toekomen van het meerjarig sectoraal programma en de daarbij horende uitvoeringsbepalingen waarvan sprake in artikel 5 van het Protocol.

Amendement 5

Artikel 2 quinquies (nieuw)

 

Artikel 2 quinquies

Op de eerste vergadering van het Gemengd Comité waarvan sprake is in artikel 9 van deze overeenkomst, stelt de Commissie de autoriteiten van de Salomonseilanden in kennis van het feit dat de volgende vergaderingen van het Gemengd Comité zullen worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de reders.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

P6_TA(2006)0051

Inbeslagneming van voertuigen door de Griekse autoriteiten

Resolutie van het Europees Parlement over de inbeslagneming van voertuigen door de Griekse autoriteiten (2005/2005(INI))

Het Europees Parlement,

gezien de talloze aan het Europees Parlement gerichte verzoekschriften over inbeslagneming van voertuigen door de Griekse autoriteiten, en het aanzienlijke aantal officiële klachten die de Commissie heeft ontvangen,

gelet op artikel 21 EGVerdrag, op grond waarvan iedere burger van de Unie het recht heeft een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten overeenkomstig artikel 194 EG-Verdrag,

gelet op artikel 194 EGVerdrag, op grond waarvan iedere burger van de Unie, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat het recht heeft om individueel of tesamen met andere burgers of personen een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten betreffende een onderwerp dat tot de werkterreinen van de Gemeenschap behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat,

gezien Richtlijn 83/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap (1),

gezien het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 juli 2001 in zaak C-262/99, Louloudakis (2),

gezien het op 26 maart 2004 bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ingestelde beroep in zaak C-156/04, Commissie t/ Helleense Republiek (3),

gelet op gelet op artikel 192, lid 1 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie verzoekschriften (A6-0394/2005),

A.

lettende op de wezenlijke punten en serieuze problemen die verzoekers aan de orde hebben gesteld, en eraan herinnerend dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen al heeft onderstreept dat „het recht om een voertuig te besturen van invloed is op de daadwerkelijke uitoefening van de met het vrije verkeer van personen verbonden rechten” in de Europese Unie (4),

B.

overwegende dat de verzoekers voldeden aan de voorwaarden voor vrijstelling ingevolge Richtlijn 83/ 182/EEG van met name omzetbelasting, douaneheffingen, en elke andere verbruiksbelasting bij tijdelijke invoer van een motorvoertuig uit een andere lidstaat, omdat zij allen hun gewone verblijfplaats, d.w.z. de plaats waar zij tenminste gedurende 185 dagen per kalenderjaar wegens persoonlijke of professionele bindingen verblijven, in een andere lidstaat hadden dan Griekenland,

C.

overwegende dat verzoekers met passende middelen, zoals identiteitskaarten of andere geldige documenten, het bewijs van hun normale verblijfplaats konden leveren,

D.

overwegende dat de oplegging van een bijzondere administratieve boete, en met name een forfaitaire boete met de cilinderinhoud als enig criterium, zonder dat naar de ouderdom van het voertuig wordt gekeken, en van een verhoogde heffing die kan oplopen tot tienmaal de douaneheffing, onverenigbaar is met het gemeenschapsrechtelijke evenredigheidsbeginsel,

E.

indachtig de verplichtingen van de instellingen van de Europese Unie en van de lidstaten jegens hun burgers, zoals in de Verdragen neergelegd,

1.

geeft zijn grote verontrusting te kennen over het feit dat de Griekse autoriteiten in de specifieke, in de verzoekschriften bedoelde gevallen de vrijstellingen ingevolge Richtlijn 83/182/EEG niet hebben toegepast;

2.

stelt vast dat de Griekse douaneautoriteiten in weerwil van die richtlijn hebben beweerd dat verzoekers zich schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking of poging daartoe en de formaliteiten van het Griekse douanewetboek niet hebben nageleefd; stelt tevens vast dat verzoekers een verhoogde heffing tot tienmaal de douaneheffing hebben moeten betalen;

3.

is van mening dat het geheel van administratieve maatregelen die door Griekenland als passende sanctie op douaneovertredingen worden beschouwd en die in de gevallen van verzoekers hebben geleid tot boetes die oplopen tot vele malen de oorspronkelijke aankoopprijs van het voertuig, het vrije verkeer van goederen en personen belemmert;

4.

is zich ervan bewust dat waar de Gemeenschapswetgeving geen harmonisatie kent op het gebied van toepasselijke boetes, de lidstaten bevoegd zijn de boetes te kiezen die hun passend lijken wanneer de voorwaarden van het door deze regeling ingestelde stelsel niet worden nageleefd; is niettemin van mening dat de lidstaten die bevoegdheid in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht en de algemene beginselen daarvan, dus ook met het evenredigheidsbeginsel, moeten uitoefenen;

5.

is zich ervan bewust dat de keuze van de boete waar het gaat om overtredingen in verband met tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen een zaak is van nationaal recht, evenals de vraag of met de goede trouw van de overtreder rekening moet worden gehouden; is niettemin van mening dat het voor de bevordering van de in de Verdragen gewaarborgde vrijheden nodig is dat met de goede trouw van de overtreder rekening wordt gehouden bij de bepaling van de op te leggen boete, indien het achterhalen van de toepasselijke voorschriften problemen kan hebben opgeleverd;

6.

stelt vast dat een zeer aanzienlijk aantal voertuigen in beslag is genomen, verbeurd verklaard en geveild, hetgeen het Parlement onverenigbaar acht met de beginselen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name Hoofdstuk VI (getiteld „Rechtspleging”), en niet gerechtvaardigd door dwingende vereisten van wetshandhaving en preventie, de ernst van de overtreding in aanmerking genomen; merkt op, zoals ook het Hof van Justitie eerder heeft gesteld, dat er ten aanzien van „oneigenlijk” gebruik van een voertuig in een andere lidstaat andere sancties bestaan dan confiscatie;

7.

beschouwt de confiscatie van de voertuigen en het feit dat requiranten deze jarenlang niet kunnen gebruiken, als in strijd met het recht van eigendom en het recht van vrij verkeer, en meent dat de requiranten recht hebben op een behoorlijke schadevergoeding, gelet op de schade aan hun bestaansmiddelen en goede naam;

8.

dringt er bij de Griekse autoriteiten op aan ervoor te zorgen dat de Helleense Republiek onverwijld haar verplichtingen uit hoofde van het Verdrag nakomt en zich voegt naar de regels van de Gemeenschapswetgeving, met name Richtlijn 83/182/EEG, zodat de Commissie haar beroep wellicht intrekt;

9.

verzoekt de Commissie, mochten de Griekse autoriteiten hiermee in gebreke blijven, haar beroep tegen de Helleense Republiek zonder uitstel door te zetten;

10.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met het verslag van zijn bevoegde commissie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Griekse regering en het Griekse parlement.


(1)  PB L 105 van 23.4.1983, blz. 59, Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(2)  Jur. 2001, blz. I-5547.

(3)  PB C 106 van 30.4.2004, blz. 47.

(4)  Arrest in zaak C-193/94, Skanavi en Chryssanthakopoulos, Jur. 1996, blz. I-929, punt 36.

P6_TA(2006)0052

Blootstelling van werknemers aan kunstmatige optische straling *** III

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (kunstmatige optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD))

(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006),

gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt (1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(1992)0560) (2),

gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(1994)0284) (3),

gezien zijn resolutie van 16 september 1999 over lopende wetgevingsprocedures op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken (mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam (SEC(1999)0581 — C4-0219/1999) (4),

gezien zijn in tweede lezing geformuleerde standpunt (5) inzake het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (6),

gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het gemeenschappelijk standpunt (COM(2005)0526) (7),

gelet op artikel 251, lid 5 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 65 van zijn Reglement,

gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A6-0026/2006),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

3.

verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

4.

verzoekt zijn Voorzitter deze wetgevingsresolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  PB C 128 van 9.5.1994, blz. 146.

(2)  PB C 77 van 18.3.1993, blz. 12.

(3)  PB C 230 van 19.8.1994, blz. 3.

(4)  PB C 54 van 25.2.2000, blz. 75.

(5)  Aangenomen teksten van 7.9.2005, P6_TA(2005)0329.

(6)  PB C 172 E van 12.7.2005, blz. 26.

(7)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

P6_TA(2006)0053

Minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens (COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0221) (1),

gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0190/2005),

gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0017/2006),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT

Amendement 1

Overweging 1 bis (nieuw)

 

(1 bis) Om een hoog niveau van dierenwelzijn te bereiken dienen resultaatsverbintenissen te worden vastgelegd. Het scoresysteem voor sterfte en voetzooldermatitis geeft aan of een afdoende niveau van dierenwelzijn is bereikt. Momenteel worden via wetenschappelijk onderzoek andere passende indicatoren ontwikkeld, die in aanmerking moeten worden genomen zodra zij beschikbaar zijn.

Amendement 2

Overweging 9

(9) Personen die belast zijn met de zorg voor vleeskuikens moeten op de hoogte zijn van de relevante voorschriften inzake dierenwelzijn en een passende opleiding krijgen om hun taken uit te voeren.

(9) Personen die belast zijn met de zorg voor vleeskuikens moeten op de hoogte zijn van de relevante voorschriften inzake dierenwelzijn en een passende opleiding krijgen om hun taken uit te voeren. Ontbreekt een opleiding, dienen de bevoegde instanties na te gaan of de beroepservaring van de betrokken personen voldoende is.

Amendement 3

Overweging 10

(10) Bij de vaststelling van voorschriften voor de bescherming van vleeskuikens moet een evenwicht worden gevonden tussen de verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, namelijk dierenwelzijn en diergezondheid, economische en sociale overwegingen en gevolgen voor het milieu.

(10) Bij de vaststelling van voorschriften voor de bescherming van vleeskuikens moet een evenwicht worden gevonden tussen de verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, namelijk dierenwelzijn en diergezondheid, economische en sociale overwegingen en gevolgen voor het milieu. Overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap mogen economische en sociale overwegingen echter geen voorrang hebben boven dierenwelzijn en diergezondheid.

Amendement 4

Overweging 12

(12) In verschillende lidstaten bestaan al vrijwillige regelingen voor de etikettering van kippenvlees dat is geproduceerd in overeenstemming met normen inzake dierenwelzijn en andere parameters.

(12) In verschillende lidstaten bestaan al vrijwillige regelingen voor de etikettering van kippenvlees dat is geproduceerd in overeenstemming met normen inzake dierenwelzijn en andere parameters. Deze regelingen verdienen krachtige ondersteuning door de producentenorganisaties, de bevoegde instanties in de lidstaten en de Commissie, omdat zij beantwoorden aan een steeds sterkere wens van de consumenten. Als duidelijke informatie wordt verstrekt, kan bij de aankoop een verantwoorde keuze worden gemaakt, hetgeen in het belang van de dierenhouder, de consument en de dieren is.

Amendement 5

Overweging 13

(13) In het licht van de ervaring die met dergelijke vrijwillige etiketteringsregelingen is opgedaan, is het wenselijk dat de Commissie een rapport opstelt over de eventuele invoering van een specifieke, geharmoniseerde en verplichte etiketteringsregeling op communautair niveau voor kippenvlees en producten en bereidingen daarvan, die gebaseerd is op de naleving van de normen inzake dierenwelzijn. In dat rapport moet ook aandacht worden besteed aan de mogelijke sociaal-economische implicaties, de gevolgen voor de economische partners van de Gemeenschap en de overeenstemming van een dergelijke etiketteringsregeling met de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

(13) In het licht van de ervaring die met dergelijke vrijwillige etiketteringsregelingen is opgedaan, is het wenselijk dat de Commissie uiterlijk zes maanden na de vaststelling van deze richtlijn een rapport opstelt over de eventuele invoering van een specifieke, geharmoniseerde en verplichte etiketteringsregeling op communautair niveau voor kippenvlees en producten en bereidingen daarvan, die gebaseerd is op de naleving van de normen inzake dierenwelzijn. In dat rapport moet ook aandacht worden besteed aan de mogelijke sociaal-economische implicaties, de gevolgen voor de economische partners van de Gemeenschap en de overeenstemming van een dergelijke etiketteringsregeling met de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Amendement 6

Overweging 14

(14) Het is wenselijk dat de Commissie op basis van nieuwe wetenschappelijke informatie en rekening houdend met nader onderzoek en praktijkervaring een rapport opstelt om het welzijn van vleeskuikens, inclusief de ouderdieren daarvan, verder te verbeteren, met name op het gebied van aspecten die niet onder deze richtlijn vallen. In dat rapport moet specifiek worden ingegaan op de invloed van genetische parameters op geconstateerde afwijkingen die het welzijn van vleeskuikens ondermijnen.

(14) Het is wenselijk dat de Commissie op basis van nieuwe wetenschappelijke informatie en rekening houdend met nader onderzoek en praktijkervaring een rapport opstelt om het welzijn van vleeskuikens, inclusief de ouderdieren daarvan, verder te verbeteren, met name op het gebied van aspecten die niet onder deze richtlijn vallen. In dat rapport moet specifiek worden ingegaan op de invloed van genetische parameters op geconstateerde afwijkingen die het welzijn van vleeskuikens ondermijnen. In het rapport moet tevens worden ingegaan op de kosten die het neutraliseren van de negatieve impact van genetische parameters met zich brengt.

Amendement 7

Overweging 14 bis (nieuw)

 

(14 bis) De ontwikkeling van nieuwe technieken voor het meten van het welzijn van vleeskuikens dient te worden gevolgd en het belang van deze technieken moet worden geëvalueerd, ten einde de in aanmerking te nemen parameters duidelijk te definiëren en de kosten van maatregelen tot een minimum te beperken.

Amendement 8

Overweging 15

(15) De lidstaten moeten sancties vaststellen voor inbreuken op de bepalingen van deze richtlijn en moeten ervoor zorgen dat deze sancties worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

(15) De sanctieregelingen die gelden voor inbreuken op de bepalingen van deze richtlijn , moeten tussen de lidstaten worden geharmoniseerd en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze sancties worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig , progressief en afschrikkend zijn. Tevens moeten controles worden uitgevoerd en indien nodig de invoer van vleeskuikens uit derde landen worden verboden indien deze afkomstig zijn uit inrichtingen die niet aan soortgelijke normen inzake het welzijn van vleeskuikens voldoen als die welke in het Gemeenschapsrecht worden vastgesteld.

Amendement 9

Overweging 15 bis (nieuw)

 

(15 bis) De Commissie dient in de onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) het belang van dierenwelzijn krachtig te verdedigen, om een mondiale consensus over dit vraagstuk tot stand te brengen. Een hoog niveau van dierenwelzijn is onmisbaar voor een duurzame landbouw en eerbiediging van het dierenwelzijn moet een volwaardig criterium zijn in het overleg over niet-handelsaspecten (non trade concerns — NTC).

Amendement 10

Overweging 15 ter (nieuw)

 

(15 ter) De Commissie dient een bepaling voor te stellen volgens welke exporteurs die kippenvlees op de Europese markt brengen aan dezelfde vereisten inzake dierenwelzijn moeten voldoen als producenten van binnen de Europese Unie.

Amendement 11

Artikel 3, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de eigenaar of houder de voorschriften van bijlage I naleeft.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de eigenaar of houder de voorschriften van bijlage I naleeft. Bij de beoordeling van de naleving van deze voorschriften door inrichtingen met een hoge hoeveelheid vleeskuikens per vierkante meter nuttige oppervlakte („bezettingsdichtheid”) en inrichtingen met een lage bezettingsdichtheid wordt rekening gehouden met de verschillende productiestadia, enerzijds, en de verschillende klimatologische omstandigheden en gebruikte methodes, anderzijds.

Amendement 12

Artikel 3, lid 2

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de hoeveelheid vleeskuikens per vierkante meter nuttige oppervlakte („bezettingsdichtheid”) in inrichtingen of afzonderlijke eenheden van een inrichting niet meer dan 30 kg levend gewicht bedraagt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de hoeveelheid vleeskuikens per vierkante meter nuttige oppervlakte („bezettingsdichtheid”) in inrichtingen of afzonderlijke eenheden van een inrichting niet meer dan 30 kg levend gewicht bedraagt. De maximale bezettingsdichtheid wordt bepaald als gemiddelde van de drie laatste koppels. In geval van nood is een marge van twee dagen toegestaan. De bezettingsdichtheid van een koppel mag echter nooit hoger zijn dan 32 kg levend gewicht.

Amendement 13

Artikel 3, lid 3, alinea 1

3. In afwijking van punt 2 kunnen de lidstaten bepalen dat vleeskuikens mogen worden gehouden met een bezettingsdichtheid van maximaal 38 kg levend gewicht in inrichtingen of afzonderlijke eenheden van een inrichting, op voorwaarde dat de eigenaar of houder niet alleen de voorschriften van bijlage I maar ook de voorschriften van bijlage II naleeft.

3. In afwijking van punt 2 kunnen de lidstaten bepalen dat vleeskuikens mogen worden gehouden met een bezettingsdichtheid van maximaal 38 kg levend gewicht in inrichtingen of afzonderlijke eenheden van een inrichting, op voorwaarde dat de eigenaar of houder niet alleen de voorschriften van bijlage I maar ook de voorschriften van bijlage II naleeft. De maximale bezettingsdichtheid wordt bepaald als gemiddelde van de drie laatste koppels. In geval van nood is een marge van twee dagen toegestaan. De bezettingsdichtheid van een koppel mag echter nooit hoger zijn dan 40 kg levend gewicht.

 

Vanaf 1 januari 2013 mag de bezettingsdichtheid niet hoger zijn dan 34 kg levend gewicht. Deze maximale bezettingsdichtheid wordt bepaald als gemiddelde van de drie laatste koppels. In geval van nood is een marge van twee dagen toegestaan. De bezettingsdichtheid van een koppel mag echter nooit hoger zijn dan 36 kg levend gewicht.

Amendement 14

Artikel 3, lid 3, alinea 2, inleidende formule

In dat geval zorgen de lidstaten ervoor dat:

Het toezicht wordt uitgebreid tot alle inrichtingen die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Ook in inrichtingen met een lagere bezettingsdichtheid moet op het welzijn van vleeskuikens worden toegezien. Een lage bezettingsdichtheid is immers geen garantie voor het welzijn van de dieren, dat door talrijke andere factoren wordt beïnvloed. Er dient derhalve voor te worden gezorgd dat:

Amendement 15

Artikel 3, lid 3, alinea 2, letter b) bis (nieuw)

 

b bis)

en de kosten voor de officiële inspecties door de bevoegde autoriteit worden gedragen.

Amendement 16

Artikel 4, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat er een systeem voor de controle en goedkeuring van de cursussen wordt opgezet. De eigenaar of houder van de vleeskuikens heeft een door de bevoegde autoriteit van de lidstaat erkend certificaat waaruit blijkt dat hij dergelijke cursussen heeft gevolgd of gelijkwaardige ervaring heeft opgedaan .

3. De lidstaten zorgen ervoor dat er een systeem voor de controle en goedkeuring van de cursussen wordt opgezet. De eigenaar of houder van de vleeskuikens heeft een door de bevoegde autoriteit van de lidstaat erkend certificaat, waaruit blijkt dat hij over de nodige bekwaamheid beschikt wat betreft de in bijlage V omschreven aspecten.

Amendement 17

Artikel 5, alinea 1

Uiterlijk twee jaar na de vaststelling van deze richtlijn dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een rapport in over de eventuele invoering van een specifieke, geharmoniseerde en verplichte etiketteringsregeling op communautair niveau voor kippenvlees en producten en bereidingen daarvan, die gebaseerd is op de naleving van de normen inzake dierenwelzijn.

Uiterlijk zes maanden na de vaststelling van deze richtlijn dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een rapport in over de eventuele invoering van een specifieke, geharmoniseerde en verplichte etiketteringsregeling op communautair niveau voor kippenvlees en producten en bereidingen daarvan, die gebaseerd is op de naleving van de normen inzake dierenwelzijn , met inbegrip van duidelijke informatie over de productienormen en aanduiding van de oorsprong van het product. Op het etiket moet met name de bezettingsdichtheid in de kippenhouderij worden vermeld, evenals de leeftijd van het dier en andere criteria die door de consument als wenselijk worden beschouwd.

Amendement 42

Artikel 5 bis (nieuw)

 

Artikel 5 bis

Stimulering van zelfregulerend gedrag

De Commissie organiseert activiteiten om de EU-importeurs van kippenvlees ervan te overtuigen om van hun leveranciers de naleving van dezelfde voorschriften op het gebied van dierenwelzijn te verlangen.

Amendement 18

Artikel 6, lid 1, alinea 1

1. Uiterlijk vijf jaar na de vaststelling van deze richtlijn dienen de lidstaten bij de Commissie een samenvatting in van de gegevens die zijn verzameld zoals bepaald in de punten 1 en 2 van bijlage IV.

1. Uiterlijk twee jaar na de vaststelling van deze richtlijn dienen de lidstaten bij de Commissie een samenvatting in van de gegevens die zijn verzameld zoals bepaald in de punten 1 en 2 van bijlage IV.

Amendementen 19 en 50

Artikel 6, lid 1, alinea 2

Op basis van die gegevens en een wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een rapport in over de invloed van genetische parameters op geconstateerde afwijkingen die het welzijn van vleeskuikens ondermijnen. Dat rapport gaat indien nodig vergezeld van passende wetgevingsvoorstellen.

Op basis van een wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid dient de Commissie uiterlijk vier jaar na de vaststelling van deze richtlijn bij het Europees Parlement en de Raad een rapport in over de invloed van genetische parameters op geconstateerde afwijkingen en alle andere gezondheidsaspecten die het welzijn van vleeskuikens in kippenhouderijen ondermijnen , alsmede over de teloorgang van de biodiversiteit in de kippenhouderij, met inbegrip van een kosten-batenanalyse van het gebruik van verschillende kippenrassen met betrekking tot diergezondheid, resistentie tegen dierziekten en de noodzaak van het gebruik van biociden en diergeneesmiddelen . Dat rapport wordt uiterlijk 30 maanden na de vaststelling van deze richtlijn ingediend en gaat vergezeld van passende wetgevingsvoorstellen. In deze voorstellen wordt het beginsel geëerbiedigd dat genetische selectie het potentiële welzijn van de dieren niet mag beperken, verminderen of bemoeilijken.

 

Tevens moeten de negatieve gevolgen van eerdere genetische selecties ongedaan worden gemaakt.

Amendement 20

Artikel 6, lid 1, alinea 2 bis (nieuw)

 

In het rapport en de wetgevingsvoorstellen wordt zowel aandacht besteed aan de genetica van vleeskuikens als aan de welzijnsomstandigheden waarin de ouderdieren worden gehouden, en komen ook mogelijkheden aan bod zoals het kweken van soorten van een erkend traag groeiend ras, beperkingen op de maximale dagelijkse groei, de invoering van een minimumleeftijd voor het slachten of een verbod op het gebruik van vleeskuikens van ouderdieren die beperkt gevoederd moeten worden.

Amendement 21

Artikel 6, lid 2 bis (nieuw)

 

2 bis. Binnen de twee jaar na de vaststelling van deze richtlijn evalueert de Commissie de gevolgen van de richtlijn voor het welzijn van vleeskuikens en de economische consequenties van de richtlijn in elke lidstaat.

Amendement 22

Artikel 6, lid 2 ter (nieuw)

 

2 ter. Binnen de vijf jaar na de vaststelling van deze richtlijn dient de Commissie een evaluatierapport in over de optimalisering van de keuze van welzijnsparameters voor vleeskuikens en passende technieken voor het meten van het welzijn, in het bijzonder gedragsparameters en parameters betreffende stofwisselings- en skeletproblemen. In de evaluatie wordt in het belang van de kippenhouder en de consument ingegaan op de wijze van invoering en de kosten van de technieken voor het meten van het welzijn.

Binnen zes maanden na publicatie van deze evaluatie worden in voorkomend geval voorstellen ingediend tot aanpassing van de bijlagen bij deze richtlijn.

Amendement 23

Artikel 7

De lidstaten stellen de regels vast voor de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op [1 december 2006] in kennis van die bepalingen en delen eventuele latere wijzigingen daarop zo spoedig mogelijk mee.

De lidstaten stellen de regels vast voor de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Met uitzondering van aperte gevallen van verwaarlozing of mishandeling die onmiddellijk optreden vereisen, zijn de sancties gradueel van aard. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op [1 december 2006] in kennis van die bepalingen en delen eventuele latere wijzigingen daarop zo spoedig mogelijk mee.

Amendement 55

Bijlage I, punt 2

2. De vleeskuikens moeten permanent bij het voer kunnen; het voer mag niet meer dan 12 uur vóór de geplande slachttijd bij de vleeskuikens worden weggenomen.

2. De vleeskuikens moeten permanent bij het voer kunnen of op vaste tijdstippen worden gevoederd ; het voer mag niet meer dan 12 uur vóór de geplande slachttijd bij de vleeskuikens worden weggenomen.

Amendement 56

Bijlage I, punt 3, alinea 1 bis (nieuw)

 

Nadat een gebouw is ontruimd, moet al het strooisel worden verwijderd en moet de inrichting afdoende worden schoongemaakt (gereinigd en ontsmet). Nieuwe vleeskuikens moeten nieuw strooisel krijgen.

Amendement 25

Bijlage I, subtitel en punt 4

Ventilatie en verwarming

Ventilatie-, verwarmings- en koelsystemen

4. De ventilatie moet voldoende zijn om oververhitting te voorkomen en, indien nodig in combinatie met verwarmingssystemen, vocht te verwijderen.

4. Bij de vaststelling van de vereisten inzake ventilatie en verwarming wordt rekening gehouden met het productiestadium, de klimatologische omstandigheden en de gebruikte methode.

 

De eigenaar of houder garandeert dat elke eenheid van een inrichting is uitgerust met ventilatie-, koel- en verwarmingssystemen die zo zijn ontworpen en gebouwd en zo functioneren dat:

a)

de NH3-concentratie niet hoger is dan 20 ppm en de CO2- concentratie niet hoger is dan 3 000 ppm, gemeten ter hoogte van de kop van de vleeskuikens;

b)

de ventilatie voldoende is om oververhitting te voorkomen en, indien nodig in combinatie met verwarmingssystemen, vocht te verwijderen;

c)

de binnentemperatuur de buitentemperatuur met niet meer dan 3 °C overschrijdt wanneer het buiten in de schaduw warmer is dan 30 °C;

d)

de relatieve vochtigheid in de eenheid van de inrichting niet hoger is dan 70% wanneer de buitentemperatuur minder dan 10 °C bedraagt.

 

De inspectie van het ventilatie-, het koel- en het verwarmingssysteem vindt plaats met de regelmaat die is aangegeven in de documentatie die vereist is krachtens bijlage II, punt 2.

Amendement 26

Bijlage I, punt 6

6. In alle gebouwen moet de lichtintensiteit tijdens de lichtperiode op de hele vloer ten minste 20 lux bedragen, gemeten op ooghoogte van de dieren. Een tijdelijke vermindering van het verlichtingsniveau is toegestaan als dat volgens de dierenarts noodzakelijk is.

6. Alle gebouwen moeten uitgerust zijn met flikkervrije lichtbronnen. Tijdens de lichtperiode moet de lichtintensiteit op de hele vloer ten minste 50 lux bedragen, gemeten op ooghoogte van de dieren. Een tijdelijke vermindering van het verlichtingsniveau is toegestaan als dat volgens de dierenarts noodzakelijk is.

Amendement 27

Bijlage I, punt 7

7. Binnen drie dagen nadat de vleeskuikens in het gebouw zijn geplaatst tot drie dagen vóór de geplande slachttijd moet de verlichting een 24-uurschema volgen en donkerperiodes omvatten die in totaal ten minste acht uur duren, met ten minste één ononderbroken donkerperiode van ten minste vier uur.

7. Binnen zeven dagen nadat de vleeskuikens in het gebouw zijn geplaatst tot drie dagen vóór de geplande slachttijd moet de verlichting een 24-uurschema volgen en donkerperiodes omvatten die in totaal ten minste zes uur duren, met ten minste één ononderbroken donkerperiode van ten minste vier uur.

Amendement 28

Bijlage I, punt 8

8. Alle vleeskuikens die in de inrichting worden gehouden, moeten ten minste tweemaal per dag worden geïnspecteerd. De houder moet een procedure opstellen waarbij de persoon die de inspectie uitvoert alle vleeskuikens op maximaal drie meter passeert.

8. Alle vleeskuikens die in de inrichting worden gehouden, moeten ten minste tweemaal per dag worden geïnspecteerd , of, wanneer de inrichting is uitgerust met een geavanceerd monitoringsysteem (computergestuurd cameratoezicht) waarin een verscheidenheid aan gedrags- en gezondheidsparameters in aanmerking wordt genomen, ten minste eenmaal per dag. Er dient in het bijzonder te worden gelet op symptomen die duiden op een verminderd welzijn van de dieren (met inbegrip van de diergezondheid). Zo nodig dient contact te worden opgenomen met een dierenarts.

Amendement 29

Bijlage I, punt 9 bis (nieuw)

 

9 bis. De bevoegde autoriteit voert ten minste eens per jaar een inspectie uit.

Amendement 60

Bijlage I, punt 10

10. De delen van gebouwen, uitrusting of gereedschap die met de vleeskuikens in contact komen, moeten na elke ontruiming grondig worden gereinigd en ontsmet vóór nieuwe dieren in de eenheid worden binnengebracht.

10. De delen van gebouwen, uitrusting of gereedschap die met de vleeskuikens in contact komen, moeten na elke ontruiming grondig worden gereinigd en ontsmet vóór nieuwe dieren in de eenheid worden binnengebracht. All in/all out-systemen, waarbij de eenheid tussen opeenvolgende groepen dieren wordt schoongemaakt, worden ten zeerste aanbevolen.

Amendement 30

Bijlage I, punt 11, letter b)

b) de oorsprong van de vleeskuikens;

b) de oorsprong en het ras van de vleeskuikens;

Amendement 31

Bijlage I, punt 12, alinea 2

Om pikkerij en kannibalisme te voorkomen, kunnen de lidstaten echter het inkorten van snavels toestaan bij vleeskuikens jonger dan tien dagen, mits dat uitgevoerd wordt door gekwalificeerd personeel. Bovendien kunnen lidstaten castratie van mannelijke vleeskuikens toestaan. Castratie mag uitsluitend onder toezicht van een dierenarts worden uitgevoerd door personeel dat een specifieke, door de bevoegde autoriteit erkende opleiding heeft gekregen.

Schrappen.

Amendement 32

Bijlage II, punt 3

Voorschriften voor de inrichtingen en het personeel

3. De eigenaar of houder garandeert dat elke eenheid van een inrichting is uitgerust met ventilatie-, koel- en verwarmingssystemen die zo zijn ontworpen en gebouwd en zo functioneren dat

a)

de NH3-concentratie niet hoger is dan 20 ppm en de CO2- concentratie niet hoger is dan 3 000 ppm, gemeten ter hoogte van de kop van de vleeskuikens;

b)

de binnentemperatuur de buitentemperatuur met niet meer dan 3°C overschrijdt wanneer het buiten in de schaduw warmer is dan 30°C;

c)

de relatieve vochtigheid in de eenheid van de inrichting niet hoger is dan 70% wanneer de buitentemperatuur minder dan 10 °C bedraagt.

De inspectie van het ventilatie-, het koel- en het verwarmingssysteem vindt plaats met de regelmaat die is aangegeven in de documentatie die vereist is krachtens punt 2, onder c).

Schrappen.

Amendement 33

Bijlage III, punt 1, inleidende formule

1. De bevoegde autoriteit voert inspecties uit om de volgende elementen te controleren:

1. De bevoegde autoriteit voert in alle inrichtingen met vleeskuikens (lagere en hogere bezettingsdichtheid) ten minste één jaarlijkse inspectie in de vorm van een niet aangekondigde steekproef uit om de volgende elementen te controleren:

Amendement 34

Bijlage III, punt 2

Wanneer bij een inspectie blijkt dat de voorschriften van bijlage II niet zijn nageleefd of bij ontvangst van een kennisgeving krachtens punt 3 van bijlage IV met de melding van een ernstige tekortkoming of de tweede kennisgeving van een tekortkoming die voor dezelfde inrichting al eerder werd gemeld, kan de bevoegde autoriteit bovendien een vermindering van de maximale bezettingsdichtheid in de desbetreffende inrichtingen of eenheden van inrichtingen opleggen tot een niveau waarmee de tekortkoming wordt hersteld , normaliter tot een bezettingsdichtheid van 30 tot 38 kg levend gewicht. De bevoegde autoriteit deelt de eigenaar of houder de beslissing mee, en met name het tijdstip waarop de vermindering van de bezettingsdichtheid ingaat.

De bevoegde autoriteit kan evenwel een vermindering van de maximale bezettingsdichtheid in de desbetreffende inrichtingen of eenheden van inrichtingen opleggen tot een niveau waarmee de tekortkoming wordt hersteld. De omvang van de vermindering berust op het gemiddelde van de bij drie opeenvolgende koppels uitgevoerde tellingen van de sterfte en de gevallen van voetzooldermatitis overeenkomstig de bepalingen in bijlage IV, punten 3 en 4. Voor de aantallen afwijkingen in een koppel moeten drie categorieën worden gehanteerd:

Categorie 1: geen of weinig afwijkingen (van 0 tot een derde op de overeenkomstig bijlage IV, punten 3 en 4 opgestelde schaal). In dit geval geldt alleen het in de eerste alinea van dit punt vermelde vereiste.

Categorie 2: een matig aantal afwijkingen (van een derde tot twee derde op de overeenkomstig bijlage IV, punten 3 en 4 opgestelde schaal). Indien het op de constatering volgende koppel geen verbetering te zien geeft die een terugkeer naar categorie 1 mogelijk maakt, wordt de pluimveehouder ertoe verplicht de maximale bezettingsdichtheid voor het volgende koppel met 1 kg/m2 te verminderen. Deze vermindering blijft gehandhaafd, zolang de score van de pluimveehouderij niet terug is op het voor categorie 1 bepaalde niveau.

Categorie 3: een groot aantal afwijkingen (van twee derde tot het maximum op de overeenkomstig bijlage IV, punten 3 en 4 opgestelde schaal). De pluimveehouder wordt ertoe verplicht de maximale bezettingsdichtheid voor het op de constatering volgende koppel met 1 kg/m2 te verminderen.

Indien de houder niet overeenkomstig bijlage III, punt 3, om herziening heeft verzocht, moet tussen de 90e en de 120e dag na de tenuitvoerlegging van de in bovenstaande alinea bedoelde vermindering een nieuwe inspectie plaatsvinden. Indien de situatie niet is verbeterd, wordt een bijkomende vermindering met 1 kg/m2toegepast. Deze procedure wordt herhaald zolang de score van de pluimveehouderij niet terug is op het voor categorie 1 bepaalde niveau.

De bevoegde autoriteit deelt de eigenaar of houder de beslissing mee, en met name het tijdstip waarop de vermindering van de bezettingsdichtheid ingaat.

Amendement 35

Bijlage III, punt 3

3. De eigenaar of houder van de inrichting kan om een herziening van de in punt 2 genoemde opgelegde vermindering van de maximale bezettingsdichtheid verzoeken op voorwaarde dat

3. Op verzoek van de eigenaar of houder van de inrichting wordt de in punt 2 genoemde opgelegde vermindering van de maximale bezettingsdichtheid door de bevoegde autoriteit met onmiddellijke ingang volledig opgeheven op voorwaarde dat

a)

de twee vorige koppels aan de in punt 3 van bijlage IV genoemde grenswaarden voldeden ; en

a)

het vorige koppel aan de in punt 3 van bijlage IV genoemde grenswaarden voldeed ; en

b)

de dierenarts van de inrichting in kwestie een positief advies over het verzoek heeft gegeven.

b)

de dierenarts van de inrichting in kwestie een positief advies over het verzoek heeft gegeven.

De bevoegde autoriteit beslist over het verzoek op basis van een inspectie van de inrichting, inclusief een beoordeling van de overeenkomstig de punten 1 en 2 van bijlage II ingediende documentatie.

 

Amendement 36

Bijlage IV, punt 1, alinea 1

1. In het slachthuis wordt een representatief monster van ten minste 200 vleeskuikens van elke zending onder toezicht van de officiële dierenarts onderzocht op voetzooldermatitis, waarbij overeenkomstig punt 4 scores worden gegeven.

1. In het slachthuis wordt een representatief monster van 100 vleeskuikens van elke zending onder toezicht van de officiële dierenarts onderzocht op voetzooldermatitis, waarbij overeenkomstig punt 4 scores worden gegeven.

Amendement 37

Bijlage IV, punt 4, alinea 2 bis (nieuw)

 

Er worden door de Commissie gedetailleerde schriftelijke beschrijvingen, aangevuld met foto's van verwondingen in groep 1 en 2, opgesteld om in heel de Europese Unie tot een uniforme classificatie te komen.

Amendement 38

Bijlage IV, punt 4, alinea 2 ter (nieuw)

 

Er wordt een overgangsperiode van ten minste twee jaar toegestaan voor de toepassing van de beoordeling en het scoresysteem met betrekking tot voetzooldermatitis.

Amendement 39

Bijlage V, letter b)

b)

de fysiologie, met name de drink- en voederbehoeften, diergedrag en het begrip stress;

b)

de fysiologie, met name de drink- en voederbehoeften, diergedrag , inclusief tekenen van normaal gedrag, abnormaal gedrag en angst, en het begrip stress;

Amendement 40

Bijlage V, letter c)

c)

de praktische aspecten van de omgang met vleeskuikens, inclusief het vangen en transporteren;

c)

de praktische aspecten van de zorgzame omgang met vleeskuikens, inclusief het vangen en transporteren;

Amendement 41

Bijlage V, letter d)

d) eerste hulp voor vleeskuikens, noodslachten en doden.

d)

herkenning van ziektesymptomen en passende behandeling, eerste hulp voor vleeskuikens, noodslachten en doden.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

P6_TA(2006)0054

Hervorming staatssteunbeleid 2005-2009

Resolutie van het Europees Parlement over de hervorming van het staatssteunbeleid 2005-2009 (2005/2165(INI))

Het Europees Parlement,

gezien het raadplegingsdocument van de Commissie „Actieplan staatssteun — Minder en beter gerichte staatssteun: een routekaart voor de hervorming van het staatssteunbeleid (2005-2009)” (actieplan staatssteun) (COM(2005)0107),

gezien de mededeling van de Commissie „Raadplegingsdocument inzake staatssteun voor innovatie” (COM(2005)0436),

gezien Beschikking 2005/842/EG van de Commissie van 28 november 2005 betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2 van het Verdrag op staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst die wordt toegekend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen (1),

gezien Richtlijn 2005/81/EG van de Commissie van 28 november 2005 tot wijziging van Richtlijn 80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid bij bepaalde bedrijven (2),

gezien het werkdocument van de Commissie over een communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst, in de versie zoals ter advies aan het Parlement voorgelegd op 8 september 2004,

gezien de ontwerpmededeling van de Commissie van 21 december 2005„Richtsnoeren voor regionale steun van de lidstaten in de periode 2007-2013”,

gezien de doelstellingen van de strategie van Lissabon,

gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002 en van de Europese Raad van Göteborg van 15 en 16 juni 2001, met name de bepalingen op grond waarvan de lidstaten zijn overeengekomen het niveau van de staatssteun in de EU te verlagen en deze te richten op horizontale doelstellingen van gemeenschappelijk belang,

gelet op de artikelen 2, 5, 16, 73, 86, 87 en 88 van het EG-Verdrag,

onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over diensten van algemeen belang, met name de resolutie van 17 december 1997 over de mededeling van de Commissie over de diensten van algemeen belang in Europa (3), de resolutie van 18 mei 2000 betreffende de ontwerprichtlijn tot wijziging van richtlijn 80/723/EEG van de Commissie betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven (4), de resolutie van 13 november 2001 over de mededeling van de Commissie over de diensten van algemeen belang in Europa (5), de resolutie van 14 januari 2004 over het Groenboek over diensten van algemeen belang (6) en de resolutie van 22 februari 2005 over staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst (7),

gezien Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun (8),

gelet op de artikelen I-3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167 en III-238 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, zoals dit op 29 oktober 2004 door de lidstaten in Rome is ondertekend,

gelet op de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie over diensten van algemeen belang, met name het arrest van het Europees Hof van Justitie van 24 juli 2003 in zaak C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH  (9),

gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0009/2006),

A.

overwegende dat de staatssteunregels eenvoudig, doorzichtig en doelmatig moeten zijn,

B.

overwegende dat de markteconomie de meest doeltreffende manier is om beperkte financiële middelen toe te wijzen en dat staatssteun derhalve een instrument dient te zijn dat pas in laatste instantie wordt toegepast,

C.

overwegende dat staatssteun altijd duidelijk omschreven doelstellingen dient te hebben, evenredig moet zijn en met name op tijdelijke basis moet worden verleend,

D.

overwegende dat staatssteun noodzakelijk kan zijn voor het bereiken van de doelstellingen inzake concurrentievermogen of technologische onafhankelijkheid van de EU in de context van projecten van gemeenschappelijk Europees belang overeenkomstig artikel 87, lid 3, letter b) van het EG-Verdrag,

E.

overwegende dat het totale bedrag aan jaarlijks in de EU verstrekte staatssteun zelfs volgens de meest voorzichtige ramingen meer dan 50 % van de jaarlijkse begroting van de EU bedraagt en dat het bedrag aan staatssteun, als aandeel in het BBP, tussen de lidstaten aanzienlijk uiteenloopt, van 0,10 % tot 2,76% in 2003, hetgeen tot een aanzienlijke verstoring van de markt kan leiden,

F.

overwegende dat de staatssteun door de belastingbetaler wordt gefinancierd en derhalve op verantwoorde wijze en bijzonder kosteneffectief moet worden verstrekt,

G.

overwegende dat de rechtvaardiging voor de toekenning van de staatssteun op regelmatige en adequate tijdstippen tegen het licht moet worden gehouden; dat de taak van regelmatige controle en audit met betrekking tot de toepassing van staatssteun niet aan de nationale auditorganen moet worden gedelegeerd,

H.

overwegende dat doelmatige en strenge controles noodzakelijk zijn in verband met de toekenning van staatssteun teneinde eerlijke concurrentie en doorzichtigheid te waarborgen en discriminatie te voorkomen,

I.

overwegende dat de Commissie zich bij de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel moet toeleggen op inbreuken die een aanzienlijke impact hebben op de interne markt, aangezien staatssteun krachtens artikel 87 van het Verdrag alleen onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, „voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt...”,

J.

overwegende dat staatssteun die geen verstoring van de mededinging tot gevolg heeft, een toegestaan middel vormt om de economische ontwikkeling te bevorderen, en derhalve een middel kan zijn ter bevordering van de agenda van Lissabon voor economische groei en werkgelegenheid, naast andere middelen, waaronder gemeenschapsfinanciering via onder meer de structuurfondsen,

K.

overwegende dat de effectiviteit van het controlebeleid inzake overheidssteun afhankelijk is van betere informatie omtrent de gevolgen voor de betrokken partijen,

L.

overwegende dat de voordelen van het gebruik van staatssteun aanzienlijk groter kunnen zijn dan de kosten daarvan, wanneer de overheidssubsidies op een rationele manier worden besteed en grondige kosten-batenanalyses worden uitgevoerd,

M.

overwegende dat er in de lidstaten geen controle-instrumenten bestaan die vergelijkbaar zijn met het communautaire toezicht op steun,

N.

overwegende dat het Parlement in zijn eerdere resoluties over staatssteun en in zijn regelmatige debatten met de vertegenwoordiger van de Commissie in de Commissie economische en monetaire zaken herhaaldelijk heeft aangedrongen op maatregelen die een grotere transparantie waarborgen,

Algemeen

1.

is ingenomen met het voornemen van de Commissie, zoals dat in het actieplan staatssteun wordt uitgestippeld, om de praktijken en procedures op het gebied van staatssteun te moderniseren, met name door verbetering van de rechtszekerheid, verfijning van de economische benadering, vergroting van de transparantie door raadpleging van de belanghebbenden en verbetering van de toewijzingsprocedure;

2.

deelt de mening van de Commissie dat er reële behoefte bestaat aan een diepgaande hervorming van het staatssteunbeleid;

3.

merkt op dat het staatssteunbeleid een integraal onderdeel van het mededingingsbeleid uitmaakt en dat staatssteun voortvloeit uit de noodzaak om gelijke mededingingsvoorwaarden te handhaven voor alle ondernemingen die op de interne Europese markt actief zijn; benadrukt echter dat staatssteun krachtens artikel 87 van het Verdrag ook een bijdrage kan leveren tot het bereiken van andere doelstellingen van de EU, met name de doelstellingen als bedoeld in artikel 2 van het Verdrag;

4.

merkt op dat de artikelen 86 en 87 van het Verdrag expliciet een aantal uitzonderingen op het algemene verbod op staatssteun toelaten wanneer de beoogde steunregelingen positieve effecten hebben voor de bevolking en het milieu en wanneer de steun de algemene activiteiten van de EU niet schaadt; acht het derhalve van essentieel belang om bij de beoordeling van de verenigbaarheid van staatssteun met het Verdrag het juiste evenwicht te vinden tussen de negatieve effecten van overheidssteun op de mededinging en de positieve effecten op het algemeen belang van de Gemeenschap;

5.

benadrukt dat de besluiten van de Commissie nauw dienen aan te sluiten bij de desbetreffende arresten van het Hof van Justitie om een einde te maken aan de rechtsonzekerheid; is van oordeel dat het actieplan staatssteun waar nodig vergezeld dient te gaan van wetgevingsinitiatieven die het mogelijk maken de overheidssteun in de door de EU gewenste zin te hervormen en de rechtszekerheid te bevorderen;

6.

stelt voor dat de Commissie zo consequent mogelijk richtsnoeren publiceert inzake de interpretatie van de arresten van het Hof van Justitie met betrekking tot de staatssteunregels, ongeacht of deze zijn gebaseerd op Verdragsbepalingen of bepalingen van secundair recht;

7.

onderstreept dat consequenties moeten worden getrokken uit zowel de mislukte toekenning van staatssteun in het verleden als de gevallen waarin deze steun een effectief instrument is gebleken voor het bereiken van de gestelde doelen; benadrukt dat staatssteun die de mededinging verstoort, moet worden afgeschaft;

8.

wenst dat de Commissie een jaarlijks verslag over de in de lidstaten verleende staatssteun aan het Parlement en de Raad voorlegt;

9.

verzoekt de Commissie in dit verband strenge verslagleggingsregels toe te passen die zowel voor de lidstaat als voor de begunstigden gelden; verzoekt de Commissie voorts tegen deze achtergrond het scorebord voor staatssteun te wijzigen;

10.

is van oordeel dat het in de hedendaagse mondiale economie van essentieel belang is dat de in communautair verband vastgestelde regels rekening houden met de internationale mededingingsvoorwaarden;

11.

roept de Commissie op te onderzoeken of het subsidiemaximum van 50 %, dat in principe mogelijk is, vanuit de markteconomie bezien niet te hoog is, omdat bij een dergelijk hoog steunpercentage bedrijven zonder enig eigen kapitaal kunnen worden opgezet, hetgeen indruist tegen het markteconomiebeginsel van de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

12.

is verheugd dat de Commissie in het actieplan staatssteun heeft gezegd dat een hoog werkgelegenheidsniveau, duurzame groei en economische en sociale cohesie tot de belangrijkste doelstellingen van de Gemeenschap behoren;

Versterking van de economische benadering

13.

is verheugd over de doelstelling van de Commissie om haar economische benadering van de staatssteunprocedures te verfijnen en, met het oog op de doelstellingen van de strategieën van Lissabon en Göteborg, haar aandacht vooral te richten op gevallen die de mededinging en het handelsverkeer het meest kunnen verstoren;

14.

roept ertoe op de economische benadering van de Commissie nauwkeurig te bepalen teneinde voor een grotere rechtszekerheid voor de betrokkenen te zorgen; is derhalve van oordeel dat de economische analyse van de Commissie moet worden gebaseerd op duidelijk omschreven criteria die dienen te worden afgeleid uit de procedures die op andere gebieden van de mededingingswetgeving van kracht zijn, waarbij er voor moet worden gezorgd dat de procedures niet te omslachtig worden;

15.

dringt er bij de Commissie op aan de twee criteria voor de beoordeling van ongeoorloofde steun als bedoeld in artikel 87, lid 1 van het Verdrag (de vervalsing of dreiging van vervalsing van de mededinging enerzijds en de invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten anderzijds) in al haar besluiten aan een economische analyse te onderwerpen; verzoekt de Commissie haar benadering voor beide criteria in specifieke richtsnoeren te bevestigen en te specificeren;

16.

stelt voor dat de Commissie een meer gedetailleerde definitie geeft van zowel het concept „marktfalen”, met inbegrip van uitleg over de toepasselijkheid, als van een coherente methodologie; dringt aan op een werkbaar concept om de lidstaten en de begunstigden in staat te stellen een en ander in de praktijk toe te passen en ervan te profiteren; onderstreept dat het nieuwe concept gepaard moet gaan met kortere procedures; dringt bij de Commissie aan op verduidelijking van de grenzen van het concept „marktfalen” en de wisselwerking daarvan met de elementen van het verbod op staatssteun als bedoeld in artikel 87 van het Verdrag;

17.

neemt kennis van het initiatief van Siim Kallas, ondervoorzitter van de Commissie, tot meer transparantie bij de procedure inzake toekenning van landbouwsubsidies, op grond waarvan de lidstaten op Internet de identiteit van de begunstigden en de toegekende steunbedragen moeten publiceren en het aanbeveling verdient de regeling tot alle overheidssubsidies uit te breiden; beveelt de lidstaten aan van bedrijven te verlangen details over ontvangen subsidies te publiceren om de aandeelhouders in staat te stellen de werkelijke prestatie van het bedrijf beter te beoordelen, met name wanneer naderhand in overheidssubsidies kan worden gesneden;

18.

waarschuwt voor de potentieel schadelijke rol van zowel nationale als Europese staatssteun wanneer deze ertoe leidt dat potentieel voor steun in aanmerking komende ondernemingen zich als gevolg van „subsidieshoppen” van de ene naar de andere lidstaat verplaatsen zonder dat de gemeenschappelijke doelstellingen van de EU hiermee echt gediend zijn;

Innovatie en O&O

19.

benadrukt het grote belang van innovatie en O&O voor het toekomstige concurrentievermogen van de EU in een globale economie;

20.

benadrukt dat overheidssteun voor O&O moet worden beoordeeld in het licht van de doelstellingen van Lissabon en lidstaten in staat kan stellen zowel tekortkomingen van de markt aan te pakken als maatregelen te treffen waardoor ondernemingen worden gestimuleerd meer in O&O te investeren; onderstreept niettemin dat steun voor O&O niet mag leiden tot concurrentievervalsende steun, met name door begunstiging van gevestigde marktspelers; benadrukt in dit verband de noodzaak om regelgevende en fiscale hinderpalen in de lidstaten uit de weg te ruimen die een belemmering vormen voor de ontwikkeling van jonge en innovatieve ondernemingen;

21.

wijst erop dat de ontwikkeling van milieutechnologieën, met name in de energiesector, in de EU is belemmerd door de grote overheidssteun voor fossiele brandstoffen en kernenergie; gelooft sterk in het principe van doorberekening van externe kosten in de prijs van energie uit de verschillende bronnen, en is van mening dat dit beginsel de basis zou moeten vormen voor de herziening van de Europese richtsnoeren inzake staatssteun;

22.

is sterk voorstander van flexibiliteit van de staatssteun met het oog op de ontwikkeling en bevordering van innovatieve ideeën bij onderzoekorganen in de openbare sector en universiteiten en van heldere en eenvoudige regels voor de overdracht van dergelijke ideeën en kennis aan ondernemingen; steunt in dit verband het bevorderen van verdere innovatie via publiek-private samenwerking en partnerschappen;

23.

onderstreept het uitgangspunt dat steun voor O&O afzonderlijke ondernemingen niet mag begunstigen; dringt er bij de Commissie op aan de steun voor O&O met name te richten op'innovatieclusters;

24.

steunt het voornemen van de Commissie om het kader voor staatssteun flexibeler te maken teneinde innovatieprocessen op een wijze te kunnen ondersteunen die evenredig is aan hun afstand tot de markt;

Risicokapitaal

25.

is van mening dat de verstrekking van risicokapitaal met name aan kleine ondernemingen in sommige lidstaten niet optimaal is als gevolg van tekortkomingen in de regelgeving en weinig stimulerende belastingstelsels; is derhalve verheugd over de in augustus 2006 af te ronden herziening van de mededeling van de Commissie over staatssteun en risicokapitaal (10);

26.

onderstreept de noodzaak de ontwikkeling van starters en jonge, innovatieve KMO's te bevorderen, onder meer door passende belastingvoordelen toe te passen;

27.

benadrukt de noodzaak van minder zware, snellere goedkeuringsprocedures; is in dit verband voorstander van groepsvrijstellingen voor kleinschalige steun aan KMO's;

Diensten van algemeen economisch belang

28.

roept de Commissie op eindelijk voor juridische duidelijkheid te zorgen wat betreft de steun voor diensten van algemeen economisch belang;

29.

is van oordeel dat het element van overcompensatie het belangrijkste criterium is en dat derhalve de financiering van diensten van algemeen economisch belang alleen in die gevallen staatssteun vormt waarin niet aan het criterium van gerechtvaardigde compensatie is voldaan of niet kan worden aangetoond dat daaraan is voldaan;

30.

betreurt dat er nog steeds zeer verschillende meningen bestaan over de vraag hoe de Commissie voornemens is de criteria die in het arrest-Altmark van het Hof van Justitie worden genoemd, in de praktijk te interpreteren; verzoekt de Commissie een heldere en nauwgezette interpretatieve mededeling in te dienen over het vierde criterium dat in het arrest-Altmark wordt genoemd, waarin rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de verschillende sectoren;

31.

verzoekt de Commissie om, gezien het toenemende belang van publiek-private partnerschappen bij de opbouw van de infrastructuur in de minder ontwikkelde regio's, bijzondere aandacht te schenken aan de kwestie van staatssteun voor publiek-private partnerschappen, om daarmee juridische oriëntatie te verstrekken voor alle kwesties met betrekking tot de toepasbaarheid van de regels voor staatssteun in dit verband en wil met name dat door deze regels het gebruik van de publiek-private partnerschappen wordt vereenvoudigd; dringt erop aan dat er in dit verband speciaal moet worden gelet op het behoud van de transparantie;

32.

neemt ter kennis dat kleinere openbare ondernemingen worden vrijgesteld van de toepassing van de staatssteunregels; vraagt zich echter af of het onderscheid tussen kleine en grote ondernemingen bij de toetsing van de staatssteunregels adequaat is; pleit er derhalve voor dat de Commissie zich bij de toetsing baseert op de gevolgen van de staatssteunmaatregelen voor de desbetreffende markt in plaats van op de omvang van de betrokken openbare onderneming;

Groepsvrijstellingen

33.

steunt de vaststelling van een algemene groepsvrijstellingsverordening door de Commissie om de bestaande groepsvrijstellingen, met name voor opleiding, KMO's en werkgelegenheid, te vereenvoudigen en te consolideren en een ruimer aantal vrijstellingen op te nemen, met name wat betreft staatssteun ten behoeve van KMO's en O&O, voorzover toezicht wordt gehouden op kruissubsidiëring van kleine tot grote ondernemingen en deze praktijk wordt verboden; onderschrijft de doelstelling van de Commissie om haar aandacht met name te richten op de aanpak van de meest verstorende vormen van steun; is van mening dat de aanmeldingsprocedures en de daarmee gepaard gaande vertragingen evenredig dienen te zijn met het risico van ernstige verstoring van de mededinging als gevolg van de desbetreffende steun; is van mening dat een enkel rechtsinstrument ook toekomstige uitbreidingen van het groepsvrijstellingsconcept kan vergemakkelijken, zodat gevallen waarin het bij elk soort steun om lagere bedragen gaat, niet meer hoeven te worden gemeld;

34.

benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat de algemene groepsvrijstellingsverordening tot werkelijke vereenvoudiging van de procedure leidt, met duidelijke, gedetailleerde en waterdichte bepalingen die op geen enkele wijze afbreuk doen aan de basisdoelstelling inzake een algemene vermindering van de staatssteun;

35.

is verheugd over het voorstel om de de minimis-drempel te verhogen; stelt een verdubbeling van het drempelbedrag tot 200 000 euro voor; verzoekt de Commissie in dit verband het vraagstuk van de controle op de cumulering aan te pakken;

Regionale steun

36.

is verheugd over de Richtsnoeren van de Commissie voor regionale steun voor de periode 2007- 2013 (11); onderstreept dat bij de hervorming van de regionale steun meer aandacht moet worden besteed aan territoriale criteria met behulp waarvan geografische gebieden van de EU met een sterke economie kunnen worden onderscheiden van gebieden die te kampen hebben met problemen bij de industriële omschakeling en gebieden met permanente natuurlijke handicaps; is van mening dat cohesie — en staatssteunbeleid elkaar aanvullen: staatssteunbeleid is een doeltreffend instrument gebleken op de weg naar daadwerkelijke convergentie van de inkomens in de gehele EU;

37.

is van oordeel dat staatssteun alleen mag worden toegestaan als deze waarde toevoegt die door geen enkele andere beleidsmaatregel kan worden bereikt en bevorderlijk is voor een regio; steunt derhalve een doelmatiger aanpak bij de toekenning van regionale steun waarbij het accent wordt gelegd op investeringen in infrastructuur en horizontale steun in de achtergebleven of minst ontwikkelde regio's van de EU, met inbegrip van de invoering van gunstige belastingvoorwaarden voor een overgangsperiode van ten hoogste vijf jaar; wijst in dit verband op de noodzaak om passende steunmaatregelen te handhaven voor regio's die de gevolgen ondervinden van het „statistische effect”;

38.

is van oordeel dat een herziening nodig is van de vermindering van de staatssteun aan de regio's die de gevolgen van het „statistische effect” ondervinden, aangezien deze weliswaar als gevolg van de uitbreiding een relatieve stijging van de inkomens vertonen, maar geen reële groei of convergentie hebben behaald en met een hoog werkloosheidspercentage te kampen hebben;

39.

verzoekt de Commissie, gezien de doelstellingen van de EU en haar cohesiepolitiek die erop is gericht via maatregelen ter verkleining van de ontwikkelingsverschillen tussen de regio's van de EU economische en sociale convergentie te bereiken, te waarborgen dat nationale noch Europese staatssteun verstoring van de mededinging tussen de lidstaten tot gevolg heeft en geen verplaatsingen van ondernemingen binnen de EU subsidieert, die er met name toe leiden dat banen uit de ene regio ten gunste van een andere verdwijnen;

40.

verzoekt de Commissie om, overeenkomstig de strategieën van Lissabon en Göteborg, op diepgaander en gedetailleerder wijze de verschillende typen staatssubsidies te evalueren, evenals het effect dat zij sorteren, zodat zij kan vaststellen of bepaalde typen subsidies gunstiger zijn dan andere wat betreft een eventueel duurzaam en positief effect op de regionale ontwikkeling;

41.

verzoekt de Commissie om de in de routekaart voor de hervorming van de staatssteun geschetste principes ook toe te passen op de specifieke regels voor sectoren als landbouw, visserij, steenkoolwinning en vervoer, die vaak geconcentreerd zijn in regio's welke voor steun uit de structuurfondsen in aanmerking komen, en om meer voorstellen te doen die zijn gericht op de herziening van deze specifieke regels;

Milieusteun

42.

is van mening dat staatssteun voor het milieu, voorzover deze rechtvaardig en transparant wordt toegepast, een cruciale rol kan spelen bij de verwezenlijking van de doelstelling inzake duurzame ontwikkeling in de EU, met name door op lange termijn prikkels te geven voor investeringen in technologie en de patentering daarvan in de EU, overeenkomstig de doelstelling van stabilisering van de broeikasgasemissies zoals vastgesteld in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering;

43.

schaart zich achter het standpunt van de Commissie, dat de huidige richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming „niet goed (zijn) aangepast aan de toenemende complexiteit van de investeringen in milieutechnologie, noch aan de nieuwe vormen van partnerschap tussen de openbare en de particuliere sector” (12);

44.

verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te bespoedigen om staatssteun die een negatieve invloed heeft op het milieu, te beperken en uiteindelijk geheel af te schaffen; merkt op dat de omvang van deze steun aanzienlijk is en verzoekt het Europees Milieuagentschap een overzicht te maken van de subsidies die vervuilende productie en consumptie direct dan wel indirect bevorderen en daarmee schonere technologieën oneerlijke concurrentie aandoen;

45.

is derhalve verheugd dat het startschot is gegeven voor raadpleging van alle belanghebbenden met het oog op de herziening van deze richtsnoeren die eind 2007 aflopen;

Betere governance

46.

is van mening dat de bestaande praktijken en procedures op het gebied van het staatssteunbeleid bepaalde tekortkomingen vertonen en te bureaucratisch zijn;

47.

is derhalve verheugd over de invoering van richtsnoeren met goede praktijken voor staatssteunprocedures met het oog op snellere en efficiëntere aanmeldingsprocedures; vraagt zich in dit verband af of een verordening wellicht niet geschikter is dan richtsnoeren om dit doel te bereiken;

48.

is sterk voorstander van het idee om een dichter netwerk van toezichthoudende instanties, zoals de rekenkamers, in de lidstaten te creëren ter facilitering van de nagestreefde consistentie bij de toepassing van de staatssteunregels;

49.

benadrukt dat decentralisatie van bevoegdheden ten behoeve van onafhankelijke autoriteiten streng toezicht en een grote mate van coördinatie vereist om te waarborgen dat de regels in alle lidstaten consequent worden toegepast; is van mening dat decentralisatie het risico met zich mee kan brengen dat de staatssteunregels niet consequent worden toegepast, met name gezien de uiteenlopende structuren en niveaus van ervaring en kennis bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten; onderstreept het belang van een goed functionerend netwerk tussen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten;

50.

dringt bij de Commissie aan op de vaststelling van duidelijke termijnen voor staatssteunprocedures, inclusief de naleving;

51.

is niet tevreden over het feit dat sancties wegens niet-aanmelding momenteel alleen worden opgelegd aan de begunstigden en niet aan de lidstaten; steunt de Commissie derhalve in haar zoektocht naar nieuwe afschrikkingsmechanismen om de onjuiste toepassing van de staatssteunregels door de lidstaten aan te pakken en verzoekt de Commissie in dit verband voor passende sancties te zorgen,

52.

dringt andermaal aan op invoering van de medebeslissingsprocedure voor alle kwesties inzake het mededingingsbeleid waarover de Raad bij gekwalificeerde meerderheid besluit;

*

* *

53.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  PB L 312 van 29.11.2005, blz. 67.

(2)  PB L 312 van 29.11.2005, blz. 47.

(3)  PB C 14 van 19.1.1998, blz. 74.

(4)  PB C 59 van 23.2.2001, blz. 238.

(5)  PB C 140 E van 13.6.2002, blz. 153.

(6)  PB C 92 E van 16.4.2004, blz. 294.

(7)  PB C 304 E van 1.12.2005, blz. 117.

(8)  PB L 10 van 13.1.2001, blz. 30.

(9)  Jur. [2003] I-7747.

(10)  PB C 235 van 21.8.2001, blz. 3.

(11)  Nog niet bekendgemaakt in het PB.

(12)  Mededeling van de Commissie van 28 januari 2004„Stimulering van technologieën voor duurzame ontwikkeling: een actieplan voor de Europese Unie inzake milieutechnologieën” (COM(2004)0038), paragraaf 4.2.3.

P6_TA(2006)0055

Effect globalisering op de interne markt

Resolutie van het Europees Parlement over het effect van de globalisering op de interne markt (2004/2225(INI))

Het Europees Parlement,

gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het standpunt van de Commissie internationale handel (A6-0021/2006),

A.

overwegende dat de traditionele sociale, culturele, economische en besluitvormingsmodellen en het economisch stelsel in Europa in het algemeen en de interne EU-markt in het bijzonder zich door de globalisering, die als de toegenomen internationale aanschaffing van goederen, diensten, arbeid en kapitaal, versterkt door de informatierevolutie wordt gedefinieerd, voor fundamentele uitdagingen gesteld zien,

B.

overwegende dat de ontwikkeling van de interne markt van de EU en van de wereldeconomie sterk met elkaar verweven zijn en overwegende dat de globalisering, dankzij de technologische vooruitgang en de opheffing van politieke en technische belemmeringen voor de handel, de internationale handel in goederen en diensten vergemakkelijkt,

C.

overwegende dat uit statistische gegevens blijkt dat de EU in haar geheel de afgelopen jaren geconfronteerd is met de uitdaging haar leiderspositie in sleutelgebieden als economische groei, prestaties van de arbeidsmarkt, onderzoek en innovatie te behouden, zoals in de tussentijdse herziening van de strategie van Lissabon is verklaard (mededeling aan de Europese Voorjaarsraad: Samen werken aan werkgelegenheid en groei — Een nieuwe start voor de Lissabon-Strategie (COM(2005)0024), en mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Gemeenschappelijke acties voor groei en werkgelegenheid: het communautair Lissabon-programma (COM(2005)0330)),

D.

overwegende dat de strategie van Lissabon, zoals in de tussentijdse herziening is bevestigd, tot doel heeft een concurrentieel Europa in een globale omgeving op te bouwen; overwegende dat de strategie van Lissabon als hoofddoel heeft tegen 2010 de meest dynamische en concurrentiële kenniseconomie ter wereld uit te bouwen, met meer en betere banen, hogere milieudoelstellingen en een grotere sociale cohesie,

E.

overwegende dat de concurrentie op de wereldmarkt beïnvloed is door de opkomst van grote, snel groeiende economieën, vooral in Azië, die bij de productie van en handel in goederen en in toenemende mate in diensten concurreren, wat in de EU tot onverwachte gevolgen kan leiden, vooral wanneer de in het acquis communautaire vastgestelde rechten worden bedreigd,

F.

overwegende dat de globalisering niet uitsluitend als een negatieve, tot sociale versplintering leidende factor moet worden beschouwd, maar eerder als een kader dat enerzijds nieuwe kansen biedt in de vorm van toegang tot de wereldmarkt, maar ook, anderzijds, het gevaar inhoudt van afhankelijkheid van de EU van de ontwikkeling van de mondiale handel, hetgeen de reden is waarom de politiek positieve invloeden op de interne markt moet ondersteunen en negatieve invloeden moet elimineren,

G.

overwegende dat de snelle multilaterale liberalisering van de handel met derde landen met zwakke arbeids- en milieunormen de concurrentiepositie van de Europese economie voor een aanzienlijke uitdaging heeft geplaatst en ingrijpende aanpassingen van de Europese economische en sociale modellen vereist,

H.

overwegende dat de EU, om optimaal te profiteren van de globalisering, zich moet aanpassen aan de mondiale economische veranderingen, vooruitgang moet boeken op gebieden van economische kracht, zoals de medium/high tech-sector, werk moet maken van haar zwakke plekken, zoals de high techsector, inclusief de informatie- en communicatietechnologie en de bio-technologie, en nieuwe gebieden met comparatieve voordelen moet ontwikkelen,

I.

overwegende dat de totstandbrenging van de kenniseconomie onmogelijk is zonder een goede strategie en gedegen financiering,

J.

overwegende dat de EU, die van 15 tot mogelijk weldra 27 en meer lidstaten zal uitgroeien, een strategie moet bepalen om deze uitdagingen aan te gaan, door de interne markt flexibeler te maken en meer globaal te oriënteren en toch manieren te vinden om met behoud van onze waarden en ons sociaal model groei, werkgelegenheid, sociale gerechtigheid en respect voor het ecologisch evenwicht te waarborgen, teneinde de uitdagingen van de globalisering met al onze ervaring bij de totstandbrenging van de interne markt het hoofd te kunnen bieden,

K.

overwegende dat een dergelijke strategie moet oproepen tot een duidelijke politieke inzet voor de voltooiing van de interne markt, want dat is de sterkste troef van de EU om de voordelen van de globalisering maximaal te benutten; overwegende dat de bij de pogingen om door hervormingen de regelgevingslast te verminderen rekening moet worden gehouden met de aanwijzingen van de tussentijdse herziening van de strategie van Lissabon, die in de hiervoor vermelde mededelingen van de Commissie en in de mededeling over een betere regelgeving (COM(2005)0097) uiteen zijn gezet,

L.

overwegende dat de EU haar eigen doelstellingen wenst te bereiken en haar eigen bijzondere uitdagingen wil aangaan, en daarbij haar historische en sociale waarden wil behouden, alsmede de hoge normen die de Europese levenswijze vormgeven (zoals sociale zekerheid, solidariteit en milieunormen), maar dat zij bereid is ervoor te ijveren dat deze waarden als internationale normen worden erkend,

M.

overwegende dat de mogelijkheden en verplichtingen van de EU jegens de derdewereldlanden zijn toegenomen,

N.

overwegende dat solidariteit, eerbiediging van de mensenrechten, milieu- en sociale standaarden, duurzame ontwikkeling en gedeelde verantwoordelijkheid voor het bestrijden van de armoede in de ontwikkelingslanden sleutelwaarden van de Europese Unie zijn,

1.

is verheugd over het recente Europese debat over de uitdagingen van de globalisering voor de interne markt, waarvan het belang nog eens werd benadrukt door de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie op hun informele top in Hampton Court op 27 oktober 2005;

2.

benadrukt het belang van de voltooiing van de interne markt (op de gebieden van financiën en andere diensten, en het vrij verkeer van werknemers) in overeenstemming met de in de Verdragen vastgelegd fundamentele beginselen en vrijheden;

3.

wijst erop dat de Commissie in haar mededeling over Europese waarden in een geglobaliseerde wereld (COM(2005)0525) haar bezorgdheid heeft geuit over de impact van de globalisering op de Europese werknemers;

4.

verzoekt de Commissie de concurrentiepositie van het EU-bedrijfsleven in zijn geheel nauwlettend te volgen, een daadwerkelijk Europees beleid voor het bedrijfsleven te ontwikkelen en een screening te starten van die sectoren die in hoge mate door de globalisering worden getroffen;

5.

verzoekt de Commissie alert te zijn op tekenen van protectionisme in de lidstaten en over dergelijke tekenen regelmatig verslag aan het Parlement uit te brengen;

6.

erkent de behoefte een gezonde en ondersteunende omgeving voor kleine en middelgrote ondernemingen te creëren en hun positie en hun toegang tot innovatie en financieringsinstrumenten te versterken;

7.

benadrukt bovendien dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat grote Europese spelers op de interne markt voldoende steun en kansen krijgen om zich tot internationale marktspelers te ontwikkelen;

8.

voegt eraan toe dat de interne markt aantrekkelijk genoeg moet zijn om voor internationale bedrijven en investeerders de beste beschikbare keuze te zijn;

9.

is ervan overtuigd dat de uitvoering van de strategie van Lissabon de passende en voortdurende aandacht van het Europees Parlement vereist, vooral in de vorm van jaarverslagen waarin de sinds de tussentijdse herziening geboekte vooruitgang wordt beoordeeld;

10.

is van mening dat de strategie van Lissabon als algemeen economisch plan misschien niet zal volstaan om met de globalisering om te gaan en wenst dat andere actielijnen worden ontwikkeld die speciaal bedoeld zijn om het negatieve effect van de globalisering op te vangen en om het positieve effect ervan te helpen benutten (zoals een Globalisation Adjustment Fund);

11.

verzoekt de Commissie en de lidstaten succesvolle strategieën te ontwikkelen om de Europese waarden in een concurrerende internationale omgeving veilig te stellen en om deze waarden in toekomstige internationale beleidsmaatregelen te verwerken;

12.

verzoekt de Raad en de lidstaten de Europese traditie van uitmuntendheid te handhaven en te ontwikkelen, en prioritair voor de opbouw van een hoogwaardig onderwijsstelsel vergezeld van een passende financiële basis voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie te zorgen;

13.

erkent de behoefte aan een gemeenschappelijk kennisbeheersysteem met doeltreffende instrumenten voor de bescherming van kennis, en de behoefte aan een efficiënt programma om innovatie in investeringen en economische waarde om te zetten;

14.

benadrukt dat in dit opzicht de intellectuele en industriële eigendomsrechten moeten worden beschermd, o.a. door geïntegreerde en efficiënte octrooisystemen op te zetten, een doeltreffende regelgeving en controle op namaak, teneinde de Europese economische belangen te beschermen;

15.

verzoekt de Commissie en de lidstaten het programma voor betere regelgeving zowel op nationaal als op EU-niveau voort te zetten en het Parlement over de voortgang van dit programma verslag uit te brengen;

16.

benadrukt het belang van een snellere en efficiëntere geschillenoplossing in de interne markt;

17.

verzoekt de lidstaten hun omzetting van de regels aangaande de interne markt te bespoedigen;

18.

verbindt zich ertoe, en verzoekt de Commissie dit ook te doen, een efficiënte en periodiek ex-post effectbeoordelingsprocedure te ontwikkelen om de effecten en de tenuitvoerlegging van de economische en internemarktregelgeving te beoordelen;

19.

verzoekt de Commissie overal ter wereld dialogen over regelgeving te blijven aangaan en het Parlement verslag over de status daarvan uit te brengen;

20.

roept op tot een analyse van alle niet-marktgebonden factoren in de EU-economie die met de uitdagingen van de globalisering in de EU (bijvoorbeeld de demografische uitdaging) en overal ter wereld (bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid tegenover derdewereldlanden) te maken hebben;

21.

verzoekt alle spelers in de EU- en nationale politiek dan ook met klem op een verantwoorde manier samen te werken om de Europese ambities van voortreffelijkheid te verwezenlijken;

22.

is van mening dat met duidelijke etiketteringsregels en oorsprongsbenamingen gewaarborgd wordt dat de Europese goederen en waarden worden beschermd;

23.

verzoekt de Commissie de preferentiële toegang tot de EU-markt alleen voor die landen te vergroten die fundamentele arbeids- en milieuverdragen hebben geratificeerd en op juiste wijze hebben toegepast, en verdere preferentiële markttoegang te verlenen aan landen die wetgeving hebben aangenomen inzake sociale en milieubescherming en eerbiediging van culturele diversiteit;

24.

wijst erop dat de totstandbrenging van de interne dienstenmarkt onontbeerlijk is om de doelstellingen van de Lissabon-strategie te verwezenlijken en daarmee de concurrentiepositie van de Europese Unie op de wereldmarkt te vergroten;

25.

is verheugd over de lidstaten die hun arbeidsmarkten hebben opengesteld voor burgers uit de nieuwe lidstaten en zo een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan een mobielere en meer concurrerende interne arbeidsmarkt; dringt er bij de lidstaten die de desbetreffende beperkingen handhaven op aan de bestaande belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers weg te nemen;

26.

verzoekt de Commissie te onderzoeken welke gevolgen verdere multilaterale opening der markten in de landbouw-, productie- en dienstensector voor de interne markt zou hebben, en de resultaten van dit onderzoek met de verschillende betrokkenen te bestuderen alvorens haar strategie voor de onderhandelingen over de internationale handel te formuleren;

27.

dringt er bij de Commissie en de Raad op aan een evenwichtig buitenlands beleid op stapel te zetten dat de EU in staat stelt meer invloed op internationaal niveau uit te oefenen;

28.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen van de lidstaten.

P6_TA(2006)0056

Clausule inzake mensenrechten en democratie in EU-overeenkomsten

Resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechten- en de democratieclausule in door de Europese Unie gesloten overeenkomsten (2005/2057(INI))

Het Europees Parlement,

gelet op de artikelen 3, 6, 11 en 19 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 177, 300 en 310 van het EG-Verdrag,

onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 februari 2004 over een nieuwe impuls voor EU-maatregelen inzake Mensenrechten en democratisering met mediterrane partners (1),

onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 april 2002 over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de rol van de Europese Unie bij de bevordering van de mensenrechten en de democratisering in derde landen (COM(2001)0252) (2),

onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 september 1996 inzake de mededeling van de Commissie over de bepalingen inzake de eerbiediging van de democratische beginselen en de rechten van de mens in de overeenkomsten tussen de gemeenschap en derde landen (COM(1995)0216) (3),

onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over de mensenrechten in de wereld van 28 april 2005 (4), 22 april 2004 (5), 4 september 2003 (6), 25 april 2002 (7), 5 juli 2001 (8), 16 maart 2000 (9), 17 december 1998 (10), 12 december 1996 (11), 26 april 1995 (12), 12 maart 1993 (13), 12 september 1991 (14), 18 januari 1989 (15), 12 maart 1987 (16), 22 oktober 1985 (17), 22 mei 1984 (18) en 17 mei 1983 (19),

gezien de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van landen van Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie, op 23 juni 2000 (20) te Cotonou ondertekend en op 25 juni 2005 te Luxemburg gewijzigd (21),

gezien het op 7 december 2000 te Nice geproclameerde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (22),

gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (COM(2005)0280),

gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens (1948) en andere VN-instrumenten over de mensenrechten, met name de verdragen over de burgerlijke en politieke rechten (1966) en over de economische, sociale en culturele rechten (1966), het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie , alsmede het Verdrag betreffende afschaffing van alle vormen van discriminatie van de vrouw (1979), het Verdrag tegen foltering (1984), het Verdrag inzake de rechten van het kind (1989), en de slotverklaring en het actieprogramma van de Wereldconferentie over de rechten van de mens (Wenen, 1993) en de VN-Verklaring over de mensenrechtenverdedigers (1998),

gezien de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO),

gezien de VN-normen over de verantwoordelijkheden van transnationale ondernemingen en gerelateerde ondernemingen in verband met de mensenrechten uit 2003, waarin die normen in verband worden gebracht met specifieke verantwoordelijkheden van ondernemingen op het gebied van de mensenrechten,

gezien alle overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen,

gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en de adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A6-0004/2006),

A.

overwegende dat het universele en individuele karakter en de ondeelbaarheid van de mensenrechten, waaronder niet alleen burgerlijke en politieke rechten, maar ook economische, sociale en culturele rechten worden verstaan, moeten worden gehandhaafd en gepropageerd, en dat de Europese Unie daartoe zinvolle instrumenten moet blijven creëren,

B.

overwegende dat de ontwikkeling en consolidering van de democratie en de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden een globale doelstelling van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vormen en een integraal onderdeel moeten zijn van het externe beleid van de Europese Unie,

C.

overwegende dat inspanningen om de eerbiediging van de mensenrechten en de democratie als fundamentele doelstellingen van de buitenlandse betrekkingen van de EU te stimuleren, op niets zullen uitlopen als de inherente beginselen niet voldoende prioriteit krijgen met betrekking tot veiligheids-, economische en politieke belangen,

D.

benadrukkende dat de Europese Unie snel en doeltreffend op ernstige en hardnekkige schendingen van de mensenrechten en de democratische beginselen moet kunnen reageren, maar dat dit in vele gevallen niet is gebeurd, ongeacht objectieve beoordelingen van de situatie van mensenrechten en democratie in de betrokken derde landen,

E.

overwegende dat het verbindende karakter van de mensenrechten- en democratieclausule deze tot een belangrijk instrument kan maken in het Europese beleid ter bevordering van de grondrechten en dat het tien jaar na de eerste versie van die clausule tijd wordt te evalueren hoe ze tot dusver ten uitvoer is gelegd en hoe ze kan worden verbeterd,

F.

overwegende dat de clausule inmiddels in meer dan 50 overeenkomsten is opgenomen en op meer dan 120 landen van toepassing is; verder overwegende dat de clausule niet het enige middel is dat de EU heeft om de fundamentele rechten te stimuleren, en overwegende dat het hele Europese externe beleid, in zijn politieke, economische en handelsdimensie, moet gebaseerd zijn op de stimulering van fundamentele democratische beginselen,

G.

in dit verband het belang benadrukkende van de Overeenkomst van Cotonou, die heeft geleid tot een versterking van de mensenrechten- en democratieclausule die door de Europese Gemeenschap als ’essentieel onderdeel’ in haar overeenkomsten met derde landen wordt opgenomen, en die tegenwoordig is gebaseerd op eerbiediging van de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstatelijkheid, evenals op behoorlijk bestuur en een goed beheer van openbare aangelegenheden,

H.

overwegende dat de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU een uniek forum is voor de dialoog tussen parlementsleden uit de ACS-staten en de EU, in het bijzonder over mensenrechten- en democratievraagstukken;

I.

overwegende dat vele overeenkomsten met ontwikkelde landen en sectorale overeenkomsten, zoals over textiel, landbouw en visserij, deze clausule nog altijd ontberen,

J.

overwegende dat de mensenrechten een belangrijk element moeten zijn in het onderhandelingsmandaat dat de Raad aan de Commissie geeft voor externe overeenkomsten, en overwegende dat de procedure voor het definiëren van dat onderhandelingsmandaat doorzichtiger moet zijn,

K.

overwegende dat het Europees Parlement zijn toestemming moet geven voordat een overeenkomst in werking kan treden, maar niet voordat het overleg wordt gestart of voordat een overeenkomst gedeeltelijk wordt opgeschort, en dat hierdoor de politieke en institutionele rol van het Parlement wordt gereduceerd,

L.

benadrukkende dat de civiele samenleving en het internationale stelsel van NGO's op mensenrechtengebied veel kunnen bijdragen aan de gehele procedure van ontwerp, tenuitvoerlegging en herziening van de EU-derde landen mensenrechten- en democratieclausule,

M.

ervan overtuigd dat de Europese Unie nieuwe procedures en nieuwe criteria moet opstellen voor de toepassing van de mensenrechten- en democratieclausule, zonder discriminatie tussen landen of op grond van ontwikkelingsniveau,

N.

overwegende dat de mensenrechten- en democratieclausule zowel voor de Europese Unie als voor het derde land in kwestie geldt, maar dat het wederkerige aspect van de clausule niet volledig is benut,

O.

herhalende dat humanitaire hulp in noodsituaties daarentegen gevrijwaard moet blijven van potentieel ’nadelig’ gebruik van de mensenrechten- en democratieclausule, in naam van het fundamentele beginsel van solidariteit tussen de volkeren,

1.

is verheugd over de sinds 1992 door de Europese Gemeenschap gevolgde algemene praktijk van het opnemen van mensenrechten- en democratieclausules — de zogeheten ’essentieel onderdeelclausule’ en de ’niet-uitvoeringsclausule’ in de door haar gesloten internationale overeenkomsten;

2.

roept op tot een grotere transparantie bij de tenuitvoerlegging van de mensenrechten- en democratieclausule, een hoeksteen van het externe beleid van de EU, en tot een grotere betrokkenheid van het Europees Parlement; wijst erop dat boetes niet kunnen worden opgelegd met betrekking tot landen waar mensenrechtenschendingen werden gemeld, maar enkel met betrekking tot de schending zelf;

3.

is van oordeel dat het de verantwoordelijkheid van de Unie is om ervoor te zorgen dat, bij de ondertekening van een internationale overeenkomst met een derde land waarin een mensenrechtenclausule is opgenomen, het derde land in kwestie de normen inzake de internationale mensenrechten eerbiedigt wanneer de overeenkomst wordt ondertekend;

4.

benadrukt dat één van de factoren die de toepassing van de clausule hebben gecompromitteerd, gelegen is in het algemene karakter van de formulering, omdat ze geen gedetailleerde procedures vastlegt voor ’positieve’ en ’negatieve’ bijstandsverlening in het kader van de samenwerking tussen de EU en derde landen, waardoor de belangen van de Raad en de nationale belangen van de lidstaten prevaleren over de algemenere belangen van de mensenrechten;

5.

juicht niettemin het experiment toe dat tot dusver met de mensenrechten- en democratieclausule is uitgevoerd in de artikelen 9 en 96 van de overeenkomsten van Cotonou, wat zelfs heeft geleid tot tijdelijke opschorting van de economische en handelssamenwerking met bepaalde ACS-landen op grond van ernstige mensenrechtenschendingen, met positieve gevolgen voor de vastbeslotenheid en geloofwaardigheid van de Europese Unie; pleit ervoor dit experiment verder te ontwikkelen en als standaardonderdeel op te nemen in overeenkomsten tussen de EU en derde landen;

6.

benadrukt dat de politieke en juridische inhoud van de mensenrechten- en democratieclausule op doeltreffende wijze is uitgewerkt in de overeenkomsten van Cotonou en dat de mechanismen voor overleg en gegevensuitwisseling voorafgaand aan een tijdelijke opschorting van de bilaterale samenwerking daarin gedetailleerd worden uiteengezet;

7.

pleit voor het opstellen van een nieuwe ’modelclausule’ als correctie van de huidige formulering van wat bekend staat als ’artikel 2’, om een meer samenhangend, doelmatiger en doorzichtiger benadering van het Europese mensenrechtenbeleid in overeenkomsten met derde landen te verzekeren; in de tekst daarvan moeten de volgende beginselen worden meegenomen:

a)

bevordering van democratie, mensenrechten, inclusief rechten van minderheden, rechtsstaat en behoorlijk bestuur is het doel van multilaterale samenwerking; dit geldt zowel voor overeenkomsten met ontwikkelingslanden als met geïndustrialiseerde landen;

b)

wat betreft de juridische formulering van die rechten moeten partijen in het bijzonder teruggrijpen op de reeds door hen geratificeerde internationale verplichtingen en toezeggingen, en moet duidelijk worden gesteld dat partijen gehouden zijn tot naleving van de normen die een ’essentieel onderdeel’ van de overeenkomst vormen; met name moeten partijen zich verbinden tot bevordering van de grondrechten als genoemd in de Verklaring van de rechten van de mens van de VN uit 1948, beide VN-verdragen over burgerlijke en politieke rechten en over economische, sociale en culturele rechten, en de internationaal erkende VN-overeenkomsten en juridische normen van de „jus cogens”;

wijst erop dat de Europese Unie in haar betrekkingen met derde landen en in de context van de bevordering van de democratische beginselen en de mensenrechten via de „democratieclausule” ertoe wordt aangespoord bijzondere aandacht te schenken aan de tenuitvoerlegging van het beleid voor gendergelijkheid en de rechten van de vrouw; en zich tegelijkertijd ervan te vergewissen dat de autoriteiten van het derde land zich houden aan de fundamentele rechten niet naar willekeur te worden aangehouden, gemarteld of terechtgesteld en dat de burgers van dat land bij wijze van prioriteit toegang hebben tot een onafhankelijke rechten;

wijst erop dat de EU, in overeenstemming met de Europese verdragen, in haar relaties met derde landen en in de context van de bevordering van de democratische beginselen en de mensenrechten via de mensenrechten- en democratieclausule zich ertoe verbindt elke vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid of betreffende de rechten van gehandicapten tegen te gaan;

c)

partijen moeten teruggrijpen op de verdragen van de VN die bindend zijn voor hen en op haar gespecialiseerde organen voor het bepalen van de sectorale rechten die via de samenwerking moeten worden bevorderd, met name de verdragen van de ILO, die een internationaal erkend rechtscorpus met betrekking tot de grondrechten tot stand heeft gebracht;

d)

de clausule moet in een procedure voorzien voor overlegvoering tussen partijen, onder precieze vermelding van de te volgen procedures in een geval van een verzoek om opschorting van de bilaterale samenwerking op grond van herhaalde en/of stelselmatige schendingen van mensenrechten in strijd met het internationaal recht; opschorting is uiteraard een drastisch middel in de betrekkingen tussen de EU en het derde land, derhalve moet als alternatief een duidelijk systeem van sancties worden ontwikkeld, maar de aanvaarde, fundamenteel positieve benadering van de mensenrechten moet ook de mogelijkheid openlaten dat de samenwerking tijdelijk wordt opgeschort vanwege een schending van de mensenrechten- en democratieclausule;

e)

de clausule moet ook bijzonderheden omvatten van een mechanisme dat de tijdelijke opschorting van een samenwerkingsovereenkomst mogelijk maakt, evenals een „waarschuwingsmechanisme” als reactie op een schending van de mensenrechten- en democratieclausule;

f)

de clausule moet uitgaan van wederkerigheid en dient aldus een rechtsgrondslag te vormen op grond waarvan de partijen met elkaar kunnen discussiëren en optreden, zowel wat het grondgebied van de Europese Unie als dat van het derde land betreft; zij moet een tweeledig instrument zijn dat ertoe leidt dat de Europese Unie en het derde land elkaar verantwoording verschuldigd zijn in verband met al hun beleid betreffende de mensenrechten en de fundamentele vrijheden;

8.

pleit ervoor de mensenrechten- en democratieclausule uit te breiden naar alle nieuw te sluiten overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen, zowel geïndustrialiseerde landen als ontwikkelingslanden, waaronder ook sectorale overeenkomsten handel en technische of financiële bijstand, vergelijkbaar met de gevolgde werkwijze bij de ACS-landen;

9.

roept op tot de uitbreiding van de positieve dimensie van de mensenrechtenclausule, die de behoefte omvat om doeltreffende maatregelen te nemen om bij te dragen aan het genot van mensenrechten binnen en door de respectieve partijen, om te zorgen voor een voortdurende beoordeling en controle van de impact van de overeenkomst zelf op het genot van de mensenrechten, en om een mensenrechtenbenadering toe te passen bij de tenuitvoerlegging van alle aspecten van de overeenkomst;

10.

benadrukt dat het niet langer bereid is nieuwe internationale overeenkomsten goed te keuren die geen mensenrechten- en democratieclausule bevatten;

11.

is van mening dat de clausule een rol moet spelen bij de bepaling van het onderhandelingsmandaat voor nieuwe overeenkomsten met derde landen en met name bij het formuleren van de politieke doelstellingen en de bevordering van de mensenrechten; is van mening dat daartoe de Commissie en de Raad het Europees Parlement beter moeten betrekken, via zijn bevoegde parlementaire commissies, bij de formulering van het onderhandelingsmandaat voor overeenkomsten tussen de EU en derde landen; benadrukt in dit opzicht de noodzaak om de interinstitutionele uitwisseling van informatie te verbeteren en toegang te krijgen tot de database van de Commissie en de Raad;

12.

ten aanzien van de noodzaak om te zorgen voor een effectief mechanisme van toezicht op de eerbiediging van de mensenrechten en de democratische beginselen door de partners:

a)

verzoekt de Raad en de Commissie procedures voor een gestructureerde dialoog in gang te zetten als onderdeel van deze periodieke beoordeling van de partners wat betreft de naleving van hun plichten op het gebied van de mensenrechten; beschouwt een systematische opneming van de mensenrechten in deagenda van de Associatieraden als onderdeel van deze dialoog;

b)

beveelt aan een grotere rol toe te kennen aan de hoofden van de externe delegaties van de Commissie in derde landen; verzoekt dat „voor elk land afzonderlijk strategische meerjarendocumenten” worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van delegatiehoofden, en dat in de Country Strategy Papers meer aandacht wordt besteed aan de mensenrechtensituatie, de prioriteiten worden vastgesteld en de middelen en instrumenten worden vermeld die door de EU worden ingezet om de eerbiediging van de mensenrechten- en democratieclausule te verzekeren en de eerbiediging van de basisrechten te vergroten;verzoekt ook dat de bewoording van die strategieën periodiek wordt herzien, in het bijzonder met het Europees Parlement en voorwerp is van debatten in de bevoegde delegaties van het Parlement evenals in plenaire zitting, vooral met betrekking tot de tenuitvoerlegging ervan; beveelt aan dat de Country Strategy Papers en actieplannen van de Commissie duidelijke referentiepunten bevatten voor vooruitgang op het vlak van de mensenrechten en een tijdspanne binnen welke veranderingen voltooid moeten zijn;

c)

als één van de betrokken regeringen, het Europees Parlement of de betrokken nationale parlementen of, in het geval van ACS-staten, de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, wenst dat er een beroep wordt gedaan op de mensenrechten- en democratieclausule door middel van de opschorting van een bilaterale overeenkomst, het houden van een dialoog of de uitvoering van andere passende maatregelen moet de Associatieraad dat debat automatisch in zijn agenda opnemen; merkt op dat het Europees Parlement dit standpunt reeds bij diverse gelegenheden formeel te kennen heeft gegeven, maar dat de Associatieraad die verzoeken eenvoudigweg heeft genegeerd;

d)

beveelt aan een „gestructureerde dialoog” op te starten tussen de Associatieraad en/of zijn „Subcommissie mensenrechten”, het Europees Parlement, indien van toepassing, de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU en NGO's en/of en democratische niet-statelijke actoren in discussies over de schendingen onafhankelijke van de mensenrechten- en democratieclausules in door de Europese Unie gesloten overeenkomsten, met voorstellen om de naleving van de clausule te verbeteren (zonder uitsluitingen);

e)

betreurt dat het Europees Parlement niet wordt betrokken bij de besluitvorming over het aanvangen van overleg of het opschorten van een overeenkomst; wijst er derhalve met klem op dat het Parlement in dit verband medebeslissingsrecht heeft naast de Commissie en de Raad, evenals ten aanzien van het besluit tot opschorting van eventuele passende negatieve maatregelen die reeds aan een land zijn opgelegd (’opschorting van de opschorting’);

f)

stelt voor dat de Commissie, samen met de subcommissies voor de mensenrechten, een jaarverslag opstelt, dat in het Europees Parlement wordt besproken, over de mensenrechten- en democratieclausules in geldende internationale overeenkomsten, die een geval-per-geval-analyse van elk overlegproces bevatten, evenals andere maatregelen die dat jaar zijn gestart of door de Raad zijn verworpen en die vergezeld zijn van gedetailleerde aanbevelingen en een evaluatie waarin de doeltreffendheid en samenhang van de ondernomen acties wordt besproken;

13.

pleit er, gezien het feit dat de betrekkingen tussen de EU en derde landen in het algemeen door de Associatieraden worden geregeld, voor om bij dergelijke associatieovereenkomsten ook altijd subcommissies voor de mensenrechten in te stellen met een mandaat voor:

a)

de beoordeling van de naleving, toepassing en uitvoering van de mensenrechten- en democratieclausule

b)

het voorstellen van specifieke positieve acties ter verbetering van de democratie en de mensenrechten; en

c)

het beoordelen en controleren van de directe en indirecte gevolgen van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst over het volledige genot van fundamentele rechten in de partijen van de staten en het opstellen van specifieke aanbevelingen in verband daarmee;

is van mening dat dergelijke subcommissies geregeld moeten bijeenkomen (in ieder geval bij iedere bijeenkomst van de Associatieraad), en vertegenwoordigers van parlementen en organisaties van de civiele samenleving moeten omvatten en raadplegen; is in dit opzicht van mening dat een geval-per-geval-beleid niet de meest geschikte benadering is die moet worden toegepast met partnerlanden met betrekking tot de oprichting van subcommissies voor de mensenrechten en de definitie van hun mandaat; benadrukt nogmaals de noodzaak om binnen deze subcommissies individuele zaken te behandelen;

14.

pleit ervoor dat het Europees Parlement wordt geassocieerd met de Associatieraden en de subcommissies voor de mensenrechten en dat de interparlementaire delegaties van het Europees Parlement in dit verband een grotere rol toebedeeld krijgen en in de agenda steeds ruimte wordt vrijgemaakt voor hun bezoeken voor discussies over de clausule;

15.

beklemtoont dat de criteria voor het aanvangen van een overlegprocedure of het nemen van passende maatregelen objectief en transparant moeten zijn;

16.

benadrukt dat geen enkele maatregel mag worden opgeheven totdat de redenen voor de toepassing ervan zijn opgehouden te bestaan, en verzoekt de invoering van extra maatregelen indien bestaande maatregelen na een aanzienlijke tijd nog geen resultaten hebben opgeleverd;

17.

pleit voorts, indachtig dat de vereiste van eenparigheid in de Raad voor het aanvangen van een overlegprocedure de toepassing van de clausule heeft bemoeilijkt, voor de afschaffing van de eenparigheidsvereiste voor het aanvangen van een overlegprocedure en voor de herziening van artikel 300, lid 2 van het EG-verdrag, dat de rol van het Europees Parlement in die gevallen beperkt;

18.

wijst op het belang dat de aandacht van de bevolking wordt gevestigd op het feit dat de mensenrechten- en democratieclausule in overeenkomsten tussen de EU en derde landen is opgenomen;

19.

is van mening dat, voor het bijzondere geval van landen waarmee de EU fundamentele waarden en een gemeenschappelijk langetermijnbeleid deelt, zoals de landen die onder het „nieuwe nabuurschapsbeleid” vallen, men kan overwegen overeenkomsten te ondertekenen die verder gaan dan de mensenrechten- en democratieclausule, op basis van het delen van gemeenschappelijke instellingen ter bevordering van de democratische beginselen en mensenrechten, naar het voorbeeld van de Raad van Europa en/of andere regionale overeenkomsten;

20.

in het bijzonder met betrekking tot de landen die onder het Europees Nabuurschapsbeleid vallen en waarmee de Europese Unie vooral via associatieovereenkomsten nauwe banden onderhoudt, moet de clausule specificeren dat de ondertekenaars van die overeenkomsten elkaar — wederzijds — het recht moeten geven waarnemers in te zetten bij hun parlements- en presidentsverkiezingen; roept de Raad en de Commissie op om de betrokken landen verder aan te moedigen in het belang van transparantie internationale waarnemers toe te laten op het ogenblik van hun verkiezingen;

21.

onderstreept dat verkiezingen alleen als democratisch, vrij en eerlijk kunnen worden beschouwd als van tevoren aan bepaalde voorwaarden is voldaan, onder meer: eerbiediging van de politieke en burgerrechten, eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie, gelijke toegang tot de media en eerbiediging van een politiek pluralisme dat de kiezer een daadwerkelijke keuze biedt;

22.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  PB C 97 E van 22.4.2004, blz. 656.

(2)  PB C 131 E van 5.6.2003, blz. 147.

(3)  PB C 320 van 28.10.1996, blz. 261.

(4)  Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0150.

(5)  PB C 104 E van 30.4.2004, blz. 1048.

(6)  PB C 76 E van 25.3.2004, blz. 386.

(7)  PB C 131 E van 5.6.2003, blz. 138.

(8)  PB C 65 E van 14.3.2002, blz. 336.

(9)  PB C 377 van 29.12.2000, blz. 336.

(10)  PB C 98 van 9.4.1999, blz. 267.

(11)  PB C 20 van 20.1.1997, blz. 161.

(12)  PB C 126 van 22.5.1995, blz. 15.

(13)  PB C 115 van 26.4.1993, blz. 214.

(14)  PB C 267 van 14.10.1991, blz. 165.

(15)  PB C 47 van 27.2.1989, blz. 61.

(16)  PB C 99 van 13.4.1987, blz. 157.

(17)  PB C 343 van 31.12.1985, blz. 29.

(18)  PB C 172 van 2.7.1984, blz. 36.

(19)  PB C 161 van 10.6.1983, blz. 58.

(20)  PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

(21)  PB L 287 van 28.10.2005, blz. 1.

(22)  PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.

P6_TA(2006)0057

Evaluatie van bepaalde toegangsbeperkingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Shetlandbox en scholbox)

Resolutie van het Europees Parlement over de evaluatie van bepaalde toegangsbeperkingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Shetlandbox en scholbox) (2005/2190(INI))

Het Europees Parlement,

gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement getiteld „Evaluatie van bepaalde toegangsbeperkingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Shetlandbox en scholbox)” (COM(2005)0422),

gezien artikelen 18 en 19 van Verordening van de Raad (EG) nr. 2371/2002 van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1),

gezien artikel 29 van Verordening van de Raad (EG) nr. 850/98 van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (2),

gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0016/2006),

1.

constateert dat de Commissie thans heeft voldaan aan haar verplichting krachtens artikel 19 van verordening van de Raad (EG) nr. 2371/2002 een beoordeling uit te voeren van de rechtvaardiging voor beperkingen met betrekking tot de toegang tot de wateren en de bestanden buiten de twaalfmijlszone in verband met de Shetlandbox en de scholbox;

2.

constateert dat de beoordelingen, om uiteenlopende redenen, aanzienlijk meer tijd in beslag hebben genomen dan oorspronkelijk was voorzien;

3.

is verheugd over het besluit van de Commissie om, alvorens zich een mening over deze belangrijke kwestie te vormen, op ruime schaal het advies in te winnen van het bedrijfsleven en de lidstaten;

4.

is verheugd over de rol van de Regionale Adviesraad voor de Noordzee (NSRAC) bij de adviesverstrekking aan de Commissie over het functioneren en de doeltreffendheid van de Shetlandbox en de scholbox en verzoekt de Commissie bij haar verdere evaluatie van de boxen ook advies bij de NSRAC te blijven inwinnen;

5.

is verheugd over het besluit van de Commissie de Shetlandbox nog eens drie jaar te handhaven terwijl verdere evaluatie van de box plaatsvindt, waarmee een eerste stap is gezet om te waarborgen dat de vissersgemeenschappen in die regio beschermd worden door een visserijregeling die hen van een toekomst als duurzame industrie verzekert;

6.

neemt nota van de aanbeveling van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (STECF) de Shetlandbox te handhaven;

7.

neemt nota van de aanbeveling van de NSRAC de Shetlandbox gedurende verdere evaluatie te handhaven;

8.

is van oordeel dat, in lijn met de aanbeveling van het STECF, de huidige regeling van kracht dient te blijven indien de voorgestelde verdere beoordelingen van de Shetlandbox meer tijd in beslag nemen dan de oorspronkelijk voorziene periode van drie jaar;

9.

constateert dat het STECF erop heeft gewezen dat het elimineren van de Shetlandbox eventueel zou kunnen leiden tot enige verhoging van de visserij-inspanningen in het gebied en dat het voorts heeft opgemerkt dat dergelijke veranderingen die tot een verhoging van de visserij-inspanningen in het gebied zouden kunnen leiden, dienen te worden vermeden;

10.

constateert dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland voorstander van het behoud van de Shetlandbox waren en dat de regering van het Verenigd Koninkrijk heeft verklaard dat wijzigingen noodzakelijk noch wenselijk zijn;

11.

stelt vast dat de Shetlandbox een belangrijk gebied is voor schelvis, wijting en zeeduivel en dat het STECF van oordeel is dat dit thans waarschijnlijk nog meer het geval is dan ten tijde van de instelling van de box;

12.

toont zich tevens bezorgd over het feit dat de deskundigenwerkgroep van de Commissie, die is ingesteld teneinde de doeltreffendheid van de Shetland- en de scholboxen te beoordelen, van mening is dat de bestanden van vissoorten van commerciële waarde in de Shetlandbox zich over het algemeen buiten biologisch veilige grenzen bevinden, met uitzondering van schelvis en koolvis;

13.

verzoekt de Commissie om een kwantitatieve evaluatie van de effecten die van eventuele veranderingen aan de Shetlandbox zijn te verwachten;

14.

is verheugd over het besluit van de Commissie de scholbox en de daarmee verband houdende toegangsbeperkingen in afwachting van verdere studie te handhaven;

15.

constateert dat de Duitse autoriteiten voorstander zijn van het behoud van de scholbox en dat de regering van het Verenigd Koninkrijk erop heeft gewezen dat een eventueel besluit in de context van het toekomstige platvisbeheer en het advies van de NSRAC zou moeten worden genomen;

16.

stelt vast dat de behouddoelstelling van de scholbox duidelijk is;

17.

verzoekt de Commissie haar herziening van de scholbox uit te voeren in het licht van het toekomstige platvisbeheer, met inbegrip van het herstelplan voor schol;

18.

constateert dat de deskundigenwerkgroep het sociaal-economische belang van de boxen heeft benadrukt;

19.

constateert bovendien dat de deskundigenwerkgroep van oordeel is dat een van de doelstellingen van de Shetlandbox erin bestaat de van visserij afhankelijke gemeenschappen in het noorden van Schotland bescherming te bieden;

20.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.

(2)  PB L 125 van 27.04.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening.(EG) nr. 2166/2005 (PB L 345 van 28.12.2005, blz. 5).

P6_TA(2006)0058

Verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen

Resolutie van het Europees Parlement met aanbevelingen aan de Commissie inzake verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen (2005/2122(INI))

Het Europees Parlement,

gelet op artikel 192, lid 2 van het EG-Verdrag,

gelet op de artikelen 39 en 45 van zijn Reglement,

onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 september 2005 over het aandeel van hernieuwbare energie in de EU en voorstellen voor concrete acties (1),

gezien de mededeling van de Commissie met de titel „Energie voor de toekomst: duurzame energiebronnen — Witboek voor een strategie van de Gemeenschap en een actieplan” (COM(1997)0599),

gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrondslag,

gezien het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0020/2006),

A.

overwegende dat er momenteel geen wettelijke voorschriften op het gebied van verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen bestaan,

B.

overwegende dat thans geen voorstel in de zin van artikel 39, lid 2 van het Reglement in voorbereiding is,

C.

overwegende dat richtlijnen ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen op het gebied van elektriciteit en vervoer een duurzame ontwikkeling in de lidstaten op gang gebracht respectievelijk versterkt hebben,

D.

overwegende dat de momenteel in de afzonderlijke lidstaten zeer verschillend verlopende marktontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energiebronnen in mindere mate te wijten is aan het verschillende potentieel, maar vooral aan de uiteenlopende, ten dele ontoereikende randvoorwaarden van het beleid en de wetgeving,

E.

overwegende dat de bevordering van een markt voor hernieuwbare energie aan het behalen van de nieuwe doelstellingen van Lissabon zal bijdragen door meer werkgelegenheid in de lidstaten te scheppen en door de inspanningen van de lidstaten en de EU op het gebied van onderzoek en innovatie op te voeren;

F.

overwegende dat het gebruik van afvalwarmte uit electriciteitsproductieprocessen of industriële processen en vrije koeling zal bijdragen aan verminderde vraag naar conventionele energie; dat de lidstaten dienen het potentieel voor de toepassing van deze hulpbronnen vast te stellen, te laten zien hoe ze doeltreffender kunnen worden geëxploiteerd, wettelijke helderheid te waarborgen, betere voorlichting te verstrekken aan het publiek en de onderzoeksinspanningen op te voeren,

G.

de nadruk leggend op de belangrijke gevolgen die de Zesde Richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (2) meebrengt voor verwarming en koeling uit hernieuwbare energiebronnen,

1.

verzoekt de Commissie het Parlement overeenkomstig artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag uiterlijk op 31 juli 2006 een wetgevingsvoorstel inzake de vergroting van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen ten behoeve verwarming en koeling voor te leggen in overeenstemming met de gedetailleerde aanbevelingen in de bijlage;

2.

constateert dat voornoemde aanbevelingen in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel en de grondrechten van de burgers;

3.

is van oordeel dat het verlangde voorstel geen financiële gevolgen voor de EU-begroting heeft;

4.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de als bijlage bijgevoegde gedetailleerde aanbevelingen te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.


(1)  Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0365.

(2)  PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1.

BIJLAGE

GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE INHOUD VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

A.   UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN VAN HET VOORSTEL

1. Doel van het verlangde voorstel is de evaluatie en benutting van het economisch potentieel ter verdubbeling van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen op het gebied van verwarming en koeling in de EU van momenteel 10% tot een realistisch en ambitieus cijfer dat ten minste het dubbele bedraagt in het jaar 2020.

2. De verhoging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen gebruikt voor verwarming en koeling moet een aanzienlijke bijdrage leveren aan de continuïteit van energievoorziening in Europa, arbeidsplaatsen scheppen, het milieu verbeteren, en de vraag naar conventionele energiebronnen en het totale energieverbruik in de EU voor verwarming en koeling en met name de afhankelijkheid van de EU van olie en gas significant reduceren en de energiekosten voor huishoudelijk en professioneel gebruik voor consumenten verlagen.

3. De verlangde richtlijn moet het kader voor nationale steunmaatregelen scheppen, onder eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel en de bestaande Europese energie- en milieuregels.

4. Het tot nog toe slechts in geringe mate ontgonnen potentieel van hernieuwbare energiebronnen op het gebied van verwarming en koeling moet worden benut op voorwaarde dat dit positief uitpakt voor de energievoorziening en het milieu en dat dit verenigbaar is met duurzame productiemethoden. Dergelijke activiteiten moeten voor de EU geen excuus zijn om tegen het jaar 2020 niet de meest energie-efficiënte economie ter wereld te zijn; met name moeten de barrières voor technologieën die reeds concurrerend zijn, worden opgeheven, waar mogelijk via samenwerking tussen de nationale en gedecentraliseerde autoriteiten.

5. Met de verlangde richtlijn dient in de gehele EU een hoge marktpenetratie en marktontwikkeling voor alle relevante technologieën mogelijk gemaakt te worden. Op dit gebied kan de interregionale en grensoverschrijdende samenwerking worden opgevoerd. Hiertoe moeten de desbetreffende communautaire beleidslijnen en programma's op de juiste manier worden ingezet, zoals het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.

6. De economische haalbaarheid van de relevante technologieën en procédés dient door massaproductie en -distributie te worden bespoedigd.

B.   VOOR TE STELLEN MAATREGELEN

I.   Doelstellingen, definitie en controle

1. De EU moet een realistisch en ambitieus doel stellen om het huidige aandeel van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling tegen het jaar 2020 te verdubbelen, zodat dat aandeel in de gehele EU zal toenemen.

2. Doeltreffende nationale doelstellingen die rekening houden met de thans in de lidstaten en hun regio's bestaande verschillen in het aandeel van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling en het potentieel van de afzonderlijke technologieën en daarbij behorende analyses, moeten ertoe bijdragen dat de EU-doelstelling wordt gehaald.

3. De richtlijn moet uitgaan van duidelijk afgebakende definities van de betrokken energiebronnen, zoals geothermie, zonnewarmte (met inbegrip van passieve energie), stadsverwarming en -koeling met gebruik van hernieuwbare energiebronnen, omgevingswarmte en biomassa (overeenkomstig Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt (1)).

4. Uiterlijk één jaar na inwerkingtreding van de verlangde richtlijn moeten de lidstaten actieplannen vastleggen om op basis van hun nationale potentieel en nationaal streefcijfer voor het exploiteren van hernieuwbare energiebronnen voor verwarming en koeling de doelstellingen te verwezenlijken. De actieplannen van de lidstaten moeten om de drie jaar worden vernieuwd en aan de Commissie worden voorgelegd.

5. Er moet een in alle lidstaten geldend EU-controlesysteem worden ontwikkeld om een betrouwbare en vergelijkbare gegevensbron te verkrijgen ten behoeve van de inschatting van de EU-behoefte aan energie voor verwarming en koeling en van het toezicht op de ontwikkeling van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen.

II.   Opheffing van administratieve hinderpalen

1. De lidstaten moeten zorgen voor een duidelijk juridisch kader voor de vergunning voor, de controle op en de certificering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen ten behoeve van verwarming en koeling.

2. W