ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 124E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
25 mei 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Europees Parlement

 

Maandag, 6 juni 2005

2006/C 124E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

1

Hervatting van de zitting

1

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

1

Verklaring van de Voorzitter

3

Samenstelling Parlement

3

Samenstelling fracties

3

Motie van afkeuring jegens de Commissie

4

Ingekomen stukken

4

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

7

Ondertekening van via de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten

7

Regeling van de werkzaamheden

7

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

8

Richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector ***I (debat)

8

Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***I (debat)

8

Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (debat)

9

Infrastructuur voor geografische informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***I (debat)

9

Herverzekering ***I (debat)

10

Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) * (debat)

10

Agenda van de volgende vergadering

11

Sluiting van de vergadering

11

PRESENTIELIJST

12

 

Dinsdag, 7 juni 2005

2006/C 124E/2

NOTULEN

13

VERLOOP VAN DE VERGADERING

13

Opening van de vergadering

13

Ingekomen stukken

13

Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

15

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

15

Strijd tegen het terrorisme (debat)

16

Stemmingen

18

Richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector ***I (stemming)

19

Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***I (stemming)

19

Infrastructuur voor geografische informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***I (stemming)

19

Herverzekering ***I (stemming)

20

Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) * (stemming)

20

Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden * (stemming)

20

Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard * (stemming)

21

Voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme * (stemming)

21

Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (stemming)

21

EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme (stemming)

22

Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallen (stemming)

22

Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding (stemming)

22

Strijd tegen de financiering van het terrorisme (stemming)

23

Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard (stemming)

23

Stemverklaringen

23

Rectificaties stemgedrag

23

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

24

Samenstelling commissies en delegaties

24

Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (debat)

25

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

25

Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa (debat)

26

Samenhang tussen legale en illegale immigratie en integratie van migranten (debat)

27

Controle op de bewegingen van contant geld ***II (debat)

27

Accijnsproducten * (debat)

28

Mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg (debat)

28

Agenda van de volgende vergadering

28

Sluiting van de vergadering

28

PRESENTIELIJST

29

BIJLAGE I

31

BIJLAGE II

43

AANGENOMEN TEKSTEN

68

P6_TA(2005)0211Richtsnoeren voor Trans-Europese netwerken in de energiesector ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor Trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van Beschikkingen nr. 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG (COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juni 2005 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. . . . /2005/EG van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor Trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van Beschikkingen 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG

68

BIJLAGE ITRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKEN

78

BIJLAGE IITRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKENAanvullende criteria voor projecten van gemeenschappelijk belang als bedoeld in artikel 6, lid 2

81

BIJLAGE IIITRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKENProjecten van gemeenschappelijk belang en de specificaties daarvan, zoals die momenteel aan de hand van de criteria van bijlage II zijn bepaald

85

P6_TA(2005)0212Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juni 2005 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energie-efficiëntiediensten

95

BIJLAGE IMETHODOLOGIE VOOR DE BEREKENING VAN DE STREEFWAARDEN VOOR DE ENERGIE-EFFICIËNTIE BIJ HET EINDGEBRUIK

109

BIJLAGE IIENERGIE-INHOUD VAN GESELECTEERDE BRANDSTOFFEN VOOR DE EINDGEBRUIK-OMZETTINGSTABEL

109

BIJLAGE IIIIN AANMERKING KOMENDE ENERGIE-EFFICIËNTIEPROGRAMMA'S EN ANDERE ENERGIE-EFFICIËNTIEMAATREGELEN

110

BIJLAGE IVRICHTSNOEREN VOOR DE METING EN VERIFICATIE VAN DE ENERGIEBESPARING

112

BIJLAGE V

115

P6_TA(2005)0213Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) (COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juni 2005 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)

116

BIJLAGE IIN DE ARTIKELEN 6, ONDER A), 10, LID 1 EN 11, ONDER A) VERMELDE THEMATISCHE CATEGORIEËN RUIMTELIJKE GEGEVENS

129

BIJLAGE IIIN DE ARTIKELEN 6, ONDER A), 10, LID 1 EN 11, ONDER B) VERMELDE THEMATISCHE CATEGORIEËN RUIMTELIJKE GEGEVENS

129

BIJLAGE IIIIN DE ARTIKELEN 6, ONDER B) EN 11, ONDER B) VERMELDE THEMATISCHE CATEGORIEËN RUIMTELIJKE GEGEVENS

130

P6_TA(2005)0214Herverzekering ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD))

132

P6_TC1-COD(2004)0097Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juni 2005 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/…../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG

132

BIJLAGE I

183

BIJLAGE II

184

P6_TA(2005)0215Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217Samenwerking met betrekking tot terroristische misdrijven *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende informatie-uitwisseling van informatie en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard (15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijdingResolutie van het Europees Parlement over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219EU-actieplan ter bestrijding van terrorismeAanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallenAanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het voorkomen van, het zich voorbereiden op en het beantwoorden van terroristische aanvallen (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijdingAanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad inzake de bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222Strijd tegen de financiering van het terrorismeAanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad over de strijd tegen de financiering van het terrorisme (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aardAanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende de uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard (2005/2046(INI))

258

 

Woensdag, 8 juni 2005

2006/C 124E/3

NOTULEN

262

VERLOOP VAN DE VERGADERING

262

Opening van de vergadering

262

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

262

Voorbereiding van de Europese Raad, met inbegrip van de toekomst van de Europese Unie na de referenda over de Europese Grondwet (Brussel, 16/17 juni 2005) (debat)

262

Welkomstwoord

263

Samenstelling fracties

263

Stemmingen

263

Motie van afkeuring jegens de Commissie (stemming)

263

Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (stemming)

263

Controle op de bewegingen van contant geld ***II (stemming)

264

Accijnsproducten * (stemming)

264

Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (stemming)

264

Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa (stemming)

264

Stemverklaringen

265

Rectificaties stemgedrag

265

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

267

Hervorming van de VN (debat)

267

Transatlantische betrekkingen (debat)

268

Situatie in Oezbekistan (debat)

269

Overeenkomst tussen de Commissie, de lidstaten en Philip Morris om fraude te bestrijden (debat)

269

Vragenuur (vragen aan de Raad)

269

Begrotingssituaties en economisch beleid **I — Procedure bij buitensporige tekorten * (debat)

270

Versterking van de Europese concurrentiepositie (debat)

271

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden ***I (debat)

271

Communautaire octrooiwetgeving (debat)

271

Agenda van de volgende vergadering

272

Sluiting van de vergadering

272

PRESENTIELIJST

273

BIJLAGE I

275

BIJLAGE II

288

AANGENOMEN TEKSTEN

373

P6_TA(2005)0224Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013Resolutie van het Europees Parlement over beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (2004/2209(INI))

373

BIJLAGEFinancieel kader 2007-2013

389

P6_TA(2005)0225Controle op de bewegingen van contant geld ***IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD))

390

P6_TC2-COD(2002)0132Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 8 juni 2005 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten

390

P6_TA(2005)0226Accijnsproducten *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheidResolutie van het Europees Parlement over de in 2004 geboekte vooruitgang bij de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR) (artikelen 2 en 39 van het EU-Verdrag)

398

P6_TA(2005)0228Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid EuropaResolutie van het Europees Parlement over de bescherming van minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa (2005/2008(INI))

405

 

Donderdag, 9 juni 2005

2006/C 124E/4

NOTULEN

416

VERLOOP VAN DE VERGADERING

416

Opening van de vergadering

416

Samenstelling fracties

416

Ingekomen stukken

416

Kredietoverschrijvingen

417

Duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee * (debat)

417

Overeenkomst inzake het internationale programma voor het behoud van dolfijnen * (debat)

418

Sociale insluiting in de nieuwe lidstaten (debat)

418

Verzoek om opheffing van de immuniteit

419

Stemmingen

419

Overeenkomst inzake het internationale programma voor het behoud van dolfijnen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

419

Versterking van de Europese concurrentiepositie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

419

Begrotingssituaties en economisch beleid **I (stemming)

420

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden ***I (stemming)

420

Procedure bij buitensporige tekorten * (stemming)

420

Duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee * (stemming)

421

Samenhang tussen legale en illegale immigratie en integratie van migranten (stemming)

421

Mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg (stemming)

421

Hervorming van de VN (stemming)

421

Transatlantische betrekkingen (stemming)

422

Situatie in Oezbekistan (stemming)

422

Werkgelegenheid en productiviteit en hun bijdrage aan de economische groei (stemming)

423

Stemverklaringen

423

Rectificaties stemgedrag

423

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

424

Agenda van de volgende vergaderperiode

425

Sociale insluiting in de nieuwe lidstaten (voortzetting van het debat)

426

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

426

Stemmingen

427

Bolivië (stemming)

427

Persvrijheid in Algerije (stemming)

428

Azerbeidzjan (stemming)

428

Sociale insluiting in de nieuwe lidstaten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

429

Stemverklaringen

429

Rectificaties stemgedrag

429

Besluiten inzake bepaalde documenten

429

Samenstelling Parlement (rectificatie notulen van 6.6.2005)

431

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

431

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

431

Rooster van de volgende vergaderingen

432

Onderbreking van de zitting

432

PRESENTIELIJST

433

BIJLAGE I

435

BIJLAGE II

454

AANGENOMEN TEKSTEN

507

P6_TA(2005)0229Overeenkomst inzake het internationale programma voor het behoud van dolfijnen *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst inzake het internationale programma voor het behoud van dolfijnen (COM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230Versterking van de Europese concurrentiepositieResolutie van het Europees Parlement over de versterking van de Europese concurrentiepositie: gevolgen van de industriële veranderingen voor het beleid voor en de rol van het MKB (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231Begrotingssituaties en economisch beleid ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden (zevenentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad) (COM(2004)0098 — C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 9 juni 2005 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden (zevenentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad)

521

BIJLAGE

524

P6_TA(2005)0233Procedure bij buitensporige tekorten *Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (COM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234Duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2847/93 en (EG) nr. 973/2001 (COM(2003)0589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235Samenhang tussen legale en illegale immigratie en de integratie van migrantenResolutie van het Europees Parlement over de samenhang tussen legale en illegale immigratie en de integratie van migranten (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236Mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorgResolutie van het Europees Parlement over de mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie (2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237Hervorming van de VNResolutie van het Europees Parlement over de hervorming van de Verenigde Naties

549

P6_TA(2005)0238Transatlantische betrekkingenResolutie van het Europees Parlement over het doen slagen van de komende Top EU-VS in Washington DC op 20 juni 2005

556

P6_TA(2005)0239Situatie in OezbekistanResolutie van het Europees Parlement over Oezbekistan

560

P6_TA(2005)0240Werkgelegenheid en productiviteit en hun bijdrage aan de economische groeiResolutie van het Europees Parlement over werkgelegenheid en productiviteit en hun bijdrage aan de economische groei (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241BoliviëResolutie van het Europees Parlement over de situatie in Bolivia

566

P6_TA(2005)0242Persvrijheid in AlgerijeResolutie van het Europees Parlement over de persvrijheid in Algerije

567

P6_TA(2005)0243AzerbeidjanResolutie van het Europees Parlement over Azerbeidjan

569

P6_TA(2005)0244Sociale insluiting in de nieuwe lidstatenResolutie van het Europees Parlement over sociale insluiting in de nieuwe lidstaten (2004/2210(INI))

572


 

2006/C 124E/5

s17


NL

 


I Mededelingen

Europees Parlement

Maandag, 6 juni 2005

25.5.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 124/1


NOTULEN

(2006/C 124 E/01)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES

Voorzitter

1.   Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.

2.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Rectificaties stemgedrag:

Vergadering van 12.4.2005

Verslag Glenys Kinnock — A6-0075/2005

resolutie (als geheel)

tegen: Zbigniew Zaleski

Vergadering van 26.5.2005

Verslag Philippe Morillon — A6-0113/2005

resolutie (als geheel)

voor: Henri Weber

Verslag Adriana Poli Bortone — A6-0128/2005

amendement 29

voor: Hartmut Nassauer

amendement 47

tegen: Anders Samuelsen

amendement 48

tegen: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

amendement 55

voor: Henrik Dam Kristensen

amendement 57

tegen: Poul Nyrup Rasmussen

amendement 58

tegen: Poul Nyrup Rasmussen

amendement 66

tegen: Henrik Dam Kristensen

amendement 69

tegen: Henrik Dam Kristensen

amendement 70

voor: Henrik Dam Kristensen

amendement 109

tegen: Henrik Dam Kristensen

amendement 101

voor: Poul Nyrup Rasmussen

amendement 99 (eerste deel)

voor: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Anders Samuelsen

amendement 102 (eerste deel)

voor: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Samuelsen

amendement 29

voor: Markus Ferber, Othmar Karas, Hartmut Nassauer

tegen: Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Johannes Voggenhuber

amendement 104

voor: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen, Henri Weber

amendement 108

tegen: Henrik Dam Kristensen

resolutie (als geheel)

tegen: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

Verslag Cecilia Malmström — A6-0135/2005

amendement 43

tegen: Ole Christensen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen

amendement 16 (eerste deel)

tegen: Britta Thomsen

amendement 16 (tweede deel)

voor: Poul Nyrup Rasmussen

resolutie (als geheel)

tegen: Henrik Dam Kristensen

Verslag Robert Goebbels — A6-0150/2005

amendement 6

tegen: Henri Weber

amendement 11 (tweede deel)

tegen: Ole Christensen, Dan Jørgensen

resolutie (als geheel)

tegen: Henrik Dam Kristensen

onthouding: Henri Weber

Verslag Ria Oomen-Ruijten — A6-0142/2005

resolutie (als geheel)

voor: Othmar Karas

*

* *

Genowefa Grabowska heeft laten weten dat zij tijdens de vergadering van 25.5.2005 weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3.   Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een korte verklaring af waarin hij mededeelt dat Aung San Suu Kyi, winnares van de Sacharovprijs in 1991, nog steeds beroofd wordt van bewegingsvrijheid door het Birmaanse regime, dat voortgaat met de stelselmatige schending van de mensenrechten. Hij herhaalt de oproep van het Parlement tot invrijheidstelling van Aung San Suu Kyi en haar medegevangenen, en veroordeelt namens het Parlement krachtig de misbruiken van het Birmaanse regime.

4.   Samenstelling Parlement

Bij besluit van de president van de Franse Republiek van 2 juni 2005, is Brice Hortefeux in de Franse regering benoemd.

Aangezien deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 1 van de Akte betreffende de verkiezing van de leden in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen niet verenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement op grond van artikel 4, lid 4 van het Reglement dat de zetel met ingang van 2.6.2005 vacant is en brengt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.

5.   Samenstelling fracties

Giovanni Rivera heeft zich per 6.6.2005 aangesloten bij de niet-ingeschrevenen.

6.   Motie van afkeuring jegens de Commissie

De Voorzitter deelt mede dat de heer André Brie niet langer medeondertekenaar is van de motie van afkeuring jegens de Commissie (zie notulen van 12.5.2005 voor de lijst van ondertekenaars)

De stemming zal woensdag plaatsvinden.

7.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

parlementaire commissies

1.1)

verslagen:

Verslag over werkgelegenheid en productiviteit en hun bijdrage aan de economische groei (2004/2188(INI)) — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Juknevičienė Ona (A6-0109/2005).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een herstelplan voor zwarte heilbot in het kader van de visserijorganisatie in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)) — Commissie visserij

Rapporteur: Kristensen Henrik Dam (A6-0116/2005).

Verslag over sociale insluiting in de nieuwe lidstaten (2004/2210(INI)) — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Őry Csaba (A6-0125/2005).

Verslag over de mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie (2004/2148(INI)) — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Bowis John (A6-0129/2005).

***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)) — Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Rothe Mechtild (A6-0130/2005).

***I Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor Trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van Beschikkingen nr. 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG (COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)) — Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Laperrouze Anne (A6-0134/2005).

* Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, het verkeer daarvan en de controles daarop (COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)) — Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Rosati Dariusz (A6-0138/2005).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Schierhuber Agnes (A6-0145/2005).

***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)) — Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Skinner Peter (A6-0146/2005).

Verslag over „De Europese concurrentiepositie versterken: gevolgen van de industriële veranderingen voor het beleid en de rol van het MKB” (2004/2154(INI)) — Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Vlasto Dominique (A6-0148/2005).

Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en de fraudebestrijding (2004/2198(INI)) — Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Bösch Herbert (A6-0151/2005).

Verslag over beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (2004/2209(INI)) — Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013

Rapporteur: Böge Reimer (A6-0153/2005).

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst inzake het internationale programma voor het behoud van dolfijnen (COM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS)) — Commissie visserij

Rapporteur: Freitas Duarte (A6-0157/2005).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (COM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS)) — Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Karas Othmar (A6-0158/2005).

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende het bestrijden van terrorismefinanciering (2005/2065(INI)) — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Borghezio Mario (A6-0159/2005).

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de uitwisseling van informatie en de samenwerking op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard (COM(2004)0221 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)) — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Duquesne Antoine (A6-0160/2005).

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad inzake de bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding (2005/2044(INI)) — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Lambrinidis Stavros (A6-0161/2005).

* Verslag over het initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)) — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Duquesne Antoine (A6-0162/2005).

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende het EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme (2004/2214(INI)) — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Díez González Rosa (A6-0164/2005).

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de uitwisseling van informatie en inlichtingen, en samenwerking op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard (2005/2046(INI)) — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Duquesne Antoine (A6-0165/2005).

Verslag over een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende het voorkomen van, het zich voorbereiden op en het beantwoorden van terroristische aanvallen (2005/2043(INI)) — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Mayor Oreja Jaime (A6-0166/2005).

**I Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Karas Othmar (A6-0168/2005).

***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende compensatie bij niet-naleving van contractuele kwaliteitseisen voor diensten op het gebied van goederenvervoer per spoor (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Zīle Roberts (A6-0171/2005).

* Verslag over het initiatief van de Franse Republiek, Ierland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk voor een kaderbesluit van de Raad over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten of gegevens in openbare communicatienetwerken met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)) — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Alvaro Alexander Nuno (A6-0174/2005).

1.2)

aanbeveling voor de tweede lezing:

***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)) — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

2)

leden

2.1)

mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 109 van het Reglement) (B6-0246/2005)

Antoniozzi Alfredo, Matsis Yiannakis, Alvaro Alexander Nuno, McGuinness Mairead, Mavrommatis Manolis, Westlund Åsa, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Moraes Claude, Crowley Brian, El Khadraoui Saïd, Papastamkos Georgios, Czarnecki Ryszard, Pafilis Athanasios, Bowis John, Mitchell Gay, Kinnock Glenys, Hedh Anna, Rutowicz Leopold Józef, Andersson Jan, Paleckis Justas Vincas, López-Istúriz White Antonio, Medina Ortega Manuel, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Purvis John, Tarabella Marc, Schlyter Carl, Masip Hidalgo Antonio, Goudin Hélène, Hennis-Plasschaert Jeanine, Ortuondo Larrea Josu, Newton Dunn Bill, McAvan Linda, Martin David, Isler Béguin Marie Anne, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Agnoletto Vittorio, Riera Madurell Teresa, Karas Othmar, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Carnero González Carlos, Ayuso González María del Pilar, Manolakou Diamanto, Aylward Liam, Casaca Paulo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Landsbergis Vytautas, Van Hecke Johan, Riis-Jørgensen Karin, García-Margallo y Marfil José Manuel, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Sjöstedt Jonas, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Posselt Bernd, Hennicot-Schoepges Erna, Newton Dunn Bill, Martin David, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Beglitis Panagiotis, Agnoletto Vittorio, Belet Ivo, Papadimoulis Dimitrios, Mitchell Gay, Mavrommatis Manolis, Claeys Philip, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Manolakou Diamanto, Landsbergis Vytautas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Van Hecke Johan, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios

2.2)

schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement)

Alyn Smith over de campagne „Laat armoede tot het verleden behoren” (33/2005)

Richard Corbett over de UEFA (34/2005)

Glenys Kinnock en Catherine Stihler over de vooruitgang op weg naar verwezenlijking van de millennium-ontwikkelingsdoelstellingen (35/2005)

Glenys Kinnock over de situatie van Aung San Suu Kyi en de bevordering van de democratie in Birma (36/2005)

8.   Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het volgende document:

Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2006, van de vangstmogelijkheden voor de tonijnvisserij en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Democratische Republiek Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar

9.   Ondertekening van via de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten

De Voorzitter deelt mede overeenkomstig artikel 68 van het Reglement woensdag gezamenlijk met de Voorzitter van de Raad het volgende via de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluit te zullen ondertekenen:

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur van overgangsmaatregelen (3620/1/2005 — C6-0179/2005 — 2004/0270(COD)).

10.   Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juni I en juni II is rondgedeeld (PE 357.269/PDOJ); hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement)

Vergaderingen van 6.6.2005 t/m 9.6.2005

maandag

geen wijzigingen

dinsdag

geen wijzigingen

woensdag

Verzoek van de PSE-Fractie om schrapping van het vragenuur aan de Raad (punt 40 van de PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, die mededeelt dat het eigenlijk gaat om een verzoek om inkorting van het vragenuur tot 30 minuten, teneinde tot 18.30 uur meer tijd te hebben voor de voor die middag geplande debatten en Bill Newton Dunn, namens de ALDE-Fractie, over het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, die wenst dat de titel van het debat over de voorbereiding van de Europese Raad (Brussel, 16/17 juni 2005) (punt 28 van de PDOJ) wordt aangevuld met „toekomst van de Europese Unie na de referenda over het grondwettelijk verdrag”, en Daniel Marc Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die dit verzoek steunt.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt die protest aantekent tegen de inkorting van het vragenuur.

donderdag

geen wijzigingen

Vergaderingen van 22 en 23.6.2005

geen wijzigingen

*

* *

De agenda wordt aldus vastgesteld.

11.   Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Antonio Masip Hidalgo, Carl Schlyter, Zita Pleštinská, Jo Leinen, Roberts Zīle, Ashley Mote, Proinsias De Rossa, Jim Higgins, Glenys Kinnock, Alyn Smith, Borut Pahor, Ryszard Czarnecki, Zsolt László Becsey, Csaba Sándor Tabajdi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Miguel Angel Martínez Martínez, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Sarah Ludford, Panagiotis Beglitis, Jörg Leichtfried, Othmar Karas, Gerard Batten, Eluned Morgan, Georgios Karatzaferis, Mojca Drčar Murko, Adam Jerzy Bielan, Robert Evans, Agnes Schierhuber, Albert Deß en Geoffrey Van Orden.

12.   Richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van Beschikkingen nr. 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG [COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Anne Laperrouze (A6-0134/2005).

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Ondervoorzitter

Anne Laperrouze (rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Guntars Krasts (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), María del Pilar Ayuso González, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Šarūnas Birutis, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Angelika Niebler, Reino Paasilinna en Andris Piebalgs

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 7.6.2005.

13.   Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten [COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Mechtild Rothe (A6-0130/2005).

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Mechtild Rothe (rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Corien Wortmann-Kool (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Eija-Riitta Korhola (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Alejo Vidal-Quadras Roca, namens de PPE-DE-Fractie, Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Paul Rübig, Dorette Corbey, Manuel António dos Santos en Catherine Stihler.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 7.6.2005.

14.   Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (debat)

Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding [2004/2198(INI)] — Commissie begrotingscontrole.

Rapporteur: Herbert Bösch (A6-0151/2005).

Herbert Bösch (rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Katerina Batzeli (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Simon Busuttil, namens de PPE-DE-Fractie, Szabolcs Fazakas, namens de PSE-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Mogens N.J. Camre, namens de UEN-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Lorenzo Cesa, Paulo Casaca, Hans-Peter Martin en Siim Kallas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 7.6.2005.

15.   Infrastructuur voor geografische informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) [COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Frederika Brepoels (A6-0108/2005).

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Frederika Brepoels (rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Richard Seeber, namens de PPE-DE-Fractie, María Isabel Salinas García, namens de PSE-Fractie, Vittorio Prodi, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa en Stavros Dimas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 7.6.2005.

16.   Herverzekering ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG [COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Peter Skinner (A6-0146/2005).

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Peter Skinner (rapporteur) leidt het verslag in.

VOORZITTER: Mario MAURO

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karsten Friedrich Hoppenstedt, namens de PPE-DE-Fractie, en Harald Ettl, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Wiesław Stefan Kuc, Charlie McCreevy (lid van de Commissie) en Peter Skinner om een vraag te stellen welke Charlie McCreevy beantwoordt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 7.6.2005.

17.   Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005).

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Agnes Schierhuber (rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Armando Dionisi, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Kyösti Tapio Virrankoski, namens de ALDE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, James Hugh Allister, niet-ingeschrevene, Elisabeth Jeggle, Katerina Batzeli, Jan Mulder, Bairbre de Brún, Mieczysław Edmund Janowski, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, James Nicholson, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski, Ljudmila Novak, Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie) en Agnes Schierhuber over de woorden van Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 7.6.2005.

18.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 357.269/OJMA).

19.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.

Julian Priestley

Secretaris-generaal

Josep Borrell Fontelles

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fazakas, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Ibrisagic, Ilves, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Liberadzki, Libicki, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Dinsdag, 7 juni 2005

25.5.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 124/13


NOTULEN

(2006/C 124 E/02)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Antonios TRAKATELLIS

Ondervoorzitter

1.   Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.

2.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen Raad en Commissie:

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (COM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS)).

verwezen naar

ten principale: AGRI

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1210/90 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en informatienetwerk wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [01] — C6-0141/2005 — 2005/0072(COD)).

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: ENVI

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [02] — C6-0142/2005 — 2005/0073(COD)).

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: EMPL

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [03] — C6-0143/2005 — 2005/0074(COD)).

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: EMPL

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1360/90 van de Raad tot oprichting van een Europese Stichting voor opleiding wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [04] — C6-0144/2005 — 2005/0075(COD)).

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: EMPL

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 302/93 van de Raad tot oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [05] — C6-0145/2005 — 2005/0076(COD)).

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: LIBE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 wat betreft de ambtstermijn van de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (COM(2005)0190 [10] — C6-0146/2005 — 2005/0081(COD)).

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: ENVI

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [11] — C6-0147/2005 — 2005/0082(COD)).

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: ENVI

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de ambtstermijn van de directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau (COM(2005)0190 [12] — C6-0148/2005 — 2005/0083(COD)).

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: ENVI

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [14] — C6-0149/2005 — 2005/0085(COD)).

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: EMPL

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid wat betreft de ambtstermijn van de uitvoerend directeur (voor de EER relevante tekst) (COM(2005)0190 [15] — C6-0150/2005 — 2005/0086(COD)).

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: TRAN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1592/2002 wat betreft de ambtstermijn van de uitvoerend directeur en de directeuren van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (voor de EER relevante tekst) (COM(2005)0190 [16] — C6-0151/2005 — 2005/0087(COD)).

verwezen naar

:

ten principale: JURI

advies: TRAN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau wat betreft de ambtstermijn van de uitvoerend directeur (COM(2005)0190 [17] — C6-0152/2005 — 2005/0088(COD)).

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: TRAN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over meerjarenfinanciering voor de acties van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid op het gebied van de bestrijding van door schepen veroorzaakte verontreiniging en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 (COM(2005)0210 — C6-0153/2005 — 2005/0098(COD)).

verwezen naar

ten principale: TRAN

advies: BUDG, CONT, ENVI, ITRE

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden voor de tonijnvisserij en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de visserij voor de kust van de Comoren, voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2010 (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS)).

verwezen naar

ten principale: PECH

advies: DEVE, BUDG

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende rectificatie van Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD)).

verwezen naar

ten principale: IMCO

advies: ECON, EMPL, ENVI, ITRE

Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de toegang tot buitenlandse hulp van de Gemeenschap (8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS)).

verwezen naar

ten principale: DEVE

advies: AFET, INTA, BUDG

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS)).

verwezen naar

ten principale: TRAN

3.   Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 11.4.2005 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 11.4.2005).

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Jean-Marie Cavada, namens de Commissie LIBE, over de in 2004 geboekte vooruitgang bij de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR) (artikelen 2 en 39 van het EU-Verdrag) (B6-0327/2005)

4.   Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.

BOLIVIË

Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Bolivië (B6-0361/2005);

Pasqualina Napoletano en Margrietus van den Berg, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Bolivië (B6-0362/2005);

Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda en Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Bolivië (B6-0365/2005);

Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo en Athanasios Pafilis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Bolivië (B6-0367/2005);

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie in Bolivië (B6-0376/2005).

II.

PERSVRIJHEID IN ALGERIJE

Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over Algerije (B6-0359/2005);

Pasqualina Napoletano en Raimon Obiols i Germà, namens de PSE-Fractie, over de persvrijheid in Algerije (B6-0363/2005);

Hélène Flautre en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de persvrijheid in Algerije (B6-0366/2005);

Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de persvrijheid in Algerije (B6-0368/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, over de persvrijheid in Algerije (B6-0380/2005);

Luisa Fernanda Rudi Ubeda, namens de PPE-DE-Fractie, over de persvrijheid in Algerije (B6-0381/2005).

III.

AZERBEIDZJAN

Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over Azerbeidzjan (B6-0360/2005);

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda en Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, over Azerbeidzjan (B6-0364/2005);

Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Azerbeidzjan (B6-0369/2005);

Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over Azerbeidzjan (B6-0375/2005);

Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, over Azerbeidzjan (B6-0378/2005);

Marie Anne Isler Béguin en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, over de schending van de mensenrechten in Azerbeidzjan (B6-0379/2005);

Anna Elzbieta Fotyga, namens de UEN-Fractie, over de mensenrechten en de democratie in Azerbeidzjan (B6-0382/2005).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.

5.   Strijd tegen het terrorisme (debat)

EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme [2004/2214(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallen

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het voorkomen van, het zich voorbereiden op en het beantwoorden van terroristische aanvallen [2005/2043(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad inzake de bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding [2005/2044(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Strijd tegen de financiering van het terrorisme

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad over de strijd tegen de financiering van het terrorisme [2005/2065(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden *

Verslag over het initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden [10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard (besluit) *

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard [15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende de uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard [2005/2046(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme *

Verslag over het initiatief van de Franse Republiek, Ierland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen in verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten of gegevens in openbare communicatienetwerken met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme [8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bioterrorisme

Mondelinge vraag van Karl-Heinz Florenz, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Reactievermogen van de EU op bedreiging van de volksgezondheid door bioterrorisme (B6-0243/2005)

Mondelinge vraag van Karl-Heinz Florenz, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Reactievermogen van de EU op bedreiging van de volksgezondheid door bioterrorisme (B6-0244/2005)

Rosa Díez González leidt het verslag in (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja leidt het verslag in (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis leidt het verslag in (A6-0161/2005).

Mario Borghezio leidt het verslag in (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne leidt de verslagen in (A6-0162/2005, A6-0160/2005 en A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro leidt het verslag in (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz licht de mondelinge vragen toe (B6-0243/2005 en B6-0244/2005).

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jaime Mayor Oreja (rapporteur voor advies van de Commissie AFET) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (rapporteur voor advies van de Commissie AFET) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) (A6-0160/2005), en Angelika Niebler (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE) (A6-0174/2005).

VOORZITTER: Gérard ONESTA

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Manuel Medina Ortega (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie, Johannes Voggenhuber, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, James Hugh Allister, niet-ingeschrevene, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann en Carlos Coelho.

VOORZITTER: Ingo FRIEDRICH

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Franco Frattini.

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI

Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 7.6.2005, punt 6.11 van de notulen van 7.6.2005, punt 6.12 van de notulen van 7.6.2005, punt 6.13 van de notulen van 7.6.2005, punt 6.6 van de notulen van 7.6.2005, punt 6.7 van de notulen van 7.6.2005, punt 6.14 van de notulen van 7.6.2005 en punt 6.8 van de notulen van 7.6.2005.

6.   Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen) zijn opgenomen in bijlage 1 bij de notulen.

6.1.   Richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van Beschikkingen nr. 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG [COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0211)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0211)

6.2.   Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten [COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0212)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0212)

6.3.   Infrastructuur voor geografische informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) [COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0213)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0213)

6.4.   Herverzekering ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG [COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Peter Skinner (A6-0146/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0214)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0214)

6.5.   Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0215)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0215)

6.6.   Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden * (stemming)

Verslag over het initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden [10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 6)

INITIATIEF VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0216)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0216)

6.7.   Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard [15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0217)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0217)

6.8.   Voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme * (stemming)

Verslag over het initiatief van de Franse Republiek, Ierland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen in verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten of gegevens in openbare communicatienetwerken met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme [8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 8)

INITIATIEF VAN DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND, HET KONINKRIJK ZWEDEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK

Verworpen

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad), die mededeelt dat de Raad zijn voorstel handhaaft.

De zaak wordt op grond van artikel 52, lid 3 van het Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.

6.9.   Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (stemming)

Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding [2004/2198(INI)] — Commissie begrotingscontrole.

Rapporteur: Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0218)

6.10.   EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme (stemming)

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme [2004/2214(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 10)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2005)0219)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Martine Roure deelde mede dat de PSE-Fractie amendement 14 had ingetrokken.

6.11.   Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallen (stemming)

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het voorkomen van, het zich voorbereiden op en het beantwoorden van terroristische aanvallen [2005/2043(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 11)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2005)0220)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Vytautas Landsbergis diende een mondeling amendement in op overweging C dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 37 leden hiertegen bezwaar maakten.

6.12.   Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding (stemming)

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad inzake de bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding [2005/2044(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 12)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2005)0221)

6.13.   Strijd tegen de financiering van het terrorisme (stemming)

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad over de strijd tegen de financiering van het terrorisme [2005/2065(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 13)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2005)0222)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Giusto Catania voerde het woord over amendement 1;

Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, diende een mondeling amendement in op amendement 4/rev. dat in aanmerking werd genomen;

Rosa Díez González, namens de PSE-Fractie, steunde het mondeling amendement van Sarah Ludford.

6.14.   Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard (stemming)

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende de uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard [2005/2046(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 14)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2005)0223)

7.   Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Antoine Duquesne — A6-0162/2005

Andreas Mölzer

8.   Rectificaties stemgedrag

De volgende leden hebben hun stemgedrag als volgt gerectificeerd:

Verslag Mechtild Rothe — A6-0130/2005

amendement 28

voor: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

tegen: Maria Martens

Verslag Agnes Schierhuber — A6-0145/2005

amendement 114

voor: Claude Turmes

gewijzigd voorstel

voor: Claude Turmes

wetgevingsresolutie

voor: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Verslag Antoine Duquesne — A6-0160/2005

wetgevingsresolutie

voor: John Attard-Montalto

Verslag Jaime Mayor Oreja — A6-0166/2005

amendement 13

voor: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

tegen: Othmar Karas

amendement 5

tegen: Othmar Karas

amendement 10

voor: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

amendementen 1/11 (gelijkluidend)

tegen: Luis de Grandes Pascual

(De vergadering wordt om 12.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES

Voorzitter

9.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Marie-Hélène Descamps heeft laten weten dat zij weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

10.   Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PSE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie AFET: Pasqualina Napoletano in plaats van Massimo D'Alema.

Commissie INTA: Massimo D'Alema in plaats van Pasqualina Napoletano.

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): Vincenzo Lavarra.

11.   Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (debat)

Verslag over de beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 [2004/2209(INI)] — Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013.

Rapporteur: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Véronique De Keyser (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Margrietus van den Berg (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Pierre Jonckheer (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Enrico Letta (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Jamila Madeira (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jutta D. Haug (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Paul Rübig (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Phillip Whitehead (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Etelka Barsi-Pataky (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Constanze Angela Krehl (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Albert Jan Maat (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Ruth Hieronymi (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Gérard Deprez (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Johannes Voggenhuber (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Ilda Figueiredo (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Jan Mulder (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Paulo Casaca (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Alain Lamassoure, namens de PPE-DE-Fractie, Catherine Guy-Quint, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, en Dariusz Maciej Grabowski, namens de IND/DEM-Fractie.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Wojciech Roszkowski, namens de UEN-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend en James Elles.

VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso en Reimer Böge.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 8.6.2005.

12.   Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0246/2005).

Eerste deel

Vraag 31 (Alfredo Antoniozzi): Bevordering van het Italiaans (Eurydice-rapport 2005) en de talenregeling binnen de EU-instellingen.

Ján Figeľ (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Alfredo Antoniozzi en Paul Rübig.

Vraag 32 (Yiannakis Matsis): Deelneming van Cyprus aan het „Partnerschap voor Vrede” en associatie met de NAVO.

Ján Figeľ beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Yiannakis Matsis en Georgios Papastamkos.

Vraag 33 (Alexander Nuno Alvaro): Biometrische kenmerken in visa.

Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Paul Rübig, David Martin en Alexander Nuno Alvaro.

Tweede deel

Vraag 34 (Mairead McGuinness): Bijdrage publieke omroep.

Viviane Reding (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Mairead McGuinness.

Vraag 35 (Manolis Mavrommatis): MEDIA-programma.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Manolis Mavrommatis.

Vraag 36 (Åsa Westlund): Openbare dienstverlening in een toekomstige nieuwe richtlijn inzake omroepactiviteiten voor televisie.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Åsa Westlund.

Vraag 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Uitvoeringsmaatregelen voor het Europees pact voor de jeugd.

Ján Figeľ beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 38 (Bernd Posselt): Grensoverschrijdende bevordering van cultuur.

Ján Figeľ beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

De vragen 39 t/m 44 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 45 (Bart Staes): Budgetten onderzoek en ontwikkeling hernieuwbare energie.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bart Staes.

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell, auteur van vraag 47, over het verloop van het vragenuur.

Vraag 46 (John Bowis): Onderzoek naar doofheid en slechthorendheid.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van John Bowis.

De vragen 47 t/m 88 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 19.45 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miroslav OUZKÝ

Ondervoorzitter

13.   Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa (debat)

Verslag over de bescherming van minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa [2005/2008(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Matsouka (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Edit Bauer, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Romano Maria La Russa, namens de UEN-Fractie, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa en Vladimír Špidla.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 8.6.2005.

14.   Samenhang tussen legale en illegale immigratie en integratie van migranten (debat)

Verslag over de samenhang tussen legale en illegale immigratie en integratie van migranten [2004/2137(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Jan Tadeusz Masiel, niet-ingeschrevene, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 9.6.2005.

15.   Controle op de bewegingen van contant geld ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten [14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie).

Vincent Peillon licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, en László Kovács.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 8.6.2005.

16.   Accijnsproducten * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop [COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Astrid Lulling, namens de PPE-DE-Fractie, Katerina Batzeli, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács en Othmar Karas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 8.6.2005.

17.   Mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg (debat)

Verslag over de mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie [2004/2148(INI)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Markos Kyprianou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Avril Doyle, namens de PPE-DE-Fractie, Karin Jöns, namens de PSE-Fractie, Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Adamos Adamou, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas en Markos Kyprianou.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 9.6.2005.

18.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 357.269/OJME).

19.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.05 uur gesloten.

Julian Priestley

Secretaris-generaal

Ingo Friedrich

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

-

verworpen

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (…, …, …)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (…, …, …)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

artikel

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1.   Richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector ***I

Verslag: Anne LAPERROUZE (A6-0134/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Amendementen van de commissie ten principale — stemming en bloc

1-17

22-30

commissie

 

+

 

Artikel 4, § 1, na letter a)

34

Verts/ALE

 

-

 

Art. 6, § 1, na letter b)

35

Verts/ALE

 

-

 

Artikel 8

32

Verts/ALE

 

-

 

18

commissie

 

+

 

19

commissie

 

+

 

Artikel 9

36

Verts/ALE

 

-

 

Artikel 10

33

Verts/ALE

 

-

 

38

ALDE

 

+

 

20

commissie

 

 

21

commissie

 

+

 

Bijlage 1

37

PPE-DE

ES

-

141, 392, 35

Bijlage 2

39

PPE-DE

 

-

 

overw 9

31

Verts/ALE

 

-

 

stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

2.   Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***I

Verslag: Mechtild ROTHE (A6-0130/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Amendementen van de commissie ten principale — stemming en bloc

1-18

20-27

30-34

38

40-41

43-51

53-60

63-66

68-72

74-79

81-96

98-99

commissie

 

+

 

 

28

commissie

HS

+

458, 148, 27

§

oorspronkelijke tekst

(Artikel 4, § 1)

 

 

42

commissie

as

-

 

52

commissie

as/

ES

+

344 275, 5

61

commissie

as

+

 

62

commissie

as

+

 

67

commissie

as/

ES

+

370, 265, 3

80

commissie

as

+

 

Artikel 3, letter c)

101

PPE-DE

 

+

 

19

commissie

 

 

Artikel 4, § 2

103

Verts/ALE

 

-

 

29

commissie

 

+

 

Artikel 4, § 6

104

Verts/ALE

ES

+

335, 292, 7

35

commissie

 

 

Art. 4, na § 7

108

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

36

commissie

 

 

107

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

37

commissie

 

 

73

commissie

 

 

Artikel 5, § 2

105

Verts/ALE

 

-

 

39

commissie

 

+

 

Art 6, na letter b)

102

PPE-DE

 

-

 

Bijlage 3

106

Verts/ALE

 

-

 

97

commissie

 

-

 

Na bijlage 4

109

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

Amendement 100 is geannuleerd.

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE am 28

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE am 35, 52, 61, 62, 67, 80

ALDE am 42

3.   Infrastructuur voor geografische informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***I

Verslag: Frederika BREPOELS (A6-0108/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Amendementen van de commissie ten principale — stemming en bloc

1-3

5-6

8-13

16-20

23-47

49

commissie

 

+

 

Amendementen van de commissie ten principale — aparte stemming

7

commissie

as

+

 

Artikel 8, § 3

14

commissie

 

+

 

51

IND/DEM

 

-

 

Artikel 9

15

commissie

 

+

 

54

IND/DEM

 

-

 

Artikel 14

21

commissie

 

+

 

52/

rev.

IND/DEM

 

-

 

Artikel 15

53

IND/DEM

 

-

 

22

commissie

 

+

 

Bijlage 3, punt 12

55

IND/DEM

 

-

 

48

commissie

 

+

 

overw 22

4

commissie

 

+

 

50

IND/DEM

 

 

stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

Verzoeken om aparte stemming

IND/DEM: am 7

4.   Herverzekering ***I

Verslag: Peter SKINNER (A6-0146/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Amendementen van de commissie ten principale — stemming en bloc

1-54

commissie

 

+

 

Bijlage 1

56

PSE

 

+

 

55

commissie

 

 

stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

5.   Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) *

Verslag: Agnes SCHIERHUBER (A6-0145/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Amendementen van de commissie ten principale — stemming en bloc

1-14

16-48

50-61

63-65

67-78

80-113

115-129

commissie

 

+

 

Amendementen van de commissie ten principale — aparte stemming

15

commissie

as

+

 

66

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

79

 

so

 

 

1

+

 

2

+

 

114

commissie

HS

+

520, 91, 38

Artikel 19, letter c) (ii)

130

PSE + Verts/ALE

 

+

 

49

commissie

 

 

Artikel 26, § 1

132/

rev.

Wojchiechowski e.a.

 

-

 

62

commissie

 

+

 

Artikel 30, § 1, letter b)

131

PSE + Verts/ALE

 

+

 

stemming: gewijzigd voorstel

HS

+

570, 23, 57

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

559, 26, 61

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE gewijzigd voorstel en eindstemming

IND/DEM am 114 en gewijzigd voorstel

Verzoeken om stemming in onderdelen

ALDE

am 66

1ste deel:„De in artikel 19 … en het waterbeheer”

2de deel:„alsook de financiering … voedingsmiddelensector”

am 79

1ste deel: schrapping van de woorden „op landbouwbedrijven”

2de deel: rest

Verzoeken om aparte stemming

ALDE am 15

6.   Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden *

Verslag: Antoine DUQUESNE (A6-0162/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Amendementen van de commissie ten principale — stemming en bloc

1-17

19-23

commissie

 

+

 

Na art. 9

27

PSE

 

-

 

18

commissie

 

+

 

Artikel 11, na alinea 1

25

PPE-DE

 

+

 

overw 1

24

PPE-DE

 

+

 

stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

Amendement 26 is geannuleerd

7.   Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard (besluit) *

Verslag: Antoine DUQUESNE (A6-0160/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Amendementen van de commissie ten principale — stemming en bloc

1-9

12-26

28-31

commissie

 

+

 

Na art. 9

32

PSE

 

-

 

27

commissie

 

+

 

stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

581, 28, 37

De amendementen 10 en 11 zijn geannuleerd.

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: PPE-DE

8.   Voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme *

Verslag: Nuno ALVARO (A6-0174/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

stemming: tekst van het initiatief

 

-

 

De zaak wordt overeenkomstig artikel 52, lid 3 van het Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.

9.   Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding

Verslag: Herbert BÖSCH (A6-0151/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 31

7

Verts/ALE

 

-

 

§ 32

1

PSE

 

+

 

§ 46

2

PSE

 

+

 

na § 51

5

Verts/ALE

ES

+

362, 269, 14

§ 55

3

PSE

 

+

 

na § 55

6

Verts/ALE

 

-

 

na § 75

8

Verts/ALE

 

+

 

na visum 6

4

Verts/ALE

 

-

 

stemming: resolutie (als geheel)

 

+

 

10.   EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme

Verslag: Rosa DÍEZ GONZÁLEZ (A6-0164/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 1, letter a)

15

PSE

 

+

 

1

ALDE

 

 

§ 1, letter b)

2 =

16 =

ALDE

PSE

ES

+

392, 249, 8

§

oorspronkelijke tekst

 

 

§ 1, letter b)

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

3/ES

+

473, 164, 11

§ 1, letter d)

§

oorspronkelijke tekst

as

+

 

§ 1, letter e)

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 1, letter g)

§

oorspronkelijke tekst

as

+

 

§ 1, letter k)

9

GUE/NGL

 

-

 

§ 1, letter m)

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 1, letter n)

3/rev

ALDE

ES

+

331, 290, 16

17

PSE

 

+

 

5

GUE/NGL

 

-

 

6

GUE/NGL

 

-

 

§

oorspronkelijke tekst

 

 

§ 1, letter p)

4 =

10 =

18 =

ALDE

GUE/NGL

PSE

ES

+

357, 281, 10

§ 1, na letter r)

11

GUE/NGL

 

-

 

overw J

7

GUE/NGL

 

-

 

12

PSE

 

+

 

overw L

8

GUE/NGL

 

-

 

na overw L

13

PSE

HS

+

598, 8, 48

overw Q

14S

PSE

HS

Ing.

 

stemming: aanbeveling (als geheel)

 

+

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PSE: am 13

PPE-DE: am 14

Verzoeken om stemming in onderdelen

IND/DEM:

par. 1, m)

1ste deel: de gehele tekst met uitzondering van de woorden „en de justitiële controle van het Hof van Justitie”

2de deel:„en de justitiële controle van het Hof van Justitie”

GUE/NGL:

par. 1, c)

1ste deel:„dat in de geest … te vervolgen en te veroordelen” zonder de woorden „in de geest van het Verdrag … Grondwet voor Europa”

2de deel:„in de geest van het Verdrag … Grondwet voor Europa”

3de deel:„en dat, om deze doelen… Europees openbaar ministerie”

par. 1, e)

1ste deel:„dat prioriteit … bescherming van gegevens”

2de deel:„dat de mechanismen … binnen de beide organen”

Verzoeken om aparte stemming

GUE/NGL: § 1, d) et § 1, g)

11.   Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallen

Verslag: Jaime MAYOR OREJA (A6-0166/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 1, deel A, letter f)

13

PSE

HS

+

323, 307, 7

§ 1, deel A, letter h)

5

PSE

HS

+

350, 267, 12

§ 1, deel B, letter b)

14

PSE

ES

+

349, 286, 7

§ 1, deel B, letter c)

15

PSE

so

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 1, deel B, na letter d)

8

GUE/NGL

 

-

 

overw A

§

oorspronkelijke tekst

as

+

 

overw B

9S

PSE

HS

+

395, 243, 9

na overw B

7

GUE/NGL

 

-

 

overw E

10

PSE

HS

+

324, 299, 24

na overw E

6

GUE/NGL

 

-

 

overw I

1S =

11S =

ALDE

PSE

HS

+

363, 277, 12

§

oorspronkelijke tekst

 

 

overw K

3

PSE

 

-

 

overw M

12

PSE

ES

+

352, 283, 12

overw N

4

PSE

HS

+

354, 273, 26

2

ALDE

 

 

stemming: aanbeveling (als algeheel)

HS

+

540, 92, 19

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE am. 13, 5, 9S, 10, 1S/11S, 4 en eindstemming

Verzoeken om aparte stemming

GUE/NGL overw A

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

am 15

1ste deel: t/m „…contactpunt dient”

2de deel: rest

12.   Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding

Verslag: Stavros LAMBRINIDIS (A6-0161/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

stemming: aanbeveling (als geheel)

 

+

 

13.   Strijd tegen de financiering van het terrorisme

Verslag: Mario BORGHEZIO (A6-0159/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 1, letter a)

§

oorspronkelijke tekst

as

+

 

§ 1, letter b)

§

oorspronkelijke tekst

as

+

 

par. 1, letter e)

§

oorspronkelijke tekst

as

+

 

§ 1, letter h)

§

oorspronkelijke tekst

so/

HS

 

 

1

+

579, 62, 5

2

-

286, 341, 9

§ 1, letter i)

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2/ES

+

335, 296, 8

3

-

 

§ 1, letter l)

§

oorspronkelijke tekst

as

+

 

§ 1, letter p)

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 1, letter t)

§

oorspronkelijke tekst

as

+

 

na overw. A

2

GUE/NGL

 

-

 

3

GUE/NGL

 

-

 

overw D

§

oorspronkelijke tekst

as

+

 

overw E

§

oorspronkelijke tekst

as/

ES

+

339, 281, 27

na overw E

1

GUE/NGL

ES

+

325, 273, 14

overw F

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

overw H

4/rev

PPE-DE

HS

+

mondeling amendement

505, 26, 98

overw I

§

oorspronkelijke tekst

as

+

 

overw J

§

oorspronkelijke tekst

as

+

 

overw L

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

stemming: aanbeveling (als geheel)

 

+

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PSE: § 1, letter h)

PPE-DE am 4/rev.

Verzoeken om stemming in onderdelen

IND/DEM

overw. L

1ste deel:„Overwegende dat bij de bestrijding … Handvest van de grondrechten”

2de deel:„om te voorkomen … politiestaat ontstaat”

PPE-DE

§ 1, letter h)

1ste deel: de gehele tekst met uitzondering van de woorden „binnen en buiten de Europese Unie”

2de deel: deze woorden

GUE/NGL, IND/DEM

§ 1, letter i)

1ste deel:„maatregelen vast te stellen … gebruikt en geïnfiltreerd”

2de deel:„onder meer door het voorstel … accountantscontrole op te stellen” zonder de woorden „en regels voor zelfregulering”

3de deel:„en regels voor zelfregulering”

GUE/NGL

§ 1, letter p)

1ste deel: de gehele tekst met uitzondering van de woorden „en non-profitorganisaties”

2de deel: deze woorden

overw F

1ste deel:„overwegende dat voor de organisatie…”hawala-bankiers

2de deel:„of het gebruik … liefdadigheidsorganisaties”

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE overw. D, E

GUE/NGL overw. I, J, § 1 a), b), e) en l)

IND/DEM overw E, § 1 t)

Het volgende mondeling amendement werd ingediend door mevr. Ludford op amendement 4/rev. op overweging H

H.

overwegende dat het bij de huidige stand van de enorme financiële transacties op de wereldmarkt door het veelvoud aan overschrijvingen en de voortdurende evolutie van de huidige economie zeer moeilijk en ingewikkeld is om onwettige gebruiken met betrekking tot deze transacties vast te stellen en te vervolgen, zoals daar zijn het witwassen van geld uit belasting- en douanefraude, corruptie en activiteiten van de georganiseerde criminaliteit en maffia's, onder meer de drugshandel, de wapenhandel en de mensenhandel, en de financiering via afpersing met inbegrip van de zogenaamde „revolutionaire belasting”

14.   Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard

Verslag: Antoine DUQUESNE (A6-0165/2005)

Betreft

nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

stemming: aanbeveling (als geheel)

 

+

 


BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.   Verslag Rothe A6-0130/2005

Amendement 28

Voor: 458

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Belet, Brepoels, Caspary, Chmielewski, Daul, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Novak, Olajos, Pálfi, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Rack, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sudre, Surján, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Záborská

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 148

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Coveney, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Friedrich, Gahler, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Goepel, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lehne, Lulling, McMillan-Scott, Mauro, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Reul, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vlasák, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Pirilli

Onthoudingen: 27

ALDE: Chatzimarkakis, Krahmer

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Brejc, Coelho, Hatzidakis, Konrad, Pleštinská, Radwan, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Szájer, Ventre, Zieleniec

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Verslag Schierhuber A6-0145/2005

Amendement 114

Voor: 520

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek

IND/DEM: Adwent, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 91

ALDE: Alvaro, Birutis, Budreikaitė, Chatzimarkakis, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Verges

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Onthoudingen: 38

ALDE: Davies, Duquesne, Ek, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Matsakis, Pistelli

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Pieper

PSE: Leichtfried

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Verslag Schierhuber A6-0145/2005

Voorstel Commissie

Voor: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 23

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zwiefka

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 57

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Verslag Schierhuber A6-0145/2005

Resolutie

Voor: 559

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 26

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Korhola, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Podkański, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

UEN: Camre

Onthoudingen: 61

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt, Svensson

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Verslag Duquesne A6-0160/2005

Resolutie

Voor: 581

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 28

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Pflüger, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Wuermeling

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 37

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, Speroni, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Mote

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Verslag Diez Gonzalez A6-0164/2005

Amendement 13

Voor: 598

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Louis, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Crowley, Foglietta, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 8

ALDE: Takkula

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Bloom

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Mote, Rutowicz

Onthoudingen: 48

GUE/NGL: Bertinotti, Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Adwent, Batten, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík

PPE-DE: Sonik

PSE: Beňová

UEN: Berlato, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pavilionis, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Verslag Mayor Oreja A6-0166/2005

Amendement 13

Voor: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Fjellner, Grosch, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Schnellhardt, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 307

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Onthoudingen: 7

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Esteves, Hieronymi

PSE: Beňová

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Verslag Mayor Oreja A6-0166/2005

Amendement 5

Voor: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Cederschiöld, Esteves, Gargani, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 267

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Beňová, Siwiec

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 12

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Kozlík, Mote

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Verslag Mayor Oreja A6-0166/2005

Amendement 9

Voor: 395

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Castiglione, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 243

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Onthoudingen: 9

ALDE: Ek

IND/DEM: Louis

NI: Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PSE: Beňová

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Verslag Mayor Oreja A6-0166/2005

Amendement 10

Voor: 324

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Speroni

NI: Battilocchio, Resetarits

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Roithová, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz

Tegen: 299

ALDE: Cornillet, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Correia, Gebhardt, Kindermann, Krehl, Paleckis, Piecyk

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 24

ALDE: Ek, Krahmer

IND/DEM: Karatzaferis, Louis, Salvini, Železný

NI: Baco, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Konrad

PSE: Beňová

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Verslag Mayor Oreja A6-0166/2005

Amendementen 1 + 11

Voor: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Cederschiöld, Esteves, Fjellner, de Grandes Pascual, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 277

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Casaca, Siwiec

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Onthoudingen: 12

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote, Vanhecke

PSE: Peillon

UEN: Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Verslag Mayor Oreja A6-0166/2005

Amendement 4

Voor: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Antoniozzi, Cederschiöld, Esteves, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 273

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Pęk, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Camre, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 26

GUE/NGL: Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Beňová

UEN: Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

13.   Verslag Mayor Oreja A6-0166/2005

Resolutie

Voor: 540

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 92

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Langen, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Őry, Parish, Purvis, Reul, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Onthoudingen: 19

GUE/NGL: Kaufmann, McDonald

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Krupa, Louis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Jarzembowski, Lechner, Rack, Zatloukal

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

14.   Verslag Borghezio A6-0159/2005

Paragraaf 1, h, 1ste deel

Voor: 579

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 62

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Onthoudingen: 5

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

15.   Verslag Borghezio A6-0159/2005

Paragraaf 1, h, 2de deel

Voor: 286

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Bowis, Hökmark, Lechner, Ouzký

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martinez, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lienemann

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Onthoudingen: 9

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

16.   Verslag Borghezio A6-0159/2005

Amendement 4/rev.

Voor: 505

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Kohlíček, Morgantini, Pflüger, Portas, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Salvini, Sinnott, Speroni

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Resetarits, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Horáček, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Tegen: 26

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Mussolini

PPE-DE: Konrad

Onthoudingen: 98

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Svensson, Wurtz

IND/DEM: Goudin, Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Ventre, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Navarro, Roth-Behrendt

UEN: Fotyga, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Turmes, Ždanoka


AANGENOMEN TEKSTEN

 

P6_TA(2005)0211

Richtsnoeren voor Trans-Europese netwerken in de energiesector ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor Trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van Beschikkingen nr. 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG (COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0742) (1),

gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 156 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0064/2004),

gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie vervoer en toerisme (A6-0134/2005),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

P6_TC1-COD(2003)0297

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juni 2005 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. . . . /2005/EG van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor Trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van Beschikkingen 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 156,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), na raadpleging van het Comité van de Regio's, handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Sinds vaststelling van Beschikking nr. 1229/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector  (3) is de behoefte ontstaan de toetredingslanden volledig te integreren in deze richtsnoeren en, waar nodig, die richtsnoeren verder aan te passen aan het nieuwe proximiteitsbeleid van de Europese Unie.

(2)

De prioriteiten voor Trans-Europese energienetwerken vloeien voort uit de totstandbrenging van een meer open en concurrentiegerichte interne energiemarkt als gevolg van de uitvoering van Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit  (4) en van Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas  (5) . Die prioriteiten sluiten aan op de conclusies van de Europese Raad van Stockholm van maart 2001 inzake de ontwikkeling van de infrastructuren die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de energiemarkt. Er dient een speciale inspanning te worden verricht om de doelstelling van een toenemend gebruik van duurzame energiebronnen te bereiken, teneinde daarmee bij te dragen tot een beleid voor duurzame ontwikkeling. Een en ander dient evenwel te worden bewerkstelligd zonder onevenredige verstoring van het normale marktevenwicht. Ook dient ten volle rekening te worden gehouden met de doelstellingen van het communautaire vervoersbeleid en in het bijzonder met de mogelijkheid van vermindering van het vervoer over de weg door aardgas en alkenen via pijpleidingen te vervoeren.

(3)

Deze beschikking zal vooruitgang mogelijk maken in de richting van het doel dat op de Europese Raad van Barcelona is vastgesteld, namelijk het halen van een minimumpeil van onderlinge koppeling van de elektriciteitsnetten van de lidstaten dat overeenkomt met 10 % van de opwekkingscapaciteit van elke lidstaat. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid en veiligheid van het netwerk vergroot, de continuïteit van de voorziening gegarandeerd en de efficiënte werking van de gemeenschappelijke markt gevrijwaard.

(4)

Als regel dienen de bouw en het onderhoud van energie-infrastructuur onderworpen te zijn aan beginselen van de vrije markt. Dit is tevens in overeenstemming met de gemeenschappelijke voorschriften voor de voltooiing van de interne energiemarkt en met de gemeenschappelijke regels van het mededingingsrecht, die erop gericht zijn een opener en concurrerender interne energiemarkt tot stand te brengen. Financiële steun van de Gemeenschap voor bouw en onderhoud moet daarom tot de uitzonderingen behoren. Die uitzonderingen dienen naar behoren te worden gemotiveerd.

(5)

De energie-infrastructuur dient zodanig te worden aangelegd en onderhouden dat de interne energiemarkt efficiënt kan werken, waarbij de procedures voor de raadpleging van de betrokken bevolkingsgroepen moeten worden gevolgd en zowel rekening moet worden gehouden met strategische criteria als met criteria inzake universele dienstverlening en openbaredienstverplichtingen .

(6)

De prioriteiten voor Trans-Europese energienetwerken vloeien tevens voort uit het toenemende belang van de Trans-Europese energienetwerken voor de continuïteit en diversificatie van de energievoorziening van de Gemeenschap, de integratie van de energienetwerken van de nieuwe lidstaten en de toetredingslanden en de gecoördineerde exploitatie van de energienetwerken in de Gemeenschap en de aangrenzende landen na raadpleging van de betrokken lidstaten . De buurlanden van de Europese Unie spelen namelijk een vitale rol in het energiebeleid van de Unie. Zij voorzien in een groot deel van de vraag van de EU naar aardgas, zij zijn essentiële partners voor de doorvoer van primaire energie naar de EU en zij zullen geleidelijk belangrijke partijen op de interne markt voor gas en elektriciteit van de Gemeenschap worden.

(7)

Binnen de projecten op het gebied van trans-Europese energienetwerken dienen prioritaire projecten te worden aangewezen die van groot belang zijn voor de goede werking van de interne energiemarkt of voor een continue energievoorziening. Voorts dient voor de projecten met de hoogste prioriteit een verklaring van Europees belang te worden ingevoerd en, waar dat nodig is, een betere coördinatie.

(8)

De procedure voor de selectie van projecten van gemeenschappelijk belang met betrekking tot trans-Europese energienetwerken dient een evenwichtige toepassing van Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad van 18 september 1995 tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken (6) te waarborgen. Die procedure dient twee niveaus te onderscheiden: op een eerste niveau wordt een beperkt aantal criteria voor de selectie vastgesteld en op een tweede niveau wordt overgegaan tot de gedetailleerde beschrijving, de zogenoemde specificaties, van de projecten.

(9)

Aangezien de specificaties van de projecten vatbaar zijn voor wijziging, vormen zij indicatieve specificaties. De Commissie dient dan ook gemachtigd te blijven deze bij te werken. Aangezien het project aanzienlijke politieke, economische en milieugevolgen kan hebben, dient het juiste evenwicht te worden gevonden tussen toezicht op de procedures en flexibiliteit bij het vaststellen van projecten die eventueel voor communautaire steun in aanmerking komen.

(10)

Voor bepaalde prioritaire projecten of gedeelten van prioritaire projecten of groepen van prioritaire projecten moet het mogelijk zijn de voorbereiding en uitvoering te verbeteren door voor de duur van de betreffende prioritaire projecten een coördinatieteam in het leven te roepen, waarvan de Gemeenschap deel uitmaakt. De Commissie dient derhalve te worden gemachtigd voor dergelijk(e)project(en)een Europese coördinator aan te wijzen, die de samenwerking met gebruikers en exploitanten aanmoedigt en ervoor zorgt dat het noodzakelijke toezicht wordt uitgeoefend, teneinde de Gemeenschap op de hoogte van de voortgang te houden.

(11)

Er dient een gunstiger klimaat voor de ontwikkeling en aanleg van Trans-Europese energienetwerken te worden geschapen, vooral door het stimuleren van technische samenwerking tussen de instanties die voor de werking en de regulering van de elektriciteits- en gassystemen verantwoordelijk zijn, door het vergemakkelijken van de vergunningsprocedures voor netwerkprojecten in de lidstaten, teneinde vertragingen te beperken, en door het mobiliseren van de fondsen, instrumenten en financieringsprogramma's van de Gemeenschap die voor netwerkprojecten beschikbaar zijn. De Europese Unie moet de maatregelen van de lidstaten op dit gebied ondersteunen.

(12)

Aangezien de voor de Trans-Europese energienetten uitgetrokken communautaire begrotingsmiddelen relatief bescheiden zijn en vooral bedoeld zijn voor de financiering van haalbaarheidsstudies, kunnen deze — meestal interregionale koppelnetten — zonodig uit de structuurfondsen of met financieringsprogramma's of -instrumenten van de Gemeenschap worden gefinancierd.

(13)

De vaststelling van de projecten van gemeenschappelijk belang, de specificaties van deze projecten en de prioritaire projecten , met name die van Europees belang, dient te geschieden zonder vooruit te lopen op de uitkomsten van de milieueffectbeoordeling van de projecten en van de plannen of programma's.

(14)

De voor de uitvoering van deze beschikking vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (7).

(15)

De Commissie dient periodiek verslag uit te brengen over de uitvoering van deze beschikking.

(16)

Aangezien deze beschikking betrekking heeft op hetzelfde onderwerp en toepassingsgebied als Beschikking 96/391/EG van de Raad van 28 maart 1996 inzake maatregelen om voor de ontwikkeling van de trans-Europese netwerken in de energiesector een gunstiger klimaat te creëren (8) en Beschikking nr. 1229/2003/EG, dienen deze beide beschikkingen te worden ingetrokken,

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze beschikking worden de aard en de strekking van het richtinggevend beleid van de Gemeenschap op het gebied van Trans-Europese energienetwerken omschreven. Daartoe worden richtsnoeren opgesteld die de doelstellingen, de prioriteiten en de grote lijnen van het beleid van de Gemeenschap op het gebied van Trans-Europese energienetwerken bestrijken. In deze richtsnoeren worden projecten van gemeenschappelijk belang en projecten die prioriteit hebben, met inbegrip van projecten van Europees belang, op het gebied van de Trans-Europese elektriciteits- en gasnetwerken aangegeven.

Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze beschikking betreft:

1)

bij elektriciteitsnetwerken:

a)

alle hoogspanningsleidingen, met uitzondering van leidingen van distributienetten, en de onderzeese verbindingen, voorzover deze infrastructuur gebruikt wordt voor interregionaal of internationaal elektriciteitstransport/ interregionale of internationale elektriciteitsverbindingen;

b)

alle apparatuur en installaties die voor de goede werking van het betreffende systeem onontbeerlijk zijn, met inbegrip van de beveiligings-, controle- en regelsystemen;

2)

bij gasnetwerken (voor het transport van aardgas of alkeengassen):

a)

de hogedrukgaspijpleidingen, met uitzondering van leidingen van distributienetten, waarmee de regio's van de Gemeenschap vanuit binnen of buiten de Gemeenschap gelegen bronnen kunnen worden voorzien;

b)

de met bovengenoemde hogedrukgaspijpleidingen verbonden ondergrondse opslaginstallaties;

c)

de installaties voor de aanlanding, opslag en hervergassing van vloeibaar aardgas (LNG) alsmede LNG-tankers naar gelang van hun capaciteit;

d)

alle apparatuur en installaties die voor de goede werking van het betreffende systeem onontbeerlijk zijn, met inbegrip van de beveiligings-, controle- en regelsystemen.

Artikel 3

Doelstellingen

De Gemeenschap bevordert de onderlinge koppeling, de interoperabiliteit en de ontwikkeling van de trans-Europese energienetwerken alsmede de toegang tot die netwerken, overeenkomstig het bestaande Gemeenschapsrecht, teneinde:

a)

de doeltreffende werking en ontwikkeling van de interne markt in het algemeen en van de interne markt voor energie in het bijzonder te bevorderen en tevens de rationele productie en distributie en het rationele transport en gebruik van energiebronnen en de ontwikkeling van en verbinding met hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen, om de energiekosten voor de consument te beperken en bij te dragen tot de diversificatie van de energiebronnen;

b)

de ontwikkeling en ontsluiting van de minder begunstigde en insulaire gebieden in de Gemeenschap te vergemakkelijken en aldus tot de versterking van de economische en sociale samenhang bij te dragen;

c)

de continuïteit van de energievoorziening te verhogen, inzonderheid door de betrekkingen met derde landen op energiegebied in het belang van alle betrokken partijen te verbeteren, met name in het kader van het Verdrag inzake het Energiehandvest en van de door de Gemeenschap gesloten samenwerkingovereenkomsten;

d)

duurzame ontwikkeling en de bescherming van het milieu te verbeteren, met name via warmtekrachtkoppeling, energie-efficiëntie, dienstverlening op het gebied van energie en hernieuwbare energiebronnen, alsmede door het verminderen van de sociale en milieurisico's die aan het transport en de transmissie van energie zijn verbonden.

Artikel 4

Beleidsprioriteiten

De prioriteiten van het Gemeenschapsbeleid op het gebied van trans-Europese energienetwerken moeten verenigbaar zijn met duurzame ontwikkeling en luiden als volgt:

1)

voor zowel elektriciteits- als gasnetwerken , met bijzondere aandacht voor alkeengasnetwerken :

a)

aanpassing en ontwikkeling van de energienetwerken ter ondersteuning van de werking van de interne energiemarkt en met name oplossing van de problemen in verband met, in het bijzonder grensoverschrijdende, knelpunten, congestie en ontbrekende schakels, gelet op de behoeften die voortvloeien uit de werking van de interne markt voor elektriciteit en aardgas en de uitbreiding van de Europese Unie;

b)

aanleg van energienetwerken in insulaire, geïsoleerde, perifere en ultraperifere gebieden met bevordering van de diversificatie van de energiebronnen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen alsook, waar nodig, aansluiting van die netwerken;

2)

voor elektriciteitsnetwerken:

a)

aanpassing en ontwikkeling van netwerken ter bevordering van de integratie/aansluiting van installaties voor de productie van hernieuwbare energie;

b)

zorgen voor de interoperabiliteit van de elektriciteitsnetwerken in de Gemeenschap met die in de toetredingslanden en andere landen in Europa en de landen aan de Middellandse Zee en de Zwarte Zee;

3)

voor gasnetwerken:

a)

ontwikkeling van aardgasnetwerken om aan de vraag van de Gemeenschap naar aardgas te voldoen en de aardgasvoorzieningssystemen te reguleren;

b)

zorgen voor de interoperabiliteit van de aardgasnetwerken in de Gemeenschap met die in andere landen in Europa en de landen aan de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en de Kaspische Zee alsmede in het Midden-Oosten en het Golfgebied en diversificatie van de aardgasbronnen en aanvoerroutes;

c)

ontwikkeling en integratie van alkeengasnetwerken om aan de vraag van de bedrijven in de Gemeenschap naar alkeengassen te voldoen.

Artikel 5

Beleidslijnen

De hoofdlijnen van het Gemeenschapsbeleid op het gebied van trans-Europese energienetwerken zijn:

a)

de aanwijzing van de projecten van gemeenschappelijk belang en de prioritaire projecten , waaronder begrepen de projecten van Europees belang ;

b)

het creëren van een gunstiger klimaat voor de ontwikkeling van die netwerken.

Artikel 6

Criteria voor projecten van gemeenschappelijk belang

1.   De algemene criteria die moeten worden toegepast wanneer een besluit wordt genomen over selectie, wijzigingen, specificaties of aanvragen tot aanpassing van projecten van gemeenschappelijk belang zijn de volgende:

a)

de projecten moeten binnen de werkingssfeer van artikel 2 vallen;

b)

de projecten moeten beantwoorden aan de doelstellingen van artikel 3 en aan de prioriteiten van artikel 4;

c)

de projecten moeten uitzicht bieden op potentiële economische levensvatbaarheid.

De evaluatie van de economische levensvatbaarheid wordt gebaseerd op een kosten-batenanalyse, waarbij rekening wordt gehouden met alle kosten en baten, ook op middellange en/of lange termijn, uit het oogpunt van alle externe milieukosten en andere milieuaspecten, de continuïteit van de voorziening en de bijdrage tot de economische en sociale samenhang. Voor projecten van gemeenschappelijk belang die het grondgebied van een lidstaat betreffen, is de goedkeuring van de betrokken lidstaat vereist.

2.   Bijlage II bevat aanvullende criteria voor de selectie van de projecten van gemeenschappelijk belang.

Wijzigingen van de aanvullende criteria voor de selectie van projecten van gemeenschappelijk belang, zoals deze in bijlage II zijn opgenomen, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag.

3.   Alleen de in bijlage III genoemde projecten komen in aanmerking voor financiële bijstand van de Gemeenschap ingevolge Verordening (EG) nr. 2236/95. Die projecten moeten voldoen aan de criteria van lid 1 en bijlage II.

4.   De indicatieve projectspecificaties, waaronder begrepen de gedetailleerde beschrijving van de projecten en, indien van toepassing, de geografische beschrijving ervan, staan in bijlage III. Deze specificaties worden bijgewerkt volgens de procedure van artikel 14, lid 2. Actualiseringen zijn technisch van aard en moeten zich beperken tot technische wijzigingen van projecten, tot een wijziging van een bepaald deel van de gespecificeerde route of tot een beperkte aanpassing van de projectlocatie.

5.   De lidstaten nemen alle maatregelen die zij nodig achten om de verwezenlijking van projecten van gemeenschappelijk belang te vergemakkelijken en te versnellen en vertragingen tot een minimum te beperken, met inachtneming van het Gemeenschapsrecht en de internationale overeenkomsten op het gebied van het milieu. Met name de vereiste vergunningsprocedures worden snel afgewikkeld.

6.   Wanneer delen van projecten van gemeenschappelijk belang op het grondgebied van derde landen zijn gelegen, kan de Commissie in overleg met de betrokken lidstaten voorstellen doen, in voorkomend geval in het raam van het beheer van de akkoorden van de Gemeenschap met deze derde landen, en overeenkomstig het Verdrag inzake het Energiehandvest voor de derde landen die partij zijn bij dat Verdrag, zodat deze projecten ook door de betrokken derde landen als van wederzijds belang worden erkend, teneinde de verwezenlijking van deze projecten te vergemakkelijken.

Artikel 7

Prioritaire projecten

1.   De projecten van gemeenschappelijk belang die in bijlage I zijn vermeld, zijn prioritair wat betreft het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap ingevolge Verordening (EG) nr. 2236/95.

Wijzigingen van bijlage I worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag.

2.   De betrokken lidstaten en de Commissie streven er binnen hun bevoegdheid naar de uitvoering van de prioritaire projecten te bevorderen, in het bijzonder wanneer het om grensoverschrijdende projecten gaat.

Voor de projecten met grensoverschrijdende investeringen nemen de lidstaten de nodige maatregelen, om ervoor te zorgen dat de mate waarin deze projecten de koppelingscapaciteit tussen twee of meer lidstaten vergroten en zo de continuïteit van de voorziening in Europa verbeteren, bij de beoordeling door de bevoegde nationale autoriteiten in het kader van de nationale vergunningsprocedures een doorslaggevend criterium is.

3.   Prioritaire projecten zijn verenigbaar met duurzame ontwikkeling en voldoen aan de volgende criteria:

a)

zij hebben een aanzienlijke invloed op de concurrerende werking van de interne markt, en/of

b)

zij versterken de continuïteit van de energievoorziening in de Gemeenschap en/of

c)

zij leiden tot een toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, diensten voor efficiënt energiegebruik of warmtekrachtkoppeling .

Artikel 8

Projecten van Europees belang

1.   Een voorkeur van projecten betreffende de in artikel 7 bedoelde assen voor prioritaire projecten die grensoverschrijdend zijn of die een aanzienlijk effect op de grensoverschrijdende transmissiecapaciteit hebben, worden van Europees belang verklaard. Die projecten zijn in bijlage I opgenomen.

2.   Bij de indiening van projecten in het kader van het Cohesiefonds, in overeenstemming met artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad van 16 mei 1994 tot oprichting van een Cohesiefonds  (9), kennen de lidstaten de gewenste prioriteit toe aan projecten die van Europees belang zijn verklaard.

3.   Bij de indiening van projecten in het kader van de begroting voor trans-Europese netwerken, in overeenstemming met artikel 10 van Verordening (EG) nr. 2236/95 kennen de lidstaten de gewenste prioriteit toe aan projecten die van Europees belang zijn verklaard.

4.   Bij de indiening van projecten in het kader van de Structuurfondsen, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen  (10), kennen de lidstaten de gewenste prioriteit toe aan projecten die van Europees belang zijn verklaard.

5.   De Commissie ziet erop toe dat de landen die voor het structurele pretoetredingsinstrument in aanmerking komen, bij de indiening van projecten in het kader van de artikelen 2 en 7 van Verordening (EG) nr. 1267/1999 van de Raad van 21 juni 1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid  (11) de gewenste prioriteit toekennen aan projecten die van Europees belang zijn verklaard.

6.   Indien de werkzaamheden aan een van de projecten die van Europees belang zijn verklaard, met aanzienlijke vertraging starten of een dergelijke vertraging wordt verwacht, verzoekt de Commissie de betrokken lidstaten om binnen drie maanden de redenen voor de vertraging op te geven.

Na ontvangst en onderzoek van het antwoord van de betrokken lidstaten kan de Commissie, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, besluiten de verklaring van Europees belang voor een project in te trekken.

7.   Vijf jaar na het voltooien van een project van Europees belang of van een gedeelte ervan maken de betrokken lidstaten een balans op van de sociaal-economische en milieueffecten ervan, waaronder begrepen het effect op het handelsverkeer tussen de lidstaten, op de territoriale samenhang en op de duurzame ontwikkeling.

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de resultaten van deze beoordeling.

8.   Wanneer een project van Europees belang wordt verklaard, coördineren de betrokken lidstaten , om te garanderen dat de vergunningsprocedures voor de projecten binnen een redelijke termijn worden doorlopen, eventueel voor elk gedeelte van het betreffende project hun procedures voor de beoordeling van de ecologische en sociaal-economische gevolgen en voor de publieksraadpleging, alvorens vergunningen af te geven.

9.   Wanneer een van Europees belang verklaard project een grensoverschrijdend gedeelte bevat dat technisch en financieel onscheidbaar is, houden beide betrokken lidstaten een transnationale enquête die tot doel heeft het grensoverschrijdende gedeelte te beoordelen en het publiek te raadplegen, alvorens vergunningen af te geven.

10.   De gecoördineerde procedures of transnationale enquêtes, als bedoeld in de leden 8 en 9, doen geen afbreuk aan de verplichtingen die uit de Gemeenschapswetgeving op het gebied van milieubescherming voortvloeien, met name wat de milieueffectbeoordeling betreft.

De betrokken lidstaten houden de Commissie op de hoogte van de aanvang en het resultaat van deze gecoördineerde procedures of transnationale enquêtes.

Artikel 9

Uitvoering van projecten van Europees belang

1.   De projecten van Europees belang worden spoedig uitgevoerd.

Uiterlijk . . . (12) dienen de lidstaten bij de Commissie een tijdschema in voor de voltooiing van die projecten, met nadere bijzonderheden betreffende:

a)

het voorgenomen verloop van het goedkeuringsproces voor de planning van het project,

b)

het tijdschema voor de haalbaarheids- en ontwerpfase,

c)

het tijdschema voor de bouw van het project,

d)

de inbedrijfstelling van het project.

2.   De lidstaten brengen bij de Commissie jaarlijks verslag uit over de voortgang van de in lid 1 bedoelde projecten.

Indien er achterstand is op het bij de Commissie ingediende tijdschema, moeten de lidstaten bij de Commissie een herzien plan indienen.

3.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de vergunningsprocedure voor projecten van Europees belang efficiënt is en geen onnodige vertragingen veroorzaakt.

Artikel 10

Europese coördinator

1.    Voor de projecten waarvan de uitvoering problemen stelt, kan de Commissie, in overleg met de betrokken lidstaten en na raadpleging van het Europees Parlement , een „Europese coördinator” aanstellen.

De Europese coördinator treedt op namens en voor rekening van de Commissie. De opdracht van de Europese coördinator heeft betrekking op een enkel prioritair project of een gedeelte van een prioritair project. Indien nodig, kan de opdracht van de Europese coördinator worden uitgebreid tot andere daarmee samenhangende prioritaire projecten.

2.   De Europese coördinator wordt gekozen op grond van zijn ervaring met de Europese instellingen en zijn kennis van de technische, financiële, sociaal-economische en milieueffectbeoordeling van grote projecten.

3.   In het besluit tot benoeming van de Europese coördinator wordt nader omschreven hoe de coördinator zijn taken moet vervullen.

4.   De Europese coördinator:

a)

tracht gemeenschappelijke methoden voor de beoordeling van projecten ingang te doen vinden, adviseert projectontwikkelaars bij de financiering van projecten en brengt, in voorkomend geval, advies uit over kwesties die verband houden met de exploitatie van de netwerken;

b)

brengt ieder jaar bij de Commissie verslag uit over de voortgang in de realisatie van het (de) project(en) waarvoor hij is aangesteld, over nieuwe ontwikkelingen in de regelgeving of andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de specificaties van het project, en over eventuele moeilijkheden en belemmeringen die een belangrijke vertraging tot gevolg kunnen hebben;

c)

draagt bij aan de dialoog met exploitanten, gebruikers, regionale en lokale overheden en vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld, teneinde beter op de hoogte te zijn van de vraag naar transmissiediensten, de randvoorwaarden en de omvang van de diensten die nodig zijn om het gebruik van de infrastructuur in kwestie te optimaliseren.

5.   De betrokken lidstaten werken samen met de Europese coördinator en verschaffen hem de informatie die nodig is om de in lid 4 vermelde taken uit te voeren.

6.   De Commissie kan het advies van de Europese coördinator inwinnen bij het onderzoek van aanvragen om bijstand van de Gemeenschap voor projecten of groepen van projecten waarvoor hij is aangesteld.

7.     De coördinatie moet in verhouding staan tot de kosten van het project om onnodige administratieve lasten te voorkomen.

Artikel 11

Gunstiger klimaat

1.   Teneinde bij te dragen tot het creëren van een gunstiger klimaat voor de ontwikkeling van Trans-Europese energienetwerken en de interoperabiliteit daarvan, houdt de Gemeenschap met de inspanningen van de lidstaten op dit gebied rekening en hecht zij het grootste belang aan en bevordert zij, voorzover dat nodig is, de volgende maatregelen:

a)

technische samenwerking tussen de voor de trans-Europese energienetwerken verantwoordelijke instanties, met name voor de goede werking van de in bijlage II, punten 1, 2 en 7 genoemde verbindingen;

b)

het vergemakkelijken van de vergunningsprocedures voor projecten op het gebied van trans-Europese energienetwerken, teneinde de duur ervan te bekorten;

c)

steunverlening aan de projecten van gemeenschappelijk belang via haar Fondsen, financiële instrumenten en programma's die op deze netwerken van toepassing zijn.

2.   De Commissie neemt, in nauw overleg met de betrokken lidstaten, alle initiatieven tot bevordering van de coördinatie van de in lid 1 vermelde activiteiten.

3.   Besluiten betreffende maatregelen die nodig zijn om de in lid 1, onder a)en b), vermelde activiteiten uit te voeren, worden door de Commissie genomen volgens de procedure van artikel 14, lid 2.

Artikel 12

Gevolgen voor de mededinging en de continuïteit van de voorziening

Wanneer projecten worden overwogen, moeten hun gevolgen voor de mededinging en de continuïteit van de voorziening in aanmerking genomen worden. Particuliere financiering of financiering door de betrokken marktpartijen moeten aangemoedigd worden, terwijl mededinging and andere EU regels nageleefd moeten worden. Concurrentievervalsing tussen de marktpartijen moet vermeden worden, overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag.

Artikel 13

Beperkingen

1.   Deze beschikking doet geen afbreuk aan financiële verplichtingen die door een lidstaat of door de Gemeenschap zijn aangegaan.

2.   Deze beschikking loopt niet vooruit op de uitkomsten van de milieueffectbeoordeling van de projecten en van de plannen of programma's waarmee het kader voor de toekomstige vergunning van de desbetreffende projecten wordt vastgelegd. Wanneer krachtens de Gemeenschapswetgeving ter zake een milieueffectbeoordeling vereist is, wordt met het resultaat daarvan rekening gehouden, voordat daadwerkelijk een besluit tot uitvoering van de projecten wordt genomen overeenkomstig de toepasselijke Gemeenschapswetgeving.

Artikel 14

Comité

1.   De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3.   Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 15

Verslag

De Commissie stelt over de uitvoering van deze beschikking om de twee jaar een verslag op dat zij aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's voorlegt.

In dat verslag wordt aandacht besteed aan de verwezenlijking en de vorderingen met de uitvoering van de prioritaire projecten die betrekking hebben op de in bijlage II, punten 1, 2 en 7, genoemde grensoverschrijdende verbindingen, alsmede aan de wijze van financiering van deze projecten, met name wat de financiële bijdrage van de Gemeenschap betreft.

Artikel 16

Intrekking

Beschikkingen 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG worden ingetrokken.

Artikel 17

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 18

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te

Voor het Europees Parlement

De Voorzitter

Voor de Raad

De Voorzitter


(1)  PB C 241 van 28.9.2004, blz. 17.

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 7 juni 2005.

(3)  PB L 176 van 15.7.2003, blz. 11.

(4)  PB L 176 van 15.7.2003, blz. 37. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2004/85/EG van de Raad ( PB L 236 van 7.7.2004, blz. 10).

(5)  PB L 176 van 15.7.2003, blz. 57.

(6)  PB L 228 van 23.9.1995, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 143 van 30.4.2004, blz. 46 ).

(7)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(8)  PB L 161 van 29.6.1996, blz. 154.

(9)  PB L 130 van 25.5.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(10)  PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 173/2005 ( PB L 29 van 2.2.2005, blz. 3).

(11)  PB L 161 van 26.6.1999, blz. 73. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2257/2004 ( PB L 389 van 30.12.2004, blz. 1).

(12)  Zes maanden na de inwerkingtreding van deze beschikking.

BIJLAGE I

TRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKEN

Assen voor de prioritaire projecten , met inbegrip van de projecten van Europees belang, omschreven in de artikelen 7 en 8

De prioritaire projecten, met inbegrip van de projecten van Europees belang, op elke prioritaire as worden hierna opgesomd

ELEKTRICITEITSNETWERKEN

EL.1.

Frankrijk — België — Nederland — Duitsland:

versterking van de elektriciteitsnetten die noodzakelijk zijn om congestie in de Benelux op te lossen.

Waarvan projecten van Europees belang

 

Lijn Avelin (FR) — Avelgem (B)

 

Lijn Moulaine (FR) — Aubange (B)

EL.2.

Grenzen van Italië met Frankrijk, Oostenrijk, Slovenië en Zwitserland:

uitbreiding van de onderlinge koppelcapaciteit van de elektriciteitsnetten.

Waarvan projecten van Europees belang

 

Lijn Lienz (AT) — Cordignano (IT)

 

Nieuwe koppeling tussen Italië en Slovenië

 

Lijn Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

 

Lijn S.Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

 

Lijn Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

 

Lijn St. Peter (AT) — Tauern (AT)

 

Lijn Südburgenland (AT) — Kainachtal (AT)

 

Koppeling tussen Oostenrijk en Italië (Thaur-Brixen) via spoorwegtunnel Brenner

EL.3.

Frankrijk — Spanje — Portugal:

uitbreiding van de onderlinge koppelcapaciteit van de elektriciteitsnetten tussen deze landen en voor het Iberisch schiereiland en ontwikkeling van het netwerk in de insulaire gebieden.

Waarvan projecten van Europees belang:

 

Lijn Sentmenat (ES) — Becanó (ES) — Baixas (FR)

 

Lijn Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) en installaties van Douro Internacional

EL.4.

Griekenland — de Balkanlanden — UCTE-systeem:

ontwikkeling van de elektriciteitsinfrastructuur om Griekenland op het UCTE-systeem aan te sluiten en de Zuidoost-Europese elektriciteitsmarkt mogelijk te maken.

Waarvan projecten van Europees belang:

 

Lijn Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

EL.5.

Verenigd Koninkrijk — continentaal Europa en Noord-Europa:

totstandbrenging/uitbreiding van de onderlinge koppelcapaciteit van de elektriciteitsnetten en mogelijke integratie van offshore-windenergie.

Waarvan projecten van Europees belang:

 

Onderzeese kabel tussen Engeland (VK) en Nederland

EL.6.

Ierland — Verenigd Koninkrijk:

uitbreiding van de onderlinge koppelcapaciteit van de elektriciteitsnetten en mogelijke integratie van offshore-windenergie.

Waarvan projecten van Europees belang:

 

Onderzeese kabel tussen Ierland en Wales (VK)

EL.7.

Denemarken — Duitsland — Baltische ring (incl. Noorwegen — Zweden — Finland — Denemarken — Duitsland — Polen — Baltische staten — Rusland):

uitbreiding van de onderlinge koppelcapaciteit van de elektriciteitsnetten en mogelijke integratie van offshore-windenergie.

Waarvan projecten van Europees belang:

 

Lijn Kassø (DK) — Hamburg/Dollern (DE)

 

Lijn Hamburg/Krümmel (DE) —Schwerin (DE)

 

Lijn Kassø (DK) — Revsing (DK) — Tjele (DK)

 

Lijn V.Hassing (DK) — Trige (DK)

 

Onderzeese kabel Skagerrak 4 (DK) — (NO)

 

Lijn tussen Polen en Litouwen, met inbegrip van een nodige versterking van het Poolse elektriciteitsnet en van het PL-DE-profiel, om deelname aan de gemeenschappelijke markt voor energie mogelijk te maken.

 

Onderzeese kabel tussen Finland en Estland (Estlink)

 

Onderzeese kabel Fennoscan tussen Finland en Zweden

 

Halle/Saale (DE) — Schweinfurt (DE)

EL.8.

Duitsland — Polen — Tsjechië — Slowakije — Oostenrijk — Hongarije — Slovenië:

uitbreiding van de onderlinge koppelcapaciteit van de elektriciteitsnetten.

Waarvan projecten van Europees belang:

 

Lijn Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

 

Lijn Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

 

Nieuwe koppeling tussen Duitsland en Polen

 

Veľké Kapušany (SK) — Lemešany (SK) — Moldava (SK) — Sajoivanka (HU)

 

Gabčíkovo (SK) — Veľký Ďur (SK)

 

Stupava (SK) — Zuidoost-Wenen (AT)

EL.9.

Lidstaten aan de Middellandse Zee — mediterrane elektriciteitsring:

uitbreiding van de onderlinge koppelcapaciteit van de elektriciteitsnetten tussen de lidstaten aan de Middellandse Zee en Marokko — Algerije — Tunesië — Libië — Egypte — landen in het Nabije Oosten — Turkije.

Waarvan projecten van Europees belang:

 

Elektriciteitsverbinding tussen Tunesië en Italië

GASNETWERKEN

NG.1.

Verenigd Koninkrijk — noordelijk continentaal Europa, omvattend Nederland, België, Denemarken , Zweden en Duitsland — Polen — Litouwen — Letland — Estland — Finland — Rusland:

aardgaspijpleidingen die een aantal van de voornaamste gasbronnen in Europa met elkaar verbinden, om zo de interoperabiliteit van de netten te verbeteren en de continuïteit van de gasvoorziening beter te verzekeren, met inbegrip van de North Transgas-aardgaspijpleiding en de Yamal — Europa-aardgaspijpleiding, de aanleg van nieuwe aardgaspijpleidingen en de verhoging van de netcapaciteit in Duitsland, Denemarken en Zweden, alsmede tussen deze landen, en in Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Duitsland en Oostenrijk, alsmede tussen deze landen

Waarvan projecten van Europees belang:

 

Aardgaspijpleiding „North Transgas”

 

Aardgaspijpleiding „Yamal — Europa”

 

Aardgaspijpleiding tussen Denemarken, Zweden en Duitsland

 

Verhoging van de doorvoercapaciteit op de as Duitsland — België — Verenigd Koninkrijk

NG.2.

Algerije — Spanje — Italië — Frankrijk — noordelijk continentaal Europa:

de aanleg van nieuwe aardgaspijpleidingen van Algerije naar Spanje, Frankrijk en Italië en uitbreiding van de netcapaciteit in en tussen Spanje, Frankrijk en Italië.

Waarvan projecten van Europees belang:

 

Aardgaspijpleiding Algerije — Tunesië — Italië

 

Aardgaspijpleiding Algerije — Italië via Sardinië en Corsica met een vertakking naar Frankrijk

 

Aardgaspijpleiding Medgas Algerije — Spanje — Frankrijk — continentaal Europa

NG.3.

Landen aan de Kaspische Zee — het Midden-Oosten — de Europese Unie:

nieuwe aardgaspijpleidingnetwerken naar de Europese Unie vanaf nieuwe bronnen, waaronder begrepen de aardgaspijpleidingen Turkije — Griekenland, Griekenland — Italië en Turkije — Oostenrijk en Griekenland — Slovenië — Oostenrijk (via de westelijke Balkan) .

Waarvan projecten van Europees belang:

 

Aardgaspijpleiding Turkije — Griekenland — Italië

 

Aardgaspijpleiding Turkije — Oostenrijk

NG.4.

LNG-terminals in België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië , Griekenland, Cyprus en Polen:

diversifiëring van de bronnen en de toegangspunten, waaronder de LNG-aansluitingen op het transmissienet.

NG.5.

Ondergrondse aardgasopslaginstallaties in Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië, Griekenland en de landen aan de Oostzee:

uitbreiding van de capaciteit in Spanje, Frankrijk, Italië en de landen aan de Oostzee en bouw van de eerste installaties in Portugal en Griekenland en Litouwen

NG.6.

Lidstaten aan de Middellandse Zee — oostelijke mediterrane gasring:

totstandbrenging van aardgaspijpleidingen, en uitbreiding van de capaciteit ervan, tussen de lidstaten aan de Middellandse Zee en Libië — Egypte — Jordanië — Syrië — Turkije.

Waarvan projecten van Europees belang:

 

Aardgaspijpleiding Libië — Italië

BIJLAGE II

TRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKEN

Aanvullende criteria voor projecten van gemeenschappelijk belang als bedoeld in artikel 6, lid 2

ELEKTRICITEITSNETWERKEN

1.

Ontwikkeling van de elektriciteitsnetten in de insulaire, ingesloten , perifere en ultraperifere regio's met voorrang voor de diversificatie van energiebronnen en een groter gebruik van hernieuwbare energie en, in voorkomend geval, verbinding van de elektriciteitsnetten in deze regio's.

Ierland — Verenigd Koninkrijk (Wales)

Griekenland (eilanden)

Italië (Sardinië) — Frankrijk (Corsica) — Italië (vasteland)

Verbindingen in insulaire regio's, inclusief verbindingen met het vasteland

Verbindingen in ultraperifere regio's in Frankrijk, Spanje en Portugal

2.

Het ontwikkelen van elektriciteitsverbindingen tussen de lidstaten om de goede werking van de interne markt en de betrouwbare werking van elektriciteitsnetwerken te verzekeren.

Frankrijk — België — Nederland — Duitsland

Frankrijk — Duitsland

Frankrijk — Italië

Frankrijk — Spanje

Portugal — Spanje

Finland — Zweden

Finland — Estland — Letland — Litouwen

Oostenrijk — Italië

Italië — Slovenië

Oostenrijk — Italië — Slovenië — Hongarije

Duitsland — Polen

Duitsland — Polen — Tsjechië — Oostenrijk — Slowakije — Hongarije

Hongarije — Slowakije

Hongarije — Oostenrijk

Polen — Litouwen

Ierland — Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Oostenrijk — Duitsland — Slovenië — Hongarije

Nederland — Verenigd Koninkrijk

Duitsland — Denemarken — Zweden

Griekenland — Italië

Hongarije — Slovenië

Malta — Italië

Finland — Estland

Italië — Slovenië

3.

Ontwikkeling van de binnenlandse elektriciteitsverbindingen in de lidstaten, die nodig zijn voor de benutting van de verbindingen tussen de lidstaten, voor de werking van de interne markt of voor de aansluiting van duurzame energiebronnen.

Alle lidstaten

4.

Ontwikkeling van de elektriciteitsverbindingen met derde landen, in het bijzonder met de toetredingslanden, die bijdragen aan de interoperabiliteit, de betrouwbaarheid en de veiligheid van de werking van de elektriciteitsnetten of aan de elektriciteitsvoorziening van de Europese Gemeenschap.

Duitsland — Noorwegen

Nederland — Noorwegen

Zweden — Noorwegen

Verenigd Koninkrijk — Noorwegen

Baltische elektriciteitsring: Duitsland — Polen — Wit-Rusland — Rusland — Litouwen — Letland — Estland — Finland — Zweden — Noorwegen — Denemarken

Noorwegen — Zweden — Finland — Rusland

Mediterrane elektriciteitsring: Frankrijk — Spanje — Marokko — Algerije — Tunesië — Libië — Egypte — landen in het Nabije Oosten — Turkije — Griekenland — Italië

Griekenland — Turkije

Italië — Zwitserland

Oostenrijk — Zwitserland

Hongarije — Roemenië

Hongarije — Servië

Hongarije — Kroatië

Italië — Tunesië

Griekenland — Balkanlanden

Spanje — Marokko

Spanje — Andorra — Frankrijk

EU — Balkanlanden — Rusland — Oekraïne

Zwarte-Zee-elektriciteitsring: Rusland — Oekraïne — Roemenië — Bulgarije — Turkije — Georgië

Bulgarije — FYROM/Griekenland — Albanië — Italië of Bulgarije — Griekenland — Italië

5.

Acties om de werking van de onderling gekoppelde elektriciteitsnetten te verbeteren in het kader van de interne markt, met name de knelpunten en ontbrekende schakels inventariseren , oplossingen voor de congestieproblemen zoeken en de methodes voor de capaciteitsberekening en de exploitatie van de elektriciteitsnetten aanpassen .

Het aangeven van de knelpunten en de ontbrekende schakels, met name grensoverschrijdend, binnen elektriciteitsnetten.

Het ontwikkelen van oplossingen voor elektriciteitsstroombeheer met het oog op de congestieproblemen binnen elektriciteitsnetten.

De aanpassing van de prognose- en exploitatiemethodes voor elektriciteitsnetten die nodig zijn voor een goede werking van de interne markt en het gebruik van een hoog percentage duurzame energiebronnen.

GASNETWERKEN

6.

De introductie van aardgas in nieuwe regio's, met name insulaire, geïsoleerde, perifere en ultraperifere gebieden en de ontwikkeling van aardgasnetwerken in deze gebieden.

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Ierland

Spanje

Portugal

Griekenland

Zweden

Denemarken

Italië (Sardinië)

Frankrijk (Corsica)

Cyprus

Malta

Ultraperifere regio's in Frankrijk, Spanje, Portugal

7.

Ontwikkeling van de aardgasnetverbindingen die nodig zijn voor de werking van de interne markt of om de continuïteit van de energievoorziening te verzekeren, met inbegrip van de verbinding van de afzonderlijke alkeen en aardgasnetten.

Ierland — Verenigd Koninkrijk

Frankrijk — Spanje

Frankrijk — Zwitserland

Portugal — Spanje

Oostenrijk — Duitsland

Oostenrijk — Hongarije

Oostenrijk — Hongarije — Slowakije — Polen

Polen —Tsjechië

Slowakije — Tsjechië — Duitsland — Oostenrijk

Oostenrijk — Italië

Griekenland — andere Balkanlanden

Oostenrijk — Hongarije — Roemenië — Bulgarije — Griekenland — Turkije

Frankrijk — Italië

Griekenland — Italië

Oostenrijk — Tsjechië

Duitsland — Tsjechië — Oostenrijk — Italië

Oostenrijk — Slovenië — Kroatië

Hongarije — Kroatië

Hongarije — Roemenië

Hongarije — Slowakije

Hongarije — Oekraïne

Slovenië — Balkanlanden

België — Nederland — Duitsland

Verenigd Koninkrijk — Nederland — Duitsland

Duitsland — Polen

Denemarken — Verenigd Koninkrijk

Denemarken — Duitsland — Zweden

Denemarken — Nederland

8.

Ontwikkeling van de aanlandingscapaciteit van vloeibaar aardgas (LNG) en van de opslagcapaciteit van aardgas, die nodig zijn om aan de vraag te voldoen en om de gasvoorzieningssystemen te regelen alsmede om de voorzieningsbronnen en de aanvoerroutes te diversifiëren.

Alle lidstaten

9.

Ontwikkeling van de aardgastransportcapaciteit (aanvoerpijpleidingen), die nodig is om aan de vraag te voldoen en om de voorziening uit interne en externe bronnen alsmede de aanvoerroutes te diversifiëren.

Noordelijk gasnet: Noorwegen — Denemarken — Duitsland — Zweden — Finland — Rusland — Baltische staten — Polen

Algerije — Spanje — Frankrijk

Rusland — Oekraïne — EU

Rusland — Wit-Rusland — Oekraïne — EU

Rusland — Wit-Rusland — EU

Rusland — Oostzee — Duitsland

Rusland — Baltische staten — Polen — Duitsland

Duitsland — Tsjechië — Polen — Duitsland — andere lidstaten

Libië — Italië

Tunesië — Libië — Italië

Landen aan de Kaspische Zee — EU

Rusland — Oekraïne — Moldavië — Roemenië — Bulgarije — Griekenland — Slovenië — andere Balkanlanden

Rusland — Oekraïne — Slowakije — Hongarije — Slovenië — Italië

Nederland — Duitsland — Zwitserland — Italië

België — Frankrijk — Zwitserland — Italië

Denemarken — (Zweden) — Polen

Noorwegen — Rusland — EU

Ierland

Algerije — Italië — Frankrijk

Algerije — Tunesië — Italië

Midden-Oosten — oostelijke mediterrane gasring — EU

Menginstallatie in Winksele op de Noord-Zuid-verbinding (vermenging van H-gas met stikstof)

Verhoging van de capaciteit op de Oost-West-verbinding: Zeebrugge — Eynatten

10.

Acties om de werking van de onderling gekoppelde aardgasnetten binnen de interne markt en in de doorvoerlanden te verbeteren, met name de knelpunten en ontbrekende schakels inventariseren , oplossingen voor de congestieproblemen zoeken en de methodes voor de capaciteitsberekening en voor de veilige en efficiënte exploitatie van de aardgasnetten aanpassen .

Het aangeven van de knelpunten en de ontbrekende schakels, met name grensoverschrijdend, binnen de aardgasnetten.

Het ontwikkelen van oplossingen voor aardgasstroombeheer met het oog op de congestieproblemen in gasnetten.

Het aanpassen van de prognose- en exploitatietechnieken met betrekking tot aardgasnetwerken die nodig zijn voor de werking van de interne markt.

Verbetering van de algemene prestatie, veiligheid en beveiliging van de aardgasnetwerken in doorvoerlanden.

11.

Ontwikkeling en integratie van de alkeengastransportcapaciteit die nodig is om aan de vraag binnen de interne markt te voldoen.

Alle lidstaten.

BIJLAGE III

TRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKEN

Projecten van gemeenschappelijk belang en de specificaties daarvan, zoals die momenteel aan de hand van de criteria van bijlage II zijn bepaald

ELEKTRICITEITSNETWERKEN

1.

Ontwikkeling van elektriciteitsnetten in ingesloten regio's

1.1

Onderzeese kabel Ierland — Wales (UK)

1.2

Aansluiting van de Zuidelijke Cycladen (EL)

1.3

Verbinding via een onderzeese kabel voor 30 kV tussen de eilanden Faial, Pico en S. Jorge (Azoren, PT)

1.4

Verbinding en versterking van het elektriciteitsnet op Terceira, Faial en S. Miguel (Azoren, PT)

1.5

Verbinding en versterking van het elektriciteitsnet op Madeira (PT)

1.6

Onderzeese kabel Sardinië (IT) — vasteland van Italië

1.7

Onderzeese kabel Corsica (FR) — Italië

1.8

Verbinding vasteland van Italië — Sicilië (IT) : verdubbeling van de verbinding Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)

1.9

Nieuwe verbindingen op de Balearen en de Canarische eilanden (ES)

2.

Ontwikkeling van de elektriciteitsverbindingen tussen de lidstaten

2.1

Verbinding Moulaine (FR) — Aubange (BE)

2.2

Verbinding Avelin (FR) — Avelgem (BE)

2.3

Koppeling tussen Duitsland en België

2.4

Verbinding Vigy (FR) — Marlenheim (FR)

2.5

Verbinding Vigy (FR) — Uchtelfangen (DE)

2.6

La Praz (FR) fasenregelaar

2.7

Verdere uitbreiding van de capaciteit via de bestaande koppeling tussen Frankrijk en Italië

2.8

Nieuwe koppeling tussen Frankrijk en Italië

2.9

Nieuwe koppeling via de Pyreneeën tussen Frankrijk en Spanje

2.10

Verbinding via de oostelijke Pyreneeën tussen Frankrijk en Spanje

2.11

Verbindingen tussen Noord-Portugal en Noordwest-Spanje

2.12

Lijn Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)

2.13

Verbinding tussen het zuiden van Portugal en het zuidwesten van Spanje

2.14

Lijn Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) en de installaties van Douro Internacional

2.15

Nieuwe verbindingen ten noorden van de Botnische Golf en met de onderzeese Fennoscan-kabel tussen Finland en Zweden

2.16

Lijn Lienz (AT) — Cordignano (IT)

2.17

Koppeling Somplago (IT) — Wuermlach (AT)

2.18

Koppeling Oostenrijk — Italië (Thaur-Brixen) via de spoorwegtunnel van de Brennerpas

2.19

Verbinding tussen Ierland en Noord-Ierland

2.20

Lijn St Peter (AT) — Isar (DE)

2.21

Onderzeese kabel tussen Zuidoost Engeland en Midden Nederland

2.22

Versterking van de verbindingen tussen Denemarken en Duitsland, bijv. de lijn Kasso — Hamburg

2.23

Versterking van de verbindingen tussen Denemarken en Zweden

2.24

Nieuwe koppeling tussen Slovenië en Hongarije: Cirkovce (SI) — Heviz (HU)

2.25

Sajoivanka (HU) — Rimavská Sobota (SK)

2.26

Moldava — Sajoivanka (HU)

2.27

Stupava (SK) — Wenen zuid-west (AT)

2.28

Lijn Polen — Duitsland (Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL))

2.29

Verbinding Polen — Litouwen (Elk — Alytus)

2.30

Onderzeese kabel tussen Finland en Estland