ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 215

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
2 september 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Commissie

2005/C 215/1

Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: 2,05 % per 1 september 2005 — Wisselkoersen van de euro

1

2005/C 215/2

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV) ( 1 )

2

2005/C 215/3

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

3

2005/C 215/4

Lijst van op internationaal niveau in controle en toezicht gespecialiseerde firma's (hierna CTF's te noemen) die door de lidstaten zijn erkend overeenkomstig het bepaalde in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 800/1999

4

2005/C 215/5

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard) ( 1 )

7

 

III   Bekendmakingen

 

Commissie

2005/C 215/6

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-acties onder contract in het kader van het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie: Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte — Thematische prioriteit/gebied: Ondersteuning voor een samenhangende beleidsontwikkeling — Identificatiecode: FP6-2005-RTD-OMC-NET

8

 

2005/C 215/7

Bericht aan de lezers — COM-documenten

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


I Mededelingen

Commissie

2.9.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/1


Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties (1):

2,05 % per 1 september 2005

Wisselkoersen van de euro (2)

1 september 2005

(2005/C 215/01)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,2388

JPY

Japanse yen

136,95

DKK

Deense kroon

7,4584

GBP

Pond sterling

0,68335

SEK

Zweedse kroon

9,3325

CHF

Zwitserse frank

1,5463

ISK

IJslandse kroon

76,98

NOK

Noorse kroon

7,8445

BGN

Bulgaarse lev

1,9559

CYP

Cypriotische pond

0,5729

CZK

Tsjechische koruna

29,340

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

243,86

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6960

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Poolse zloty

3,9821

RON

Roemeense leu

3,5093

SIT

Sloveense tolar

239,51

SKK

Slowaakse koruna

38,550

TRY

Turkse lira

1,6653

AUD

Australische dollar

1,6374

CAD

Canadese dollar

1,4708

HKD

Hongkongse dollar

9,6263

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,7747

SGD

Singaporese dollar

2,0841

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 280,67

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

7,8986

CNY

Chinese yuan renminbi

10,0280

HRK

Kroatische kuna

7,4352

IDR

Indonesische roepia

12 821,58

MYR

Maleisische ringgit

4,672

PHP

Filipijnse peso

69,503

RUB

Russische roebel

35,2090

THB

Thaise baht

50,927


(1)  Rentevoet die is toegepast op de laatst uitgevoerde transactie vóór de opgegeven dag. In geval van een tender met variabele rente, verwijst deze rentevoet naar de marginale interestvoet.

(2)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


2.9.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/2


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV)

(2005/C 215/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Op 27 juni 2005 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Duits en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector.

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32005M3825. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.9.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2005/C 215/03)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 25 augustus 2005 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming TransGourmet Holding AG („TransGourmet”, Zwitserland), welke onder de gezamenlijke zeggenschap staat van de Rewe-Group („REWE”, Duitsland) en Coop-Group („Coop”, Zwitserland) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen Prodirest SNC („Prodirest”, Frankrijk), SA Discol („Discol”, Frankrijk) en Goninet SNC („Goninet”, Frankrijk) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor TransGourmet: houdstermaatschappij voor investeringen in groothandel via Aldis Service Plus SAS groothandel voeding en hygiëneproducten in Frankrijk;

voor REWE: klein- en groothandel voeding, toerisme;

voor Coop: klein- en groothandel voeding;

voor Prodirest: groothandel voeding en hygiëneproducten in Frankrijk;

voor Discol: houdstermaatschappij voor investeringen in groothandel;

voor Goninet: kleinhandel voeding en hygiëneproducten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


2.9.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/4


Lijst van op internationaal niveau in controle en toezicht gespecialiseerde firma's (hierna „CTF's” te noemen) die door de lidstaten zijn erkend overeenkomstig het bepaalde in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 800/1999

(2005/C 215/04)

(Deze lijst vervangt de lijst die gepubliceerd is in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 295 van 18 oktober 2000, blz. 2)

1.   ALGEMENE OPMERKINGEN

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 1, onder b), en lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie (1) zijn de door de lidstaten erkende CTF's gemachtigd om certificaten af te geven waaruit blijkt dat landbouwproducten waarvoor een uitvoerrestitutie wordt toegekend, in een derde land zijn gelost of ingevoerd, of althans op hun bestemming in een derde land zijn aangekomen.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de erkenning van en de controle op de CTF's.

De erkenning van een CTF door een lidstaat geldt voor alle lidstaten. Dit betekent dat de door de erkende CTF's afgegeven certificaten in de hele Gemeenschap mogen worden gebruikt, ongeacht de lidstaat waar de betrokken CTF gevestigd is.

Ten behoeve van de exporteurs van landbouwproducten in de Gemeenschap publiceert de Commissie periodiek een bijgewerkte lijst van alle door de lidstaten erkende CTF's. De in de bijlage vastgestelde lijst is bijgewerkt tot en met 1 juli 2005.

2.   WAARSCHUWING

De diensten van de Commissie vestigen de aandacht van de exporteurs op het volgende:

de opneming van een CTF in de lijst is geen garantie dat de certificaten die door deze firma worden afgegeven, zonder meer worden geaccepteerd; soms kunnen aanvullende bewijsstukken worden gevraagd; het is ook mogelijk dat afgegeven certificaten bij controles a posteriori niet in orde worden bevonden;

firma's kunnen te allen tijde van de lijst worden geschrapt. Bijgevolg dient een exporteur zich er, voorzichtigheidshalve, van tevoren bij de nationale autoriteiten van te vergewissen dat de erkenning van de firma waarmee hij wil samenwerken, nog steeds geldig is;

als een exporteur nadere informatie wenst over een firma, kan hij zich hiervoor richten tot de nationale autoriteit die voor de erkenning verantwoordelijk is.


(1)  PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 671/2004 (PB L 105 van 14.4.2004, blz. 5).


BIJLAGE

Lijst van de door de lidstaten erkende in contrôle en toezicht gespecialiseerde firma's

DENEMARKEN

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

DUITSLAND

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

SPANJE

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

FRANKRIJK

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITALIË

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

NEDERLAND

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POLEN

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

FINLAND

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

VERENIGD KONINKRIJK

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Dit bedrijf is ook gemachtigd om controles in derde landen te verrichten in het kader van Verordening (EG) nr. 639/2003 betreffende het welzijn van levende runderen tijdens het vervoer.

(2)  Dit bedrijf mag slechts aan een beperkt aantal derde landen certificaten afgeven. Voor nadere informatie over de lijst van deze landen kunt u zich richten tot de Finse autoriteiten.


2.9.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/7


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 25 augustus 2005 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming WHA Holding SAS (Frankrijk), die onder zeggenschap staat van LBO France Gestion („LBO”, Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Wheelabrator Allevard SA („WHA”, Frankrijk) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor LBP: beleggingsmaatschappij;

voor WHA: metallische schuurmiddelen en gereedschappen waarin diamant wordt gebruikt.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


III Bekendmakingen

Commissie

2.9.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/8


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-acties onder contract in het kader van het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie: „Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte”

Thematische prioriteit/gebied: „Ondersteuning voor een samenhangende beleidsontwikkeling”

Identificatiecode: FP6-2005-RTD-OMC-NET

(2005/C 215/06)

1.

Overeenkomstig Besluit nr. 1513/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte en van innovatie (2002-2006) (1) heeft de Raad op 30 september 2002 het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie „Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte” (2002-2006) (2) (hierna „het specifiek programma” genoemd) vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van het specifiek programma heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen (hierna „de Commissie” genoemd) op 9 december 2002 een werkprogramma (3) vastgesteld (hierna „het werkprogramma” genoemd) waarin een uitvoeriger beschrijving wordt gegeven van de doelstellingen en de wetenschappelijke en technologische prioriteiten van het specifiek programma, alsmede een tijdschema voor de tenuitvoerlegging ervan.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten en de regels inzake de verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (2002-2006) (4) (hierna „de regels voor deelneming” genoemd) dienen voorstellen voor OTO-acties onder contract te worden ingediend onder de voorwaarden van de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.

2.

Deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-acties onder contract (hierna „de uitnodiging” genoemd) omvat het algemene deel en de specifieke voorwaarden als beschreven in de bijlage. De bijlage vermeldt in het bijzonder de sluitingsdata voor het indienen van de voorstellen voor OTO-acties onder contract, een indicatieve datum voor de afronding van de beoordelingen, het indicatieve budget, de instrumenten en gebieden die onder de uitnodiging vallen, de beoordelingscriteria voor voorstellen voor OTO-acties onder contract, het minimumaantal deelnemers en alle van toepassing zijnde beperkingen.

3.

Natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden in de regels voor deelneming en niet onder een van de uitsluitingsgevallen vallen in de regels voor deelneming en in artikel 114, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (5) (hierna „de indieners” genoemd) worden uitgenodigd voorstellen voor OTO-acties onder contract in te dienen bij de Commissie, afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden in de regels voor deelneming en in de uitnodiging.

In het kader van de onderhandelingen over de actie onder contract zal worden gecontroleerd of de indieners aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen. Voordien moeten de indieners evenwel een verklaring hebben ondertekend dat zij niet in een van de in artikel 93, lid 1, van het Financieel Reglement bedoelde situaties verkeren. Tevens moeten zij de Commissie de informatie hebben medegedeeld als bedoeld in artikel 173, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het financieel reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (6).

De Europese Gemeenschap voert een gelijkekansenbeleid en in dit verband worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd voorstellen voor OTO-acties onder contract in te dienen of mede in te dienen.

4.

De Commissie stelt met betrekking tot de uitnodiging een gids voor indieners ter beschikking van de indieners. Deze bevat informatie over de opstelling en de indiening van een voorstel voor OTO-acties onder contract. De Commissie stelt ook richtsnoeren betreffende de beoordelings- en selectieprocedures voor voorstellen ter beschikking (7). Deze gids en richtsnoeren, alsmede het werkprogramma en andere informatie over de uitnodiging, kunnen bij de Commissie worden verkregen via de volgende adressen:

Europese Commissie

FP6 Information Desk

Directoraat-generaal RTD

B-1049 Brussel

E-mailadres: rtd-omc-net@cec.eu.int

Internetadres: www.cordis.lu/fp6

5.

Men wordt verzocht voorstellen voor OTO-acties onder contract in de vorm van een elektronisch voorstel enkel in te dienen via het webgebaseerde Electronic Proposal Submission System (EPSS (8)). In uitzonderingsgevallen kan een coördinator de Commissie evenwel vragen of het voorstel vóór de uiterste indieningsdatum op papier mag worden ingediend. Dit dient schriftelijk te gebeuren op een van de volgende adressen:

Europese Commissie

Directoraat-generaal RTD, Eenheid M2

SDME 09/84

B-1049 Brussel

E-mailadres: rtd-omc-net@cec.eu.int

Het verzoek moet vergezeld gaan van een verklaring waarom een uitzondering wordt gevraagd. Indieners van een voorstel die wensen gebruik te maken van de mogelijkheid om een voorstel op papier in te dienen, moeten er zelf voor zorgen dat deze verzoeken om vrijstelling en de desbetreffende procedures tijdig worden afgerond opdat de termijn van de uitnodiging kan worden gehaald.

Alle voorstellen voor OTO-acties onder contract moeten uit twee delen bestaan: de formulieren (deel A) en de inhoud (deel B).

Voorstellen voor OTO-acties onder contract kunnen off line of on line worden opgesteld en vervolgens on line worden ingediend. Deel B van de voorstellen voor OTO-acties onder contract kan alleen worden ingediend in PDF („portable document format”, compatibel met Adobe versie 3 of hoger met „embedded fonts” (vast bepaald lettertype)). Gecomprimeerde („gezipte”) bestanden worden uitgesloten.

De EPSS-softwaretool (voor gebruik off line of on line) is beschikbaar via de Cordis website www.cordis.lu.

Voorstellen voor OTO-acties onder contract die on line ingediend worden en onvolledig of onleesbaar zijn of virussen bevatten, worden uitgesloten.

Versies van voorstellen voor OTO-acties onder contract die worden ingediend op een wisbaar elektronisch opslagmedium (bv. CD-rom, diskette), per e-mail of per fax worden uitgesloten.

Elk voorstel voor OTO-acties onder contract dat met toestemming op papier is ingediend en onvolledig is, wordt uitgesloten.

Verdere bijzonderheden betreffende de verschillende procedures voor voorstelindiening worden gegeven in bijlage J van de richtsnoeren betreffende de beoordelings- en selectieprocedures voor voorstellen.

6.

Voorstellen voor OTO-acties onder contract moeten de Commissie uiterlijk bereiken op de sluitingsdatum en op het in de desbetreffende uitnodiging vermelde tijdstip. Voorstellen voor OTO-acties onder contract die na deze datum en dit tijdstip worden ontvangen, worden uitgesloten.

Voorstellen voor OTO-acties onder contract die niet voldoen aan de voorwaarden betreffende het in de uitnodiging vermelde minimumaantal deelnemers, worden uitgesloten.

Dit geldt ook ten aanzien van alle bijkomende toelatingscriteria in het werkprogramma.

7.

Bij opeenvolgende indieningen van hetzelfde voorstel voor een OTO-actie onder contract onderzoekt de Commissie de laatste versie die werd ontvangen vóór de in de betrokken uitnodiging gespecificeerde sluitingsdatum en tijd.

8.

De indieners wordt verzocht de relevante identificatiecode van de uitnodiging in alle correspondentie betreffende de uitnodiging (bijv. bij een verzoek om informatie of bij indiening van een voorstel voor OTO-acties onder contract) te vermelden.


(1)  PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.

(2)  PB L 294 van 29.10.2002, blz. 1.

(3)  Besluit van de Commissie C(2002) 4789, zoals gewijzigd bij C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, C(2004) 2002, C(2004) 2727, C(2004) 3324, C(2004) 4178, C(2004) 5286, C(2005) 27, C(2005) 961, C(2005) 2076, C(2005) 2747 en C(2005) 3244, alle niet gepubliceerd.

(4)  PB L 355 van 30.12.2002, blz. 23.

(5)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(6)  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1.

(7)  C(2003)883 van 27.3.2003, zoals voor het laatst gewijzigd bij C(2004)1855 van 18.5.2004.

(8)  Het EPSS is een tool om de indieners te helpen bij het elektronisch uitwerken en indienen van hun voorstellen.


BIJLAGE

FP6-RTD-OMC-NET

1.   Specifiek programma: „Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte”

2.   Thematische prioriteit/gebied: 12. Ondersteuning voor een samenhangende beleidsontwikkeling

3.   Titel uitnodiging: Ondersteuning van wederzijds leren en coördinatie in de beleidsvorming op onderzoekgebied

4.   Identificatiecode: FP6-2005-RTD-OMC-NET

5.   Publicatiedatum:

6.   Sluitingsdatum: 3 februari 2006 om 17.00 uur (Brusselse lokale tijd)

7.   Totaal indicatief budget: 8,7 miljoen EUR

8.   Gebieden en instrumenten:

Gebied

Instrument

1.2.3.2

RTD-OMC-NET

Coördinatieacties

9.   Minimumaantal deelnemers:

Instrument

Minimumaantal deelnemers

Coördinatieacties

Er moet een minimum zijn van vijf onafhankelijke juridische entiteiten (1) uit vijf verschillende lidstaten of geassocieerde staten, waaronder ten minste drie lidstaten of geassocieerde kandidaat-lidstaten

10.   Deelnamebeperkingen: Tot het minimumaantal deelnemers mogen alleen overheidsdiensten behoren zoals omschreven in artikel 2, lid 31, van de regels voor deelneming die zijn betrokken bij de opstelling van onderzoeksgerelateerd beleid op nationaal of regionaal niveau. De coördinator moet onder hen worden gekozen

11.   Consortiumovereenkomsten: Deelnemers aan consortia die voortvloeien uit deze uitnodiging zijn niet verplicht een consortiumovereenkomst te sluiten

12.   Beoordelingsprocedure: De beoordeling vindt in één enkele fase plaats. De voorstellen worden niet anoniem beoordeeld

13.   Beoordelingscriteria: Zie bijlage B van het werkprogramma voor de toepasselijke criteria (met inbegrip van afzonderlijke wegingen en drempelwaarden en de totale drempelwaarde) per instrument

14.   Indicatieve termijnen voor beoordeling en selectie: De beoordelingsresultaten zullen naar schatting binnen vier maanden na de sluitingsdatum beschikbaar zijn


(1)  „Deelnemer” betekent een juridische entiteit die aan het project bijdraagt en rechten en verplichtingen heeft met betrekking tot de Gemeenschap overeenkomstig de contractvoorwaarden. Juridische entiteiten die aan deze coördinatieactie deelnemen zullen hoofdzakelijk nationale en regionale overheidsdiensten zijn.


2.9.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/s3


BERICHT AAN DE LEZERS — COM-DOCUMENTEN

Vanaf het verschijnen van het Publicatieblad C 211 van 30 augustus 2005 zullen er, wanneer in het Publicatieblad titels van COM-documenten, zoals bijvoorbeeld de door de Commissie ingediende voorstellen voor besluiten, of andere documenten, worden gepubliceerd, in de elektronische versie van het Publicatieblad in de gegevensbank EUR-Lex links naar de volledige tekst voorkomen.

Als u op het documentnummer klikt (linkerkolom „Documenten”), komt u op een pagina in EUR-Lex waarop u alle bibliografische gegevens evenals de volledige tekst vindt van het COM-document dat u wilt raadplegen.